当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第42卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第42卷(注音)shī

lùnshí
èr
juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

jiè
pǐn

shí
zhī
sān
yúnnán
xíng
jiè

dāng
zhī

jiè
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
zhū


xiàn
zàicáizài
zēng
shàng


shè

shì

cáizài
zēng
shàng

shòu
chí


jìng
jièshì
míng
nán
xíng
jiè

yòu
zhū


shòu
jìng
jiè


ruò
zāo

nán
nǎi
zhì
shī
mìng


suǒ
shòu
jiè
shàng

shǎo
quē


kuàng
quán
fàn

shì
míngèr
nán
xíng
jiè

yòu
zhūshì

shì
biàn


qiē
xíng
zhù
zuò


héng
zhù
zhèng
niàn
cháng

fàng


nǎi
zhì
mìng
zhōng

suǒ
shòu
jiè

yǒu

shī

shàng

fàn
qīng


kuàng
fàn
zhòng

shì
míngsān
nán
xíng
jiè
yún
qiē
mén
jiè

dāng
zhī

jiè
lüè
yǒu

zhǒng


zhě
zhèng
shòu
jiè

èr
zhě
běn
xìng
jiè

sān
zhě
chuàn

jiè


zhě
fāng
biàn
便
xiāng
yīng
jiè

zhèng
shòu
jiè
zhě

wèi
zhū


shòu
xiān
suǒ
shòu
sān
zhǒng


jìng
jiè


jiè
shè
shàn

jiè
ráo

yǒu
qíng
jiè

běn
xìng
jiè
zhě

wèi
zhū


zhù
zhǒng
xìng
wèi

běn
xìng
rén
xián

xiāng

zhōng
shēn

èr

héng
qīng
jìng
zhuǎn

chuàn

jiè
zhě

wèi
zhū
shēng
zhōng
zēng
chuàn
xiū


xiān
suǒ
shuō
sān
zhǒng
jìng
jiè

yóu

宿
yīn

suǒ
zhù
chíxiàn
zài
shì

qiē
èxiàn
xíng


zhū
è

shēn
xīn
yàn


xiū
shàn
xíng


shàn
xíng
zhōng
shēn
xīn
xīn


fāng
biàn
便
xiāng
yīng
jiè
zhě

wèi
zhū
shè
shì


zhū
yǒu
qíng
shēn

shàn

héng
xiāng

zhuǎn
yúnshàn
shì
jiè

dāng
zhī

jiè
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhū
shī
luó

quàn

shòu
jiè

zàn
jiè
gōng


jiàn
tóng

zhě
shēn
xīn
huān


shè
yǒu
huǐ
fàn


huǐ
chú
yún
qiē
zhǒng
jiè

dāng
zhī

jiè

yào
yán
zhī

liù
zhǒng

zhǒng

zǒng
shí
sān
zhǒng

yán
liù
zhǒng
zhě


huí
xiàng
jiè

huí
xiàng

èr
guǎng
广

jiè

guǎng
广
shè

qiē
suǒ
xué
chù


sān

zuì
huān

chù
jiè

yuǎn

dān
zhuó
èr
biān
xínghéng
cháng
jiè

suī
jìn
shòu
寿
mìngshè
suǒ
xué
chùjiān

jiè


qiē

yǎng
gōng
jìng

lùn
běn
suí
fán
nǎo

néngnéng
duó


liù
shī
luó
zhuāng
yán

xiāng
yīng
jiè
qiē
jiè
zhuāng
yán


shī
luó
zhuāng
yán

shēng
wén

yīng
zhī

xiāng

yán

zhǒng
zhě


zhǐ

jiè

yuǎn


qiē
shā
shēng
děng


èr
zhuǎn
zuò
jiè

shè

qiē
shàn

ráo

yǒu
qíng


sān
fáng

jiè

suí

zhǐ

zhuǎn
zuò
jiè
shì
xiāng

shú
jiè


zēng
shàng
xīn

shú
jiè

liù

ài


shú
jièyǒu
qíng

shú
jiè
yúnsuì
qiú
jiè

dāng
zhī

jiè
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhū

weí
qiú
xiàn
xíng
duàn
mìngér


huì


xié
xíng


wàng


jiān


è
shǒu
kuài
zhàng
děng

zhū
fēi
ài
chù
jiā
hài
qiú
shìruò
xiāng
wéi
ér
xiàn
xíng
zhě


qiú

suìyuè
qiúshì

xiàn
xíng
duàn
mìng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
è
chù
jiā
hài


qiú
shìruò
xiāng
wéi
ér
xiàn
xíng
zhě


qiú

suìyuè


zhī
suǒ
zuò
ruò
yǒu
lìng

suǒ
qiú

suì


yuè
zhě


xiàn
xíng
wéi
shì
shěn

weí


mìng
nán
yīn
yuán
xiàn
xíng

zhǒng
suǒ
qiú

suì

yuè

shì


shì

zhǒng
shuō
míng


suì
qiú
jiè

yún
shì

shì

jiè

dāng
zhī

jiè
lüè
yǒu
jiǔ
zhǒng

wèi
zhū


wéi
zhū
yǒu
qíng


yīng
zhē
chù
ér
zhèng
zhē
zhǐ


yīng
kāi
chù
ér
zhèng
kāi


shì
zhū
yǒu
qíng
yīng
shè
shòu
zhě
zhèng
shè
shòu
zhī

yīng
diào

zhě
zhèng
diào

zhī
zhōng
shēn

èr

cháng
qīng
jìng
zhuǎn

shì

míng
wéi

zhǒng
jìng
jiè


yǒu
suǒ

shī
rěn
jīng
jìn
jìng

bān
ruò

luó

duō

xíng
jìng
jiè


wéi

zhǒng

zǒng
shuō
míng
wéi
jiǔ
zhǒng
jìng
jiè


shì


suǒ
yǒu
jìng
jiè

néng
lìng


xiàn

hòu

jiē

ān


shì

shuō
míngshì

shì

jiè
yúnqīng
jìng
jiè

dāng
zhī

jiè
lüè
yǒu
shí
zhǒng


zhě
chū
shàn
shòu
jiè

wéi
wéi
shā
mén
sān
fēi
wéi
mìng


èr
zhě

tài
shěn
jiè


wéi
fàn
shí
yuǎn

wēi

shēng
huǐ
kuì
tài

jiè

yuǎn

fēi
chù
shēng
huǐ
kuì


sān
zhě

xiè
dài
jiè


shuì
mián


dān
zhuó


zhòu

qín
xiū
zhū
shàn
pǐnzhě

zhū
fàng

suǒ
shè
shòu
jiè

xiū


qián
suǒ
shuō


zhī

fàng
zhě
zhèng
yuàn
jiè

yuǎn


yǎng
gōng
jìng
tānyuàn
shēng
tiān
ér

yào

xiū
fàn
xíng


liù
zhě
guǐsuǒ
shè
shòu
jiè


zhū
wēi

suǒ
zuò
zhòng
shì
shàn
pǐn
jiā
xíng
miào
shàn
yuán
mǎnshēn

zhèng
xiàn
xíngzhě
jìng
mìng


suǒ
shè
shòu
jiè


jiǎo
zhà
děng

qiē
xié
mìng
guò
shī
zhě

èr
biān
jiè

yuǎn

shòu
yòng
èr
biānjiǔ
zhě
yǒng
chū

jiè

yuǎn


qiē
wài
dào
jiàn


shí
zhě

xiān
suǒ
shòu

sǔn
shī
jiè


xiān
suǒ
shòu


jìng
jiè


quē
jiǎn
huàishì
shí
zhǒng

shì
míng


qīng
jìng
jiè

shìshī
luó
cáng

néng

dāng
láiguǒ

wèi

jìng
jiè

luó

duō

yuán
mǎn


xiàn
zhèng

shàng
zhèng
děngnǎi
zhì
wèi
zhèng

shàng


liàng


jiè
cáng
zhèng
qín
xiū


cháng
néng
huò


zhǒng
shēngzhě
cháng
wéi
shí
fāng
zhū


niàn

èr
zhě
jiāng
shè
mìng
shí
zhù

huān


sān
zhě
shēn
huài

hòu
zài
zài
suǒ
shēng

cháng

jìng
jiè
ruò
děng
ruò
zēng
zhū


zhòng

wéi

tóng
fēn
wéi
tóng


wéi
shàn
zhī
shí


zhě
chéng
jiù

liàng

gōng

cáng

néng
mǎn
jìng
jiè

luó

duō


zhě
xiàn

hòu

cháng

chéng
jiù

xìng
jìng
jiè

jiè
chéng

xìng


shì

shàng
suǒ
shuō

qiē

xìng
jiè
děng
jiǔ
zhǒng
shī
luó

dāng
zhī
sān
zhǒng
jìng
jiè
suǒ
shè

wèi


jiè
shè
shàn

jiè
ráo

yǒu
qíng
jiè


shì
sān
zhǒng


jìng
jiè


yào
yán
zhī

néng
wéi


sān
suǒ
zuò
shì

wèi


jiè
néng
ān
zhù

xīn

shè
shàn

jiè
néng
chéng
shú
ráo

yǒu
qíng
jiè
néng
chéng
shú
yǒu
qíng


shì
zǒng
shè

qiē


suǒ
yīng
zuò
shì

suǒ
wèi

lìng
xiàn


zhù
ān
zhù

xīn

shēn
xīn

juàn
chéng
shú


chéng
shú
yǒu
qíng

shì


wéi
yǒu
ěr
suǒ


jìng
jiè

wéi
yǒu
ěr
suǒ
jìng
jiè
shēng


wéi
yǒu
ěr
suǒ
jìng
jiè
suǒ
zuò

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

guòqiú

zhōng
xué

wèi
lái


qiúdāng

zhōng
xuéshí
fāng

biān


zhū
shì
jiè
zhōng

xiàn
zài


qiújīn

zhōng
xué
běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

rěn
pǐn

shí

yúnrěn

luó

duō


tuō
nán
yuē


xìng

qiē
nán

qiē
mén
shàn
shì


qiē
zhǒng
suì
qiú
èr
shì

qīng
jìng


shì
jiǔ
zhǒng
xiāng
shì
míng
lüè
shuō
rěn

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng
rěn

míng
wéi


rěn

luó

duōxìng
rěn

èr

qiē
rěn

sān
nán
xíng
rěnqiē
mén
rěn


shàn
shì
rěn

liù

qiē
zhǒng
rěn


suì
qiú
rěnshì

shì

rěn

jiǔ
qīng
jìng
rěn
yún
xìng
rěn

wèi
zhū


huòwéi
suǒ

zhǐ

huò
yóu

xìng
kān
rěn
yuàn
hài

biàn


qiē
jiē
néng
kān
rěn
qiē
jiē
néng
kān
rěn

yóu

rǎn
xīn
chún
bēi
mǐn

néng
yǒu
kān
rěn

dāng
zhī


lüè
shuō


rěn
zhī

xìng
yún
qiē
rěn

dāng
zhī

rěn
lüè
yǒu
èr
zhǒngzài
jiā
pǐn
rěn

èr

chū
jiā
pǐn
rěn

dāng
zhī


èr
zhǒng
pǐn
rěn

yǒu
sān
zhǒng


nài

yuàn
hài
rěn

èr
ān
shòu
zhòng

rěn

sān


shēng
jiě
rěn

yúnnài

yuàn
hài
rěn

wèi
zhū


měng


jiān
zhǒng
zhǒng
cháng
shí

cóng

yuàn
hài
suǒ
shēng
zhòng

xiàn
zài
qián
shí

yīng

shì
xuéshìguò
ěr

yóu

xiān
shì

zào
zhǒng
zhǒng

jìngjīn
shòu

shì
zhǒng
zhǒng

guǒ


jīn


ruò

rěn
zhě


wéi
dāng
lái


yīn
chù


ruò
yīn

suí
shùn
zhuǎn
zhě

biàn
便
wéizuò
fēi
ài

biàn
便
wéishēng
jié


biàn
便
wéixīng
yuàn
hài

fēi
shìyòu


shēn
suǒ
yǒu
zhū
xíng


qiē
jiē
yòng
xìng

wéi
zhī
shēn
zhōng
xìng


shàng
gēng
zēng

yǒu
zhī
xìng


shàng
zhòng
jiāduō
zhū
shēng
wén
duō
fēn
wéi
xiūxíng

shàng

yīng

néng
shēng


zhòng


rěn


kuàng

jīn
zhèng
wéi
qín
xiūxíng
ér
shēng

rěn
shì
zhèngqín
xiū

xiǎng


yuàn
qīn
zhōng
liè
děng
shēng
pǐn
yǒu

yǒu
shī
zhū
yǒu
qíng
suǒ

néng
rěn

qiē
yuàn
hài
zhī


yún


xiǎng宿
shēng
qīn
shàn
xiǎng

èr
suí
shùn
wéi

xiǎng

sān

cháng
xiǎngxiǎng


shè
shòu
xiǎng

yún
yǒu
yuàn
hài
zhū
yǒu
qíng
suǒ

xiū


宿
shēng
qīn
shàn
zhī
xiǎng

wèi
zhū


yīng

shì
xué

fēishǎo
fēn
yǒu
qíng
jīng

cháng
shìshēng
zhōng
wèi
zēng
wéi

ruò

ruò

xiōng


mèi
qīn
jiào
guǐ
fàn
zūn

zūn
děng


shì


zhèng

weíyǒu
yuàn
hài
zhū
yǒu
qíng
suǒ

shè
yuàn
zēng
xiǎng
zhù
qīn
shàn
xiǎng


qīn
shàn
xiǎng

zhū
yuàn
hài

néng
kān
rěn

yún
yǒu
yuàn
hài
zhū
yǒu
qíng
suǒ

xiū

suí
shùn
wéi

zhī
xiǎng

wèi
zhū


yīng

shì
xué


tuō
zhòng
yuán
wéi
xíng
wéizhōng
dōuyǒu
qíng
mìng
zhě
shēng
zhě

shì

néng

néng
tián
néng

néng
nòng
néng


huò
shì
suǒ

suǒ
tián
suǒ

suǒ
nòng
suǒshì


zhèng

weíyǒu
yuàn
hài
zhū
yǒu
qíng
suǒ

shè
yǒu
qíng
xiǎng
zhù
wéi

xiǎng


wéi

xiǎng

zhū
yuàn
hài

néng
kān
rěn

yún
yǒu
yuàn
hài
zhū
yǒu
qíng
suǒ

xiū

cháng
xiǎng

wèi
zhū


yīng

shì
xué

zhū
yǒu
yǒu
qíng
ruò
shēng
ruò
cháng


qiē

cháng
jiē
shì
bào
yuàn
zhě
wèi
duàn

mìng

shì
zhū
yǒu
qíng
mìng
niàn
niàn
duàn

zhì
zhě

yuán


gēng
duàn

shì
shēng

xìng

cháng


zhū
yǒu
qíng
shàng

yǒu
zhì
zhě

shàng

yīng

yǒu
rǎn
zhuó
xīn

kuàng
dāng

shǒu
kuài
zhàng
jiā
hài


kuàng

qiē
yǒng
duàn

mìng


shì


zhèng

weí


shè
cháng
jiān
xiǎng
ān
zhù

cháng

jiān

xiǎngcháng
xiǎng

zhū
yuàn
hài

néng
kān
rěn

yún
yǒu
yuàn
hài
zhū
yǒu
qíng
suǒ

xiū


xiǎng

wèi
zhū


yīng

shì
guān

ruò
zhū
yǒu
qíng

xīng
shèng
zhě

shàng
wéi
sān

cháng
suǒ
suí
zhú

suǒ
wèi
xíng

huài
kuàng
zhū
yǒu
qíng
zhù
shuāi
sǔn
zhě


shì
guān

yīng

shì
xué


jīncháng
suí
zhú
zhū
yǒu
qíng
suǒ

yīng
qín
fāng
biàn
便
lìng

zhòngyīng


zhòng
jiā
shì


zhèng

weí


duàn
miè

xiǎng
shēng


xiǎng
xiǎng

zhū
yuàn
hài

néng
kān
rěn

yún
yǒu
yuàn
hài
zhū
yǒu
qíng
suǒ

xiū
shè
shòu
xiǎng

wèi
zhū


yīng

shì
xué


wéi

qiē
yǒu
qíng
zhī
lèixīn

shè
shòu

qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi
jiē
wéi
qīn
juàn


yīng
wéi

zuò
zhū
jīn

yīng
běn

yǒu
qíng

zuò


ér
dāngrěn
yuàn
hài
zuò
fēi
shì


zhèng

weíyǒu
yuàn
hài
zhū
yǒu
qíng
suǒ

miè
chú

xiǎng
zhù
shè
shòu
xiǎng


shè
shòu
xiǎng

zhū
yuàn
hài

néng
kān
rěn

yún

míng
rěnfèn


bào

yuànsuí
mián
liú
zhù
héng


míng
wéi
rěn

shì
míng


nài

yuàn
hài
rěn
yúnān
shòu
zhòng

rěn

wèi
zhū


yīng

shì
xué


cóng

lái


xíng
zhuǎn

cháng
qiú
zhū


wéi
zhū

yīn

zhuī
qiú
zhǒng
zhǒng

xìng
zhūzhuī
qiú
shí
rěn
shòu

liàng
měng
suǒ
wèi
zhǒng
zhǒng
xùn


nóng
qín
wáng
děng
shì


shì
zhuī
qiúshí

lìng


shòu
zhǒng
zhǒngjiē
yóu

zhì


guò
shī


jīn
wéi
qiú
néng
yǐn
ān

zuì
shēng
shàn
pǐn

shàng
yīng


rěn
shòu
bǎi
qiān

zhīkuàng
shǎo
xiǎo

ér

rěn
shòu


shì


zhèng

weí


wéi
qiúnéng
rěn
shòu

qiē
shì


yún

míng
wéi

qiē
shì


dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒngzhǐ
chù


èr
shì

chù


sān
wēi

chùshè

chù
xíng
chù


liù
qín

chù

chùsuǒ
zuò
chùzhǐ
chù

zhě


wèiyóu
shàn
shuō


nài

zhōng

chū
jiā
shòu

chéng

chú
fēn

suǒ
wèi


yǐn
shí


bìng
yuán

yào
gōng
shēn
shí


ruòxiān
shǎo

liú
qīng
miè

jìng


shēng
yōuyóu

yuán
jīng
jìn
xiè
fèi


shì
míng
wéi


rěn
shòu

zhǐ
chù


shì

chù

zhě

dāng
zhī
shì

lüè
yǒu
jiǔ
zhǒng


shuāi

èr
huǐ

sān


huài

huài

liù
jìn

jìn


lǎo

lǎo


bìng

bìng

jiǔ

shì
shì

ruò
zǒng
ruò
bié

huì

xiàn
qián
néng
shēng
zhòng
míng
wéi
shì

chù
chù
duì

shì
zhòngrěn
shòu


yóu

yuán
jīng
jìn
xiè
fèi


shì
míng
wéi


rěn
shòu
shì

chù


wēi

chù

zhě

dāng
zhī

shì
xíng
zhù
zuò


zhǒng
wēi

zhōng
ruò
xíng
ruò
zuò

zhòu

héng
shí
cóng
zhū
zhàng

jìng
xiū

xīn

zhōng

fēi
shí
xié
zhuó
chuáng
zuò
cǎo

suǒ
shēng


néng
rěn
shòu


yóu

yuán
jīng
jìn
xiè
fèi


shì
míng
wéi


rěn
shòu
wēi

chù


shè

chù

zhě

dāng
zhī
shè

lüè
yǒu

zhǒng


gōng
shì
sān
bǎo

èr
gōng
shì
zūn
cháng

sān

shòu
zhèng

shòu

guǎng
广
wéi

shuō
yīn
shēng
yín
yǒng
zàn
sòng

liù

chù
kōng
xián

dǎo

weí
chèn
liàng
guān
chá


xiūzuò

suǒ
shè
ruò
zhǐ
ruò
guān


zhǒng
shè


yǒng
měng

láo
suǒ
shēng
zhòngnéng
rěn
shòu


yóu

yuán
jīng
jìn
xiè
fèi


shì
míng
wéi


rěn
shòu
shè

chùxíng
chù

zhě

dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒng


zhě

shì
huǐ
xíngděng


shè
shì

zhū
xiāng
hǎo


èr
zhě

shì
huǐ


shòu
chí
gǎi
biàn
huài
sān
zhě
jìn
zhǐ
yún
wéi
jiē

zòng
rén
yóu
shè
shì
jiān


qiē
xíng
zhù

jīng
shèzhě


huó
mìng
shè
shāng
nóng
děng
shì
jiān
shì


cóng

suǒ

ér
cún
zhě
jìn
shòu
寿
cóng

qiú


děng


suǒ
huò

fēi

zhēn
cái
jiǔ
suǒ
zhùshòu
yòng


liù
zhě
jìn
shòu
寿
zhē
zhǐ
rén
jiān
zhūfēi
fàn
xíng
yín

zhě
jìn
shòu
寿
zhē
zhǐ
rén
jiānshè

guān
tīng


xiào

chàng

děng


qīn
yǒu
tóng
líng
xiào

huān

xié
cóng
děngshì
děng
lèi

yīn

qiú
xíng
suǒ
yǒu
jiān
xīn
suǒ
shēng
zhòng

qiē
jiē
néng
rěn
shòu


yóu

yuán
jīng
jìn
xiè
fèi


shì
míng
wéi


rěn
shòu

xíng
chù


qín

chù

zhě

wèi
zhū


qín
xiū
shàn
pǐn

láo
yīn
yuán


shēng
zhǒng
zhǒng
shēn
xīn

nǎo


néng
rěn
shòu


yóu

yuán
jīng
jìn
xiè
fèi


shì
míng
wéi


rěn
shòu
qín

chù
chù

zhě

wèi
zhū


xiū
shí

zhǒng

yǒu
qíngqián
yīng
zhī

yóu

suǒ
shēng
zhǒng
zhǒng
yōu

qiē
jiē
néng
rěn
shòu


yóu

yuán
jīng
jìn
xiè
fèi


shì
míng
wéi


rěn
shòu


chù


suǒ
zuò
chù

zhě

wèi
zhū


huò
shì
chū
jiā

biàn
便
yǒu
yíng
wéi


děng


huò
shì
zài
jiā
biàn
便
yǒu

dǎo
shāng

yíng
nóng
shì
wáng
děng


yóu


shēng
zhǒng
zhǒng
qín

qiē
jiē
néng
rěn
shòu


yóu

yuán
jīng
jìn
xiè
fèi


shì
míng
wéi


rěn
shòu
suǒ
zuò
chù


yòu
zhū


suī
chù
zhòng


ér


shàng
zhèng
děngwèi
zhèng
qín
xiū
néng
zhèng
qín
xiū


zhèng
qín
xiū

néng

tuì
退
zhuǎn
cháng
qín
xiūbiàn
rǎn
xīn

shì
míng


ān
shòu
zhòng

rěn
yún

shēng
jiě
rěn

wèi
zhū
qiē


néng
zhèngyóu
shàn
guān
chá
shēng
jué
huì


néng


zhǒng
shēng
shēng
jiě
chù
shàn
ān
shēng
jiě

yún


zhǒng
shēng
shēng
jiě
chù


sān
bǎo
gōng

chù

èr
zhēn
shí

chù

sān
zhū
shén

chù


yīn
chù


guǒ
chù

liù
yīng


chùfāng
biàn
便
chùqiē
suǒ
zhī
suǒ
yīng
xíng
chù

yòu

shēng
jiě
yóu
èr
yīn
yuánzhū
chù
néng
shàn
āncháng
shí
chuànèr
zhèng
shàn
jìng
zhì


shì
míng
shēng
jiě
rěn


shì
èr
pǐn

qiē
rěn


dāng
zhī
guǎng
广
kāi
nán
xíng
rěn
děng
zhū
xiāng
chà
bié
yúnnán
xíng
rěn
dāng
zhī

rěn
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
zhū


néng

léi
liè
zhū
yǒu
qíng
suǒ

rěn

suǒ
zuò

ráo

shì

shì
míng


nán
xíng
rěn

ruò
zhūzūn
guì
wèichén


ráo

shì

kān
néng
rěn
shòu

shì
míng

èr
nán
xíng
rěn

ruò
zhū
zhǒng
xìng
bēi
jiàn
yǒu
qíng
suǒ
zuò
zēng
shàng

ráo

shì

kān
néng
rěn
shòu

shì
míng

sān
nán
xíng
rěn

yún
qiē
mén
rěn

dāng
zhī

rěn
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhūqīn
suǒ
zuò

ráo

shì


yuàn
suǒ
zuò

ráo

shì


zhōng
suǒ
zuò

ráo

shì


néng
kān
rěn
sān
liè
děng
shēng
pǐn

ráo

shì

jiē
néng
rěn
shòu
yúnshàn
shì
rěn

dāng
zhī

rěn
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhū


xiān


rěn
jiàn
zhū
shēng


wèi
néng
kān
rěnluó


dāng
lái
shì

duō
yuàn


duō
guāi

yǒu
duōlín
zhōng

huǐ


shēn
huài
hòu

dāng
shēng
shàn

tiān
shì
jiè
zhōng

jiàn
shēng
néng
kān
rěn
quàn

xíng
rěn
zàn
rěn
gōng


jiàn
néng
xíng
rěnluó
wèi

qìng

yún
qiē
zhǒng
rěn

dāng
zhī

rěn
liù
zhǒng

zhǒng

zǒng
shí
sān
zhǒng

yún

liù
zhǒng

wèi
zhū


liǎo
zhī

rěn
fēi
ài

shú

yóu

wèi

qín
xiū
xíng
rěn


zhū
yǒu
qíng
yǒu
āi
lián
xīn
yǒu
bēi
mǐn
xīn
yǒu
qīn
ài
xīn

yóu
qīn
shàn

qín
xiū
xíng
rěn
shàng
zhèng
děng


měng
wéi
yuán
mǎn
rěn

luó

duō

yóu
shì
yīn
yuán
qín
xiū
xíng
rěn


shì
zūn
shuō


chū
jiā
zhě

rěnyóu
shì
yīn
yuán

yīng
chū
jiā
shòu


jiè
ér
xíng

rěn

yóu

shòu

qín
xiū
xíng
rěn

zhǒng
xìng


xiān
chuàn

rěn


jīn
xiàn
zài
ān
zhù

xìng

néng
xiū
rěn

zhī

qiē

yuǎn

yǒu
qíng

wéi
jiàn
zhūlùn
xìng


chá


néng
xiū
xíng
rěn

yún


zhǒng

wèi


qiē

ráo

rěn

cóng

qiē
rěn


qiē
chù
rěn

wèi

píng
chù


zhòng
qián
jiē
néng
xiū
rěn


qiē
shí
rěn

wèi
zhòu
chū
fēn
ruò
zhòu
zhōng
fēn
ruò
zhòu
hòu
fēn

ruò

ruò

ruò

lái
jīn

ruò
bìng

bìng
ruò

ruò


cháng
néng
xiū
rěn

yóu
shēn
xíng
rěn

chuíyóu

xíng
rěn

chū

qiē
fēi
ài
yán


yóu

xíng
rěn

fèn
chí

zhuó
è
yúnsuì
qiú
rěn

dāng
zhī

rěn
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhūzhū
yǒu

lái
qiú
suǒ
zhě
è

néng
rěnxiōng
bào
shàng
pǐn
è

zhū
yǒu
qíng
suǒ
bēi

sǔn
nǎo
rěn


zhū
chū
jiā
fàn
jiè
zhě
suǒ
bēi

sǔn
nǎo
rěn

yǒu

zhǒng
nài
qín

rěn

wèi
néng
kān
nài
chú
qiǎn
yǒu

yǒu
qíng
zhòng

suǒ
yǒu
qín


yòu
néng
kān
nài
qiú

qín


yòu
néng
kān
nài

suí

xíng
suǒ
yǒu
qín


yòu
néng
kān
nài
guǎng
广
wéi

shuō
suǒ
yǒu
qín


yòu
néng
kān
nài

zhū
yǒu
qíng
suǒ
wéi
suǒ
zuò
zhèng

zhù
bàn
suǒ
yǒu
qínshì

zhǒng
míng
suì
qiú
rěn

ruò

yǒu
qíng
yǒu
sǔn
nǎo
zhě

yóu
rěn


ruò

yǒu
qíng
shì
suǒ
qiú
zhě

yóu
rěnshì

shuō

míng
suì
qiú
rěn

yún
shì

shì

rěn

dāng
zhī

rěn
lüè
yǒu
jiǔ
zhǒng

wèi
zhū


zhù

fàngzhū
shàn


néng
kān
rěn


zhū
hán


néng
kān
rěn


zhūnéng
kān
rěn


wén
méng
chù

néng
kān
rěn


zhū
fēng


néng
kān
rěn


shé
xiē
chù

néng
kān
rěn


zhū

láo
suǒ
shēng
zhǒng
zhǒng
ruò
shēn
ruò
xīn

juàn
yōu
nǎo

néng
kān
rěn


duò
shēng

shēng
lǎo
bìng

děng

yǒu
qíng
xiàn
qián

āi
mǐn
ér
xiū
xíng
rěn


shì


xiū
xíng
rěn


néng
lìng

shēn

xiàn

zhōng

ān

zhù


wéi

qiē
è

shàn

zhī
suǒ
líng


néng
yǐn
hòu
shì
ān

yīn
yuán


néng
lìng

xiū
xíng
zhǒng
zhǒng
xiàn

hòu

ān

zhèng
xíng

shì
míng

shì

shì

rěn
yúnqīng
jìng
rěn

dāng
zhī

rěn
lüè
yǒu
shí
zhǒng

wèi
zhū
suǒ
zuò

ráo

shì
sǔn
nǎo
wéi
yuè

zhōng

fǎn
bào
fèn


yuàn
xiánxiāng

héng
cháng
xiàn
qián


zuò
ráo

xiān
hòufēishè
ér
yǒu
yuàn
zhě

wǎng
huǐ
xiè

zhōng

lìng

shēng

yàn

rán
hòu
shòu
xiè

kǒng


yàn
cái
xiè
biàn
便
shòukān
rěn

chéng
jiù
zēng
shàng
měng

cán
kuìkān
rěn


shī
suǒ

chéng
jiù
zēng
shàng
měng

ài
jìngsǔn
nǎo
zhū
yǒu
qíngzhū
yǒu
qíng
chéng
jiù
měng

āi
mǐn
àiqiē

rěn
bìng
zhù
bàn

jiē

duàn
jiè


yóu

shí
xiāng

dāng
zhī


suǒ
xiū
xíng
rěn
qīng
jìng

gòu
dāng
zhī

zhōng
chū

xìng
rěn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
hòu
qīng
jìng
rěn


shì
néng
shēng
guǎng
广


liàngguǒ

rěn
wéi

zhǐ

shì
zhū


néng
yuán
mǎn
rěn

luó

duō

néng
zhèng

shàng
zhèng
děng


běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

jīng
jìn
pǐn

shí
èr
yúnjīng
jìn

luó

duō


tuō
nán
yuē


xìng

qiē
nán

qiē
mén
shàn
shì


qiē
zhǒng
suì
qiú
èr
shì

qīng
jìng


shì
jiǔ
zhǒng
xiāng
míng
lüè
shuō
jīng
jìn

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng
jīng
jìn

míng
wéi


jīng
jìn

luó

duō


zhě

xìng
jīng
jìn

èr
zhě

qiē
jīng
jìn

sān
zhě
nán
xíng
jīng
jìn

zhě

qiē
mén
jīng
jìn


zhě
shàn
shì
jīng
jìn

liù
zhě

qiē
zhǒng
jīng
jìn


zhě
suì
qiú
jīng
jìn


zhě

shì

shì

jīng
jìn

jiǔ
zhě
qīng
jìng
jīng
jìn
yún
xìng
jīng
jìn

wèi
zhūxīn
yǒng
hàn

kān
néng
shè
shòu

liàng
shàn
ān


qiē
yǒu
qíng

chì
rán

jiān

yǒu
diān
dǎosuǒ

shēn


dòng

dāng
zhī
shì
míng


suǒ
xíng
jīng
jìn

xìng
yún
qiē
jīng
jìn

wèi

jīng
jìn
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě

zài
jiā
pǐn
jīng
jìn

èr
zhě

chū
jiā
pǐn
jīng
jìn

dāng
zhī


èr
pǐn
jīng
jìn

yǒu
sān
zhǒng


huàn
jiǎ
jīng
jìn

èr
shè
shàn

jīng
jìn

sān
ráo

yǒu
qíng
jīng
jìn
yúnhuàn
jiǎ
jīng
jìn

wèi
zhū
jiā
xíng
jīng
jìn
zhī
qián


xīn
yǒng
hàn
xiān
huàn
shì
jiǎ

ruò

wéi
tuō

yǒu
qíngqiān

jié
děng
chù

luò
jiā

zàinǎi
zhì


jīng
ěr
suǒ
shí

zhèng


shàng
zhèng
děngjiǎ
shǐ
使
guò

bǎi
qiān

zhī
bèi
shù
shí
jié

fāng
zhèng

shàng
zhèng
děng
zhī
yǒng
hàn


tuì
退qiú

shàng
zhèng
děng


fēi

jìnjìn


qín
yǒng

xiè


kuàng
suǒ
jīng
shí
duǎnshì
míng


huàn
jiǎ
jīng
jìn

ruò
yǒu
shì
xiāng


suǒ
yǒu
huàn
jiǎ
jīng
jìn

shǎo

shēng
jiě
shǎo
shēng
jìng
xìn


shì


shàng

cháng
yǎng

liàng
yǒng
měng


qín
jīng
jìnxìng


kuàng


chéng
jiù

shì
huàn
jiǎ
jīng
jìn


shìqiú


ráo

yǒu
qíng


yǒu
shǎo
fēn
nán
xíng
shì


shēng
qiè
liè
nán
zuò
zhī
xīn
yúnshè
shàn

jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

néng
wéi
shī
jiè
rěn
jīng
jìn
jìng

huì

luó

duō
jiā
xíng

néng
chéng
bàn
shī
jiè
rěn
jīng
jìn
jìng

huì

luó

duō

dāng
zhī


lüè
yǒu

zhǒngdòng
jīng
jìn


qiē
fēn
bié
zhǒng
zhǒng
fēn
bié

gēn
běn
fán
nǎo
shǎo
fēn
fán
nǎo


qiē

lùn

qiē

chù


qīng
dòng


èr
jiān

jīng
jìn

shì
yīn
zhòng
jiā
xíng


sān

liàng
jīng
jìn

néng
xiàn
zhèng


qiē
míng
chùfāng
biàn
便
xiāng
yīng
jīng
jìn

suǒ
yīngdiān
dǎo
dào
suí
shùn
ér
xíng


píng
děng
tōng

dǎo
jīng
jìn

wéi

zhèng

néng
yǐn


suǒ
yīng


yuàn
suǒ
yǐn


liù
héng
cháng
jīng
jìn

shì

jiān
jiā
xíng
màn
jīng
jìn

yóu
qín
jīng
jìn

gāoyóu


zhǒng
shè
shàn

jīng
jìn
qín
jiā
xíng


lìng
zhūnéng
yuán
mǎn

luó

duō

zhèng

shàng
zhèng
děngyóu

jīng
jìn
shì
néng
xiū
zhèng
néng
chéng
qiē
shàn

zuì
shēng
yīn
yuán
ěr

shì


lái

zhǒng
zhǒng
mén

chèn
zàn
jīng
jìn
néng
zhèng

shàng
zhèng
děng


yúnráo

yǒu
qíng
jīng
jìn

wèi

jīng
jìn
yǒu
shí

zhǒng


jiè
pǐn
shuō


shuō
shī
luó

shuō
jīng
jìn

dāng
zhī
shì
míng


chà
bié
yúnnán
xíng
jīng
jìn

wèi

jīng
jìn
lüè
yǒu
sān
zhǒng

ruò
zhūjiān
yuǎn

zhū


xiǎng
zhū
yǐn
shí
xiǎng
zhū


xiǎng


shēn
xiǎng


zhū
shàn


jiān
xiū

zēng

xiè
fèi

shì
míng


nán
xíng
jīng
jìn

ruò
zhūshì
jīng
jìn

jìn
zhòng
tóng
fēn


qiē
shí
zēng

xiè
fèi

shì
míng

èr
nán
xíng
jīng
jìn

ruò
zhū


píng
děng
tōng

gōng

xiāng
yīng


huǎnyǒu
diān
dǎo

néng
yǐn


jīng
jìn
chéng
jiù

shì
míng

sān
nán
xíng
jīng
jìn


shì


nán
jīng
jìn


dāng
zhī

shì
yuán

yǒu
qíng
bēi


bān
ruò
néng
shè
zhī
yīn
yún
qiē
mén
jīng
jìn

wèi

jīng
jìn
lüè
yǒu

zhǒngrǎn

jīng
jìn

èr
yǐn
bái

jīng
jìn

sān
jìng
chú

jīng
jìn


zēng
cháng
zhì
jīng
jìn


rǎn

jīng
jìn
zhě

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

néng
lìng

qiē
jié

suí
mián
suí
fán
nǎo
chán
wèi
shēng

shēng

shēng
duàn
miè

yǐn
bái

jīng
jìn
zhě

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn


qiē
shàn

wèi
shēng
lìng
shēng

shēng
lìng
zhù

lìng

wàng
shī
zēng
cháng
guǎng
广


jìng
chú

jīng
jìn
zhě

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

néng
lìng
sān

jiē

qīng
jìng

néng
shè
miào
shàn
shēn
zēng
cháng
zhì
jīng
jìn
zhě

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

néng

néng
zēng
wén

xiū
huì
yúnshàn
shì
jīng
jìn

wèi

jīng
jìn
lüè
yǒu

zhǒngsuǒ

shè
jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn


shè

qiē


jiā
xíng


èr

tuì
退
jiǎn
jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn


xiān
suǒ
shòu
ruò
děng
ruò
zēng


qín
jīng
jìn
suí
cháng
yǎng


sān

xià
liè
jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

yǒng
měng
chì
rán

cháng
shí

jiān
jīng
qínxīn

qiè
ruò

tuì
退

diān
dǎo
jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

néng
yǐnfāng
biàn
便
shàn
qiǎo
suǒ
shè
chíqín
yǒng
jiā
xíng
jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

néng


shàng
zhèng
děngjìn


yún
qiē
zhǒng
jīng
jìn

wèi

jīng
jìn
liù
zhǒng

zhǒng

zǒng
shí
sān
zhǒng

yúnliù
zhǒng
jīng
jìnjiān
jīng
jìn

wèi

qiē
shí
xiū
jiā
xíng


èr
yīn
zhòng
jīng
jìn

wèi
néng
zhōu
bèi
xiū
jiā
xíng


sān
děng
liú
jīng
jìn

wèi
xiān
yīn

suǒ
rén
chíjiā
xíng
jīng
jìn

shù
shù


zhǒng
zhǒng
shàn
pǐn
zhèng
jiā
xíng
dòng
jīng
jìn


qiē

chù

néng
dòng
zhuǎn
chéng

xìng
fēn


liùjīng
jìn

shǎo
fēn
xià
liè
chà
bié
zhèng
zhōngchéng
jiù

shì
liù
zhǒng


qiē
zhǒng
jīng
jìn

qín
jīng
jìn


suǒ

shuō
yán
yǒu
shì
yǒu
qín
yǒu
yǒng
jiān
měng


zhū
shàn


shè

è

yún
zhǒng
jīng
jìn

xíng
jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

shù


shàng
zhèng
děngměng


yuàn
suí
cháng
yǎng


èr
píng
děng
xiāng
yīng
jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn

néng
lìng
suí

gēn
běn
fán
nǎo

suí
fán
nǎo


rǎn

xīn


chán
xīn
yóu

jīng
jìn

néng
lìngzhū
shàn

děng

ér
zhù

sān
shēng
jìn
jīng
jìn

wèi
zhū


ruò
wéi
suí

gēn
běn
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
rǎn
xīn
chán
xīn

wéi
duàn

shì
zhū
fán
nǎo


jīng
jìn
yǒng
měng

miè
tóu
rán


qín
qiú
jīng
jìn

wèi
zhū


yǒng
měng
qín
qiú

qiē
míng
chù

yàn
juànxiū
xué
jīng
jìn

wèi
zhūsuǒ
xué


yīng


qiē

suí

xíng
néng
chéng
bàn


liù


jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìnqián
shuō
shí

zhǒng
xiāng

yīng
zhī

xiāng


shàn

jīng
jìn

wèi
zhū


suǒ
yǒu
jīng
jìn


zhèng
jiā
xíng
shàn

fáng
shǒu

ruò
yǒu
suǒ
fàn


huǐ
chú


shì


shí
sān
zhǒng
jīng
jìn
míng

qiē
zhǒng
jīng
jìnsuǒ
yǒu
suì
qiú
jīng
jìn


shì

shì

jīng
jìn


rěn
yīng
zhī


chà
bié
zhě


shuō
kān
rěn


shuō


jīng
jìn
yǒng
hàn

yúnqīng
jìng
jīng
jìn

wèi

jīng
jìn
lüè
yǒu
shí
zhǒng


xiāng
chèn
jīng
jìn

èr
chuàn

jīng
jìn

sān

huǎn
jīng
jìn


shàn
shè
jīng
jìn


yīng
shí
xiū

jīng
jìn

liù
tōng

zhòng
xiāng
jīng
jìntuì
退
ruò
jīng
jìnshè
è
jīng
jìn

jiǔ
píng
děng
jīng
jìn

shí
huí
xiàngjīng
jìn

ruò
zhū


huò
wéi


zhū
suí
fán
nǎo

suǒ

qiē

wéi
duàn


suí
fán
nǎo


xiū

zhǒng
zhǒng
xiāng
chèn
duì
zhì

wèi
wéi
duì
zhì
zhū
tān


xiū


jìng

wéi

duì
zhì
zhū
tián
huì

xiū


mǐn

wéi

duì
zhì
zhū

chī

xiū

guān
chá
yuán
xìng
yuán


wéi

duì
zhì
zhū
xún


xiū


niàn

wéi

duì
zhì
zhū
jiāo
màn

xiū
jiè
chà
bié


shì
děng
lèi

shì
míng


xiāng
chèn
jīng
jìn

ruò
zhū


fēi
wéi
chéng
jiù
shǐ


chū

suǒ
yǒu
jīng
jìn

wèi
wéi
zhù
xīn
jiào
shòu
jiào
jiè

fēi


yóu
chuàn

jiā
xíng


jiā
xíng

shì
míng


chuàn

jīng
jìn

ruò
zhūfēi
wéi
yǒu
chuàn

jiā
xíng


jiā
xíng

wéi
zhù

xīn
jiào
shòu
jiào
jiè

rán

shǐ

chū


jiā
xíng

huǎn
jiā
xíng

jiān
jiā
xíng
yīn
zhòng
jiā
xíng

shì
mínghuǎn
jīng
jìn

ruò
zhū


cóng
shī
cháng
suǒ

huò

duō
wén

suǒ
chí


dǎo
ér


wéi
zhù

xīn

qín
jīng
jìn

shì
míng


shàn
shè
jīng
jìn

ruò
zhūdǎo
yīng
zhǐ
shí
néng
zhèng
xiū
zhǐ


yīng

shí
néng


xīn


yīng
shè
shí
néng
zhèng
xiū
shè

shì
míng


yīng
shí
xiū

xiāng
yīng
jīng
jìn

ruò
zhū
zhǒng
zhǒng
zhǐ

shè
xiāng

zhù
chū
xiāng

néng
shàn
liǎo
zhī
néng

wàng
shī

néng
shàn
tōng


jiān
xiū
zuò
yīn
zhòng
xiū
zuò

shì
míng


tōng

zhòng
xiāng
xiāng
yīng
jīng
jìn

ruò
zhū


wén
shuō
zhǒng
zhǒng
zuì

guǎng
广

zuì

shèn
shēnliàng


jīng
jìnqīng
miè
xīn

qiè
ruòsuǒ
yǒu
shǎo
fēn
xià
liè
chà
bié
zhèng
zhōng
ér
shēngqiú
shàng
jìn

shì
míngtuì
退
ruò
jīng
jìn

ruò
zhūshí
shí
jiāngēn
mén
yǐn
shí
zhī
liàng

chū

hòu

cháng
qín
xiū

jué
zhèng
zhī
ér
zhùshì
lèi
děng
chí

liáng

néng
shè
shòu
zhuǎn
zhōng
chì
rán
xiūnéng
yǐn
shè

dǎo

qiē
shí
qín
jiā
gōng
yòng

shì
míngshè
è
jīng
jìn

ruò
zhūqín
jīng
jìn


huǎn


píng
děng
shuāng
yùn
qiē
yīng
zuò
shì
zhōng


néng
píng
děng
yīn
zhòng
xiū
zuò

shì
míng


píng
děng
jīng
jìn

ruò
zhūqiē
jīng
jìn
yǒu
suǒ
wéi
zuòjiē
wéi
huí
xiàng

shàng
zhèng
děngshì
míng


huí
xiàngjīng
jìn

shì
zuì
chū

xìng
jīng
jìn

nǎi
zhì
zuì
hòu
qīng
jìng
jīng
jìn

jiē


guǒ

suǒ
yǒu
jīng
jìn

yuán
mǎn
jīng
jìn

luó

duō

néng


shàng
zhèng
děng


zhèng
dāng
zhèng
jīn
zhèng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |