当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第48卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第48卷(注音)shī

lùnshí

juàn

běn

fēn
zhōng
shí


èr
chí
suíchù
zhù
pǐn


zhī
èr

wèn
zēng
shàng
jiè
zhù


zhuǎn
shí

dāng
zhī

xíng

zhuàng

xiāng


ruò
zhū


xiān


huān

zhù

yóu
shí
zhǒng
xīnqīng
jìng


děng
wéi
shí


zhě


qiē
shī
cháng
zūn
zhòng

tián

xíng

kuángèr
zhě

tóngrěn

róugòng
zhùsān
zhě
shēng


qiē
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
zhòng

shì

xīn

zài
zhuǎn
zhě


qiē
xíng
shēn
jiàn
guò
shī
zhě


niè
pán
shēn
jiàn
shēng
liù
zhě

zhū
miào
shàn


fēn

cháng
qín
xiū

zhěxiū
wéi
suí
shùn


chù
yuǎn

zhě

zhū
shì
jiān
yǒu
rǎn
zūn
wèi

yǎng
gōng
jìng

suǒ

liànjiǔ
zhě
yuǎn

xià
chéng

zhèng

chéngshí
zhě

zuò

qiē
yǒu
qíng

qiē


shì
shí
zhǒng

dǎoxīn
ér
zhuǎn

shì

shuō
wéi


qīng
jìng


yóu

shì
shí
zhǒngchéng
shàng
pǐn


yuán
mǎn


shì
zhūzhèng

èr
zēng
shàng
jiè
zhùzhù
zhōng
xìng
jiè
shǎo
xié
è

dào
suǒ
shè
zhū
è
fàn
jiè

shàng

xiàn
xíng

kuàng
zhōng
shàng
pǐn

yòu

shí
zhǒng
yuán
mǎn

dào


xìng
xiǎn
xiàn
shì
xìng
jiènéng

miào
huì

rǎn

rǎn
è

shànzhū
chéng
zhōng
zhū

xiàn
xíng

ruò
yīn
ruò
guǒ
xiū
zhèng
ānshí
liǎo
zhīshú
guǒ

děng
liú
guǒ

shì
zhūshí
liǎo
zhī


néng
xiàn
duàn
zhū

shànnéng
xiàn
shòu

qiē
shàn

zhōng

quàn
dǎo

néng
zhèng
quàn
dǎozhǒng
zhǒng

píng
děng

xiàn
xíng
guò
shī
zhī
suǒ
rǎn

zhū
yǒu
qíng
jiè

ruò
xīng
ruò
shuāi
děng

chà
bié


qiē
jiē
duò
bìng
zhù
jiān
xīn

zhǒng
zhǒng
jiān
xīn
zhī
suǒ

qiē
shèn

āi
mǐnhuò

guǎng
广

āi
mǐn

shí
guān
zhào

shì
zhū


ān
zhù

shì
zēng
shàng
jiè
zhù

guǎng
广
jiàn
zhū

shàn
gēn
qīng
jìng


qián
yīng
zhī


chà
bié
zhě

wèi

shì
jiān
shàn
qiǎo
gōng
jiàng


suǒ
liàn
jīn
zhì
jiā

suō
zhì

huǒ
zhōng
shù
shù
shāo
liàn
zhuǎn
gēng
míng
jìng


shì


shàn
gēn
qīng
jìng
dāng
zhī

ěrzhù
zhōng
jìng
xīn


chéng
mǎnzài
suǒ
shēng
chù
duō
zuò
lún
wáng
wáng


zhōuzài

lìng
duō
yǒu
qíng
zhǐ

fàn
jiè

shàn

dào

quàn

shòu
xíng
zhū
shàn

dào

dāng
zhī
wēi

guò
qián
shí
bèi

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō


zēng
shàng
jiè
zhù

wèi


jìng


xìng
jiè

qiē
zhǒng
huǐ
fàn
jiè
gòuqiē

dào

qiē
yīn
guǒ
liǎo
zhī
tōng
zhū
jìng

néng

shòu
xíngquàn

lìng

shòu
xíngyǒu
qíng
jiè
zhū

suǒ
shēng
zhòng

jiān
xīn


āi
mǐn


shí
guān
zhào


shàn
gēn
qīng
jìng


shòu
shēng

wēiruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng

gòu

shuō

yuǎn


qiē
fàn
jiè
gòu


míng

gòu


yóu


qiē
fàn
jiè
gòu
míng
wéi
zēng
shàng
jiè
zhùgòu

dāng
zhī


zēng
shàng
jiè
zhù
wèn
zēng
shàng
xīn
zhù


zhuǎn
shí

dāng
zhī

xíng

zhuàng

xiāng


ruò
zhū


xiān

zēng
shàng
jiè
zhùshí
zhǒng
qīng
jìngzuò


weí
jiě
liǎo
tōngyóu

shí
jìng
xīn


zuò


weí

chéng
shàng
pǐn


yuán
mǎn


guò
zēng
shàng
jiè
zhù

zēng
shàng
xīn
zhù


děng
wéi
shí


zhě
zuò


weíshí
zhǒng
jìng
xīn
qīng
jìng

èr
zhě
zuò


weíshí
zhǒng
jìng
xīn
qīng
jìng

néng

tuì
退
shī

sān
zhě
zuò


weí
qiē
lòu
yǒu
lòu

xīn

wéi
bèi
zhōng
néng
zhèng
ān
zhù


zhě
zuò


weí


néng


xiū
duì
zhì
zhōng
shí
zhèng
ān
zhù


zhě
zuò


weí


néng


suǒ
xiū
duì
zhì


tuì
退
shī

liù
zhě
zuò


weí
shì
jiān

duì
zhì


wéi

qiē
lòu
yǒu
lòu


qiē

jūn
zhī
suǒ
shēngzhě
zuò


weí


jīn
néng


qiē
xīn

yǒu
qiè
liè
ér
zhuǎn


zhě
zuò


weí


jīn
néng


qiē

xíng

yǒu
qiè
ruò

jiǔ
zhě
zuò


weí


xīn

xiàng


chéng
zhōng
shēn
shēng
xìn
jiě

zhōng

ài


xià
liè
chéng

shí
zhě
zuò


weí
qiē

yǒu
qíng
shì
shēn
xīn
ài


yóu

shí
zhǒng
jìng
xīn


zuò


weí

néngzēng
shàng
xīn
zhùān
zhù
zēng
shàng
xīn
zhù

néng

zhǒng
zhǒng
guò
huàn
xíng
xiāng
huài

qiē
xíngzhū
xíng
shēn
xīn
yàn
miào
zhì
néng

zhǒng
zhǒng
shēng

xíng
xiāng

jiàn

shēng


yòu


zhōng
néng

chún
jìng

wèishēn
shēng
àiyǒu
qíng
jiè
néng

zhǒng
zhǒng

nǎo
xíng
xiāng
guān
wéi
yǒuzhū
yǒu
qíng
xīng
bēi
liàn
xīn

shēng


xīn


qiē
xíng

yǒu
fàng


wéichì
rán
jīng
jìn


zhū
yǒu
qíng
néng

guǎng
广

bēi
mǐnguān
zhū
yǒu
qíng
jiě
tuō
zhòng

jīu
jìng
fāng
biàn
便

wéi
shì

qiē
fán
nǎo
zhū
chán

zhàng
ài
zhì

guān

jiě
tuō
néng
yuán
zhèng
zhě

wéi


jiè

qiē
fēn
bié
xiàn
xíng

rǎn
shēng

duì
zhì

fēn
bié
huì

guān
néng
chéng
bàn

zhì
guāng
míng
wéi
shì

dǎo
shēng
sānguān
suǒ
yǐn


qiē
jìng

děng
chí
děng
zhì
jiē


cáng

tīng
wén
wéi
xiān
jiē
wén
zhèng


wéi
yuán


guān
jiàn
shìjīng
jìn
fǎng
访
qiú
duō
wén

wéi
wén
zhèngshēn
mìng


yǒu

cái

wài
ài

ér

néng
shè


yǒu
shī
cháng

shì
chéng
shì


yǒu
zūn
jiào

shì
fèng
xíng


yǒu
shēn

ér

shì
shòu

ruò
wén

sòng

huān

yǒng
yuè
shēng

sān
qiān

qiān
shì
jiè
chōng
mǎn

zhōng

zhēn
bǎo


wénshì

suǒ
shuō

néng
yǐn
zhèng
děng
jué
néng
jìng


xíng

huān

yǒng
yuè
shēng


qiē
shì
fàn

shì
zhuǎn
lún
wáng
děng

zūn
guì
wèi

shè
yǒu
gào
yán

shàn
nán

tīng


yǒusuǒ
shuō


néng
yǐn
zhèng
děng
jué
néng
jìng


xíngwénjīn
ruò
néng
tóu

huǒ
kēng
shòu


zhě

dāng
wéi

shuōwén

huān

yǒng
yuè


yán

néng


ruò

wén

qián
suǒ
shuō

zhèng
shǐ
使
huǒ
kēng
liàng
děng
sān
qiān

qiān
shì
jiè
mǎn
zhōng
chì
huǒ


cóng
fàn
tiān
shàng
tóu
shēn


kuàng
xiǎo
huǒ
kēng

wéi
qiú


shàng
yīng
jiǔ
chù


luò
jiā
shòu


nǎo

kuàng

xiǎo

ér

yīng
shòu


shì
jīng
jìn

qiú
zhèngnéng

shíweí

yào
zhèng
xiū
xíng

suí

xíng

fāng

míng
wéi
suí
shùnfēi
dàn
tīng
wén
wén

yīn
shēng
ér

qīng
jìng


shì
zhīsuǒ
wén
zhèng
yuán

xiāng

yuǎn

zhū

è

shàn


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
néng

shì


zhǒng
jìng
dìng
liàng

zhǒng
shén
tōngān
zhù


duō
zhù


huán

shè
zhū
jìng

děng
děng
chí
děng
zhì

yuàn

zài

huán
lái

jiè
guān


chù

ruò
wéi
yǒu
qíng
néng
zuòruò
néng
yuán
mǎn


fēnbiàn
便
wǎng
shēng

fēi
dàn

zài
ér
shēng

chù


shì
tān

míng
duàn
shè
jìng

děng
chí
děng
zhì

míng
duàn
yǒu
xiān
cóng
shēng
jiě
xíng
zhēn

xiū
shēng
jiěduàn
jiàn


xié
tān
huì
chī

jìng

zhuǎn

guǎng
广
jiàn
zhū

shàn
gēn
qīng
jìng


qián
yīng
zhī


chà
bié
zhě

wèi

shì
jiān
shàn
qiǎo
gōng
jiàng
xiān
suǒ
shāo
liàn
shǒu
zhōng
zhēn
jīn
gòu
huì

jìn
chèn
liàng
děng
zhù


shì


shàn
gēn
qīng
jìng
dāng
zhī

ěr

shòu
shēng
duō
fēn
zuò
shì
tiān


shàn
huà
yǒu
qíng
lìng


tān

suǒ
yǒu
wēi


qián
zhù
zhōng

shuō
qiān
shù

dāng
zhī

zhōng
yǒu
bǎi
qiān
shù

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō


zēng
shàng
xīn
zhù

wèi
xīn


zuò


weí
chéng
mǎn


qiē
xíng
zhū
yǒu
qíng
jiè

néng
zhèng
tōng
zhū
yǒu
qíng
tuō

fāng
biàn
便

néng
zhèng
tuī
qiúzhèng

zhōng


gōng
jìng
fǎng
访
qiú

juàn


néng
zhèng
xiū
xíng

suí

xíngshì

zhū
jìng

děng
děng
chí
děng
zhì

liàng
shén
tōng

néng
yǐn
néng
zhùshè


yuàn

zài

suí

shòu
shēng


shàn
gēn
qīng
jìng


shòu
shēng


shénruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng

guāng

shuō

yóu

wén
xíng

zhèng

guāng
míng
děng
chí
guāng
míng
zhī
suǒ
xiǎn
shì

shìmíng

guāng


yóu

xīn
jìng
néng

guāng
míng

shì

shuō
míng
zēng
shàng
xīn
zhù

yóumíng

guāngyóu


dāng
zhī

míng
zēng
shàng
xīn
zhù
yúnjué
fēn
xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
zhū


xiān

zēng
shàng
xīn
zhù


qiú
duō
wén
zēng
shàng

shí

míng


yóu

shí

míng


chéng
shàng
pǐn


yuán
mǎn


chāo
guò
zēng
shàng
xīn
zhù

chū
zēng
shàng
huì
zhù


shì
shí

míng

wén
jīng
shuō

yīng
zhī

xiāng

wèi
ruò

jiǎ
shè

ruò

zhōng
jiǎ
shè

ruò
yóu

jiǎ
shè

ruò
píng
děng
shēng


ruò
rǎn
nǎo

qīng
jìng

chéng
rǎn
chéng
jìng

ruò
yóu


fán
nǎo
suǒ
rǎn

ruò
yóu

shàng
qīng
jìng
suǒ
jìng

dāng
zhī
shì
míng
shí

míng

lüè
suǒ
shuō


shì
zhū


zhù

zhù
zhōngjīng
shuō


huài


ér
wéi
shàng
shǒu

suǒ
yǒu
shí
zhǒng
néng
chéng
shú
zhì

zhì
chéng
shú


jiē

chéng
jiù

cháng

lái
jiā

guān

qiē
zhǒngduǒ
zēng
shàngxiū

niàn
zhù
ér
wéi
shàng
shǒu

sān
shí

zhǒng


fēn
jīng
shuō

yóufāng
biàn
便
shè
shòu
qín
xiūzuì

wēi


jiā

jiàn
zhí
zhuó

qiē
yùn
jiè
chù
děng

qiē
dòng
luàn

jiē


jìng

xiàn
xíng
duàn

yóu

duàn


qiē

lái
suǒ

huǐ

jiē

xiàn
xíng


qiē

lái
suǒ
zàn
měi


shí
suí
zhuǎnshì


xīn
zhuǎn


rùn

róu

yǒu
suǒ
kān
néng


xīn
zhuǎn

zhǒng
zhǒng
xíng
xiāng
jiē
shàn
qīng
jìng

yòu
shàn
zhī
ēn
zhī
bào
ēn
děng
suí
shùn


zhǒng
zhǒng
bái

jiē

chéng
jiù

xún
qiú
shàng

néng
xiū
zhì
jīng
jìn
dài

ān
zhù

yóu

yīn
yuán
suǒ
yǒu


zēng
shàng


shēng
jiě
jiè
xìng
jiē

yuán
mǎn

yóu
shì
yīn
yuán

qiē
wài
dào
zhǒng
zhǒng

jūn
shèng
jiào
yuànnéng
yìng
duó

néng
qīng
dòng

guǎng
广
jiàn
zhū

shàn
gēn
qīng
jìng

guǎng
广
shuō

qián
yīng
zhī

xiāng


chà
bié
zhě

wèi

shì
jiān
shàn
qiǎo
gōng
jiàng

suǒ
liàn
jīn
zuò
zhuāng
yán


fēi

wèi
zuò
zhuāng
yán

jīn
zhī
suǒ
yìng
duó


shì

zhōng


shàn
gēn

fēi

ān
zhù
fán
zhù


suǒ
yǒu
shàn
gēn
suǒ
néng
yìng
duó
bǎo
suǒ
fàng
guāng
míng

fēi

bǎo
zhū
suǒ
néng
yìng
duó


qiē
shì
jiān
fēng
shuǐ

děng

néng
duàn
miè

suǒ
fàng
guāng
míng

shì


zhōng


suǒ
yǒu
zhì
huì
guāng
míng


qiē
shēng
wén


jué
děng

néng
yìng
duó


qiē

yuàn

néng
duàn
miè

shòu
shēng
duō
zuòtiān
wáng

shàn
huà
yǒu
qíng
lìng

chú
miè

jiā

jiàn

suǒ
yǒu
wēiqián
zhù
zhōng
shuō
bǎi
qiān
shù

dāng
zhī

zhōng
shuō

zhī
shù

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō


jué
fēn
xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi

míng

chéng
mǎn
chéng
jiù
zhì


xiūfēn
jiā

jiàn
děng

qiē
zhí
zhuó
dòng
luàn
duàn


zhì

kāi

yuǎn


jìn


yóu
shì
yīn
yuán
xīn
diào
róu


suí
shùn
gōng

jiē
lóng
shèngsuǒ
xún
qiú
xiū
zhì
jīng
jìn


yóu
shì
yīn
yuán
suǒ
yǒu


zēng
shàng


shēng
jiě
jiè
xìng
jìng
xiū
zhì


yóu
shì
yīn
yuán

qiē
shèng
jiào
suǒ
yǒu
yuàn


néng
yìng
duó

qīng
dòng


shàn
gēn
qīng
jìng


shòu
shēng


wēiruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng
yàn
huì

shuō
zhōngfēn


shí
zhì
yàn

néng
chéng
zhèng

jiào
huì
zhào
míng

shìmíng
yàn
huì


yòu
zhōng
shuō
míng
jué
fēn
xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù
yúnzhū

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
zhū


xiān

jué
fēn
xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhùshí
zhǒng
píng
děng
qīng
jìngyóu

píng
děng
qīng
jìngchéng
shàng
pǐn


yuán
mǎn


chāo
guò


zēng
shàng
huì
zhù
zhèng


èr
zēng
shàng
huì
zhù

shí
zhǒng
píng
děng
qīng
jìng


suǒ
yǒu
wén
jīng
shuō

yīng
zhī

xiāng

wèi

děng
jué

zhū
jué
děng

chāo
guò
suǒ

zhū
yǒu
qíng
jiè


zhū
píng
děng
dāng
zhī
shì
míng
shí
zhǒng
píng
děng
qīng
jìng


lüè
suǒ
shuōshì


zhù

zhù
zhōng

duō
fēn

qiú
zhì
shū
shēng
xìngshèng

yóu
shí
xíng
xiāng


shí
liǎo
zhī

qiē
wén
jīng
shuō

yīng
zhī

xiāng

wèi

xiǎo

zhì


chù
suǒ

míng
wéi

shuō
jīng
diào

běn


míng
yóu

shuōxiàn
zài
zhòng


xìngwèi
lái

yīn
shēng
xìngyīn
jìn

jìn

shēng
xìngxiū


duàn
fāng
biàn
便
xìng

míng


shuō

dāng
zhī
shì
míng
shí
zhǒng
xíng
xiāng

shèng

zhì
suǒ
yǒu
lüèshì


shàn
qiǎo

qiē
xíng

huì
zhèng
huǐ


yǒu
qíng
jiè
zēng
bēi
qián
hòu


chī
yǒu
qíng
suǒ
yǒu
xié
xíng

néng
zhèng
tōng


wéi

lìng


jiě
tuō


shè
shòu
guǎng
广


zhì

liáng
xīn

zhèng
yuànyǐn
shè
zhèng
niàn
huì
xíng
ér
wéi
shàng
shǒu

suǒ
yǒu
zhòng
duō
shū
shēng
gōng

jiē

zēng
shèng

zhū

zuò

jiē

yuǎn
zhǒng
zhǒng
chéng
shú
fāng
biàn
便
chéng
shú
yǒu
qíngjīng
shuō

suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
néng

yǒu
qíng
shì

shū
lùn
yìn
suàn

děng
gōng

míng
chù


shì

qiē
jiē
néng
yǐn


zhū
yǒu
qíng
shēn
bēi
mǐn


jiàn

nǎi
zhì
fāng
biàn
便
ān

miào
suí
shùn
shì
jiān
yán
shuō
shì


wéi

fāng
biàn
便
huài
pín
qióng


wéi
lìng
shì
jiān
zhū
jiè
cuò
luàn
rén
fēi
rén
děng
suǒ

zāi
huàn
jiē

miè


wéi
shī

zuì
zhūchú

fēi

zhū
zhū
yǒu

qiú
zhǒng
zhǒng

chù

shēng

zhě

wéi
shǎo
yòng
gōng
jiē
néng
shī

zhǒng
zhǒng

chù

shēngwéizhū
wáng
zéi
děng

nǎo
shì


wéi

kāi
zhì
shì
chù
fēi
chù
zhū
jiā
xíng


wéi

ān


fēi

shì
lìng

shè


wéi
zhèng
quàn
jiǎng

xiàn

zhōng
lìng

zhǎn
zhuǎn

xiāng
móu
lüè


wéi
xuān
shuō
dāng
lái

dǎo
shēng
shēng
dào


dāng
zhī
shì
míng
néng

yǒu
qíng
gōng

míng
chù
lüè
suǒ
shuō

qiē

qián
yīng
zhī


chà
bié
zhě

wèi

shì
jiān
shàn
qiǎo
gōng
jiàng

suǒ
liàn
jīn
zuò
zhuāng
yán


móu
shā
luó
bǎo
yíng
shì

diàn

suǒ
yǒu

jīn


děng


néng
yìng
duó


shì

zhōng


shàn
gēn


qiē
shēng
wén

zhū

jué

néng
yìng
duó

yòu


yuè
zhū

宿
guāng
míng

qiē
fēng
lún

néng
yìng
duó

rán

huí
zhuǎn
gòng

fēng
tóng


shì

zhōng


miào
huì


qiē
shēng
wén
zhū

jué
děng

néng
yìng
duó

rán

suǒ
zuò

shì
gòng
tóng

shòu
shēng
duō
zuò
shān

shǐ
duō
tiān
wáng

shàn
huà
yǒu
qíng
lìng
shè

qiē
wài
dào
xié


suǒ
yǒu
wēi

dāng
zhī

shuō
qiān

zhī
shù

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō


zhū

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
shí
píng
děng
qīng
jìng


chéng
mǎn
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便
guān
chá
zhū

jiàn
zēng
cháng


huǐ
huài
zhū
xíng
bēi
mǐn
yǒu
qíng
jiàn
zēng
chángwéi
shì

cháng
yǎng
guǎng
广


zhì

liáng

xīn

zhèng
yuàn
qín
jiā
xíng


niàn
huì
xíng
děng

zēng
cháng
zuòqiē
zhǒng
chéng
shú
yǒu
qíng
qín
jiā
xíng


yǐn

shì
jiān
gōng
qiǎoshàn
gēn
qīng
jìng


shòu
shēng


wēiruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng

nán
shēng


jīn


zhōng
xiǎn
shìzhū
shèng

jué
dìng
miào
zhì

nán

shēng

shìmíng

nán
shēng


yóu


yīng
zhī

zhōng
zhū

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù
yúnyuán

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
zhū


xiān

zhū

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhùshí
zhǒng

píng
děng
xìng

dāng
zhī
wén


jīng
guǎng
广
shuō


shì
shí
zhǒng

píng
děng
xìng

chéng
shàng
pǐn


yuán
mǎn


chāo
guò
qián
zhùzhù

wèi


qiē


yóu
yǒu
shēng


xìng

xiāng
píng
děng
xìng


yán
shuō
zào
zuò
yǐng
xiàng

xiāng
píng
děng
xìngyóu

xiāng

rán

shēng
píng
děng
xìng


yīn


shēng
píng
děng
xìngrán

yīn
jiē

shēngjìng
běn

píng
děng
xìng


xiàn
yǒu

shì
néng

zhèng
zhì


zhū

lùn
píng
děng
xìng


yuǎn


qiē

shè
zào
zuò
píng
děng
xìng
fán
nǎo
zhòng


rǎn


jiě
tuō
píng
děng
xìng


fēn
bié
suǒ
zhí
jìng
jiè

xìng

huàn
huà
děng
píng
děng
xìngfēn
bié
zhì
suǒ
xíng

xìng
yǒu


èr
píng
děng
xìng


dāng
zhī
shì
míng

zhōng
shí
zhǒng

píng
děng
xìng
lüè
fēn
biéshì


zhù

zhù
zhōng

zhū
yǒu
qíng
zēng
cháng
bēi
mǐn

shēng

měng
qiú


zhū
shì
jiān

sǎn
shēng
mièqiē
zhǒng
yuán

zhèng
guān

guān
chá
liǎo
zhī


yuán

zhì
néng
yǐn

kōng

xiāng

yuàn
sān
jiě
tuō
mén

yóu
shì
yīn
yuán
suǒ
yǒu


zuò
zhě
shòu
zhě
yǒu

děng
xiǎng
jiē


zhuǎn
shì
shàn

shēng


niàn
yǒu
qíngtōng

fán
nǎoyuán
yǒu
wéi
zhū


xìng
léi
liè
suǒ

liàng
guò
shī

rǎn
ér
zhuǎn

fēi


qiē
fán
nǎo


zhòng
yuánshì


jīn
wéi

fáng


yīng
lìng

qiē
fán
nǎo


zhòng
yuán


jiē

duàn
huài

wéi

yǒu
qíng

yīng
yǒng
miè

qiē
yǒu
wéi


shì


zhù

zhù
zhōng
zhì
bēi
suí
zhú

míng

zhuó
zhì
xiàn
qián

bān
ruò

luó

duō
zhù
xiàn
qián

yóu

zhù
qiē
shì
jiān
xíng

rǎn
ér
xíng

yòu


zhù
yǒu
měng

rěn

yǒu
jiā
xíng

xíng
biānrěn

dāng
zhī
shì

suí
shùn
rěn
shè

yòu


zhuó
zhì
xiàn
qián

bān
ruò

luó

duō
zhù
xiàn
qián

néng
yǐn
néng
yǐn


zhòng
yuán


zhū
shì
jiān
yǒu
wéi
zhū
xíng
zhù
ér

zhù
suī


miè
jiàn

jìng

ér


zhù


shì


fāng
biàn
便
bān
ruò
zhì
suǒ
suí
zhú

néng

kōng
sānlìng
shí
bǎi
qiān
shàng
shǒu
sān


mén
jiē
xiàn
zài
qián


kōng
sānshì


yuàn

xiāng
sān


dāng
zhī

ěr

yóu

shàng
shǒu
sān


mén
xiàn
zài
qián

huàiqiē
zhǒng
zhū

shèng
jiào

qiē
wài
dào

zhū

jūn
shèng
jiào
yuànnéng
yǐn
duóqián
shuō


chà
bié
zhě
wèi

shì
jiān
shàn
qiǎo
gōng
jiàng

suǒ
liàn
jīn
zuò
zhuāng
yán


liú
li
bǎo
zhū
yíng
shì

diàn


qiē

jīn

néng
yìng
duó


shì

zhōng


shàn
gēn
qīng
jìng
shū
shēng


xiān
suǒ
shuō

néng
yìng
duó

yòu

yuè
guāng

yǒu
qíng
shēn
néng
lìng
yuè


fēi

fēng
lún
suǒ
néng
duàn
huài


shì

zhōng


huì
guāng


qiē
yǒu
qíng
fán
nǎo

zhēng
jiē
néng

miè


qiē
wài
dào

jūn
yuàn


néng
duàn
huài

shòu
shēng
duō
zuò
miào
huà
tiān
wáng

shàn
huà
yǒu
qíng
lìng
chú

qiē
zēng
shàng
màn
děng

suǒ
yǒu
wēi

dāng
zhī

zhōng
shuō
bǎi
qiān

zhī
shù

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō


yuán

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
shí

píng
děng
xìng
chéng
mǎn
jué

yuán

shēng
jiě
tuō
ménqiē
xié
xiǎng

xiàn
xíng


fāng
biàn
便
shè
shòu
shēng
zhuó
zhì
xiàn
qián

bān
ruò

luó

duō
zhù
xiàn
zài
qián


zhèng


liàng
sān
zhèng


huài


shèng
jiào


yǐn
duó


guǎng
广
jiàn
zhū

shàn
gēn
qīng
jìng


shòu
shēng


wēiruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng
xiàn
qián

shuō

yóu


zhōng

zhuó
zhì
xiàn
qián
bān
ruò

luó

duō
zhù
xiàn
zài
qián


míng
xiàn
qiányóu


dāng
zhī

míng
yuán

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù
yúnyǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhù

wèi
zhūqián

liù
yuán

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhùshí
zhǒng
miào
fāng
biàn
便
huì
suǒ
yǐn
shì
jiān

gòng

qiē
yǒu
qíng
ér
gòng

qiē
shì
jiān
jìn
dào
shēng
xíng


yóu

shì
miào
fāng
biàn
便
huì
suǒ
yǐn

gòng
jìn
dào
shēng
xíng

chéng
shàng
pǐn


yuán
mǎn


chāo
guò

liù
zhù
zhù


shì
wénjīng
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

xiāng

wèi

néng

shì
jiān
xīng
shèng
shè
shòu

yǒu
qíng


ān

zēng
shàng
wéi

liáng


fēn

hòu
hòu
shēng
jìngòng
shēng
wéngòng

jué


yǒu
qíng
jiè


zhū

jiè


zhū
shì
jiè

zhū

lái
shēn

xīn
zhì

dāng
zhī
shì
míng
miào
fāng
biàn
便
huì
suǒ
yǐn

gòng
jìn
dào
shēng
xíng
chù
suǒ
lüè


gòng
xiāng
yīng


biàn
便
néng
tōng


liàng

shù

lái
jìng
jiè


wéigōng
yòng

xiāng

fēn
bié


fēn
bié

guān

liàng

jìng
jièjiān

quē
jīng
qín
xiū
xué

qiē
wēi

xíng
zhù
zuòqiē
fēn
wèi

yuǎn

dào

xīn
shà

zhōng

shí

luó

duō
ér
wéi
shàng
shǒu


qiē


fēn

yuán
mǎn
shū
shēng

zhū

xià
zhùshì

wèi
huān

zhù

zhèng


yuàn
wéi
shēng
suǒ
yuánèr
zhù

zhèng
néng
chú
qiǎn
huǐ
fàn
jiè
gòusān
zhù

zhèng
yuàn
zēng
cháng


guāng
míng
zhù

zhèng


dào
zhù

zhèng


qiē
shì
jiān
shì
liù
zhù

zhèng

shèn
shēn
yuán

dào

jīn

zhù
zhōng


qiējué
zhī
yuán
mǎn


zhù


jiā
xíng
xíng
yuán
mǎn
suǒ
shè


miào
zhì
shén
tōng
xíng
qīng
jìng
néngzhù

yóu
shìzhù

jiān
néng
qīng
jìng
zhù
zhù

xiàng
qīng
jìng
zhù
yóu
míng
wéiqīng
jìng
zhù
wéi
qián
dǎo


dāng
yán

zhù
míng

rǎn


yóu
wèi


dāng
yán

zhù
duò

rǎn


jīn

zhù
zhōng

qiē
tān
děng
shàng
shǒu
fán
nǎo
jiē

chú
duàn

dāng
zhī

zhù
fēi
yǒu
fán
nǎo
fēi

fán
nǎo


qiē
fán
nǎo

xiàn
xíngqiú

zhì
yóu
wèi
shì
xíng
zhě

zēng
shàng
qīng
jìng


liàng
shēnsuí
zhuǎn


zhū

lái
suǒ
zàn
huǐqián
guǎng
广
shuō
zhù
suǒ
yǐn
shì
jiān
gōng
qiǎo

zhì
zhuǎn

yuán
mǎn

sān
qiān
shì
jiè
gòng

wéi
shī

wéi
chú
ān
zhù
shàng
zhùzhū

lái


jiā
xíng


děng
zhěqiē
jìng

děng


fēn

jiē
néng
xiàn
qián

yóu
xiū
xíng
xiāng
xiàn
zài
qián


fēi
yóu
ān
zhù

shú
fēn
wèi
zhù

zhūshì
fāng
biàn
便

néng
shàn


zhū
sānyǐnsān


shàng
shǒu
shí
bǎi
qiān
zhǒng
sān


mén

yóu


shì
sān
chāo
guò

qiē
shēng
wén

jué
sān


jìng
shì

qiē
fán
nǎo
jiē

yuǎn

nán

liǎo
zhī


qiē
fēn
bié
xiàn
xíng
suí
zhú

shēnjiē

ān
zhù

ér

shè

xún
qiú
shēng
jìn
yǒng
měng
jiā
xíng


niàn
yǒu
qíng

wéi
yuán
mǎnqiē
xiāng


liàng
shēnsuí
zhuǎn

miào
shàn
xiū
zhì


shēng

rěn
zhī
suǒ
xiǎn
zhù
zhōng
yóu

jué
huì
jìng
jiè


chāo
guò

qiē
shēng
wén

jué
jìng
jiè


liù
zhù
zhōng
dàn
yóu


zēng
shàng
suǒ
yuán


chāo
guò

qiē
shēng
wén

jué
jìng
jiè

yòu
zhūliù
zhù
zhōng
suǒ

miè
dìng

jīn

zhù
zhōng
niàn
niàn
néng


ránshèn
wèi
cháng
ān
zhù
shí

zhù
zhōng

ér


miè
néng

zuò
zhèng


yóu

shì
miào
fāng
biàn
便
zhì
zhī
suǒ
yǐn

zēng
shàngnéng
xíng

qiē
yǒu
qíng

gòng


miào
xíng

suī

shì
jiān
xiāng

xiǎn
xiàn
ér
fēi

xìng


jīng
guǎng
广
shuō


zhōng
zǒng


wèishì

shè
shòu
zhǒng
zhǒng
qīn
zhǔ

zhòng
qiú
shēng
chà
biéshēng
jìn
sān
jiě
tuō
zhù

xìn
jiě
liè
chéng
fāng
biàn
便
diào


shòu
yòng
zhū

qiú

chà
bié
zhuǎn

zhū
wài
dào
suí

xīn
zhuǎn

suí

zhòng
zhuǎnqián
shuō


chà
bié
zhě

wèi

shì
jiān
shàn
qiǎo
gōng
jiàng

suǒ
liàn
jīn
zuò
zhuāng
yán


zhū


bǎo
yíng
shì

diàn
shèn
wéi
guāngshàn

zhōu

qiē
jīn
bǎo

néng
yìng
duó


shì

zhōng


shàn
gēn
zhuǎn

qīng
jìng


qiē
shēng
wén

jué
shàn
gēnxià
zhù


shàn
gēn

néng
yìng
duó

yòu


guāng
duō
fēn
gān
jié
shàn

zhōu
zhōng
suǒ
yǒu
huì
shī
湿qiē
guāng

néng
yìng
duó


shì

zhōng


huì
guāng

duō
fēn
gān
jié

qiē
yǒu
qíng
fán
nǎo
zhūqián
suǒ
shuō

zhū
shēng
wén
děng
suǒ
yǒu
zhì
guāng

néng
yìng
duó

shòu
shēng
duō
zuò

huà

zài
tiān
wáng


néng
shòu


qiē
shēng
wén

jué
xiàn
guān
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
suǒ
yǒu
wēi


dāng
zhī

shuō

zhī
bǎi
qiān
shù

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō


yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhù

wèi
miào
fāng
biàn
便
huì
suǒ
yǐn
shì
jiān
jìn
dào
shēng
xíng
chéng
mǎn
tōng


lái

jìng
jiè


jiān

quē
qín
jiā
xíng
shà

yuán
zhèng

qiē


fēnān

rǎn


rǎnyǒu
jiā
xíng
xíng
yuán
mǎn
shè


qīng
jìng

zhuǎn

qiē
shì
jiān
gōng
qiǎo

děng
jiē
yuán
mǎn


dài


liàng

gòng

qiē
shēng
wén

jué
sān
shà

shà


miè
dìng


xiàn
xíng

qiē
yǒu
qíng

gòng
shì
jiān
xíng


shàn
gēn
qīng
jìng


shòu
shēng


wēiruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng
yuǎn
xíng

shuō

yǒu
jiā
xíng
xíng
yuán
mǎn
shè


míng
yuǎn
xíngyóu


dāng
zhī

míng
yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhù
yún
jiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù

wèi
zhūchū

xiāng
zhù
zhōngshí
zhǒng


qiē
zhì


jīng
guǎng
广
shuō

wèi

sān
shì


suǒ
yīng
běn
lái

shēngxiāngyīn
xìng

chéng

huài


jìng

yán
zhū

xìng
shì

yán
shuō
zào
zuò
yǐng
xiàng

xìng

yóu

xiāng


yīn
xìng

dōu

suǒ
yǒu


yóu

shì

rǎn

xìng


liú
zhuǎn
xìng

zhǐ

xìng
zhì
xié
zhí
wéi
yīn
yán
zhū
yǒu

shì
chū
zhōng
hòu
wèi

qiē
shí
fēn

rǎn
píng
děng
xìngzhēn


dǎo
zhèng


yǒu
fēn
bié
píng
děng
xìng

néng
chú

rǎn

shì
míng

zhōng
lüè
suǒ
shuōshì
shí
zhǒng


qiē
zhì

chéng
shàng
pǐn


yuán
mǎn


chāo
guòqīng
jìng
zhù

chún
qīng
jìng
zhù

zhù

zhù
zhōng


shēng


zhèng

zuì
shēng

qīng
jìng
rěnyún


wèi
zhū


yóu

xún
qiē

zhèng
xúnruò
shí
huòshí
zhì


shí
liǎo
zhī

qiē
zhū


ěr
shí

qiē
xié
fēn
bié
zhí
jiē

yuǎn


guān

qiēxiàn

zhōng
suí
shùn

qiē

rǎn

shēng
guān


xiān
shí

qiē
suǒ
yǒu
xié
fēn
bié
zhí
yīn
suǒ
shēngdāng
lái
shì

qiē


yǒng


shēngxúnshí
zhì

guǎng
广
shuō

qián
zhēn
shí

pǐnshí
zhì

shǐ
cóng
shēng
jiě
xíng
zhù

nǎi
zhì
yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhù

wèi

qīng
jìng

jīn

zhù
zhōng


qīng
jìng

shì

shuō
yán


shēng

zhèng

zuì
shēng

qīng
jìng
rěn

shì
zhū
rěn


shèn
shēn
zhù

xiān
xiāng
zhù
zhōng


zhǒng
zāi
huàn
jīn

chú
duàn


zhě
chú
duàn


xiāng
zhōng
yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng
shì

èr
zhě
chú
duàn

shàng
qīng
jìng
zhù
jīng
qínsān
zhě
chú
duàn


qiē
zhǒng

yǒu
qíng
shì
yǒu

kān
néng
jīng
qín
zhě
chú
duàn
yǒu
wēi

xiǎng
xiàn
zài
qián
xíng

shì


zhù
míng

qīng
jìng

yòu
shèn
shēn
zhù

shēng
ài

shì

mén
liú
zhōng

měng
zhū

lái
jué

quàn
dǎo
shòu


liàng
yǐn

mén
zhì
shén
tōng
shìshì
měng

jué

quàn
dǎo

yǐn


liàng
fēn
shēn
miào
zhì


shí

zài


jīng
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

xiāngzài

suí
suǒ

zhùnéng
zhù
suí

ān
zhù

jìng

jiě
tuō
děng
zhū
xīn
zhùnéng
zhù

ruò
zàn

weí

qiē
shí
děng
zhū

shēng


jiē
chéng
bàn


qiē
shì
jiān
gōng

míng
chù


suǒ


néng
xiàn
xíng
qiē
néng
gǎn
shēng

qiē
shòu
shēng
chù
suǒ

jiē
suí
suǒ


zài
wǎng
shēng

suí
suǒ
ài


qiē
shén
tōng
suǒ
zuò
shì

jiē
néng

zuò


qiē
miào
yuàn
suí

suǒ

jiē

chèn
suì

suí

shìshēng
jiě


suǒ

wéi
jiē
chéngsuí
suǒ

zhī
suǒ
zhī
jìng
jiè
jiē

shí
zhī
qiē
míng

wén
shēn

suí
suǒ
qiē

zhèng
ān

zhōng
jiē

shàn
qiǎo


shì


huò


zài

cóng
shì


suǒ


zài
suǒ
zuò
shēng


guǎng
广
shuō

jīng

yīng
zhī

xiāng

yòu
néng

shè

jiàn
zhū


héng
cháng

jiān


jiàn
suǒ
yǒu
shàn
gēn
qīng
jìng
jīn

guāngjīng
yīng
zhī


zhù


shòu
shēng
wēi

zhū
shū
shēng
shì

jiē

jīng
shuō

yīng
zhī

xiāng

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuōjiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù

wèi


qiē
zhì
chéng
mǎn


shēng

rěn


chú
duàn

qiē
zāi
huàn


dàishèn
shēn
zhù
mén
liú
měng

shòu


liàng
yǐn

mén
zhì
shén
tōng
shì


liàng
fēn
shēn
zhì
zài


lǐng
shòu
suǒ


zài
shēngshàn
gēn
qīng
jìng


shòu
shēng


wēiruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng

dòng

shuō
zhōng
shè
xiān
suǒ
yǒu
yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng
dào


xīn
shēng
shàng

jiā
xíng

gōng
yòng

rén
yùn
ér
zhuǎn

dòng
shēng
dào

shìmíng

dòngyóu


dāng
zhī
shuō
míng

jiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù
yún
ài
jiě
zhù

wèi
zhūshèn
shēn
zhù

shēng

zēng
shàng
zhì
shū
shēng
xìng
ài

suí


shì
zhūzhū

zhōng

zhì
jiā
xíng

yīng
wéi

shuō

qiē
zhǒng

qiē
shuō

suǒ
zuò
jiē

shí
zhī

dāng
zhī

zhōng
shuō

suǒ
zuò

wèi


qiē
jìn
chóu
lín
xíng
rǎn


qīng
jìng

yóu


rǎn
yóu

qīng
jìng

ruò
suǒ

rǎn
ruò
suǒ
qīng
jìng

ruò
fēi

xiàng
ruò
shì

xiàng
ruò
tōng
èr
zhǒng


shì

qiē
jiē

shí
zhī


shìshuō

zhōng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


shuō
suǒ
zuò
fāng
biàn
便
shàn
qiǎoqiē
zhǒng
chéng


shī

huò


liàng
tuó
luó

ménqiē
zhǒng
yīn


zhī

pōu


shàn
qiǎo
biàn
cái

jìn

chéng
jiù

shì

tuó
luó


lǐng
shòu
kān
néngyóu

shēng

ài
jiě
yǐn

yán


néng
zuò

shì
wēi
miào

zuò

ruò

shì
zhōng
ruò

shì
chù

xuān
shuō
zhèng

jìn
suǒ
yǒu
mén

ruò
yóuzhū
yǒu
qíng
quàn
dǎo
wèi

ān
chù
shìděng
kān
néng
jiē

chéng
jiù


shì

qiē
guǎng
广
shuō

jīng
yīng
zhī

xiāng

shàn
gēn
qīng
jìng
shòu
shēng
wēi

zhū
shū
shēng
shì


guǎng
广

jīng
yīng
zhī

xiāng

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuōài
jiě
zhù

wèi

shèn
shēn

jìng
jiě
tuō

shēng
shēng
jìnzhū

zhōng

zhì
jiā
xíng

xuān
shuō
suǒ
zuò
shì

shí
zhī

shī


shàn
gēn
qīng
jìng


shòu
shēng


wēiruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng
shàn
huì

shuō

yóu


zhōng

qiē
yǒu
qíng


ānqīng
jìng

dài
ài
jiě
huì

yóu

shàn
néng
xuān
shuō
zhèng


shìmíng
shàn
huìyóu


dāng
zhī

míng

ài
jiě
zhù
yúnzuì
shàng
chéng
mǎn


zhù

wèi
zhūài
jiě
zhù


qiē
xíng
xiāng
biàn
qīng
jìng


kān
wéi

wáng
shòu

guàn
dǐnggòu
děng

liàng

shù
shēng
sānzuò

suǒ
zuò

qiē
zhì
zhì

shū
shēng
guàn
dǐng
hòu
sān


xiàn
zài
qián
qiē

xiāng
chèn
miào
zuò
shēn
zhū
juàn
zhǔguāng
míng
wǎng
lái

zhào


qiē
xíng
xiāng

qiē
zhì
zhì

guàn


dǐng


guàn
dǐngnéng
yǐn
dǎo
suǒ
huà
yǒu
qíngjiě
tuō
fāng
biàn
便

shìshí
zhì

dài


liàng

biān
jiě
tuō
tuó
luó

mén


shén
tōng
zēng
shàng

niàn

zhì

zēng
shàng
yǐn

xùn

ān
shén
tōng

zēng
shàng
yǐn

shàn
gēn
qīng
jìng

shòu
shēng
wēi


zhū
shū
shēng
shì


qiē

jīng
yīng
zhī

xiāng

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō
zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù

ruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīng

yún

shuō

shì
zhū


zhù


zhōng

zhū


dào
jiē

yuán
mǎn
liáng

shàn
zhōu
bèi

cóng
zhū

lái


yún
suǒ

kān
néng
lǐng
shòuqiē
yǒu
qíng
zhī
lèi
nán

lǐng
shòu
zuì

guǎng
广

wēi
miàoyòu


yún
wèi
xiàn
děng
jué

shàngruò
xiàn
děng
jué

shàngnéng
wéi

liàng

biān
yǒu
qíng

děngwēi
miàotiǎn


qiē
fán
nǎo
chén
āi

néng
lìng
zhǒng
zhǒng
shàn
gēn
jià

shēng
cháng
chéng
shú

shìmíng

yúnyóu


dāng
zhī

míng
zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù

shì
suǒ
shuō
hòu
hòu
zhù
zhōng
zhī
fēn
gōng


fēi
qián
qián
zhù

qiē
dōu


rán
xià
pǐn


duò

shù

dāng
zhī


zhǎn
zhuǎn
xiū

chéng
zhōng
shàng
pǐnhòu

zhèng

chéng
mǎn

fāng
nǎi
jiàn


yòu

zhù
zhōng

jīng
duō

zhī
bǎi
qiān

jié

huò
guò
shì
shù
fāng
nǎi
zhèngchéng
mǎn

rán

qiē
zhù
zǒng
jīng

èr

shù

jié
fāng

yuán
zhèng

wèi
jīngshù

jié

fāng
nǎi
chāo
guò
shēng
jiě
xíng
zhùzhèng


huān

zhù


jiù
héng
cháng
yǒng
měng
jīng
jìn

fēi

yǒng
měng
qín
jīng
jìn
zhě


jīng

èr

shù

jié

fāng
nǎi
chāo
guò

huān

zhù

nǎi
zhì
yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhùzhèng


jiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhùjué
dìng

shìjìngjué
dìng
yǒng
měng
qín
jīng
jìnjīng

sān

shù

jié

fāng
nǎi
chāo
guò

jiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù


ài
jiě
zhù

zhèng

zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù
dāng
zhī

zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

shù

jié


zhě


yuè
bàn
yuè
děng
suàn
shù
fāng
biàn
便

shí

liàngshuō
míng
wéi

shù

jié

èr
zhě

jié
suàn
shù
fāng
biàn
便

chāo
guò

qiē
suàn
shù
zhī
liàng


shuō
míng
wéi

shù

jié

ruò
jiù
qián
shuō

shù

jié

yào
yóu

liàng

shù

jié

fāng
zhèng

shàng
zhèng
děngruò
jiù
hòu
shuō

shù

jié

dàn
jīng

sān

shù

jié

biàn
便
zhèng

shàng
zhèng
děng
guò

liàng

ruò
zhèng
xiū
xíng
zuì
shàng
shàng
pǐn
yǒng
měng
jīng
jìn

huò
yǒu
néng
zhuǎn
zhòng
duō
zhōng
jié

huò
yǒu
nǎi
zhì
zhuǎn
duō

jié

dāng
zhī
jué
dìng

yǒu
néng
zhuǎn

shù

jié

yòu
yóu

shì
suǒ
shuō
shí
èr
zhū


zhù

jīng
sān

shù

jié
shí
liàng

néng
duàn

qiē
fán
nǎo
zhàng
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng


duàn

qiē
suǒ
zhī
zhàng
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng


sān
zhù
zhōng
dāng
zhī
néng
duàn
fán
nǎo
zhàng
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng

wèi


huān

zhù
zhōng


qiē
è

zhū
fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng
jiē

yǒng
duàn


qiē
shàng
zhōng
zhū
fán
nǎo
pǐn
jiē

xiàn
xíngjiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù
zhōng


qiē
néng
zhàng

xiàng
qīng
jìng

shēng

rěn
zhū
fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng
jiē

yǒng
duàn


qiē
fán
nǎo
jiē

xiàn
qián


zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù
zhōng

dāng
zhī

qiē
fán
nǎo


suí
mián
zhàng
ài
jiē

yǒng
duàn


lái
zhù

dāng
zhī

qiē
suǒ
zhī
zhàng
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng

yǒu
sān
zhǒng


zhě
zài


zhòng

èr
zhě
zài


zhòng

sān
zhě
zài
ròu

zhòng

dāng
zhī

zhōng
zài


zhòng


huān

zhù
jiē


duàn

zài


zhòng


jiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù
jiē


duàn

zài
ròu

zhòng


lái
zhù
zhōng
jiē


duànqiē
zhàng

qīng
jìng
zhì


sān
zhù
zhōng
fán
nǎo
suǒ
zhī
èr
zhàng
yǒng
duàn

suǒ

zhū
zhù

xiū
duàn

liáng
shì
shí
sān
zhù
zhōng

dāng
zhī
lüè
yǒu
shí

qīng
jìng

wèizhǒng
xìng
zhù
zhōng

zhǒng
xìng
qīng
jìng
èr
shēng
jiě
xíng
zhù

xìn
shēng
jiě
jìng
sān

huān

zhù

shēng


jìng

zēng
shàng
jiè
zhù

zēng
shàng
jiè
jìng

zēng
shàng
xīn
zhù

zēng
shàng
xīn
jìng
liù
zēng
shàng
huì
zhù


diān
dǎo
zhì


qīng
jìng
jiǔ
yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhù

yǒu
jiā
xíng
xíng
yuán
mǎn
qīng
jìng
shí

jiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù

zhēn
zhì
shén
tōng
yǐn

qīng
jìngshí


ài
jiě
zhù

néng
zhèng
wéi

xuān
shuōài
jiě
jìngshí
èr
zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù
zhōngqiē
zhǒng

qiē
suǒ
zhī
miào
zhì
qīng
jìngshí
sān

lái
zhù
zhōng


qiē
fán
nǎo

suǒ
zhī
zhàng
bìng
zhū


jīu
jìng
qīng
jìng

qián


gōng

pǐn
zhōng
suǒ
shuō


néng
shè

chéng

dāng
zhī
zài

shí
sān
zhù
shè

wèi
èr
zhù
zhōng
cáng
shēng
xìn
shēng
jiě
tīng
shòu

weí


sān
zhù
zhōng


shēngxiàng
qián
xíng
shēng
xiū
xíng
xiāng
qiē
nǎi
zhì
yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhù
zhōng


xiū
guǎng
广shàng
sān
zhǒng
jìng
xíng
suǒ
shèzhù
zhōng
xiū
guǒ
chéng
mǎn


lái
zhù
zhōng
dāng
zhī
huò

jīu
jìng
chū


dāng
zhī


shí
èr
zhǒng
zhù

suílèi
shēng
wén
zhù


zhū
shēng
wén

zhǒng
xìng
zhù

dāng
zhī


chū
zhù

ěr


zhū
shēng
wén


zhèng
xìng

shēng
jiā
xíng
zhù

dāng
zhīèr
zhù

ěr


zhū
shēng
wén


zhèng
xìng

shēng
zhù

dāng
zhīsān
zhù

ěr


zhū
shēng
wén


zhèng
jìng
shèng
suǒ
ài
wèi
wéi
jìn
shàng
lòu
zēng
shàng
jiè
xué
zhù

dāng
zhī
zhù

ěr


zhū
shēng
wén

zēng
shàng
jiè
xué
yǐn

zēng
shàng
xīn
xué
zhù

dāng
zhī
zhù

ěr


zhū
shēng
wén


suǒ

zhū
shèng

zhì
zēng
shàng
huì
xué
zhù

dāng
zhīliù
zhù

ěr


zhū
shēng
wén
shàn
guān
chá
suǒ
zhī

xiāng
sān


jiā
xíng
zhù

dāng
zhījiǔ
zhù

ěr


zhū
shēng
wén
chéng
mǎn

xiāng
zhù

dāng
zhīshí
zhù

ěr


zhū
shēng
wén
cóng

chū


jiě
tuō
chù
zhù

dāng
zhīshí

zhù

ěr


zhū
shēng
wén


qiē
xiāng
ā
luó
hàn
zhù

dāng
zhīshí
èr
zhù

ěr

běn

fēn
zhōng
shí


sān
chí
jīu
jìngchù
shēng
pǐn


zhū


shēng
lüè
yǒu

zhǒng
shè

qiē
shēngqiē
zhù

qiē


shòu

zuì
shēngān


qiē
yǒu
qíng


děng
wéizhě
chú
zāi
shēng

èr
zhě
suí
lèi
shēng

sān
zhě

shì
shēng


zhě
zēng
shàng
shēng


zhě
zuì
hòu
shēng
yúnchú
zāi
shēng

wèi
zhū


huò

yuàn

huò

zàizhū

jǐn
è
nán
kuàng

zhèng
xiàn
qián
shí

wéi
lìng
zhòng
shēng
shǎo
yòng
gōng

ér

cún

děng
zhǒng
lèi
zhōng
shēng

shēn
xíng
guǎng
广

suí
suǒ
shēng
chùshēn
ròu

gěi

qiē

è
饿
zhòng
shēng

jiē
lìng
bǎo
mǎn


zhū
yǒu
qíng
zhòng
duō


zhèng
xiàn
qián
shíyuànzài


chí
yǒu
shén
yàn
zhū
míng
zhòu

shè
shòu
guǎng
广

liáng
yào
wáng
shēn


chú

qiē
yǒu
qíng
zhū
yǒu
qíng
lín
guó
zhàn
zhèng

xiāng

nǎo
zhèng
xiàn
qián
shíyuànzài


zuò


zhǔ


shì
zhèng
zhì
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


chú
lín
guó
zhàn
zhèng

nǎo


zhū
yǒu
qíng

xiāng
wéi
zhèng
zhèng
xiàn
qián
shíyuànzàichéng
xìn
yán
wǎng
fǎn

hǎo
chú

yuàn
jié


zhū
zhòng
shēng
zāo

è
wáng
fēizhìshēn
xīn
rǎo
luàn
zhèng
xiàn
qián
shíyuànzài


shēng

wáng
jiā
zuò


wáng

āi
mǐn
zhòng
shēng

chú

qiē

nǎo

shì

ruò
zhū
yǒu
qíng

zhū
xié
jiàn
zào
zhū
è
xíng

suí

tiān
chù
shēn
shēng
xìn
jiě

āi
mǐn
yuànzài


shēng

tiān
chù
fāng
biàn
便
duàn
chú
xié
jiàn
è
xíng

shì
míng
lüè
shuō


chú
zāi
shēng

ruò
guǎng
广
xuān
shuōyuànzài

āi
mǐn
wéi
xiān
chù
shòu
zhǒng
zhǒng
shēng
dāng
zhī

liàng
yúnsuí
lèi
shēng

wèi
zhū
yuànzài


shēng

zhǒng
zhǒng
bàng
shēng

lèi
tiān
lóng
yào
chā
ā

luò
děng
zhǎn
zhuǎn
móu
hài
wéi
zhèng
lèi
zhōng

huò
shēng
xié
jiàn

luó
mén
zhōng

huò
shēng

xíng
è
xíng
lèi
zhōng

huò
shēng


xié
mìng
lèi
zhōng

huò
shēng
zuì

dān
zhuó
zhū

xìn
jiě
zhū

yǒu
qíng
lèi
zhōng

wéi

chú

zhū
guò
shī


wǎng

yǒu
qíng
tóng
fēn
zhōng
shēng
ér
wéi
shàng
shǒu

wéi
shàng
shǒu

fāng
biàn
便
huà
dǎo

suǒ
xíng
è
xíng


xíng
shànxiàn
xíng
wéi

lìng

xiàn
xíng
shàn


wéi
shuō
zhèng


yóu
shì
xiàn
xíng

tóng
fēn

shuō
zhèngfāng
biàn
便
shàn
qiǎo
chú

yǒu
qíng
suǒ
yǒu
guò
shī

shì
míng
lüè
shuō


suí
lèi
shēng

guǎng
广
shuō

qián

dāng
zhī

liàng
yún
shì
shēng

wèi
zhū


bǐng
xìng
shēng
shí

suǒ
gǎn
shòu
寿
liàng
xíng


xìng

zài

děng

zhū

shú
guǒ


qiē
shì
jiān
zuì
wéi
shū
shēngshú
guǒ
suǒ
zuò
shì

pǐn

guǎng
广
xuān
shuō

shì
míng
lüè
shuōshì
shēng

ruò
guǎng
广
xuān
shuōlèi
zhōng
shòu

shì
shēng
dāng
zhī

liàng
yúnzēng
shàng
shēng

wèi
zhū


shǐ
cónghuān

zhù

nǎi
zhì

shí
zuì
shàng
chéng
mǎn
zhū


zhù


qián
suǒ
shuō
chà
bié
shòu
shēng

jīn


zhōng
míng
zēng
shàng
shēng

wèi
zuì
chū
zhù
zuò
zhuǎn
lún
wáng

wáng
shàn

zhōuzài

nǎi
zhì

shí
zuì
shàng
chéng
mǎn
zhū


zhù

zuò


zài

guò

jīu
jìng

qiē
shēng
chù
zuì
wéi
shū
shēng

wéi
yǒu


zuì
shàng
chéng
mǎn
zhū


zhùzhòng

shēng

zhōng


zhūyóu


zēng
shàng
suǒ
gǎn

shì
míng
lüè
shuō


zēng
shàng
shēng

ruò
guǎng
广
xuān
shuō
dāng
zhī

liàng

yúnzuì
hòu
shēng

wèi
zhū
shēng
zhōng
liáng


yuán
mǎn

huò
shēng

luó
mén

guó
shī
jiā

huò
shēng
shàguó
wáng
jiā

néng
xiàn
děng
jué
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānguǎng
广
zuò

qiē

suǒ
zuò
shì

shì
míng
lüè
shuō


zuì
hòu
shēng

ruò
guǎng
广
xuān
shuō

dāng
zhī

liàng
ruò
zhū
lái
jīn
qīng
jìng
rén
xián
miào
shàn
shēng
chù

zēng
dāng
xiàn
shēng

qiē
jiē


shēng
suǒ
shè

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

wéi
chú
fánshòu
shēng


zhōng


yǒu
zhì


zhū
suǒ
shòu
shēng
wéi

shēngshì
zhū
shēngguǒ
zhī
suǒ

zhǐ

lìng
zhūzhèng

shàng
zhèng
děng


běn

fēn
zhōng
shí


sān
chí
jīu
jìngchù
shè
shòu
pǐn

èr


qiē
zhù


xíng
zhōng

dāng
zhī


lüè
yǒu
liù
zhǒng


zhū
yǒu
qíng

dǎo
shè
shòu


děng
wéi
liù


zhě
dùn

shè
shòu

èr
zhě
zēng
shàng
shè
shòu

sān
zhě
shè

shè
shòu


zhě
cháng
shí
shè
shòu


zhě
duǎn
shí
shè
shòu

liù
zhě
zuì
hòu
shè
shòu
yún
zhū
yǒu
qíng
dùn

shè
shòu

wèi
zhū


chū

xīn
shí

shè
shòu

qiē
zhū
yǒu
qíng
jiè
jiē
wéi
juàn
zhǔ

zuò
shì

weí


dāng


suí
néng
suí

zuò

qiē
zhǒng


ān

ráo

zhī
shì

suí
suǒ

weí
jiē

shì
zuò

shì
míngzhū
yǒu
qíng
dùn

shè
shòu
yún
zhū
yǒu
qíng
zēng
shàng
shè
shòu

wèi
zhū


huò
wéi
jiā
zhǔ
shè
shòu


tóng

zuò
shǐ
使

huò
wéi
guó
wáng
shè
shòu

qiē
suǒ
tǒng
liáo
shù
shì


zēng
shàng
shè
shòu
xiǎngsuǒ
shè
shòu
suí
shè
shòu


suí
yòng
ér
zhuǎn

ruò
wéi
jiā
zhǔ

zhǒng
zhǒng
fāng
biàn
便
quàn
xiū
zhū
shàn

suí
shí
gōng
yǎng
zēng

xiè
fèi

shàn
shí

ēn
shàn
zhī
chóu
bào
xīn
shàn
néng
suí
shùn

suí

zài
zhuǎnděng
lèi

suí
shí

shí


zhū
shì

zhōng


qiē

suī
yǒu
wéi
fàn
ér
néng
kān
rěn


ruò

bìng
zhèng
néng
zhān
liáo


zhū
shàn
shì
quàn
lìng
xiū


suí
shí


shū
shēng
cái


ài

wèi


shēng


zuò
shǐ
使
děng
xiǎng

zhān
jìng
yǎngruò

shēn
ruò
wéi
guó
wáng


xíng
chù


yòng
dāo
zhàng

ér
néng
zhèng
huà
cái
yòng
zuò
ráoběn

tián
ér

shí
yòngxiōng

qīn
lüè

jìng

suí
néng
suí


zhū
yǒu
qíng

quàn
zhǐ
zhū
è
jiào
xiū
zhū
shàn

shì
zhū
zhòng
shēngyǒu
qíng
shàng
hǎo
děng
shī

kuàng

qīn
zhǔ
ér

jūnxíng

kuáng
suǒ
yán
chéng


yuǎn


qiē
shā

chuí

zhìduàn
jié
děng
shì

shì
míngzhū
yǒu
qíng
zēng
shàng
shè
shòu
yún
zhū
yǒu
qíng
shè

shè
shòu

wèi
zhū


zhèng


zhòng

dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuōzhū
yǒu
qíng
shè

shè
shòu

ruò
guǎng
广
shuō
zhě

yóu
èr
yīn
yuán
zhèng
shè

zhòng

shuō
míngzhū
yǒu
qíng
shè

shè
shòu


děng
wéi
èr


zhě


rǎn
xīn
zhèng
shè

zhòng

èr
zhě
zhèng
jiào
xiū


fēi
xié
jiā
xíng
ér
xiàn
dòu
zhī

yòu


qiē
yīng
shè
shòu
zhōng


xīn
píng
děng

duò
piān
dǎng

qiān
lìn
zhèngzuò
shī
juàn
suǒ

qiú
chéng
shì
gōng
jìng
gōng
yǎngshàn


qiú
zuò
zhě


zhē
zhǐ

wéi

lìng
liáng

zēng
cháng


huò


shísuǒ
chéng
shì
gōng
yǎng

ruòwèi
jiě
liǎo
zhě
kāi

lìng
jiě


jiě
liǎo
zhě
zhuǎn
lìng
míng
jìng

shēng


huò
suí
wéi
chú
duàn

ruò
shēng
è
zuò
shàn
wéi
kāi
jiě

shèn
shēnhuì
tōngshí
shí
jiān
zhèng
wéi
kāi
xiǎngòng
tóngsuǒ
wéi
cái

yīn
yuán

chéng
jiù
shàng
pǐn
jīng
yíng


guò


shìhuǐ
fàn
suí
shí
zhèng

lìng

jué


yīng
shí
bìnyǒu
zhěn

huò
yǒu
chóu
yōu
zhōng


shè

shàn
quán
fāng
biàn
便
jiù
liáo
zhěn

kāi
jiě
chóu
yōu


zhū
xià
liè
xíngniàn
jīng
jìn
zhì
děng

zhōng

qīng
líng


shí
shí
jiān
suí

láo
juànsuǒ

wéi
shuō
zhèngshí
shí
jiān
wéi
lìng

niàn


suǒ
yuán
jìng

zhèng
jiào
shòu

kān
rěn
wèn
nán

shēng
fèn
jiè
xíng
huò
děng
huò
zēng
zhōng

jiǎn
liè
qiú

yǎng
gōng
jìngbēi
mǐn

diào

dòng

jiè
jiàn
guǐ

zhèng
mìng
yuán
mǎn

shū
yán
píng
shì
yuǎn

pín


róu

měi

xiān
yán
wèn
xùn
hán
xiào
wéi
xiān


zhū
shàn
pǐn
héng
cháng
xiūxíng
fàng


zhū
xiè
dàishì
shì
jiào


zhòng


lìng

xíng
zhuǎn
gēng
shēng
jìn
yīng


qiē
shí
shè


zhòng


fēi

shè

fēi
biàn


shì
míngzhū
yǒu
qíng
shè

shè
shòu
yún
zhū
yǒu
qíng
cháng
shí
shè
shòu

wèi
zhūzhù
xià
pǐn
chéng
shú
yǒu
qíng
shè
shòu
ráo


dāng
zhī
shuō
míng
cháng
shí
shè
shòu


jīng
jiǔ
shí
fāng
kān
jìng

yún
zhū
yǒu
qíng
duǎn
shí
shè
shòu

wèi
zhūzhù
zhōng
pǐn
chéng
shú
yǒu
qíng
shè
shòu
ráo


dāng
zhī
shuō
míng
duǎn
shí
shè
shòu

fēi
jīng
jiǔ
shí
fāng
kān
jìng

yún
zhū
yǒu
qíng
zuì
hòu
shè
shòu

wèi
zhūzhù
shàng
pǐn
chéng
shú
yǒu
qíng
shè
shòu
ráo


dāng
zhī
shuō
míng
zuì
hòu
shè
shòu
shēng
kān
rén
jìng

shì
míngzhū
yǒu
qíng
lüè
yǒu
liù
zhǒng

dǎo
shè
shòu

yóu

shè
shòu

guò

wèi
lái
xiàn
zài
zhū
yǒu
qíng
zēng
zhèng
shè
shòu
dāng
zhèng
shè
shòu
xiàn
zhèng
shè
shòu

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēngshì

zhū
yǒu
qíng
liù
zhǒng
shè
shòu

dǎo
zhuǎn
shí

dāng
zhī
zāo

lüè
shí
èr
zhǒng
jiān
nán
zhī
shì

cōng
ruì
shí
èr
jiān
nán
zhī
shì
dāng
zhèng
jué
liǎo


děng
shí
èr


zhě

duō
ān
zhù
wéi
fàn
yǒu
qíng

ruò

ruò
shè

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì

èr
zhě

è
yǒu
qíng
wéi
diàofāng
biàn
便
xiàn
xíng
xīn
chǔ
jiā
xíng

fáng
shēng
fán
nǎo

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì

sān
zhě
xiàn

shī


wéi
xiān
shǎo

xiàn
lái
qiú
zhě

shù

duō

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì


zhě
wéi
yǒu

shēn

zhòng
duō
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
shì

bìng
xiàn
zài
qián

tóng
shí
lái
qǐng
gòng
wéi
zhù
bàn

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì


zhě

fàng

chù

ruò
zhù
shì
jiān

ài
miào
dìng

ruò
shēng
tiān
shàng

shì
jiè
zhōng

lìng
xīn
diào
shàn

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì

liù
zhě
cháng
qiú
biàn
zuò

yǒu
qíng
shì

ér


shìnéng

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì


zhěchī
chǎn
zhà
gāng
qiáng
zhū
yǒu
qíng
suǒ

ruò
wéi
shuō

ruò


shè

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì


zhě
cháng

shēng

jiàn

guò
shī

wéi

yǒu
qíng
ér


shè

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì

jiǔ
zhě
wèi
zhèng
qīng
jìng
zēng
shàngduō
fēn

kǒng
shī
niàn
mìng
zhōng

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì

shí
zhě
wèi
zhèng
qīng
jìng
zēng
shàng
lái
qiúzuì
shēng
suǒ

ài


shì
míng


zāo
jiān
nán
shì

shí

zhě
zhǒng
zhǒng

jiàn
zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhū
yǒu
qíng
lèi

ruò
bié
jiào
huì
ruò
zǒng

shè

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì

shí
èr
zhě
cháng
xíng
zuì


fàng

xíng

ér

yīng
duàn

qiē
fán
nǎo

shì
míng


zāo
jiān
nán
shì

ruò
zhū


zāo


shì
zhū
jiān
nán
shì

huò


zhōng
yīng
guān
qīng
zhòngsuǒ
yīng
ér
zuò
fāng
biàn
便

huò


zhōng
yīng
shěn
jiǎn
luó

huò


zhōng
pān
yuán

yǒng
měng
shè
shòu
yīn
zhuǎn

ruò

zhèng
yuàn

huò


zhōng
zhì


xīn

lìng
liú
sǎn

huò


zhōng
ān
zhù

xīn

měng
shēng
yàn
juàn
ér

ān
rěn

huò


zhōng
ér
xíng
fàng
shè

huò


zhōng

qín
jīng
jìn
chì
rán

xiè

huò


zhōng
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便
ér
zhèng
xiū
xíng
shì

zhèng
duì
zhì
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

suī
zāo

qiē
zhū
jiān
nán
shì
zhèng
xiàn
zài
qián

ér

qiè
ruò

zhèng
néng
miǎn

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |