当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第40卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第40卷(注音)shī

lùnshí
juàn
běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

jiè
pǐn

shí
zhī

yúnjiè

luó

duō


tuō
nán
yuē


xìng

qiē
nán

qiē
mén
shàn
shì


qiē
zhǒng
suì
qiú
èr
shì

qīng
jìng


shì
jiǔ
zhǒng
xiāng
shì
míng
lüè
shuō
jiè

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng
jiè
míng
wéi


jiè

luó

duōxìng
jiè

èr

qiē
jiè

sān
nán
xíng
jièqiē
mén
jiè


shàn
shì
jiè

liù

qiē
zhǒng
jiè


suì
qiú
jièshì

shì

jiè

jiǔ
qīng
jìng
jiè
yún
xìng
jiè

wèi
ruò
lüè
shuō


gōng


dāng
zhī
shì
míngxìng
jiè


děng
wéicóng

zhèng
shòu

èr
shàn
jìngsān
fàn

huán
jìng


shēn
jìng
zhuān
niàn

yǒu
wéi
fàn

yóu
zhū


cóng

zhèng
shòusuǒ
xué
jiè
ruò
yǒu
wéi
fàn


wài
guān

shēn
shēng
kuì
chǐ

yóu
zhū


shàn
jìng

suǒ
xué
jiè
ruò
yǒu
wéi
fàn

shēn

cán
xiū

yóu
zhūzhū
xué
chù
fàn

huán
jìng

shēn
jìng
zhuān
niàn
chū

wéi
fàn

èr
yīn
yuánzhū
è
zuò


shì


cóng

zhèng
shòu
shàn
jìngwéi

zhǐ

shēng

cán
kuì

yóu
cán
kuì

néng
shàn
fáng

suǒ
shòu
shī
luó

yóu
shàn
fáng

suǒ
shòu
jiè


zhū
è
zuò

yòu

shì
zhōng

cóng

zhèng
shòu

shàn
jìng
èr
shì


fàn

huán
jìng

shēn
jìng
zhuān
niàn

yǒu
wéi
fàn


èr
shì
qián
èr

suǒ
yǐn

yòu

shì
zhōng

cóng

zhèng
shòu

shàn
jìngshēn
jìng
zhuān
niàn

yǒu
wéi
fàn

yóu

sān

yīng
zhī
néng
lìng

huǐ


suǒ
shòu
jìng
jiè

fàn

huán
jìng

yóuyīng
zhī
néng
lìng
fàn

huán
chū


shì
gōng


xìng
shī
luó

yīng
zhī

shì
miào
shàn
jìng
jiè

zhèng
shòu
suí
xué

néng


ān


liàng
zhòng
shēng

āi
mǐn
shì
jiān
zhū
tiān
rén
děng

lìng

ānyīng
zhī

shì

liàng
jìng
jiè
shè
shòu

liàng


suǒ
xué


yīng
zhī

shì
ráo


qiē
yǒu
qíng
jìng
jiè

xiàn
qián
néng
zuò

qiē
yǒu
qíng


ānyīng
zhī

shì
néng
huò

guǒ
shēng

jìng
jiè
shè
shòu
suí


shàng
zhèng
děng


guǒ


shì
míngxìng
jiè
yún
qiē
jiè

wèi


jiè
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zài
jiā
fēn
jiè

èr
chū
jiā
fēn
jiè
shì
míng

qiē
jiè
yòuzài
jiā
chū
jiā
èr
fēn
jìng
jiè

lüè
shuō
sān
zhǒng
jiè

èr
shè
shàn

jiè

sān
ráo

yǒu
qíng
jiè


jiè
zhě

wèi
zhū


suǒ
shòu

zhòng
bié
jiě
tuō
shì

chú
jiè


chú

jiè

zhèng
xué
jiè

qín

nán
jiè

qín


jiè

jìn
shì
nán
jiè

jìn
shì

jiè


shì

zhǒng


zhǐ
zài
jiā
chū
jiā
èr
fēn


yīng
dāng
zhī

shì
míng
jiè
shè
shàn

jiè
zhě

wèi
zhū


shòu


jiè
hòu

suǒ
yǒu

qiē
wéi
yóu
shēn
zhū
shàn

zǒng
shuō
míng
wéi
shè
shàn

jièyún


wèi
zhūjiè
zhù
jiè


wénxiū
zhǐ
guānchù

jīng
qín
xiū
xué


shì
shí
shí

zhū
zūn
cháng

jīng
qín
xiū


zhǎng

yíng
wèn
xùn

bài
gōng
jìng
zhī
zūn
cháng
qín
xiū
jìng
shìbìng
zhě
bēi
mǐn
yīn
zhòng
zhān
shì
gōng
gěi


zhū
miào
shuō
shī

shàn
zāi


yǒu
gōng
luó

zhēn
chéng
zàn
měi


shí
fāng
jiè

qiē
yǒu
qíng

qiē
shēngjìng
xìn
xīn

yán
suí
suǒ
zuò

qiē
wéi
fàn


ān
rěn


shēnzuò
wèi
zuò

qiē
shàn
gēn

huí
xiàng

shàng
zhèng
děngshí
shí


zhǒng
zhǒng
zhèng
yuàn


qiē
zhǒng
shàng
miào
gōng

gōng


sēng


zhū
shàn
pǐn
héng
cháng
yǒng
měng
jīng
jìn
xiūshēn


zhù

fàngzhū
xué
chù
zhèng
niàn
zhèng
zhī
zhèng
xíng

fáng
shǒu


gēn
mén


shí
zhī
liàng

chū

hòu

cháng
xiū
jué


qīn
jìn
shàn
shì

zhǐ
shàn
yǒuqiān
fàn
shěn

liǎo
zhī
shēn
jiàn
guò
shī


shěn
liǎo
zhī
shēn
jiàn
guòwèi
fàn
zhě
zhuān


chífàn
zhě
tóng

zhě
suǒ

zhì
xīn
huǐ
chú


shì
děng
lèi
suǒ
yǒu
yǐn
shè

chí

zēng
cháng
zhū
shàn

jiè

shì
míng


shè
shàn

jiè
yúnráo

yǒu
qíng
jiè

dāng
zhī

jiè
lüè
yǒu
shí

xiāng


děng
shí


wèi
zhūzhū
yǒu
qíng
néng
yǐn

shì


zuò
zhù
bàn


zhū
yǒu
qíng
suí
suǒ
shēng


bìng
děng


shàn
shì
bìng
děng

zuò
zhù
bàn

yòu
zhūshì
chū
shì
zhǒng
zhǒngnéng
wéi
yǒu
qíng
shuō
zhū

yào

xiān
fāng
biàn
便
shuō
xiān


shuō

hòu
lìng
huò


yòu
zhūxiān
yǒu
ēn
zhū
yǒu
qíng
suǒ
shàn
shǒu
zhī
ēn

suí

suǒ
yīng
xiàn
qián
chóu
bào

yòu
zhūduò
zhǒng
zhǒng
shī


láng
guǐ
mèi
wáng
zéi
shuǐ
huǒ
děng
wèi
zhū
yǒu
qíng
lèi

jiē
néng
jiù


lìng


shì
zhū

wèi
chù

yòu
zhūzhū
sàng
shī
cái
bǎo
qīn
zhǔ
zhū
yǒu
qíng
lèi

shàn
wéi
kāi
jiě
lìng

chóu
yōu

yòu
zhūyǒu
kuì


shēng
zhòng

zhū
yǒu
qíng
lèi

shī


qiē

shēng
zhòng


yòu
zhū


suí
shùn
dào


zhèng


zhǐzhòng

yòu
zhū


suí
shùn
shì
jiān

shì

yán
shuō


zhào

lái

tán
lùn
qìng
wèi

suí
shí
wǎng


cóng

shòu

yǐn
shí
děng
shì


yào
yán
zhī

yuǎn


qiē
néng
yǐn


wéi

xiàn
xíng


suǒ

shì
xīn
jiē
suí
zhuǎn

yòu
zhū


ruò
yǐn
ruò


xiǎn
shì
suǒ
yǒu
zhēn
shí
gōng


lìng
zhū
yǒu
qíng
huān
yán
jìn
xué

yòu
zhūyǒu
guò
zhě


huái
怀
qīnān

zēng
shàng


diàozhì


bìn

wéi

lìng

chū

shàn
chù
ān
zhì
shàn
chù

yòu
zhūshén
tōng


fāng
biàn
便
shì
xiàn

luò
jiā
děng
zhū

děng
xiāng

lìng
zhū
yǒu
qíng
yàn


shàn

fāng
biàn
便
yǐn
lìng


shèng
jiào
huān

xìn

shēng

yǒu
xīn
qín
xiū
zhèng
xíng

yúnzhù


jiè

zhù
shè
shàn

jiè

zhù
ráo

yǒu
qíng
jiè

shànjiè

shàn
xiū
shè
shàn

jiè
shàn
xíng

qiē
zhǒng
ráo

yǒu
qíng
jiè
wèi
zhū


zhù
bié
jiě
tuō


jiè
shí

shè
zhuǎn
lún
wáng
ér
chū
jiā
wáng
wèi


cǎo
huì


yǒu
pín
shù
wéi
huó
mìngxià
liè

ér
chū
jiāliè


qīng
jìng


shè
lún
wáng
wèi
ér
chū
jiā
qiē
rén
zhōng
zuì
shēng
zhuǎn
lún
wáng
wèi

yòu
zhū


zhù


jiè


wèi
lái
shì
tiān

wáng
gōng
suǒ
yǒu
miàoshēng

yuàn
qiú

zhū
miào

xiū
xíng
fàn
xíngmiào

shàng

shí
guān

yóuguǎng
广

zhǒng
zhǒng
kǒng
wèi
chóu
lín

kuàng

zhū


yòu
zhūchū
jiāxiàn
zài
shì
zūn
guì
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
shàng
miào

yǎng
gōng
jìng

zhèng
huì
shěn
guān

shàng

biàn

zēng

wèi
zhuó


kuàng


bēi
jiàn
yǒu
qíng
suǒ
yǒu
xià
liè

yǎng
gōng
jìng

yòu
zhū


cháng

yuǎn

ruò

jìng
chù

ruò
zài
zhòng
zhōngqiē
shí
xīn
zhuān
yuǎn


jìng
ér
zhù


wéi

shì
shī
luó


ér
shēng
jiè
zhù
jiè
qín
xiū

liàng


děng
chí

wéi

yǐn

zhèng


zài

yòu
zhū


suī
chù

zhòng

ér


wéi
nǎi
zhì
shǎo
fēn

zhèng
yán
lùn


yuǎn

chùshǎo
fēn
zhū
è
xún


huò
shí
shī
niàn
zàn
ěr
xiàn
xíng

xún
biàn
便


měng

huǐ
kuì

shēn
jiàn

guò
shù
shù
huǐ
kuì

shēn
jiàn
guò

suī

zàn


zhèng
yán
lùn
zhū
è
xún


ér
néng


ān
zhù
zhèng
niànhuòzuò
xīn

yóu

yīn
yuán

néng

jiǎnjiǎn

jiàn
néng

xiàn
xíng
shēn
shēng
jīn
ān
zhù


xiàn
xíng
ěr

yòu
néng
wéi

lìng

xiàn


yòu
zhūzhūqiē
xué
chù


wén


guǎng
广


liàng
cháng
shí
zuì

nán
xíng
xué
chù

xīn

jīngqiè
liè

wéi
zuò
shì
niànshì
rén

jiàn

xiū
xué

zhūqiē
xué
chù
guǎng
广


liàng
jìng
shēn

děng
zhū


jiè

chéng
jiù
yuán
mǎnshì
rén

jiàn

xiū
xué
jué
dìngdāngjìng
shēn

děng
zhū


jiè
chéng
jiù
yuán
mǎn

yòu
zhū


zhù


jiè
cháng
chá

guòfēi
qiē
xiōng
bào
fàn
jiè
zhū
yǒu
qíng
suǒ


sǔn
hài
xīn

tián
huì
xīn

yóu
huái
怀
shàng
pǐn


bēi


xiàn
qián


shēn
lián
mǐn
xīn

ráo

xīn

yòu
zhū


zhù


jiè

suī

zāo

shǒu

kuài
shí
dāo
zhàng
děng
chù
zhī
suǒ
jiā
hàishàng

shǎo
huì
hèn
xīn

kuàng
dāngchū
è
yán

xíng
jiā
hài

kuàng


yán
huǐ

shǎo

chù
zuò

ráo


yòu
zhū


zhù


jièchéng
jiù

zhī
suǒ
shè

fàng

xíng


qián


xíng

fàng

xíng

èr
hòu


xíng

fàng

xíng

sān
zhōng


xíng

fàng

xíng


xiān
shí
suǒ
zuò

fàng

xíngshí
suí
xíng

fàng

xíng

wèi
zhū

xué
zhèng
xiū
xué
shí

ruò

guò


suǒ
wéi
fàn


huǐ
chú

shì
míng


qián


xíng

fàng

xíng

ruò

wèi
lái
dāng
suǒ
wéi
fàn


huǐ
chú

shì
míng


hòu


xíng

fàng

xíng

ruò

xiàn
zài
zhèng
suǒ
wéi
fàn


huǐ
chú

shì
míng


zhōng


xíng

fàng

xíng

ruò
zhū


xiān

hòu
shí
dāng
suǒ
wéi
fàn


měng


shìwèi

dìng
dāng


suǒ
yīng
xíngsuǒ
yīng
zhù


shì

shì
xíng


shì

shì
zhù

lìng

suǒ
fàn

shì
míng


xiān
shí
suǒ
zuò

fàng

xíng

ruò
zhū

shì
xiān
shí
suǒ
zuò

fàng

xíng
wéi
suǒ

zhǐxíng
suǒ
yīng
xíngsuǒ
yīng
zhù


shì

shì
xíng


shì

shì
zhùhuǐ
fàn

shì
míngshí
suí
xíng

fàng

xíng

yòu
zhū


zhù


jiè


cáng

shànè

shǎokān
rěn
zhòng


xìng

yōu


diào

zào
wēi


jìng


jiǎo
zhà
děng

qiē
néng

xié
mìng
zhī
chéng
jiù

shì
shí
zhī

míng
zhù


jiè
shànjiè

wèi


liàn
guò

zhū


yòu


qiú
wèi
lái
zhū


yòu

dān
zhuó
xiàn
zài
zhū


yòu

yuǎn


shēngyòu
néng
sǎo


zhèng
yán
lùn
zhū
è
xún


yòu
néng
qīng
miè

yòu
xìng
róu


yòu
néng
kān
rěn

yòu

fàng


yòu
néng


guǐ

jìng
mìng
yòu
zhūnéng
ān
zhù
shè
shàn

jiè

ruò

shēn
cái
shǎo
shēng

liàn

shàng

rěn
shòu


kuàng

duō

yòu


qiē
fàn
jiè
yīn
yuán
gēn
běn
fán
nǎo
shǎo
fēn
fán
nǎo
fèn
忿
hèn
děng
shēngrěn
shòu

yòu


suǒ

shēng
huì
hài
yuàn
hèn
děng
xīnrěn
shòu

yòu

suǒ

xiè
dài
lǎn
duòrěn
shòu

yòu

suǒ

děng
zhì
wèi
zhuó
děng
zhì
fán
nǎorěn
shòu

yòu


chù

shí
liǎo
zhī

wèi

shí
zhī
shàn
guǒ
shēng


yòu
néng

shí
liǎo
zhī
shàn
yīn

yòu
néng

shí
zhī
shàn
yīn
guǒ
dǎo


dǎo

yòu

shí
zhī
shè
shàn

zhàng

shì
zhū


néng

shàn
guǒ
jiàn

shēng

xún
qiú
shàn
yīn

wéi
shè
shàn


shí
liǎo
zhī
dǎo


dǎo

yóuhuò

shàn
guǒ
cháng
wàng
jiàn
wéi
cháng

wàng
jiàn
wéi

jìng
wàng
jiàn
wéi
jìng

wàng
jiàn
wéishí
liǎo
zhī
shè
shàn

zhàng

wéi
shè
shànyuǎn
yóu

shí
zhǒng
xiāng


míng
zhù
shè
shàn

jiè


néng
shè
shàn

qiē
zhǒng
xiāng

wèi
shī
jiàn


ruò
jiè
jiàn


ruò
rěn
jiàn


ruò
jīng
jìn
jiàn

ruò
jìng

jiànzhǒng
huì

yòu
zhū


yóu
shí

xiāng

míng
zhù

qiē
zhǒng
ráo

yǒu
qíng
jiè
xiāng
zhōng
chéng
jiù

qiē
zhǒng
wèi
zhūzhū
yǒu
qíng


shì


jiē
wéi
zhù
bàn

wèi


liàng
suǒ
zuò
shì
gōng
yòng
suǒ
zuò
shì


néng


ér
zuò
zhù
bàn
huò

dào

ruò
wǎng
ruò
lái

huò


dǎo
shì

jiā
xíng

huò

shǒu

suǒ
yǒu
cái


huòzhǎn
zhuǎn
guāi


huò


huì
huò

xiū


jiē
wéi
zhù
bàn


zhū
jiù


wéi
zhù
bàn

wèi

zāoyǒu
qíng

zhān
shì
gōng
gěi

máng
zhě

dǎo

lóng
zhě
wéi


shǒu
dài
yán
zhě
xiǎo

xiǎng
xiàng


fāng

zhě
shì
zhī


zhě
huì


chéngái
zhě
huì

shēng
huì

wéi
tān

chán
suǒ

yǒu
qíng

kāi
jiě
lìng

tān

chánshì
ruò
wéi
tián
huì
hūn
shěn

shuì
mián
diào


è
zuò

chán

suǒ

yǒu
qíng

kāi
jiě
lìng


chán
děngxún

chán
suǒ

yǒu
qíng

kāi
jiě
lìng


xún

xún


huì
hài
qīn

guóqīng

xiāng
yīng

xìng
xiāng
yīng
suǒ
yǒu
xún

dāng
zhī

ěr


miè

shēng
suǒ

yǒu
qíng

kāi
jiě
lìng

bèi
miè
shēng


xíngsuǒ

yǒu
qíng

shī
zuò
shī
chù
diào
shēn
àn


lìng

zhǐ

láo
juàn
zhòng


yòu
zhū


wéi
zhū
yǒu
qíng


xuān
shuō

wèi


xíng
è
xíng
yǒu
qíng

wéi

lìng
duàn
zhū
è
xíngxiāng
yīng
wén

zhù
bàn
suí
shùn

qīng
liàng
yǒu
yòng
xiāng
chèn
yīng
shùn

cháng
wěi
fēn

liáng

ér
wéi
xuān
shuō

huò

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
xuān
shuō
xíng
è
xíng
yǒu
qíng
wéi

lìng
duàn
zhū
è
xíng


shì


xíng
qiān
xíng
yǒu
qíng

wéi

lìng

duàn
qiān
xíngxiàn

zhōng
qiú
cái
bǎo
zhě

wéi

lìng

zhèng
shǎo
gōng


duō
cái
bǎo
shǒu


shīshèng
jiào
huái
怀
zēng

zhě

wéi

lìng


qīng
jìng
xìn
zhèng
qīng
jìng
jiàn

chāo
zhū
è

jìn

qiē
jié

yuè

qiē


yīng
zhī

ěr
yòu
zhū
yǒu
ēn
zhū
yǒu
qíng
suǒ

shēn
zhī
ēn
huì
cháng

chóu
bào

zàn
jiàn
shēn
jìng
zàn
yán
shàn
lái


yán
huān
wèi


chéng
tán
xuè
xiáng
chù
shè
zuò
zhèng
yán
lìng
zuò

ruò
děng
ruò
zēng
zhù

gōng
yǎng
xiàn
qián
chóu


fēi

xià
lièshì

suī

qiú
qǐng

shàng
yīng
bàn
zhù

kuàng

yǒu
mìngshì


shìshuō


fāng
biàn
便
shuō
wèi


shuāi
nǎo
chù
kāi
jiě
chóu
yōu


huì


zhǐ


suí
xīn
zhuǎn

xiǎn
shí

lìng
shēn
huān
yuè


huái
怀
qīn
ài
fāng
biàn
便
diàoxiàn
shén
tōng
jīng
kǒng
yǐn
shè


yīng
guǎng
广
shuō
dāng
zhī

ěr

yòu
zhūzāo

wèi
zhū
yǒu
qíng
lèi
néng
wéi
jiù


wèi

zhǒng
zhǒng
qín
shòu
shuǐ
huǒ

wáng
zéi
yuàn


jiā
zhǔ
zǎi
guān


huó
è
míng


zhòng
wēi


fēi
rén

shī

wǎng
liǎng
děng
wèi
jiē
néng
jiù

lìng

ān
yǐn

yòu
zhūchù
shuāi
nǎo
zhū
yǒu
qíng
lèi

néng
shàn
kāi
jiě
lìng

chóu
yōu

huò

qīn
zhǔ
yǒu
suǒ
shuāi
wáng
suǒ
wèi


xiōngtóng

zōng
cháng

péng
yǒu

wài

yīn

qīn
jiào
guǐ
fànzūn
zhòng

shí
yǒu
sàng
wáng

shàn
wéi
kāi
jiě
lìng

yōu
nǎo

huò

cái
bǎo
yǒu
suǒ
sàng
shī

wèi
huò
wáng
zéi
zhī
suǒ
qīn
duó

huò
huǒ
suǒ
shāo
huò
shuǐ
suǒ


huò
wéi
jiǎo
zhà
zhī
suǒ
kuáng
yòu

huò
yóu
shì


fāng
sǔn
shī

huò
wéi
è
qīn
fēi

héng


huò
jiā
shēng
huǒ
zhī
suǒ
hào
fèishì
děng
cái
bǎo
sàng
shī

shàn
wéi
kāi
jiě
lìng

yōu
nǎo

yóu
shì
yīn
yuán
zhū
yǒu
qíng
lèi
shēng
ruǎn
zhōng
shàng
sān
pǐn
chóu
yōujiē
néng
zhèng
wéi
kāi
jiě

yòu
zhū


bèi

shēng


suí
yǒu
lái
qiú

jiē
shī


wèi
zhū
yǒu
qíng
qiú
shí

shí
qiú
yǐn

yǐn

qiú
chéng

chéng
qiú
qiú
zhuāng
yán

shī
zhuāng
yán


qiú
zhū
shí

shī

shí


qiú
mán

xiāng

shī
mán

xiāng

qiú
zhǐ

chù
shī
zhǐ

chù

qiú
zhū
guāng
míng
shī

guāng
míng

yòu
zhū


xìng
hǎo
shè
shòu
zhū
yǒu
qíng
lèi
zhòng
fāng
biàn
便
ráo
rǎn
xīn
xiān


zhǐ


lián
mǐn
xīn
xiàn
zuò
ráo


rán
hòu
gěi
shī
yǐn
shí


bìng
yuán

yào

shēn
shí


ruò


yǒu
yīng
cóng
jìng
xìn
cháng
zhě

shì

luó
mén
děng
qiú
suǒ

zhī

suǒ
huò
yǐn
shí
zhū
zuò


bìng
yuán

yào

shēn
shízhòng
tóng
yòng


yǐn
fèi


shí
shí
jiān


suí
shùn

zhǒng
jiào
shòu
ér
zhèng
jiào
shòu


zhǒng
jiào
jiè
ér
zhèng
jiào
jiè


zhōng
suǒ
shuō
jiào
shòu
jiào
jiè

dāng
zhī

qián

zhǒng
xìng
pǐn

guǎng
广
fēn
bié

yòu
zhūyǒu
qíng
xīn
xìng
hǎo
suí
zhuǎn

suí
xīn
zhuǎn
shí
xiān
zhī
yǒu
qíng
ruò

ruò
xìng

zhī

xìng


suí
zhū
yǒu
qíng
suǒ
yīng
gòng
zhù


yīng

shì


gòng
zhù

suí
zhū
yǒu
qíng
suǒ
yīng
tóng
xíng


yīng

shì


tóng
xíng

ruò
zhūsuí
suǒ
huà
yǒu
qíng
xīn
zhuǎn

dāng
shěn
guān
chá

ruò


shì

shì
xiāng
shì
xiàn
xíng
shēn


shēng

yōushì
yōu

ruò

lìng

chū

shàn
chù
ān

shàn
chùěr
shí


shì
shì
xiàn
xíng
shēn
xīn

fāng
biàn
便
zhē
zhǐ

lìng

xiàn
xíng

shì
yōu


ruò
néng
lìng

chū

shàn
chù
ān

shàn
chùěr
shí


shì
shì
xiàn
xíng
shēn

zhù
āi
mǐn
xīn


suí

shì
yǒu
qíng
xīn
zhuǎn

fāng
biàn
便


yào
lìng
xiàn
xíng


shěn
guān
chá

ruò


shì

yǒu
qíng
shì
xiàn
xíng
shēn


lìng

yǒu
qíng

shēng
yōushì
yōu

ruò

lìng

huò

yǒu
qíng
huò

lìng
èr
chū

shàn
chù
ān

shàn
chùěr
shí


shì
shì
xiàn
xíng
shēn
xīn

fāng
biàn
便
zhē
zhǐ

lìng

xiàn
xíng

shì
yōu


ruò
néng
lìng

huò

yǒu
qíng
huò
néng
lìng
èr
chū

shàn
chù
ān

shàn
chùěr
shí


shì
shì
xiàn
xíng
shēn


zhù
āi
mǐn
xīn


suí

shì
yǒu
qíng
xīn
zhuǎn

fāng
biàn
便


yào
lìng
xiàn
xíng


shěn
guān
chá

ruò


shìshì
xiàn
xíng
shēn

shēng

yōushì
xiàn
xíng
shēn

èr


fēi
zhū


xué
chù
suǒ
shè


shùn


zhì
huì

liáng


shì
yōu


néng
lìng

chū

shàn
chù
ān

shàn
chùěr
shí


shì
shì
xiàn
xíng
shēn
xīn

fāng
biàn
便
zhē
zhǐ
lìng

xiàn
xíngxiāng
wéi
xiàn
xíng
shēn


qián
yīng
zhī


shēng
yōushì
guǎng
广
shuō
shēngsuí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

yòu
suí

xīn
ér
zhuǎnzhī

yǒu
qíng
fèn
忿
chán
suǒ
chán
xiàn
qián
fèn
忿
chán
nán

shè


shàng

zàn
tàn


kuàng
huǐ
ěr
shí


jiàn
huì

yòu
suí

xīn
ér
zhuǎn
suī

lái
tán
lùn
qìng
wèi

shàng
yīng

wǎng
tán
lùn
qìng
wèi


kuàng

lái
ér

chóu
bào

yòu
suí

xīn
ér
zhuǎnzhōngnǎo
chùwéi
chú


zhū
fàn
guò
zhěbēi
xīn
zhū
gēn

jìng


yīng


lìng

diào


yòu
suí

xīn
ér
zhuǎnzhōng

chī
qiào
qīng
nòng


lìng

nǎn
kuì


ān
yǐn
zhùlìng

xīn
shēng
yōu
huǐ

suī
néng
cūi


shēngér

zhāng

duò
zài

chù


suī
jìng
xìn

shēng

qiān
xià
zhōng

xiàn
xiāng
ér


gāo

yòu
suí

xīn
ér
zhuǎn
zhū
yǒu
qíng
fēi

qīn
jìn


qīn
jìnfēi
shí
ér
xiāng
qīn
jìn

yòu
suí

xīn
ér
zhuǎnzhōng

xiàn
qián
huǐ

suǒ
àixiàn
qián
zàn

fēi
ài

fēi
qíng
jiāo
zhě


shí
chéng
wàng
zhī
liàng
ér
shòu

ruò
xiān

yīng

yǐn
shí
děng

zhōng

jiǎ
tuō


xiān


wéi
xìng
qiān
chōng


xiǎo


yòu
zhū


xìng
hǎo
zàn
yáng
zhēn
shí
gōng

lìng

huānxìn
gōngzhě
qián

zàn
yáng
xìn

lìng

huānjiè
gōngzhě
qián

zàn
yáng
jiè

lìng

huānwén
gōngzhě
qián

zàn
yáng
wén

lìng

huānshè
gōngzhě
qián

zàn
yáng
shè

lìng

huānhuì
gōngzhě
qián

zàn
yáng
huì

lìng

huān


yòu
zhū


xìng
hǎo
bēi
mǐn


diào


diào

yǒu
qíng

ruò
zhū
yǒu
qíng
yǒu
xià
pǐn
guò
xià
pǐn
wéi
fàn


huái
怀
qīn
ài

sǔn
nǎo
xīn


ruǎn


ér


zhī

ruò
zhū
yǒu
qíng
yǒu
zhōng
pǐn
guò
zhōng
pǐn
wéi
fàn


huái
怀
qīn
ài

sǔn
nǎo
xīn


zhōng


ér


zhī

ruò
zhū
yǒu
qíng
yǒu
shàng
pǐn
guò
shàng
pǐn
wéi
fàn


huái
怀
qīn
ài

sǔn
nǎo
xīn


shàng


ér


zhī


zhì


ěr

ruò
zhū
yǒu
qíng
yǒu
xià
zhōng
pǐn
yīng


bìn
guò
shī
wéi
fàněr
shí
wéi
jiào
jièyǒu
qíng


lián
mǐn
xīnxīn

quán
shí

bìn
hòu
huán
shè
shòu

ruò
zhū
yǒu
qíng
yǒu

shàng
pǐn
yīng


bìn
guò
shī
wéi
fàněr
shí
jìn
shòu
寿

bìngòng
zhù

tóng
shòu
yòng

lián
mǐnhuán
shè
shòu


lìng

rén


shèng
jiào
duō
shè
fēi


yòu
wéi
jiào
jiè


yǒu
qíng

yòu
zhū


wéi

ráo

zhū
yǒu
qíng


xiàn
shén
tōng


huò
wéi
kǒng


huò
wéi
yǐn
shè

wèi
wéi

xíng
zhū
è
xíng
zhě

fāng
biàn
便
shì
xiàn
zhǒng
zhǒng
è
xíng
zhū
guǒ

shú

wèi
zhū
è

xiǎo

luò
jiāluò
jiā

hán

luò
jiāluò
jiā


shì
xiàn

ér
gào
zhī
yán


dāng
guān

xiān

rén
zhōng
zào
zuò
zēng
cháng
zhū
è
xíng


jīn
shòu

shì
zuì

bào
è
xīn
chǔ
fēi
ài

guǒ

shú

jiàn
shì

kǒng

yàn
huàn

zhū
è
xíng


yǒu

lèi

xìn
yǒu
qíngzhòng
zhōng
suí
shì

wèn


zuòér

ěr
shí
huò
biàn
便
huà
zuò
zhí
jīn
gāng
shén

huò

huà
zuò
zhuàng


shēn


yào
chā

lìng

kǒng


yóu
shì
yīn
yuán
shè
màn
shēng
xìn
gōng
jìng
zhèng

zhòng
wén

zhèng


jiē
diào


huò
xiàn
zhǒng
zhǒng
shén
tōng
biàn
huà

huò

wéi
duō
huò
duō
wéi


huò


shēn
chuān
穿
guò
shí

shān
yán
děng
zhàng
wǎng
huán

ài


shì
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
fàn
shì
shēn

zài
zhuǎn

xiàn

liàng
zhǒng
shén
biàn
chà
bié

huò

xiàn

huǒ
jiè
dìng
děng

huò

shì
xiàn
gòng
shēng
wén
děng
zhǒng
zhǒng
shén
tōng

fāng
biàn
便
yǐn
shè
lìng
zhū
yǒu
qíng
yǒng
yuè
huān


zhū
wèi
xìn
zhě

fāng
biàn
便
ān
chù
xìn


zhōng

zhū
fàn
jiè
zhě

fāng
biàn
便
ān
chù
jiè


zhōng

zhū
shǎo
wén
zhě

fāng
biàn
便
ān
chù
wén


zhōng

duō
qiān
lìn
zhě

fāng
biàn
便
ān
chù
shè


zhōng

zhū
è
huì
zhě

fāng
biàn
便
ān
chù
huì


zhōng


shì


chéng
jiù

qiē
zhǒng
ráo

yǒu
qíng
jiè
shì
míng


sān
zhǒng
jiè
cáng


míng

liàng

gōng

cáng

wèi


jiè
suǒ
shè
jiè
cáng

shè
shàn

jiè
suǒ
shè
jiè
cáng

ráo

yǒu
qíng
jiè
suǒ
shè
jiè
cáng
ruò
zhū

shì


suǒ
xué
sān
zhǒng
jiè
cáng

qín
xiū
xué
zhě

huò
shì
zài
jiā
huò
shì
chū
jiā

xiān


shàng
zhèng
děnghóng
yuàn


dāng
shěn
fǎng
访
qiú
tóngyuàn
yǒu
zhì
yǒu
biǎo

néng
shòu
néng
kāishì
děng
gōngshēng


suǒ

xiān

shuāngshì
qǐng
yán


jīn


shàn
nán

suǒ
huò
cháng
lǎo
suǒ
huò


suǒ


shòu

qiē


jìng
jiè

wéi
yuàn
láo
juàn
āi
mǐn
tīng
shòu


zuò

shì

dǎo
qǐng


piān
tǎn
yòu
jiān

gōng
jìng
gōng
yǎng
shí
fāng
sān
shì
zhū

shì
zūnzhì
huì


shén

zhū


zhòng

xiàn
qián
zhuān
niàn

zhū
gōng


suí

suǒ
yǒu
gōng

yīn


shēng
yīn
jìng
xīn
huò
shǎo
jìng
xīn

yǒu
zhì
yǒu

shēng


suǒ

qiān
xià
gōng
jìng

lúnhuò
dūn
guì
zuò
duì

xiàng
qián

zuò

shì
qǐng

wéi
yuàn


huò
yán
cháng
lǎo
huò
shàn
nán


āi
mǐn
shòujìng
jiè


shì
qǐng

huì
niàn

jìng
cháng
yǎng
jìng
xīn


jīn

jiǔ
dāng


jìn

liàng

shàng

gōng

cáng


suí

weí

shì
shìrán
ér
zhù

ěr
shí
yǒu
zhì
yǒu


néng
xíng
zhèng
xíng

luàn
xīn
ruò
zuò
ruò

ér
zuò
shì
yánshì
míng
shàn
nán

tīng

huò


tīng


shì

yīng

yán
shì
yuàn
wèi

yīng

yán


hòu
yīng
zuò
shì
yánshì
míng
shàn
nán

huò


suǒ
shòu
zhūqiē
xué
chù
shòu
zhūqiē
jìng
jiè

wèi


jiè
shè
shàn

jiè
ráo

yǒu
qíng
jiè


shì
xué
chù

shì
jìng
jiè

guò


qiē

wèi
lái

qiē


dāng
shí
fāng
xiàn
zài

qiē


jīnshì
xué
chù

shì
jìng
jiè

guò


qiēxué

wèi
lái

qiē


dāng
xué

xiàn
zài

qiē


jīn
xué


néng
shòuyán
néng
shòu

néng
shòuèr

sān


shì
shuō

néng
shòuèr

sān


shì


néng
shòu


zuò

shì
wèn

nǎi
zhì

sān
shòu
jìng
jiè


néng
shòu


zuò

shì


nǎi
zhì

sān
shòu
jìng
jiè


néng
shòu

zuò

néng
shòu


duì

xiàng
qiánshí
fāng
xiàn
zhù
zhū


zhūgōng
jìng
gōng
yǎng
dǐng

shuāng


zuò

shì
bái

mǒu
míng


jīn

yǒu

mǒu


suǒ

nǎi
zhì
sān
shuō
shòu


jiè


mǒuwéi
mǒu
míng


zuò
zhèng

wéi
yuàn
shí
fāng

biān


zhū
shì
jiè
zhōng
zhū

zhēn
shèng


xiàn

xiàn

qiē
shí
chù


qiē
yǒu
qíng
jiē
xiàn
jué
zhěmǒu
míng
shòu
jiè
wéi
zuò
zhèng


èr

sān


shì
shuō


shì
shòu
jiè
jié


jìng

cóng


jiān


shí
fāng

biān


zhū
shì
jiè
zhōng
xiàn
zhù
zhū

zhū


qián


ěr
xiāng
xiàn

yóu

biǎo
shì


shìshòu


suǒ
shòu
jìng
jiè

ěr
shí
shí
fāng
zhū

shìěr
zhī
xiāng

shēng


niàn

yóu

niàn

zhèng
zhì
jiàn
zhuǎn

yóu
zhèng
zhì
jiàn

shí
jué
zhī

mǒu
shì
jiè
zhōng
mǒu
míngmǒu


suǒ
zhèng
shòu


suǒ
shòu
jìng
jiè


qiē


shòu
jièshēng
qīn
shàn

juàn
niàn
lián
mǐn

yóujuàn
niàn
lián
mǐn

lìng
shìqiú
shàn

bèi

zēng
cháng

yǒu
tuì
退
jiǎn

dāng
zhī
shì
míng
shòu


jiè


bái
qǐng
zhèng

shì

zuò
shòu


jiè
jié

děng
shì

shòu
shòu
gōng
yǎngshí
fāng

biān


zhū
shì
jiè
zhōng
zhū
dǐng

shuāng

gōng
jìng
ér
tuì
退


shì


suǒ
shòu


jiè
qiē
suǒ
shòu


jiè

zuì
shēng

shàng

liàng

biān

gōng

cáng
zhī
suǒ
suí
zhúzuì
shàng
shàn
xīn


zhī
suǒ
néng
duì
zhì


qiē
yǒu
qíng

qiē
zhǒng
è
xíng


qiē
bié
jiě
tuō

jiè

bǎi
fēn
qiān
fēn
shù
fēn

fēn
suàn
fēn

fēnshā
tán
fēn

shè
shòu

qiē

gōng


yòuān
zhù

shì


jìng
jiè

xiān

shù
shù
zhuān


weí


shì


zhèng
suǒ
yīng
zuò


fēi


zhèng
suǒ
yīng
zuòweí

rán
hòu
wéi
chéng
zhèng
suǒ
zuò


dāng
qín
xiū
xué

yòu
yīng
zhuān

tīng
wén
lǎn
cáng


jiě
shìlǎn
cángjiā

suí

suǒ
wén
dāng
qín
xiū
xué
yòu
zhūcóng

qiē

wéi
cōng
huì
zhě
qiú
shòu


suǒ
shòu
jìng
jiè


jìng
xìn
zhě

yīng
cóng
shòu

wèi


shì
suǒ
shòu
jìng
jiè

chū

xìn
jiě

néngshàn

weí

yǒu
qiān
tān
zhě
qiān
tān

zhě

yǒu


zhězhě


yīng
cóng
shòu

huǐ
jìng
jiè
zhě


zhū
xué
chù

gōng
jìng
zhě


jiè


yǒu
màn
huǎn
zhě


yīng
cóng
shòu

yǒu
fèn
忿
hèn
zhě

duō

rěn
zhěwéi
fàn

kān
nài
zhě


yīng
cóng
shòu

yǒu
lǎn
duò
zhě

yǒu
xiè
dài
zhě

duō
fēn
dān
zhuó


shuì

hǎo

tán
zhě


yīng
cóng
shòu

xīn
sǎn
luàn
zhě
xià
zhì

néng
gòu
niú

qǐng
shàn
xīn

yuán
zhù
xiū

zhě


yīng
cóng
shòu

yǒu
ān
mèi
zhě


chī
lèi
zhě


liè
xīn
zhě

fěi
bàng
lǎn
cángcángjiā
zhě


yīng
cóng
shòu
yòu
zhūshòu


jiè
suīshòu
chí
jīu
jìng

ér

bàng
huǐ


cáng
zhě

xìn
yǒu
qíng

zhōng


ěr
xuān
shì
kāi


suǒ

zhě


wéi

wén


néng
xìn
jiě


zhī
zhàng
zhī
suǒbiàn
便
shēng
fěi
bàng

yóu
fěi
bàngzhù


jìng
jièchéng
jiù

liàng

gōng

cáng


fěi
bàng
zhě


wéi

liàng

zuì

cáng
zhī
suǒ
suí
zhú

nǎi
zhì

qiē
è
yán
è
jiàn

è

weí

wèi
yǒng

shè
zhōng

miǎn

yòu
zhūshòu
jiè
shí

xiān
yīng
wéi
shuōcángjiā


xué
chù

fàn
chù
xiāng

lìng

tīng
shòu


huì
guān
chá

suǒkān
néng


shòu


jiè

fēi
wéi

quàn
fēi
wéi
shēng


dāng
zhī
shì
míng
jiān
kān
shòu


jìng
jiè
shòu
jiè


yīng
zhèng
shòu


shì


zhù
jièyǒu


zhǒng

shēng
chùděng
wéi


ruò
zhū


wéi

tān
qiú

yǎng
gōng
jìng


zàn
huǐ


shì
míngshēng
chù


ruò
zhū


xiàn
yǒu

cái
xìng
qiān
cái


yǒu

yǒu
pín
zhèng
qiú
cái
zhě
lái
xiàn
zài
qiánāi
lián
ér
xiū
huì
shè

zhèng
qiú

zhě
lái
xiàn
zài
qián

xìng
qiān


suī
xiàn
yǒu

ér

gěi
shī

shì
míng

èr

shēng
chù


ruò
zhū


cháng
yǎng

shì
zhǒng
lèi
fèn
忿
chán

yóu
shì
yīn
yuán

wéiyán
biàn
便


yóu
fèn
忿


jiā

shǒu

kuài
shí
dāo
zhàng

chuí

shāng
hài
sǔn
nǎo
yǒu
qíng


huái
怀
měng

fèn
忿
hènyǒu
suǒ
wéi
fàn

lái
jiàn
xiè

shòu

rěn

shè
yuàn
jié

shì
míng

sān

shēng
chù


ruò
zhū


bàng


cáng

ài

xuān
shuō
kāi
shì
jiàn

xiàng

zhèngxiàng


huò

xìn
jiě
huò
suí

zhuǎn

shì
míngshēng
chùshì
míng
wéizhǒng

shēng
chù


shēng
chù


suí
fàn

zhǒng
kuàng
fàn

qiēkān
néng

xiàn

zhōng
zēng
cháng
shè
shòu


guǎng
广
liángkān
néng

xiàn

zhōng


qīng
jìng

shì

míng
wéi
xiāng
fēi
zhēn

ruò
yòng
ruǎn
zhōng
pǐn
chán

huǐ
fàn

zhǒng

shēng
chùshè


jìng
jièshàng
pǐn
chán
fàn


míng
wéi
shè

ruò
zhū


huǐ
fàn

zhǒng

shēng
chù


shù
shù
xiàn
xíng
dōu

cán
kuì

shēn
shēng
ài

jiàn
shì
gōng


dāng
zhī
shuō
míng
shàng
pǐn
chán
fàn

fēi
zhūzàn

xiàn
xíng

shēng
chù


biàn
便
shè


jìng
jiè
zhū

chú
fàn

shēng


biàn
便

shè
bié
jiě
tuō
jiè

ruò
zhū


yóu

huǐ
fàn


shè


jìng
jiè
xiàn

zhōng
kān
rén
gēng
shòu
fēi

kān
rénchú
zhù
bié
jiě
tuō
jiè
fàn

shēngxiàn

zhōng

rén
gēng
shòu
lüè
yóu
èr
yuán
shè
zhū


jìng
jiè
zhě

shè

shàng
zhèng
děngyuàn

èr
zhě
xiàn
xíng
shàng
pǐn
chán
fàn

shēng
chù


ruò
zhū


suī

zhuǎn
shēn
biàn
shí
fāng
jiè
zài
zài
shēng
chù


shè


jìng
jièyóu
shìshè

shàngyuànxiàn
xíng
shàng
pǐn
chán
fàn

shēng
chù


ruò
zhū


zhuǎn
shòu

shēng
wàng
shī
běn
niàn

zhí

shàn
yǒu

wéi

juéjiè
niàn

suī
shù
zhòng
shòu

ér
fēi
xīn
shòu


xīn

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |