当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第50卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第50卷(注音)



shī

lùn



shí
juàn

běn

fēn
zhōng




shí


sān
chí
jīu
jìng



chù
jiàn

pǐn


zhī
èr


shì
bié
shì

shí



jīn
dāng
zǒng
biàn


tuō
nán
yuē


xìng

fēn
bié

gòng

píng
děng

zuò




chà
bié
zuì
wéi
hòu


shì
suǒ
shuō

lái
shí

suǒ
yǒu

xìng
yīng
dāng
liǎo
zhī

suǒ
yǒu
fēn
bié
yīng
dāng
liǎo
zhī

suǒ
yǒu

gòng
yīng
dāng
liǎo
zhī

suǒ
yǒu
píng
děng
yīng
dāng
liǎo
zhī

suǒ
yǒu
zuò

yīng
dāng
liǎo
zhī

suǒ
yǒu


yīng
dāng
liǎo
zhī

suǒ
yǒu
chà
bié
yīng
dāng
liǎo
zhī

yóu
shì

xiāng
yīng
zhī

lái
shí

lüè

yún


lái
shí


xìng

wèi
zǒng

gēn
wéi


xìng

yóu
huì
shēng

qiě
shuō
shí

huì
wéi

xìng

suǒ

dàn
yán
chù
fēi
chù
zhì



yán
xìn


yán




chù
fēi
chù
zhì


shì



dāng
zhī

ěr

shì
míng

lái
shí


xìng
yún


lái
shí

fēn
bié

wèi
ruò
lüè
shuō
yóu
sān
fēn
bié
dāng
zhī

liàng


zhě
yóu
shí
fēn
fēn
bié

wèi

duò
zài
guò

wèi
lái

xiàn
zài
shì

qiē
suǒ
zhī

suí




èr
zhě
yóu
pǐn
lèi
fēn
bié

wèi



zhū
yǒu
wéi
shì

xiāng
gòng
xiāng

qiē
xíng
xiāng

suí




sān
zhě
yóu
xiāng

fēn
bié

wèi

shí
fāng

qiē
yǒu
qíng
jiè


chà
bié

qiē
xiāng


qiē
shì


suí





yóu

shì
sān
zhǒng

fēn
bié

lái
shí


dāng
zhī

liàng

shì
míng

lái
shí

fēn
bié
yún


lái
shí


gòng

wèi
wéi

lái
yǒu

shí



gòng

qiē
shēng
wén

jué

shì
míng

lái
shí


gòng
yún


lái
shí

píng
děng

wèi

shí


qiē

lái

jiē
píng
děng


chéng
jiù


shuō
píng
děng

yǒu
chà
bié

ruò
jiù

lái
duō
suǒ
ān
zhù

shì


lái

shì
shí

zhǎn
zhuǎn
chà
bié

wèi


lái
duō
zhù






lái

zhù



shì
míng

lái
shí

píng
děng
yún


lái
shí

zuò


wèi

lái
suǒ
yǒu
chù
fēi
chù
zhì



zhū
yīn
zhōng

shí
zhī
yīn


zhū
guǒ
zhōng

shí
zhī
guǒ


néng
jiàng


yīn
è
yīn
zhǒng
zhǒng
zhèng
lùn

qiē
shā
mén

luó
mén
děng


lái
suǒ
yǒu


zhì




suǒ
zuò
shòu
yòng
guǒ


shí
liǎo
zhī


néng
jiàng

shī


zhuǎn
zhǒng
zhǒng
zhèng
lùn

qiē
shā
mén

luó
mén
děng


lái
suǒ
yǒu
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zhì


néng
xiàn
sān
zhǒng
shén
biàn


dào
jiào
shòu
suǒ
huà
yǒu
qíng


néng
jiàng

ān
zhù
zhǒng
zhǒng
xiāng
wéi

pǐn
yuàn
hài
zhèng
lùn

qiē
shā
mén

luó
mén
děng


lái
suǒ
yǒu
gēn
shēng
liè
zhì



zhū
yǒu
qíng
ruǎn
zhōng
shàng
gēn

fēn
chà
bié


shí
liǎo
zhī


néng



yīng


wéi
shuō
zhèng



lái
suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhì



zhū
yǒu
qíng
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
jìng


jìng
shēng
jiě
chà
bié

shí
liǎo
zhī


jìng
shēng
jiě
lìng
jiàn
zēng
cháng


jìng
shēng
jiě
lìng
jiàn
shè



lái
suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
jiè
zhì



zhū
yǒu
qíng
liè
zhōng
miào
jiè

fēn
chà
bié


shí
liǎo
zhī


zhū
yǒu
qíng
néng


gēn






suí
mián







mén
zhōng


dǎo
jiào
shòu

yīng
ān



zhōng

lái
wéi
zhū
shēng
wén







mén
zhōng

zhèng
jiào
shòu


shēng
wén


jìn

qiē
zhǒng

jiān
xuān
shuō
xiǎn

biàn
liǎo
shī
shè
kāi
shì

yún


lái
jiào
shòu

qiē
shǐ

chū

děng
chí

liáng
shè
shòu
ān
zhù

zhù

xīn
zhū


zhòng

lìng
xīn

zhù

wèi
zhū

lái
wéi

chǎn

gōng
jìng
ài
zhòng
děng
chí

liáng
shǐ

chū

zhū


zhòng

zuì
chū
shī
shè

dǎo
jiào
shòu


shì
gào
yán

shàn
nán

lái


dāng
ān
chù
yuǎn






èr



jìng



weí


zhī


suǒ
wéi

míng

huò

qīn
jiào
guǐ
fàn
shī
děng
suǒ
wéi

míng


shì

weí


jīn
wéi
yǒu

liù
chù


xìng
zhēn
shí

huò

huò
wài
huò
liǎng
zhōng
jiān



yǒu
zhōng

shì
míng
xiǎng
shī
shè
jiǎ

yán
shuō
zhuǎn





shì
zhèng

weí


dāng



dōu

suǒ


wéi
dāng

shì

shí
liǎo
zhī
dàn



yǒu

xiǎng
zhuǎn


shàn
nán


ruò

ěr
shí



míng

wéi
yǒu

xiǎng

shēng




yīng
zài




weí



yǎn
zhōng
suǒ
yǒu
zhì

yǎn
míng

yǎn
xiǎng
yǎn
jiǎ
shī
shè


shì

weí



yǎn
zhōng
wéi
èr



wèi

zhì

yǎn
míng

yǎn
xiǎng
yǎn
jiǎ
shī
shè



wéi
shì

zhōng
jiǎ

míng
xiǎng
shī
shè

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng



yǎn
zhōng
suǒ
yǒu
zhì

yǎn
míng

yǎn
xiǎng
yǎn
jiǎ
shī
shè

qiě
fēi
shì
yǎn

wéi
yǒu
shì


zhōng
jiǎ

yǎn
míng
xiǎng
děng

dāng
zhī

xìng

fēi
shì
yǎn





fēi


zhōng
yuǎn

suǒ

yǎn
míng
yǎn
xiǎng
yǎn
jiǎ
shī
shè

shǎo
yǒu
yǎn
jué
ér
néng
zhuǎn


ruò
yǒu

shì

shì
zhēn
shí

chèn
míng
suǒ
shuō

yīng

zhōng
gēng
dài
yǎn
míng
fāng
yǒu

shì
yǎn
jué
ér
zhuǎn

wéi
yīng

xìng

yóu
tīng
wén


yóu
fēn
bié


suǒ

míng
dàn


shì
yǒu
yǎn
jué
zhuǎn

rán


shì

dài
míng
yán
jué
zhuǎn



shì


zhōng
wéi




ér
yǒu


yǎn
míng
yǎn
xiǎng
yǎn
jiǎ
shī
shè




shì



yǎn



weí



yǎn
xiǎng
wéi
yǒu

xiǎng
dāng
shēng
dāng





yǎn


shì

ěr

shé
shēn
děng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
jiàn
wén
jué
zhī



qiú

ruò

zuò

suí
xún
suí



yào
yán
zhī




qiē
zhū

xiǎng
zhōng

wéi
yǒu

xiǎng
dāng
shēng
dāng



shì




shēn
zhōng
suǒ
yǒu
jiǎ
xiǎng

néng
jìn
chú
qiǎn
qín
jiā
xíng
dào
dāng
zhèng
shè
shòu

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

qiē

zhōng
suǒ
yǒu
jiǎ
xiǎng

néng
jìn
chú
qiǎn
qín
jiā
xíng
dào
dāng
zhèng
shè
shòu


yóu

shì

qiē
suǒ
zhī
shàn
guān
chá
jué




qiē
zhū

xiǎng
zhōng

wéi

xiǎng



qiē

suǒ
yǒu

qiē

lùn
zhī
xiǎng

shù
shù
chú
qiǎn



fēn
bié

xiāng
zhī
xīn
wéi


zhuǎn



shì
zhōng
duō
xiū

zhù


ruò

shì

dāng


lái
miào
zhì
qīng
jìng
děng
chí
zhǒng
xìng

huò


dǎo
xīn

jìng
xìng


shì

děng
ruò


jìng
zuò


weí



zuò


dāng
shè


ruò


mǐn

ruò

yuán
xìng
yuán


ruò

jiè
chà
bié

ruò

ā



niàn

ruò

chū
jìng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
ruò

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

liàng


jìng

shén
tōng
děng
chí
děng
zhì

zuò


weí



zuò


dāng
shè



ruò

shì
xiū




dǎo
zuò


jiàn

nǎi
zhì
dāng


shàng
zhèng
děng


jīu
jìng
chū


dāng
zhī
shì
míng

qiē


biàn

zhèng
xíng

guò


lái

wéi
shǐ

zhū


zhòng


zhèng
shī
shè

shì
jiào
shòu

wèi
lái

lái

wéi
shǐ

zhū


zhòng

dāng
zhèng
shī
shè

shì
jiào
shòu

xiàn
zài

lái

wéi
shǐ

zhū


zhòng

xiàn
zhèng
shī
shè

shì
jiào
shòu

zhū
shēng
wén
děng


zuò

qín
xiū

shí


néng



shēng
tōng
huì

ruò
néng



dǎo
zuò


shí
tōng


biàn
便
néng
huò

zhū

xiàn
guān


lái
suǒ
yǒu
biàn

xíng
zhì




qiē

néng
chū

xíng


chū

xíng


shí
liǎo
zhī


lìng
shè


chū

xíng

néng
zhèng
shòu

néng
chū

xíng


lái
suǒ
yǒu

宿
zhù
suí
niàn
zhì




qián

běn
shì
běn
shēng
shù
shù
niàn


wéi
lìng
suǒ
huà
zhū
yǒu
qíng
lèi
xīn
shēng
yàn

xīn
shēng
jìng
xìn

zhèng
wéi
xuān
shuō


néng
jiàng

zhí
zhuó
cháng
lùn

qiē
shā
mén

luó
mén
děng


lái
suǒ
yǒu

shēng
zhì



zhū


guò
wǎng
qiān
xiè
dāng
suǒ
shòu
shēng

néng
zhèng

bié


néng
jiàng

zhí
zhuó
duàn
lùn

qiē
shā
mén

luó
mén
děng


lái
suǒ
yǒu
lòu
jìn
zhì




jiě
tuō

huò




néng
jiàng


ā
luó
hàn

zēng
shàng
màn

qiē
shā
mén

luó
mén
děng

shì
míng

lái
shí

zuò

yún


lái
shí




wèi
zhū

lái



shàng
zhèng
děng


chū
zhèng

shí


biàn
便
dùn


qiē
shí


dùn
zhèng


hòu
shí


fāng
xiàn
zài
qián

wèi
zhū

lái
chū
chéng

shí

xiān

chù
fēi
chù
zhì


guān
chá
zhū

jiàn


qiē

dǎo
yīn
guǒ


guān
chá





zhì


ruò
yǒu

qiú



jiè
tóng
fēn
jiè
zhōng

ài
shū
shēng

shú
guǒ
zhě

fāng
biàn
便
wéi
shuō
lìng

yuǎn

zhū

shàn


lìng

xiàn
xíng
suǒ
yǒu
shàn




jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zhì


ruò
zhū
yǒu
qíng

qiú
shì
jiān



zhě



jiào
shòu
lìng


xiàng
shì
jiān



lìng

huò


shí
zhī
dào



suǒ


lái



ruò
zhū
yǒu
qíng

qiú
chū
shì



zhě


yīng
wéi
shuō

chū
shì
jiān


zhī
dào

wèi


zhōng
xiān

gēn
shēng
liè
zhì



shí
guān
chá

qiú
chū
shì


zhě
gēn



zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhì



shí
guān
chá

gēn
wéi
xiān
suǒ
yǒu





zhǒng
zhǒng
jiè
zhì



shí
guān
chá


wéi
xiān
suǒ
yǒu
suí
mián


shì
liǎo
zhī

gēn



suí
mián




biàn

xíng
zhì




suǒ
yīng
lìng

suǒ
yuán


mén
zhōng
ér







宿
zhù
suí
niàn
zhì



shēng
zhì



yóu

yīng
suǒ
yuán


mén
jiā
xíng

shè
zhù
xīn

jìng
xiū
xíng


wéi
shuō
zhōng
dào

lìng

yuǎn


jiā

jiàn

wéi
gēn
běn
cháng
duàn
biān
zhí

wéi
lìng
yǒng
duàn

qiē
fán
nǎo

cóng

hòu

lòu
jìn
zhì


ruò
yǒu

shì
zhèng
xiū
fāng
biàn
便
shē



zhī
suǒ
rén
chí

suī
wèi
yǒng
duàn

qiē
fán
nǎo

ér
yóu
huò


xiàn
xíng



zuò

zuò
zēng
shàng
màn
zhě

lìng

shè


zēng
shàng
màn

shì
míng
shí


mén




yǒu

mén
shí




wèi
zhū

lái



shàng
zhèng
děng


chū
zhèng

shí

zuì
chū


chù
fēi
chù
zhì


lìng
xiàn
zài
qián




qiē
yuán
shēng

zhōng

guān
chá
zuì
shēng
miào

zhù
zhì




shì
miào

zhù
zhì





zhì


guān
zài
jiā
fēn

yóu



zhǒng
zhǒng
chà
bié


zài
jiā
fēn
zēng
dāng
xiàn
shí
xiū
zhèng
chà
bié


shì
guān
chá
zài
jiā
fēn




jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zhì


guān
chū
jiā
fēn

wèi


shì
chū
jiā
fēn
zhōng

wéi
yǒu
néng
shuō
chū



zhèng
dào
zhě


wéi

yǒu



shì
guān

zhèng
zhī
dōu


guān
zhū
shì
jiān

yǒu
jiù


suǒ
guī


yóu

bēi




yǎn

shí
guān
zhào

qiē
shì
jiān


guān
zhào



gēn
shēng
liè
zhì


xiàn
qián
liǎo
zhī
zhù
zài
shì
jiān
zhǒng
zhǒng
yǒu
qíng
shēng
zài
shì
jiān
cháng
zài
shì
jiān

huò
yǒu
dùn
gēn
huò
yǒu
zhōng
gēn
huò
yǒu

gēn

xiàn
qián
zhī

biàn
便

shuō


xīn




hòu

qián

qiē
suǒ

zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhì

děng
shì



yīng
zhī
shì

èr
mén
shí





yǒu

mén
shí




wèi
zhū

lái



shàng
zhèng
děng



chū
zhèng

shí

zuì
chū


chù
fēi
chù
zhì


lìng
xiàn
zài
qián

guān
chá

qiē
yuán
shēng

jiè





zhì





shì
yuán
shēng

zhōng

guān
chá
jiǎ

yǒu
qíng
míng
xiǎng
zhū
yǒu
qíng
jiè


shì
yǒu
qíng

zào

shì

lèi
zhū


huán
shòu

shì

lèi
zhū
guǒ


shí
guān
chá

shì

jiè
yǒu
qíng
jiè




jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zhì



wéi

shì
zhū
yǒu
qíng
lèi
jiě
tuō



shì
xiàn
sān
zhǒng

dǎo
shén
biàn
ér
jiào
shòu
zhī


jiào
shòu







qián


zhī
gēn
děng




zhèng
dào
lìng




rán
hòu
fāng
biàn
便
lìng

yǒu
qíng
jiě
tuō
zhòng


shì

sān
mén
shí



yún


lái
shí

chà
bié

wèi

shí

zhǎn
zhuǎn
xiāng
wàng


yǒu
chà
bié


chà
bié

chù
fēi
chù
zhì

děng



zhì

děng

yǒu

chà
bié

ruò
zhèng
liǎo
zhī
shàn

shàn

néng
gǎn
suǒ
yǒu
ài
fēi
ài
guǒ

dāng
zhī

yóu
chù
fēi
chù
zhì



ruò
zhèng
liǎo
zhī
zhū
yǒu
néng
zào
shàn

shàn




néng
shòu
ài
fēi
ài
guǒ
ér
fēi
suǒ


dāng
zhī

yóu


zhì



ruò
zhèng
liǎo
zhī
zhū
yǒu
néng
xiū
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì



néng

jìng

děng
dìng
ér
fēi
suǒ


dāng
zhī

yóu


zhì



ruò
zhèng
liǎo
zhī



shì
jìng

děng
dìng

xiàn
sān
shén
biàn

dǎo
jiào
shòu
suǒ
huà
yǒu
qíng

dāng
zhī

yóu
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zhì



ruò
zhèng
zhào

xìn
děng

shēng
xiāng
yīng
zhī
xīn

dāng
zhī

yóu
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zhì



ruò
zhèng
fēn
bié


zhū
gēn
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
zhǒng
zhǒng
chà
bié

dāng
zhī

yóu
gēn
shēng
liè
zhì



ruò
zhèng
zhào

zhū
gēn
wéi
xiān



zhōng
zhǒng
zhǒng



dāng
zhī

yóu
gēn
shēng
liè
zhì



ruò
zhèng
fēn
bié




zhǒng
zhǒng
chà
bié

dāng
zhī

yóu
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhì







dāng
zhī
fēn
bié
lüè
yǒu
liù
zhǒng


zhě

chū




wèi


bié


zài
tiān

luó
yán
tiān
fàn
shì
jiān
děng


xìn
jiě
zhě
suǒ
yǒu



èr
zhě
chū




wèi

sān
chéng

xìn
jiě
zhě
suǒ
yǒu



sān
zhě
yuǎn
qīng
jìng



wèi
ān
zhù
xià
pǐn
zhōng
pǐn
chéng
shú
zhě
suǒ
yǒu




zhě
jìn
qīng
jìng



wèi
ān
zhù
shàng
pǐn
chéng
shú
zhě
suǒ
yǒu




zhě


xiàn


niè
pán



wèi
yóu
shēng
wén
chéng
suǒ

niè
pán

xìn
jiě
zhě
suǒ
yǒu



liù
zhě

dāng
lái
shì

niè
pán



wèi
yóu

chéng
suǒ

niè
pán

xìn
jiě
zhě
suǒ
yǒu



ruò
zhèng
zhào

shēng
jiě
suǒ

xiāng

zhǒng


dāng
zhī

yóu
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhì



ruò
zhèng
zhào



zhǒng

chà
bié

fēn
bié

liàng
pǐn
lèi

dāng
zhī

yóu
zhǒng
zhǒng
jiè
zhì



yòu


jiè
dāng
zhī
fēn
bié
lüè
yǒu

zhǒng


zhě
běn
xìng
zhù
zhǒng


èr
zhě
xiān


zhǒng


sān
zhě

xiū
zhì
zhǒng


wèi
yǒu
bān
niè
pán

zhě
suǒ
yǒu
zhǒng



zhě


xiū
zhì
zhǒng


wèi

bān
niè
pán

zhě
suǒ
yǒu
zhǒng


ruò
zhèng
liǎo
zhī

jiè
zhǒng
lèi
xíng




dāng
zhī

yóu
zhǒng
zhǒng
jiè
zhì



ruò
zhèng
fēn
bié


xíng


qiē
pǐn
lèi


shì
xíng

néng
lìng

rǎn


shì
xíng

néng
lìng

jìng
qīng
jìng


shì
xíng

néng
lìng


jìng
qīng
jìng

dāng
zhī

yóu
biàn

xíng
zhì



ruò

shí
zhī
qián

suí
niàn

qiē

yīn
qián


xíng

dāng
zhī

yóu
biàn

xíng
zhì



ruò
zhèng
liǎo
zhī

qián
fēn
bié
zhǒng
zhǒng
suí
shùn

yán
shuō

liù
zhǒng
lüè
xíng

dāng
zhī

yóu

宿
zhù
suí
niàn
zhì



ruò
zhèng
liǎo
zhī


qián

yǒu
qíng

shēng

dāng
zhī

yóu

宿
zhù
suí
niàn
zhì



ruò
zhèng
guān
jiàn
hòu

zhǒng
zhǒng
yǒu
qíng

shēng

dāng
zhī

yóu

shēng
zhì



ruò
zhèng
liǎo
zhī


shì

wèi

jīu
jìng

yǒu
qíng
hòu

shòu
shēng
xiāng


dāng
zhī

yóu

shēng
zhì



ruò
zhèng
liǎo
zhī


shì



jīu
jìng
xīn
shàn
jiě
tuō

xiàn

zhōng
zhèng

niè
pán

dāng
zhī

yóu
lòu
jìn
zhì



dāng
zhī
shì
míng

lái
shí

zhǎn
zhuǎn
xiāng
wàng

yǒu
chà
bié


chà
bié

lái
suǒ
yǒu


wèi
wén



jīng
shuō
yīng
zhī

xiāng

wèi
zhū

lái



chù

zài

zhòng
zhōng
ér

chèn
tàn

wèi
suǒ
zhī
zhàng
yǒng
jiě
tuō




qiē
zhǒng

qiē

zhōng

xiàn
děng
zhèng
jué

gòng
shēng
wén

shì


chù

zhū
fán
nǎo
zhàng
yǒng
jiě
tuō


zhèng

lòu
jìn
gòng
zhū
shēng
wén

shì

èr
chù

wéi
qiú
jiě
tuō
zhū
yǒu
qíng
lèi
chāo
guò
zhòng


shuō
chū

dào

shì

sān
chù



néng
chū
dào

wéi
ài

shuō
zhū
zhàng

yīng
dāng
yuǎn


shì


chù


lái



shì

chù



shí


chèn
tàn



hòu



suǒ
chèn
tàn
qián
zhī
èr
chù
suǒ
yǒu
xiāng
wéi
shēn



ér
xīng
bàng
nán



hòu
èr

chèn
tàn
chù
suǒ
yǒu
xiāng
wéi
qián
hòu
guāi
fǎn
duò
fēi

xiāng
ér
xīng
bàng
nán

wèi

shì
jiān
yǒu
yǎn
jiàn
zhě

yǎn
jiàn
zhě

yǒu

xīn
zhì
zhě


xīn
zhì
zhě


lái



chèn
tàn
chù
néng
wéi
duì
zhì
zhū
bàng
nán
zhōng

dōu

jiàn
yǒu

shí
yīn
xiāng

yóu
shì
yīn
yuán



chù
néng

liǎo
zhī

tǎn
rán

wèi
xīn

qiè
liè


suǒ


dōu

jīng


yòu


shī
wéi
yǒu
ěr
suǒ
zhèng
yīng
chèn
tàn

wèi


xíng



xíng

shàn
yuán
mǎn

dāng
zhī

zhōng
qián
èr
chèn
tàn


xíng
mǎn

hòu
èr
chèn
tàn


xíng
mǎn


zhōng

lái
ruò

chèn
tàn



qiē

xiàn
děng
jué

chéng
zhèng
děng
jué

dāng
zhī
zhèng
wéi
děng


chéng
zhū




ruò

chèn
tàn

qiē
lòu
jìn

dāng
zhī
zhèng
wéi
děng

shēng
wén


jué
chéng
zhū
yǒu
qíng


ruò

chèn
tàn
néng
chū

dào

zhū
zhàng


dāng
zhī

wéi
děng

zhū
chéng
zhū
yǒu
qíng



shì

lái
suǒ
shuō
jīng


wèi

wéi
zhū


shēng
wén
shuō
chū

dào

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

zhū
jié

zhě


suǒ
jié

shēng
wén
cáng
zhōng

chú


yán


suǒ
jié



cáng
zhōng

dàn
wéi
sòng



zhī
yán


lái
suǒ
yǒu
sān
niàn
zhù
wén



jīng
shuō
yīng
zhī

xiāng

wèi
zhū

lái


cháng

yǒu

shì




dāng
lìng
zhū
yǒu
qíng
lèi


shàn
shuō


nài


dǎo
xíng
zhōng


shí
suí
zhù


shì
cháng




zhǔ
huà

zhòng
shí

ruò
suǒ


huò
suì

suì

shēng

rǎn

yóu
sān
niàn
zhù
lüè
suǒ
xiǎn



sān
niàn
zhù

yóu
sān
zhòng
chà
bié
jiàn


yún

sān
zhòng

ruò


qiē

xiàng
zhèng
xíng

shì


zhòng

ruò


qiē

xiàng
xié
xíng

shì

èr
zhòng

ruò

zhòng
zhōng

fēn
zhèng
xíng

fēn
xié
xíng

shì

sān
zhòng

lái
suǒ
yǒu
sān


wén



jīng
shuō
yīng
zhī

xiāng

wèi
zhū

lái

yào
yán
zhī



qiē
zhǒng

è
suǒ
zuò

cáng
yǒng
duàn

yóu
sān


zhī
suǒ
xiǎn
shì

zhū
ā
luó
hàn
yóu
wàng
niàn



shí
shí
jiān
piān
yǒu



è
suǒ
zuò


lái



qiē


qiē
jiē

suǒ
yǒu

shì


lái

zhū



suǒ

yào



xìng

qiē
qiē
jiè

xiǎn
xiǎn

bìn

shí

xiàn
xíng

ěr
dūn



zhū



suǒ
fáng


suǒ
wèi


gòng
zhù
duō
shí

zhī

suǒ
xíng
sān


jìng

yīn

qián
shì

huái
怀

yuè

yóu


shùn
nǎi
shì
guāi
wéi

huò
miàn


huò
xiàng

shuō
dāng
zhī

lái
suǒ
yǒu

bēi

qiē
zhǒng
xiāng

jiē


qián
gōng
yǎng
qīn
jìn

liàng
pǐn
shuō

dāng
zhī

shì

lái

bēi

liàng

shàng
yún


lái

wàng
shī


wèi
zhū

lái
cháng
suí

niàn

ruò
shì
ruò
chù
ruò

ruò
shí
yǒu
suǒ
wéi
zuò


lái



shì

chù



shí

jiē
zhèng
suí
niàn

shì
míng

lái

wàng
shī


suǒ
wèi

lái



qiē
suǒ
zuò
shì





qiē
fāng
chù
chà
bié




qiē
suǒ
zuò
fāng
biàn
便




qiē
shí
fēn
chà
bié

niàn

wàng
shī
cháng
zhù
zhèng
niàn

dāng
zhī
shì
míng

wàng
shī

yún


lái
yǒng
hài



wèi
zhū

lái
huò

dòng
zhuǎn
huò

zhān
shì

huò

yán
lùn
huò

ān
zhù


yǒu
fán
nǎo
suǒ

zuò

duō

xiàn
xíng

shì
míng

lái
yǒng
hài



zhū
ā
luó
hàn
suī
duàn
fán
nǎo

ér

dòng
zhuǎn
zhān
shì
yán
lùn

ān
zhù
zhōng

ér
yǒu
zhǒng
zhǒng

yǒu
fán
nǎo
suǒ

zuò

yún


lái

qiē
zhǒng
miào
zhì

wèi
zhū

lái

yào
yán
zhī


sān


xiàn
děng
zhèng
jué


děng
wéi
sān


zhě
néng
yǐn
yǒu




èr
zhě
néng
yǐn





sān
zhě
fēi
néng
yǐn
yǒu



fēi
néng
yǐn





dāng
zhī

zhōng
ruò
zhū

lái
huò

néng
yǐn





huò

fēi
néng
yǐn
yǒu



fēi
néng
yǐn





zǒng


shì

qiē

zhōng


diān
dǎo
zhì

shì
míng

lái

qiē
zhǒng
zhì

ruò
zhū

lái


néng
yǐn
yǒu




qiē

zhōng


diān
dǎo
zhì

dāng
zhī
shì
míng

lái
miào
zhì




zhōng
ruò

qiē
zhǒng
zhì
ruò
miào
zhì

zǒng

wéi


míng

qiē
zhǒng
miào
zhì

shì

qiē

zǒng
míng

lái
bǎi

shí
zhǒng

gòng






zhōng
zhū
xiāng
suí
hǎo

zài


wèi
zuì
hòu
yǒu
zhōng

jiē

zhèng


shàn
qīng
jìng

ruò
shí


zuò


zuò
zhù
zuì
hòu
yǒu




dào



liáng

shàn
yuán
mǎn

ěr
shí

shī
xiū
sān
shí



fēn




shà

míng

zhàng
ài
zhì
sān



shì



xué
dào
suǒ
shè
jīn
gāng

dìng

cóng


jiān

èr
shà


dùn




gòng



wèi

lái
shí

wéi
chū


qiē
zhǒng
miào
zhì
wéi
hòu

jiē

qīng
jìng

wéi

shàng

yóu






qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè


zhì

zhàng

zuì

qīng
jìng

gòu
zhì
zhuǎn


zàn



weí
yuán
mǎn

chē
yuán
mǎn

chāo
guò

qiē


xíng




zhèng


qiē

lái
xíng

lái



qiē
zài
ròu
suǒ
zhī
zhàng
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng


duàn



shēng
zhuǎn



shì
zhuǎn

zuì
wéi

shàng




qiē
nǎi
zhì
zuì
shàng
chéng
mǎn
zhù
zhōng


zhuǎn


dāng
zhī
yǒu
shàng
wèn

qiē
ān
zhù
dào
jīu
jìng



zhì
děng


lái
zhì
děng

yún

yīng
zhī

èr
chà
bié



míng
yǎn
rén


qīng


zhòng

xiàng


qiē
ān
zhù
dào
jīu
jìng



miào
zhì



qiē
jìng
dāng
zhī

ěr


míng
yǎn
rén

suǒ
zhàng


zhòng

xiàng


lái
miào
zhì


qiē
jìng
dāng
zhī

ěr


huà
shì

yuán

zhòng
cǎi
wéi
hòu
miào

wèi
jìng
xiū
zhì

dào
jīu
jìng



miào
zhì

dāng
zhī

ěr


huà
shì

yuán

zhòng
cǎi
zuì
hòu
miào


jìng
xiū
zhì


lái
miào
zhì
dāng
zhī

ěr


míng
yǎn
rén

wēi
ān
zhōng

jiàn
zhòng


dào
jīu
jìng



miào
zhì
dāng
zhī

ěr


míng
yǎn
rén


qiē
ān

jiàn
zhòng



lái
miào
zhì
dāng
zhī

ěr


míng
yǎn
rén
yuǎn

zhòng


dào
jīu
jìng



miào
zhì
dāng
zhī

ěr


míng
yǎn
rén
jìn

zhòng



lái
miào
zhì
dāng
zhī

ěr


qīng

yǎn
guān
shì
zhòng


dào
jīu
jìng



miào
zhì
dāng
zhī

ěr



jìng
yǎn
guān
shì
zhòng



lái
miào
zhì
dāng
zhī

ěr


chù
tāi
shēn

dào
jīu
jìng

zhū


shēn
dāng
zhī

ěr


chū
tāi
shēn

zhū

lái
shēn
dāng
zhī

ěr


ā
luó
hàn
mèng
zhōng
xīn
xíng

dào
jīu
jìng



xīn
xíng
dāng
zhī

ěr


ā
luó
hàn
jué
shí
xīn
xíng


lái
xīn
xíng
dāng
zhī

ěr


mèi
dēng


dào
jīu
jìng



zhì

dāng
zhī

ěr


míng
dēng



lái
zhì

dāng
zhī

ěr

shì

dāng
zhī

qiē
ān
zhù
dào
jīu
jìng

zhū


zhòng


zhū

lái
miào
zhì

shēn
xīn
yǒu

chà
bié

shì

lái
zhèng




biàn

shí
fāng

qiē




néng
shī
zuò

qiē

shì

yún

míng
wéi

qiē

shì

wèi
zhū

lái

lái
shì


lái
suǒ
zuò

lüè
yǒu
shí
zhǒng


shì



lái
shì


lái
suǒ
zuò

néng
chéng

liàng

yǒu
qíng
shì


wài

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng


děng
wéi
shí

wèi
zhū

lái
zuì
chū

xiàn

zhàng

shēn


lìng
yǒu
qíng
xīn

jìng
xìn


zhàng

shēn

shēng
jìng
xìn
wéi
zuì
shēng


shì
míng

lái


zuò
shì


shì
zuò
shì

zhū
xiāng
suí
hǎo
suǒ
néng
chéng
bàn

yòu
zhū

lái

wéi

qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi



qiē
zhǒng
jiào
shòu
jiā
xíng

shì
míng

lái

èr
zuò
shì


shì
zuò
shì



qiē
zhǒng
qīng
jìng
suǒ
néng
chéng
bàn

yòu
zhū

lái
néng
zuò

qiē

yǒu
qíng
shì

néng
duàn

qiē
suǒ
shēng

huò

shì
míng

lái

sān
zuò
shì


shì
zuò
shì


lái
shí

suǒ
néng
chéng
bàn

yóu
qián
suǒ
shuō

lái
shí



néng
chéng
bàn

qiē
yǒu
qíng

qiē



yǒu
kān
néng


yòu


lái
suǒ
zhèng
shí

suǒ
xīng
wèn
nán

wéi
yǒu

lái
néng
zhī
néng
jiàn
néng
jiě
néng
liǎo

wéi
yǒu

lái


wèn
nán
néng
zhèng



yòu
zhū

lái

néng
jiàng


qiē

lùn


néng
chéng


qiē

lùn

shì
míng

lái


zuò
shì


shì
zuò
shì



suǒ
wèi
suǒ
néng
chéng
bàn

yòu
zhū

lái
suǒ
huà
yǒu
qíng



jiào
chì
ruò
zhèng
ān
zhù

zhèng
ān
zhù


lái


xīn


rǎn

shì
míng

lái


zuò
shì


shì
zuò
shì

sān
zhǒng
niàn
zhù
suǒ
néng
chéng
bàn

yòu
zhū

lái


suǒ
yán


shì
zuò

shì
míng

lái

liù
zuò
shì


shì
zuò
shì

sān
zhǒng


suǒ
néng
chéng
bàn

yòu
zhū

lái
cháng


yǎn

zhòu

fēn
biàn
guān
shì
jiān

shì
míng

lái


zuò
shì


shì
zuò
shì


lái

bēi
suǒ
néng
chéng
bàn

yòu
zhū

lái
dùn


qiē

qiē
zuò
shì
jiē

tuì
退
shè

shì
míng

lái


zuò
shì


shì
zuò
shì

wàng
shī

suǒ
néng
chéng
bàn

yòu
zhū

lái
suǒ
xíng

guǐ


shí
suí
zhuǎn

yuè
zuò
yòng

shì
míng

lái

jiǔ
zuò
shì


shì
zuò
shì

yǒng
hài


suǒ
néng
chéng
bàn

yòu
zhū

lái


néng
yǐn







néng
yǐn
yǒu





néng
yǐn





jiǎn

shè




néng
yǐn
yǒu




wéi
zhòng
xuān
shuō
kāi
shì
xiǎn


shì
míng

lái

shí
zuò
shì


shì
zuò
shì


qiē
zhǒng
miào
zhì
suǒ
néng
chéng
bàn


shì

lái
yóu
qián
suǒ
shuō
bǎi

shí
zhǒng

gòng



néng
zuò

lái

qiē
suǒ
zuò

qiē

shì


shì

shì
ruò
guǎng
广
fēn
bié



shù

nǎi
zhì

zhī


duō
bǎi
qiān

jié
shuō

néng
jìn

shì
suǒ
shuō
zhū

lái
zhù
zhū

lái


míng
wéi
jiàn








zhù


qiú
pǐn
lèi

zhū


zhòng




xué
néng
zhèng
xiū
xué



zhù

ér
yǒu
suǒ
zhèng



zhù


néng
chéng
bàn

qiē
yǒu
qíng

qiē



shì

shuō

míng
wéi
jiàn


yòu


qiē
suǒ
shuō






shì
zuì
wéi
suí
shùn


qiē

lái
shì


shì
zhī
suǒ
xiǎn
xiàn

shēng
wén

jué



shì

shì

shuō
míng

gòng



yòu


shì
zhū


zhōng

yǒu



shēng
wén

jué

qiē

qiē
jiē
suǒ



suǒ
wèi

bēi


wàng
shī


yǒng
hài




qiē
zhǒng
miào
zhì


yǒu



suī
fēn


ér

qiē
zhǒng
jiē

yuán
mǎn


lái



qiē


qiē

jiē
zhèng




qiē
zhǒng


yuán
mǎn

zuì

chāo
guò
zuì

shū
miào

shì

jiē
shuō
míng
wéi

gòng

dāng
zhī

zhōng


yǒu


shì

gòng



shì
yuán
mǎn
xiǎn
shì

qiē


xué
dào

xué
dào
guǒ

míng





shuō

qiē


xué
dào

xué
dào
guǒ


qiē
zhǒng
jiào
shí

chù


yòu





míng


cáng



jiā


míng
shè

chéng


míng
kāi
shì
huài

huài



míng

zhàng
zhì
jìng
gēn
běn

ruò
zhū
suǒ
yǒu
tiān
rén
shì
jiān

huò
tiān
huò
rén

ruò
zhū
shā
mén

luó
mén
děng



suǒ
shuō



zhōng

jiān
xìn
jiě


wén
shòu
chí
jīng
qín
xiū
xué
guǎng
广
wéi

shuō

xià
zhì
shū
chí
gōng
yǎng
gōng
jìng
shēn
xīn
ài
zhòng

suǒ




yào
yán
zhī




fàn



cáng
suǒ
shè

qiē
wēi
miào
jīng
diǎn


wén
děng

xuān
shuō
xiǎn
liǎo
fēn
bié
shī
shè
kāi
shì
chèn
zàn
suǒ
huò



děng

yǒu










xiǎn
shì

qiē


cáng
zhōng
lüè
biāo
guǎng
广
shì
zhū
mén
shè





zhōng
néng
guǎng
广
kāi
shì


nài


nǎi
zhì
zhòng
duō
suǒ
huà
yǒu
qíng



zhèng

shòu
chí

sòng

suí

xíng

ān
zhù
zēng
cháng
guǎng
广

shēng
jìn


ěr
suǒ
shí
xiàng

zhèng



xīng
shèng
zhèng


miè

ruò

ěr
shí
xiàng

zhèng

dāng

xīng
shèng



ěr
shí
néng
yǐn
shí

suǒ
yǒu
zhèng

dāng

miè
méi

shì






zhōng

jiān
xìn
jiě


wén
shòu
chí
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

suǒ




liàng

biān

běn

fēn
zhōng




shí



chí




chù

zhèng
děng


xīn
pǐn

shì

shuō





yún

yīng
zhī

zhōng



wèi
zhū


yào
xiān
ān
zhù


zhǒng
xìng

nǎi
néng
zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


xīn



xīn

fāng
zhèng
xiū
xíng



xíng





zhèng
xiū
xíng
shí




rǎn
fāng
biàn
便



rǎn



yàn
juàn
fāng
biàn
便


yàn
juàn


zhū
shàn
gēn
zēng
cháng
fāng
biàn
便


zhū
shàn
gēn

zēng
cháng


néng
zhèng

shàng
zhèng
děng



yòu


shì



jiā
xíng


rǎn
fāng
biàn
便


yàn
juàn
fāng
biàn
便

shàn
gēn
zēng
cháng
fāng
biàn
便





zhōng

jiāng
xiū
xíng
shí

xiān

shèn
shēn
guǎng
广

zhèng

ān

xìn
jiě


xìn
jiě

fǎng
访
qiú
zhèng


qiú
zhèng


guǎng
广
wéi

shuō



zhèng
xíng

néng
chéng
bàn


chéng
bàn
shí
ruò
yóu



wéi

yīng
xíng


yóu



wéi

ér
xíng

yóu



wéi

xíng
shí


lìng


zhì
huì
zēng
cháng

suǒ
yīng
xíng
zhě


shì
xíng



zhì
huì

zēng
cháng




shè

shēng

fāng
biàn
便
néng
zhèng
xiū
xíng




zhōng
zhèng
xiū
xíng
shí

néng
xíng
shēng



rǎn
xíng




zhōng
zhèng
xiū
xíng
shí

néng



xíng

zhuó
xíng




zhōng
zhèng
xiū
xíng
shí

néng


liàng
shēng




néng
zhèng
xiū
xíng

yàn
juàn
xíng

yóu

shēng


yàn
juàn


néng
zhèng
fǎng
访
qiú
zhǒng
zhǒng

lùn



qiē
lùn


suǒ
wèi

shàn
zhī
lùn


néng
liǎo
zhī
suǒ
yīng
wéi
shuō
suǒ

xuān
shuō
yīng

shì
shuō

yóu

zhì

shàn
zhī
shì
jiān


shì


shàn
zhī
zhū
lùn

shì
jiān



néng


fǎng
访
qiú
zhèng



fǎng
访
qiú

kān
néng
shàn
duàn

qiē
yǒu
qíng

qiē

huò


shì
kān
néng
duàn


huò

lìng



zhǎn
zhuǎn
zēng
cháng




liáng
jiàn

yuán
mǎn

lìng

zhì
huì

zhuǎn
zēng
cháng

zhì
huì

liáng
jiàn

yuán
mǎn

èr
zhǒng

liáng

yuán
mǎn




xíng
xiāng


fēn


dǎo
xiū
zhōng
néng
qín
xiū
xíng


xiū
fāng
biàn
便
néng
zhèng
liǎo
zhī


chí

shì
zhèng
qín
suǒ
xiū

huí
xiàng

chéng
bān
niè
pán
guǒ


qiú
shēng
wén


jué
chéng
bān
niè
pán
guǒ




shì
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

néng


qiē



yán
tīng
wén
shòu
chí


xiū





wèi
wén
suǒ
yǒu
zhū


qiē
zhǒng
xiāng
jiē
néng
biàn
liǎo


tuó
luó


ài
biàn
cái
jiē

yuán
mǎn

wéi

yǒng
duàn

qiē
zhàng


jīng
qín
xiū

sān
jiě
tuō
mén




zhōng
zhèng
xiū
xíng
shí

wéi
duàn



qiē
diān
dǎo
zēng
shàng
màn


qín
xiū
zhèng
xíng


shì
néng


qiē
zhǒng
xiāng

zhèng
xíng
yuán
mǎn


shì
zhèng
xíng

yuán
mǎn




qiē
yǒu
qíng

shēng
wén

jué
jiē
wéi
shū
shēng

suǒ
wèi
zhèng
xíng
gōng

shū
shēng



chèn
zàn
gōng

shū
shēng

dāng
zhī

zhōng
zhèng
xíng
gōng

shū
shēng



wéi



qín
xiū
zhèng
xíng

yòng


shì

wéi

shì

shēng
wén

jué



shì

yóu
zhū


yòng


shì
wéi

shì




qiē
yǒu
qíng




píng
děng
zhī
xīn

yóu


shì
píng
děng
xīn



zhū
yǒu
qíng
cháng
shī
ēn
huì

wàng

bào




shì
qín
xiū
xíng
shí

cháng

yǒu
qíng



wàng


lìng




ān


yóu
shì


ān




cháng
néng

zuò


jiā
xíng

dāng
zhī
shì
míng
zhǎn
zhuǎn
yǐn

zhèng
xíng
gōng

shū
shēng

dāng
zhī

zhōng
chèn
zàn
gōng

shū
shēng




zhū

suǒ
huò

shòu


fēi
zhū
shēng
wén

fēi

jué


shòu


biàn
便
néng
ān
zhù

tuì
退
zhuǎn


ān
zhù

zhōng
néng


qiē
jué
dìng
suǒ
zuò

héng
cháng
suǒ
zuò

huò

jiān


wàng
shī



shì
jiān


wàng
shī


zhū



shī
shè

zài


qiē
yǒu
qíng
zuì
shàng
shī
shè




qiē
suǒ
yīng
zuò
shì
néng

tuì
退
shī


wèi

tuì
退


tuì
退
shī


tuì
退
shī
shí
héng
cháng

jiān

qiē
shàn

yùn
yùn
zēng
cháng

míng
fēn
yuè

yóu
zhū
shàn

zhuǎn
zēng
cháng




ěr
shí

míng
zhēn
shí

míng
xiāng


yóu

zhēn
shí


míng




qiē
zhǒng

qiē
yǒu
qíng
diào

fāng
biàn
便


shí
liǎo
zhī


shí
zhī



qiē
ān

jiē

shàn
qiǎo

cóng

xún
qiú


xún
qiú
yóu

xún
qiú


xún
qiú

yóu

jīu
jìng
jiē
zhèng
ān



shì
míng
wéi

qiē
ān

jiē

shàn
qiǎo


zhū
ān


shàn
qiǎo




jiào
shòu
néng

shàn
qiǎo



jiào
shòu

shàn
qiǎo



néng
huò


liàng
suǒ
yuán
sān


wáng

huò


shì
sān



néng

táng
juān

xuān
shuō
zhèng

zhǒng
zhǒng
xíng
xiāng

shuō
zhèng

shí
jiē
yǒu
shēng
guǒ

néng


chéng
jīu
jìng
chū





xìng
ér
chū


néng
shè

chéng

yóu






chéng
chū

wèi
zhōng




míng


qiē


tóng
gòng


míng

qiē
shì
jiān
zhū



jiē
gòng
ān

jiē
gòng
chèn
tàn

dāng
zhī
shì
míng
suǒ

chèn
zàn
gōng

shū
shēng

yóu


shì
shū
shēng
míng


dāng
zhī
huò

zhū


xiāng

zhū
xiāng
suǒ
xiāng
chéng
jiù

xiāng

shì

zhèng
xíng

qiē
zhǒng
xiāng
zài
jiā
chū
jiā
èr
fēn


suǒ
néng
chéng
bàn


èr
fēn
zhōng
néng
chéng
bàn


zhèng
xíng
jiān


zhū
shàn
pǐn

huò


xiàng
zēng
shàng




shì


huò
zài
jiā
pǐn
suǒ
yīng
shè
shòu

huò
chū
jiā
pǐn
suǒ
yīng
shè
shòu

huò

shàn
pǐn
néng
zhèng
ān

nǎi
zhì
ān
zhù

cóng


shàng


zuò


shòu
zhū
yǒu
shēng



shēng
chù
cháng

zhí

zhū





néng

zuò

qiē
yǒu
qíng
zhū
ráo

shì

héng
cháng

jiān
měng




dǎo
jiào
shòu

rén
chí
shàn
pǐn
lǐng
shòu
shū
shēng
zhèng

fēn
wèi

yóu
lǐng
shòu



chèn
zàn
shè
shòu
shū
shēng
zhèng

fēn
wèi

néng
zhèng
ān
chù


shè
zhái

zhù

wèi

néng

hòu
hòu
shū
shēng
fēn
wèi

qiē
zhǒng
xiāng

jué
huì
shēng
jìn

jiàn

nǎi
zhì
dào

jīu
jìng



zhōng
jiān

shēng




shì
shēng
jìn
zhèng

jīu
jìng

cóng


qiú


shàng



dào
jīu
jìng

biān


míng


shàng

shì
míng






běn

fēn
zhōng
yǒu




shí
liù

shì

shuō




yún

yǒu




dāng
zhī


yǒu
sān
zhǒng
xiāng


zhě

shī
shè
ān


èr
zhě

jìng
shī
shè
ān


sān
zhě

shī
shè
ān


yún


shī
shè
ān


wèi
yǒu




chú



fēn

wèi

xīn


xiū
suǒ
chéng

shēng
wén



jué






chú


quán

wèi





suǒ

zhū

míng
yǒu




shì
míng

shī
shè
ān

yún


jìng
shī
shè
ān


wèi
yóu

zhǒng

jìng

shī
shè
ān

yǒu





yóu


jìng


èr
yóu
fán
nǎo

jìng


sān
yóu

sǔn
nǎo
yǒu
qíng

jìng



yóu
shè

jìng


yún



jìng

wèi
ā
luó
hàn

chú

zhū
lòu
yǒng
jìn

suǒ
yǒu
dāng
lái
hòu
yǒu
zhòng

jiē

yǒng
duàn



biàn
zhī


duō
luó
shù
duàn
jié
gēn
dǐng


xiàn
qián

yóu

dāng
lái

shēng



shì
míng


jìng

yún

fán
nǎo

jìng

wèi
ā
luó
hàn

chú

tān

yǒng
duàn

tián
huì
yǒng
duàn


chī
yǒng
duàn


qiē
fán
nǎo
jiē

yǒng
duàn

yóu


jìng

shēng



shì
míng
fán
nǎo

jìng

yún


sǔn
nǎo
yǒu
qíng

jìng

wèi
ā
luó
hàn

chú

tān

yǒng
jìn

tián
huì
yǒng
jìn


chī
yǒng
jìn


qiē
fán
nǎo
jiē

yǒng
jìn


zào
zhū
è
xiū

zhū
shàn

shì
míng

sǔn
nǎo
yǒu
qíng

jìng

yún

shè

jìng

wèi
ā
luó
hàn

chú

zhū
lòu
yǒng
jìn


liù
héng
zhù

héng
cháng

jiān
duō
fēn
ān
zhù

wèi
yǎn
jiàn





yōu

ān
zhù
shàng
shè
zhèng
niàn
zhèng
zhī


shì
ěr
wén
shēng


xiù
xiāng

shé
cháng
wèi

shēn
jué
chù


liǎo






yōu
ān
zhù
shàng
shè
zhèng
niàn
zhèng
zhī

shì
míng
shè

jìng




shì

zhǒng

jìng
shuō
yǒu




zuì


jìng
zuì

qīng
liáng

shì
míng

jìng
shī
shè
ān

yún


shī
shè
ān


wèi
yǒu

zhǒng



shī
shè


èr
shè
shòu


sān
zhù
chí



liú
zhuǎn



zhàng
ài


liù

nǎo



shì
yuè



hòu
biān


yún

shī
shè


wèi


yùn
yóu




shī
shè


yǒu
qíng
mìng
zhě
shēng
zhě
néng
yǎng

zhě




luó

shēng

tóng
děng
zhū
xiǎng
děng

xiǎng
jiǎ
yòng
yán
shuō






shī
shè

shì
míng


shì
shēng
lèi


shì
zhǒng
xìng

shì
yǐn
shí


shì
lǐng
shòu



shì

cháng
shòu
寿

shì
jiǔ
zhù


shì
shòu
寿
liàng
biān

děng
zhū
xiǎng
děng
xiǎng

jiǎ
yòng
yán
shuō

yún

shè
shòu


wèi

shè
shòu
shì











zuò
shǐ
使
tóng


péng
yǒu
juàn
zhǔ


shè
shòu
shì


qián



guǎng
广
fēn
bié



liǎo
zhī
zhū
yǒu
qíng
lèi
yǒu
suǒ
shè
shòu

yún

zhù
chí


wèi

zhǒng
shí


jiǎ
shí

chù
shí



shí

shí
shí

yóu




shēng
yǒu
qíng
zhù

zhī
chí

yòu
néng
shè
yǎng
zhū
qiú
yǒu
zhě

yún

liú
zhuǎn


wèi

zhǒng
shí
zhù

shí
èr
yuán





shí
zhù

shòu

shí
zhù

xiǎng

shí
zhù

xíng

shí
zhù



míng
yuán
xíng
xíng
yuán
shí

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shēng
yuán
lǎo


yóu




zhū
yǒu
qíng
lèi



shēng

suí
shùn
liú
zhuǎn

yún

zhàng
ài


wèi
zhū
tiān

suí
yǒu


xiū
shàn

chù


wǎng

qián
wéi
zuò
zhàng
ài

yún


nǎo


wèi

qiē

jiè
jiē
míng

nǎo


yóu



lìng
zhū
yǒu
qíng
lǐng
shòu
yōu


yún

shì
yuè


wèi
jìng

děng
zhì

míng
shì
yuè


yóu




zhū
yǒu
qíng
lèi
ruò



xiàn


dìng

ruò
shēng


cháng

lǐng
shòu
jìng

děng
zhì
suǒ
yǒu
shì
yuè

yún

hòu
biān


wèi
ā
luó
hàn
xiāng

zhū
yùn

yóu



shuō
zhū
ā
luó
hàn
rén
chí
zuì
hòu
shēn

wèn
ā
luó
hàn

chú
zhū
lòu
yǒng
jìn
zhù
yǒu




dāng
yán


zhǒng

gòng
xiāng
yīng



dāng
yán


zhǒng


xiàng
xiāng
yīng

wèi
hòu
biān



liù
shè
shòu
shì

gòng
xiāng
yīng


liú
zhuǎn


zhàng
ài



xiàng
quán

xiāng
yīng


suǒ


fēi
xiāng
yīng
fēi

xiāng
yīng

shì
míng

shī
shè
ān

běn

fēn
zhōng





shí


shì

shuō
yǒu




yún






dāng
zhī



yǒu
sān
xiāng


zhě

shī
shè
ān


èr
zhě

miè
shī
shè
ān


sān
zhě

miè

mén
ān

yún


shī
shè
ān


wèi
xiān
suǒ
chú



fēn

dāng
zhī






suǒ
shè

wèi

xīn


xiū
suǒ
chéng


shēng
wén



jué





yún


miè
shī
shè
ān


wèi
yóu
èr
zhǒng

miè

shī
shè
ān


shì






yóu

jìng

miè


èr
yóu

sǔn
nǎo

miè


yún


jìng

miè

wèi
xiān

yǒu




huò

chù
zhèng

zhǒng

jìng

jīn



niè
pán
jiè
zhōng


yǒu
zuì
shēng

zhǒng

jìng


shù
jiào

jìng

èr

qiē


jìng

sān




jìng





shēng



jìng


shuō

yóu

xià
liè
xīn
néng
rěn
shòu
qín


suǒ

jiě
tuō


dēng
jìn
miè

yún


sǔn
nǎo

miè

wèi


qiē


xiāng
yīng

wéi
bèi

qiē
fán
nǎo
zhū

liú
zhuǎn
shēng


zhuǎn

suǒ
xiǎn
zhēn

lòu
jiè


shuō

chú
yǒng

miè
míng
zhēn
ān

zhù

yòu

shuō
yán
shí
yǒu

shēng



zuò

wéi

děng
shēng



yǒu
yǒu
shēng
yǒu

yǒu
zuò
yǒu
wéi
yǒu
děng
shēng


ruò
dāng

yǒu

shēng



zuò

wéi

děng
shēng



zhōng

shuō
yǒu
shēng
yǒu

yǒu
zuò
yǒu
wéi
yǒu
děng
shēng

yǒu
yǒng
chū


yóu
shí
yǒu

shēng



zuò

wéi

děng
shēng


shì


shuō
yǒu
shēng
yǒu

yǒu
zuò
yǒu
wéi
yǒu
děng
shēng

yǒu
yǒng
chū


shì
zūn




shuō
yán
shèn
shēn
guǎng
广


liàng

shù
shì
wèi

miè

yóu


zhōng
suǒ

gōng

nán
liǎo
zhī

míng
wéi
shèn
shēn


kuān


míng
wéi
guǎng
广



qióng
jìn

míng
wéi

liàng

shù

néng
shù

èr
shuō

míng
wéi

shù

yún


zhōng
shù

néng
shù

wèi
yǒu
fēi
yǒu


shuō








shuō



shòu

shòu


shuō



xiǎng

xiǎng


shuō



xíng

xíng


shuō



shí

shí


shuō


suǒ

zhě


yóu

qīng
jìng
zhēn

suǒ
xiǎn

xiàng

gòu

shì
míng

sǔn
nǎo

miè


shì
èr
zhǒng

zǒng
shuō
wéi


miè
shī
shè
ān

yún


miè

mén
shī
shè
ān


dāng
zhī

zhōng

miè

mén
yǒu

liàng
zhǒng

wèi
míng
wéi
cháng

míng
wéi
héng


míng
jiǔ
zhù

míng

biàn


míng
yǒu



míng
shè
zhái


míng
zhōu
zhǔ

míng
jiù



míng
guī


míng
suǒ



míng
ān
yǐn

míng
dàn



míng
shàn
shì

míng

xiáng


míng

zhuǎn

míng

gòu


míng
nán
jiàn

míng
gān



míng

yōu

míng

méi


míng

chì

míng




míng

bìng

míng

dòng


míng
niè
pán

míng
yǒng
jué

qiē

lùn


shì
děng
lèi
yīng
zhī
shuō
míng

miè

mén

shì
míng

miè

mén
shī
shè
ān

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |