当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第47卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第47卷(注音)shī

lùnshí

juàn

běn

fēn
zhōng
shí


èr
chí
suíchù


xiāng
pǐn


yún

zhēn
shí
zhū


xiāng


tuō
nán
yuē

zhēn
shí
zhūzhǒng
xiāng
yīng
zhī


xìng

chù
guǒ


shè

zhuǎn

wèi
zhū


yǒu

zhēn
shí


zhī
xiāng

ruò
chéng
jiù
zhě
duò


shù


děng
wéizhě
āi
mǐn

èr
zhě
ài


sān
zhě
yǒng
měng


zhě
shū
shǒu
huì
shī


zhě
néng
jiě
shèn
shēn


shìdāng
zhīyǒu

zhuǎn


zhě

xìng

èr
zhě

chù

sān
zhě
guǒzhě
zhě
xiāng
shè

yīng
zhī

zhōng
āi
mǐn

xìng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zàièr
zài
zhèng
xíng

zài


zhě

wèi
zhūzhū
yǒu
qíng

ān
shì
míng
āi
mǐn

zài
zhèng
xíng
zhě

wèi
zhūzhū
yǒu
qíng


suǒ


suí

suí
néng
shēn

ráo


shì
míng
āi
mǐn

ài


xìng

wèi

qián
shuō

ruò
wèi


ruò
qìng
yuè

ruò
shēngdāng
zhī

qián
shè
shì
pǐn
shuō

yǒng
měng

xìng

wèi
zhū


gāng
jué
jiānsuǒ
qiè
liè
yǒu

shì


ruò
zhū


guǎng
广

shī
xìng

rǎn
shī
xìng

shì
míng
shū
shǒu
huì
shī

xìng

ruò
zhū
ài
jiě


dǎo
yǐn

zhèng
jiā
xíng
zhì

shì
míng
néng
jiě
shèn
shēn

xìng
dāng
zhī


āi
mǐn

chù
lüè
yǒu

zhǒng


děng
wéiyǒu

yǒu
qíng

èr
è
xíng
yǒu
qíng

sān
fàng

yǒu
qíng


xié
xíng
yǒu
qíng


fán
nǎo
suí
mián
yǒu
qíng


luò
jiā
děng
suǒ
yǒu
yǒu
qíng

jiē
wéi

shòu
lián
mián
xiāng


qiē
ér
zhuǎn


shì
míng
wéi
yǒu

yǒu
qíng

huò

yǒu
qíng
suī
fēi
dìng


ér
duō
xiàn
xíng
zhū
shēn
è
xíng
zhū

è
xíng
zhū

è
xíng


zhū
è
zhōng


ān
zhù

suǒ
wèi

yǎng
yáng
zhū

děngbèi


shì
míng
wéi
è
xíng
yǒu
qíng

huò

yǒu
qíng
suī
fēi
dìng


xíng
è
xíng

ér

zhū

dān
zhuó
shòu
yòng
cháng

ān
zhù

zhǒng
zhǒng
pái
yōu


xiào


suǒ
wèi

lèi
shòu

chén
zhě


shì
míng
wéi
fàng

yǒu
qíng

huò

yǒu
qíng
suī
fēi
dìng

xíng
è
fàng


ér

wàng
jiàn
xiū
xíng
zhǒng
zhǒng

jiě
tuō
xíng

wèi
shè
zhūè
shuō


nài

zhōng
ér
chū
jiā
zhě


shì
míng
wéi
xié
xíng
yǒu
qíng

huò

yǒu
qíng
suī
fēi
dìng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
fēi
xiū
xié
xíng

ér
huò


huò
wéi
zhū
fán
nǎo
zhī
suǒ
suí
mián

wèi
zhèng
xiū
xíng
xián
shàn

shēng

zhū
yǒu
xué

shì
míng
fán
nǎo
suí
mián
yǒu
qíng

shì
míng


suǒ
yǒu
āi
mǐn

zhǒng

chù

yóu


chù
yóu

suǒ
yuán
āi
mǐn
ér
zhuǎn

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

dāng
zhī


ài


chù

yǒu

zhǒng


děng
wéizhèng
yán
lùn


èr
zhèng
qìng
yuè


sān
zhèng
ān
wèizhèng
guǎng
广


shuōshì
guǎng
广
biàn
yīng
zhī

qián
shè
shì
pǐn
shuō

shì
míng


suǒ
yǒu
ài


zhǒng

chù

yóu


chù
yóu

suǒ
yuán
ài

ér
zhuǎn

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

dāng
zhī


yǒng
měng

chù

yǒu

zhǒng


děng
wéi


wèi


qián


fēn
pǐn
suǒ
shuō


jiān

chí
xìng

zhǒng

chù

dāng
zhī

shì


yǒng
měng

zhǒng

chù

yóu


chù
yóu

suǒ
yuán
yǒng
měng
ér
zhuǎn

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

dāng
zhī


shū
shǒu
huì
shīchù


děng
wéishù
shù
huì
shī

èr
huān

huì
shī

sān
yīn
zhòng
huì
shīrǎn
huì
shī
huì
shī


shì

zhǒng


qián
shī
pǐn
guǎng
广
biàn

yīng
zhī
yóu


chù
yóu

suǒ
yuánshū
shǒu
huì
shī
ér
zhuǎn

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

dāng
zhī


néng
jiě
shèn
shēnchù


děng
wéi


wèi


lái
suǒ
shuō

jīng

suí
shùn
shèn
shēn
shèn
shēn
xiǎn
xiàn

kōng
xìng
xiāng
yīng
yuán
xìng
yuán


yīng
zhī
shì
míngchùnài

huǐ
fàn
shàn
qiǎo

huán
jìng
shàn
qiǎo

dāng
zhī
shì
míng

èr

chù

jiā

shī
shè
jiàn


dǎo

xiāng

dāng
zhī
shì
míng

sān

chù

néng
zhèng
xiǎn
chú


nán
jiě
zhū

xiāng


dāng
zhī
shì
míngchùqiēshì

pǐn
lèi
chà
bié

dāng
zhī
shì
míngchù
yóu


chù
yóu

suǒ
yuánnéng
jiě
shèn
shēn
ér
zhuǎn

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng


āi
mǐn

zhū
yǒu
qíng

zuì
chū
néng
duàn
yuàn
hài
xián
hènāi
mǐnqiē

yǒu
qíng
shì

jiē
néng
xiū
zuò
xīn

qiè
lièjiā
xíng
cháng

yàn
juàn

duō
zhù
āi
mǐn
néng
shè

zuì

xiàn


zhù

ráoyòu

shì
zūn
suǒ
shuō
xiū

suǒ

shēng


wèi

xiàn
shēn

yào
dāo
zhàng

jiā
hài
děng


shì

qiē


āi
mǐn

jiē
dāng
liǎo
zhī

shì
míng


āi
mǐn
guǒ
àixiàn

zhōng
duàn


guò

suǒ
wèi
wàngjiān


è


yóu

àixiàn

zhōng
néng

shè
shòu
néng
shè
shòu


ān
yǐn
ér
zhuǎnàidāng
lái
shì

yán
dūn

yán

xìn
yòng

shì
míng


ài

guǒ
yǒng
měng


xiàn

zhōng
néng


qiē
lǎn
duò
xiè
dài
xīn

cháng
huān

néng
shòu


jìng
jièshòu

zhōng

huǐ
fàn
tuì
退


néng
zhèng
kān
rěn
shè
shòu
dāng
lái
shì

qiē


suǒ

shì


bǐng
xìng
jiān


fán
suǒ
zào
xiū
ruò
wèi
chéng
bàn
zhōng

xiè
tuì
退

shì
míng


yǒng
měng
guǒ


dāng
zhī


shū
shǒu
huì
shī

néng
jiě
shèn
shēn
suǒ

guǒwēi

pǐn
huì
shī
wēi

bān
ruò
wēi

chà
bié

yīng
zhī
shì
míng


shū
shǒu
huì
shī

néng
jiě
shèn
shēn

èr
zhǒng
guǒ


shì
míngxiāng
guǒ

yún


xiāng

shìwèi
zhū


xiān
xiū
āi
mǐn
shè
shòu
yǒu
qíng
niàn

zuò
ráoxiū
ài


wéi

yǒu
qíng
chū

shàn
chù
ān

shàn
chù

xuān
shuō
zhèng

shè
shòu
jiào
huì


xiū
yǒng
měng

zhū
yǒu
qíng
lèi

ruò
zhū
yǒu
qíng

zhū
xié
xíng
zhǒng
zhǒng
fán
nǎo
biàn

shì
zhōng
jiē
néng
kān
rěn

wéi


shè
ān
zhù
zhǒng
zhǒng
zhèng
xíng
xié
xíng
zhū
yǒu
qíng


shì
zhū


xiū
yǒng
měnglèi
yǒu
qíng

cái
shè
shòu
néng
lìng
chéng
shú


lèi
yǒu
qíng


shè
shòu
néng
lìng
chéng
shú


lèi
yǒu
qíng

cái


èr
zhǒng
shè
shòu
néng
lìng
chéng
shú

shì
hòu
xiū

shū
shǒu
huì
shī

néng
jiě
shèn
shēn

dāng
zhī
shì
míngxiāng
qián
hòu


wènxiāng
liù
dào

àn


dào

àn
shè


děng
xiāng
āi
mǐn

dāng
zhī
jìng

dào

àn
shèài


shī
luó
bān
ruò
dào

àn
shèyǒng
měng

jìn
rěn
bān
ruò
dào

àn
shèsuǒ
yǒu
shū
shǒu
huì
shī

dāng
zhī

shī
dào

àn
shèsuǒ
yǒu
néng
jiě
shèn
shēn

jìng

bān
ruò
dào

àn
shè

shì
zhēn
shíxiāng

dāng
zhī


jiē
yǒu

zhuǎn

suǒ
wèi

xìng


chù

guǒ

xiāng
shè


guǎng
广
fēn
bié
yīng

shí
zhī

běn

fēn
zhōng
shí


èr
chí
suíchù
fēn
pǐn

èr
zài
jiā
chū
jiā
èr
fēnyǒu

zhǒng

zhèng
xiū
xué
shí


zhèng

shàng
zhèng
děngtuō
nán
yuē

èr
fēn
zhū


chū
shì

shàn
xiū
shàn
qiǎo
ráo


huí
xiàng
zuì
wéi
hòu

wèi
zhū


huò
zài
jiā
fēn
huò
chū
jiā
fēn
chà
bié
zhuǎn
shí

lüè
yǒudāng
zhī
lìng

zài
jiā
chū
jiā
èr
fēn


zhèng
qín
xiū
xué

zhèng

shàng
zhèng
děng
děng
wéizhě
shàn
xiū
shì


èr
zhě
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

sān
zhě
ráo

zhě

dǎo
huí
xiàng
yúnshàn
xiū
shì


wèi
zhūliù

luó

duō

jué
dìng
xiū
zuò
wěi

xiū
zuò

héng
cháng
xiū
zuò

zuì
xiū
zuò

yún
shī

luó

duō
jué
dìng
xiū
zuò

wèi
zhū


xiàn
yǒu
zhǒng
zhǒng

shī
cái


zhū

qiú
zhě
zhèng
xiàn
zài
qián
yǒu
ēn

ēn
yǒu

yǒu
shī

yǒu
chà
bié

yào
dāng
shī


ruò
rén
fēi
rén
ruò
zhū
shā
mén

ruò

luó
mén


shì
jiān

yǒunéng
lìng
shī
xīn
yǒu
suǒ
qīng
dòng

yún
shī

luó

duō
wěi

xiū
zuò

wèi
zhū


xiàn
yǒu
zhǒng
zhǒng

shī
cái


zhū

qiú
zhě
zhèng
xiàn
zài
qián


qiē
shī


yǒu
shǎo


zhū
yǒu
qíng
ér

néng
shèshēn
mìng
shàng
néng
huì
shī


kuàng
wài


yún
shī

luó

duō
héng
cháng
xiū
zuò

wèi
zhūxiū
huì
shī


yǒu
yàn
juàn

héng
cháng

jiān


qiē
shí

suí
yǒu
suǒ


suí
huì
shī

suǒ
lìn


yún
shī

luó

duō

zuì
xiū
zuò

wèi
zhū


yuǎn


qián
shī
pǐn
suǒ
shuō
zhū

rǎn
shī

xiū
xíng
suǒrǎn
shī


shìshī

luó

duō

néng
shàn
xiū
zuòshī

luó

duō
néng
shàn
xiū
zuò


shì

jiè
rěn
jīng
jìn
jìng

huì

luó

duōsuǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

shì
míng


yóu

xíng
xiāng


liù
zhǒng

luó

duō

jué
dìng
xiū
zuò
wěi

xiū
zuò

héng
cháng
xiū
zuò

zuì
xiū
zuò
yúnfāng
biàn
便
shàn
qiǎo

dāng
zhī

shì
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
lüè
yǒu
shí
zhǒng


děng
wéi
shí


zhě
zēng
bèi
shèng
jiào
yǒu
qíng
chú

huì
nǎo
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

èr
zhě
chù
zhōng
yǒu
qíng
lìngfāng
biàn
便
shàn
qiǎo

sān
zhězhě
lìng

chéng
shú
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhě

chéng
shú
zhě
lìng

jiě
tuō
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhě

zhū
shì
jiān

qiē

lùn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

liù
zhě

zhū


jìng
jiè


shòu
chí
huǐ
fàn
néng
zhèng
guān
chá
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhě

zhū
zhèng
yuàn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhě

shēng
wén
chéng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

jiǔ
zhě


jué
chéng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

shí
zhěchéng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


shì

qiē
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


qián

zhōng
suí


chù

guǎng
广
fēn
bié


yīng
dāng
zhī


shì
shí
zhǒng


suǒ
yǒu
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
néng
zuò

shì

wèi
yóu
qián

zhǒng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lìng
zhū


néng
zhèng
ān

suǒ
huà
yǒu
qíng

yóu

shì
jiān

qiē

lùn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lìng
zhū


shàn
néng
cūi


qiē

lùn

yóujìng
jiè


shòu
chí
huǐ
fàn

néng
zhèng
guān
chá
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lìng
zhūfàn
suǒ
fàn

fàn

huǐ
chú


shàn
qīng
jìng


suǒ
shòu
jìng
jiènéng
shàn
xiū
yíng

yóu

zhèng
yuàn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lìng
zhū


néng
zhèng
dāng
lái

qiē
suǒ
ài
shì

yuán
mǎn

yóu

sān
chéng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lìng
zhūzhū
yǒu
qíng
suí

zhǒng
xìng
gēn

shēng
jiě
shuō
xiāng
chèn

shuō
shùn
zhèng


shì
míng
shí
zhǒng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lìng
zhū


néng
zuò

shì

yóu


shì
néng
lìng


xiàn

dāng
lái

qiē
shì

jiē

jīu
jìng
yúnráo
wèi
zhū
shè
shìshī
ài


xíng
tóng
shì

néng


fēn
yǒu
qíngnéng


fēn
yǒu
qíng
ān


néng


fēn
suǒ
huà
yǒu
qíng


ān


shì
míng
lüè
shuō


suǒ
yǒu
ráo
guǎng
广
shuō

qiánpǐn

yīng
zhī

xiāng
yún
dǎo
huí
xiàng

wèi
zhū


sān
mén


suǒ
yǒu
shàn
gēn


shàn
xiū
shì


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
ráo

lái
jīn
shì

qiē
shèchún

wèi
miào
jìng
xìn
xīn

huí
qiú

shàng
zhèng
děngzhōng

yòng

suǒ

shàn
gēn

qiú
shì
jiān

guǒ

shú

wéi
chú

shàng
zhèng
děng


shì
zūn
suǒ
yǒu
wéi
zài
jiā
fēn
huò
chū
jiā
fēn
zhū


shuō
suǒ
yīng
xué


dāng
zhī

qiē


suǒ
shè

wèi
shàn
xiū
shì


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
ráo

dǎo
huí
xiàng

shì


shì
shàn
xiū
shì

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
ráo
dǎo
huí
xiàng
zhū


zhòng

qīn
jìn
lín

nán

nán
zhèng

shàngdāng
zhī
guò

wèi
lái
xiàn
zài
suǒ
yǒuhuò
zài
jiā
fēn
huò
chū
jiā
fēn

jīng
qín
xiū
xuéshàng
zhèng
děng


zēng
dāng
xiàn
zhèng


qiē
jiē
yóu

shìchú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng
yòu
zhū


huò
zài
jiā
fēn
huò
chū
jiā
fēn

suī

tóng


shì


zhèng
qín
xiū
xué

ér
chū
jiā
zhě

zài
jiā
zhě

shèn

shū

shèn

gāo
shēng

suǒ

zhě


dāng
zhī

qiē
chū
jiā

qīn
zhǔ
shè
shòu
guò
huàn
jiē

jiě
tuō

zài
jiā

shì

yòu


qiē
chū
jiā
wéi
shè
shòu


qīn
zhǔ

yíng
nóng
shāng

shì
wáng

děng
zhǒng
zhǒng
jiān
xīn


yōu


jiē

jiě
tuō

zài
jiā

shì

yòu


qiē
chū
jiā
xiàng
néng
xíng
gōu
suǒ
fàn
xíng

zài
jiā

shì

yòu


qiē
chū
jiā


qiē


fēn


zhèng
tōng
huì

suí
suǒ
zào
xiū


shàn


jiē
néng


dào

jīu
jìng

zài
jiā

shì

yòu


qiē
chū
jiāān
zhù
jué
dìng
qīng
jìngfán
suǒ

yán
zhòng
xián
xìn
fèng

zài
jiā

shì


shì
děng
lèi

liàng
shàn


dāng
zhī

qiē
chū
jiāzài
jiā
zhě

shèn

shū

shèn

gāo
shēng

běn

fēn
zhōng
shí


èr
chí
suíchù
zēng
shàng


pǐn

sān
yúnzēng
shàng
tuō
nán
yuē

zhì
zhě

yǒu
qíng
yǒu

xiāng
lián
mǐn
shí

shēng


zuò
shí
shì
yīng
zhī

wèi
zhūzhū
yǒu
qíng

shēn
xīnxiāng
lián
mǐn


zhūlián
mǐn


míng
shànshàn
děng
míng
wéi

xiāng
lián
mǐn


zhě

wèi
lián
mǐn

èr
zhě


lián
mǐn

sān
zhě

juàn
lián
mǐn


zhě

qiú
lián
mǐn


zhě

rǎn
lián
mǐn

liù
zhě
guǎng
广

lián
mǐn


zhě
píng
děng
lián
mǐn

wèi
zhūzhū
yǒu
qíng

fēi

wèi

ér

lián
mǐn
xiàn
xíng
suí
shùn
shēn
shì


xīn


ān


shì
míngwèi
lián
mǐn

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng

fēilián
mǐn
ér
zhuǎn

wèi
zhōng


fēi

fēi

fēi
xián
shàn
xíngfēi
chù
quàn
shòu
yǒu
qíng

shì
míng
lián
mǐn

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng


shì
lián
mǐn
suí

suǒ

qiē
ráo

shì

zēng

yàn
juàn

shì
míngjuàn
lián
mǐn

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng


dài
qiú
qǐng


lián
mǐn
wéi
zuò
ráo


shì
míngqiú
lián
mǐn

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng


ài
rǎn
xīn
ér

lián
mǐn

wèi
ráo
ēn
bào
wàng
dāng
lái

ài
zhū
guǒ

shú

shì
míngrǎn
lián
mǐn


míngyuán
lián
mǐn

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng

suǒ

lián
mǐn

wéi
shì
guǎng
广

ér
fēi
xiá
xiǎo

yán
guǎng
广

zhě

wèi


qiē
zhū
yǒu
qíng
suǒ

suī
zāo

qiē

ráo

shì
ér


shè
shēn
níng
shòu
fēi
ài

zhōng


è

jiāshì
míng


guǎng
广

lián
mǐn

yòu
zhūshì
xiāng
zhuàng

shì
gōng

xiāng
yīng
lián
mǐn
qiē
zhū
yǒu
qíng
lèi
píng
děng
píng
děng


yǒu
qíng
jiè

yǒu
fēn
xiàn

shì
míng


píng
děng
lián
mǐn


zhǒng
xíng
xiāng
lián
mǐn
xiāng
yīng

míng
shànshàn


dāng
zhī

zhōng
jìng
xìn
wéi
xiān


wéi
xiān


zhū


suǒ
yǒu
shēng
jiě

yìn
jiě
jué
dìng

shì
míng


zēng
shàng
shì


zēng
shàngdāng
zhī
lüè
shuō
yǒu
shí

zhǒng


děng
shízuì
shàngèr
zhē
zhǐsān

luó

duō
zhēn
shí

wēi
liù


ān

jiě
tuōjiǔ
jiān
shí


wàngshí


qīng
jìngshí
èr
qīng
jìngshí
sān
shàn
qīng
jìngshí

yīng
diào
shí


shēngwèi
zhū

sēng
zuì
shàng
zhēn
shí


shēngshì
míng


zuì
shàngyòu
zhūsuǒ
shòu
chí
jìng
jiè
shēngshì
míng


zhē
zhǐyòu
zhūsuǒ
xiū
zhèng
shī
rěn
jīng
jìn
jìng

bān
ruò


shēngshì
míngluó

duōyòu
zhū

luó


shèn
shēn
shēng

zhū

zhēnshēngshì
míng


zhēn
shí
yòu
zhū


shén
tōng
wēi

huò

shēng
wēishēngshì
míng


wēi
yòu
zhūzhū
yǒu
qíngshàn

ér
shòu

zhī

shì
míngyòu
zhūzhū
yǒu
qíngráo

ér
shòu

zhī

shì
míng


ān
yòu
zhū

shì
zhū
yǒu
qíng
suǒ

ài
rǎn
xīn

yòu

dāng
lái

ài

shú

xīnshì
míng


jiě
tuōyòu
zhū

shàng
zhèng
děng
xīn
zhuān
zhù
zēng

biàn


shì
míng


jiān
yòu
zhūzhū
yǒu
qíng
ráo

fāng
biàn
便


zhèng
fāng
biàn
便

diān
dǎo
zhì

xíng
shēng
jiě

shì
míng
wàngyòu
zhū


shēng
jiě
xíng

suǒ
yǒu

qiē
zēng
shàngshì
míngqīng
jìngyòu
zhū


cóng
jìng
shēngnǎi
zhì
jué
dìng
xíng


suǒ
yǒu

qiē
zēng
shàngshì
míng


qīng
jìngyòu
zhū


dào
jīu
jìng


suǒ
yǒu

qiē
zēng
shàngshì
míng


shàn
qīng
jìngyòu
zhūqīng
jìngshì

míng
wéi
yīng
diào
yóuyīng
yòu
zhū


qīng
jìng


shàn
qīng
jìngshì

míng
wéi

shēngyóuxìng
chéng
jiùsuǒ

zhōng
shàn
ānshì


shí

miào
shàn
zēng
shàngsuí

qiēyào
yán
zhī

néng
zuò
shí
shì


děng
wéi
shí

wèi
zhū


zuì
shàngnéng

sān
bǎo
xiū

qiē
zhǒng
zuì
shēng
gōng
yǎng
qiēliáng
wéi
zuìyòu
zhū


zhē
zhǐnéng

suǒ
shòu
jìng
jièmìng
nán
yīn
yuán
fàn

suǒ
fàn

shè
yǒu
suǒ
fàn


huǐ
chú

yòu
zhūluó

duōnéng

shàn

cháng
qín
xiū


fàng

zhù

cháng
zhù
zuì
shēng

fàng

zhù

yòu
zhū


zhēn
shí
néng
wéi
yǒu
qíng


rǎn
xīn
liú
zhuǎn
shēngshè
niè
pán
zēng
shàngyòu
zhū


wēi
néng

shèng
jiào
jué
shòu
chún
jìng
shàng
miào

wèi


néng

xiū

jiān

xiǎng
xīn

duō
zhù


wéi
wén

biàn
便
shēngyòu
zhūān
jiě
tuōnéng


qiē
ráo

yǒu
qíng
suǒ
zuò
shì

jīng
qín
xiū


suī
cháng
xiū

ér

yàn
juàn

yòu
zhū


jiān
néng

zhǒng
zhǒng
chì
rán
jīng
jìn
guǎng
广

jīng
jìnān
zhù

huǎn
jiā
xíng

duàn
jiā
xíng

yòu
zhū
wàngnéng

suǒ
yǐn


shàn


zhèng
tōng
huìshǎo
fēn
xià
liè

ruò
chà
bié
zhèng
zhōng
ér
shēngyòu
zhū


yīng
diào
néng
yǐn

shēngyòu
zhūshēngnéng


shàng
zhèng
děng

zhèng

néng

tiān
rén
zuò
zhū

ān


yīng
diào


qīng
jìng
shēng
qīng
jìngshàn
qīng
jìng
bié
shuō
shì
zūn
suǒ
yǒu
wéi
zhū


chù
zhǒng
zhǒng
xuān
shuō

shī
shè
kāi
shì
zēng
shàngdāng
zhī

qiē


shísuǒ
shè

shì

guò

wèi
lái
xiàn
zài
miào
shànzhū


zhòngshàng
zhèng
děngzēng
dāng
xiàn
zhèng


qiē
jiē
yóu

shì
suǒ
shuō
shí
chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng


shì


shí
néng

zuìguǒ


shì
zhèng

shàng
zhèng
děng


běn

fēn
zhōng
shí


èr
chí
suíchù
zhù
pǐn


zhī


shì
shǐ
cóng
zhǒng
xìngguǎng
广
shuō
nǎi
zhì


suǒ
shuō


suǒ
xué

zhèng
qín
xiū
xuésuǒ
shuō


zhū
xiāng

zhèng
děng
xiǎn
xiàn


zhū


fēn
jiā
xíng
zhōng

zhèng
qín
xiū
xuésuǒ
shuō

néng
jìng
xiū
zhì

zhū


zhòng
lüè
yǒu


shí
èr
zhǒng
zhù

yóushí
èr
zhǒng
zhù


shè

qiē
zhū


zhù


shè

qiē
zhū


xíng


yǒu

lái

shí
sān
zhù

yóu

zhù

xiàn
qián
děng
jué
guǎng
广
míng

shàng
zhù

yúnshí
èr
zhù
děng


tuō
nán
yuē

zhǒng
xìng
shēng
jiě
xíng


zēng
shàng
jiè

zēng
shàng
xīn
sān
huì

xiāng
yǒu
gōng
yòng


xiāng

gōng
yòngài
jiě

zuì
shàng


zhù
zuì


lái
zhù

wèi


zhǒng
xìng
zhù

shēng
jiě
xíng
zhù


huān

zhù

zēng
shàng
jiè
zhù

zēng
shàng
xīn
zhù

zēng
shàng
huì
zhù


yǒu
sān
zhǒng


jué
fēn
xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

èr
zhū

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

sān
yuán

liú
zhuǎn
zhǐ

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
zhūshí
liǎo
zhī
néng
guān
zhēn
shí
suǒ
guān
zhēn
shízhēn
shí
zhū
yǒu
qíng
lèi

yóu

zhì

zhòng

liú
zhuǎn

yóu
yǒu
zhì

zhòng

zhǐshì


yóu

sān
mén

huì
guān
chá


yǒu
sān
zhǒng
zēng
shàng
huì
zhù


yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

jiān
quē
dào
yùn
zhuǎn

xiāng
zhù

jiā
xíng

gōng
yòng

jiān
quē
dào
yùn
zhuǎn

xiāng
zhù

ài
jiě
zhù
zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù

shì
míng


shí
èr
zhǒng
zhù


shì


shí
èr
zhǒng
zhù


shè

qiē
zhū


zhù


shè

qiē
zhū


xíng


lái
zhù
zhě

wèi
guò

qiē
zhū


zhù

xiàn
qián
děng
juézhù


zhōng
zuì
hòu

lái
zhù
zhě


hòu
jīu
jìng


chù
zuì
hòu
jiàn

pǐn

dāng

yǎn
shuōsuǒ
yǒu
shí
èr
zhǒng
zhù

suǒ
ānjīn
dāng
shuō

yúnzhǒng
xìng
zhù

yúnzhù
zhǒng
xìng
zhù

wèi
zhū


zhù
zhǒng
xìng
zhù

xìng

rén
xián

xìng

chéng
jiù


gōngsuǒ
yīng
zhòng
duō
shàn
xiàn
xíng

yǒu
xiǎn
xiàn

yóu
xìng
rén
xián

qiǎn
fāng
biàn
便
lìng

shàn
zhuǎn

fēi
yóu


yǒu
suǒ
zhì
yuē
yǒu
suǒ
fáng


ruò
zhū


zhù
zhǒng
xìng
zhù

rén
chí

qiē


zhǒng

zhōng

suǒ

zhōng
yǒu

qiēqiē
zhǒng


yòu
zhū


zhù
zhǒng
xìng
zhù

xìng


gòu


néng
xiàn

shàng
fán
nǎo
chán

yóu

chán


zào

jiān

huò
duàn
shàn
gēn


zhǒng
xìng
pǐn
suǒ
shuō
zhǒng
zhǒng
zhù
zhǒng
xìng
xiāng

zhǒng
xìng
zhù
zhōng


yīng
guǎng
广
shuō
yīng

shí
zhī

shì
míng


zhǒng
xìng
zhù
yúnshēng
jiě
xíng
zhù

wèi
zhū


cóng
chū

xīn
nǎi
zhì
wèi

qīng
jìngsuǒ
yǒu

qiē
zhū


xíng

dāng
zhī
jiē
míng
shēng
jiě
xíng
zhù

yòu
zhū


zhǒng
xìng
zhù
zhōngshí

zhū


zhù


lái
zhù

wéi
yǒu
yīn
zhuǎn

shè
shòu

yīnsuǒ
yǒu
zhū


zhù

shàng
wèi


wèi

wèi
jìng

kuàng

lái
zhù

ruò
zhū


shēng
jiě
xíng
zhù
qiēzhù


lái
zhù

jiē
míngwèi

wèi
jìng
shì
shēng
jiě
xíng
zhù


míng
míng
wéi

wéi
lìng
qīng
jìng
ér
xiū
zhèng
xíng

shēng
jiě
xíng
zhù

qīng
jìnghuān

zhù
xiān
jīn

míng

wéi
lìng
qīng
jìng
ér
xiū
zhèng
xíng


huān

zhù

qīng
jìng


zēng
shàng
jiè
zhù
xiān
jīn

míng

wéi
lìng
qīng
jìng
ér
xiū
zhèng
xíng


shì
guǎng
广
shuō
zhǎn
zhuǎn
nǎi
zhì
zuì
shàng
chéng
mǎn


zhùzuì
shàng
chéng
mǎn


zhù

qīng
jìng


cóng


jiān


lái
zhù
xiān
dāng
zhī

jīn
dùn

dùn
jìng

shì

lái
zhù
zhù
dāng
zhī

zhōng

shì
chà
bié
yún
huān

zhù

wèi
zhū


jìng
shēng


zhù

yúnzēng
shàng
jiè
zhù

wèi
zhū


jìng
shēng


wéi
yuán

suǒ

xìng
jiè
xiāng
yīng
zhù

yúnzēng
shàng
xīn
zhù

wèi
zhū


zēng
shàng
jiè
zhù
qīng
jìng
wéi
yuán

suǒ

shì
jiān
jìng

děng
chí
děng
zhì
zhù

yúnjué
fēn
xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
zhūshì
jiān
jìng
zhì
suǒ

děng
chí
wéi
suǒ

zhǐ

wéi
jué
zhū


zhèng
niàn
zhù
děng
sān
shífēn


miào
jiǎn

zhù

yúnzhū

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
zhū


jué
fēn
jiǎn

wéi
suǒ

zhǐ


zhū

zhōng

shí
jué
zhù

yúnyuán

liú
zhuǎn
zhǐ

xiāng
yīng
zēng
shàng
huì
zhù

wèi
zhū
néng
jué
zēng
shàngjiǎn

xiǎn
shì
yóu

zhìyīn


jiǎn

xiǎn
shì
yóu
yǒu
zhìyīn
miè
zhù

yúnyǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

xiāng
zhù

wèi
zhūyóu
sān
zhǒng
zēng
shàng
huì
zhù
zēng
shàngyǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng

quē

jiānqiē

zhēn


fēn
bié
huì

xiū

xíng
zhù

yún
jiā
xíng

gōng
yòng

xiāng
zhù

wèi
zhū
qián

xiāng
zhù
duō
xiūrén
yùn

rán

quē

jiān
yùn
zhuǎn
dào
suí
xíng
zhù

yún
ài
jiě
zhù

wèi
zhū
shàn
qīng
jìng

dòng
huì
děng
chí

wéi
suǒ

zhǐ


guǎng
广

huì
wéi

shuōshàng
wéi

néng

zhū


mén


shì

chà
bié

miào
jiǎn

zhù

yúnzuì
shàng
chéng
mǎn


zhù

wèi
zhū


ān
zhù


dào

dào
jīu
jìng


ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


guàn
dǐng

huò

shēng
suǒ


huò

zuì
hòu
yǒu

cóng

zhù

jiān


ěr
shí
zhèng
jué

shàng
zhèng
děngnéng
zuò

qiē

suǒ
zuò
shì
yòu
zhū


shēng
jiě
xíng
zhù
xiū

suǒ
zuò
xiá
xiǎo

suǒ
zuò
yǒu
quē
suǒ
zuò

dìng

suǒ

yǒu
tuì
退


huān

zhù
xiū
suǒ
zuò
guǎng
广


suǒ
zuò

quē
suǒ
zuò
jué
dìng

suí
suǒ
huòtuì
退
zhuǎnhuān

zhù

nǎi
zhì
sān
zhǒng
zēng
shàng
huì
zhù
yīng
zhī

ěr

cóng
chū

xiāng
zhù

nǎi
zhì
zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù
xiū

suǒ
zuò

liàng
suǒ
zuò

quē
suǒ
zuò
jué
dìng

suí
suǒ
huò

zhōng

tuì
退
zhuǎn
yòu
zhū


shēng
jiě
xíng
zhù

xiāng
xiū

dāng
zhīhuān

zhù

zēng
shàng
jiè
zhù

zēng
shàng
xīn
zhù

zēng
shàng
huì
zhù

xiāng
xiū

dāng
zhī
huò

chū

xiāng
zhù

xiāng
xiū

dāng
zhī
yuán
zhèng

èr

xiāng
zhù

xiāng
xiū

dāng
zhī
qīng
jìng

ài
jiě
zhù

zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù

xiāng
xiū
guǒ

dāng
zhī
lǐng
shòu
wèn
shēng
jiě
xíng
zhù


zhuǎn
shí

yīng
zhī

xíng

zhuàng

xiāng


shēng
jiě
xíng
zhù


zhuǎn
shí
shēng


zhū


suǒ
zuò
jiā
xíng


fēn
bié
huì
shù
shù


fāng
néng
xiū
zuò

wèi
néng
rén
xìng
chéng
bàn
suǒ
zuò

wèi

jiān

xiāng


tuì
退


shēng
xiū


shēng
xiū


shēng
xiū
guǒ
zhǒng
zhǒng

ài
shēng
jiě
shén
tōng
jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì


wèi
néng


wèi
néng
chāo
yuè

zhǒng

wèi

wèi

huó
wèi

è
míng
wèi


wèi

è

wèi

chù
zhòng
qiè
wèi


suǒ
yīng
zuò

yǒu
qíng
shì
weí
fāng
néng
xiū
zuò

wèi
néng
rén
xìng
āi
mǐn
ài
niàn

huò


shí

zhū
yǒu
qíng

yóu
shēn
xié
xíng

huò


shí

zhū
jìng
jiètān
zhuó

huò


shí


shēng

xiàn
yǒu
qiān
lìn

xìn

zhūér
xíng

wèi
néng


liǎo
zhī
zhēn
shí

wèi


lái
huò

huò
sēng

huò
zhēn
shí

huò
yǒu
qíng
shì

huòshén
tōng
wēi


huò
yīn
huò
guǒ

huò
yīnghuò

fāng
biàn
便

huò

suǒ
xíng
jiē
suí

xìn

chéng
jiù
xiá
xiǎo
wén
suǒ
chéng
zhì

suǒ
chéng
zhì
ér
fēi

liàng

yòuhuò
shí
wàng
shī

yǒu
wàng
shī

chéng
jiùchí
tōng
xíng


měng

chì
rán
jīng
jìn


yǒu
shèn
shēn
láo

jìng
xìnsān
chù
yǒu
wàng
shī
niànjìng
jiè


shēng
xiāng
wèi
chù

zhōng

huò


shí

xīn
diān
dǎo
wàng
shī
zhèng
niàn

èr

shòu
shēng


shēn
zhōng


shòu
shēng

wàng
shī
qián
shēng

sān

suǒ
shòu
suǒ
chí
zhū

jiǔ
zuò
jiǔ
shuō

huò


shí
yǒu
suǒ
wàng
shī


shì
sān
chù
yǒu
wàng
shī
niàn

huò


shí


cōng
huìzhū

néng
shòu
néng
chí

kān
nénghuò


shíshì

huò


shíniàn

huò


shí
chéng
wàng
niàn
lèi


zhū
yǒu
qíng
wèi
néng
liǎo
zhī

shí
diào

shàn
qiǎo
fāng
biàn
便


wèi
liǎo
zhī

shí
yǐn

shàn
qiǎo
fāng
biàn
便

wéi

shuō

jiào
shòu
jiào
jiè
miǎn

ér
zhuǎn

miǎn

zhuǎnshí
zhī

huò
shí


huò

ān
zhōng
shè
huò
zhōng

zhōng

suí

chéng


huò


shí
suī


xīn
ér

tuì
退
shè

huò


shí

shè


xiān
suǒ
shòu
xué
jìng
jiènéng
shòu
xué

huò


shí
suī
qín
xiū


yǒu
qíng
shì

ér

zhōng
jiān
shēng
yàn
juànhuán

shè

yǒu
qíng
shì

yóu
lìngyóu
lìng
zhū


suǒ
yǒu
wéi
fàn

duō
fēn
biàn
zhī
fēi
shù
biàn
zhīyǒng
duàn

yóu

huǐ
fàn
shù
xiàn
xíng


huò


shícáng


nàisuǒ
yǐn
duó

huò


shí
wén
shuō
shèn
shēn
guǎng
广


jiào
ér
shēng
jīngxīn
yáo
dòng
yóu


huò


zhū
yǒu
qíng
yuǎn


qiē
xiàn
xíng

bēi


zhū
yǒu
qíng
shǎo
fēn
xiàn
qián


ān


wèi
néng
guǎng
广

wèi
néng

liàngshàng
shuō

qiē
yuán
mǎn


xué
zhōng

wèi
néng

xuéshàng
shuō

qiē
yuán
mǎn


zhū
xiāng
wèi
jiē
chéng
jiùshàng
shuō

qiē
yuán
mǎn
èr
fēn


zhèng
jiā
xíng
zhōng
wèi
děng
xiǎn
xiànshàng
shuō

yóu
wèi
qīng
jìng
shàng
zhèng
děngwèi
wéi
yuǎn

wèi

niè
pán
zēng
shàng


ān

shēn
shēng

cháng
shí
liú
zhuǎnchì
rán

dòng
miào
shàn


fēn


wèi
néng
chéng
jiù


shì
děng
lèi
dāng
zhī
shì
míng
shēng
jiě
xíng
zhù


zhuǎn
shí
zhū
xíng
zhuàng
xiāng

shì
zhū


shēng
jiě
xíng
zhù
xià
rěn
zhuǎn
shí


shàng
suǒ
shuō
zhū
xíng
zhuàng
xiāng

dāng
zhī
shàng
pǐn
zhōng
rěn
zhuǎn
shí


shàng
suǒ
shuō
zhū
xíng
zhuàng
xiāng

dāng
zhī
zhōng
pǐn
shàng
rěn
zhuǎn
shí


shàng
suǒ
shuō

dāng
zhī
xià
pǐn

xìng
wēi

shì
shàng
rěn
zhuǎn
shí


shàng
suǒ
shuō
zhū
xíng
zhuàng
xiāng

jiàn

néng
lìng


yǒng
duàn

cóng


jiān
dāng
zhī

zhù

yóu

fāng
biàn
便


zhù
zhōng

shēng
jiě
xíng
zhù
suǒ
shuō
zhū

jiē

suǒ
yǒuxiāng
wéi
suǒ
yǒu

qiē
bái
pǐn
zhū

jiē

xiǎn
xiàn

yóu
zhū


chéng
jiùzhuǎn

míng
wéi
jìng
shēngshēng
jiě
xíng
zhù


zhuǎn
shí

suī
yǒu
shǎo
fēn
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
fāng
biàn
便
zhǎn
zhuǎn
qīng
jìng
shēng
jiě

ér
wèi

míng
jìng
shēngyóu

shēng
jiě

wéi

duō
zhǒng
zhū
suí
fán
nǎo
rǎn

ér
zhuǎn


huān

zhù


zhù
shí

qiē
shēng
jiě

zhū
suí
fán
nǎo
jiē

yǒng
duàn


suí
fán
nǎo
jìng
shēng
jiě
zhuǎn

wèn

huān

zhù


zhuǎn
shí

yīng
zhī

xíng

zhuàng

xiāng


ruò
zhū


cóng
shēng
jiě
xíng
zhù


huān

zhù

xiān


shàng
zhèng
děng

hóng
yuàn

wèi
shàn
tōng
xìng

wèi
shàn
tōngfāng
biàn
便

duō
fēn
suí
shùn

yuán
ér
zhuǎn


shàn
jué
dìng
chú
shè
liù
xiāng

xīn
shàn
jué
dìng

zhèng
xiū
xìng
yuàn
chāo
guò

qiē

bái
jìng
yuàn


děng

gòng
guǒ

shì
shì
jiān
chāo
guò

qiē
shì
jiān
jìng
jiè

suí
jiù

qiē
yǒu
qíng
gòng

qiē
shēng
wén

jué

suī

shà

shēng


yuàn


xìng

ěr
néng
liàng
bái


ài
zhī
guǒ

yòu


yuàn

biàn

jìn

xìng

yīn
yuán
lìng

tuì
退
zhuǎn
biàn
yòu
shì
shēng
fēn
duò
hòu
biān


shàn
jué
dìng
yuàn


míng

xīn

yòu


shìxīn

lüè
yóu

xiāng
yīng
dāng
liǎo
zhī


děng
wéizhě

xiāngxīn

èr
zhě

xīn

suǒ
yuán


sān
zhě

xīn

zhuàng


xiāngxìngzhě

xīn
yǒu

shēng


yóu


xiāng
yīng
dāng
liǎo
zhīxīn

wèi
zhū


shēng
jiě
xíng
zhù


shànqiē
shàn
gēn
xíng

zhèng
chāo
chū

lüè
shuō
shì
xiāngxīn

yòu
zhū


yuán
dāng
lái
shì

dǎoqiēliáng
yuán
mǎn


qiēyǒu
qíng
shì
yuán
mǎn


shàng
zhèng
děngqiē
zhǒng

qiē


yuán
mǎn

zhū

suǒ
zuò
shì

yuán
mǎn

lüè
shuō
yuán


shì

xīn

yòu
zhūdǎo

qiēliáng

suí
shùn

zhū
yǒu
qíng

qiē


suǒ
zuò

suí
shùn
huò


shàng
zhèng
děng
shī

rán
miào
zhì

suí
shùn
biàn

qiē
zhǒng
zhū

suǒ
zuò
shì


suí
shùn
guǎng
广

yuàn
xīn

yòu
zhūshì
xīn


chāo
guò


fán

shēng


zhèngzhèng
xìng

shēng

shēng

lái
jiā
chéng

zhēn


jué
dìng

xiàng
zhèng
děngjué
dìng
shào


lái
shèng
zhǒng

yòu
zhèng
huò


shí
zhèng
jìng

duō
huān
yǒu
qíng
yuǎn

duō
fēn
fèn
忿
hài
dǒu
zhèngqiē
zhǒng


suǒ
zuò

zhòng
shēng
shìqiē
zhǒngliáng
yuán
mǎnqiē
zhǒng

shàngqiē

qiē
zhǒng

suǒ
zuò
shì


jìng
zēng
shàngpān
yuán
shēng
jiě
shì
zhūyuán
zhèng


guān

shēn
néng
zhèng
suí
shùn

shì
jiě
liǎo


duō
huān


yòu

guān
jiàn
miào
shàn

guǎng
广

néng
yǐn
chū


rǎn

děng
shè
shòu
ráo


shēn
xīn
huān

liàng
chì
rán
shàn

jiē

chéng
jiù

yòu

liǎo
zhīshàng
zhèng
děng


jīn

lín
jìn


shēng
qīng
jìng


jīnqiē

wèi

yóu
shì
yīn
yuán

duō
huān


yóu
zhūnéng


shàn
jué
dìng
xīn
wèi
jiē

chú
duàn

yóu
shàn
xiūmiào
zhì

fēn
bié

xiǎng
shàng


zhuǎn

kuàng
dāng

yǒu
fēn
bié

ài
huò

shēng
ài

yóu
shì
yīn
yuán


huó
wèi

yóu


suǒ

suǒ

wàng

cháng
shì
dāng
ráo


qiē
yǒu
qíng

fēi

yǒu
qíng
yǒu
suǒ
qiú


yóu
shì
yīn
yuán

è
míng
wèi

yóu


jiànyǒu
shī
huài
xiǎng
zhuǎn
wèi


zhī

hòu

dāng
lái
shì
jué
dìng
zhí

zhū
yóu

jué
dìng

è

wèi

yóu


jiàn

qiē
shì
jiān

shàng

yǒu
děng


kuàng
shū
shēng

shì


yǒu
chù
zhòng
qiè
wèi
shì
yuǎn


qiē

zhǒng

wèi

yuǎn


qiē
wén
shuō
shèn
shēn
zhèng

jīng


yuǎn


qiē
gāo
màn
jiāo
ào

yuǎn


qiē


ráo

zhǒng
zhǒng
xié
xíng
suǒ

tián
huì

yuǎn


qiē
shì
cái
tānrǎnsuǒ
zēng
bèi

yǒu
chì
rán


néng
yuán
mǎn
zhèng

qiē
shàn


yòu
xiàn

zhōng
néng
qiē
jīng
jìn

xìn
zēng
shàng

wéi
qián
dǎodāng
lái
shì

qián
suǒ
shuō


fēn
pǐn
shí
zhǒng

yuàn

jīn
huān

zhù

néng

yǐn


yóu

qīng
jìng
shēng
wéi

gōng
yǎng
zuì
shēng
yǒu
qíng
zhēn
shí

tián

shī

zhǔ

shì

yǐn
yuàn

wéi

shòu
chí

suǒ
xuān
shuō

shàng
zhèng


shì

yǐn


èr

yuàn

wéi

quàn
qǐng
zhuǎn
wèi
zēng
yǒu
miào
zhèng

lún

shì

yǐn


sān

yuàn

wéi

shùn

xíng


xíng

shì

yǐn
yuàn

wéi

chéng
shú


yǒu
qíng

shì

yǐn
yuàn

wéi

wǎng

zhū

guó


fèng
jiàn

lái

chéng
shì
gōng
yǎng
tīng
shòu
zhèng


shì

yǐn


liù

yuàn

wéi
jìng
xiū
zhì


guó


shì

yǐn
yuàn

wéi


qiē
zài
suǒ
shēng
chù
cháng

yuǎn

zhū

zhū


cháng
tóng

wèi


jiā
xíng

shì

yǐn
yuàn

cháng
wéiqiē
yǒu
qíng
zēng

kōng
guò

shì

yǐn


jiǔ

yuàn

wéi
zhèng

shàng
zhèng
děng


zuò
zhū

shì

shì

yǐn


shí

yuàn

zuò
shì
yuàn
yán


yǒu
qíng
jiè
zhǎn
zhuǎn
xiāng

zhōng

duàn
jìnshì
dào
zhǎn
zhuǎn
xiāng

zhōng

duàn
jìn
yuàn
shēng
shēng
xiāng

nǎi
zhì
jīu
jìng


biān


cháng

yuǎn

cháng

wàng
shī
cháng

guāishì

shì
xīn

zhèng
yuàn

dāng
zhī

zhōng
qián
jiù
suǒ
yīng
yuàn
shì

yuàn

hòu

jiù
yuànyuàn


shì


shí
zhǒng

yuàn

wéi
shàng
shǒu

néng
shēng

shù
bǎi
qiān
zhèng
yuàn


shìdāng
lái
shì

zhū

yuàn


xiàn

zhōng


jīng
jìn

yǒu
shí
zhǒng
jìng
xiū
zhù


yóu
shì
néng
lìng

huān

zhù


qīng
jìng


zhě

zhū


shēn
shēng
jìng
xìn

èr
zhě
guān
zhū
yǒu
qíng
yuán

dào


zhèng

wéi
yǒu
chún


yùn
bēi

sān
zhě
guān
jiànshì
yuàn
yán


dāng
lìng

zhū
yǒu
qíng
lèi
jiě
tuō

shì
chún


yùnzhě
wéi

jiù


qiē
yōu
liànliàn


néng
shè

wài

qiē
shēn
cái


zhū
yǒu
qíng
ér
xíng
huì
shī


zhě
wéizhū
yǒu
qíng


cóng

qín
qiú
shì
chū
shì


zēng

yàn
juàn

liù
zhě

yàn
juàn


zhèng


qiē
lùn
zhì
qīng
jìng

shàn
zhī
zhū
lùn


zhě
shàn
zhī
lùnliè
zhōng
shēng
zhū
yǒu
qíng
suǒ


yīng


ér
xiū
zhèng
xíng

shàn
jiě
shì
jiān


zhěshì
zhèng
jiā
xíng
zhōng


yīng
shí
fēn
liàng
děng
zhèng
xíng

ér
xiū
cán
kuì

jiǔ
zhěshì
zhèng
jiā
xíng
zhōng


tuì
退
zhuǎn

jiān

chí
xìng

shí
zhě

zhū
shàng
miào

yǎng
gōng
jìng


zhèng
xíng

gōng
yǎng

lái

shì
míng
shí
zhǒng
jìng
xiū
zhù


yóu

néng
lìng

huān

zhù


qīng
jìng

suǒ
wèi
jìng
xìn


bēi
huì
shè


yǒu
yàn
juàn

shàn
zhī
zhū
lùn

shàn
jiě
shì
jiān

xiū

cán
kuì

jiān

chí
xìng

gōng
yǎng

lái
yòu
zhū
shí


shòu
xué
suí
zhuǎn
duō
xiū


jiǔ
zēng
shàng
jiè
děng
zhū


zhù

cóngzhuān
jīng
fǎng
访
qiú

qiē
zhǒng
dào
gōng

guò
shī

shén
tōng


shī
huài
dào

shàn


xíng

děng
liú
xiāngqiē
zhù

rán
shēng
jìn

zhèngwéi

dǎo
shī


lǐng

qiē
yǒu
qíng
shāng


chāo

shēng

kuàng

yǎn
dào

dāng
zhī

zhōng
zhū
xíng
néng

shuō
míng
wéi
xíng

ruò
zhèng

shí
shuō
míng
wéi
guǒ

chéng
bàn
yuán
zhèng
shuō
míng
děng
liú
yòu
zhū


zhù

zhù
zhōng

yóu
èr
yīn
yuán
xiàn
jiàn
zhū


huò
yóu
tīng
wén


cáng
shuō

huò
yóu

xīn


shēng
jiě

xìn
yǒu
shí
fāng
zhǒng
zhǒng

míng
zhū
shì
jiè
zhōng
zhǒng
zhǒng

míng
zhū


lái

yóu

jìng
xìn

xíng
zhī
xīn
qiú

xiàn
jiàn


shì
qiú


shí
chèn
suì

dāng
zhī
shì
míng


yīn
yuán

yòu
xīnshì
zhèng
yuàn

suízhū
shì
jiè
zhōng
yǒu

chū
xiàn


dāng
wǎng
shēng


shì
yuàn


shí
chèn
suì

dāng
zhī
shì
míng

èr
yīn
yuán
shì
yóu

jìng
xìn
xiàn
jiàn
zhū


yóu
zhèng
yuàn

xiàn
jiàn
zhū
jiàn

suí

suí
néng
xīng

qiē
zhǒng
gōng
jìng
gōng
yǎng

fèng
shī
zhǒng
zhǒng
shàng
miào

sēng
zhòng
gōng
jìng
gōng
yǎnglái
suǒ
tīng
wén
zhèngdǎo
shòu
chí
jīng
jìn
xiū
xíng

suí

xíngshè
shì
chéng
shú
yǒu
qíng


qiē
shàn
gēn

jiē
huí
xiàng

shàngyóu
shì
sān
zhǒng
qīng
jìng
yīn
yuán


zhū
shàn
gēn
bèi

míng
jìng

wèisēng
gōng
yǎng
shè
shòu
zhǒng
shè
shì
chéng
shú
yǒu
qíng
qiē
shàn
gēn
huí
xiàng

shì
nǎi
zhì

liàng

zhī


duō
bǎi
qiān

jiéshì
jiān
xiá
huì
gōng
jiàng


kuàng
xìng
jīn
zhì

huǒ
zhōng


shāo
liàn


shì

shì
zhuǎn

míng
jìng


shì
jìng
shēng
suǒ
yǒu
shàn
gēn

yóu
shì
sān
zhǒng
qīng
jìng
yīn
yuán
yuán
zhuǎn

míng
jìng
dāng
zhī

ěr
yòu
zhù


zài
zài
shēng
chù
duō
zuò
lún
wáng

wáng
shàn

zhōuzài

yuǎn


qiē
suǒ
yǒu
qiān
gòu

wēi
bèi
yǒu
qíng
diào

qiān
lìn

zhū

shè
shì
suǒ
zuò

zhōng


qiē
sēng
bǎo

zhèng

qiē
zhǒngzuò

héng

yuàn
yán


dāng

qiē
yǒu
qíng
zhōng
zūn
zuò
zhū
yǒu
qíng

qiē


suǒ

zhǐ
chù

ruò
shì
jīng
jìn


shè

qiē
jiā
zhǔ
cái
wèi

guī

shèng
jiào
jìng
xìn
chū
jiā


shà

qǐng
shùnnéng
zhèng


bǎi
sān
jìng
tiān
yǎn
néng

zhǒng
zhǒng
zhū

guó

jiàn
bǎi

lái

yòubiàn
huà
zhù
chí


zhù
chí

jiē
néng
jiě
liǎo


shén
tōng

dòng
bǎi
shì
jiè

shēn

néng
wǎng
fàng

guāng
míng
zhōu

biàn
zhào


lìng

jiàn
huà
wéi
bǎi
lèi
chéng
shú
bǎi
zhǒng
suǒ
huà
yǒu
qíng

ruò

liú
mìng
néng
zhù
bǎi
jié


qián
hòu


bǎi
jié
shì
zhì
jiàn

néng

yùn
jiè
chù
děng
zhū

mén
zhōng


bǎi

mén
néng
zhèng


huà
zuò
bǎi
shēn

shēn
shēn
jiē
néng
xiàn
bǎijuàn
zhǔ
wéi
rào

shì
zhū


yóu
yuàndāng
zhī

liàng
wēi

shén
biàn

ān
zhù

shì

huān

zhù
zhū


zhòng

yuàn

zēng
shàng
néng
yǐn

liàng
shū
shēng
zhèng
yuàn

suǒ
zuò
shén
biàn

shì
zhèng
yuàn

nǎi
zhì

zhī


duō
bǎi
qiān

jiéshù
dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuōhuān

zhù

wèi
shàn
jué
dìngxiāng

xīn
jīng
jìn
yǐn

zhèng
yuàn


jìng
xiū
zhùkāi
xiǎo

zhù


xiū
zhì
shàn
gēn


shòu
shēng


wēiruò
guǎng
广
xuān
shuō

shí

jīngshuō


shí

jīng
guǎng
广
suǒ
xuān
shuō


shíshì

zhōng


cáng
shè
jiā
lüè
suǒ
xuān
shuō


shí
zhù

cóng

huān

zhù
nǎi
zhì
zuì
shàng
chéng
mǎn


zhù

yīng
zhī

zhōng
yóu
néng
shè
chí

shuō
míng
wéi


néng
wéi
shòu
yòng

chùshuō
míng
wéi
zhù

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |