当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第36卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第36卷(注音)shī

lùn


sān
shí
liù
juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù
pǐn

sān
zhī

yúnyīn
shè
guǒ
shè

lüè
shuō
yīng
zhī
sān
yīn
sān
guǒ


děng
wéi
sān


zhě

shú
yīn

shú
guǒ

èr
zhě

yīn

guǒ

sān
zhě
zhì
yīn
zhì
guǒ

yún


shú

wèi
lüè
yǒuzhě
shòu
寿
liàngèr
zhě
xíng
sān
zhě

xìng
zhě

zài
zhě
xìn
yánliù
zhě

shì
zhě
rén
xìng
zhě

ruò
zhū


cháng
shòu
寿
jiǔ
zhù

shì
míng


shòu
寿
liàngxíng

duān
yán
zhòng
suǒ

jiàn
yán
róng
shū
miào

shì
míng


xíng
shēng
háo
guì
jiā

shì
míngxìng

cái
wèi
yǒu

péngliáo
zhǔ

shì
míngzàizhòng
suǒ
xìn
fèng
duàn
sòng
xíng
chǎn
kuáng
wěi
dǒu
chèng
děng

suǒ
shòu


zhōng

chà
wéi


zhū
yǒu
qíng
yán


wàng


shì
yuán

fán
yǒu
suǒ
shuō


xìn
shòu

shì
míng


xìn
yányǒu

míng
chèn
liú
wén
shì
jiān

suǒ
wèi


yǒng
jiàn
jīng
jìn
gāng

mǐn
jié

shěn

shàn
jiè

zhǒng
zhǒng


gōng
qiǎo

chù
zhǎn
zhuǎn
miào
jiě
chū
guò

rén

yóu

yīn
yuán
shì
suǒ
zhēn
jìng

wéi
zhū

zhòng
gōng
yǎng
gōng
jìng
zūn
zhòng
zàn
tàn

shì
míngshì
zhàng

fēn
chéng
jiù
nán
gēn

shì
míng


rén
xìngwéi
xìng
shǎo

huò
quán

bìng
yǒu

kān
néng

shì
míngyún


shú
yīn

wèi
zhūzhū
zhòng
shēng

jiā
shāng
hài

yuǎn


qiē
shāng
hàishì
míng


shòu
寿
liàng


yīn

huì
shī
guāng
míng
xiān
jìngshì
míng


xíngyīn


zhū
zhòng
shēng
shè

jiāo
màn

shì
míngxìng


yīnshēng

yǒu
suǒ
kuì

yóu
xíng

gài
zhū
zhòng
shēng
suǒ

suí

huì
shī

shì
míngzài


yīn

suǒ
yán
chénghǎo

guāi


guǎng

xiāng
yīng


shì
míng


xìn
yán


yīn

shè
chí
dāng
lái
zhǒng
zhǒng
gōng
shēn
zhōng

hóng
shì
yuàn

gōng
yǎng
sān
bǎo

zhū
zūn
cháng

shì
míngshì


yīn


zhàng


yàn


shēn
shēn
jiàn
guò
huàn

yóu
èr
yīn
yuán
shī

rén
xìng


zhě

rén


shēn
zhě

quàn
lìng
yàn

jiě
tuō

shēn

èr
zhě
zhàng

jiāng
shī
nán
gēn

fāng
biàn
便

shè
lìng

shī
huài


shuō
zhèng

lìng

nán
shēn

shì
míng


rén
xìng


yīn


zhū
zhòng
shēng

shēn
gōng
shì

suí

suǒ
zuò


shì

jiē
wǎng
yíng
zhù
néng


zhèng
bào

yòng
néng
zēng
cháng
shēn
xīn
shì

bǐng
fàn

děng
zhǒng
zhǒng
yǐn
shí

shī
zhū
zhòng
shēng

shì
míng


yīn

dāng
zhī
qián
shuō

zhǒng

shúsuǒ
shuō

zhǒng
wéi
yīn

yòu

zhū
yīn
lüè
yóu
sān
yuán
ér

zēng
cháng

néng
gǎn
yuán
mǎn
zēng
shàng
guǎng
广


shú
lìngděng
sān
yuán


xīn
qīng
jìng

èr
jiā
xíng
qīng
jìng

sān
tián
qīng
jìng

ruò


shàng
zhèng
děng


qīng
jìngyòng

shàn
gēn
jué
dìng
huí
xiàng

měngchún
hòu
guǎng
广

jìng
xìn
xiū
xíng

jiàn
tóng

zhě
shēn
shēng
huān
shà


duō
suí

suí
xún
suí


míng
xīn
qīng
jìng
zhōng
cháng
shí
shùjiān
suǒ
zuò
cháng
wěi
suǒ
zuò
shàn
ruò
wèi
shòu
xíng
zàn
měi
lìng
shòu

ruò

shòu
xíng
zàn
měi
lìng

shì
suǒ
yǒu
shàn
gēn
ān
chù
jiàn


míng
jiā
xíng
qīng
jìng

dāng
zhī
lüè
shuō
néng
zhèngshì
jiā
xíng


zhèng
ān
zhù

jiā
xíng
guǒ

míng
tián
qīng
jìng

yún


shú
guǒ

wèi
zhū


shòu
寿
liàng
néng

cháng
shí
xiū

shàn
pǐnzēng
cháng

liàng
shàn
gēn

shì
míng


shòu
寿
liàng


guǒ

ruò
zhū


xíng


zhòng
ài


zhòng
ài


xián
gòng
guī
yǎng


shì
xíng


ài
qiē

zhòng
xián
guī
yǎng


fán
suǒ

yán


tīng
yòng

shì
míng


xíngguǒ

ruò
zhūxìng

zhòng
zūn
jìng
gōng
yǎng
chèn
zàn

zhòng
suǒ
zūn
jìng
gōng
yǎng
chèn
zàn

shì
quàn
zhū
zhòng
shēng

jīng
qín
xiū
xué


jìng
yòng


xiū
xíng

wéi

fàn

shì
míngxìng


guǒ

ruò
zhūzài
néng


shī
shè
zhū
zhòng
shēng

lìng
chéng
shú

shì
míngzài


guǒ

ruò
zhū


xìn
yán
néng

ài


xíng
tóng
shì

shè
zhū
zhòng
shēng

lìng
chéng
shú

shì
míng


xìn
yán


guǒ

ruò
zhūshì

zhū
zhòng
shēng
zhǒng
zhǒng
shì


jiē
néng
yíng
zhù
shī

ēn


yóu

ēn

gǎn
zhòng
shēng
xīn


zhī
ēn

xián
lái
guī
yǎng

suǒ
chū
yán
jiào


suí
zhuǎn
gōng
jìng
xìn
yòng

shì
míngshì


guǒ

ruò
zhū


rén
xìngchéng
jiù
nán
gēn

kān
wéi

qiē
shēng
gōngnéng


qiē
suǒ
zuò
shì

qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè

dōu

suǒ
wèi

ài
ér
xíng


qiē
yǒu
qíng


qiē
shí

jiē
lái
zhēn

tóng
gòng

huì

píng
chù

chù
yán
lùn
tóng
zhǐ
shòu
yòng
yǐn
shí
jiē

xián
ài

shì
míng


rén
xìng


guǒ

ruò
zhū

néng
yǐn
shè
shàn

jiā
xíng

néng
ráo

yǒu
qíng
jiā
xíng

jiē

yàn
juàn

yǒng
měng
jīng
jìn
jiān

jīng
jìn

zhèng
tōng
huì

shì
míng


guǒ

ruò
zhū


chéng
jiù

shì

zhǒng

shúzhǒng
guǒ

néng
shàn
ráo


qiē
yǒu
qíng

suí
shùn
shēng


qiē

ān
zhù

shú
guǒ
zhōng


zhū
yǒu
qíng
zhǒng
zhǒng
zhòng
duō


shì


yǒu

néng


shàn
ān
chù
suǒ
huà
yǒu
qíng
shì
suí
shùn
ér
zuò


shì
nǎi
míng
suí

suǒ

suǒ
zuò
chéng
bàn

ruò
zhūyǒu

néng


shàn
ān
chù
suǒ
huà
yǒu
qíng
shì

suí
shùn
zuò


shì


suǒ
zuò
míng
chì
shèng

míng
suí
shùn

yóu
shì
yīn
yuán

míng
néng
zuòshì

ruò
zhū

néng

ér
shàn
ān
chù
suǒ
huà
yǒu
qíng
shì
suí
shùn
ér
zuò


shì


suǒ
zuò
míng
chì
shèng

míng
suí
shùn

yóu
shì
yīn
yuán

míng
néng
zuòshì

shìyào

èr
shì

fāng

yǒu
qíng
suǒ
zuòmíng
wéi
chì
shèng
míng
wéi
suí
shùn

yóu
shì
yīn
yuán
nǎi
míng
néng
zuòshì


shì


zhù

shú
guǒ


néng
chéng
shú

qiē
néng
lìng


sān
chéng
dào
suí

suǒ
yīng


chéng
shú

yòu
néng
lìng


zhèng

shàng
zhèng
děng
néng
lìng


chéng
shú
zhě


jiě
tuō

yóu
zhū


ān
zhù

zhǒng

shú
guǒ
zhōng

néng
shǐ
使
yǒu
qíng


ān


shì


qiē
yǒu
qíng
suǒ
chù
kōng
shǐ
shēng
chù
zhī
néng
lìng

kōng
yǒuyún

wéi


yún

wéi
zhì

wèi
lüè
shuō


shì
sān
zhǒng

luó

duō


shī

luó

duō

èr
jiè

luó

duō

sān
rěn

luó

duō

zhì
wéi

zhǒng

luó

duō

wèi
huì

luó

duō

jīng
jìn
jìng


luó

duō
yīng
zhī
tōng
èr
fēn


zhě

fēn

èr
zhě
zhì
fēn

ruò

jīng
jìn
xiū
xíng

shī

shòu

jìng
jiè


xiū

děng

zhǒng

liàng


shì
děng
lèi
suǒ
yǒu
jīng
jìn
míng
wéi

fēn

ruò

jīng
jìn

wén

xiū
suǒ
chéng
sān
huì

xiū
yùn
shàn
qiǎo
xiū
jiè
shàn
qiǎo

xiū
chù
shàn
qiǎo
xiū
yuán

shàn
qiǎo

xiū
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo

xiū
néng
guān
chá


wéi
zhēn


wéi
zhēn


miè
wéi
zhēn
miè
dào
wéi
zhēn
dào
qiē
shàn

shàn

yǒu
zuì

zuì

ruò
liè
ruò
shēng

ruò
hēi
ruò
bái

bìng
guǎng
广
fēn
bié
yuán
shēng

zhōng

jiē
néng

shí


guān
chá


shì
děng
lèi
suǒ
yǒu
jīng
jìn
míng
wéi
zhì
fēn

ruò

jìng

xiū


děng

zhǒng

liàng


shì
děng
lèi
suǒ
yǒu
jìng

míng
wéi

fēn

ruò

jìng

néng
xiū

qián
jīng
jìn
zhōng
shuō
yùn
shàn
qiǎo
děng


shì
děng
lèi
suǒ
yǒu
jìng

míng
wéi
zhì
fēn


shì

zhì
lüè
yǒu
liù
zhǒngfēn
bié
yīng
zhī

liàng

yún


yīn

yún

zhì
yīn

lüè
shuō
yīng
zhī

yīn
zhì
yīn
zǒng
yǒu
sān
zhǒng


zhězhì
néng

néng
zhù
néng
zēng
cháng


èr
zhězhì
shàn
néng
suí
shùn

wéi
bèi
yuán

sān
zhězhì
xiān

chuànzhōng
suí
shùn

wéi
bèi
yuán
zhě

wèi
diān
dǎo
yuán

xiàn
zài
qián

huì

xìng


diān
dǎo
yuán
zhèng
xiàn
zài
qián
zhèng
huì

xìng

ruò

è
yǒu
dǎo
shuō

zhì

huò
dǎo
zuò

diān
dǎo
ér


míng
diān
dǎo
yuán
xiàn
qián
huì
xiāng
wéi
suǒ
yǒu
bái
pǐn
dāng
zhī
míng
wéi

diān
dǎo
yuán
xiàn
qián
huì


ruò


zhì
néng

néng
zhù


néng
zēng
cháng
qín
xiū

zhàng
yuǎn
dāng
zhī
shì
míng

wéi
bèi
yuán

ruò
zhū
sān
zhǒng

zhì
yīn
zhōng

suí
yǒu
suǒ
què
dāng
zhī

néng
shēng

shēng
zhì

yún


guǒ

yún

zhì
guǒ

wèi
zhūzhǐ


suī

cháng
shí
liú
zhuǎn
shēngwéi


zhī
suǒ
sǔn
nǎo

yòu
suí
suǒ

néng
shè
zhòng
shēng
wéi
zuò
zhǐ
zhì

suǒ
shè
shòu

shì
zhèng
fēi
xié

yòu
néng

zuò
zhǒng
zhǒng

liàng
shàn
qiǎo
shì


nǎi
zhì
jīu
jìng
dāng
zhèng

shàng
zhèng
děng
shì
lüè
shuō

guǒ
zhì
guǒsuǒ
yīng
dāng
zhī

zhǒng
pǐn
lèi
chà
bié

yǒu

liàng
yīng
zhī

zhōng
ruò

shú


ruò

shú
yīn

ruò

shú
guǒ


shì

qiē
jiēcóng

suǒ
shēng
zhì
cóng
zhì
suǒ


shì

èr
zhǒng

zhèng

shàng
zhèng
děng


suī

shì
shēng

ér


zhōng

wéi
zuì
shēng
zhì
wéi

shàng

ruò
zhū

zhì
suí
què

zhǒng

jué
dìng

néng
zhèng


shàng
zhèng
děngshì
míng


yīn
shè
guǒ
shè
yúnxiàn

hòu


wèi
zhū
zhèng

gōng
qiǎo

chù
shì

zuò
yòngcái

shì
suǒ

cái

zhī
liàng
shòu
yòng

yòu
xiān
suǒ
zào

ài
guǒ


shú
guǒ
shú


xiàn

zhōng
shòu
yòng

guǒ

yòu
zhūzhū
jìng

shàn
huí
zhuǎn
zhě

wéi

huò

xiàn


zhù


xiàn

zhōng


jìngwéi
chéngshìjìng


yòu
zhū

lái
xiàn

niè
pán
suǒ
yǒu
shì
jiān


chū
shì
jiān

qiē
néng

xiàn

niè
pán
zhū
yǒu
wéi


shì
míng


xiàn

zhū


xiàn

shì


suǒ
huà
yǒu
qíng

yóu

huò

xiàn
dāng
zhī

shì
xiàn
ruò


jiè
néng
huò

shì
cái
bǎo
néng
dāng
shēng
jìng
ruò
shēng
jìng
zhōng

néng
huò

shì
cái
bǎoruò
xiàn

zhōng

yōu


shù
shù


xiū

shàn
yīn

shì
míng


xiū

hòu


ruò
zhūxiàn

zhōng
xiū

dāng
lái
cái
bǎo


suǒ
yǒu
shàn
yīn


fēi
tuì
退
fēn
jìng
qiē
děng
zhì

shì
míng


xiàn

hòu

yún


jìngjìng

wèi


jiè
cái
bǎoruò
yīn
ruò
guǒ


zhū

shēng
shì
jiān
qīng
jìng
ruò
yīn
ruò
guǒ

shì


jìng

ruò
zhū
fán
nǎo

qiē
yǒng
duàn

ruò
zhū
suǒ
yǒu

zhī
shèng
dào

ruò

wéi

huò


qiē
shì
jiān
shàn


shì
míng

jìng

yóu
sān
yīn
yuán
yīng
zhī

jìngjìng


yóu

xìng


èr
yóu
tuì
退

tuì
退


sān
yóu
shòu
yòng
guǒ
yǒu
jìn

jìn


yóu

xìng

zhě

jīu
jìng
niè
pán
míng
wéi

jìng


qiē
yǒu
wéi
míng


jìng

yóu
tuì
退

tuì
退

shòu
yòng
guǒ
yǒu
jìn

jìn

zhě


zhī
shèng
dào

yǒu
tuì
退shòu
yòng
guǒ

yǒu
jìn


míng
wéi

jìng
qiē
shàn
yǒu
lòu


yóu
yǒu
tuì
退shòu
yòng
guǒ
yǒu
zhōng
jìn


míng


jìng


shì


shí
zhǒng

ruò
lüè
ruò
guǎng
广suí

suí
néng
dāng
qín
xiū
xué

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

guò

wèi
lái
suǒ
yǒu

qiē

xué
dāng
xué


jiē
wéi
yǒu


shí
zhǒng

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù

zhēn
shí

pǐn


yún

zhēn
shí


wèi
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě


suǒ
yǒu
xìng
zhū

zhēn
shí
xìng

èr
zhě

jìn
suǒ
yǒu
xìng
zhū


qiē
xìng


shì
zhū

zhēn
shí
xìng

qiē
xìng

yīng
zhī
zǒng
míng
zhēn
shízhēn
shí

pǐn
lèi
chà
bié

yǒu

zhǒng


zhě
shì
jiān

chéng
zhēn
shí

èr
zhě
dào


chéng
zhēn
shí

sān
zhě
fán
nǎo
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí


zhě
suǒ
zhī
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí
yún

shì
jiān

chéng
zhēn
shí

wèi

qiē
shì
jiānshì
suí
shùn
jiǎ


shì

chuànjué
huì
suǒ
jiàn
tóng
xìng

wèi

wéi
shì

fēi
shì
huǒ
děng
shì

shuǐ
huǒ
fēng


shēng
xiāng
wèi
chù

yǐn
shí

chéng

zhū
zhuāng
yánchǎn
shíxiāng
huá
mán
zhǒng
zhǒng
guāng
míng

nán

chéng
shì

tián
yuán

diàn
zhái
shè
děng
shì
dāng
zhī

ěr


wéi
shì

fēi
shì

děng


wéi
shì

fēi
shì

děng


yào
yán
zhī

fēi
shì


shì
fēi


shì

jué
dìng
shēng
jiě
suǒ
xíng
jìng
shì


qiē
shì
jiān
cóng

běn

zhǎn
zhuǎn
chuán
lái

xiǎng

fēn
bié
gòng
suǒ
chéngyóu

weí
chóu
liàng
guān
chá
rán
hòu
fāng


shì
míng
shì
jiān

chéng
zhēn
shí
yún

dào


chéng
zhēn
shí

wèi
zhū
zhì
zhě
yǒu
dàozhū
cōng
ruì
zhě
zhū
xiá
huì
zhě

néng
xún

zhě
néng

chá
zhě

zhù
xún


zhě


biàn
cái
zhěshēng
wèi
zhě
suí
guān
chá
xíng
zhě


zhǐ
xiàn


zhì
jiào
liàng

shàn


jué
dìng
zhì
suǒ
xíng
suǒ
zhì
shì

yóu
zhèng
chéng
dào

suǒ
jiàn

suǒ
shī
shè


shì
míng
dào


chéng
zhēn
shí
yún

fán
nǎo
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí

wèi

qiē
shēng
wén

jué

ruò

lòu
zhì

ruò
néng
yǐn

lòu
zhì

ruò

lòu
hòu

shì
jiān
zhì
suǒ
xíng
jìng
jiè

shì
míng
fán
nǎo
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí

yóu
yuán

wéi
jìng

cóng
fán
nǎo
zhàng
zhì

qīng
jìng


dāng
lái
shì

zhàng
ài
zhù

shì

shuō
míng
fán
nǎo
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shíyún


wèi

shèng
shèng


èr

shèng


sān
miè
shèngdào
shèng

shì

shèng
shàn


zhèng

xiàn
guān


xiàn
guān


shí
zhì
shēngxiàn
guān

shēng
wén

jué
néng
guān
wéi
yǒu
zhū
yùnchú
zhū
yùn
wài

shù

yuán
shēng
zhū
xíng
shēng
miè
xiāng
yīng
huì


shù


yùnluó

xìng
jiànshēng

shì
shèng

xiàn
guān
yún

suǒ
zhī
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí

wèi

suǒ
zhī
néng
ài
zhì

míng
suǒ
zhī
zhàng

cóng
suǒ
zhī
zhàng

jiě
tuō
zhì
suǒ
xíng
jìng
jiè

dāng
zhī
shì
míng
suǒ
zhī
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shíyún


wèi
zhū


zhū

shì
zūnshàn
jìng


qiē


yán

xìng
jiǎ
shuō

xìng

píng
děng
píng
děng

fēn
bié
zhì
suǒ
xíng
jìng
jiè


shì
jìng
jiè
wéi
zuì


zhēn


shàng
suǒ
zhī
biān

qiē
zhèngjiē

tuì
退
huán

néng
yuè

yòu
ān


zhēn
shí

xiāng

dāng
zhī

shì

èr
suǒ
xiǎn

suǒ
yán
èr
zhě

wèi
yǒu
fēi
yǒu


zhōng
yǒu
zhě

wèi
suǒ
ān

jiǎ
shuō

xìng


shì
shì
jiān
cháng
shí
suǒ
zhí


shì
shì
jiān

qiē
fēn
bié

lùn
gēn
běn

huò
wèi
wéi

shòu
xiǎng
xíng
shí

huò
wèi
yǎn
ěr

shé
shēn


huò

wèi
wéi

shuǐ
huǒ
fēng

huò
wèi

shēng
xiāng
wèi
chù


huò
wèi
wéi
shàn

shànhuò
wèi
shēng
miè

huò
wèi
yuán
shēng

huò
wèi
guò

wèi
lái
xiàn
zài

huò
wèi
yǒu
wéi
huò
wèi

wéi

huò
wèi

shì
huò
wèi

shì

huò
wèi

yuè

huò

wèi
wéi
suǒ
jiàn
suǒ
wén
suǒ
jué
suǒ
zhī

suǒ
qiú
suǒ


suí
xún


zuì
hòu
nǎi
zhì
huò
wèi
niè
pán


shì
děng
lèi
shì
zhū
shì
jiān
gòng
liǎo
zhū

jiǎ
shuō

xìng

shì
míng
wéi
yǒu

yán
fēi
yǒu
zhě

wèi

zhū

jiǎ
shuō

xìng

nǎi
zhì
niè
pán
jiǎ
shuō

xìng


shì

xiāng
jiǎ
shuō
suǒqiē
dōu

jiǎ

yán
shuōzhuǎn
zhě
jiē

suǒ
yǒu

shì
míng
fēi
yǒu

xiān
suǒ
shuō
yǒu
jīn
shuō
fēi
yǒu

yǒu

fēi
yǒu
èr

yuǎn


xiāng
suǒ
shè
zhēn
shí
xìng
shì

shì
míng

èr

yóu

èr

shuō
míng
zhōng
dào

yuǎn

èr
biān

míng

shàng


shì
zūn
zhì


zhēn
shí

shàn
qīng
jìng

zhū


zhì


zhēn
shí
xué
dào
suǒ
xiǎn

yòu


huì
shì
zhū


néng


shàng
zhèng
děng


guǎng
广

fāng
biàn
便


zhū


chù

shēng
shēng
zhōng
xiū
kōng
shēng
jiě

shàn
néng
chéng
shú

qiēzhū
yǒu
qíng

yòu
néng

shí
liǎo
zhī
shēng
shēngcháng
děng
xíng
shēn
xīn
yàn


ruò
zhūnéng

shí
liǎo
zhī
shēng
néng

tān
tián
chī
děng

qiē
fán
nǎo
shēn
xīn

shè


néng

shè
zhū
fán
nǎo


biàn
便

rǎn
xīn
shòu
zhū
shēng


yóu

rǎn
xīn
shòu
shēng
néng
chéng
shú

qiēzhū
yǒu
qíng

ruò
zhū
shēngcháng
děng
xíng
shēn
xīn
yàn


shì
bān
niè
pán


ruòbān
niè
pán

shàng

néng
chéng
shú

qiēzhū
yǒu
qíng

kuàng
néng
zhèng

shàng
zhèng
děngyòu
zhū


yóu


shì
kōng
shēng
jiě
niè
pán

shēn

wèiniè
pán

duō
yuàn


ruò
zhū


shēn

niè
pán


biàn
便


niè
pán

liáng

néng
yuán
mǎn

yóu

niè
pán
shēn

wèi


jiàn
niè
pán
shēng

gōng


yóu

jiàn

biàn
便

niè
pán
yuǎn


qiē
qīng
jìng
shēng
jiě

ruò
zhū
niè
pán
duō
zhù
yuàn


shì
bān
niè
pán


ruòbān
niè
pán


biàn
便

néng
chéng
shúzhū
yǒu
qíng

dāng
zhī

zhōng
ruò


shí
liǎo
zhī
shēng
rǎn
xīn
liú
zhuǎn
shēng


ruò

shēng

shēn
xīn
yànbiàn
便bān
niè
pán

ruò

niè
pán
shēn
xīn

wèi


néng
zhèng
niè
pán

liáng

néng
yuán
mǎn

ruò

niè
pán
duō
zhù
yuànbiàn
便bān
niè
pán

shì
zhūzhèng

shàng
zhèng
děng
fāng
biàn
便

ruò
néng

shí
liǎo
zhī
shēng
rǎn
xīn
liú
zhuǎn
shēng


ruò

shēng
cháng
děng
xíng
shēn
xīn
yànbān
niè
pán

ruò

niè
pán

shēn

wèi


néng
yuán
mǎn
niè
pán

liáng

suī

niè
pán
jiàn
yǒu
wēi
miào
shēng

gōng


ér

shēn
yuàn

zhèng
niè
pán

shì
zhūzhèng

shàng
zhèng
děng


yǒu

fāng
biàn
便

shì

fāng
biàn
便

zhǐ
zuì
shēng
kōng
xìng
shēng
jiě

shìxiū

xué
dào
suǒ
shè
zuì
shēng
kōng
xìng
shēng
jiě

míng
wéi
néng
zhèng

lái
miào
zhì
guǎng
广

fāng
biàn
便
yòu
zhū


yóu
néng
shēn
zhìqiē


yán

xìng


shí
zhīshǎo


shǎo
pǐn
lèi


fēn
bié

wéi


shì
wéi

zhēnzuò
shì
niàn


shì
wéi
shì
shì
wéi
zhēn


dàn
xíng
shì


xíng
shēng

qiē

píng
děng

píng
děng

zhēn

huì

shí
guān
cháqiē
chù

píng
děng
jiàn

píng
děng
xīn

zuì
shēng
shè


zhǐ

shè

zhū
míng
chù

qiē
shàn
qiǎo
qín
xiū

shí

suī

zāo


qiē

láo

qiē

nán

ér

tuì
退
zhuǎnnéng
lìng
shēn

láo
juàn

xīn

láo
juàn


zhū
shàn
qiǎo

néng
chéng
bàn


niànyīn
shàn
qiǎo
ér

gòng
gāo
suǒ

yǒu

lìn


zhū
shàn
qiǎo
xīn

qiè
ruò

yǒu
suǒ
kān
néng
suǒ
xíng

àijiān

jiǎ
zhòu
jiā
xíng

shì
zhūshēng

zhōng


liú
zhuǎn
zāo


nán


shì

shìshàng
zhèng
děng


kān
néng
zēng
chánghuò

zūn
guì
shū
shēng


shì

shì

zhū
yǒu
qíng
jiāo
màn
jiàn
jiǎnzhèng

zhì
huì
shū
shēng


shì

shì
bèi


suǒ
nán
jié
zhèng
sòng
xuān


lùn
běn
huò
suí
huò
fàn
jìn
xiàn
xíng

néng
shù
guān
chá
shēn
xīn

shègōng

zhǎn
zhuǎn
zēng
cháng


shì

shì
zhuǎn


shàn

qiú

zhī
qiú

yǎng
gōng
jìng


shì
děng
lèi


suǒ
yǒu
zhòng
duō
shēng


shì


fēn
suí
shùn


jiē


zhì

shì


qiē
dāng

jīn


jiē


zhì

chú

gēng

ruò
liè
ruò
shēng

yòu
zhū


chéng


shì


lùn


huò


shì
zhòng
duō
shēng


wéi

chéng
shú
zhū
wéi
chéng
shú

sān
chéngxiū
xíng
zhèng
xíng
shì
xiū
zhèng
xíng
shíshēn
cái
yuǎn

tān
ài


zhū
zhòng
shēng
xué

tān
ài
néng
shè
shēn
cái

wéi
wéi


zhū
zhòng
shēng


yòu
néng
fáng


shàn
fáng


yóu
shēn

děng
xiū
xuéxìng


è
xìng

xián
shàn

yòu
néng
rěn


qiē
qīn
nǎo


xíng
è
zhě
néng
xué
kān
rěn
xìng

tián
fèn
忿

qīn
nǎo


yòu
néng
qín
xiū

qiē
míng
chù
lìng

shàn
qiǎo

wéi
duàn
zhòng
shēng

qiē

nán

wéi
huì
zhòng
shēng
zhū
ráo

shì

wéi

shè
shòu

qiē
zhì
yīn

yòu
néng


ān
zhù

xīn
lìng
xīn
shàn
dìng


xīn
ān
zhù
cháng
qín
xiū
xué

wéi
jìng
xiū
zhì

zhǒng
fàn
zhù

wéi
néng
yóu


zhǒng
shén
tōng

wéi
néng
chéng


zhòng
shēng
shì

wéi

chú
qiǎn
jīng
qín
xiū
xué

qiē
shàn
qiǎo
suǒ
shēng
láo
juàn

yòu
xìng
xiá
huì
chéng

zhēn
zhì

wéi

zhēn
zhì
cháng
qín
xiū
xué

wéi

dāng
lái
bān
niè
pán

xiū


chéng

yòu
zhū

shì
xiū
zhèng
xíng
shígōng

zhū
yǒu
qíng
suǒ

cháng

xiàn
qián
gōng
yǎng
gōng
jìngguò
shī
zhū
yǒu
qíng
suǒ

cháng

xiàn
qián


zuì
shēng
bēi
xīn
mǐn
xīn

suí
néng
suí

lìng

chú
duàn
suǒ
yǒu
guò
shīyǒu
yuàn
zhū
yǒu
qíng
suǒ
cháng


xīn

suí
néng
suí


chǎn

kuáng

zuò

zhǒng
zhǒng


ān


lìng

yuàn
zhě


jiā
xíng
suǒ
yǒu
guò
shī

yuàn
xián
xīn

rán
chú
duànyǒu
ēn
zhū
yǒu
qíng
suǒ

shàn
zhī
ēn

ruò
děng
ruò
zēng
xiàn
qián
chóu
bào

suí
néng
suílìng


wàng
mǎn


suī


néng

ruò
qiú
qǐng

suǒ
zuò
shì


shì
xiàn
yīn
zhòng
jīng
qín
yíng


zhōng

dùn
zhǐ

suǒ

qiú

yún

lìng

zhīfēi

shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi


chénglùn
zhēn
zhì
xiū
zhèng
jiā
xíng


dào

yīng
zhī
zhū


yán

xìng

wèi

qiē

jiǎ


xiāng

huò
shuō
wéi

huò
shuō
wéi
shòu


qián
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
niè
pán
dāng
zhī

qiē
wéi
jiǎ
jiàn

fēi
yǒu

xìng


fēi


bié
yǒu

xìng

shì
yán
suǒ
xíng
shì
yán
jìng
jiè


shì
zhū

fēi
yǒu

xìng

yán
suǒ
shuō


fēi

qiē
dōu

suǒ
yǒu


shì
fēi
yǒu


fēi

qiē
dōu

suǒ
yǒu

yún

ér
yǒu

wèi

zēng

shí

wàng
zhísǔn
jiǎn
shí
yǒu
wàng
zhí


shì
ér
yǒu


shì
zhū

shēng


xìng

dāng
zhī
wéi
shì

fēn
bié
zhì
suǒ
xíng
jìng
jiè

ruò

zhū

zhū
shì
suí

yán
shuō


shì
yǒu

xìng
zhě


shìshì
yīng
yǒu
zhòng
duō

xìng


shì
zhì

zhòng
duō
jiǎ
shuō
ér
quán
biǎofēi
zhòng
duō
jiǎ
shuō
quán
biǎo
jué
dìngwèi
suí

jiǎ
shuō
shì
yǒu

yǒu
fēn
yǒu


xìng

fēi

jiǎ
shuō

shì


qiē
jiǎ
shuō
ruò


qiēqiē
shì
jiē
fēi
yǒu

yǒu
fēn
yǒu


xìng

yòu

qián
shuō

děng
zhū


ruò
suí
jiǎ
shuō
yǒu

xìng
zhě

yào
xiān
yǒu
shì
rán
hòu
suí

zhì

jiǎ
shuō

xiān
wèi
zhì


jiǎ
shuō
shí
shì
yīng


xìng

ruò


xìng

shì
zhì

jiǎ
shuō
quán
biǎo


yīng
dào

jiǎ
shuō
quán
biǎo


suǒ
yǒu
shì
suí

jiǎ
shuō
ér
yǒu

xìng


yīng
dào


yòu
ruò
zhū

wèi

jiǎ
shuō
quán
biǎo


qián
xiān
yǒu

xìng

hòu


xìng
zhì

jiǎ
shuō
shè


zhě

shìjiǎ
shuō
quán
biǎoxiǎngxiǎng
shì
yīng


jué

ér
shíyóu

yīn
yuán
yóu

dào


dāng
zhī
zhū


yán

xìng


shuō
shì
shòu
děng

qián
suǒ
shuō

nǎi
zhì
niè
pán
yīng
zhī

ěr

yǒu
èr
zhǒng
rénsuǒ
shuō


nàiwéi
shī
huài


zhě


děngděng
shì

wèi
yǒu
jiǎ
shuō

xìng

xiāng


shí

shì

zēng

zhí

èr
zhě

jiǎ
shuō
xiāng
chù

jiǎ
shuō
xiāng


yán

xìng
shēng


xìng

wèi

qiē
zhǒng
jiē

suǒ
yǒu


shí
yǒu
shì

sǔn
jiǎn
zhí


shí

shì

zēng

zhí

wàng


zhě
suǒ
yǒu
guò
shīqián
xiǎn
liǎo
kāi
shìděng

shí

shì
zhōng


zēng

zhí
yǒu
guò
shī
suǒ
shuō


nài

shèn
wéi
shī
huàiděng

shí
yǒu
wéi
shì

sǔn
jiǎn
zhí

huài
zhū

zhě
suǒ
yǒu
guò
shī

yóu
shì
guò
shīsuǒ
shuō


nài

shèn
wéi
shī
huài


jīn
dāng
shuō

wèi
ruòděng
zhū

shí
yǒu
wéi
shì

sǔn
jiǎn
zhízhēn
shíjiǎ


shì
èr
zhǒng
jiē

yīng
yào
yǒu

děng
zhū
yùn
fāng
yǒu
jiǎ
luó

fēi

shí
shì
ér
yǒu
jiǎ
luó


shì
yào
yǒu

děng
zhū

shí
yǒu
wéi
shì

fāng


yǒu

děng
zhū

jiǎ
shuō
suǒ
biǎo

fēi

wéi
shì
ér
yǒu

děng
jiǎ
shuō
suǒ
biǎo

ruò
wéi
yǒu
jiǎ

yǒu
shí
shì
chù
jiǎ


yǒu

shì

míng
wéi
huài
zhū

zhě


yǒu

lèi
wén
shuō
nán
jiě

chéng
xiāng
yīng
kōng
xìng
xiāng
yīng
wèi

xiǎn
liǎo
shèn
shēn
jīng
diǎn


néng

shí
jiě
suǒ
shuōwàng
fēn
bié

yóu

qiǎo
biàn
便
suǒ
yǐn
xún
shì
jiàn


shì
lùn


qiē
wéi
jiǎ
shì
wéi
zhēn
shí

ruò
zuò
shì
guān
míng
wéi
zhèng
guān
jiǎ
suǒ

chù
suǒ
shí
yǒu
wéi
shì


wéi
fēi
yǒu

shì


qiē

jiǎ
jiēdāng

yǒu

qiē
wéi
jiǎ
shì
wéi
zhēn
shí

yóu

dàozhēn
shíjiǎ
èr
zhǒng

bàng
dōu

suǒ
yǒu

yóu
bàng
zhēn
shí


jiǎ


dāng
zhī
shì
míng
zuì


zhě


shì

zhě

qiē
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

yīng
gòng


yīng
gòng
zhù


shì

zhě
néng

bài
huài


huài
shì
jiān
suí

jiàn
zhě

shì
zūn
shuō
yán

níng


lèi


jiàn
zhě
lèi
è

kōng
zhějiàn
zhě

wéi

suǒ
zhī
jìng
jiè

huò


bàng

qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè


yóu

yīn
duò
zhū
è
qiú

qiú

jiě
tuō


wéi

kuáng

zuò

liú


néng
jiànzhū
xué
chù

shēng
màn
huǎn

è

kōng
zhě


suǒ
zhī
jìng
jiè

huò


bàng

qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè

yóu

yīn

duò
zhū
è
yuèqiú

qiú

jiě
tuō

néng
wéi

kuáng

zuò

liú


néng
jiànzhū
xué
chù

shēng
màn
huǎn


shì
sǔn
jiǎn
shí
yǒu
shì
zhěsuǒ
shuō


nài

shèn
wéi
shī
huài
yún

míng
wéi
è

kōng
zhě

wèi
yǒu
shā
mén
huò

luó
mén

yóu


kōng


xìn
shòuér
kōng


xìn
shòu


shì
míng
wéi
è

kōng
zhě

yóu


kōng

shí
shì
ér
kōng

shí
shì
yǒu

yóu

dào


shuō
wéi
kōng

ruò
shuō

qiē
dōu

suǒ
yǒu


chù

zhě


míng
kōngyīng
yán
yóu
shuō
wéi
kōng

shì

míng
wéi
è

kōng
zhě

yún


míng
shàn

kōng
zhě

wèi
yóu
suǒ
yǒu


yóu


zhèng
guān
wéi
kōng


yóushí
shì
yǒu


yóushí
zhī
yǒu


shì
míng
wéi


kōng
xìng

shí

dǎo

wèi


qián
suǒ
shuō

qiē

děng
xiǎng
shì

suǒ
shuō

děng
jiǎ
shuō
xìng


dōu

suǒ
yǒu

shì
děng
xiǎng
shì

yóu


děng
jiǎ
shuō
xìng


shuō
zhī
wéi
kōng
qiē

děng
xiǎng
shì

zhě
wéi


wèi


děng
jiǎ
shuō
suǒshì
èr
zhǒng
jiē

shí
zhī

wèi


zhōng
shí
yǒu
wéi
shì


wéi
shì
zhōng

yǒu
wéi
jiǎshí


zēng

zhíshí
yǒu

sǔn
jiǎn
zhí


zēng

jiǎnshè


shí
liǎo
zhī

shí
zhēn


yán

xìng


shì
míng
wéi
shàn

kōng
zhě


kōng

xìng
néng

zhèng
huì
miào
shàn
tōngshì
suí
shùn
zhèng
chéng
dào


yīng
zhī
zhū


yán

xìng

yóu
zhì
jiào

yīng
zhī
zhū


yán

xìngshì
zūn
zhuǎn
yǒu
jīng
zhōng
wéi
xiǎn


ér
shuō
sòng
yuē
zhū
míng
quán


zhū


zhōng

yǒu

shì
zhū


xìng

yún


sòng
xiǎn

shì


wèi


děng
xiǎng


jiàn


děng

míng
shì

děng

míng
quán
biǎo

suí
shuō

děng
xiǎng


huò
shuō
wéi

huò
shuō
wéi
shòu
huò
shuō
wéi
xiǎng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shuō
wéi
niè
pán
qiē

děng
xiǎng


děng

xìng

dōu

suǒ
yǒuyǒu


děng
xìng


ér


zhōng

děng
xiǎng


yán

xìng

zhēn
shí
shì
yǒu

dāng
zhī

shì
shēng


xìng

shì

xìng

yòu

shì
zūn

pǐn
zhōng
shuō

shì
jiān
zhū
shì

móu

jiē

zhuó


zhuó
shú
néng

jiàn
wén
ér

ài

yún


sòng
xiǎn

shì


wèi

shì
jiān

děng
xiǎng
shì
suǒ
yǒu

děng
zhǒng
zhǒng
jiǎ
shuō

míng
zhū
shì
jiǎ
shuō


xiǎng
shì
yǒu


xìng


shì
shì

móu


zhuózēng

sǔn
jiǎn
jiànyǒu
xiàn
qián
diān
dǎo
jiàn


yóu

dào

míng
wéi

zhuó


shì

zhuó
shuí

néng


yóu

jiàn


shì


zēng

sǔn
jiǎn


suǒ
zhī
jìng
néng
zhèng
guān
chá


míng
wéi
jiàn

tīng
wén
suǒ
zhī
jìng
jiè
yán
shuō


míng
wéi
wénjiàn
wén
tān
ài

shēng


zēng
cháng

wéi


yuán

jìng
duàn
miè

ān
zhù
shàng
shè

míng

ài

yòu

shì
zūn
wéi

sǎn

jiā
duō
yǎn

zuò

shì
shuō

sǎn


chú

ér
xiū
jìng

shuǐhuǒfēngkōng
chù


shí
chù
suǒ
yǒu
chù


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
shì

shì
yuè
guāng
lúnjiàn
wén
jué
zhīsuǒ
qiú
suǒ

suí
xún

qiē
ér
xiū
jìng


yún

xiū

jìng


chú

ér
xiū
jìng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhìqiē
ér
xiū
jìng


sǎn


chú

huò
yǒu


chú
qiǎn

xiǎng

huò
yǒu

shuǐ
chú
qiǎn
shuǐ
xiǎng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
huò


qiē
chú

qiē
xiǎng


shì
xiū

jìng


chú

ér
xiū
jìng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhìqiē
ér
xiū
jìngshì
xiū

jìng


chú

wéi
yīn
tuó
luó
wéi

shè


wéi
zhū
shì
zhǔ
bìng
zhū
tiān
zhòng

yáo
wéi
zuò

ér
zàn
sòng
yuē

jìng


xiáng
shì
jìng

shì
zhōng
zūn


jīn

zhīxiū
jìng

yún


jīng
xiǎn

shì


wèi


qiē

děng
xiǎng
shì

zhū

děng
míng
shī
shè
jiǎ


míng

děng
xiǎngzhū
xiǎng


suǒ
yǒu

děng
xiǎng
shì

huò

zēng

huò

sǔn
jiǎn

ruò


shì

néng
zēng

yǒu


xìng
zhí

míng
zēng

xiǎng


néng
sǔn
jiǎn
wéi
shì
shēng

zhí

míng
sǔn
jiǎn
xiǎng
xiǎng
néng
zhèng
chú
qiǎn
néng
duàn
néng
shè


míng
chú
qiǎn


shì
děng
lèi

liàng
shèng
yán

míng
wéi
zhì
jiào

yóu


lái
zuì
shēng
zhì
jiào

yīng
zhī
zhū


yán

xìng
wèn
ruò

shì
zhě


yīn
yuánqiē


yán

xìng
ér

yán
shuō


ruò


yán
shuōnéng
wéi

shuō

qiē


yán

xìng
néng
wén

shì


ruò

yǒu
wén


néng
zhī


qiē


yán

xìng

wéi

lìng

wén
zhī
zhū


yán

xìng

shì
yán

xìng
ér

yán
shuō
yòu
zhū


yóu


shì
suǒ
xiǎn
zhēn


liǎo
zhī


cóng
shì
yīn
yuán

fēn
bié
zhuǎn
néng
shēng
sān
shì

néng


qiē
yǒu
qíng
shì
jiān


shì
jiān

yún

míng
wéi

zhǒng
fēn
bié


zhě

xìng
fēn
bié

èr
zhě
chà
bié
fēn
bié

sān
zhě
zǒng
zhí
fēn
bié


zhě

fēn
bié


zhě

suǒ
fēn
bié

liù
zhě
ài
fēn
bié


zhě
fēi
ài
fēn
bié


zhě


xiāng
wéi
fēn
bié

yún


shì

zhǒng
fēn
bié
néng
shēng
sān
shì

wèi
ruò

xìng
fēn
bié

ruò
chà
bié
fēn
bié

ruò
zǒng
zhí
fēn
bié


sān
fēn
bié
néng
shēng
fēn
bié

lùn
suǒ

fēn
bié

lùn
suǒ
yuán
shì

wèi

děng
xiǎng
shì
wéi

yuán


míng
xiǎng
yán
shuō
suǒ
shè

míng
xiǎng
yán
shuō
suǒ
xiǎn
fēn
bié

lùn
shì
fēn
biéfēi

zhòng
duō
pǐn
lèi
chà
bié

ruò

fēn
bié
ruò

suǒ
fēn
bié


èr
fēn
bié
néng
shēng

qiē

jiàn
gēn
běn


màn
gēn
běn

jiā

jiàn


néng
shēng

qiē

màn
gēn
běn
suǒ
yǒu

màn

ruò
ài
fēn
bié

ruò
fēi
ài
fēn
bié

ruò


xiāng
wéi
fēn
biésuǒ
yīng
néng
shēng
tān

tián
huì

chī

shì
míng

zhǒng
fēn
bié
néng
shēng

shì
sān
shì

wèi
fēn
bié

lùn
suǒ

yuán
shì

jiàn

màn
shì

tān
tián
chī
shì

dāng
zhī

zhōng
fēn
bié

lùn
suǒ

yuán
shì
wéi
suǒ

zhǐ

shēng

jiā

jiànmàn


jiā

jiàn

màn
wéi

shēng
tān
tián
chī

yóu

sān
shì

néng
xiǎn
xiàn

qiē
shì
jiān
liú
zhuǎn
pǐn


yún

míng
wéi

xìng
fēn
bié

wèi


qiē

děng
xiǎng
shì

fēn
bié

děng
zhǒng
zhǒng

xìng
suǒ
yǒu
xúnshì
míng
wéi

xìng
fēn
bié

yún

míng
wéi
chà
bié
fēn
bié

wèi
děng
xiǎng
shì

wèi

yǒu

wèi
wèi

yǒu
jiàn
wèi


jiàn

wèi

yǒu
duì
wèi


duì
wèi

yǒu
lòu
wèi


lòu

wèi

yǒu
wéi
wèi


wéi

wèi

shì
shàn
wèi


shàn

wèi
wèi

guò

wèi

wèi
lái
wèi

xiàn
zài

yóu

shì
děng

liàng
pǐn
lèi
chà
bié
dào

xìng
fēn
bié

chù

fēn
bié
zhǒng
zhǒng

chà
biéshì
míng
wéi
chà
bié
fēn
bié

yún

míng
wéi
zǒng
zhí
fēn
bié

wèi
děng
xiǎng
shì


yǒu
qíng
mìng
zhě
shēng
zhě
děng

jiǎ
xiǎng
shī
shè
suǒ
yǐn
fēn
bié


zǒng
duō

zǒng
zhí
wéi
yīn
fēn
bié
ér
zhuǎn


shè
jūn
lín
yǐn
shí

chéng
děng

jiǎ
xiǎng
shī
shè
suǒ
yǐn
fēn
bié


shì
míng
wéi
zǒng
zhí
fēn
bié

yún

míng
wéi


suǒ
fēn
bié

wèi
ruò
zhū
shì
yǒu
lòu
yǒu


cháng
shí
shùsuǒ
zhí
zhī
suǒyóu

宿
chuàn


xié
zhíjiàn
chù
shì
wéi
yuán
suǒ
shēng

wàng
fēn
bié


shì
míng
wéi


suǒ
fēn
bié

yún

míng
wéi
ài
fēn
bié

wèi
yuán
jìng
miào


shì
jìng
suǒ
shēng
fēn
bié

yún

míng
wéi
fēi
ài
fēn
bié

wèi
yuán

jìng
miàoshì
jìng
suǒ
shēng
fēn
bié

yún

míng
wéi


xiāng
wéi
fēn
bié

wèi
yuán
jìng
miào

jìng
miàoshì
jìng

suǒ
shēng
fēn
bié


zhōng
suǒ
shuō
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
fēn
bié

xìng

èr
zhě
fēn
bié
suǒ

fēn
bié
suǒ
yuán
shì


shì
èr
zhǒng

shǐ
shì
lái
yīng
zhī
zhǎn
zhuǎn
gēng

wéi
yīn

wèi
guò

shì
fēn
bié
wéi
yīn

néng
shēng
xiàn
zài
fēn
bié
suǒ


suǒ
yuán
shì

xiàn
zài
fēn
bié
suǒ

yuán
shì


shēngnéng
wéi
yīn
shēng
xiàn
zài
shì
yóu


yuán
suǒ

fēn
bié


jīn
fēn
bié

liǎo
zhīshēng
dāng
lái
suǒ

yuán
shì


dāng
shēng

jué
dìng
dāng
shēng


yuán

suǒ

fēn
bié
yún

liǎo
zhī

shì
fēn
bié

wèi
yóu

zhǒng
xún


zhǒng

shí
zhì


yún

míng
wéi

zhǒng
xúnzhě
míng
xún


èr
zhě
shì
xún


sān
zhě

xìng
jiǎ

xúnzhě
chà
bié
jiǎ

xún


míng
xún
xiǎng
zhě

wèi
zhūmíng
wéi
jiàn
míng

shì
míng
míng
xún


shì
xún

zhě

wèi
zhūshì
wéi
jiàn
shì

shì
míng
shì
xúnxìng
jiǎ

xún

zhě

wèi
zhū
xìng
jiǎ

wéi
jiàn

xìng
jiǎ


shì
míng

xìng
jiǎ

xún


chà
bié
jiǎ

xún

zhě
wèi
zhūchà
bié
jiǎ

wéi
jiàn
chà
bié
jiǎ


shì
míng
chà
bié
jiǎ

xúnzhū
míng
shì

huò

xiāng
guān
huò

xiāng
guān


zhǐ
míng
shì

xiāng
guān


tōng

èr
zhǒng

xìng
jiǎ

chà
bié
jiǎ


yún

míng
wéi


shí
zhì


zhě
míng
xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

èr
zhě
shì
xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

sān
zhě

xìng
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
zhì


zhě
chà
bié
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

yún

míng
xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

wèi
zhūmíng
xún

wéi
yǒu
míng

míng

shí
liǎo
zhī

wèi

shì
míng
wéi

shì


shì

jiǎ

wéi
lìng
shì
jiān

xiǎng

jiàn

yán
shuō


ruò


qiē

děng
xiǎng
shì

jiǎ
jiàn


děng
míng
zhě


yǒu
néng


děng
xiǎng
shì


děng
xiǎng

ruò

yǒu
xiǎng


yǒu
néng

zēng

zhí

ruò

yǒu
zhí


yán
shuō

ruò
néng

shì

shí
liǎo
zhī

shì
míng
míng
xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

yún

shì
xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

wèi
zhūshì
xún

wéi
yǒu
shì


guān
jiàn

qiē

děng
xiǎng
shì

xìng

yán
shuō


yán
shuō

ruò
néng

shì

shí
liǎo
zhī

shì
míng
shì
xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

yún


xìng
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

wèi
zhū
xìng
jiǎ

xún


wéi
yǒu

xìng
jiǎ
shí
tōng

liǎo
zhī

děng
xiǎng
shì
zhōng
suǒ
yǒu

xìng
jiǎ


fēi

shì

xìng
ér


shì

xìng
xiǎn
xiàn

yòu
néng
liǎo
zhī

shì

xìng
yóu

biàn
huà
yǐng
xiàng

xiàng
yīng
guāng
yǐng

shuǐ
yuè
yàn
shuǐ
mèng
huàn

xiāng

xiǎn
xiàn
ér
fēiruò
néng

shì

shí
liǎo
zhī
zuì
shèn
shēn

suǒ
xíng
jìng
jiè

shì
míng

xìng
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

yún

chà
bié
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
zhì

wèi
zhūchà
bié
jiǎ

xún


wéi
yǒu
chà
bié
jiǎ
shí
tōng

liǎo
zhī

děng
xiǎng
shì
zhōng
chà
bié
jiǎ


èr
zhī


wèi

zhū
shì
fēi
yǒu
xìng
fēi

xìng


yán
shuō
xìng

chéng
shí

fēi
yǒu
xìng


yán
shuō
xìng
shí
chéng


fēi

xìng


shì
yóu
shēngfēi
yǒuzhōng

yǒu
zhūyóu
shìfēi
zhōng
shuō
yǒu
zhū

yǒu
xìng

xìng
yǒu

shì
yǒu
jiàn

jiàn
děng
chà
bié
jiǎ

mén

yóu

shì
dào


qiē
jiē
yīng
liǎo
zhī

ruò
néng

shì

shí
liǎo
zhī
chà
bié
jiǎ


èr
zhī


shì
míng
chà
bié
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
zhìshí
zhì
yǒu
suǒ
què


xiàn
qián


biàn
便
yǒu

zhǒng
xié
fēn
bié
zhuǎn

néng
shēng
sān
shì

néng


qiē
yǒu
qíng
shì
jiān


shì
jiān

wèi
yóu

shì
xié
fēn
bié


zhū

rǎnrǎn

liú
zhuǎn
shēngshēng

zhōng
cháng
liú
zhuǎn


héng
yǒu

liàng
suí
zhú
shēng

zhǒng
zhǒng
shēng
lǎo
bìng

děng

liú
zhuǎn
shí
zhì

néng
zhèng
liǎo
zhī

zhǒng
fēn
bié


xiàn

zhōng
zhèng
liǎo
zhī


lìng
dāng
lái
shì

lùn
suǒ
shè
suǒ

yuán
shì


shēngshēngdāng
lái
shì
cóng


yuán
suǒ

fēn
biéshēng


shì
fēn
bié


yuán
shì
èr

miè


dāng
zhī

qiē

lùn
jiē
miè
shì

lùn
miè


néng
zhèng

chéng

bān
niè
pán


xiàn

zhōng
shēng
zhēn
shí

suǒ
xíng
chù
zhì

qīng
jìngnéng
huò


qiē

zài

wèi
zhūzhǒng
zhǒng
huà
huò

néng
huà
shén
tōng

zài


zhǒng
zhǒng
biàn
huò

néng
biàn
shén
tōng

zài
qiē
suǒ
zhī
jìng
zhì
jiē


zài

ruò

jiǔ
zhù
suí

suǒ


zài
néng
zhù

ruò

zhōng


dài
hài
yuán

zài
néng


yóu
zhū
shì
děng

liàng

zài


zhū
yǒu
qíng
zuì
shēng

shàng
shìqiē


zài


huò


zhǒng
zuì
shàng
shēngzhě
huò

xīn


jìng

yóu
zhù
zuì
jìng


yóu
fán
nǎo

jìng


èr
zhě
néng


qiē
míng
chù

suǒ
guà
ài

qīng
jìng
xiān
bái
miào
zhì
jiàn
zhuǎn

sān
zhě
wéi

zhū
yǒu
qíng


liú
zhuǎn
shēng


yǒu
yàn
juàn


zhě
shàn


qiē

lái


yánzhě
suǒ


chéng
shēng
jiěyǐn
duó

cóng

yuán

dāng
zhī

shì

zhǒng
shēng

yǒu

zhǒngzhě


chéng
jiù
zuì
shēng
xiàn


zhù

néng
miè

qiē
wéijīng
qín
jiā
xíng
suǒ
shēng
shēn
xīn
zhǒng
zhǒng
láo
juàn

dāng
zhī
shì
míng
xīn


jìng
shēng

zhī


èr
zhěnéng
chéng
shú

qiēdāng
zhī
shì
míng

zhū
míng
chù

ài
qīng
bái
wēi
miào
zhì
jiàn
shēng

zhī


sān
zhěnéng
chéng
shú

qiē
yǒu
qíng

dāng
zhī
shì
míng
liú
zhuǎn
shēng


yǒu
yàn
juàn
shēng

zhīzhě


néng
zhèng
chú
qiǎn
suǒ
huà
yǒu
qíng
suí
suǒ
shēng


qiē

huò


chí

lái
miào
zhèng

yǎn
lìng

jiǔ
zhù


néng
yǐn
méi

lái
shèng
jiào
xiàng

zhèng


néng
zhī
néng
xiǎn
néng
zhèng
chú
miè

dāng
zhī
shì
míng
shàn


lái


yán

shēng

zhīzhě


néng
cūi

qiē
wài
dào

lùn

jīng
jìn
jiān
láo
zhèng
yuàn

dòng

dāng
zhī
shì
míng

chéng
shēng
jiě


yǐn
duó

cóng

yuán
shēng

zhīshì


suǒ
yǒu

qiē


suǒ
zuò

jiē
wéi

shì

shēng


zhī
suǒ
shè
shòu

yún


qiē


suǒ
zuò

wèi

ān

ér


rǎn


néng
chéng
shú

qiē
néng
chéng
shú

qiē
yǒu
qíng


chí

lái

shàng
zhèng

cūi


lùn

jīng
jìn
yǒng
měng
zhèng
yuàn

dòng
dāng
zhī

shì

zhēn
shí


chū
èr
xià
liè


sān
chù
zhōngzuì
shēng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |