当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第61卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第61卷(注音)shī

lùn


liù
shí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī

shì
zūn
wéi
chū
ài
wáng
suǒ
shuō
jīng
yán


wáng

shí
wǎng


suǒ

dǐngbái
yán
shì
zūn

yǒu

shā
mén
ruò

luó
mén

lái
zhì

suǒzhēn
shí
guò
shī

xiàn
qián

jiàn

ěr
shí

xīn

shēng
huǐ
nǎo
yōu


guān

guò
shī
shēn
dōu

jiàn


yòu
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

lái
zhì

suǒzhēn
shí
gōng


xiàn
qián
zàn
quàn

ěr
shí
xīn


shēng
huān

yǒng
yuè

guān

gōng

shēn
dōu

jiànzhū
shā
mén


luó
mén

tuì
退
huánbiàn
便

chù
kōng
xián
jìng
shì

shēng

shì
xīn
chóu
liàng
xúndāng
yún

liǎo
zhī
zhū
wáng
zhēn
shí
guò
shī
zhēn
shí
gōng


ruò

zhī
zhě
dāng
shè

shī
dāng
xiūshuí
yǒu
shā
mén
huò

luó
mén
néng
liǎo
zhū
wáng
zhēn
shí
guò
shī
zhēn
shí
gōngnéng
wéi

guǎng
广
kāi
shì
zhě


xún


biàn
便
zuò
shì
niàn

wéi

shì
zūn

qiē
zhī
zhě

qiē
jiàn
zhě

dìng
dāng
liǎo
zhī
zhū
wáng
suǒ
yǒu
zhēn
shí
guò
shī
zhēn
shí
gōngjīn
dāng
wǎng

shì
zūn
suǒ
qǐng
wèn

jīn
zhě
lái
zhì

suǒ
qǐng
jué
shì


wéi
yuàn

lái
wéi

kāi
shì

shì
zūn
yún

zhū
wáng
zhēn
shí
guò
shī

yún

zhū
wáng
zhēn
shí
gōng


zuò
shì
qǐng


ěr
shí
shì
zūn

gào
chū
ài
wáng
yuē


wáng

wáng

jīn
zhě
yīng
dāng
liǎo
zhī
wáng
zhī
guò
shī
wáng
zhī
gōng


wáng
shuāi
sǔn
mén
wáng
fāng
biàn
便
mén

wáng

ài


néng
yǐn

wáng

ài

yún

míng
wéi
wáng
zhī
guò
shī


wáng
dāng
zhī

wáng
guò
shī
zhě

lüè
yǒu
shí
zhǒng

wáng
ruò
chéng
jiù

shì
guò
shī

suī
yǒuyǒu


zuǒ
yǒu

jūn
zhòng

rán


guī
yǎng


děng
wéi
shí


zhǒng
xìng

gāo

èrzài

sān

xìng
bào
è


měng

fènēn
huì
shē


liù
shòu
xié
nìng
yán


suǒ
zuòshùn


shàn


jiǔ

zhī
chà
bié
wàng
suǒ
zuò
ēn

shí

xiàng
zòng
rén
zhuān
xíng
fàng

yún

míng
wáng
zhǒng
xìng

gāo

wèi
yǒu
guó
wáng
suí

xià
lèi
wáng
jiā
ér
shēng
fēi

宿
zūn
guì

huò
suī


wáng
jiā
ér
shēng

jiàn

zhī


xiānghuò
shì

chén

xiāng
guó
shī
qún
guān
děngshì
míng
wáng
zhǒng
xìng

gāo

yún

míng
wángzài

wèi
yǒu
guó
wáng
wéi
zhū

chén

xiāng
guó
shī
qún
guān
suǒ
zhì


suí
suǒ

zuò
suǒ
yīng
zuò

lài
qún
chén


miào


huān

yóushì
míng
wángzài
yún

míng
wáng

xìng
bào
è

wèi
yǒu
guó
wáng
zhū
qún
chén
lèi
huò

rén
děng

suí


chù
xiàn
xíng
shǎo
xiǎoshì


biàn
便
duì
miàn
bìn
chù


è
yán

páo

fèn
忿
huì
pín

ér
zhù

shí
shēng
fèn

shè

duì
miàn

bèi

xiàng

ér
zuò

qián
bìn

děng
shì

shè

duì
miàn


bèi

xiàng

ér
zuò

qián
chù

děng
shì

rán
wéi


fèn
huì

yàng

huái
怀
nǎo
hài
xīn
huái
怀
yuàn
hèn
xīn

rán

cháng
shí
chí
fèn
huì
xīn
xiāng


shè


yǒu


fèn
huì

yàng

huái
怀
nǎo
hài
xīn
huái
怀
yuàn
hèn
xīncháng
shí
chí
fèn
huì
xīn
xiāng


shè

yóu

shì
xiāng
duì
miàn
bào
è

bèi
miàn
bào
è

ào
huì
bào
è

zàn
shí
bào
è

cháng
jiǔ
bào
è


shì
míng
wáng

xìng
bào
è


wáng
dāng
zhī

cháng
jiǔ
bào
è
míng
huò

zuì

fēi
shì

zhě
yún

míng
wáng
měng

fèn


wèi
yǒu
guó
wáng

zhū
qún
chén
děng
yǒu
xiǎo
qiān
guò
yǒu
shǎo
wéi
yuè

biàn
便
xiāo
fēng

duó


qiè

huò

zhòng

ér
xíng

zhī


shì
míng
wáng
měng

fèn

yún

míng
wáng
ēn
huì
shē


wèi
yǒu
guó
wáng

zhū
qún
chén
děng
gōng
fèng
shì
wèi

suī

qīng
jìng
shàn
chèn

xīn

ér

wēi
liè
ruǎn
yán
wèi


bān

jué

chóu
shǎng
xūn
yōng


néng
yuán
mǎn

shùn
cháng
shì

huò
sǔn
hào

huò

liú


huò
tuī
zhù

huò
yuàn
hèn


rán
hòu
fāngshì
míng
wáng
ēn
huì
shē

yún

míng
wáng
shòu
xié
nìng
yán

ruò
yǒu
guó
wáng

zhū
qún
chén
děng
shí
fēi
cōng
ruì
yǒu
cōng
ruì
màn

tān
zhuó
piān
dǎng

xián
xiàn
shì

qíng
huái
怀
móu
pàn

xiū
shàn
zhèng

tīng
shòu
xìn
yòng

shì
bèi
rén
suǒ
jìn
jiàn


yóu

yīn
yuán
wáng

cái
bǎo
míng
chèn
shàn
zhèng
bìng
jiē
shuāi
sǔn


shì
míng
wáng
shòu
xié
nìng
yán
yún

míng
wáng
suǒ
zuòshùnwèi
yǒu
guó
wáng


néng
jīu
chá

shěn
jīu
chá


néngshěnzhū
qún
chén
bèi


shì
zhōng


kān
wěi
rén
ér
wěi
rén
zhī

kān
wěi
rén
zhě
ér

wěi
rén

kān


zhě
ér

kān

zhě
nǎi


zhī

yīng
shǎng
lài
zhě
ér
xíng

zhī

yīng
xíng

zhě
ér
shǎng
lài
zhī

yòu

qún
chén

shàn
ān
chù
xiān
wángyóu

qún
chén
chù

cháo
huì


lùn
wèi
zhōng

yán
jiān
jué


jìng

dàn
ér
xīng
jiàn
zhèngzhǐ
jiào
ér
shàn
fèng
xíng


zhèng
ān
zhù
wáng
zhī
jiào
mìng


shì
míng
wáng
suǒ
zuòshùn


yún

míng
wáng


shàn


wèi
yǒu
guó
wáng


xìn

shì


xiǎo


yóu


shì

xìnbiàn
便

dāng
lái
shàn

shàn

ài
fēi
ài
guǒ


néng
xìn
jiě


xìn
jiě


yǒu
xiū
chǐ

suí
qíng
zào
zuò
shēnsān
zhǒng
è
xíng


néng
shí
shí

shī
xiū

shòu
zhāi
xué
jiè


shì
míng
wáng


shàn


yún

míng
wáng

zhī
chà
bié
wàng
suǒ
zuò
ēn

wèi
yǒu
guó
wáng


zhū

chén

xiāng
guó
shī

qún
guān
děng


xīn
diān
dǎo

shàn
liǎo
zhī
zhōng
xìn


zhì
huì
chà
biézhī

fēi
zhōng
xìn
suǒ
shēng
zhōng
xìn
xiǎng


zhōng

suǒ
fēi
zhōng
xìn
xiǎng
suǒ
shēng


xiǎng

yǒu


suǒxiǎng


è
huì
suǒ
shēng
shàn
huì
xiǎng


shàn
huì
suǒ
shēng
è
huì
xiǎng


yóu

shì
xīn
diān
dǎofēi
zhōng
xìn

yǒu


è
huì
chén
suǒ

jìng
zhòng
ài
yǎng

zhōng
xìn


shàn
huì
chén
suǒ

fǎn
shēng
qīng
jiàn

yòu
zhū
chén
děng
nián

shuāi
mài

zēng

cháng

gōng
fèng
shì
wèi

zhī


shìyǒng

suì

jìng
àijué


chóu

shǎng

shè
bèi
líng
miè
shè
ér

wèn


shì
míng
wáng

zhī
chà
bié
wàng
suǒ
zuò
ēn

yún

míng
wáng

xiàng
zòng
rén
zhuān
xíng
fàng


wèi
yǒu
guó
wáng


miàoxiàng
chén
méi

dān
zhuó


ài

shòu
xíng


néng
shí
shí


fāng
biàn
便
zuò
suǒ
yīng
zuò
láo
lài
qún
chén


shì
míng
wáng

xiàng
zòng
rén
zhuān
xíng
fàng


ruò
yǒu
guó
wáng

chéng
jiù

shì
shí
zhǒng
guò
shī

suī
yǒuyǒu


zuǒ
yǒu

jūn
zhòng

ér


guī
yǎng


wáng
dāng
zhī


shí
guò
shī

chū

shì
wáng
zhǒng
xìng
guò
shī


jiǔ
shì
wáng

xìng
guò
shī
yún

míng
wéi
wáng
zhī
gōngwáng
dāng
zhī

wáng
gōng

zhě

lüè
yǒu
shí
zhǒng

wáng
ruò
chéng
jiù

shì
gōng


suīzuǒ


jūn
zhòng

ér

guī
yǎng


děng
wéi
shí


zhǒng
xìng
zūn
gāo

èrzài

sān
xìng

bào
è


fèn

qīng
wēi


ēn
huì
měng


liù
shòu
zhèng
zhí
yán


suǒ
zuò


shàn
shùn

liàn
shàn


jiǔ
shàn
zhī
chà
bié
zhī
suǒ
zuò
ēn

shí


zòng
rén

xíng
fàng

yún

míng
wáng
zhǒng
xìng
zūn
gāo

wèi
yǒu
guó
wáng

chù
zài
xiāng

wáng
jiā
ér
shēng


宿
shì
zūn
guì

shì
xiāng
shì
míng
wáng
zhǒng
xìng
zūn
gāo
yún

míng
wángzài

wèi
yǒu
guó
wáng


suí
suǒ

zuò
suǒ
yīng
zuò
láo
lài
qún
chén


miào


huān

yóuzhū

chén

xiāng
guó
shī
qún
guān
děng
suǒ

fán
chū
jiào
mìng
xuān


ài


shì
míng
wángzài

yún

míng
wáng
xìng

bào
è

wèi
yǒu
guó
wáng

zhū
qún
chén
děng
suí


chù

suī
xíng
zēng
shàngshì

xìng
néng
róng
rěn

xiàn
bìn
chù
yán


páo


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shēng
fèn
bèi
miàn
ér
zuò
qián
shìfèn
忿
cháncháng


yuàn
fèn
xīn
xiāng


shè


xiàn
bào
è

bèi
bào
èbào
è

jiǔ
bào
è


shì
míng
wáng
xìng

bào
è
yún

míng
wáng
fèn

qīng
wēi

wèi
yǒu
guó
wáng

zhū
qún
chén
děng
suī
yǒu

qiān
yǒu

wéi
yuè

ér


qiē
xiāo

fēng

duó


qièzhòng

ér
xíng

zhī

suí
guò
qīng
zhòng
ér
xíng
chùshì
míng
wáng
fèn

qīng
wēi
yún

míng
wáng
ēn
huì
měng


wèi
yǒu
guó
wáng

zhū
qún
chén
děng
zhèng
zhí
xiàn
qián
gōng
fèng
shì
wèi


xīn
qīng
jìng

xīn
diào
shùn


shí
shí
zhōng

zhèng
yuán
mǎn
ruǎn
yán
wèi
bān

jué

xūn
yōng

ér

lìng

sǔn
hào

liú

láo
yuàn
hèngōng
fèng

nán
chéng
shì


shì
míng
wáng
ēn
huì
měng

yún

míng
wáng
shòu
zhèng
zhí
yán

wèi
yǒu
guó
wáng

zhū
qún
chén
děng
shí
yǒu
cōng
ruì

cōng
ruì
màn


zhuó

piān
shàn
xián
xiàn
shì

qíng

wéi
pàn

xiū
shàn


tīng
shòu
xìn
yòng

shì
bèi
rén
suǒ
jìn
yán


yóu

yīn
yuán
guó

cái
bǎo
míng
chèn
shàn

jiē

zēng
shèng


shì
míng
wáng
shòu
zhèng
zhí
yán
yún

míng
wáng
suǒ
zuò


shàn
shùnwèi
yǒu
guó
wáng

xìng
néng
jīu
chá
néng
shěn
jīu
chá

xìng
néng


néng
shěnzhū
qún
chén
děng


shì
zhōng


kān
wěi
rén
ér

wěi
rén

kān
wěi
rén
zhě
ér
wěi
rén
zhī


kān

zhě
ér
kān


zhě
nǎi


zhī

yīng
shǎng
lài
zhě
ér
zhèng
shǎng
lài

yīng
xíng

zhě
ér
zhèng
xíng


fán
yǒu
suǒ
wéi
shěn

shěn


rán
hòu
fāng
zuò
ér


bào

yòu

qún
chén
néng
shàn
ān
chù
xiān
wángyóu

qún
chén
suī
chù
yàn
huì

zhōng


yán
jiān
jué

lùn

yào
dài
yán
zhōng
gōng
jìng
wèi
dàn
ér
xīng
jiàn
zhèngzhǐ
jiào
ér
shàn
fèng
xíng

néng
zhèng
ān
zhù
wáng
zhī
jiào
mìng


shì
míng
wáng
suǒ
zuò


shàn
shùn


yún

míng
wáng

liàn
shàn


wèi
yǒu
guó
wáng

xìn
zhī

shì

yóu
xìn
zhī

biàn
便

dāng
lái
jìng

jìng

ài
fēi
ài
guǒ
néng
shàn
xìn
jiě

yóu
xìn
jiěcán
chǐ

ér

zòng
qíng
zuò
shēn


sān
zhǒng
è
xíng

shí
shíshī
xiū

shòu
zhāi
xué
jiè


shì
míng
wáng

liàn
shàn

yún

míng
wáng
shàn
zhī
chà
bié
zhī
suǒ
zuò
ēn

wèi
yǒu
guó
wáng


zhū

chén

xiāng
guó
shī

qún
guān
děng

xīn

diān
dǎo
néng
shàn
liǎo
zhī
zhōng
xìn


zhì
huì
chà
bié

ruò
zhū
qún
chén
zhōng
xìn
zhì
huì

ruò
yǒu
ruò

bìng

shí
zhī
zhě
qīng
ér
yuǎn
zhīyǒu
zhě
jìng
ér
ài
zhī

ér
zhèng
shè
shòu

yòu
zhū
chén
děng
nián

shuāi
mài

zēng

cháng

gōng
fèng
shì
wèi

suī
zhī

shìyǒng

rán
niàn

ēn
zhuǎn
huái
怀
jìng
ài
ér

qīng
jiàn

jué

xūn
yōng
fēn
shǎng
shì
míng
wáng
shàn
zhī
chà
bié
zhī
suǒ
zuò
ēn

yún

míng
wáng


zòng
rén

xíng
fàng


wèi
yǒu
guó
wáng


miào


ér

shěn
méi
dān
zhuó


ài

shòu
xíng

néng

shí
shí


fāng
biàn
便
zuò
suǒ
yīng
zuò
láo
lài
qún
chén


shì
míng
wáng


zòng
rén

xíng
fàng


ruò
wáng
chéng
jiù

shì
gōng


suīzuǒ


jūn
zhòng

ér

guī
yǎng


wáng
dāng
zhī


shì
shí
zhǒng
wáng
zhī
gōng


chū

míng
wéi
zhǒng
xìng
gōngjiǔ
míng
wéi

xìng
gōng


yún

míng
wéi
wáng
shuāi
sǔn
mén


wáng
dāng
zhī

wáng
shuāi
sǔn
mén
lüè
yǒu

zhǒngshàn
guān
chá
ér
shè
qún
chén

èr
suī
shàn
guān
chá
ér
shè
qún
chén

ēn
miào
xíng
zòng
yǒu
fēi
shí

sān
zhuān
xíng
fàngzhuān
xíng
fàng


shǒu
zhuān
xíng
fàng


xiū

xíng


shì

zhǒng
jiē

míng
wéi
wáng
shuāi
sǔn
mén

yún

míng
wáng

shàn
guān
chá
ér
shè
qún
chén

wèi
yǒu
guó
wáng


qún
chén
děng

néng
jīu
chá

shěn
jīu
chá


néng
shěn


zhōng
xìn


zhì
huì
chà
bié

shè
wéi
qīn
shì
jiā

chǒng
ài

hòu

jué

zhòng
shǎng
xūn
yōng

zuì


chù
ér
xiāng
wěi
rén

shù

ruǎn
yán
xiàn
wéi
wèi


rán

qún
chén
suǒ

cái
bǎo
duō
yǒu
sǔn
fèi

ruò

yuàn

è
yǒu
jūn
zhèn

xiān
tuì
退
bài

kǒng


sǎn
wéi

suǒ
shēng

chí
liú
rén
hòu
bēn
běi

liàn

jiǎo
xíng
è

dòng


wáng
zhèng


shì
míng
wáng

shàn
guān
chá
ér
shè
qún
chén
yún

míng
wáng
suī
shàn
guān
chá
ér
shè
qún
chén

ēn
miào
xíng
zòng
yǒu
fēi
shí

wèi
yǒu
guó
wáng

suī

qún
chén
xìng
néng
jīu
chá
néng
shěn
jīu
chá

xìng
néng


néng
shěn


zhōng
xìn


zhì
huì
chà
bié
shè
wéi
qīn
shì

ér

chǒng
ài
liàng


jué


zuì


chù


wěi
rén


shù
ruǎn
yán
xiàn
xiāng
wèi


hòu


shí
wáng

yuàn

è
yǒu
jūn
zhèn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


wèi
shì
mìng
nán
xiàn
qián

ěr
shí

chén
fāng
xíng
chǒng
ài

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shù

ruǎn
yán
ér
xiāng
wèi


shí
qún
chén
děng
gòng
xiāng
wèi
yuē

wáng

jīn
zhě
wēi

yīn
yuán

fāng


děng
zàn
xíng
miào
xíng
fēi
cháng
jiǔ
xīn

zhī

shì


suī
yǒu
zhōng
xìn


zhì
huì
yǐn
ér

xiàn


shì
míng
wáng
suī
shàn
guān
chá
ér
shè
qún
chén

ēn
miào
xíng
zòng
yǒu
fēi
shí
yún

míng
wáng
zhuān
xíng
fàng


wèi
yǒu
guó
wáng


yīng

hǎo
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì

ér

shí
shí

chù
kōng
xián

huò

zhì
zhě
gòng
zhèng

weí
chèn
liàng

guān
chá

hǎo
fāng
biàn
便


shì

yīng
guāi
jué
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì


yīng
huì
shī
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì


yīng
jūn
zhèn
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì


yīng
shè
shòu


péng
dǎng
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì

jiē

shí
shí

chù
kōng
xián

huò

zhì
zhě
gòng
zhèng

weí
chèn
liàng

guān
chá
guāi
jué
fāng
biàn
便
nǎi
zhì
shè
shòu
qiáng
dǎng
fāng
biàn
便


shì
míng
wáng
zhuān
xíng
fàng

yún

míng
wáng
zhuān
xíng
fàng


shǒuwèi
yǒu
guó
wáng

guǎ
yíng
shì

zhuō
yíng
shìchí
shì


guān
shìjìn
wáng
mén

jìn
gōng
mén

jìnhuò

pái
yōu


xiào
nòng
chàng

děng
suǒ

huò

dān
děng

fēi
liàng
sǔn
fèi
suǒ
yǒu
cái
bǎo


shì
míng
wáng
zhuān
xíng
fàng


shǒuyún

míng
wáng
zhuān
xíng
fàng


xiū

xíng

wèi
yǒu
guó
wáng


shì
suǒ
zhī
róu

chún
zhì

cōng
huì
biàn
cáijiě
tuō
qiǎo
biàn
便


hài


hài


suǒ
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén


néng
shù
wǎng

jìng

xún
yún

wéi
shàn
yún


shàn

yún

yǒu
zuì
yún


zuì

zuò

děng

néng
zhì

xiáng
yuǎn

zhū
è

shè

wén


shuō
xiū
xíng


néng
shí
shí
huì
shī
shù

shòu
zhāi
xué
jiè


shì
míng
wáng
zhuān
xíng
fàng


xiū

xíng

ruò
yǒu
guó
wáng

chéng
jiù

shì

shuāi
sǔn
mén

dāng
zhī

wáng
tuì
退
shī
xiàn

hòu
wèi
qián

mén
tuì
退
xiànzuì
hòu

mén
tuì
退
hòu


yún

míng
wéi
wáng
fāng
biàn
便
mén


wáng
dāng
zhī

wáng
fāng
biàn
便
mén
lüè
yǒu

zhǒng


děng
wéishàn
guān
chá
shè
shòu
qún
chén

èr
néng

shí
xíng
ēn
miào
xíng

sān

fàng

zhuān


fàng

shàn
shǒu

fàng

zhuān
xiū

xíng
yún

míng
wáng
néng
shàn
guān
chá
shè
shòu
qún
chén

wèi
yǒu
guó
wáng


qún
chén
děng
xìng
néng
jīu
chá
néng
shěn
jīu
chá

xìng
néng


néng
shěnzhōng
xìn


zhì
huì
chà
bié

shè
wéi
qīn
shì


shì
míng
wáng
néng
shàn
guān
chá
shè
shòu
qún
chén
yún

míng
wáng
néng
shàn

shí
xíng
ēn
miào
xíng

wèi
yǒu
guó
wáng


zhū
qún
chén
shàn
guān
chá


shè
wéi
qīn
shì

jiā

chǒng
ài

suí


liàng
hòu

jué

zhòng
shǎng
xūn
yōng

zuì


chù
ér
xiāng
wěi
rén

shù

ruǎn
yán
xiàn
xiāng
wèi

shí

wáng

yuàn

è
yǒu
jūn
zhèn


wèi
shì
mìng
nán
xiàn
qián


biàn
便
qìng
jié
xiǎn
shì
zhōng
xìn


zhì
huì


shì
míng
wáng
néng
shàn

shí
xíng
ēn
miào
xíng
yún

míng
wáng

yǒu
fàng

zhuān
wèi
yǒu
guó
wáng


yīng

hǎo
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì

néng

shí
shí

chù
kōng
xián

huò

zhì
zhě
gòng
zhèng

weí
chèn
liàng

guān
chá

hǎo
fāng
biàn
便


shì

yīng
guāi
jué
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì


yīng
huì
shī
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì


yīng
jūn
zhèn
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì


yīng
shè
shòu


péng
dǎng
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì

jiē
néng
shí
shí

chù
kōng
xián

huò

zhì
zhě
gòng
zhèng

weí
chèn
liàng

guān
chá
guāi
jué
fāng
biàn
便
nǎi
zhì
shè
shòu
qiáng
dǎng
fāng
biàn
便


shì
míng
wáng

yǒu
fàng

zhuānyún

míng
wáng

yǒu
fàng

shàn
shǒuwèi
yǒu
guó
wáng

guǎng
广
yíng
shì

qiǎo
yíng
shì


shàn
chí
shì

shàn
guān
shì


shàn
jìn
wáng
mén
shàn
jìn
gōng
mén
shàn
jìnyòu

pái
yōu


xiào
nòng
chàng

děng
suǒfēi
liàng
ér
fèi
cái
bǎodān
děng


shì
míng
wáng

yǒu
fàng

shàn
shǒuyún

míng
wáng

yǒu
fàng

zhuān
xiū

xíng

wèi
yǒu
guó
wáng


shì
suǒ
zhī
róu

chún
zhì

cōng
huì
biàn
cáijiě
tuō
qiǎo
biàn
便


hài


hài


suǒ
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén

ér
néng
shù
wǎng

jìng


xún
yún

wéi
shàn
yún


shàn


děng
yǒu
zuì

děng

zuì

zuò

děng

néng
zhì

xiáng
yuǎn

zhū
èwén

shàn
néngshuō
xiū
xíng


néng
shí
shí
huì
shī
shù

shòu
zhāi
xué
jiè


shì
míng
wáng

yǒu
fàng

zhuān
xiū

xíng

ruò
yǒu
guó
wáng
chéng
jiù

shì

fāng
biàn
便
mén

dāng
zhī

wáng

tuì
退
xiàn

hòu
wèi
qián

mén

tuì
退
xiàn

suǒ
yǒuzuì
hòu

mén

tuì
退
hòu

suǒ
yǒuyún

míng
wéi
wáng

àiwáng
dāng
zhī

lüè
yǒu

zhǒng

zhū
wáng

àixīn


zhīděng
wéishì
suǒ
jìng
ài

èr

zài
zēng
shàng

sān
néng
cūi
yuànshàn
shè
yǎng
shēn


néng
wǎng
shànshì

zhǒng

shì
wáng

àixīn


zhī

yún

néng
yǐn
wáng

àiwáng
dāng
zhī

lüè
yǒu

zhǒng
néng
yǐn
zhū
wáng

ài
zhīděng
wéiēn
yǎng
shì
jiān

èr
yīng
yǒngsān
shàn
quán
fāng
biàn
便


zhèng
shòu
jìng
jiè


qín
xiū

xíng
yún

míng
wáng
ēn
yǎng
shì
jiān

wèi
yǒu
guó
wáng

xìng
běn
zhī


cái
bǎo
mén

wéi
xìng
jǐn
shèn

xié
tān
zhuósuǒ
yīng


cái
bǎo

guǎng
广
yíng
qiú

yòu
yǒu
guó
wáng

xìng

tān
lìn

chéng
jiù

tān
bái
jìng
zhī
suǒ
yǒu

cáng
zhēn
cái

suí

suí
néng
gěi
shī

qiē
pín
qióngyòu
yǒu
guó
wáng

róu

rěn

duō

ruǎn
yán
xiǎo

guó
jiè


shí
shí
jiān
suí

suǒ
yīng
fēn
shǎng
jué


zhōngfēi
suǒ
néng

è

zhòng


rén
qún
chén

zhū
yǒu
wéi
fàn

jīn
shù
zuì


biàn
便
jīn
shù

zhū
yǒu
wéi
fàn


shù
zuì


shí

shí


zhìshì
míng
wáng

zhèng
huà

ēn
yǎng
shì
jiān

yóu
wáng
shòu
xíng

shì
ēn
yǎng
shì
jiānsuì
gǎn
shì
jiān
zhī
suǒ
jìng
ài
yún

míng
wáng
yīng
yǒngwèi
yǒu
guó
wáng
duò

lüè
yuán
mǎn

wèi
jiàng

zhě
ér
jiàng

zhī


jiàng

zhě
ér
shè

zhī

guǎng
广
yíng
shì


qián
nǎi
zhì

shèn
dān
děng

yòu
shàn
guān
chá
yīng


yīng

qín

liáo
shù
yīng
xíng

zhě
zhèng
xíng

zhī

yīng
shè
yǎng
zhě
zhèng
shè
yǎng
zhī


shì
míng
wáng
yīng
yǒngyóu
wáng
shòu
xíng

shì
yīng
yǒng

suì
néng
gǎn


zài
zēng
shàng
yún

míng
wáng
shàn
quán
fāng
biàn
便

wèi
yǒu
guó
wáng


yīng

hǎo
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì


qián
nǎi
zhì

yīng
shè
shòu


péng
dǎng
suǒ
zuò
suǒ
chéng


děng
shì

néng
zhèng
liǎo
zhī

hǎo
fāng
biàn
便
nǎi
zhì
shè
shòu
qiáng
dǎng
fāng
biàn
便


shì
míng
wáng
shàn
quán
fāng
biàn
便

yóu
wáng
shòu
xíng

shì
shàn
quán
fāng
biàn
便suì
néng
cūi

suǒ
yǒu
yuàn

yún

míng
wáng
zhèng
shòu
jìng
jiè

wèi
yǒu
guó
wáng

shàn
néng
chóu
liàng


zēng
jiǎn


shē

lìn
píng
děng

chù

qīng
zhèng
shòu
yòng
zhòng

shòu
yòng
shēng
miào
shòu
yòng

suí

shí
hòu
suǒ

shòu
yòng


zhū
chén
zuǒ
qīn
zhǔ
shòu
yòng

zài

shēng
chù
ér
wéi
shòu
yòng

zòu
zhū


ér
wéi
shòu
yòng


yǒu
qiān
shī
ér
wéi
shòu
yòng


qiān
shī
zhě
wèi

nǎo
shí

yīng
shí
suǒ


suǒ
kāng

shí
xiāo

fāng
shí

ruò
shí
wèi
xiāo
huò
shí
ér


jiē

yīng
shí

yīng
gòng
shí
zhě
zhèng
xiàn
zài
qián


yīng

shí
jīng
miào
shàng
wèi

guǐ
bìn

rén


shì
míng
wáng
zhèng
shòu
jìng
jiè

yóu
wáng
shòu
xíng

shì
zhèng
shòu
jìng
jièsuì
néng
shàn
qiǎo
shè
yǎng

shēn
yún

míng
wáng
qín
xiū

xíng

wèi
yǒu
guó
wángjìng
xìn
jiè
wén
shè
huì

yún

míng
wáng


jìng
xìn

wèi
yǒu
guó
wáng

xìn
jiě

shì

xìn
jiě
dāng
lái
jìng

jìng


ài
fēi
ài
guǒ


shú


shì
míng
wáng


jìng
xìn
yún

míng
wáng


jìng
jiè

wèi
yǒu
guó
wáng

yuǎn

shā
shēng
yín

xié
xíng
wàng

yǐn
jiǔ
zhū
fàng

chù


shì
míng
wáng


jìng
jiè
yún

míng
wáng


jìng
wén

wèi
yǒu
guó
wáng


xiànhòu

xiàn

hòu

děng


zhòng
miào

mén
shàn
tīng
shàn
shòu

sòng
tōng


zhuān

yán
jīu
shàn
jiàn
shànshì
míng
wáng


jìng
wén
yún

míng
wáng


jìng
shè

wèi
yǒu
guó
wáng

suī
zài
qiān
gòu
suǒ
chán
zhòng
zhōng

xīn
héng
qīng
jìng
yuǎn

qiān
gòu

ér
chù

jiā
cháng
xíng

shè
shū
shǒu

shī

hǎo
xīng


huì
shè
yuán
mǎnshī
shí
cháng

píng
děng


shì
míng
wáng


jìng
shè
yún

míng
wáng


jìng
huì

wèi
yǒu
guó
wáng


shí
liǎo
zhī
shàn

shàn

yǒu
zuì

zuì
xiūshēng
liè
hēi
bái


guǎng
广
fēn
bié
zhū
yuán
shēngshí
zhī

zòng
lìng
shī
niàn
shēng
è
tān

tián
huì
fèn
忿
hèn


nǎo
qiān

huàn
kuáng
chǎncán

kuì
è

è
jiàn

ér
xīn
jué

bìng

jiān
zhù


shì
míng
wáng


jìng
huì


shì
míng
wáng
qín
xiū

xíng

yóu
wáng
shòu
xíng


xíng


néng
wǎng
shànshì

zhǒng
néng
yǐn

wáng

ài
zhī


néng
yǐn
zhū
wáng
xiàn

hòu

suǒ
yǒuwèi
chū

zhǒng
néng
yǐn

wáng
xiàn
zuì
hòu

zhǒng
néng
yǐn

wáng
hòu


wáng
dāng
zhīlüè
shuō
wáng
zhī
guò
shī

wáng
zhī
gōng


wáng
shuāi
sǔn
mén

wáng
fāng
biàn
便
mén

wáng

àinéng
yǐn

wáng

ài


shì


wáng
yīng
dāng
xiū
xué

wáng
zhī
guò
shī

dāng
yuǎn


wáng
zhī
gōng


dāng
xiū


wáng
shuāi
sǔn
mén

dāng
yuǎn


wáng
fāng
biàn
便
mén

dāng
xiū
xué

wáng

ài


dāngnéng
yǐn

wáng

ài
zhī


dāng
shòu
xíng


wáng
ruò
néng

shì
xiū
xué

dāng
huò

qiē


ān
shuō
shēng


nǎi
zhì
lüè
shuō


yùn


yún

shēng


dāng
zhī


yóu

zhǒng
xiāng

wèi
zhòng

suǒ
suízhòng
suǒ
suí


zhòng

suǒfán
nǎo
suǒ
suí
suǒ


biéyún

zhòng

suǒ
suíwèi
shēng

luò
jiā


xiàng

è
饿
guǐ

zhōng

ruò

tāi
shēng
luǎn
shēng
shēng
shí

zhǒng
zhǒng
yōu

zhī
suǒ
suí
zhú


míng
zhòng

suǒ
suíyún


zhòng
suǒ
suíwèi
sān
jiè
zhū
xíng
wéi
fán
nǎo
pǐn

zhòng
suǒ
suí

xìng

diào
róu


zài
zhuǎn

yóu

suí
zhú
sān
jiè
yǒu
qíng
zhū
xíng
shēngmíng

zhòng
suǒ
suí


yún

zhòng

suǒ
wèi
shuāi
lǎo
děng
zhòng

chà
bié
zhī
suǒ


yún

fán
nǎo
suǒ
wèi
shòu
shēngài
jìng
ài

tián
jìng
tián


chī
jìng
chī

yóu
shì
yīn
yuán
zhù


jìng
hūn
dàng
shēn
xīn

ān
yǐnmíng
fán
nǎo
suǒyún


suí
suǒ


bié
wèi
zhū
yǒu
qíng
shēng
zhě
jiē

shēng

yǔn
méi

suǒ
yǒu
shòu
寿
mìng

wéi
biān


wéi
zhōngshì
děng
shì
fēi

suǒ
ài

yóu

yīn
yuán
wéi
shòu
zhòng


shì


suí
suǒ


bié


shuō
shēng
wéi

yún

lǎo


dāng
zhī

yóu

xiāng

wèi


chù
shuāi
tuì
退
shèng

shuāi
tuì
退


èr


shuāi
tuì
退


sān
zhū
gēn
shuāi
tuì
退shòu
yòng
jìng
jiè
shuāi
tuì
退shòu
寿
liàng
shuāi
tuì
退

yún

bìng


dāng
zhī
bìng


yóu

xiāng


shēn
xìng
biàn
huài


èr
yōu

zēng
cháng
duō
zhù


sānjìng


shòu
yòngjìng
fēi

suǒ

qiáng
shòu
yòngnéng
lìng
mìng
gēn


huài

yún
dāng
zhīyóu

xiāngbié
suǒ
ài
shèng
cái
bǎo


èr

bié
suǒ
ài
shèng
péng
yǒu


sān

bié
suǒ
ài
shèng
juàn
zhǔ
bié
suǒ
ài
shèng

shēn
mìng
zhōng
shí
bèi
shòu
zhǒng
zhǒng

zhòng
yōu


yún

yuàn
zēng
huì


dāng
zhīyóu

xiāng
huì
shēng
yōuèr
zhì

wèi
suǒ

zhǐ


sān
è
míng
wèi
suǒ

zhǐ


mìng
zhōng

wèi
suǒ

zhǐyuè
zhèng

è


wèi
suǒ

zhǐ

yún

ài
biédāng
zhīyóu

xiāng

wèihuì
shēng
chóu
nǎo


yóu

yīn
yuán
shēng
chóu
tàn


yóu

yīn
yuán
shēn
rǎo
nǎo


niàn

zhòng


liàn
yīn
yuán


nǎo


yīng
shòu
yòng
děng
yǒu
suǒ
quèài
biéqiúdāng
zhī

ěr
yúnyùn


dāng
zhīyóu

xiāng

wèi
shēng

shēng

huài
xíng

xìng
xíng
chà
bié
jiàn

sān
shì

wèi
xià
zhōng
shàng
xíngxíng

míng
wéi
xià
shì

yǒu


xíngxíng

yǒu


xíngxíng

míng
wéi
zhōng
shì

yǒu


xíng
yǒu


xíng

míng
wéi
shàng
shì


yǒu

zhǒngluó

huò
yǒu
xíng
è
ér
fēi

è

huò
yǒu

è
ér
fēi
xíng
è

huò
yǒu
xíng
èè

huò
fēi
xíng
è

fēi

è

ruò
xìn
zhū
è
néng
gǎn
dāng
lái
fēi
ài
guǒ
bào

yóu
shī
niàn


huò
fàngjìn
è
yǒu


zào
zuò
è
xíng

shì
míng
xíng
è
ér
fēi

è

ruò
xiān
shì
lái
chuàn

è
zhū
è
è

suǒ
qiān


yóu
qīn
jìn
shàn
zhàngwén
zhèng

zuò

wéi

zhǐ


jiàn
zhū
è
xíng
néng
gǎn
dāng
lái
fēi
ài
guǒ
bào


miǎn


yuǎn

zhū
è

shì
míng

è
ér
fēi
xíng
è

ruò
xìng

è
ér

yuǎn


shì
míng
xíng
èè

ruò
yǒu
wéi
xìng


zhū
è

néng
yuǎn


míng
fēi
xíng
è

fēi

è


zhōng
xíng
è


è
zhě

shì
míng
xià
shì

ruò
yǒu
xíng
è
ér
fēi

è

huò
yǒu

è
ér
fēi
xíng
è

shì
míng
zhōng
shì

ruò
fēi
xíng
è

fēi

è

shì
míng
shàng
shì

yǒu
sān
shì


zhòng
shòu


èr
zhòng
shì


sān
zhòng
zhèng


chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu
yǒu
sān
zhǒngluófēi
shì
wéi

shì

èr


shì
wéi

shì

sān


shì
wéi

shì

ruò
xíng
è
xíng


cún
huó

míng

fēi
shì
wéi

shì

ruò

è
xíng
xiū
xíng
shàn
xíng

míng


shì
wéi

shì

ruò
zhū


míng


shì
wéi

shì

děng

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu
zhū
guó
wáng
yǒu
sān
yuán
mǎn

wèi
guǒ
bào
yuán
mǎn

shì
yòng
yuán
mǎn

gōng

yuán
mǎn

ruò
zhū
guó
wáng
shēng

guì
jiā

cháng
shòu
寿
shǎo
bìng
yǒu

zōng


chéng
jiù

shēng
cōng

zhī
huì

shì
wáng
míng
wéi
guǒ
bào
yuán
mǎn

ruò
zhū
guó
wáng
shàn
quán
fāng
biàn
便
suǒ
shè
chí


héng
cháng
chéng
jiù
yuán
mǎn
yīng
yǒng

shì
wáng
míng
wéi
shì
yòng
yuán
mǎn

ruò
zhū
guó
wáng
rén
chí
zhèng

míng
wéi

wáng

ān
zhù
zhèng

míng
wéi

wánggōng
wáng

qún
chén
yīng
jié
háo
guì
guó
rén
gòng
xiū
huì
shī

shù

shòu
zhāi
jiān
chí
jìn
jiè

shì
wáng
míng
wéi
gōng

yuán
mǎn

guǒ
bào
yuán
mǎn
zhě

shòu
yòng
xiān
shì
jìng

guǒ
bào

shì
yòng
yuán
mǎn
zhě

shòu
yòng
xiàn


ài
zhī
guǒ

gōng

yuán
mǎn
zhědāng
lái
shòu
yòng
yuán
mǎn
jìng

guǒ
bào

ruò
yǒu
guó
wáng

sān
zhǒng
yuán
mǎn
jiē
míng
wéi
xià
shì

ruò
yǒu
guǒ
bào
yuán
mǎn
huò
shì
yòng
yuán
mǎn

huò

yuán
mǎn

míng
wéi
zhōng
shì

ruò
sān
yuán
mǎn

míng
wéi
shàng
shì

yǒu
sān
chén


yǒu
zhōng
xìn


néng
zhì
huì

èr
yǒu
zhōng
xìn

néng

zhì
huì

sān

zhōng
xìn

néng
zhì
huì

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

ruò

zhōng
xìn

yǒu

néng


zhì
huì
dāng
zhī

chén
xià
zhōng
zhī
xià

yòu
yǒu
fēi
ài

ài

èr
ài

fēi
ài

sān
fēi
ài

fēi
ài


ài

ài

zhū
yǒu

yán


shàn
shùn
rán
fēi
suǒ


shì
míng
chū


huò
yǒu

yán
rán
shì
suǒ


shì

èr


huò
yǒu

yán

fēi
suǒ


shì

sān


huò
yǒu

yán


shàn
shùn

shì
suǒ


shì
ruò
yǒu
xuān
shuō
fēi
ài

fēi
ài
fēi
ài

ài

zhě

shì
xià
shì

ruò
yǒu
xuān
shuō
ài

fēi
ài

zhě

shì
zhōng
shì

ruò
yǒu
xuān
shuō
ài

ài

zhě

shì
shàng
shì

yǒu
sān
zhǒng
shòu
zhū

zhě

huò
yǒu
shòu

fēi

mèng
làng


cái
bǎo


néng
ān

zhèng
yǎng

shēn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


shā
mén

luó
mén
suǒ
xiū
zhí

tián

huò
yǒu
shòu


huò
fēi

mèng
làng
huò
fēi


cái
bǎo

néng

ān

zhèng
yǎng

shēn


juàn
zhǔ

zhī
yǒu
děngshā
mén

luó
mén
suǒ
xiū
zhí

tián

huò
yǒu
shòu


xiàng

mèng
làng


cái
bǎo

néng

ān

zhèng
yǎng

shēn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
néng

shā
mén

luó
mén
suǒ
xiū
zhí

tián


sān
zhǒng
zhōng
chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén
tān
rǎn
ér
shí

ài
zhuó
tāo
cān
nǎi
zhì
dān
miǎn


jiàn
guò
huàn

zhī
chū


èr
zhě
yǒu
rén


ér
shí


rǎn

zhuótāo
cān
tūn


mèn
jiān
zhù
dān
miǎn

shēn
jiàn
guò
huàn
shàn
zhī
chū


ér


shí
wèi
duàn
wèi
zhī

sān
zhě
yǒu
rén


ér
shí


shēng
tān
rǎn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shēn
jiàn
guò
huàn
shàn
zhī
chū


yòu


shí

duàn

zhī

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì


shī

shuō
yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén
suǒ
shī
zhī


dàn

miào
xiāng


měi
miào
wèi
zhī

chù

èr
zhě
yǒu
rén
suǒ
shī
zhīmiào
xiāng
wèi
ér

miào
chù

sān
zhě
yǒu
rén
suǒ
shī
zhī
měi
miào
xiāng
wèi

chù

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu

shī
tián
shuō
yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén

ài

ēn
ér
xíng
huì
shī

èr
zhě
yǒu
rén

pín

tián
ér
xíng
huì
shī

sān
zhě
yǒu
rén


gōng

zuì
shēng

tián
ér
xíng
huì
shī

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì


yǒu
chà
bié

shī

suǒ
ài
míng
wéi
xià
shì

shī

yǒu
ēn
míng
wéi
zhōng
shì

shī

pínshēng
tián
míng
wéi
shàng
shì

yòu

shī
xīn
shuō
yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén
jiāng

huì
shī
xiān
xīn
huān


zhèng
huì
shī
shí
xīn

qīng
jìng

huì
shī

hòu
xún

zhuī
huǐ

èr
zhě
yǒu
rén
xiān
xīn
huān


shī
shí
xīn
jìng
shī

zhuī
huǐ

sān
zhě
yǒu
rén
xiān
xīn
huān


shī
shí
xīn
jìng
shī


huǐ

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì


shòu
chí
jiè


shì

jiàn

sān
rén


zhě
yǒu
rén
dàn


fēn

fēi

qiē
shí
cháng
néng
yuǎn


wéi

yuǎn


quàn
zàn
měi

jiàn
tóng

zhě
xīn

huān


shì
míng
xià
shì

èr
zhě
yǒu
rén


qiē
fēn

qiē
shí


wéi

yuǎn


quàn

rén


zàn
měi

jiàn
tóng

zhě
xīn

huān


shì
míng
zhōng
shì

sān
zhě
yǒu
rén

qiē

xiàn

shì
míng
shàng
shì

yòu

shòu
chí
jìn
jiè
chù
suǒ

jiàn

sān
rén


zhě
yǒu
rén
zhù
è
shuō


nài

zhōng

shòu
chí
jìn
jiè

èr
zhě
yǒu
rén
zhù
shàn
shuō


nài

zhōng

shòu
chí
jìn
jiè
ér
yǒu
quē
lòu

sān
zhě
yǒu
rén

zhù


shòu
chí
jìn
jiè
ér

quē
lòu

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu

shòu
chí
jiè
xīn

jiàn

sān
rén


zhě
yǒu
rén
wéi
huó
mìng

shòu
chí
jìn
jiè

èr
zhě
yǒu
rén
wéi
shēng
tiān

shòu
chí
jìn
jiè

sān
zhě
yǒu
rén
wéi
niè
pán

shòu
chí
jìn
jiè

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu

shòu
chí
bié
jiě
tuōshuō
yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén
wéi
néng
shòu
chí
jìn
zhùèr
zhě
yǒu
rén

néng
shòu
chí
jìn
shìsān
zhě
yǒu
rén

néng
shòu
chí

chúchū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu

shòu
chí

chúshuō
yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén
wéi
néng
chéng
jiù
shòu


zhī


shòu
suí

zhū
xué
chù
zhīsuí


rén
xīn
zhīsuí


xiān
suǒ
shòu
zhū
xué
chù
zhī

èr
zhě
yǒu
rén
chéng
qián
sān
zhī


hòu

zhī

sān
zhě
yǒu
rén

chéng

zhī

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu
yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén
wéi
chéng
bié
jiě
tuōèr
zhě
yǒu
rén
chéng
bié
jiě
tuō
jìng
sān
zhě
yǒu
rén
chéng
bié
jiě
tuō
jìng


lòu
sān
zhǒngchū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu
yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén
wéi
néng
chéng
jiù
fēi


fēishè
suǒ
shòu
jièèr
zhě
yǒu
rén

néng
chéng
jiù
shēng
wén
děng
xiāng
yīng
suǒ
shòu
jièsān
zhě
yǒu
rén

néng
chéng
jiùduǒ
suǒ
shòu
jièchū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì


xiū


weí
fāng
biàn
便

jiàn

sān
rén


zhě
yǒu
rén
wéiyùn
zhuǎn

weí

èr
zhě
yǒu
rén
yǒu
jiān
yùn
zhuǎn

shè


jiān
yào
zuò
gōng
yòng
fāng
néng
yùn
zhuǎn

sān
zhě
yǒu
rén


chéng
jiù
rén
yùn

weí

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòuxiū
chà
bié


jiàn

sān
rén


zhě
yǒu
rénxīn
shē


dìng

wèi

zēng
shàng
huìshè


èr
zhě
yǒu
rén


zēng
shàng
huìshè


wèi


xīn
shē


dìng

sān
zhě
yǒu
rén


èr
zhǒng

chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu
yǒu
sān
rén


zhě
yǒu
rén


yǒu
xún
yǒu

sānèr
zhě
yǒu
rénxún
wéi

sānsān
zhě
yǒu
rénxún


sānchū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì

yòu

zhù
xiū
chà
bié

jiàn

sān
rén


zhě
yǒu
rén
zhù
rǎn

jìng


èr
zhě
yǒu
rén
zhù
shì
jiān
qīng
jìng
jìng


sān
zhě
yǒu
rén
zhù

lòu
jìng


chū
míng
xià
shì


míng
zhōng
shì

hòu
míng
shàng
shì


yǒu
shí
zhǒng
yǒu
qíng
zhòng


shí
zhǒng

ài


yuè


děng
shíshòu
寿

èr


sān
cái


yǒu


jiè

liù
wén


fàn
xíng


huì

jiǔ


shí
shēng
tiān


děng
míng
wéi
yǒu
qíng
shí
zhòng

bàng
shēng

èrsān
shòu
yòng

zhě


qiú
suǒ
zuò
zhě


chū
jiā
zhě

liù
duō
wén
wéi
mìng
zhězhèng
zhě


xún

zhě

jiǔ
qín

zhě

shí

shēn
zhě


tīng
wén
zhèng

zhě

lüè
yǒu
liù
zhǒng
fán
nǎo
guò
shī

wèi
jiāo
màn
guò
shīguò
shī


xìn
guò
shī

shēn
xīn
sǔn
nǎo
guò
shī

sǎn
luàn
guò
shī


huò
guò
shī

yóu

shì
děng
zhū
guò
shīnéng
gōng
jìng
yīn
zhòng
tīng


guǎng
广
shuō

jīng

sǎn
luàn
fán
nǎo
guò
shī

yǒu
èr
zhǒng

wèi
shuō
shí
sǎn
luàn

shuō

sǎn
luàn


huò
zhě

wèi
diān
dǎo


fán
nǎo


lüè
yǒu
sān
zhǒng


xiāng
yīng


èr
qīn
shēng


sān
zēng
shàng


yǐn

fán
nǎo
ér

fēi
suǒ
ài

lüè
yǒu
liù
zhǒng


yuàn


èr

bìng

sān


ài
jìng


shēng
děng
zhū
xīn
liáng
yào

liù
fēi
chuàn

shàn

qián

yīng
yuǎn


hòu
èr
yīng
xiūshòu
yòng
zhū

lüè
yǒu

zhǒng


lǐng

shòu
yòng

èr
shè

shòu
yòng

sān
xún

shòu
yòng


tān

shòu
yòng


shè

shòu
yòng


zhū

guò
shī
lüè
yǒu

xiāng


shǎo
wèi
duō

duō
guò
huàn
xiāng

èr

suǒ

qiē

yīn
yuán
xiāng

sān

rǎn
shòu
yòng
shēng
yīn
yuán
xiāng


duò
zhū
è


yīn
yuán
xiāng


xún

rǎo
luàn

yīn
yuán
xiāng

liù
shòu
yòng

miè
shēng
yīn
yuán
xiāng


sàng
shēn

miè
shēng
yīn
yuán
xiāng


néng
zhàng
shàn

shēng
yīn
yuán
xiāng


zhū

yīn
yuán
lüè
yǒu
liù
zhǒng
biàn
huàisuǒ

qiē
biàn
huài

èr
zhū
jiè

wéi
biàn
huài

sān
suǒ
ài
yǒu
qíng
biàn
huài


shēn
biàn
huài


xīn
biàn
huài

liù

cháng
biàn
huàidāng
zhī
zhū

yóu

zhǒng
xiāng
chóu
lín
míng


yóu
zhòng
duō
xiāng
èr
yóu

huì
xiāng
sān
yóu
yǎng

zhòng
shēng
xiāng

yóu
cáng
cuàn
xiāng

yóu
xiǎn
nán
xiāng


lüè
shuō
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

juézhōng
chù
chù

jué

wén

gēng


xiàn

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |