当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第52卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第52卷(注音)shī

lùnshí
èr
juàn

shè
jué

fēn
zhōng

shí
shēn
xiāng
yīngzhī
èryún

děng

jiān
yuán

wèi

zhū
xīn
xīn
suǒ

jiān


zhū
xīn
xīn
suǒ
shēng

shuō

wéi

děng

jiān
yuán

ruò

liù
shí
wéi

liù
shí
děng

jiān
yuán


shī
shè

míng
wéi

gēn


míng

chù

míng

jiè

yún

suǒ
yuán
yuán

wèi

shí
shēn


děng

jìng

wéi
suǒ
yuán
yuán

ruò

shí


qiē

wài
shí
èr
chù
wéi
suǒ
yuán
yuán
yún

zēng
shàng
yuán

wèi
yǎn
děng
chù
wéi
yǎn
shí
děng

shēng
zēng
shàng
yuán

ruò
zuò


suǒ
yuán
jìng

wéi
zhū
shí
yǐn

zēng
shàng
yuán

ruò
zhū
xīn
xīn
suǒ

zhǎn
zhuǎn

wéi

shēng
zēng
shàng
yuán

ruò
jìng

jìnghòu
ài
fēi
ài
guǒ


shú
guǒ
wéi
xiān
suǒ
zuò
zēng
shàng
yuán

ruò
tián
fèn
shuǐ
děng


zhū
miáo
jià
wéi
chéng
bàn
zēng
shàng
yuán

ruò


gōng
qiǎo
zhì
shì
jiān
gōng
qiǎo

chù
wéi
gōng

zēng
shàng
yuán


shì

yuán
zhōng

yīn
yuán

zhǒng
wàng
suǒ
shēng

néng
wéi
shēng
yīn


sān
zhǒng
yuán
wàng
suǒ
shēng


dāng
zhī
dàn
wéi
fāng
biàn
便
yīn

shìzhū
xíng
shēng

fāng
biàn
便
yuán
xiàn
zài
qián
shízhū
xíng
zhǒng

biàn
便
néng
shēngzhū
xíng

shì

zhū
xíng

yǒu
tóng
shí
dùn
shēngdāng
zhī

zhǐ

shì

yuán
jiàn

shí
yīn

děng
zhōng

shuō
wèn

shì
zūn
yán

guò

zhū
xíng
wéi
yuán
shēng


wèi
lái
zhū
xíng
wéi
yuán
shēng


guò

wèi
lái
zhū
xíng
fēi
yǒushì
zūn
xuān
shuō

xíng
wéi
yuán
shēng


ruò


yuán
fēi
yǒu
shì
jìng
ér

shēng
zhě

yún


wéi
wēi
miào
yán
shuō


shì
zūn
yán

yóu
èr
zhǒng
yuán
zhū
shí

shēng


děng
wéi
èr

wèi
yǎn
shì
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
yóu
néng
zhí
chí
zhū

shí
shēn
suǒ

xíng
shì
zūn
jiǎ
shuō
míng


shì

shuō
yán
yuán
shí

shēng

wèn

yīn
yuán

zhī

shì
zūn
yǒu
shì
yóu


shí

yuán

lái
shí
wéi
jìng
jiè
shì
xiànfēi

jìng
shí

chù
suǒ
shè

yòu
yǒu
xìng
zhě
ān

yǒu

néng
chí
yǒu


ruò

xìng
zhě
ānnéng
chí
jiē
míng


yóu


shí

yǒu
xìng


ruò
yóu


ér

ānshí
liǎo
biéxìng


ruò
yóu


ér

ānshí
liǎo
bié

ruò

èr
zhǒng

yóu
èr


liǎo
bié
zhě


yīng
shuō

yuán

qiēqiē


shè
zuò
shì
shuō

biàn
便
yīng
wéi
hài


dàn
duō

yòu

yīng
yán


suǒ
yǒu
fēi
yǒu

ěr

shì


shuō

shì


shí


lái
shì
fēi
shí
yǒu
xiāng

yuán

wéi
jìng

yóu


zhī

shí

yuán
fēi
yǒu
wéi
jìng

yǒu
guǎng
广

yán
lùn
dào


yóu

zhèng
zhī
yǒu
yuán

shí

wèi

shì
zūn
wēi
miào
yán
shuō

ruò

ruò
wài

èr
zhōng
jiān
dōu

yǒu

xìng
fēi
yǒu
wéi
shè
fēi

wéi
shè

gòng
xiāng
guān
shí
fēi

yuán

jìng
jiè
ér
zhuǎn


míng


yán
lùn
dào


yòu


xiāng
wèi
chù


shì

shì
shēng

biàn


suǒ
ān

zhōng
shī
shè
yǐn
shí
chē
chéng


yán

shì
zhái
jūn
lín
děng
shì


yǐn
shí
děng


xiāng
děng
dōu

suǒ
yǒuyǒu
xìng
fēi
yǒu
wéi
shè
fēi

wéi
shè


xiāng
guān
shí
fēi

yuán

jìng
jiè
ér
zhuǎn

shì
míng

èr
yán
lùn
dào


yòu


qiē
dōu

suǒ
yǒu
xié
jiàn

wèi

shī

ài

guǎng
广
shuō

qián

ruò
shī
ài

děng

xìng
shì
yǒushì
jiàn
yīng
fēi
xié
jiànshí
jiàn

shí
shuōruò
shì

zhū
xié
jiàn
zhě

yuán

jìng
jiè
shí
yīng

zhuǎn

shì
míng

sān
yán
lùn
dào


yòu
zhū
xíng
zhōng

cháng

héng


biànzhū
xíng
zhōng
cháng
héng

biàn

xìng

fēi
yǒu
wéi
shè
fēi

wéi
shè

gòng
xiāng
guān
shí
fēi

yuán

jìng
jiè
ér
zhuǎn

ruò
yuán

jìng
shí

zhuǎn
zhě

biàn
便

zhū
xíng
cháng
héng

biàn

xìng
zhī
zhōng


néng

shí
zhì
huì
guān
chá

ruò

guān
chá
yīng

shēng
yàn

ruò

shēng
yàn
yīng
ruòyīng

jiě
tuō

ruò

jiě
tuō
yīng

yǒng
jìn
jīu
jìng
niè
pán

ruò
yǒu
qiē
yǒu
qíng
yīng
jiē
jīu
jìng
suí
zhú

rǎn

chūshì
míng


yán
lùn
dào


yòu
wèi
lái
xíng
shàng

yǒu
shēng


kuàng
yǒu
miè

rán
shèngwèi
lái
xíng
fēi

suí
guān
shēng
miè
ér
zhù

shì
míng


yán
lùn
dào


yóu

zhèng
yǒu
yuán


shí


yǒu
suǒ


shì
zhǒng
lèi
yán
lùn
dào


zhèng
chéng
dìng
yǒu
yuán

zhī
shí


yīng
dāng
zhī
wèn

shì
zūn
yán

yǒu
guòruò
guòshì

zhě


yīng
jīn
shí
yǒu

lǐng

yǒu
sǔn
hài
shòu

huò


yīng
yǒu

lǐng


sǔn
hài
shòuguò

shēng
zhōng
jìng

jìng
miè

néng
gǎn
dāng
lái
ài

ài
guǒzhǒng

shè
shòu
xūnxíng
xiāng

zhǎn
zhuǎn

duàn

shì
zūn
wéi
xiǎn

shì
xiāng


shì

shuō
yán
yǒu
guòyòu

shì
zūn
guān
èr


zuò

shì
shuō


wéi
zhē
zhǐ

píng
děng
yīn
lùn
zhěxiǎn

dào


wèi

wàng
jiàn
cóng


zài

shì
fàn
wáng

xìng
zhàng


suǒ

děng


qiē
yǒu
qíng
jìng

jìng
zhuǎn

èr
wéi
zhē
zhǐ

qiē

yīn
lùn
zhěxiǎn

dào


wèi

wàng
jiàn
dōu

yǒu
yīn

qiē
yǒu
qíng
jìng

jìng
zhuǎn
wèn

shì
zūn
yán

yǒu
guò

xíngxíng
zhōng


duō
wén
shèng


zhòng


liàn
zhù

yǒu
wèi
lái
xíngxíng
zhōng


duō
wén
shèng


zhòng


wàng
zhùguò

zhū
xíng

guǒ

yǒu

wèi
lái
zhū
xíng
shè
yīn

yǒu

suǒ

zhě


xiàn
zài
zhū
xíng
sān
xiāng
suǒ
xiǎn


shì
guò

guǒ
xìng


èr
shì
wèi
lái
yīn
xìng


sān

xiāng
xiāng


duàn


wéi
xiǎn
shì
zūn
shuō

shì
yán

yòu
guān
èr


zuò
shì
shuō


wéi
zhē
duàn


lái

shí
yǒu
zhí


xiǎn

dào


wèi
ruò

lái
zhū
xíng
xìng
xiāng
shì
shí
yǒu
zhě


yīng
yóu


lái
zhī
xìng
shuō
yán
shì
yǒu

èr
wéi
zhē
duàn


zhí


xiǎn

dào


wèi

wànglái
shì
xiàn
zài

ěr
dōu

suǒ
yǒu

wèn

shì
zūn
yán

yǒu
guò

jiè
yǒu
wèi
lái
jiè
yǒu
xiàn
zài
jièruò


guǒ
zhǒng

xiāng


míng
guò

jiè

ruò
wèi

guǒ
dāng
lái
zhǒng

xiāng


míng
wèi
lái
jiè

ruò
wèi

guǒ
xiàn
zài
zhǒng

xiāng


míng
xiàn
zài
jiè

dāng
zhī

zhōng

shìruò

chú
děng


shì
zhǒng

xiāng

zhōng
ér

shàn
qiǎo

míng
qiē

zhōng
zhèng


liàng
zhǒng
zhǒng

xìng
zhū
jiè
shàn
qiǎo


yún

yīng
zhī
shēng
lǎo
zhù

cháng


děng
yùn

bié
shí
yǒu

wèi

zhē
wèi
lái
zhū
xíng
shí
yǒu
xìng

dāng
zhī

zhē
shēng
shí
yǒu
xìng

suǒ

zhě


wèi
lái
shì
shēng


suǒ
yǒu

yún

néng
shēng
suǒ

zhū
xíng


fēi
xiàn
zài
shēng
néng
shēng
xiàn
zài
zhū
xíng

yóu

shēng
xiāng
yǒu
chà
bié
míng

suǒ
wèi
zhū
xíng
ruò
shēng
ruò


ruò
xiàn
zài
xìngchà
bié
shēng
zhī

xiāng
dìng
zhū
cōng
huì
zhě

yīng
shuō
yán


yóu
xiàn
zài
lìng

zhū
xíng
chéng
xiàn
zài
xìng

suǒ

zhě


ruò
zuò
shì
shuō

shēng
shēng
zhū
xíng

dāng
zhī

xiǎn

xiàn
zài
xìng
néng
chéng
xiàn
zài

yòu

qiēbié
yǒu

zhǒng

yīn
yǒu

shēng
néng
shēng

yòu

shēng
xiāng
wéi

zhū
xíng
shēng


wéi
shì
zhū
xíng
shēng
yīn


ruò

zhū
xíng
shēng
zhěshēng
xiāng
néng
shēng
zhū
xíng
yóu
yǒu
shēng

zhū
xíng

shēng


yīng
dào


ruò
shì
zhū
xíng
shēng
yīn
zhě

zhū
xíng
shēng
shíxíng
biàn
便
yǒu
èr
shēng

wèi
shēng
néng
shēng


yīng
dàoshēng

shì

lǎo
zhù

cháng
yóu

dào


yīng
dāng
zhī


zhī
shēng
děng

zhū
xíng
zhōng
jiǎ
shī
shè

yǒu
yóu
yǒu
yīn

zhū
xíng
fēi
běn

xiāng
shǐ

shuō
míng
wéi
shēng

hòu

zhū
xíng

qián
chà
bié
shuō
míng
wéi
lǎozhū
xíng
shēng
wèi
zàn
tíng
shuō
míng
wéi
zhù

shēng
shà

hòu
zhū
xíng
xiāng
jìn
shuō
míng
wéi
miè


míng

cháng
wèn
ruò
yǒu
wéi


shēng
lǎo
zhù
miè

yǒu
wéi
xiāngshì
zūn
dàn
shuō
sān
zhǒng


shēng

èr
miè

sān
zhù

xìng


yóu

qiē
xíng
sān
shì
suǒ
xiǎn


cóng
wèi
lái
shì
běn

ér
shēng

shì

shì
zūn
yóu
wèi
lái
shì

yǒu
wéi


shuō
shēng
yǒu
wéi
xiāngshēng

luò
xiè
guò


shì

shì
zūn
yóu
guò

shì

yǒu
wéi


shuō
miè
yǒu
wéi
xiāng

xiàn
zài
shì

èr
xiāng
suǒ
xiǎn

wèi
zhùsuǒ

zhě


wéi
xiàn
zài
shí
yǒu
zhùqián
hòu
biàn


wéi
xiàn
zài

shì

shì
zūn
yóu
xiàn
zài
shì

yǒu
wéi


zǒng
shuō
zhù

wéi

yǒu
wéi
xiāng
wèn

shèng


yīng
guān
yǒu
wéi


sān
xiāngdàn
shuō
shèng


zhòng

zhū
yùn
zhōng
suí
guān
shēng
miè
ér
zhù


shuō
suí
guān
zhù

xìngshēng

zhù


shēng
suǒ
xiǎn

shì

èr
xiāng

wéi

fēn
jiàn

shēng
pǐn


shuō
suí
guān

shēng
xiāng
zhùèr
fēn
jiàn

miè
pǐn


shuō
suí
guān

miè
xiāng
zhù

yòu
ruò
yóu

xiāng

yàn

weí

jīn


zhōng
dàn
shuō

xiāng

wèi

zhū
xíng
zhōng
guān

cháng
xiāng

néng

yàn
huàn


jiě
tuō


dàn

weí

cháng
xìng
xiāng


cháng
xìng
xiāng
běn

jīn
yǒu

yǒu

huán

suǒ
xiǎn

běn

jīn
yǒu

shì
míng
wéi
shēng

yǒu

huán

shì
míng
wéi
miè


shēng
chà
bié
yǒu
duō
zhǒng

wèi
shà

shēng

xiāng

shēng

zēng
cháng
shēng

xīn
chà
bié
shēngài
shēng


ài
shēng

xià
liè
shēng

chù
zhōng
shēng

shēng
miào
shēng

yǒu
shàng
shēng


shàng
shēng


zhōng
zhū
xíng
shà

shà

xīn
xīn
ér


míng
shà

shēng

ruò

zhū
jié
huò


jié

cóng


yǒu
qíng

méi
wǎng


yǒu
qíng


zhū
yùn

shēng
míng
xiāng

shēng
ruò
cóng
yīng
hái
tóng

děng
wèi

nǎi
zhì
wǎng

shuāi
lǎo
děng
wèi

míng
zēng
cháng
shēng

ruò
yuán


jìng
jiè
zhòushàmóu


duō
děng
wèi

shù
shù
qiān
xiè
fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
xīn


huò

xiāng
yīng
huò

xiāng
yīng

huò
xiāng
yīng

huò
yǒu
tān
xīn
huò

tān
xīn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
huò
shàn
jiě
tuō
xīn
huò

shàn
jiě
tuō
xīn


shì
míng
wéi
xīn
chà
bié
shēng

ruò

luò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ


zhōng
shēng


shì
míng
wéi
fēi

ài
shēng

ruò

rén
tiān


zhōng
shēng

míng

ài
shēng

ruò

xià
liè

jiè
zhōng
shēng

míng
xià
liè
shēng

ruò

chù
zhōng

jiè
zhōng
shēng

míng
chù
zhōng
shēng

ruò

shēng
miào


jiè
shēng

míng
shēng
miào
shēng


yǒu
chà
bié

wèi
zuì
chū

tāi
zhě

míng
xià
liè
shēng

zhōng
èr

tāi
zhě

míng
chù
zhōng
shēng

zuì
hòu

tāi
zhě

míng
shēng
miào
shēng


yǒu
chà
bié

wèi
rǎnrǎn

guǒ
shēng

míng
xià
liè
shēng

ruò
zhū
shàn


shàn
guǒ
shēng

míng
shēng
miào
shēng

chú
shàn

shàn
guǒ
suǒ
shēng
míng
chù
zhōng
shēng

ruò

duò
jiè
shēng
shuō

shǐ
cóng

jiè
nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù
shēng

míng
yǒu
shàng
shēng

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
shēng

míng

shàng
shēng

ruò

duò

shēng
shà

xiāng

shēng
shuō

chú
ā
luó
hàn
děng
zuì
hòu
zhōng
wèi

suǒ
yǒu
zhū
yùn


qiē
wèi
suǒ
yǒu
xíng
shēng

míng
yǒu
shàng
shēng

ruò
ā
luó
hàn
děng
zuì
hòu
zhōng
wèi
suǒ
yǒu
xíng
shēng

míng

shàng
shēng


lǎo
chà
bié
dāng
zhī

yǒu
duō
zhǒng

suǒ
wèi
shēn
lǎo
xīn
lǎo
shòu
寿
lǎo

biàn
huài
lǎo


zhuǎn
biàn
lǎo


zhōng
shuāi
biàn
děng
nǎi
zhì
shēn
huài

guǎng
广
shuō

jīng

shì
míng
shēn
lǎo

ruò

shòu
xiāng
yīng
xīn
biàn


shòu
xiāng
yīng
xīn
zhuǎn

huò
shàn
xīn
biàn

rǎn

xīn
zhuǎn

huò


ài
shì
zhōng

wàng
xīn
biàn


wàng

guǒ
xīn
zhuǎn

shì
míng
xīn
lǎo

ruòzhòushàmóu


duō
děng
wèi

shù
shù
qiān
xiè
shòu
寿
liàng
sǔn
shǎo

jiàn
jiàn
zhuǎn
jiǎn
nǎi
zhì
dōu
jìn

shì
míng
jìn
lǎo

ruò
zhū

guì
xīng
shèng
tuì
退
shī


bìng


chōng
yuè
děng
biàn

míng
biàn
huài
lǎo

ruò
cóng
shàn

zēng
shèng

zhōng


méi


wǎng

è

xià
liè

zhōngshēng


míng


zhuǎn
biàn
lǎo


yǒu

lǎo
wéi
yuán

néng
chéng

shàng
suǒ
shuō

qiē
zhǒng
lǎo

suǒ
wèi
zhū
xíng
shà

shà

zhuǎn

xìng
lǎo


zhù
chà
bié
dāng
zhī

yǒu
duō
zhǒng

wèi
shà

zhù

xiāng

zhù

yuán
xiāng

zhù


sǎn
luàn
zhù


guǐ
fàn
zhù

ruò

shēng
zhū
xíng
shēng
shí
zàn
tíng

míng
shà

zhù

ruò
zhū
zhòng
shēngchù

yóu


shí
wéi

zhǐ


nǎi
zhì
shòu
寿
zhù

wài

shì
jiān

jié
liàng
zhù

míng
xiāng

zhù

ruò

shòu

shòu
shòu

ruò
shàn

shànděng

nǎi
zhì

bié
yuán
xiàn
zài
qián
ěr
suǒ
shí
zhù

shì
míng
yuán
xiāng

zhù

ruò
zhū
dìng
xīn
yóu
sān


zhèng

xiàn
qián

míng

sǎn
luàn
zhù

ruò
fāngguó
chéng
cūn
luó

wáng
dōu
wáng
gōng

ruò
zhí

jiā
shāngzhū

zhòng
zhōngguǐ
fàn
jiàn

suí
zhuǎn


shì
míng
wéi

guǐ
fàn
zhùcháng
chà
bié
dāng
zhī

yǒu
duō
zhǒng

wèi
huài
miè

cháng

shēng


cháng

biàn


cháng

sǎn
huài

cháng

dāng
yǒu

cháng

xiàn
duò

cháng

ruò

qiē
xíng
shēng

xún
miè

míng
huài
miè

cháng

ruò

qiē
xíng
běn

jīn
yǒu

míng
shēng


cháng

ruò

ài
zhū
xíng

xiāng
xíng


míng
biàn


cháng

ruò

biàn
huài

ài
zhòng


zēng
shàng
wèi

sǎn
tuì
退
shī

míng
sǎn
huài

cháng
cháng
zài
wèi
lái
shí

míng
dāng
yǒu

cháng


xiàn
zài
shì
zhèng
xiàn
qián
shí

míng
xiàn
duò

cháng

ruò
shòu
yòng

chén
duō
fàng

zhě

dàn
néng

weí
biàn


cháng
sǎn
huài

cháng
xiàn
duò

cháng

guǎng
广

bēi
tàn
chóu
kuì
yōu
cuì

rán

zhū
xíng

néng
yàn


ruò
zhū
wài
dàoshì
zhū

cháng
xìng

duō


weí

shǎo
néng
fāng
biàn
便
yàn
huàndàn

zhū
xíng

fēn
yàn


néng
jīu
jìng

ruò
shèng


yuán
mǎn

weí
zhū

cháng
xìngqiē
xíng
jīu
jìng
yàn
huàn
nǎi
zhì
jiě
tuō


yún


huò
chéng
jiù

wèi
ruò
lüè
shuō

shēng
yuán
shè
shòu
zēng
shèng
zhī
yīn
shuō
míng
wéi


yóu

dào

dāng
zhī

shì
jiǎ
yǒu

ruò
yán

shì
shí
yǒu


wéi
shì
zhū
xíng
shēng
yīn

wéi
shì
zhūsǎn
yīn

ruò
shì
zhū
xíng
shēng
yīn
zhě

ruò
cóng
xiān
lái
wèiyǒu
shēng
yīn
zhī


yīng
cháng

shēng

yóu


yīng

jìngruò
shì
zhūsǎn
yīn
zhě


qiē
shàn

shàn


yǒu


suī
xiāng
wéi
yīng
dùn
xiàn
xíng

shì

èr
zhǒng


yīng


yòu
shēng
yīn
zhě

suǒ
wèi

bié
yuán
suǒ
shè
shòu
zhū


zhǒngsǎn
yīn
zhě

wèi
yóu

yuán
xiàn
zài
qián


yuán

sǎn

ruò

yǐn

yuán
zhōng
shì


zài
jiǎ

wéi

zài
wéi

zhǐ


suǒ
yǒu
shì
luó

suī


miè

ruò
xiàn
zài
qián

biàn
便
néng


yǐn

zhū
yuán
lìng

shēng


shì


shuō

míng
wéi


dāng
zhī


lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhǒng

chéng
jiù

èr

zài
chéng
jiù

sān
xiàn
xíng
chéng
jiù

ruò
suǒ
yǒu
rǎn


zhūshēng


shàn


yóu
gōng
yòng
ér
xiàn
xíng
zhě


zhū
zhǒng

ruò
wèi
wéi
shē


zhī
suǒ
sǔn


ruò
wèi
wéi
shèng
dào
zhī
suǒ
yǒng
hài

ruò

wéi
xié
jiàn
sǔn

zhū
shàn

duàn
shàn
gēn
zhě


shì
míng
wéi
zhǒng

chéng
jiù

suǒ

zhě


nǎi
zhì

zhǒng

wèi
bèi
sǔn


wèi
bèi
yǒng
hài

ěr
shí

rǎn

děng


ruò
xiàn
xíng
ruò

xiàn
xíng
jiē
shuō
míng
chéng
jiù


ruò
jiā
xíng
suǒ
shēng
shàn
fēnshēng
yuán
suǒ
shè
shòu
zēng
shèng
yīn
zhǒng


míng

zài
chéng
jiù

ruò
xiàn
zài
zhū


xiāng
xiàn
qián
zhuǎn

míng
xiàn
xíng
chéng
jiù


yún

mìng
gēn

wèi
yóu
xiān
chù

suǒ
shēng


suǒ
yǒu
zhù
shí
xiàn
liàng
shì
fēn

shuō
míng
wéi
shòu
寿
shēng

mìng
gēnduō
zhǒng
chà
bié

wèi
dìng

dìng

suí
zhuǎn

suí
zhuǎn

ruò
shǎo
ruò
duō

ruò
yǒu
biān

ruò

biān


ruò

shì

zhuǎn
ruò
fēi

shì

zhuǎn

chú
shàn

zhōu
rén
shòu
寿
fēn
liàng

suǒ

shēng
chù
shòu
寿
liàng
jué
dìng


shàn

zhōu
huò
shí
shòu
寿
mìng
guǎng
广

yǒu
liàng

huò
shí
duǎn

shòu
寿
liàng

dìng

běi


zhōu
rén
shòu
寿
liàng
suí
zhuǎn


jué
dìng
liàng

jìng
suí
zhuǎn


zhōng
yāo
qiē
chù
míng

suí
zhuǎn

shàn

zhōu
rén
shí
suì
shí
shòu
寿
míng
wéi
shǎo
shòu
寿

bàng
shēng

fēn

míng
shǎo
shòu
寿

suǒ

zhěfēn
bàng
shēng
huòshòu
寿
liànghuò
yǒu

fēn
ruò
èr
ruò
sān

nǎi
zhì

duō
shí

shí

shòu
寿
liàngfēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
shòu
shēng
yǒu
qíng

míng
wéi
duō
shòu
寿

jīng


wàn

jié
shù


ā
luó
hàn
děng
míng
yǒu
biān

shòu
寿

ruò
zhū
yǒu
xué

xiàn

zhōng
dìng
bān
niè
pán

ruò
zhū

shēng
zhù
zuì
hòu
yǒu


míng
yǒu
biān

shòu
寿

dāng
zhī
suǒ

shòu
寿

biān


ruò
ā
luó
hàn
děng
ruò
zhū

lái
ruò
zhū
shòu
寿
xíng
zhōng
yán


zài
suǒ
yǒu
mìng
gēn

míng

shì

zhuǎn

dāng
zhī
suǒ

míng
fēi

shì

zhuǎn


yún

zhòng
tóng
fēn

wèi
ruò
lüè
shuō
chù
shòu
shēng
yǒu
qíng

tóng
jiè
tóng

tóng
shēng
tóng
lèi
wèi
xìng
xíng
děng

yóu


fēn

xiāng

xìng

shì
míng
zhòng
tóng
fēn


míng
yǒu
qíng
tóng
fēn


zhōng
huò
yǒu
yǒu
qíng
yóu
jiè
tóng
fēn
shuō
míng
tóng
fēn

wèi
tóng
shēng

jiè

huò
yǒu
yǒu
qíng
yóu

tóng
fēn
shuō
míng
tóng
fēn

wèi
tóng
shēnghuò
yǒu
yǒu
qíng
yóu
shēng
tóng
fēn
shuō
míng
tóng
fēn

wèi
tóng
shēng

shēng

huò
yǒu
yǒu
qíng
yóu
lèi
tóng
fēn
shuō
míng
tóng
fēn

wèi
tóng

zhǒng
lèi

huò
yǒu
yǒu
qíng
yóu
fēn
wèi

xìng
róng

xíng
mào
yīn
shēng


yǎng
mìng
tóng
fēn
shuō
míng
tóng
fēn

huò
yǒu
yǒu
qíng
yóu
guò
shī
gōng

tóng
fēn
shuō
míng
tóng
fēn


shā
shēng
zhě
wàng
shā
shēng
zhě

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zhū
xié
jiàn
zhě
wàng
xié
jiàn
zhě


shā
shēng
zhě
wàng

shā
shēng
zhě

nǎi
zhì
zhèng
jiàn
zhě
wàng
zhèng
jiàn
zhě

cóng

liú
zhě
nǎi
zhì
ā
luó
hàn

jué
wàng

liú
děngwàng
lái
wàng

lái


shì
gēng

shuō
míng
tóng
fēn


yún


shēng
xìng

wèi
sān
jiè
jiàn
suǒ
duàn

zhǒng


wéi
wèi
yǒng
hài
liàng
míng

shēng
xìnglüè
yǒu

zhǒngbān
niè
pán

zhǒng
xìng
suǒ
shè

èr
shēng
wén
zhǒng
xìng
zhī
suǒ
suí
zhú

sān

jué
zhǒng
xìng
zhī
suǒ
suí
zhúlái
zhǒng
xìng
zhī
suǒ
suí
zhúyún
wèi
néng
shēng


zhū

zhū
yīn
zhū
yuán

zǒng
lüè
wéi

shuō
míng


míng
tóng
shì
yīn

yòu

chà
bié
zhě

huò
yǒu
lǐng
shòuwèi
liù
chù
yuán
chù

huò

děng
yuán
huò
zuò

děng
yuán

huò
chù
yuán
shòu

huò
yǒu
yǐn
shēng
hòu
yǒuwèi

míng
yuán
xíng
děng

shòu
yuán
ài
ài
yuán


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shēng
yuán
lǎo


huò
yǒu
liù
chù
zhùwèi

shí

mìng
gēn

huò
yǒu
gōng
qiǎo
chù
chéng
bànwèi
gōng
qiǎo
zhì


xiāng
yīng


shì

zuò
yòng

huò
yǒu
qīng
jìngwèi
shí
èr
zhǒnghuì
yuán
mǎn
děng

yòu
yǒu
shì
wèi
zhū
yǒu
qíng

děng


zēng
shàng
xiāng
wéi


zhèng

sòng


guāiyún

míng
shēn

wèi

zhū


xìng
shī
shè

xiāng
shī
shè

yóu
biàn
fēn
bié
wéi
suí
yán
shuō
wéi
jiàn

xiǎng

shì
wèi
míng
shēn

yún


shēn

wèi
xiāng
shī
shè
suǒ
yǒu
zhū

chà
bié
shī
shè

jiàn

gōng

guò
shī

rǎn
qīng
jìng

lùn

shì
wèi

shēn

yún

wén
shēn

wèi
míng
shēn

shēn
suǒ

zhǐ
xìng
suǒ
yǒu

shēn

shì
wèi
wén
shēn

yòu


qiē
suǒ
zhī
suǒ
quán
shì
zhōng


lüè
xiāng
shì
wén

ruò
zhōng
shì
míng

ruò
guǎng
广
shì


ruò
wéi

wén
dàn

liǎo

yīn
yùn
érnéng
liǎo

suǒ
yǒu
shì


ruò

zhǐ
míng

biàn
便
néng
liǎozhū


xìng

xiāng


néng
liǎo

suǒ
yǒu
yīn
yùn


néng
liǎo

suǒ
jiǎn


shēn
guǎng
广
chà
bié

ruò

zhǐ


dāng
zhī

qiē
jiē
néng
liǎo


yòu

míng

wén
shēn

dāng
zhī


míng
chù
fēn
bié
jiàn


suǒ
wèi

míng

yīn
míng

shēng
míng


fāng
míng

shì
jiān
gōng
qiǎo
shì

chù
míng


yún

liú
zhuǎn

wèi
zhū
xíng
yīn
guǒ
xiāng


duàn
xìng

shì
wèi
liú
zhuǎn

yòu

liú
zhuǎn
chà
bié
duō
zhǒng

huò
yǒu
zhǒng

liú
zhuǎn

wèi
yǒu
zhǒng


xiàn
qián
zhū


huò
yǒu

zài
shì

liú
zhuǎn

wèi
bèi
sǔn
zhǒng

xiàn
xíng
zhū


huò
yǒu
zhǒng
guǒ
liú
zhuǎn

wèi
yǒu
zhǒng

zhǒng

bèi
sǔn
xiàn
xíng
zhū


huò
yǒu
míng
liú
liú
zhuǎn

wèi

fēi

yùn

huò
yǒu

liú
liú
zhuǎn

wèi
zhū

wài
shí
yǒu

chùchù
suǒ
shè
zhū


yòu
yǒu

jiè
liú
liú
zhuǎn

wèi

chán
zhū
xíng

yòu
yǒu

jiè
liú
liú
zhuǎn

wèi

chán
zhū
xíng

yòu
yǒu


liú
liú
zhuǎn

wèi


chán
zhū
xíng

yòu
yǒu

liú
liú
zhuǎn

wèi

shòu


suǒ

chù


shì

liú
liú
zhuǎn
liú
liú
zhuǎn
dāng
zhī

ěr

yòu
yǒu
shàn
liú
liú
zhuǎn

wèi
zhū
shàn
xíng

yòu
yǒu

shàn
liú
liú
zhuǎn

wèi
zhū

shàn
xíng

yòu
yǒu


liú
liú
zhuǎn

wèi
zhū


xíng

yòu
yǒu
shùn
liú
liú
zhuǎn

wèi
shùn
yuán


yòu
yǒu

liú
liú
zhuǎn

wèi

yuányún

dìng


wèi

shǐ
shí
lái
zhǒng
zhǒng
yīn
guǒ
jué
dìng
chà
bié


luàn
xìng


lái
chū
shì
ruò

chū
shì

zhū


ěr

yòu

dìng

chà
bié
duō
zhǒng

huò
yǒu
liú
zhuǎn
huán
miè
dìng


wèi
shùn

yuán


huò
yǒu

qiē

dìng


wèi

qiē

shí
èr
chù
shè

guò

zēng

huò
yǒu
lǐng
shòu
dìng


wèi

qiē
shòu
sān
shòu
suǒ
shè

guò

zēng

huò
yǒu
zhù
dìng


wèi

qiē

fēn
nǎi
zhì
shòu
寿
liàng


qiē
wài
fēn
jīng

jié
zhù

huò
yǒu
xíng
liàng
dìng


wèi
zhū
yǒu
qíngyǒu

shēng
chù

suǒ
shòu
shēng
shēn
xíng
liàng
jué
dìng


zhū
wài
fēn


zhōu
děng
xíng
liàng
jué
dìng


yún

xiāng
yīng

wèi


zhū

wéi
děng
yán
shuō
wéi
děng
jiàn

wéi
děng
kāi
jiě
zhū
shēng
fāng
biàn
便

shì
wèi
xiāng
yīng

yòu

xiāng
yīng
chà
bié
fēn
bié
yǒu

dào


wèi
guān
dài
dào


zuò
yòng
dào


yīn
chéng
dàoěr
dàozhū
dào

dāng
zhī

shēng
wén

děng

guǎng
广
fēn
bié


yún

shì


wèi
zhū
xíng
shēng
miè
xiāng
yīng

yùn
zhuǎn
xìng

shì
wèi
shì


yòu

shì

chà
bié
duō
zhǒng

huò
yǒu
zhū
xíng
liú
zhuǎn
shì


wèi
zhū
xíng
shēng
miè
xìng

huò
yǒu

xíng
yǒu
qíng
qīng
jiàn
shì


wèi
rén
xiàng

děng

huò
yǒu
kōng
xíng
yǒu
qíng
shì


wèi
zhū
fēi
qín
kōng
xíng
yào
chā

zhū
tiān
děng

huò
yǒu
yán
yīn
shì


wèi

yùn
jié


huò
yǒu
liú
rùn
shì


wèi
jiāng

děng
xùn

liú
zhù

huò
yǒu
shāo
rán
shì


wèi
huǒ
fén
liáo
měng
yàn
biāo
zhuǎn

huò
yǒu
yǐn

shì


wèi
fàng
jiàn
zhuǎn
wán
děng

huò
yǒu
zhì
huì
shì


wèi
xiū
guān
zhě
jiǎn

suǒ
zhī
xùn

huì
xìng

huò
yǒu
shén
tōng
shì


wèi

shén
tōng
zhě
suǒ
yǒu
yùn
shēn

shì
děng


shén
tōng


yún
wèi


bié
xíng
xiāng

zhōng

qián
hòu
suí
zhuǎn

shì
wèiyòuchà
bié
duō
zhǒng

huò
yǒu
liú
zhuǎnwèi

míng
yuán
xíng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shēng
yuán
lǎo


huò
yǒu
huán
mièwèi

míng
miè

xíng
miè

nǎi
zhì
shēng
miè

lǎo

miè

huò
yǒu
zài
jiā
chū
jiā
xíng
zhùwèi
líng
dàn
ér

zǎo
shì

shēn

bèi
dài


xiū
yíng
shì


diào
chàngshì
xiāng
mán


jìn
shí
yǐn
fāng
nǎi
qǐn


shì
zài
jiā
zhě
xíng
zhùruò
zhěng


wéi

shíluò
děng
xún

ér
xíng

shòu


shí
huán
chū
ān
zuò

shí

zǎo
shǒu
dàng

kōng
xián
shì

sòng
jīng
diǎnweí

zhòu

yàn
zuò
jīng
xíng

jìng
xiū

xīn
duàn
miè
zhū
zhàng

zhì

zhōng
fēn
shǎo
dāng
qǐn
hòu
fēn


huán


zhěng

zhì
shēn
guī
suǒshì
chū
jiā
zhě
xíng
zhùhuò

sēng
zhōng
suí

cháng
yòu
xiū

jìngshè
chuáng
zuò


shòu
chóu
fēn
chù
suǒ

yǎng

yíng
shì


huò
yǒu
zēng
chángwèi
yīng
hái
tóng

děng

wèi


shēng


huò
yǒu
xiàn
guānwèi


děng

shèng

zhōng


xiàn
guān

huò
yǒu

dìngwèijiǔ


dìng

huò
yǒu
xiū
xuéwèi
zēng
shàng
jiè
xué
wéishēng
zēng
shàng
xīn
xué

zēng
shàng
xīn
xué
wéi


hòu
shēng
zēng
shàng
huì
xué


yún

shí

wèi
yóu

lún
chū
méi
zēng
shàngān

xiǎn
shì
shí
jié
chà
bié

yòu
yóu
zhū
xíng
shēng
miè
zēng
shàngān

xiǎn
shì
shì
wèi
chà
bié

zǒng
shuō
míng
shí


shí
chà
bié

yǒu
duō
zhǒng

wèi
shí
nián
yuè
bàn
yuè
zhòu

shàmóu


duō
děng
wèiguò

wèi
lái
xiàn
zài


yún

shù

wèi
ān

xiǎn
shì

bié
shìsuàn
shù
liàng
chà
bié

shì
míng
wéi
shù


shù
chà
bié

yǒu
duō
zhǒng

wèi

shù
èr
shù

cóngjiē
míng
duō
shù

yòu
shù
biān

míng
ā
sēng
qiē
suàn
shù
suǒ

néng
zhuǎn

shì

shù
zhī
biān

míng


shù


zhǒng

yún

fēi

zhū
xíng
bié
yǒu
shí

míng
wéi
zhǒngfēi

chù

rán

zhū
xíng

shì
zhǒng
xìng

shì
děng
shēng

shì
ān


míng
wéi
zhǒng


míng
wéi
guǒ

dāng
zhī

zhōng
guǒ

zhǒng


xiāng

luàn

ruò
wàng
guò

zhū
xíng


míng
guǒ

ruò
wàng
wèi
lái
zhū
xíng


míng
zhǒngshì
ruò
shí
wàng

míng
wéi
zhǒng


fēi

ěr
shí

míng
wéi
guǒ

ruò
shí
wàng

míng
guǒ

fēi

ěr
shí

míng
zhǒng


shì

dāng
zhī
zhǒng


guǒ

xiāng

luàn
mài
děng

suǒ
yǒu

jīng

děng
zhǒng

zhōng

dǎo
fēn

qiú

zhǒng

liǎo

fēi

chù

rán
zhū

zhǒng


shì
zhǒng
xìng

shì
děng
shēng

shì
ān
mài
děng

néng
wéi

yuán
lìng


shēng

shuō
míng
zhǒng


dāng
zhī

zhōng
dào


ěr
wèn
qián

shuō
sǔn

rǎn

zhǒng


shàn

zhǒng

sǔn

yúnruò
cháng
yīn
zhòng

shàn

xiāng
wéi
zhū
rǎnshì
chū
sǔn


ruò
zhí

xié
jiàn
duō

xié
jiàn

zhū
wài
dào

shì

èr
sǔn


ruò
duō
xiū

xié
jiàn
fěi
bàng


duàn
shàn
gēn
zhě

shì

sān
sǔn


ruò
néng
yǒng
hài
rǎn

zhǒngqián

shuō

shì


sǔnruò
lüè
shuō

qiē
zhǒng


dāng
zhī
yǒu
jiǔ
zhǒng
guǒ

èr
wèi

guǒ

sān
guǒ
zhèng
xiàn
qián


guǒ

xiàn
qián


ruǎn
pǐn

liù
zhōng
pǐn


shàng
pǐn


bèi
sǔn


jiǔ

bèi
sǔn


ruò


guǒ


míng
guǒ
zhèng
xiàn
qián

ruò
guǒ
zhèng
xiàn
qián


míng


guǒ

ruò
wèi

guǒ


míng
guǒ

xiàn
qián

ruò
guǒ

xiàn
qián


míng
wèi

guǒ

ruò
zhù
běn
xìng

míng
ruǎn
pǐn

ruò
xiū
ruò
liàn
shàn

shàn

wèi
dào
jīu
jìng

míng
zhōng
pǐn

ruò
xiū
ruò
liàn

dào
jīu
jìng

míng
shàng
pǐn

sǔn


sǔn

qián
yīng
zhīdāng
lüè
shuō
ān

zhǒng


yún

lüè
shuō
ān

zhǒng


wèi

ā
lài

shí
zhōng


qiē
zhū

biàn


xìng
wàng
zhíshì
míng
ān

zhǒng


ránshì
shí

yǒu

shì
shì

yǒu

wàng

zhūdìng
shuōxiāng

yóu

zhēn

míng
biàn
xíng

zhòng

wèn
ruòshè

qiē
zhǒngmíng
biàn
xíng

zhòng
zhě

zhū
chū
shì
jiān

cóng

zhǒng

shēng

ruò
yán

zhòng

xìng
zhǒng

wéi
zhǒng

shēng


yīng
dàozhū
chū
shì
jiān

cóng
zhēn

suǒ
yuán
yuán
zhǒng

shēng

fēi

zhǒng

suǒ
shēng

wèn
ruò
fēi
zhǒng

suǒ
shēng
zhě


yīn
yuán

jiàn

sān
zhǒng
bān
niè
pán

zhǒng
xìng
chà
biéluó


jiàn


bān
niè
pán

zhǒng
xìngluó

suǒ

zhěqiē
jiē
yǒu
zhēn

suǒ
yuán
yuányóu
yǒu
zhàng

zhàng
chà
bié


ruò

tōng

zhēn

suǒ
yuán
yuán
zhōng

yǒu

jìng
zhàng
zhǒng

zhě

jiàn

wéi

bān
niè
pán

zhǒng
xìngluó

ruò

ěr
zhě

jiàn

wéi
bān
niè
pán

zhǒng
xìngluó

ruò
yǒu

jìng
suǒ
zhī
zhàng
zhǒng


zài
suǒ


fēi
fán
nǎo
zhàng
zhǒng

zhě
fēn
jiàn

shēng
wén
zhǒng
xìngluó


fēn
jiàn


jué
zhǒng
xìngluó

ruò

ěr
zhě

jiàn


lái
zhǒng
xìngluó

shì


guò

ruò
chū
shì
jiān
zhū

shēng


biàn
便
suí
zhuǎn

dāng
zhī
yóu
zhuǎn


suǒ
rén
chí


rán

zhuǎn


ā
lài

shí

xiāng
wéi
fǎn

duì
zhì
ā
lài

shí

míng

lòu
jiè

zhū

lùn

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |