当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第51卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第51卷(注音)shī

lùnshí

juàn

shè
jué

fēn
zhōng

shí
shēn
xiāng
yīngzhī


shì

shuō
běnshuō
zhū

jué

shàn
qiǎo

yóu

jué

shàn
qiǎo
wéi
qiē

shàn
néng
wèn


jīn
dāng
xiān
shuō

shí
shēnjué


wèn
qián
shuō
zhǒngwèi
ā
lài

shí

ér
wèi
shuō
yǒu
yǒu
zhī
yīn
yuán
guǎng
广
fēn
bié

shuō


yuán
zhī
yǒu
guǎng
广
fēn
bié


yún

yīng
zhī


yóu

jiàn

shì

shì
zūn
zuì
shēnshì


shuō


shì
zūn
yán

ā
tuó

shí
shèn
shēn


qiē
zhǒngliúfán


kāi
yǎn
kǒng

fēn
bié
zhí
wéi
tuō
nán
yuē

zhí
shòu
chū
míng
liǎo
zhǒng


shēn
shòu


xīn
dìng
mìng
zhōng

jiē

yīng

yóu

zhǒng
xiāng

zhèng
ā
lài

shí
jué
dìng
shì
yǒu

wèi
ruò

ā
lài

shí

zhǐ
zhí
shòu

yīng
dào


zuì
chū
shēng


yīng
dào


yǒu
míng
liǎo
xìng

yīng
dào


yǒu
zhǒng

xìng

yīng
dàoyòng
chà
bié

yīng
dào


shēn
shòu
chà
bié

yīng
dào


chù

xīn
dìng

yīng
dào


mìng
zhōng
shí
shí

yīng
dào
ruò

ā
lài

shí

zhǐ
zhí
shòu

yīng
dào


yóu

yīnděng
wéi


wèi
ā
lài

shí
xiān
shì
suǒ
zào

xíng
wéi
yīn

yǎn
děng
zhuǎn
shí

xiàn
zài
shì
zhòng
yuán
wéi
yīn


shuō
gēn

jìng
jiè

zuòzhū
zhuǎn
shí
shēng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
shì
míng
chū
yīn

yòu
liù
shí
shēn
yǒu
shàn

shàn
děng
xìngshì

èr
yīn

yòu
liù
shí
shēn

shú
suǒ
shè
lèi
shì

sān
yīn

yòu
liù
shí
shēn

bié

zhuǎnshí
zhuǎnsuǒ

yīng
yǒu
zhí
shòuzhí
shòu

yīng
dào


shè

zhí
shòu


yīng


shí
yuǎnshì


yīn

yòu
suǒ

zhǐ
yīng
chéng
shù
shù
zhí
shòu
guò
shī

suǒ

zhě


yóu

yǎn
shí


shí
zhuǎn

shí

zhuǎn


shí

ěr

shì


yīn


shì
xiān


xiàn
zài
yuán

wéi
yīn


shàn

shàn
děng
xìng

shú
zhǒng
lèi


bié
suǒ

zhū
shí
zhuǎn


shù
shù
zhí
shòu

zhǐ
guòyīng
dào
ruò

ā
lài

shí

zuì
chū
shēng


yīng
dào


wèi
yǒu
nán
yán

ruò
jué
dìng
yǒu
ā
lài

shí

yīng
yǒu
èr
shí

shí
shēng


yīng
gào

yán
guò
wàng
shēng
guò
xiǎng

róng
yǒu
èr
shí

shí
zhuǎn


suǒ

zhě


qiě

yǒu


shí

jiàn

nǎi
zhì

zhī

suí
yǒu

shí
zuì
chū
shēngyīng
dào

yóu

ěr
shí
zuò


bié

gēn
jìng

ěryīn
yuán
shí


zhuǎn


ruò

zhū
shí

zhuǎn


yǎn
děng
shí
tóng
xíng

shí

míng
liǎo

xìng

wèi
huò
yǒu
shí

niàn
guò

zēng
suǒ
shòu
jìng

ěr
shí

shí
xíng

míng
liǎo

fēi

xiàn
jìng

xiàn
xíng
shí

yǒu

shì

míng
liǎo
xiāng

shì

yīng

zhū
shí

zhuǎn
huò


shí

míng
liǎo
xìng


ruò

ā
lài

shí

yǒu
zhǒng

xìng

yīng
dào


wèi
liù
shí
shēn
zhǎn
zhuǎnsuǒ

zhě


cóng
shàn

jiān


shàn
xìng
shēng


shàn

jiān

shàn
xìng
shēng

cóng
èr

jiān


xìng
shēng

liè
jiè

jiān
zhōng
jiè
shēng

zhōng
jiè

jiān
miào
jiè
shēng


shì
miào
jiè

jiān
nǎi
zhì
liè
jiè
shēng

yǒu
lòu

jiān

lòu
shēng


lòu

jiān
yǒu
lòu
shēng

shì
jiān

jiān
chū
shì
shēng

chū
shì

jiān
shì
jiān
shēng

fēi

shì
xiāng
yǒu
zhǒng

xìng
yīng
zhèng
dào


yòu

zhū
shí
cháng
shí
jiān
duàn


yīng
xiāng

cháng
shí
liú
zhuǎn

shì
yīng
dào
ruò

zhū
shí

zhuǎn


yòng
chà
bié

yīng
dào


wèi
ruò
lüè
shuō
yǒu

zhǒngliǎo
biéèr
liǎo
biésān
liǎo
bié
liǎo
bié
jìngzhū
liǎo
bié
shà

shà


zhuǎnshì


shí


shà


yǒu

shì
děng

yòng
chà
bié

yīng
dàoruò

ā
lài

shí

shēn
shòu
chà
bié

yīng
dào


wèi

yǒu

huòhuò
huòhuò
suí
xún


huò
chù
dìng
xīn
huò

zài
dìng

ěr
shí

shēn
zhū
lǐng
shòu


fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
chà
bié


yīng

yǒu
rán
xiànshì

dìng
yǒu
ā
lài

shí


ruò

ā
lài

shí

chù

xīn
dìng

yīng
dào


wèi


xiǎng
dìng
huò
miè
jìn
dìng

yīng

shè
mìng
shí


shēn

fēi


shēn


shì
zūn
shuō
dāng

ěr
shí
shí


shēnruò

ā
lài

shí

mìng
zhōng
shí
shí

yīng
dào


wèi
lín
zhōng
shí
huò
cóng
shàng
shēn
fēn

shí
jiàn
shè

lěng
chù
jiàn


huò
cóng
xià
shēn
fēn

fēi


shí
yǒu
shí

zhuǎn


zhī
wéi
yǒu
ā
lài

shí
néng
zhí
chí
shēn


ruò
shè
shēn
fēn
lěng
chùshēn

jué
shòu


shí

ěr

shì

ruò

ā
lài

shí

yīng
dào
tuō
nán
yuē
suǒ
yuán
ruò
xiāng
yīng
gēng

wéi
yuán
xìng


shí
děng

zhuǎn

rǎn

huán
miè

ruò
lüè
shuō
ā
lài

shí

yóu

zhǒng
xiāng
jiàn

liú
zhuǎn

yóu

zhǒng
xiāng
jiàn

huán
miè

yún


xiāng
jiàn

liú
zhuǎn

dāng
zhī
jiàn

suǒ
yuán
zhuǎn


jiàn

xiāng
yīng
zhuǎn


jiàn


wéi
yuán
xìng
zhuǎn


jiàn

shí
děng

zhuǎn
zhuǎn


yún


xiāng
jiàn

huán
miè

wèi
yóu
jiàn


rǎn
zhuǎnyóu
jiàn


huán
miè


yún

jiàn

suǒ
yuán
zhuǎn
xiāng

wèi
ruò
lüè
shuō
ā
lài

shí

yóu

èr
zhǒng
suǒ
yuán
jìng
zhuǎn


yóu
liǎo
bié

zhí
shòu


èr
yóu
liǎo
bié
wài

fēn
bié

xiāng


liǎo
bié

zhí
shòu
zhě

wèi
néng
liǎo
bié
biàn

suǒ
zhí

xìng
wàng
zhí
zhū

gēn
gēn
suǒ

chùyǒu

jiè

ruò
zàiwéi
yǒu


zhí
shòu
liǎo
bié

liǎo
bié
wài

fēn
bié

xiāng
zhě

wèi
néng
liǎo
bié

zhǐ

yuán

zhí
shòu
ā
lài

shí
qiē
shí

yǒu
jiān
duàn


shì
jiān
xiāng


dēng
yàn
shēng
shí

zhí
gāo
zhù
wài

guāng
míng


shì
ā
lài

shí
yuán

zhí
shòu
yuán
wài

xiāng

shēng

dào

yīng
zhī

ěr


ā
lài

shí
yuán
jìng
wēi


shì
cōng
huì
zhě

nán
liǎoā
lài

shí
yuán
jìng


fèi
shí

biàn


cóng
chū
zhí
shòu
shà

nǎi
zhì
mìng
zhōng


wèi
liǎo
bié
ér
zhuǎnā
lài

shí

suǒ
yuán
jìng
niàn
niàn
shēng
miè

dāng
zhī
shà

xiāng

liú
zhuǎn
fēi

fēi
chángā
lài

shí

dāng
yán


jiè
zhōng
yuán
xiá
xiǎo
zhí
shòu
jìngjiè
zhōng
yuán
guǎng
广

zhí
shòu
jìng
jiè
kōng

biān
chù
shí

biān
chù
yuán

liàng
zhí
shòu
jìngsuǒ
yǒu
chù
yuán
wēi

zhí
shòu
jìng


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
yuán

wēi

zhí
shòu
jìng


shì
liǎo
bié
èr
zhǒng
suǒ
yuánsuǒ
yuán
jìng
wēi

liǎo
bié


xiāng

liǎo
bié


shà

liǎo
bié


liǎo
bié
xiá
xiǎo
zhí
shòu
suǒ
yuán


liǎo
bié
guǎng
广

zhí
shòu
suǒ
yuán


liǎo
bié

liàng
zhí
shòu
suǒ
yuán


liǎo
bié
wēi

zhí
shòu
suǒ
yuán


liǎo
bié

wēi

zhí
shòu
suǒ
yuán


yīng
zhī
jiàn

ā
lài

shí
suǒ
yuán
zhuǎn
xiāng
yún

jiàn

xiāng
yīng
zhuǎn
xiāng

wèi
ā
lài

shíbiàn
xíng
xīn
xiāng
yīng
suǒ
héng
gòng
xiāng
yīng

wèi
zuò

chù
shòu
xiǎngshì
wéi

shú
suǒ
shè
zuì

wēi


shì
cōng
huì
zhě

nán
liǎocháng

lèi
yuán
jìng
ér
zhuǎn

yòu
ā
lài

shí
xiāng
yīng
shòu


xiàng


xìng
shè

dāng
zhī

xīn

xíng
xiāng

ěr


shì
biàn
xíng
xīn
suǒ
xiāng
yīngshú

lèi
xiāng
yīngwēi

zhuǎn
xiāng
yīng


héng
cháng

lèi
yuán
jìng
ér
zhuǎn
xiāng
yīng


xiāng
yīngxiàng


xiāng
yīng


yīng
zhī
jiàn

ā
lài

shí
xiāng
yīng
zhuǎn
xiāng
yún

jiàn


wéi
yuán
xìng
zhuǎn
xiāng

wèi
ā
lài

shí


zhū
zhuǎn
shí
zuò
èr
yuán
xìng


wéi

zhǒngèr
wéi

suǒwéi
zhǒng

zhě

wèi
suǒ
yǒu
shàn

shàn


zhuǎn
shí
zhuǎn
shí


qiē
jiē
yòng
ā
lài

shí
wéi
zhǒngwéi
suǒ

zhě

wèi
yóu
ā
lài

shí
zhí
shòu

gēn


zhǒng
shí
shēn

zhī
ér
zhuǎn

fēi

zhí
shòu

yòu
yóu
yǒu
ā
lài

shí


yǒuyóuwéi

zhǐ


shí

zhuǎn
zhǐ
yǎn
děng

gēn

shí
shēn
zhuǎn

fēi


gēn


shí

ěr
fēi


gēnzhū
zhuǎn
shí


ā
lài

shí
zuò
èr
yuán
xìngxiàn

zhōng

néng
cháng
yǎng

zhǒngèr

hòu

zhōng

wéi


shēng
shè
zhí

zhǒng
xiàn

zhōng
cháng
yǎng

zhǒng

zhě

wèi


zhǐ
ā
lài

shí
shàn

shàn


zhuǎn
shí
zhuǎn
shí


shì

shìzhǐ
tóng
shēng
tóng
miè

xūn

ā
lài

shí

yóu

yīn
yuán
hòu
hòu
zhuǎn
shí
shàn

shàn


xìng
zhuǎn

gēng
zēng
cháng
zhuǎn
gēng
chì
shèng
zhuǎn
gēng
míng
liǎo
ér
zhuǎn


hòu

zhōng
wéi


shēng
shè
zhí

zhǒng

zhě

wèi

xūn

zhǒng
lèi

néng
yǐn
shè
dāng
lái

shúā
lài

shí

shì
wéi

zhǒngwéi

suǒcháng
yǎng
zhǒngshè
zhí
zhǒngyīng
zhī
jiàn

ā
lài

shí

zhū
zhuǎn
shí

wéi
yuán
xìng
zhuǎn
xiāng

yún

jiàn

ā
lài

shí

zhuǎn
shí
děng

zhuǎn
zhuǎn
xiāng

wèi
ā
lài

shí

huò


shí
wéi


zhǒng
zhuǎn
shí

zhuǎn

suǒ
wèiyóu

jiàn
màn
děng
héng
gòng
xiāng
yīng

liàng
xíng
xiāng

ruò
yǒu
xīn
wèi
ruò

xīn
wèi

cháng

ā
lài

shí

shí

zhuǎn

yuán
ā
lài

shí

wéi
jìng
jiè

zhí


màn

liàng
xíng
xiāng

huò


shí

èr

zhuǎn

wèi
shí

huò


shí

sān

zhuǎn

wèi

shí
shēn
suí

zhuǎn
shí

huò


shízhuǎn

wèi

shí
shēn
suí
èr
zhuǎn
shí

huò
shí
nǎi
zhìzhuǎn

wèi

shí
shēn


zhuǎn
shí

yòu


shí
rǎn
wéi

zhǐ


wèi
miè
shí
xiāng
liǎo
biéjiě
tuōmiè

xiāng

jiě
tuō

yòu


shí
néng
yuán

jìng

yuán

jìng

yuán

jìng
zhě

wèi
yuán

shí
shēn
suǒ
yuán
jìng
jiè
huò
dùn

dùn
yuán

jìng
zhě

wèi
yuán

jìng


ā
lài

shí

huò


shí


shòu

shòu
shòu

shí
ér
zhuǎn


shòu

zhuǎn
shí
xiāng
yīng


ér


wèi

rén
zhōng
ruò

jiè
tiān

ruò


fēn
guǐ
bàng
shēng
zhōng


shēng
shòu

zhuǎn
shí
xiāng
yīng


shòu

shòu
shòu
xiāng


zhuǎn

ruò

luò
jiā
děng
zhōng

suǒ
yìng
duó

shòu

chún
shòu

shí
ér
zhuǎn

dāng
zhī

shòu
bèi
yìng
duó

nán

liǎo
zhīluò
jiā
děng
zhōng

xiàng

shòu

zhuǎn


shì

xià
sān
jìng
xiàng

shòu

zhuǎn
jìng


nǎi
zhì
yǒu
dǐng


xiàng
shòu

zhuǎn


ā
lài

shí

huò


shí

zhuǎn
shí
xiāng
yīng
shàn

shàn


zhū
xīn
suǒ

shí
ér
zhuǎn

shì
ā
lài

shí

suī

zhuǎn
shí

shí
ér
zhuǎn
shòu

shàn

shàn


xīn
suǒ

shí
ér
zhuǎn

rán

yīng
shuō


xiāng
yīng

yóutóng
yuán
zhuǎnyǎn
shí
suī

yǎn
gēn

zhuǎn
rán

xiāng
yīng
shì

yīng
zhī

zhōng

shǎo
fēn
xiāng

dàowéi


yòu

zhū
xīn
suǒ
suī
xīn
suǒ
xìng

yǒu
chà
bié

rán
xiāng
shēn
zhōng

shí

zhuǎn


xiāng
wéi


shì
ā
lài

shí

zhū
zhuǎn
shíshēn
zhōng

shí

zhuǎn

dāng
zhī
gēngxiāng
wéi

yòu
liú
yǒu
duō

làng

shí
ér
zhuǎn


xiāng
wéi

yòuqīng
jìng
jìng
miàn
yǒu
duō
yǐng
xiàng

shí
ér
zhuǎn


xiāng
wéi


shì


ā
lài

shí

yǒu
duō
zhuǎn
shí

shí

zhuǎn

dāng
zhī
gēngxiāng
wéi

yòu


yǎn
shí


shí
jiān


shì
jìng

wéi


lèixiāng

huò


shí
dùn

fēi

zhǒng
zhǒng

xiāng


yǎn
shí

zhòngshì
ěr
shí

zhòng
shēng


shí

zhòng
xiāng

shé
shí

zhòng
wèi

ěr

yòu

shēn
shí
huò


shí


shì
jìng
wéi


lèi


chù
xiāng

huò


shí
dùn

fēi

zhǒng
zhǒng
chù
xiāng


shì
fēn
bié

shíshí
jiān
huò


jìng
xiāng

huò

fēi

zhǒng
zhǒng
jìng
xiāng

dāng
zhī
dàoxiāng
wéi

yòu
qián
shuō


héng

ā
lài

shí

zhuǎn
nǎi
zhì
wèi
duàn

dāng
zhī
cháng


shēng
rén
yùn

zhǒng
fán
nǎo

shí
xiāng
yīng

wèi

jiā

jiàn


màn


ài
míngfán
nǎo

ruò
zài
dìng

ruò

dìng


dāng
zhī
héng
xíng


shàn
děng
xiāng
wéi

shì
yǒuxìng


shì
ā
lài

shí


zhuǎn
shí

zhuǎnzhū
shòu

zhuǎnshàn
děng

zhuǎn


yīng
zhī
jiàn

ā
lài

shí

zhuǎn
zhuǎn
xiāng
yún

jiàn

ā
lài

shí

rǎn
huán
miè
xiāng

wèi
lüè
shuō
ā
lài

shí
shì

qiē

rǎn
gēn
běn

suǒ

zhě


yóu

shí
shì
yǒu
qíng
shì
jiān
shēng

gēn
běn

néng
shēng
zhū
gēn
gēn
suǒ

chù

zhuǎn
shí
děngshì

shì
jiān
shēng

gēn
běn

yóu
néng
shēng


shì
jiānshì
yǒu
qíng


gēn
běn


qiē
yǒu
qíng
xiāng
wàng

wéi
zēng
shàng
yuán


suǒ

zhěyǒu
yǒu
qíng


yǒu
qíng

xiāng
jiàn
děng
shí


shēng


děng
gēng
xiāng
shòu
yòng

yóu

dào

dāng
zhī
yǒu
qíng
jiè

wéi
zēng
shàng
yuán

yòu


ā
lài

shí

néng
chí

qiē

zhǒng
xiàn
zài
shì
shì

shì
wèi
lái


shēng
yīn

yòu
shì
xiàn
zài


shēng
yīn


shì
néng
shēng
yǒu
qíng
shì
jiān


néng
shēng

shì
jiān


shì

néng
shēng
wèi
lái
néng
shēng
xiàn
zài
dāng
zhī
ā
lài

shí
shì

qiē

rǎn
gēn
běn


ā
lài

shí
suǒ
shè
chí
shùn
jiě
tuō
fēn


shùn
jué

fēn
děng
shàn

zhǒngfēi


yīn

yóu
shùn
jiě
tuō
fēn
děng
shàn
gēn

liú
zhuǎn
xiāng
wéi


suǒ

shì
jiān
suǒ
yǒu
shàn
gēn

yīn

shēng

zhuǎn
gēng
míng
shèng

yóu

yīn
yuán

suǒ
shè
shòu

lèi
zhǒng


zhuǎn
yǒu
gōng
néng
zhuǎn
yǒu
shì


zēng
cháng
zhǒngchéngyóu

zhǒngzhū
shàn

zhuǎn
míng
shèng
shēng

yòu

néng
gǎn
dāng
lái
zhuǎn
zēng
zhuǎn
shēng

ài


zhū

shú
guǒ


qiē
zhǒng

ā
lài

shí
fàn
shuō

yǒu
yǎn
jiè

jiè
yǎn
shí
jiè

nǎi
zhì
yǒu

jiè

jiè

shí
jiè

yóu

ā
lài

shí
zhōng
yǒu
zhǒng
zhǒng
jiè


yòu

jīng
shuō
è
chāyóu

ā
lài

shí
zhōng
yǒu
duō
jiè

rǎn
gēn
běn
ā
lài

shí

xiū
shàn


fāng

zhuǎn
miè


xiū
shàn

ruò
zhū

shēng


yuán
zhuǎn
shí
wéi
jìng
zuò

fāng
biàn
便
zhù
xīn

néng

zuì
chū
shèng

xiàn
guān

fēi
wèi
jiàn

zhě

zhū

zhōng

wèi


yǎn

biàn
便
néng
tōng


qiē
zhǒng

ā
lài

shí


wèi
jiàn

zhě
xiū

shì
xíng


huò

shēng
wén
zhèng
xìng

shēng

huòzhèng
xìng

shēngqiē

zhēn

jiènéng
tōng

ā
lài

shí

dāng

ěr
shí
néng
zǒng
guān
chá


suǒ
yǒu

qiē

rǎn


néng
liǎo
zhī

shēn
wài
wéi
xiāng

suǒwéi

zhòng

suǒxiū
guān
xíng
zhě


ā
lài

shí
shì

qiē

lùn
suǒ
shè
zhū
xíng
jiè


lüè

zhū
xíng


ā
lài

shí
zhōng
zǒng
wéi

tuán

wéiyóu
yuán
zhēn

jìng
zhì

xiū

duō
xiū


ér

zhuǎn


zhuǎn


jiān
dāng
yán

duàn
ā
lài

shí

yóu

duàn

dāng
yán

duàn

qiē

rǎn

dāng
zhī
zhuǎn

yóu
xiāng
wéi


néng
yǒng
duì
zhì
ā
lài

shí

yòu
ā
lài

shí

shì

cháng

yǒu

shòu
xìng

zhuǎn

shì
chángshòu
xìng

yuán
zhēn

jìng
shèng
dào
fāng
néng
zhuǎnyòu
ā
lài

shí

héng
wéi

qiē

zhòng
suǒ
suí

zhuǎn

jīu
jìng
yuǎn


qiē
suǒ
yǒu

zhòng

yòu
ā
lài

shí

shì
fán
nǎo
zhuǎn
yīn

shèng
dào

zhuǎn
yīn

zhuǎn

shì
fán
nǎo

zhuǎn
yīn

shèng
dào
zhuǎn
yīn

yīng
zhī
dàn
shì
jiàn

yīn
xìng

fēi
shēng
yīn
xìng

yòu
ā
lài

shí

lìng

shàn
jìngzhōngzài

zhuǎn

lìng


qiē
shàn
jìngzhōngzài

yòu
ā
lài

shí
duàn
miè
xiāng
zhě

wèi
yóu

shí
zhèng
duàn
miè

shè
èr
zhǒngshēn
suī
zhù
yóu

biàn
huà

suǒ

zhě


dāng
lái
hòu
yǒu

yīn
duàn


biàn
便
shè
dāng
lái
hòu
yǒu
zhīxiàn

zhōng

qiē
fán
nǎo
yīn
yǒng
duàn


biàn
便
shè
xiàn


qiē

rǎn
suǒ

zhīqiē

zhòng
yǒng
yuǎnwéi
yǒu
mìng
yuán
zàn
shí

zhù

yóu
yǒujīng
zhōng
yán

ěr
shí
dàn
shòu
shēn
biān

shòu
mìng
biān

shòu

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


xiàn


qiē
suǒ
shòu
jīu
jìng
miè
jìn

shì
jiàn


rǎn
gēn
běn
tōng

xiū

zuòjiàn

zhuǎndāng
zhī
jiàn

ā
lài

shí

rǎn
huán
miè
xiāng

shì


shēng

dào


jiàn

xīn

shí
míng

chà
bié

yóu

dàosān
jiè
děng
zhū
xīn

shí

qiē

rǎn
qīng
jìng
dào


yīng
suí
jué
liǎo


chù
suǒ
xiǎn
xīn

shí


dàn
suí
suǒ
huà
yǒu
qíng
chà
bié

wéi
yīng
ér
huì
suǒ
huà

quán
shuō
fāng
biàn
便
lìng

wèn
ruò
chéng
jiù
ā
lài

shí

chéng
jiù
zhuǎn
shí


shè
chéng
jiù
zhuǎn
shí

chéng
jiù
ā
lài

shíyīng
zuòhuò
yǒu
chéng
jiù
ā
lài

shí
fēi
zhuǎn
shí

wèi

xīn
shuì
mián

xīn
mèn
juéxiǎng
dìng

miè
jìn
dìng
shēng

xiǎng
tiān

huò
yǒu
chéng
jiù
zhuǎn
shí
fēi
ā
lài

shí

wèi
ā
luó
hàn
ruò
zhū

jué


tuì
退zhū

lái
zhù
yǒu
xīn
wèi

huò
yǒu

chéng
jiù

wèi

yǒu
qíng
zhù
yǒu
xīn
wèi

huò
yǒu


chéng
jiù

wèi
ā
luó
hàn
ruò
zhū

jué

tuì
退zhū

lái


miè
jìn
dìng
chùbān
niè
pán
jiè
wèn

wài
zhū


xìng

bié

zhù

xiāng


yīn
yuán

shí

jiè
zhōng
wéi
liù
shí
jiè

xìng
jiàn


suǒ

zhū
jiè
wéi

suǒ

suǒ
yuán
zhù
bàn
ér
jiàn
yóu
liù
shí
jièniàn

shùn

děng
wèi


zhuǎn
biàn

tuō


yuán

yǎn
děng
gēn
yuán

děng
jìng

yòng
zhū
xīn
suǒ

wéi
zhù
bàn

fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
shēng


yóuzhī
suǒ
shēng
míng


huǒ
yuán

ér

shāo
rán
ěr
shí
biàn
便míng
shù

yóu
zhū
cǎo

niú
fèn
kāng
zhā
děng
wéi
yuán


huǒ
fāng

rán

ěr
shí
biàn
便
shù
míng
wéi
cǎo
huǒ
nǎi
zhì
zhā
huǒ


shì
yǎn


wéi
yuán

yǎn
shí

shēng
shù
míng
yǎn
shí


shì
nǎi
zhì
shù
míng

shí

guǎng
广
shuō
yīng
zhī


yǎn
děng
jiè
ruò


xìng
cóng
chū
shēng

xìng
xiāng

shēng


zhǎn
zhuǎn
xiāng

jīu
jìng
suí
zhuǎn

yòu

shí
lèi
jiè


yuán
zhǒng
zhǒng
chà
bié

xìng
shēng


shì

shí
jiè

xìng
jiàn


suǒ

zhū
jiè
wéi

suǒ

suǒ
yuán
zhù
bàn
ér

jiàndāng
biàn
shí
shēn
biàn
zhī

wèn
xīn
qīng
jìng
xíng

chú

yóu

zhǒng
xiāng
biàn
zhī

xīn


ruò
lüè
shuō
yóu
sān
zhǒng
xiāngrǎn
ài

xiāng

èr

rǎn
guò
huàn
xiāng

sān

rǎn
huán
miè
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
xiāng
yún

xīn
qīng
jìng
xíng

chú
biàn
zhī

xīn

rǎn
ài

xiāng

wèi
xīn
qīng
jìng
xíng

chú
zuò

shì
niàn

jīn


xīn

zhū

rǎn
cháng

àizhī
ài

zhū

rǎn


biàn
便
cóng
yǒu
tān
xìng
chūtān
xìng
ān
zhǐ

xīn

ěr
shí

xīn


tān
xìng


néng
ān
zhù


ài


gēng


yuán
wéi
yǒu


huán
lái


liú
sǎn
chí
chěng
yǒu
tān
xìng
zhōng


cóng
yǒu
tān
xìng

shì

cóng
yǒu
tián
yǒu
chī
xià
liè
diàojìng
sǎn
luàn
xìng
chū

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
cóng
fàng

ài

zhù
xìng
chū


cháng
qín
xiū

zhū
shàn

zhōng
ān
zhǐ

xīn

ěr
shí

xīn

cháng
qín
xiū

zhū
shàn

zhōng


néng
ān
zhù


ài


gēng


yuán
wéi
yǒu


huán
lái


liú
sǎn
chí
chěng
nǎi
zhì
fàng

ài

xìng
zhōng


shì
míng
wéi
xīn
qīng
jìng
xíng

chú
biàn
zhī

xīn

rǎn
ài

xiāng


shì
biàn
zhī

xīn

rǎn
ài

xiāngxīn
qīng
jìng
xíng

chú


néng
biàn
zhī

xīn

rǎn
guò
huàn
xiāng

wèi
zuò
shì
niàn

jīn


yǒu
tān
xīn

néng
wéi

hài
néng
wéi

hài
néng
wéi

hài
néng
shēng
xiàn

zuì
néng
shēng
hòu

zuì
néng
shēng
xiàn

hòu

zuì

yòu
néng
wéi
yuán
shēng

suǒ
shēng
shēn
xīn
yōu
yǒu
tān
xìng

shì

nǎi
zhì

fàng

ài

xìng

dāng
zhī

ěr


zuò
shì
niàn


yǒu
tān
xīn
nǎi
zhì
fàng

ài

xīn

yǒu
guò
huàn

yǒu

yǒu
héng
yǒu
zāi
yǒu
nǎo


shì
biàn
zhī

xīn

rǎn
guò
huàn
xiāngnéng
biàn
zhī

xīn

rǎn
huán
miè
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
xiāng

wèi

jīn

yīng
suí


rǎn
yǒu
zhū
guò
huàn
yǒu

yǒu
héng
yǒu
zāi
yǒu
nǎo

xīn

zài
zhuǎn


lìng

xīn
suí

shì


zài
ér
zhuǎn
shì
liǎo
zhī


jīn

yīng
suí
shùn

xīn
ér
zhuǎn

dāng
lìng

xīn
suí

zhuǎn


shù
shùlìng
yǒu
tān
xīn
shè
yǒu
tān
xìng


tān
xìng
zhōng
ān
zhù
ài


yòujiàn
shēng
gōngshì
nǎi
zhì
lìng
shè
fàng

ài

zhù
xìng

nǎi
zhì

cháng
qín
xiū

zhū
shàn

zhōng
ān
zhù
ài


yòujiàn
shēng
gōng


duō
ān
zhù


shì
xíng

ěr
shí

xīn

yóu
cháng
qín
xiū

zhū
shàn

zhōng

rán
ān
zhù
àiqián

rǎn
ài

xìng
zhōng
shēn
shēng
yàn


yóu

yīn
yuán
xīn
qīng
jìng
xíng

chú


shí
liǎo
zhī

xīn

rǎn
ài
huí
zhuǎnxìng

yòu
néng
shàn
zhī

shì

rǎn
xīn
yǒu
guò
huàn
xìng

yòu
néng
shàn
zhī

shì

rǎn
xīn
huán
miè
fāng
biàn
便

yóu

shì

xīn
qīng
jìng
xíng

chú


néng
zhèng


shàng
xīn
qīng
jìng
xìng

suǒ
wèi
zhū
lòu
yǒng
jìndāng
biàn
xīn
shàn
qiǎo
chà
bié

xīn
zhuǎn
shàn
qiǎo
chà
bié

wèi

biàn

suǒ
zhí

xìng

dāng
zhī
xīn
shàn
qiǎo
chà
bié


xìng

dāng
zhī
xīn
zhuǎn
shàn
qiǎo
chà
bié


ruò
néng
shàn
qiǎo
xūn
xiū
xīn
zhě

èr
shēng
guǒ
shí
chù
zhèng
ān


èr

yīn
shí

zài
ér
zhuǎn


xīn
hùn
zhuó
zhě
yǒu
sān
guò
shī

zuò

guò
shī

èr
suí
mián
guò
shī

sān

chán
guò
shī

wèn

shì
zūn
yán

wéi
dāng

xīn
shēn
shàn
yǒng
měng


guān
chá

niàn
zhù
zhōng
shuō

yào
dāng

shēn
zhù
shēn
xún
guān
nǎi
zhì


zhù

xún
guānwéi
xiǎn

niàn
zhù
wéi
guān
chá
xīn


wèi
guān
xīn
zhí
shòu
guān
xīn
lǐng

guān
xīn
liǎo
bié
guān
xīn
rǎn
jìng

wéi
wéi
guān
chá
xīn
suǒ
zhí
shòu
xīn
suǒ
lǐng

xīn
liǎo
bié
jìng
xīn
rǎn
jìng


shuō

niàn
zhù


yǒu
zhū

chú

zhù
sān
zhǒng
zhù
xíng
liù
zhèng
xíngshī
jiào
duō
yǒu
suǒ
zuò

wèi
zhù
jiě
tuō
zhù

zhù
jiě
tuō
mén
zhù


zhù
néng
yǐn
jiě
tuō
mén

zhù

xíng

jiān
xíng

xíng
shàn
shòu

weí
xíng

xíng
xiū
suǒ
yǐn
shàn
gēn
shēng

xíng

xíng

zhū
ài
wèi
jiǎn


xíng

xíng
zēng
shàng
màn
xíng

xíng
zhèng
qīng
jìng
shòu
yòng
xíngyǒu
èr
zhǒng
shè
shī


shòu
zhě
shè
shī

èr
shī
zhě
shè
shī

shī
guǒ

yǒu
èr
zhǒng
cái


èr


děng
liú
shòu
yòng
shēng
jiě


dāng
biàn
zhèng
chéng
dào


wèn


dào


yīng
zhī
xuān
shuō
wéi
cóng
wèi
lái
fēi
shí
fēi
yǒu
zhū
xíng
xiāng
shēng


ruò
wèi
lái

xíng
xiāng
shí
yǒu
ér

shēng
zhěwéi
zhuǎn
ér
shuō
shēng


wèi
cóng
wèi
lái
shì
chù
zhuǎn
xiàng
xiàn
zài
shì
chù

wéi

shēng


wèi
wèi
lái
shì

shēng
xiàn
zài
shì

wéi

wéi
yuán
ér

shēng


wèi

wèi
lái

zhù

biàn
yòng

wéi
yuán

xiàn
zài
shì
yǒu


shēng

wéi
yǒu

yòng
ér
shuō
shēng


wèi

wèi
lái
běn


yòng
zhì
xiàn
zài
shì
fāng
yǒu

yòng

wéi
yuán
mǎn
xiāng
ér
shuō
shēng


wèi

wèi
lái
xiāng
wèi
yuán
mǎn
zhì
xiàn
zài
shì
xiāng
nǎi
yuán
mǎn

wéi
yóu

xiāng
ér
shuō
shēng


wèi

wèi
lái
yǒu
wèi
lái
fēn

yǒu
yīn
fēn

yóu

èr
zhǒng

xiāng
yǒu


lái
zhì
xiàn
zài
yǒu
xiàn
zài
fēn

yǒu
guǒ
fēn

yóu

èr
zhǒng

xiāng
yǒushì
liù
zhǒng
zhū

shēng

jiē

yīng


fēi

fāng

chù


yǒu
cóng

fāng
zhuǎn


fāngfēi
wèi
shēng
wèi

shēng

ér
yǒuruò

wéi
yuán
ér

shēng
zhě

biàn
便


shēng
fēi
wèi
lái
shēngwèi
lái
biàn
便
wéi
wèi
yǒu

yòu

qiē
zhōng

zuò
yòngyòng

xiāng

wéi


xiāng
ér
jiǎ
jiàn


shè
yǒu

zhě

wèi
lái
xiàn
zài
tóng
shí
yǒu
xiāng

wéi
shuō
xiàn
zài

yǒu

yòng


yòu


yòng

biàn
便
yīng
běn

ér
jīn

shēng

yòu

shì
zūn
wēi
miào
yán
shuō

chéng
xiāng
wéi


shuō
zhū
xíng
fēi
cháng
fēi
héng

xiǎn
zhū
xíng

yòng

cháng

yóuxíng
yīng
shì
cháng
yòu
děng


xiāng

ruò
xiāng

fēn

shì
yǒu
zhě

xiāng
zhī

fēnyǒu

yòu
xiāng

fēn
běn

jīn
yǒu

xiāng
zhī

fēnchéng
běn

jīn
yǒu

yòu


děng

qiē
xíng
xiāng


wèi
lái
fēn

yòu
yīng
wèi
lái

yǒu
guǒ
xiāng
xiàn
zài
fāng
yǒu
guǒ
xiāng
shēngshì

biàn
zhèng
chéng
dào
dào

yīng
zhī

xuān
shuō
wèi
lái
zhū


qiē
xíng
xiāng
fēi
shí
fēi
yǒu
běn

jīn
yǒuwèi
lái

shì

guò

suí

suǒ
yīng

yóu

dào

dāng
zhī

xuān
shuō
fēi
shí
fēi
yǒuguò

xíng
yún


wèi
xiāng

miè
méi

xìng

shè

xiàn
zài
xíng
yún


wèi
xiāng
wèi
miè
méi

xìng
wèi
shè
shēng
shí
zàn
zhù

wèi
lái
xíng
yún


wèi
yīn
xiàn
yǒu

xiāng
wèi
shēng
wèi


xìng

wèn
ruò

zhū
xíng
wèi
lái
běn

ér

shēng
zhě

kōng
huá

jiǎo
shí

ér
děngshēng


yóu
kōng
huá
děng

shēng
yīnqiē
zhū
xíng


chà
bié
dìng
yǒu
shēng
yīn

wèn
ruò

qiē
xíng


chà
bié
yǒu
shēng
yīn
zhě


yīn
yuán

zhū
xíng

shí

dùn
shēngzhū
xíng
suī
yǒu

bié
shēng
yīn

rán

dài
yuán
fāng

shēng


ruò


xíng
shēng
yuán
xiàn
qiánxíng
yīn
shēng


xíng

shì

zhū
xíng
suī
xiàn
yǒu
yīn

rán


shí
dùn
shēng

guòzhōng
yún

míng
zhū
xíng
yīn


děng
míng
yuán

wèi


fàn
shuō

zhū
xíng
shēng
yuán
lüè
yǒu

zhǒng


yīn
yuán

èr
děng

jiān
yuán

sān
suǒ
yuán
yuán


zēng
shàng
yuán

yīn
yuán

zhǒng

yīn

yuán


zhī
sān
zhǒng
wéi
yuán
fēi
yīn

yún

yīn
yuán

wèi
zhū

gēn
gēn


shí


èr
lüè
shuō

néng
chí

qiē
zhū

zhǒng


suí
zhú

gēn
yǒu
zhū

gēn
zhǒng

zhǒng


qiē
xīn
xīn
suǒ
děng
zhǒng


ruò
suí
zhú
shí
yǒu

qiē
shí
zhǒng


zhǒng

zhū

gēn
zhǒng


suǒzhǒng


dāng
zhī
suǒ
xìng

wéi

zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

chú

zhǒng


yóu

zhǒng

èr
zhǒng
zhǒng

suǒ
suí
zhú


wèi

zhǒng
zhǒng


zào

zhǒng
suǒ

suí
zhú
chà
bié
zhǒng

xiāng


suí

suǒ
yīng
wàng
suǒ
shēng


shì
míng
yīn
yuán


ruò
zhū

gēnzhǒng

fēi
xīn
xīn
suǒ
zhǒng

suǒ
suí
zhú
zhě


miè
jìn
dìng


xiǎng
dìng
shēng

xiǎng
tiān

hòu
shí

yīng
shí
děng
gēng
shēng

rán

gēng
shēng

shì

dāng
zhī
xīn
xīn
suǒ
zhǒng

suí
zhú

gēnwéi
yuán


gēng
shēng


ruò
zhū
shí
fēi

zhǒng

suǒ
suí
zhú
zhě

shēng


jiè

shēng

cóng

shòu
寿
jìn

jìn
méi

huán
shēng
xià
shízhǒng

yīng

gēng
shēng

rán

gēng
shēng

shì

dāng
zhī
zhū

zhǒng

suí
zhú

shíwéi
yuán


gēng
shēng


ruò
zhū

shēng
yóu
shì
jiān
dào

chū
jìng


ruò

shēng

ěr
shí

jiè
zhū
rǎn


jiè
zhū

zhǒng


dàn
bèi
sǔn


néng
yǒng
hài

yóu


shēng
cóng

dìng
tuì
退

jiè
rǎn


xiàn
qián


cóng
chū
jìng

méihuán
shēng

jièsǔn

lüè
yǒu
sān
zhǒng


yuǎn

sǔn


èr
yàn
huàn
sǔn


sān
shē


sǔn


yún

yuǎn

sǔn


wèi

yǒu


shè
jiāfēi
jiā

yuǎn

zhǒng
zhǒng
shòu
yòngshòu
chí
jìn
jiè


suǒ
shòu
chí
yuǎn

jìn
jiè

qīn
jìn
xiū

ruò
duō
xiū


yóu
qīn
jìn
xiū

duō
xiū

xiāng


duànzhū


xīn
xīn

liú
sǎn

xīn

ān
zhù

xīn

àizēng
shàng

yuán

jìng
jiè
suǒ

fán
nǎo


shì
míng
wéi
yuǎn

sǔn


yún

yàn
huàn
sǔn


wèi

yǒu

huò
yóu
guò
huàn
xiǎng

huò
yóu

jìng
xiǎng

huò
yóu
qīng

děng
xiǎng

huò
yóu
suízuòshì

shì
yàn
huàn
zhūwèi


rán

zhū

xiū
yànxīnnǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
míng
wéi
yàn
huàn
sǔn


yún

shē


sǔn


wèi

yǒu

yóu
shì
jiān
dào
jiè

huò


jièyóu
shē


rén
chí
xīn
xiāng


zhōng
xīn
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
míng
wéi
shē


sǔn


ruò
shèng


yóu
chū
shì
dào


jiè


nǎi
zhìsān
jiè


ěr
shí

qiē
sān
jiè
rǎn

zhū

zhǒng

jiē

yǒng
hài

yóu
shèngxiàn

zhōng


kān
rén
cóng


tuì
退
gēng

xià

fán
nǎo
xiàn
qián

huò
shēng
shàng
kān
rén
cóng

méi

huán
shēng
xià
mài
děng
zhū
wài
zhǒng

ān
zhì
kōng
jiǒng
huò

gān


suī

shēng

fēi

zhǒng


ruò
huǒ
suǒ
sǔn
ěr
shí

jìng

chéng
zhǒng
zhǒng

sǔn

yǒng
hài
dào


ěr

ruò
shèng


jiāngniè
pán
jiè
shí

suǒ
yǒu

qiē
shànzhū

zhǒng

jiē
bèi
sǔn
hài

yóu
rǎn


zhǒng

miè
néng
gǎn
dāng
lái

shú
guǒ
néng
shēng

lèi
guǒ

dāng
zhī
shì
míng


sǔn


suǒ
wèi
yǒng
hài
zhù
bàn
sǔn

zhě
suǒ
yǒu
xīn


ruò


xíng
huò


xíng

huò

xíngqiē
xīn

jiē

zhǒngzhǒng


zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

ruò

shàn
xīn
huò
rǎn

xīn
huò


xīnqiē
xīn

jiē
shàn
zhǒng

rǎn

zhǒngzhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

yòu
zhū
yǒu
xuézhě
suǒ
yǒu
xīn
shēng

ruò
shì
jiān
shàn
xīn
huò
chū
shì
xīn

huò
rǎn

xīn
huò


xīnqiē
xīn

jiē
wéi

qiē
xiū
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo
zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

yóu
wèi
duàn

yǒu
shí

shēng


wéi
suǒ

zhū

zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú

yòu
zhū

xué

qiē
fán
nǎo

yǒng
duàn
zhě
suǒ
yǒu
xīn
shēng

ruò
shì
jiān
shàn
xīn

ruò
chū
shì
xīn

ruò


xīnqiē
xīn

jiē

yǒng

rǎn

zhǒng


dàn
wéi

qiē
shànzhǒng

suí
zhú
xiāng

ér
shēng
suǒ
jiàn

zhǒng

dào


dāng
zhī
qiě

wèi
jiàn

ā
lài

shí
shèng
jiào
ér
shuō

ruò

jiàn

ā
lài

shí

dāng
zhī
lüè
shuō
zhū

zhǒngqiē
jiē

ā
lài

shí

yòu

zhū

ruò
wèi
yǒng
duàn

ruò
fēi
suǒ
duàn

suí

suǒ
yīng
suǒ
yǒu
zhǒng

suí
zhú
yīng
zhī
wèn

shì
zūn
yán


shuō
ā
luó
hàn

chú


zhǒng
zēng
shàng
xīn

xiàn

ān

zhù
zhōng
suí

ér
tuì
退

ruò


qiē
rǎn

zhǒng

jiē

yǒng
hài

yúnxià

fán
nǎo

ruò
yún

tuì
退


tuì
退
yǒu
èr
zhǒng


zhě
duàn
tuì
退

èr
zhě
zhù
tuì
退

yán
duàn
tuì
退
zhě
wéi
shì

shēng

yán
zhù
tuì
退
zhě

shì
zhū
shèng
zhě

shì

shēng

ruò
shì
jiān
dào
duàn
zhū
fán
nǎo


xiàn
qián

dāng
zhī
ěr
shí
duàn
tuì
退

tuì
退


shì
zhù
tuì
退

ruò
chū
shì
dào
duàn
fán
nǎo

xīn
yíng
shìzhuān
xiūzuò


yóu


néng


zhōng
jiān

xiàn


zhù
shù

xiàn
qián

xiān
suǒ

hòu


shì

rán

xià


duàn
fán
nǎo


xiàn
qián


shì
míng
wéi
zhù
tuì
退

tuì
退

fēi
shì
duàn
tuì
退

yòu
ruò

duàn

qiē
fán
nǎo
chéng
ā
luó
hàn

ér


qiē
rǎn

zhǒng

wèi
yǒng
hài
zhě

yún

míng
wéi
xīn
shàn
jiě
tuō
ā
luó
hàn
guǒ
zhū
lòu
yǒng
jìn

ruò

yǒng
hài


xiāng

zhōng
yǒng


qiē
rǎn

zhǒng


shàng

yīng


zhèng

weí

kuàng
zhū
fán
nǎo

shì

dāng
zhī
yóu
chū
shì
dào
duàn
fán
nǎo
zhě

dìng

yǒu
tuì
退

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |