当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第63卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第63卷(注音)shī

lùn


liù
shí
sān
juàn

shè
jué

fēn
zhōng
sān


duō

zhī
èr


yǒu

zhǒng
dìng
xiāng
wéihuǐ
fàn
jìn
jiè

èr


jiān
jiā
xíng

sān

yīn
zhòng
jiā
xíng


yǒu
chén
méisuǒ
rǎo
nǎo


yǒu
sān
zhǒng
yuǎnzhù
chù
yuǎn


èr
jiàn
yuǎn


sān
wén
yuǎnxīn
qīng
jìng
xíng

chú

lüè
yǒu

zhǒng
děng
chí
xiāng
wéi
hòu
zhòng
guò
shī

néng
wéi
dìng
zhàng


fèn
忿

èr
màn

sān

tānjiā

jiànnéng
kān
rěn

yǒu

hòu
zhòng
sān


xiāng

yóuzhàng
ài
ér
zhù

shì

shuō
míng
hòu
zhòng
guò
shī

yún


xiāng


zhě
huò

suíbiàn
便
shēngèr
zhě
hǎo

qiú
zhū
shàn


sān

shēn
cái

suǒ

liànshēngniè
pán
jiàn
tài
guò
shī
zuì
shēng
gōng
jiā
xíng
kān
rěn
qínzhōng
fèn
忿
zhě

wèi
huái
怀
fèn
忿


ruò
wǎng

jiāyǎng
huò

ér
shǎo

huò

huò
chí
huò

gōng
jìng

yóu

biàn
便
shēng
pín

fèn
hàn

cóng

yīn
yuán


huì
xún


hài
xún

duō
suí
xúnyóu


xiān
suǒ
wèi
shēng
shēng
sānnéng

shēng

shè


shēng
huán

tuì
退
shī

suǒ
yán
màn
zhě

wèi
huái
怀
màn


màn
suǒ
zhì


wéi
xìngshēng
gōng
jìng


zhū
shī
fàn
zūn
zhòng

tián


néng
shí
shí
shēn
xīn
bēi

jìng
wèn

qǐng
yún

wéi
shàn
yún


shànqín
qiú
suǒ
yǒu
shàn


yóu


néng
jiě
liǎo
yǐn

sān
cóng

yīn
yuán


qīng
màn
xiāng
yīng
xún

duō
suí
xúnyóu


xiān
suǒ
wèi
shēng

qián
guǎng
广
shuō

yán

tān
zhě

wèi
huái
怀
tān


duō
zhū
ài
rǎn


shēn
cái
děng
shēn
shēng

liàn

yóu


wài

miào

zhōng
duō
shēng
sǎn
luàn

cóng

yīn
yuán
shēng

xún

juàn
zhǔ
xún


guó

xún


wàng
jiā
shì
xiāng
yīng
xún


duō
suí
xúnyóu


xiān
suǒ
wèi
shēng

qián
guǎng
广
shuō
jìng
néng
wéi
duì
zhì

yīng
zhī

jìng
lüè
yǒu
sān
xiāng

wèi
fèn
huì
xiāng


děng
liú
xiāng

néng

suǒ

chà
bié
xiāng


jiā

jiàn
zhě

wèi
yóu
shēn
jiàn
zhì

yīn
yuán
huì

shì


biàn
便
wéi
gāo
xīn
xià


rǎn

shè


shè
biàn
便
wéi
shēn
jiàn
xiāng
wéi
ér
zhù

yòushì

zhòng
xiāng

qīn
ài
héng
liú
zhī
suǒ
piāo


shè


shè
biàn
便
wéi
shēn
jiàn
xiāng
wéi
ér
zhù

yòu

shì

zhòng
xiāng
suǒ
shēng

zhèng
xún

zhī
suǒ
shāo
nǎo

shè


shè
biàn
便
wéi
shēn
jiàn
xiāng
wéi
ér
zhù

yòushì

zhòng
xiāng
zhuī
qiú
zhī
shí

zhǒng
zhǒng
rǎo
luàn
sǎn
dòng
suǒ


shè


shè
biàn
便
wéi
shēn
jiàn
xiāng
wéi
ér
zhù

yòu

yóu

shēn
jiàn
yīn
yuán

héng
cháng
zhí
zhuó
shì

suǒ


cháng
zhū


yóu
shì
yīn
yuán
wéi
yōu
bēi
děng
zhī
suǒ

nǎo

shè


shè
biàn
便
wéi
shēn
jiàn
xiāng
wéi
ér
zhù

yòuwéi

chú
qiǎn
xià

gòu
huì

qín
xiū
shàn
shíjiā
xíng

shēng

suǒ
zhì
shè


shè

biàn
便
wéi
shēn
jiàn
xiāng
wéi
ér
zhù


wéi
chú
qiǎn
xià

gòu
huì

wéi
qiǎn
shàng

suǒ
yǒu
gòu
huì
dāng
zhī

ěr

yóu

yīn

suī
zuò
shì
xīn


dāng


shēng

niè
pán
guān

guò
shī
guān
shēng
gōng


biàn
便

diān
dǎo

yóu

yīn
yuán
xiān
suī
huò

zhū
sānrán

wèi
shēng
shèng

xiàn
guān
shēng
sān
néng

shēng


kān
rěn
zhě

wèi
huái
怀

rěn


suī

huò

shèng

xiàn
guān
shēng
sān
néng
kān
rěn
wén
méng
děng


shè

jiā
xíng
duō
shēng
xiè
dài

yóu

yīn
yuán

suǒ
wèi
shēng

gēn
běn
dìng

néng
shēng


shè


shēng
huán

tuì
退
shī

qián
sān
guò
shī
néng
wéi
zuì
chū
sān


zhàngguò
shī
wéi

xiàn
guān
sān


zhàng

hòu

guò
shī
wéi

gēn
běn
sān


zhàng


yǒu
chà
bié

wèi
yǒu

zhǒng

shè
jìn
zhù


yīn
yuán
rǎn
zhī
suǒ
rǎn


yóu
rǎnbiàn
便

shè
jìn
zhùfēi

fán
nǎo
zhū
ā
luó
hàn
cháng
shàn
zhù
niàn
yǒu


shì

yún

wéi


wèi
xìng


jìn
zhù


yǒu
zēng
è
xīn

wéi


shēn
shòu

gōng
jìnggōng
jìng


shòu

yǎngshì

jìn
zhù


duō
suǒ
huǐ
fàn
xíng

zhèng
xíng

yòu

jìn
zhù
zhū


zhòng
ráo

sǔn
jiǎn

biàn
便
yǒu
suǒzēng
shàng
jiè
jiào
shòu
zhé


néng
kān
rěn


zēng
shàng
xīn
zēng
shàng
huì
zhù
jiào
shòu
zhé


néng
kān
rěn


yíng
zhòng

suǒ
yǒu
rǎo
nǎo


néng
kān
rěn
tuō
nán
yuē

shù

suǒ
duì
zhì
zhī
fēn
guǎng
广
jiàn

yuǎn


sǎn
dòng
shàng
zhī
fēn
chà
bié

wèn

xiān
suǒ
shuō

zhǒng
jìngyīn
yuán

wéi

jìng


zēng

jiǎn


yóu
néng
jīu
jìng
chāo
suǒ

zhě


cóng
chū
jìng

nǎi
zhìjiàn
chāo


fāng
jīu
jìng


yún

míng
chū
jìng

suǒ
zhì

wèi
yǒu

zhǒng


zhě

tān

èr

huì
hài

sān
zhǒng
xún


sān
zhě
yōuzhě
fàn
jiè


zhě
sǎn
luàn

yún


èr
jìng

suǒ
zhì


yǒu

zhǒng


chū
jìng

tān

èr
xún


sāndiào


dìng
xià
liè
xìng

yún


sān
jìng

suǒ
zhì

wèi
yǒu

zhǒngèr
jìng

tān

èr


sān
yǒng
yuè


dìng
xià
liè
xìng

yúnjìng

suǒ
zhì

wèi
yǒu

zhǒng
chū


èr

sān
jìng

tān

sān

dìng
xià
liè
xìng
wèn
chū
jìng

yǒu

zhī


yǒu

zhī


děng
wéixún

èr


sān


xīn

jìng
xìng

wèn

èr
jìng

yǒu

zhī


yǒu

zhī


děng
wéi
děng
jìng

èr


sānxīn

jìng
xìng
wèn

děng
jìng


wéi

xìng


niàn
zhèng
zhī
shè
wéi

xìng

wèn

sān
jìng

yǒu

zhī


yǒu

zhī


děng
wéiniàn

èr
zhèng
zhī

sān
shè

xīn

jìng
xìng

wèn


jìng

yǒu

zhī


yǒu

zhī


děng
wéishè
qīng
jìng

èr
niàn
qīng
jìng

sān


xīn

jìng
xìng

chū
jìng

zhōng
niàn
zhèng
zhī
shè

yóu
xún

mén
zhī
suǒ
yǐn


shì

suī
yǒu
ér

xuān
shuō


èr
jìng

yóu


xìng
néng
yǒu
zuò


yòu
yóu
yǒng
yuè
xīn
suí
fán
nǎo
zhī
suǒ
chán


shì

xiǎn
shì

děng
jìng
míng


sān
jìng

xīn
suí
fán
nǎo

yuǎn


xiǎn


xiāng

shì

shuōtān


chū
jìng

zhōng


tān

fēi


tān


èr
jìng


xún

tān

fēi


tānjìngxiǎn
shì
zuì

qīng
jìng

shì

dāng
zhī

qiē
jìng


jiē
suí
zhuǎn


suǒ
yīng
wèn

yīn
yuánjìng

jiàn


shì

zhī

zhī


zhù
suǒzhù
ráozhù

xìngyǒu
chà
bié

wèi

weí
suǒ
yuán


shòu
yòng
suǒ
yuányuán

sǎnyǒu
chà
bié

wèi
ráo

suǒzēng
shàng
xīn
suǒzēng
shàng
huì
suǒ
yǒu
chà
bié

wèi
wéi
duì
zhì
sān

rǎn
zhù
suǒ
duì
zhì


yún

míng
wéi
sān

rǎn
zhù
suǒ
duì
zhìrǎn

zhù

èr

nǎo
zhù

sān

chī
zhù


yǒu
chà
bié

wèi
shòu

zhě
xiāng
zhū
shòu

zhě
lüè
yǒu
sān
zhǒng
zhèng
suǒ
zuò
shì

néng
xiǎn

shì
shòu
yòng

zhě


zhèng
qiú
cái
bǎo

èr
qiú
cái
bǎo

néng
zhèng
shòu
yòng

sānzài
suí

suǒ
wéi


shì
xiū

zhū
jìng

zhě

yǒu
sān
zhǒng
zhèng
suǒ
zuò
shì

dāng
zhī


jiàn

zhī
fēn


suǒ
yīng


yǒu
chà
bié

wèi
wéi
duì
zhì


nǎo
xíng

yīng
zhī
jiàn

zhū
jìng

zhī


shì
lüè
yǒu
sān
zhǒng
duì
zhì


duì
zhì
quē
jiǎn
duì
zhì

èr
shēn
xīn

nǎo
duì
zhì

sān

wài
jìng
jiè

xīn
liú
sǎn


jìng
duì
zhì
wèn

yīn
yuán

chū
jìng

zhōng
shuō

shuō
yuǎn

è

shànwéi

xiǎn
shì
zhū


xiāngwéi
xiǎn
shì
zhū

guò
huàn
xiāng


guò
huàn
xiāng
zhě

yóu

zhūè
xíng

zhuì
duò

xià
è
chù
suǒ


shuō
míng
wéi
è

wéi
shàn
shēng


míng

shàn


yǒu
chà
bié

wéi

xiǎn
shì
fán
nǎo

rǎn
duànwéi
xiǎn
shì
xiān
suǒ
rǎn
duànyǒu
chà
bié

wéi

xiǎn
shì
zhū
zài
jiā
zhě
shòu
yòng
shì
mén
zhū

duànwéi
xiǎn
shì
zhū
chū
jiā
zhě
yóu
xún

mén
zhū

duànyǒu
chà
bié

wéi

xiǎn
shì

xún

duànwéi
xiǎn
shì
huì
hài
xún

duànyǒu
chà
bié

wéi

xiǎn
shì
wài
dào
zhū
xiān
suǒ

xiāngwéi
xiǎn
shì


tuì
退

xíng
zhòuwèn

yuán

zhī
chū
jìng

zhōng

gēn
wèi
duànpǐn

zhòng
wèi
yuǎnruò

shì
chù

gēn

duàn

biàn
便


èr
jìng

zhù
shí
yīng

chà
bié

shì

dāng
zhī
shì
chù
wèi
duàn

wèn
ruò
xún

děng

chū
jìng

děng
zhōng
jiē
néng
shè

shēng
sānyòu
néng
shè
shòu


jìng

jiē
lìng
qīng
jìng


yīn
yuán

shì
zūn


xiǎn
shì
dòng
míngwàngwàng


wèn

yīn
yuán

cóng

jiè
shàng

chū
jìng

děng
zhōng

jiàn

hòu
hòu
shēng
shàng
zhī
fēn


dāng
zhī
lüè
yǒu
sān
yīn
yuánsuǒ
zhì
néng
zhì


èr
zhèng

shēngsān
suǒ
zhèngdāng
zhī

shì
sān
zhǒng
yīn
yuán


jìng

zhōng

zhī
suǒ
shè
suí

suǒ
yīng

wèn
chū
èr
jìng

yǒu

chà
biéèr
jìng

zhōng
sān


yuán
mǎn
yǒu
chà
bié


wèn

èr

sān
jìng

yǒu

chà
biésān
jìng

ráo

yuán
mǎn
yǒu
chà
bié

wèn

sān


jìng

yǒu

chà
bié
jìng

qīng
jìng
yuán
mǎn
yǒu
chà
biéyǒu

zhǒng
xiū
sān
zhě
wéi

xiàn


zhù


èr
zhě
wéi

shēng
zhì
jiàn


sān
zhě
wéi

fēn
bié
huìzhě
wéi
zhèng
zhū
lòu
yǒng
jìn


dāng
zhī

luó
jiàn


zhǒng
xiū
sānyún


zhǒngluó

wèi


tōng


xíng


jiàn

zhě


yǒu

shēng
wèi

xíngyǒu
qíng
suǒ
yuán

liàngzhě

yòu

chí
tōng


xíng


jiàn

zhě

yòu


tōng


xíng


jiàn

zhě


zhōng

shēngliàngzhě

ruò

zhèng


shēng
zhì
tōng

dāng
zhī
shì
míng
zhì
jiàn
qīng
jìng

ruò

chí
tōng
xíng

zhuǎn
shí
suī

jiàn


yóu
ruǎn
gēn

ér
míng
tuì
退


yóu

yīn
yuánjiè
shòu
xiǎng
xún


dāng
zhù
zhèng
niàn
dāng

zhèng
zhīzhū
jìngsuǒ
xiǎn

dāng
zhī


lüè
yǒu
liù
zhǒngxìngèr
sǔn
jiǎnsān
rén
chí
shēng
jìn

chīliù
duì
zhì
xìng


zhě

wèi


xìng

jìng
fēi
suǒ
shòu
yòng
shì
zhōng
zhū
yàn
bèi
xìng

yòu


shòu
zhū
yàn
bèi
xìng

yòu
ruò


chū
jìng

rǎn

zhù


èr
jìng

děng
zhōng


xún

děng
zhū
yàn
bèi
xìng

shì
míng

xìngsǔn
jiǎn


zhě

wèi
liǎng
liǎng
jiāo
huì

yínchú

nǎo

zhū
yàn
bèi
xìng


shì
děng
lèi
suǒ

yīng
zhī

jiē
míng
sǔn
jiǎnrén
chí


zhě

wèi
zhū
yǒu
shòu
yòng
měi
miào
yǐn
shí


bǎo
mǎnyǐn
shí
zhū
yàn
bèi
xìng


shì
děng
lèi
suǒ

yīng
zhī

jiē
míng
rén
chíshēng
jìn


zhě

wèi

huò

shēng
shàng
cái
bǎo
huò
zūn
guì
wèixià
liè
zhū
yàn
bèi
xìng


shì
děng
lèi
suǒ

yīng
zhī

jiē
míng
shēng
jìn
chī


zhě

wèi

niè
pán
shèn
shēn
gōng


néng
jiě
liǎo

suì

niè
pán
shēng
yàn
bèi
xìng


shì
děng
lèi
suǒ

yīng
zhī

jiē
míng

chīduì
zhì


zhě

wèi
yóu
yàn
huài
duì
zhì


huò
yóu
duàn
duì
zhì


huò
yóu
chí
duì
zhì


huò
yóu
yuǎn
fēn
duì
zhì


huò
yóu
shì
jiān
chū
shì
jiān
dào
duàn
zhū
fán
nǎo


shì
jiē
míng
duì
zhìwèn

yīn
yuán

shuō
zhū
jìng

míng
wéi
zhù
xīn


suǒ
yuán
jìng
jiè


wài
suǒ
yuán

liú
sǎn

wèn

yīn
yuán

shuō
zhū
jìng

míng
sān

suǒ
zhī
shì
tóng
fēn
suǒ
yuán

qiē
yǐng
xiàng

píng
děng
píng
děng
zhù
chí
xīn


wèn

yīn
yuán

shuō
zhū
jìng

míng
shē
wéi


jìng

qiē
fán
nǎo
zhèng
ān
zhǐ

wèn

yīn
yuán

shuō
zhū
jìng

míng
xīn

jìng
xìng


lüè
yǒu
èr
zhǒng
suǒ
yuán
jìng
jièdìng

suǒ
yuán
jìng
jiè

èr
zhě
dìng

suǒ
yuán
jìng
jiè


zhōng

jìng

suǒ
wèi
dìng

suǒ
yuán
jìng
jiè

fēi

èr
jìng

xīnsuǒ
yuán
jìng

shì

shuō
míng
xīn

jìng
xìngdāng
zhī

zhōng
cóng


tuì
退
lüè
yǒu
shí
zhǒng

wèi
huò

zhǐ

píng
děng


cóng


tuì
退

wèi

yǒu

zāo

zhòng
bìngshēng
yán
dìng

néng

zhèng

jiāng


dìng
dāng
tuì
退
shī


huò

yǒu

xìng
duō

zhòng


sān


xiān

chuànyóu

shì
duō

zhòng

chéng

tuì
退


huò
yǒu
suǒ
yuán
jìng
jiè
shēng

cóng


tuì
退

wèi

yǒu

zhí

shēng
miào
jìng
jiè
xiàn
qián


wài
dào
xiān
nǎi
zhì
huò

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


chù
shǎo
nián
měi
miào
xíng


àicóng


tuì
退

huò
yǒu
huò

jìng
yǎng

tuì
退

wèi

yǒu

cóng

huò


yǎng
gōng
jìng

biàn
便
tuì
退
duò

duō

huò
yǒu
zāo

qīng
huǐ

tuì
退

wèi

yǒu

huò
zāo


huò
tián
huò


cóng


tuì
退


wài
dào
xiān
yóu
fèn
huì

tuì
退
sān


xiàn
xíng
zhòu


huò
màn

tuì
退

wèi

yǒu

shì
suǒ

dìng


líng


huò
yǒu
zēng
shàng
màn

tuì
退

wèi

yǒu


zhū
shēng
dìng
zhèng
chà
bié
zhōng

zēng
shàng
màn

huò
yǒu

zuò


tuì
退

wèi

yǒu


néng

dìng
xíng
xiāng
zuò
weí

huò
yǒu
wèi
chuàn


tuì
退

wèi

yǒu

ān
zhù
shǐ

xīn
xiū
shàn
pǐn

huò
yǒu


fán
nǎo
shù


tuì
退

wèi

yǒu

ài
shàng
jìng

nǎi
zhì

shàng
jìng


huò
yǒu
shòu
寿
jìn

jìn

jìn

tuì
退

wèi

yǒu

cóng
shàng
shēng
chù
tuì
退
méi
xià
shēngzhōng
huò
yǒuluó
xià
pǐn
fán
nǎo
xià
pǐn
shàn


duō
niàn
jiān
xīn
rán
hòu
fāng
tuì
退

duō
niàn
jiān
xīn
fāng
néng

dìng

huò
yǒuluó
xià
pǐn
fán
nǎo
shàng
pǐn
shàn


duō
niàn
jiān
xīn
rán
hòu
fāng
tuì
退

jīng

niàn
qǐng

néng

dìng

huò
yǒuluó
shàng
pǐn
fán
nǎo
xià
pǐn
shàn


jīng

niàn
qǐng


ér
tuì
退

duō
niàn
jiān
xīn
fāng
néng

dìng

huò
yǒuluó
shàng
pǐn
fán
nǎo
shàng
pǐn
shàn


jīng

shàér
tuì
退


shà

qǐng

néng

dìng

yǒuluó
cóng
dìnghuò


shí

sān


xiāng
jiān
xiāng

zuò

ér
zhuǎn

huò


shí

xiāng
jiān


ruò

shēng
yuán
cóng
dìng
érdìng
xiāng
yīng

shí

zhuǎn


ěr
shí
shēng
fēi


dìng
xiāng
yīng

shí
néng


shēng

ruò

ěr
zhěyīn
shēng

lǐng
shòu


yīng
chū
dìng

fēi

shēng
shí

biàn
便
chū
dìng
lǐng
shòu
shēng


ruò
yǒu

wàng
hòu
shí
fāng
chū
zhōng

jué

wén

gēng


xiàn

shè
jué

fēn
zhōng
fēi
sān


duō


shì

shuō
sān


duō

jué


fēi
sān


duō
jué


jīn
dāng
shuō

huò
yǒu
yóu

xìng

míng

dìng


wèi

shí
shēn

huò
yǒu
què
qīng
ān

míng

dìng


wèi
zài

jiè
zhū
xīn
xīn


huò
yǒu
wèimíng

dìng


wèi
shòu

zhě

huò
yǒu
sǎn
luàn

míng

dìng


wèi
shǐ

zhě
suī
xiū

dìng
ér
xīn
liú
sǎn

huò
yǒu
tài


míng

dìng


wèi
shǐ

zhě


jìng
jiè
lüè


xīn
biàn
便
shēng
chén
méi

huò
wèi


míng

dìng


wèi

sǎn
xīn
xiāng
yīng
zhū


huò
wèi
yuán
mǎn

míng

dìng


wèi
wèi
zhèng

jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


huò

rǎn

míng

dìng


wèi
suī
zhèng

jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


ér


dìng
duō
shēng
ài
wèi

huò


zài

míng

dìng


wèi

yóu

rǎn

xīn
zài

huò

qīng
jìng


míng

dìng


wèi
wèi
yǒng
hài
fán
nǎo
suí
mián

huò
chū
dìng

míng

dìng


wèi
cóng


sānér

tuì
退
shī

huò
yǒu
tuì
退

míng

dìng


wèi
cóng
suǒ

sān


tuì
退zhōng

zhǐ
chū

dìng


wéi
ān
zhù
xīn

yīng
zhèng

xiāng

wèi
qīng

xiāng

huò
nóng
làn
xiāng

guǎng
广
shuō

qián


zhǐ

èr

dìng


wéi

zuò


yīng
qín
xiūzhǐ

sān

dìng


wéi

gēn
běn

yīng
qín
xiūzhǐ


xiàn
zài
qián

zuì
chū
yīng
zhèng
ān
zhù

niàn

wéi

luàn


lüè
shè

xīn

yóu
zhèng
zhīshè
shòu


zhǐ


xiàn
zài
qián

yīng
dāng

weí
jìng
miào
zhī
xiāng

yòu
yīng
shàn

chén
méi
zhī
xiāng


zhǐ

liù
xiàn
zài
qián


shī
jiào
shòu
néng

wàng
shī

yīng
dāng
ān
zhù
měng


niàn


fāng
biàn
便

yīng
dāng

jiān
yīn
zhòng
xiūzhǐ


xiàn
zài
qián


yīng

wēi
liè
suǒ

dìng
zhōng

shēng
zhǐ


xiàn
zài
qiánzhū

rǎn
yīng
guān
guò
shī

shè
shēng
ài
wèi
suǒ
yǒu

rǎn

xún

chú
qiǎn

yīng
liàn
zhuó


zhǐ

jiǔ
xiàn
zài
qiánsān


yīng

jiān
xiū

yòu
yīng
shàn
qiǎo
tōng


xiāng


zhǐ

shí
xiàn
zài
qián


yīng
dāng
měng

xiū

shàn
qiǎoshí

xiàn
zài
qián


wéi
lìng

tuì
退
yīng

fàng
shí
èr
xiàn
zài
qiánwéi

shì
yīng
xiū
yuǎnzuò


yīng
suí
shùn
qián
xiū


jiān
yīn
zhòng
fāng
biàn
便
zhōng

jué

wén
gēng


xiàn

shè
jué

fēn
zhōng
yǒu
xīn


shì

shuō
fēi
sān


duō

jué


yǒu
xīn

jué


jīn
dāng
shuō

dāng
zhī
zhū
xīn
chà
bié
ér
zhuǎn
lüè
yóu

xiāng


yóu
shì

dào

jiànèr
yóu
shēng

dào

jiànsān
yóu
suǒ

néng

jiàn
yóu

yǒu
jiàn
yóu
rǎn
jìng
jiàn


yún

shì

dào

jiàn


wèi

shì

dào

jiàn

zhū
xīn
chà
bié
zhuǎn


dāng
zhī

qiánshuō
shēng

dào

jiàn

chà
bié

jīn
dāng
shuō

yún

míng
wéi
shēng

dào

jiàn

chà
bié

wèi
lüè
yǒu
èr
shí


zhě
ā
lài

shí

èr
zhě
zhuǎn
shí

ā
lài

shí
shì
suǒ


zhuǎn
shí
shì
néng

zhǒng

suǒ
wèi
yǎn
shí
nǎi
zhì

shíshuǐ
làng

zhǐ
bào
liú

huò

yǐng
xiàng

zhǐ
míng
jìng


shì
míng

shēng

dào

jiàn

suǒ

néng

chà
biézhōng
zhū
shí
jiē
míng
xīn

shí

ruò
jiù
zuì
shēng

ā
lài

shí
míng
xīn

yóu

shí
néngqiē

zhǒng

qiē
shí
yuán
zhí
shòu
jìng

yuán


zhī

lèi

jìngmíng
qiē
shí
zhí


suǒ


màn
děng


liàng
wéi
xìng


shí
míng
shí

wèi

jìng
jiè
liǎo
bié
wéi
xiāng


shì
sān
zhǒng

yǒu
xīn
wèi
zhōng
xīn


shíqiē
shí

yǒu
ér
zhuǎn

ruò
yǎn
shí
děng
zhuǎn
shí
ruò

shí
yīng
zhī

zēng

yǒu
ér
zhuǎn


shì
huò
shí

shí

zhuǎn

nǎi
zhì
huò
shí

shí

zhuǎn

yòu


shí


shí
jiān

fēn
bié

jìng
huò
èr
huò
duō

jìng

jìng


shuō

shí

wèn
ruò

qiē
shí

liàng
wéi
xìng
xiāng

ér
zhuǎn


shì
zūn
shuō

chū
shì


yún

jiànmíng
jiǎ
shī
shè


yòu
duì
zhì

yuǎn

diān
dǎo
zhèng

liàng


rén
chí

shí
lìng
fēn
bié
zhuǎn

shì

shuō
wéi

shí
suǒ


yòu
zhū
zhuǎn
shí
huò


shí

qiē
wéi


shòu
xiāng
yīng

yǒu
ér
zhuǎn

huò


shí

yǒu

shòu

huò


shí

yǒu
děng
shòu
xiāng
yīng

zhuǎn

ā
lài

shí
xiāng
yīng
shòuqiē
shí
wéi
shì

wéi
shì

shú
shēng
qiē
shí
liú
zhuǎn
shí

huò


xíng
huò


xíng

huò
fēixíng
wèi
zhōng
héng
xiāng

liú

nǎi
zhì
mìng
zhōng

yǒu
duàn
jué

suǒ

sān
shòu
dāng
zhī

weí
zhī
suǒ
yǐn


fēi
shì

shēng

shí
shí
zuò

yǐn

xiàn
qiánshēng
shòu

wēi


nán

fēn
bié


shì
děng
lèi
dāng
zhī

shì
míng
shēng

dào

jiàn

zhū
shí

yǒu
chà
bié


ā
lài

shí

yǒu
fán
nǎo
ér
gòng
xiāng
yīnghéng


zhǒng
rén
yùn
fán
nǎo
xiāng
yīngqiē
shíjué

wèi


suǒ
xíng

jiā

jiàn

màn

ài

gòng

míng

shì
zhū
fán
nǎo

shàn

shàn


shí

ér

xiāng
wéi


xìng
wéi
shì
yǐn
méi


rén
yùn
ér


dāng
zhī
zhū

fēn
bié
suǒ


suí
zhòng
yuán

chà
bié
ér
zhuǎn

yòuxiāng
yīng

yǒu
biàn
xíng
rén
yùn

zhǒng
fán
nǎo

shì
jiān
zhì
dào
shàng

néng
wéi
sǔn

duì
zhì
zhě
yóu
xiàn
xíng


suí
suǒ
shēng
chù
shì
zhū
fán
nǎoshè

dāng
zhī

zhěfán
nǎo
xiàn
xíng

jué


zhū
fán
nǎo
wéi
ā
lài

shí
zhǒng

suǒ
yǐnqiē
shí
rén
yùn
ér
shēng

fēi
suǒ
duì
zhì

néng
duì
zhì
jìng
jiè
yuán

chà
bié
zhuǎn


zhū


zhě
shì
jiān
zhì
dào

ruò
xiàn
zài
qián
ruò

xiàn
qián


zhū
fán
nǎo
xiàn
xíng

jué

ruò
zhū
yǒu
xué

jiàn

zhě

chū
shì
jiān
dào
xiàn
zài
qián
shí


zhū
fán
nǎo


xiàn
xíng

cóng

chū

huán

xiàn
xíng

shàn
tōng


wèi
yǒng
duàn


ruò
zhū

xuéqiē
zhǒng
jiē

xiàn
xíng

shì
zhū
fán
nǎo
dāng
zhī
wéi

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
shí
dùn
duàn

fēi


huò
jiàn
jiàn
ér
duàn


shì
děng
lèi
dāng
zhī

shì
míng
jiàn


rǎn
qīng
jìng
chà
bié
zhōng

jué

wén

gēng


xiàn

jué

fēn
zhōng

xīn


shì

shuō
yǒu
xīn

juéxīn

jué


jīn
dāng
shuō

wèn
xīn

shēng
yīn
fán
yǒu

zhǒng

yóu

zhǒng
yīn
xīn


shēng


xīn

shēng
yīn
lüè
yǒu

zhǒng

yóu

yīn

xīn


shēng


děng
wéi


wèi
yuán
què

xīn


shēng


shì
zuò

què

wèixiāng
wéi

duàn


miè


shēng


xīn


shēng
yún

yóu
yuán
què

xīn


shēng

wèi

yǎn
chù
huài

ruò
wài

chù

xiàn
zài
qián

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


chù
huài

ruò
wài

chù

xiàn
zài
qián

ěr
shí
yóu

suǒ
shēng
yǎn
shí
nǎi
zhì

shí
zhōng


shēng


shì
míng
wéi
yóu
yuán
què

xīn


shēng
yún

zuò

què

xīn


shēng

wèi
suī
yǒu

yǎn
chù

huài
wài

chù
xiàn
qián

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


chù

huài
wài

chù
xiàn
qián

ruò

néng
shēng
zuò

zhèng


ěr
shí
yóu

suǒ
shēng
yǎn
shí
nǎi
zhì

shí
zhōng


shēng


shì
míng
wéi
zuò

què

xīn


shēng
yún

yóu
wèi


xīn


shēng

wèi

yǒu


xià

jiè

weí

xiāng


chū
jìng


weí
jìng
xiāng

wéi

zhèng

chū
jìngruò


dào


zuò


ruò
xiū
ruò

ruò
duō
xiūshàn
xiū


chū
jìng

wèi
néng
zhèng


yóu
wèi


chū
jìng


xīn


shēng

yòu

yǒu


chū
jìng


èr

sān


jìng


kōng

biān
chù

shí

biān
chù


suǒ
yǒu
chù


weí

xiāngèr
jìng

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


weí
jìng
xiāng


qián
guǎng
广
shuō

yòu

yǒu

biàn


qiē

jiā

zhōng

weí

xiāngjiā

miè
niè
pán
jiè

weí
jìng
xiāng

wéi
duàn

qiē

jiāwéi

zhèng

niè
pán
jiè


ruò


dào


zuò

ruò
xiū
ruò

ruò
duō
xiūshàn
xiū


néng
jìn
zhèng

qiē
niè
pán

yóu
wèi
zhèng


zhū
jiésuí
mián
suí
fán
nǎo
chán

yǒng
jiě
tuō
xīn
biàn
便


shēng


shì
míng
wéi
yóu
wèi


xīn


shēng

yún

yóu
xiāng
wéi

xīn


shēng

wèi

yǒu

chù
néng
suí
shùn

shòu
zhū
chù

shòu

shòu
shí

shòu
xiāng
yīng
xīn
xiàn
zài
qián

ěr
shí

shòu
fēi


shòu
xiāng
yīng
zhī
xīn


xiāng
wéi

biàn
便


shēng


shì
ruò
chù
néng
shùn

shòu
shòu
chù


qián
guǎng
广
shuō

ěr
shí

shòu
fēi


shòu

shòu

shòu
xiāng
yīng
zhī
xīn


xiāng
wéi

biàn
便


shēng

yòu

yǒu

tān
chán
suǒ
chán
tān
chán
xiāng
yīng
xīn
xiàn
zài
qián

ěr
shí
tián
chán
xiāng
yīng
zhī
xīn


xiāng
wéi

biàn
便


shēng


shì
ruò
yǒu
tián
chán
suǒ
chán

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
ěr
shí
tān
chán
xiāng
yīng
zhī
xīn


xiāng
wéi

biàn
便


shēng


shì
míng
wéi
yóu
xiāng
wéi

xīn


shēng

yún

duàn

xīn


shēng

wèi

yǒu

yóu
shàn
xiū


shèng
zhī
dào


zhèngtān

tián
huì

chī
yǒng
jìněr
shí
yǒu
tān
yǒu
tián
yǒu
chī
xīn
děng
suí

xīn


zhū
suí
fán
nǎo
suǒ
rǎn

xīn


yóu

duàn

biàn
zhī

jiē


shēng


shì
míng
wéi
yóu
yǒng
duàn

xīn


shēng
yún

miè

xīn


shēng

wèi

yǒu

shēng

xiǎng
tiān


xiǎng
dìng

miè
jìn
dìngzhōng
jiān
jīng
ěr
suǒ
shí

yóu
duàn
miè

xīn


shēng

yòu

yǒu

niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
páněr
shí

jìng
miè

xīn


shēng


shì
míng
wéi
yóu
miè
jìn

xīn


shēng
yún

yóu

shēng

xīn


shēng

suǒ
wèi

qiē

shēng
zhī
xīn

xiàn
zài
shēng

shà


hòu

chéng
mièxiàn
zài
shí
yóu

shēng

biàn
便


shēng


ruò
mièshēng

zhōng


shēng


shì
míng
wéi
yóu

shēng

xīn


shēng
yīng
zhī
yóu


yīn
yuán

xīn


shēngxiāng
wéi

yīn
yuán


suí

suǒ
yīng
zhū
xīn

shēng

wèi
yuán

què


zuò


quèzhèng
xiāng
wéi


wèi
duàn
miè


wèi
miè
jìn


wèi

shēng

zhōng

jué

wén
gēng


xiàn

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |