当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第43卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第43卷(注音)shī

lùnshí
sān
juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

jìng

pǐn

shí
sān

yúnjìng


luó

duō


tuō
nán
yuē


xìng

qiē
nán

qiē
mén
shàn
shì


qiē
zhǒng
suì
qiú
èr
shì

qīng
jìng


shì
jiǔ
zhǒng
xiāng
míng
lüè
shuō
jìng

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng
jìng


míng
wéi


jìng


luó

duō


zhě

xìng
jìng


èr
zhě

qiē
jìng


sān
zhě
nán
xíng
jìngzhě

qiē
mén
jìngzhě
shàn
shì
jìng


liù
zhě

qiē
zhǒng
jìngzhě
suì
qiú
jìngzhě

shì

shì

jìng


jiǔ
zhě
qīng
jìng
jìng

yún
xìng
jìng


wèi
zhū

cáng
wén

wéi
xiān

suǒ
yǒu
miào
shàn
shì
chū
chū
jiān
xīn

jìng
xìng

xīn
zhèng
ān
zhù
huò
shē


pǐn
huò


shè

pǐn
huò
shuāng
yùn
dào


tōng
èr
pǐn

dāng
zhī

shì


suǒ
yǒu
jìng


xìng
yún
qiē
jìng


wèi

jìng

lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
shì
jiān
jìng


èr
zhě
chū
shì
jiān
jìng


dāng
zhī

èr
suí

suǒ
yīng

yǒu
sān
zhǒng


zhě
xiàn


zhù
jìng


èr
zhě
néng
yǐn


děng
chí
gōng

jìng


sān
zhě
ráo

yǒu
qíng
jìng


ruò
zhū


suǒ
yǒu
jìng


yuǎn


qiē
fēn
bié

néng
shēng
shēn
xīn
qīng
ān
zuì


jìng
yuǎn

jiāozhū
ài
wèi
mǐn

qiē
xiāng

dāng
zhī
shì
míng


xiàn


zhù
jìng


ruò
zhū


suǒ
yǒu
jìng


néng
yǐn
néng
zhù
zhǒng
zhǒng
shū
shēngliàng
shí

zhǒng
xìng
suǒ
shè
děng
chí


shì
děng
chí


qiē
shēng
wén


jué
děng

zhī

míng


kuàng
néng


ruò
zhū


suǒ
yǒu
jìng


néng
yǐn
néng
zhù

qiē


jiě
tuō
shēng
chù
biàn
chù

ài
jiě

zhèng
yuàn
zhì
děng

gòng
zhū
shēng
wén
suǒ
yǒu
gōng


dāng
zhī
shì
míng
néng
yǐn


děng
chí
gōng

jìng
ráo

yǒu
qíng
jìng

yǒu
shí

zhǒng


qián
yīng
zhī

wèi
zhūzhǐ
jìngzhū
yǒu
qíng
néng
yǐn
shìzuò
zhù
bàn

yǒu

zhě
néng
wéi
chúzhū
yǒu
qíng
néng


shuō


yǒu
ēn
zhě
zhī
ēn
zhī
huì
xiàn
qián
chóu
bào


zhū

wèi
néng
wéi
jiùsàng
shī
chù
néng
jiě
chóu
yōu


yǒu
kuì

shī


cái


zhū

zhòng
shàn
néng
kuāngzhū
yǒu
qíng
shàn
suí
xīn
zhuǎn


shí
yǒu

zàn
měi
lìngzhū
yǒu
guò
néng
zhèng
diào


wéi

xiàn
tōng
kǒng

yǐn
shè


shì

qiē
zǒng
míngqiē
jìngwài

yǒu
ruò
guò
ruò
zēng
yúnnán
xíng
jìng


wèi

jìng

lüè
yǒu
sān
zhǒng

ruò
zhūnéng
ān
zhù
guǎng
广

shū
shēng


shàn
chéng
shú
duō
suǒ
yǐn

zhū
jìng

zhù

suíshè

zuì
shēng
zhū
jìngmǐn
yǒu
qíng


děng
guān

liàng

yǒu
qíng
shì

wéi
zhū
yǒu
qíng


chéng
shú

huán
shēng

jiè

dāng
zhī
shì
míng
nán
xíng
jìng


ruò
zhūzhǐ
jìng


néng

zhǒng
zhǒng

liàng

shù

chāo
guò

qiē
shēng
wén

jué
suǒ
xíng
jìng
jiè


děng
chí

dāng
zhī
shì
míngèr
nán
xíng
jìng


ruò
zhūzhǐ
jìngzhèng

shàng
zhèng
děngdāng
zhī
shì
míngsān
nán
xíng
jìng


yún
qiē
mén
jìng


wèi

jìng

lüè
yǒu

zhǒng


zhě
yǒu
xún
yǒu

jìng


èr
zhě


xíng
jìng


sān
zhě


xíng
jìngzhě
shè

xíng
jìng

yúnshàn
shì
jìng


wèi

jìng

lüè
yǒu

zhǒng


zhě

ài
wèi
jìng


èr
zhě


xíng
jìng


sān
zhě
bēi

xíng
jìngzhě


xíng
jìngzhě
shè

xíng
jìng

yún
qiē
zhǒng
jìng


wèi

jìng

liù
zhǒng

zhǒng

zǒng
shí
sān
zhǒng

yán
liù
zhǒng
zhě


zhě
shàn
jìng


èr
zhě


biàn
huà
jìng


sān
zhě
shē


pǐn
jìngzhě


shè

pǐn
jìngzhě
zhèng
shěn

weí
jìng


liù
zhě
néng
yǐn
shén
tōng
wēi

gōng

jìng


yán

zhǒng
zhě


zhě
míng
yuán
jìng


èr
zhě

yuán
jìng


sān
zhě
zhǐ
xiāng
yuán
jìngzhě

xiāng
yuán
jìngzhě
shè
xiāng
yuán
jìng


liù
zhě
xiàn


zhù
jìngzhě
néng
ráo


jìngshì
shí
sān
zhǒng
míng
wéiqiē
zhǒng
jìng

yúnsuì
qiú
jìng


wèi

jìng

lüè
yǒu

zhǒng


zhě

zhū

yào
shuāng
báo


guǐ
suǒ
mèi
děng
zhǒng
zhǒng
zāi
huàn

néng

néng
chéng
zhòu
shù
suǒ

jìng


èr
zhě

jiè

wéi
suǒ
shēng
zhòng
bìng

néng
chú
jìng


sān
zhě

zhū

jǐn

zāi
hàn
děng
xiàn
zài
qián
shí

xīng
zhì
gān

jìngzhě


zhǒng
zhǒng
rén
fēi
rén
zuò
shuǐ


wèi

néng
zhèng


jìngzhě


yǐn
shí
duò
zài
kuàng

zhū
yǒu
qíng
lèi

néng
shī
yǐn
shí
jìng


liù
zhě


cái
wèi
suǒ
huà
yǒu
qíng

néng
shī
zhǒng
zhǒng
cái
wèi
jìngzhě

shí
fāng
jiè
fàng

yǒu
qíng

néng
zhèng
jiàn
huì
jìngzhě

zhū
yǒu
qíng
suí
suǒ
shēng

suǒ
yīng
zuò
shì

néng
zhèng
zào
zuò
jìng

yún
shì

shì

jìng


wèi

jìng

lüè
yǒu
jiǔ
zhǒng


zhě
shén
tōng
biàn
xiàn
diào

yǒu
qíng
jìng


èr
zhě

shuō
biàn
xiàn
diào

yǒu
qíng
jìng


sān
zhě
jiào
jiè
biàn
xiàn
diào

yǒu
qíng
jìngzhě

zào
è
zhě
shì
xiàn
è

jìngzhě

shī
biàn
zhě
néng
shī
biàn
cái
jìng


liù
zhě

shī
niàn
zhě
néng
shī
zhèng
niàn
jìngzhě
zhì
zào
jiàn


diān
dǎo
lùn
wēi
miào
zàn
sòngjiā

néng
lìng
zhèng

jiǔ
zhù
jìngzhě

zhū
shì
jiān
gōng
qiǎo

chù

néng
yǐn


ráo

yǒu
qíng

zhǒng
zhǒng
shū
suàn


shù
yìn
chuáng
zuò
sǎn
xiè


shì
děng
lèi
zhǒng
zhǒng
chà
bié

shēng
zhòng


néng
suí
zào
zuò
jìng


jiǔ
zhě

shēng
è

suǒ
huà
yǒu
qíng

wéi

zàn
shí


zhòng


fàng

guāng
míng
zhào
chù
jìng

yúnqīng
jìng
jìng


wèi

jìng

lüè
yǒu
shí
zhǒng


zhě
yóu
shì
jiān
jìng

zhū
ài
wèi
qīng
jìng
jìng


èr
zhě
yóu
chū
shì
jìng

yǒu
rǎn

qīng
jìng
jìng


sān
zhě
yóu
jiā
xíng
jìng
qīng
jìng
jìngzhě
yóu

gēn
běn
jìng
qīng
jìng
jìngzhě
yóu
gēn
běn
shēng
jìn
jìng
qīng
jìng
jìng


liù
zhě
yóu

zhù
chū

zài
jìng
qīng
jìng
jìngzhě
shè
jìnghuán
zhèng


zài
jìng
qīng
jìng
jìngzhě
shén
tōng
biàn
xiàn

zài
jìng
qīng
jìng
jìng


jiǔ
zhě


qiē
jiàn

jìng
qīng
jìng
jìng


shí
zhě

qiē
fán
nǎo
suǒ
zhī
zhàng
jìng
qīng
jìng
jìng


shì
jìng


liàng

biān

néng


guǒ

yuán
mǎn
jìng


luó

duō

néng


shàng
zhèng
děng


zhèng
dāng
zhèng
jīn
zhèng

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

huì
pǐn

shí

yúnhuì

luó

duō


tuō
nán
yuē


xìng

qiē
nán

qiē
mén
shàn
shì


qiē
zhǒng
suì
qiú
èr
shì

qīng
jìng


shì
jiǔ
zhǒng
xiāng
shì
míng
lüè
shuō
huì

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng
huì

míng
wéi


huì

luó

duō


zhě

xìng
huì

èr
zhě

qiē
huì

sān
zhě
nán
xíng
huì


zhě

qiē
mén
huì


zhě
shàn
shì
huì

liù
zhě

qiē
zhǒng
huì


zhě
suì
qiú
huì


zhě

shì

shì

huì

jiǔ
zhě
qīng
jìng
huì
yún
xìng
huì

wèi
néngqiē
suǒ
zhī


qiē
suǒ
zhī
jiǎn

zhūyuán

qiē

míng
chù
zhuǎnmíng
chù

èr
yīn
míng
chù

sān

fāng
míng
chù


shēng
míng
chù


gōng

míng
chù

dāng
zhī

shìqiē
huì
zhī

xìng
yún
qiē
huì

dāng
zhī

huì
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
shì
jiān
huì

èr
zhě
chū
shì
jiān
huì


èr
lüè
shuō

yǒu
sān
zhǒng


néng

suǒ
zhī
zhēn
shí
suí
jué
tōng

huì

èr
néng


suǒ
shuō

míng
chù

sān

zhōng
jué
dìng
shàn
qiǎo
huì

sān
néng
zuò

qiē
yǒu
qíng


huì

ruò
zhū
yán
shuōxìng

huò

zhēn

jiāng

jué


huò

zhēn

zhèng
jué

shí

huò

zhēn

jué


hòu
suǒ
yǒu
miào
huì

zuì
shēng

jìng
míng
liǎo
xiàn
qián


yǒu
fēn
bié

zhū

lùnqiē


píng
děng
xìngzǒng
xiāng
jīu


qiē
suǒ
zhī
biān


yuǎn

zēng

sǔn
jiǎn
èr
biān
shùn

zhōng
dào

shì
míng


néng

suǒ
zhī
zhēn
shí
suí
jué
tōng

huì

ruò
zhū
míng
chù
jué
dìng
shàn
qiǎo

guǎng
广
shuō

qián

zhǒng
xìng
pǐn
yīng
zhī

xiāngsān

zhōng
jué
dìng
shàn
qiǎo

wèi

néng
yǐn

néng
yǐn
fēi

néng
yǐn
fēi


fēi
fēi

jiē

shí
zhī


shì

chù
suǒ
yǒu
miào
huì
shàn
qiǎo
shè
shòu

néng

yuán
mǎn
guǎng
广


shàng
miào
zhì

liáng


zhèng

shàng
zhèng
děngnéng
zuò

qiē
yǒu
qínghuì
yǒu
shí

zhǒng

qián
yīng
zhī
wèi
suǒ
yǒu
miào
huì

dāng
zhī
shì
míng
ráo

yǒu
qíng
huì
yúnnán
xíng
huì

dāng
zhī

huì
lüè
yǒu
sān
zhǒng

ruò
zhū


néng
zhī
shèn
shēnzhì

shì
míng


nán
xíng
huì

ruò
zhū


néng
liǎo
yǒu
qíng
diào

fāng
biàn
便
zhì

shì
míng

èr
nán
xíng
huì

ruò
zhū


liǎo
zhī

qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè

zhàng
ài
zhì

shì
míng

sān
zuì
nán
xíng
huì
yún
qiē
mén
huì

dāng
zhī

huì
lüè
yǒu

zhǒng

wèi

shēng
wén
cángcáng
suǒ
yǒu
shēng
miào
wén
suǒ
chéng
huì

suǒ
chéng
huì


néng
suǒ
yīng
zuò
yīng
suí
zhuǎn
zhōng
suǒ

yīng
zuò
yīng
zhǐ

zhōng
suǒ
shè
huì


xiū


suǒ
shè
sān


duō


liàng
huì
yúnshàn
shì
huì

dāng
zhī

huì
lüè
yǒu

zhǒng


tīng
wén
zhèng

suǒ

chéng
huì

èr

zhèng
zuò


xíng
huì

sānxíng
fāng
biàn
便

xíng
huìzhū


zhù

ān


diān
dǎo
zhōng
shàn
jué
dìng
huì


shè
fán
nǎo
huì


yǒu

mén

wēi

huìsuǒ
zhī

suǒ
yǒu
xìng


èr
zhōu
bèi
huìsuǒ
zhī
jìn
suǒ
yǒu
xìng


sān

shēng
huì


宿
zhì

liáng
suǒ

chéng
jiào
huì

néng

zhū

zhū


zhòng
suǒ
wénshòu
chí
zhèng
huì

cóng
jìngnǎi
zhì
dào
jīu
jìng

suǒ
shè
shòu

yún
qiē
zhǒng
huì

dāng
zhī

huì
liù
zhǒng

zhǒng

zǒng
shí
sān
zhǒng

liù
zhǒng
huì
zhě

wèi

zhū


zhì

zhì
miè
zhì
dào
zhì


jīu
jìng
wèi
jìn
zhì

shēng
zhì

shì
míng
liù
huì


zhǒng
huì
zhě

wèi

zhì

lèi
zhì

shì

zhì

shén
tōng
zhì

xiāng
zhì

shí

qián
xíng
zhì


dào

zhōng
zhèng
dào

zhì
yúnsuì
qiú
huì

dāng
zhī

huì
lüè
yǒu

zhǒng

mén
zhì

suǒ
wèi
ài
huì

èr


xiāng
zhì

suǒ
wèi
ài
huì

sān


shì

zhì

suǒ
wèi


shì


ài
huì
pǐn
lèi

chà
bié
zhì

suǒ
wèi


biàn
cái

ài
huì

qiē
cūi


lùn
huì

liùqiē
chéng


lùn
huì

qiē
zhèng
xùn
yíng
wéi
jiā
zhǔ
jiā
chǎn
huì

qiē
shàn
jiě
zhǒng
zhǒng
wáng
zhèng
shì

huì
yún
shì

shì

huì

dāng
zhī

huì
lüè
yǒu
jiǔ
zhǒng

wèi
zhū
míng
chù

néng
shàn
míng
jìng
shàn
ān
zhù
huìfāng
míng
chù

yīn
míng
chù

shēng
míng
chù

shì
gōng

míng
chù

néng
shàn
míng
jìng
fēi
ān
zhù
huì


qiēyòng

shì


míng
chù
shàn
míng
jìng
huì

wéi

zhǐ
chī
fàng

qiè
ruò
qín
xiū
zhèng
xíng
suǒ
huà
yǒu
qíng

shì
xiàn
jiào
dǎo
zàn

qìng
wèi
huì
yúnqīng
jìng
huì

dāng
zhī

huì
lüè
yǒu
shí
zhǒng


zhēn
shí

yǒu
èr
zhǒng
huì

wèi
yóu
jìn
suǒ
yǒu
xìngsuǒ
yǒu
xìng

zhēn
shí
liú
zhuǎn

yǒu
èr
zhǒng
huì

wèi

zhèng
yīn
guǒzhí
shòu

yǒu
èr
zhǒng
huì

wèi
diān
dǎo

diān
dǎo

shí
liǎo
zhīfāng
biàn
便

yǒu
èr
zhǒng
huì

wèi

qiē
suǒ
yīng
zuò

suǒ

yīng
zuò


shí
liǎo
zhījīu
jìng

yǒu
èr
zhǒng
huì

wèi

rǎn

shí
liǎo
zhī

rǎn


qīng
jìng

shí
liǎo
zhī
qīng
jìngshì
shí
zhǒng
chà
bié
jìng
huì

dāng
zhī
shì
míng
zuì
shēng
jìng
huì

shìshàn
jué
dìng

liàng
miào
huì

néng
zhèng

guǒ

néng
yuán
mǎn
huì

luó

duō


zhèng

shàng
zhèng
děng

shì
liù
zhǒng

luó

duō

shì
zūn
lǎn
zhōng
chù
chù
sǎn
shuō

jīn


zhōng
shè
zài

chù
lüè
shuō
yīng
zhī

wèi

suǒ
shuō


lǎn
zhōng
suǒ
yǒu
shī

luó

duō

nǎi
zhì
huì

luó

duō

huò
biāo
huò
shì

jiēhuò

xìng
shī
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
huò
qīng
jìng
shī


shè
shòusuǒ
yīng
jiē
dāng
liǎo
zhī


shì
suǒ


suǒ
xuān
shuō

jiè
nǎi
zhì
huì


shè
shòusuǒ
yīng

dāng
liǎo
zhī

yòu
zhū

lái
wéi


shí

suǒ
xíng

qiē


xíng
zhōng

suǒ
yǒu

liàng
běn
shēng
xiāng
yīng
nán
xíng

xíng

dāng
zhī

qiē

shī
xiāng
yīng

zhǐ

shī


shuō

shī


shì
jiè
rěn
jīng
jìn
jìng

huì

xiāng
yīng

zhǐ
jiè
rěn
jīng
jìn
jìng

huì

dāng
zhī

ěr

huò
wéi

shī
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
huò
wéi

huì

huò


èr
huò


sān

huòhuò
huòqiē

liù

luó

duō
jiē
yīng
liǎo
zhī


shì
liù
zhǒng

luó

duōwéi
zhèng

shàng
zhèng
děng


guǒ


jīng
qín
xiū

shì

bái

míng

míng

bái

hǎi

shì

qiē
yǒu
qíng

qiē
zhǒng
lèi
yuán
mǎn
zhī
yīn

míng
wéi
yǒng
shī

bǎo
quán
chí

yòu


shì
suǒ


liàng

zhì

liáng

gēng


guǒ

gòng
xiāng
chèn

wéi
chú

shàng
zhèng
děng


běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

shè
shì
pǐn

shí

yún
zhǒng
shè
shì


tuō
nán
yuē


xìng

qiē
nán

qiē
mén
shàn
shì


qiē
zhǒng
suì
qiú
èr
shì

qīng
jìng


shì
jiǔ
zhǒng
xiāng
míng
lüè
shuō
shè
shì

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng
shè
shì

míng
wéizhǒng
shè
shì


zhě

xìng
shè
shì

èr
zhě

qiē
shè
shì

sān
zhě
nán
xíng
shè
shì


zhě

qiē
mén
shè
shì


zhě
shàn
shì
shè
shì

liù
zhě

qiē
zhǒng
shè
shì


zhě
suì
qiú
shè
shì


zhě

shì

shì

shè
shì

jiǔ
zhě
qīng
jìng
shè
shì

yún
xìng
ài


wèi
zhūzhū
yǒu
qíng

cháng

xuān
shuō
yuèyǐn
shèdāng
zhī
shì
míng
lüè
shuō


ài


xìng
yún
qiē
ài


wèi

ài

lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě


shè
wèiyóu

héng
shí
duì
zhū
yǒu
qíng

yuǎn

pín

xiān

shàn
yán

shū
yán
píng
shì
hán
xiào

wéi
xiān
huò
wèn
ān
yǐn

xiáng

huò
wèn
zhū
jiè
diào
shì

huò
wèn
zhòu
huò
mìng
qián
jìn
shàn
lái


shì
děng
xiāng
wèi
wèn
yǒu
qíng

suí
shì

zhuǎn
shùn

rén
xìng

èr
zhě


shè
qìng
yuè


yóu

ruò
jiàn
yǒu
qíng


juàn
zhǔ
cái


suǒ
chāng
shèng
ér


zhī


yīng
jué


shēn
qìng
yuè

huò
zhī
xìn
jiè
wén
shè
huì
zēng


qìng
yuè

sān
zhě


shè
shēngyóu

xuān
shuō

qiē
zhǒng

yuán
mǎn

jiào
xiāng
yīng
zhī
ān


qiē
yǒu
qíng

héng
cháng
xiàn
qián

shēng


ér
wéi
ráo


shì
míngqiē
ài

chà
bié
yīng
zhī
yún

lüè
shuō

shìqiē
ài


dāng
zhī


lüè
wéi
èr
zhǒng


suí
shì

guǐ


èr
shùn
zhèng

jiào


ruò
wèi


ruò
qìng
yuè


dāng
zhī
shì
míng
suí
shì

guǐ


ruò
shēngdāng
zhī
shì
míng
shùn
zhèng

jiào

yúnnán
xíng
ài


dāng
zhī


lüè
yǒu
sān
zhǒng

ruò
zhūnéng
shā
hài
yuàn
jiā
è
yǒu


shàn
jìng
xīn

huì
zhuó
xīnwéi
shuō

ruò
wèi


ruò
qìng
yuè

ruò
shēngdāng
zhī
shì
míng
nán
xíng
ài


ruò
zhū
shàng
pǐn

chī
dùn
gēn
zhū
yǒu
qíng
suǒ

xīn


wéi
shuō
zhǒng
zhǒng

jiào

shì
shòu

láo


shàn
shè


dāng
zhī
shì
míngèr
nán
xíng
ài


ruò
zhū
chǎn
zhà

kuáng
qīn
jiào
guǐ
fàn
zūn
cháng
zhēn
shí

tián

xíng
xié
è
xíng
zhū
yǒu
qíng
suǒ


xián
hèn
xīn

huì
nǎo
xīn


wéi
shuō

ruò
wèi


ruò
qìng
yuè

ruò
shēngdāng
zhī
shì
míngsān
nán
xíng
ài

yún
qiē
mén
ài


dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒngduàn
zhū
gài
xiàng
shàn

zhě

wéi
shuō
xiān
shí
suǒ
yīng
zuò


èr
yuǎn

zhū
gài
xīn
diào
shàn
zhě

wéi
shuō
zēng
jìn

shèng

děng
xiāng
yīng
zhèng


sān
zài
jiā
chū
jiā
duō
fàng

zhě


dǎo
jiàn
huì

fāng
biàn
便
lìng

chū

fàng

xíng
zhù

fàng

xíngzhū

zhōng
duō

huò
zhě

wéi
lìng
dāng
lái


huò


wéi
shuō
zhèng

lùn

jué

yúnshàn
shì
ài


dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhū


wéi
suǒ
huà
shēng

néng
shuō

lái

zhū


yǒu
yīn
yuán


yǒu
chūyǒu
suǒyǒu
yǒng
jué


yǒu
shén
biàn


ruò
suǒ
shuō


chù
yǒu
yīn

zhì

xué
chù

shìmíng
yǒu
yīn
yuán

ruò
suǒ
shuō


suǒ
shòu
xué
yǒu
huǐ
fàn
zhě

shī
shè
huán
jìng

shìmíng
yǒu
chū


ruò
suǒ
shuōsuǒ
shè

shī
shè

dǎo


zhèng
xíng

shìmíng
yǒu
suǒ


ruò
suǒ
shuō

néng
zhèng
xiǎn
shì
chū

qiē


tuì
退
huán
xíng

shìmíng
yǒu
yǒng
jué

ruò
suǒ
shuō

zuò
sān
shén
biàn


qiē
suǒ
shuō
zhōng

táng
juān

shìmíng
yǒu
shén
biàn

yún
qiē
zhǒng
ài


dāng
zhī


liù
zhǒng

zhǒng

zǒng
shí
sān
zhǒng

yán
liù
zhǒng
zhěyīng
tīng

kāi
tīng
ài


èr

yīng
zhì

zhē
zhì
ài


sān
kāi
shì
zhū


mén
àikāi
shì

dǎo

xiāng
àikāi
shì

dǎo
xùn
shì
zhū

yán

ài


liù
kāi
shì

dǎo


pǐn
lèi
chà
bié
ài


yán

zhǒng
zhě


wèi

ài


èr
qìng
yuè
ài


sān


yǒu
qíng

qiē


shǎo


zhōng

qiē
suǒ
zuò


zhèng
zhì
shǎo


zhōng
guǎng
广

àiān
wèi
zhǒng
zhǒng
jīng

ài

xuān
shuō
suǒ
shè
ài


liù
wéi

lìng

chū

shàn
chù
ān
zhù
shàn
chù
zhèng
jiàn
wénàiqǐng

yǒu

ráo

àishì


shí
sān
zhǒng


dāng
zhī
míng
wéi

qiē
zhǒng
ài

yúnsuì
qiú
ài


dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhū
jìngshèng


shì
míng


suì
qiú
àijìng

zhě

wèi

wàng
jiān


è

shèng

zhě

wèi
jiàn
yán
jiàn

wén
yán
wén

jué
yán
jué

zhī
yán
zhī


jiàn
yán

jiàn


wén
yán

wén


jué
yán

jué


zhī
yán

zhī

yún
shì

shì

ài


dāng
zhī


lüè
yǒu
jiǔ
zhǒng


shuō
zhèng

duàn
qīn
zhǔ
nán
chóu
yōu
ài


èr
shuō
zhèng

duàn
cái
wèi
nán
chóu
yōu
ài


sān
shuō
zhèng

duàn

bìng
nán
chóu
yōu
àishuō
zhèng

duàn
jìng
jiè
nán
zhòng

àishuō
zhèng

duàn
zhèng
jiàn
nán
zhòng

ài


liù
shuō
zhèng

zàn
měi
jìng
jiè
yuán
mǎn
àishuō
zhèng

zàn
měi
zhèng
jiàn
yuán
mǎn
àishuō
zhèng

zàn
měi
guǐ

yuán
mǎn
ài


jiǔ
shuō
zhèng

zàn
měi
zhèng
mìng
yuán
mǎn
ài


yúnqīng
jìng
ài


dāng
zhī


yǒu
èr
shí
zhǒng

wèi
èr
shí
xiāng
xuān
shuō
zhèng


yīng
zhī

qián

zhǒng
xìng
pǐn
yún
xíng

wèi


xíng

guǎng
广

ài

yīng
zhī

xiāngxíng
zhōng

chà
biéjīn
dāng
shuō

wèi
zhū


yóu

qiē
pǐn
chà
bié
ài


suí
shuō

xíng

ráo

yǒu
qíng

míng

xíng
yún
xìng

xíng

wèi
zhū


yóu

ài


wéi
zhū
yǒu
qíng
shì
xiàn
zhèng


suí

suǒ
yīng

zhū
suǒ
xué

suí


xíng

suí

xíng


shì
xíng
zhōng
ān
zhù
bēi
xīn

ài
rǎn
xīn

quàn
dǎo
diào

ān
chù
jiàn


shì
míng
lüè
shuō

xíng

xìng
yún
qiē

xíng

dāng
zhī

xíng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


wèi
chéng
shú
yǒu
qíng
néng
chéng
shú

xíng

èr

chéng
shú
yǒu
qíng
lìng
jiě
tuō

xíng
xíng

yóu
sān
ménxiàn


quàn
dǎo

xíng

èr

hòu


quàn
dǎo

xíng

sān

xiàn

hòu


quàn
dǎo

xíng


xiàn


quàn
dǎo

xíng
zhě

wèi
zhèng
quàn
dǎo

zhāo


shǒu

zēng
cháng
cái
wèi

dāng
zhī
shì
míng

xiàn


quàn
dǎo

xíng

yóu

néng
lìng
cóng

huò

guǎng
广

míng
chèn

xiànyóushè
shòu
ān
zhù


hòu


quàn
dǎo

xíng
zhě

wèi
zhèng
quàn
dǎo

shè
cái
wèi

qīng
jìng
chū
jiā
shòu

qiú
xíng


cún
huó

dāng
zhī
shì
míng

hòu


quàn
dǎo

xíng

yóu

néng
lìng
jué
dìng
huò

hòu

ān
huò

xiàn

ānxiàn

hòu


quàn
dǎo

xíng
zhě

wèi
zhèng
quàn
dǎo
lìng
zài
jiā
zhě
huò
chū
jiā
zhě
jiàn

xiū
xíng

xiàngdāng
zhī
shì
míng

xiàn

hòu


quàn
dǎo

xíng

yóu

néng
lìng

xiàn

zhōng

shēn
qīng
ān


xīn
qīng
ān

ān

ér
zhù


hòu

zhōng
huò
shēng
jìng
tiān

huòniè
pán
jiè
zhōng
ér
bān
niè
pán
yúnnán
xíng

xíng

dāng
zhī

xíng
lüè
yǒu
sān
zhǒng

ruò
zhūxiān
wèi
xíng
shēng
shàn
gēn
yīn

zhū
yǒu
qíng
suǒ
néng
xíng

xíng

shì
míng


nán
xíng

xíng


zhū
yǒu
qíng
nán
quàn
dǎo


ruò
zhūyǒu
shàn
yīn
xiàn
qián
zhí
zhuó
guǎng
广

cái
wèi
zhòng

yuán
mǎn
zhū
yǒu
qíng
suǒ

néng
xíng

xíng

shì
míng

èr
nán
xíng

xíngguǎng
广


fàngfàng

chù

dān
zhuó
zhuǎn


ruò
zhūzhū
wài
dào
zhuó
běn

dào
xié
jiàn
xié
xíng
zhū
yǒu
qíng
suǒ

néng
xíng

xíng

shì
míng

sān
nán
xíng

xíng
zōng

chī
zhízhèng


zēng
bèi
zhí

yún
qiē
mén

xíng

dāng
zhī

xíng
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhūxìn
yǒu
qíng


xìn
yuán
mǎn
yīn
qín
quàn
dǎo
nǎi
zhì
jiàn


fàn
jiè
yǒu
qíng


jiè
yuán
mǎn
yīn
qín
quàn
dǎo
nǎi
zhì
jiàn


è
huì
yǒu
qíng


huì
yuán
mǎn
yīn
qín
quàn
dǎo
nǎi
zhì
jiàn


qiān
lìn
yǒu
qíng


shè
yuán
mǎn
yīn
qín
quàn
dǎo
nǎi
zhì
jiàn


yúnshàn
shì

xíng

dāng
zhī

xíng
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhūzhēn
shí

quàn
dǎo
yǒu
qíng


yīng
shí

quàn
dǎo
yǒu
qíng


néng
yǐn
shè
shēng
miào


quàn
dǎo
yǒu
qíng


zhū
yǒu
qíng
róu
ruǎn
quàn
dǎo


zhū
yǒu
qíng

xīn
quàn
dǎo
yún
qiē
zhǒng

xíng

dāng
zhī

xíng
liù
zhǒng

zhǒng

zǒng
shí
sān
zhǒng

yún

liù
zhǒng

wèi
zhū


ruò
zhū
yǒu
qíng
yīng
shè
shòu
zhě
zhèng
shè
shòu
zhī

ruò
zhū
yǒu
qíng
yīng
diào

zhě
zhèng
diào

zhī

ruò
zhū
yǒu
qíng
zēng
bèi
shèng
jiào
chú

huì
nǎo

ruò
zhū
yǒu
qíng
chù
zhōng
zhù
zhě
lìng

shèng
jiào

ruò
zhū
yǒu
qíng


shèng
jiào

zhèng

sān
chéng
lìng

chéng
shú

ruò
zhū
yǒu
qíng

chéng
shú
zhě
lìng

jiě
tuō

yún


zhǒng

wèi
zhū


ān
chù

fēn
suǒ
huà
yǒu
qíng


shàn

liáng
shǒu

cháng
yǎng

suǒ
wèi
huò

xià
chéng
chū


huò
chéng
chūlìng
suǒ
huà

shàn

liáng
shǒu

cháng
yǎng


shì
huò

yuǎn


huò

xīn

jìng
xìng

huò

qīng
jìng
zhū
zhàng

huò

xiū

zuò


zhèng
ān
chù
zhī

ruò
yǒu
shēng
wén

jué
zhǒng
xìngshēng
wén

jué
chéng
zhōng
ér
zhèng
ān
chù

ruò
yǒu

lái
zhǒng
xìng
yǒu
qíng
shàng
zhèng
děng


zuì
shàng
chéng
zhōng
ér
zhèng
ān
chù
yúnsuì
qiú

xíng

dāng
zhī

xíng
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhū


jiàn
zhū
yǒu
qíng


yīng
cán
chù
wéi

cán
chán
zhī
suǒ
chán
rào

fāng
biàn
便
kāi
jiě
lìng


cháncán
chán

shì

jiàn
yǒu

yīng
kuì
chù
wéi

kuì
chán
zhī
suǒ
chán
rào

ruò
hūn
shěn
chán
ruò
shuì
mián
chán

ruò
diào

chán
ruò
è
zuò
chán

chán
qiān
chán
zhī
suǒ
chán
rào

fāng
biàn
便
kāi
jiě
lìng


chán
yún
shì

shì


xíng

dāng
zhī

xíng
lüè
yǒu
jiǔ
zhǒng

wèi
zhū
yǒu
qíng


jìng
shēn


quàn
lìng
yuǎn


qiē
shā
shēng

quàn
lìng
yuǎn

zhū
quàn
lìng
yuǎn

zhū

xié
xíng

quàn
lìng
yuǎn


qiē

luó
ruò


tuó
fàng

chù
jiǔ


jìngquàn
lìng
yuǎn


qiē
wàng

quàn
lìng
yuǎn

zhū

jiān


quàn
lìng
yuǎn

zhū

è


quàn
lìng
yuǎn


qiē
jìngquàn
lìng
yuǎn


qiē
tān

tián
huì
xié
jiàn

yúnqīng
jìng

xíng

dāng
zhī

xíng
lüè
yǒu
shí
zhǒng

wèi
zhūzhū
yǒu
qíng


wài
qīng
jìng
yǒu


xíngqīng
jìng
yǒu


xíng

yún
zhū
yǒu
qíng

wài
qīng
jìng
yǒu


xíngzuì

xíng

èr

zhuǎn

xíng

sān
jiàn


xíng


biàn
xíng

xíngyīng

xíng

wèi
zhūzhū
yǒu
qíng

è
xíng
zhě

xiān
è
xíng
zhě

yǒu
zuì
xíng
zhě


rǎn
xíng
zhě


zhū
shàn
zhōng
néng
zhèng
ān
chù

shì
míngzhū
yǒu
qíng

zuì

xíng

yòu
zhūzhū
yǒu
qíngfēi
jiě
tuō
fēi
dìng
qīng
jìng
chù
qiú
wéi
zhēn
jiě
tuō
qiú
wéi
dìng
qīng
jìng
zhězhōng
néng
zhèng
quàn
dǎo

shì
míngzhū
yǒu
qíng

zhuǎn

xíng

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng
xiān
shěn
guān
chá

zhī
liè
huì
zhě
wéi
shuō
qiǎn


suí
zhuǎn

jìn
jiào
shòu
jiào
jiè

zhī
zhōng
huì
zhě
wéi
shuō
zhōng

suí
zhuǎn
chù
zhōng
jiào
shòu
jiào
jiè

zhī
guǎng
广
huì
zhě
wéi
shuō
shēn

suí
zhuǎn
yōu
wēi
jiào
shòu
jiào
jiè

lìng

jiàn

xiū

shàn
pǐn

shì
míngzhū
yǒu
qíng
jiàn


xíng

yòu
zhūzhū

xìng
nǎi
zhì
tiān
rén

qiē
yǒu
qíng

suí

suí
néng
xíng


xíng
qiú


zhě
zhōng
suí
lèi
quàn
dǎo

shì
míngzhū
yǒu
qíng
biàn
xíng

xíng

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng

ruòzhū
shàn

pǐn

suí
xià
zhōng
shàng
gōng
néng
chà
bié


quàn
dǎo
zhě


yóu
fāng
biàn
便
gōng
néng
chà
bié


quàn
dǎo
zhě

suí

suǒ
yīng

fāng
biàn
便
quàn
dǎo

shì
míngzhū
yǒu
qíng

yīng

xíng

shì
míngzhū
yǒu
qíng


wài
qīng
jìng

zhǒng

xíng

yún
zhū
yǒu
qíng


qīng
jìng

zhǒng

xíng

wèi
zhūzhū
yǒu
qíng

guǎng
广

bēixiàn
qián
ér
xíng

xíng

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng

suǒ
zuòsuī
shòu

qiēláo

ér
xīn

juàn
shēn
shēng
huān


wéi
zhū
yǒu
qíng
ér
xíng

xíng

yòu
zhū


suī
xiàn
ān
chù
zuì
shēng


yuán
mǎn
cái
wèi

ér

qiān
xiàxiào

zhān

luóxīn
bēi


jiāo

mànzhí


zhū
yǒu
qíng
ér
xíng

xíng

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng

xīn

ài
rǎn

yǒu

wěi

zhēn
shí
āi
lián
ér
xíng

xíng

yòu
zhūzhū
yǒu
qíng

shēng


jìng


tuì
退
zhuǎn

mǐn
zhī
xīn

ér
xíng

xíng
shì
míngzhū
yǒu
qíng


qīng
jìng

zhǒng

xíng


shìwài
qīng
jìngxíng

zǒng
yǒu
shí
zhǒng

shì
míng


qīng
jìng

xíng
yúntóng
shì

wèi
zhū


ruò

shì


shì
shàn
gēn
quàn

shòu
xuéshàn
gēn

huò
děng
huò
zēng

xiàn
shòu
xué


shì
shì
tóng


míng
tóng
shì

suǒ
huà
yǒu
qíng
zhīsuǒ
xiū
tóng
shì

biàn
便shòu
xué
shàn
gēn

jiān

jué
dìng

yǒu
tuì
退
zhuǎn


zuò
shì
quàn

suǒ
shòu
xué
zhě

dìng
néng
wéiān


yóusuǒ
shòu

zhě
zhōng

xiàn
xíngyǒu
zhīān


xiàn
xíng
zhě

fēi
zhūshì
tóng
shì
quàn
dǎo
yǒu
qíngjié
yánshàn

néng
shòu
xué

yún


shàn
yīn
qín
quàn
dǎo
shù
shù
jiào
shòu
jiào
jiè
yīng
cóng

yīn
qín

shòu
jiào
shòu
jiào
jiè

yǒu
zhū


shì

tóng
shì

ér


xiǎn


tóng
shì

yǒu
zhū


fēi

tóng
shì

ér

xiǎn
xiàn


tóng
shì

yǒu
zhū


shì

tóng
shìxiǎn
xiàn


tóng
shì

yǒu
zhū


fēi

tóng
shì
xiǎn


tóng
shì
zhě

wèi
yǒuzhū


gōng

wēi

jiē

píng
děng
dào

wèi
wéi
shī
gōng

wēi


děngyǐn

shàn

ér

xiǎn

gōng

wēièr

zhě

wèi
zhū


jiàn
yǒu
xià
liè
xìn
jiě
yǒu
qíng

shèn
shēn
chù
xīn
shēng

wèi
biàn
便
zhèng


wéi

fāng
biàn
便
huà
dǎo
xiàn

shēn


tóng


suǒ
wèi
xià

zhān
chá
luó
lèi
nǎi
zhì
gǒu
lèi


zuò
ráo


chú
zāi
huàn

diào

huà

zhān
chá
luó
gǒu
tóng
fēn
zhōng
shēng


sān

zhě

wèi
zhū


jiàn
suǒ
huà
zhě
suǒ
shòu
shàn
gēn
yóu

yáo
dòng

wéi
lìng
jiān
zhù
xiàn

tóng
shì
huò
děng
huò
zēng
zhě

wèi
zhūxíng
fàng


shè

shì

shì

shuō
duō
zhǒng
shī
jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zuì
hòu
tóng
shì


zhōng
suǒ
yǒu

luó

duō

néng

chéng
shú

qiēsuǒ
yǒu
shè
shì

néng
chéng
shú


qiē
yǒu
qíng

dāng
zhī
lüè
shuōqiē
shàn

zuò


yòu

qián
shuō

duō
zhǒng
shī
jiè
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zuì
hòu
tóng
shì


shì
zhòng
duō
zhù


fēn

liàng
shàn


yóu
sān
yīn
yuán
yīng
zhī
xiàn
xíng

yóu
èr
yīn
yuán
yīng
zhī
zuì
shēng

yóu
sān
yīn
yuán
yīng
zhī
qīng
jìng

wèi
yóu
shēn


sān
yīn
yuán


yīng
zhī
xiàn
xíng


zhū
shàn

yóu
guǎng
广
rǎn


yīng
zhī
zuì
shēng


míng

shàng

míng

gòng

dāng
zhī

zhōng
yóu
yǒu
qíng

bié


shì

bié

shí

bié


míng
wéi
guǎng
广


yǒu
qíng

bié
zhě

wèi
zhū

qiē
yǒu
qíng
chù
suǒ


wéi

qiē

jiè
yǒu
qíng

xiū
xíng

shì
shī
děng
shàn
gēn

fēi
zhuān
wéi


shì

bié
zhě

wèi
zhū

qiē


qiē
zhǒng
shī
děng
shàn
gēn

jīng
qín
shòu
xué

shí

bié
zhě

wèi
zhū


héng
cháng

jiān


jiā
xíng

shè
shàn
è

ruò
zhòu
ruò

xiàn

hòuyóu

yīn
shī
děng
shàn
gēn
cháng
xíngdāng
zhī

zhōng
yóu

zhǒng
xiāng
chéng


rǎn

wèi
zhū


huái
怀
huān

xīn
xiū
zhū
shàn


yóu
shì
yīn
yuányōu

zhū
biàn
huǐ

yòu
zhūsǔn
nǎo


zhuó
jiànè
xíng

xiū
xíng
shī
děng

liàng
shàn
gēn

yòu
zhū


yīn
zhòng
biàn
shī
děng

liàng
shàn


wéi
jiàn
gōng

wéi
jiàn
zhēn
shí
wéi
jiàn

jìng


shàn
jué
dìng

cóng

yuán
fēi

yǐn
duó
ér
zhèng
shòu
xué

yòu
zhūyīn
suǒ
xiū
shī
děng
shànshú
guǒ

huò
zhuǎn
lún
wáng
huò
tiān

shì
huò

huò
fàn


qiú
fǎn
bào


suǒ

zhǐ
qiē

yǎng
gōng
jìng
shì

míng


nǎi
zhì


yǎng
huó
shēn
mìng

yóu

shì
xiāng
jìng
huān
píng
děng

yīn
zhòng


xiū
xíng
shī
děng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
tóng
shì

wéi
hòu

liàng
shàn


míng


rǎn

yóu
chì
rán


dòng
zhuǎn

shàn
qīng
jìng


yīng
zhī
qīng
jìng

ruò
zhū
qīng
jìngzhě


qiē
shàn
gēn
chì
rán

dòng

yán
chì
rán
zhě

wèi

jìngqiē
shàn


yóu


chì
shèng
xiàn
qián

yán

dòng
zhě

wèi

jìng


suí
suǒ
huò

suí
suǒsuǒ
yǒu
shàn

jiē

tuì
退
zhuǎn


dāng
lái
shì
néng

tuì
退
jiǎn


shì


suí
suǒ
jīng


suí
suǒ
guò
shēn

suǒ
yǒu
shàn


míng
fēn
yuè
wéi
zēng

jiǎn

ruò
zhū


zhù
dào
jīu
jìng


huò

zhǔ

shēng
zuì
hòu
yǒu
zhě

suǒ
yǒu
shàn


míng
shàn
qīng
jìng


shàng
gēng
shè
shēng
jìng
shì
shī
děng
tóng
shì

wéi
hòu

liàng
shàn


sān
yīn
yuán

yīng
zhī
xiàn
xíng

èr
yīn
yuán

yīng
zhī
zuì
shēng

sān
yīn
yuán

yīng
zhī
qīng
jìng

zhōng
suǒ
yǒu

qiē
shī

qiē
jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

qiē
tóng
shì

ruò
duō
xiū

ruò
shàn
qīng
jìng
ruò

yuán
mǎn

néng
gǎn

shàng
zhèng
děng


jīn
gāng
jiān

shēn
zhèng

jiǔ
zhù
guǒ


zhōng
suǒ
yǒu
nán
xíng
shī
nán
xíng
jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
nán
xíng
tóng
shì

ruò
duō
xiū

ruò
shàn
qīng
jìng
ruò

yuán
mǎn

néng
gǎn

lái
chéng
jiù

děngguǒ


zhōng
suǒ
yǒu

qiē
mén
shī

qiē
mén
jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

qiē
mén
tóng
shì

ruò
duō
xiū

ruò
shàn
qīng
jìng
ruò

yuán
mǎn

néng
gǎn

lái

qiē
zuì
shēng
yǒu
qíng
tiān
rén
suǒ
gōng
yǎng
guǒ


zhōng
suǒ
yǒu
shàn
shì
shī
shàn
shì
jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shàn
shì
tóng
shì

ruò
duō
xiū

ruò
shàn
qīng
jìng
ruò

yuán
mǎn

néng
gǎn

lái

zhū
yǒu
qíng


èrduō


yǒuyǒu
xiǎng

xiǎngfēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
qiē
yǒu
qíng
lèi
zhōng
zuì
zūn
shēng
guǒ


zhōng
suǒ
yǒu

qiē
zhǒng
shī

qiē
zhǒng
jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

qiē
zhǒng
tóng
shì

ruò
duō
xiū

ruò
shàn
qīng
jìng
ruò

yuán
mǎn

néng
gǎn

lái

liàng
shū
shēng


suǒ
shè
sān
shí
yǒu
èr

zhàng

xiāng

shí
suí
hǎo
zhuāng
yán
shēn
guǒ


zhōng
suǒ
yǒu
suì
qiú
shī
suì
qiú
jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
suì
qiú
tóng
shì

ruò
duō
xiū

ruò
shàn
qīng
jìng
ruò

yuán
mǎn

néng
gǎn

lái
zuò


zuò

qiē

yuàn

néng
nǎo
chù

qīng
dòng
guǒ


zhōng
suǒ
yǒu

shì

shì

shī

shì

shì

jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shì

shì

tóng
shì

ruò
duō
xiū

ruò
shàn
qīng
jìng
ruò

yuán
mǎn

néng
gǎn

lái
zuì
shēng
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì

guǒ


zhōng
suǒ
yǒu
qīng
jìng
shī
qīng
jìng
jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
qīng
jìng
tóng
shì

ruò
duō
xiū

ruò
shàn
qīng
jìng
ruò

yuán
mǎn

néng
gǎn

lái


qiē
zhǒng
qīng
jìng
guǒ

wèi
suǒ

jìng
suǒ
yuán
jìng
xīn
jìng
zhì
jìng


gǎn

lái
sān


shísuǒ
wèi

sān
niàn
zhù

qiē

gòngqīng
jìng
guǒ


shì


shī
děng
shàn


néng
gǎn

shàng
dào
jīu
jìng
guǒ

dāng
zhī

gǎn
shēng

liú
zhuǎn
shùn


xíng
suǒ


liàng

biān

ài

zuì
shēng
guǒ

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |