当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第35卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第35卷(注音)shī

lùn


sān
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù
zhǒng
xìng
pǐnshì

shuō

jué


yún


tuō
nán
yuē

chū
chí

xiāng
fēn
zēng
shàng


zhù

shēng
shè
shòu

xíng
jiàn

zuì
wéi
hòu
yǒu
shí


shè

chéng


dào

guǒ


děng
wéi
shí


zhě
chí

èr
zhě
xiāng

sān
zhě
fēn


zhě
zēng
shàng
zhě
zhù

liù
zhě
shēng


zhě
shè
shòu


zhě


jiǔ
zhě
xíng

shí
zhě
jiàn


yún

míng
chí

wèi
zhūchéng
zhǒng
xìng
zuì
chū

xīn
qiē


fēn


shì
míng
wéi
chí


zhūchéng
zhǒng
xìng

wéi
suǒ

zhǐ

wéi
jiànyǒu
suǒ
kān
rén
yǒu

shì


néng
zhèng

shàng
zhèng
děngshì

shuō


chéng
zhǒng
xìng

wéi
zhū


kān
rén
xìng
chí


zhū


zuì
chū

xīn

wéi
suǒ

zhǐ
wéi
jiàn
shī
jiè
rěn
jīng
jìn
jìng

huì


liù

luó

duō

liáng
zhì
huì

liángqiē


fēn


néng
qín
xiū
xué

shì

shuō

zuì
chū

xīn

wéi
zhū


xíng
jiā
xíng
chí


zhūqiē
suǒ
xíng


fēn


wéi
suǒ

zhǐ
wéi
jiànyuán
mǎn

shàng
zhèng
děngshì

shuō


qiē
suǒ
xíng


fēn


wéi
suǒ
yuán
mǎnchí

zhù

zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng


suī
yǒu

xīn

xíng
jiā
xíng
wéi
suǒ

zhǐ

dìng

kān
rén
yuán
mǎn

shàng
zhèng
děngyóu

dào

suī
wèi

xīn
wèi
xiū


suǒ
xíng
jiā
xíng

ruò
yǒu
zhǒng
xìng
dāng
zhī
wàng

ér

míng
chí

yòu
zhù
zhǒng
xìngluó

ruò


xīn

xiū


suǒ
xíng
jiā
xíng
suī
yǒu
kān
rén
ér


zhèng

shàng

xiāng
wéi
dāng
zhī

zhèng

yòu

zhǒng
xìng

shuō
míng
chí


míng
wéi
zhù

míng
wéi
yīn


míng
wéi


míng
jiēmíng
qián
dǎo

míng
shè
zhái


shuō
zhǒng
xìng
zuì
chū

xīn

suǒ
xíng
jiā
xíng
yīng
zhī

ěr
yún

zhǒng
xìng

wèi
lüè
yǒu
èr
zhǒng


běn
xìng
zhù
zhǒng
xìng

èr

suǒ
chéng
zhǒng
xìng

běn
xìng
zhù
zhǒng
xìng
zhě

wèi
zhū


liù
chù
shū
shēng
yǒu

shì
xiāng

cóng

shǐ
shì
zhǎn
zhuǎn
chuán
lái

ěr
suǒ


shì
míng
běn
xìng
zhù
zhǒng
xìng

suǒ
chéng
zhǒng
xìng
zhě

wèi
xiān
chuàn

shàn
gēn
suǒ

shì
míng

suǒ
chéng
zhǒng
xìng


zhōng


èr
zhǒng
jiē


yòu

zhǒng
xìng

míng
zhǒng


míng
wéi
jiè

míng
wéi
xìng

yòu

zhǒng
xìng
wèi

chéng
guǒ
shuō
míng
wéi


wèi
yǒu
guǒchéng
guǒ
shuō
míng
wéiguǒruò
zhū


chéng
jiù
zhǒng
xìng

shàng
guò

qiē
shēng
wén

jué


kuàngqiē
yǒu
qíng

dāng
zhī
zhǒng
xìng

shàng
zuì
shēng

lüè
yǒu
èr
zhǒng
jìng


fán
nǎo
zhàng
jìng

èr
suǒ
zhī
zhàng
jìng


qiē
shēng
wén

jué
zhǒng
xìng

wéi
néng
dāng
zhèng
fán
nǎo
zhàng
jìng


néng
dāng
zhèng
suǒ
zhī
zhàng
jìngzhǒng
xìng

néng
dāng
zhèng
fán
nǎo
zhàng
jìng


néng
dāng
zhèng
suǒ
zhī
zhàng
jìng

shì

shuō
yán
wàng


qiē

shàng
zuì
shēng


yóu

shì

dāng
zhī


shēng


qiē
shēng
wén

jué


děng
wéizhě
gēn
shēng

èr
zhě
xíng
shēng

sān
zhě
shàn
qiǎo
shēng


zhě
guǒ
shēng

yán
gēn
shēng
zhě

wèi
zhū


běn
xìng

gēn

jué
zhōng
gēn
shēng
wén
ruǎn
gēn

shì
míng
gēn
shēng

yán
xíng
shēng
zhě

wèi
zhūnéngnéng

ān


liàng
zhòng
shēng

āi
mǐn
shì
jiān
lìng
zhū
tiān
rén
huò

shēngān


shēng
wén

jué
wéi
xíngshì
míng
xíng
shēng
shàn
qiǎo
shēng
zhě

shēng
wén

jué

yùn
jiè
chù
yuán

chù
fēi
chù
zhōng
néng
xiū
shàn
qiǎo


qiē
míng
chù
néng
xiū
shàn
qiǎo

shì
míng
shàn
qiǎo
shēng

yán
guǒ
shēng
zhě

shēng
wén
néng
zhèng
shēng
wén
jué
néng
zhèng

jué

néng
zhèng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sānshì
míng
guǒ
shēng
yòu
zhū


yǒu
liù

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

yóu

xiāng

lìng

liǎo
zhī
zhēn
shìwèi
shī

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

jiè
rěn
jīng
jìn
jìng

huì

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

yúnshī

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

wèi
zhū


běn
xìng

shī

zhū
xiàn
yǒu
kān
suǒ
shī


héng
cháng

jiān
xìng
néng


píng
děng
fēn


xīn

shīzhuī
huǐ

shī

suī
shǎo
ér
néng
jūn


huì
shī
guǎng
广

ér
fēi
xiá
xiǎo

suǒ
huì
shī
shēn
huái
怀
cán
chǐ

cháng
hǎo
wéi

zàn
shī
quàn
shī

jiàn
néng
shī
zhě
xīn
huái
怀

yuè


zhū
zūn
zhòng


宿

tián
yīng
gōng
yǎng
zhě

cóng
zuò
ér

gōng
jìng
fèng
shī


shì

shì
yǒu
qíng

zuì


shì
zhōng

ruò
qǐng

qǐng


wéi
shuō

ruò
zhū
yǒu
qǐng


wáng
zéi

shuǐ
huǒ
děng

shī


wèi

néng

zhǒng
zhǒng
cháng


zhōng
suí
shòuwèi
cháng
chà
wéi

ruò


zhài
zhōng


kuáng


gòng
cái
suǒwǎngzhǒng
zhǒng


zhēn
zhū
liú
li
luó
bèi


shān

jīn
yín
děng
bǎo

shēng

zhōng
xīn

dǎo
zhě

néng
zhèng
kāi

shàng

lìng


wǎngkuàng
dāng

wéi


xìng
hǎo

guǎng
广

cái
wèi
qiē
guǎng
广


cái
xīn
hǎo
shòu
yòngshì

fēi
xiá
xiǎo
mén


zhū
shì
jiān
jiǔ

chàng

zhǒng
zhǒng
biàn
xiàn
dān
zhuó
shì
zhōngyàn
shè
shēn
shēng
cán
kuìcái
bǎo
shàng

tān
zhuó


kuàng
xiǎoshì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi


shī

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

yúnjiè

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

wèi
zhū


běn
xìng
chéng
jiù
ruǎn
pǐn

shàn

shēn

bào
è


zhū
yǒu
qíng


sǔn
nǎo

suī
zuò
ènéng
huǐ

cháng
xíng
chǐ
kuì

shēng
huān
dāo
zhàng
shǒu
kuài
děng
shì
nǎo
hài
yǒu
qíng


zhū
zhòng
shēng
xìng
cháng

ài


suǒ
yīng
jìng
shí

fèng
yíng


zhǎng
wèn
xùn
xiàn
qián

bài
xiū

jìng


suǒ
zuò

jié
fēi
wéi

dùn

shàn
shùn

xīn

cháng
xiān
hán
xiào
shū
yán
píng
shì

yuǎn

pín

xiān
yán
wèn
xùn


ēn
yǒu
qíng

zhī
ēn
zhī
bào


lái
qiú
zhě
cháng
xíng
zhì
zhíchǎn
kuáng
ér
tuī
xiè
zhīqiú
cái


fēi
bào

xìng
cháng


xiū
zhū

xiū

shàng
néng
jiǎng
zhù

kuàng


wéi

ruò
jiàn
ruò
wén

suǒ
shòu


suǒ
wèi
shā


jié
chuí


huǐ

xié


shì
děng

guò


shòu

zhòng


shòu


zhòng
hòu
shì


shǎo
zuì
zhōng
shàng
shēn
jiànkuàng
duō
zuìzhǒng
zhǒng
suǒ
yīng
zuò
shì

suǒ
wèi
shāng
nóng
fàng

shì
wáng
shū
yìn
suàn
shù

shàn

zhèng
sòng

zhuī
qiú
cái
bǎo

shǒu

chǔ


fāng
biàn
便
chū
shè
shī

hūn
yīn

huì


shì

qiē


shì
zhōngtóng
shìzhǒng
zhǒng
dǒu
sòng
zhèng
jìng

huò

suǒ
yǒu

xiāng
nǎo
hài

néng
lìng


shòu
zhū

nǎo


shì

qiē
fēi

shì
zhōng


tóng
shì

shàn
néng
zhì
zhǐ
suǒ

yīng
zuò
wèi
shí
zhǒng
è

shàn

dào


wéi

mìng
shàn
shùn


tóng
rěn
tóng
jièshì

suí

suǒ


fèi

suǒ
zuò
ér
wéi
chéng
bàn


xīn
wēn
rùn

xīn
chún
jìng

huì
xīn
hài
xīn

jiǔ
xiāng


suí
shēng
suí
shè

xián
shàn
xīn

zūn
zhòng
shí


kuáng
huò

qīnhǎo


qīng
ěr
shuō

xiāng
yīng

yán

cháng
róu
ruǎn

yǒu

guǎngtóng

shàng


yán

kuàng


suǒ
jìng
ài
yǒushí
zànshì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi


jiè

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

yúnrěn

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

wèi
zhū


xìngsuǒ
zāo

ráohuì
hài
xīn


fǎn
bào

ruò

jiàn
xiè

néng

shòu

zhōng

jié
hèn

jiǔ
huái
怀
yuàn


shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi


rěn

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

yúnjīng
jìn

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

wèi
zhū


xìng


qiào
qín

xīng
wǎn
mèi

shēn
dān

shuì
mián
suǒ
zuò
shì
yǒng
jué

wéi

shēng
xiè
dàifāng
biàn
便
yào
lìng
jīu
jìng

fán
suǒ
shī
wéi

qiē
shì

jiān

jué
dìng

ruò
wèi
jiē
zuò
wèi
jiē
jīu
jìng

zhōng

zhōng
jiān
xiè
fèi
tuì
退zhū
guǎng
广
zhōng
xīn

qiè
ruòqīng
miè

yǒng
měng
xīn


jīn
yǒu

néng
zhènghuò


zhòng
huò


rén
gòng
xiāng

lùn

huò

zhǒng
zhǒng
nán
xíng
shì

jiē

wèi
dàn
néng
yǐn
shì

zhōng
shàng

shēn
juàn


kuàng
xiǎo
shì


shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi


jīng
jìn

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

yúnjìng


luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

wèi
zhū


xìng
néng
shěn

weí

duō
sǎn
luàn

ruò
jiàn
ruò
wén
ā
liàn
ruò
chù
shān
yán
lín
sǒu
biān
rén

xiá


è
zhòng
shēng

suí
shùn
yàn


biàn
便
shēng
shì
niàn

shì
chù
ān

chū

yuǎn


cháng

chū


yuǎn

suǒ
shēn
shēng
ài


xìng

fán
nǎo
zhū
gài
qīng
wēi

zhòng
léi
ruò
zhì
yuǎn

chù

liàngxīn


wéi
zhū
è
xún

zhī
suǒ
chán
rǎoyuàn
pǐn
shàng
néng


ān
zhù

xīn

kuàng

qīn
pǐn

zhōng
yōng
pǐn

ruò
jiàn
ruò
wén
yǒu

zhòng
shēng
wéi
zhǒng
zhǒng

zhī
suǒ

nǎobēi
xīnzhòng
shēng
suí
néng
suí


fāng
biàn
便


lìng

zhòngzhū
zhòng
shēng
xìng


shī


ān


qīn
zhǔ
shuāi
wáng
sàng
shī
cái
bǎo
shā

jìn
bìn
děng
zhū

nán
zhōng

néng
ān
rěn


xìng
cōng
mǐn


néng
shòu
néng
chí
néng

chéng
jiù
niànjiǔ
suǒ
zuò
suǒ
shuō
shì
zhōng

néng
lìng
shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi


jìng


luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

yúnhuì

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

wèi
zhū


chéng

shēng
huì

néng


qiē
míng
chù
jìng
jiè

xìng

wán
dùn
xìng

wēi
mèi
xìng


chī

biàn
fàng

chù
yǒu

shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi


huì

luó

duō
zhǒng
xìng
xiāng

yīng
zhī
shì
míng
néngzhǒng
xìng

xiāng

jué
dìng
shí

wéi

shì
zūn
jīu
jìng
xiàn
jiàn
yóu
zhū


suǒ
yǒu
zhǒng
xìng
xìng


shì
gōng

xiāng
yīng

chéng
jiù
xián
shàn
zhū
bái
jìng


shì

néng

nán

zuì
shēng

dòng

shàng

lái
guǒ
wèi

wéi
zhèng

yīn
yīng
zhèng
dào
yīng

zhǒng
xìngnǎi
zhì
wèi
wéi
bái

xiāng
wéi

suí
fán
nǎo

ruòzhī
suǒ
rǎn

xìng


shì
bái

xiāng
yīng

ruò
bèi
rǎn


shì
bái

jiē

xiǎn
xiàn

huò


shí
shēng
zhū
è
suī
shēng
zhū
è

zhōng

yóu
zhǒng
xìng

yīng
zhī


shēng
è

zhě
yǒu

chà
bié

wèijiǔ
chù
shēng


huò
shí
shí
jiān
shēng
zhū
è


suī
zàn
shēng


néng
jiě
tuō

suī
zài
è

ér

shòu

měng


shòuyǒu
qíng
shēng
è

zhě

suī
chù
wēi

ér
néng

shēng
zēng
shàng
yànshēng
è

shòu

yǒu
qíng
shēn

bēi
xīn


shì
děng
shì
jiē
yóu
zhǒng
xìngbēi
yīn
zhī
suǒ
xūn


shì

dāng
zhī
zhǒng
xìngshēng
è


ránshēng
è

zhě
yǒu

chà
bié


děng
míng
wéi
zhǒng
xìng


bái

xiāng
wéi

suí
fán
nǎo

wèi
fàng

zhě
yóu
xiān
chuàn

zhū
fán
nǎo


xìng
chéng
měng

cháng
shí
fán
nǎo

shì
míng


suí
fán
nǎo
xìng

yòu

chī
zhě

shàn
qiǎo
zhě


è
yǒu

shì
míng

èr
suí
fán
nǎo
xìng

yòu
wéi
zūn
cháng

zhǔ
wáng
zéi

yuàn

děng
suǒ


zhě
zài

xīn

luàn

shì
míng

sān
suí
fán
nǎo
xìng

yòu

shēng

yǒu
kuì

zhě

liàn
shēn
mìng

shì
míng


suí
fán
nǎo
xìng
yòu
zhū


suī

zhǒng
xìng

yóu

yīn
yuán

néng

zhèng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān
děng
wéi


wèi
zhū


xiān
wèi
zhí

zhūzhēn
shàn
zhī
shí
wéi
shuōdiān
dǎo
dào


shì
míng
wéi


yīn
yuán

yòu
zhū


suī

shàn
yǒu
wéi
shuō
zhèng
dào

ér
diān
dǎo
zhí

zhū


zhèng
suǒ
xué
zhōng
diān
dǎo
xiū
xué


shì
míng
wéi

èr
yīn
yuán

yòu
zhū


suī

shàn
yǒu
wéi
shuō
zhèng
dào


zhū


zhèng
suǒ
xué
zhōng

dǎo
xiū
xué

ér

jiā
xíng
fāng
biàn
便
màn
huǎn
xiè
dài
lǎn
duò


chéng
yǒng
měng
chì
rán
jīng
jìn


shì
míng
wéi

sān
yīn
yuán

yòu
zhū


suī

shàn
yǒu
wéi
shuō
zhèng
dào


zhū


zhèng
suǒ
xué
zhōng

dǎo
xiū
xuéjiā
xíng
yǒng
měng
jīng
jìn

rán
zhū
shàn
gēn
yóu
wèi
chéng
shú
liáng
wèi

yuán
mǎn

wèi

cháng
shí


suǒ
yǒu


fēnshì
míng
wéi


yīn
yuán


shì


suī
yǒu
zhǒng
xìng

yīn
yuán
què


néng

zhèng

shàngruò

yīn
yuán
biàn
便
néng

zhèng

ruò

zhǒng
xìngluó

suī
yǒu

qiē

qiē

qiē
zhǒng
dāng
zhī
jué
dìng

zhèng


běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù


xīn
pǐn

èr
zuì
chū

xīn

zhū


suǒ
yǒu
zhèng
yuàn

shì
chū
zhèng
yuàn

néng
shè
shòu


zhèng
yuàn

shì


xīn

chū
zhèng
yuàn
wéi


xìng

yòu
zhūzhèng
yuàn
xīn
qiú


shíshì
xīn
shuō

shì
yán

yuàn

jué
dìng
dāng
zhèng

shàng
zhèng
děngnéng
zuò
yǒu
qíng

qiē
jìng
ān
chù
jīu
jìng
niè
pánlái
guǎng
广

zhì
zhōng


shì

xīn
dìng


qiú

shàng
qiú
néng
zuò
yǒu
qíngshì


xīn

dìng

qiú
wéi

xíng
xiāng

yòu
zhū


yuán

yuán
yǒu
qíng

qiēxīn

qiú

fēi

suǒ
yuán

shì


xīn

zhū
yǒu
qíng

qiē


wéi
suǒ
yuán
jìng

yòu
zhū


zuì
chū

xīn

néng
shè

qiē


fēn

shū
shēng
shàn
gēn
wéi
shàng
shǒu


shì
shàn

shàn
shì
xián

xián
shì
miào

miào

néng
wéi

qiē
yǒu
qíng
chù
suǒ
sān

è
xíng

gōng

xiāng
yīng

yòu
zhū


zuì
chū

xīn
suǒ

zhèng
yuàn
qiē

qiú
shì
jiān
chū
shì
jiān

miào
shàn
zhèng
yuàn

zuì
wéi


zuì
wéi

shàng


shì
yīng
zhī
zuì
chū

xīn
yǒu

zhǒng
xiāng


zhě

xìng

èr
zhě
xíng
xiāng

sān
zhě
suǒ
yuán


zhě
gōngzhě
zuì
shēng
yòu
zhū


chū

xīnmíngshàngzài

chéng
zhū


shùshì

yán
shuō
dào


shì


xīn


suǒ
shè

yòu
zhū


yào

xīn


fāng
néng
jiàn


zhèng

shàng
zhèng
děngfēi
wèi

xīn

shì


xīn
néng
wéi

shàng


gēn
běn
yòu
zhū


bēi
mǐn

qiē
yǒu

zhòng
shēng

wéi


xīn

shì


xīn
shì
bēi
děng
liú

yòu
zhūchū

xīn
wéi
suǒ

zhǐ
wéi
jiàn


qiē


fēn


zuò

qiē
yǒu
qíng
xué
zhōng

jiē
néng
xiū
xué

shì


xīn
shì
zhū


xué
suǒ

zhǐ


shì
yīng
zhī
zuì
chū

xīn
shì


shè


gēn
běn

bēi
děng
liú
xué
suǒ

zhǐ
yòu
zhū


zuì
chū

xīn
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒng
chū

èr

yǒng
chū

yán
yǒng
chū
zhě

wèi

xīn


jìng
suí
zhuǎn


tuì
退
huán


yǒng
chū
zhě

wèi

xīnsuí
zhuǎn
ér

tuì
退
huánxīn
tuì
退

yǒu
èr
zhǒng


zhě
jīu
jìng

èr

jīu
jìng

jīu
jìng
tuì
退
zhě

wèi

tuì
退


néng


qiú


xīn


jīu
jìng
zhě

wèi
tuì
退

hòu
shù
shù
gēng

qiú


xīn

dāng
zhī


zuì
chū

xīn
yóu

zhǒng
yuán

yīnyún


yuán

wèi
shàn
nán

huò
shàn

rén

ruò
jiàn
zhū


zhū


yǒushèn


yǒu
shén
biàn
wēi


huò
cóng

xìn
wén

shì
shì


jiàn
wén

biàn
便
zuò
shì
niàn


shàng
wēi


lìng
ān
zhù
zhě

xiū
xíng
zhě
chéng
jiù

shì
suǒ
jiàn
suǒ
wén
shén
biàn
wēi


yóu

jiàn
wén
zēng
shàngshēn
shēng
xìn
jiě

yīn


xīn

shì
míng


chū

xīn
yuán

huò
yǒu

lèi

suī

jiàn
wén

qián
suǒ
shuō
shén
biàn
wēi


ér
wén
xuān
shuōshàng
zhèng
děng


wēi
miào
zhèngcáng
jiào

wén

shēn
xìn

yóu
wén
zhèngshēn
xìn
zēng
shàng

lái
zhì
shēn
shēng
xìn
jiě

wéi


lái
wēi
miào
zhì
xīn

shì
míng

èr
chū

xīn
yuán

huò
yǒu

lèi

suī

tīng
wén

shàng
zhèng


ér
jiàn

qiē


cáng

jiāng

miè
méi

jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàncáng

jiǔ
zhù

shì

néng
miè

liàng
zhòng
shēng
yīng
zhù
chí


cáng
xīn

wéi
miè

liàng
zhòng
shēngyóu
wéi

chí


cáng

zēng
shàng

lái
zhì
shēn
shēng
xìn
jiě

wéi


lái
wēi
miào
zhì
xīn

shì
míng

sān
chū

xīn
yuán

huò
yǒu

lèi

suī

guān
jiàn
zhèng


miè

ér


jié

shì

shí

jiàn
zhū
zhuó
è
zhòng
shēng
shēn
xīn
shí
suí
fán
nǎo
zhī
suǒ
nǎo
luàn

wèi
duō

chī
duō

cán
kuì

duō
zhū
qiān

duō
zhū
yōu


duō
zhū

zhòng
duō
zhū
fán
nǎo

duō
zhū
è
xíng
duō
zhū
fàng


duō
zhū
xiè
dài
duō
zhū

xìn

jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


zhuó
è
shì

jīn
zhèng


zhū
suí
fán
nǎo
suǒ
nǎo
luàn
shí

néng

xià
liè
shēng
wén

jué


xīn
zhě
shàng
nánkuàng


shàng
zhèng
děng


néng

xīn
zhě


dāng
yīng
xīn

lìng

è
shì

liàng
yǒu
qíng
suí
xué

yuàn

yóu
jiàn

jié
nán


xīn
zēng
shàngshēn
shēng
xìn
jiě

yīn


xīn

shì
míng


chū

xīn
yuán

yún


yīn

wèi
zhū


zhǒng
xìngshì
míng


chū

xīn
yīn

yòu
zhū


làishàn
yǒu
shè
shòu

shì
míng

èr
chū

xīn
yīn

yòu
zhūzhū
zhòng
shēng
duō

bēi
xīn

shì
míng

sān
chū

xīn
yīn

yòu
zhū
cháng
shí
zhǒng
zhǒng
měng


jiān

quē
shēngnán
xíng

xíng


yǒu
qiè
wèi

shì
míng


chū

xīn
yīn

ruò
zhū


liù
chù
shū
shēng
cóng

shǐ
shì
zhǎn
zhuǎn
chuán
lái

ěr
suǒ


dāng
zhī
shì
míng
zhǒng
xìngyóu

zhǒng
xiāng

dāng
zhī


shàn
yǒuwèi
zhū


suǒ

shàn
yǒu

xìng


dùn
cōng
míng
xiá
huì

duò
è
jiàn

shì
míng


shàn
yǒuyòu
zhū


suǒ

shàn
yǒu

zhōng

jiào
rén
xíng

fàng
shòu

zhū
fàngshì
míng

èr
shàn
yǒuyòu
zhū


suǒ

shàn
yǒu

zhōng

jiào
rén
xíng

è
xíngshòu

zhū
è
xíng


shì
míng

sān
shàn
yǒuyòu
zhū


suǒ

shàn
yǒu

zhōng

quàn
shè
zēng
shàng
xìn

shòu
xué
jīng
jìn
fāng
biàn
便
gōng


ér

quàn
xiū
xià
liè
xìn

shòu
xué
jīng
jìn
fāng
biàn
便
gōng


suǒ
wèi
zhōng

quàn
shè

chéng
quàn
xiū
èr
chéng

quàn
shè
xiū
huì
quàn
xiū

huì

quàn
shè

huì
quàn
xiū
wén
huì

quàn
shè
wén
huì

quàn
xiūquàn
shè
shī
luó
quàn
xiū
huì
shī

zhōng

quàn
shè

shì
děng
lèi
zēng
shàng
gōng


ér

quàn
xiū

shì
děng
lèi
xià
liè
gōng


shì
míng


shàn
yǒuyóu

yīn
yuán
dāng
zhīzhū
zhòng
shēng
duō

bēi
xīn

wèi
zhū


suī
yǒu
shí
fāng

liàng

biān


shì
jiè

ér
shēng
yǒu

zhū
shì
jiè
zhōng


zhōng
héng
yǒu
zhòngfēi

zhòng


huò
shí
jiàn

suí
zāo


chù
duì

qiē

huò
shí
jiàn

suí
zāo


chù
duì

qiē

huò
jiàn


suí
zāo


chù
duì

qiē

huò
jiàn
èr
zhǒng

zāo
cháng
shí
zhǒng
zhǒng
měng


jiān


chù
duì

qiē

rán

zhǒng
xìng
xìng

rén
xiánjìng
chù
suī

chuàn


ér
néng


xià
zhōng
shàng
bēi

yǒu
duàn
jué

yóu

yīn
yuán
dāng
zhīzhū
zhòng
shēng
xiān

bēi
xīncháng
shí
zhǒng
zhǒng
měng


jiān

quē
shēngnán
xíng

xíng
shàng

qiè
wèi


kuàng
xiǎo


wèi
zhū


xìng

yǒng
jiàn
kān
rěn
yǒu


dāng
zhī
shì
míng


yīn
yuán

yòu
zhū


xìng

cōng
mǐn
néng
zhèng

weí

dāng
zhī
shì
míng

èr
yīn
yuán

yòu
zhū


néng


shàng
zhèng
děng


chéng
jiù
shàng
pǐn
qīng
jìng
xìn
jiě

dāng
zhī
shì
míng

sān
yīn
yuán

yòu
zhūzhū
zhòng
shēng
chéng
jiù
shàng
pǐn
shēn
xīn
bēi
mǐn

dāng
zhī
shì
míng


yīn
yuán

yún

zhěèr
zhěsān
zhě
yīnzhě
jiā
xíng


wèi
zhū


yóu

gōng

néng


shàng
zhèng
děng


shēn
shēng
ài


shì
míng


chū

xīn


yòu
zhū


yóu

gōng

néng


shàng
zhèng
děng


shēn
shēng
ài


shì
míng

èr
chū

xīn


yòu
zhū宿


chéng
xiāng
yīng
shàn


jīn
zàn

jiàn
zhū
huò
zàn

wén
chèn
yáng
zàn
měi


néng

xīn

kuàng

shén

wén

zhèng


shì
míng

sān
chū

xīn


yòu
zhūxiàn

zhōng
qīn
jìn
shàn
shì
tīng
wén
zhèngweí
děng

cháng
shí
xiū

zhǒng
zhǒng
shàn


yóu

jiā
xíngxīn

shì
míng


chū

xīn


ruò
zhūshàng
zǒng
bié

yuán

yīn

huò
yóu


huò
yóu
yīn


huò
zǒng
èr

ér

xīn
zhě

dāng
zhī

xīn
jiān


dòng

huò
yóu


huò
jiā
xíng


huò
zǒng
èr

ér

xīn
zhě

dāng
zhī

xīn

jiānfēi

dòng
yǒu

yīn
yuán
néng
lìng


tuì
退


xīn


děng
wéizhǒng
xìngèr
è
yǒu
suǒ
shè

sān

zhū
zhòng
shēng
bēi
xīn
wēi

cháng
shí
zhǒng
zhǒng
měng


jiān

quē
shēngnán
xíng

xíng


xīn

shēng
qiè
wèi
jīngshì

zhǒng
xīn
tuì
退
yīn
yuán


shàng

xīn

yīn
xiāng
wéi

guǎng
广
biàn

xiāng

qián
yīng
zhī
zuì
chū

xīn
jiānlüè
yǒu
èr
zhǒng

gòng
shì
jiān
shèn

děng
wéi
èr


zhě
shè
zhū
zhòng
shēng
jiē
wéi
juàn
zhǔ

èr
zhě
shè
juàn
zhǔ
guò
suǒ

néng
rǎn

shè
juàn
zhǔ
guò
yǒu

èr
zhǒng

wèi

juàn
zhǔ
ráo

sǔn
jiǎn
rǎn

wéi
shùn


shì
èr
shì


jiē


zuì
chū

xīn
jiān

zhū
zhòng
shēng


èr
zhǒng
shàn
shēng
zhě

èr
zhě
ān
zhě

wèi

cóng

zhū

shàn
chù


zhòng
shēng
ān
zhì
shàn
chù
ānzhě

wèi

pín
kuì
zhū
zhòng
shēng
suǒ

rǎn

xīnzhǒng
zhǒng
ráo
zuì
chū

xīn
jiānyǒu
èr
jiā
xíng
jiā
xíng

èr
zhèng
xíng
jiā
xíngjiā
xíng
zhě

wèiān

zēng
cháng

zhèng
xíng
jiā
xíng
zhě

wèinéng

chéng
shú


jiā
xíngzhòng
shēng
suí
néng
suí


qián
suǒ
shuō


jiā
xíng

ān

jiā
xíng

zuì
chū

xīn
jiānyǒu
èr
zēng
cháng

shàn

mén


zhě


jiā
xíng

néng
zhèng

shàng
zhèng
děngèr
zhě


jiā
xíng

néng
tuō

qiē
yǒu
qíng
zhòngèr
zēng
cháng

shàn

mén


shì
èr
zhǒng

shàn


èr
zhǒng

liàng

shàn

cáng
dāng
zhī

ěr

zuì
chū

xīn
jiān
yóu
chū

xīn
qiúsuǒ
shè
shàn

qiē
suǒ
shè
shàn


yǒu
èr
zhǒng
shēng


zhě
yīn
shēng

èr
zhě
guǒ
shēng

wèi
zhū


suǒ
shè
shàn


jiē
shì

shàng
zhèng
děng


néng
zhèng
yīn


suǒ
zhèng

shàng
zhèng
děng


shì

guǒ

qiē
shēng
wén

jué
suǒ
shè
shàn

shàng
wéi
shū
shēng


kuàngqiē
yǒu
qíng
suǒ
shè
shàn


shìsuǒ
shè
shàn

qiē
suǒ
shè
shàn


yīn
guǒ

shēng

zuì
chū

xīn
jiānlüè
yǒu
èr
zhǒng

xīn
shēngzhě
chūxīnshì
zhòng
shēng
zūn
zhòng

tián


qiē
zhòng
shēng
jiē
yīng
gōng
yǎng


zuò

qiē
zhòng
shēngèr
zhě
chūxīnnéng
shè
shòu

nǎo
hài


yóuchéng
jiù

shì

nǎo
hàibèi
lún
wáng

suǒ
shǒu


yóu


shì

suǒruò
qǐn
ruò

ruò

mèn
děng

qiē
wǎng
liǎng
yào
chā
zhái
shén
rén
fēi
rén
děng

néng
rǎo
hài

yòuzhuǎn
shòu

shēng

yóu

shì

suǒ
shè
chí

shǎo
bìng

bìng


wéi
cháng
shí
zhòng
bìng
suǒ
chù


zhū
zhòng
shēng
suǒ
zuònéng

shēn

yǒng
měng
ér
zuò

cháng
wéi
zhòng
shēng
xuān
shuō
zhèng


shēn


juàn
niàn

wàng
shī
xīn

láo
sǔnběn
xìng
zhù
zhǒng
xìng
shí


qiē

zhòng
xìng

wēi
xīn

suǒ
yǒu

zhòng
zhuǎn

qīng
wēi

wèi
shēn

zhòng

xīn

zhòng

ruò

zhòng
shēng
wéi


miè


zāi
héng

suǒ
yòng

yàn
zhòu

míng
yòng
zhī
shàng
lìng
yǒu
yàn


kuàng
yàn
zhě

chéng
jiù
zēng
shàng
róu

rěn


néng
rěn

nǎo

nǎojiàn

xiāng
nǎo
shēn
shēng
bēi

nǎo
fèn
忿

chǎn
děng
zhū
suí
fán
nǎo

jiē
néng
cūi

lìng
shì
wēi


huò
zàn
xiàn
xíng

néng
chú
qiǎn

suí
suǒ

zhǐ
guó

chéngzhōng
suǒ
yǒu
kǒng

dǒu
zhèng

jǐn
guò
shī
fēi
rén
suǒ
zuò


zāi
héng

wèishè

xún
miè

yòu

zuì
chū

xīnhuò


shí
shēng

è


luò
jiā
zhōng

duō
fēnluò
jiājiě
tuō

shòu
xiǎo

shòu
shēng

yàn
shòu

zhū
zhòng
shēng
děng


bēi
xīn


shì

qiē
jiē
yīn
shè
shòu

nǎo
hài


zuì
chū

xīn
jiān
yóu
néng
shè
shòu

nǎo
hài


biàn
便

lǐng
shòu

shì
děng
lèi
zhòng
duō
shēng

běn

fēn
zhōng
shí

chū
chí


chù
pǐn

sān
zhī


shì
xīn


yún

xiū
xíng
zhū


xíng

lüè
shuō


ruò
suǒ
xué
chù
ruò

shì
xué
ruò
néng
xiū
xué


shì

qiē
zǒng
shè
wéi

míng


xíng
shì
zhū
chù
xué

wèi

chù
xué

yún


chù


tuō
nán
yuē
shí

wēi

shú
yǒu
qíng

chéng
shúchù
chù

èr


chù

sān
zhēn
shí

chù


wēi

chù


chéng
shú
yǒu
qíng
chù

liù
chéng
shúchùshàng
zhèng
děng


chù
yún

chù

wèi
lüè
yǒu
shí
zhǒng


chún

èr
gòng

sān


zhǒng
lèi


ān

zhǒng
lèi


yīn
shè

liù
guǒ
shèshìshì

jiǔ

jìng

shí


jìng
yúnchún
gòng

wèi
zhūchún

yīng
zhī
yīng
duàn
wéi
yuè

shùnsuǒ

yīng
qín
xiū
xué

yuè
suí
shùn


zhōngchún


yīng
zhī
yīng
duàn
zhě

wèi
wéi


qiú
cái
shòu
yòng

huò
wéi
lìn

suǒ
shuō
jiào

zhuī
fǎng
访
shòu
chí

huò
wéi
shēng
tiān
shòu
tiān
kuài

shòu
chí
jìn
jiè


qín
jīng
jìn
xiū

dìng
huì

huò
qiú
shì
jiān
yǒu
rǎn
guǒ
bào

wéi
shì
cái
shí
gōng
jìng
gōng
yǎng
zhū

zhì
duō

huò
tān

yǎng

wéi

yǎng


shuō
zhǒng
zhǒng

yǒushí
gōng


kuáng
huò


zhāo


yǎng

huò

tān

zuò

tóng

wéi

shǐ
使


fēi

shè
zhòng


zhèng


jiǎo
shè
fāng
biàn
便


yǒu
qíng

lìng


suǒ
miǎn
wéi
tóng


huán

shè
shòu
wéi

tóng
yǒu
qíng
lìng
tuōhuán


zhí
chéng

shì
yǒu
qíng
lìng


suǒ
jiě
tuō
zhǒng
zhǒng
zhì


wèi

huán

shè

lìng
ruò
zhū


dān
zhuó
zhū
dìng
xiàn


zhù


shè

weí

zhòng
shēng
shì

dāng
zhī

děng
míng
chún


shì
chún


xíng

yīng
zhī
yīng
duàn

ruò
zhū


huò
bēi
wéi
shǒu

huò
wéi
huí
xiàng

shàngwéi
shēng
tiānqiē
shí
xiū
shī
rěn
děng

dāng
zhī
shì
míng


gòng


yòu
chú

qián
suǒ
shuō
zhū
xiāng
qiē


xiāng
wéi
suǒ
yǒu


zhū


xíng

dāng
zhī
jiē
míng


gòng


yīng
qín
xiū
xué


zhōngchún


yīng
zhī
yīng
duàn
zhě

wèi

xié
jiàn
xiū
xíng
shī
děngyīn
jiàn


guǒ
jiàn
huǐ
fàn
shī
luó

yuǎn

zhèng
xíng
wéi

shuō


ruò
zhūzhū
jìng

shàn
qiǎo
huí
zhuǎn


chāo
xià

ér
gēng
shè
shòu
xià

bái


wèi


néng
ān
zhù
jìng


yóu
bēi
yuàn

shè
zhū
jìng


suí

suǒ

huán
shēng

jiè

yòu
zhū

zài


shí
fāng
jiè
zhǒng
zhǒng
biàn
huà

zuò
zhū
zhòng
shēng
zhǒng
zhǒngyòu
zhū
móu


shì

bàn


zhǐ

lái


wèi
děng
suǒ
yǒu

qiē

gòngbiàn

shí
fāng

liàng
zhòng
shēng

néng
zuò

liàngshì

dāng
zhī

děng
míng
chún
shì
suǒ
shuō
chún


xíng
qián
suǒ
shuō
èr
zhǒng
yīng
zhī
yīng
duànsuǒ
shuō
chún


xíng
duō
yīng
xiū
xué

yòu
chú

qián
suǒ
shuō
zhū
xiāng
qiē


xiāng
wéi
suǒ
yǒu


zhū


xíng

dāng
zhī
jiē
míng


gòng


yīng
qín
xiū
xué
yún

zhǒng
lèi

lüè
shuō
yīng
zhī
yǒu

zhǒng
xiāngzuì
xiāng

èr
shè
shòu
xiāng

sān

shì
xiāngshì
xiāngmiè
xiāng

ruò
zhū


suǒ
yǒu

néng
ruò
shǎo
ruò
duō
shè
shòu
shàn

zēng
cháng
shàn


huò

lìng

ruò
shǎo
ruò
duō
shè
shòu
shàn

zēng
cháng
shàn


quàn
miǎn
diào

ān
zhì
jiàn


shì
míng
zhǒng
lèi

yǒu
zuì
xiāng

ruò
zhū


néng
yǐn
suǒ
yǒu
ruò

ruò


rǎnhuò
zhòng


huò
zhù
dìng


shì
míng
zhǒng
lèi
néng
shè
shòu
xiāng

ruò
zhūhuò
yǒu

shì
néng
wéi


fēi


shì

huò
yǒu

shì
néng
wéi


fēi


shì

huò
yǒu

shìshì

wéihuò
yǒu

shìshì

fēi
shì

zhǒng
shòu
suí
yīng

dāng
zhī
yún

míng
wéi

zhǒng

shòu

huò
yǒu

shòu
xiàn
zài
shòu


dāng
lái
shì
shòu


shú

huò
yǒu

shòu
xiàn
zài
shòu


dāng
lái
shì
shòu


shú

huò
yǒu

shòu
xiàn
zài
shòu


dāng
lái
shì
shòu


shú

huò
yǒu

shòu
xiàn
zài
shòu


dāng
lái
shì
shòu


shúguǎng
广
biàn

jīng
yīng
zhī

shì
míng
zhǒng
lèi


shì
xiāng

ruò
zhū


suǒ
yǒu
niè
pánniè
pán
shì
chū
shì
jiān
niè
pán
fēn


shì
míng
zhǒng
lèi

miè
lüè
xiāng

dāng
zhī

xiāng
wàng


qiē

shàng
zuì
shēng
yúnān

zhǒng
lèi

lüè
shuō
yīng
zhī


suǒ
shè


děng
zhě
yīn


èr
zhě
shòu


sān
zhě

duì
zhìzhě
shòu
duànzhě

nǎo
hài


yán
yīn

zhě

wèi
èr

pǐn
zhū
gēn
jìng
jiè

ruò

wéi
yīn
shùn

shòu
chù

ruò
zhū
suǒ
yǒu
xiàn

dāng
lái

ài
guǒshì

qiē
zǒng
shè
wéi

míng
wéi
yīn


chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng

yán
shòu

zhě

wèi
dàiyóu
qián
suǒ
shuō
yīn

suǒ
shè
sān
yīn
yuán


yǒu
néng
shè

shēn
xīn
shòu
shēng
míng
wéi
shòu


lüè
shuōyǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
lòu

èr
zhě

lòu


lòu

zhě

xué

xué


yǒu
lòu

zhě

sān
jièyòu


qiē
sān
jièsuí

suǒ
yīng
liù
chù
bié

yǒu

liù
zhǒng

wèi
yǎn
chù
suǒ
shēng
nǎi
zhì

chù
suǒ
shēng


shì
liù
zhǒng

shè
wéi
èr


zhě
shēn


èr
zhě
xīnshí
xiāng
yīng
míng
wéi
shēnshí
xiāng
yīng
míng
wéi
xīn


ruò
duì
zhì

zhě

wèi
yīn
hánděng
shì
shēng

fēi

zhòng
duō
pǐn
lèi
zhǒng
zhǒng

shòu

yóu
néng
duì
zhì

chú
hánděng

shì


miè
shí
shēng


jué

shì

míng
wéi

duì
zhì


miè
xiǎng
shòu
dìng
míng
shòu
duànnǎo
hài

yīng
zhī
lüè
shuō

yǒu

zhǒng


chūèr
yuǎnsān

jìngsān
zhèng
xìn
shè
jiā


fēi
jiā

jiě
tuō
fán
lóng

jiā


zhǒng
zhǒngmíng
chū


duàn
chú
zhū

è

shàn


zhèng
chū
jìng


shēngmíng
yuǎn
èr
jìng


shàng
zhū
dìng
xún

zhǐ


míng

jìngqiē
fán
nǎo

jìng
suǒ
zhī
shì

shí
děng
juémíng
wéi
sān

zhōng
yīn

shì

yīn

shuō
míng
wéi


fēi

xìngzhōng
shòuxìng

shuō
míng
wéi


fēi

yīnduì
zhì


zhòng


qiǎn
zhòng


shuō
míng
wéi


fēi

yīn


fēi

xìngshòu
duàn

fēi

yīn

fēi

xìngfēi

qiǎn
zhǒng
zhǒngshuō
míng
wéi


rán

shēng


zhū
suǒ
yǒu
shòu
jiē

shì


zhù
miè
dìng
shí

shēng


zàn
shí

jìng


míng
wéinǎo
hài

suǒ
shè
zuì
hòu
sān
yóu
dāng
lái
shì

shēng


yǒng

mièxiàn

zhōng

zài
suǒ

zhū
fán
nǎo
pǐn

qiē

zhòng
yǒng

miè


shuō
míng
wéi


zhū

suǒ
yǒu

nǎo
hàizuì
hòu

néng
suí
shùn


shì

fēn


néng
yǐndāng
zhī

míng

nǎo
hài


zhōng


niàn

zhòng
shēng
yǒu


pǐn
suǒ
yǒu
ān


zhōng

niàn
pǐn
suǒ
yǒu
ān

pǐn
suǒ
yǒu
ān
dǎo
huì

shí
liǎo
zhī

quàn
zhū
zhòng
shēng
lìng

shè


suí

suǒ
néng
fāng
biàn
便
xiāo
duó

ruò

suǒ
suí
yǒu


shì

zhòng
shēng


suīzhǐ
shàn
quán
fāng
biàn
便

shè
jiān
yōu

yīng
shòu

zhī

ruò

suǒ
suíshì

zhòng
shēng


suī
yǒu


zhǐ
shàn
quán
fāng
biàn
便

shè
jiān


yīng
xiāo
duó
zhī

dāng
zhī

shì
shàn
quán
fāng
biàn
便


jiān
yōu

yǒu


shì

duó
jiān

shì

lìng

zhòng
shēng
jué
dìng

hòu

ānshì
zhū
zhòng
shēng
ruò
dāng
zhī
ānzhū
zhòng
shēng
ruò
dāng
zhī
ān


suǒ

zhě

yīn
ān


guǒ

shì

dāng
zhī

zhū
zhòng
shēng
ruò

ān


dāng
zhī
suǒ
yǒu
xiàn

dāng
lái

ài
guǒ

suǒ
shè
yīn


duì
zhìshòu
duàn


nǎo
hàiyīng

liàng


zhū
zhòng
shēng

xiàng
shòunéng
ráozuì
shòu


gēn
chén
chù
suǒ
shè
yīn


ruò
néng
shēng
rǎn
ruò
xìng
shì
rǎn

yǒu
zuì


fēi
suǒ

zhě


zhū
zhòng
shēng

yīng
shòu


ruò

shēng
rǎn
ruò
xìng
fēi
rǎn


zuì
yǒu

shì
suǒ

zhě


zhū
zhòng
shēng

yīng
shòu


suí


néng


yīng

shì
xiū
xíng
shòu
xué

dāng
zhī
shì
míng
ān

zhǒng
lèi

chú


yǒu
ruò
guò
ruò
zēng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |