当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第38卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第38卷(注音)shī

lùn


sān
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chùpǐn


yún
wèi
lüè
shuō
èr
duàn
èr
zhì

shì
míngèr
duàn
zhě


fán
nǎo
zhàng
duàn

èr
suǒ
zhī
zhàng
duàn

èr
zhì
zhě


fán
nǎo
zhàng
duànjìng

gòu

qiē
fán
nǎo

suí

zhì

èr
suǒ
zhī
zhàng
duàn
qiē
suǒ
zhī

ài

zhàng
zhì


yǒu

mén

wèi
qīng
jìng
zhì

qiē
zhì

zhì
zhì


qiē
fán
nǎo
bìng
zhū
yǒng
hài

biàn

qiē
zhǒng

rǎn

míng


yǒng
duàn

shì
míng

shàng
zhèng
děng
qiē
fán
nǎo
bìng
zhūjìng
duàn


míng
qīng
jìng
zhìqiē
jiè

qiē
shì

qiē
pǐn

qiē
shí
zhì

ài
zhuǎn

míng

qiē
zhì

jiè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
shì
jiè

èr
zhě
yǒu
qíng
jiè

shì
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
wéi

èr
zhě

wéiyǒu
wéi

wéi
èr
shì

liàng
pǐn
bié

míng

qiē
pǐn

wèi

xiāng
zhǎn
zhuǎn
zhǒng
lèi
chà
bié


gòng
xiāng
chà
bié


yīn
guǒ
chà
bié


jiè

chà
bié


shàn

shàn


děng
chà
bié


shí
yǒu
sān
zhǒng


guò


èr
wèi
lái

sān
xiàn
zài
shì

qiē
jiè

qiē
shì

qiē
pǐn

qiē
shí

shí
zhī


míng

qiē
zhì


zhì
zhì
zhě

zàn
zuò

shí

biàn


qiē

àizhì
zhì
zhuǎn


yóu
shù
shù
zuò


weízuò

biàn
liǎo
zhīyǒu

mén

wèi
bǎi

shí

gòng

lái

zhèng
yuàn
zhì

ài
jiě
děng

shì
míng

shàng
zhèng
děngbǎi

shí

gòng


zhě

wèi
sān
shí
èr

zhàng

xiāng


shí
suí
hǎoqiē
zhǒng
qīng
jìng

shí
fāngsuǒ
wèi

sān
niàn
zhù

sān
bēi


wàng
shī


yǒng
hài
qiē
zhǒng
miào
zhì

shì
zhū


jiàn

pǐn
zhōng
dāng
guǎng
广
fēn
bié


shì


míng
wéi
zuì
shēng


zhǒng
zuì
shēng
gòng
xiāng
yīng


yóu
shì
yīn
yuán

zhū


zuì
wéi
shū
shēng

yún

míng
wéi

zhǒng
zuì
shēng


zhě
suǒ

zuì
shēng

èr
zhě
zhèng
xíng
zuì
shēng

sān
zhě
yuán
mǎn
zuì
shēng


zhě
zhì
zuì
shēng


zhě
wēi

zuì
shēng

liù
zhě
duàn
zuì
shēng


zhě
zhù
zuì
shēng

yóu
zhū

lái

sān
shí
èr

zhàng

xiāng
děng
zhuāng
yán

shēn


míng
suǒ

zuì
shēng

yóu
zhū

lái


ān


liàng
zhòng
shēng

āi
mǐn
shì
jiān
lìng
zhū
tiān
rén
huò

ān

ér
xíng
zhèng
xíng


míng
zhèng
xíng
zuì
shēng

yóu
zhū

lái

shàng

děng

zhǒng
yuán
mǎn

wèi
jiè
yuán
mǎn

jiàn
yuán
mǎn

guǐ

yuán
mǎn

jìng
mìng
yuán
mǎn

jiē

chéng
jiù


míng
yuán
mǎn
zuì
shēng

yóu
zhū

lái

shàng

děng


ài
jiě

wèi


ài
jiěài
jiě

xùn


ài
jiě

biàn
shuō

ài
jiě

jiē

chéng
jiù


míng
zhì
zuì
shēng

yóu
zhū

lái

shàng

děng

qián
suǒ
shuō
liù
zhǒng
shén
tōng
jiē

chéng
jiù


míng
wēi

zuì
shēng

yóu
zhū

lái

shàng

děng

qiē
fán
nǎo


yǒng
duànqiē
suǒ
zhī
zhàng
yǒng
duàn

jiē

chéng
jiù


míng
duàn
zuì
shēng

yóu
zhū

lái
duō
zhù

shàng

děng
sān
zhù

wèi
shèng
zhù
tiān
zhù
fàn
zhù


míng
zhù
zuì
shēng

dāng
zhī

zhōng
kōng

yuàn

xiāng
zhù

miè
jìn
dìng
zhù

shì
míng
shèng
zhù


zhǒng
jìng
dìng

shì
míng
tiān
zhù


zhǒng

liàng

shì
míng
fàn
zhùsān
zhù
zhōng


lái
duō
zhù

zuì
shēng
zhù

wèi

shèng
zhù
zhōng
duō
zhù
kōng
zhù
miè
jìn
dìng
zhù


tiān
zhù
zhōng
duō
zhù

dòng


jìng

zhù


fàn
zhù
zhōng
duō
zhù

bēi
zhù

yóu
shì

lái
zhòu

liù
shí
zhòu
sān

sān

cháng


yǎn
guān
chá
shì
jiān

shuí
zēng
shuí
jiǎn


yīng
lìng
shuí
wèi

shàn
gēn
ér
zhǒng
shàn
gēn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

yīng
lìng
shuí
jiàn

zuì
shēng
ā
luó
hàn
guǒ

yòu
zhū

lái
suǒ

zuì
shēng

míng

zhàng


zhèng
xíng
zuì
shēng

míng

bēi
zhě

yuán
mǎn
zuì
shēng

míng

jiè
zhězhě

zhì
zuì
shēng

míng

huì
zhě

wēi

zuì
shēng

míng

shén
tōng
zhě

duàn
zuì
shēng

míng

jiě
tuō
zhě

zhù
zuì
shēng

míng
duō
ān
zhù
guǎng
广

zhù
zhě
yòu
zhū

lái
lüè
yǒu
shí
zhǒng
gōng

míng
hào
suí
niàn
gōngděng
wéi
shí

wèi


fàn
hào
wéi

lái

yīng
zhèng
děng
jué

míng
xíng
yuán
mǎn

shàn
shì

shì
jiān
jiě


shàng
zhàng


diào

shì

tiān
rén
shī

fàn

yán


wàng

míng

lái
qiē
suǒ
yīngyīng
zuò
shì
jiān

shàng

tián

yīng
wéi

qiē
gōng
jìng
gōng
yǎng

shì

míng
yīngshēng

jué
zhūmíng
zhèng
děng
jué

míng
wèi
sān
míng

xíng

jīng
shuō

zhǐ
guān
èr
pǐn

shàn
yuán
mǎn

shì

shuō
míng
míng
xíng
yuán
mǎn

shàng
shēng
zuì

yǒng

tuì
退
huán


míng
shàn
shì

shàn
zhī
shì
jiè

yǒu
qíng
jiè

qiē
pǐn
lèi
rǎn
jìng
xiāng


míng
shì
jiān
jiě


qiē
shì
jiān
wéi

zhàng


shàn
zhī
zuì
shēng
diào
xīn
fāng
biàn
便

shì

shuō
míng

shàng
zhàng

diào

shì

wéi
shí
yǎn

wéi
shí
zhì


wéi
shí


wéi
shí
xiǎn
liǎo

wéi
kāi
dǎo
qiē

wéi
suǒ

liǎo

wéi
néng
liǎosuǒ
shēng

wéi
néng
duànshèn
shēn
chù
wéi
néng
xiǎn


lìng
míng
jìng
qiē

wéi
gēn
běn


wéi
kāi
dǎo

wéi
suǒnéng
zhèng
jiào
jiè
jiào
shòu
tiān
rén

lìng

chū


qiē
zhòng


shì

shuō

míng
tiān
rén
shī


néng
yǐn
shè


néng
yǐn
shè
fēi


néng
yǐn
shè
fēi


fēi
fēi

biàn

qiē
zhǒng
xiàn
qián
děng
jué


míng
wéi


néng

zhūjūn
zhòng


duō
gōng


míng


fàn

huò
yǒu
duō
jié

yǒu


chū
xiàn

shì

huò
yǒu

jié
yǒu
zhòng
duō

chū
xiàn

shìshí
fāng

liàng

shù
zhū
shì
jiè
zhōng

yīng
zhī
tóng
shí
yǒu

liàng

chū
xiàn

shì


shí
fāng
jiè
xiàn
yǒu

liàng

shùtóng
shí

yuàn

tóng
qín
xiū
liáng

ruò

shìshì
fēnshì
yuè


shì
nián
xīn
yuànfēn
yuènián


qiē

ěr

yǒng
hàn


chì
rán
jīng
jìn


qiē

ěr


jīn
xiàn
jiàn

shì
jiè
zhōng
duō
bǎitóng
shí

yuàn

tóng
xiū
huì
shī
tóng
xiū
jìng
jiè

tóng
xiū
rěn

tóng
xiū
jīng
jìn

tóng
xiū
jìng

tóng
xiū
zhì
huì

kuàng

shí
fāng

liàng

biān
zhū

shì
jiè

yòu

shí
fāng
xiàn
yǒu

liàng

shù
sān
qiān

qiān
èr


tóng
shí
xiū
liáng


shí
yuán
mǎn

bìng
chū

shì

shí
chéng


kuàng
yǒu

liàng

shù

shì
jiè

shí
chéng


yòu

yīng
yán
zhòng
duō


tóng
shí
xiū
liáng


shí
yuán
mǎn

qián
hòu
xiāngchéng
yīng
yán

qiē


jiē

chéng


shì

dāng
zhī
zhòng
duō


tóng
shí
xiū
liáng


yuán
mǎn
zhě


shí
fāng
miàn

liàng

shù
suí

suǒ
jìng
kōng


lái
zhū

guóbié
chū
shì
tóng
shí
chéng


yóu

dào

duō
shì
jiè
zhōng
jué
dìng
yīng
yǒu
zhòng
duō


tóng
shí
chéng


jué
dìng

yǒuzhōng
yǒu
èr

lái

shí
chū
shìchángshì
yuàn
suí
lìng
zēng
cháng


dāng
dǎo
shǒu
zhū
shì
jiè
zhōng

wéi
zuò
dǎo
shǒu

diào

yǒu
qíng
lìng
tuō
zhòng

lìng
bān
niè
pán


shì
cháng

suǒ


yuàn
suí
lìng
zēng
cháng

shè
shòu
zhèng
xíng

chéng
mǎnèr

lái


shì
jiè

shí
chū
xiàn

yòu


lái


sān
qiān

qiān
néng
shī
zuò

qiē

shì

shì


èr

lái
chū
shì

suǒyòu


lái
chū
xiàn

shì

lìng
zhū
yǒu
qíng
chéng
bànwéi
chì
shèng

wéi
suí
shùn


zuò
shìqiē
shì
jiān
wéi


lái
gēng


èr

ruòhuà
shìhuò
wǎng

fāng
huò

mièděng

cóng
dāng
xiū
fàn
xíng


děng

cóng
dāng
wén
zhèngshì
shēn
hòu

qín
jīng
jìn


xiū
fàn
xíng

wén
zhèng


ruòduō

chū
shìsuǒ
zuò

néng

chū
shì

lìng
zhū
yǒu
qíng
chéng
bànwéi
chì
shèng

wéi
suí
shùn


qiē

lái

qiē
gōng


píng
děng
píng
děng

yǒu
chà
bié

wéi
chú
zhě
shòu
寿
liàng

èr
zhě
míng
hào

sān
zhě

xìng


zhě
shēn
xiāng


qiē

lái
yǒu
zēng
jiǎn
xiāng

fēi

gōng


yòu
fēi

shēn
néng
zhèng

shàng
zhèng
děng
qiēguòshù
jié
shí

shè

shēn

nǎi
zhì
ān
zuò
miào


zuò

zēng

wéi


qiē


xìng
duō
fán
nǎo
xìng
duō
è
huì

fēi
zhū
bǐng
xìng
duō
fán
nǎo
shēn
duō
è
huì
shēn
néng
zhèng

shàng
zhèng
děng
shì

shàng
zhèng
děng
shuō

xìng
yīng

shí
zhī


shuō
zuì
shēng
yīng

shí
zhī


shuō
shí
zhǒng
gōng

míng
hào
suí
niàn
gōng


yīng

shí
zhī

shuō
chū
xiàn
yīng

shí
zhī


shuō
chà
bié
yīng

shí
zhī

yòuwéichāo
guò

qiē
xún

dào


wéi

yǒu
liàng

biān
gōng

suǒ

chéng


wéi

yǒu
shàng
shēng
chéng

qiē
shēng
wén

juélái
zhū
gōngshì

wéi

suǒ
zhèngzuì
shàng
zuì
zūn
zuì
miào
zuì
shēng

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù


zhǒng
xìng
pǐnshuō


suǒ
yīng
xué
chù


shì
yīng
xué


jīn
dāng
shuō


tuō
nán
yuē

shēng
jiě
duō
qiú

shuō

xiū

xíng

zhèng
jiào
shòu
jiào
jiè
fāng
biàn
便
shè
sān

ruò
zhū


suǒ
yīng
xué
chù
jīng
qín
xiū
xué

zuì
chū
dìng
yīng

duō
shēng
jiě

yīng
qiú
zhèng

yīng
shuō
zhèng


yīng
zhèng
xiū
xíng

suí

xíng

yīng
zhèng
jiào
shòu
yīng
zhèng
jiào
jiè

yīng
zhù

dǎo
jiào
shòu
jiào
jiè
fāng
biàn
便
suǒ
shè
shēnyún
duō
shēng
jiě

wèi
zhū

zhǒng
shēng
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìng
zhě

sān
bǎo
gōng

shēng
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìngwèisēng
zhēn
shí
gōngduō
shēng
jiě

èr
zhě
wēi

shēng
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìngwèi


qián
suǒ
shuō
wēiduō
shēng
jiě

sān
zhě

zhēn
shí

shēng
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìngwèi


qián
suǒ
shuō
zhēn
shíduō
shēng
jiě


zhě

yīn
yuán
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìngwèi

zhǒng
zhǒng

yīng
suǒ
shè

diān
dǎo
yīn


duō
shēng
jiě


zhě

guǒ
shēng
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìngwèi

zhǒng
zhǒng

yīng
suǒ
shè

diān
dǎo
guǒ


duō
shēng
jiě

liù
zhě

yīng


shēng
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìngwèi


shàng
zhèng
děng


suǒ
yīng
yǒu
kān
rén
dìng
dāng
néngduō
shēng
jiě


zhě


fāng
biàn
便
shēng
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìngwèi


qiē


xué
dào
néng

fāng
biàn
便

yǒu

fāng
biàn
便

yīng
duō
shēng
jiě


zhě

shàn
yán
shàn

shàn
shuō
shēng
jiě

chùchéng
jiù
jìng
xìn
wéi
xiān

jué
dìngwèi


jīng
yīng
sòng

bié
děngduō
shēng
jiě
zhǒng
shēng
jiě

chù

yīng
zhī


yóu
èr
yīn
yuán

duō
shēng
jiě


zhě
duō
xiū
shēng
jiě


èr
zhě


měng

rěn


zhū


qiú
zhèng

shí

dāng

suǒ
qiú
yún

ér
qiúqiú

wèi
zhūyào
yán
zhī

dāng
qiú

qiē


cáng

shēng
wén
cáng


qiē
wài
lùn

qiē
shì
jiān
gōng

chù
lùn

dāng
zhī


shí
èr
fēn
jiào

fāng
guǎng
广

fēn
wéi


cáng

suǒ

zhū
fēn
yǒu
shēng
wén
cáng


qiē
wài
lùn
lüè
yǒu
sān
zhǒng


zhě
yīn
lùn

èr
zhě
shēng
lùn

sān
zhě

fāng
lùn


qiē
shì
jiān
gōng

chù
lùn

fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

wèi
jīn
shī
tiě
shī
wèi

shī
děng
gōng

zhì
chù


shì

qiē
míng
chù
suǒ
shè
yǒu

míng
chùmíng
chù

èr
yīn
míng
chù

sān
shēng
míng
chùfāng
míng
chù


gōng

míng
chù


zhǒng
míng
chù
ruò
zhèng
qín
qiú


míng
qín
qiú

qiē
míng
chù

zhū


yán
míng

míng
lùnxiāng
zhuǎn


shì
nǎi
zhì

qiē
shì
jiān
gōng
qiǎo

chù
míng
gōng

míng
lùnxiāng
zhuǎn

wèi

míng
lùn
lüè
èr
xiāng
zhuǎn


zhě
xiǎn
shì
zhèng
yīn
guǒ
xiāng

èr
zhě
xiǎn
shì

zuò

shī
wèi
zuò


xiāng

yīn
míng
lùn

èr
xiāng
zhuǎn


zhě
xiǎn
shì
cūi


lùn
shēng

xiāng

èr
zhě
xiǎn
shì
miǎn
tuō

lùn
shēng

xiāng

shēng
míng
lùn

èr
xiāng
zhuǎn


zhě
xiǎn
shì
ān

jiè
xiāng
néng
chéng

xiāng

èr
zhě
xiǎn
shì

gōng
shēng

xiāng


fāng
míng
lùn

zhǒng
xiāng
zhuǎn


zhě
xiǎn
shì
bìng

shàn
qiǎo
xiāng

èr
zhě
xiǎn
shì
bìng
yīn
shàn
qiǎo
xiāng

sān
zhě
xiǎn
shì
duàn

shēng
bìng
shàn
qiǎo
xiāng


zhě
xiǎn
shì

duàn
zhī
bìng
dāng

gēng
shēng
shàn
qiǎo
xiāng


qiē
shì
jiān
gōng

míng
lùn

xiǎn
shì

bié
gōng
qiǎo

chù
suǒ
zuò
chéng
bàn
zhǒng
zhǒng

xiāng

yún


míng
lùn
xiǎn
shì
yīn
guǒ
xiāng

wèi
yǒu
shí
zhǒng
yīn

dāng
zhī
jiàn


diān
dǎo
yīn
shè

qiē
yīn

huò
wéi

rǎn
huò
wéi
qīng
jìng

huò
wéi
shì
jiān


jià

děngzhuǎn

yún

shí
yīn


suí
shuō
yīn

èr
guān
dài
yīn

sān
qiān
yǐn
yīn


shè
shòu
yīn


shēng

yīn

liù
yǐn

yīn


dìng
bié
yīn


tóng
shì
yīn

jiǔ
xiāng
wéi
yīn

shí

xiāng
wéi
yīn

wèi

qiē

míng
wéi
xiān

xiǎng

xiǎng
wéi
xiān

shuō

shì
míng

zhū

suí
shuō
yīn

guān
dàiwéi
yīn

shì
ruò
qiú
ruòmíng

guān
dài
yīn


guān
dài
shǒu

shǒu
wéi
yīn

yǒu
zhí
chí


guān
dàiwéi
yīn

yǒu
wǎng
lái


guān
dài
jié

jié
wéi
yīn

yǒu

shēn


guān
dài

wéi
yīn


zhū
yǐn
shí
ruò
qiú
ruò


suí

shì
děng

liàng
dào


yīng
dāng
liǎo
zhī
guān
dài
yīn
xiāng


qiē
zhǒng

wàng
hòu

guǒ

míng
qiān
yǐn
yīn

chú
zhǒng

wài
suǒ

zhū
yuán

míng
shè
shòu
yīn


zhū
zhǒng

wàng
chū

guǒ

míng
shēng

yīn


chū
zhǒng

suǒ
shēng

guǒ

wàng
hòu
zhǒng

suǒ
qiān
yǐn
guǒ

míng
yǐn

yīn

zhǒng
zhǒng

lèi

bié
yīn
yuán

míng
dìng
bié
yīn

ruò
guān
dài
yīn

ruò
qiān
yǐn
yīn

ruò
shè
shòu
yīn

ruò
shēng

yīn

ruò
yǐn

yīn

ruò
dìng
bié
yīn


shì
zhū
yīn
zǒng
shè
wéi


míng
tóng
shì
yīn


suǒ
shēng

néng
zhàng
ài
yīn

míng
xiāng
wéi
yīn


zhàng
ài
yīn
ruò
què
ruò


míng

xiāng
wéi
yīn

dāng
zhī
xiāng
wéi
lüè
yǒu
liù
zhǒngyán
xiāng
wéi

wèi
yǒu

lèi
huò
zhū
shā
mén
huò

luó
mén
suǒ
zào
zhū
lùn
qián
hòu
xiāng
wéi

èr
dào

xiāng
wéi

wèi
wéi
chéng


zhū
suǒ
chéng

zhū
suǒ
zhī


jiàn


liàng


zhèng
chéng
dào

xiāng
yīng

sān
shēng

xiāng
wéi

wèi
suǒ
shēng

néng
shēng

yuán
què
zhàng
shēng
yuán
huì


tóng
chù
xiāng
wéi

wèi
míng
ān
tān
tián


děngyuàn

xiāng
wéi

wèi

shé
shǔ
láng
māo


shǔ

wéi
yuàn

è
zhī
shí
děng

liù
zhàng
zhì
xiāng
wéi

wèi
xiū

jìng

zhū
tān


xiū


tián

xiū
bēi

hài

xiū

jué
zhī

shèng
dào
zhī

sān
jiè


qiē
fán
nǎo
zhōng
zhèng

wéi

shēng

xiāng
wéiqiē
yīn
èr
yīn
suǒ
shè


néng
shēng
yīn

èr
fāng
biàn
便
yīn

dāng
zhī

zhōng
qiān
yǐn
zhǒng

shēng

zhǒng

míng
néng
shēng
yīn

suǒ

zhū
yīn
míng
fāng
biàn
便
yīn


yǒu

yuán


yīn
yuán

èr
děng

jiān
yuán

sān
suǒ
yuán
yuán


zēng
shàng
yuán

dāng
zhī

zhōng
ruò
néng
shēng
yīn
shì
míng
yīn
yuán

ruò
fāng
biàn
便
yīn
shì
zēng
shàng
yuán

děng

jiān
yuán

suǒ
yuán
yuán

wéi
wàng

qiē
xīn
xīn

shuō

yóu


qiē
xīn

xīn

qián
shēng
kāi
dǎo
suǒ
shè
shòu


suǒ
yuán
jìng
jiè
suǒ
shè
shòu


fāng
shēng
fāng
zhuǎn

shì

dāng
zhī
děng

jiān
yuán

suǒ
yuán
yuán

shè
shòu
yīn
shè


shì
shí
yīn

yún

néng
lìng

qiē
shì
jiān
zhǒng
zhǒng
shì
zhuǎn

yún

néng
lìng

rǎn
shì
zhuǎn

yún

néng
lìng
qīng
jìng
shì
zhuǎn

wèi

shì
jiān
zhǒng
zhǒng
jià


duò
zhū

shù
shì

shēng


suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
míng
xiǎng
yán
shuō

wèi

mài
xiǎo
mài
dào
xiǎo
dòu
děngwàng

zhǒng
zhǒng
jià


wéi
suí
shuō
yīn


yán

mài
chí

chí
lái
ruò

ruò
zhì


shì
děng
lèi
zhǒng
zhǒng
suí
shuō


shuō

mài


xiǎo
mài
děng
dāng
zhī

ěr

guān
dàiléi
liè
shēn
zhù
guān
dài

duàn
shí
suǒ
yǒu
ài
wèizhuī
qiú
zhí

shòu
yòng


shuō


wéi
guān
dài
yīn

yóu


bié

zhǒngzhǒng
zhǒng
jià

chà
bié
ér
shēng


shuō

zhǒng

wéi

qiān
yǐn
yīnděng
yuán
néng
shēngmíng
shè
shòu
yīnzhǒng

wàng
suǒ
shēng


míng
shēng

yīn


jīng

děng
zhǎn
zhuǎn
xiāng


wàng

jià

ruò
chéng
ruò
shú

wéi
yǐn

yīn

cóng

mài
zhǒng
shēng

mài


mài
miáo
jià


shēng

lèi


shì
suǒ

dāng
zhī

ěr


shuō

wéi

dìng
bié
yīn
qiē
cóng
guān
dài
yīn
zhì
dìng
bié
yīn

tóng
wéi
jià

ér

chéng
shú

míng
tóng
shì
yīn

fēi

jià

suí
què

yīn
ér

chéng
shú

shì


qiēshuō
wéi

tóng
shì
yīn

shuāng
báo
zāi
děng
zhū
zhàng
ài


wàng


jià

wéi
xiāng
wéi
yīn


què

zhàng
shì
zhū

jià


xiāng
wéi
yīn


shì
shí
yīnshì
jiān
zhǒng
zhǒng
shì


suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

guǎng
广

shè

lùn
shuō

yòu


qiē

rǎn

yuán

suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
míng
xiǎng
yán
shuō

wèi

míng
xíng
shí
míng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
lǎo

chóu
bēi
yōu

rǎo
nǎowàng

zhū

rǎn


wéi
suí
shuō
yīn


yán

míng
yuán
xíng
nǎi
zhì
shēng
yuán
lǎoshì
děng
lèi
zhǒng
zhǒng
suí
shuō

guān
dài
jìng
jiè
suǒ
yǒu
ài
wèi


zhū
yǒu
zhī
xiāng

liú
zhuǎnwàng

zhū

rǎn


wéi
guān
dài
yīn


xiàn

zhōng

míng
děng


suǒ
yǒu

shēng

cháng
zhǒng


jīn

zhǒng

wàng


shēng
shēng
lǎo

děng

wéi
qiān
yǐn
yīn

jìn

shàn
shì
wén

zhèng

fēi

zuòxiān
chuàn

suǒ
yǐn
shì

shēng

míng
děng

míng
shè
shòu
yīn


míng
děng


bié
zhǒng


míng
shēng

yīn

cóng

míng
zhī
nǎi
zhì
yǒu
zhī

zhǎn
zhuǎn
yǐn

hòu
hòu
xiāng


wàng


shēng
shēng
lǎo

děng

wéi
yǐn

yīnmíng
zhī


zhǒng

nǎi
zhì
yǒu
zhī

néng
shēng

luò
jiāmíng
zhī


zhǒng

nǎi
zhì
yǒu
zhī

néng
shēng
bàng
shēng
è
饿
guǐ
rén
tiān
dāng
zhī

ěrwàng

zhū

rǎn


míng
dìng
bié
yīn
qiē
cóng
guān
dài
yīn
zhì
dìng
bié
yīn

míng
tóng
shì
yīnrǎn

xiāng
wéi
yīn
zhě

wèi
chū
shì
jiān
zhǒng
xìngzhí

chū
shì
yǎn
shuō
zhèng


qīn
jìn
shàn
shì
tīng
wén
zhèngzuòsuí

xíngqiē


fēn
suǒ
shuō
zhǒng
zhǒng
shàn

ruò
què
ruò


shì

rǎn


xiāng
wéi
yīn


shì
shí
yīn

yīng
zhī
néng


qiē
yǒu
qíng

qiē

rǎn

yòu


qiē
qīng
jìng
pǐn


miè
niè
pán

suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
míng
xiǎng
yán
shuōwàng

zhū
qīng
jìng


wéi
suí
shuō
yīn


yán
niàn
zhù
zhèng
duàn
nǎi
zhì

shèng
dào
zhī

míng
miè

xíng
miè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shēng
miè

lǎo

miè


shì
děng
lèi
zhǒng
zhǒng
suí
shuō

guān
dài
zhū
xíng
duō
guò
huànqiú
qīng
jìng
shè
shòu
qīng
jìng

chéng
mǎn
qīng
jìng


wàngwéi
guān
dài
yīn

ān
zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng


néng
wéi
shàng
shǒu

zhèng
yǒu


èr
niè
pán
jiè


wàng
qīng
jìng

wéi
qiān
yǐn
yīn

qīn
jìn
shàn
shì
tīng
wén
zhèngzuòxiān
suǒ
zuò
zhū
gēn
chéng
shú

míng
suǒ
shòu
yīn

zhǒng
xìng
suǒ
shè

qiē

lòu


fēn

suǒ
yǒu
zhǒng


wàng


qiē


fēn


wéi
shēng

yīnzhǒng

suǒ
shēng

qiē


fēn


jiàn

néng
zhèng
ruò
yǒu


ruòèr
niè
pán
jiè

míng
yǐn

yīn

shēng
wén
zhǒng
xìng

shēng
wén
chéng
néng
bān
niè
pán


jué
zhǒng
xìng


jué
chéng
néng
bān
niè
pán


chéng
zhǒng
xìng


shàng
chéng
néng
bān
niè
pán


wàng
qīng
jìng

wéi
dìng
bié
yīn

ruò
qīng
jìng
pǐn
guān
dài
yīn
nǎi
zhì
dìng
bié
yīn


wàng
qīng
jìng

wéi
tóng
shì
yīn

zhǒng
xìng

zhí

chū
shì

shēng
zhū

xiá
chù


qīn
jìn
shàn
shì


tīng
wén
zhèng

zuò


shù

zhū
xié
xíng


wàng
qīng
jìng

wéi
xiāng
wéi
yīn


xiāng
wéi
yīn
ruò
què
ruò


shì
míng
qīng
jìng

xiāng
wéi
yīn

ruò

rǎn
pǐn
zhū
xiāng
wéi
yīn

dāng
zhī

shì
qīng
jìng

yīn

ruò
qīng
jìng
pǐn
zhū
xiāng
wéi
yīn

dāng
zhī

shì

rǎn

yīn


shì
xiàn
yǒu

rǎn
shí
yīn
qīng
jìng
shí
yīn

guò

wèi
lái
zēng
dāng
rǎn
jìng
jiē


shì


qiē
wéi
yǒu

shì
shí
yīn

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēngxiāng
zhōng
yún

wéi
guǒ

wèi
lüè
yǒuzhě

shú
guǒ

èr
zhě
děng
liú
guǒ

sān
zhě


guǒ


zhě
shì
yòng
guǒ


zhě
zēng
shàng
guǒ

zhū

shàn


zhū
è

shòu

shú
guǒ

shàn
yǒu
lòu


zhū
shàn
yuè
shòu

shú
guǒ

shì
míng

shú
guǒshàn


zhù

shàn

shàn

zēng

xiū

shàn


zhù
shàn

shàn

zēng
cháng

huò

xiān

hòu
guǒ
suí
zhuǎn

shì
míng
děng
liú
guǒ


zhī
shèng
dào
miè
zhū
fán
nǎo

míng


guǒ

ruò
zhū

shēng

shì

dào
miè
zhū
fán
nǎo

jīu
jìng


fēi


guǒ

zhū
yǒu

lèi

xiàn

zhōng


zhǐ
suí

gōng
qiǎo

chù

shì

yòng

suǒ
wèi
nóng
zuò
shāng
jiǎ
shì

wáng
shū
huà
suàn
shù
zhàn
bo
děng
shì

yóu

chéng
bàn
zhū
jià

děng
cái

děng
guǒ
shì

míng
shì
yòng
guǒ

ruò
yǎn
shí
děng
shì
yǎn
gēn
zēng
shàng
guǒ

nǎi
zhì

shí
děng
shì

gēn
zēng
shàng
guǒ

zhòng
shēng
shēn
fēn

sǎn

huài

shì
mìng
gēn
zēng
shàng
guǒ

èr
shí
èr
gēn


néng


zēng
shàng
guǒ

dāng
zhī

qiē
míng
zēng
shàng
guǒ

èr
shí
èr
gēn
zēng
shàng
zuò
yòng


shè
shì
fēn
yīng
zhī

xiāng
shì

míng
suǒ
xiǎn
zhèng
yīn
guǒ
xiāng


shí
zhī

jīng
qín
xiū


lìng
chù
fēi
chù
zhì

zhǒng
xìng
jiàn

qīng
jìng
jiàn

zēng
cháng

yún


míng
lùn
xiǎn
shì

zuò

shī
wèi
zuò


xiāng

wèi
zhū
yǒu
qíng

suǒ
zuò


suī

zuò

jīng
duō
bǎi
jié


guǒ
gōng
néng
zhōng

shī
huàizuò

huò


zuò
ér
yǒu

shú
huò

guǒ
shú
shì

míng
suǒ
xiǎn

zuò

shī
wèi
zuò


xiāng


shí
zhī

jīng
qín
xiū


lìngzhì

zhǒng
xìng
jiàn

qīng
jìng
jiàn

zēng
chángyún

qiú
wén
zhèng


wèi
zhūshàn
shuō


yīng
dāng
ān
zhù
měng

ài
zhòng
qiú
wén
zhèng


shì
lüè
shuō

shàn
shuō

ān
zhù
měng

ài
zhòng
zhī
xiāng

wèi
zhū


wéi

tīng
wén

shàn
shuō


jiǎ
shǐ
使

yóu
měng
yàn
chì
rán


tiě
fāng
biàn
便


wén
shì
shàn
shuō

zhě


biàn
便


měng

ài
zhòng
huān

érkuàng

wén
duō
shàn
yán


yòu
zhū
shēn
fēn
qiē

shēn
zhòng

yǐn
shí
děng
shì
suǒ
yǒu
ài
zhòngtīng
wén
zhū
shàn
shuō

suǒ
yǒu
ài
zhòng


qián
ài
zhòng
fāng
hòu
ài
zhòng


bǎi
fēn
zhōng


qiān
fēn
zhōng


shù
fēn
zhōng


suàn
fēn
zhōng

nǎi
zhìshā
tán
fēn
shì

shàn
shuō

shēn
shēng
jìng
zhòng

cháng

tīng
wén
zhū
shàn
shuōyǒu
láo
juàn


yàn


jìng
xìn
chún
hòu

xìng
róu

xīn
zhí
jiàn
zhí

ài
jìng


ài
jìngwǎng

shī
suǒ

nán
jié
xīn

yǒu
jìng
zhòng
xīn

gāo
màn
xīn

zhuān
wéi
qiú
shàn
fēi
xiǎnwéi

ānshàn
gēn


wéi

yǎng
gōng
jìng
yīn
yuán


shì
gōng


wǎng

shī
suǒ


rǎn
xīn

sǎn
luàn
xīn
tīng
wén
zhèng


yún

rǎn
xīn
tīng
wén
zhèng


wèi
tīng

shí

xīn
yuǎn

gòng
gāo

rǎn

xīn

yuǎn

qīng
màn

rǎn

xīn

yuǎn

qiè
ruò

rǎn

yóu
liù
zhǒng
xiāng

xīn
yuǎn

gòng
gāo

rǎn

yóu

zhǒng
xiāng

xīn
yuǎn

qīng
màn

rǎn

yóu

zhǒng
xiāng

xīn
yuǎn

qiè
ruò

rǎn

wèi
tīng

shí

yīng
shí
ér
tīng
yīn
zhòng
ér
tīng
gōng
jìng
ér
tīng


wéi
sǔn
hài

wéi
suí
shùn

qiú
guò
shī

yóu

liù
xiāng

xīn
yuǎn

gòng
gāo

rǎn

yòu
tīng

shí

gōng
jìng
zhèng

gōng
jìng
shuō
luó


qīng
zhèng


qīng
shuō
luó

yóu


xiāng

xīn
yuǎn

qīng
màn

rǎn

yòu
tīng

shíqīng
miè

yóu


xiāng

xīn
yuǎn

qiè
ruò

rǎn
shì


rǎn
xīn
tīng
wén
zhèng


yún
sǎn
luàn
xīn
tīng
wén
zhèng


wèi
yóu

xiāng


zhě
qiú

jiě
xīn
tīng
wén
zhèng


èr
zhě
zhuān


xīn
tīng
wén
zhèng


sān
zhě
líng
yīn
zhǔ
ěr
tīng
wén
zhèngzhě
sǎo


xīn
tīng
wén
zhèngzhě
shè

qiē
xīn
tīng
wén
zhèng

shì
qiú
wén
zhèng


qiú
wén
zhèng


wèi
zhū


qiú

míng
shí

wéi
zhèng
xiū
xíng

suí

xíng

wéi
guǎng
广
kāi
shì
ruò
zhū


qiú
yīn
míng
shí

wéi


shí
liǎo
zhī
wài
dào
suǒ
zào
yīn
lùn
shì
è
yán
shuō

wéi

jiàng


zhū

lùn

wéizhēn
shí
shèng
jiào
wèi
jìng
xìn
zhě

lìng

jìng
xìn


jìng
xìn
zhě

bèi
lìng
zēng
guǎng
广

ruò
zhū


qiú
shēng
míng
shí

wéi
lìng
xìn

diǎn

zhòng
shēngshēn
shēn
shēng
jìng
xìn

wéi
xùn
yán
yīn
wén

chà
biézhōng
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi
shū
yīn
suí
shuō

ruò
zhū


qiú

míng
shí
wéi

zhòng
shēng
zhǒng
zhǒng

bìng

wéi

ráo


qiē

zhòng

ruò
zhū


qiú
zhū
shì
jiān
gōng

zhì
chù

wéi
shǎo
gōng

duō

zhēn
cái

wéizhū
zhòng
shēng


wéi

zhòng
shēng
shèn


xiǎng

wéi

qiǎo
zhì
píng
děng
fēn

ráo

shè
shòu

liàng
zhòng
shēngqiú


qiē

míng

wéi
lìng

shàng
zhèng
děngzhì

liáng


yuán
mǎn

fēi
qiē
míng
chù


xiū
xué
néng


zhàng

qiē
zhì
zhì


shì

shuō

qiē


zhèng
suǒ
yīng
qiú


shì
ér
qiú
wéi


qiú


wéi

shuō
zhèng

shí

dāng

suǒ
shuō

yún

ér
shuō
shuō

wèi
zhū


zhèng
suǒ
yīng
qiú

shì
suǒ
shuō

wéi


qiú

wéi


ér
wéi

shuō


èr
zhǒng
xiāng
yīng
wéi

shuō


zhě

suí
shùn
shuō
yīng
wéi

shuō

èr
zhě

qīng
jìng
shuō
yīng
wéi

shuō

yún


suí
shùn
shuō
yīng
wéi

shuō

wèi
zhū


yīng
dāng
ān
zhù


wēi

ér
wéi

shuō

fēi

ān
zhù


wēiwéi

bìng
chù
gāo
zuò
zhě
ér
shuō
zhèngwéi
zuò
zhě

shuō
zhèngyīng

hòu
wéi
qián
xíng
zhě
ér
shuō
zhèngwéi

tóu
ér
shuō
zhèngbié
jiě
tuō
jīng
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

zhūjìng
zhòngyòu

zhèng

shēng
zūn
zhòng
shí

lìng

zhēn
guì
gōng
jìng
tīng
wén
ér

qīng
huǐ

yòu
wéi

qiē
shuō

qiē


jiān
ér
shuō

yòu

zhèng


shēng
qiān
lìn

zuò
shī
quán

yòu

zhèngwénér
biāowénér
shì

fēn
biéyòu
ruò
yǐn
shè

yīng
biāo
yīng
shì
yīng
guǎng
广
fēn
bié

fēi

yǐn
shè

yòu
yīng
shì
xiàn
suǒ
yīng
shì
xiàn

yòu
yīng
jiào
dǎo
suǒ
yīng
jiào
dǎo

yòu
yīng
zàn

suǒ
yīng
zàn


yòu
yīng
qìng
wèi
suǒ
yīng
qìng
wèi

yòu

xiàn

zhì
jiào
dào

ér
shuō
zhèng


fēisān
liàng
dào


yòu
suǒ
xuān
shuō
shùn
wǎng
shàn


yòu
suǒ
xuān
shuō

luàn


ér

yǐn


yòu
suǒ
xuān
shuō
yīng

shèng


yòu
chù

qiē
zhòng
shuō
zhèng

shí

suí
zhòng
suǒ
yīng
ér
wéi
xuān
shuō

shí

zhǒng
xiāng

zhū
suí
shùn
shuō

wéiyīng

shì
shuō

yún


qīng
jìng
shuō
yīng
wéi

shuō

wèi
zhū
yǒu
yuàn
zhū
yǒu
qíng
lèi

yīng
zhù

xīn
wéi
shuō
zhèngxíng
è
xíng
zhū
yǒu
qíng
lèi

zhù


xīn
yīng
shuō
zhèngzhū
yǒu

yǒu

fàng

xià
liè
yǒu
qíng

yīng
dāng
ān
zhù


ān

āi
mǐn
zhī
xīn
wéi
shuō
zhèng

chán
zēng
shàngzàn
huǐ
rǎn
xīn
gōng
jìng
zàn
sòng
wéi

shuō

zhǐ


zhǒng
xiāng

zhū
qīng
jìng
shuō

wéiyīng

shì
shuō


shì


shuō
zhèng

xiāng

lüè
yǒu
èr
shí


zhě

shí

èr
zhě
zhòng


sān
zhě
zhě
xiāngzhě
suí
shùn

liù
zhě
huānzhě
àizhě
yuè


jiǔ
zhě
xīn
yǒng

shí
zhě

bìn

shí

zhě
yīng


shí
èr
zhě
chèn
shùn

shí
sān
zhě

luàn

shí

zhěshí

zhě
shùn
zhòng

shí
liù
zhě

xīn

shí

zhě


xīn

shí

zhě
āi
mǐn
xīn

shí
jiǔ
zhě


zàn
huǐ


èr
shí
zhěyǎng
gōng
jìng
zàn
sòng
shì
yīng
cháng
wéi

xuān
shuō
zhèng

yún
suí

xíng

dāng
zhī

xíng
lüè
yǒu

zhǒng

wèi

suǒ
qiú

suǒ
shòu


shēn
dǎo
suí
zhuǎn

zhèng

zhèng
xiū

ruò

shì
zūn


zhū

zhì
shēn


lìng

zào
zuòzhū

kāi
shēn


lìng

zào
zuò
shì
èr
zhǒng

zhōng

shēn
dǎo
yuǎn


dǎo
xiū
zhèng

shì
míngzhū

zhōng
shēn
dǎo
suí
zhuǎn

suí

xíng

yún

zhèng


wèi
zhū
xián
jìng

suí
suǒ
wén
weíchèn
liàng


guān
chá

xiān
dāng
yuǎn
chù

weíhéng
cháng

weí

jiān
jiā
xíng
yīn
zhòng
jiā
xíng
ér

màn
huǎn

shì
zhū


yǒng
měng
jīng
jìn

weí

shíshǎo
fēn


guān
chá
ér
suí

shǎo
fēn
dàn
shēn
xìn
jiě

fán
suǒ

weí
dàn


wén


shí
liǎo
zhī
hēi
shuō

shuō

zhèng
néng


zuì
chū

weí

shù
shù
zuò

lìng

jiān


shì
zhū


yóu
néng
yuǎn


yīng


ér

weíxīn

duò

mèn
cuò
luàn

yóu
néng
héng
cháng

jiān
yīn
zhòng
jiā
xíng

huǎn
ér

weí


xiān
wèi
zhī


zhèng
liǎo
zhī

zhèng
jué
liǎo

xiān

zhīshī
huài


wàng
shī

yóu

shǎo
fēn


guān
chá
suí

suí
zhèng

guān
chá

zhōng

yóu

yuán

yóu

shǎo
fēn
dàn
xìn
jiě
shèn
shēn

shǎo
jué
huì

néngyǎng
tuī

lái
yán

shì

shì

suǒ
xíng
fēi

jìng
jiè


shìshēng
fěi
bàng


sǔn
hài

yuǎn

shuāi
huàn

zhū
guò
zuì

yóu
zhūweí

shí
dàn

wén
shì
zūn

qiē
suǒ
shuōyán

néng
suíyóu
zhū

qiē
hēi
shuō

shuō

shàn
qiǎozhēn
shí

néng
qīng
néng
dòng

shì
zhū


zhèng
néng


chū

weí


néng

xiān
lái
suǒ
wèi

rěn

shì
zhū


yóu
suǒ

rěn
shù
shù
zuò

lìng
jiān
láo


néng


xiū
suí
shùn

yóu
shì

zhǒng
xiāng


néng
zhèng
xiū
xíng
zhèng

suǒ
shè

suí

xíng

yún

zhèng
xiū

dāng
zhī

xiū
lüè
yǒu

xiāng


zhě
shēèr
zhě


shè


sān
zhě
xiū

shē
shèzhě

xiū

shē
shè


yún

shēwèi
zhū


yóu

zhǒng

shàn

chí
yán
shuō
wéi
shì
wéi

suǒ
yuán
jìng
zhōng

xīn
lìng
zhù


zhū

lùn

xīn
rǎo
luàn
xiǎng
zuò
zhū
suǒ
yuán
ér
zuò
shēng
jiě


zhū
dìng
xiāng
lìng
xīn

zhù
ān
zhù
děng
zhù

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


děng
chí

shì
míng
shēyúnshè


wèi
zhū


yóu
shē


xūn
xiū
zuò

xiān
suǒ

weí


weí

xiāngjiǎn

zuì

jiǎnjiǎn


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
jué
míng
huì
xíng

shì
míng


shè


yún

xiū

shē
shè


wèi
zhūshē
shèjiān
jiā
xíng
yīn
zhòng
jiā
xíng
héng
cháng
xiū


shì
míng
xiū

shē
shè


yún


xiū

shē
shè


wèi
zhū

shì
zhǐ
guān
xiāng
zhōng


xīn

dònggōng
yòng

zhū
jiā
xíng

rén
yùn
zhuǎn
chù
shè
shòu

luàn

shì
míng

xiū

shē
shè


dāng
zhī

zhōng
shì
zhū
xiū

shē
shèshì

shì

zhù
shē
shè

zhù
shē
shèshì

shì
shē
shè

qīng
jìngshē


qīng
jìng


shì

shì
shēn
ān
xīn
ān
zēng
cháng
guǎng
广


shè

qīng
jìng


shì

shì
ruò
zhì
ruò
jiàn
zēng
cháng
guǎng
广
míng
wéi
xiū
suǒ
yīng
zuò

wèi

suǒ

zhōng
yīng
chú
qiǎn

zhòng
qiē
suǒ
zhī
yīng
xiū
qīng
jìng
zhì
jiàn


shì

qiē
xiū
suǒ
zuò
yóu
qián

zhǒng
xiū
xiāng
jiē
néng
chéng
bàn

yún

jiào
shòu

dāng
zhī
jiào
shòu
lüè
yǒu

zhǒng

wèi
zhū


huò
sān


wéi

zhǐ


huò

cháng
shí
gòng

zhù

bēi

wéi
jiào
shòu

huò
yóu


zhū


zhòng

huò
yóu

lái
wéi
zuò
jiào
shòu


jiào
shòu
shí
xiān
dāng
shěn

xún


xīn


shí
liǎo
zhī
xúnshí
liǎo
zhī
xīn

xún


gēn


shí
liǎo
zhī
xúnshí
liǎo
zhī
gēn

xún

shí
liǎo
zhī
xúnshí
zhīxún

suí
mián


shí
liǎo
zhī
xúnshí
zhī
suí
mián
suǒ
yīng
suí

suǒ


shì
xiàn
zhǒng
zhǒng
suǒ


mén
lìng
wèi
huò
xiū

jìng

huò

xiū


huò
xiū
zhǒng
zhǒng
yuán
xìng
yuán


huò
xiū
jiè
chà
bié

huò
xiū
āniànsuǒ
yīng
suí

suǒ


shì
xiàn
zhǒng
zhǒng
suǒ


mén
lìng
wéi
shuō
néng
zhì
cháng
biān
xié
zhí
chù
zhōng
zhī
xíng

wéi
shuō
néng
zhì
duàn
biān
xié
zhí
chù
zhōng
zhī
xíng

lìng

chú
shè
wèi
zuò
wèi
zuò

wèi

wèi


wèi
chù
wèi
chù

wèi
zhèng
wèi
zhèng

zhū
zēng
shàng
màn


shìzhǒng
jiào
shòu

dāng
zhī
lüè
shuō
sān
chù
suǒ
shè

yún

sān
chù


wèi
zhù
xīn
zhě
wéi
lìng
zhù


lìng

suǒ
yuán

dǎo

niàn

èr
xīn

zhù
zhě
wéi
lìng
huò


wéi

xuān
shuō
zhèng
fāng
biàn
便
dào

sān


suǒ
zuò
wèi
jīu
jìng
zhě

lìng
shè
zhōng
jiān
suǒ
yǒu
liú
nán

ruò
zhī

xīn
gēn


suí
mián
suǒ
yīng
suí

suǒ


shì
xiàn
zhǒng
zhǒng
suǒ


mén
lìng
dāng
zhī
shì
míng
wèi
zhù
xīn
zhě
wéi
lìng
zhù

lìng

suǒ
yuán

dǎo

niàn

ruò
wéi
xuān
shuō
néng
zhì
duàn
cháng
èr
biān
xié
zhí
chù
zhōng
zhī
xíng

dāng
zhī
shì
míng
xīn

zhù
zhě
wéi
lìng
huò

wéi

xuān
shuō
zhèng
fāng
biàn
便
dào

ruò
lìng
chú
shè
wèi
zuò
wèi
zuò
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
wèi
zhèng
wèi
zhèng
zhū
zēng
shàng
màn

dāng
zhī
shì
míng


suǒ
zuò
wèi
jīu
jìng
zhě
lìng
shè
zhōng
jiān
suǒ
yǒu
liú
nán


shì
sān
chù

dāng
zhī
néng
shè

zhǒng
jiào
shòu


shì


huò
yóu
cóng


zhèng
jiào
shòu

huò
yóu
shī


dǎo
jiào
shòu

néng
lìng
suǒzhǒng
xìng
jiàn

qīng
jìng
jiàn

zēng
cháng

wèi
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì
zhì

zhǒng
xìng

zhū
gēn
shēng
liè
zhì

zhǒng
xìng

zhǒng
zhǒng
shēng
jiě
zhì

zhǒng
xìng

zhǒng
zhǒng
jiè
zhì

zhǒng
xìng

biàn

xíng
zhì

zhǒng
xìng


宿
zhù
suí
niàn
zhì

zhǒng
xìng


shēng
zhì

zhǒng
xìng

lòu
jìn
zhì

zhǒng
xìng

yún

jiào
jiè

dāng
zhī
jiào
jiè
lüè
yǒu

zhǒng


zhě
zhē
zhǐ
yǒu
zuì
xiàn
xíng

èr
zhě
kāi


zuì
xiàn
xíng

sān
zhě
ruò
yǒu

suǒ
zhē
zhǐ
kāi


zhōng
zàn
xíng
fàn
zhějiàn
huì


zhě
ruò
yǒuzhōng
shù
shù
qīng
màn
ér
huǐ
fàn
zhěrǎn
zhuó

yǒu
biàn

qīn
shàn


bìn

zuò

niàn


zhě
ruò
yǒu

suǒ
zhē
zhǐ
kāi


zhōng
néng
zhèng
xíng
zhě


ài
chèn
tàn
zhēn
shí
gōng


lìng

huān


dāng
zhī
shì
míng
lüè
shuōzhǒng
jiào
jiè

suǒ
wèi
zhē
zhǐ

kāi


jiàn
huì


bìn

qìng
wèi

yúnfāng
biàn
便
suǒ
shè
shēn
dāng
zhī
lüè
shuō


suǒ
yǒu

zhǒng
shè
shì

shì
míng
fāng
biàn
便


shì
zūn
yánchéng
jiù

zhǒng
shè
shì
suǒ
shè
fāng
biàn
便

fāng
míng

yīn
yuán
weí

shè
shì
shuō
míng
fāng
biàn
便

wèi
zhū


lüè
yóu

shì
shè
shì
suǒ
shè

zhǒng
fāng
biàn
便


zhū
yǒu
qíng

néng
shè
shòu
diào

chéng
shú

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng


děng
míng
wéi

zhǒng
fāng
biàn
便


suí
shè
fāng
biàn
便

èr
néng
shè
fāng
biàn
便

sān
lìng

fāng
biàn
便


suí
zhuǎn
fāng
biàn
便

ruò
zhū


xiān
xíng

shī

dāng
zhī
shì
míng
suí
shè
fāng
biàn
便

xiān

zhǒng
zhǒng
cái


shī
ráo

yǒu
qíng

wéi

lìng

tīng
shòu
suǒ
shuō
fèng
jiào
xíng


ruò
zhūxíng
ài

chù
yǒu

chī
zhě

wéi

chú

suǒ
yǒu

chī
lìng
lìng

shè
shòu
zhān
chá
zhèngshì
ài


dāng
zhī
míng
wéi
néng
shè
fāng
biàn
便

ruò
zhū


zhī

yǒu
qíng
shè
shòu
zhān
chá
zhèng
dào
xíng

xíng


yǒu
qíng
chū

shàn
chùshàn
chù
quàn
dǎo
diào

ān
chù
jiànshì

xíng

dāng
zhī
míng
wéi
lìng

fāng
biàn
便

ruò
zhūshì
fāng
biàn
便

lìng
zhū
yǒu
qíng

zuì
hòuzhèng
shì

tóng
gòng
xiū
xíng
lìng

suí
zhuǎn

yóu
shì
yīn
yuán
lìng
suǒ
huà
zhě

zuò
shì
shuō
yǒu
yuán
mǎn
jìng
xìn

yuán
mǎn
shī
luó

yuán
mǎn
huì
shè

yuán
mǎn
zhì
huì


lài

shàn
quàn
dǎo


jiàn
huì

bìn

zuò

niàn

shìsuǒ
xíng


tóng
shì
shè
shì

dāng
zhī
shì
míng
suí
zhuǎn
fāng
biàn
便


shìzhǒng
fāng
biàn
便
ruò
zǒng
ruò
bié
suǒ
shè
shēn


shì
míng
fāng
biàn
便
suǒ
shè
sān


zhū
yǒu
qíng
néng
zhèng
shè
shòu
diào

chéng
shú

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |