当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第53卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第53卷(注音)shī

lùnshí
sān
juàn

shè
jué

fēn
zhōng

shí
shēn
xiāng
yīngzhī
sānyún

biǎo


wèi
lüè
yǒu
sān
zhǒng


rǎn


èr
shàn

sānruò

shēn


shí

shàn

dàoxiàn
xíng
zēng
shàngsuǒ
yǒu
shēn

biǎo


míng
rǎn

biǎo


ruòshì
shòu
yuǎn


suǒ
yǒu
shēn

biǎo


míng
shàn
biǎo


ruò
zhū
wēi


gōng
qiǎo
chù

fēn
suǒ
yǒu
shēn

biǎo


míng


biǎo


ruò
yǒu


biǎo
shìwéi


xīn

shuō

yán

dàn

shàn
rǎn
xiàn
xíng

biǎo


míng

biǎozhōng
wéi
yǒu
shēn

chù
miè


chù
shēng
huò


chù
wéi
biàn

shēng

míng
shēn
biǎo


wéi
yǒu

yīn
míng

biǎo


wéi
yǒu


xīn
zào
zuò

míng

biǎo


yóu

qiē
xíng
jiē
shàcóng


fāng

zhì

fāng


yīng
dào


yòu

wéi
zhū
xíng
shēng

shí
zuò
yòng
yóu
yǎn
ěr


jiē
shì

dāng
zhī

qiē
biǎo

jiē
shì
jiǎ
yǒuruò
yǒu
shēngjiā
yǒu
suǒ
liǎo
biéxīn

wèi

dāng


huó
mìng
shì
ér

huó
mìng

yòu


huó
mìng
shì
zhòng


xīn


rěn


ěr
shí
shuō
míngzhě

yóusuǒ
shèzhòngzuò


sǔn
hài
xīn
suǒ
shè


dàn
chéng
guǎng
广

zhū

shàn
gēn

rán
wèi
chéng
jiù
shā
shēng
suǒ
shēng
shàn

dào
suǒ
shēng
zhū

shàn


nǎi
zhì
suǒ

shì
wèi
xiàn
xíng

hòu
ruò
xiàn
xíng

ruò
shǎo
ruò
duō
suí

suǒ
yīng

gēng

chéng
jiù
zhū

shànshēngjiā

shì

suí
shì

rén

suí
yóu

shì

jué
měng
xīn

guǎng
广
shuō
yīng
zhī


rén
nǎi
zhì
wèi
shè

lái

cháng

shuō
míngzhě
fēn


shàn

guǎng
广


shàn

duō
xiàn
xíng


dāng
zhī
fēi

yùn
yùn
zēng
chángxié
è
yuàn


héng


xìn
xiè
dài
wàng
niàn
sǎn
luàn
è
huì

xíng

néng
shòu


néng
cóng


hòu
yóu
zhǒngxiàn
xíng


chù
xiāng

zhōng
xiàn
zài
zhuǎn
shí
míngzhě

nǎi
zhì
yóu
shè
yīn
yuán
wèi
shè
wèizhōng
ruò

è

hòu

ài
guǒ


xìn

jiě


suí


shì
míng

xìn

ruò
suí
suǒèér
zhuǎn


néng
qín


mièshì
míng
xiè
dài

ruò

guò
shī
xiāng
yīng


yǒu
zuì


néng

shí
míng

yǒu
zuì

shì
míng
wàng
niàn

ruò
sǎn
luàn
rǎn

xīn
xiāng


ān
zhù
zhuǎn

shì
míng
sǎn
luàn

ruò
diān
dǎo
xīn
xiāng

ér
zhuǎn


zhū
guò
shī
jiàn
shēng
gōng


shì
míng
è
huì

yóu
è
shī
luó
zēng
shàngsuǒ
yǒu

shàn


xíng

shàn

xìn
děng
xiàn
zài
zhuǎn
shí

míng
è
jiè
zhě

ruò


xiāng
wéisuǒ
yīng
dāng
zhī

yǒusuí
zhuǎn
chà
bié
zhě

wèi
yǒu
kān
shòu


fāng


shòu


zhōng
huò
yǒu
yóu

yóu

ér
shòuhuò

yǒu

wéi

rán
shòu

chú

chúyóu

chú


fēi

qiē
kān
shòu


ruò

chúfēi
yào
cóng

shòu
zhě

ruò
kān
chū
jiā
ruò

kān
chū
jiā

dàn

chū
jiā
zhě

biàn
便
yīng

qiē
suí

suǒ


rán
chū
jiā


shì
shèng
jiào
biàn
便


guǐ
fànshàn
shuō


nài

ér

liǎo
zhī

shì


chúyǒu

rán
shòu

wèn
ruò
chú

chúsuǒyǒu

rán
shòu
zhě


yīn
yuán


cóng

shòu


yóu
yǒu
èr
zhǒng
yuǎn

è
jiè
shòu
suí

zhī

suǒ
wèi
cán
kuì

ruò


chùchù
xiàn
xíng
zuì
shí
shēn
shēng
xiū
chǐ


shì


è
jiè
shòu
suí

zhī

nǎi
néng

shòu


cóng

shòu

ruò
yǒu
cán
zhèng
xiàn
qián


yǒu
kuì

fēi
yǒu
kuì
zhě

dìng
yǒu
cán

shì

cán

zuì
wéi
qiáng
shēng

ruò
yǒu


suǒ
shòu
ér
shēn

chí

dāng
zhī
suǒ
shēng


děng

chà
bié

yòu
ruò

xīn
wǎng

shī
suǒ
yīn
qín
quàn
qǐng

fāng
biàn
便jìng
děngzhèng
wēi

zài
shī
qián
zhù

yòu


yán
biǎo
xuān
suǒ

zào
zuò
shēng


shì
míng
shēn
biǎo

biǎobiǎo

zhě

wèi
èr
qián
xíng

ruò

rán
shòu
zhě
wéi
yǒu

biǎo


ruò
yuǎn


xiāng
wéi

yóu
yuǎn

zēng
shàng
gēn

xíng
shuō
míng

dāng
zhī
yóu
bǎi
xíng
suǒ
shè
ér
shòuwèi

shí
zhǒng

shàn

dào
shǎo
fēn

shā

nǎi
zhì
shǎo
fēn
yuǎn

xié
jiàn

shì
míng
chū
shí
xíng

ruò
duō
fēn

shā
shēng

nǎi
zhì
duō
fēn

xié
jiàn

shì
míng

èr
shí
xíng

ruò
quán
fēn

shā
shēng

nǎi
zhì
quán
fēn

xié
jiàn

shì
míng

sān
shí
xíng

ruò
shǎo
shí

shā
shēng
nǎi
zhì

xié
jiàn

wèi
huò

huò
bàn
yuè

yuè

huò
zhì

nián

shì
míng


shí
xíng

ruò
duō
shí

shā
shēng
nǎi
zhì

xié
jiàn

wèi
guò

nián

zhì
mìng
zhōng

shì
míng


shí
xíng

ruò
jìn
shòu
寿

shā
shēng
nǎi
zhì

xié
jiàn

shì
míng

liù
shí
xíng

ruò


shā
shēng
nǎi
zhì

xié
jiàn

shì
míng


shí
xíng

ruò


shì
quàn
jìn

rén

shì
míng


shí
xíng

ruò

liàng
mén
chèn
yáng
zàn
shù

shì
míng

jiǔ
shí
xíng

ruò
jiàn

shā
shēng
zhě
nǎi
zhì

xié
jiàn
zhě

shēn
xīn
qìng
yuè
shēng

huān


shì
míng

shí
shí
xíng


shì
shí
shí
xíng
zǒng
shuō
wéi
bǎi
xíng

suǒ
shēng

liàng
dāng
zhī

ěr
dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng


néng
èr
shè
shòusān
fáng

huán
yǐn
xià
pǐnliù
zhōng
pǐn
shàng
pǐn
qīng
jìngruò
wèi
zhèng
shòu
xiān
zuò
shì
xīn

dāng
dìng
shòu


shì
yuǎn


shì
míng
néng
ruò
zhèng
shè
shòu
yuǎn

jiè
shí

míng
shè
shòucóng
shì

hòu

yuǎngēn
shè
shòu
zēng
shànghéng


zhǒng


xíng


shí
shí
jiān


xiàn
xíng

xíng


yóu

gēn
suǒ
shè
shànxiān
suǒ
shòu


fáng

ér
zhuǎn

yóuhuò
yīn
qīn
jìn
è
yǒu

huò
yīn
fán
nǎo
zēng
duō

suí
suǒ
shēng

è
xiàn
xíngbiàn
便
cán
xiū

néng
shè
lìng

wéi
yuè
suǒ
shòu
dāng
duò
è


shì
míng
fáng
ruò
shí
shī
niàn
zhū
è
xiàn
xíng


biàn
便


lìng
niàn
ān
zhù


kěn
suǒ
fàn
juān
chú
yōu
huǐ

hòu
jiān
shǒu

suǒ
shòushì
míng
huán
yǐnruò

shā
děng
zhū
è

dào

shǎo
fēn
yuǎn

shǎo
shí
yuǎn


wéi

yuǎn


quàn
jìn
liàng
mén
chèn
yáng
zàn
shùjiàn

zhū
tóng

zhě
shēn
xīn
qìng
yuè
duō
shēng
huān


shì
míng
xià
pǐnruò

zhū
è
duō
fēn
yuǎn

duō
shí
yuǎn


zhì
mìng
zhōng


néng
yuǎn


quàn
jìn


rán

yuǎn
liàng
mén
chèn
yáng
zàn
shù

jiàn
tóng

zhě

shēn
xīn
qìng
yuè
shēng

huān


shì
míng
zhōng
pǐnruò

zhū
è

qiē
fēn

qiē
shí

néng
yuǎn


quàn
jìn
liàng
mén
chèn
yáng
zàn
shù

jiàn
tóng

zhě
shēn
xīn
qìng
yuè
shēng

huān


shì
míng
shàng
pǐnruòsuǒ
shòu


néng

quē
fàn

wéi

zhǐ
xiū

huǐ
děng

nǎi
zhìchū
jìng


yóu
shē


néng
sǔnsǔn


qiē
fàn
jiè
zhǒng


shì
míng
jìng

chū
jìng


shì


èr

sān


jìng

dāng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě

yóu
yuǎn
fēn
duì
zhì
suǒ
shè
shē


dào
zhuǎn
shēn

sǔn

è
jiè
zhǒng


dāng
zhī

míng
chū
qīng
jìng

suǒ
yǐn
qīng
jìngruòshī
luóyǒu
quē
fàn

yòu


zhǐ
jìng


xiàn
guān


huán
guǒ

ěr
shí

qiē
è
jiè
zhǒng

jiē

yǒng
hài

ruò

wèi
zhì
dìng
zhèng

chū
guǒ

ěr
shí

qiē
néng
wǎng
è

è
jiè
zhǒng

jiē

yǒng
hàimíng
wéi
shèng
suǒ
ài
jiè

dāng
zhī

míng

èr
qīng
jìng

suǒ
yǐn
qīng
jìng


míng

lòu

lòu


ruò

ā
luó
hàn
guǒ
shí

dàn
yóu
néng
zhì
qīng
jìng
shēng

shēng


yóu
suǒ
zhì
duàn
shēng

shēng


shì

zhǒng
zǒng

wéi
sān


shòuèr
chísān
qīng
jìngqián
èr
shì
shòu

fáng

huán
yǐn
shì
chí

xià
zhōng
shàng
sān
tōng
shòu
chí
èr

jìng


lòu
shì
qīng
jìng
shè
wèn


shì
zūn
jiàn


chú
jìn
shì
jìn
zhù
sān
zhǒng
yóu
sān
yīn


wèi

suǒ
huà
yǒu
sān
zhǒng
lèi

huò
yǒu
néng
xíng

è
xíng
xíngxíng

huò
yǒu
néng
xíng

è
xíng
xíng
fēi


xíng

huò

néng
xíng

è
xíng
xíngxíng


chū
suǒ
huà
lèi
jiàn


chú

èr
suǒ
huà
lèi
jiàn

jìn
shìfēi

jiā


xiàn
chù
chén


ér
néng

xiàng
xiāng

yuán
mǎn

zhòng
xué
chùsān
suǒ
huà
lèi
jiàn

jìn
zhùyóu


néng
jīu
jìng
xíng


xíng

dàn
dāng
quàn
jìn
shè
shòu

èr
yīnwèi
zhòng
dān
suǒ
zhèn

wèi
qián
sān
zhī
xiū

è
xíng


hòu

zhī
xiū


xíng


fēi
fàn
xíng

xiū
èr
zhǒng
wèn

chú
jìn
shì
jìn
zhùdāng
zhī

yóu

zhī
suǒ
shèchúzhī
suǒ
shè


děng
wéishòu


zhī

èr
shòu
suí

xué
chù
zhī

sān
suí


xīn
zhī


suí


suǒ
shòu
xué
chù
zhī

ruò
zuò
biǎo
bái


jiélüè
shè
shòu

suí

xué
chù

shì
míng
shòu


zhī

yóu


zhī


míng
chū

chú


chú
jiè
hòu


nài

bié
jiě
tuō
zhōng
suǒ
yǒu
suí
shùn

chú
shī
luó

ruò

suǒ
yǐn
zhòng
duō
xué
chù
qiē
shǒu

fèng
xíng

yóu


míng
shǒu

bié
jiě
tuō


zhě

shì
míng
shòu
suí

xué
chù
zhī

yóu
chéng
jiù

èr
zhī
zhě
suǒ
yǒu
guǐ
fàn


suǒ
xíngshì
míng
suí


xīn
zhī

guǐ
fàn


suǒ
xíng
shēng
wén


shuō

ruò

wēi

zuì
zhōng
shēn
jiàn

wèi


suǒ
shòu
xué
zhū
xué
chù
zhōng
néng

huǐ
fàn

shè
fàn
néng
chū

wèi
yóu
shēn
jiàn

wèi

cōng
ruì


shì
míng
suí


suǒ
shòu
xué
chù
zhī

jìn
shì


yóu
sān
zhī
suǒ
shè


děng
wéi
sān


shòu
yuǎn

zuì
shēng
sǔn

shì
zhī

èr
wéi
yuè
suǒ
shòu
zhòng
xiū
xíng
zhī

sān

yuè
suǒ
shòu
zhī

ruò
yǒng
yuǎn

sǔn
hài

mìng
sǔn
huài

cái
sǔn


qiè

shì
míng
chū
zhī
yuǎn

wàng


shì

èr
zhī

yuǎn

zhū
jiǔ
zhòng
fàng

chù

shì

sān
zhī

lüè
shuō
jìn
zhùyóu

zhī
suǒ
shè


děng
wéishòu
yuǎn

sǔn
hài

zhī

èr
shòu
yuǎn

sǔn
hài


zhī

sān
wéi
yuè
suǒ
shòu
zhòng
xiū
xíng
zhīyuè
suǒ
shòu
zhèng
niàn
zhù
zhīhuài
zhèng
niàn
zhī

ruò
néng
yuǎn

sǔn
hài

mìng
sǔn
huài

cái

shì
míng
chū
zhī


fēi
fàn
xíng

shì

èr
zhī

suǒ

zhě


yóu


zhě

rǎnqièsǔn
hàirǎnqiè


sǔn
hài


yuǎn

wàng

shì

sān
zhī

chú

zhū
jiǔ
zhòng
fàng

chù


sān
chù

shì


zhī

yóu

guān
xiāng
mán
shēng
gāo

chuáng
fēi
shí
yǐn
shí
cháng
suǒ
chuàn


ruò
yuǎn


shù
shù
jīn
ān
zhù
jué
dìng
zhāi
jièqiē
chí
jiān
shǒu
zhèng
niàn

yuǎn

zhū
jiǔ
zhòng
fàng

chù

shì


zhī


suī
ān
zhù
zhèng

niàn
zhī

wèi

jīn
zhù
jué
dìng
zhāi
jiè

ruò
wéi
zhū
jiǔ
suǒ
zùi
biàn
便

kuáng
luàn


zài
zhuǎn

jīn


zhōng
ruò

chú
ruò
zhèng
xué
qín

qín

jiē
zài
chū
jiā
pǐn
suǒ
shè


dāng
zhī
shè
zhǔ

chúruò
jìn
shìduò
zài
jiā
pǐn


xiāng

xué
suǒ
xiǎn


dāng
zhī
shè
zhǔ
jìn
shìwèn


shì
zūn


chú


zhōng

zhì


chú
qín

èr
zhòng

chúzhōng
zhì


chú

zhèng
xué
qín


sān
zhòng
yóuduō
fán
nǎo


lìng
jiàn
shòu
xué

chú
ruò

qín


shǎo
fēn
xué
chù
shēn
shēng
yīng
shòu

zhèng
xué
suǒ
yǒu
xué
chù

ruò

zhèng
xué
duō
fēn
xué
chù
shēn
shēng
àiyīng

ěr
shòu

gēng
èr
nián
jiǔ
chù

xué

ruò
shēn
ài

rán
hòu
dāng
shòujiè


shì
cháng
shí

shǎo
xué
chù

xiū
xuéfāng
yǒu

néng
shòu
guǎng
广

zhòng
duō
xué
chù

rán
hòu


chúnéng

xiū
xué

wènqínzhōng
zēng

jīn
yín

fēi

jìn
zhù

yóu

qín

zài
chū
jiā
zhòng
shè


chū
jiā
zhě

èr
zhǒng
chù

fēi
jìng
miào


zhě
duò


biānyán
shēn
suǒ
xíng
suǒ
shòu
jiē
suí
suǒ


èr
zhě


cái
bǎo

wéi
chú
duàn
chū
fēi
jìng
miào
chù

shī
shè
yuǎn

nǎi
zhì
fēi
shí
ér
shí

wéi
duàn

èr
fēi
jìng
miào
chù

shī
shè
yuǎn

zhí
shòu
jīn
yín

yóu

jīn
yín

qiē
cái
bǎo
zhī
gēn
běn


yòu
zuì
shēng


wènqínzhōng

yuǎnguān
xiāng
mán

zhì

èr
zhī


jìn
zhù


zhōng

wéi

zhīzhū
zài
jiā
zhě


chù
suǒ
fēi
zhū
chū
jiā
zhě

shì


zài
jiā
zhě
jiù
qīng
zǒng
zhì
wéi

xué
chù

yún

lìng

ruò
zàn
wéi
fàn
xún

kěn


yóu
èr
zhǒng

zhū
chū
jiā
zhěchù
jiù
zhòng
bié
zhì

wéi
liǎng
zhī

yún

lìng

ruò

wéi
fàn
biàn
便

kěn

èr
zhǒngdàn
yóu

wèn
shàn
chuāi
jiā
bàn

jiā
chū
jiā

shòu


jièyóu

èr
zhǒng
ruò
zhì

chú
zhòng
zhōng
biàn
便
cān

guò

ruò
zhì

chú

zhòng
zhōng
yīn

chù
děng
biàn
便
cān
nán
guò

yóu

yīng

èr
zhòng
gòng


shì
lèi
chū
jiā

shòuyòu
yóu

èr
fán
nǎo
duō


xìng
fán
nǎo
zhàng


zhàngnéngshì
shàng

néng

lìng

jiè
yùn
qīng
jìng
xiàn
xíng


kuàng
dāng
zhèng
shēng
guò
rén


shì
lèi
chū
jiā

shòu

jiè

yòu

zhòng
zhōng
hǎo
rén
nán


nán
guān
chá

wènèr
suī
shòu
guī


néng
suí
shòu
zhū
jìn
shì
nán
suǒ
yǒu
xué
chù

ér


míng
jìn
shì
nánjìn
shì
nán
zhě

míng
néng
qīn
jìn
chéng
shì

chú

chú

zhòng


suī
néng

suǒ
shòuér

yīng
shù
qīn
jìn
chéng
shì

chú

chú

zhòng


chú

chú

děngyīng
qīn
jìn
shè
shòu
ruò

ruò
chù


shì
zhǒng
lèi
yòu


yīng

jìn
shì
nán
ér
xiāng
qīn
shàn

shì


lèi


míng
jìn
shì
nán

rán

shòu

suǒ
yǒu
xué
chù

dāng
zhī


děng

chà
biéyún

fēi


fēi
wèi
chú

xiān
suǒ
shuōsuǒ
yǒu
shàn

shàn
děng
shēn
dāng
zhī

qiē
jiē
shì
fēi


fēi
suǒ
shè

wèn
zhū
yǒu


ruò
yóu

shòu

ruò
yóu

shòu

ruò
cóng

shòu
ruò

rán
shòu


shì
suǒ
shòu


suǒ
huòwéi
yǒu
shēng
liè
chà
bié
ruò
děng
xīn
shòu


shì
chí

dāng
zhī

yǒu
chà
bié

wèn
yóu

yīn
yuán
suī


shòu

chúér

yīng
shòuchú


lüè
yóu
liù
yīn
sǔn
hài

èr

zhǐ
sǔn
hài

sān
nán
xíng
sǔn
hài


bái

sǔn
hài


zhǔ


liù
wéi
ruò
yǒu
wéi
wáng
zhī
suǒhuò
wéi
qiáng
zéi
zhī
suǒhuò
wéi
zhài
zhǔ
zhī
suǒhuò
yóu

wèi
zhī
suǒhuò
wèi

huóshì


chù

jiā
nán

cún
huó

shì
zhū

chú
huó
mìng
shènjīn
yīng
wǎng

chú
zhòng
zhōng

zhà
xiàn

shēn


tóng


dāng
huó
mìng


yóu

shì
chǎn
zhàchū
jiā


suī
huái
怀
kǒng

shǒu

fèng
xíng
suí

xué
chù


zhū

chú


tóng
zhǐ

zhī

fàn
jiè
biàn
便
dāng

bìn

ránbèi
sǔn
hàimíng
chū
jiā
shòu


jiè


shì
míng
wéi


sǔn
hài

ruò

yǒu
rén
zuò

shìchù

jiā
nán

huó
mìng

yào
dāng
chū
jiā
fāng

cúnzhū

chú
suǒ
xiū
fàn
xíngshì

nǎi
zhì
mìng
zhōng
dāng
xiū
fàn
xíng


shì
chū
jiā
zhě

míng


sǔn
hài

suī
fēi
chún
jìng
fēi

shuō
míng
chū
jiā
shòu


ruò
yǒu
shēn
dài
yōng
zhǒng
děngzhē

zhōng
suǒ
shuō
bìng
zhuàng


shì
míng
wéi

zhǐ
sǔn
hài

yóu


zhǐ
bèi
sǔn
hài


suī

chū
jiā
rán


néng
gōng
shì
shī
cháng


yóu

shì


néng


suǒ
shòu
shī
cháng
tóng
fàn
xíng
zhě
gōng
shì
zhīshòu
chún
xìn
shī
zhǔ


yǐn
shí
děng
jìng
xìn
shīzhī
èr
zhǒng
jìng
xìn
suǒ
shīnán
xiāo

yīng
shòu
yòng

lìng

tuì
退
jiǎn
zhū
shànshì


zhǐ
bèi
sǔn
hài
zhě


yīng
chū
jiā
shòu


jiè

ruò
shàn
chuāi
jiā

bàn

jiā

míng
nán
xíng
sǔn
hài


yīng
chū
jiā
shòu


jiè

dāng
zhī
yīn
yuán

qián

shuō

yòu
bàn

jiā
lüè
yǒu
sān
zhǒng


quán
fēn
bàn

jiā

èr

fēn
bàn

jiā

sān
sǔn
hài
bàn

jiā

ruò
yǒu
shēng
biàn
便

chéng
nán
gēn

shì
míng
quán
fēn
bàn

jiā

ruò
yǒu
bàn
yuè

nán
shì
yòng

huò
yǒu
bèiwéi
guò

huò

jiàn

xíng
fēi
fàn
xíng
nán
shì
fāng


shì
míng

fēn
bàn

jiā

ruò
bèi
dāo
děng
zhī
suǒ
sǔn
hài

huò
wéi
bìng
yào
ruò
huǒ
zhòu
děng
zhī
suǒ
sǔn
hài

xiān

nán
gēn
jīn
bèi
duàn
huài


duàn
huài

nán
shì

zhuǎn

shì
míng
sǔn
hài
bàn

jiā

chū
bàn

jiā
míng
bàn

jiā

shàn
chuāi
jiā


èr
wéi
bàn

jiā
fēi
shàn
chuāi
jiā


sān
ruò

bèiwéi
guò

wéi
shàn
chuāi
jiā
fēi
bàn

jiā

ruò
yǒu
bèiwéi
guò

míng
bàn

jiā

shàn
chuāi
jiā

ruò
zào

jiānchú


wài
dào
zéi
zhù
ruò
bié

zhù
ruò

gòng
zhù

shì
míng
bái

sǔn
hài


yīng
wéi
shòu


jiè

suǒ

zhěyóu
shàng
pǐn

cán

kuì

gòu
rǎn


lìng
cán
kuì
děng
suǒ
yǒu
bái


chéng
liè


ruò
zhū
wáng
chén
ruò
wáng
suǒ
è

ruò
yǒu
zào
zuò
wáng
ruò
bèi
zhài
zhǔ
zhī
suǒ

zhí

ruòruò

jié
yǐn
ruò

suǒ

ruò
yǒu
zhèng
sòng

ruò
wéi


suǒ

kāi


shì
míng

zhǔ
yīng
wéi
shòu

jiè

ruò
biàn
huà
zhě
wéi
yīng
wéi
shòu

jiè

suǒ

zhě


huò
yǒu
lóng
děng
wéi
shòuhuà

shēn
wéi

chú
xiàng
qiú
shòu

jiè

ruò
biàn
便
wéi

shòu

jiè
zhě


shuì
mián
shí
biàn
便

běn
xíng


shuì


zuò

chú
xiàng
jiǎ
xiǎng

chú

ruò
shǒu
yuán
zhě
ruò
jìn
shì
nán


ěr
wǎng

jiàn

shēn
xíng

shì
biàn


biàn
便


qiē
zhēn

chú
suǒ

zēng
è
xīn

wèi
zhū

chú
jiē
fēi
rén
lèi

shuí
néng
jìng
shì
shī


shí


lìng

rén


è
jiàn

shì

wéi
suí
yīng
wéi

shòu


jiè

yóu

liù
yīn

yīng
shòu


chúyòu
chú
què
jiǎn
néng
zuò
jié


ā
zhē
tuō

zhù
qīng
jìng
jiè
yuán
mǎn
sēng
zhòng

wèn
yóu

yīn
yuán

yīng
shòu

jìn
shì
nán
lüè
yóu
èr
yīn
sǔn
hài


èr
nán
xíng
sǔn
hài


ruò


sǔn
hài
zhě

dāng
zhī

qiē

yīng
wéi
shòu

ruò
nán
xíng
sǔn
hài
zhě

huò
yǒu
wéi
shòu

rán


shuō
míng
jìn
shì
nán


shuō
yīn
yuán
qián


biàn

ruò
jìn
zhùdāng
zhī
wéi
yóu


sǔn
hài

yīng
wéi
shòu

huò
yǒu
suí

zhuǎn


huò
yǒu
wéi

cái

gōng
jìng
zhà
chèn


shòu
jìn
zhùrán

shí

qiú
shòudāng
zhī
shì
míng


sǔn
hài

ruò


suǒ
shuō

yīng
shòu
yīn
yuán

dāng
zhī
yīng
shòu

qián
suǒ
shuō
suǒ
yǒu


wèn
yǒu

yīn
yuán

chú


shòu

huán
shè


huò
yóu
shè
suǒ
xué
chù


huò
yóu
fàn
gēn
běn
zuì


huò
yóu
xíng
méi
èr
xíng
shēng


huò
yóu
shàn
gēn
duàn


huò
yóu

shè
zhòng
tóng
fēnchú


shòu

huán
shè

ruò
zhèng

huǐ
huài
zhèng

yǐn
méi

suī

xīn
shòu

chúxiān

shòu

dāng
zhī

shè

suǒ

zhě


yóu

ěr
shí
huì
jié
zhèng
yǒu
qíng

sǔn


néng
shòu

jiè

kuàng
dāng
yǒu
zhèng
shā
mén
guǒ
zhě

ruò
jìn
shì
nándāng
zhī
yóu


tóng
fēn
xīn


shàn
gēn
duànshè
zhòng
tóng
fēn


shòu

huán
shè

ruò
zhèng

yǐn
méi
shíchú


dào


dāng
zhī
jìn
shì
náněr

ruò
jìn
zhùdāng
zhī
yóu

chū

hòu

huò
yóutóng
fēn
xīn

huò

zhōng
jiān
shè
zhòng
tóng
fēn

suī

shòuhuán
shè


yún


xiǎng
dìng

wèi


biàn
jìng
tān
wèi

shàng
tān

yóu
chū

xiǎng
zuò

wéi
xiān


zhū
xīn
xīn
suǒ
wéi
miè
jìng
wéi

zhuǎn

shì
míng

xiǎng
dìng


shì
jiǎ
yǒu
fēi
shí

yǒu

dāng
zhī
chà
bié
lüè
yǒu
sān
zhǒng


xià
pǐn
xiū

èr
zhōng
pǐn
xiū

sān
shàng
pǐn
xiū

ruò
xià
pǐn
xiū
zhě


xiàn

tuì
退

néng


huán
yǐn
xiàn
qián

ruò
shēng

xiǎng
yǒu
qíng

tiān
zhōng
suǒ


shēn


shèn
qīng
jìng

wēi
guāng


xíng

guǎng
广tiān
zhòng

dìng
dāng
zhōng
yāo

ruò
zhōng
pǐn
xiū
zhě

suī
xiàn

tuì
退

rán
néng


huán
yǐn
xiàn
qián

ruò
shēng

xiǎng
yǒu
qíng

tiān
zhōng
suǒ
gǎn

shēn

suī
shèn
qīng
jìng
guāng
míng


xíng

guǎng
广


rán

jīu
jìng
zuì

qīng
jìng

suī
yǒu
zhōng
yāo
ér

jué
dìng

ruò
shàng
pǐn
xiū
zhěyǒu
tuì
退

ruò
shēng

xiǎng
yǒu
qíng

tiān
zhōng
suǒ
gǎn

shēn

shèn
wéi
qīng
jìng
wēi
guāng


xíng

guǎng
广


yòu
dào
jīu
jìng
zuì

qīng
jìng


zhōng
yāo

qióng
mǎn
shòu
寿
liàng
hòu
fāng
yǔn
méi


ruò
yóu

yīn

yuán

suǒ
yǒu
shēng

xīn
xīn
suǒ
miè

shì
míng

xiǎng


yún

miè
jìn
dìng

wèisuǒ
yǒu
chù
tān
wèi

shàng
tān

huòyóu
zhǐ

xiǎng
zuò

wéi
xiān


zhū
xīn
xīn
suǒ
wéi
miè
jìng
wéi

zhuǎn

shì
míng
miè
jìn
dìng


dìng
wéi
néng
miè
jìng
zhuǎn
shí


néng
miè
jìng
ā
lài

shí

dāng
zhī

dìng

shì
jiǎ
yǒu
fēi
shí

yǒu


dìng
chà
bié
lüè
yǒu
sān
zhǒng

xià
pǐn
xiū
děng

qián

shuō

ruò
xià
pǐn
xiū
zhě

xiàn

tuì
退


néng


huán
yǐn
xiàn
qián

zhōng
pǐn
xiū
zhě
suī
xiàn

tuì
退

rán
néng


huán
yǐn
xiàn
qián

shàng
pǐn
xiū
zhě

jìng

tuì
退

yǒu
xué
shèng
zhě
néng


dìng

wèi

huán
shēn
zhèng


xué
shèng
zhě


néng


wèi

fēn
jiě
tuō

qián

xiǎng
dìng
fēi
xué
suǒ


fēi

xué


zhōng

yǒu
huì
xiàn
xíngshàng
yǒu
shēng

jìng
zhù

shēng


yòu


dìng

néng
zhèng

suǒ
wèi
zhèng

zhū
shēng
shàn


yóu
shì

liú
kuáng
huàn
chù
kōng
yún


wèi
wéi
zhū

fēi
yǒu
suǒ
xiǎn

shì
míng

kōng

suǒ

zhě


ruò
chù
suǒ
xíng
dōu

suǒ


shì
chù
fāng
yǒu

kōng
xiǎng
zhuǎn

shì

dāng
zhī

wéi
jiǎ
yǒu
fēi
shí

yǒu


yún

fēi

miè

wèi
ruò


shēng
yuán
xiàn
qiánshēng
shēng

wéi
miè
wéi
jìng
míng
fēi

miè

zhū
suǒ
yǒu


shí
yīng
shēng

yuè
shēng
shí
shí
zhōng

gēng
shēng

shì


miè

shì
jiǎ
yǒu
fēi
shí

yǒu

suǒ

zhě
yǒu


xiāng


zhǒng
lèi
fēishí

yuán

shēng

shì

fēi

miè
fēi

xiàng
jué
dìng

ruò
xué
jiànluǎn
shī
湿
èr
shēng
běi


zhōu

xiǎng
tiān

ruò

ruò
shàn
chuāi
jiā
ruò
bàn

jiā

xíng
èr
xíng
děng
shēnghòu
yǒu
ruò
ài
ruò
yuàn
suǒ

fēi

miè

dāng
zhī

xiàng
jué
dìng

yóu
xué
jiàn


cháng


hòu
yǒu


yuàn
chán

shēng
hòu
yǒu

wéi
chú
wèi


yǒng
hài
ài
zhǒngwèn

yīn
yuán

míng
xīn

xiāng
yīng
shì
jiǎ
xiǎng


zhū
shì
zhōng
wéi

yán
shuō


yǒu

děng
èr
zhǒng

fēi


yǒu
jiàn
děng
èr
zhǒng

fēi


shì
guǎng
广
shuō
ān

dào


qiē
dāng
zhī

shì

shuō
liù
zhǒng
shàn
qiǎo

wèi
yùn
shàn
qiǎo
nǎi
zhì
gēn
shàn
qiǎo

yún

yīng
zhī
shì
zhū
shàn
qiǎo
guǎng
广
jiàn

tuó
nán
yuē


xìng

chà
bié


shè

zhǐ

wèn

děng
shì


xìng


lüè
yǒu
shí


wèi
yǎn
děng
shí

chù


chù
suǒ
shè


yòu
zǒng
yǒu
èr

wèi


zhǒng

suǒ
zàoshì

qiē
jiē
biàn
ài
xiāng
wèn

děng
shì
shòu

xìng


lüè
yǒu
liù
zhǒng

wèi

yǎn
děng
liù
chù
suǒ
shēngèr
zhǒng

ruò

wéi

míng
shēn
shòuwéi

míng
xīn
shòu

yóu
qián

gēn
jiē

xìng


wèn
ruò
qián

gēn
jiē
shì

xìng

yǎn
děng
shòu
míng
shēn
shòu
zhěyǎn
děng
fēi
wéi
shì
shēn


yóu
xiāngsuǒ

zhě


yǎn
děng

gēn
zhǎn
zhuǎn
xiāng


wèn
ruò
yǎn
děng
gēn

xiāng


fēi
jiē
shēn
xiāngzhū
shòu
yóu
shì
yīn
yuán
yīng
fēi
shēn
shòuyǒu

gēn


shēn

jiù

wéi
míng
guò

wèn
ruò


shēn


guò
zhě


gēn

ěr


shēn
zhuǎngēn
shòu
yīng
míng
shēn
shòu

shì


qiē
jiē
shì
shēn
shòu

xīn
shòuzhū
yǒu

gēn
dìng


shēn
ěr


yǒu
guò

suǒ

zhě


shēng


jiè
yǒu
qíng

gēn

shēn
ér
zhuǎn

shì


gēn
suǒ
shēng
zhū
shòu

míng
shēn
shòu

wéi


zhě

míng
xīn
shòu


zǒng
shuō
èr

wèi
shēn
xīn
shòu

yòu

qiē
shòu
jiē
lǐng

xiāng

wèn

děng
shì
xiǎng

xìng
liù
zhǒng


qián
yīng
zhī

yòu
xiǎng
yǒu
liù


yǒu
xiāng
xiǎng

èr

xiāng
xiǎng

sān
xiá
xiǎo
xiǎng


guǎng
广

xiǎngliàng
xiǎng

liù

suǒ
yǒu
xiǎng

yòu
lüè
yǒu
èr


shì
jiān
xiǎng

èr
chū
shì
xiǎng

xiá
xiǎo
xiǎng
zhě

wèi

chán
xiǎng

guǎng
广

xiǎng
zhě

wèi

chán
xiǎng


liàng
xiǎng
zhě

wèi
kōng
shí

biān
chù
chán
xiǎng


suǒ
yǒu
xiǎng
zhě

wèi

suǒ
yǒu
chù
chán
xiǎng
qiē
míng
yǒu
xiāng
xiǎng


xiāng
xiǎng
zhě

wèi
yǒu
dǐng
xiǎng


qiē
chū
shì
jiān
xué

xué
xiǎng

yòu

qiē
xiǎng
jiē
děng
liǎo
xiāng
wèn

děng
shì
xíng

xìng
liù
zhǒng


qián
yīng
zhī

yòu

xíng
xiāng
yóu

zhǒng
lèi
lìng
xīn
zào
zuò


wéi
jìng
suí


èr
wéi


huì

sān
wéi

biénéng


rǎnlìng
xīn

zài
zhuǎn

yòu

xíng
xiāng
lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě
shàn
xíng

èr

shàn
xíng

sān


xíng

yòu

qiē
xíng
jiē
zào
zuò
xiāng
wèn

děng
shì
shí

xìng


lüè
yǒu
liù
zhǒng

suǒ
wèi
yǎn
shí
nǎi
zhì

shí

shì
shí

xìng
chà
bié

yòu
shí
yǒu
sān
zhǒng


lǐng
shòu
chà
bié

èr
cǎi
jìng
chà
bié

sān
fēn
wèi
chà
bié

lǐng
shòu
chà
bié
yǒu
sān

cǎi
jìng
chà
bié
yǒu
liù

fēn
wèi
chà
bié
yǒu
sān


shì
shí
yùn
chà
bié
zǒng
yǒu
shí


xìng

yīng
zhī
shì
míng
zhū
yùn

xìngyùn

yún


wéi
xiǎn


jiàn

zhū
yùn

wèi
suǒ
yǒu

ruò

lái
jīn
nǎi
zhì
yuǎn
jìnnǎi
zhì
shí

ěr


shì
zǒng
lüè
shè

qiē
yùn
shì
yùn


yòu
yóu
zhū
yùn
wéi
yǒu
zhǒng
zhǒng
míng
xìng
zhū
xíng

dāng
zhī
wéi
xiǎn


xìng

jiàn

zhū
yùn


yún


yùn
chà
bié

lüè
yóu
liù
zhǒng


yóu
shì


èr
yóu
xiāng


sān
yóu
shí
zhí

zhíyóu
shí
kōng

kōngyóu
xiǎng
suǒ
xíng


liù
yóu
biānshì
zhě

wèi
suǒ
yǒu
zhū

jiē
shì


zhǒngzhǒng
suǒ
zào

xiāng
zhě

lüè
yǒu
sān
zhǒng


qīng
jìng


èr
qīng
jìng
suǒsān

suǒyòu
biàn
ài
xiāng
shì

gòng
xiāng

shí
zhí

zhí
zhě

ruò
shí

zhí
míng
zhí
shòu
yún


wèi
shí
suǒ
tuō
ān
wēi
shì
tóng


shēng
cháng

yòu

wéi

néng
shēng
zhū
shòuxiāng
wéi
fēi
zhí
shòu


shí
kōng

kōng
zhě

ruò
shí

kōng
míng
tóng
fēn


yóu


shí
děng

zhuǎn


ruò
shí
kōng
zhě
míng

tóng
fēn
xiāng

ér
suí
zhuǎn


xiǎng
suǒ
xíng
zhě

wèi
yuán

xiǎng
lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě

xiǎng

èr
yǒu
duì
xiǎng

sān
bié

xiǎng


xiǎng

sān


yǒu
guāng
yǐng
xiāng

èr

fāng
chù
xiāng

sān


zhù
xiāng


shì
sān
xiāng
suí
sān
xiǎng
suǒ
xíng

qīng
děng
xiāng

míng
wéi

xiǎng

néng

xíng
ài
míng
yǒu
duì
xiǎng

néng

nán

shè
tián
děng
jiǎ
míng
bié

xiāng

shì
míng
xiǎng
suǒ
xíng
chà
bié

biān

zhě

wèi

biān

lüè
yǒu
èr
zhǒng


duò
xià
jiè

wèi

chán


èr
duò
zhōng
jiè

wèi

chán


dāng
zhī

zhōng
jiù

zēng
shàng
suǒ
shēng
zhū


shuō


jiè

yǒu
zhū


fēi
jiù
shēng
dìng

zài

shuō

yóu

shēng
dìng


qiē

jiē


zài
zhū
dìng
jiā
xíng
lìng
xiàn
qián


dāng
zhī


míng

wēi

dìng
suǒ
shēngyún

shòu
yùn
chà
bié

lüè
yóu

zhǒng


yóu
shì


èr
yóu
xiāng


sān
yóu
shēngyóu
guān
cháyóu
chūshì
zhě

wèi
lǐng


shùn
lǐngxiāng
zhě

wèi

xiāng

gòng
xiāng


xiāng
yǒu
sān


shòu

shòu
shòu


shòu
huài

shòu


shòu

xíng
yóu

yīn
yuán
zhū
suǒ
yǒu
shòu
jiē
shuō
míng


shì
míng
shòu
gòng
xiāng

shēng
zhě

wèi

qiē
shòu

shí
liù
chù
suǒ
shēng


děng
shí
liù

wèi
yǎn
chù
ěr
chù


chù
shé
chù

shēn
chù

chù

yǒu
duì
chù
zēng

chù

shùn

shòu
chù

shùn

shòu
chù

shùn
shòu
chù

ài
chù

huì
chù

míng
chù


míng
chù

fēi
míng
fēi

míng
chù

yóu
suǒ


suǒ

jìng


jiàn

liù
chù

yǒu
duì
chù

yóu
fēn
bié
jìng

jiàn

zēng

chù

yóu
lǐng

jìng

jiàn

shùn

shòu
děng
chù

yóu
rǎn
jìng

jiàn

ài
huì
míng

míng
fēi
míng
fēi

míng
chù

shì
míng
shòu
shēng
chà
bié

guān
chá
chà
bié
zhě


qiē

lái
yīng
zhèng
děng
jué
chū
xiàn
shì
jiān

jiē

zhū
shòu


zhǒng
guān

wèi
shòu
yǒu

zhǒng

shuí
wéi
shòu


shuí
shì
shòu
miè

shuí
shì
shòu


xíng

shuí
shì
shòu
miè

xíng

shuí
shì
shòu
ài
wèi

shuí
shì
shòu
guò
huàn

shuí
shì
shòu
chūshì
guān
shí

shí
liǎo
zhī
shòu
yǒu
sān
zhǒng

chù


shòu


yīng
zhī

jīng
fēn
bié
guǎng
广
shuō


shì

zhǒng
guān
chá
zhū
shòu

dāng
zhī
lüè
xiǎn

xiāng

guān
xiàn

zhuǎn
yīn
guān

miè

guān
hòu

zhuǎn
yīn
guān

miè

guān

èr
zhuǎn
yīn

guān

èr
zhuǎn
miè

yīn
guān

qīng
jìng
guān

shì
míng
guān
chá
chà
bié

chū

zhě

wèi
chū
jìng

chū

yōu
gēn


èr
jìng

chū


gēn


sān
jìng

chū


gēnjìng

chū


gēnxiǎng
jiè
chū

shè
gēn

shì
míng
chū

chà
bié


yún

xiǎng
yùn
chà
bié

lüè
yóu

zhǒng


yóu
shì


èr
yóu
xiāng


sān
yóu
diān
dǎoyóu

diān
dǎoyóu
fēn
bié


shì
zhě
wèi

suǒ
yuán
xiāng

suí
shùnxiāng
zhě


xiāng
yǒu
liù
zhǒng


qián
yīng
zhī

děng
liǎo
xiāng
shì
gòng
xiāng

shì
míng
xiāng
chà
bié

diān
dǎo
chà
bié
zhě

wèi
zhūsuǒ
zhī
xiǎo

suí
zhú

míng
zuòsuǒ
yuán
jìng

cháng

cháng

xiāng
ér
zhuǎn

shì
míng
xiǎng
dǎo
cháng

cháng


shì


jìng

jìngxiǎng
diān
dǎo

zhū
zài
jiā
zhě
néng

xīn
dǎo


fēn
chū
jiā
zhě
néng

jiàn
dǎo

shì
míng
diān
dǎo
chà
bié


xiǎng
diān
dǎo

yǒu
chà
bié

wèi


shì
xié


xiāng
shì
míng
xiǎng
dǎo

ruò
yóu

shì
děng
liǎo
xiāng


jìng
tān
zhuó

shì
míng
xīn
dǎo

ruò
yóu

shì
děng
liǎo
xiāng

yǒu
zhí
zhù
zhě


diān
dǎo
shì
jiān
zhí
rěn

kāi
shì
jiàn


shì
míng
jiàn
dǎo


diān
dǎo
chà
bié
zhě

wèi
zhū
cōng
ruì
yǒu
suǒ
xiǎo
liǎo

suí
zhì
huì
míngzuòsuǒ
yuán
jìng

cháng
zhī

cháng


zhī
shìjìng
zhī

jìngzhīzhèng

xiāng
zhuǎn

shì
míng
xiǎng

diān
dǎo

xīn

diān
dǎo

jiàn

diān
dǎo

shì
míng

diān
dǎo
chà
bié

fēn
bié
chà
bié
zhě

lüè
yǒu

zhǒng
xiǎng
fēn
bié
xiāng


jìng
jiè
fēn
bié

èr
lǐng

fēn
bié

sān
jiǎ
shè
fēn
biéwàng
fēn
bié


shí

fēn
bié

ruò

jìng
jiè

suí
wèi
xiāng

míng
jìng
jiè
fēn
bié

zhí

jìng
jiè
suǒ
shēng
zhū
shòu

míng
lǐng

fēn
bié

ruò

shì
míng

shì
lèi

shì
xìng
děng
zhǒng
zhǒng
shì

yán
shuō
xiāng

míng
jiǎ
shè
fēn
bié


zhū
jìng
jiè

diān
dǎo
xiāng

míng

wàng
fēn
bié


zhū
jìng
jiè


dǎo
xiāng

míng
shí

fēn
bié


shì
zǒng
míng
xiǎng
yùn
fēn
bié
chà
biéyún

xíng
yùn
chà
bié


yóu

xiāng


yóu
jìng
jiè


èr
yóu
fēn
wèi


sān
yóu

rǎnyóu
qīng
jìngyóu
zào
zuò


yóu
jìng
jiè
zhě

wèi

xíng
yùn

liù

shēn

yóu
fēn
wèi
zhě

wèi

shēng
děng

xiāng
yīng
xíng
yóu

shēng
děng
wéi
yǒu
fēn
wèi
suǒ
xiǎn
xiàn


yóu

rǎn
zhě

wèi


rǎn
zhū
xíng
jiàn

fán
nǎo

suí
fán
nǎo

yóu
qīng
jìng
zhě

wèi

qīng
jìng
zhū
xíng
jiàn

xìn
děng

yóu
zào
zuò
zhě

wèi

qián
shuō

zào
zuò
xiāng
wéi
jìng
suí

děng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |