当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第41卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第41卷(注音)shī

lùnshí

juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù
jiè

pǐn

shí
zhī
èr


shì


ān
zhù


jìng
jiè
yǒu
wéi
fàn


wéi
fàn
shì
rǎn
fēi
rǎn
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

yīng
dāng
liǎo
zhī

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè


zhōng
ruò


lái
huò
wéi

lái
zào
zhì
duō
suǒ

ruò

zhèng

huò
wéi
zhèng

zào
jīng
juàn
suǒ

wèi
zhū
lǎn
cángjiā

ruò

sēng


wèi
shí
fāng
jiè
zhū


zhòng

ruòhuò
shǎo
huò
duō
zhū
gōng
yǎng

ér
wéi
gōng
yǎng

xià
zhì

shēn

bài

jìng

xià
zhì

sòng
zàn


sēng
zhēn
shí
gōng


xià
zhì

xīn

qīng
jìng
xìn
suí
niàn
sān
bǎo
zhēn
shí
gōng


kōng
shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

ruò

gōng
jìng
lǎn
duò
xiè
dài
ér
wéi
fàn
zhě

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò

shī
niàn
ér
wéi
fàn
zhě

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

wèi
xīn
kuáng
luàn

ruò

zhèng

jìngcháng

wéi
fàn

yóu

qīng
jìng

zhèng
jìng

chú
héng
shí

ěrsēng

shēng
gōng

chéng
shì
gōng
yǎng

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièyǒuér

zhū

yǎng


gōng
jìng
shēng
zhuó

shè

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

wèi
wéi
duàn

shēng

qín
jīng
jìn
shè

duì
zhì

suī
qín
zhē
è
ér
wéi
měng

xìng
huò
suǒ


shù

xiàn
xíng

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièjiàn
zhū

cháng
yǒu


jìng
tóng

zhě
lái

jiāo
màn
suǒ
zhì
huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīnchéng
yíng

tuī
shēng
zuò

ruò
yǒu

lái

yán
tán
lùn
qìng
wèi
qǐng
wèn

jiāo
màn
suǒ
zhì
huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn


chèn
zhèng


yán
chóu
duì

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

fēi
jiāo
màn
zhì

xián
hèn
xīn

huì
nǎo
xīn

dàn
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
wàng
niàn


zhī
xīn

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

wèi
zāo
zhòng
bìng

huò
xīn
kuáng
luàn

huò

shuì
mián


shēng
jué
xiǎng
ér
lái
qīnyán
tán
lùn
qìng
wèi
qǐng
wèn

huò

wéi

xuān
shuō
zhū

lùn

jué


huòtán
lùn
qìng
wèi

huò

shuō

lùn

jué

zhǔ
ěr
ér
tīng

huò
yǒu
wéi
fàn
shuō
zhèng

zhě

wéi

jiāng

shuō

zhě
xīn

huò

fāng
biàn
便
diàochū

shàn
chù
ān

shàn
chù

huò

sēng
zhì

huò
wéi
jiāng

duō
yǒu
qíng
xīn
ér

chóu
duì
jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
lái
yán
qǐng

huò
wǎng

jiā
huò
wǎngfèng
shī
yǐn
shíděng
zhū

shēng


jiāo
màn
suǒ
zhì
huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn


zhì

suǒ

shòu
suǒ
qǐng

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
wàng
niàn


zhī
xīn


zhì

suǒ

shòu
suǒ
qǐng

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

huò
yǒu

bìng

huò
huò
xīn
kuáng
luàn

huò
chù
xuán
yuǎn

huò
dào
yǒu


huò

fāng
biàn
便
diàochū

shàn
chù
ān

shàn
chù

huò

xiān
qǐng

huò
wéi

jiān
xiū
zhū
shànshàn
pǐn
lìng

zàn
fèi

huò
wéi
yǐn
shè
wèi
zēng
yǒu


huò
wéi
suǒ
wéntuì
退


wéi
suǒ
wéntuì
退

lùn

jué

dāng
zhī

ěr

huò

zhī

huái
怀
sǔn
nǎo
xīn
zhà
lái
yán
qǐng

huò
wéi


duō
xián
hèn
xīn

huò

sēng
zhì

zhì

suǒ

shòu
suǒ
qǐng

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
chí
zhǒng
zhǒng
shēng


rǎn


zhēn
zhū
liú
li
děng
bǎo


chí
zhǒng
zhǒng
zhòng
duō
shàng
miào
cái

gōng


yīn
qín
fèng
shī

yóu
xián
hèn
xīn
huò
huì
nǎo
xīn
wéi


shòu

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

shè
yǒu
qíng


ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
wàng
niàn


zhī
xīn
wéi


shòu

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

huò
xīn
kuáng
luàn

huò
guān
shòu

xīn
shēng
rǎn
zhuó

huò
guān
hòu
shí

dìng
zhuī
huǐ

huò

zhī


shī

luàn

huò
zhī
shī
zhǔ
suí
shè
suí
shòu
yóu
shì
yīn
yuán
dìng
dāng
pín
kuì

huò
zhī


shì
sēnghuò
zhī


jié
dàohuò
zhī


yóu
shì
yīn
yuán
duō
shēng
guò
huàn

huò
shā
huò

huò

huò
chù
huò
xián
huò


wéi


shòu

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
lái
qiú


huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīnbiàn


shīshì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
wàng
niàn


zhī
xīn

shīshì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè
fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

wèi
zhū
wài
dào

qiú
guò
duǎn

huò
yǒu
zhòng
bìng
huò
xīn
kuáng
luàn

huò

fāng
biàn
便
diàochū

shàn
chù
ān

shàn
chù

huò

shì

wèi
shàn
tōng


huò

jiàn


shēng
gōng
jìng

yǒu
xiū
kuì

è
wēi

ér
lái
tīng
shòu

huò

zhī

shì
dùn
gēn
xìng

guǎng
广

jiào


jīu
jìng
shēn
shēng

wèi

dāng
shēng
xié
jiàn
zēng
cháng
xié
zhí
shuāi
sǔn
nǎo
huài

huò

zhī


zhì

shǒu
zhuǎn

fēi
rén

ér

shī

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
zhū
bào
è
fàn
jiè
yǒu
qíng

huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn
yóu

bào
è
fàn
jiè
wéi
yuán

fāng
biàn
便

shè

zuò
ráo


shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài

shè

yóu
wàng
niànzuò
ráo


shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn

fēi
zhūjìng
chí
jiè
shēn
jìng
xiàn
xíng

zhū
yǒu
qíng
suǒ

lián
mǐn
xīn

zuò
ráo
bào
è
fàn
jiè
yǒu
qíng

zhū

yīn
ér
xiàn
zhuǎn
zhě


wéi
fàn
zhě

wèi
xīn
kuáng
luàn

huò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

huò
wéi
jiāng

duō
yǒu
qíng
xīn

huò

sēng
zhì
fāng
biàn
便

shè

zuò
ráo


jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè


fàn


bié
jiě
tuō

nài

zhōng

jiāngjiàn

zhē
zuì

zhì
zhū
shēng
wén
lìng

zào
zuò

zhū
yǒu
qíng
lèi
wèi
jìng
xìn
zhě
lìng
shēng
jìng
xìn


jìng
xìn
zhě
lìng
bèi
zēng
cháng


zhōngzhū
shēng
wén

yīng
děng
xiū
xué

yǒu
chà
bié


zhū
shēng
wén


wéi
shēng

shàng


shè
jiāng


xíng

wéi
lìng
yǒu
qíng
wèi
xìn
zhě
xìn

xìn
zhě
zēng
cháng
xué
suǒ
xué
chù


kuàng
wéi
shēng

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè


fàn


bié
jiě
tuō

nài

zhōng

wéi
lìng
shēng
wén
shǎo
shì
shǎo

shǎo

wàng
zhù
jiàn

zhē
zuì

zhì
zhū
shēng
wén
lìng

zào
zuò


zhōngzhū
shēng
wén

yīng
děng
xué


zhū
shēng
wén


wéi
shēng
zhōng
shǎo
shì
shǎo

shǎo

wàng
zhù

míng
wéi
miào

fēi
zhū
wéi
shēng
zhōng
shǎo
shì
shǎo

shǎo

wàng
zhù

míng
wéi
miào

shì


wéi
cóng
fēi
qīn

cháng
zhě

shì

luó
mén
děng


shī
jiā

yīng
qiú
bǎi
qiān
zhǒng
zhǒngguān

yǒu
qíng
yǒu
suí

suǒ
shī

yīng
ér
shòu


shuō
qiú

qiú


ěr


qiú
shì

qiú
zhǒng
zhǒng


lìng
fēi
qīn

wéi
zhī
zuò


wéiyīng

zhǒng
zhǒng
jiāo
shì


zhū
zuò


shì


zhì
bǎi

shēng


rǎn
bǎi
qiān

zhī


guò
shì
shù

yīng
shì
děng
zhōng
shǎo
shì
shǎo

shǎo

wàng
zhù
zhì
zhǐ
zhē
zuì

shēng
wén
gòng
xué

ān
zhù
jìng
jiè
zhōng
huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn

shǎo
shì
shǎo

shǎo

wàng
zhù

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yǒu
lǎn
duò
xiè
dài
wàng
niàn


zhī
xīn

shǎo
shì
shǎo

shǎo

wàng
zhù

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièshàn
quán
fāng
biàn
便
wéi

zhū
xìng
zuì
shǎo
fēn
xiàn
xíng

yóu
shì
yīn
yuánjiè

suǒ
wéi
fàn
shēng
duō
gōng


wèijiàn
jié
dào
zéi
wéi
tān
cái


shā
duō
shēng

huò


hài


shēng
wén

juéhuò


zào
duō

jiān


jiàn
shì
shì


xīn

weí


ruò
duàn

è
zhòng
shēng
mìng
duò

luò
jiā
duàn


jiān

chéng
dāng
shòu
níng
shā

duò

luò
jiā

zhōng

lìng

shòu

jiānshì

weízhòng
shēng
huò

shàn
xīn
huò


xīn

zhī

shì

wéi
dāng
lái

shēn
shēng
cán
kuì


lián
mǐn
xīn
ér
duàn

mìng

yóu
shì
yīn
yuánjiè

suǒ
wéi
fàn
shēng
duō
gōng


yòujiàn
yǒu
zēng
shàng
zēng
shàng
zǎi
guān
shàng
pǐn
bào
è

zhū
yǒu
qíng

yǒu

mǐn
zhuān
xíng

nǎojiàn


lián
mǐn
xīn


shēng


ān
suí

suǒ
néng
ruò
fèi
ruò
chù
zēng
shàng
děng
wèi

yóu
shì
yīn
yuánjiè

suǒ
wéi
fàn
shēng
duō
gōng


yòujiàn
jié
dào
zéi
duó

cái


ruò
sēng
duō


zhí
wéi

yǒu
zòng
qíng
shòu
yòngjiàn


lián
mǐn
xīnyǒu
qíng

shēng


ān
suí

suǒ
néng

ér
duólìng
shòu
yòng

shì
cái


dāng
shòu
cháng


yóu

yīn
yuán
suǒ
duó
cái
bǎo

ruò
sēng


huán

sēng


huán
ruò
yǒu
qíng

huán

yǒu
qíng

yòu
jiàn
zhòng
zhǔ
huò
yuán
lín
zhǔ


sēng


yán
shì

yǒu
zòng
qíng
shòu
yòngjiàn
è

lián
mǐn
xīn


lìng
yīn

xié
shòu
yòng

dāng
shòu
cháng


suí

suǒ
néng
fèi

suǒ
zhǔ
shì
suī
ér

wéi
fàn
shēng
duō
gōng


yòuchù
zài

jiā

jiàn
yǒu


xiàn


zhǔ

yínxīn


qiú
fēi
fàn
xíngjiàn

zuò


weí


lìng
xīn
huì
duō
shēng
fēi


ruò
suí


biàn
便


zài

fāng
biàn
便
ān
chù
lìng
zhǒng
shàn
gēn


dāng
lìng

shè

shàn


zhù

mǐn
xīn
xíng
fēi
fàn
xíng

suī


shì
huì
rǎn
zhī


ér

suǒ
fàn
duō
shēng
gōng


chū
jiā


wéi

shēng
wén
shèng
suǒ
jiào
jiè
lìng

huài
miè


qiē

yīng
xíng
fēi
fàn
xíng

yòuwéi
duō
yǒu
qíng
jiě
tuō
mìng
nán
líng


nán
yuè
shǒu

nán


èr
ěr
wān
yǎn
děng
nán

suī
zhū


wéi

mìng
nán


zhèng
zhī
shuō

wàng


rán
wéi
jiù
tuō

yǒu
qíng


zhī
érshuō
wàngyào
yán
zhīwéi
guān
yǒu
qíng


fēi


rǎn
xīn
wéi
wéi
ráo

zhū
yǒu
qíngxiǎng
zhèng
zhī
ér
shuōshuō
shì

shíjiè

suǒ
wéi
fàn
shēng
duō
gōng


yòu
jiàn
zhū
yǒu
qíng
wéi
è
péng
yǒu
zhī
suǒ
shè
shòu
qīn
ài

shèjiàn


lián
mǐn
xīn


shēng


ān
suí
néng
suí

shuō

jiān


lìng

è
yǒu
shè
xiāng
qīn
ài


lìng
yǒu
qíng
yóu
jìn
è
yǒu
dāng
shòu
cháng

shì

ráo

xīn
shuō

jiān


guāi


ài

suǒ
wéi
fàn
shēng
duō
gōng


yòujiàn
zhū
yǒu
qíng
wéi
xíng
yuè

fēi

ér
xíng

chū

è

měng


bìn

fāng
biàn
便
lìng

chū

shàn
chù
ān

shàn
chù
shì

ráo

xīn


zhū
yǒu
qíng
chū

èsuǒ
wéi
fàn
shēng
duō
gōng


yòujiàn
zhū
yǒu
qíng
xìn

chàng

yín
yǒng

fěng

huò
yǒu
xìn

wáng
zéi
yǐn
shí
yín
dàng
jiēzhī
lùn
zhōng
jiē

shàn
qiǎoyǒu
qíng

lián
mǐn
xīn


shēng


ān
xiàn
qián
wéi
zuòxiāng
yīng
zhǒng
zhǒng
chàng

yín
yǒng

fěng
wáng
zéi
yǐn
shí
yín

děng
lùn

lìng

yǒu
qíng
huān


yǐn
shè

zài
suí
zhǔ

fāng
biàn
便
jiǎng
dǎo
chū

shàn
chù
ān

shàn
chù
shì
xiàn
xíng
suǒ
wéi
fàn
shēng
duō
gōng

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièshēng

guǐ
zhà

tán
xiàn
xiāng

fāng
biàn
便
yán
qiú
jiǎ

qiú


wèi
xié
mìng


yǒu
xiū
chǐ
jiān
chí

shè

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
wéi
chú
qiǎn
shēng
qín
jīng
jìn

fán
nǎo
chì
shèngxīn
shí
shí
xiàn

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièwéi
diào
suǒ
dòng
xīn


jìngjìng

gāo
shēng


xuān
huá
fēn
guō

qīng
zào
téng
yuè
wàng

huān
xiàozhū
yuán

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
wàng
niàn


fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
wéi
chú
qiǎn
shēng
guǎng
广
shuō

qián

ruò

fāng
biàn
便
jiě

suǒ
shēng
xián
hèn
lìng


ruò

qiǎn

suǒ
shēng
chóu
nǎo
ruò

xìng
hǎo

shàng
zhū
shì

fāng
biàn
便
shè
shòu
jìng
shèn
jiāng


suí

ér
zhuǎn

ruò

yǒu
qíng
cāi

huái
怀
xián
hèn
è
móu
zēng
bèi

wài
xiàn
huān
yán
biǎo

qīng
jìng


shì

qiē
jiē

wéi
fàn

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè

shì
jiàn


shì
lùn
yīng
xīn

niè
pán

yīng

niè
pán
ér
shēng
yàn
bèi


zhū
fán
nǎo

suí
fán
nǎo


yīng

wèi
ér
qiú
duàn
miè


yīng

xiàng
xīn
shēng
yànzhū


sān

shù
jié
liú
zhuǎn
shēng

qiú
ruò
zuò

shuō

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


zhū
shēng
wén


niè
pán
xīn

qīn
jìn


zhū
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
shēn
xīn
yànshì
niè
pán
xīn

qīn
jìn


zhū
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
shēn
xīn
yànbèi
guò

bǎi
qiān

zhī


zhū
shēng
wén
wéi
wéi

shēn
zhèngqín
xiū
zhèng
xíng
wéi

qiē
yǒu
qíng
zhèng
qín
xiū
zhèng
xíng

shìdāng
qín
xiūrǎn
xīn


yǒu
lòu
shì
suí
shùn
ér
xíng

chéng
jiù
shēng
chū
zhū
ā
luó
hàn


rǎn

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè

néng


xìn
zhòng
yán

suǒ
wèi
è
shēng
è
chèn
è
xuě


shì
ruò
shí
ér
shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
shì

shí
ér

qīng
xuě

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò

wài
dào
ruò

zēng

ruò

chū
jiā

yīn
xíng

xíng
yīn
xiū
shàn
xíng
bàng
shēng
liú


ruò
fèn
忿

zhě
ruò
xīn
dǎo
zhě
bàng
shēng
liú


jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièjiàn
zhū
yǒu
qíng
yīng

zhǒng
zhǒng
xīn
chǔ
jiā
xíng
měng

jiā
xíng
ér

yōu
nǎo
ér

xiàn
xíng

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

guān
yóu

yuán

xiàn

zhōng
shǎoduō
shēng
yōu
nǎo
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè

bào


tián
bào
tiánbào


nòng
bào
nòng

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè

yǒu
qíng
yǒu
suǒ
qīn
fàn

huò


wéi


qīn
fàn

yóu
xián

xīn
yóu
màn
suǒ
zhí
xiè
ér
shēng
qīng
shè

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
fàngxiè
qīng
shè

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò

fāng
biàn
便
diàochū

shàn
chù
ān

shàn
chù

ruò
shì
wài
dào

ruò


wàng
yào
yīn
xiàn
xíng
fēi

yǒu
zuì
fāng
shòu
huǐ
xiè

ruò

yǒu
qíng
xìng
hǎo
dǒu
zhèng

yīn
huǐ
xiè
shí
bèi
zēng
fèn


ruò

zhī

wéi
xìng
kān
rěn


xián
hèn

ruò

liǎo

yīn
xiè
qīn
fàn
shēn
shēng
xiū
chǐ

ér

huǐ
xiè

jiē

wéi
fàn

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
suǒ
qīn
fàn


huán


píng
děng
huǐ
xiè

huái
怀
xián
hèn
xīn

sǔn
nǎo


shòu

xiè

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

suī
xián
hèn
xīn


sǔn
nǎo

rán
yóu
bǐng
xìng

néng
kān
rěn


shòu
xiè


míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qiē

qián
yīng
zhī

ruò
píng
děng
xiè


shòu

xiè


wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè

huái
怀
fèn
忿
xiāng

jiān
chí
shēng


shè

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

wéi
duàn


shēng
guǎng
广
shuō

qián
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiètān
zhuó
gōng
shì
zēng
shàng
ài
rǎn
xīn
guǎn


zhòng

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě


tān
gōng
shì

ài
rǎn
xīn
guǎn


zhòng

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièlǎn
duò
xiè
dài
dān
shuì
mián


fēi
shí
fēi
liàng

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
zāo

bìng
ruòxíng
ruò
wéi
duàn

shēng
guǎng
广
shuō

qiē

qián
yīng
zhī
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièhuái
怀
ài
rǎn
xīn
tán
shuō
shì
shì


shí


shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
wàng
niàn


shí


shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

jiàn

tán
shuō

ān
zhù
zhèng
niàn


ér
tīng

ruò
shì


huò
zàn
wèn

huò


wèn


suǒ
wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièwéi
lìng
xīn
zhù

dìng

xīn

xīn
huái
怀
xián
hèn
jiāo
màn
suǒ
chíshī
suǒ
qiú
qǐng
jiào
shòu

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

lǎn
duò
xiè
dài
ér

qǐng
zhě

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò


bìng
ruò
ruò
zhī

shī
diān
dǎo
jiào
shòu

ruò

duō
wén

yǒu
zhì

néng
lìng
xīn
dìng

ruò
xiān


suǒ
yīng
jiào
shòu
ér

qǐng
zhě


suǒ
wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
tān

gài
rěn
shòu

shè

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
wéi
duàn

shēng
qín
jīng
jìn

fán
nǎo
měngxīn

shí
shí
xiàn
xíng


tān

gài

shì

tián
huì
hūn
chén
shuì
mián
diào

è
zuò
gài
dāng
zhī

ěr

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiètān
wèi
jìng


wèi
jìng

jiàn
wéi
gōng


shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
wéi
duàn

shēng
guǎng
广
shuō

qián
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè

shì
jiàn


shì
lùn
yīng
tīng
shēng
wén
chéng
xiāng
yīng

jiào


yīng
shòu
chí

yīng
xiū
xué
yòng

shēng
wén
chéng
xiāng
yīng

jiào
tīng
wén
shòu
chí
jīng
qín
xiū
xué

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fànshàng

wài
dào
shū
lùn
jīng
qín
yán
jīu

kuàng

wéi
fàn
zhě

wéi
lìng

xiàng

xiǎo

zhě
shè
zuò

shì
shuō
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè


cáng
wèi
jīng
yán
jīu
cáng

qiē

shè


shēng
wén
cáng

xiàng
xiū
xué

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièxiàn
yǒu

jiào


jiào
zhōng
wèi
jīng
yán
jīudào
lùn

zhū
wài
lùn
jīng
qín
xiū
xué

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
shàng
cōng
mǐn
ruò
néng

shòu

ruò
jīng
jiǔ
shí
néng

wàng
shī

ruònéng

néng


ruò


jiào


guān
chá

chéng
jiù

xíng

dòng
jué
zhě
zhōng
cháng

èr
fēn
xiū
xué
fēn
xué
wàiwéi
fàn

ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièyuè


dào
lùn

zhū
wài
lùn
yán
qiú
shàn
qiǎo

shēn
xīn
bǎo
wán
ài

wèi
zhuó

fēi

xīn
yào
ér

jìn
zhī

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièwén


cáng


shèn
shēn
chù
zuì
shēng
shèn
shēn
zhēn
shí


zhūnán

shénshēng
xìn
jiě
zēng
bèi
huǐ
bàng


néng
yǐn


néng
yǐn

fēi

lái
shuō


néng


ān

yǒu
qíng

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


shì
huǐ
bàng
huò
yóu


fēi

zuò


huò
suí
shùn

ér
zuò
shì
shuō
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièruò
wén
shèn
shēn
zuì
shèn
shēn
chù
xīn

xìn
jiěěr
shí
yīng
qiáng
xìn
shòu

yīng

chǎn

yīng

shì
xué


wéi
fēi
shàn
máng

huì
lái
yǎn
suí
suǒ
xuān
shuō

zhū

láiyán
ér
shēng
fěi
bàng
shì

chù

zhī
yǎng
tuī

lái

zhū
xiàn
zhī

děng
suí
guān
jiàn


shì
zhèng
xíng

suǒ
wéi
fàn

suī

xìn
jiě
rán

fěi
bàng
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè

rén
suǒ
yǒu

rǎn
ài
xīn
yǒu
tián
huì
xīn


zàn
huǐ


shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
wéi
cūi

zhū
è
wài
dào

ruò
wéi
zhù
chí

lái
shèng
jiào

ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

huò

lìng

wèi
jìng
xìn
zhě

shēng
jìng
xìn


jìng
xìn
zhě
bèi

zēng
cháng
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièwén
shuō
zhèng

lùn

jué


jiāo
màn
suǒ
zhì
huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn
ér

wǎng
tīng

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
wéi
lǎn
duò
xiè
dài
suǒ

ér

wǎng
tīng

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò

jué
zhī

ruò
yǒu

bìng

ruò
ruò
zhī
dǎo
shuō

ruò
wéi


shuō

zhě
xīn

ruò
zhèng
liǎo
zhī

suǒ
shuō


shì
shù
suǒ
wén
suǒ
chí
suǒ
liǎo

ruò

duō
wén


wén
chí

wénruò


jiān

jìng
zhù
xīn

ruò
qín
yǐnshēng
dìng

ruò

liǎo
zhī
shàng
pǐn

dùn

huì
dùn
zhuó


suǒ
wén

nán
shòu
nán
chí
nán

suǒ
yuán
shè
xīn
lìng
dìng


wǎng
tīng
zhě

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
shuō

shī


qīng
huǐ


shēn
gōng
jìng
chī
xiào
diào
nòng

dàn


wén

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
zhū
yǒu
qíng
suǒ
yīng
zuò
shì

huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn

wéi
zhù
bàn

wèi

néng
bàn
suǒ
yīng
zuò
shì

huò

dào

ruò
wǎng
ruò
lái

huò

zhèng
shuō
shì

jiā
xíng

huò

zhǎng

suǒ
yǒu
cái
bǎo

huò


hǎo
guāi

zhèng
sòng

huò


huì
huò
wéi
zhù
bàn

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
wéi
lǎn
duò
xiè
dài
suǒ


wéi
zhù
bàn

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
yǒu
zhěn

ruò
ruò
liǎo
zhī


néng
chéng
bàn

ruò
zhī
qiú
zhě

yǒuruò
zhī
suǒ
zuò
néng
yǐn
fēi

néng
yǐn
fēi


ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

ruò
xiān


wéi
zuò
zhù
bàn

ruò
zhuǎn
qǐng

yǒu

zhě
zhù

ruò

shàn
pǐn
zhèng
qín
xiūzàn
fèi

ruò
xìng

dùn

suǒ
wén

nán
shòu
nán
chí


qián
guǎng
广
shuō

ruò
wéi
jiāng

duō
yǒu
qíng


ruò

sēng
zhì

wéi
zhù
bàn

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièjiàn
zhū
yǒu
qíng
zāo
zhòng

bìng

huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn

wǎng
gōng
shì

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
wéi
lǎn
duò
xiè
dài
suǒ


wǎng
gōng
shì

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò

yǒu
bìng
ruò
ruò
zhuǎn
qǐng

yǒu

suí
shùn
lìng
wǎng
gōng
shì

ruò
zhī
bìng
zhě
yǒu

yǒu


ruò
zhī
bìng
zhě

yǒu
shì

néng

gōng
shì

ruò
liǎo
zhī

cháng
bìng
suǒ
chù
kān

zhī
chí

ruò
wéi
qín
xiū
guǎng
广


shàng
shū
shēng
shàn
pǐn

ruò


chí
suǒ
xiū
shàn
pǐn
lìng

jiān
quē

ruò

liǎo
zhī
shàng
pǐn

dùn

huì
dùn
zhuó

suǒ
wén

nán
shòu
nán
chí

nán

suǒ
yuán
shè
xīn
lìng
dìng

ruò
xiān


wéi
zuò
gōng
shìbìng
zhě


yǒu

zhě
wéi
zuò
zhù
bàn


chú


dāng
zhī

ěr
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièjiàn
zhū
yǒu
qíng
wéi
qiú
xiàn

hòu

shì

guǎng
广
xíng
fēi


huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn


wéi
xuān
shuō

shí
zhèng


shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
suǒ


wéi
xuān
shuō

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò


zhī
ruò
ruò
zhuǎn
qǐng

yǒu

zhě
shuō

ruò


rén

yǒu
zhì


ruò

yǒu

shàn
yǒu
shè
shòu

ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

ruò
zhī
wéi
shuō

shí
zhèng


xián
hèn
xīn
ruò

è
yán
ruò
diān
dǎo
shòu
ruò

ài
jìng

ruò

zhī

xìng


tái
lóngwéi
xuān
shuō

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè
xiān
yǒu
ēn
zhū
yǒu
qíng
suǒ


zhī
ēn
huì

liǎo
ēn
huì

huái
怀
xián
hèn
xīn


xiàn
qián

yīng
chóu
bào

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
wéi
lǎn
duò
xiè
dài
suǒ


xiàn
chóu
bào

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

qín
jiā
gōng
yòngnéng

huò
chóu
bào

ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

ruò

bào
ēn
ér


shòu

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièjiàn
zhū
yǒu
qíng
duò
zài
sàng
shī
cái
bǎo
juàn
zhǔ

wèi
nán
chù

duō
shēng
chóu
nǎo

huái
怀
xián
hèn
xīn

wǎng
kāi
jiě

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
wéi
lǎn
duò
xiè
dài
suǒ


wǎng
kāi
jiě

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

yīng
zhī

qiánshì


wéi
zhù
bàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièyǒu
yǐn
shí
děng

shēng
zhòng


jiàn
yǒu
qiú
zhě
lái
zhèng

qiú
yǐn
shí
děng
shì

huái
怀
xián
hèn
xīn
huái
怀
huì
nǎo
xīn
ér

gěi
shī

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
fàng


néng
shī


fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
xiàn

yǒu

shī
cái


ruò


qiú
suǒ
ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

ruò
lái
qiú
zhě
wáng
suǒ
fěi

jiāng

wáng


ruò

sēng
zhì
ér

huì
shī
jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièshè
shòu

zhòng
huái
怀
xián
hèn
xīn

ér

suí
shí

dǎo
jiào
shòu

dǎo
jiào
jiè

zhī
zhòng
kuì


ér

wéi

cóng
zhū
jìng
xìn
cháng
zhě

shì

luó
mén
děngzhuī
qiú


yǐn
shí
zhū
zuò


bìng
yuán

yào

shēn
shí

suí
shí
gōng
gěi

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
fàngwǎng
jiào
shòu


wǎng
jiào
chéng


wéi
zhuī
qiú


zhòng


fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

ruò

sēng
zhì
ruò
yǒu
zhěn


ruò
rén
jiā
xíng

ruò
zhuǎn
qǐng

yǒu
shì

zhě

ruò
zhī

zhòng
shì
suǒ
gòng
zhī
yǒu


yǒu

qiú


děng

shēn
zhòng


ruò
suí
suǒ
yīng
jiào
shòu
jiào
jiè

jiē


dǎo
jiào
shòu
jiào
jiè

ruò
zhī
zhòng

yǒu
běn
wài
dào
wéi
qièlái

zhòng
zhōng

suǒ
kān
néng


diào


jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièhuái
怀
xián
hèn
xīn


yǒu
qíng

suí
xīn
zhuǎn

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
fàng


suí

zhuǎn

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò

suǒ
ài
fēi

suǒ


ruò
yǒu

bìng
ruò
rén
jiā
xíng

ruò

sēng
zhì

ruò

suǒ
ài
suī

suǒ


ér

duō
zhòng
fēi

fēi
ài

ruò
wéi
jiàng

zhū
è
wài
dào

ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

suí
xīn
zhuǎn

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièhuái
怀
xián
hèn
xīn


shí
yǒuxiǎn
yáng


shí
yǒuchèn
měi


shí
miào
shuō

zàn
shàn
zāi

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
fàng


xiǎn
yáng
děng

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
zhī

rén
xìng
hǎo
shǎo


jiāng
ruò
yǒu

bìng
ruò
ruò

fāng
biàn
便
diào
guǎng
广
shuō

qián

ruò

sēng
zhì

ruò
zhī
yóu

xiǎn
yáng
děng
yuánrǎn
jiāo
wéi
zhē

guò

ruò
zhī


suī

gōng

ér
fēi
shí


ruò
zhī


suī

shàn

ér
fēi
shí


ruò
zhī

shuō
suī

miào
shuō
ér
shí
fēi
miào

ruò
wéi
jiàng

zhū
è
wài
dào

ruò
wéi
dài

yán
lùn
jīu
jìng


xiǎn
yáng
děng

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jièjiàn
zhū
yǒu
qíng
yīng
yīng

zhì

yīng


bìn

huái
怀
rǎn

xīn
ér
huò
suī


ér

zhìjiào
jiè

huò
suī
zhìjiào
jiè

ér


bìn

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

shì
rǎn
wéi
fàn

ruò
yóu
lǎn
duò
xiè
dài
fàng


érnǎi
zhì

bìn

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
liǎo
zhīliáo
zhìchū

yán
duō
shēng
xián
hèn


yīng

shè

ruò
guān
dài
shí

ruò
guān
yīn

dǒu
sòng
zhèng
jìng

ruò
guān
yīn

lìng
sēng
xuān

lìng
sēng

huài

zhī

yǒu
qíng

huái
怀
chǎn

chéng
jiù
zēng
shàng
měng

cán
kuìhuán
jìng

érnǎi
zhì

bìn

jiē

wéi
fàn
ruò
zhū


ān
zhù


jìng
jiè

chéng
jiù
zhǒng
zhǒng
shén
tōng
biàn
xiàn
wēizhū
yǒu
qíng
yīng
kǒng

zhě
néng
kǒng

zhī

yīng
yǐn
shè
zhě
néng
yǐn
shè
zhī


xìn
shī


xiàn
shén
tōng
kǒng

yǐn
shè

shì
míng
yǒu
fàn
yǒu
suǒ
wéi
yuè

fēi
rǎn
wéi
fàn


wéi
fàn
zhě

ruò
zhī

zhōng
zhū
yǒu
qíng
lèi
duō
zhuó

zhí

shì
è
wài
dào
fěi
bàng
xián
shèng

chéng
jiù
xié
jiàn


xiàn
shén
tōng
kǒng

yǐn
shè


yǒu
wéi
fàn
yòu

qiē
chù

wéi
fàn
zhě

wèi
ruò

xīn
zēng
shàng
kuáng
luàn

ruò
zhòng

shòu
zhī
suǒ

qiē

ruò
wèi
zēng
shòu
jìng
jièdāng
zhī

qiē
jiē

wéi
fànshì
suǒ

zhū
shì


xué
chùlǎn
zhōng
suí

sǎn
shuō

wèijiè
shè
shàn

jiè
ráo

yǒu
qíng
jiè

jīn
cángjiā
zōng

ér
shuō
zhōng
yīng

zūn
zhòng
zhù

gōng
jìng
zhuān
jīng
xiū
xué

shì
zhū


cóng

zhèng
shòu
jiè
yóu
shàn
qīng
jìng
qiú
xué


ráo


qiē
yǒu
qíngshēng

zuì

zūn
zhòng
gōng
jìng

cóng
chū
zhuān
jīng

yīng
wéi
fàn

shè
yǒu
wéi
fàn

yīng
huǐ
chú
lìng

huán
jìng

yòu
qiē
wéi
fàn

dāng
zhī
jiē
shì
è
zuò
suǒ
shè

yīng
xiàng
yǒubiǎo

néng
jué
néng
shòu
xiǎo
chéng

chéngluóhuǐ
miè

ruò
zhūshàng
pǐn
chán
wéi
fàn


shàng

shēng
chù

shī
jièyīng
dāng
gēng
shòu

ruò
zhōng
pǐn
chán
wéi
fàn


shàng

shēng
chù

yīng
duì

sānluó

huò
guò
shì
shù

yīngchú
è
zuò


xiān
dāng
chèn
shù
suǒ
fàn
shì
míng

yīng
zuò
shì
shuō

cháng
lǎo
zhuān
zhì

huò
yán

shì
míng
wéi
yuènài
suǒ
chèn
shì
fàn
è
zuò
zuì
chú


huǐ
miè
è
zuò
zuì


yīng

shì
shuō

ruò
xià
pǐn
chán
wéi
fàn


shàng

shēng
chùwéi
fàn

yīng
duì

luóhuǐ

dāng
zhī

qián

ruò

suí
shùnluó

duì


huǐ
chú
suǒ
fàn

ěr
shíjìng
shì
xīn


dāng
jué
dìng
fáng

dāng
lái
zhōng

zhòng
fàn


shì

fàn
huán
chū
huán
jìng

yòu
zhūshòu


jìng
jièruò

huìgōng
luó

ěr
shí
yīng
duì

lái
xiàng
qián

shòu


jìng
jièyīng

shì
shòu

biàn
tǎn
yòu
jiān
yòu

zhuó


huò
dūn
guì
zuò
zuò

shì
yánshì
míng

yǎng

shí
fāng

qiē

lái
zhū


zhòng


jīn


shí
fāng
shì
jièsuǒ

shì
shòu

qiē


xué
chù

shì
shòu

qiē


jìng
jiè

wèi


jiè
shè
shàn

jiè
ráo

yǒu
qíng
jiè


shì
xué
chù

shì
jìng
jiè

guò


qiē

wèi
lái

qiē


dāng
shí
fāng
xiàn
zài

qiē


jīnshì
xué
chù

shì
jìng
jiè

guò


qiēxué

wèi
lái

qiē


dāng
xuéshí
fāng
xiàn
zài

qiē


jīn
xué


èr

sān


shì
shuō

shuō

yīng


suǒ


qiē

qián
yīng
zhī
yòufàn
jiè
dào
zhōng
fàn


shì
zūn
shuō

shì
zhū


duō
fēn
yīng

tián
suǒ

fàn

fēi
tān
suǒ


dāng
zhī

zhōng
suǒ
shuōwèi
zhū


ài
zhū
yǒu
qíng

lián
zhū
yǒu
qíng
zēng
shàngfán
yǒu
suǒ
zuò

qiē
jiē
shì


suǒ
zuò

fēi
fēi
suǒ
zuò

fēi
zuò
suǒ
zuò


chéng
fàn

ruò
zhū


zēng
zhū
yǒu
qíng

zhū
yǒu
qíng


néng
xiū
xíngxíng

zuò
zhū


suǒ

yīng
zuò

zuò

yīng
zuò


chéng
fàn

yòu
zhū


ruǎn
zhōng
shàng
fàn


shè
shì
fēn
yīng
dāng
liǎo
zhī

shìzhǐ

qiē


nài


qín
xué
suǒ
xué

biàn
便

chéng
jiù
sān
zhǒng
yuán
mǎn
ān

ér
zhù


zhě
chéng
jiù
jiā
xíng
yuán
mǎn

èr
zhě
chéng
jiù


yuán
mǎn

sān
zhě
chéng
jiù

宿
yīn
yuán
mǎn

yún

míng
wéi
jiā
xíng
yuán
mǎn

wèi
zhūjìng
jiè
zhōng
xíng

quē
fàn


shēn


qīng
jìng
xiàn
xíng


shù
huǐ
fànè


shì
míng
wéi
jiā
xíng
yuán
mǎn

yún

míng
wéi


yuán
mǎn

wèi
zhū


wéi

chū
jiā

wéi
huó
mìng

qiúfēi
wéi

qiú

wéi
qiú
shā
mén
wéi
qiú
niè
pán
fēi
wéi

qiú


shì
qiú
zhě

zhù
xiè
dài
xià
liè
jīng
jìnzhòng
duō
è

shàn


rǎn
hòu
yǒu
yǒu
zhū
chì
rán
zhòng


shú

dāng
lái
suǒ
yǒu
shēng
lǎo
bìngshì
míng
wéi


yuán
mǎn

yún

míng
wéi

宿
yīn
yuán
mǎn

wèi
zhū
shēng
zhōng
xiū

xiū
shànjīn
shì
zhǒng
zhǒng


yǐn
shí


bìng
yuán

yào

shēn
shí
kuìnéng


guǎng
广
xíng
huì
shī


shì
míng
wéi

宿
yīn
yuán
mǎn
shì


nài

qín
xué
suǒ
xué

chéng
jiù

shì
sān
zhǒng
yuán
mǎn
ān

ér
zhùxiāng
wéi
dāng
zhī
chéng
jiù
sān
zhǒng
shuāi
sǔn
wēi

ér
zhù

shì
lüè
guǎng
广
xuān
shuō


ruò
zài
jiā
pǐn
ruò
chū
jiā
pǐn

qiē
jiè

hòushì

qiē
jiè
zhōng

fēn
chū
suǒ

nán
xíng
jiè
děng
chà
bié
zhī
xiāng

yīng
dāng
liǎo
zhī

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |