当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第54卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第54卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng

shí
shēn
xiāng
yīngzhīyún

shí
yùn
chà
bié
zhǒng
yīng
zhī


yóu
ān
zhù


èr
yóu

rǎn


sān
yóu
suǒ
yóu
zhùyóu

xiāng

yún

ān
zhù

wèi


zhě

jiè
zhū
shí
zhí
wài

chén

míng

ān
zhù

ruò
qīng
jìng
tiān

jiè
zhū
shí
zhí

míng


míng

ān
zhùjiè
shí
wéi
zhí

míng

míng
míng
ān
zhù

shì
míng
shí
ān
zhù
chà
bié
yún


rǎn
chà
bié

wèi
zhū


yóu
èr
zhǒng
mén
shí
bèi
rǎn
xiàn

zhōng
yóu
shòu
yòng
jìng
jiè
mén

èr

hòu

zhōng
yóu
shēng
lǎo
děng
mén

shì
míng
shí

rǎn
chà
bié
yún

suǒ

chà
bié

wèi
liù
suǒ

zhū
shí
suí
zhuǎn

wèi

yǎn
děng
liù
chù
liù
shí
shēn
zhuǎn


shì
jiān
huǒ

kāng
niú
fèn
xīn
zhā
děng
zhuǎn

shì
míng
shí
suǒ

chà
bié
yún

zhù
chà
bié

wèi

shí
zhù


jīng
yán

yǒu
wéi
suǒ
yuán
lìng
shí
ān
zhù

wèi
shí
suí

zhù
yuán

wéi
jìng

guǎng
广
shuō

jīng

nǎi
zhì

zhōng

shuō

shí
wǎng

dōng
fāng
nǎi
zhì

wéi

rán

wéi
shuō

xiàn

zhōngyǐng

miè

jìng
qīng
liáng
qīng
jìng


shì

xiǎn
jīng
zhōng

lái
suǒ
shuō
zhū
shí
zhù
xiāng

cóng


hòu

dāng
xuān
shuō

xiāng
chà
bié

wèi

jīng
zhōng
lüè
xiǎn
shí
zhù

yīn
yuán
xiāng

shí
zhù
yīn
yuán
èr
zhǒng
biān


shí
zhù
yīn
yuán
èr
zhǒng

zhǐ

dāng
zhī

zhōng
ruò
zhū
fán
nǎo
shì

ruò
zhǔ

fán
nǎo

shuō
míngyīng
zhī

èr

míng
suǒ
yuán

suǒ
yuán
xìng

yǒu
suǒ
yuán


yóu

tān
ài
wéi
fán
nǎo
yuán

míng

suǒ
zhí
shì

yóu
tān

děng

zhǒng
shēn


wéi


yuán
míng
yuán

suǒ
yuán
shì

èr
suí
mián
suǒ
suí
zhú


míng
jiàn

shì

ruò
zhū

shēngluó

wèi

yàn

duì
zhì

ài

yóu
suǒ
rùn
shí
néng

néng
mǎn
dāng
lái

shēn

yóu

zhǎn
zhuǎn
néng

néng
mǎn


néng

shè
zhū

shēng
xìng
shēn
néng

néng
mǎnliú
zhuǎn
zhōng
xiāng

jué
dìng

shì
míng
wéi
zhù


zhù
yīn
yuán

qián
yīng
zhī

shì
míng
lüè
shuō
zhù

yīn
yuán
xiāng

yǒu

jiè
shí
yǒu
lái
yǒu
jiè
shí
yǒu

yǒu
shēng

yòu

èr
zhù
nǎi
zhì
shòu
寿
jìn

yòu


èr
shēng
cháng
zēng


guǎng
广
qián
yīng
zhī


shì
míng
wéi
shí
zhù
biān


zhù
yīn
yuán
biān


ruòér
shī
shè
zhě

dāng
zhī
wéi
yǒu
wén

chà
bié
fēi

chà
bié

yóu
suǒ


jìng
jièruò

zhèng
jié

zhī
yóu


jìng
jièhuò

yǒu
néng

hòu

rán


guān
chá

biàn
便


mèn
wèi


chī
zuò

shì
shuō

ruò
cōng
huì
zhě

zhū

ài
nǎi
zhì
xíng
ài
suǒ
shè
tān
chán
néng
yǒng
duànfán
nǎo
fēn
suǒ
shèshēn

chán

néng
yǒng
duàn

suǒ

zhě


yóu
zài
jiā
zhòng

tān

tián
huì
èr
zhū

shè
shòu
jìng
jiè
wéi
yīn


sǔn
hài
yǒu
qíng
wéi
yīn


ruò
chū
jiā
zhòng

jiè
jìnshí
zhí

èrzhūjiè
jìn

yóu

tān

qiú
shēng
tiānshí
zhí

yóu

tián
huì
bàng
niè
pán

dāng
zhī

shēn

wéi
zài


fēn
bié
suǒ
shēng


cóng


hòu
yóu
duō
xiū

shēng
duì
zhìnéng
yǒng
duàn
tān
ài
shēn

èr
zhǒng
suí
mián

yóu

duàn

fán
nǎo
suǒ
yuán

shòu
děng
jìng


xiāngjīu
jìng
yóu

suǒ
yuán

xiāngyǒu
suí
mián
shí
jīu
jìng

mièshòu
děng
zhū
shí
zhù
zhōng


ān
zhù

yóu
duì
zhì
shí
yǒng
qīng
jìng


shì
míng
shí
zhù
yīn
yuán

zhǐ

yòu
yóu
dāng
lái
yīn
yuán
miè
shēn
fēnmǎn

jué
dìng

yǒu
liú
zhuǎn
xiāng


shì
míng
shí
zhù

zhǐ

yòu

duì
zhì
suǒ
shè
jìng
shí
míng

suǒ
zhù

yóu

yīn
yuán

míng

shēng
cháng

yóu
shàn
xiū

kōng
jiě
tuō
mén


míng

suǒ
wéi

yóu
shàn
xiū


yuàn
jiě
tuō
mén


míng
wéi
zhī


yóu
shàn
xiū


xiāng
jiě
tuō
mén


míng
wéi
ān
zhù


shì

shēng
cháng


nǎi
zhì
ān
zhù


míng

jiě
tuō

yòu

xíng
děng
dōu

zhí
zhuósuǒ

yóu

yīn
yuán

děng
huài
shí


kǒng


yóu

xiāng
mào
xiǎn

qīng
jìng

yòu
yóu

shí
yǒng
qīng
jìngdài

yīn
rén
yùn

ránmiè


shí
xiāng

jīu
jìng
duànshí
fāng
jiè


liú
zhuǎn


mìng
qiú


míng
yǒngyòu
suǒ
yǒu
shòu
shì
shí
shù
yǐngěr
shí


yǒu


míng
yǒng

yǐng

zhū
yǒu
lòu
shí

xiàn

zhōng

jìng
miè
jìn


míng

miè

zhū

lòu
shí
suíyǒu
xué
jiě
tuō

míng
wéi

jìng


xué
jiě
tuō

míng
yuē
qīng
liángyǒng
miè


shuō
qīng
jìng

yòu

zhū
shí

xìng
fēi
rǎn

yóu
shì
zūn
shuō

qiē
xīn
xìng
běn
qīng
jìng


suǒ

zhě


fēi
xīn

xìng

jìng

jìng
néng
shēng
guò
shī

yóu

tān
děng

qiē
fán
nǎowéi
fán
nǎo
yīn
yuán


shòu
děng

suǒ

zhě

yǒu


shí
xìng
ér

rǎn
àiděng

shì

wéi
shí


shí
zhù

shì
míng
shí
yùn
yóu
zhù
chà
bié

yún


xiāng
chà
bié

wèi
yǒu
tān
xīn

tān
xīn
yǒu
tián
xīn

tián
xīn
děng

jīng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì

jiě
tuō
xīn

jiě
tuō
xīn

shì
míng

mén

xiāng
chà
bié


yǒu
yuē
jiè

xiāng
chà
bié

wèi

jiè
yǒu

xīn

shàn
xīn

shàn
xīn

yǒuxīn

xīn


jiè
yǒu
sān
xīn

chú

shànjiè
yǒu
sān
xīn


chú

shàn


lòu
yǒu
èr
xīn

yǒu
xué


xué

yòu

jiè
shàn
xīn
yǒu
èr
zhǒng

wèi
jiā
xíng

shēng


xīn
yǒu

zhǒng

shú
shēng
xīn

wēi


xīn

gōng
qiǎo
chù
xīn


biàn
huà
xīn


wéi
shì
shēng


wèi
tiān
lóng
yào
chā
děng
rán

xiū
guǒ
xīnjiè
zhōng

gōng
qiǎo
chù
xīnjiè

ěr

dāng
zhī
shàn
xīn

xià
shàng

ěr


qiē
chù
yǒu

yòu
yǒu
yuē
zhǒng

xiāng
chà
bié

wèi

jiè
yǒu

xīn


jiàn

suǒ
duàn
xīn

èr
jiàn

suǒ
duàn
xīn

sān
jiàn
miè
suǒ
duàn
xīn


jiàn
dào
suǒ
duàn
xīn


xiū
dào
suǒ
duàn
xīnjiè
yǒu

xīn


shìjiè

yǒu

xīn
bìng

lòu
xīn

zǒng
wéi
shí
liù

chū

xiāng
xīn
chà
biédāng
fēn
bié


qiē
yǒu
qíng
lüè
yǒu
sān
pǐn


wèi


dìng
pǐn

èr
suīwèi

dìng
pǐn

sān


dìng
pǐnèr
zhǒngqīng
jìng

èr

qīng
jìng


chū
pǐn
zhōng
huò
shí

rǎn

xīn

yóu
tān
děng
chán
rào

xīn


huò
shí

shàn


xīn

yóu
tān
děng
chán
zàn
yuǎn
èr
pǐn
zhōng
huò
shí
lìng
xīn


jìng


huò
shí
shī
niàn


miào


xīn
chí
sǎn

huò
shí

jìngbiàn
便
wéi
hūn
chén
shuì
mián
chán


xīn

huò
shí
wéi
duàn
jìng
miào
jìng
ān
chù

xīn

huò
shízhèng
ān
chù
xīn
biàn
便
diào


ruò
zhèng
ān
chù
biàn
便

diào


yóu
shěn
diào
gài
wèi
duàn
miè
èr
pǐnjìng

yóu
duàn
miè

xīn


jìng

ruò
yóu


zuò
gēn
běn
jìng


míng
dìng
xīn

ruò
wèi

zhě
míng

dìng
xīn

dào
jīu
jìng


míng
shàn
xiū
xīn

duàn
jīu
jìng


míng

jiě
tuō
xīnxiāng
wéi

míng

shàn
xiū
xīn


jiě
tuō
xīn

cóng
dìng
xīn

lái
dāng
zhī
shì

sān
pǐn

shì
míng
shí
yùn

xiāng
chà
biéyún

zhū
yùnwèi
shuō
chà
biézhǒng
yīng
zhī


shēng

suǒ
zuò

èr
duì
zhì
suǒ
zuò

sān
liú
zhuǎn
suǒ
zuò


zhù
suǒ
zuò


ān

suǒ
zuò

shēng

suǒ
zuò
zhě

wèi
yǎn

wéi
yuán
néng
shēng
yǎn
shí

nǎi
zhì


wéi
yuán
néng
shēng

shí


zhōng
xiān
shuō

yùn

shuō
shí
yùnshì
zhū
xīn
suǒ
suǒ


yóushòu
děng
xīn
suǒ
shēngjīng
yán
sān


chù

chù
yuán
shòu
děng

shì
míng
zhū
yùn
shēng

suǒ
zuò
xuān
shuōduì
zhì
suǒ
zuò
zhě

wéi

duì
zhì

diān
dǎo

shuō

niàn
zhù

wèi


jìng

jìng
diān
dǎo

diān
dǎo


diān
dǎocháng

cháng
diān
dǎo


zhōng
xiān
shuō

yùn


shuō
shòu
yùn


shuō
shí
yùn

hòu
shuō
xiǎng
xíng
èr
yùn

shì
míng
duì
zhì
suǒ
zuò
xuān
shuōliú
zhuǎn
suǒ
zuò
zhě

gēn

jìng
jiè
wéi

zhǐxiàn

zhōng
yóu
èr
zhǒng
yùn
shòu
yòng
jìng
jiè

zhū

rǎn

wèi
lǐng

jìng
jiè

cǎi
huà
jìng
jiè

yóu

zhǒng
yùn
zào
zuò

qiē
shàn

shànhòu

zhōng

shēng
lǎo
děng

qiē

rǎn


shì
suǒ
rǎn

zuì
hòu
shuō

zhù
suǒ
zuò
zhě

yóu

shí
zhù

shí


ér
shuō

shì
míng
zhù
suǒ
zuò

ān

suǒ
zuò
zhě

wèi
zhū
shì
jiān

xiāng
jiàn

xiān
liǎoshì

xiān


yùn


yóu
shòu
yùn
zhī

jìn
tuì
退
huò

huò


shìshòu
yùn


yóu
xiǎng
yùn
zhī


shì
míng

shì
lèi

shì
xìng
děng

shìxiǎng
yùn


yóu
xíng
yùn
zhī


shì

chī

shì
cōng
ruì

shìxíng
yùn

hòu
yóu
shí
yùn
ān
wèi

zhū
yùn
zhōng
ān

suǒ
liǎo
yǒu

yǒu


suí

yán
shuō


zhì
děng

shì
míng
zhū
yùn
ān

suǒ
zuò
xuān
shuōyòu


zhǐ

zhòng

shì


shì


yīng
zhī
zhū
yùn
xuān
shuōwèi


shēn

zhū
jìng
jiè
shòu
yòngsuí

yán
shuō

wèi

shì
míng

shì
zhǒng
lèi

shì
xìng
děng


zhī
èr
zhǒng


fēi

fāng

shì
yīng
zhī

zhòng

shì

dāng
zhī
zuì
hòu
yùn
shì

shìyùn
shè

yùn

jiè

chù

yǒu
zhī

chù
fēi
chù

gēn
yùn

shì
nǎi
zhì
shí
yùn

wèi

yùn
shè

yùn
quán

shí
jiè
shí
chù
quán


jiè

chù
shǎo
fēn

liù
yǒu
zhī
shǎo
fēn

chù
fēi
chù
shǎo
fēn


gēn
quán

shòu
yùn
shè

yùn
quán


jiè

chù
shǎo
fēn


yǒu
zhī
quán

sān
yǒu
zhī
shǎo
fēn

chù
fēi
chù
shǎo
fēn


gēn
quán

sān
gēn
shǎo
fēn

xiǎng
yùn
shè

yùn
quán


jiè

chù
shǎo
fēn

sān
yǒu
zhī
shǎo
fēn

chù
fēi
chù
shǎo
fēn


shè
zhū
gēn

xíng
yùn
shè

yùn
quán


jiè

chù
shǎo
fēn


yǒu
zhī
quán


yǒu
zhī
shǎo
fēn

chù
fēi
chù
shǎo
fēn

liù
gēn
quán

sān
gēn
shǎo
fēn

shí
yùn
shè

yùn
quán


jiè
quán


chù
quán


yǒu
zhī
quán


yǒu
zhī
shǎo
fēn

chù
fēi
chù
shǎo
fēn


gēn
quán

sān
gēn
shǎo
fēn


shì
yǒu
liù
zhǒng
shè

suǒ
wèi
yùn
shè
nǎi
zhì
gēn
shè

yóu

xiāng
shè
dào


zhǎn
zhuǎn
xiāng
shè

yīng
dāng
zhī

yǒu

shí
zhǒng
shè
yīng
dāng
liǎo
zhī

zhě
jiè
shè

wèi
zhū
yùn
děng


zhǒng

suǒ
shè

èr
zhě
xiāng
shè

wèi
zhū
yùn
děng

xiāng
gòng
xiāng
suǒ
shè

sān
zhǒng
lèi
shè

wèi
zhū
yùn
děng
biàn

zhǒng
lèi
suǒ
shè


fēn
wèi
shè

wèi
zhū
yùn
děng
shùn

shòu
děng
fēn
wèi
suǒ
shèxiāng

shè

wèi
zhū
yùn
děng
yóu
zhū
zhù
bàn
shè

qiē
yùn
děng

liù
zhě
shí
shè

wèi
zhū
yùn
děng
guò

wèi
lái
xiàn
zài


xiāng
shè


zhě
fāng
shè

wèi
zhū
yùn
děng
zài

fāng
zhuǎn
huò


shēng


fāng
shè


zhě
quán
shè

wèi
zhū
yùn
děng

děng
suǒ
shè

jiǔ
shǎo
fēn
shè

wèi
zhū
yùn
děng


chà
bié
shǎo
fēn
suǒ
shè

shí
shēng

shè

wèi
zhū
yùn
děng
zhēn

xiāng
suǒ
shè

shì
zhū
yùn

qiē
shè

zǒng
yǒu
shí
liù


yùn
nǎi
zhì
gēn

ěr

yòu
yóu
sān

shè

qiē


wèi

yùn

jiè

chù
zhǐ

chù

yùn
zhuǎnzhǐ

chù
míng
suǒ
shè

yùn
zhuǎn


wèi

zhǐ
liù
chù

yùn
zhuǎn


jiàn

chù

èr

cáng
chù

sān


chù


gēn
chù


gēn
zhù
chù

liù
yǒu
wēi

dìng
suǒ
xíng
chù


zhǐ

chù
míng
suǒ
shè

yùn
zhuǎn

èr

wàng

sān
jìng
jiè


xúnzhèng
zhī

liù
qīng
jìng
fāng
biàn
便


qīng
jìng

zhū
shòu
yòng

zhě


zhǐ

chù

zhù


zhě
jīng
jìn
xíng
zhě


zhǐ

chùjìn
fēn
dìng
zhě


zhǐ

chù

ān
zhù
gēn
běn
dìng
zhě


zhǐ

chù


shì

chù
lüè
yǒu

wèi
yīng
zhī
dāng
xiān
shuō
fēn
bié

yùn


bié


rán
hòu
fēn
bié
míng

yùn


yún

fēn
bié

yùn


tuō
nán
yuēwēi
shēng

ān


liú

shà


suǒ
xíng

xiāng

zuì
hòu

wèn

yùn
zhōng
yǎn


suǒ
shè


ruò

xiāng
shè
wéi
yǒuwèi
yǎn
shí
suǒ

qīng
jìng


ruò


xiāng

shè

yǒuwèi


yǎn


shēn


xiāng
wèi
chù

ruò
jiē

jiè
shè

yǒu
shí


jiè

shuǐ
huǒ
fēng
jiè


yǎn
ěr

shé
dāng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě

wèi
ěr
ěr
shí
suǒ

qīng
jìng
shí
suǒ

qīng
jìng


shé
shé
shí
suǒ

qīng
jìng
qián
shuō

ruò
shēn
dāng
chú
yǎn
děng


yóu
yuǎn
xiāng
zhě
wèi
shēn
shí
suǒ

qīng
jìng


ruò

wài

xiāng
wèi
chù

suǒ
xíng
xiāng
zhōng

chú

qiē
gēn


qiē

qián
yīng
zhī

shēng

shēng
jiè

héng
yǒu


jīn
dāng
bié
shuō

ruò

shì
chù
yǒu
shēng

dāng
zhī

chù

zēngyīng
zhī
shēng
jiè

qiē
chù
zēng
děng
suǒ
yuán
jìng
jiè


běn

fēn

guǎng
广
fēn
bié

ruò
chù
chù
zhōng
suǒ
shuō
zào

huá
nǎi
zhì
yǒng

dāng
zhīzhǒng
fēn
wèi
jiǎ
shī
shè
yǒu

wèi


zhǒng
qīng
jìng
xìng
jiǎ

huá
xìngzhǒng
jiān
shí
xìng
jiǎ

zhòng
xìngzhǒng

qīng
jìng

jiān
shí
xìng
jiǎ


xìng

qīng
xìngzhǒng

qīng
jìng
màn
huǎn
xìng
jiǎ

ruǎn
xìng

yóu
shuǐ

fēng


shēng

jiǎ

yǒu
lěng

yóu
què
rén
chí

píng
děng

jiǎ
ruò


yóu

suǒ
què


píng
děng

jiǎ

qiáng


bǎo

yóu

píng
děng
biàn

cuò
luàn

píng
děng

jiǎ

bìng

yóu
shí
fēn
biàn


píng
děng

jiǎ

lǎo

yóu
mìng
gēn
biàn


píng
děng

jiǎyóu
xuè
yǒu
guò
huàn

píng
děng

jiǎ

yǎng

yóu
è
yǐn
shí

píng
děng

jiǎ

mèn
jué

yóu


shuǐ


shēng

jiǎ

nián

yóu
wǎng
lái
láo
juàn

píng
děng

jiǎ
ruò
yuǎn


yóu
píng
děng

jiǎ
yóu
chú
gòu
děng

wěi
cuì

jiǎ

yǒng
ruì


shì

qiē
shuō
zhū

zhǒng
zǒng
yǒu
liù
wèi

wèi
jìng

jìng
wèi

jiān

jiān
wèi

màn
huǎn
wèiwèi


píng
děng
wèi

píng
děng
wèi


shì
liù
wèi

kāi
wéi


ruò

ruò
liù
píng
děng
píng
děng
qiē

nǎi
zhì
chù

jiē
èr
shí
suǒ
shí

wèi

shí
suǒ
shí


shí
suǒ
shí

huò
jiàn
huò
dùn

yǎn
děng

gēn


shí
suǒ
shíjiè
zhōng

xiàn
xiāng
wèi
rán
yǒu

jiè


èr
jiē
shì
jiǎ
shí
shè


yóu


èr

shé
èr
shí
jiù
xiàn
xíng
shuō
fēi
jiù
jiè
shuō

shì

qiē

yùn
suǒ
shè

zhōng

jiǔ
zhǒng
shì
shí

yǒu

chù
suǒ
shè
zhōng


zhǒng
shì
shí

yǒu

dāng
zhī
suǒ

wéi
shì
jiǎ
yǒu

duò

chù


yǒu
èr
zhǒng

wèi
shí
yǒu
jiǎ
yǒu

ruò
yǒu
wēi

dìng
suǒ
xíng
jìng
yóu

biàn
huà


guǒ

jìng


xiāng
yīng
shí
děng
jìng

shì
shí

yǒu

ruòjiē
shì
jiǎ
yǒu

yòu
dìng
suǒ
xíng

ruòdìng


yóuzhǒng
suǒ
zào

yòu

dìng

dàn
shì
shì
jiān
yǒu
lòu

lòu
yóu
dìng
ér
shēng

fēi
chū
shì
jiān
yóu

dìng

yǒu

lùn
xíng
dìng
wéi
yīn


yòu
fēi

qiē
suǒ
yǒu
dìng
xīn
jiē
yǒu
néng
shēng


gōng
néng

wéi

lèi
yǒu

néng

huà

wèi


weí

dàn
yóu
xiān
shí
zuò

suǒ
yǐn


zhū
ān
mèi

shàn
qīng
jìng
míng
liǎo
xiàn
qián

dāng
zhī
shì
dìng
nǎi
néng
shēng


ruò
dìng


shù
shù

weí

jiǎ
shēng
jiě

ér

jiàn
zhě

dāng
zhī

néng
shēng
yòusuī
fēi
chū
shì
dìng
zhī
suǒ
xíng

rán
yóu

dìng
zēng
shàng


yǒu

néng
xiàn

dāng
zhī

shì
wèn


èr
jiè
shí

yǒu


chà
bié
jiè
zhū

qīng
jìng
zuì
shēng
néng

guāng
míng

yòu

wēi

xià

zhū
gēn
suǒ

xíng

yòu

yǒu
zhū


shòu

shēngjiè

ěr

shì
míng
chà
biéyùn
lüè
yóu
liù
xiāng
yīng
zhīxiāng

èr
gòng
xiāng

sān
néng

suǒ

xiāng
zhǔ
xiāng


shòu
yòng
xiāngxiāng

liù
wēi

xiāng


xiāng
zhě

wèi

děng

jiān
děng
wéi
xiāng

yǎn
děng


bié
qīng
jìng

wéi
xiāng

gòng
xiāng
zhě

wèi

qiē

jiē
biàn
ài
xiāng

néng

suǒ

xiāng

zhǔ
xiāng
zhě


zhǒng
wéi
suǒ


zào

shì
néng


shòu
yòng
xiāng
zhě

wéi


chù
yǒu
suǒ
shòu
yòng
zēng
shàngwài

jìng
jiè
chà
bié
ér
shēng

huò
yǒu


wéi
yǒu
jiān
shēng

huò
wéi
yǒu
shī
湿
huò
wéi
yǒu
nuǎn

huò
wéi
yǒu
dòng
huò


shēng

wéi

suí
shùn

zhū

chù
shòu
yòng
chà
biéxiāng
zhě

wèi

děng
zhū

zhǒngchí
shè
shòu
chéng
shú
zēng
cháng
wéi
xiāng


yǒu


hòu
dāng
guǎng
广
shuō

wēi

xiāng
zhě

wèi

wēi
xiāng


wēi

xìng
lüè
yǒu
sān
zhǒng


sǔn
jiǎn
wēi

xìng

èr
zhǒng
lèi
wēi

xìng

sān
xīn

zài
zhuǎn
wēi

xìng

sǔn
jiǎn
wēi

xìng
zhě

wèi
fēn

zhū

zhì
zuì

wèi

míng
yuē

wēi

zhǒng
lèi
wēi

xìng
zhě

wèi
fēng
děng


zhōng
yǒu


xīn

zài
zhuǎn
wēi

xìng
zhě

wèièr
jiè
zhūjīng
shuō

yǒu
děng
xīn
zhū
tiān

zēng

rén
zhōng

shì

shì

xūn

yíng

xīn

suí

xiū

zhù

máo
duān
kōng
liàng

chù

zhǎn
zhuǎn
gēng


xiāng
fáng
ài


shì
děng
bèi
yīng
dāng

weí
guān
chá

yùn

lèi
chà
bié

wèn
zhū

wēi

yóu

zhǒng
xiāng
jiàn

yīng
zhī


lüè
shuō
yóu

zhǒng
xiāng

ruò
guǎng
广
jiàn


běn

fēn


děng
wéiyóu
fēn
bié


èr
yóu
chà
bié


sān
yóu

yóu
zhù
bànyóu

fēn


fēn
bié
jiàn

zhě

wèi
yóu
fēn
bié
jué
huì
fēn

zhū


zhì

biān

jiàn


wēi

fēi
yóu

yǒu

shì


wēi

shēng

miè


fēi
wēi
chéng

chà
bié
jiàn

zhě

lüè
shuō

wēi
yǒu
shí

zhǒng

wèi
yǎn
děng
gēn
yǒu


wēi


děng
jìng
jièwēi


děng

wēi

yǒu

zhǒng


chù
suǒ
shè
shí

yǒu


wēi
yǒu
jiàn

zhě

wèi
shì

wēi
jiàn


xiāng


zhù
bàn
jiàn

zhě

wèi


wēi

suǒ

zhě

děng

wēi
chù

suǒ
yǒu


wēi
tóng


chù

xiāng
shè


shì


wēi

wèn

yīn
yuán

zhū
yǒu
duì

tóng
chù

chù

xiāng
shè


ér

shuō
míng

duì
xìngsuí
shùn
zhuǎn


yóu

zhǎn
zhuǎn
xiāng
suí
shùn
shēng

xiāng
fáng
ài

yòu
yóu

shì
zhǒng
lèi
zhī

zēng
shàng
suǒ
gǎn

shì
ér
shēng


qiēqiē

gēn
gòng
shòu
yòng


ruò


zhě


qiē

zhōng
fēi
yǒu

qiē

děng
zhū


xiāng
shè


ruò
ěr
yǎn
děng
zhū
shí
jìng
jiè

biàn
便

biàn
mǎn

qiē

zhōng


shì
yīng

biàn
mǎn
shòu
yòng

shì

dāng
zhī
dìng
yǒu
zhū

tóng

chù
suǒ

xiāng
shè


yòu
yǒu
zhū


huò

shì
chù

xiāng
fáng
ài

huò

shì
chù

xiāng
fáng
ài


zhōng
yǒu

děng

ér

zhū

fēi

duì
xìng


zhōng
dào

dāng
zhī

ěr


fēn
jiàn


wēi
zhě

wèi
fēi


wēi
gēng
yǒu

fēn

fēi

xìng


zhū


wēi

yǒu

fēn

ruò

wēi
chù

wéi

chù

gēng


fēn


fēn

wèn

shì
suǒ
shuō

xiāng

wēi

yǒu

yǎn

suǒ
wèi
ròu
yǎn

tiān
yǎn

shèng
huì
yǎn


yǎn


yǎn

dāng
yán

yǎn
yòng


wēi
wéi
suǒ
xíng
jìng


dāng
yán
chú
ròu
yǎn
tiān
yǎn
suǒ

yǎn
yòng

qiē

wēi
wéi
suǒ
xíng
jìngtiān
yǎn
wéizhōng
biǎo
shàng
xià
qián
hòu
liǎng
biān
ruò
míng
ruò
ānnéng


wēi
chù
suǒ

yóu

wēi


huì
fēn

ér
jiàn


wèn


shuō

wēi

shēng

mièyóu
zhū


zuì
chū
shēng
shí
quán
fēn
ér
shēng

zuì
hòu
miè
shí

zhì

wēi
wèi

zhōng
jiān
jìn
miè
yóu

shuǐ


yóu

xiāng
yīng
zhī
míng


wēi

wèizhōng
yǒu
zhū

wēi

xìng
ér
zhù

yīng
zhī
míng
chū


wēi

huò
wèi

wēi
yǒu
shēng
yǒu
miè

huò
wèi

wēiwēi
huò

huò
sǎn

huò
wèi
zhòngwēi
liàng


ér
zhù

huò
wèi

wēi
néng
shēng
bié

zhòng
duōyīng
zhī
míng
hòu


zhèng
wēi


yīng
fāng
biàn
便wēi

duàn


zhǒng
fēi

jiàn


wēi
dāng
zhī
yǒu

zhǒng
shēng


wèi
yóu
fēn

ān

fāng
biàn
便


suǒ
yuán
jìng
biàn
便
néng
qīng
jìng
guǎng
广

xiū


shì
chū
shēng


yòu
néng
jiàn
duàn

jiā

jiàn

shì

èr
shēngnéng
jiàn
duàn

jiā

jiàn


shì

néng
jiàn
duàn
jiāo
màn

shì

sān
shēng


yòu
néng
jiàn

zhū
fán
nǎo
chán

shì


shēng


yòu
néng


chú
qiǎn
zhū
xiāng

shì


shēngshì
děng
lèi
yīng
dāngweí

wēi


lüè
shuō


shēng
dāng
zhī
yǒu

zhǒng


děng
wéi
zhǐ
shēng

èr
zhǒng

shēng

sān
shì
yǐn
shēng


shè
shòu
shēng


sǔn
jiǎn
shēng
yún


zhǐ
shēng

wèi

suǒ


zhǒng
chù
suǒ

yǒu

suǒ
zào

shēngshì
shuō
yóu


zhǒng
zào
suǒ
zào

shì
tóng

chù
shè
chíyòu
ruò

zhōng

yǒu


zhǒng

suǒ
zào


xiāngdāng
zhī

zhōng

yǒuruò


chùxiāng
dōu
dāng
zhī

chù

yǒushì
míng
zǒng
jiàn

yǒu
fēi
yǒu
xiāng

ruò
yǒu
shuō
yán


chù
suǒxiāng
suīrán

yǒu
zhě

jīn
yīng
wèn

zhě

wéi

shì
děng
wéi

děng


ruò

děng
zhěshì
děng
ér

yīng
dào


ruò

děng
zhě

wéi


liàng
shuō


děng

wéi

wēi
shì
shuō

děng


ruò


liàng
shuō

děng
zhě

shǎo
fēn

xiāng


yīng
dào


ruò

wēi
shì
shuō

děng
zhě
xiāng
yǒu

wēi
shì


yīng
dàoshì
děng
lèi
dāng
zhī
míng

zhǐ
shēng
yún

zhǒng

shēng

wèi
suǒ
yǒu


cóng

zhǒng

suǒ
shēng

jiān
yìng


huò
shí

yuán
biàn
便
shēng
liú
shī
湿

liú
shī
湿

yuán

shēng
jiān
yìng


nuǎn
shēng
nuǎn
nuǎn

shēng
lěng


dòng
shēng
dòng
dòng
shēng

dòng


shì
hǎo

è

děng
chà
bié
yīng
zhī

yóu

shì
děng
suī


xiāng
rán
yǒu

jiè

cóngchà
bié
ér
shēng


shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
zhǒng

shēng
yún

shì
yǐn
shēng

wèi


gēn
zēng
shàngwài
fēn
chà
bié
xiāng

ér
shēng

wèi

shì
jiè
děng

yòu
yóu
xiān

shì
suǒ
yǐnzhū

chù
chà
bié
ér
shēng

yòu

zhū
tiān
huò
xiàn
qián

huò

xiàn
qiánběi


zhōu
suǒ
yǒudāng
zhī
duō
fēn
shì
yǐn
ér
shēng
chà
bié
ér
zhuǎn

rén
zhōng
xiāng

shēng
zhě
wéi
yǒu

shì
jiè


shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
shì
yǐn
shēng
yún

shè
shòu
shēng

wèishè
shòu
yuán


zhǎn
zhuǎn
zēng

shēng
shàng
ér
shēng

yóu

shuǐ
děng
rùn
méng
máo
děng


shì
děng
lèi
míng
shè
shòu
shēngxiāng
wéi
yīng
zhī
míng
sǔn
jiǎn
shēng


zhū


shēng
shí


zhǒng
zhǒng

shí

wéi


shuǐ


tuán

ér
shēng

fēi


niàn
廿
shēng
mài
dòu
děng


suí

shēng
yīn
zēng
shàng
shì
ér
shēng
wéi
yǒu
yòng

wèn
ruò

qiē
xíng
jiē

zhǒng

suǒ
shēng


yīn
yuán

shuō
zhū

zhǒng
zào
suǒ
zàoyóu

biàn

ér
biàn
suǒ
jiàn


rén
chí


yóu
sān
yīn
yuán

zhǒng
biàn

lìng
suǒ
zào

biàn

ér
zhuǎn


shì

yòng


èr

suǒ
zuò


sān
yóu
shēng
dìng


shì

yòng
zhě

wèi
yóu


suǒ

chùchà
bié


tián
chà
bié


lìng
suǒ
zào

biàn
huò
yóu
shuǐ
suǒ
rùn
děng
huǒ
suǒ
shú
děng
fēng
suǒ
zào
děng

lìng
suǒ
zào

biàn
dāng
zhī
shì
míng
yóu


zhǒng
shì

yòng

lìng
suǒ
zào

biàn

ér
shēng


suǒ
zuò
zhě

suí

shì

xiān

zhǒng
shēng

hòu
suíbiàn

shēng

shì
míng

suǒ
zuò


yóu
shēng
dìng
zhě

shēng
dìng


xiān


zhǒng

rán
hòu
zào

biàn

ér
shēng

dāng
zhī
shì
míng
yóu
shēng
dìng


zhǒng
biàn

yīn

zào

biàn

ér
shēng


lüè
yóu

yuán
suǒ
yǒu

zhǒng
lìng


guǒ
zhuǎn
chéng

guǒ


děng
wéi
zhǒngèr
shì

yòngsān
míng
zhòu
shén
tōng

suǒ
zuò


wèn
cóng

méiyīn

yuán

zhōng
yǒu
shēngdāng
zhī


yòng

zhǒng

wéi
yīn

gǎn
shēng

wéi
yuán
wèn

yīn

zhī
yǒu
zhōng
yǒucóng

méi


ruò

suǒ

zhū
xīn
xīn
suǒ


yǒu
dào

zhuǎn
zhì

fāngyīng

xiǎng
wéi
huò
luànyīng

yǐng


miè
yīng
shuō


suǒ
yuán

fēi
xíng
wǎng


yóu

shì
děng
suǒ
shuō
yīng
dào


shì

dāng
zhī
dìng
yǒu
zhōng
yǒu


shì
děng
lèi
yīng
dāng

weí

yùn
shēng
yùn
shēng
shí
shuí
wéi
xiān
shǒu


chù
suǒchù
suǒ


zhuǎn


dāng
zhī

zhǒng
xiān

chù
suǒ

hòu

zàochù
zhuǎn

wéi
zhū

zhǒng


chù
suǒ
xiàn
qián

zhàng
ài
suǒ

zào


xiāng
biàn
mǎn

dāng
zhī
yóu

shì

rén
chí
yǒu
suǒ

àiděng
zhū


zhǒng

suí
xiǎn
yīng
zhī

wèi

jiè

guǒ

néng
chí
zuì
shēng
shuǐ
huǒ
fēng
děng
liú
rùn
shāo
rán
dòng
yáo
děngzhǐfāng

liú
zhuǎn


zhū
shēng
cái
xuān


xún

duàn
miè

zhōng

héng
xiāng


yòu

yīn
shēng

zhì
shēng
shí

zhì
chù

wài

dùnsuí
suǒ
wén
chù


chù
suǒ

biàn
mǎn
dùn


yàn
guāng
míng

fēi
jiàn
jiàn
shēng
zhǎn
zhuǎn
wǎngfēng
yǒu
èr
zhǒng

wèi
héng
xiāng


héng
xiāng


zhū
lún
xíng
fēng
míng
héng
xiāng


zài
kōng
xíng
zhě
míng

héng
xiāng


zài

xíng
zhě
míng
héng
shè
shòu

yòu
dāng
zhī
fēng

guān
yùn
zhuǎn
míng
héng
xiāng


suǒ

dāng
zhī
fēi
héng
xiāng

wèn

děng
míng
kōng
jiè


míng
ān
suǒ
shè
zào

shuō
míng
kōng
jièèr
zhǒng


héng
xiāng


èr

héng
xiāng


ruò
zhū
yǒu
qíng
suǒ

chù
suǒ
cháng
ān
cháng
míng
míng
héng
xiāng
ěr
chù
fēi
héng
xiāng


dāng
zhīzhǐyòu

kōng
jiè
guāng
míng
shè
zhě
míng
wéi
qīng
jìng


xué
shè
zhě
míng

qīng
jìng
wèn
zhū
cháng
duǎn
děng
suǒ
shuō
xíng


dāng
yán
shí
yǒu
wéi
jiǎ
yǒudāng
yán
jiǎ
yǒuér
zhù

míng
wéi
xíng

wéi
yǒu
zhòngxíng

xiāng

yòu

xiāng
dài

xiāng
dài
zhī

yǒu

xìng
zhěbiàn
便
yǒu

luàn
guò
shī

yòu

chē
děng


jué

huài

chù
suǒ
shè
shēng
dìng
guǒ

zhōng

dāng
zhī
wéi
yǒu
xiǎn

děng
xiāngxiāng
děng
shēng
yīn
què


yòu

yòngshì

kōng
xíng
fēng
zhōng


yǒu

shēng
xiāng
děng

wéi
yǒu
jiǎ

zhě

yòu

lún
wài
suǒ

guāng
míng

suǒ


zhǒng


xiāng
děng
jiē
yòu

chù
suǒ
shè
shēng
dìng
guǒ


dāng
zhī


wéi

shēng
dìngzhǒng

rán
cóng
yuán

zhǒng
lèi
yǐng
xiàng
sān


shuō


zhǒng
suǒ
zào

fēi


shēng

míng
wéi
zào
wèn


yùn
zhōng


yóu
yǒu
jiàn
yǒu
duì

zhùyóu

jiàn
yǒu
duì

zhùyóu

jiàn

duì

zhùyóu
èr
zhǒng

wèi
yǎn
suǒ
xíng


wéi
yǒu
duì

chú

chù
suǒ
shè


dāng
zhījiàn

duì


shì
děng
lèi
yīng
dāng

weí

yùn
ān

yùn
yóu

zhǒng
liú
ér
xiāng

zhuǎn

wèi
yóu
sān
zhǒng


děng
liú
liú

èr

shú
shēng
liú

sān
cháng
yǎng
liú

chū
děng
liú
liú

yǒu

zhǒngshú
děng
liú
liú

èr
cháng
yǎng
děng
liú
liú

sān
biàn

děng
liú
liú


běn
xìng
děng
liú
liú


shú
liú
zhě


yǒu
èr
zhǒng


zhě
zuì
chū

èr
zhě
xiāng


wèi

shēng

shú


shú
suǒ
shēng

wèi

cóngsuǒ
yǐn

shú
hòu
shí
zhuǎn
zhě

cháng
yǎng
liú
zhě


yǒu
èr
zhǒng


chù
kuān
biàn
cháng
yǎng
liú

èr
xiāng
zēng
shèng
cháng
yǎng
liú

chū
cháng
yǎng
liú
wéi

cháng
yǎng

dāng
zhī
yóu
shí
shuì
mián
fàn
xíng
děng
zhì
cháng
yǎng
zhūcháng
yǎng
liú
dāng
zhī

yóu
shísuǒxiū
shēng
zuòcháng
shí
chún
shú


ér

cháng
yǎng

zhū
yǒu


yóu
èr
cháng
yǎng
zhī
suǒ
cháng
yǎng

zhūwéi
xiāng
zēng
shèng
shuō
míng
cháng
yǎng

yòu

jiè


yóu

shíqiē
cháng
yǎng
yīn
yuán
ér

cháng
yǎng


jiè
zhū


yóu
duàn
shí
shuì
mián
fàn
xíng
ér

cháng
yǎng

yòu
zhū

gēn
dāng
zhī
yóu
èr
zhǒng
liú
ér

liú
zhuǎn


zhū

gēn


shú
cháng
yǎng

xiāng

liú
wài

bié
děng
liú
liú

wèn

shú
xiāng

yǒu
shí

yǒu
zēng
cháng
guǎng
广shú
shè
liú
fēi

cháng
yǎngyóu
bié
yǒu
cháng
yǎng
xiāng

néng
shè
néng
chí

shú
děng
liú
liú


xiàn
yǒu
zēng
cháng
děng
ruò
fēi
gēn
suǒ
shè


dāng
zhī

sān
zhǒng
liú

zhū
xīn
xīn
suǒ
yǒu
děng
liú
liú

shú
shēng
liú

èr
cháng
yǎng
suǒ
cháng
yǎng
liú


chù
suǒ
shèshú
shēng
liú


xīn
xīn
suǒ
yīng
zhī

yòu

jiè
zhōng

yǒu

wài
zhū

chéng
shújiè
zhōng
yuǎn

xiāng
wèi

yòu

jiè
zhōng
zhū

gēn
chéng
shú
huò


jiè
zhōng


zhū
gēn

yòu
zhū
shēng
jiè

yǒu

shú
fēi
shēng


shì
děng
lèi
yīng
dāng

weí

yùn
liú

yùn
suǒ
shè

jiè
néng
wéinǎi
zhì
fēng
jiè
néng
wéidāng
zhī

qiē
jiē
wéiwèi

jiè
néng
wéi

chù
biàn
huài


jiàn

zhǐ


wéi
sǔn


shè
shòu


shuǐ
jiè
néng
wéi
liú
rùn


shè
chí


gài
guàn


wéi
sǔn


shè
shòu


huǒ
jiè
néng
wéi
zhào
liǎo


chéng
shú


shāo
rán


wéi
sǔn

shè
shòu


fēng
jiè
néng
wéi

dòng


suí
zhuǎn


xiāo
zào


wéi
sǔn


shè
shòu


yòu
zhū

zhǒng

suǒ
shēng
zào


dāng
zhī
néng
zuòwèi
shēng
zhǐ


jiànrén
chí


zēng
cháng
biàn

shēng
shí
néng
wéi
dǎo
shǒu


biàn

shēngwéi
chù

xiāng
shè

néng
wéi

zhǐ


shè
shòu
sǔn
hài
ān
wēi
gòng
tóng
néng
jiàn
chí

běn
liàng
lìng

sǔn
jiǎn

néng
rén
chí

lìngzēng
jìn
guǎng
广


néng
zēng
cháng

wèn
yǎn
ěr
suǒ
xíng
shàn

shàn
yīn
yuán
chéng
shàn
děng
xìng
fēi

ruò
lüè
shuō
yóu
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
sān
zhǒng

chà
biéjiā
xíng


èr
jué
dìng


sān
děngyóu

néng

ruò
shàn

shàn
shēn

biǎo


dāng
zhī
shàng
pǐn

wéi

zhǐ

néng

shàn

shàn

wèn

zhǐ


ér
yǒu
yùn
dòng

dāng
yán
dāng
yán

chù
suǒ
ruò
shēng

shēng
huò
miè

miè
ér
yǒu
yùn
dòng

jiē
yǒu
guò
shī
wèn
yǒu

guò
shī


ruò
yán
shēng
ér
yǒu
dòng
biàn
便
yuè
shà

xiāng

ruò
yán

shēng
biàn
便
yīng

dòng

ruò
yán
miè
zhě
yīng


děng

ruò
yán

miè
biàn
便
yuè
xíng
xiāng

yòu


chù
shēng

yīn
yuán
fēn
míngshì

dāng
zhī

bié
yùn
dòng
shí

shì
děng
lèi
yīng
dāng

weí

yùn
zuò
qiē

yùn
dāng
yán
jiē
shì
shà

miè
xìng

zhū
xíng
cái
shēng
xún

huài
miè

xiàn
yòu

yīng
wèi
néng
shēng
zhī
yīn

shì
miè
yīn


xiāngyòu

shēng


tíng
zhù
yīn

shì

dāng
zhī

qiē
zhū
xíng
jiē
rén
yùn
miè

yóu

dào

shà


chéng

ruò
wèi
huǒ
děng
shì
miè
huài
yīn


yīng
dào


yóu

huǒ
děng


zhū
xíng

shēng

miè
xiàn
wéi
néng
wéi

biàn

shēng
yuán
shuō
yǒu
zuò
yòng

yòu
wèi
huài
miè
shì
huài
miè
yīn


yīng
dào

shēng

yīngruò

shēng
shí

yǒu
huài
miè

biàn
便
chéng
xiāng

duàn
huài
guò
shī

yòu
wéi

xìng
miè
huài
shuō
míng
wéi
miè

ér
yán
néng
wéi
miè
yīn


yīng
dào


ruò
yán
bié
yǒu
miè
huài

xìngwài
bié
yǒu
miè
xiāng


jìng


yīng
dào


ruò
wèi
huǒ
děng
wéi
miè
zhù
bàn
fāng
néng
miè
zhě


dēng
diàn
děng

xīn
xīn
suǒ
rén
yùn
miè
zhōng


yīng
dào


ruò
wèi
shēng

yǒu
bié
bié
gōng
néng


chà
bié


yīng
dào


ruò
wèi
èr
zhǒng


chù
suǒ
yǒu
miè
gōng
néng


yīng
èr
zhǒng


liǎng
fēn
yǒu
miè
gōng
néng
huò

gōng
néng
yǒu
guò
shīyīng
dàoshì
děng
lèi
yīng
dāng

weí

yùn
shà

miè


wèi
yóu
rén
yùn
huài
miè
yīn


zhē

huǒ
děng
wéi
miè
yīn


zhē

miè
xiāng
wéi
miè
yīn


zhē

èr
zhǒng
wéi
miè
yīnshì
děng
lèi
jìn
dāng
liǎo
zhī

yòu

qiē
xíng
shì
xīn
guǒ


dāng
zhī

xīn
jiē
shà

miè


suǒ
zào


zhū

zhǒng

dāng
yán
yǒu

xiāng


dāng
yán


xiāng


wèi
yǒu

xiāng


xiāng

zhōng

xiāng
zhě

wèi

gēn
suǒ
xíng


suǒ

zhě


yóu


gēn
néng


zhǒng


yóu

gēn

suǒ
zàoyòu

yùn
zhuǎn


yùn
zhuǎn

xiàn
wèi
cóng
zhòng
huā
yùn
zhuǎn
xiāng

zhì

niàn
廿
shēng
zhōng
shì
xiànfēi

jiān
děng
ér

yùn
zhuǎn

yòu
biàn


biàn

xiàn
wèi
jiān

děng
zhōng
yǒu

wèi
děng
biàn

chà
biéfēi

jiān
děng

shì

dāng
zhī

zhǒng
zào


xiāng
yǒu


ruò


xiāng
ér
zhí
wéizhū

zhǒng

yīng
ěr


yóu
zhū

zhǒng

xiāng
zhǎn
zhuǎn

xiāngruò

ěr
zhě

yīng
dāng
wéi
yǒu


zhǒng


shì

dāng
zhī
zhū
suǒ
zào

wàng


zhǒng
dìng
yǒu

xiāng


shì
děng
lèi
yīng
dāng

weí
zhū

zhǒng


fēi

xiāng


zhū

suǒ
shèshì
gēn
xìng


shì
suǒ
xíng
xìng

wèi

shì
gēn
xìng

liù
shì
suǒ
xíng
xìng

wèn

děng
suǒ
xíng
jìng

shì
gēn
suǒ
xíngruò
gēn

huài
děng


běn

fēn
zhōng

guǎng
广
shuō

wèi
yóu

chù


huò
yóu
xiāng


huò
yóu
fāng


huò
yóu
shí


huò
yóu
míng
liǎo

míng
liǎo


huò
yóu
quán
shì

fēn
shì


wèn
yóu

yīn
yuán
shuō
zhū
gēn
huài


huàiyóu
èr
yīn
yuán


yóu
léi
sǔn


èr
yóu
quán
huài
xiāng
wéi
dāng
zhī

huài

yòu
lüè
yóu

yuán
zhū
gēn
biànyóu
wài
yuán
suǒ
shēng

wèi
yóu
shòu
yòng
shè
shòu
sǔn
huài
wài
jìng
jiè


huò
yóu

bèi
suǒ
sǔnèr
yóu

yuán
suǒ
shēng

wèi
yóu

biézuò

suǒ
shēng
tān
děng
zhū
chán
fán
nǎo


huò
yóu


zuò

suǒ
shēng
sānděng


sān
yóu

yuán
suǒ
shēng

wèi
yóu
xiān

zēng
shàng
yuán

gǎn

duān
zhèng
chǒu
lòu
děngyóu


biàn

suǒ
shēng

wèi

zhū
gēn

xiāng
chà
bié


wèn
yóu

yīn
yuán

gēn
huàiyóu

yīn
yuán


yóu
gài
suǒ
zuò

wèi


gài
zhōng
suí
yóu

gàixīn

èr
yóu
sǎn
luàn
suǒ
zuò

wèi
yóu
guǐ
mèi
rǎo
luàn

xīn

sān
yóu
wèi
zhèng
suǒ
zuò

wèi


xīn
yóu
wèi
zhèng

jìngshēng
pǐn
gōng


rán


zhōng
qiáng

zuòyóu
wèi
jiě
suǒ
zuò

wèi

duō
wén
gōng
qiǎo
děng
shì

xīn
wèi
chún
shú
qiáng
shī
fāng
biàn
便
yún


děng
jìng
jiè
wàng

zhū
gēn
míng
wéi
xiàn
qián
wèi


yǎn
fēi

fēi
ān
fēi


yuǎn


fēi
yǒu
zhàng
míng
wéi
xiàn
qián

yào
wéi
yǒu
jiàn
yǒu
míng

zhàng
zài

xíng
chù
nǎi
míng
xiàn
qián

yòu


yǎn
suī
ān
zhàng


míng
xiàn
qián

shēng

ěr
gēn


fēi

fēi


yuǎn

míng
xiàn
qián

yǒu
zhàng

zhàng
ruò
míng
ruò
ān
zài

xíng
chù
jiē
míng
xiàn
qián

xiāng
wèi
chù
sān


shé
shēn

wéi

néng

zài

xíng
chù

nǎi
míng
xiàn
qián

suǒ
xíng
jìng
jiè

ruò
zhū
tiān
yǎn
wéi
zhào
yǒu
jiàn
yǒu
zhàng

zhàng

ruò
míng
ruò
ān
ruò
jìn
ruò
yuǎn

jiē
míng
xiàn
qián

rán
zài

xíng
chù
fēi


xíng
chù

ruò
shèng
huì
yǎn

qiē
zhǒng

jiē
shì
suǒ
xíng
wèn

běn

fēn
shuō
liù
zhǒng
suǒ
xíng
xìngchà
biéchū
suǒ
xíng
xìng

wèi
yǒu
qíng
shì
jiān
suǒ
shèshì
jiān
suǒ
shèèr
suǒ
xíng
xìng

wèi
yóu
sān

xìng


xìng
chà
bié


xiāng
chà
bié


zuò
yòng
chà
bié


fēn
wèi
chà
biéxiāng
chà
bié
zhě

wèi
qīng
huáng
chì
bái
děng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zuò
yòng
chà
bié
zhě

wèi
yǒu
biǎo

biǎofēi


fēisuǒ
shè
zuò
yòng

fēn
wèi
chà
bié
zhě

wèishùn
shè
chù


shēng
xiāng
chà
bié
zhě

wèi
zhí
shòu

zhǒng
wéi
yīn

fēi
zhí
shòu

zhǒng
wéi
yīn

zhí
shòu
fēi
zhí
shòu

zhǒng
wéi
yīn

zuò
yòng
chà
bié
zhě

wèi

biǎo


fēn
wèi
chà
bié
zhě


qián
yīng
zhī

xiāng
xiāng
chà
bié
zhě

wèi
gēn
jīng

shí
huá

guǒ
xiāng

zuò
yòng
chà
bié
zhě

wèi
xiāng
wèi
chù
jiē

zuò
yòng
fēn
wèi
chà
bié


qián
yīng
zhī

wèi
xiāng
chà
bié
zhě

wèi
gān

děng

qián

shuō

chù
xiāng
chà
bié


qián
shuō
duō
zhǒng
yīng
zhī


sān
suǒ
xíng
xìng

wèi
dōng
nán

西
běi
děng
fāng
wéi
chà
bié

yīng
zhī


suǒ
xíng
xìng

wèi
guò

wèi
lái
xiàn
zài
chà
bié
yīng
zhīsuǒ
xíng
xìng

wèi

shí

shí
chà
bié
yīng
zhī


liù
suǒ
xíng
xìng

wèi


fēn
shì
huò
biàn
mǎn
shì
chà
bié
yīng
zhī


shì
děng
lèi
shì
míng
zhū

jìng
jiè
xiàn
qián
chà
bié
yīng
zhī
yún

míng
wéi
néng
shēng
zuò


wèi
yóu
suǒ


huài


jìng
jiè
xiàn
qián


suǒ

néng
yǐn

xīn
suǒ


shì
děng
lèi
yīng
dāng

weí

yùn
suǒ
xíng
xiāng


zài

jiè
zhě


jiè
shēn
jiè

zhǒng

xiàn
qián

zhū

zhǒng

yún


xià
jiè

gòng
zhù

wéi

chù

fēi

chù


dāng
yán

shuǐ
chù
shā
fēi
zhù

chù


shì
děng
lèi
yīng
dāng

weí

yùn

xiāng

zhù

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |