当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第39卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第39卷(注音)shī

lùn


sān
shí
jiǔ
juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

shī
pǐn

jiǔyuán
mǎn
liù

luó

duō


néng
zhèng

shàng
zhèng
děngwèi
shī

luó

duō

jiè

luó

duō

rěn

luó

duō

jīng
jìn

luó

duō

jìng


luó

duō

huì

luó

duō

yúnshī

luó

duō


tuō
nán
yuē


xìng

qiē
nán

qiē
mén
shàn
shì


qiē
zhǒng
suì
qiú
èr
shì

qīng
jìng


shì
jiǔ
zhǒng
xiāng
shì
míng
lüè
shuō
shī

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng
shī
míng
wéi


shī

luó

duōxìng
shī

èr

qiē
shī

sān
nán
xíng
shīqiē
mén
shī


shàn
shì
shī

liù

qiē
zhǒng
shī


suì
qiú
shīshì

shì

shī

jiǔ
qīng
jìng
shī
yún
xìng
shī

wèi
zhū
shēn
cái

suǒnéng
shī

qiē
suǒ
yīng
shītān

shēngyīn

suǒ


néng
shī

qiē

zuì
shī


shēn

èr

ān
zhù


ā


jiàn
dìng
yǒu
guǒ
jiàn

suí
suǒ

qiú
ér
xíng
huì
shī

dāng
zhī
shì
míngxìng
shī
yún
qiē
shī

wèi

qiē
zhě
lüè
yǒu
èr
zhǒngsuǒ
shī


èr
wài
suǒ
shī


ruò
zhū


dàn
shè

shēn

shì
míng
wéi
shī

suǒ
shī


ruò
zhū


wéi
mǐn
shí

huó
mìng
zhòng
shēng

shù
shù
shí


suǒ
yǐn
shí
ér
shī

zhī

shì
míng

shī

wài
shī


ruò
zhū


chú
shàng
suǒ
shuō
shīqiē
suǒ
yīng
shī


shì
míng
wéi
shī
wài
suǒ
shī


yòu
zhū


lüè
yóu
èr
xiāng
shēn
shī
lái
qiú
zhě


zǒng
qiú
shēn
zhě

shēn
shī


suí
suǒ

wéi

zhǔ


suí
shùn

yǒu
rén
wéi

shí

qiáng

wéi

ér
zuò

shǐ
使


shìài
rǎn
xīn

dàn
wéi

zhèng
zuì
shēngdàn
wéi
zhòng
shēng


ān


dàn
wéi

shī

luó

duō

yuán
mǎnshēn
shī

suí
suǒ

wéi

zhǔ


suí
shùnèr
bié
qiú
shǒu

tóu

zhī
jié
xuè
ròu
jīn

nǎi
zhì
suǐ
zhě

suí

suǒ


qiē
shī


yòu
zhūyóu
èr
xiāng


wài
shī

shī
zhū
zhòng
shēng


qiú
shòu
yòng
zhěsuǒsuǒ

suí

shòu
yòng

èr
qiú

zài
zhě


qiē
duàn
xīn
bìng
jiē
shī


yòu
zhū


fēi

chà
biéqiē
zhǒng

qiē

wài
suǒ
yǒu
shī

shī
zhū
zhòng
shēng

shì
zhū
zhǒng
zhǒng

wài
shīzhū
zhòng
shēng
huò
yǒu
shī

huò

shī


yún

shī

yún


shī

wèi
zhū


ruò
zhī
zhǒng
zhǒng

wài
shī
zhòng
shēng
wéi
lìng
ān


zuòhuò
zuò
ān


zuòbiàn
便

shī


ruò
zhī
zhǒng
zhǒng

wài
shīzhòng
shēng
dìng
zuòdìng
ān


huòdìng
zuò


dìng
zuò
ānbiàn
便
shī


shì
lüè
shuō


yīng
shī

yīng
shīdāng
guǎng
广
biàn

wèi
zhū


ruò
yǒu
lái
qiú
gòng
wéi
bàn


zuò
fēisǔn
hài
kuáng
huòbiàn
便


shēn
ér
shīsuí
suǒ

wéi

zhǔ


suí
shùnyóu
zhū


níng

bǎi
fǎn
qiān
fǎn
huò
bǎi
qiān
fǎn

shè

shēn
mìng
shī
zhū
zhòng
shēng

zhōng

suí

jiào
mìng
chèn
yuè

qíng

zhū
zhòng
shēng
fēisǔn
hài
kuáng
huò

ruò
zhūsuǒ
xíng
shī


qīng
jìng

jiàn
yǒu

liàng

zhòng
shēng
shì
zhèng
xiàn
zài
qián

shè
yǒu
lái
qiú

shēn
zhī
jié


yīng
shī


fēi
suǒ
xíng
shījìng
xīn
shēng
tuì
退
ruò

zuò
shì
niàn
yán


yīng

shīshī


yīng
shīyīng


wéi
lìngqīng
jìngshè
xiàn
qián

zhòng
shēng
shì
ér
shī
shēn
fēn

yóu
qīng
jìngyīng

shè
zhèng
xiàn
zài
qián

zhòng
shēng
shì
ér
shī
shēn
fēn

yòu
zhū


ruò

zhòng
tiān
huái
怀
nǎo
luàn
xīn

xiàn
qián
lái

shēn
fēn
zhī
jié


yīng
fēn
suì
zhī
jié
shī
dāng
huò
shàng
pǐn
guò
zuì

sǔn
hài
zhòng
tiān


shì


suǒ
shǐ
使
zhòng
shēng
dāng
zhī

ěr

huò
yǒu
zhòng
shēng
chī
kuáng
xīn
luàn

lái
qiú


shēn
fēn
zhī
jiéyīng
suì
zhī
jié
shī


yóu


zhù

xìng
xīnwéi


ér
qiú
xīn
kuáng
luàn


zài


kōng
yǒu
zhǒng
zhǒng

wàng
yán
shuō

shì


yīng
shī

shēn
fēn

chú
shàng
suǒ
shuō

shàng
xiāng
wéi

lái
qiú


shēn
zhī
jié
zhě

suí

suǒ

yīng
shī

shēn

suí
suǒ

wéi

zhǔsuí
shùnhuò
fēn
zhī
jié
ér
shī

zhī

dāng
zhī
shì
míng
suǒ

shī


huò
yīng
shī

huò

yīng


yòu
zhūwài
shī


ruò
yǒu
zhòng
shēng
lái
qiú

huǒ
dāo
jiǔ
děng


huò
wéi

hài
huò
wéi
hài
yīng
shī

ruò
yǒu
zhòng
shēng
lái
qiú

huǒ
dāo
jiǔ
děng

huò

ráo

huò
ráoshì

yīng
shī

yòu
zhū
zhǔ

fēi
tóng


ér
xíng
huì
shī

yòu
zhūxíng
méi
gòuqiè
ér
xíng

shī

yòu
zhū
yǒu
chóng
yǐn
shí
děng

ér
xíng
huì
shī

yòu
zhū


ruò
yǒu
zhòng
shēng
lái
qiú
zhǒng
zhǒng
néng
yǐn


néng
yǐn


suǒ
shī
zhīyīng
shī


ruò
shī

shí

suī
zàn
lìng
suǒ
xīn
shēng
huān


ér

lìng

guǎng
广
zuò
zhǒng
zhǒng

ráo

shì

wèi
yīn
shī

lìng

duō
xíng
jiāo

è
xíng

shēn
huài

hòu
duò
zhū
è


ruò
yǒu
zhǒng
zhǒng


děng

suī

shīlìng
zhòng
shēng
duò
zhū
è
zēng
cháng
zhū

shàn
gēnwéi

lìng

zhòng
shēng
yīn

suǒ
shī


děng


shè
shòu
ráo

xīn
shēng
jìng
xìn


huà
dǎo


chéng
shú

suí

suǒ
qiú

jiē
shī


shì
zhū


ruò
yǒu
lái
qiú
zhū


shì


zhě
yīng
shī

zhě

shī

wèi
zhū


zhōng

shī
rén

liè
děng


yòu


huì
zhū


zhōng

zuò

fāng
biàn
便
duō

zhòng
shēng

sǔn
hài

mìng
huò

liàng
zuì

zhōng


zuò


jiào


zhū
tiān

zhōng
shā
yángruò
yǒu
lái
qiú
huò
shuǐ
huò


liàng
zhòng
shēng
suǒ

zhǐ
chù

wéi

shā
hài

shēng
mìng
zhī

zhōng

shī


ruò
yǒu
lái
qiú
zhào
luó

jiàng

wéi
hài
zhòng
shēng

wéi

xué

jiē

shī


ruò
yǒu
yuàn
jiā
lái
qiú
chóu


wéi

shā
hài
duó
cái
zhì


zhōng

shīyào
yán
zhī

suǒ
yǒu

qiē

zhuī
sǔn
hài

zhū
yǒu
qíng


děng


yǒu
lái
qiú
zhě

shì
zhū


jiē

shī


ruò

zhǒng
zhǒng
xiàng

chē
zhuāng
yán

zhēn
miào
yǐn
shí
děng


zhūshì
xiāng
mán
zhēn
wán

zhòng

yuán
lín
lóu
guān
shè
zhái

shì


xué
zhǒng
zhǒng
gōng
qiǎo

chù


shì

qiē


děng


wéi

lìng
suǒ
yīnqīng
jìng
xìn
xīn

yǒu
lái
qiú
zhě


jiē
shī


yòu
zhū


ruò
yǒu
bìng
zhě

lái
qiú
fēi
liàng
fēi

yǐn
shí


shī


ruò
yǒu
zhòng
shēng
shí
bǎo
mǎn

xìng
duō
chán
shì

shù

lái
qiú
zhēn
miào
yǐn
shíshī


ruò
zhū
zhòng
shēng
chóu
yōu
suǒ


qiú

shā
hài
ōu


shēn

shí

zhuì
yán
tóu
yuān

huǒ

jiē


yīng
shī

suǒ


yòu
zhū


ruò
yǒu
lái
qiú


shī
cháng

dìng

yīng
shī


zhū


zūn
zhòng
shī
cháng


yǎng

wēi
yǒu
ēn
zhě


cháng

zhōng
cháng

dǐng
dài

shēng
yàn
juàn

héng
chí

shēn

zhǔ
suí
shùn
rén
suǒ

hài
chuí

huò
mài

shàng


gǎn
qiè
huái
怀
shī
xīn


kuàng
xiǎn
rán
shī
lái
qiú
zhě

yòu
zhū


ruò
zuò
guó
wáng
guàn
dǐng


zài
tǒng
lǐng
fāng
guó
jiè
suǒ
yǒu
liáo
shù

zhōng


duó
ér
zhuǎn
shī


wéi
chí
cūn


luò
chuān


huò
quán
huò
fēn

yòng

shī

ér
gào

yuēēn
huà
rán

yòu
zhū

shǐ
使
qīn

juàn
zhǔ

ruò

xiān

zhèng
yán
xiǎo

lìng

huān


zhōng

qiáng

lìng

yōu
nǎo
shī
lái
qiú
zhě

suī

xiān

zhèng
yán
xiǎo

lìng

huān

shēng


xīn

ér

shī

yuàn
jiā
è
yǒu
yào
chā
luó
shà
xiōng
bào

zhě

xíng
róng
ruǎn
ruò

xìng
nán

shī
lái
qiú
zhě
lìng
zuòyòu
zhū


ruò
yǒu
shàng
pǐn

nǎo
zhòng
shēng

xíng
zhǒng
zhǒng
bào
è

zhě
lái
qiú
wáng
wèi

zhōng

shī


ruò

bào
èluó
xiān

wáng
wèiyǒu

shàng
yīng
fèi
chù

kuàng
dāng
shī


yòu
zhū


zhōng

qīn
duó
shǐ
使

qīn

juàn
zhǔ

suǒ
yǒu
cái

chí
yòng

shī
nǎo
shǐ
使

qīn

juàn
zhǔ


suǒ
shī

shī
lái
qiú
zhě

yòu
zhū
zhèng

bào


cái


ér
xíng
huì
shīfēi
bào

sǔn
nǎo


ér
xíng
huì
shī

yòu
zhū


ruò
zài
zhū

shèng
jiào
chū
jiā

zhōng

wéi
yuè
suǒ
yǒu
xué
chù

ér
xíng
huì
shī

yòu
zhū


xíng

shī
shí
qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi


píng
děng
xīn
zhù

tián
xiǎng

ér
xíng
huì
shī

zhōng

fēn
bié
yuàn
qīn
zhōng
yōng
yǒu

yǒu
shī
liè
děng
shēng
pǐn
yǒu

yǒu

pǐn
lèi
chà
bié

yòu
zhūxiān
suǒ
shuō

xiān
suǒ


zhōng

jiǎn
shǎo
shī
lái
qiú
zhě

wéi
yǒu
shī

huò
děng
huò
zēng

yòu
zhū


zhōng

xiān

shēng
miào
cái

hòu
shī
xià
liè

wéi
yǒu
xiān

xià
liè
cái

ruò
yǒu
shēng
miào
hòu
shī
shēng
miào

yòu
zhū

fèn

náo
zhuó
zhī
xīn
ér
xíng
huì
shī

yòu
zhū


zhōng

shī

ér

chèn
zàn
shù
shù
gào

yánsuǒ
zēng
xíng

shì

shì
huì
shī

shè
shòu
cháng
yǎng

yòu
zhūbēi
jiàn
zhě
xíng

shī
shí

shàng


jìng
liáo
zhì
ér


kuàng

yǒu


yòu
zhū


ruò
lái
qiú
zhě

ān
zhù
zhǒng
zhǒng
huǐ
fàn
xié
xíng
diào

zào
rǎo


fáng


zhuān
xíng


tián
fèn
忿zhōngzàn

xié
xíng
dài
yàn
juàn
xīn
ér
xíng
huì
shī

shuíliǎo
zhī
wéi
zhū
fán
nǎo
suǒ
mèi
lìng
gǎi
běn
xìng

shēn
gēng
ān
zhù
lián
mǐn
zhī
xīn
ér
xíng
huì
shī

yòu
zhūyóu
è
jiàn
wàng
yǒu
zhí

ér
xíng
huì
shī

wèi

guǎng
广

bào
è

shā
shēng

shī
wéi
wàng


xiáng
ruì
yīng
xiāng
yīng
xiāng
zhuàng
ér
xíng

shī

yòu
zhū


zhōng

wàng

wéi

qiē
zhǒng

shàn
qīng
jìng
ér
xíng
huì
shī


shì
shì
jiān

chū
shì
jiān


qīng
jìng

wéi
shěn
liǎo
zhī
suǒ
xíng

shī
dàn
shì


qīng
jìng

liáng

yòu
zhūguān

guǒ
ér
xíng

shī


qiē

shī
jiē
wéi
huí
xiàng

zhèng

shàng
zhèng
děngyòu
zhūshí
liǎo
zhī

qiē
pǐn
lèi
suǒ
xíng

shī

qiē
pǐn
lèi
shī
guǒ

shú

shēn
shēng
xìn
jiě


yóu

yuán
fēi

suǒ
yǐn
ér
xíng

shī

wèi
shī
yǐn
shí
néng
gǎnshī
zhū


néng
gǎn
miào


shī
zhū
chē
chéng
néng
gǎn
kuài


shī
zhū
dēng
míng
néng
gǎn
jìng
yǎn


shì
děng
lèi
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

yòu
zhūwéi

wèi

shēn
pín
qióng
ér
xíng

shī

wéi
yóu
bēi
mǐn
zhòng
shēng


ér
xíng

shī

yòu
zhūlái
qiú
zhě

zhōng

shī


wèi
shī
chū
jiā
zhě


cán
yǐn
shí

huò
zhū
biàn
便
huì

tuò
biàn

nóng
xuè


jìng
suǒ

suǒ
rǎn

yòu

gào
bái

lìng
jué
zhīshè

shī

fàn
děng

wèi

shí
cōng
zhě

shī

cōng

cōng
rǎn
yǐn
shí


shí
ròu
zhě

shī

ròu

ròu
rǎn
yǐn
shí


yǐn
jiǔ
zhě

shī

jiǔ

jiǔ
rǎn
yǐn
shí

huò

chù
zhìshì
suǒ
yǒu
shì

ér
xíng

shī


shì
děng
lèishī
wéi

yòu
zhūlìng
qiú
zhě
shù
shù
lái
qiú
wǎng
huán
qīn

suí
shùn

zhǔ

liú

juàn
rán
hòu
fāng
shī

wéi
zàn
lái
qiú

biàn
便
shī


yòu
zhū
shì
jiān
míng
shēng
zàn
sòng
ér
xíng

shī

fǎn
bào
ēn

ér
xíng

shī
shì

wáng
lún
wáng

zài
děng
guǒ
ér
xíng

shī
wéi
kuáng
yòu


ér
xíng
huì
shī

wèi

lìng

guó
wáng

chén

chéng


luò

zhū

luó
mén
duō
ráo
cái
bǎo
cháng
zhě

shìshāng
zhǔ
shī
zhě
shī
zhǔ
zhī

xíng
shī

dìng
dāng
gōng
jìng
zūn
zhòng
zàn
tàn
gōng
yǎngxíng
huì
shī

yòu

xiá
liè
ér
xíng
huì
shī

wèi
cái
suī
shǎo
shàng
guǎng
广
xīn
shī


kuàng
cái
duō

yòu

kuáng

ér
xíng
huì
shī

wèi
xiān


shǎo
xíng
huì
shī

lìng

ài
zhuó
lìng
qīnrán
hòu
qīng
miè

yòu


wéi
guāiér
xíng
huì
shī

wèi


shī
guāi

cūn


cūn


fēn
guāi

guó


guó


fēn
lìng
bèi

zhǔ
ér
lái
zhǔ


yòu
zhū


qiào
qín

duò

yǒng
ruì

yán

xiān

xíng
shī
hòu
quàn

shī

fēi

xiè
dài


qín
shī

yòu

liàng
zhòng
wèn

láishí
liǎo
zhī
chí
jiè
fàn
jiè

suí

cháng
yòu


ér
zuò

cóng
shàng
zhì
xià
zhōu
xuán
wǎng
fǎn

qióng
zhū
shī

fēn


zhī

yòu
zhū


xiàn
yǒu

liàng
guǎng
广
duō
cái


zhōng

xíng

yǒu
liàng
zhī
shī

yòu
zhūsǔn
nǎo

ér
xíng
huì
shī

wèichuí

kǒng

huǐhài

jìn

zhuó


bìn


ér
shīyòu
zhū


shī
qián

yuè
shī
shí
xīn
jìng
shī
hòu

huǐ

yòu
zhū
chǎn
guǐ
ér
xíng
huì
shī

wèi
zhōng


fēi
shí


zhēn
zhū

liú
li

bèishān

děng
bǎo

ér
shī

wàng
zhēn
shí
bǎo
zhě

yòu
zhū


suǒ
yǒu
cái

ruò
shǎo
ruò
duō


yùn
xīn

xiān
shī

qiē
hòu
lái
qiú
zhěcái
shí

huányòu
zhū


yīng
shí
ér
shī


fēi
shíjìng
shī
fēi

qīng
jìngér
shī


fēiluàn
xīn
shī


sǎn
luàn

yòu
zhū


jiàn
lái
qiú
zhě
zhōng

chī
xiào


qīng
nònglìng

ér
shēng
nǎn
kuìpín


shū
yán
píng
shì
qián
xiào
xiān
yán

zhōng


liú


ér
shī

yòu
zhūsuī

qiú


qiú
zhě


yǒu
suǒ
qiú
chèn

ér


cháng
kāi
qiú
zhě
huān
qíng


yòu
zhū
è
huì
ér
xíng

shī

cháng

qiǎo
huì
ér
xíng

shī

yúnqiǎo
huì

shī

wèi
zhū


xiàn
yǒu
zhǒng
zhǒng

shī
cái


qiú
zhě
wèi
zhì
xiān

shì
xīn

shè
èr
qiú
zhě

lái

suǒ


shì
ān


fēi
pín
fēi
jiàn
yǒu

yǒu


èr
shì
wēi


shì
pín
shì
jiàněr
shí
yīng

kuí
liàng
suǒ
yǒu
cái


ruò
kān

èr
chōng

mǎn
yuàn


yīng

shī
mǎn
yuàn
chōng
cái


kān

èr
chōng

mǎn
yuàn


yīng
fāng
biàn
便

qiǎn
ān

fēi
pín
fēi
jiàn
yǒu

yǒu


jìn

suǒ
yǒu
shī

wēi

shì
pín
shì
jiàn


shì
xīn


suǒ

weí


biàn
便
chéng
bàn

shì
shìān

děng
zhū
lái
qiú
zhě
néng

mǎn

yuàn

xiān
dāng
fāng
biàn
便weí

xiè

qiǎnshī


wēi

děng
xiān
shè
xiānjīn

zhī
fēi

shī
xīn

dàn
gēngwéi
yuàn
xián
shǒu
suǒ
xián
hèn

bèi

yòu
zhū


xiàn
yǒu
zhǒng
zhǒng

shī
cái


zhī
yǒu
qiān
jiā
zuì

qiān
jiā
lìn
zhí
cái
bǎo
qiān

jīng
zhànjiā
zhōng
zēng
wèi
huì
shī

qiē
shā
mén

luó
mén
děng
biàn
便
wǎng


shè

wèi
wèn
ān

gōng
shùn
fāng
biàn
便

gào
yán

láilìng


cáng
jiǎn
jìn

ér

xiàn
qián
zuò

ráojiā
xiàn
yǒu
guǎng
广
duō
cái
bǎo
guǎng
广
duō
shī


wéi
mǎn

shī

luó

duō

ruò
yǒu
qiú
zhě
lái
dào

suǒ

lìng
kōng
fǎn


zhì

jiā

zhū
cái
bǎo
suí

shī


huò
yǒu
qiú
zhě
lái
zhì

suǒ


xíng
shī
shíshī
dāng
shēng
suíwén
shì

biàn
便
shēng
xīn
yuè
cáng


suǒ
jiǎnchèn

shàn
nán

xīn


yīng
suí
shùn
chéng
biàn
suǒ
zuò
shì
lìng

jiàn
zhǒng
dāng
lái
diào

qiān
lìn
zhǒng


yóu
huì
wéi
xiān
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便

lìng
jiàn
xiū


shè
shǎo
cái


xià

tān
jìn

zhōng
pǐn


zhōng

tān
jìn

shàng
pǐn

yòu
zhū


ruò
qīn
jiào
shī

guǐ
fàn
shī

gòng
zhù


tóng
fàn
xíng
zhě

xìng
shì
qiān
tān
shì
qiān
tān
lèi

huò
xìng
suī
fēi
qiān
tān
zhǒng
lèi

ér
què

cái
suǒ

kuì
sēng
tián
shù
xiū

shī


shì
shí

shè
suǒ
shīlìng
zuòwéi
shì
qiǎo
huì
fāng
biàn
便


suǒ
shēng


gēng
hóng
duō


lìng

lèi
tóng
fàn
xíng
zhě
diào

suǒ
yǒu
qiān
tān
fán
nǎo


lìng

lèi

shàn

zhě
suǒ
yuàn
mǎn


shè
shòu
yǒu
qíng
chéng
shú
yǒu
qíng

yòu
zhū


xiàn
yǒu
zhòng
duō

shī
cái


jiàn
zhū
lái
zhě
yǒu

qiú
xiāng

zhī

xīn

suí

suǒ


jiē
shīyǒu
shāng
rén
wéi
xìng
jiǎo
zhà

xíng

kuángzhī

shàng
yǎn

guò

lìng

zhī

kuàng
chùchèn
mǎn

yuàn
lìng

xiū
kuì

yǒng
yuè

wèi
huān

éryǒu
jiǎo
zhà

kuángchū

jué
zhī
hòu
shí
nǎi
jué

suī

jué
zhīshìrén


wéi
zuò

niàn
dàn
shēng
bēi
mǐn
suǒ

xíng

shìshì


jīn
suí

lìng


zuì


shì
děng
lèi

dāng
zhī
míng
wéi


xiàn
yǒu

shī
cái

qiǎo
huì
ér
shī

yòu
zhū


ruò
xiàn

yǒu

shī
cái


xiān
suǒ
chuànshì
jiān
gōng
qiǎo

chù
zuò

xiàn
qián

shǎo
yòng
gōng

duō

cái
bǎo
shī
zhū
zhòng
shēng

shì
zhū


huò

wéi

zhǒng
zhǒng
měi
miào
shàn
qiǎo
yán


xuān
shuō
zhèng


lìng
pín

zhě
shàng

xíng
shī

kuàng


zhě

lìng
qiān
tān
zhě
yóu
néng
huì
shī

kuàng

shī
zhě

huò
yǒu
jìng
xìn
duō
ráo
cái
bǎo
cháng

shī
jiā

shù
jiào

zhě
wǎng

qiú
suǒ
lìng


shī

huò

huì
shè
xiū


shí

gōng


suǒ
qiào
qín

duò

shēn
xīn
huān


suí

suí
néng
shēn
zhù

zhù

lìng
shī
qiú
zhě

shàn
mǎn
shī
shí
shì

què
xiān

huò
è
gōng
zhān

huò
duò
péng
dǎng

huò

gōng
jìng

huò
niàn
wàng
shī

yóu
shàn
zhùguò
jiēshì


xiàn

cái
bǎo

qiǎo
huì
fāng
biàn
便
ér
xíng

shī


shuō
nǎi
zhì
wèi
zhèng
zēng
shàng
qīng
jìngruò
zhūzhèng
zēng
shàng
qīng
jìng

huò

chāo
zhū
èshì
shēng
shēng

dìng
huò


jìn
cái
bǎo

yòu
zhū


zhōng

kǒu
shòu
qiú
guò
wài
dào

suǒ
yǒu
zhèngshī


suǒ
xiě
jīng
diǎn
zhī
xìng
duō
tān
qiú

xuàn
mài
jīng
juàn
děng
zhěshī


zhī


cáng


shīqiú
shēng
zhì


shīqiú
shēng
zhì

ruò

liǎo
zhī

jīng
juàn
děng
biàn


suí
suǒ


yīng
shī


ruò

liǎo
zhī

jīng
juàn
děng


wèi
biàn

wéi
biàn


héng


zhuǎn


shì


ruò
jiàn


yǒu
jīng
juàn
děng


yīng
fāng
biàn
便
zhuǎn
qiú
shī


huò
gēng
shū
xiě
ér
shī

zhī

ruò

jiàn

yǒu
jīng
juàn
děng
néng
gēng
wéi
shū
xiě


yīng
shěn

guān
chá

xīn

qiān
gòu
chán
xīn

néng
shī


bié

suǒ
ài


shī


wéiyǒu
shēng
suǒ


yīng
shīshì
shěn

guān
chá
xīn


ruò

liǎo
zhī
shǎo
yǒu
qiān
chán
bié

suǒ
ài
ér

shī
zhě


zuò
shì
xīn


jīn
jué
dìng
yīng
xíng

shī

shè

yóu

xíng

shīxiàn

zhōng

chéng
chīrěn
fán
nǎo
shàng
yīng

shī

kuàng
lìng
què

miào
zhì

liáng

yòu
guān
chá


ruò

liǎo
zhī

shǎo
qiān
chánbié


dàn
wéi
chéng
bàn
shēng
suǒyīng
shī
zhěěr
shí
yīng
gēng

cǔn


chí


shī


zhě

wéi
wéi
sǔn
hài

fán
nǎo


wéi
wéi
yuán
mǎn
zhì

liáng


wéi
wéi
ài
niàn
zhū
zhòng
shēng
cǔn


biàn
便
zhèng
liǎo
zhī

dōu

jiàn

yǒu
fán
nǎo
jiàn


shī


jīng
juàn
děng

xiàn

dāng
lái

zhì

liáng
zhǎn
zhuǎn
zēng
shēng

fēi
shī


jiàn

gōng


dàn

dāng
lái

ráo


fēi
fēng
jué
huì

ruò

shī

biàn
便
néng
xiūān


qiē
zhòng
shēng
qiǎo
fāng
biàn
便
zhì


wéi
ài
niàn


zhòng
shēngqiē

ruò
shī


wéi
chéng
ài
niàn


zhòng
shēng

fēi


qiē
shì

shí
zhī


shī

zhě


zuì

huǐwéi
yuè


jìng
jiè

yúnfāng
biàn
便

shī

wèi
zhūrěn
zhí
yán
qiǎn
lái
qiú
zhě

wèi


néng
huì
shīyào
dāng
shī
shè
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
xiǎo


qiǎn

yún

shī
shè
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

wèi
zhū


xiān

suǒ


qiēqiē
shī


wéi
zuò
jìng


jìng


shè

shí
fāng
zhūchú
wéi
zuò
jìng


shè

qīn
jiào
guǐ
fàn
shī
děng


shì


jìng
shī
yīn
yuán

suī

zhù

zhǒng
zhǒng
shàng
miào

qiēqiē
shī


yóu

míng
wéi
ān
zhù
shèng
zhǒng

shēng

liàng

chángduō

weí
qiē
shí
suí
zhú
zēng
cháng

héng


qiē
zuò
jìng
shī


suǒ


chí

jiàn
lái
qiú
zhě

yīng
guān
chá

ruò
suí
suǒ

zuò
jìng
shī

huì
shī

shí

chèn
dāng
zhèng

yīng
zuò
shì
niàn

zhū
yǒu
shǎo


zhū
zhòng
shēng
ér

shī
zhě


shì
zhī


jìng
shī


shī
lái
qiú
zhě
lìng
suǒ
yuàn
mǎn

ruò
guān
shī
shí

chèn
zhèngyīng
niàn
xiān
zuò
jìng
shī


gào
yán
xián
shǒu


shì
děng

shì

suǒ
yǒu


shī


ruǎn
yán
xiǎo

fāng
biàn
便

qiǎn

huò
chíèr
bèi
sān
bèi
gōng
jìng
shī


rán
hòu

qiǎn

lìng

liǎo
zhī
fēi
qiān
tānshī


dìng
dāng


jīng
juàn
děng
zài


shīdāng
zhī
shì
míng


qiǎo
huì
ér
xíng

shī
yòu
zhū
qiē
shī

wèi

shī
cái
shī

wèi
shī

ruò

mén

ruò

xiāng

ruò
shì
míng

ruò
yīn
guǒ
chà
bié


shí
liǎo
zhī
ér
xíng
huì
shī

dāng
zhī

míng


qiǎo
huì
ér
xíng

shī

yòu
zhūzhū
yǒu
yuàn

ér
xíng
huì
shī


zhū
yǒubēi


ér
xíng
huì
shī


zhū
yǒu


ér
xíng
huì
shī


zhū
yǒu
ēn
qīn
shàn
tóngshè


ér
xíng
huì
shī

dāng
zhī

míng


qiǎo
huì
ér
xíng

shī
yòu
zhū
shī
zhàng


duì
zhì

shí
liǎo
zhī


zhōng
shī
zhàng
lüè
yǒu

zhǒng


xiān
wèi
chuàn


èr
shī

xiān
què

sān
dān
zhuó
shàng
miào
yuè

cáiguān
jiàn
dāng
lái


cái
guǒ
ér
shēn
xīn


ruò
zhū


xiàn
yǒu
zhǒng
zhǒng

shī
cái


suī
jiàn
qiú
zhě
zhèng
xiàn
zài
qián

ér

huì
shī
xīn


ěr
shí


zhèng
huìtōng

shì


shī
xiān
wèi
chuàn

suǒ
zuò
guò
shīmiào
huì


shì
tōngxiān
shì
jué
dìng

shī
zēng
wèi
chuàn


zhì
lìng
jīn
shì
xiàn
yǒu
zhǒng
zhǒng

shī
cái


suī
jiàn
qiú
zhě
zhèng
xiàn
zài
qián

ér

huì
shī
xīn
ruò

jīn
shì

qiáng


ér
xíng
shī
zhělái
shì
dìng
dāng
zēng
bèi
suǒ
yīng
xíng
shī
shì
zhèng
tōngyòng

shī
zhàng
duì
zhì
wéi


ér
xíng
huì
shī

néng

suí
zhú
xiān
wèi
chuàn

suǒ
zuò
guò
shī


zài
ér
xíng

yòu
zhū


ruò
jiàn
qiú
zhě
zhèng
xiàn
zài
qián

yóu
zhū
cái

yǒu
xiān
què
huì
shī
xīn


ěr
shí


zhèng
huì


tōngshì
kuì

zhàng
shī
yīn
yuán

rěn
shòu
kuì

suǒ
zuò
zhòngbēi
mǐn
xīn
ér
xíng
huì
shī

zuò

shì
niàn

huò
yóu

宿

yǒu
guò
shī


huò
yóu
xiàn
zài

zhǔlìng


shòu
zhòng
duō
měngděngnéng
ráo


qiē
zhòng
shēng

shè

jīn
zhě
yóu
xíng
huì
shī
yīn
ráo
xiàn

zhōng
shòu
zhǒng
zhǒng

nǎi
zhì
yǔnshì
xíng
shī
yóu
wéi
zuì
shēng

fēi
kōng

qiǎn
zhū
lái
qiú
zhě

kuàng
dāng
gēng
yǒu
zhū
cài

děng


huó
mìng
shì
rěn
shòu
kuì

suǒ
zuò
zhòng

ér
xíng
huì
shī

yòu
zhū


ruò
jiàn
qiú
zhě
zhèng
xiàn
zài
qián

yóu

shī


yuè


zuì
shàng
miàoxíng
huì
shī
xīn


ěr
shí


zhèng
huìtōng

shì

dān
zhuó
suǒ
zuò
guò
shī


jīn

wàng

xiǎng
diān
dǎo

yóu

néng
shēng
dāng
lái
zhòng
diān
dǎo
biàn
liǎo
zhī


wéi

duàn
chú

yòng

cái

ér
xíng
huì
shī

yòu
zhū


ruò
xíng
shīdāng
shī
guǒ
guǎng
广

cái


jiàn
shēng
gōng

shēn
shēng
xīnqiú

shàng
zhèng
děng

ěr
shí


zhèng
huìtōng

shì
xié
guǒ
jiàn
suǒ
zuò
guò
shī


shí
guān
chá


qiē
zhū
xíng
jiē

jiān
láo


qiē
zhū
xíng
jiē
niàn
niàn
miè

suǒ
shòu
yòng
guǒ


miè
jìnsǎn


shì
guān
shí

néng
duàn
miè
néng
shēng
xīn

xié
guǒ
zhī
jiàn

zhū
suǒ
xíng
shī

qiē
huí
xiàng

shàng
shìzhǒng
shī
zhàng

dāng
zhī

zhǒng
néng
duì
zhì
zhì
duì
zhì
zhě
jué


èr
zhě
rěn
shòu
zhòng


sān
zhě
biàn
zhī
diān
dǎo


zhě
jiàn

qiē
xíng
xìng

jiān
láo

shì
zhū


yóu
qián
sān
zhǒng
néng
duì
zhì
zhì

jué
dìng
kān
néng
zhèng
xíng
huì
shī

yóu
hòu

zhǒng
néng
duì
zhì
zhì

néng
zhèng
shè
shòu
shī

shēng
guǒ

dāng
zhī

míng


qiǎo
huì
ér
xíng

shī
yòu
zhū
xián
jìng

yóu
jìng


chún
hòu
jìng
xìn
fēn
bié
shēng
jiě

shù
shù
yuán
niàn
zhǒng
zhǒng
shàng
miào

liàng
cái
bǎo

shēng
jiě


zhū
zhòng
shēng

xíng
huì
shī

yóu

yīn
yuán
shì
zhūshǎo
gōng
yòng
shēng

liàng


dāng
zhī

míng


qiǎo
huì
ér
xíng

shī

shì
miào
huì

huì


qiǎo
huì
xíng
shī

zǒng
lüè

zhě

yóu
yǒu
cái

cái
cái
shī
suǒ
shèshì
yóu

shī


yóu

ài
jiě
shī


yóu
shēng


shī


yóu
shī
zhàng
duì
zhì
zhì
huì
shī


yóu
zēng
shàng


shēng
jiě
shī

dāng
zhī
shì
míng
wéi
zhūgòng
xíng
shī

shì
guǎng
广
shuō


wài
shì


suǒ
xíng

qiē
shī
chà
bié
xiāng

hòuqiē
shī
chà
bié
xiāng
zhōng

fēn
chū
suǒ

nán
xíng
shī
děng

qiē
chà
bié

yīng
dāng
liǎo
zhī
yúnnán
xíng
shī

dāng
zhī

shī
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
ruò
zhū


cái

xiān
shǎo


rěn
pín

huì
shīshì
míng
nán
xíng
shī

ruò
zhū


suǒ

ài


huò
xìng
shēn
ài
zhuó

huò
cháng
shí
chuàn


huò
yǒu
shàng
pǐn
ēn
huò
zuì
shàng
miào


shēng
dān
zhuó
néng

kāi
jiě
huì
shīshì
míngèr
nán
xíng
shī

ruò
zhū
jiān
xīn
suǒ
huò
cái

huì
shīshì
míngsān
nán
xíng
shī
yún
qiē
mén
shī

dāng
zhī

shī
lüè
yǒu

xiāng

wèi
zhū


huò

cái


huò
quàn
huà

suǒ

cái


huò
shī
qīn
zhǔzuò
shǐ
使
shàn
yǒu


chén
qīn

juàn
zhǔ

huò

shī


lái
qiú
zhě


shì

xiāng

shì
míngqiē
mén
shī
yúnshàn
shì
suǒ
xíng
míng
shàn
shì
shī

dāng
zhī

shī
lüè
yǒu

xiāng

wèi
zhū


jìng
xìn
ér
shī

gōng
jìng
ér
shī


shǒu
ér
shī

yīng
shí
ér
shī


sǔn
nǎo

ér
xíng
huì
shī


shì

xiāng

shì
míng


shàn
shì
suǒ
xíng
míng
shàn
shì
shī
yún
qiē
zhǒng
shī

dāng
zhī

shī
yǒu
shí
sān
xiāng
shī

èr
guǎng
广

shī

sān
huān

shī

shù
shù
shī


tián

shī

liù
fēi
tián

shīqiē

shīqiē
chù
shī

jiǔ

qiē
shí
shī

shí

zuì
shī

shí

yǒu
qíng

shī

shí
èr
fāng


shī

shí
sān
cái


shī

shì
shí
sān
zhǒng
xiāng

dāng
zhī
shì
míngqiē
zhǒng
shī
yúnsuì
qiú
shī

dāng
zhī

shī
yǒu

zhǒng
xiāng

wèi
zhū


kuì

yǐn
shí
ér
qiú

zhě

shī

yǐn
shí

kuì

chē
chéng
ér
qiú

zhě

shī

chē
chéng
kuìér
qiú

zhě

shīkuì

yán

ér
qiú

zhě

shī

yán


kuì

zhǒng
zhǒng

shēng
shí

ér
qiú

zhě

shī

zhǒng
zhǒng

shēng
shí

kuì

zhǒng
zhǒng

shì
xiāng
mán
ér
qiú

zhě

shī

zhǒng
zhǒng

shì
xiāng
mán

kuì

shè
zhái
ér
qiú

zhě

shī

shè
zhái

kuì

guāng
míng
ér
qiú

zhě

shī

guāng
míng


shì

xiāng
shì
míng


suì
qiú
shī
yún
shì

shì

shī

dāng
zhī

shī
lüè
yǒu
jiǔ
xiāng

wèi
cái
shī

wèi
shī

shī

zǒng
shuō
míng
wéi
néng
lìng
zhòng
shēng

shì

shì

shī

cái
shī
zhě

wèi

shàng
miào
qīng
jìng


cái

ér
xíng
huì
shī

diào

qiān
lìn
gòu
ér
xíng
huì
shī

diào


cáng
gòu
ér
xíng
huì
shī

diào

qiān
lìn
gòu
zhě

wèi
shè
cái

zhí
zhuó

diào


cáng
gòu
zhě

wèi
shè
shòu
yòng
zhí
zhuó


wèi
shī
zhě

wèi


shī


láng
guǐ
mèi
děng
wèiwáng
zéi
děng
wèishuǐ
huǒ
děng
wèi


shī
zhě

wèi

dǎo
shuō

chèn

shuō

quàn
xiū
xué
chù


shì

qiē
zǒng
shuō
jiǔ
xiāng

shì
míng


néng
lìng
zhòng
shēng

shì

shì

shī


zhōng
cái
shī

wèi
shī


chà
bié

néng
lìng
zhòng
shēng

shì
ānshī


chà
bié

néng
lìng
zhòng
shēng
hòu
shì
ān


yúnqīng
jìng
shī

dāng
zhī

shī
yǒu
shí
zhǒng
xiāngliú
zhì
shī

èr

zhí

shī

sānshīgāo

shīsuǒ

shī

liù

tuì
退
ruò
shīxià
liè
shīxiàng
bèi
shī

jiǔ

wàng
bào
ēn
shī

shíshú
shī

yún


liú
zhì
shī

wèi
zhū


jiàn
lái
qiú
zhě
zhèng
xiàn
zài
qiánhuì
shī

zuò
liú
zhì

fēi
lái
qiú
zhě

wàng

cái


zhū
huì
shī

yún


zhí

shī

wèi
zhū
wàng
jiàn
zhí


shī

huò
zhí

shī
kōng

yǒu
guǒ

huò
zhí
shā
hài
ér
xíng
huì
shī

wéi
zhèng


huò
zhí
wéi
shī

jìng
yuán
mǎn
shì
shì
chū
shì
jīu
jìng
qīng
jìng

yún
shī

wèi
zhū
cháng
shí
jiàn
jiànduō
cái

rán
hòu
dùn
shī

fēi
zhū


xiàn
yǒu
shī


jiàn
lái
qiú
zhě
zhèng
xiàn
zài
qián

kān
néng

shī


jiàn

shī
shì
chèn
zhèng


yún


cái
ér


shī

yòu
zhūjiàn

cái

hòu
fāng
dùn
shī

shì
néng
shēng
cháng
duō

zhī
mén

yòu
zhèng
guān
jiàn
ruò
bié
ruò
zǒng
qiú
zhě

xiāng

jiàn
shī
dùn
shī
cái

píng
děng


yuán
ér
zhí

yǒu
chà
bié

yòu
zhū


jiàn


shī

shī
yǒu
zuì

jiàn
suí

shī

shī

zuì

ruòrán
hòu
dùn
shī

shì

xiān
shí
yǒu
lái
qiú
zhě


shù
huò
bǎi
ér

shī


lìng
shēng
xián
hèn

rěn

xìn

hòu
yǒu

lèi
huò


qiúzhēn
cái
qiáng
ér
dùn
shī

shì


shī

yún


gāo

shī

wèi
zhūlái
qiú
zhě

qiān
xià
xīn
shī

jìng
shēng
ér
shīshī

ér
shēng
jiāo
màn

wèi

néng
shī

shì
shī
zhǔěr

yún


suǒ

shī

wèi
zhū
chèn

shēng
sòng
ér
shīshì
jiān
chèn

shēng
sòng

wàng
fēn
bié

wén

suǒ

wéi
shì

yīn


zhǔ
wàng
xiàngshì
jiān

yuàn
mài
yún


tuì
退
ruò
shī

wèi
zhū


shī
xiān

yuè
shī
shí
xīn
jìng
shī


huǐ

wén
zhū


guǎng
广zuì
shēng
shī
shíqīng
miè
kǒng

tuì
退
ruò

yún


xià
liè
shī

wèi
zhūzhū
shī


qín
shù
jiǎn

zuì
shēng
zuì
miào
yǐn
shí
chē
chéng


děng


chí
yòng

shī

yún


xiàng
bèi
shī

wèi
zhūxīn
píng
děng

suí
péng
dǎng


yuàn
qīn
zhōng
bēi
xīn
děng
shī

yún


wàng
bào
ēn
shī

wèi
zhū


bēi
xīn
mǐn
xīn
ér
xíng
huì
shī

zhōng
wàng
fǎn
bào

dàn
guān
qiú

ài
huǒ
suǒ
shāo


yǒu
shì


xìng

zhòng
shēng

shēn
xīn
bēi
mǐn
ér
xíng
huì
shī

yún
shú
shī

wèi
zhū


xiū
xíng
huì
shī

zhōng


wàng
dāng
lái
suǒ

cái
bǎo
yuán
mǎn

shēn
yuán
mǎn
shī
guǒ

shú

guān

qiē
xíng
xìng
shì

wěi

guānzuì
shēng
gōng


yóu

shí
xiāng


suǒ
xíng

shī
qīng
jìng
zuì

qīng
jìng

shìzhǐ
jiǔ
xiāng
suǒ
xíng
huì
shī

yuán
mǎn
shī

luó

duō


néng
zhèng

shàng
zhèng
děng


未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |