当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第55卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第55卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng

shí
shēn
xiāng
yīngzhī


shì
yùndāng
shuō
míng
suǒ
shèyùn

suí
suǒ
yīng
jiàn

xiāng


běn

fēn


xīn
xiāng

jīn
xiān
xiǎn
shì


shì
zūn
yán

ruò
yǒu
zhòng
shēng


lái
suǒ

dàn


xīn


yán
shuō
shàn
shì

shī
shàn
shì

shī


shì

xīn


shàng
shuō


zhū
shàn

duō
yǒu
suǒ
zuò


kuàng
shēnxīn
liàng
suí
shùn
fèng
xíng

yòu

shì
yán
yóu

jìng
xīn
dāng
wǎng
shànshì
děng
lèi
dāng
zhī

zhōng

zhuǎn
suǒ
shè
xiāng


xīn

yóu
shì

dào
míng


xīn

yòu

shì

xiāng

dào


míng

shēn


wèn
yǒu
fēn
bié
xīn

fēn
bié
xīn

dāng
yán
tóng
yuán
xiàn
zài
jìng


wéi

tóngdāng
yán
tóng
yuán
xiàn
zài
jìng
jiè

yóu
sān
yīn


wèi

míng
liǎo
zuòèr


yǎng


wèn
rǎn
xīn
shēng
shí

dāng
yán

xìng

rǎn

wéi
xiāng
yīng


wéi
suí
miándāng
yán
xiāng
yīng

suí
mián


fēi

xìng


ruò


xìng
shì
rǎn

zhě

yīng

tān
děng

jìng

jìng

ruò
ěr

guò

yóu


xìng

rǎnshuō
xīn
shēng
shí

xìng
qīng
jìng

wèn
zhū
fán
nǎo
chán

xīn
èr
zhǒng
rǎn

yīn
zhōng
dāng
yán

děng


dāng
yán
xiāng
yīng

wèn

zhōng

děng
shuō
míng
suí
mián


zhū
fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng

ān
yǐn
xìng

yòu
chí
zhū
xíng
lìng
chéng

xìng

shì

shèng
zhě
yóu
xíng


xiàn
guān
wéizhū
xíng
zhōng
ān
zhù

guān

yún

guān

yōng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yǒu
xún
yǒu


yīng

shì
guān

yǒu
sān
zhǒng
rǎn
nǎo
xīn


dāng
zhī

shè

qiē
rǎn
nǎo

suǒ
wèi

rǎn
nǎo
shòu
rǎn
nǎo
fán
nǎo
rǎn
nǎo

chū
èr
rǎn
nǎo
wéi

jiè


zuì
hòu
rǎn
nǎo
tōng
sān
jiè


wèn

děng
míng
wéi
xīn
fán
nǎo
qiē
suí
mián

wèn

děng
míng

zhuó
shì

míng
wéiyòu

sān
chù
wéi
zhàng
ài


míngwèi

chū

xīnchū


shèng
dào

yòu
shùn

shú
zhàng


míngyòu
xié
yuàn


míng
shì

zhǒng
bié
kāi
yǒu
liù
zǒng

wéi

wèn
zhū
shí
shēng
shíbiàn
xíng
xīn
zuò


èr
chù

sān
shòu


xiǎng
wèn
biàn
xíng
xīn


biàn
xíng

nǎi
yǒu
duō
zhǒng

shēng
zhě
wéi

èr
shēng
jiě

sān
niàn


sān
huì
zuò

yún


wèi
néng
yǐn

xīn

chù
yún


wèi
sānnéng
shè
shòu


shòu
yún


wèi
sānnéng
lǐngxiǎng
yún


wèi
sānshī
shè
suǒ
yuán
jiǎ

ér
èr
zhǒng


suí
jué
xiǎng

èr
yán
shuō
suí
mián
xiǎng

suí
jué
xiǎng
zhě

wèi
shàn
yán
shuō
rén
tiān
děng
xiǎng

yán
shuō
suí
mián
xiǎng
zhě

wèi

shàn
yán
shuō
yīng
ér
děng
lèi
nǎi
zhì
qín
shòu
děng
xiǎng


yún


wèi
sānlìng
xīn
zào
zuò


suǒ
yuán
jìng
suí

lǐngguāiyún


wèijìng
jiè
suí
shēng
jiě
yún


wèijìng
jiè
suí

yìn


niàn
yún


wèijìng
jiè
suí

míng


sān


yún


wèijìng
jiè
suí
shùn

xiàng

wéi
shěn


xīn

jìng
xìng

huì
yún


wèijìng
jiè
suí
shùn

xiàng
jiǎn

zhū


huò


guān
chá

huòguān
chá

huò
fēi


fēiguān
cházuò

wéiwèi

suǒ
yuán
yǐn
xīn
wéi


chù
wéiwèi
shòu
xiǎng

suǒ

wéi


shòu
wéiwèi
ài
shēng
suǒ
dài
wéi


xiǎng
wéiwèi

suǒ
yuán
lìng
xīn
cǎi
huà
yán
shuō
wéiwéiwèi


xún

shēn


wéiwéiwèi

shēng
qín

wéi


shēng
jiě
wéiwèi

suǒ
yuán
gōng

guò
shī
huò

xiāng
wéi
yìn
chí
wéi


niàn
wéiwèi

jiǔ
suǒ

suǒ
zuò
suǒ
shuō


wéi


sān


wéiwèi
zhì
suǒ

wéi


huì
wéiwèi

yán
lùn
suǒ
xíng
rǎn

qīng
jìng
suí
shùn
kǎo
chá
wéi

wèn


biàn
xíng

zhǒng
xīn

bié
jìng
shì
shēng
suǒ
ài
jué
dìng
chuàn

guān
chá

jìng
shì
shēng

sān


huì

zuì
hòu
jìng


suíqián
sān
jìng

wèn
zhū
míng
suǒ
shè

xīn
xiāng
yīng
suǒ

yùn


dāng
yán

ěrxún
qiú

jué
dìngruò


lèi
xīn

dāng
yán


lèi
wèn

jīng
yán

yùn
dāng
yán


fēi


shuō
yán

shì
zhū


fēn


lìng

chà
bié


xiāng
chéng
jiù
ér
shuōchà
biézhòng
duō
suǒ
yuán
jìng
shòu
yòng
lǐng
jiě
fāng
yuán
mǎn


ruò

ěr
zhě

suí
què

zhǒng

suǒ
wéi
shì
yīng

yuán
mǎn
wèn
zhū
xīn
xīn


fán
yǒu

zhǒng
chà
bié
míngyǒu
zhòng
duō
míng

wèi
yǒu
suǒ
yuán

xiāng
yīng

yǒu
xíng

yǒu
suǒ

děng

liàng
chà
bié

wèn


yǎn
děng

yǒu
jìng
jiè

ér
dàn
shuō

míng
yǒu
suǒ
yuán

fēi
yǎn
děngyóu

yǎn
děng

suǒ

jìng


shēng


xīn

xīn
shì

wèn


míng
xiāng
yīng


yóu
shì
děng


chù
děng


shí
děng


suǒ
zuò
děng


wèn


míng
yǒu
xíng
suǒ
yuán
zuò

liàng
zhǒng
chà
bié
xíng
xiāng
zhuǎn


wèn


míng
yǒu
suǒyóu

zhǒng
lèi
tuō
zhòng
suǒ

chà
bié
zhuǎn


suī
yǒu
wéi
zhě

rán
fēi

zhōng
suǒ
shuōwéi
héng
suǒ

wéi

liàng

wènwàng

shòu

wàng

shòu

ruò

ruò

wàng
fēi


shuō

xiāng
duì


yóu

zhǒng
lèi
ér

tóng
fēn


xiāng
duì


wèn


shòu
wàng


míng
shuō

xiāng
duì


yóu

zhū
shòu

qiē
fán
nǎo
jiē
wéi
zhù
bàn


xiāng
duì


wèn


míng


míng
shuō

xiāng
duì


néng
zhì
suǒ
zhì

xiāng
duì


wèn


míng

niè
pán
shuō

xiāng
duì


yīn
guǒ
xiāng
zhǔ

xiāng
duì


yún

jiàn
yùn

wéi
shàn

shàn


xìng


wèi

qiē

chà
bié


tuō
nán
yuē


chù


yóu
xiāng
yīng
shì

děng

ruǎn
děng
shì
chà
bié

shī
néng
suǒ
zhì

wèn
shàn


chù
yǒu

zhǒng


lüè
shuō
yǒu
liù


jué
dìng
shí

èr
zhǐ

shí

sān
zuò

shí


shì
jiān
qīng
jìng
shí


chū
shì
qīng
jìng
shí

liù
shè
shòu
zhòng
shēng
shí

wèn

děng
wéi

xìng


wèi
xìn
cán
kuì


tān

tián


chī
jīng
jìn

qīng
ān

fàng


shè

hài


shì
zhū

míng

xìng
shàn

wèn

shì
zhū


xiāng
yīng

yún

yīng
zhījué
dìng
shí
yǒu
xìn
xiāng
yīng

zhǐ


rǎn
shí
yǒu
cán

kuì

shàn
pǐn

zhuǎn
shí
yǒu

tān

tián

chī
jīng
jìn

shì
jiān
dào


shí
yǒu
qīng
ān

chū
shì
dào


shí
yǒu

fàngshè
shè
shòu
zhòng
shēng
shí
yǒu

hài


shì
bēi
suǒ
shè


wèn
shì
zhū
shàn


shì

yǒu

shí

yǒu


sān
shì

yǒu

wèi

fàng

shè


hài

suǒ

zhěfàng

shè
shì

tān

tián

chī
jīng
jìn
fēn
shìrǎn

jiàn

wéi
shè

zhì

rǎnfànghài

shì

tián
fēn


bié
shí

wèn

děng
míng
ruǎn
shàn
gēn


zhū

dìng

suǒ
yǒu
shàn
gēn

huò
zài
dìng

ér
néng
duì
zhì
shàng
pǐn
fán
nǎo

wèn

děng
míng
zhōng
pǐn
shàn
gēn


ruò
zài
dìng

shì
jiān
shàn
gēn

huò
néng
duì
zhì
zhōng
pǐn
fán
nǎo

wèn

děng
míng
shàng
pǐn
shàn
gēn


wèi
chū
shì
jiān
suǒ
yǒu
shàn
gēn

huò
néng
duì
zhì
xià
pǐn
fán
nǎo

yòu
zhū
shàn

huò
yóu
jiā
xíng


huò
yóu
chuànhuò
yóu

xìng


huò
yóu
tián
shì


huò
yóu
qīng
jìng


dāng
zhī
chéng
shàng
pǐn
wèn
shàn
gēn
shēng
shí


zhǒng
shì
ér

shēngruò
lüè
shuō


zhǒng
shì


shī
suǒ
chéng


shì

èr
jiè
suǒ
chéng


shì

sān
xiū
suǒ
chéng


shì


wén
suǒ
chéng
shìsuǒ
chéng
shì

liù

xiū
suǒ
chéng
shì


jiǎn

suǒ
chéng
shì


shè
shòu
yǒu
qíng
suǒ
chéng
shì

dāng
zhī

zhōng
suí

suǒ
yīng

suǒ
shuō
shì

huò

xiàn

huò

hòu


suí
wéi

zhǒng
tān
tián
è
jiàn

xīn
xiāng


xiān
chéng
huì
rǎn


bèi
rǎn


yóu

duì
zhì
lìng

shì
chù


xiāng
yīng
wèn

děng
míng
wéi
shàn

chà
bié


huò
yǒu

zhǒng
nǎi
zhì
shí
zhǒng


běn

fēn

guǎng
广
xuān
shuō

yòu
zhū
shàn

huò
yǒu
duì
zhì

rǎn


huò
yǒu

rǎn
jìnghuò
yǒu
shè
shòu

ài
guǒ


huò
yǒu
xiāng

qīng
jìng


huò
yǒu
gōng
yǎng
líng
miào


huò
yǒu
shè
shòu
yǒu
qíngshì
děng
lèi
shàn

chà
bié
yīng
dāng
liǎo
zhīshàn


yǒu
guò
shī
yǒu

gōng


shàn

gōng

yǒu

liàng
zhǒng

wèi
néng
jìng
zhì
xīn
lìng

fán
nǎo
chán

suí
mián

lìng

suǒ
yuán

yǒu
diān
dǎo

néng
lìng
shàn
gēn
jiān


tuì
退

lìng
děng
liú
xíng
xiāng

ér
zhuǎn


wéi

hài

wéi

hài


wéi

hài


shēng
xiàn

zuì


shēng
hòu

zuì


shēng
xiàn

hòu

zuì

néng
lìng
shòu

suǒ
shēng


néng
jìn
shēng
wéi
shàng
shǒu
suǒ
yǒu
zhòng


yòu
néng
zēng
cháng
niè
pán
shēng
jiě

néng
qīn
jìn


néng
lìng
cái
wèi

yǒu
tuì
退
shī

chù
zhòng
yǒng
měngwèi

guǎng
广

míng
chèn
liú

shí
fāng

wéi
zhòng
shèng
xián
zhī
suǒ
chèn
zàn

lín
mìng
zhōng
shí

shēng
yōu
huǐ

shēn
huài

hòu
shēng
zhū
shànzhū
shàn

lìng

tuì
退
shī

néng

suí
zhèng

suǒ
qiúshì
děng
lèi
zhū
shàn
gōng


biān

liàng

dāng
jìn
liǎo
zhī
yún

jiàn

zhū
shàn
duì
zhì
yóu
shí

zhǒng

wèi
yàn
huàn
duì
zhì


duàn
duì
zhì


chí
duì
zhì


yuǎn
fēn
duì
zhì


suǒ


chán
duì
zhì


fēi
suǒ


chán
duì
zhì


suí
mián
duì
zhì


ruǎn
pǐn
fán
nǎo
duì
zhì


zhōng
pǐn
fán
nǎo
duì
zhì


shàng
pǐn
fán
nǎo
duì
zhì


sǎn
luàn
duì
zhì


jiàn
huǐ
duì
zhì


léi
liè
duì
zhì


zhì

duì
zhì
duì
zhìzhū
rǎn


èr
xiāng
suǒ
xiǎn


běn
fán
nǎo

èr
suí
fán
nǎo

jīn
dāng
xiān
shuō
běn
fán
nǎo

hòu
dāng
fēn
bié
suí
fán
nǎo
wèn
běn
fán
nǎo
yǒu

zhǒng

chù


liù
míng
rǎn
jìng
jiè

èr


míng

rǎn
jìng
jiè

sān
zuòrǎn
jìng
jiè
míng

liè
děng
shēng
yǒu
qíng

bié


yùn

wèi

diān
dǎo
gōng

diān
dǎo
míngzuò


tīng
wén

zhèng


liù


míngzuòtīng
zhèng

ér
shēng
xiè
dài

dāng
zhī
zuì
chū
xīn
chù


èr
xīn

bié


chù


sān

jìng
diān
dǎo

chùlíng
miè
shàng
màn

chùxié
zhí

xíng

chù


liù

xiū
zhèng
xíng

wéi
huán
miè

chù
wèn
fán
nǎo

xìng
yǒu

zhǒng


yǒu
liù
zhǒng


tān

èr
tián

sān

míng


màn


jiàn

liù

wèn

fán
nǎo


fán
nǎo
xiāng
yīngmíng


qiē

dōu

suǒ
yǒu

tān
tián

xiānghuò

màn
jiàn

wèi
rǎn
ài
shí
huò
gāo

huò
tuī
qiú


rǎn
ài
zēng
huì

ěr

màn
zhī

jiàn
huò
gēng
xiāng
yīng

wèi
gāo

shí

xié
tuī
gòu
wèn
shì
zhū
fán
nǎo

shì

yǒu

shí

yǒu


jiàn
shì

yǒu
shì
huì
fēnshí

yǒu
bié
yǒu
xīn
suǒ
xìng
wèn
shì
zhū
fán
nǎo
yún

jiàn

ruǎn
zhōng
shàng
pǐn


zuì
hòu
suǒ
duàn
míng
ruǎn
pǐn

zhōng
jiān
suǒ
duàn
míng
zhōng
pǐn

zuì
chū
suǒ
duàn
míng
shàng
pǐn


yóu
liù
yīn
zhū
fán
nǎo
chéng
shàng
pǐn


yín

suǒ
shēng
fán
nǎo
xìng
duō
shàng
pǐn

èr
chuàn

suǒ
shēng
fán
nǎo
xìng
duō
shàng
pǐn

sān
ān

chù
fán
nǎo

wèi
gēn
shú
zhě
xìng
duō
shàng
pǐn
zhì
fán
nǎo

wèi

niè
pán

zhě
xìng
duō
shàng
pǐn


fēi
chù
jiā
xíng
fán
nǎo

wèi

zūn
zhòng

tián
děng
suǒ
xìng
duō
shàng
pǐn

liù
yǒu

fán
nǎo

wèi
zhèng


zhě
xìng
duō
shàng
pǐn
wèn
fán
nǎo
shēng
shí
yóu

fán
nǎo
shì
ér

shēngtān
yóu
shí
shì
shēngyùn

èr
zhū
jiàn

sān
wèi

jìng
jiè
jìng
jièsuǒ
shòu
yòng
guò

jìng
jiè

liù
è
xíng


nánqīn
yǒu

jiǔshí
hòu
yǒu


yǒu
wèn

tān


shì
shēngsuíshí
tān

shí
shì
shēng


děng
wéi
shí

wèi
shì
tān
jiàn
tān

tān
tān
qiān
tān

gài
tān
è
xíng
tāntān
qīn
yǒu
tāntān
yǒu

yǒu
tān
tián
shì

yǒu
shí
zhǒngshēn

èr
suǒ
ài
yǒu
qíng

sān
fēi
suǒ
ài
yǒu
qíng


guò

yuàn
qīn


wèi
lái
yuàn
qīn

liù
xiàn
zài
yuàn
qīn

jìng

jiǔ

宿


shí

jiàn

tián

yǒu
shíér
shēng


qián
liù
shì

jiǔ
nǎo
shì

yuán


qiē
tián
jiē
míng
yǒu
qíng
tián


míng
jìng
jiè
tián

ruò

rěn
wéi
xiān

yǒu
qíng
tián

ruò

宿

tián
ruò
jiàn
tián


shì
shí
tián
lüè
yǒu
sān
zhǒng


yǒu
qíng
tián

èr
jìng
jiè
tián

sān
jiàn
tián


míng


shìshì
shì

èr
shì
jiān
ān

shì

sān
yùn
zhuǎn
shì


zuì
shēng
shì


zhēn
shí
shì

liù

rǎn
qīng
jìng
shì


zēng
shàng
màn
shì
shìzhī

huò

shí
jiǔ
dāng
zhī

chū
shì
yóu
sān
zhǒng
mén
shēng

huòèr
shì
yóu

liù
chù
ruò
wài
ruò

shēng


suǒ
yuàn
qīn
děng
jiànsān
shì
yóu


shú


shēng
zuò
zhě
shòu
zhě

yīn
è
yīn
jiàn
shì
fěi
bàng
sān
bǎo
shì
fěi
bàng
zhū
liù
shì

xié
jiě
xíng
shì

zēng
shàng
màn
màn

liù
shì
shēng


liè
yǒu
qíng

èr
děng
yǒu
qíng

sān
shēng
yǒu
qíng
yùn
wèi

diān
dǎo

liù
gōng

diān
dǎoliù
shì
shēng

zhǒng
màn

wèi
màn
guò
màn
děng

dāng
zhī
èr
màn

shēng
yǒu
qíng
shì
shēng

shì
jiàn

èr
shì
shēng


zēng

shì

èr
sǔn
jiǎn
shì

zēng

shì
yǒu

zhǒngyǒu
xìng
zēng


èr
cháng

cháng
xìng
zēng


sān
zēng
shàng
shēng
fāng
biàn
便
zēngjiě
tuō
fāng
biàn
便
zēng


sǔn
jiǎn
shì

yǒu

zhǒng


bàng
yīn

èr
bàng
guǒ

sān
bàng
zuò
yòng


bàng
shàn
shì

dāng
zhī

zhōng
wèi

shī

nǎi
zhì

miào
xíng
è
xíng

shì
míng
bàng
yīn

wèi

miào
xíng
è
xíng

guǒ

shú

shì
míng
bàng
guǒ

wèi


shì
jiān
nǎi
zhì

huà
shēng
yǒu
qíng

míng
bàng
zuò
yòng

suǒ

zhě


zhū
shì

yòng
shì

zhōng
zuò
yòngshì

yòng

yǒu

zhǒng


wǎng
lái
yòng

èr
chí
tāi
cáng
yòng

sān
zhì
zhǒng

yòng


hòu
yǒu

yòng

ruò
wèi
shì
jiān

ā
luó
hàn
děng

míng
bàng
shàn
shìguǎng
广
lüè

shì
èr
shì

shēng


jiàn

wèi

jiā

jiàn

biān
zhí
jiàn

jiàn


jiè
jìn


xié
jiàn

yòu

liù
shí
èr
shì
shēng
biān
zhí
jiàn

xié
jiàn

wèi

qián

shì

hòu

shì


jīng
guǎng
广
shuōshì
chà
bié
yǒu
liù
shí
èr
jiànliù
shì
shēng


wén

zhèng


èr
jiàn
shī
xié
xíng

sān
jiàn
suǒ
xìn
shòu

jiàn
chà
bié

xìng

shèn
shēn

xìng

liù
guǎng
广


jiào
wèn

děng
míng
wéi
fán
nǎo
chà
biéqiē
chà
bié
lüè
yǒu
shí
mén
fán
nǎo

èr
wài
mén
fán
nǎo

sān
jiàn
duàn
fán
nǎo


xiū
duàn
fán
nǎoài

chán
suǒ
shè
fán
nǎo

liù
fēi

ài

chán
suǒ
shè
fán
nǎo


suí
mián
suǒ
shè
fán
nǎo


ruǎn
pǐn
fán
nǎo

jiǔ
zhōng
pǐn
fán
nǎo

shí
shàng
pǐn
fán
nǎo

shí

sǎn
luàn
wèi
fán
nǎo

shí
èr
jiàn
huǐ
wèi
fán
nǎo

shí
sān
léi
liè
wèi
fán
nǎo

shí

zhì

wèi
fán
nǎo

shíwèi
fán
nǎo


fán
nǎo

yǒu
gōng

yǒu
duō
guò
shī

wèi

chán
wèi

xīn
xiāng


guǎng
广
shuō

yǒu
xún
yǒu

fán
nǎo
fēi
néng
duì
zhì

suī

jīng
yán

ài
duàn
ài

màn
duàn
màn

rán
fēi
fán
nǎo

dàn
shì
shàn
xīn
jiā
xíng

qiú
gāo

xíng
xiāng


xiāng


jiǎ
shuō
ài
mànqián
shuō
shí

zhǒng
xīn
duì
zhì
chà
bié

dāng
zhī
fán
nǎo
shì

suǒ
zhì

shí

zhǒng


suí
fán
nǎo

chù
dāng
zhī
lüè
yǒu
jiǔ
zhǒng


zhǎn
zhuǎn
gòng
zhù

èr
zhǎn
zhuǎn
xiāng


sān

yǎng


xié
mìngjìng
zūn
shī

liù

rěn


huǐ
zēng
shàng
jiè


huǐ
zēng
shàng
xīn

jiǔ
huǐ
zēng
shàng
huì


suí
fán
nǎo

xìng
yún


wèi
fèn
忿
hèn

nǎo


qiān
kuáng
chǎn

jiāo
hài

cán


kuì
hūn
shěn

diào


xìn

xiè
dài
fàng


wàng
niàn
sǎn
luàn


zhèng
zhī
è
zuò

shuì
mián
xúnběn

fēn

guǎng
广
quán
shuō


shì
děng
lèi
míng
suí
fán
nǎo

xìng

zhōng
chū
èr

chū

chù
ér
shēng


sān
èr
liù


sān


jiǔ

shí


liù

shí

shí
èr
suǒ

shí
èr

hòu
èr

chù
ér
shēng
dāng
zhī

zhōng
huǐ
zēng
shàng
xīn
huǐ
zēng
shàng
huì
yóu
sān
mén
zhuǎn


yóu
huǐ
zhǐ
xiāng
mén

èr
yóu
huǐ

xiāng
mén

sān
yóu
huǐ
shè
xiāng
mén

hūn
chén
shuì
mián
yóu
chū

chù
shēng

diào

è
zuò
yóu

èr

chù
shēng


xìn
nǎi
zhì
xún

yóu

sān

chù
shēng


suí
fán
nǎo
yún

zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīng

dāng
zhī

cán

kuì


qiē

shàn
xiāng
yīng


xìn
xiè
dài
fàng

wàng
niàn
sǎn
luàn
è
huì


qiē
rǎn

xīn
xiāng
yīng

shuì
mián
è
zuò


qiē
shàn

shàn


xiāng
yīng
suǒ

dāng
zhī


xiāng
yīng


suí
fán
nǎo

shì

yǒu

shí

yǒu

wèi
fèn
忿
hèn
nǎo

hài
shì
tián
fēn

jiē
shì

yǒu

qiān
jiāo
diào

shì
tān
fēn

jiē
shì

yǒu


kuáng
chǎn
hūn
chén
shuì
mián
è
zuò
shì
chī
fēn

jiē
shì

yǒu


cán

kuì

xìn
xiè
dài
shì
shí

yǒu

fàng

shì
jiǎ
yǒu


qián
shuō

wàng
niàn
sǎn
luàn
è
huì
shì
chī
fēn


qiē
jiē
shì
shì

yǒu

xún

èr
zhǒng
shì


yán
xīn
jiā
xíng
fēn


huì
fēn


shì
jiǎ
yǒu


suí
fán
nǎo
yún

chéng
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

dāng
zhī

běn
fán
nǎo
shuō


shì
suí
fán
nǎo
ruò
shì
ruò
chà
bié
ruò
guò
shī
ruò
suǒ
zhì

suí

suǒ
yīng
jiē

fán
nǎo
yīng
zhī


zhū
chù
dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng

wèi

suǒ
yǐn
shēng

shēng

ruò
xíng
zhù

ruò
yǎng
mìng

ruò
sān


chà
bié

xìng
yún


wèi

shú
shēng
yùn
ruò
zhōng
yōng
jiā
xíng
suǒ
shè
wēigōng
qiǎo
chù

ruò
wéi


jiā
xíng
suǒ
shè
biàn
huà
wèn

yún

zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīngwēi


gōng
qiǎo
chù
huò


shí
zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīng

shuō

huò
yǒu
shì

xíng
shí

zuò
fēi
zhù
fēi
zuò

fēi
yǎn


nǎi
zhì
huò
yǒu
shì

ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò
ruò

jiē


zuò


jīng
guǎng
广
shuō

suǒ


yǒu
zhǎn
zhuǎn
xiāng
yīng
wèn
shì
zhūshí

yǒu

shì
jiǎ
yǒu
shú
suǒ
shè
zhū
yùn

xīn
jiā
xíng
chà
bié
zhōng
ér
shī
shè


dāng
zhī

qiē
jiē
shì

yǒu
yún


chéng
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

wèi

shú
shēng

wēiměngshì
ruǎn
pǐn

zhū
gōng
qiǎo
chù
xìng
měng


shuō
míng
zhōng
pǐn

dāng
zhī
biàn
huà
xìng

měng


shì
shàng
pǐn

yòu

zhǒng
lèi

yǒu
chà
bié

wèi


jiè

shú
shì
ruǎn
pǐn


jiè

shú
shì
zhōng
pǐn


jiè

shú
shì
shàng
pǐn

ruò
zuò
ruò

shì
ruǎn

wēi

zhù
shì
zhōng

wēi

xíng
shì
shàng

wēi

chū


zhě
shì
xià
gōng
qiǎo


chuàn

zhě
shì
zhōng
gōng
qiǎo

kān
wéi
shī
zhě
shì
shàng
gōng
qiǎo

xià
pǐn
xiū
sān


suǒ

shì
ruǎn
biàn
huà

zhōng
pǐn
xiū
sān


suǒ

shì
zhōng
biàn
huà

shàng
pǐn
xiū
sān


suǒ

shì
shàng
biàn
huà


shì
děng
lèi
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
chà
bié
yīng
zhī

wèn
shì
zhū
shì
shēng


dāng
zhī
lüè
shuō

shí
èr
shì


wén
suǒ
chéng


shuō
yún

zhū


chà
bié

wèi

shú
shēng


biézhǒng
chà
bié

ruò
wēi


wēi

bié


zhǒng
chà
bié

ruò
gōng
qiǎo
chù
shí
èr
shì
chà
bié


shí
èr
zhǒng
chà
bié


shēng
shēng
wén

juélái
chà
bié


wéi


wéi


shēn

biàn
huà
chà
bié


dāng
zhī
biàn
huà

zhǒng
chà
bié

yóu

chà
bié

shè

shì


bié
shuō

yòu

shú
shēng

xiàngèr
sānyǒu
èr
zhǒng

ruò
rǎn

xīn


wēi


shì
rǎn

xìng

ruò


jìng

shì
shàn
xìng

ruò

rǎn
zhuó


gōng
qiǎo
shì
rǎn

xìng

ruò
shàn
jiā
xíng
suǒ

gōng
qiǎo


shì
shàn
xìng

wéi
yǐn
dǎo

huò
wéi


zhū
yǒu
qíng


ér

biàn
huà
dāng
zhī
shì
shàn


rǎn
shì

yùn


suǒ
shè

yòu

zhū


yùn
suǒ
shè

dāng
zhī
sān


yùn
gēng

xiāng
shè

miè

zhū
yùn


xiāng
shè

yóu
miè

xìng
shì


jìng
suǒ
xiǎn

wèn

shēng
wén


shuōzhōng
yǒu
shí
liù
xíng
guān


wéi

xíng
guān


wéi

duì
zhì

diān
dǎo


wèi
chū

xíng
duì
zhì
chū

diān
dǎoxíng
duì
zhì

èr
diān
dǎo

hòu
èr
xíng
duì
zhì
hòu

diān
dǎo

wèn

wéi

xíng
guān


yóu
yǒu

zhǒng
ài
zhǒng
ài
dāng
zhī
yóu
cháng

jìng

ài
chà
bié


jiàn

chà
bié

chū
ài
wéi
yuán
jiàn

hòu
yǒu
ài


èr

sān
ài
wéi
yuán
jiàn


tān

xíng
ài

ài

zuì
hòu
ài
wéi
yuán
jiàn


ài

dāng
zhī

ài
suí
zhúyòu
ài
yún


wèiqīn

cáng


hòu
yǒu
ài
yún


wèi
qiú
dāng
lái


chà
bié


tān

xíng
ài
yún


wèi

xiàn
qián
huò
ài

shēng
xiāng
wèi
chù


tān
zhuó
ài
wàng
ài
yún


wèi

suǒ


ài

děng


qiú
ài

wènmiè

wéi

xíng
guān


yóu

zhǒng
ài
miè
suǒ
xiǎn


wèndào

wéi

xíng
guān


yóu
néng
zhèng


ài
miè
shēng
wén


shuō
huài
děng
shí
zhǒng
xíng
xiāng


zhōng

suǒ

yún


wèi
wéi
yǒu
gēn
wéi
yǒu
jìng
jiè

wéi
yǒu

suǒ
shēng
shòu

wéi
yǒu

suǒ
shēng
xīn

wéi
yǒuxiǎng

wéi
yǒujiàn

wéi
yǒu


yán
shuō

lùn

chú


wài

shí

xiāng
liǎo


zài
yún


wèi
zhòng
yuán
shēng

cháng

xiāng
suǒ
shè

zhū
xíng


xiāng

wèn

shí
xíng
xiāng
yóu

xíng
xiāng
shè
huài
yóu
jié
xíng
xiāng

biàn
huài
zēng
shàng
suǒ

yōu
nǎo

dāng
zhī
shì
huài

xìng

fēi
wéi
biàn
huàiyōu
zhě
suī
wéi
hài


wèn

děng
xíng
xiāng
shè

yóu


ài
xíng
xiāng

wèn

děng
xíng
xiāng
shè
xíng
yóu

ān
yǐn
xíng
xiāngjīng
yán

shēng

nǎi
zhì
lüè
shè


yùnshì
zhū

xiāngshè

wèi
chūhuài

shè

wèi
zhōng
èr


xíng

shè

wèi
hòu
chūshè


suǒ
duì
zhì
jìng
miào
fán
nǎo

huài

shè

zuì
hòu

xíng

shè

yóu
shì
zūn
yán

biàn
huài
xīn

yòu
zuò
shì
yán
yóu
gài
chán

lǐng

suǒ
shēng
xīn
zhū
yōuzhī
fán
nǎo
huài
dào

chéng
zhí
jīng
yán
yǒu

zhǒngzhě
shēng


èr
yuánsān
yuán
wài
zhòng


wèn

zhōng

xíng
shè
shè

xíng


chū
xíng
chū

zhǎn
zhuǎn
xiāng
shè


yǒu
sān
xíngèr

zhǎn
zhuǎn
xiāng
shè


yǒu
sān
xíngsān

zhǎn
zhuǎn
xiāng
shè

zuì
hòu

xíng

zuì
hòu

zhǎn
zhuǎn
xiāng
shè

qián
suǒ
shuō
ài

xìng
chà
bié
jiàn
zhǒng
xíng
xiāng

dāng
zhī
wéi
shēng
jīn
guǒ
chà
bié

zhǒng

shí
liù
xíng

shì
kōng
xíng

wèi
èr
hòu
èr
xíng


shì

yuàn
xíng

wèi
liù
qián
èr
xíng
qiē


shì

xiāng
xíng

wèi
miè


qiē


shì
qīng
jìng
yīn
suǒ
xiǎn
xíng

wèi
dào


qiē
wèn
yào
yóu

cháng
xiǎng
néng
zhù


xiǎng
zhōng
xiān
shuō
kōng
yuē


guān

shēng
yóu

cháng
guān
jiàn


yuànèr
guān
qián
hòu
zhǎn
zhuǎn

xiū
zhì
shèng

shuō


zhě

wèi
yóu
zuì
wéi
chū


wéi

èr


èr
shè
hēi
pǐn
jīu
jìng

yóu
wéi

sān

shì
wéi
èr
shè
bái
pǐn
jīu
jìngzhòng
bìng
bìng
yīn
bìng

liáng
yào
yòu
yǒu
chà
bié

wèi

shì
jiān
zāo
dāng
zhī
jiàn

shèng
suǒ

zhězhū
shì
jiān
zēng
suǒ
zāo

chù
xiān

zuò
zāo

yīn
jiě
tuō

hòu

jiě
tuō
fāng
biàn
便


zuò


wèn


yún
suǒ
shuō
xiāng

shèyóu
guān


dào
qīng
jìng
jīu
jìng


shìwènyúnfán
nǎo
suǒ
shēng
xíng


wènyúnnéng
shēng
wèn
miè


yún


jìng


wèn
dào


yúnnéng
chéng
sān


wèn

shì

shèng

wéi
shì


shè

wéi
shēng


shè


shēng


shè


shùn


zhū
xíng
zhōng

yóu

xiāng
chà
bié

jiàn

shìyóu

gòng
xiāng

wèi


dāng
zhī
jiàn

shēng


wèn

yuán

shuō
biàn
zhīyǒng
duànchù
zhèng
miè


xiū

dàoyóushì

diān
dǎo
suǒ

chù


wéi
chú
diān
dǎo

biàn
zhībiàn
zhī


biàn
zhī


yóu

shè


suī
biàn
zhī

réng
wéi


zhī
suǒ
suí
zhúgēng
shuō
yǒng
duànyán
chù
zhèng
zhě

shì
xiàn
jiàn


yóu

miè

xiàn
qián
jiàn


shēng

wèi
ài

shè
shòu

shì


shuō
chù
zhèng
miè


ruò
qín
xiū
dào
nǎi
néng
chéng
bàn
suǒ
shuō
sān


shì

hòu
shuō
xiū

dào

wèn

xiàn
guān
yǒu

zhǒng
xiāng


jué
dìng

shì
xiàn
guān

zhū

zhōng
jué
dìng
zhì
huì


yīn

xiāng
yīng

gòng
yǒu

wéi


shì
míng
xiàn
guān
xiāngliù
zhǒng
yīng
zhī

yǒu
xún
yǒu


shuō

zhōng
yún

míng
chū
xiàn
guān

wèi

zhū

jué
dìng

weí

yún

míng
wéi

èr
xiàn
guān

wèi
sān
bǎo
suǒ
sān
zhǒng
jìng
xìn

yóu

bǎo


jué
dìngwén
suǒ
chéng
jué
dìng
zhì
huì
yún

míng
wéi

sān
xiàn
guān

wèi
shèng
suǒ
ài
jiè


è
jué
dìng

zuòyún

míng
wéi


xiàn
guān

wèi

jiā
xíng
dào
zhōng
xiān


liáng

yuán
mǎn


yòu
shàn
fāng
biàn
便

yíng
xīn


cóng
shì
jiān
shùn
jué

fēn
biān

shàn
gēn


jiān

yǒu
chū

qiǎn
yǒu
qíng
jiǎ

yuán
xīn
shēng

néng
chú
ruǎn
pǐn
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

zhòng

cóng


jiān

èr

qiǎn
zhū

jiǎ

yuán
xīn
shēng

néng
chú
zhōng
pǐn
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

zhòng

cóng


jiān

sān
biàn
qiǎn

qiē
yǒu
qíng
zhū

jiǎ

yuán
xīn
shēng

néng
chú

qiē
jiàn
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

zhòng

yòu

xiàn
guān

shì
jiàn
dào


míng
shuāng
yùn
dào


zhōng
suī
yǒu


shè

pǐn
sān
xīn

shē


pǐn
sān
xīn

rán
yóu
shuāng
yùn


sān
xīn
shà

zhōng
zhǐ
guān

dāng
zhī

zhū
xīn
wéi
yuán
fēi
ān


jìng

yòu
qián
èr
xīn

zhì
xiāng
yīng


sān
xīn
lèi
zhì
xiāng
yīng

yòu

yóu

xīn
shì

děng
ān


zhōng

yǒu

èr
xiàn
guān
wèi
qīng
jìng

ài

děng
zhì
shēng

dāng
zhī


zhìmiè
dào
zhì

chéngqián
sān
xīn
bìng
zhǐ
guān
pǐn
néng
zhèng
jiàn
duàn
fán
nǎo

miè

néng

yǒng
miè

qiē
fán
nǎo

suǒ

shì

chū
shì
jiān
dào

shì
míng
xiàn
guān
zhì

xiàn
guān
yún

míng
wéi
xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān

wèi

xiàn
guān
hòu
suǒ

zhì

míng
xiàn
guān
biān
zhì

dāng
zhī

zhì

sān
xīn

jiān
cóng
jiàn
dào

fāng
xiàn
zài
qián

yuán
xiān
shì
zhì
zēng
suǒ
guān
chá
xià
shàng
èr


èr
zēng
shàng
ān


jìnglèi
zhì
shì

zhì
shè
tōng
shì
chū
shì

shì
chū
shì
jiān
zhì
hòu
suǒ


èr
zhǒng
zhì
shēng

wèi
rěnzhì

xiàn
guān
jué
dìng
zhì


shì

qián
xiàn
guān
xià
shàng
zhū

zhōng
èr
èr
zhì
shēng

shì
míng
xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān


zhōng
qián
zhì
qiǎn
jiǎ

yuán

shì

fēn
bié

hòu
zhì
suí
zhú
jiǎ

yuán

shì
yǒu
fēn
bié

yòu
qián
zhì


zhǐ
zhōng
néng
duàn
jiàn
duàn
fán
nǎo
suí
mián

hòu
zhì

weí
suǒ
yuán

lìng

suǒ
duàn
gēng
yòu
qián
zhì
néng
jìn

xiū
dào
zhōng
chū
shì
duàn
dào


èr
zhì
néng
jìn

shì
chū
shì
duàn
dào


yǒu
chún
shì
jiān
dào
néng
yǒng
hài
suí
mián

yóu
shì
jiān
dào
shì
zēngxiāng
zhí
suǒ
yǐnxiāng
zhí
suǒ
yǐn

shìnéng
mǐn

zhū
xiāngnéng
mǐn

zhū
xiāng


shì


néng
yǒng
hài

zhòng

shì


dào

yǒu
yǒng
hài
zhū
suí
mián

yún

míng
wéi
jīu
jìng
xiàn
guān

wèi
yóu
yǒng
duàn
xiū
suǒ
duàn


suǒ
yǒu
jìn
zhì

shēng
zhì
shēng

huò

xiàng
chū
shì

huò
tōng
shì
chū
shì


xiàn

zhōng

qiē
fán
nǎo
yǒng
duàn
jué
dìngdāng
lái
shì

qiē

shì
yǒng
miè
jué
dìng


míng
jīu
jìng
xiàn
guān


děng
míng
wéi
chū
shì
jìn
zhì

wèi
ruò
zhì

jìn

fēn
bié


děng
míng
wéi
shì
chū
shì
jìn
zhì

wèi
ruò
zhì

jìn
yǒu
fēn
bié


děng
míng
wéi
chū
shì

shēng
zhì

wèishì
miè
yīn
dāng
lái
shì

shì

shēng
zhōng
suǒ
yǒu

fēn
bié
zhì


děng
míng
wéi
shì
chū
shì

shēng
zhì

wèi

dāng
lái
shì

shì

shēng
zhōng

suǒ
yǒu
yǒu
fēn
bié
zhì


yǒu
zhǒng
xìng

luó
mén

jiàn

sān
chù
wéi
shí
wéi


rán

zhǒng
xìng
zhū

luó
mén


sān
chù
zhù
sān
guò
shī


xīnjiē
duò
zài
fēi
fàn
zhì
shù


děng
sān
chù


wéi
yǎng
mìng

èr
wéi
xiū


sān
ān

guǒ

wéi
yǎng
mìng
zhě

wèi

zhǒng
xìng
zhū

luó
mén
wéi
huó
mìngshī
zhǔ
qián
huò
zhòu
yuàn
huò
zàn
měi
huò

shù

zhòu
yuàn
zhě
wèi

zhǒng
xìng
zhū

luó
mén


qiú
suí


shēngwǎng

wáng
suǒ
huò
wáng

chén
huò

luó
mén
cháng
zhě

shì
shāng
zhǔ
děng
suǒ

jiǎo
shè
zhòu
yuàn

dāng
yuàn

děng
suǒ
yǒu
yuàn

jiē

tiǎn
miè
héng
zāo
yāng
huò
cūiyòu
yuàn

děng
suǒ
yǒu

xiáng
cháng

zhuǎn
dòng


qīn
duó

zàn
měi
zhě

wéi

qiú

wǎng
dào

suǒ
jiǎo
shè
zàn
měi
yán


yǒng
jiàn
duō
zhū


shàn
hài
yuàn


yòu

hài
yuàn
jiǎ
xīng
zàn
shù
chàng
yán


cáo

shì

shì
hài
chú
yuàn

shèn
wéi

yǒuděng
bèi
shì
jiān
nán


yòu

cái
wèi
jiǔ
xīng
shèng
zhě
jiǎo
shī
zàn
shù
yán

zhū
shì
jiānxiáng
chéng
jiù

dòng
shèn
wéi
nán
yǒu


shù
zhě

wèi

wéi

qiú

wǎng
dào

suǒ
wàng
xīng

shù
yán


chéng
jiù
shàn
zhàng

xiāng


jiǔ
dìng
dāng

qiē
yuàn

jiē

tiǎn
miè
héng
zāo
yāng
huò
cūi
yòu
ruò
chéng
jiù

shì
xiāng
zhě

dìng
dāng

xiáng

yǒu
tuì
退
zhuǎn

yòu


děng
zhū
qīn
yǒu
jiā
ruò
shī
zhǔ
jiā

cháng

yǒu

shā
mén

luó
mén

zhōng
shòu
shī
zhí
wéi

yǒu

wéi

cháng

gōng
jìng
gōng
yǎng


yǐn
shí
zhū


děng


yóu

shì
fāng
biàn
便
suǒ
huò

yǎng
shēn
shēng
rǎn
zhuó

dān
shì

mèn
jiān

bǎo
zhí
ér
shòu
yòng
zhī

wéi
xiū

zhě

wèi

zhǒng
xìng
zhū

luó
mén

xuān
shuō

shā
hài

liàng
zhòng
shēng
xīng
xuān
shuō


huò
cháng
chù
guǒ

yòu
xīng


shí
zhào
mìng

liàng
guó
wáng

chén
cháng
zhě

shì

wéi

shè
shòu
shàng
miào
zhòng
duō

shēng

huò

zhí
wéi

suǒ

zhǎn
zhuǎn


líng
miè
zhī
xīn

dāng
zhī

yǒu

shì
sān
shī

ān

guǒ
zhě

wèi

zhǒng
xìng
zhū

luó
mén

shuō
ā

luò
shēn
yīng

shā
hài
tiān
shēn
shì
cháng

wéi

luó
mén
zuì
shàng
zhǒng
xìng


xìng
xià
liè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zhū

luó
mén

fàn
suǒ
shēng

fàn
suǒ
huà

fàn
zhī
yìn


zhǒng
xìng

luó
mén
zuò

shìshì
lùn

dāng
zhī
shì
míng
ān

guǒ


shì
zhǒng
xìng

luó
mén


sān
chù
měng


zhí
suí
xīng
yán
lùn

wéi

shì
shí
shì


bìng

wàng


děng
míng
wéi
yóu
sān
guò
shī
rǎn


xīn

wèi

yán
guò
shī

jiāo
màn
guò
shī

shēng
jiě
guò
shī

ruòsān
chù
xié


zhuǎn

dāng
zhī
shì
míng

yán
guò
shī

ruòsān
chù
shī
shè
jiànsuízhèng
yán
lùn

fāngwèi

wéi
shēng
huò
děng
huò
liè

dāng
zhī
shì
míng
jiāo
màn
guò
shī

ruòsān
chù

guān

shī

xiàng
xìn
shòu

suī

zhū

zhèng
jiào
huì
shí


chù
fēi
chù

néng
zhèng
zhù


biàn
fēn
bié

néng
zhèng
zhù


zhū
zhèng
xíng

néng
zhèng
zhù


zhì
zhě
lùn

néng
zhèng
zhù

dāng
zhī
shì
míng
shēng
jiě
guò
shī


sān
guò
shī
dāng
zhī
jiē
shì
è
jiàn
suǒ


ruò
yǒu
zhù

sān
chù
chéng
jiù
sān
zhǒng
guò
shī

suī
shì
zhǒng
xìng
zhū

luó
mén


jiē
duò
zài
fēi
fàn
zhì
shù


ruò
yǒu
jiàn

sān
chù
wéi

wéi
shí

yòu

sān
chù

sān
guò
shī
rǎn


xīn


suī
fēi
zhǒng
xìng

luó
mén
rán
duò
luó
mén
shù


děng
sān
chù

wèi

yīng
hài

qiē
zhòng
shēng

shì
míng
chū
chù


suǒ
shuō
chù
wéi

wéi
shí

yǒu

wàng

shìchū
chùyán
guò
shī
rǎn


xīn

yòu


shì
chù


yóu

shí
yán
lùn
fāngwèi

wéi
shēng
ruò
děng
ruò
liè

shì
chù


jiāo
màn
guò
shī
rǎn


xīn

yòuchù
shěn
guān

shī

guān

suǒ
yuán
néng
zēng
shàn


yòu
néng
shè

shēn
xīn

zuì
xiàn


zhù


zhū
yǒu
qíng
duō
zhù

xiǎng
zhòu

xiū
xué

yòu


chù
fēi
xìn

xíngzhèng
jué
wéi

wéi
shí

rán


shí

wàng
zhí
zhuó

shì

dāng
zhīchù

shēng
jiě
guò
shī
rǎn


xīn


shì

qiē
xíng

cháng

shì
míng

èr
chùqián
shuō


qiē
shì
míng

sān
chùqián
shuō


zhōng
chà
bié
zhěèr


yīng
yán


qiē
xíng
duō
zhù
shēng
miè
guān
zhòu

xiū
xuésān


yīng
yán


qiē

duō
zhùsuǒ
xiǎng
zhòu

xiū
xué

ruò
yǒu


sān
chù

sān
guò
shī
rǎn


xīn


suī
fēi
zhǒng
xìng

luó
mén
rán
duò
luó
mén
shù


shì
sān
chù
chéng

luó
mén

shí
zhīsān
guò
shī
wéi
yǒu

lái
shì
zhēn
jué
zhě

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |