当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第49卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第49卷(注音)shī

lùnshí
jiǔ
juàn

běn

fēn
zhōng
shí


sān
chí
jīu
jìngchù

pǐn

sān


qián
suǒ
shuō
shí
sān
zhù
zhōng

yīng
zhī
suí

jiànqián
zhī
liù
zhǒng
wéizhǒng
láiwéiděng
wéizhǒng
xìng


èr
shēng
jiě
xíng


sān
jìng
shēng
xíng
zhèng
xíngjué
dìng


liù
jué
dìng
xíngdào
jīu
jìngshì

zhǒngzhōng

zuì
hòu

zhǒng
míng
wéiqián
zhǒng
xìng
zhù
míng
zhǒng
xìng


shēng
jiě
xíng
zhù
míng
shēng
jiě
xínghuān

zhù
míng
jìng
shēng
zēng
shàng
jiè
zhù

zēng
shàng
xīn
zhù

sān
zhǒng
zēng
shàng
huì
zhù

yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhù

míng
xíng
zhèng
xíngjiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù
míng
jué
dìng


duò
zài

sān
jué
dìng
zhōngài
jiě
zhù
míng
jué
dìng
xíng


zuì
shàng
chéng
mǎn


zhùlái
zhù

míng
dào
jīu
jìnglái
zhù


hòu
jiànpǐn
zhōng

dāng
guǎng
广
yǎn
shuō

wèn


cóng
shēng
jiě
xíng


suí

jìng
shēngshí

yún

chāo
guò
zhū
è

děng


shì
zhūzhǐ
shì
jiān
qīng
jìng
jìngshēng
jiě
xíng


shàn

liángqián
shuō
bǎi

shí

zhū
yǒu
qíng
lèi

xiū

āi
mǐnweí

yóu

xiū

wéi
yīn
yuán

lèi
zhū
yǒu
qíng
suǒ


āi
mǐnbēiyóu
shì
yīn
yuán
wéi

è

zhū
yǒu
qíng


shì

èshè
zhái

zuò
shì
shì
yán


ruò
wéi
zhù

shì
chù
suǒ

néng
zhèng

shàng
zhèng
děng
néng
rěn
shòu

wéi
chú

qiē
yǒu
qíng
qiē
yǒu
qíng
zhū
è
jìng
yuàn

shēn
dài

lǐng
shòu


shú
guǒ

wéi
lìng

jìng

qiē
è

yǒng

xiàn
xíng

qiē
shàn

cháng
xiàn
xíng

xīn

zhèng
yuàn


yóu
xiū


shì
shì
jiān
qīng
jìng
jìng

bēi
yuàn
qiē
è

zhū
fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòngsuǒ

jiē

chú
qiǎn

yóu

duàn
jiǔ
huò

zhuǎnzhū
è

suǒ
yǒu
è


jìng

zuò


zhū
è

jué
dìng

wǎng

shuō
míng
chāo
guò

qiē
èmíng
chāo
guò
shēng
jiě
xíngmíng


jìng
shēng
qián
zhù
pǐn
suǒ
shuō
xìn
děng

néng
jìng
xiū
zhì
zhū
zhù
shí


jīn


zhōng
dāng
zhī

néng
jìng
xiū
zhìshì
shí

suǒ
yǒu
ān


suǒ
zhì
néng
zhì
lüèjiē
yīng
liǎo
zhī

wèi

shí
zhǒng
jìng
xiū


néng
duì
zhì


suǒ
duì
zhìānděng
wéi
shí

wèi

qiē
zhǒng
quán
wèi

xīn

quán
wèi
shòu
chí


xué
chù

shì
míng
wéi
xìn
suǒ
duì
zhì


duì
zhì


ān


xìn


zhū
yǒu
qíng
yǒu
sǔn
hài
xīn

shì
míng
wéi
bēi
suǒ
duì
zhì


duì
zhì


ān


bēi


zhū
yǒu
qíng

yǒu
tián
huì
xīn

shì
míng
wéi

suǒ
duì
zhì


duì
zhì


ān

shēn
mìng
cái
yǒu
suǒ

liàn

shì
míng
wéi
shè
suǒ
duì
zhì


duì
zhì


ān


shè


zhū
yǒu
qíng

qiú
bào
ēn

jiàn

xié
xíng
tān
zhuó

yǎng
duō
yǒu
suǒ
zuò

shì

yàn
juàn
suǒ
duì
zhì


duì
zhì


ān


juàn


yǒu
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
jiā
xíng

shì
shàn
zhī
lùn
suǒ
duì
zhì


duì
zhìshàn
zhī
lùn

xìng

róu

xīn
suí
shùn
ér
zhuǎn

shì
míng
shàn
zhī

qiē
shì
jiān
suǒ
duì
zhì


duì
zhì


ān

shàn
zhī

qiē
shì
jiān


xiū
shàn

fàng

xiè
dài

shì
míng
cán
kuì
suǒ
duì
zhì


duì
zhì


ān

cán
kuìcháng
shí
zhǒng
zhǒng
měng


jiān

duàn
shēng
shēn
shēng
qiè
ruò

dāng
zhī
shì
míng
jiān

chí
xìng
suǒ
duì
zhì


duì
zhì


suǒ

ān

jiān

chí
xìngshī
suǒ
yóu


huò

dāng
zhī
shì
míng
gōng
yǎng

lái
suǒ
duì
zhì


duì
zhì


suǒ

ān

gōng
yǎng

lái

shì
qiě
shuō
suǒ
zhì
néng
zhì
ān

shí


yún


míng

shì
lüè


wèi

shí

lüè
xiǎn
èrzhě
xiǎn
shì


qīng
jìng

èr
zhě
xiǎn
shì
jiā
xíng
qīng
jìng

dāng
zhī
qián
sān
xiǎn
shì
qīng
jìng
zhǒng
xiǎn
shì


jiā
xíng
qīng
jìng


shì
shíyún


wèi
zhū


xiān
shēn
jìng
xìnyǒu

zhū
yǒu
qíng
lèi


bēi
mǐn


bēi
mǐn
shí

shì
shì
yuàn


yīngqiē
yǒu
qíng
lìng

ān


ér


xīnxīn


qiē
néng
shè

shēn
mìng
cái


suǒ

liànliàn


wéi


jīng
qín
jiā
xíng

yǒu
yàn
juàn


yàn
juàn

shàn
zhī
zhū
lùn

shàn
zhī
lùn


shì
jiān
zhuǎnshì
zhī
zhī
shì
jiān


ruò

fán
nǎo

ěr
xiàn
xíng
shēn
shēng
cán
kuì

shēng
cán
kuì


suí
fán
nǎo

zài
ér
xíng

biàn
便
néng
huò

jiān

chí
xìng

yóu
zhèng
huò

jiān

chí
xìng


zhèng
jiā
xíng
néng

tuì
退
zhuǎn


liàng
shàn

yùn
yùn
zēng
cháng

néng


lái
fèng
xiàn
shàng
miào
zhèng
xíng
gōng
yǎng
cái
jìng
gōng
yǎng

shì

zuì
hòu
gōng
yǎng

lái

shì
míng
shíxiū
zhèng

dāng
zhī

shì
shí
zhǒng
shàn
qiē

néng
jìng
xiū
zhì

běn

fēn
zhōng
shí


sān
chí
jīu
jìngchù
xíng
pǐn
shǐ
cóng
shēng
jiě
xíng


nǎi
zhì
zuì
hòu
dào
jīu
jìng

qiēzhōng

dāng
zhī
lüè
yǒuxíng


děng
wéizhě

luó

duō
xíng

èr
zhě


fēn

xíng

sān
zhě
shén
tōng
xíng


zhě
chéng
shú
yǒu
qíng
xíng

qián
shuō
liù
zhǒng

luó

duō


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

luó

duō

yuàn

luó

duōluó

duō

zhì

luó

duō


shì
shí
zhǒng

luó

duō

zǒng
míng

luó

duō
xíng


qián
suǒ
shuō
shí
èr
xíng
xiāng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

dāng
zhī
shuō
míng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

luó

duō


qián
suǒ
shuō

zhǒng

yuàn

dāng
zhī
míng
yuàn

luó

duō

suǒ
yǒu
shí

jiā
xíng
qīng
jìng

dāng
zhī
míng


luó

duōqiē


shí
ān

qīng
jìng
miào
zhì

dāng
zhī
míng
zhì

luó

duō

jīn


zhōng
néng

shēngfēn
bié
zhuǎn
qīng
jìng
miào
huì

dāng
zhī
míng
huì

luó

duō

néng

shì

yǒu
fēn
bié
zhuǎn
qīng
jìng
miào
zhì

dāng
zhī
míng
zhì

luó

duō


shì
míng
wéi
èr
zhǒng
chà
bié


yǒu

mén

wèi

liàng
zhì

dāng
zhī
shuō
míng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

luó

duō


qiú
hòu
hòu
zhì
shū
shēng
xìng

dāng
zhī
míng
yuàn

luó

duō


qiē

yuàn

huài
dào
xìng

dāng
zhī
míng


luó

duō


shí
jué
liǎo
suǒ
zhī
jìng
xìng

dāng
zhī
míng
zhì

luó

duō


niàn
zhù
děng
suǒ
yǒu

qiē
sān
shí

zhǒng


fēnzhǒng
xúnshí
zhì

jiē

qián
shuō

zǒng
míng
fēn

xíng


qián
suǒ
shuō
wēi

pǐn
zhōng


suǒ
yǒu
liù
zhǒng
shén
tōng

shì
míng
shén
tōng
xíng


qián
suǒ
shuō
èr
zhǒng

liàng


suǒ
diào

jiè

liàng

èr
diào

fāng
biàn
便
jiè

liàng


chéng
shú
pǐn
zhōng
suǒ
shuō


qiē
chéng
shú
yǒu
qíng

zǒng
míng


chéng
shú
yǒu
qíng
xíng


shì

zhǒng


miào
xíng

dāng
zhī

shè

qiē


suǒ
xíng
shàn
xíng
yīng
zhī

zhōng
shī
děng
shí


jīng
sān

jié
ā
sēngcháng
shí
xiū

nǎi
yuán
zhèngxìng
qīng
jìng

shū
shēng


guò


qiē
shì
jiān
shēng
wén

jué
shàn
gēn

shè
shòu
zuì
shēng


guǒshì
shí

zuì

cháng
shí
nǎi
néng
yuán
zhèng


xìng
zuì

qīng
jìng
shū
shēng

néng

zuìmiào
guǒ

shì

shuō
míng

luó

duō
yīng
zhī

shì

luó

duō

yóu
sān
yīn
yuán


jiànděng
wéi
sān


yóu
duì
zhì


èr
yóu
shēngsān
yóu

shú
guǒ


yún


shì

luó

duō
yóu
duì
zhìjiàn


wèi
qiān
è
xíng


zhū
yǒu
qíng
yuàn
hèn

nǎo
xiè
dài
sǎn
luàn
ān
dùn

chī


shì
liù

néng
zhàngshī
děng
liù

néng
wéi
duì
zhìsuǒ
yīng
jiàn

liù
zhǒng

luó

duō

dāng
zhī
suǒ


luó

duō


suǒ
shè


shì
míng
wéi
yóu
duì
zhìjiàn


yún


shì

luó

duō
yóu
shēng
jiàn


wèi
zhū


xiān

cái
wèi

suǒ

liàn


jiā
zhū

shòu
jìng
shī
luó

jìng
zhòng
jiè

néng
rěn

nǎo

nǎoshòu
chí
jìng
jiè
xiū

rěn


jiè
jìng

dòng

jiān

duàn


zhū
shàn
pǐn
qín
xiū
jiā
xíng


shì
xiū

qín
jīng
jìn


zhū
fàng


néng
chù
miào
shàn
xīn

jìng
xìng

xīn

dìng


shí
liǎo
zhī

guān
jiàn

qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè

dāng
zhī
shì
míng
yóu
shēng
jiàn


yún


shì

luó

duō
yóu

shú
guǒ


jiàn


wèi
zhūxiàn

zhōng
jīng
qín
xiū
xué
shī
děng
shàn


yóu
shì
yīn
yuán

dāng
lái
shì

huò

zhǒng
zhǒng
wài
miào
zhēn
cái


yuán
mǎn

dāng
zhī
shì
shī

luó

duō
yīn

suǒ
zuò

huò

yuán
mǎn

shì

jiè
děng

luó

duō
yīn

suǒ
zuò

yún

yuán
mǎn

wèi
shàn

shè
ruò
tiān
ruò
rényǒu
qíng
shòu
寿
děng
shū
shēng

dāng
zhī
shì
míng


yuán
mǎn

ruò
yǒu

shēng


shàn
jiā
xíng
cháng

yàn
juàn

kān
rěn

nǎo


nǎo


dāng
zhī
shì
míng

èr
yuán
mǎn

ruò
yǒu

shēng
qiē
suǒ
zuò
shì

jiān

yǒng
měng

dāng
zhī
shì
míng

sān
yuán
mǎn

ruò
yǒu

shēng

xìng

chén
huìxīn
néng

zài
zhuǎn

xīn
yǒu
kān
néng


qiē


zhèng
tōng
huì

dāng
zhī
shì
míng


yuán
mǎn

ruò
yǒu

shēngqiē


huì
guǎng
广

cōng
mǐn
jié


dāng
zhī
shì
míng


yuán
mǎn

yīng
zhī
shì
míng
yóu

shú
guǒ

shì
liù
zhǒng

luó

duō


jiàn


yóu
qián

zhǒng

luó

duō

liáng

xìng
juàn
zhǔ
shǒu


dāng
zhī
yuán
mǎn
xiū
zhū


zēng
shàng
jiè
xué

yóu

jìng


luó

duō

dāng
zhī
yuán
mǎn
xiū
zhū


zēng
shàng
xīn
xué

yóu

bān
ruò

luó

duō

dāng
zhī
yuán
mǎn
xiū
zhū


zēng
shàng
huì
xué

guò

sān
shàng
gēngxué
dàoshì


sān

shè

qiē


xué
dào

yóu

jiàn


luó

duō

wéi
yǒu
liù
zhǒng

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng
yòu
zhū


lüè
yǒu

zhǒng
suǒ
yīng
zuò
shì

yóu
shì

shè

qiē
suǒ
zuò


děng
wéizhě
wéi
zhèng


xiū
zhū
shàn
xíng

èr
zhě
yóu

wéi
xiān

zhēn
shí


sān
zhě
yuán
zhèng
wēizhě
chéng
shú
yǒu
qíng


shì

zhǒng


suǒ
zuò

dāng
zhī
shì
xiān
suǒ
shuō

xíng

suǒ
wéi
suǒ


shì

guò

gēng

jiàn

yǒu
zhū

xíng

běn

fēn
zhōng
shí


sān
chí
jīu
jìngchù
jiàn

pǐn


zhīlái
zhù
lái
dào
jīu
jìng


zhū

shì
zūn
yǒu
bǎi

shí

gòngwèi
zhū

lái
sān
shí
èr

zhàng

xiāng


shí
suí
hǎoqiē
zhǒng
qīng
jìng

shí
suǒ
wèi

sān
niàn
zhù

sān
bēi

wàng
shī


yǒng
hài

qiē
zhǒng
miào
zhì

yún


lái
sān
shí
èr
zhǒng

zhàng

xiāng


zhě


zhàng


shàn
ān
zhù
děng
àn

xiāng

shì

zhàng


zhàng

xiāng

èr
zhě

shuāng

xià
xiàn
qiān

lún


wǎng
zhòng
xiāng


yuán
mǎn

sān
zhě


zhàng

xiān
cháng
zhǐ
xiāng


zhě

gēn

cháng


zhě
shǒu


ruǎn

liù
zhě
shǒu

wǎng
màn


zhě

shǒu
zhěchuài

jiǔ
zhě
shēn

lóu


shí
zhě
shì
fēng
cáng


shí

zhě
shēn
xiāng
yuán
mǎn

nuò

tuó

shí
èr
zhě
cháng
guāng

xún

shí
sān
zhě
shēn
máo
shàng


shí

zhě
shēn
zhū
máo
kǒng


máo
shēng


gàn
qīng

luó
wén
yòu
xuán

shí

zhě
shēn

jīn


shí
liù
zhě
shēn


huá
chén
gòu

zhuó

shí

zhě


shēn
shàng
liǎng
shǒu
liǎng

liǎng
jiān

xiàng

chù
jiē
mǎn

shí

zhě

shēn
shàng
bàn

shī

wáng

shí
jiǔ
zhě
jiān
shàn
yuán
mǎn

èr
shí
zhě

jiān
chōng
shí

èr
shí

zhě
shēn
fēn
hóng
zhí

èr
shí
èr
zhě


shí
chǐ
齿
jiē


píng

èr
shí
sān
zhě

chǐ
齿èr
shí

zhě

chǐ
齿
xiān
bái

èr
shí

zhě
hàn

shī


èr
shí
liù
zhě

shé
guǎng
广


ruò
cóng
kǒu
chū


miàn
lún


biān


èr
shí

zhě

zhū
wèi
zhōng

zuì
shàng
wèi

èr
shí

zhě


fàn
yīn

yán

āi

néng
yuè
zhòngruò
jié
luó
pín
jiā
zhī
yīn


shēng
léi
zhèn
yóu

tiān


èr
shí
jiǔ
zhě


gàn
qīng

sān
shí
zhě
jié

niú
wáng

sān
shí

zhě

dǐng
shàng
xiànshā

sān
shí
èr
zhě
méi
jiān
háo
xiāng


guāng
bái
luó
wén
yòu
xuán

shì

zhàng


zhàng

xiāng
yún


lái

shí
suí
hǎo

wèi
liǎng
shǒu


èr
shí
zhǐ


jié
zhuǎ

bìng
jiē
shū
miào

shì

míng
wéi
èr
shí
suí
hǎo

liǎng
shǒu
liǎng

biǎo


chù

shǒubìng
jiē
shū
miào

shì

míng
wéi

zhǒng
suí
hǎo

liǎng
huái


liù
chù
shū
miào

shì

míng
wéi
liù
zhǒng
suí
hǎo

liǎng

zhǒu
wàn
liù
chù
shū
miào

shì

míng
wéi
liù
zhǒng
suí
hǎo

yāo
féng
shū
miào


suí
hǎo

liǎng

shū
miào
wéi
èr
suí
hǎo

yīn
cáng
shū
miào
wéi

suí
hǎo

liǎng
tún
shū
miào
wéi
èr
suí
hǎo

kūn


sān
bìng
jiē
shū
miào


suí
hǎo

liǎng
xié


bìng
jiē
shū
miào
wéi
liù
suí
hǎo


xiōng
xiàngsuí
hǎo


shì
suǒ
shuō

chú
jǐng

shàng


xià
shēn
fēn
liù
shí
suí
hǎo

shàng
xià
chǐ
齿
mán
bìng
jiē
shū
miào
wéi
èr
suí
hǎo

chǐ
齿

ér
qiū
è
shū
miào
wéi

suí
hǎo

liǎng
chún
juàn
zhǔ
bìng
jiē
shū
miào
wéi
èr
suí
hǎo


shàn
yuán
mǎn
wéi

suí
hǎo

liǎng
jiá
yuán
mǎn
shàn
ān

suǒ
wéi
èr
suí
hǎo

liǎng

juàn
zhǔ
bìng
jiē
shū
miào
wéi
èr
suí
hǎo

liǎng
méi
shū
miào
wéi
èr
suí
hǎoèr
kǒng
bìng
jiē
shū
miào
wéi
èr
suí
hǎo


é
shū
miào
wéi

suí
hǎo

jiǎo
bìn
liǎng
ěr
bìng
jiē
shū
miào
wéi

suí
hǎo

tóu

shū
miào
wéi

suí
hǎo


shì
suǒ
shuō

cóng
jǐng

shàng
èr
shí
suí
hǎo

qián
yǒu
liù
shí
hòu
yǒu
èr
shí

zǒng

shuō
wéi

shí
suí
hǎo


shì
zhū
xiāng

zhū
suí
hǎo

ruò
zhū


shǐ

jìng
shēngshíshú

cóng


shàng
zhū
xiāng
suí
hǎo
zhǎn
zhuǎn
huò

shū
shēng
qīng
jìng

dāng
zhī
nǎi
zhì
zuò


zuò

fāng
nǎi
zhèngsuǒ
yǒu


qiē
zhǒng
miào
qīng
jìng
děng

gòngshàn
jìng
yuán
mǎn

ruò
xià
liè
zhě
xiān


shí


chéng
jiù

shǐ
cóng
qīng
jìng
shēng

qiē
suǒ
yǒuliáng

yǒu
chà
bié

néng
gǎn

qiē
xiāng

suí
hǎo

yòu


qiēliáng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèiruò
yuǎn
ruò
jìn


zhōng
yuǎn
zhě

wèi
wèi
huò

zhū
xiāng
suí
hǎo

shú
guǒ
shí

suǒ
yán
jìn
zhě

wèi
chū
huò

zhū
xiāng
suí
hǎo

shú
guǒ
shí

huò
cóng

shàng
zhǎn
zhuǎn
huò

shū
shēng
qīng
jìng
yòu


fàn
yóu
suǒ
huà


wéi
zhòng
xuān
shuō
zào
zhǒng
zhǒng

gǎn


shì
xiāng
suí
hǎo
guǒ

suǒ
huà
yǒu
qíng


zhǒng
zhǒng
è

xiàn
xíng
shēn
shēng
shì
zhǒng
zhǒng
xiàn
xíng
è

shì
suǒ
duì
zhì

gǎn
xiāng
suí
hǎo
zhǒng
zhǒng
shàn

shì
néng
duì
zhì


wén

shì
zhǒng
zhǒng
shū
shēng

guǒ
shēng


biàn
便


shì

guǒ
shēng

shēn
shēng
ài


yóu
shì
yīn
yuán
dāng

zhū
è

dāng
xiū
zhū
shàn

shì

wéi
shuō
guǎng
广

zhū
xiāng


lǎn
shuō

wèi
zhūjiè
jìn
rěn

huì
shè
zhōng
shàn
ān
zhù


gǎn


xià
shàn
ān
zhù
xiāng

zhǒng
zhǒng
gōng
yǎng


zhū
yǒu
qíng
zhū

nǎo
shì
zhǒng
zhǒng
jiù


yóu
wǎng
lái
děng
dòng
zhuǎngǎn


xià
qiān

lún
xiāngyǒu
qíng
yuǎn

sǔn
hài


zhū
zūn
cháng
xiān

shěng
wèn

gōng
jìng

bài

zhǎng

yíng
xiū

jìng
yǒu
qíng
shēn
xīn
suǒ

suǒ
ài
cái
wèi

lìng

duǎn


néng
cūi


jiāo
màn


gǎn

zhàng

xiān
cháng
zhǐ
xiāng


shàng
suǒ
shuō
gǎn
sān
xiāng


zǒng
néng
gǎn


gēn

cháng

shì
qián
sān
xiāng
suǒ

zhǐ


yóu

shè
shì
shè
zhū
zūn
cháng

shì

gǎn

shǒu

wǎng
màn

fèng
shī
zūn
cháng

shēn
àn


shì

gǎn

shǒu


ruǎn

xiū
zhū
shàn


shēnglìng
zhū
shàn

zhǎn
zhuǎn
zēng
cháng

shì

gǎn


shǒu

zhèng


shí
shè
shòu
lìng

jīu
jìng

guǎng
广
wéi

shuō

zhèng
wéi

shàn
zuò
gěi
shǐ
使

shì

gǎn
tiào
zhào
zhuānzhèng

jiàn

děng
xiǎn


suǒ
zhuǎnshēn


zhǒng
zhǒng
è

jiē
néng
zhǐ
bìng
zhě
bēi

zhān
shì
gěi
shī
liáng
yào

bìng

léi
dùn
néng
zhèngyǐn
shí
zhī
liàng

zhū

zhōng
zēng


xià

shì

gǎn

shēn

lóubèi

bìn


yǒu
qíng
zhèng

bēi
shè
shòu

xiū

cán
kuì
shī
shì

gǎn

shì
fēng
cángshēn


néng

fáng
jìnshè
shòu

zhū
yǐn
shí
jiē
shàn
zhī
liàng

shī
bìng

yào


píng
děng
shì

shè
shòupíng
děng
suǒ
shòu
yòng
zhōng
jiē

suí
zhuǎn


jiè

wéi
néng
lìng
suí
shùn

shì

gǎn

shēn
xiāng
yuán
mǎn

nuò

tuó
yóu

gǎn


shǒu
néng
gǎn

shēn
máo
shàng
fēn


shàn
guān
chá
qīn
jìn
míng
zhì
néng

wēi


zūn
suǒ

chù
néng
jìng
xiū
zhì

wéi

zhùzhī


wēicǎo

děng
huì
néng
juān
chú


yòu
néng
chú


chén
gòu


gǎn
shēn
máo
kǒng


máo
shēng

gàn
qīng

luó
wén
yòu
xuán

néng
shī
yuèyǐn
shí

chéng


zhuāng
yán

děng

shēn
shízhū
fèn
忿
huì

shì

gǎn

shēn

jīn

cháng
guāng

xún

yóu


gǎn
shēn
zhū
máo
kǒng


máo
shēng

dāng
zhīnéng
gǎn

shēn


huá
chén
gòu

zhuóguǎng
广
duō
shàng
miào
qīng
jìng
yáo
zhuàn
yǐn
shí

huì
shī

zhòng
jiē
lìng
chōng


yóu

gǎnshēn
shàng

chù
jiē
mǎn


zhū
yǒu
qíng
suí
suǒ
shēng
suǒ
zuò
néng
wéi
shàng
shǒu
ér
zuò
zhù
bàn
màn

zhū
guǎng


néng
wéi
yǒu
qíng
zhē
zhǐ


ān

yǒu


yóu

gǎn


shēn
shàng
bàn

shī

wángqiē
shì
bǐng
xìng
yǒng
jué

shī
yóu


dāng
zhī

gǎn
jiān
shàn
yuán
mǎn

jiān
chōng
shí

yóu


gǎn
xiān
cháng
zhǐ
xiānggǎn

shēn
fēn
hóng
zhí

yuǎn


qiē

huài
qīn
yǒu

jiān

yán

ruò
zhū
yǒu
qíng

guāi

zhě
néng
lìngyóu

gǎnshí
chǐ
齿
jiē


píng

chǐ
齿xiū

jiè


weíyóu

gǎn


chǐ
齿
xiān
bái

ruò
zhū
yǒu
qíng
yǒu
suǒsuí

suǒ

zhèng
shè
zhēn
cái

yóu

gǎn

hàn

shī


shì
zhū
yǒu
qíng
yóu
ài
niàn
jiù

jìng
xìn
āi
mǐn

gěi
shī

yào
chéng
jìng

huì

yóu

gǎn


zhū
wèi
zhōng

zuì
shàng
wèi

shī

wèi

cháng

wèi


néng
jìng
xiū
zhì
biàn
huài
wèi
shā
děng

zhǒng
xué
chù
néng

shòuquàn

shòu
xiū
bēi
xīn

shòu
néng
zhèng
xíng


yóu

gǎn


dǐng
shàng
xiànshā

shé
guǎng
广miàn
lún

cháng
xiū


ài

shí


yóu
shì
yīn
yuán


fàn
yīn
yán

āi

néng
yuè
zhòng


ruò
jié
luó
pín
jiā
zhī
yīn

shēng
léi
zhèn
yóu

tiān
shì
jiān
héng
cháng
xiū


xīn
bēi
āi

yóu

gǎngàn
qīng
jié

niú
wáng


yǒu

zhě

shí
zàn
tàn
chèn
yáng

měi

yóu

gǎn

méi
jiān
háo
xiāng


guāng
bái
luó
wén
yòu
xuán


shì

qiē
sān
shí
èr
zhǒng

zhàng

xiāng

yǒu
chà
bié

dāng
zhī
jiē
yòng
jìng
jiè
wéi
yīn
ér
néng
gǎn


ruò
zhū


huǐ
fàn
jìng
jiè

shàng

néng

xià
jiàn
rén
shēn


kuàng
néng
gǎn

zhàng

xiāng

dāng
zhī

zhōng

dǐng
shàng
xiànshā
lái

jiàn
dǐng
xiāng
zhǒng

zhàng

xiānggēng

bié

shì
qiě
shuō
néng
gǎn
xiāng

sān
shí
èr
xiāng
zhǒng
zhǒng

yīn

guǎng
广
jiàn
lüè
shuō
zài
jiā
chū
jiā
èr
fēn


suǒ
yǒu

zhǒng
shàn
xiū
shì


dāng
zhī
néng
gǎn

qiē
xiāng
hǎo

wèi


zhōng
jué
dìng
xiū
zuò

néng
gǎn

xià
shàn
ān
zhù
xiāng
wěi

xiū
zuò

néng
gǎn

xià
qiān

lún
xiāng


shǒushǒu

wǎng
màn

shēn


huáshēn
shàng

chù
jiē
mǎn

jiān
shàn
yuán
mǎn
zhuān
jiān
chōng
shí

shēn
fēn
hóng
zhí


shé
guǎng
广


héng
cháng
xiū
zuò
gǎn
xiān
cháng
zhǐ


gēn

cháng

shēn

lóushēn
yuán
mǎn

nuò

tuó


chǐ
齿
zuì
xiū
zuò

néng
gǎn

xiāng

dāng
zhī

zhōng

zhū
yǒu
qíng

sǔn
jiā
xíng

yóu

néng
gǎn
shǒu


ruǎn
shēn


huá


zhū
shàn
zhōng


jiā
xíng

yīng
shí
jiā
xíng

yóu

gǎn
tiào
zhào
zhuān

shēn
shēng
huān


guāng
jìng
xīn
xiàn
xíng
zhū
shàn

yóu

gǎn

cháng
guāng

xún
shēn

jīn


chǐ
齿
xiān
bái
méi
jiān
bái
háochèn

shēng
sòng
xiū
shàn

cángyóu

néng
gǎn
shì
fēng
cáng


suǒ
xiū
shàn
gēn
huí
xiàngyóu

gǎn

shēn
máo
shàngshí
chǐ
齿
jiē


píng

zhū
wèi
zhōng

zuì
shàng
wèi

dǐng
shàng
xiànshā

xiū
shàn

yàn

liè
jiā
xíng

yóu

gǎn


shēn
shàng
fēn

shī

wáng
hàn

shīzhū
yǒu
qíngxīn
píng
děng
zhān
shì


chǐ
齿

píng

gàn
qīng

jié

niú
wáng


xià
liè
shàn

shēngshēng
jiā
xíng
yóu

yīn
yuán


fàn
yīn
yán

āi

néng
yuè
zhòngruò
jié
luó
pín
jiā
zhī
yīn

shēng
léi
zhèn
yóu

tiānshì

zhǒng
shàn
xiū
shì


néngsān
shí
èr
zhǒng

zhàng

xiāng
shū
shēng
qīng
jìng
dāng
zhī

shì
sān
shí
èr
zhǒng

zhàng

xiāng

shí
suí
hǎoruò
zài
zhǒng
xìng

zhōng

wéi
yǒu
zhǒng


shēn
ér
zhùruò
zài
shēng
jiě
xíng


shǐ
néng
xiū

néng

fāng
biàn
便ruò
zài
qīng
jìng
zēng
shàngzhōng

nǎi
míng
wéi
ruò
zài
zhū

shàngshì
xiāng
hǎo
zhuǎn
shēng
qīng
jìng

ruò
zài

lái
dào
jīu
jìng


dāng
zhī
xiāng
hǎo
shàn
jìng

shàng

shì
zhū
xiāng
shì
yǒu


liè
zhōng
shēng
pǐn

zhū
yǒu
qíng
lèi

liǎo
zhī


suī
yǒu

qiē

gòng


jiē

míng
wéi

zhàng

xiāng

wéi


wéi

zhàng

xiāng

yòu


shì
sān
shí
èr
zhǒng

zhàng

xiāng

yóu
suǒ

xìng
néng
rén
chí


yóu

shū
miào
lìng
duān
yán


shuō
míng
suí
hǎo
yòu


zhōng

yào
yán
zhī


qiē
yǒu
qíng


liàng
děng

ěr
suǒ


néng
gǎn

lái

máo
kǒng
chù

nǎi
zhì

qiē
suǒ
yǒu
máo
kǒng
suí
ěr
suǒ


néng
gǎn

lái

zhǒng
suí
hǎo

nǎi
zhì

qiē
suǒ
yǒu
suí
hǎo
suízēng
zhì
bǎi
bèi

ěr
suǒ


néng
gǎn

lái
xiāng
zhōng

xiāng

nǎi
zhì

qiē
suǒ
yǒu
zhū
xiāng
suí
chú
bái
háo
xiāngshā

zēng
zhì
qiān
bèi

ěr
suǒ


néng
gǎn

lái
méi
jiān
bái
háo

nǎi
zhì
bái
háo
suí
zēng
zhì
bǎi
qiān
bèi

ěr
suǒ


néng
gǎn

lái

dǐng
shàng
xiànshā

jiàn
dǐng
xiāng

nǎi
zhì
bái
háo
suí
zēng
zhì

zhī
bǎi
qiān
bèi
shù

ěr
suǒ


néng
gǎn

lái
zhū
xiāng
suí
hǎo
suǒ

shèluó
xiāng

yóu


luó
suí

láiyīn
shēng


néng
biàn
gào

biān


zhū
shì
jiè
zhōng
suǒ
huà
yǒu
qíng


shì

liàngliáng
xiū
zhèng
yuán
mǎn

néng
gǎn

lái

shàng

děng
biàn

qiē
zhǒng
zuì

yuán
mǎn
suǒ
shèyòu

néng
gǎn
zhū
xiāng
suí
hǎo

liàng
shàn


dāng
zhī
lüè
yóu
sān
yīn
yuán

shuō
míng

liàng

wèi
jīng

sān

shù

jié


jiān
xiū

nǎi
yuán
zhèng


míng
shí

liàng


zhū
yǒu
qíng

liàng


ānzēng
shàng
yuán

suǒ

chéng


míng
wéi
miào
shànliàng


liàng
shàn

chà
bié
pǐn
lèi
suǒ

chéng


míng
pǐn

liàng


yán

liàngliáng
xiū

yuán
zhèng
néng


lái
zhū
xiāng
suí
hǎo

yún


lái


qiē
zhǒng
qīng
jìng


zhě

qiē
zhǒng
suǒ

qīng
jìng

èr
zhě

qiē
zhǒng
suǒ
yuán
qīng
jìng

sān
zhě

qiē
zhǒng
xīn
qīng
jìng


zhě

qiē
zhǒng
zhì
qīng
jìng

yún


qiē
zhǒng
suǒ

qīng
jìng

wèi

qiē
fán
nǎo
pǐn

zhòng
bìng
zhū

suǒyǒng
miè

yòu

suǒzhù
shè
zhōng

zài
ér
zhuǎn

shì
míng

qiē
zhǒng
suǒ

qīng
jìng

yún


qiē
zhǒng
suǒ
yuán
qīng
jìng

wèi

zhǒng
zhǒng
ruò
huà
ruò
biàn
ruò
suǒ
xiǎn
xiàn

qiē
suǒ
yuán
jiē

zài
zhuǎn

shì
míng

qiē
zhǒng
suǒ
yuán
qīng
jìng

yún


qiē
zhǒng
xīn
qīng
jìng

wèi

qián
shuō

qiē
xīn

zhòng
yǒng
mièyòu

xīn
zhōng

qiē
zhǒng
shàn
gēn
jiē
shì
míng

qiē
zhǒng
xīn
qīng
jìng

yún


qiē
zhǒng
zhì
qīng
jìng

wèi

qián
shuō

qiē

míng
pǐn

zhòng
yǒng
mièyòu
biàn

qiē
suǒ
zhī
jìng
zhōng

zhì

zhàng
ài
zhì

zài
zhuǎn

shì
míng

qiē
zhǒng
zhì
qīng
jìng
yún


lái
shízhě
chù
fēi
chù
zhì


èr
zhě


zhì


sān
zhě
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zhìzhě
gēn
shēng
liè
zhìzhě
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhì


liù
zhě
zhǒng
zhǒng
jiè
zhìzhě
biàn

xíng
zhìzhě

宿
zhù
suí
niàn
zhì


jiǔ
zhě

shēng
zhì


shí
zhě
lòu
jìn
zhìshì
shí
zhǒng

lái
zhì


dāng
zhī
guǎng
广

shí

jīng
shuō
dāng
zhī

zhōng
zhū
yǒu
suǒ
yán
suǒ
shuō
suǒ
xuān


qiē

shí
jiē


wàng

míng

lái

jìng

jìng
guǒ
fēi

píng
děng


shí
zhuǎn
yīn

shì
míng
wéi
chù


míng
jiànmíng
wéi


míng
wéi


jìng

jìng
guǒ

píng
děng
yīn


shàng
xiāng
wéi
shì
míng
fēi
chù

yuǎn


qiē
zēng
shàng
màn
zhì
shuō
míng

shí

ruò

qiē
zhì
ruò

zhì
zhì
ruò
qīng
jìng
zhì

dāng
zhī
shuō
míng
yuǎn


qiē
zēng
shàng
màn
zhì


shì

qiē
zhì
děng
zhū


dāng
zhī

qián
zuì


shàng


pǐn
shuō

shù
zhī


zuì


shǒu

míng

shàng
qiē
zhǒng
ráo


qiē
yǒu
qíng
gōng
néng

xiāng
yīngjìng
shēng


qiē

yuàn

wēi


shuō
míng
wéi


shè
shòu

shí
yuán
zhèng
yīn
suǒ

jiē
néng
xiàn
xíng

zài
zhuǎn


shuō
míng
chéng
jiù
zuì
shàng
niè
pánshàng

shuō
míng
wéizhī
shèng
dào
suǒ
zhèngyuǎn


qiē
zāi
huàn
wèi


míng
xiān
zūn
wèi

néng

liǎo
zhī

suǒ
zhèng


shuō
míng

zhīzhèng

yóu
āi
mǐn
xīn
guǎng
广
wéi
yǒu
qíng
děng
kāi
shì


míng
zhuǎn
fàn
lún

wèi
zhū

lái
yǒu
shì
zēng


shuō
míng
wéi
fàn
míng
wéi

jìng


míng
qīng
liáng

zuì
chū
néng
zhuǎn

cóng


hòu


wéishì
zhǎn
zhuǎn
fàn
suǒ
tuī
yùn

zhōu
xuán

qiē
yǒu
qíng
zhòng
zhōng

míng
fàn
lún


xiǎn
duò
zài
zuì
shàng
shī
shè

shàng

shī
yuán
mǎn
shè


néng
shuō

dào
duì
zhì

qiē

xié
dàodào
yuàn


lùn
xiàn
qián

qiè
ruò


wéi

shēng


qiē

lùn

xuān
yáng
guǎng
广


shàng
lùn


míng

zhòng
zhōng
zhèng
shī

hǒu


yào
yán
zhī

dāng
zhī

zhōng
xiǎn

biàn
liǎo
shī
shè
kāi
shì


xíng
mǎn


xíng
mǎn
yuán
mǎn

gòng


yǒu

mén

zhōng
lüè


wèi
suǒ
yīng


shēng
fāng
biàn
便


shēng
fāng
biàn
便

qiē
zhòng
huì
suí
suǒhuò
tiān
huò
rén

qiē
jiē
cóng

suǒ

huò


shēng
fāng
biàn
便


bìng
chú


dāng
zhī

xiǎn

zhīān
yǐn
chù
bìng
chú

fāng
biàn
便

dāng
zhī

xiǎn
zhuǎn

fàn
lún


zhē

qiē
xiéchèn
xiǎn


jué
dìng
néng

zhòng


dāng
zhī

xiǎn


zhòng
zhōng
zhèng
shī

hǒu
ruò
yǒu
zhū


zuò

zēng

miè
míng
wéi
guò


ruò
yǒu
zhū

fēi
shì

zuò

zēng

miè


fēi
zhèng
zuò
ér
shì
dāng
zuò
míng
wéi
wèi
lái

ruò
yǒu
zhū

fēi
shì

zuò

zēng

miè
ér
shì
zhèng
zuò
zhèng
zào
zhèng
wéi
míng
wéi
xiàn
zài


shì
zhū

pǐn
lèi
chà
bié

yǒu
sān
zhǒng

suǒ
wèi
shēnshòu
fēn
bié

yǒu

zhǒng


qián
guǎng
广
shuō

wèi
yǒu

shòu

xiàn
shì

hòu


shú

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yòu

zhū

xiàn

dāng
lái
yǒujiā
xíng
chà
bié


yīng
dāng
zhī

ruò
suǒ
zàofāng
suǒ
shì
míng
wéi
chù

ruò
suǒ
zào


yǒu
qíng
shù
fēi
yǒu
qíng
shù
wéi
suǒ

shì

shì
míng
wéi
shì

ruò
suǒ
zàoshàn
gēn
huò

shàn
gēn
wéi
yīn
yuán


shì
míng
wéi
yīn

ruò
suǒ
zào

gǎn
ài
fēi
ài
guò
shī
gōng

xiāng
yīng
zhū
guǒ

shì
míng

shú


shì
lüè
shuō

qiē
shí
fēn


qiē
pǐn
lèi


qiē
fēn
wèi
jiā
xíng
chà
bié


qiē
fāng
suǒ


qiē

chù


qiē
yīn
yuán


qiē
guò
huàngōng

qiē
zhǒng
lèi
chà
bié

jiē

shí
zhī

shì
míng

lái


zhì


chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng
yǒu

jìng

yǒu

jiě
tuō


yóu

shì
jìng

jiě
tuō

xīn
yǒu
kān
néng
xīn


zài

suí
suǒ

shì
jiē
néng
chéng
bàn

ruò
suílèi
chà
bié
sān


xiāng
ér

dìng
shí

dāng
zhī
shuō
míng
děng
chí
děng
zhì


shuō
shì
zūn
suí


lèi
sān


xiāng
ér

dìng
shídìng
xīn

guāng

zhào

qiē
fàn
shì
miào
yīn
shuō


dàn
wén

shēng
dōu

suǒ
jiàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

lái
suí

xiǎn
shì


shì


huò
gòng
shì
jiān

gòng
shì
jiān

suí


lèi
sān


xiāng
ér

dìng
shínéng
bàn

dāng
zhī

zhōng

yóu
jìng

jiě
tuō
shì


xīn


zài

xīn

zài


zhǐ

xīn

suí
suǒ

shì

qiē
chéng
bànmíng
wéi
xiū
jìng

zhě

qiē
suǒ
zuò

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng


lái


jìng

suǒ
zuò

qiē
zhǒng
lèi

jiē

shí
zhī

shì

wéi
shuō
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì

yòu
ruò
lüè
shuō

jìng

děng
yǒu
èr

rǎn


zhě
wéi

suǒ
wèi

zhōng
zhàng
ài

rǎn

wèi

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
jiā
xíngzhū
gài
suí

xiàn
xíng

èr
zhě


suǒ
yīng

zhōngrǎn

wèi
fán
nǎo
chán


suí
mián


shì
qīng
jìng

yǒu

zhǒng


shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng

yòu


shì
zhū
jìng

děng
zhǒng
zhǒng
yǐn

jiǎ

míng


suí


lèi

yīng
ān


shì
míng
jiàn


yòu


shì
zhū
jìng

děng

zhènghòu
gēng
shēng
jìn
xiū

yuán
mǎn


suí
suǒjiān
nán


gěng


shì
míng
qīng
jìng


lái
wèisuǒ

zhōng
ruò
liè
ruò
shēng

ruò

jiǎ
míng
ruò

suǒ
yǒu
zēng
jìn
biānshì

qiē
jiē

shí
zhī


shuō

láiqiē
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhìshàng
zhì

suǒ
chéng
shú
xiū
zhèng
yuán
mǎn

xìn
děng

gēn
chéng
ruǎn
zhōng
shàng

dāng
zhī
shì
míng
zhū
gēn
shēng
liè

ruò
cóng

xìn

wéi

xiān

huò
guān
zhū


wéi

xiān

chéng
ruǎn
zhōng
shàng
ài

yìn
jiě

dāng
zhī
shì
míng
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě

ruò
guǎng
广
jiàn

zhǒng
zhǒng
zhǒng
xìng

huò
zhū
shēng
wén
suǒ
yǒu
zhǒng
xìng

huò
zhū

jué
suǒ
yǒu
zhǒng
xìng

huò
zhū

lái
suǒ
yǒu
zhǒng
xìng

huò
yǒu
zhǒng
zhǒng

dìng
zhǒng
xìng

huò
tān
děng
xíng
chà
bié
dào


nǎi
zhì
yǒu
qíng

shí
qiān
xíng

dāng
zhī

zhōng
míng
zhǒng
zhǒng
jiè

ruò


shì
zhū


mén
suí
shùn
zhèng
xíng


tān
xíng
zhě
xiū

jìng
guān


shēng
wén


guǎng
广
xuān
shuō

dāng
zhī

děng
míng
biàn

xíng


yǒu

mén

wèi


qiē


zhī
xíng

dāng
zhī

děng
míng
biàn

xíng


yǒu

mén

wèi

zhǒng
zhǒng
dǎng
lèi
chà
bié

gēng

xiāng
wéijiànzhèng
lùn

xiāng
wéi
bèi

zhū
wài
dào
lèi

zhū
shā
mén
huò

luó
mén
suǒ
yǒu
zhū
xíng

huò


qiē
pǐn
lèi
chà
bié


shì

shì

zuì

xíng

dāng
zhī

děng
míng
biàn

xíng


jiā
luó

jīng
děng
guǎng
广
shuō
ruò

zhǒng
zhǒng
yǒu
qíng
zhòng
zhōng

wèi

dōng
fāng
nán

西
běi
fāng

zhǒng
zhǒng
míng

jiǎ
shè
ān

pǐn
lèi
chà
bié

suí
xiān
guò

suǒ
yǒu
yán
shuō

chà
bié
lèi
zhōng

suí
niàn
liù
zhǒng
lüè
suǒ
xíng
xíng

yǒu

liàng
zhǒng

宿
zhù
suí
niàn


děng
míng
wéi

yán
shuō


wèi

shì
míng

shì
shēng
lèi


shì
zhǒng
xìng

shì
yǐn
shí


shì
lǐng
shòu


chà
bié


shì
cháng
shòu
寿

shì
jiǔ
zhù


shì
suǒ
yǒu
shòu
寿
liàng
biānděng
míng
wéi
suí
yán
shuō


liù
zhǒng
lüè
xíng


zhě

zhào
jiǎ
míng

èr
zhě
shà


děng

lèi
chà
bié

sān
zhě


chà
bié


zhě
yǐn
shí
fāng
guǐ


zhě
xīng
shèng
shuāi
sǔn

liù
zhě
shòu
寿
liàng
chà
bié

yóu
zhū
shì
jiān

píng

shì

yán
shuō

liù
zhǒng
lüè
xíng


yán

shuō


shì

míng

shì

míng


shì
shàshì
shà
shì

luó
mén
fèi
shè
shù

luó


shì

luó
mén
fèi
shè
shù

luó


shìshì
shuō

shì


shí

shì

lèi
yǐn
shí

suǒ
wèi
lào
jiāng
gēng
fàn

děng


shí

shì

lèi
yǐn
shí

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yǒu

shì

lèi
xīng
shuāi
chà
bié
ér
zhuǎn


yǒu

shì

lèi
xīng
shuāi
chà
bié
ér
zhuǎn


zhù

shì

lèi
nián
chǐ
齿

suǒ
wèi
huò
shǎo
huò
zhōng
huò
lǎo


zhù

shì

lèi
nián
chǐ
齿

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

wéi
yǒu
ěr
suǒ
suí
xiān
guò

suǒ
yǒu
yán
shuō

chà
bié
lèi
zhōng
liù
zhǒng
lüè
xíng

guò


yǒu

yán
shuōlüè
xíng

shì

wéi


shì
pǐn
lèisuí
niàn
gēng

yǒu
zēng
zhōng
ruò
yán
shuō
xíng
suǒ
yǒu
xíng
xiāng

ruò
yán
shuō

suǒ
yǒu
biāo
shuō

suí


niàn

shì

shuō
yán
bìng
xiāng
bìng
shuō
jiē
néng
suí
niàn

zhōng
jìng

shuō
míng
tiān
zhù
yǎn
shì

guǒshè
shòu


míng
wéi
tiān
yǎn

shì

yuán
mǎn
shì
shàn
qīng
jìng
jìng

guǒ


míng

qīng
jìngrén
zhōng
suǒ
yǒu
míng

jiē

xiāng


shì

shuō
yán
chāo
guò

rén


jiè
tiān
zhōng

yǒu
shēng

míng
xiāng

zhuǎn

qīng
jìng
tiān
yǎn
rén
zhōngzhū
yǒu
qíng
lèi
lín

zhōng
méi
míng
wéi

shí

zhù
zài
zhōng
yǒu
míng
wéi
shēng
shí


hēi
ān
zhě

yóu
èr
zhǒng
xiāngshì
lèi

shēng
zhōng
yǒu


hēi
nóu
guāng

yīn
ānmíng
èmíng
bái
zhě

yóu
èr
zhǒng
xiāngshì
lèi

shēng
zhōng
yǒu


qíng
míngluóxiān
báimíng
hǎo


zhū
è

zhě

shuō
míng
wéi
liè

zhū
hǎo

zhě

shuō
míng
wéi
miào

zhū
xià
liè
zhě

míng
wǎng
è


zhū
shēng
miào
zhě
míng
wǎng
shàn


suǒ
yǒu
huài
jiè


děng


shuō
míng
chéng
jiù
zhū
shēn


sān
zhǒng
è
xíng

yǒu
èr
xié
jiàn

wèi
huài
jiàn
zhě
suǒ
chéng
xié
jiàn

fěi
bàng

qiē

zhù
pǐn
lèi
zhě
suǒ
chéng
xié
jiàn

fěi
bàng
xián
shèng


shì
jiē
míng
bàng
xián
shèng
zhě

yóu
xié
jiàn


zhuó
xié
yīn


xié
guǒ

yóu

wéi
yuán
zào
zuò
xié


zào
xié


suǒ
yǒu

shòu
huò
xiàn
shòudāng
lái
shì
shòu


shú

huò
xiàn
shòu


dāng
lái
shì
shòu


shú

shì


shuō

zhū
xié
jiàn


shòu
yīn


suī
chéng
jiù


suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
shàn


ér
dàn
yóu

wǎng

è


shì

shuō
yán
yóu

yīn
yuán

míng

èr
zhǒng
gēng

guāimíng
shēn
huài


qiē

zhōng

shì

zhě

zuì

xià
liè


míngwéi

kāi
shì

luò
jiā
xiǎng

shì

shuō
yán
duò
xiǎn
è


wéi

kāi
shì

xìng

shì

shìshuō

luò
jiā
yóu
fēi

xíng

píng
děng
xíng
wǎng

míng
wéi
xiǎn
zhōng
chù
zhū

chù

cháng
shí
zhǒng
zhǒng
měng


jiān
shòu
zhū

nǎo

píng
děng
chū
xiàn

míng
è


duò
xià
fēnshēn
kēng


nán
jiùshèn

bēixià
jiàn

yán
cháng
bēi
yuàn


shuō
míng
wéi
duò

yóu
néng


shàng
pǐn
yàn


shì

wéi
shuō
duò

luò
jiā

dāng
zhī

zhōng
ruò
yóu

shēng

ruò

shēng

shòu
zhū

nǎo

ruò
shòu
suǒsuǒ
zuò
zhǒng
zhǒng
zhòngshì

qiē
yóu

zhū
xiǎng
zhī
suǒ
xiǎn
shì


shàng
xiāng
wéi
suí

suǒ
yīng

qiē
bái
pǐn

jiē
dāng
liǎo
zhī


chà
bié
zhě

shàn
xíng
wéi
xiān
suǒ
yǒu
zhū

míng
wéi
shàn


shòumíng


shì
jiè

qiē
zhū
lòu
suǒ
yǒu
suí
mián


yǒng
duàn

dài

néng
zhì
shēng

lòu
xīn
shēng

lòu
huì

shì

zuì
shēng
zēng
shàng
xīn
shè
zēng
shàng
huì
shè

yóu
lòu
jìn

shuō
míng

lòu
xīn
huì
jiě
tuōxīn
huì
èr
zhǒng
jiě
tuō


zuì
hòu
yǒu
shuō
míng

zhèng


liù
shén
tōng
yóu

jiàn
dào


xiū
dào

suǒ
zhèng
zhèng


shí
liǎo
zhī

suí

suǒ

néng
wéi

shuō

shì

shuō
yán

xiàn

zhōng

zhèng
tōng
huìkāi
jué

shēng
jìn
děng
zhū

chà
bié

guǎng
广
shuō

hòu
shè

mén
fēn

yīng
zhī

xiāng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |