当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第62卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第62卷(注音)shī

lùn


liù
shí
èr
juàn

shè
jué

fēn
zhōng
sān


duō

zhī


shì

shuō
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

jué


sān


duō

jué


jīn
dāng
shuō

wèiluó
duō
suí
fán
nǎo
rǎn

xiāngnéng
zhèng
zhèng
xīn

jìng
xìng

yún

míng
wéi
duō
suí
fán
nǎo

wèi
yǒu
zhào
kuáng

jiǎo
zhà


cán

kuì


xìn
xiè
dài

wàng
niàn

dìng

è
huì
màn
huǎn

wěi


xiàng
qián
xíng

shè
yuǎn

è


suǒ
xué
chù

shèn
gōng
jìngshā
mén

wéi

huó
mìng


wéi
niè
pán
ér
qiú
chū
jiā
yún

yǒu
chǎn

wèi

yǒu
guò
ér

néng


shī
zhì
zhě
tóng
fàn
xíng
suǒ

shí


yún

yǒu
kuáng

wèi

zhēn
shí
xiǎn

gōngshí


ér

lìng

zhū
yǒu
zhì
zhě
tóng
fàn
xíng
děng
liǎo
zhī
yǒu

yún

yǒu
jiǎo
wèi

zēng
shàng
jiè
huǐ
fàn
shī
luó

huò

guǐ
fàn
huǐ
fàn
guǐ
fàn

yóu
jiàn
wén


suǒ

shí

suì
yòng

shì
jiǎ
tuō

shì

huò
shè
wài
yán
ér
xiāng
yòu
yǐn


jīng
guǎng
广
shuō

wèi
yóu
chǎn
kuáng
zēng
shàngyún

yǒu
zhà

wèi
huòyǒu
suǒsuī
yǒu
fàn
zhòng
ér

xiàn
xíng

fēi
shí


zhà

yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
suǒ

xiàn
xíng
qīn
ài
gōng
jìng
nuò
shàn
shēn

èr

yún


cán

kuì

wèi
guān


huò

guān


suǒ
xiū
chǐhuǐ
fàn

fàn


néng


chū


hǎo
wéi
zhǒng
zhǒng
dǒu
diào
wéi
zhèng
yún


xìn

wèisēng
xīn

qīng
jìng
miè
dào
shēng

shùn
jiě
yún

xiè
dài

wèi
zhí
shuì
mián
yǎn

wéi


zhòu

táng
juān
shè
zhòng
shàn
pǐn
yún

wàng
niàn

wèi

jiǔ
yuǎn
suǒ
zuò
suǒ
shuō


néng
suí
niàn

lìng
suíshǒu
gēn
mén

zhèng
zhī
zhù

yún


dìng

wèi

dìng

xià
zhì
zuònéng

yún

è
huì

wèi
zhù

jiàn

zhí

píng
děng
nán
shè
yán
lùn
yún

màn
huǎn

wèi

jiémíng
liǎo


suǒ
néng
wéi


néng

shēn
gōng
shì
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě
yún

wěi


wèi


zài
jiā

chū
jiā
zhòng
gòng
xiāng

zhù

yòu

xún

zhū
è

shàn

xún

děng
nǎi
zhì
jiā
shì

xiāng
yīng
xún

duō
suí
xún

duō
suí

chá
yún


xiàng
qián
xíng

wèi
shòu
sēng
zhī
huò

bié
rén
zhū


děng
suǒ
yǒu

yǎng

huò
qǐng
sēng
zhī


bié
rén

jiē
míng

xiàng

ruò
zhū

chú


shì
shì
zuì
chū
qián
xíng


míng

xiàng
qián
xíng
yún

shè
yuǎn

è

wèi

yuǎn

biānyuǎn

zhòng
è
rén
suǒ

jìn


jìng
shì

yuǎn

shè
zhī

shēng


yún


zhū
xué
chù

shèn
gōng
jìng

wèi
zāo
è
nán
níng
shè
xué
chù


shēn
mìng

zhì
qiú
shēnshòu
寿
mìng


néng
suí

suǒ
yǒu
xué
chù
yúnshā
mén
wèi

shè
xué
chù
hǎo
wéi
tuì
退
zhuǎn

huò
fàn
shī
luó
xíng
zhū
è
làn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shí
fēi
fàn
xíng

chèn
fàn
xíng

kuàng
dāng

qiú
shā
mén
guǒ

zhèng

zhī
shèng
dào
yún

wéi

huó
mìng

wéi
niè
pán
ér
qiú
chū
jiā

wèi
huò
wéi
wáng
zhī
suǒ


ér
qiú
chū
jiā

huò
wéi
yuàn
zéi
zhī
suǒhuò
wéi
zhài
zhǔ
zhī
suǒ

qiē

huò
wéi
kǒng

zhī
suǒ

qiē

huò
wéi
cái
bǎo
cháng
suǒ
kuì

kǒng
wèi

huó
ér
qiú
chū
jiā


wéi

diào

jìng

bān
niè
pán
ér
qiú
chū
jiā
cháng
zhī

zhōng

tóng
fàn
xíng
ér
gòng
zhǐ
zhù
yǒu
suǒ
wéi
fànzuì
chū

suí
fán
nǎo


zēng
shàng
jiè
yǒu
suǒ
wéi
fàn

dāng
zhīcán

kuì


zēng
shàng
xīn

zēng
shàng
huì

dāng
zhī


shǐ
cóng

xìn
nǎi
zhì
è
huì
zhū
suí
fán
nǎo


zhōng

xìn


xiè
dài


wéi
fàn

wàng
niàn
sǎn
luàn

zēng
shàng
xīn
wéi
fàn
ér

è
huì


fàn
zēng
shàng
huì


xìn
xiè
dài
zēng
shàngdāng
zhī


màn
huǎn
wěixiàng
qián
xíng

shè
yuǎn

è

wàng
niàn
luàn
xīn


è
huì
zēng
shàngdāng
zhīzhū
xué
chù

shèn
gōng
jìng


shā
mén

wéi

huó
mìng

wéi
niè
pán
ér
qiú
chū
jiā

yǒu
sān
zhǒngluó


sān
chù
yǐn
zhū
suí
fán
nǎo

yún

sān
zhǒngluózhèng

ér
chū
jiā
zhě

èr
zài

jiā
shòu
yòng

zhě

sān
zhèng

wài
ér
chū
jiā
zhě

yún

sān
chù
yǐn
suí
fán
nǎo

suǒ
wèi
zuì
chūluó


fàng

chù
yǐn
suí
fán
nǎoèr
zhǒng

wèi
huò


wàng
xiǎnwéi


děng

yǎng
gōng
jìng


shuō


shēng
guò
rén


huòzhū
yǒu
zhì
zhě
tóng
fàn
xíng
děng


shēn
jiā
hài
sǔn
nǎo
huǐ


dāng
zhī

èrluó


dān

chù
yǐn
suí
fán
nǎo


yóu
dān
zhuó
zhū

yīn
yuán
shòu
yòng
zhūshēn


xíng
sān
è
xíng

dāng
zhī

sānluó


xié
xíng
chù
yǐn
suí
fán
nǎo

lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
suí
zhú
yuǎn


suí
zhú
kuì
nào

suí
zhú
xué
chù

suí
fán
nǎo

yún

suí
zhú
yuǎn


suí
fán
nǎo

wèi
zhū
wài
dào
suí
zhú
yuǎn

suǒ
yǒuér
wéi

gàixīn

huò
zhù


lǐng
shòu
shēn
xīn
zhū

nǎo


huò

yuǎn

fán
nǎo
duì
zhì

yóu

xìn
děng

zhǒng
gēnyóu

shì
zhù
rǎnzhù

nǎoyǒu
duì
zhì
néng
chú
rǎn


nǎo
zhù


shì
míng
suí
zhú
yuǎn

zhū
suí
fán
nǎo

yún

suí
zhú
kuì
nào

suí
fán
nǎo
wèi

bié
zhí

jiàn


xiāng
wéi
yán
lùn

jiàn


pǐn

pǐn
chà
bié

guǎng
广

fèn
忿
hèn
nǎi
zhì
kuáng
chǎn

shì
míng
suí
zhú
kuì
nào
zhū
suí
fán
nǎo

yún

suí
zhú
xué
chù

suí
fán
nǎo

wèi
guān


xiàn
xíng
zhū
zuì


yǒu
xiū
chǐ
huǐ
jiè
chuān
穿
jiè

shì
míng
suí
zhú
zēng
shàng
jiè
xué
zhū
suí
fán
nǎo

ruò
yǒu

zhǐ
shì
jiān
děng
zhìxià
liè


wéi
shēng

huò

xiāngwéi
shēng

xīn
shēng
gāo


shì
míng
suí
zhú
zēng
shàng
xīn
xué
zhū
suí
fán
nǎo

ruò
shǎo
tīng
wén

néng
guān
chá
suǒ
yǒu
shàn


shì
míng
suí
zhú
zēng
shàng
huì
xué
zhū
suí
fán
nǎo


shì

qiē
zǒng
lüè
shuō
míng
fēi

zhī
xíng

píng
děng
xíng

yóu
fēi
shàn

míng
fēi

xíng

fēi
ài
guǒ

míng

píng
děng
xíng


ruò
guān
xíng
zhě

xiū
shí
biàn
chù
néng
wéi

shì


děng
wéi


wèi
yóu
xiū


biàn
chù
děng
nǎi
zhì
bái
biàn
chù


biàn
便
néng
yǐn

huà
shì
biàn
shì
zhū
shèng
shén
tōng

yòu
yóu
xiū

kōng

biān
chù

qiē
chù


biàn
便
néng
yǐn

wǎng
huán

ài
zhū
shèng
shén
tōng

yòu
yóu
xiū

shí

biān
chù

qiē
chù


biàn
便
néng
yǐn


zhèng
yuàn
zhì

ài
jiě
děng
zhū
shēng
gōng


yòu

yóu

shí

biān
chù
biàn
chù
chéng
mǎn

biàn
便
néng
chéng
bàn

suǒ
yǒu
chù
jiě
tuō


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
jiě
tuō

yòu

yóu

chéng
mǎn
yīn


biàn
便
néng
zhèng

xiǎng
shòu
miè
jiě
tuō
zuì
shēng
zhù
suǒ
shè

yòu
yóu
shí

biān
chùbiān

liàng
biàn
mǎn
xíng
zhuǎn

shì


shàng


biàn
chù
shēng
chù

biàn
chù
shì
zhū
jiě
tuō
néng
qīng
jìng
dào

yòu
zhū
jiě
tuō
yóu
suǒ
zhī
zhàng
jiě
tuō
suǒ
xiǎn

yóu

shēng
wén


jué
děng


suǒ
zhī
zhàng
xīn

jiě
tuō


lüè
yóu
sān
xiāng
xiū
děng
zhì
zhě

ài
wèi
děng
zhì

wèi
huò
zhèng

děng
zhì
chū


wéi
qīng
jìng


xīnài


suí
niàn
ài
wèi

huò
wèi
zhèng

huò

zhèng


wèi
lái
ài
wèi
zēng
shàngzhuī
qiú
xīn

ér
shēng
ài
wèi

huò

zhèng


wéi
qīng
jìng


xīn


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
xiàn
xíng
ài
wèi

ruò
cóng
dìng
chū

shēng
ài
wèi

ruò
zhèng
zài
dìng

yǒu
ài
wèi

yán
ài
wèi
zhě

wèi

shì
zhōng
biàn
shēng
tān
zhuó


xià

zhū


ruò
shēng
shàng


xiàn
zài
qián

shàng

zhū

ruò
shēng
xià

zhě
huò
xiàn
zài
qián

ruò
shēng
xià


shàng

ài

wèi
dìng
xīn
zhě

dāng
yán

ài
shì

jiè


dāng
zhī

ài
huò
shì
rǎn

huò

rǎn


yún

rǎn


ruò
shēng
shì
xīn


jīn
yún

dāng
zhèng

shì
guǎng
广suǒ
suí
děng
zhì

ruò

zhèng
zhě


dāng

shì

shì
ài
wèi

yòu

yún

dāng

shēng
shàng
cháng
héng

biàn

dāng
zhī

ài
shì
rǎn

ài

ruò
yǒu

xīn
zhuān
qiú


xīn

zhèng

shàng


jìng

dāng
zhī

ài
shì

rǎn


yǒu
sān
zhǒng
zhū

duàn
miè

wèi
duì
zhì
duàn
miè

xiàn
xíng
duàn
miè


shè
duàn
miè

zhū
fán
nǎo
shì
zhī
suǒ
xiǎn
xiàn

shì
chū
duàn
miè

zhū
xíng
shēng
miè
zhī
suǒ
xiǎn
xiàn

shì

èr
duàn
miè

ruò
shēng
shàng

huò
niè
pán
jiè

xià

zhū
xíng


qiē
xíng

shè
suǒ
xiǎn

shì

sān
duàn
miè

yǒu
sān
tuì
退


wèi


tuì
退

èrtuì
退

sān

xíng

tuì
退


shì
jiān
zhū
jìn
fēn
dìng

ruò
fāng
biàn
便
dào

ruò

jiān
dào

ruò
jiě
tuō
dào

huò
wéi
duàn
miè
huò
wéi
zhèng

ér
xiū

zhěsuǒ
yuán
huò
guān
guò
shī
huò
guān

jìng

guān
xià
guò
shī
guān
shàng

jìng

ruò
shēng
jìn
dào

dāng
zhī

shì
biàn
mǎn
suǒ
yuán
huò

lòu
yuán


zhū
jìn
fēn
shè
liù
zhǒng
zuò


wèi
liǎo
xiāng
děng
nǎi
zhì
jiā
xíng
jīu
jìng
zuòzhōng
liǎo
xiāng
shēng
jiě
zuò


fāng
biàn
便
dào
shè

yuǎn

jiā
xíng
jīu
jìng
zuòjiān
dào
shè

shè

zuòzhǒng
dào
shè

guān
chá
zuò


shēng
jìn
dào
shè
wèn

yuán

shuō
xiū
jìng

zhě
jìng

jìng
jiè

xiū
jìng

zhě

shàn
xiū
zhì

yíng

xīn

yǒu

shì
xiāng
wēi

shì


suí
suǒ

wéi
jiē
néng
chéng
bàn

fēi
xìng

ěr

shì

shuō

yóu
xún

dào

yǒu
èr
zhǒng
xiū
jìng

zhěshì
zhōng


biàn
shì
shēng
jiě
shén
tōng
jiē


zài


èr
shén
tōng

xiāng
zhàng
ài

ér

èr
tōng

piān

zhě

xiāng
yìng
duó


hòu

jiānshì
shén
tōng

àisuǒ

jiē
néng
zhuǎn
biàn


èr
shén
tōng
biàn
便
bèi
zhàng
ài


zhōng
yīn
yuán
yún

yīng
zhī

yóu

èr
rén
shì

wēi

jiē

píng
děng

shí


biàn
xiàn
shén
tōng

rán

suǒ
zuò


xiāng


yóu

shén
tōng
suǒ

wéi
shì


xiāng


shì
èr
zhǒng
shén
tōng

xiāng
zhàng
ài
ěr
shí
yǒu

zuò
shì

weí


yīn
yuánshén
tōng
jīn
yǒu
zhàng
ài

jiāng


dìng
yǒu
tuì
退
shī
dìng
zhě
shì

shì

xīn


èr
dìng
zhě
shì
shù
shù
zhuān
zhù
xīn

sǎn
luàn

suǒ

shén
tōng
néng

zhàng
ài

suí
shén
tōngzhuǎn
biàn

ruò
èr
shén
tōng
wēi


děng

suí

shēng
zhě
suǒ
zuò
chéng
bàn

ruò
èr
shén
tōng
wēi

xiāng


xiān
zuò

zhě
chéng
bàn
fēi


yǒu

zhǒng
xiū
jìng

zhějìn
fēn
dìng
xiū
jìng

zhě

èr

rǎn

dìng
xiū
jìng

zhě

sān

shì
jiān
dìng
xiū
jìng

zhěchū
shì
jiān
dìng
xiū
jìng

zhě


liù
zuò


wèi
liǎo
xiāng
děng
nǎi
zhì
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò

xiū
dìng
zhuǎn
shí

dāng
zhī
shì
chū

ài
shàng
jìng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shàng
jìng


dāng
zhī

èr

ruò
zhù

shàn
shì
jiān
jìng


dāng
zhī

sān

wèi
néng
yǐn

xiàn


zhù

liàng
zuò

shì
jiān
gōng


yòu
néng
yǐn

yóu

shén
tōng
ruò
shùn
jué

fēn
suǒ
shè
shòu
kōng

yuàn

xiāng
jiě
tuō
mén
suǒ
xiǎn
jìng


dāng
zhī

xiǎng
děng
zhì
dāng
yán
wéi

yǒu
lòu

miè
jìn
děng
zhì
dāng
yán

lòu

yóu

fán
nǎo

xiāng
yīng


fēi
xiāng
yīngsuǒ
yuán


fēi
zhū
fán
nǎo
zhī
suǒ
shēng


shì
chū
shì
jiān

qiē

shēng

néng
xíng


wéi
chú


yuǎn


suī
néng

chū
shì

lìng
xiàn
zài
qián

rán
yóu
fāng
biàn
便
shàn
qiǎoshè
fán
nǎo

yòu

děng
zhì
dāng
yán
fēi
xué
fēi

xué
shè

fēi
suǒ
xíng


niè
pándāng
shì
suí
shēn
niàn

jīng
wèi

xīn
qīng
jìng
xíng

chú
yǒu

zhǒng
suí
fán
nǎo


huǐ
fàn
jìn
jiè

èr
sǎn
luàn
xún


sān
bǎo
zhuó

shēn


bǎo
zhuó
wài
jìng

huǐ
jìn
jiè
zhě

yóu
yōu
huǐ
mén


sān


néng
wéi
zhàng
ài

luàn
xún

zhě
yóu
sān
zhǒng
mén


yóu

guò

jìng
suí
niàn
sǎn
luàn
mén

èr
yóu

diào

liú
sǎn
è
jiàn
è
wén
è

è
xíng

wéi

wén

sǎn
luàn
mén

sān
yóu
xiān
chuàn

shì

suǒ
chí
sǎn
luàn
mén

bǎo
zhuó

shēn
zhě

yóu

shēng


yàn
huàn
mén

bǎo
zhuó
wài
jìng
zhě


wèi
lái
jìng
yóu
xīn

mén

dāng
zhī

zhōng
wéi

duì
zhì
chū
suí
fán
nǎo


xiū

zuò


wèi
zhèng
zhī
zuò


wéi

duì
zhì

èr
suí
fán
nǎo


xiū
sān
zuò


wèi
chèn
shùn

suǒ
yuán
zuò


liǎo
bié

xiāng
néng
duì
zhì

xún

zuòsuǒ

xīn
diào
liàn
zuò


wéi

duì
zhì

sān
suí
fán
nǎo


yīng
xiū
fēnzuò


wéi

duì
zhì


suí
fán
nǎo


yīng
dāng
xiū


jìng
zuò


yòu
chū
zuò

xiū

duō
xiūnéng
duàn
wàng
niàn


èr
zuò

xiū

duō
xiūnéng
duàn
bǎo
zhuó

shēn
wài
jìng
èr
zhǒng
tānsān
zuò

xiū

duō
xiūnéng
duàn
è
jiàn
děng
suǒ
yǒu
sǎn
luànzuò

xiū

duō
xiūnéng
duàn
xiān
suǒ
chuàn

shì

rén
chí
suǒ
yǒu
sǎn
luànzuò

xiū

duō
xiūnéng
duàn

shēn
jìng
yǒu
qíng
xiǎng


liù
zuò

xiū

duō
xiūnéng
duàn

tān

suǒ
wèi

tān
chù
tān
xíng
tān

chéng
shì
tān


shì
zuò

xiū

wéi


duàn
suí
fán
nǎo
xīn
chù
zhèng
dìng

zhèng

jìn
fēn
gēn
běn
shēng
dìng

yòu
néng
zhèng

yǒuqīng
jìng
ān


yòu


shì
zhèng
dìng
xīnshí
liǎo
zhī
shàng

yǒu
qíng

cháng
xìng


zhū
xíng

cháng
xìng

yún

liǎo
zhī
yǒu
qíng

cháng
zhù

wèi

tiān
yǎn
qīng
jìng
guò
rén
jiàn
zhū
yǒu
qíng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

liǎo
zhī
zhū
xíng

cháng
xìng

wèi
néng
suí

wèi
lái
guò

xiàn
zài
zuò

yuán
shēng
zhìsuí
shēn
niàn


sān
chù

wèi

zēng
shàng
xīn

zēng
shàng
huì
xué

xiū
zhì
zēng
shàng
xīn
xué
chù


zēng
shàng
huì
xué
chù

wéi

duàn
chú
suǒ

zhū
jié

xiū
niàn
zhù
děng
suǒ
yǒu

qiē


fēn

zhī
suǒ

zhǐ

yóu
sān
yīn
yuánqiē
wài
dào
shā
mén

luó
mén
gòng

wèi

xiū
zhìliáng
yuán
mǎnshē
yǒu
ài
wèibān
niè
pán
ài

suí
zhú
xīn

fēi
fán
nǎo
huǒ
suǒ
shēng
chù


yòu

xiū
niàn

liáng
yuán
mǎn
wéi

zhǐguǒ
qīng
jìng

wèi
chù

luò
shì

suǒ
shēng
fán
nǎo

rǎn

chù
ā
liàn
ruò
kōng
xián
suǒ
shēng
fán
nǎo

rǎn

chù
ā
liàn
ruò

luò
suǒ
shēng
fán
nǎo

rǎn


èr
chù
suǒ

néng
kān
rěn
lín
lòu
děng

fán
nǎo

rǎn

shē
yǒu
ài
wèi
wéi

zhǐ


guǒ
qīng
jìng

wèi

zhǒng
qīng
jìng
jìng
jìng
jiě
tuō


bān
niè
pán
ài

suí
zhú
xīn

fēi
fán
nǎo
huǒ
suǒ
shēng
chù
wéi

zhǐ


jiǔ
guǒ
qīng
jìng

wèi
chū
sān
guǒ

liù
shén
tōng


suí
shēn
niàn
dāng
zhī

zhǒng
qīng
jìng
suǒ
shè

wèi

dìng

qīng
jìng


dìng

qīng
jìng


shè
qīng
jìnggòng
qīng
jìnggòng
guǒ
qīng
jìng


yòu
suí
zhú
shēn
zhuǎnsuǒ
shè
shòu


míng
suí
shēn
niàn


dāng
shì
zhǐ
luó
jīng
yǒu
èr
jiě
tuō


huì
jiě
tuō

èr
xīn
jiě
tuō


zhōng

huì
jiě
tuō

wèi
shì
jiān
huì
zhī
suǒ
xíng
zhě

dāng
zhī

shì
jiàn

è
xíng


shàn
xíng
bìng

yīn
yuánxìng
zhě

dāng
zhī

shì
è
xíng
shàn
xíng

bìng

yīn
yuán
shàn

shàn
děng

xìng
chà
bié


shí
zhèng
zhì

yòu

xīn
jiě
tuō

wèi
xīn
rǎn
jìng
zhī
suǒ

zhě

dāng
zhī

shì

děng
jìng
jiè

néng

liǎo
bié

shì
jiān
huì

xīn
jiě
tuō
guǒ

dāng
zhī

shì


xiāng
yīng
xiāng

xià
lèi

rǎn
chūhuì
jiě
tuō
zēng
shàngchū
shì
jiān
huì
zhī
suǒ
xíng
zhě

dāng
zhī

shì
yóu
shì
jiān
huì

xīn
jiě
tuō
zēng
shàng
shí
liǎo
zhī

qiē
jìng
jiè


chū
shì
huì
xīn
jiě
tuō
guǒ

dāng
zhī

shì

qiē
zhǒng
lèi

rǎn
chūzhōng
ruò
shì
jiān
huì
ruò
chū
shì
huì

zǒng
lüè
wéi

shuō
míng
zhèng
jiàn

zhèng
jiàn
yīn
yuán

dāng
zhī

shì
yǒu

chū
shì
tīng
wén
zhèng


dǎo

weí

yòu
chū
shì
jiān
zhèng
jiàn
guǒ
xiāng

dāng
zhī

shì
qián
hòu
cháng


suǒ
duì


ruò

suǒ
zhì
ruò
yǒu
shēng


miè
suǒ
zhì

ruò

miè

yǒu
shēngmíng
yǒu
suǒ
duì

ruò

suǒ
zhì

ruò
yǒu
ruò


ruò
shēng

shēng

cháng
shí
shì
yǒumíng

suǒ
duì

yòu


guǒ
yóu
xīn
jiě
tuō
zēng
shàng

suǒ
xíng


suǒ


qīng
jìng
zhě

dāng
zhī

shì
yóu
qīng
jìng
xīn
zēng
shàng
zhū

gēn
suǒ
xíng
jìng
jiè

shēng

rǎn


lìng
zhū
gēn
shùn
qīng
jìng


yòu
jiě
tuō
xīn
zhù
zhě

dāng
zhī

shì
shòu
寿
zhī

nuǎn

zhǎn
zhuǎn
xiāng

xiāng
zhǔ
ér
zhù

yòu

shì
jiān

chū
shì
jiān
èr
zhǒng
jiě
tuō
guǒ
chà
bié
zhě

dāng
zhī

shì

zhū
shòu
zhōng

yīn
yuán
zhōng

yǒu
chī
ài
zhě
hòu
yǒu
dāng
shēng


chī
ài
zhě
hòu
yǒu

shēng

yòu

xiāng

ér
xiāng
yīngnéng

zhǐ
xīn

qīng
jìng

dāng
zhī

shì
fēi
xiàn
zài
yuán
zhī
suǒ
rǎn

lǐng
shòu
èr
jiě
tuō
zhù
chà
bié
zhě

dāng
zhī

shì
liù

jìng


yóu
qīng
jìng
shí
méi
píng
děng


fēi
yóu

suǒ

píng
děng
dìng
shí

yóu
jiā
xíng


jìngchū
dìng
shí

yóu
jiā
xíng
chū

jìng
chūzài
dìng
shí
sān
xíng

xíng


jìngyuǎn

chū
xīn

jìng


wèi

sān
shíā
liàn
ruò

tóng
fàn
xíng
gòng
xiāng

zhù

èr


luò
zhōng

zhū
zài
jiā
gòng
xiāng

zhù

sān

èr
chù
xíng
xiāng
xiàn
xíng


qīn
jìn
chū
xīn

jìng


wèi

sān
shíyǒu

shì
jiān
shēng
dìng
chū


èrshì
jiān
shēng
dìng
chū


sān

chū
shì
jiān
yǒu
xīn
dìng
chū


yòu

zhū
dìng
fēi
wéi
miè
dìng
chū

fāngxiān


jīn

xiàn
qián


zhōng
qián
èr
yóu


dìng


zhǎn
zhuǎn
huò

shēng
dìng
qīng
jìng

hòu


yóu


dìng


rán
yóu
tōng


xiāng
jiè


zhǎn
zhuǎn
huò

shēng
dìng
qīng
jìng

yòu
yǒu
xiāng
dìng
yóu
yǒu
xiāng
zuò


zhù
chū
dìng

ruò

xiāng
dìng
yóu

xiāng
zuò


dìng
zhù
dìng

yóu
yǒu
xiāng
zuò

dāng
zhī
chū
dìng


dāng
shì

yīn
yuán
jīng

wèi

āā


nài

zhōng

shàn
qiǎo

chú
huò


suǒ
jiājiě
liǎo
ér
qǐng
wèn
zhě

dāng


xiāng
ér
xīng
qǐng
wèn


děng

xiāng

wèi
jiě
liǎo
shì

jiě
liǎo
suǒ
zhì

jiě
liǎo
guǒ

jiě
liǎo

xìng

jiě
liǎo
guǒ
chà
bié

jiě
liǎo
suǒ


jiě
liǎo
gōng


jiě
liǎo
zhèng


jiě
liǎo
shì
zhě

wèi
néng
jiě
liǎo


yùn


jiě
liǎo
suǒ
zhì
zhě

wèi
ài

rǎn

jiàn

rǎn

yóu
ài

rǎn


hòu
yǒu
miè

shēng
xīn


yóu
jiàn

rǎn

suī
shēng
xīn

ér

néng
zhèng

jiě
liǎo
guǒ
zhě

wèi

sān
zhǒng

rǎn
yǒng
duàn

jiě
liǎo

xìng
zhě

wèi

shèng
zhī
dàozhǒng
zhǒng
chà
bié

xuān
shuō
duì
zhì
wài
dào
zhū
xié
dào


míng

shèng
zhī
dào

duì
zhì
sān
zhǒng

rǎn

jiàn

sān
yùn

wèi
duì
zhì
è
xíng

rǎn


duì
zhì
zhū


rǎn


duì
zhì
zhū
jiàn

rǎn


shì
chū
shì
jiān
yǒu
wéi
suǒ
shè

jiě
liǎo
guǒ
chà
bié
zhě

wèi
zhū
duàn
miè

shì
chū
shì
jiān

wéi
suǒ
shè

jiě
liǎo
suǒ

zhě

wèi
sān


zhǒng
yīng
zhī


yóu
zhǒng
xìng


wèi
suǒ
yǒu
dìng

qiē
jiē
yóu
jìng

zhǒng
xìng

suí
suǒ
xuān
shuō
zhū
jìng

zhī
jiē
néng
jiě
liǎo

èr
yóu
xiāng


sān
yóu
shēng
suǒ
yuán
xiāngyóu
chéng
bàn
yīn
yuán
xiāng


jiě
liǎo
gōng

zhě

wèi
miè
jìn
dìng
zuì


zhù

shuō
míng
jiě
liǎo
gōng


dāng
zhī

xiāng

yǒu

zhǒng

wèi
miè
shìjìng
xiāng

yǐng
xiàngdìng
yīn
yuán


chū
dìng
yīn
yuán


chū
dìng
gōngjiě
liǎo
zhèng

zhě

wèiyùn


zhǒng
xiāng
guān
chá
zhū
shòu

wèi
guān
chá

xìng

guān
chá
xiàn

zhuǎn
yīn
yuán

guān
chá
xiàn

zhuǎn
miè
yīn
yuán

guān
chá
dāng
lái
zhuǎn
yīn
yuán

guān
chá

èr
zhuǎn
miè
yīn
yuán

guān
chá
zhuǎn
yīn
yuán
yīn
yuán

guān
chá
huán
yīn
yuán
yīn
yuán


guān
chá
huán


zhōng


xíng
duì
zhì

wèi

zuì
shēng
gēn
běn
jìng
xíng
duì
zhì

wèi

jìn
fēn
chūxíng


xíng
duì
zhì

wèi


gēn
běn
jìng


wéi

xiǎn
shì
zhuǎn
yīn
yuán
miè
zhū
shòu
shuō
suǒ
yǒu
shòu
jiē

shì


yóu

sān
shòu
yuējiē
shìyán
xiāng
duì
zhě

wèi
yǒu


shī
shèshì
míng
xiāng
duì


zhōng
zhū
shòu
zhǎn
zhuǎn
xiāng
duì

yóu


qiē

suǒ
shè


yòu
yóu
yǒu


shī
shè

zhì

yóu
yǒu


shī
shè
zhì

chū
shì
zhī
huì

yóu
yǒu


shī
shè

guǒ

miè
niè
pán

shìzhū


shuōzhū

xiāng
duì


dāng
shì
mián
chán

wèi
qín
xiū


xīn

jìng
shē


xíng
zhū

chú
děng

wéi

duàn
chú
zhū
suí
fán
nǎo

yīng
zhī

zhǒng
duì
zhì
zhī
xiāng

wèi
yuǎn

ān
xiāng


néng
suí
shùn

huān
shēng
zhèng

jiā
xíng
dào


sǔn
hài
zhū
jiàn
zhū
jiàn
gōng
yòng
zhū
jiàn
suǒ

gōng
yòng


suí
fán
nǎo

duàn
mièyǒu

zhǒng
rén
chí
dìngděng
wéi


wèi
zhū
yuǎn

yuǎn

chù
suǒ

shùn
dìng
yán
shuō

shùn

rǎn
xīn

shēng
zhòng


cóng
yǒu
zhì
zhě
tóng
fàn
xíng
suǒ

huò

suí
shùn
jiào
shòu
jiào
jiè
měi
miào
yán
shuō


zhū
shì
jiān
děng
chí
děng
zhì

yuǎn

ài
wèi


lòu
xíng


zuò
qín
xiū

zēng
shàng
xīn
xué
zhū

chú
děng

yóu
sān
yīn
yuán
dāng
qiǎn
xiàn
xíng
rǎn

xún


wèi
yuǎn

suǒ
yuán


yàn
huàn

xìng


yuǎn


xìng


yóu
sān
yīn
yuán
yuǎn


xìng

wèi
yǒu
duì
zhì

gēn
měng

zhě

néng
dùn
yuǎnduì
zhì

gēn
chù
zhōng
zhěxiāng
néng
jiàn
yuǎnduì
zhì

gēn
xià
liè
zhě


zhū
xún

yīn
yuán
cái
shí
shēn
jiàn
guò
huàn


zhū

chú
yǒu
liù
shùn
chū

jiè
sān


xiū

zhī
zhě

wèi
zhū

chú

xián
jìng
shì
qín
xiū
guān
xíng

dāng
zhī
sān
zhǒngluó
yǒu
sān
sānwèi
qín
xiū

zēng
shàng
xīn
zhěyǒu
qíng
yuàn
xíng
è
xíng
jìng
xíng
ēn
xíng
yǒu
zhòng
shēng
yuán
dìng

yòu
qín
xiū


jīu
jìng
zhě

yǒu

yuán
dìng

yòu
qín
xiū


xiàn
guān
zhě

yǒu

yuán
dìngyóu
sān
zhǒng

xìng

sānnéng
lìng


tōng

zhēntōng


néng
jìn
zhū
lòu

wèi
yóu
suǒ
yuán

xìng


yóu
jīng
qín

xìng


yóu
fāng
biàn
便
suǒ
shè
zuò


xìng


yòu
yǒu
èr
yuǎn


néng
lìng


tōng

zhēn


wèi

xíng
chù
yuǎn

kuì
nàozhù
chù

è
xún

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |