当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第57卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第57卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng

shí
shēn
xiāng
yīngzhī


shì

shuō
yuán

shàn
qiǎo

chù
fēi
chù
shàn
qiǎo

jīn
dāng
shuō

zǒng

tuō
nán
yuē


xiǎn
xiàn
chū
mén
chà
bié
hòu

wèn

děng
wéi
chù

shì


xiāng
wéi

wèn

děng
fēi
chù

shì

yǒu
xiāng
wéi

shì
míng
chù
fēi
chù


wèn


shì
zūn
xiǎn
shì
chù
fēi
chù
shàn
qiǎowéi

xiǎn
shì
rǎn

qīng
jìng
zhèng
fāng
biàn
便
zhì

shī
huài

wèn
yīng


mén
guān
chá
chù
fēi
chù

yóu

shì
zūn
dàn


mén
xuān
shuō

qiē
chù
fēi
chùděng
wéichéng
bàn
mén

èr

huì
mén

sān
zhèng

mén


xiàn
xíng
mén

wèn

yuánmén
shuō
chù
fēi
chù


wéi

shì
xiàn
biàn

qiē
zhǒng
chà
bié
mén


yún


qiē
zhǒng
chà
bié

wèi

chū
chéng
bàn
mén


suǒ

shè

chà
bié
xiāng


dāng
xiǎn
shì

dāng
zhī

chà
bié
lüè
shuō
yǒu
sān
zhǒng


zhū
gēn
yuè
suǒ
zuò


èr

zhǒng
yuè
suǒ
zuò


sān

shēng
yuè
suǒ
zuò


zhū
gēn
yuè
suǒ
zuò
zhě

wèi

chù

wèi

yǎn
néng
wén
shēng
xiù
xiāng
cháng
wèi
jué
zhū
chù
děng


shì
chù

néng
jiàn
zhū


yǒu
shì
chù


yǎn
gēn

shì

suǒ


gēn


xiāng
wàng

yuè
yòng
chà
bié

yīng
dāng
zhī


zhǒng
yuè
suǒ
zuò
zhě

wèi

chù

wèi


néng
zào
zuò
shuǐ
huǒ
fēng
yòng


shì
chù

néng
zuò

yòng

yǒu
shì
chù


shì
suǒ


zhǒng
zhǎn
zhuǎn
xiāng
wàng

yuè
yòng
chà
bié

yīng
dāng
zhī


shēng
yuè
suǒ
zuò
zhě

wèi

chù

wèi

cóng

lèi
zhǒng

lèi

shēng


shì
chù

wéi

zhǒng
lèi

yǒu
shì
chù


chù

wèi
gòu
niú
jiǎo
děng
ér
chū

shì
chù

gòu


fáng

yǒu
shì
chù


chù

wèi

zuān
yáo
shuǐ
píng
ér
chū
shēngshì
chù

zuān
yáo

lào

yǒu
shì
chù


chù

wèi


shā
chū
yóu


shì
chùténg
děng

yǒu
shì
chù


chù

wèi

zuān
shī
湿

děng
ér
chū

huǒshì
chù

zuān

gān


yǒu
shì
chù


shì
děng
lèi
yīng
dāng
guān
chá
chū
chù
fēi
chù
mén
chà
bié
zhī
xiāng

yún


èr
chù
fēi
chù
mén
chà
bié

wèi

chù

wèi

guāng
míng
hēi
ān

shí

huì

yǒu
shì
chù

ruò
yǒu

chù


èr
shēng

yǒu
shì
chù


chù

wèi


fēn
shuǐ
huǒ

shí

huì

yǒu
shì
chù

suí
yǒu

zhǒng

yǒu
shì
chù


chù

wèi

èrtóng


chù

yǒu
shì
chù

ruò


wēi

yǒu
shì
chù


chù

wèi

tóng

zhǒng
lèi
èr
xīn
xīn


shí

huì

yǒu
shì
chùér
shēng

yǒu
shì
chù


chù

wèi

tóng

zhǒng
lèi

ruò
shàn

shàn

ruò
shànshànruò

ruò


shí

huì

yǒu
shì
chù

suí
yǒu

zhǒng

yǒu
shì
chù


chù

wèi

ài
fēi
ài
guǒ

shí

huì

yǒu
shì
chù

ruò
suí
yǒu


yǒu
shì
chù


shì
děng
lèi
yīng
dāng
guān
chá

èr
chù
fēi
chù
mén
chà
bié
zhī
xiāng

yún


sān
chù
fēi
chù
mén
chà
bié

wèi

chù

wèi

shí

shēng
ér

yǒu
shì
chù
ruò
fēi
shí


yǒu
shì
chù


chù

wèi

shēng
bàn

jiā
néng
shēng
nán


yǒu
shì
chù

ruò
zhū
zhàng


yǒu
shì
chù


chù

wèi

máng
yǎn
jiàn

lóng
ěr
wén
shēng


shé
huài
zhě
xiù
xiāng
cháng
wèi

yǒu
shì
chù

zhū
gēn

huài

yǒu
shì
chù


chù

wèi

wèi


liáng

xiàn

zhōng
zhèng
xué

xué
jīu
jìng
jiě
tuō


yǒu
shì
chù
liáng

yǒu
shì
chù


chù

wèi

wèi

shèng
dào
néng
zhèng
niè
pán


zhèng
shēng
wén

juéruò
zhèng

shàng
zhèng
děngyǒu
shì
chùshèng
dào

yǒu
shì
chù


chù

wèi

rén

yǒu
qíng

bàng
shēng

cǎo
děng
yǐn
shí

chōng
jié
huì

ruò
zhū
tiān
zhòng
shí
rén
yǐn
shí
jiè
shí
zhū
duàn
shí

yǒu
shì
chùxiāng
wéi

yǒu
shì
chù


chù

wèi


shè

luò
jiā
suǒ
yǒu
shēn
xíng
ér

rén
shēn


shì

shè
suǒ

shēn
xíng
ér


shēn

yǒu
shì
chù

shè

fāng


yǒu
shì
chù


shì
děng
lèi
yīng
dāng
guān
chá

sān
chù
fēi
chù
mén
chà
bié
zhī
xiāng

yúnchù
fēi
chù
mén
chà
bié

wèi

chù

wèi


shè

xiāng
chéng

jiè
xiāng

yǒu
shì
chù


shè

xiāng

yǒu
shì
chù
shì


zhǒng

yīng
dāng
zhī


chù

wèi

shēng
cháng

jiè


tiān
yǎn
jiàn
zhū
tiān


yǒu
shì
chù

jiàn
rén
zhōng


yǒu
shì
chù


shì

gēn

yīng
dāng
zhī


chù

wèi

yǒu
tān
ài
zhě
tān
àitān
ài
wèi
duàn
ér

cái

xīn

rǎn
zhuó

yǒu
shì
chù


shì
tián
chī
suí
yīng
dāng
zhī


chù

wèi


duàn
tān
děng

qiē
fán
nǎo
suí
fán
nǎo
chán
xiū

niàn
zhù


yǒu
shì
chùxiāng
wéi

yǒu
shì
chù


xiū
niàn
zhù

shì

suǒfēn

dāng
zhī

ěr


chù

wèilái
suǒ

shè
zhèng
jiàn
zhèng

zhèng
xīn

ruò

kāi

ér
néng
zhèng
miànlái

yǒu
shì
chù

ruò
shè
ruò


yǒu
shì
chù


chù

wèi


qiē
zhì
zhě

qiē
jiàn
zhě
yǒu
suǒ
zhī
jìng
ér

liǎo
zhī

huò

shī
niàn
zuò
fēi

qiē
zhì
zhě
suǒ
zuò

yǒu
shì
chùxiāng
wéi

yǒu
shì
chù


chù

wèi

zhū


děng

zhū
yǒu
qíng


hài
xīn

huò


xīn
dāng
yǒu
tuì
退
zhuǎn

yǒu
shì
chùxiāng
wéi

yǒu
shì
chù


shì
děng
lèi
yīng
dāng
guān
chá


chù
fēi
chù
mén
chà
bié
zhī
xiāng


lüè
yǒu

chù

fēi
chù


qián
suǒ
shuō
guān
dài
dào


zuò
yòng
dào


zhèng
chéng
dàoěr
dào


yīng
zhèng
guān
chá

ruò


shì
suǒ
shuō
dào


xiāng
wéi
bèi

shì
xiàn
xuān
shuō

shì
míng
wéi
chù

ruò

xiāng
wéi
shì
xiàn
xuān
shuō

shì
míng
fēi
chù


shì

chù
bìng
qián
suǒ
shuō


chéng

zhǒng
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo
wèn
yuán

shàn
qiǎo
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo

chà
bié


wéi

yīn
guǒ
shēng

dào

zhèng
zhì
xiǎn
liǎo

míng
yuán

shàn
qiǎo

ruò


qiē

diān
dǎo

zhèng
zhì
xiǎn
liǎo

míng
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo

suǒ

chù
fēi
chù
shàn
qiǎo
jué

wén


xiàn


shì

shuō
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo

gēn
shàn
qiǎo

jīn
dāng
shuō

zǒng

tuō
nán
yuē

chū


jiàn

guǎng
广
fēn
bié
wéi
hòu
wèn

děng
shì
gēnzēng
shàng

shì
gēn


wèn
wéi
xiǎn
wéi
xiǎnshìzuì
shēng

yún

jiàn

èr
shí
èr
gēn

wèi
néng

jìng
zēng
shàng


jiàn

liù
gēn

ān

jiā

xiāng


duàn
zēng
shàng


jiàn

èr
gēn

wéi
huó
xìng
mìng
shì

fāng
biàn
便
zēng
shàng


jiàn


gēn

shòu
yòng

guǒ
zēng
shàng


jiàn


gēn

shì
jiān
qīng
jìng
zēng
shàng


jiàn


gēn

chū
shì
qīng
jìng
zēng
shàng


jiàn

sān
gēn


shòu
yòng
xiǎn
jìng
zēng
shàng


jiàn

liù
gēn

shòu
yòng
yǐn
jìng
zēng
shàng


jiàn

èr
gēn

shòu
yòng
jìng
jiè
shí
fēn
biān

zēng
shàng


jiàn


gēn

shòu
yòng
jìng
jiè

shēng

rǎn
zēng
shàng


jiàn


gēn

ān

qīng
jìng
zēng
shàng


jiàn


gēnxiǎn


mén
shòu
yòng
jìng
jiè
zēng
shàng


jiàn

liù
gēn

xiǎn

wài
mén
shòu
yòng
jìng
jiè
zēng
shàng


jiàn

èr
gēn

shòu
yòng

shēn
zēng
shàng


jiàn


gēn

shòu
yòng
wài
jìngshēn

shēng

rǎn
zēng
shàng


jiàn


gēn

duì
zhì

rǎn
ān

qīng
jìng
zēng
shàng


jiàn


gēn
zhǐ
duān
yán
zēng
shàng


jiàn


gēn

néng
lìng

zhǐ
suí

zài
zhuǎn
zēng
shàng


jiàn


gēn


zhǐ
ān
zhù
zēng
shàng


jiàn


gēn


zhǐ
chū
shēng
zēng
shàng


jiàn

èr
gēn


zhǐ
sǔn

zēng
shàng


jiàn


gēn


zhǐ
jiě
tuō
zēng
shàng


jiàn


gēn


xiǎn
yǒu
qíng
shì
zēng
shàng


jiàn

liù
gēn

shēng
yǒu
qíng
shì
zēng
shàng


jiàn

èr
gēn

lìng
yǒu
qíng
shì
ruò
zhù
ruò
méi
zēng
shàng


jiàn


gēn

xiǎn
zhū
yǒu
qíng
shòu
yòng
jìng
jiè
zēng
shàng


jiàn


gēn

xiǎn
zhū
yǒu
qíng
shēng
shēng
fāng
biàn
便
zēng
shàng


jiàn


gēn

xiǎn
zhū
yǒu
qíng
dìng
shēng
fāng
biàn
便
zēng
shàng


jiàn

sān
gēn


xiǎn
yǒu
qíng
shì
zēng
shàng


jiàn

liù
gēn

xiǎn
liǎo
yǒu
qíng
zēng
cháng
zēng
shàng


jiàn

èr
gēn

xiǎn
liǎo
yǒu
qíng
shòu
寿
jiàn
sǔn
jiǎn
zēng
shàng


jiàn


gēn
xiǎn
liǎo
yǒu
qíng
xīng
shèng
shuāi
sǔn
zēng
shàng


jiàn


gēn

xiǎn
liǎo
yǒu
qíng
gōng

guò
shī
zēng
shàng


jiàn


gēn
shì
míng
jiàn

liù
gēnshì
zhǒng

shì
xìng
jiàn

èr
gēnshì
shí

shì
shòu


jiàn


gēnshì
cháng
shòu
寿

shì
jiǔ
zhù

shì
shòu
寿
liàng
biān

jiàn


gēn

dāng
zhī

zhū
gēn

zài
jiā
pǐn
shī
shè
jiàn
shì
xìn

shì
jīng
jìn

nǎi
zhì

shì
huì

shì
xiàng

shì
guǒ

jiàn


gēn

dāng
zhī

zhū
gēn

chū
jiā
pǐn
shī
shè
jiàn

xiū
xíng
zhě
fáng

gēn
mén
zēng
shàng


jiàn

liù
gēn

kān

chū
jiā
zhèng
shā
mén
guǒ
zēng
shàng


jiàn

èr
gēnshàn
pǐn
zēng
shàng


jiàn


gēn

zhèng
zhī
ér
xíng
zēng
shàng


jiàn


gēn

zhèng
shā
mén
guǒ
zhū
fāng
biàn
便
dào
zēng
shàng


jiàn


gēn

zhèng
shā
mén
guǒ
zēng
shàng


jiàn

sān
gēn
zhōng

tuō
nán
yuē

suí
jìng
jiè
zhuǎn
děng
yóu
xiǎn


mén

zhuāng
yán
èr
yǒu
qíng
jiǎ
shè
fáng

děng

wèn
yǎn
gēn
zuò

děng
zhū

jìng

jiàn
jīn
jiàn
dāng
jiàn
wéishì
ěr
gēn
nǎi
zhì

gēn
suǒ
yǒu
zuò


yīng
dāng
zhī

wèn
nán
gēn

gēn
zuò

děngqīn

juàn
zhǔ

xiāng
shè
shòu
xiǎn
xiàn
wéi


wèn
mìng
gēn
zuò

děnglìng
zhū
yǒu
qíng
duò
zài
cún
huó
zhù
chí
shù
zhōng
wéi


wèn
shòu
suǒ
shè
gēn
zuò

děnglìng
zhū
yǒu
qíng
lǐng


qiē
xīng
shèng
shuāi
sǔn
wéi


wèn
xìn
děng
zhū
gēn
zuò

děngnéng
shēng
shàn


néng
yuán
mǎn
niè
pán

liáng
wéi


wèn
zuì
hòu
sān
gēn
zuò

děngnéng

xiàn


zhèng
niè
pán
wéi


wèn

shì
zhū
gēn

shì
shí
yǒu

fēi
shí
yǒu


shí
liù
shí
yǒu


fēi
shí
yǒu
wèn


suǒ
shè
wèn

xīn
suǒ
shè


sān
shǎo
fēn

wèn

xīn

suǒ
shè


shí
sān
shǎo
fēn

wèn

xīn

xiāng
yīng
xíng
suǒ
shè
wèn

yǒu
wéi
suǒ
shèqiē
shì
yǒu
wéi


yǒu
gēn
shì

wéi

wèn
nán

èr
gēn

děng
gēn
fēn


shì
shēn
gēn
fēn

wèn
zuì
hòu
sān
gēn

děng
gēn
fēn


shì
jiǔ
gēn
fēn

suǒ
wèi

gēn
xìn
děng

gēn


shè
gēn

wèn
mìng
gēn

děng
gēn
fēn
suǒ
zhǔ


xiān

suǒ
yǐn
shí
liàng
jué
dìng
ér
jiàn


wéi
shuō
jiǎ
yǒu
wèn

shàn


huò

huò


liù
shǎo
fēn

wèn


shàn


liù
shǎo
fēn

wènshǎo
fēn

wèn

yǒu

shúshí
shǎo
fēn

wènshú


shí

shí
shǎo
fēn

wèn

yǒu

shú
zhù
bàn


zuì
hòu
sān
néng
zhù
yǒu

ài

shú

lìng
zhuǎn
míng
shèng

néng
gǎn
jué
dìng
rén
tiān

shú

wèn

shì

shújiǔ
shǎo
fēn

wèn

yǒu
zhǒng


shúqiē
jiē
yǒu

wèn

fēi

shú


shí
èr
jiǔ
shǎo
fēn

wèn

shì

shú
shēng
qiē
zhǒng

suǒ
shè

shú
suǒ
shēng

wèn


jiè
shí

shǎo
fēn

wèn


jièshí

shǎo
fēn

wènjiè
shǎo
fēn

wèn

sān
jiǔ
shǎo
fēn
wèn
wèi
zhì


shí


wèn
ruò
wèi
zhì

yǒu

gēn
zhě

chū
jìng


jiàn

yóu

dòng


wènyǒu

jiào
wéi
zhèngshì
zūn
yán


shì

chú

shēngrùn

shēn

zhōu
biàn

rùn
biàn
liú
biàn
yuè


yǒu
shǎo
fēn

chōng

mǎn


shì
míng
wéi

shēng
zhōng
chū
mén
shuō
wèi
zhì
wèi

hòu
mén
shuō
gēn
běn
wèi

wèn
chū
jìnggēn
shíèr
jìngěr

wèn

sān
jìnggēn
shí


wèn


jìnggēn
shí
liù

wèn
kōng

biān
chù


gēn
shíkōng

biān
chù


shí

biān
chùsuǒ
yǒu
chù


yīng
zhī

ěr

wèn
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


gēn


wèn
chū
jìng


suǒ
shè
zhū
gēn
dāng
yán
yǒu
lòu

dāng
yán

lòu


dāng
yán
èr
zhǒng


chū
jìng

suǒ
shè
zhū
gēn

nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù

suǒ
shè
zhū
gēn
dāng
zhī

ěr

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

suǒ
shè
zhū
gēn

dāng
yán
yǒu
lòu


yuē
zhǒng
lèi

ruò
yuē
xiāng

dāng
yán
èr
zhǒng

yòu
yóu
fán
nǎo
jiě
tuō


lìng

zhū
gēn
chéng

lòu
xìng


yǒu
lòu

lòu

shì

yīng
duàn

yīng
duàn
shì
jiān
chū
shì
jiān

dāng
zhī

ěr
wèn
ruò
shēng

jiè
dāng
yán
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu

qiē

wèn
shēng

luò
jiā
chéng
jiù

gēn
xiàn
xíng
zhǒng

jiē

chéng
jiù

chú
sān
suǒ

huò
chéng
jiù
huò

chéng
jiù

sān
yuē
xiàn
xíng

chéng
jiù

yuē
zhǒng

huò
chéng
jiù

wèi
bān
niè
pán


huò

chéng
jiù

wèi

bān
niè
pánsān
xiàn
xíng


chéng
jiù

zhǒng


chéng
jiù


shēng

luò
jiāxiàng


bàng
shēng
è
饿
guǐ
dāng
zhī

ěr

ruòshòu
chù

hòu
sān
zhǒng

xiàn
xíng
chéng
jiù

wèn
ruò
shēng
rén

chéng
jiù

gēn


róng
yǒu

qiē


shēng
rén
zhōng
shēng
tiān

ěr

wèn
zhū
quē
gēn
zhě
chéng
jiù

gēn


chú

róng
yǒu


wèn
zhū

gēn
zhě
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu

qiē

wèn
zhū
bàn

jiā

chéng
jiù

gēn


chú

róng
yǒu


wèn

chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
èr
shí


wèn
nán
chéng
jiù

gēnróng
yǒu
èr
shí


wèn
zhū
èr
xíng
zhě
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
shí
jiǔ

wèn
duàn
shàn
gēn
zhě
chéng
jiù

gēn


chú

róng
yǒu


wèn

duàn
shàn
gēn
zhě
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu

qiē

wèn
zhū

shēng
chéng
jiù

gēn


shí
jiǔ
chú
hòu
sān

wèn
zhū
jiàn

zhě
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu

qiē

wèn
yǒu
xué
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
èr
shí


wèn

xué
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
shí
jiǔ

wèn

liú
guǒ
xiàng
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
èr
shí

wèn

liú
guǒ
chéng
jiù

gēnróng
yǒu
èr
shíliú
guǒ

lái
guǒ
xiàng


lái
guǒ

huán
guǒ
xiàng
dāng
zhī

ěr

wèn

huán
guǒ
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
shí
jiǔhuán
guǒ
ā
luó
hàn
xiàng

ěr

wèn
ā
luó
hàn
guǒ
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
shí
jiǔ

wèn
ruò
shēng

jiè
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
shí


wèn
shēng


jiè
chéng
jiù

gēn


róng
yǒu
shí

wèn
ruò

jiè
méi

jiè
shēng
shí

dāng
yán
shè

gēn


gēn


qiě
yuē

gēn
róng
yǒu
ér
shuō

huò
shè
quē
zhū
gēn

quē
zhū
gēn

huò
shè
quē
zhū
gēn


zhū
gēn

huò
shè

zhū
gēn


zhū
gēn

huò
shè

zhū
gēn

quē
zhū
gēn

huò
shè
liè
zhū
gēn

liè
zhū
gēn

huò
shè
liè
zhū
gēn

shēng
zhū
gēn

huò
shè
shēng
zhū
gēn

liè
zhū
gēn

huò
shè
shēng
zhū
gēn

shēng
zhū
gēn


gēn
mìng
gēn
shēng
liè

shè
dāng
zhī

ěr

ruò
zhū
shòu
gēn
shēng
liè

shè

suí

suǒ
yīng

ěr


yuē

shú
guǒ

yǒu
chà
bié

ruò
zhū
shàn
gēn
yuē
děng
liú
guǒ

shè
qián
qián
liè

hòu
hòu
shēng

fēi
yóu
shēng

shè
shēng

liè

hòu
xié
fāng
biàn
便
nǎi
yǒuzuì
hòu
sān
gēn


qiē
wèi

shēng
xiāng
wéi

shì


shuō

wèn
cóng

jiè
méi

jiè
shēng
shí

shè

gēn


gēn


róng
shè
xià


qiē

róng

shàng


qiējiè
méi

jiè
shēng
shí

cóng

jiè
méi


shēng
shí

cóng

jiè
méi


shēng
shí

dāng
zhī

ěr
zuì
hòu
sān
gēn
yóu
zhèng
shā
mén
guǒ
fāng
biàn
便
ér


yóu
méi
shēng

xiān
xiū


suǒ
rén
chí


hòu
děng
liú
guǒ
zhuǎn
shèng
ér
shēng

yòu
néng
wéi
yuán
shēng

shú
guǒ
lìng
zhuǎn
míng
shèng
zhōng

tuō
nán
yuē


shí
yǒu

děng
shàn
děng

shú
děng

ruò
jiè
ruò
zhūshēng

shè

wèn

gēn
yóu
jìng
jiè

míng
yǒu


fēièr
shí

míng
yǒufēi

wèn


fēi

zhù
bàn

zhuǎn
gēn

wèn


fēi

wéi
zhù
bàn
yǒu

gēn

wèn


gēn

děng


bié
jìng

wèn

liù
gēn

qiē


wèn
nán

gēn
yīn

xiāng
yīng

chù
suǒ
shè

wèn

shòu
gēn
suí
shùn


yōu

shè
chù


liù
gēn


wèn
xìn
gēn
yīng

yīng
shè
suǒ
yǒu
jìng
jiè

wèn
jīng
jìn
gēn


èr
zhǒng
ruò

ruò
shè


suǒ
dàn

wèn
niàn
gēn

wén

xiū

chí

wàng

wèn
dìng
gēn
shē
shè


wèn
huì
gēn
suǒ
zhī
zhēn
shí

wèn
wèi
zhī

zhī
gēn
xiū

xiàn
guān
zhě
cóng
shànqiē
fāng
biàn
便
dào
zhōnggēn


dāng
zhī
shìwèn

zhī
gēn
cóng

liú
guǒ
nǎi
zhì
jīn
gāng

dìng
gēn

dāng
zhī
shìwèn

zhī
gēn
cóng
chū

xué
dào
nǎi
zhì


niè
pán
jiè
gēn

dāng
zhī
shì


wèn

yǒu

yǒu

wéi

wèn
yǒuwéichú
mìng
gēn


qiē

wèn

fēi
yǒu

fēifēi
yǒu

fēi


wéi

mìng
gēn
shì
jiǎwèn

yǒu
jiàn

yǒu
jiàn
wéi
qiē
fēi
yǒu
jiàn


yǒu


yǒu
jiàn
wéi
fēi
yǒu


fēn
wèn

yǒu
duì

yǒu
duì
wéi
yǒu


duì

fēn
wèn

yǒu
lòu

yǒu
lòu
wéiwéi


chú
zuì
hòu
èr


yōu
gēn


yǒu
lòu

lòu

yǒu
lòu

lòu
wéi


dāng
zhī

gēn

yǒu
lòu

lòu

yǒu
lòu
wéi

yōu
gēn

yǒu
lòu

yǒu
lòu

lòu
wéi

wèi
zhī

zhī
gēn

ruò
yuǎn
shā
mén
guǒ
shì
jiān
xíng
suǒ
shè
shì
yǒu
lòu

ruò
jìn
shā
mén
guǒ
chū
shì
xíng
suǒ
shè
shì

lòu
wèn

yǒu
wéi

yǒu
wéi
wéi
qiē
shì
yǒu
wéi


yǒu
wéi
wéiyǒu
wéi


wéi
wéi

wèn

yǒu
zhèng

yǒu
zhèng
wéi
shuō
yǒu
lòu

dāng
zhī


ěr


shuō
yǒu
zhèng

dāng
zhī
yǒu
ài
wèi

dān
shì
shì
jiān
chū
shì
jiān
děng

ěr
wèn

guò


guò

wéichú
yǒu

gēn


gēn


yǒu


fēn

ruò
yǒu

gēn


gēn
zài
guò


fēi
guò

wéi


wèn

guò

xiàn
zài
wéi

suǒ
shuō

fēn

dāng
zhī


zài
guòwèi
lái
wéi


yòu


zài
xiàn
zài

guò

wèi
lái
wéi


wèn

xiàn
zài

xiàn
zài
wéi
qiē
yǒu

gēn


gēn

bìng
qián
suǒ
shuō

fēn

yòu


fēn
zài
wèi
lái


guò

wèi
lái
xiàn
zài
wéi


ruò
zhū

gēn
zài
wèi
lái

fēi
wèi
lái
wéigēn

ěr
wèn


jièjiè

wéi

èr


jièjiè

wéi


sān


jiè
jiè

wéi


èr


jiè

jiè
wéijièěrjiè


qiēwéi


èrqiē
wéi

wèn

shàn

shàn
wéi
wéi
shàn

shàn

shàn


wéishàn

shànshàn

shàn


wéishàn

shàn

shàn

shàn


wéi
wéi


èrshàn

shàn


wéi

wèn

xué

xué
wéishì
děng


jiǔ
xué

xué
fēi
xué
fēi

xué


sān
zhǒng
wéifēi
xué
fēi

xué
wéitōng
sān
zhǒng

fēi
xué
fēi

xué
wéixué
fēi
xué
fēi

xué


sān
zhǒng
wéi


èr
xué


sān
zhǒng
wéi
xué


sān
zhǒng
wéi

wèn

jiàn
suǒ
duàn

jiàn
suǒ
duàn
wéishì
děng


shí


fēn
jiàn
suǒ
duàn


fēn
xiū
suǒ
duàn

shí
èr

fēn
xiū
suǒ
duàn


fēn
fēi
suǒ
duàn

wèi

shí

zhōng
liù


liù

èr
fēi
suǒ
duàn


zhōng
yǒu

zhū
gēn
jiàn
xiū
suǒ
duàn
wéi
zhū
gēn
sān
zhǒng
wéi


wèi
jiàn
xiū
suǒ
duàn
fēi
suǒ
duàn

wèn

gēnrǎn
shè
suǒ
xiǎn


chú
zhū
shàn
gēn


zhū
shàn
gēn


qīng
jìng
shè
suǒ
xiǎn

wèn

gēn
diān
dǎochú
zhū
shàn
gēn

suǒ
yǒu
liù
gēn


wèn

gēn
diān
dǎo
suǒ

gēn

wèn

gēn
diān
dǎo

xìng


liù
shǎo
fēn

wèn

gēn
diān
dǎo
duì
zhì
wèn

gēn
guān

guò
shī


huò

huò

huò


wèn
ruò

zhū
xíng

yǒu


xiāng
yīngyún

wéi
guān
wéi
guò
shīzhě
jiān
zhù


wèi


yùn
zhù
jīng
bǎi
nián

ruò
zhèng
jiāng

huò
yǒu
guò
zhě

èr
shìwèi
néng
shēng


xiàn
qīng
jìng

sān
zhuǎn
biàn


wèi
qiān
yǐn
xiū
zhì
shòu
yòng

shè

zài
zhuǎnwèi


chù
shēng
zhǒng
zhǒng
zhuó


shì
míng
zhū
xíng
yǒu


xiāng


suī
yǒu
shì
jiān


zhū


wéi
gōng


rán


qiē
jiē
zhū
guò
shī
zhī
suǒ
suí
zhú

wèn

děng
míng
wéi
zhū
guò
shīsuī
shǎo
shí
zhù
fēi
jīu
jìng


ài
biàn

cháng
xiàn

méi

cháng
xiàn
dāng
guān
zhū
xíng

chū
gōng


yòu
néng

shēng
zhǒng
zhǒng

nǎo
xiàn
zhǒng
zhǒng

jìng
xiàn
dāng
guān
zhū
xíng


èr


yòu

lǎo
bìng

děng

suí
suǒ

xiàn
dāng
guān
zhū
xíng


sān


yòu
zhū
fèn
chóng

zhū
quǎn
děngzhuó
fèn
huì

jìng
xiàn
dāng
guān
zhū
xíng

yóu

zhū
xíng

zhū
gōng


shì


qiē
guò
shī
xiāng
yīng


yīng
guān


zhū
guò
shī
wèn
yǎn
gēn
shuí
suǒ

chù


jiàn


chù

wèn
nǎi
zhì

gēn
shuí
suǒ

chù

jìng
zhī
suǒ

chù

wèn
nán

èr
gēn
shuí
suǒ

chù

chù

wèn
mìng
gēn
shuí
suǒ

chù


nǎi
zhì

yǒu
wéi
qián
shí
yǒu
zhī
suǒ

chù

wèn
zhū
shòu
gēn
shuí
suǒ

chùzhū
jìng
jiè


ruò
ài
ruò
huì
děng
zhī
suǒ

chù

wèn
xìn
gēn
shuí
suǒ

chù
shàn

zhī
suǒ

chù

wèn
jīng
jìn
gēn
shuí
suǒ

chù
shàn

héng
cháng
xiū

zhī
suǒ

chù

wèn
niàn
gēn
shuí
suǒ

chù


zhèng
zhī
ér
xíng
zhī
suǒ

chù

wèn
dìng
gēn
shuí
suǒ

chù


zhì
jiàn
qīng
jìng
zhī
suǒ

chù

wèn
huì
gēn
shuí
suǒ

chù


fán
nǎo
yǒng
duàn
zhī
suǒ

chù

wèn
wèi
zhī

zhī
gēn
shuí
suǒ

chù


zhèng
chū

èr

sān
shā
mén
guǒ
zhī
suǒ

chù

wèn

zhī
gēn
shuí
suǒ

chù


nǎi
zhì
jīn
gāng

dìng

xué
shā
mén
guǒ
zhèng
zhī
suǒ

chù

wèn

zhī
gēn
shuí
suǒ

chùjiān
fán
nǎo
yǒng
duàn
zuò
zhèng
xiàn


zhù
suǒ

yǒng
miè
zhī
suǒ

chù
wèn
shì
zūn


gēn
chù
shuō

shì
yán


shēn
yǒusuǒ
chéngsuǒ
zào
jìng


suǒ
shēng

zhǒng
zhǒng
yǐn
shí
zhī
suǒ
cháng
yǎng

cháng
jiǎ
àn


duàn
jié


huài
sǎn
miè
zhī


gēn
zuò

shì
shuō

dāng
zhī

zhōng
lüè
shuō

jiè
yǒu

zhū
gēn

chū

shuō

gòng
xiāng


èr

shuō


xiāng


yǒu
sān

shuō

yīn
xiāng

suǒ
wèi

yīn
shēng
yīn
shēng

zēng
cháng
yīn


yǒu
sān

shuō

zhuǎn
biàn
xiāng

wèi
hán
suǒ
zuò

suǒ
zuò
láo
juàn
suǒ
zuò

hòu
yǒu


shuō

biàn
huài
xiāng

wèi
chū
èr

huó
wèi

sǔn
suǒ
zuò

hòu
èr


hòu
suǒ
zuò
rán

biàn
huài
yīng
zhī
wèn
shì
zūn


gēn
chù
shuō

shì
yán

yuǎn
xíng

zhuó
xíng

shēn
qǐngēn
chù

yóu

qián


shǐ
shí


biàn
yuán

qiē
suǒ
zhī
jìng


míng
wéi
yuǎn
xíng

zhū
xīn
xiāngzhuǎnzhǔ
zǎi


míng
wéi

xíng
jiàn


duì


míng
wéi

shēn


zhǐmíng
qǐn


wèn


gēn
chù
shuō

shì
yán

yóu

chù
suǒ
nán
wéiwèi


xiào

měi
yán
miào
chù
zhī
fèng
chéng
nán

èr
gēn


yóu

shí
yóu

chùshòu
yòng
shí

yóu

chù


yóu

shí

shēn
zhèng
miàn
mén
yǎn

shū
yuè


shòu
yòng
shí

yán
róng
ruǎn
huá
gōng
shì
tóng
fēn
wèn


gēn
chù
shuō

shì
yán

zhòng
shēng
cún
huó
zhù
chí
ān
yǐnmìng
gēn
shuō

yǒu
zhūmíng
zhòng
shēngxiāng
yīng

míng
cún
huó

děng

ér
zhù

míng
wéi
zhù

zēng
shàng
ér
zhuǎn

shuō
míng
chí


yǒu
bìng
nǎo

míng
ān
yǐn
wèn


gēn
chù
shuō

shì
yán

píng
zhèng
shòu
shòu
suǒ
shè

gēn
shuō

wàng
suǒ

shòu

xiāng
gòng
xiāng

zhǐ
xiāng
suǒ
xiǎnpíng
zhèng
děng

shì


píng
zhèng
děng
fēi
píng
zhèng
fēi

píng
zhèng
děng


yīng
dāng
zhī

wèn
shì
zūn


gēn
chù
shuō

shì
yánlái
suǒ
jìng
xìn
shēn

gēn
shēng
jiànqiē
shì
jiān
ruò
zhū
shā
mén

ruò

luó
mén

ruò
tiān

fàn


yǒu


néng
yǐn
tuō
zhěxìn
gēn
shuō


xiǎn

xìn

wén

xiū
shēng
jiě
jiānyòu

jiān

suí
suǒ
xìn
jiě
fāng
biàn
便
xiǎn
shì

wèi
zhì
shēng
zhǔ
jìng
zuì
shēng
zhī
zhě
shàng

néng
dòng


kuàng
fán
liú

yòu
jiānyǒu
chà
bié

wèi

xìn
shēn


yóu
shì
jiān
shàn
jué
dìng
shēng
jiě
wéi
chū
shì
shēng
jiě
gēn
běn


yòu
yóu
chū
shì
qīng
jìng
shēng
jiě
suǒ
jiàndāng
zhī
zuì
chū
shì
biāo


hòu
èr
shì
shì

wèn
shì
zūn


gēn
chù

shuō

shì
yán

zhù
yǒu
shì
yǒu
qín
yǒu
yǒng
jiàn
jiān
měng


zhū
shàn

zhōng
cháng

shè
shàn
èjīng
jìn
gēn
shuō


jīng
jìn
gēn
lüè
xiǎn

xiāng
chà
bié
yǒu


wèi
bèi
jiǎ
jīng
jìn

fāng
biàn
便
jīng
jìn


xià
jīng
jìn


dòng
jīng
jìn
jīng
jìn
wèn
shì
zūn


gēn
chù

shuō

shì
yán

niàn
děng
niàn
suí
niàn
bié
niàn

wàng
niàn
xīn
míng


shī

wàng

shīniàn
gēn
shuō

chà
biéshè

mén
fēn
yīng
zhī

wèn
shì
zūn


gēn
chù

shuō

shì
yán

lìng
xīn
zhù
děng
zhù
ān
zhù

jìn
zhù

diào

jìng

zhǐ


děng
chí
xìngdìng
gēn
shuō

chà
biéshēng
wén

yīng
zhī

wèn
shì
zūn


gēn
chù

shuō

shì
yán

jiǎnjiǎn

biàn
xún
qiú
biàn

cháhuì
gēn
shuō

chà
bié
shēng
wén

yīng
zhī

suǒ

shàn
gēn
xìn
děng
shèchà
bié

wèn


gēn
chù

shēn
niàn
zhù
wèn


gēn
chù

shòu
niàn
zhù
wèn


gēn
chù

xīn
niàn
zhù
wèn


gēn
chù


niàn
zhù


zuì
hòu


mìng
gēn
wèn

gēn
zuì
shēngchù


jiǔ

wèn

gēn
zuì
shēngchù
wèn

gēn
miè


chùqiē

wèn

gēn
dào


chù


zuì
hòu


wèn


gēn
chù
shàn

suǒjiǔ

wèn


gēn
chù
shàn
shuō
suǒ
shuō


shí

wèn


gēn
chù
shàn
zuò
suǒ
zuò


shí
liù


shì
è

suǒ


è
shuō
suǒ
shuō

è
zuò
suǒ
zuò


yīng
dāng
zhī
wèn

gēn
zuì
shēng
huò


chù


jiǔ

wèn


gēn
chù

fán
nǎo

wèn


gēn
chù
duàn
fán
nǎozuì
hòu

wèn
yóu

gēn

lǐng


qiē
shì
chū
shì
jiān
suǒ
yǒu

xiáng


chú
èr

wèn
yóu

gēn

lǐng


qiē

xiáng
bài
huài


shí


wèn

gēn
néng
yǐn
suǒ
yǒu

xiáng


zuì
hòu

shì
zūn
yán

zhū
shòu

zhě
lüè
yǒu

zhǒng
zuò

xiáng


wèi
rěn


róu


guān
rén
ér
shè

xíng
xián
shàn
xíngfàng


yún

rěn


wèi
yóu
sān
zhǒng
xíng
xiāng
yīng
zhīfèn
忿


èr

bào
yuàn

sān

huái
怀
è

ruò
bié
fēn
bié
nǎi
yǒu
shí
zhǒngshòu
yuàn
hài
rěn

èr
xiàn
qián
yuàn
hài
rěn

sān

kǒng
yuàn
hài
rěn


ráo

yuàn
zēng
rěn


sǔn
hài
qīn
yǒu
rěn

liù

qiē
yuàn
hài
rěnqiē
yīn
yuàn
hài
rěn


shòu
jiào
yuàn
hài
rěn

jiǔ


yuàn
hài
rěn

shí

xìng
yuàn
hài
rěn


shì

qiē
zǒng
shuō
míng
wéi
nài
wéi
hài
rěn

yún

róu


wèi
xìng
xián
shàn

yóu
shēn


jiānglìng

nǎo
hài

ruò

suǒ
yǒu

zuì


wèi
shēng
lìng
shēng

shēng

suí


yǒu
zuì
yōu

ruò
wèi
shēng
zhě
zhē
lìng

shēng

ruò

shēng
zhě
fāng
biàn
便
lìng
tuō


zhōng
rěn

nài

wéi
hài

róu
zuò
wéi
sǔn


shì
míng
wéi
èr
zhǒng
chà
bié

dāng
zhī
guān
rén
èr
shí
chà
bié


shè
shòu
shí

èr
chù
zhì
shí


shè
shòu
shí
yīng


xiāng
guān
chá

rén
rán
hòu
shè
shòu


yóu
guī
chéng

èr
yóu

néng

sān
yóu
zhì
huì


yóu
xíngyóu
lián
jiǎn


chù
zhì
shíxiāng
guān
chá

rén
rán
hòu
chù
zhì


kān
chù
shì

zhì
shì

zhōng

èr
kān
chù


zhì


zhōng

sān
kān
chù


zhì


zhōng


kān
chù

shēn
cái

zhì

shēn
cái

zhōng


kān
chù


zhì


zhōng

shè
lüè
yǒutián

shè

èr
cái

shè

sān
suí

shè


yǐn
shí
shè


zuì
shēng
shè


zhōng
shè
xiāng
shè

míng
shè

xián
shàn
xíng
zhě

wéi
xìngsuǒ
wéisuǒ

kuáng

suǒ
wéiyǒu

zhǒngdiān
dǎo
wéi


èr

wěi
xìn
wéi


sān

chéng
shì
wéi

yuē
wéi

fāng
biàn
便
wéifàng

zhě

wèi
xiū

zhū
shàn


fáng


shàn
xīn

yīn
guǒ
xiāng
zhǔ


yīng
wéi

xiāngyǒu

zhǒng
yīng
zhī


qiú
cái

fàng


èr
shǒu
cái

fàng


sān

shēn

fàng
míng

fàngxíng


fàngshì

qiē
zǒng
yǒu


néng
shēng

xiáng


shàn
shī
luó


èr
shàn
péng
yǒu


sān


lìn
wěi
xìn


dāng
zhī

xiáng

yǒu

zhǒng


zhòng
suǒ
ài


èr

guì

zài

sān
yuàn

tuì
退ráo

suǒwǎng
zhū
shàn


qián

zhǒng

zǒng
néng
shēng


zhǒng

xiáng

néng
shēng


wèn

gēn
xiān
fán
nǎo

zhī
suǒ
gǎn

wèn

gēn
míng

wéi
yuán
wèn

gēn
chù
wéi
yuán
wèn

gēn


wéi
yuán
wèn

gēn
yīng
fáng

wèn

gēn
yīng
diào
jìng
wèn

gēn
yīng

zhǐ
wèn

gēn

xìng
diào
shùn

jìng

zhǐ


néng
diào


jìng

zhǐ
yún

zhū
gēn
shè

wèi
tóng
fēn
jiè

zhū
gēn
miè

shēng


yún

zhū
gēn


wèi

tóng
fēn
jiè

zhū
gēn
miè

shēng


yún

zhū
gēn
duàn

wèi
duàn
qiē
fán
nǎo

yún

zhū
gēn
tuì
退

wèi
shì
jiān
xīng
shèng
ruò
dìng
ruò
shēng
suǒ
yǒu
shī
huài

wèn
shēng
wén

jué


zhū
gēn
yǒu

chà
bié


dāng
zhī
chà
bié
lüè
yǒu

zhǒng


pǐn
lèi
chà
bié

èr
rén
chí
chà
bié

sān
juàn
suǒ
chà
bié


zhèng
xíng
chà
bié


zhèng

chà
bié

pǐn
lèi
chà
bié
zhě

zhū


gēn

xìng
shàng
pǐn

shēng
wén

jué
suǒ
yǒu
zhū
gēn
ruǎn
pǐn
zhōng
pǐn

rén
chí
chà
bié
zhě

zhū


gēn

qiē
míng
chù
shàn
qiǎo
rén
chí

shēng
wén

jué
suǒ
yǒu
zhū
gēn

fēn
míng
chù
shàn
qiǎo
rén
chí

juàn
suǒ
chà
bié
zhě

zhū


gēn

bēi
suǒ
juàn

shēng
wén

jué
gēn


shì

zhèng
xíng
chà
bié
zhě

zhū


gēn
zhèng
xíng
xiàn
qián

shēng
wén

jué
suǒ
yǒu
zhū
gēn


xiàn
qián

zhèng

chà
bié
zhě

zhū


gēn
zhèng


shàngguǒ

shēng
wén

jué
suǒ
yǒu
zhū
gēn
zhèng

xià
zhōng
èr


guǒ

wèn
ruòluó

wèi
zhì
dìng
xiū

xiàn
guānguǒ
shí

chū
jìng


gēn
xiàn
qián

wéi

yǒu

néng


yǒu
ruò
yǒu

gēn
zhòng
duō
shàn
běn
zhī
suǒ

zhù


néng
xiàn


fēi


wèn

gēn

chū
jìng

hòu
sān

fēn
néngfēn

néng


chū
jìng


èr

ěr


sānrán
fēi
jìng
dìng


gēn
néng


hòu
sān
yǒu

néng


yǒu


néng

wèn

gēn


liú
guǒ


huò

huò

huò
èr
huò
jiǔ


lái
guǒ

yōu
gēn
suī
dào
suǒ

fēi
dào
shèzhōng
gēn
fēi
jiān
zhù


ruò
tōng

zhě
dāng
zēng

shù

wèn

gēn


huán
guǒ


huò
shí

huò
èr
yōu
gēn
dào


qián
yīng
zhī

wèn

gēn

ā
luó
hàn
guǒ


huò

huò
shí

jīng
yán


shàng
jiě
tuō

qiú
yōu


yúnwèi
xiū
xíng
zhě
zuò

shì
niàn

shì
chù
zhòng
shèng
néng


zhù

qiú
yún


wèi
xiū
xíng
zhě
zuò

shì
niànshì
chù
dāng


zhù


yún


wèi

xià
liè

shēngyōu
yún


wèi


shàng
xīn
shēng
zhōng

liú

lái


qiē
zhǒng
jiē
yuán
mǎn


jiàn

yōu
gēn

ruò

huán
guǒ
suī
yǒu
chū
èr

èr

yōu
gēn

wéi
shàn


wèn

yǒu

zhǐ

gēn
néng
shè

gēn
yōu
gēn
shè
gēnyǒu
wèi

chū


gēn
wéi

zhǐ


shè

dān
shì
sān
gēn

wèn

yǒu

zhǐ
yōu
gēn
shè
yōu
gēnyǒu

wèi

chū

wéi

zhǐ


shè

dān
shì

wèn

yǒu

zhǐ
shè
gēn
shè
shè
gēnyǒu

wèi


xìng
shè
wéi

zhǐ


shè

zhǒng
zhǒng
xìng
shè


suǒ

shè
wéi

zhǐ


shè


xìng
shèliú
guǒ
shí
wèi
zhī

zhī
gēn


miè

shè

fēi

ér

fēi
duàn
fēi
tuì
退


ā
luó
hàn
guǒ
shí

zhī
gēn
dào


yīng
zhī

ěr
wèn
luó
yǒu
liàn
gēn
qiē
yǒu
xué


xué

tuì
退


zhù
kān

zhǒng
xìng

fēi
zhū

jué

fēixìng

gēn


wèn
ruò

liú
zhě
xiū
liàn
gēn
shíliàn
gēn

zhèng

lái
guǒzhèng

wèn

zhèng

huán
guǒ
zhèng

duì
zhì
nánsuǒ
yīngguǎng
广wèn
ruò

huán
zhě
xiū
liàn
gēn
shíliàn
gēn

jìn

jìn

wèn

zhèng
ā
luó
hàn
guǒ
zhèng

yóu
qián
yīn


zhuǎn
gēn

hòu

qiē
jiē
zhèng

wèn


zhuǎn
gēn
shǎo
shēng
jìn

shēng
wéi
zhí
yǐn

shēng
dìngwéi
zhí
duō
wénwéi
zhí
lùn

jué
wéi
zhí
guān
chá
shèn
shēn

rěn


wèn
zhū


wèi
zhī

zhī
děng
sān
gēn
yún

jiàn
shēng
jiě
xíng

jiàn

chū
gēn


jìng
zēng
shàngděng


èr
gēnláisān
gēn
wèn
yóu

zhǒng
mǎn
míng
xué
mǎnyóu
sān
zhǒng
mǎn


gēn
mǎn

wèi

gēn

èr
dìng
mǎn

wèi

jiě
tuō
dìng

sān
guǒ
mǎn

wèi

huán
guǒ

ruò
zhū

xué

yǒu
èr
mǎn


gēn
mǎn

wèi

dòng


èr
dìng
mǎn


qián
yīng
zhī


qiē

xué
jiē
yóu
guǒ
mǎn
shuō
míng
wéi
mǎn
wèn

shuō
zhū
gēn

diào

shǒufáng


xiūchà
bié
míng
yǒu

lüè
shuō
yóu

yīn
yuán

zhū
gēn
míng

diào


wèi
jiǎn


wéi

zhǐzhū
jìng
jiè
ruò

yīng
zòng
zhū
gēn
zhī
zhě

biàn
便

jiā
xíng
lìng

zòng


ruò
yīng
zòng
zhě
biàn
便

jiā
xíng
zòng

zhū
gēn


zhū
fán
nǎo
lìng

xiàn


duàn
duì
zhì

wéi

zhǐ

qián
suǒ
shuō
jìng
jiè

wéi
xìng

zhuó
wéi
xìng
fán
nǎo


xiàn
xíng

ruò

shì

diào
zhū
gēn
zhě

dāng
zhī

gēn
míng

diào


yóu

shǒu

fáng


xiū


ruò
yǒu
shì

diào
zhū
gēn
zhě

dāng
zhīzhǒng
xiāng
wéi

míng
wéi
diào

nǎi
zhì
xiū


yún


diào

zhě
néng
yǐn
zhòng


wèi
néng
shēng
liù
zhǒng
rǎo
nǎo
zhù
suǒ
shēng


èr

suǒ
bìn
chù


sān

suǒ

huǐzhuī
huǐ
suǒ
shēngwǎng
shēng
èliù
shēng
děng
zhū


ruò
yǒu
zhū
gēn
shàn
diào

zhě

dāng
zhī


xiāng
wéi
duàn
liù
zhǒng

yǐn
zhū
kuài


wèn
shí

zhǒng
gēn
sān

yǒu
qíng

wéi
shí

shè
sān

sān
shè
shí
sān
shè
shí


fēi
shí

shè
sān


shè

děng

wèi
wài
chù
shǎo
fēn

sān

yǒu
qíng
zhě

wèi

jiè

jiè


jiè

wèn

gēn
sān
shòu

wéi

shè
sān

sān
shè
gēng

xiāng
shè
wèn

gēn
sān
shí

jué
pǐn


wéi

shè
sān
shí


sān
shí

shè
sān
shí

shè


fēi

shè
sān
shíshè

děng

wèi


mìng

ān
shè


shì
huò
liù
huò


suǒ

shè
wèn

gēn
sān
gēn

wéi

shè
sān

sān
shè
sān
shè


fēi

shè
sān


shè

děng

wèishè
gēn
wèn
jiǔ
biàn
zhī

gēn
shèjiǔ
biàn
zhī
duàn
biàn
zhī
shè


fēi
gēn
suǒ
shè


děng
wéi
jiǔ

wèi
jiàn
suǒ
duàn
duàn

shì
chū
biàn
zhījiàn
suǒ
duàn
duàn


èr
biàn
zhīmiè
jiàn
suǒ
duàn
duàn


sān
biàn
zhī

miè
jiàn
suǒ
duàn
duànbiàn
zhīdào
jiàn
suǒ
duàn
duànbiàn
zhī

dào
jiàn
suǒ
duàn
duàn


liù
biàn
zhī

xià
fēn
jié
duànbiàn
zhī


ài
jìn


biàn
zhīài
jìn

jiǔ
biàn
zhī

dāng
zhī
biàn
zhī
lüè
yóu
èr
yuán
ér

jiàntōng


duàn


èr
yǒng

jiè
duàn


yóu
xiāng
tóng
fēn
jiè

tóng
fēn

tóng
fēnèr
biàn
zhī

xiāng

tóng
fēn
jiè

tóng
fēn

tóng
fēnbiàn
zhī

yǒng

liè
jièbiàn
zhī

yǒng

zhōng
jièbiàn
zhī

yǒng

miào
jièbiàn
zhī
wèn
zhū
xiāng
suí
hǎo


wèi
děng

gònggēn
shèzhū
xiāng
suí
hǎo

shé
gēn


gēn

chù
suǒ
shè


děng
wéi


wèi
shēn
gēn

nán
gēn

yǎn
gēn

shé
gēn

zhū

shílái
shēn
zhōng
huì
gēn
suǒ
shèzhī
gēn


suǒ
wèi


gēn
suǒ
shè
suǒ
wèiěr

sān
zhǒng
niàn
zhù
fēi
gēn
suǒ
shè

rán
liù
gēn
suǒ
yǐn

tān

tián
suǒ
shè


bēi


suǒ
yǐn

tián

chī
suǒ
shè

fēi
gēn
suǒ
shè


wàng
shīyīng
zhīqiē
zhǒng
miào
zhì

ěr

yǒng
duàn


fēi
gēn
suǒ
shè

rán
shì
liù
gēn
suǒ
zhèng
fán
nǎo
yǒng
duàn
suǒ
shè

wèn
zhū
fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng

ā
luó
hàn
děng
yǒng
duàn
yǒu

pǐn

zhòng

ā
luó
hàn
děng
suǒ
wèi
néng
duàn

yóu
duàn


shuō
míng

lái
yǒng
duàn

shú
pǐn

zhòng

ā
luó
hàn
děng
suǒ
wèi
néng
duàn

wéi
yǒu

lái
míng
jīu
jìng
duàn
wèn

jīng
yán

yǒu

zhǒng
shí
jiē
néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng

yún


shí

yún

cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng


duàn
shí

chù
shí


shí
shí
shí

yóu


zhǒng
cháng
yǎng


gēn


gēn
bìng
gēn
suǒ

suǒ
yǒu

zhǒng

wèn
yún

duàn
shí


zhū
suǒ
shí
dàn

ruò
néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒngxiāng
wéi
dāng
zhī
fēi
shí


duàn
shí

shí
fēi
shí
yīng
zhī

ěr
wèn
duàn
shí
yún

néng
zuò
shí
shì

nǎi
zhì
shí
shí

ěr


ruò
zhū
duàn
shí
néng
shè

shí
lìng

qiáng
shèng

yóu

cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng

lìng
qiáng
shèng

chù
néng
shè
shòu
ruò

ruò

ruò
shè

fēn

yóu


néng
shè

zhū
shí

yóu
shènéng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒngwéi

zhèng


ài
jìng
jiè
xiāngzhèng
fāng
biàn
便

rǎn

rǎn

wàng

gēn

yuán
wèi
lái
jìng
shè


shí

yóu

cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng


shì
sān
shí
shè


shí

yóu

zēng
shèng

yuán
xiàn
zài
wèi
lái
shēng


shí

cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒngshí

wèn
yún

shí


gēn
wéi
shí


yóu
sān

chí
suǒ
rén
chí


néng

hòu
hòu
wéi
zēng
shèng
yīn

lìng


shēng

wèn


mián
mèng
fàn
xíng
děng
zhì

jiē
néng
cháng
yǎng
zhū
gēn

zhǒng
ér


shí


yǒu
èr
zhǒng
cháng
yǎng


shè
shòu
bié

cháng
yǎng

èr
lìng

sǔn
hài
cháng
yǎng

mián
mèng
děng


hòu
cháng
yǎng
suī
néng
cháng
yǎng


qián

fēi

shì
wèn


mìng
gēn
néng
rén
chí
shēn
ér


shí


ruò


shí

zhōng

néng
cháng
yǎng
shēn


wèn

děng
duàn
shí
míngruò
fēi
tiān
suǒ
shí

wèn

děng
míngzhū
tiān
suǒ
shí

yóu

shíshēn
zhōng
biàn
便

xiāo
huà
fēi
jiànwèn

děng
chù


shí
shí
míngruò
zài

jiè

wèn

děng
míngruò
zàijiè

wèn

děng
míng
wéi

shēng
yǒu
qíng


ruò

xiàn
zài

shēng
zēng
cháng

wèn

děng
míng
wéi
qiú
yǒu
yǒu
qíng


ruò
yǒu

qiú
wèi
lái
zhū
yǒu

wèn

děng
míng
zhù


ruò

sǔn
hài
cháng
yǎng

wèn

děng
míng
ān


ruò
shè
shòu
cháng
yǎng

wèn

shēng
yǒu
qíng
yún

yóu
shí
ér

ān
zhùqián
suǒ
shuō
dào

yīng
zhī

wèn
qiú
yǒu
yǒu
qíng
yún

yóu
shí
shè
shòu


yóu
sān
mén

èr
zhǒng

rǎn
zēng
cháng

wèi

fán
nǎo
èr
zhǒng

rǎn

shí
ér
yǒu

yóu
sān
mén

rǎn

cháng
shí


zhū
qiú
yǒu
zhě


jiān
shēng
shè
shòu

yǒu

wèn
duàn
shí

shí
jiàn

wéi
shíbiàn
huài
shí
ruò
shòu
yòng
shí
jiàn


chù
shí
yóu

shè
shòu
fāng

zēng


shì

duàn
shí
sān
chù
suǒ
shè

wèi
xiāng
wèi
chù
jiàn

wéi
shí
chù
yóu

yào
zhì
wèi
shì
shú
děng
biàn
huài
zhī
wèi
fāng
sǔnhuò
yǒu
duàn


shòu
yòng
shí
yǒu
suǒ
sǔn
hài


biàn
huài
shí
fāng
néng
shè
xīn
děng

huò
yǒu
duàn


shòu
yòng
shí
zàn
wéi
shèbiàn
huài
shí
nǎi
wéi
sǔn
hài


yǒu
gān
měi
suǒ

biàn
huài
shí
fāng

wéi
shí

fēi
shòu
yòng
shí

wèn
gēng
yǒu
suǒ

zhòng
duō
xíng

zhù
yīnwèi
shēng
xiān

shén
tōng
yīn
yuán

huì

zhàngdàn
shuō


wéi
shíduō
fēnjué
zhīzhū
niàn
zhù
fēn


yǎng


wéi


zhǒng
yīng
xiǎn
wéi
shí


luò
jiā
zhōng

yǒu
duàn
shí

dìng

zhū
tiānshì

zhū

luò
jiā
duō
yóu
xiān


suǒ
rén
chí
ér

jiǔ
zhù

suī
yǒu
guǎng
广

zhū
gēn

zhǒng
sǔn
hài
yīn
yuán
ér

néng


rán


yǒu
zhū
wēi

fēng

suí

shēn
fēn

zhī
wéi
shí

nán

liǎo
zhī

shì


shuō

wèn
zhū
gēn

shēn
zhuǎnjìng
jiè


shè

jìng
jiè
zhě


shēn
zhuǎnruò
gēn

jìng
jiè


shēn
ér
zhuǎn

huò
yǒu

shēn
zhuǎn
ér


jìng
jiè

wèi
zhū
yǒu


tóng
fēn
gēn


zhū

zhǒng
wéi

zhǐ


shuō


shēn

wèn
ruò
zhū
gēn
yǒu
suǒ

ér
zhuǎn
zhěqiē
jiē

huò
yǒuwèi
zhū
yǒu


tóng
fēn
gēn

huò
yǒu
èr


wèi

yǒu

tóng
fēn
zhū
gēn

huò
yǒu
sān


suǒ
wèi

gēn
xīn

zhū
gēn
zài
yǒu

jiè

ruò

zhū
gēn
wéi
yǒu
èr


wèn
zhū
gēn
shì

zhě


qiē

xiāngshè

xiāng

zhě


qiē
shì
huò
zhū
gēn
shì

ér
fēi

xiāng


wèi

gēn

gēn

huò
yǒu
shìxiāng


wèi

gēn
yōu
gēn

huò
yǒu
shì

fēi


xiāng

wèi
shè
gēn

huò
yǒu
fēi


fēi

xiāng

wèi
hòu
sān
gēn

duì
zhì

wèn
zhū
gēn
shì
shàn


gēn
yǐnshè
gēn
yǐngēn
shì
shànhuò
gēn
shì
shàn
ér

yǐn

wèi
yōu


ér
xiū
fàn
xíng


zhū
shàn
gēn

xiàn

zhōng


néng
yǐn


huò
gēn
yǐn

ér
fēi
shì
shàn

wèi
zhū
shàn
gēn


xiàn

zhōng
néng
yǐnrǎnhuò
gēn
shì
shàn

néng
yǐn


wèixiū
zhū
fàn
xíng
suǒ
yǒu
shàn
gēn


xiàn

zhōng
néng
yǐnhuò
gēn
fēi
shàn


yǐn


wèi
zhū
shàn
gēn


xiàn

zhōng
néng
yǐn
zhū

zhōng

tuó
nán
yuēchù
zhèng

shè
shí
yóu
zhū

shè
chí

qiē
xíng
shè
chí

qiē
xíng


shì

míng
yùn

yòu
yǒu
bié


cháng
néng
zēng
cháng
zhū

fán
nǎo

cháng
néng
zēng
cháng
zhū

fán
nǎo

shì

míng
yùn

yòu
yǒu
bié


cháng
yǒu
suǒ
wéi


miè
huài

dāng
yǒu
suǒ
wéi


miè
huài

shì

míng
yùnzhūzhū


shì

míng
jiè

shì
qiān
yǐn


néng
shēng
néng
guǎng
广
zhū
xīn
xīn

néng
shēng
néng
guǎng
广
zhū
xīn
xīn


shì

míng
chù

yóu
zhòng
yuán


huàiyóu
zhòng
yuán


huài
míng
yuán


děng
děng
shì

míng
chù

ruò
fēi


shuō
míng
fēi
chù


jiàn
děng
shì

zài
xiāng
yīng


jiàn
děng
shì

zài
xiāng
yīng

shì

míng
gēn
dāng
zhī
yùn
děng
lüè
yóu
liù
yīn
ér

jiàn


wèi
shēn

jiànyīn
jiàn


shēn
zhě
jiànzhuǎn
fāng
biàn
便
jiàn

zhuǎn
shēng
liè
fāng
biàn
便
jiàn
shòu
yòng
zēng
shàng
jiàn


lüè
xiǎn
shì
liù
zhǒng
shàn
qiǎo

dāng
zhī
wéi
qiǎn
liù
zhǒng
xié
zhí


děng
wéi
liùzhǐ
xié
zhí

èr

xìng

zài
děng

píng
děng
yīn
xié
zhí

sān
néng
chí

zhǐ

xié
zhí
shēng
zhuǎn
xié
zhíjìng

jìng
fāng
biàn
便
xié
zhí

liù

ài
fēi
ài
jìng
jiè
shòu
yòng
zhǔ
zǎi
xié
zhí
wèn
guān

shēng

fēn
bié
jiàn


jiǎn

zhū

xiū

shàn
qiǎo


lüè
yǒu
shí
zhǒng

wèi
dāng
biàn
zhī

jiā

jiàn
fēnzhī
xiǎng


yǒu

xiàn
yǒu


zhù

biàn
便

fěi
bàng
huò
shàn


wèn

wèi
xìn
lìng
xìn

xìn
lìng
zēng


lìng

lái
shèng
jiào
jiǔ
zhù

yòu
dāng


yuán

dào


néng
liǎo
shì
fàn
shì
zhǔ

xìng

shì

děng
fēi
zuò
zhě

shí
xìng

yòu
lìng
huì
gēn
zēng
cháng
guǎng
广shàn

shàn

shí
liǎo
zhī

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
yuán
shēng
chà
bié

yòu

shàn

shàn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
yuán
shēng
chà
bié

dāng
shàn
zhù
niàn

yóu
yǒu

suí

xíng
zhù
niàn
wéi

zhǐ
wéi
jiàn


dāng
zhèng
shàn
xīn

jìng
zhī
xìng

yòuxīn

jìng
xìng
wéi

zhǐ
wéi
jiàn


lìng
shèng
huì
gēn
dāng

shēngshèng
huì
gēn
yǒng
duàn
diān
dǎo
suí
zhèng
lòu
jìn

yóu
guān

shì
zhū
shēngfēn
bié
jiàn

jiǎn

zhū


xiū

shàn
qiǎo


lüè
jué


shí
shēn

èr

zhōng

jué

wén
gēng


xiàn

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |