当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第65卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第65卷(注音)shī

lùn


liù
shí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng

suǒ
chéng
huì

zhī


shì

shuō
wén
suǒ
chéng
huì

juésuǒ
chéng
huì

jué


jīn
dāng
shuō

wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu

zhǒng
shìèr
yǒu
fēi
yǒusān
yīn
guǒ
chéngshì


zhě

lüè

liù
shì

suǒ
wèi
yùn
shì
nǎi
zhì
gēn
shì

yǒu
fēi
yǒu


zhě


běn

fēn

shuō

yīn
guǒ


zhě


yǒu
xún
yǒushuō

chéng


zhě


shēng
wén

jué
shuō


lüè
yǒu
èr
zhǒngwèi
è
shàn
èzhě


běn

fēn

shuō

ruò

hēi
pǐn

wèi

yǒu
míng

yīng

děng
ér
shànzhěxiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng


è

shàn


shì

fēi

suǒ
yǐn

suǒ
yǐn

fēi

nài

suǒ
yǐn

nài

suǒ
yǐn

fēi
shèng
shèng


shàn
shàn


yīng
xiū
yīng
xiū


hǎo
hǎo

hēi
bái

yǐn


yǐn
yǒu


xià
liè
wēi
miào

yǒu
zuì

zuì

yīng
yuǎn


yīng
yuǎn

děng

dāng
zhī

ěrshì
zūn
yán

zhū
shèng


yǒu
zhī
wéi
yǒu

fēi
yǒu
zhī
wéi
fēi
yǒu


zhōng
yún

wéi
yǒu

yún

fēi
yǒu

lüè
yóu
èr
xiāng
yīng
zhī
shì
yǒu


děng
wéi
èr


ruò
shēng

shēng
xiàn
zài


yīng
zhī
shì
yǒu

èr
ruò
shí


shìyuán
chéng
shí


yīng
zhī
shì
yǒu

yún

yīng
zhī

lüè
shuō
shí
yǒu

jiǎ
yǒu
xiāng

wèi
ruò
zhūdài
suǒsuǒ

shī
shè

xiāng

yīng
zhī
lüè
shuō
shì
shí
yǒu
xiāng

ruò
yǒu
zhū


dài

suǒsuǒ

shī
shè

xiāng

yīng
zhī
lüè
shuō
shì
jiǎ
yǒu
xiāng

fēi
shí

yǒu

wèi


děng
zhū
yùn
xiǎng
shì
wéi
dài
wéi


shī
shè
yǒu


yǒu
qíng
děng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhōng

děng
zhū
yùn
xiǎng
shì
shì
shí

yǒuyǒu
qíng
mìng
zhě
shēng
zhě
shù


děng
fēi
shí

yǒu

wéi
shì
jiǎ
yǒu
děng
zhū
yùn
xiǎng
shì

jiǎ


děng

shì
děng
xiǎng
shì

jiǎ


děng

yòu


xiāng
wèi
chù
xiǎng
shì

jiǎ

yǐn
shí
chē
chéng
píng

zhū
zhuāng
yán

shè
jūn
lín
děng

yòu

yǒu
wéi
zhū

xiǎng
shì

jiǎ

shēng
lǎo
zhù

cháng
zhǒng


yǒu
biǎo

biǎo

mìng
gēn
zhòng
tóng
fēn

míng
shēn

shēn
wén
shēn

shēng
xìng


liú
zhuǎn
dìng

xiāng
yīng
shìshí
fāng

shù

yòu

wéi

zhū


zhuǎn
wéi
dài
wéi


jiǎ


kōng

kōng

wéi

yòu
wéi

míng
zhōng
jiān

zhuǎn
wéi
dài
wéi


jiǎ
shī
shè
yǒu

xiǎng
děng
zhì
miè
jìn
děng
zhì
děng

wèn

yīn
chéng
dào

zhōngdào

néng
jué
dìng
zhī

fēi
shí
yǒu
jiàn


yún

wèi
ruò

ruò
wài
ruò
èr
zhōng
jiān

ruò

zhū
yùn

dōu
yúnjiàn

wèi

yǎn
děng
shí
yǒu
zhū
chùbié
yǒu

yòng

jiàn


shì
suǒ


bié

yòng
dōu


jiàn


shì

xiāng

yòu
bié

yòng


jiàn


yīng
zhī
suǒ


fēi
shí
yǒu

wèn
ruò

shìwài
děng
dōu


jiànchū
jiā
zhū
wài
dào
děngjiàn

yóu

yīn
yuán
ài

xiǎn
shì
jiàn

shí
yǒu

jiàn

dàn
yóu
shēn
jiànmàn
wéi

zhǐxié
fēn
bié

xié
zhèng


ài

xiǎn
shì
jiàn

wéi
yǒu

yún

zhī

fēi
shí
yǒu

fēi
xiàn
yǒu


ér


jiàn

wèi
zhū


wéi
shí
yǒu
zhě
yuǎn


àn

guò

zhǒng


zhěshì
zhū
yùn

èr
zhě
zhū
yùn
zhù
zhū
yùn
zhōng

sān
zhě


fēi

zhū
yùn
ér

zhū
yùn

fēi
zhù
yùn
zhōng
ér
zhù

yùn

yùn

zhōng


zhě


fēi

zhū
yùn
ér

zhū
yùn

fēi
zhù
yùn
zhōng


zhùzhū
yùn

yùn

zhōng

ér

yǒu
yùn


chū
yùn

dōu

xiāng
yīngfēn
bié

wéi
yǒu
zhě

jiē
shè
zài


zhǒng

zhōng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng


shì

qiē

shí
yǒu
xìng
jiē

yīng


ruò

yǒu


shì
zhū
yùn
fēi

yùn
zhě

shìdàn

zhū
yùn
ér
jiǎ
jiànguò

zhì

suǒ

zhě


zhū
yùn

cháng
xiāng
ér
gòng
xiāng
yīng

fēi
cháng
fēi

fēi
shí
yǒu
xìng

shì
yīng
dào


ruò

yǒu


zhū
yùn
zhě


suǒwéi
shì

cháng
wéi
shì
cháng


ruò

cháng
zhě


suǒ


shà

shà
miè


chùchù

shēng


zuò

shòu


guò

zhì

yòu

zhū
yùn
bié
yǒuruò

ruò
wài
ruò
èr
zhōng
jiān

yǒu
shēng
yǒu
miè
dōu
shì
yīng
dào


ruò

cháng
zhě


yǒu
biàn

shì

cháng
xiāng


suǒ


ruò

biàn


èr
yīn
yuán
biàn
jiē

yīng


fēi

dāng
lái

fēi
xiàn


ruò

dāng
lái


biàn
zhě

biàn
便
yīng

shēng

lǎo

bìngsǔn
yīng

shí
wéi
tiān

shí
wéi
rén

huò
wéi
bàng
shēng
huò
wéi
guǐ


huò
shí
wéi


luò
jiā
děng


xiàn

zhōng

ruò

biàn

biàn
便
yīng


ài
fēi
ài
děng
zhǒng
zhǒng
jìng
jiè


ài

huì


yǒu
chī

lüè
shuō

yīng
yóu


děng
zhī
suǒ
biànyīng
suí

tān
děng
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
zhī
suǒ
biànshì


dāng
lái
xiàn


biàn
yīng
wéi

zhī
suǒ
ráo
yīng
wéi
zhǔ

fán
nǎo
zhī
suǒ
rǎnyīng
yīn

xíng

fēiyīng
wéi

zhī
suǒ
sǔn
hàiyīng
wéi
zhǔ

fán
nǎo
zhī
suǒ
rǎnyīng
yīn

xíng

fēi

shì


xiàn

zhōng


fēi


xiāng
yīngdāng
lái
shì
ài
fēi
ài
shēn

yīn
yuán


yīng


shēng

yóu

dào


yīngcháng
zhù


yóu
bié

shēn
biàn

suǒ
zuò


dāng
lái
shì
shēng
lǎo

děng
zhǒng
zhǒng
biànshì


biàn
便


bié


shēn
shēng
lǎo
bìng

děng
shí

shí

shí

rǎn

shí


yīng

jìng
jiě
tuō
qīng
jìng

shì
yīng
dàoruò

yǒuzhū
yùn
zhù

zhū
yùn

yùn

zhōng
zhě


suǒ


yuǎn

zhū
yùn

yǒu
zhī

xiāng
shàng

kuàng
wéi

zhī
suǒ
ān
zhùyǒu
yán

shěn
liǎo
zhī
shí

ér
dǐng

kōng
huá
mán

yīng
zhī

shì

shì
yīng
dàoruò

yǒu


qiē
yùn


xiāng
yīng


yǒu
yùn
zhě


suǒ


ruò

yǒu
yùn
biàn
便

yǒu


fēi
shēn
xiāng
yīng


fēi


děng
shòu
xiāng
yīng


fēi
zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
chà
bié
zhū
xiǎng
xiāng
yīng


fēi
shàn

shànděng
xiāng
yīng


fēi
shòu
yòng

děng
jìng
jiè
fēn
bié

xiāng
yīng


shì


yīng

suǒ


shòu

xiǎngděng


fēn
bié

shì
yóu
gōng
yòng

jīu
jìng
jiě
tuō

yǒu
rǎn


shì
yīng
dàoyóu


qiē


fēn
bié

wàng
suǒchéng
jiù


dāng
zhī

děng

zhū
yùn
zhōng
dàn
jiǎ
jiàn


fēi
shí
yǒu


yóu

fēi
yǒu
wéi
yǒu
yùnqiē

rǎn
qīng
jìng
dào

jiē

chéng
jiù

wèi
yǒu

wài
zhū
chù
shēngxiàn

zhōng


míng
chù

yóu


shēn
biàn
便
yǒu
ráo

sǔn
jiǎn
shòu
shēng

yóu

wéi
yuán
guāi

děng
ài

yǒu
qiē
fán
nǎo
suí
fán
nǎo
zhuǎn

wéijìng

jìng

shēng

shì
fán
nǎo

shēngdāng
lái
hòu
yǒu
shēng
lǎo

děng

qiē


jiē


shēng


shì
qiě


cháng
yùn
zhōng

shí
rǎn
dào

jiē

chéng
jiù

yòu
yóu

yīn

zhèng
zuò

wéi
yīn
yuán


yuǎn


míngmíng

yóu

chī

liǎo

zhū
shòu
jiē

shì


yóu

néng
duàn

zhū
shòu
zhōng
suǒ
yǒu
tān
ài


duànqiē
fán
nǎo
ruò
suí
fán
nǎo

yóu

yīn
yuán
néng
gǎn
hòu
yǒu
jìng

jìngshēngshì
yóu

fán
nǎo
duànqiē
hòu
yǒu

shēng
děng

yǒng
gēng

shēng


shì


wéi
yǒu
yùnqiē

rǎn
qīng
jìng
dào

jiē

chéng
jiùzhōng
jiǎ


qiē
yǒu
qíng

suǒ
wèi


èrduō


yǒuyǒu
xiǎng

xiǎng
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
yǒu
qíng

dāng
zhī

shì
jiǔ
zhǒng
yǒu
qíng

lüè
yóu
sān
zhǒng
yīn
yuán
jiàn


zǒng
shè

qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi

wèi

wǎng
lái
shēn
dòng
chà
bié

jiànnǎi
zhì
duō

yǒu
qíng


shēn
chà
bié

jiàn

yǒuyǒu
qíng


xīn
chà
bié

jiàn

yǒu
xiǎng

xiǎng
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
yǒu
qíng

yǒu


chū
jiā
wài
dào

zuò

shì
shuō


qiē
shù
děng
jiē

yǒu
mìng

jiànyǒu
mìng
shù


tóng
zēng
cháng


yīng
gào

yánsuǒ


shù
děng
zēng
cháng
wéi
mìng
wéi
yīn

wéi
gēng
yǒu

zēng
cháng
yīn


ruò

wéi
yòng
mìng
wéi
yīn
zhě


wèi
shè
mìng

ér


shí

yǒu
zēng
cháng

yīng
dào


ruò
gēng
yǒu

zēng
cháng
yīn
zhě


suī

mìng

yóu

yīn
yuán


zēng
cháng


yīng


yòu
yīng
gào
suǒ


zhū

mìng


yǒu
zēng
cháng

wéi
yǒu
shuō
yīn
wéi

shuō
yīn

ruò
yǒu
shuō
yīn


shuō
yīn
yuán


yīng
dào


ruò

shuō
yīn


yīn
ér
shuō
ér

ěr
zhě


yīng
dào


yòu
yīng
gào
suǒ


zhū
shù
děng


yǒu
mìng


wéi

xiàng
xiāng


wéi


xiàng
xiāng


ruò
yán

xiàng
xiāng

zhě

zhū
shù
děng

gēn
xià


shàng
fēn
zēng
cháng


néng

rán
yáo
dòng

shēn

suī


yán
ér

bào


zēng

jiàn
yǒu
shàn
è

zhuǎn

duàn
zhī
tiáo


chù
gēng
shēng


yīng
dào


ruò
yán


xiàng
xiāng

zhě

shì

yóu
xiāngyǒu
shòu
寿
mìng


xiāng


yīng

shòu
寿
mìng


yīng
dàoshì
zēng
cháng

yīn
yǒu


yǒu


shòu
寿
mìng


zēng
cháng

shuō
yīn
yǒu


yǒu

xiāng


xiàng


xiàngsuǒyīng
dào

wèn

yuán

zhī

xiāng
wèi
chù

shì

shì
bié
ān

zhōng

yǐn
shí
chē
chéng
píng
pén


zhuāng
yán

děng
zhū
xiǎng
shì

jiē
shì
jiǎ
yǒu


yóu

xiǎng


huò

shì
chù

děng
xiǎng


zhōng
ér
zhuǎn

huò

shì
chù

děng
xiǎng


zhōng

zhuǎn

ruò

shì
chù

děng
xiǎng

yǒu
shí
xiǎng
zhuǎn

fēi

shì
chù
yǐn
děng
xiǎng
zhuǎn

ruò

shì
chù
chē
chéng
xiǎng
zhuǎn

fēi

shì
chù

děng
xiǎng
zhuǎn


shì
suǒ

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zhū
jiǎ
yǒu
xiǎng
ruò
zhuǎn

zhuǎn

dāng
zhī

ěr


qiē

xiāng
wèi
chù
xiǎng
shì

biàn


qiē
yǐn
shí
chē
chéng
píng
pén


zhuāng
yán

děng
zhū
xiǎng
shì
zhōng


chà
bié
zhuǎn

shì

dāng
zhī

yǐn
shí
chē
chéng
píng
pén


zhuāng
yán

děng

jiē
shì
jiǎ
yǒu


xiāng
wèi
chù
shì
shí

yǒu
zhū
yǒu


jiǎ
xiǎng


fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

dāng
zhī
lüè
shuō
zǒng
yǒu
èr
zhǒngzhǐèr

zhǐ
fēi
bié
yǐn
shí
chē
chéng


zhuāng
yán

děng

míng

zhǐzhū
cǎi
huà

diāo

děng

zhái
shè
gōng
diàn
殿
jūn
lín
děng


míng

zhǐ
fēi
yún

yǒu

zhū


wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu
shí


chù


chù
suǒ
shè


yóu

zhū
xiāng
shì
huán
shuō

shì

shì

shuō
míng
yǒu

zhūyǒu


yóu

zhǒng
xiāng
chà
bié
jiànděng
wéishì


èr

xiāng


sān
gòng
xiāngjièzhōng
zhū
suǒ
yǒu
qiē
ruò


zhǒng

ruò


zhǒng
suǒ
zào

yīng
zhī
shì
míng
lüè
shè

shì

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng

zhū


xiāng

yǒu
sān
zhǒng


qīng
jìng


èr
qīng
jìng
suǒsān

suǒwèi


zhǒng
suǒ
zào

shí
suǒ


qīng
jìng

yǎn
děng
chù
shè

míng
qīng
jìngděng

jìng
tóng
fēn
qīng
jìng

zhī
jìng
jiè

míng
qīng
jìng
suǒruò

shí

zhū
qīng
jìng


shí
tóng
jìng


míng
tóng
fēn

ruò


shí
zhū
qīng
jìng

qián
hòu

lèi
xiāng

ér
zhuǎn

míng

tóng
fēn


sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng
děng


míng

suǒzhū

gòng
xiāng

yǒu
sān
zhǒng

wèi

qiē

ruò

fāng
chù

bié
ān


ruò

xuān
shuō
fāng
chù
chà
bié

míng
chū
gòng
xiāng

yòu

qiē

ruò
qīng
jìng

ruò
qīng
jìng
suǒ

zēng
jiǎn
xiāng

dāng
zhī
shì
míng

èr
gòng
xiāng

yòuqiē

ruò
chù
suǒ
chù

biàn
便
biàn
huài

huò

shǒu

kuài
dāo
zhàng
děng

huò
yóu
hánwén
méng
fēng

shé
xiē
zhū
chù
suǒ
chù

biàn
便
biàn
huài

dāng
zhī
shì
míng

sān
gòng
xiāng

ruò
yóu
dìng


ài
zhū

zhī
suǒ
shēng


míng

xíng


ruò

dìng


ài
zhū

zhī
suǒ
shēng


míng

xíngshì
zhū

yóu
jiè
chà
bié
lüè
yǒu
èr
zhǒngjiè
zhōng


shì


yòu
qián
suǒ
shuō
zhū

gòng
xiāng

wèi
chù
suǒ
chù

biàn
便
biàn
huài


shì
gòng
xiāng
fēi

qiē
biàn

chú

jiè
tiān
biàn


qiē


jiè
tiān
zhōng
suǒ
yǒu
zhū


dàn
yǒu
shǒu

kuài
dāo
zhàng
děng
suǒ
chù
biàn
huài


yǒu
hánděng
chù
zhī
suǒ
biàn
huài

yóu

tiān
zhōng
zhū
yǐn
shí
děng
zhòng

shēng

suí

suǒ
shēng

biàn
便
chéng
bàn

shìsuī
yǒuwéi
sǔn
hài


jiè
zhū


yǒu
shǒu

kuài
dāo
zhàng
děng
suǒ
chù
sǔn
huài
chù
zhī
suǒ
sǔn
huài

ruò
shàn

shàn


shēn
shì
míngdāng
zhī
shì
míng


chà
biézhū


yóu

xiāng
chà
bié
jiàn
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiānglüè
yóu
èr
zhǒng


jiàn

zhū
gòng

zhǒng


èr
fēi

gòng

zhǒnggòng

zhǒng

zhě

wèi


zhōng
wéi
yǒu

lèi

zhǒngfēi

gòng

zhǒng

zhě

wèi


zhōng
yǒu
èr

zhǒng
huò
duō

zhǒng
zhǒng
lèiyòu


gòng

zhǒng

zhōng


wēi

shàng
zhū

zhǒng


dāng
zhī
fāng
yǒu
xiāng


xiāng


zhū

zhǒng


yǒu

chù

xiāng

zhū

zhǒngfēi

gòng

zhǒng

zhōng

zhǒng

wēi


suǒ
zào
zhǒng

dāng
zhī

yǒu
tóng

chù
suǒ

xiāng

zhě

rán


zhǒng
fēi
suǒ
zào
xiāng

ér

zhuǎnyǒu
gōng
néng

bié
chù


yòu

chù

xiāng

zhě

wèi
zhū

zhǒng

suǒ
zào

tóng
zhù

chù


zhì

qiè
qīng
huáng
chì
bái
yǒu
guāng
míng
zhū
zhǒng
zhǒng
guāng
míng


xiāng


xiāng


xiāng

zhě

suǒ
yǒuqián
yīng
zhī

yòu
ruò
yǒu

huò

dòu
děng
huò

shā
děng

wéi
zhū
jiāo


shā
táng
děng
zhī
suǒ
shè
chí

dāng
zhī

fēi

chù

xiāngfēi
xiāng


xiāng


dàn
shìxiāng


duōfēi


xiāng

dāng
zhī
suǒ

shì


xiāng

yòu
xiāng


xiāng


dāng
zhī

zhǐ

chù

xiāngruò

ěr

yīng
dàoyóu

zhǒng
xiāng
jiàn

yǒu
jiàn
zhū

chà
bié


děng
wéi


wèi
xiǎnxíngbiǎoyǎn
jìng
jiè


yǎn
shí
suǒ
yuányóu

xiāng
jiàn


jiàn
zhū

chà
bié


shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāngyóu

zhǒng
xiāng
jiàn

yǒu
duì
zhū

chà
bié


děng
wéi

bié
chù
ér
ān
zhù


èr
róng
shòu
wǎng
lái
děng

wéi
zhàng
ài


sān
wéi
shǒu

kuài
dāo
zhàng
děng
suǒ
chù
biàn
便
biàn
huài
qiē
jiē
wéi
zhū
qīng
jìng

zhī
suǒ

qiē
jiē
wéi

qīng
jìng

shí
suǒ
yuányóu

xiāng
jiàn


duì
zhū

chà
bié


shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāngyóu

xiāng
yīng
zhī
jiàn


jiàn

duì
zhū

chà
bié


děng
wéiyīn
yuán


èr

chù
suǒ


sān
xiǎn
xiàn
biàn
suǒ
yuán


wèi

wēi

sānzhū

shēng
jiě

dāng
zhī
shì
míng

jiàn

duì

shēng
yīn
yuánshēng

chù
suǒshì

míng


suīshí
yǒu

chù

xiāng
xiāng
yīng

rán
xìng
xiǎn
xiàn

róng
shòu
wǎng
lái
děng

fēi
zhàng
ài
zhù

yòu
fēi

qiē
qīng
jìng
zhī
shí

suǒ

jìng
jiè


fēi
suǒ
yuán

shì

shuō
míng

jiàn

duì

shǒu

děng
chù

néng
sǔn
huài

shì

shuō
míng

yǒu
biàn


yòu
gēn
běn
dìng
míng

wēi

sān

shì

suǒ
yuán
fēi
fēi

qiē
xīn
jiē
néng
biàn
huà

ruò
suǒ
yǒu
xīn


wēi

fāng
néng
chéng
bàn

fēi
suǒ

xīnshì

yào

wēi


jìng
dìng
xīn

fāng
néng
wéi
yuán
shēng


jiàn

duì
zhū
huà


fēiwēi

xīn


dìng
xīn
suǒ
yuán
jìng
jiè

dàn
shì

xīn
suǒ
yuán
jìng
jiè

shì
míng

shàng

xiāng
xiāng
wéi
dāng
zhī
jiàn


jiàn

duì
zhū

chà
bié


yóu

xiāng

jiàn

yǒu
lòu
zhū

chà
bié


děng
wéi


wèi
yóu
shì


suí
mián


xiāng
yīng


suǒ
yuán


shēngyún

yǒu
lòu

shì

wèi
qīng
jìng

xiāng


xiāng

wài


ruò
zhū
rǎn

xīn
xīn
suǒ

ruò
shàn


xīn
xīn
suǒ
děng


yǒu
lòu
shì

suí

suǒ
yīng
yóu


xiāng
shuō
míng
yǒu
lòu

wèi
suí
mián


xiāng
yīng


suǒ
yuán


shēngruò

qīng
jìng
zhū

qián
suǒ
shuō

qiē
xīn
xīn
suǒ
zhōng

fán
nǎo
zhǒng

wèi
hài
wèi
duàn

shuō
míng
suí
mián

míng

zhòng

ruò

nǎi
zhì
wèi


duàn

dāng
zhī

qiē
yóu
suí
mián

shuō
míng
yǒu
lòu

ruò
zhū
rǎn

xīn
xīn
suǒ

yóu
xiāng
yīng

shuō
míng
yǒu
lòu

ruò
zhū
yǒu
shì

ruò
xiàn
liàng
suǒ
xíng

ruò
yǒu
lòu
suǒ
shēng
zēng
shàng
suǒshì

qiē
lòu
suǒ
yuán

míng
wéi
yǒu
lòu


zhōng
xiàn
zài
míng
wéi
yǒu
shì

guò

wèi
lái
míng
fēi
yǒu
shì

ruò

qīng
jìng

shí
suǒ
xíng
míng
xiàn
liàng
suǒ
xíng

ruò

suǒ
xíng
dāng
zhī
míng
fēi
xiàn
liàng
suǒ
xíng

ruò

zhū
chù
zēng
shàng
shēng


qiē
wài
chù

míng
yǒu
lòu
suǒ
shēng
zēng
shàng
suǒ


wéi

suǒ
yuán
dāng
zhī
yǒu
lòu

suǒ

zhě


ruò
yuán

lái

zhū
fán
nǎo

guò

wèi
lái
fēi
yǒu
shìyóu
suǒ
yuán
shuō
míng
yǒu
lòu

ruò
xiàn
zài
shì
fēi
xiàn
liàng
suǒ
xíng


qīng
jìngqiē
rǎn

shàn


xīn
xīn
suǒfēi
fán
nǎo
suǒ
yuán


shuō
míng
yǒu
lòu

dàn
yóu

fēn
bié
suǒ

xiāng

zhū
fán
nǎo

fēi

zhū


wéi

fēn
míng
suǒ
xíng
jìng


yóu
shēng


chéng
yǒu
lòu
zhě

wèi
zhū
suí
mián
wèi
yǒng
duàn


shùn
fán
nǎo
jìng
xiàn
zài
qián
xiàn
zuòyóu

yīn
yuán
zhū
suǒ
yǒu

zhèng
shēng

shēng
huò

dāng
shēng


shì

qiē
yóu
shēng


shuō
míng
yǒu
lòu

yòu
cóng

qiē

shàn
fán
nǎo
zhū

shú
guǒ


shú
guǒ
zēng
shàng
suǒ
yǐn
wài
shì
shēngshì

qiē

shēng


shuō
míng
yǒu
lòu

yòu
yóuqiē
fán
nǎoshēng


suǒ

shēng

shēng


shuō
míng
yǒu
lòu


shì
míng
wéi
yóu

xiāng

jiàn

yǒu
lòu
zhū

chà
bié

wèi
yóu
shì


suí
mián


xiāng
yīng


suǒ
yuán


shēng
yóu

xiāng

jiàn


lòu
zhū

chà
bié


děng
wéiyǒu
zhū


zhū
chán

shuō
míng

lòu

wèi

qiē
shàn


xīn
xīn
suǒ
suǒ

suǒ
yuán
zhūshàn


zhū
xīn
xīn
suǒ

èr
yǒu
zhū

suí
mián
duàn

shuō
míng

lòu

wèi

yǒng
duàn
jiàn
xiū
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo
suǒ
yǒu
zhū
shànfēn


zào

ruò
zhū


ruò
shì
jiān
shàn
zhū
xīn
xīn
suǒ

sān
yǒu
zhū

yóu
duàn
miè

shuō
míng

lòu

wèi

qiē
rǎn

xīn
xīn
suǒ


zhuǎn

shuō
míng

lòu

yóu


zhuǎn
xiǎn
liǎo
niè
pánniè
pán
shuō
míng

lòu


yǒu
zhū

shì
jiàn
suǒ
duàn
duàn
duì
zhìxìng
jiě
tuō


shuō
míng

lòu

wèi

qiē
jiàn
dào


yǒu
zhū

shì
xiū
suǒ
duàn
duàn
duì
zhìxìng
xiāng

jiě
tuō


wèi
chū
shì
jiān

qiē
xiū
dào


xué
dào

dāng
zhī
shì
míng
yóu

xiāng

jiàn


lòu
zhū

chà
bié


yóu

xiāng

jiàn

yǒu
zhèng
zhū

chà
bié


děng
wéi


wèi
yóu
shì


yīn
yuánxìng


zhù
bàn


děng
zhōng


yùn
míng
yǒu
zhèng

shì

ruò
ài
wèi
rǎn
zhuó
ài
wèi
dān
shì

míng
zhèng
yīn
yuán

ruò

cháng
xìng

xìng
biàn
huài

xìng

míng
yǒu
zhèng

xìng
zhèng

zhì

chī

míng
zhèng
zhù
bàn

yóu

yīn
yuán

hēi
pǐn
zhuǎn

míng
wéi
děng

wèi
dǒu
sòng
wéi
zhèng

dān
zhuó
zhū

zhū
jiàn
suǒ
shēng

huò

zhǒng
lèi

shì
chū
hēi
pǐn

ruò
suí
suǒ
yǒu
zhū
fán
nǎo
chán

yǒu
xiū
chǐ

duō
ān
zhù
xìng

shì

èr
hēi
pǐn

ruò
yǒu
shā
mén
huò

luó
mén

wéi

zhèng
dào

suǒ


xíng


xìn
jiě


è
饿
tóu
huǒ
zhuì
gāo
yán
děng

shì

sān
hēi
pǐn

ruò
yǒu
xiàn
xíng
shēn
qiē
è
xíng

shì


hēi
pǐn

xīn

hòu
yǒu

shì


hēi
pǐn


zhōng
zuì
chū
yóu
shēng
yuàn
hèn

fèn
xīnān
yǐn
zhù


èr
yóu
zhū
fán
nǎo

shāo
ránān
yǐn
zhù


sān
yóu

shì
yuàn

shòu

láo


ān
yǐn
zhùshēng
è
ān
yǐn
zhùshēng
lǎo

děng
zhòng

ān
yǐn
zhù


zhōng


yùn
yǒu
zhèng
shì

zhèng

xìng


yīn
yuán
zhù
bàn
děng


gòng
xiāng


míng
yǒu
zhèng


yòu
yóu

xiāng
jiàn


zhèng
zhū

chà
bié


shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng


zhōngyùn

zhèng
shì

yóu
zhèng

xìng


yīn
yuán
zhù
bàn
děng
zhōng

míng

zhèng
yóu

xiāng

jiàn

yǒu
rǎn
zhū

chà
bié


děng
wéi


wèi
shì

yīn
yuán

děng


qián
guǎng
广
shuō

xiāng
chà
bié


zhōng
shì
zhě

wèi


yǒu

yùn

yīn
yuán
zhě

wèi


zhōng


ài
wèi
zhū
yīn
yuánxìng
zhě

wèi

wéi
yuán
shēngài
wèi
suǒ
shè

zhù
bàn
zhě

wèi

ài
wèi
suǒ
yǒu
tān
zhuó

děng

zhě

wèi

hēi
pǐn


qián
yīng
zhīyùn
shì

yóu

yǒu
rǎn


yīn
yuán
nǎi
zhì
děng

gòng
xiāngshuō
míng
yǒu
rǎn

yòu
yóu

xiāng
jiàn


rǎn
zhū

chà
bié


shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng


qián

zhèng
suí
yīng
dāng
shuō


yóu

xiāng

yīng
zhī
jiàn


zhǐ
dān
shì
zhū

chà
bié


děng
wéi


wèi
shì

yīn
yuán

děng


qián
guǎng
广
shuō


zhōng
shì
zhě

wèi

jiè

zhū


yùn

yīn
yuán
zhě

wèi
shùn

tān

zhǒng
miàoxìng
zhě

wèi
tān
shì
zhě
yóu

wéi
yuán
yóu

wéi
jìng
suǒ
yǒu

tān

zhù
bàn
zhě

wèizuò

xiāng
yīng
xié
yuàn
zhū

fēn
bié

yóumíng
fēn
bié
tān

děng

zhě

wèi

zhǒng
hēi
pǐn

qián
guǎng
广
shuōjièyùn
shì

yóu

tān
shì
yīn
yuán
zhù
bàn


děng

suǒ
shè
shòu


shuō
míng

zhǐ
dān
shì
zhū


yòu
yóu

xiāng
dāng
zhī
jiàn


zhǐ
chū

zhū

chà
bié


shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāngyóu

xiāng

jiàn

shì
jiān
zhū

chà
bié


děng
wéi
qiē
qīng
jìng


qīng
jìng
suǒ


shì
jiān

èr

qiē
rǎn

xīn
xīn
suǒ
shì
jiān

sān

qiē


xīn
xīn
suǒ
shì
jiānqiē
shàn
xīn
xīn
suǒ
ruò
dāng
duàn
ruò

duàn
shì
jiānqiē
shì
jiān
sān


suǒ
xíng

jiàn

duì

shì
jiān

yòu
yóu

xiāng
jiàn

chū
shì
zhū

chà
bié


děng
wéijiàn
dào
suǒ
duàn
duì
zhì

èr
xiū
dào
suǒ
duàn
duì
zhì

sān
yóu
xiǎng
jiě
tuō
zhī
suǒ
jiě
tuō

wèi
zhū
shēng
wén

jué


lùn

huìxiāng
yīng
zhū
xīn
xīn
suǒsuǒ
yuán

jiàn

duì
fēn
suǒ
zhì
jiě
tuō
zhī
suǒ
jiě
tuō

wèi
zhū
yǒu
xué

ruò

qiē
suǒ
zhì
jiě
tuō
zhī
suǒ
jiě
tuō

wèi
zhū

xué
zhǒng
shì
jiānshì
jiān
míng
duò
zhū


wèi
yǒu
qíng
shì
jiān


shì
jiān


shì
jiān


shì
jiānshì
jiān

dāng
zhī
shì
míng

zhǒng
shì
jiān

yòu
chū
shì


duò

shì

zhǒng
shì
jiān

shì

shuō
míng

duò
zhūyóu

xiāng

jiàn

yǒu
wéi
zhū

chà
bié


děng
wéihòu

wèi
shēng


èr
qián


miè


sān
zhōng


xiāng
ān
zhùyīn
yuán
xiāng
guǒ
xiāngyòu
yóu

xiāng
jiàn


wéi
zhū

chà
bié


děng
wéi


wèi

shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī


shì

zhōng

xiāng

miè
yǒu
wéi

zhèng

niè
pán

ruò
wèi
niè
pán
wéi
yǒu

zhě

dāng
zhī

wéiwèn


shì
ruò
wèi
wéi


zhě

yǒu


zhě

fēi
yǒu
fēi


zhě

dāng
zhī
jiē
shìwèn

yóu

niè
pán
wéi
yǒu
wéi
miè
zhī
suǒ
xiǎnyǒu
wéi


xiāngwéi
yǒu
wéi
miè
zhī
suǒ
xiǎn


wèi
yǒu

zhě

ruò
wèn
ruò

ruò

biàn
便
wéi

lùn
fēi
suǒ

lùn


yǒu
wéi


xiāngwèi


zhě


qián
guǎng
广
shuō

biàn
便
wéi

lùn
fēi
suǒ

lùn

zǒng

qián
shuō

èr
zhǒng
yīnyīng
dào


yóu
yǒu
wéi
miè
zhèng
niè
pán


ruò
wèi

qiē
jiē

suǒ
yǒu

shuō
fēi
yǒu
fēi


zhě


yīng
dào


niè
pán

zhě

wèi

qiē
bái

suǒ
xiǎnniè
pán
xiāng
zhě

wèi

miè
xiāng


lùn
xiāng

dāng
zhī
wéi
shì

suǒ
zhèng
xiāngyóu

xiāng

jiàn

suǒ
yuán
zhū

chà
bié


děng
wéiyǒu
shàn
zuò

suǒ
yuán


èr
yǒu

shàn
zuò

suǒ
yuán


sān
yǒu


zuò

suǒ
yuányǒu
duò
jiè
zuò

suǒ
yuányǒu

zhǔ


zuò

suǒ
yuánzhōng
ruò
shàn
zuò


yuán
shàn

shàn


zhūshàn
zuòshì

shàn


zuò

dāng
zhī

ěr


jiè

shàn
rǎnzuò


yuán

qiē
sān
jiè
zhūjiè

shàn
zuòyuán

qiē
sān
jiè
zhū
jiè
zhōng
ruò
dìng
ruò
shēng
wài
dào

shēng


jiè

shàn
zuò


wéi
yuánqiē


fēi
xià


ruò


shè

xíng


wèi


zài


yǒu
guǎng
广
huì
shēng
wén
chéng
děng

ruò
zhū
yǒu
xué
ruò
ā
luó
hàn
jiè

shàn
zuòyuán
xià


qiē


ruò
zhū

zài

jué
dìng
jiè
shēng

yóu
guānnéng
xiàn


zhòng
shēng
shì
yīn

chéng
shú
guǎng
广

néng
chéng
shú


yǒu
qíng
xíng


dāng
zhī
shì
míng
duò
jiè
zuò

suǒ
yuán
zhū
yīn

suǒ
yuán

shuō

míng
yìng


qiē

yǒu
guò
míng
zhě

yóu

míng


jiē
suí

zài
xíng


yán
yǒu


wèi
ruò
lüè
shuō

guān
chá
qīng
jìng
yīn


guān
chá

xiāng


guān
chá

rǎn
yīn


yòu
wéi
xiǎn
shìluó

zhōng
xiǎn
shìluó


zhě

wèi
shàn
liǎo
zhīyùn

néng
duàn

qiē

jìng
jiè
xiāng

shì

shuō
míng
néng
yìng

qiē

xiǎn
shìzhě

wèi
shàn
liǎo
zhī
biàn

suǒ
zhí

xìng

shàn
liǎo
zhī
shì

yán
míng

néng
chú

qiē

suǒ

xiāng

shì

shuō
míng
néng
yìng

qiē

ruò
guò

shìyùn
zhū

xiāng
shì

dìng
ruò
guò
shì

yán
míng
biàn

suǒ
zhí

xìng
xiāng
shì


ruò


èr

shàn
liǎo
zhī


biàn
便

qiē

jìng
jiè
xiāng


zhū

rǎn
shēng

suí
zhuǎn

qiē
jìng
xiāng


zhū

rǎn
jiē

zēng
shàng

suǒ
shēng


yòu

shì
zūn
shuō

shì
yán

zhí


xìng

zhí

xìng
ér
zhuǎn

jué


jué

yóu
jué

huán
miè


zhǔ


zuò

lüè
yǒu

zhǒng
suǒ
yuán


biàn
mǎn
suǒ
yuán

èr
jìng
xíng
suǒ
yuán

sān
shàn
qiǎo
suǒ
yuán


jìng
fán
nǎo
jīn
yuán

shì
zhū
suǒ
yuán

shēng
wén

guǎng
广
biàn
yīng
zhī


zhōng
jìng
fán
nǎo
suǒ
yuán
zhě

wèi
shì
zūn
shuō

shèng


zhēn

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |