当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第45卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第45卷(注音)shī

lùnshí

juàn
běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chùfēn
pǐn

shí

zhī
èr

yúnxiū
zhèngwèi
zhū


wéi
qiú


cóng

tīngwéi
qiú
shì
zǎo
shì
wén
qiú


wéi
qiú
wén

ér
tīng

shí
suī

cháng
liú
yán
yīn
shuō


dàngōng
jìng
tīng
shòu

yòu
zhūshí
liǎo
zhī
ān
shuō

shuō


shí
zhīwéiyóu

cháng
zhòng
suǒ
zhī
shíluó

ruò

ruò
sēng
suǒ
shuōbiàn
便
xìn
shòu

shì


luó


shì
wéi

luó
fēi
suǒ
zhēn
shí

xīn

dòng
yáo


zhèng

zhōng

yuán
fěi
duó

yòu
zhū
lái
suǒ

shēn
zhí
zhèng
xìn
shēn
zhí
qīng
jìng


xiàng
chéng
qīng
jìng
wéi


lái
liǎo

jīng
diǎn

fēi

liǎo


liǎo

jīng
diǎn
wéi
suǒ

suǒ
shuō


nàiyǐn
duósuǒ
shuō

liǎo

jīng

zhǒng
zhǒng
mén
biàn
běn
xìng


yóu
wèi
jué
dìng
shàng
shēng

huò

fēi
liǎoruò
zhūliǎo

jīng

jué
dìng
zhěsuǒ
shuō


nài

yóu

yǐn
duó

yòu
zhūzhēn
zhèng
zhì
jiàn
wéi
zhēn
shí

fēi

wén


dàn
shí


fēi
zhēn
zhèng
zhì

shì
zhūshí
liǎo
zhī
xiū
suǒ
chéng
zhì
suǒ
yīng
zhī
zhě

fēi
wéi
wén

suǒ
chéng
zhū
shí
suǒ
néng
liǎoshí
zhī

wén

lái
shuō
zuì

shèn
shēn
suǒ
yǒuzhōng

fěi
huǐ

shì
míng


xiū
zhèng
zhèng


shàn
xiūlüè
xiǎn

liàng

wèi
suǒ
shuō


zhèngshī
xiū
suǒ
chéng
huì

zhēn
shí
zhèng
zhì

yòu
zhūqiē


wéi
suǒ

zhǐ

jīng
qín


zhèng
jiā
xíngchū
yào
dào
míng
liǎo
kāi
shì

yǒu

huò
yúnsuǒ
xiū
ài
jiě

wèi
zhū
qiē


qiē

mén

jìn
suǒ
yǒu
xìng

suǒ
yǒu
xìng


xiū
suǒ
chéng

suǒ
zhì
ài

tuì
退
zhuǎn
zhì

shì
míng
ài
jiě

yòu
zhū
qiē


qiē

xiāng

jìn
suǒ
yǒu
xìng

suǒ
yǒu
xìng


xiū
suǒ
chéng

suǒ
zhì
ài

tuì
退
zhuǎn
zhì

shì
míng
ài
jiě

yòu
zhū
qiē


qiē
shì


jìn
suǒ
yǒu
xìng

suǒ
yǒu
xìng


xiū
suǒ
chéng

suǒ
zhì
ài

tuì
退
zhuǎn
zhì

shì
míng
ài
jiě

yòu
zhū
qiē


qiē
pǐn
bié

jìn
suǒ
yǒu
xìng

suǒ
yǒu
xìng


xiū
suǒ
chéng

suǒ
zhì
ài

tuì
退
zhuǎn
zhì

shì
míng


biàn

ài
jiě

ruò
zhūshì
ài
jiě

yīng
zhī
huò


liàng
zuì
shēng

chù
shàn
qiǎo


yùn
shàn
qiǎo

èr
jiè
shàn
qiǎo

sān
chù
shàn
qiǎo


yuán

shàn
qiǎo


chù
fēi
chù
shàn
qiǎoyóu


zhǒng
xíng
xiāngqiē


néng
miào
shàn
xiàn
zhèng
děng
jué


shàn
wéi


dǎo
kāi
shì


shàng

yǒu

néng
miào
shàn
xiàn
zhèng
děng
jué

kuàng
shàn
wéi


dǎo
kāi
shì

yún


liáng

dāng
zhī

shìliáng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhěliáng

èr
zhě
zhì
huì

liáng


èr

liáng
guǎng
广
fēn
biéqián
suǒ
shuōpǐn

yīng
zhī

xiāng

yòuzhì
huì

liáng
chū

shù

jié
suǒ
xiū

zhě

yīng
zhī
míng
xià

ruò


èr

shù

jié
suǒ
xiū

zhě

yīng
zhī
míng
zhōng

ruò


sān

shù

jié
suǒ
xiū

zhě

yīng
zhī
míng
shàng
yún
sān
shífēn

jīng
qín
xiū


wèi
zhūzhǐ
ài
jiě

yóu
shàn
fāng
biàn
便
suǒ
shè
miào
zhì


sān
shífēnshí
liǎo
zhī
ér

zuò
zhèng

shì
zhū

qiē
èr
chéng


sān
shí

zhǒng


fēn


jiē

shí
zhī

wèi

shēng
wén
chéng


chéng


sān
shí

zhǒng


fēn


jiē

shí
zhī


shēng
wén
chéng


sān
shí

zhǒng


fēnshí
liǎo
zhī


shēng
wén


qián
suǒ
shuō

qiē
yīng
zhī

yún

chéng


sān
shí

zhǒng


fēnshí
liǎo
zhī

wèi
zhū


néng


shēn
zhù
xún
shēn
guān
shēn
fēn
bié
yǒu
xìngfēn
bié

qiē
zhǒng
lèi
dōu

yǒu
xìng

yòu


shēn
yuǎn

yán
shuō

xìng

xìng


shí
liǎo
zhī

dāng
zhī
míng

shēngnéng


shēn
zhù
xún
shēn
guān
xiū

niàn
zhù

ruò
zhū


suí
shùn

liàng

ānmiào
zhì
ér
zhuǎn

dāng
zhī
míng

shìnéng


shēn
zhù
xún
shēn
guān
xiū

niàn
zhù
shēn
zhù
xún
shēn
guān
xiū

niàn
zhù


shì
suǒ


qiē
niàn
zhù

suǒ


qiē


fēn

dāng
zhī

ěr


shìshēn
děngfēn
bié


fēn
biéfēn
bié

suǒ
zuò
duàn
miè


fēn
bié


miè
yīn
dào

yòuyuǎn

yán
shuō

xìng

xìng

ruò


xìng
ruò


xìng

ruò
miè

xìng
ruò
dào

xìng


shí
liǎo
zhī

dāng
zhī
míng

shēngxiū


fēn
wéi
suǒ

zhǐ
yuán

xiū


ruò
zhū


suí
shùn

liàng

ānmiào
zhì
ér
zhuǎn

dāng
zhī
míng

shìyuán

xiū


zhōng
zhū


suǒ
fēn
bié

dāng
zhī
míng
zhǐ

ruò

zhū

shēng
shí
zhēn
zhì
liàng
ānshì

miào
zhì

dāng
zhī
míng
guān


zhōng


lüè
yǒu

xíng

dāng
zhī
míng
zhǐ


shēng

shì

zhì
qián
xíng

èr
shēng

shì

zhì
guǒ

sānqiē

lùn
xiǎng
zhōng

gōng
yòng
zhuǎn

shì

yán
wéi
shì

yóu

yǒu
xiāng

suǒ
fēn
bié


xīn

jìng

xiàng

qiē

píng
děng
xìng

wèi
shí
xìng

yóu


xíng

shì
zhū


zhǐ
dào
yùn
zhuǎn

jiàn

nǎi
zhì
néng
zhèng

shàng
zhèng
děngzhì
jiàn
yuán
mǎn


zhōng


lüè
yǒu

xíng

dāng
zhī
míng
guān

wèi


xíng
zhǐ
dào
qián
xíngqiē

yuǎn

zēng


zhèng
zhí
biān

yuǎn

sǔn
jiǎn

zhèng
zhí
biānsuí
shùn

liàng
zhū

chà
bié

ānmiào
guān

yóu


xíng

shì
zhū


guān
dào
yùn
zhuǎn

jiàn

nǎi
zhì
néng
zhèng

shàng
zhèng
děngzhì
jiàn
yuán
mǎn

shì
míng
lüè
shuō


zhǐ
guān
yúnfāng
biàn
便
shàn
qiǎo

dāng
zhī
lüè
shuō
yǒu
shí
èr
zhǒngxiū
zhèng

qiēyǒu

liù
zhǒng


wài
chéng
shú

qiē
yǒu
qíng


yǒu
liù
zhǒng
yúnxiū
zhèng

qiē


liù
zhǒng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhězhū
yǒu
qíng

bēi
xīn

xíng

liàn

shè

èr
zhě
qiē
xíng


shí
biàn
zhī

sān
zhě


héng


shàng
zhèng
děng


suǒ
yǒu
miào
zhì

shēn
xīn
xīnzhěliàn
yǒu
qíng
wéi

zhǐshè
shēngzhě
qiē
xíng


shí
biàn
zhī
wéi

zhǐ


lún
zhuǎn
shēng

ér
xīn

rǎn

liù
zhě


xīn


zhì
wéi

zhǐ


chì
rán
jīng
jìn

dāng
zhī
shì
míng
xiū
zhèng

qiē


liù
zhǒng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

yún


wài
chéng
shú

qiē
yǒu
qíng
liù
zhǒng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhě


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

néng
lìng
yǒu
qíng

shǎo
shàn
gēn
gǎn

liàng
guǒ

èr
zhě


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

néng
lìng
yǒu
qíng
shǎo
yòng
gōng

yǐn
shè
guǎng
广


liàng
shàn
gēn

sān
zhě


fāng
biàn
便
shàn
qiǎoshèng
jiào
zēng
bèi
yǒu
qíng
chú

huì
nǎo


zhě


fāng
biàn
便
shàn
qiǎoshèng
jiào
chù
zhōng
yǒu
qíng
lìng

zhě


fāng
biàn
便
shàn
qiǎoshèng
jiàozhě
lìng

chéng
shú

liù
zhě


fāng
biàn
便
shàn
qiǎoshèng
jiào

chéng
shú
zhě
lìng

jiě
tuō

yúnfāng
biàn
便
shàn
qiǎo
lìng
zhū
yǒu
qíng

shǎo
shàn
gēn
gǎn

liàng
guǒ

wèi
zhū


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

quàn
zhū
yǒu
qíng

shè
wēi
liè

nǎi
zhì
zuì
xià
wéi

qiǔ
tuán

shī

huì
tián
nǎi
zhì
chǔn
dòng
bàng
shēng
zhī
lèi

zuò
shì
shī

huí
qiú

shàng
zhèng
děng
shì
shàn
gēn

tián
suī
xià

yóu
huí
xiàng

gǎn

liàng
guǒ
yúnfāng
biàn
便
shàn
qiǎo

lìng
zhū
yǒu
qíng

shǎo
gōng

yǐn
shè
guǎng
广


liàng
shàn
gēn

wèi
zhū


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

ruò
yǒu
xìn
jiě
shòu
xié
zhāi
jiè
nǎi
zhì

yuè
dōu

shí
děng
zhū
yǒu
qíng
lèi

wéi
shuō

zhī
shèng
zhāi
jiè


lìng


shè
zuì

jiān
xīn
gǎn
fēi
ài
guǒ
shòu
xié
zhāi
jiè

quàn
lìng
xiū
xué


jiān
xīn
gǎn

ài
guǒ
shòu
zhèng
zhāi
jiè

ruò
zhū
yǒu
qíng
xiū


xíng
jīng
qín

xiè


xié
fāng
biàn
便

qiú
jiě
tuō

wéi
shuō
zhōng
dào
lìng

èr
biān
shǐ
使
ruò
zhū
yǒu
qíng
qiú

shēng
tiān

xié
fāng
biàn
便

tóu
yán

huǒ
duàn
yǐn
shí
děng

wéi

xuān
shuō

dǎo
jìng


lìng

huò

xiàn


zhù

dài

dāng
lái

zhū
jiān

shēng
tiān
shēng
guǒ

ruò
zhū
yǒu
qíng
xìn

luó
mén
fèi

jiā
zhòu
wàng


jīng
qín
shòu
chí

sòng

jīu
jìng

jìng
fāng
biàn
便
quàn
lìng


shèng
jiào
shòu
chí

sòng

weíyòu
zhèng
wéi


shì

shì
xuān
yáng
kāi
shì

lái
suǒ
shuō
shèn
shēn
kōng
xìng
xiāng
yīng
miào


lìng


shēng
yǒng
jué
yàn

měng

jìng
xìn

dàn
yóu

shì

shà

qǐng
yàn

jìng
xìn

xíng
shàn
xīn

shàng
néng
shè
shòu


chèn
shù
guǎng
广

shàn
gēn

kuàng

xiāng


yòu
zhū


shì
jiān
suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
shàng
miào
zhēn
bǎo
xiāng
mán
zhū
gōng
yǎngjìng
xìn

zēng
shàng


sēng
shēng
jiě
gōng
yǎng


quàn
dǎo

lìng
xíng

shì
shēng
jiě
gōng
yǎng

yòu

shí
fāng

qiē
shì
jiè

qiē
gōng
yǎng


sēng
suǒ
shì
jìng
xìn

xíng
zēng
shàngzhōu


yuán
shēn
shēng
suíquàn
dǎo

zuò
shì
suí


yòu
zhū


héng
cháng
xiū

niàn

niàn

nǎi
zhì
niàn
tiān


quàn
dǎo

lìng
xiū
liù
niàn

yòu
zhūyán
fēn
biésēng

nǎi
zhì
mìng
zhōng
shí

quàn
dǎo

xíng
yòu
zhū
shí
fāng

qiē
yǒu
qíng

qiējiē
suíquàn
dǎo

zuò
shì
suí


yòu
zhū
shí
fāng

qiē
yǒu
qíng


guǎng
广

bēi
zēng
shàngyuàn


shēn
jiē
dài

shòu

qiē
yōuquàn
dǎo

xīng

bēi
yuàn

yòu
zhū


guò

xiàn
zài

qiē

shī

qiē
wéi
fàn


jìng
diào
róu
ài


suí
shùn
suǒ
xué
jiè

xīn

xiǎng
duì
shí
fāng

shì
zūn
suǒ

zhì
chéng


huǐ
wǎng
xiū
lái


quàn
dǎo

lìng
xíng
shì
shì


shì
shù
shù


suǒ
fàn

shǎo
yòng
gōng


qiē

zhàng
jiē

jiě
tuō

yòu
zhū
shén
tōng

xīn

zàishí
fāng


sēng
suǒ

yǒu
qíng
chù

huà
zuò
zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
huà
shì

shè
shòu

liàng

yòu
zhū


héng
cháng
xiū


bēi

shè


quàn
dǎo

zuò

xiūshìshǎo
gōng

yǐn
shè
guǎng
广


liàng
shàn
gēn
zhū
shēng
miào
guǒ
yúnfāng
biàn
便
shàn
qiǎoshèng
jiào
zēng
bèi
yǒu
qíng

chú

huì
nǎo

chù
zhōng
zhù
zhě
lìngzhě
lìng

chéng
shú


chéng
shú
zhě
lìng

jiě
tuō

wèi
zhū


wéi

chéng
bàn

shì

zhǒng
yǒu
qíngdāng
zhī
lüè
shuō

yǒu
liù
zhǒng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhě
suí
shùn
huì
tōng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

èr
zhě
gòng

yào

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

sān
zhě

fēn


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhě


suǒ
shēng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


zhě
shī
ēn
bào
ēn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

liù
zhě
jīu
jìng
qīng
jìng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
yúnsuí
shùn
huì
tōng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

wèi
zhū
yǒu
qíng
jiāng
wéi
shuō


xiān
dāng
fāng
biàn
便
suí
shùn

xiàn
xíng
ruǎn
měi
shēn
xiàn
xíng
jìn
shī
suí
zhuǎn

chúsuǒ
shēng
huì
nǎo


huì
nǎo
chú
biàn
便
shēng
ài
jìng

ài
jìng
shēng


rán
hòu
wéi

xuān
shuō
zhèng


suǒ
shuō
zhèngsuǒ
jiě

yīng
shí
jiàn


yǒu
diān
dǎo

néng
yǐn


kān
rén
nán
yǒu
qíng
diào

shì
zhōng
chéng
jiù
zuì
shēng

zuò
ráo

āi
mǐn
zhī
xīn

wéi
xiàn
shén
tōng

xīn
xiǎn
shuō


zhèng


huò
quàn
qǐng


huò
wéi
huà
zuò
zhǒng
zhǒng
zhòng
duō
shū

huà
shì

lìng

yǒu
qíng
jiē

diào


ruò
yǐn
lüè
zhū
lùn
néng
wéi
guǎng
广
biàn

ruò
yǐn
guǎng
广
zhū
lùn
néng
wéi
lüè
shuō

lìng

shòu
chí
wéi
zuò

niàn
shī

wèn
nán

néng
shòu
néng
chí


jìn
wéi

guǎng
广
kāi
zhèng


yòubiàn
yuán

qiē
sān


mén

néng
wéi
suí
shùn
jiào
shòu
jiào
jiè

shè

yǒu
qíng
lìng
xiū

xíng

ruò
zhū
yǒu
qíng


suǒ
shuō
shèn
shēn
kōng
xìng
xiāng
yīng
jīng
diǎn


jiě

láijīng
zhōng
shuō

qiē

jiē


xìng
jiē

yǒu
shì

shēng

miè

shuō

qiē

jiē
děng

kōng
jiē

huàn
mèng


wén
shì


néng
jiě
liǎo

xīn
shēng
jīng


fěi
bàng

shì

qiē
jīng
diǎn
yán
fēi

shuōwéi

zhū
yǒu
qíng
lèi

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


huì
tōng

shì
jīng
zhōng

lái


shèn
shēn
shí

huì
shè

yǒu
qíng
shì
zhèng
huì
tōng
shí

wéi

shuō
yán


jīng

shuō

qiē
zhū

dōu

suǒ
yǒu

dàn
shuō
zhū

suǒ
yán

xìng
dōu

suǒ
yǒu

shì

shuō
yán

qiē
zhū

jiē


xìng

suī
yǒu

qiē
suǒ
yán
shuō
shì


zhǐ


zhū
yán
shuō
zhuǎn

rán

suǒ
shuō

shuō

xìng

fēi


xìng

shì

shuō
yán

qiē
zhū

jiē

yǒu
shì


qiē
zhū

suǒ
yán

xìngshì

cóng
běn

lái
dōu

suǒ
yǒu

dāng

suǒ
shēng
dāng

suǒ
miè

shì

shuō
yán

qiē
zhū


shēng

mièkōng
zhōng
yǒu
zhòng
duō

róng
shòu

qiē
zhū
wèi

kōng
zhōng
xiàn
yǒu
zhǒng
zhǒng
ruò
wǎng
ruò
lái
ruò
zhù

duò

shēn
děng
shì

ruò

ěr
shí
zhūjiē

chú
qiǎněr
shí
wéi


xìng

qīng
jìng

kōng

xiāng
xiǎn
xiàn


shì


xiāng


kōng

yán
shuō
shì

yǒu

zhǒng
zhǒng
yán
shuō
suǒ
zuò
xié
xiǎng
fēn
bié
suí

lùn
zhù
zhuǎn

yòu


shì

qiē
yán
shuō
xié
xiǎng
fēn
bié
suí

lùn
zhù

zhòngjiē
shì

kōng

yán
shuō
shì
zhī
suǒ
róng
shòu

ruò
shímiào
shèng
zhì

qiǎn
chú

qiē
yán
shuō
suǒ

xié
xiǎng
fēn
bié
suí

lùn
zhù

ěr
shí


zuì
shēng
shèng
zhě


miào
shèng
zhì
zhèng

zhū


yán
shuō
shì

wéi
yǒu

qiē
yán
shuō

xìng

fēi
xìng
suǒ
xiǎn
kōng
qīng
jìng
xiāng
xiàn


fēi
guò

yǒu


xìng
yīng
gēng
xún
qiú

shì

xuān
shuō

qiē
zhū

jiē
děng

kōng

yòu

huàn
mèng
fēi

xiǎn
xiàn

shí
shì
yǒu


fēi

qiē
huàn
mèng
xíng
zhì
dōu

suǒ
yǒu


shì
zhū

fēiyán
shuō
chuàn

shì

suǒ
xiàn

shí
shì
yǒu


fēi

qiē
zhū

shēng


yán

xìng
dōu

suǒ
yǒu

yóu

fāng
biàn
便


dàoqiē
zhū

fēi
yǒu
fēi


yóu

huàn
mèng

xìng

èr

shì

xuān
shuō

qiē
zhū

jiē

huàn
mèng


shì

qiē
zhū


jièshǎo
fēn

shè
shǎo
fēn


zuò
sǔn
jiǎn

zuò
zēngsuǒ
shī
huài

ruò

shí
yǒu
zhī
wéi
shí
yǒu

ruò

shí

zhī
wéi
shí
suǒ
zhī

shì
kāi
shì

dāng
zhī
shì
míng


suí
shùn
huì
tōng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
yúngòng

yào

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

wèi
zhū


ruò
jiàn
yǒu
qíng
qiú
yǐn
shí
děng
shí

shēnbiàn
便
gòng


yào

yán


děng
ruò
néng
zhī


ēn
gōng
jìng
gōng
yǎng


zhū
shā
mén

luó
mén
děng

guǎng
广
shuō

qián

nǎi
zhì
ruò
néng
shòu
chí
jìng
jiè


shì

dāng
suí

suǒ

shī
yǐn
shí
děng
zhū

shēn

néng


shīshì


ruò
jiàn
yǒu
qíng
lái
qiú
zhǒng
zhǒng
tián
shì
zhái
shì

zhū
huán
kuì
shì

wáng
shì

shì

cái
shì

shì

huò
yǒu
lái
qiú
zhū
gōng

chù

zhū
míng
chù

huò
yǒu
lái
qiú
gòng
wéi
péng
yǒu

huò
yǒu
lái
qiú
gòng
jié
hūn
gòu

huò
yǒu
lái
qiú
gòng
zuò

huì

huò
yǒu
lái
qiú
zhù
yíng
shì
gòng


yào

yán


děng
ruò
néng
zhī


ēn
gōng
jìng
gōng
yǎng


qián
guǎng
广
shuō


shì

dāng
shī

tián
zhái
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zhù
yíng
shì


yòu
zhū


ruò
jiàn
yǒu
qíng
yǒu
zhū
qiān
fàn
huò
bèi

sòng

huò
zuò
zhǒng
zhǒng

ráo

shì
wéi

suǒ


jiāng

xíng

duàn
jiéhuǐxié

bìn
liú


huò

suǒ
zhí

chuí

màiěr
shí
suí
néng
suí


yào

yán


děng
ruò
néng
zhī


ēn
gōng
jìng
gōng
yǎng


qián
guǎng
广
shuō


shì

dāng
fāng
biàn
便
jiù

lìng
tuō

nán

yòu
zhū


ruò
jiàn
yǒu
qíng
zāo

zhǒng
zhǒng
wáng
zéi
shuǐ
huǒ
rén


fēi
rén

huó
è
míng
zhū

wèi
děng

ěr
shíyào

yán


děng
ruò
néng
zhī


ēn
gōng
jìng
gōng
yǎng


qián
guǎng
广
shuō


shì

dāng
fāng
biàn
便
jiù

lìng
miǎn

wèi

yòu
zhū


ruò
jiàn
yǒu
qíng

suǒ
ài
huì
qiú
fēi
ài


ěr
shíyào

yán


děng
ruò
néng
zhī


ēn
gōng
jìng
gōng
yǎng


qián
guǎng
广
shuō


shì

dāng
suì

suǒ
yuàn

lìng
suǒ
ài
huì

fēi
ài


yòu
zhū


ruò
jiàn
yǒu
qíng
wéi

suǒyào

yán


děng
ruò
néng
zhī


ēn
gōng
jìng
gōng
yǎng


qián
guǎng
广
shuō


shì

dāng
jiù

bìng

lìng

ānzhū
yǒu
qíng

wéishì

yào


zhū
shàn
pǐn


shòu
xué


zhū
è
pǐn


chú
duànjiē
néng
suì

suǒ
yuàn

dāng
zhī
shì
míng


gòng

yào

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

yún
fēn


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

wèi
zhūzhū
yǒu
qíng

yào
zhū
yǒu
qíng

shàng
suǒ
shuō


shì
zhōngsuǒxiū
xíngěr
shí


shàng
shuō

suǒ
qiú
shì

jiē

shī


wéi
wéiyǒu
qíng


fēiér

shīshì


zhū
è
nán
chù

zhū

wèi
chù


suǒ
ài
huì
qiú
fēi
ài


bìng

suǒ
nǎo
zhū
yǒu
qíng
lèi

quán
shí

shè

wéi
wéiyǒu
qíng


fēiér

shè
zhī

fēiér

jiùshìzhū
yǒu
qíng

fāng
biàn
便
xiàn
xíng
gāng
hàn

shí

wéi
wéi


fēi
jiàn
lìng

shí


suǒ

duàn
chú
zhū
è

xiū
xué
zhū
shàn

shì

fāng
biàn
便
quán
shí

shè

ruò
zhū
yǒu
qíngsuǒ

suī

suǒ
qiú


zhòng
nán

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

zhū
bìng


érxiān
wéi
qīn
hòu

suí

quàn
dǎo

duàn
zhū
è

xiū
zhū
shàn


suǒ
wèi
lìng

zhī


ēn
gōng
jìng
gōng
yǎng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

jìng
shī
luó
suí
shùn
shòu
xué

ruò

yǒu
qíng
suī
měngshì
quàn
dǎoqīng
zào
ér

fèng
xíngěr
shí

xiàn
fèn


wéifēi
fèn
zhū
suǒ
zuò

xiàn
guāi
bèi

wéi
wéi


fēi
bèihuò


lèi
xiàn

shì
jiān

ráo

shì

wéi
wéi


fēi
sǔn
shìzhū
yǒu
qíng
xiàn
wài
suǒ
zuò

xiāng

tóng
fēn

yóu
shì
yīn
yuán
fāng
biàn
便
ān
chù

lìng

yǒu
qíng
jiàn
duàn
zhū
è
jiàn
xiū
zhū
shàn

shì
shì
diào

yǒu
qíng
fāng
biàn
便

míng
wéifēn


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

yún

suǒ
shēng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

wèi
zhū


huò
wéi
jiā
zhǔ
huò
zuò
guó
wáng

zēng
shàng
qīn
zhǔ


chén
mín
néng
zhèng
jiào
jiè


yīng
gào
yán

zhū

qīn
zhǔ
zhū

chén
mín

ruò
zhī
ēn
bào

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
huǐ
fàn
jiè
zhě


dāng
duàn

cháng
suǒ
gěiyǐn
shí

huò
dāng
chuí


huò

qīn
zhǔ
dāng

guāi


huò

chén
mín
dāng
yǒng

bìnshàn
qiǎo

jié
shì
shì

cháng
lìng

chá

yóu
shì
yīnzhū
yǒu
qíng

wèi
zhì


qín
duàn
zhū
è
qín
xiū
zhū
shànxiū
shàn
suī
yóu
shì
fāng
biàn
便
qiáng

lìng
xiū

shì

míng
wéi


suǒ
shēng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
yúnshī
ēn
bào
ēn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

wèi
zhū


xiān

yǒu
qíng

suí

duō
shǎo
shī
zuò
ēn
huì

huò
shī
suǒ

huò

è
nán

huò
chú
kǒng

huò
huì
suǒ
ài

huò

fēi
ài

huò
liáo
bìng

lìng

ānzhū
yǒu
qíng
shēn
zhī
ēn
huì

bào

zhěěr
shí
quàn
lìng
xiū
shàn

shòu
bào
ēn

gào
yán


děng
fēi

shì
cái
lái
xiāng
chóu

wéi

bào
ēn


děng
ruò
néng
zhī


ēn
gōng
jìng
gōng
yǎng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shòu
chí
jìng
jiè


shì
nǎi
míng

bào
ēn

shì

zhū
yǒu
qíng
xiān
shī
ēn
huì
quàn
zàn
xiū
shàn

míng

bào
ēn

yóu

fāng
biàn
便
lìng


shàn
jīng
qín
xiū
xué

shì

míng
wéi
shī
ēn
bào
ēn
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

yúnjīu
jìng
qīng
jìng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

wèi
zhū


ān
zhù


dào
jīu
jìng

dào

shàn
qīng
jìng

xiān
xiàn
wǎng
shēng

shǐ
duō
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng


liàng
yǒu
qíng

shì
niàn
yán

mǒu
míng


jīn

shēng
chù

shǐ
duō
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng


jiǔ
dāng
xià
shēng
shàn

zhōu
zhèng


shàng
zhèng
děngyuàn
lìng

děng
dāng

zhí

fēi

zhí


suí
shì


suǒ
shēng
zhī
chù

yuàn
lìng

děng

dāng
wǎng
shēng


shì
wéi
lìng

liàng
yǒu
qíng
shēng
zhèngwéi
duō
xiū


yòu
shì


cóng

shǐ
duō
tiān
zhòng
zhōng
méi
lái
xià
rén
jiān

shēng

gāo
guì
huò

wàng
jiā

suǒ
wèi
wáng
jiā
ruò
guó
shī
jiā


shè
shì
jiān
shàng
miàosuǒ

liàn
qīng
jìng
chū
jiā

lìng
zhū
yǒu
qíng

zūn
jìng


yòu
xiàn
shì
shòu
nán
xíng

xíng

wéi
lìng
xìn
jiě

xíng
yǒu
qíng
shè
suǒyòu
zhèng

shàng
zhèng
děnglìng

yǒu
qíng

suǒ
tóngjiě
tuō
xīn
shū
shēng


yòu
zhèng

shàng
zhèng
děng
jué


wèi
wéi
yǒu
qíng

shuō
zhèng


dài
fàn
tiān
wáng
gōng
lái

qǐng

wéi
zhū
yǒu
qíng

zhèng

suǒ

zūn
jìng


zuò
shì
niàn
yán

dāng
suǒ
shuō

dìng
yīng
shū
miào


jīn
fàn
wáng

wàng

shì
zūn
shuō
shì


gōng

lái
qǐng

yòu


yǎn
guān
chá
shì
jiān


shǐ
使
yǒu
qíng
zuò

shì
bàng

dàn
yóu
fàn
wáng
gōng
lái

qǐng

jìng
fàn
wáng

xuān
shuō
zhèng


fēi

yǒu
qíng


bēi
xīn

nǎi
shì
wéi

zhī
suǒfēi

néng
liǎofǒu

wéi

huài


lèi
yǒu
qíng

shì
xié
zhí

xiān


yǎn
guān
chá
shì
jiān

rán
hòu
wéi
zhuǎn

shàng

lún


qiē
shì
jiān
suǒ
wèi
zēng
zhuǎn


shì
gēng

xuān
shuō
zhèng

zhì

xué
chù

shì
míng


jīu
jìng
qīng
jìng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

yóu

suǒ
shuō
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

gēng

yǒu

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
zài


shàng
ruò
guò
ruò
miào

shì

shuō
míng
jīu
jìng
qīng
jìng


shì


suǒ
shuō
liù
zhǒng
ruò
lüè
ruò
guǎng
广
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

néng
chú
zēng
bèi
shèng
jiào
yǒu
qíng
suǒ
yǒu
huì
nǎo

chù
zhōng
zhù
zhě
lìngzhě
lìng

chéng
shú


chéng
shú
zhě
lìng

jiě
tuō

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

shì
míng


fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

yúnmiào
tuó
luó


dāng
zhī

shì
miào
tuó
luó

lüè
yǒu

zhǒng


zhě

tuó
luó


èr
zhě

tuó
luó


sān
zhě
zhòu
tuó
luózhě
néngrěn
tuó
luó


yún
tuó
luó


wèi
zhū


huò


shì
niàn
huì

chí

yóu


chí
wén
wèi
zēng
wén
yán

wèi
wēn

wèi
shàn
tōng


míng

wén
shēn
zhī
suǒ
shècuò
zōngjié


liàng
jīng
diǎn

jīng

liàng
shí
néng
chí

wàng

shì
míngtuó
luó


yún
tuó
luó


wèi

qián
shuō


chà
bié
zhě


liàngxīn
wèi
wēn

wèi
shàn
tōng


jīng

liàng
shí
néng
chí

wàng

shì
míngtuó
luó


yúnzhòu
tuó
luó


wèi
zhū


huò


shì
děng
chí

zài

yóu


zài
jiā
bèi

néng
chú
yǒu
qíng
zāi
huàn

zhū
zhòu
zhāng


lìng

zhāng


jiē
shén
yànshén
yàn

suǒ
táng
juān

néng
chú
fēi

zhǒng
zhǒng
zāi
huàn

shì
míng


zhòu
tuó
luó


yúnnéngrěn
tuó
luó


wèi
zhū


chéng
jiù

rán
jiān

yīn
xíngmiào
huì


chù
kōng
xián


yán
shuō

zēng

yǒu

jiàn

ér
xíng

zhī
liàng
ér
shí


huì
shí

lèi
ér
shí

cháng

jìngfēn
zhōng
shǎo
mián
duō
suǒ
shuōrěn
zhū
zhòu
zhāng


néng


weí


zhòu

yuē

zhī

zhī

zhī

chàn

dīng

fǎn

tuó

shā
shì
zhòu
zhāngshěn


weí
chóu
liàng
guān
chá
shì
zhòu
zhāng
shì
zhèng
xíng


cóng

wén

rán
tōng


liǎo
zhī

shì
zhū
zhòu
zhāng

dōu

yǒu

shì
yuán
chéng
shí

dàn
wéi
shí
liǎo
zhī

zhāngsuǒ
wèishì

guò


qiú

míng
wéi
miào
shàn
tōng

zhòu
zhāng


shì
zhòu
zhāng


zhèng
tōng
suícóng

wén


zhèng
tōng


qiēwèi
shì
tōngqiē
yán
shuō
suǒ
shuō
zhū


xìng
zhī

jiē

chéng
shí

wéi
yǒu
zhū


yán

xìng

shì

xìngzhūxìng

zhèng
tōngguò

gēng
qiú

yóushàn
tōnghuò

zuì
shēng
guǎng
广

huān


yóu
shìtuó
luó


dāng
yántuó
luó

zhāng

suǒshēng
rěnrěn


shì
zhūjiǔ
dāng

jìng
shēng
shàng
pǐn
shēng
jiě
xíng

shēng
rěn
ér
zhuǎn

dāng
zhī
shì
míng


suǒ
yǒu
néngrěn
tuó
luózhōngtuó
luó


tuó
luó


ruò
guòshù

jiéqīng
jìng
shēng
suǒ

jué
dìng
jiān
zhù
guǎng
广


cóng


xià
huò

yuàn

huò

jìng


suī
yǒu
huò

ér

jué
dìngjiān
zhù


guǎng
广shuō


èr
tuó
luó


zhòu
tuó
luó

dāng
zhī

ěr

néngrěn
tuó
luóqián
suǒ
shìshì

ruò
zhū
gōng


fāng
huò

shì
zhū
tuó
luó


fēi
suí
quèděng
míng
wéi

zhǒng
gōngzhě

zhū

zhōng

suǒ
tān
zhuó

èr
zhě


shēng
shì

shēng
gòu
róng

sān
zhě

qiē
suǒ
qiú
děng
shī

huǐ


zhě

zhèng

zhōng
shēn
shēng
xīn


xīn


zhě
cángcángjiā
shēn
xīn
ài

yúnsuǒ
xiū
zhèng
yuàn

dāng
zhī

yuàn
lüè
yǒu

zhǒng


zhě

xīn
yuàn

èr
zhě
shòu
shēng
yuàn

sān
zhě
suǒ
xíng
yuàn


zhě
zhèng
yuàn


zhě

yuàn

ruò
zhū

shàng
zhèng
děng


zuì
chū

xīn

shì
míng

xīn
yuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái
wǎng
shēng
suí
shùn
ráo

yǒu
qíng
zhū
shàn

zhōng

shì
míng
shòu
shēng
yuàn

ruò
zhū


yuàn
néng

dǎo


zhū


yuàn

jìng
jiè
xiū

liàng
děng
shū
shēng
shàn


shì
míng
suǒ
xíng
yuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái
shè
shòu

qiē


shàn


shè
shòu

qiē
suǒ
yǒu
gōng


ruò
zǒng
ruò
bié
suǒ
yǒu
zhèng
yuàn

shì
míng
zhèng
yuàn
yuàn
dāng
zhī

cóng
zhèng
yuàn
suǒ
chūshí
zhǒng

ruò
zhū


yuàn

dāng
láiqiē
zhǒng
shàng
miào
gōng


gōng
yǎng

liàng

biān

lái

dāng
zhī
shì
míngyuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái

shè
shòu
fáng

zhū

shì
zūn
suǒ
yǒu
zhèng


chuán
chí

yǎn
lìng

duàn
huài

dāng
zhī
shì
míng

èr
zhèng
yuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái

cóng

shǐ
duō
tiān
gōng
jiàng
xià

qián
nǎi
zhì


niè
pán

dāng
zhī
shì
míng

sān

yuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái

xíng

qiē
zhǒng


zhèng
xíng

dāng
zhī
shì
míngyuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái


néng
chéng
shú

qiē
yǒu
qíng

dāng
zhī
shì
míngyuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái


qiē
shì
jiè
jiē
néng
shì
xiàn

dāng
zhī
shì
míng

liù

yuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái


néng
jìng
xiū

qiēdāng
zhī
shì
míngyuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái


qiē


jiē
tóng

zhǒng


jiā
xíngchéng

dāng
zhī
shì
míngyuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái

suǒ
yǒu

qiē

dǎo
jiā
xíng
jiē

táng
juān

dāng
zhī
shì
míng

jiǔ

yuàn

ruò
zhū


yuàn

dāng
lái


zhèng

shàng
zhèng
děngdāng
zhī
shì
míng

shí

yuàn
yúnkōng
sānwèi
zhū


guān

qiē
shì
yuǎn


qiē
yán
shuō

xìng
wéi
yǒu
zhū


yán

xìng

xīn
zhèng
ān
zhù

shì
míng


kōng
sānyún
yuàn
sānwèi
zhūděng
suí
guān

yán

xìng
suǒ
yǒu
zhū
shì

yóu
xié
fēn
bié
suǒ

fán
nǎo


zhòng

suǒ
shè
shòu


jiē
wéi

liàng
guò
shī
suǒdāng
lái
shì

yuàn
wéi
xiān
xīn
zhèng
ān
zhù

shì
míngyuàn
sānyún
xiāng
sānwèi
zhūzhèng

weí

yán

xìng
suǒ
yǒu
zhū
shì

qiē
fēn
bié

lùn
zhòng
xiāng

yǒng
miè

jìng


shí
liǎo
zhī

xīn
zhèng
ān
zhù

shì
míngxiāng
sānwèn


wéi

sān
sān
guò

zēngyǒu
èr
zhǒng

wèi
yǒu
fēi
yǒu

yǒu
wéi

wéi
míng
zhī
wéi
yǒu
suǒ
míng
wéi
fēi
yǒu


yǒu
wéi
zhōng
yǒu

yuàn


yàndāng
zhī


jiàn


yuàn
sān

wéi
zhōng
yuàn
niè
pán

zhèng

shè


dāng
zhī


jiàn


xiāng
sān
fēi
yǒu
shìyuànyuàn

rán

fēi
yǒushí
jiàn
wéi
fēi
yǒujiàn

dāng
zhī
jiàn

kōng
sān
shì
sān
zhǒng
sān


zhōng

jīng
qín
xiū
xué


shì
jiàn


shí
liǎo
zhīxíng
xiāng
sān
sān
shíān

shíxiū
shí
liǎo
zhī

wèi


zhōng
zhū
shēng
wén
zhòng

jīng
qín
xiū
xué

yuán
mǎn
zhèng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |