当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第44卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第44卷(注音)shī

lùnshí

juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

gōng
yǎng
qīn
jìn

liàng
pǐn

shí
liù

yúngōng
yǎng
qīn
jìn
xiū


liàng


tuō
nán
yuē

gōng
sān
bǎo
qīn
shàn
yǒu
xiū

liàng
zuì
wéi
hòu

yún

lái
suǒ
gōng
yǎng

lái

dāng
zhī
gōng
yǎng
lüè
yǒu
shí
zhǒng


shè

luó
gōng
yǎng

èr
zhì
duō
gōng
yǎng

sān
xiàn
qián
gōng
yǎngxiàn
qián
gōng
yǎngzuò
gōng
yǎng

liù
jiào

gōng
yǎng


cái
jìng
gōng
yǎng


guǎng
广

gōng
yǎng

jiǔ

rǎn
gōng
yǎng

shí
zhèng
xíng
gōng
yǎng

ruò
zhū


qīn
xiàn
gōng
yǎng

lái

shēn

shì
míng
shè

luó
gōng
yǎng

ruò
zhūwéi

lái
suǒ
zào

qiē
ruò
ruò
kān
ruò
tái
ruò


zhì
duō
xīn
zhì
duō
suǒ

shè
zhū
gōng
yǎng

shì
míng
zhì
duō
gōng
yǎng

ruò
zhū
lái
shēn
huò
zhì
duō
suǒ

qīn
miàn
duì
qián
xiàn
zhǔ
xiàn
jiàn
ér
shè
gōng
yǎng

shì
míng
xiàn
qián
gōng
yǎng

ruò
zhū
lái
suǒ
ruò
zhì
duō
suǒ

xiàn
qián
shī
shè
gōng
yǎng

shízēng
shàngxīn
jìng
xìn

xīn

zuò
shì

weí

ruò


lái

xìng


shì

lái
jīn
shì

qiē

lái

xìng

ruò


lái
zhì
duō

xìng


shì
shí
fāng

biānqiē
shì
jiè
suǒ
yǒu

lái
zhì
duō

xìng

shì


jīn
gōng
xiàn

lái


shì
gōng
yǎng


sān
shì

qiē

lái

gōng
xiàn
zhì
duō


shì
gōng
yǎng


shí
fāng

biānqiē
shì
jiè
ruò
ruò
kān
ruò
tái

ruò

zhì
duō
ruò
xīn
zhì
duō

dāng
zhī
shì
mínggōng
xiàn

xiàn
qián

qiē

lái


zhì
duō

ruò
zhū
xiàn
qián

qiē

láizhì
duō

zuò

lái
xiǎng


wéi
sān
shì

qiē

lái

qiē
shí
fāng

lái
zhì
duō

shī
shè
gōng
yǎng

dāng
zhī
shì
míng


wéi
gōng

xiàn
qiánzhì
duō

ruò
zhūniè
pán
hòu

wéi

lái

zào

xíng
xiàng
ruòruò
kān
ruò
tái

suí

suí
néng
huò

huò
èr
huò

zhòng
duō

nǎi
zhì
bǎi
qiān

zhī
děng
shù


shì
lái
suǒ

shè

xiàn
qián
hóng
guǎng
广
gōng
yǎng

dāng
huò

liàngguǒ

shè
shòu

liàng
guǎng
广

fàn
yóu

néng


liàng
jié

jié
zhōng

duò
è


yóu
shì
yīn
yuán
fēi

yuán
mǎn

shàng
zhèng
děngliáng


zhōng


wéi
gōng
xiàn
qián


zhì
duō

yīng
zhī
huò

guǎng
广


guǒ

ruò
wéi
gōng
yǎng

xiàn
qiánzhì
duō

yīng
zhī
huò
guǒ

ruò

gōng
yǎng
xiàn

xiàn
qián


zhì
duō

yīng
zhī
huò

zuì


guǒ

wéi

yǒu
shàng
ruò
zhū
lái
suǒ
ruò
zhì
duō
suǒ


shè
gōng
yǎng

wéi

shǒu
zuò


shǐ
使


zuò
shǐ
使
péng
yǒu
liáo
shù
qīn
zhǔxiè
duò
zhū
fàng

chù
ér
shè
gōng
yǎng

shì
míngzuò
gōng
yǎng

ruò
zhū
lái
suǒ
ruò
zhì
duō
suǒ


shè
gōng
yǎng

fēi
wéi

zuò


quàn


zuò
shǐ
使
péng
yǒu
liáo
shù
qīn
zhǔ


guó
wáng
wáng


chén
cháng
zhě

shì

ruò

luó
mén
guó


luò
ráo
cái
shāng
zhǔ

xià
zhì

qiē
nán


xiǎo
pín
kuì

è
zhān

luó
děng


qīn
jiào
guǐ
fàn
zhū
shī
gòng
zhù
jìn
zhù

qiētóng
fàn
xíng
zhě
zhū
chū
jiā
zhě
wài
dào
děng
zhòng

lìng


lái
ruò
zhì
duō
suǒ

suí

suí
néng
zuò
zhū
gōng
yǎng

dāng
zhī
shì
míng
xián
gòng
gōng
yǎng

ruò
zhū


xiàn
yǒu
shǎo
fēn

gōng
cái


xīng
bēi
mǐn
xīnshī

pín

shǎoyǒu
qíng

lìng


lái
ruò
zhì
duō
suǒ

chí
yòng
gōng
yǎng

yuàn

dāng
lái
duō
shòu
ān


gōng
yǎng

lái


zhì
duōsuǒ
gōng

dāng
zhī
shì
míng


wéi
jiào

shè
gōng
yǎng


zhōng


ruò
wéi

gōng


zhì
duō

yīng
zhī
huò

guǎng
广


guǒ

ruò
wéi
jiào


yīng
zhī
huò
guǒ

ruò
nénggòng
gōng
yǎng

yīng
zhī
huò

zuì


guǒ

wéi

yǒu
shàng

ruò
zhū
lái
suǒ
ruò
zhì
duō
suǒ


zhū


yǐn
shí


bìng
yuán

yào
gōng
shēn
shí


jìng
wèn

bài
fèng
yíng

zhǎng

zhǒng
zhǒng
xūn
xiāng


xiāng

xiāng

huá
mánzhuàng
gài
fān
dēng


sòng
chèn
zàn


lún
guī
mìng

rào
yòu
xuán
ér
wéi
gōng
yǎng

huò

fèng
shī

jìn
cái
gōng

huò

fèng
shī


zhēn
zhū
liú
li

bèi


shān

chē


nǎo


jīn
yín
chì
zhū
yòu
xuán


shì
děng
bǎo

huò

fèng
shī


huán
chuàn
bǎo

yìn
děng
zhū
zhuāng
yán


nǎi
zhì
fèng
shī
zhǒng
zhǒng
bǎo
líng

huò
sǎn
zhēn

huò
chán
bǎo

ér
wéi
gōng
yǎng

shì
míng
lái
suǒ
ruò
zhì
duō
suǒ

cái
jìng
gōng
yǎng

ruò
zhū
lái
suǒ
ruò
zhì
duō
suǒ

cháng
shí
shī
shè

shàng
suǒ
chén
cái
jìng
gōng
yǎng

ruò
duō
gōng


ruò
miào
gōng


ruò
xiàn
zài
qián

xiàn
zài
qián

ruò

zào
zuò
jiào

zào
zuò

ruò
chún
jìng
xīn
měng

shēng
jiě
xiàn
qián
gōng
yǎng
shì
suǒ
zhǒng
shàn
gēn

huí
xiàng

shàng
zhèng
děng
shì

zhǒng

shuō
míng


guǎng
广

gōng
yǎng

ruò
zhū
lái
suǒ
ruò
zhì
duō
suǒ


shǒu
gōng
yǎng

huái
怀
qīng
màn

lìng

gōng
yǎng


zhù
fàng

xiè
duò

jìng
ér
wéi
gōng
yǎng


qīng

zhì


sǎn
màn
xīnrǎn
xīn
ér
wéi
gōng
yǎngxìn

guó
wáng

chén
zhū
guì
shēng
qián

wéi
cái
jìng

zhà
shè
zhǒng
zhǒng

shì
gōng
yǎnghuángguàn
zhǒng
zhǒng

jué
luó
xiāng
è
jiā
huā
děng


jìng


ér
wéi
gōng
yǎng


shì
liù
zhǒng

shuō
míngrǎn
gōng
yǎng

yòu
zhūshì
cái
jìng
guǎng
广


rǎn

gōng
yǎng

lái

zhì
duō
shí

huòsuǒ

cái
bǎo

huò
cóng

qiú
suǒ
huò
cái
bǎo

huò

zhòng


zài
cái
bǎo

néng
wéi

shì
zhǒng
zhǒng
gōng
yǎngzhòng


zàihuà
zuò
huà
shēn

huò

huò
èr
huò

zhòng
duō

nǎi
zhì
bǎi
qiān

zhī
děng
shùqiē
shēn
jiē


lái

zhì
duō
suǒ

gōng
jìng

bài


cóng

shì


huà
shēn
huà
chū
duō
shǒu

huò
bǎi
huò
qiān
huò
guò
shì
shùqiē
shǒu
jiē
chí

liàng
chū
guò
zhū
tiān
shàng
miào
huá
xiāng
shū
shēng

ài
zhǒng
zhǒng
zhēn
bǎo

fèng
sǎn

lái

zhì
duō
suǒ


cóng

shì

qiē
huà
shēn

huà
chū

liàng
shàng
miào
yīn
shēng


zàn

lái
guǎng
广

shèn
shēn
zhēn
shí
gōngcóng

shì

qiē
huà
shēn

huà
chū

liàng
zuì
shàng
zuì
miào
huán
chuàn

yìn
bǎo
zhuāng
yán


zhuàng
gài
fān
dēng
zhǒng
zhǒng
gōng


gōng
yǎng

lái


zhì
duō

shì
děng
lèizhòng


zàisuǒ
shè
gōng
yǎng
jiē
zhǔ

xīn


shìgēng

qiú

lái
chū
shì

yóu

zhèng


tuì
退
zhuǎnqiē


wǎng
lái
gōng
yǎng
jiē

ài


yòu
zhū


ruòsuǒ

cái
bǎocóng

qiú

cái
bǎo

suǒ
huò
zhòng


zài
cái
bǎo

shè
gōng
yǎng

rán

suǒ
yǒu
huò
shàn

zhōu

huò


zhōu

huò
qiān
shì
jiè
èr
qiān
shì
jiè

huò

sān
qiān

qiān
shì
jiè

nǎi
zhì
shí
fāng

biān


zhū
shì
jiè
zhōng
xià
zhōng
shàng
pǐn
gōng
yǎng

lái

qiē
gōngjìng
xìn

shēng
jiě

xīn

zhōu
biàn

weí

qiē
suíshì


shǎo
yòng
gōng

ér
xīng

biān
guǎng
广

gōng
yǎng

shè
shòu


guǎng
广


liáng

héng
cháng

jiān

zhēn
shàn
xīn


huān

xīn
dāng
qín
xiū
xué
ruò
zhū


shǎo
shí
shǎo
shí

nǎi
zhì
xià

gòu
niú

qǐng
qiē
chǔn
dòng
yǒu
qíng

xiū


bēi

shè

xīnqiē
xíng
xiū

cháng
xiǎng

cháng

xiǎngxiǎngniè
pán
xiū
shēng

xiǎng
sēng

luó

duō
xiū

suí
niàn

shǎo
shí
shǎo
shíqiē


shēng
shǎo
fēn
xià
liè
rěn
zhì
xìn
jiě


yán

xìng
zhēnfēn
bié

xiāng
xīn
zhù


kuàng


ruò
guò
ruò
zēng


shì
shǒusuǒ
shòu
shī
luó
shē
shèfēn

jīng
qín
xiū
xué
qiē

luó

duō

zhū
shè
shì
zhèng
qín
xiū
xué

shì
míng
lái
suǒ
zhèng
xíng
gōng
yǎng


shì
gōng
yǎng
wéi
zuì


zuì
shàng
zuì
shēng
zuì
miào

shàng


shì
gōng
yǎng

guò
qián
suǒ
shuō


qiē
zhǒng
cái
jìng
gōng
yǎng

bǎi
bèi
qiān
bèi
nǎi
zhìshā
tán
bèi
yóu

shí
xiāng

yīng
zhī
shì
míng


qiē
zhǒng
gōng
yǎng

lái


gōng
yǎngshì
gōng
yǎng
ruò

ruò
sēng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

shìsān
bǎo
suǒ
yóu
shí
zhǒng
xiāng
xīng
gōng
yǎng
shí

yīng
yuán

lái


liù
zhǒng
zēng
shàng
zhě

shàng

gōng

tián
zēng
shàngèr
zhě

shàng
yǒu

ēn

zēng
shàngsān
zhě

qiē


èr


duō

děng
yǒu
qíng
zhōng
zūn
zēng
shàng
zhě
yóu


tán
miào
huá

nán
zhí

zēng
shàng
zhě


chū
xiàn
sān
qiān

qiān
shì
jiè
zēng
shàngliù
zhě

qiē
shì
chū
shì
jiān
gōng

yuán
mǎn

qiē


zēng
shàng


yóu
shì
liù
zhǒng
zēng
shàng

lái
suǒ
ruò


lái

suǒ
sēng
suǒ

shǎo
fēn

weí
ér
xīng
gōng
yǎng

shàng
huò

liàng

gōng

guǒ


kuàng

duō
chéng
jiù

xiāng
néng
wéi
shàn
yǒu

yóu

zhǒng
xiāng
shàn
yǒuchéng
jiù

xiāng
lìng
shàn
yǒu
xìng
zuò
xìn

chù

yǒu

zhǒng
shàn
yǒusuǒ
huà
shēng
wéi
shàn
yǒu
shì
zhǒng
qīn
jìn
shàn
yǒu

yóu

zhǒng
xiǎng

shàn
yǒu
suǒ
tīng
wén
zhèng


yóu

zhǒng
chù

shàn
yǒu
suǒ
tīng
wén

shí


shuō

shī

zuò


dāng
zhī


chéng
jiù

zhī
néng
wéi
shàn
yǒu
zhòng
xiāng
yuán
mǎn


zhě
zhù
jiè


zhū
jiè
zhōng

miào
shàn
ān
zhù

quē

chuān
穿

èr
zhě
duō
wén

jué
huì
chéng
jiù

sān
zhě

zhèng


xiū
suǒ
chéng
suí

shēng
shàn

dài
shē
shèzhě
āi
mǐn
bēi
néng
shè


xiàn


zhù

jīng
qín

dài
ráo

zhě

wèi

wéi

xuān
shuō
zhèng

jiào
shí

fēi
yóu
kǒng

wàng
shī
niàn
biàn

liù
zhě
kān
rěnqīng
xiào
diào
nòng

yán
wéi

děng
shì

fēi
ài
yán

zhǒng
zhǒng
è
xíng

jiē

néng
rěn


zhě

juànchōng
qiáng
néng
duōchù
zài

zhòng
shuō
zhèng

shí

yán

jiǎn

xīn


yàn


zhě
shàn
yuán
mǎn

huài

xìng
yán

biàn
liǎo
ruò
zhū
zhǒng
xiāng

zhòng

xiāng
yīng
néng
wéi
shàn
yǒu
suǒ
zuò
zhě


xiān

qiú
zuò


ān


èr
zhě
ānshí
liǎo
zhī

diān
dǎo
jué

sān
zhě


shàn
quán
fāng
biàn
便
shùn

shuō

suí
zhòng
kān
shòu
diào

shì
zhōng

yǒu
néng
yǒuzhě
ráo

xīn

yàn
juàn


zhě


píng
děng

bēi


zhū
yǒu
qíng
liè
zhōng
shēng
pǐn
xīn

piān
dǎng
ruò
zhū


chéng
jiù

xiāng

lìng
shàn
yǒu
xìng
zuò
xìn

chù

lìng

yuǎn
wén

shēng
jìng
xìn


kuàng
qīnzhě
shēng
miào

wēi

yuán
mǎn
wēi


jìng
wēi

qiē
zhī
fēn
jiē

zào
dòng

èr
zhě
dūn


sān

xiàn
xíng

diào

rǎo

sān
zhě

jiǎo


wéi
kuángzhà
xiàn
yán
zhěng
wēizhězhōngshuō

suǒ


yǎng
gōng
jìng
shēng

kān
rěn

ér
cháng


qǐng

shuōhéng
quànguǎng
广
shī

yǎng
gōng
jìng


chǎn
wěi
xīn

yòu
chángxīn
chún
jìng

jiàn

shuōcái
jìng
shēn
shēng
suí
suǒ
huò

yǎng
gōng
jìng
xīn
shēng
huān


jiàn

suǒ


yǎng
gōng
jìng

xīn
huānguò

shì


zhě
jiǎn
yuē

xiān
chǔ


suí

suí
shè
shàn
yǒu


yóu

zhǒng
xiāng


suǒ
huà
shēng
wéi
shàn
yǒu
shì


néng
jiàn


èr
néng
lìng


sān
néng
jiào
shòu


néng
jiào
jiè


néng
shuōshì
zhū

guǎng
广
biàn
yīng
zhī

shēng
wén

jiào
shòu
jiào
jiè

guǎng
广
shuō

qián

zhǒng
xìng
pǐn
dāng
zhī


yóu

zhǒng
xiāng

fāng

yuán
mǎn
qīn
jìn
shàn
yǒushàn
yǒu
yǒu
bìng

bìng
suí
shí
gōng
shì

héng
cháng


ài
jìng
jìng
xìn

èr

shàn
yǒu
suí
shí
jìng
wèn

bài
fèng
yíng

zhǎng

yīn
qín
xiū

jìng

ér
wéi
gōng
yǎng

sān

shàn
yǒu
yǐn
shí


bìng
yuán

yào

shēn
shí


suí
shí
gōng
yǎngshàn
yǒu
ruò
zhèng

zhǐ
ruò

ruò


suí

zài
zhuǎn

yǒu
qīng
dòng


shí
xiǎn

zuò
fèng
jiào
xīn

suí
shí
wǎng

gōng
jìng
chéng
shì
qǐng
wèn
tīng
shòu
ruò
zhūtīng

shí
zuò

zhǒng
xiǎng

yīng
cóng
shàn
yǒu
tīng
wén
zhèngzuò
bǎo
xiǎng

nán
èr
zuò
yǎn
xiǎng

néng

guǎng
广


shēng
miào
huì

yīn
xìngsān
zuò
míng
xiǎngguǎng
广


shēng
huì
yǎnqiē
zhǒng

shí
suǒ
zhī

děng
zhào
zuò

guǒ
shēng
gōng

xiǎng

néng

niè
pán

sānshàng
miào


yīn
xìng
zuò

zuì

shì
yuè
xiǎng


xiàn

zhōng
wèi

niè
pán

sān


shí
jiǎn

zhǐ
guān

zuìyīn
xìng


ruò
zhūcóng
shàn
yǒu
tīng
wén

shí


shuō

shī
yóu

zhǒng
chù

zuò
chún
jìng
xīn
zhǔ
ěr
tīng
huài
jiè

zuòwèi

zuò
xīn

shì

jiè

zhù
jīn

yīng
cóng

tīng


èr

huài


zuòwèi

zuò
xīn

shì
bēi
xìng


jīn

yīng
cóng

tīng


sān

huài


zuòwèi

zuò
xīn

shì
chǒu
lòu


jīn

yīng
cóng

tīng
huài
wén

zuòwèi

zuò
xīn


yán


shàn
zǎo
shì


jīn

yīng
cóng

tīng


dàn
yīng

wénhuài
měi

zuòwèi

zuò
xīnè
duō
huái
怀
fèn
忿
huì


měi
yán
xuān
shuō
zhūjīn

yīng
cóng

tīngshìtīng

shí


shì

chù

yīng
zuò


dàn
yīng
gōng
jìng
shè
shòu
zhèngshuō

shī
wèi
cháng
jiàn
guò

ruò
yǒuhuì
wēi
liè


shuō

shī
xīn
shēng
xián
cóng

tīng
wén
zhèng


dāng
zhī

xíng

qiú


tuì
退
shī
shēng
huì
yúnxiū


liàng

bēi

shè

wèi
zhū


lüè
yǒu
sān
zhǒng
xiū


liàng


zhě
yǒu
qíng
yuán

liàng

èr
zhě

yuán

liàng

sān
zhě

yuán

liàng

ruò
zhū
sān


qiē
yǒu
qíng
ānwéi
yǒu

yǒu
zuì
chū

qiú

zhě

zēng
shàng
yuán
shí
fāng
ān
zhù

dǎo
yǒu
qíng
shēng
jiě

xiū


xīn

dāng
zhī
shì
míng
yǒu
qíng
yuán


ruò
zhū


zhù
wéi

xiǎng
zēng
shàngzhèng
guān
wéi

jiǎ
shuō
yǒu
qíng

xiū


xīn

dāng
zhī


míng

yuán


ruò
zhū
zhū

yuǎn

fēn
bié

xiū


xīn

dāng
zhī


míng

yuányǒu
qíng
yuán

yuán

yuán
sān

chà
bié

bēi

shè
sān
dāng
zhī

ěr

ruò
zhūyǒu

zhěchú

zēng
shàng
yuán
shí
fāng
xiū
bēi

xīn

shì
míng
wéi
bēi

ruò
zhūyǒu

zhěsuí

zēng
shàng
yuán
shí
fāng
xiū


xīn

shì
míng
wéi


ruò
zhū

shì
yǒu

yǒu

sān
zhǒng
yǒu
qíng

suí

yuǎn

chī
tián
tān
huò
zēng
shàng
yuán
shí
fāng
xiū
shè

xīn

shì
míng
wéi
shè


zhōngděng

liàng
yǒu
qíng
yuán
zhě

dāng
zhī

xiāng

wài
dào
gòng

ruò

yuán
zhě

dāng
zhī

xiāng

zhū
shēng
wén


jué
gòng


gòng
wài
dào

ruò

yuán
zhě

dāng
zhī

xiāng

gòng

qiē
shēng
wén

jué

zhū
wài
dào

yòu
zhū


sān
zhǒng

liàng
yīng
zhī
ānsuǒ
shè

wèi

bēizhǒng

liàng
yīng
zhī
suǒ
shè

shì
wèi
wéi
shè


shìqiē

liàng

míng
wéi
āi
mǐn


zhū


chéng
jiùmíng
āi
mǐn
zhě


zhōngyǒu
qíng
jiè

guān
jiàn

bǎi

shí
zhǒngzhū
yǒu
qíng
xiū
bēi

liàng


děng
míng
wéi
bǎi

shí

wèi
yǒu

chà
bié
liú
zhuǎn
zhīqiē
yǒu
qíng


jiē
duò
liú
zhuǎn
yǒu
èr
wéi
gēn
běn


wèi

ài
shì
ruò
biàn
ruò
huài
suǒ
shēng
zhī


èr
chī

shú
shēng


wèi
ruò
měng


shòu
suǒ
chù

zhí


suǒ


chī

mèn
shēng

yuàn
jiē

yóu
shì
yīn
yuán
shòu
èr
jiàn
shòu

wèi
shēn
jiàn
shòu

xīn
jiàn
shòu


yǒu
sān


èr
xíng


sān
huàiyǒu
biéwèi
ài
bié

suǒ
shēng
zhī


èr
duàn
huài


wèi
yóu

shè
zhòng
tóng
fēn

suǒ
shēng
zhī


sān
xiāngwèi
cóng

hòu
shù
shù

shēng
zhǎn
zhuǎn
xiāng

suǒ
shēng
zhī
jìng


wèi
dìng

yǒu
bān
niè
pán

zhū
yǒu
qíng
lèiyùnyǒu
tān

chán
yuán


èr
tián
huì
chán
yuán


sān
hūn
shěn
shuì
mián
chán
yuándiào

è
zuò
chán
yuán
chán
yuányǒu
liùyīnè

yīn


èr
guǒ


shēng
zhū
èsān
qiú
cái
wèiqín
shǒu

yànliù
biàn
huàishì
liù
zhǒng
zǒng
shuō
wéiyǒu
shēng


èr
lǎo


sān
bìngyuàn
zēng
huì


liù
ài
bié
suī


qiú
ér

yǒu
hán


èrsān


zài


liù


nǎo


wèi


děng
zhū
wài
dào
lèi
nǎo


wèi
zāo


shǒu
kuài
děng
chù
wén
méng
děng
chùlèi
wēi

duō
shí
zhùyǒu
jiǔ
shuāi
sǔn


èr

shuāi
sǔn


sān
qīn
zhǔ
shuāi
sǔncái
wèi
shuāi
sǔn
bìng
shuāi
sǔn


liù
jiè
shuāi
sǔnjiàn
shuāi
sǔnxiànjiǔ
hòu
yǒu
shízhū
shí


kuìèr
zhū
yǐn


kuìsān

chéng


kuì
kuì
zhuāng
yán


kuìliù
kuì
xiāng
mán

shì


kuì


kuìjiǔ
zhào
míng


kuìshí
nán

gěi
shì


kuìdāng
zhī

yǒu

jiǔ
zhǒng
qiē


èr
guǎng
广sān

qiē
ménxié
xíngliú
zhuǎn


liù

suí
wéi
hàisuí
zhú


jiǔ

qiē
zhǒngqiē

zhōng

yǒu
èr
宿
yīn
suǒ
shēng


èr
xiàn
yuán
suǒ
shēng


guǎng
广


zhōng

yǒu
cháng
shí


èr
měngsān

lèi
jiānqiē
mén

zhōng

yǒu

luò
jiā


èr
bàng
shēng


sān
guǐ
shì
jièshàn

suǒ
shè


xié
xíng

zhōng

yǒu

xiàn

zhōng
fàn
chù
ráo

suǒ
èr
shòu
yòng
zhǒng
zhǒng

píng
děng
shí
jiè

píng
děng
suǒ
sān

yóu
xiàn


suǒ

qiē

rán
zào
zuò
suǒ

yóu
duō
ān
zhù
fēi

zuò

suǒ
shòu
fán
nǎo
suí
fán
nǎo
chán
suǒ

zhūyóu
duō


zhū
shēn


zhǒng
zhǒng
è
xíng
suǒ
shòu
dāng
lái
zhū
èliú
zhuǎn

zhōng

yǒu
liù
zhǒng
lún
zhuǎn
shēng


dìng
shēng
shēn

dìng

èrdìng

sāndìng

shǐ
使

dìng


péng
yǒu
zǎi
guān
qīn
zhǔ

dìng

liù
cái
wèi

dìng


shēn

dìng
zhě

wèi
xiān
wéi
wáng
hòu
wéi

děng

dìng
zhě

wèi
xiān
wéi


nǎi
zhì
qīn
zhǔ

hòu
shí
lún
zhuǎn
fǎn
zuò
yuàn
hài

è
zhī
shí

cái
wèi

dìng
zhě

wèi
xiān


guì
hòu

pín
jiàn


suí


zhōng

yǒu

qiú
cháng
shòu
寿

suí
suǒ

shēng
duǎn
shòu
寿


èr

qiú
duān
zhèng

suí
suǒ

shēng
chǒu
lòu


sān

shēng
shàng


suí
suǒ

shēng
xià

qiúsuí
suǒ

shēng
pín
qióng
qiúsuí
suǒ

shēng
léi
liè


liù

qiú
liǎo
zhī
suǒ
zhī
jìng
jiè


suí
suǒ


chī

zhì
xiàn
xíng
shēng
qiú
shēng


suí
suǒ

fǎn
wéi

shēng
ér
shēngwéi
hài

zhōng

yǒu
zhū
zài
jiā
zhě


děng
shì
sǔn
jiǎn
shēng


èr
zhū
chū
jiā
zhě
tān
děng
fán
nǎo
zēng

shēng


sān

jiǎn

nǎo
zhī
suǒ
shēngyuàn


nǎo
zhī
suǒ
shēngkuàng

yǎn
nánnǎo
zhī
suǒ
shēng


liù

zhǔ


zhī
suǒ
shēngzhī
jié


sǔn
nǎo
shēngshā

zhuó
jié
chuí


bìn

nǎo
shēng


suí
zhú

zhōng

yǒu
jiǔshì


yǒu

zhǒnghuài

huài
shí


èr
jìn

jìn
shí


sān
lǎo

lǎo
shíbìng

bìng
shí


shí


liù


yǒushì
míngjiǔ

qiúshì
zǒng
shuō
míng
suí
zhúqiē
zhǒng

zhōng

yǒu
shí


wèi

qián
shuōsuǒ
zhì
yǒu

zhǒngyīn


èr
shòu


sān
wéi

shòu

duànchū

yuǎn


jìngsuǒ
duì
zhì
jiā

jiè
jié
xún

shēng


shì
míng
yǒu
èr
zhòng

kuìsān
jiè

píng
děngsuǒ
ài
biàn
huàisān
jiè
fán
nǎo
pǐn

zhòng


shì
míngqiánzǒng
shí
zhǒng


dāng
zhī
shì
míng

qiē
zhǒng

qián

shí

jīn

shí


zǒng
yǒu

bǎi

shí
zhǒng


shì


bēi
suǒ
yuán
jìng
jiè

yuán

jìng


zhū


bēi
shēng

zēng
cháng
xiū

yuán
mǎn
yòu
zhū

yùn

yuán
shí
jiǔ
bēi


děng
míng
wéi
shí
jiǔ
zhǒng
chī

shú


èr
xíng

suǒ
shè


sān

jìngyīnshēng


liù

zuò

nǎojiè
shuāi
sǔnjiàn
shuāi
sǔn


jiǔ

宿
yīn


shí
guǎng
广shí


luò
jiā


shí
èr
shàn

suǒ
shè


shí
sān

qiē
xié
xíng
suǒ
shēng


shí


qiē
liú
zhuǎn


shí


zhì


shí
liù
zēng
cháng


shí

suí
zhú


shí

shòu


shí
jiǔ

zhòng

yóu

yuán

bēi
míng

bēi


yuán
shèn
shēn
wēi

nán
liǎo
zhū
yǒu
qíng

wéi
jìng
shēng


èr

cháng
shí


chéng


wèi
zhū


jīng


liàng
bǎi
qiān

jié


suǒ
chéng

sān

suǒ
yuán
měng

zuò

ér
wèi
zhū


yóu
shì
zuò

bēi
suǒ
zhí
chí

wéi

yǒu
qíng
zhòng

yīn
yuán

shàng
néng

shè
bǎi
qiān
shēn
mìng

kuàng

shēn
mìngcáiqiē
zhǒng
zhì
wéi
zhū
yǒu
qíng

néng
kān
rěnqīng
jìng


wèi
zhūdào
jīu
jìng


qīng
jìng

ruò
zhū

lái

dàolái
qīng
jìng

yòu
zhū


yóu
qián
suǒ
shuō
bǎi

shízhū
yǒu
qíng
xiū
bēi
xīn
shí


wéi
xiū


qiē


suǒ
yǒu
bēi
xīn


néng

zhèng
bēi


jìng

zhèngjìng

zhū
yǒu
qíng

huò
qīn
hòu
xīn


ài
niàn
xīn


zuò
ēn
xīn


yàn
juàn
xīn

dài
shòu

xīn

diào
róu

zài
yǒu
kān
néng
xīn

zhū
shèng
shēng
wén


zhèng
xiàn
guān

dào
jīu
jìngshēn
yuǎn
yàn

xíng
xīn
xiāng

ér
zhuǎn


zhū
yǒu
qíng
bēi
qián
xíng
xīn
zhèng
guān
duò
zài
bǎi

shí
zhǒngyùnshì

suǒ
xiū
bēi
xūn
xiū
xīn
wài
shì

yǒu
shǎo
fēn
ér

néng
shè


jiè


ér

néng
xuéyuàn
hài
ér

néng
rěn


yǒu
jīng
jìn
ér

néngyǒu
jìng

ér

néng
zhèng


yǒu
miào
huì
ér

néng


shì


lái
ruò
yǒu
qǐng
wèn
shuí
suǒ
jiàn


jiē
zhèng

yán
bēi
suǒ
jiàn


qián
suǒ
shuō
liàng
jiē
yǒu

liàng

yuán

suí
zhuǎn

jiē
néng
shè
shòu

liàng
ài
guǒ

jiē

liàng
zhǒng

xiàng
miào
shàn

zuì
suí
zhuǎn

dāng
zhī


jīng
qín
xiū


shì

liàng

néng


zhǒng
gōng

shēng


wèi
yóu
xiūliàng


xiān

zuì
shēng
xiàn


zhù

shè
shòu
zēng
cháng

liàng
zuì
shēngliáng

néng


shàng
zhèng
děng
jiān


wéi

ráo

zhū
yǒu
qíngshēng

zhōng
kān
néng
rěn
shòu

qiē


běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chùfēn
pǐn

shí

zhī

yún
fēntuō
nán
yuē

cán
kuì
jiān

chí

yàn
lùn
shì
zhì

zhèng


ài
jiě

liáng


fēn

zhǐ
guān
xìng
qiǎo
biàn
便
tuó
luó

zhèng
yuàn

sān


yǒu
sān


tuō
nán

yún

míng
wéi


cán
kuì

dāng
zhī
cán
kuì
lüè
yǒu
èr
zhǒng

zhě

xìng

èr
zhě

chù

yán

xìng
zhě

wèi
zhūzuì
xiàn
xíng

néng
zhèng
jué
zhī

wéi
fēishēng
xiū
chǐ

shì
míng
wéi
cán
zhōng
néng
zhèng
jué
zhījìng
wèi
wài
shēng
xiū
chǐ

shì
míng
wéi
kuìxiū
chǐ
běn
xìng

měng


kuàng

xiū


shì

yīng
zhī
míng
wéi


cán
kuì

xìng

yán

chù
zhě

lüè
yǒu

zhǒng

ruò
zhūsuǒ
yīng
zuò

suí
jiàn

ér
shēng
xiū
chǐ

dāng
zhī
shì
míngchù

ruò
zhū
yīng
zuò
suí
shùn
jiàn

ér
shēng
xiū
chǐ

dāng
zhī
shì
míng

èr

chù

ruò
zhū

è
ér
shēng
xiū
chǐ

dāng
zhī
shì
míng

sān

chù

ruò
zhū
suǒ
shēng
è
zuò
yǒu

suí
zhú

shè
ér
shēng
xiū
chǐ

dāng
zhī
shì
míngchù


shì
yīng
zhī
míng
wéi


cán
kuì

chù

yúnjiān

chí
xìng

dāng
zhī

xìng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě

xìng

èr
zhě

chù

yán

xìng
zhě

wèi
néng
jìn
zhì
rǎn

xīn
xìng


suí
fán
nǎo

zài
xíng
xìng

kān
rěn

xìng

zhǒng
zhǒng
zhòng
duō
měng


wèi
suī
xiàn
zài
qián

ér
zhèng
jiā
xíng

qīng
dòng
xìng

xìng
yǒng
xiāng
yīng
néng
zhèngshì


chéng
jiān

chí
xìng


shì
míng
wéi
jiān

chí
xìng

xìng


shì


jiān

chí
xìng
lüè
shuō
yīng
zhī
yǒu


chù


zhě
huì

shēng

lún
zhuǎn
zhǒng
zhǒng


suǒ
huà
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
xié
xíng

èr
zhě
wéi

zhū
yǒu
qíng


shì
shòu
cháng
shí
shēng

liú
zhuǎn

sān
zhě
zāo


lùn
péng
dǎng
zhèng
jìng
nán
jié


chù

zhòng
xuān
yáng
zhě
shì
shòu

qiē


suǒ
yīng
xué
chù


zhě
tīng
wén
guǎng
广

shèn
shēn
nán
shì
míng
jiān

chí
xìng

chù
yúnxīn

yàn
juàn

dāng
zhī


yóu

yīn
yuánqiē
zhèng
jiā
xíng
zhōng
xīn

yàn
juàn


zhě


xìng

yǒuyàn
juàn

èr
zhě

shì

yàn
juàn
xīn

shù
shù
chuànyàn
juàn

sān
zhě


fāng
biàn
便
shè
shòu
jīng
jìn
yǒng
měng
néng
zhèng
suí
guān

qián
hòu
suǒ

zhǎn
zhuǎn
shū
shēng


yàn
juàn


zhě


chéng
jiù
měng

zēng
shàng
miào
huì

zhèng

yàn
juàn


zhězhū
yǒu
qíng

měng

bēi
xīn

āi
mǐn
xīn

héng
cháng
xiàn
qián


yàn
juàn
yúnshàn
zhī
zhū
lùn

wèi
zhū
míng
chù
míng

wén
shēn
xiāng
yīng
zhū


cóng

shàn
shòu
yán
shàn
tōng

shì
zhū

miào


huò
cóng

suǒ
shàn
tīng
shàn
jué

huò

zhuān
jīng
shàn

shànshì
zhī

zhī
wéi

wàng
shī

héng
cháng
jīng
qín

shè
jiā
xíng

yòu
wéi
liǎo
zhī
suǒ

xīn
xīn
hòu
hòu


shū
shēng
chà
bié

suī

wén


dào
jīu
jìng

ér
yóu


jiàn

chéng
shú

huò

jìng
xìn

yóu
shì
xíng
xiāng
dāng
zhī


zhī
zhū
lùn
zhì

liàng
yuán
mǎn

yǒu
diān
dǎo

yúnshàn
zhī
shì
jiān

wèi
zhū

qiē
yǒu
qíng
shì
jiān


shí
liǎo
zhī


shì
shì
jiān

wéi
jiān
yǎn
shèn
wéi

ān

suǒ
wèi
suī
yǒu
shēng
lǎo


shù
shù

shēng

ér
zhū
yǒu
qíng

lǎo

děng
shàng
shēng
chūshí
zhī

yòu
zhūshí
liǎo
zhī
yǒu
qíng
shì
jiān
yǒu
zhū
huì
zhuó
zhuó
shì
zēng
shí


zhū
huì
zhuó
zhuó
shì
jiǎn
shí

wèi


zhuó


zhě
shòu
寿
zhuó

èr
zhě
yǒu
qíng
zhuó

sān
zhě
fán
nǎo
zhuó


zhě
jiàn
zhuó


zhě
jié
zhuójīn
shí
rén
shòu
寿
duǎncháng
shòu
寿
zhě

guò
bǎi
nián


shí

ěr

shì
míng
shòu
寿
zhuójīn
shí
yǒu
qíng
duō
fēn

shí
shí
shā
mén
ruò

luó
mén


shí
jiā
cháng

zūn
jìng
zhě
zuò


zhě
zuò
suǒ
zuò
zhě

jīn
shì
zuì

hòu
shì
zuì

jiàn

wèi


xiū
huì
shī

zuò
shòu
zhāi


shòu
jìng
jiè


shí

ěr

shì
míng
yǒu
qíng
zhuójīn
shí
yǒu
qíng
duō
fēn

fēi

tān

píng
děng
tān

zhí
chí
dāo
jiàn
zhí
chí

zhàng
dǒu
sòng
zhèng
jìng

duō
xíng
chǎn
kuáng
zhà
wěi
wàng

shè
shòu
xié


yǒu

liàng
zhǒng
è

shàn

xiàn

liǎo
zhī


shí

ěr

shì
míng
fán
nǎo
zhuójīn
shí
yǒu
qíng
duō
fēn
wéi
huài
zhèng

wéi
miè
zhèng


zào

zhòng
duō
xiàng

zhèngwàng
tuī
qiú
xié

xié


wéi
xiānshí

ěr

shì
míng
jiàn
zhuójīn
shí
jiàn
jǐn
zhōng
jié

xiàn
yǒu
zhòng
duō

jǐnjiàn
bìng
zhōng
jié

xiàn
yǒu
zhòng
duō

bìngjiàndāo
bīng
zhōng
jié

xiàn
yǒu
zhòng
duō

xiāng
cán
hài
dāo
bīng
shí

ěr

shì
míng
jié
zhuó

shì
míngshí
liǎo
zhī
yǒu
qíng
shì
jiān

yòu
zhūshí
liǎo
zhī
zhū

shì
jiān

huài
chéng
shì
jiān

huài
chéng

chà
bié
ér
zhī

yòu
zhū
shì
jiān


shì
jiān


shì
jiān
miè


néng
wǎng

shì
jiān

xíng


néng
wǎng

shì
jiān
miè
xíngshì
jiān
ài
wèi
guò
huàn


chū


jiē

shí
zhī

yòu
zhūshí
liǎo
zhī

yǎn
nǎi
zhì

zhū


yùn


zào

chéng
shì

shēn

wéi
yǒu
ěr
suǒ
jiǎ
míng
rén
xìng


zhōng
suǒ
yǒu
xiǎng

huò

huò
yǒu
qíng


wéi
yǒu
xiǎng


zhōng
suǒ
yǒu

hào
yán
shuō


yǎn
jiàn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


zhī
wéi
yǒu

hào
yán
shuō


zhōng
suǒ
yǒu
shì


yán

wèi

cháng
lǎo

yǒu

shì
míng

shì
zhǒng
lèi

shì

xìng


shì
yǐn
shí

shì
lǐng


ruò

ruòshì
cháng
shòu
寿

shì
jiǔ
zhù


shì
jìn

shòu
寿
liàng
biān
wéi
yǒu
shì

yán
shuō

jiē

shí
zhī

yóu
zhūshí
liǎo
zhī
yǒu
qíng
shì
jiān
liú
zhuǎn
chà
bié

ruò

shì
jiān
liú
zhuǎn
chà
bié

ruò

zhǒng
xiāng
guān
shì
jiān

ruò
zhū
shì
jiān
suǒ
yǒu
shēng


shì

shuō
míng
shàn
zhī
shì
jiān
ruò
jiàn
nián


zūn
shēng
zhě

néng
zhèng
fèng
yíng

zuò
yán
zuò

jìng
wèn

bài

zhǎng
yīn
qín
xiū

jìng


ruò
jiàn
nián


xiāng

zhě

néng
zhèng
wèn
xùn

chóu
duì
huān
wèi


ruǎn
měi
yán
gòng
xīng
tán
lùnděng
màn
ér


liàng

ruò
jiàn
nián


bēi
liè
zhě

suí

suí
néng
quàn
xiū
shēng

xiǎn
shí

shǎo


shí
duō
guò
zhōnglìng

chǐ
kuìqīng
líng
lìng
xīn
tuì
退
méi

zhī
yǒu

qiú
ruò
cái
ruò


zhōng

bèi
miàn


pín

shī

miè
tuì
退
róng


shì

qiē
liè
děng
shēng
pǐn
zhū
yǒu
qíng
lèi

ruò
jiàn

shí
xiān

wèi
wèn
zàn
yán
shàn
lái


dǎo
ān
chù
néng
zhèng
suí

shè

cái


suī
chù
zūn
shēng
ér

yǒu
qíng
zhōng

guāi
zhēnjiāo
ào

suǒ
shè
yǒu
qíng
zòng
huái
怀

gěi

yǒu
bìng

bìng
zhōng


juān

shēn

suí
shùn

ruò
shí

shí

qiē
děng
xīn

wéi
yǒu
wéi
péng

yuàn
qiē
yǒu
qíng

suí

suí
néng
zuò

zuòtuō

mén


yōu

lìngzhù

ān


ruò
yǒu
yīn
yuán

xiàn
tán
xuè

chèn

ér
wéi
fēi

chèn


suī

qíng
jiāo

xiāng
qīn

nián
shì

děng

guāi

zhěgòng
tán
fěi
rén
yán
lùn

zhōngjiǔ
huái
怀
fèn
忿
hèn

shè

zàn


chì

huì

ruò

wéi

shēn
huò
shànhuò

zhèng


huò
shěng

guò
ér

kāi
jiě


qiǎn
xīn
ān
jìng
ér

qīng
zào

shēn

shěn
xiáng


néng
yuǎn

shí

gòu


cáng
yǐn
liù
fāng

yuǎn

è
yǒu
shè

shàn
yǒu


shì

qiē
yīng
zhī


shī
qiā
luò
jiā

jīng
zhōng
shuō

huò
wéi
xiànshì

cái
wèi
xiāng
yīng

shǒupíng
děng
yǎng
mìng


zhū
shì
jiān
gōng
qiǎo

chù
jiē

shàn
qiǎo


chǎn

huàn
xìng

kuángzuì
xiàn
xíng
shēn
huái
怀
cán
chǐ

zhèng
xíng


zūn
zhòng
zhèng
xíng
shǒu

zhèng
xíng

yǒu
suǒ


shēn


xìncái


suǒ
guīdài


zhōng

wéi
hàn

fēn
suǒ

gòng
cái
píng
děng

jiǎo

gòng
zhī
zhēn
bǎo

mài
zhě

shí
chèn
bǎo
chóu
jià


wǎng
háoshì
shí

lìng

guǐ
fàn

wéi

shì
jiān
biàn
zhèng

jié


suǒ
yīng
zuò


shì
zhōng


zhèng
lái
qiú
jiē
wéi
zhù
bàn

dūn
zhì

dòng

tuō

yuán

shàn
yíng
shì

fēi
wéi

shàn

ruò
wéi

wáng


zhì
shìfēi


hǎoruò


zhòng
quàn
shè
è
jiè
lìng
xiū
shàn
jiè

chéng
jiù

zhǒng
xián
shèng

yán

wèi

suǒ
jiàn
wèn

yán
jiàn


wén
jué
zhī
wèn

yán
zhī


suǒ

jiàn
wèn


jiàn


suǒ

wén

jué

zhī
wènzhī


chéng
jiù

shì
děng
shì
jiān
zhèng
suǒ
yīng
zhīshì
jiān
zhèng
suǒ
yīng
zhuǎn
qiē
jiē

shí
zhī

shì

míng
wéi
shàn
zhī
shì
jiān

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |