当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第34卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第34卷(注音)shī

lùn


sān
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān
chù
zhī
èr


shì

biàn
wǎng
shì
jiān
dào

ruò

wǎng

chū
shì
jiān
dào

yīng
dāng

zhǐ

shèng

jìng
jiàn

shēng


zhǒng
zuò


suǒ
wèi
zuì
chū
liǎo
xiāng
zuò


zuì
hòu
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


nǎi
zhì
zhèng

ā
luó
hàn
guǒ

xiū


shī


shèng

lüè
biāo
guǎng
广
biàn
zēng
shàng
jiào


tīng
wén
shòu
chí

huò

zuò


shàn
xiū

huò

gēn
běn
jìng
yóu

zhǒng
xíng
liǎo


xiāng

wèi

cháng
xíng

xíng
kōng
xíng


xíng

yóu

zhǒng
xíng
liǎo


xiāng

wèi
yīn
xíng

xíng

xíng
yuán
xíng

yóu

zhǒng
xíng
liǎo
miè

xiāng

wèi
miè
xíng
jìng
xíng
miào
xíng

xíng

yóu

zhǒng
xíng
liǎo
dào

xiāng

wèi
dào
xíng

xíng
xíng
xíng
chū
xíng


shì
míng
wéi
liǎo
xiāng
zuò


yóu
shí
zhǒng
xíng
guān
chánéng
suí

xíng


děng
wéi
shí


biàn

xíng

èr
miè
huài
xíng

sān
bié

xíngxìng
xínghuì
xíng

liù
jié

xíng
ài
xíngān
yǐn
xíng

jiǔ

suǒ

xíng

shí


zài
xíng


shì
shí
xíng

zhèng
chéng
dào

néng
zhèng
guān
chá


zhōng
qiě

zhì
jiào
liàngshì
zūn
shuō
zhū
xíng

cháng

yòu

zhū
xíng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


yǒu
qíng
shì
jiān

èr

shì
jiān

shì
zūn


yǒu
qíng
shì
jiān
shuō

shì
yán


chú
dāng
zhīguò
rén
qīng
jìng
tiān
yǎn

guān
zhū
yǒu
qíng

shí
shēng
shí
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shēn
huài

hòu
dāng
shēng
shàn

tiān
shì
jiè
zhōng

yóu


mén
xiǎn
shì
shì
zūn

jìng
tiān
yǎn
xiàn
jiàn


qiē
yǒu
qíng
shì
jiān
shì

cháng
xìng

yòu
shì
zūn
yán


chú
dāng
zhīshì
jiān
cháng
shí
ān
zhù

guò
shì

hòu
jiàn

nǎi
zhì


lún
xiàn
jīng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
suǒ
yǒu


zhū
shān

hǎi


bǎo
shān
wáng

nǎi
zhì
fàn
shì
zhū

shì
jiè
jiē
bèi
fén
shāo

zāi
huǒ
miè
hòu
huī
jìn

xiàn

nǎi
zhì

yǐng

yóu


mén
shì
zūn
xiǎn
shì
zhū

shì
jiān
shì

cháng
xìng


shì
qiě

zhì
jiào
liàng


xiū
guān
xíng
zhě
jìng
xìn
zēng
shàng
zuò


qiē
xíng

cháng
zhī
xìng
huò

jué
dìng


jué
dìng


yóu

shì
jìng
xìn
zēng
shàng
zuò
shù
shù
xún

guān
chá


qiē
xiàn
jiàn

bèi

yóu

yuán


cháng
zhī
xìng

yún

shù
shù
xún

guān
chá

wèi
xiān
ān


wài
èr
shì

yán

shì
zhě

wèi
liù
chù
děng

yán
wài
shì
zhě

yǒu
shí
liù
zhǒng


zhě

shì

wèi
chéng


luò
shè
shì
chán
děng

èr
zhě
yuán
shì

wèi
yào
cǎo
cóng
lín
děng

sān
zhě
shān
shì

wèi
zhǒng
zhǒng
shān
ān

chà
bié


zhě
shuǐ
shì

wèi
jiāng

bēi

zhòng
liú
chí
zhǎo


zhě
zuò

shì

liù
zhě

cáng
shì


zhě
shí
shì


zhě
yǐn
shì

jiǔ
zhě
chéng
shì

shí
zhě

shì

shí

zhě
zhuāng
yán

shì

shí
èr
zhěshì

shí
sān
zhě
xiāng
mán

shì
shì

shí

zhě

shēng

shì

shí

zhě
zhū
guāng
míng
shì

shí
liù
zhě
nán

chéng
fèng
shì


shì
míng
wéi
shí
liù
zhǒng
shì

ān


shì

wài
shì

shì
xiàn
jiàn
zēng
shàng
zuò

biàn

xíng
xún

guān
chá

cháng
zhī
xìng


zhōng

shì
yǒu
shí

zhǒng
suǒ
zuò
biànyǒu

zhǒng
biàn

yīn
yuán

yún


shì
yǒu
shí

zhǒng
suǒ
zuò
biànfēn
wèi
suǒ
zuò
biàn


èr
xiǎn

suǒ
zuò
biàn


sān
xíng

suǒ
zuò
biànxīng
shuāi
suǒ
zuò
biànzhī
jiésuǒ
zuò
biàn


liù

láo
suǒ
zuò
biàn
suǒ
sǔn
hài
suǒ
zuò
biànhán

suǒ
zuò
biàn


jiǔ
wēi

suǒ
zuò
biàn


shí
chù
duì
suǒ
zuò
biàn


shí


rǎn
suǒ
zuò
biàn


shí
èr

bìng
suǒ
zuò
biàn


shí
sān
zhōng
méi
suǒ
zuò
biàn


shí

qīng

děng
suǒ
zuò
biàn


shí


qiē

xiàn
jìn
miè
suǒ
zuò
biàn


yún


zhǒng
biàn

yīn
yuánshí
zhù


èr

suǒ
sǔn
hài

sān
shòu
yòng
kuī
sǔn


shí
jié
biànhuǒ
suǒ
fén
shāo

liù
shuǐ
suǒ
piāo
làn


fēng
suǒ

zàoyuán
huìshí
zhù

zhě

wèi
yǒu

zhū


suī

hǎo
chù
ān
zhì
shǒu


ér
jīng
jiǔ
shí

rán
bài
huài


shuāi
sǔn
biàn

suǒ
sǔn
hài
zhě

wèi
zhǒng
zhǒngruò
wéi


zhǒng
zhǒng
chuí

zhǒng
zhǒng
sǔn
hài


biàn
便
zhǒng
zhǒng
xíng

biàn


shòu
yòng
kuī
sǔn
zhě

wèi

bié
zhǔ
zhǔ
zhǒng
zhǒngshòu
zhě
shòu
yòng
zēng
shàng


sǔn
jiǎn
biàn


shí
jié
biàn

zhě

wèi
qiū
dōng
shí
cóng
lín
yào
cǎo
huá

guǒ
děng
wěi
huáng
líng
luò


chūn
xià
shí
zhī

huá
guǒ
qīng
cuì
fán
mào

huǒ
suǒ
fén
shāo
zhě

wèi

huǒ
zòng

fén
shāo
cūn

guó
chéng
wáng
dōu

wéi
huī
jìn

shuǐ
suǒ
piāo
làn
zhě

wèi

shuǐ
hóng
màn
piāo
dàng
cūn

guó
chéng
wáng
dōu

jiē
lún
méi

fēng
suǒ

zào
zhě

wèi

fēng
piāo
shàn

shī
湿

shī
湿

jià

cóng
lín
gān
xiǎngǎo


yuán
huì

zhě

wèi
yuán

shòu
chù
shòu

shòu
shíshòu
chù

yuán

shòu
chù

shòu

shòu
shíshòu
chù

yuán
shòu
chù

shòu
shòu
shíshòu
chù
huò

shòu
chù

yòu
yǒu
tān
zhě
huì

tián

yuán
tān
chán
zhǐ
tián
chán


shì
yǒu
tián
chī
zhě

huì


fēn
fán
nǎo
shēng
yuán
dāng
zhī

ěr


shì
yǎn
shí
zhèng
xiàn
zài
qián

huì

shēng
xiāng
wèi
chù
jìng
děng


jìng

yuán


fēn
shí
qiē


yīng
zhī

shì
míng

zhǒng
biàn

yīn
yuán


qiē
yǒu

suǒ
yǒu
biàn


jiē
yóu

shì

zhǒng
yīn
yuán

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng

yún

xún


shì
fēn
wèi
suǒ
zuò
biàn
huài

cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò

huò

cóng
shǎo
nián
wèi
nǎi
zhì
lǎo
wèi
zhū
xíng
xiāng

qián
hòu
chà
biéxiāng


jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángfēn
wèi
qián
hòu
biàn

xiàn
yún

xún


shì
xiǎn

suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò

huò

xiān
yǒu
miàoxiān


hòu
jiàn
è
gǎohòu
shí
huán
jiàn
miàoxiān


jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángxiǎn

qián
hòu
biàn

xiàn
yún

xún


shì
xíng

suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi

shuō
xiǎnshì
xíng

yóu
féi
shòu


yīng
zhī

ěr

yún

xún


shì
xīng
shuāi
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò

huò

xiān
shí
juàn
zhǔ
cái
wèi

jiè
jiàn

jiē
xīng
shèng

hòu
jiàn

qiē
jiē

shuāi
sǔnhòu
shí
huán
jiàn
xīng
shèng

jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

cháng

xīng
shuāi
biàn

xiàn
yún

xún


shì
zhī
jié
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò

huò

xiān
shí
zhī
jié

yǒu
quē
jiǎn

hòu
shí
guān
jiàn
zhī
jié
quē
jiǎn

huò
wáng
suǒ
zuò
huò
zéi
suǒ
zuò

huò
rén
suǒ
zuò
huò
fēi
rén
zuò

jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

xún


shì

láo
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò

huò

shēn

láo
xìng
shēn


xìng

huò
chí
zǒu
suǒ
zuò

huò
tiào
yǒng
suǒ
zuò

huò
tiáo
zhí
suǒ
zuò

huò
piàn

suǒ
zuò

huò
zuò
zhǒng
zhǒng
xùn

shēn

shí
jiàn

yuǎn


láojiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

xún


shì

suǒ
sǔn
hài
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò
suǒ
sǔn
hài

shēn
biàn


huò
yóu
dāo
zhàng
biān


shéng
máo
shuò
děng
huài

huò
yóu
zhǒng
zhǒng
wén
méng
shé
xiē
zhū
è

chù
zhī
suǒ
sǔn
hài
shí
jiàn

biàn


jiàn
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

xún


shì
hán

suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò

huò


zhèng
hán
shí
shēn

shū
tài

juǎn

zhàn

hán
dòng
chánwēn
yáng


zhèng

shí
shēn

shū
tài

fèn
shēn
gān


yuè
yǒng

liú
hànchánqīng
liáng


zhì
hán
shí
huán
jiàn


qián
suǒ
shuō
xiāng
zhuàng

jiàn
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

xún


shì
wēi

suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò

huò


xíng
zhù
zuò

suí

wēi


huò
shí
wéi
sǔn
huò
shí
wéi


jiàn
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

xún


shì
chù
duì
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
chù
duì
shùn

shòu
chù
lǐng

chù

yuán
suǒ
shēng

shí

néng
liǎo
bié

shòu
fēn
wèi


néng
liǎo
bié

shòu
fēn
wèi


shì
liǎo
bié

shòu
fēn
wèi
shòu
fēn
wèi

yīng
zhī

ěr


yóu
liǎo
bié

shì
zhū
shòu
qián
hòu
biàn


shì
xīn
xīn
xìng
fēi


xìng

huò
zēng
huò
jiǎn
zàn
shí
ér
yǒu


ěr
xiàn
qián
xún

biàn
huài

zhī
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá

shì

rǎn
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
néng
liǎo
zhī
xiān
suǒ
shēng


huò
yǒu
tān
xīn
huò

tān
xīn

huò
yǒu
tián
xīn
huò

tián
xīn

huò
yǒu
chī
xīn
huò

chī
xīn

yòu
néng
liǎo
zhī
suí


zhǒng
zhū
suí
fán
nǎo
suǒ
rǎn

xīn

yòu
néng
liǎo
zhī
suí


zhǒng
zhū
suí
fán
nǎo

rǎn

xīn

yòu
néng
liǎo
zhī

xīn
xiāng

yóu
zhū
fán
nǎo

suí
fán
nǎo


qián
hòu
wèi


biàn
huài

biàn
huài
xìng

jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

cháng

xīn
yóu

rǎn
suǒ
zuò
biàn

xiàn
yún

guān
chá

shì

bìng
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
huò

huò


xiān


bìng
ān

qiáng
shèng

hòu
shí
guān
jiàn
huò

huò

zāo
zhòng
bìng


chù
duì
měng

shēn
zhū

shòu


qián
guǎng
广
shuō
shí
huán
jiàn

bìng
ān

qiáng
shèng

jiàn
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá

shì
zhōng
méi
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
jīn
shí
cún
huó
ān
zhù
zhī
chí
shí
guān
jiàn

méi
wéi
yǒu
shī
hái
kōng

xīn
shí

jiàn
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá

qīng

děng
suǒ
zuò
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn


shī
hái

huò


shí
zhì
qīng

wèi

huò


shí
zhì
nóng
làn
wèi


shì
nǎi
zhì

suǒ
zhī
wèi

jiàn
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá

shì

qiē

xiàn
jìn
miè
suǒ
zuò
biàn
huài

cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiànshí


suǒ
wèi
xiàn
jiē

bài
huài

sǎn

miè
biàn

qiē
zhǒng
yǎn


jiàn

jiàn
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

cháng


shì

xiāng
shù
shù
gǎi
zhuǎn

qián
hòu
biàn

xiàn

shì
qiě
yóu
xiàn
jiàn
zēng
shàng
zuò
shí

zhǒng
xíng
guān
chá

shì
zhǒng
zhǒng
biàn


cháng
zhī
xìng

guān
chá
shìgēng
guān
chá
shí
liù
wài
shì
zhǒng
zhǒng
biàn


cháng
zhī
xìng

yún

guān
chá

shì
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn


fāng
suǒ

xiān
wèi
zào

dào
chǎng
tiān

zhái
shè
shì
chán
chéng
qiáng
děng
shì

hòu
jiàn
xīn
zào
shàn
zuò
shàn
shì
shí
jiàn

xiǔ


chè

líng
luò
tuí
huǐ
chuān
穿
quē

huǒ
suǒ
fàn
shāo
shuǐ
suǒ
piāo
dàng

jiàn
shì
shì


biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

cháng


shì

xiāng
qián
hòu
zhuǎn
biàn
xiàn
yún

guān
chá
yuán
shì
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
xiān
guān
jiàn
zhū
yuán
yuàn
zhōng
yào
cǎo
cóng
lín

huá
guǒ
zhījiē
mào
shèng

qīng
cuì
dān
hūi
shèn

ài
hòu
shí
jiàn


gǎo

zhū
huá
guǒlíng
luò

huǒ
suǒ
fén
shāo
shuǐ
suǒ
piāo
dàng

jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá
shān
shì
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi


shí
guān
jiàn

shān
cóng
lín
wěng

sǒng
shí
chán
yán
shí
jiàn

cóng
lín
chán
yán
sǒng
shí

diāo
cán
tuí
huǐ
gāo
xià
cān
chà

huǒ
suǒ
fén
shāo
shuǐ
suǒ
piāo
dàng

jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá
shuǐ
shì
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
xiān

shí
jiàn
zhū


chí
quán
jǐng
děng

tāo

yǒng


shuǐ
yíng
mǎn
hòu


shí
jiàn


qiē


gān
jié

jiàn
shì
shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá

shì
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
xiān

shí
jiàn

zhǒng
zhǒng
xùn


nóng
gōng
qiǎo
zhèng
lùn
xíng
chuán
děng

jiē

xīng
shèng
shí
jiàn

shì

jiē

shuāi
sǔn

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá

cáng
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
zhǒng
zhǒng

cáng


shí
yíng
mǎn

shí
miè
jìn

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá
yǐn
shí
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
zhǒng
zhǒng
yǐn
shí


shí
wèi
bàn

shí

bàn


shí

kǒu

chǐ
齿

juéxián
tuò


tūn
yān


shí


jiàn
jiàn
xiāo
huà


shí
biàn
wéi
shǐ
niào
尿
liú
chū

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá
chéng
shì
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi


shí
jiàn
zhǒng
zhǒng
chéng
xīn
miào
zhuāng
yán
shèn

ài

shí
jiàn

xiǔ


zhū
yán
shì

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá

shì
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
zhǒng
zhǒng
shí
xīn
chéng

shí

huài


shí
xiān
jié

shí
gòu


jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

cháng


qián
shuō
yún

guān
chá
yán

biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
zhū
zhuāng
yánshí
wèi
chéng

shí

chéng


shí
jiān


shí

huài

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
cháshì
suǒ
yǒu
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
xiàn
zài

zhǒng
zhǒng
yīn

chà
biéxiè

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá
xiāng
mán

shì
suǒ
yǒu
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
xiān
guān
jiàn
zhǒng
zhǒng
xiāng
mán
xiān
róng
fēn


hòu
shí
jiàn

wěi
cuì
chòu
làn

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá


biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
guān
jiàn

wèi
zào

zào
chéng
mǎn

huài
qián
hòu
biàn


jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá
guāng
míng
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
yóu
guān
jiàn
zhǒng
zhǒng
míng
ān
shēng
miè
biàn

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō

yún

guān
chá
nán

chéng
fèng
suǒ
yǒu
biàn


cháng
zhī
xìng

wèi
guān
jiàn

huò
shuāi
huò
shèng

jiǔ
jiān
zhù

jiàn

shì

biàn
便
zuò
shì
niàn


shì
zhū
xíng

xìng

chángqián
shuō


shì

qiē
wài
shì
zhū
xíng

qián
zhī
liù
zhǒng
shì
suǒ
shè
shòu
shì

hòu
zhī
shí
zhǒng
shì
shēn


shì


yào
yán
zhī

dāng
zhī

xìng
jiē
shì

cháng

xíng
xiāng
zhuǎn
biàn
xiàn
yóu

shì
děng

qián
suǒ
shuō

zhū
biàn

xíng
xiàn
jiàn
zēng
shàng
zuò


wài
shì


suǒ
yīng


biàn

xíng
guān
chá

qiē
shì

cháng
xìng

yóu
shì
yīn
yuán

zhū
biàn


cháng
zhī
xìng

xiàn
jiàn

bèi

yóu

yuán
fēi

suǒ
yǐn

suí
niàn
guān
chá
shěn

jué
dìng


yóu

shì
suǒ
shuō
yīn
yuán

shuō
míng
xiàn
jiàn
zēng
shàng
zuòyóu

shì
xiàn
jiàn
zēng
shàng
zuò
guān
chá
biàn


cháng
xìngzhū

xíng
suī

xiàn
yǒu

shà

shēng
miè
miè
huài

cháng

ér
wēi


fēi
xiàn
suǒ
xiàn
jiàn
zēng
shàng
zuò

yīng
zhèngyún
wèi

zhū
xíng
yào
yǒu
shà

shēng
miè

miè
huài
fāngyǒu
qián
hòu
biàn


fēi

shì
zhù

yǒu
biàn


shì

zhū
xíng


dìng
yīng
yǒu
shà

shēng
mièzhòng
yuán


yǒushì

shì
zhū
xíng

shēng

shēng


dài
miè
huài
yīn
yuán

rán
miè
huài


shì
suǒ
yǒu
biàn

yīn
yuán

néng
lìng
zhū
xíng
zhuǎn
biàn
shēngshì
biàn

shēng

yīn
yuán

fēi
shì
zhū
xíng
miè
huài
yīn
yuán

suǒ

zhě


yóu

zhū
xíng

shì
xiàn
jiàn
miè
huài
yīn
yuán


miè
huài

hòu

xiāng

shēng
fēi


qiē
quán

shēng


huò
yǒu
zhū
xíng

miè
huài


qiē
shēng

quán

jiān
shuǐ
děng

zuì
hòu

qiē
jiē

xiāo
jìn

zāi
huǒ
fén
shāo

shì
jiān


dōu

huī
jìn

nǎi
zhì

yǐngyīn
yuán

hòu
hòu
zhǎn
zhuǎn
jiàn
jiǎn
jìn


zuì
hòu

qiē
dōu

suǒ
yǒu


yóu

huǒ
zuò

shì
shì

shì

biàn

yóu
qián
suǒ
shuō

zhǒng
yīn
yuán

lìng
biàn
shēng


rán
miè
huài


shì


zuò
yóu
miè
huài
xíng


zhū
xíng
shà

shēng
miè
miè
huài

cháng
ér

jué
dìngshì
shì

jué
dìng

shì
fēi
suǒ
xiàn
jiàn

zhū
xíng
shēng


yīng
zhèngyún
wèi
zhū
yǒu
qíng
xiàn
yǒu
zhǒng
zhǒng
chà
biéhuò
hǎo
xíng

huò
è
xíng


huò
shàng

xìng
huò
xià

xìng

huò


xìng
huò
pín

xìng

huò

zōng

huò
xiǎo
zōng


huò
cháng
shòu
寿
mìng
huò
duǎn
shòu
寿
mìng

yán
huò
wēi

huò

wēi


huò
xìng

gēn
huò
xìng
dùn
gēn


shì

qiē
yǒu
qíng
chà
bié

dìng
yóu
zuò

yǒu

chà
bié
fāng

chéng


fēi

zuò


shì
yǒu
qíng

lèi
chà
bié

dìng
yóu
xiān
shì
shàn

shàn

zào
zuò
zēng
cháng
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

yóu

yīn
yuán

jīn


chà
bié
shēngyīng

zài
biàn
huà
wéi
yīn

ruò
shuō

zài
biàn
huà
wéi
yīn
néng
shēng
zhū
xíng


suǒ
shēng
xíng

wéi
wéi
yòng


zài
wéi
yuán

wéi
dài

yuán


shì

zài
fāng
néng
biàn
huà

ruò
wéi
yòng


zài
wéi
yuán

shì

zhū
xíngzài

yīng
běn
yǒugēng
shēng

ruò
yán
xiān
yǒu

zài

xìng
rán
hòu
xíng
shēng

shì

zhū
xíng

wéi

zài
wéi
yuán
shēng


ruò
yán

zài
suí

suǒ


gōng
yòng

yuàn
fāng
néng
zào
huà

shì


yòng

wéi
yīn
yuán

fēi
wéi

zài

ruò
ěr


wéi
yǒu
yīn


wéi

yīn


ruò
yán
yǒu
yīn


yòng

zài

wéi
yīn
zhětóng
qián
suǒ
shuō
guò
shī


yīng
dào


ruò
yán


gēng
yǒu

yīn

shìgōng
yòng

yuàn


zài
wài


wéi
yīn


shì

yīng

qiē
zhū
xíng
jiē
yòngwéi

yīnwàng


yòng

zài

yóu

shì
děng


zēng
shàng
zuò

yǒu

shì
zhū
xíng
shēng

huò

jué
dìng


shì
lüè
yóu
sān
zhǒng
zēng
shàng
zuò
xún

guān
chá

wài
zhū
xíng
shì

cháng
xìng

wèi
jìng
xìn
zēng
shàng
zuò
xiàn
jiàn
zēng
shàng
zuò


zēng
shàng
zuò

qián
suǒ

néng
suí
shùn
xiū

cháng

xíng


biàn
biàn

miè
huài
èr
xíng

yún


yóu
bié

xíng

guān

cháng
xìng

wèi


wài
èr
zhǒng
bié


yīng
zhī
zhū
xíng
shì

cháng
xìngbié


cháng
xìng
zhě

wèi

yǒu

xiān
wéi

zhǔ

fēi

fēi
shǐ
使
néng

shòu
yòng

néngzuò
zhū
shìhòu
shí
tuì
退
shī
zhǔ
xìng
fēi

shǐ
使
xìng

zhuǎn
suǒ
shǐ
使
xìng


zhǔ
xìng
děng
míng
wéi
bié


cháng
zhī
xìng


wài
bié


cháng
xìng
zhě

wèi
xiàn
qián
yǒu

shēng
cái
bǎo
xiān
wèi
biàn


wèi
wéi
bié


cháng
miè
huài

hòu
shí
wéi
wáng
dào
zéi
fēi
ài

gòng
cái
děng
zhī
suǒ
jié
duó

huò
yóu
è
zuò
jiā
xíng
shī
huài

huò
fāng
biàn
便
qiú
ér

néngshì
děng
lèi
yīng
zhī

shì
míng
yóu
bié

xíng
zhī

cháng
xìng

yún


yóu

xìng
xíng

guān

cháng
xìng

wèi

suǒ
yǒu
biàn


cháng

miè
huài

cháng

bié


cháng


xiàn
zài
shì
yóu
wèi

huì


wèi
lái
shì
dāng
yǒu

xìng


shí
tōng


shì
zhū
xíng


wèi
lái
shì
dāng
yǒu

xìng


shì
děng
lèi
míng
wéi
tōng


xìng

cháng

yún


yóu

huì
xíng

guān

cháng
xìng

wèi


shì
biàn


cháng

miè
huài

cháng

bié


cháng


xiàn
zài
shì

huì
xiàn
qián


shí
tōng


shì
zhū
xíng


xiàn
zài
shì
xiàn
qián

huì


shì
děng
lèi
míng
wéi
tōng


huì

cháng
shì

wài
zhū
xíng


cháng
xìng

yóu

zhǒng
xíng


suǒ
yīng
zuò

xiū


duō
xiū


huò

jué
dìng


shì
yóu
zhèng
chéng
dào


xiū
zēng
shàng
cháng
xíng

jué
dìng


cóng


jiānxíng

zuò
shì

weí


shì
zhū
xíng
jiē
shì

cháng

shì

cháng

jué
dìng
yīng
shì
yǒu
shēng

xìng


shì
zhū
xíng

shì
shēng


yǒu
shēngyǒu
shēng


dāng
zhī

yǒu
lǎo
bìngyuàn
zēng
huì


ài
biéqiú

shì
qiě
yóu


ài
xíngxíng


shì


yǒu
lòu
yǒu

néng
shùn

shòu

qiē
yùn
zhōng

yóu
jié

xíngxíng

suǒ

zhě
ài
děng
jié
chù
shēng
ài
děng
jié


tān
děng

chù
shēng
tān
děng


biàn
便
néng
zhāo

shēng
lǎo
bìng

chóu
bēi
yōu


qiē
rǎo
nǎo
chún


yùn


shì


yǒu
lòu
yǒu

shùn
fēiqiē
yùn
zhōng

yóu

ān
yǐn
xíngxíng

suǒ

zhě


yǒu
lòu
yǒu

shùn
fēiqiē
zhū
yùn

zhòng

xíng


zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú


huài


jiě
tuōqiē
jiē
shì

cháng
mièshì
xíng
zhě


néng
suí
shùn

shòu
zhū
xíng


shòu
zhōng

yóu
jié

xíng


huàinéng
suí
shùn

shòu
zhū
xíng


shòu
zhōng

yóu


ài
xíng


néng
suí
shùn
shòu
zhū
xíng


shòu
zhōng

yóu

ān
yǐn
xíng


xíngshì
yóu
jié

xíng


ài
xíng

ān
yǐn
xíng
zēng
shàng
sān
shòu
zhōng
zuò

shì
shuō

zhū
suǒ
yǒu
shòu
jiē

shìshì
míng
wéi
yóu

cháng
xíng
zuò


wéi
xiānxíng


zuò
shì
niànjīn
zhě
wéi
yǒu
zhū
gēn
wéi
yǒu
jìng
jiè

wéi
yǒu
cóng

suǒ
shēng
zhū
shòu

wéi
yǒu

xīn
wéi
yǒu
jiǎ
míng


suǒ


wéi
yǒu

jiàn
wéi
yǒu
jiǎzhōngchú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng


shì
wéi
yǒu
zhū
yùn
zhū
yùn
zhōng

yǒu
cháng
héng
jiān
zhù
zhǔ
zǎi

huò
shuō
wéi

huò
shuō
yǒu
qíng

huòshuō
wéi
shēng
zhě
lǎo
zhě
bìng
zhězhě

huò

shuō

néng
zào
zhū

néng
shòu
zhǒng
zhǒng
guǒ


shú

yóu
shì
zhū
xíng
jiē

shì
kōng

yǒu
shì
míng
wéi
yóu

suǒ

xíng


kōng
xíng


zuò
shì
niàn

suǒ
yǒu
zhū
xíngxiāngcháng
xiāng

xiāng
xiāng
yīng
qiē
cóng
yuán
shēng
zàizài

jiē
fēi
shìshì
míng
wéi
yóu


zài
xíngxíng


shì
xíng
zhěshí
xíng
shè


xíng
xíng
liǎo


xiāng

wèi

cháng
xíng

xíng
suǒ
shè


biàn

xíng

èr
miè
huài
xíng

sān
bié

xíngxìng
xínghuì
xíng


xíng
sān
xíng
suǒ
shè


jié

xíng

èr


ài
xíng

sān

ān
yǐn
xíng

kōng
xíng

xíng
suǒ
shè

wèi

suǒ

xíngxíng

xíng
suǒ
shè

wèi


zài
xíng


yóu
shí
xíngxíng


yóu

xíngxiāng
zhèng
jué
liǎo
guān
chá

shì
yīn

yuán

yóu
duàn
suí
duàn


shì

xíng
liǎo


xiāng

wèi
liǎo
zhī
ài
néng
yǐnshuō
míng
wéi
yīn


yǐnnéng
zhāo

lìng

shēng


shuō
míng
wéishēng


lìng
shuō
míng
wéi
dāng
lái
zhū

zhǒng

néng
shè
shòu
zhāo
yǐn
zhū
shuō
míng
wéi
yuán


yǒu
chà
bié

wèi
liǎo
zhī
ài
shì

yīnnéng
zhāo


wéi
yīn
yǒunéng
shēng

yǒu
wéi
shàng
shǒu

dāng
lái
shēng


yòu
néng
yǐn


shēng
wéi
yuán
lǎo
bìng

děng
zhū
suí

suǒ
yīng
dāng
zhī
shuō
míng
yīn


yuán

yǒu
chà
bié

wèi
zhèng
liǎo
zhī
fán
nǎo
suí
mián

zhǔ
suǒ

ài
suí
mián
děng

shì
dāng
lái
shì
hòu
yǒu
shēng
yīn

yòu
zhèng
liǎo
zhī

suǒ
shēng
chán
suí

suǒ
yīng
shì


yuán

wèi
hòu
yǒu
ài
néng
zhāo
yǐnshìhòu
yǒu
ài


néngtān

xíng
àitān

xíng
ài


duō
zhǒngài
wéi
yuán


shì

zhǐ
ài
suí
mián
děng

sān
zhǒng
chán

néng
shēng
hòu
yǒu

néng


zhū
ài
chà
bié

shì

shuō
míng
yīn


yuán


shì
xíng
zhě

yóu

zhǒng
xíng
liǎo


xiāng
xiāng
zhèng
jué
liǎozhèng
jué
liǎo

shì

miè


míng
wéi
miè


qiē

jìng


míng
wéi
jìngmiè
jìng
shì
shì
zuì
shēng


shì

shàng


shuō
míng
wéi
miào

shì
cháng
zhù


yǒng
chūshuō
míng
wéishì
xíng
zhě

yóu

zhǒng
xíng
liǎo
miè

xiāng


miè

xiāng
zhèng
jué
liǎozhèng
jué
liǎo
zhēn
duì
zhì
dào

suǒ
zhī
jìng

néng
tōng
xún
qiúnéng
shí
xún
qiúyóu


mén
suí
zhuǎn
xiàng
néng

niè
pánsuǒ

shuō
míng
dào

xíng
chū


shì
xíng
zhě

yóu

zhǒng
xíng
liǎo
dào

xiāng


shì
míng
wéi


shèng
xiàn
guān
liǎo
xiāng
zuò

shì
xiàn
jiàn
zhū
yùn


zhūdǎo
xún

zhèng
guān
chá
suǒ


tóng
fēn
jiè

xiàn
jiàn
yùnguān
chá

wèi

suǒ
yǒu
yǒu
wéi
yǒu
lòu

biàn

qiē
chù
biàn

qiē
zhǒngqiē
shí
jiē
yǒu

shì


jiē
duò

shì


jiē
yǒu

shì
xìng


suǒ
yǒu
miè
jiē
yǒng

jìng
cháng
zhù
ānsuǒ
yǒu
dào
jiē
néng
yǒng
duàn
jīu
jìng
chū


dāng
zhī

zhōng
ruò

xiàn
jiàn
zhū
yùn

zhì

ruò

suǒ


tóng
fēn
jiè

xiàn
jiàn
jìngzhì


shì
néng
shēng

zhì
lèi
zhì
zhǒng


chù

yòu


shì
liǎo
xiāng
zuò


dāng
zhī
yóu
wéi
wén

jiān


ruò
guān
xíng
zhě

zhū

zhōng


shì
shù
shù
zhèng
guān
chá


yóu
shí
liù
xíng


shèng

zhèng
chéng
dàojué
dìngzhū

jìn
suǒ
yǒu
xìng


suǒ
yǒu
xìng
chāo
guò
wén

jiān


zuò


xiàng


xiū
xíng
shēng
jiěmíng
wéi
shēng
jiě
zuòshì
zuò


wéi
yuán

jìng

xiàng
zài
dìngxiū

duō
xiū


èr

jìng
zhōng


biān

zhì

yóu

zhì

liǎo
zhī

cháng
cháng

biān

shēng
jiě


shì
liǎo
zhī

děng

biān

shēng
jiě

kōngbiān

shēng
jiě

è
xíng

biān

shēng
jiě

wǎng
è


biān

shēng
jiě

xīng
shuāi

biān

shēng
jiě


lǎo
bìng

chóu
bēi
yōu


qiē
rǎo
nǎo

biān

shēng
jiě


zhōng

biān

zhě

wèi
shēng

liú
zhuǎn


shì
zhū


biānnǎi
zhì
shēng

liú
zhuǎn

jué

cháng
yǒu

shì
suǒ
shuō
zhū


wéi
yǒu
shēng
mièmiè

gēng

yǒu


miè
fāng
biàn
便
shì
zhū
yǒu
zhū


shēng

zhōngyuàn
xíng


suǒ

xíng

shēn
yàn

xíngshēng
jiě

jīng
qín
xiū

shēng
jiě
zuò

shì
zhū
yǒu
zhū
shēng
zēng
shàng


shēn
xīn
yàn
niè
pán
suí


xíng
shēn
xīn
yuàn
cháng


xīn
ài

shì
jiān

shēng
xiāng
wèi
chù
děng

wéi
zhū

shēng
xiāng
wèi
chù
děng

chángyóu
shì
yīn
yuán
suī

niè
pán
shēn
xīn
yuàn


ér
néng
néng
zhèng
jìng


néng
ān
zhù

néng
shēng
jiě


xīn
tuì
退
zhuǎn


jìng
jiè
wèi
néng
shēn
xīn
shēng

yǎng


yǒu
xīn
shù
shù
yàn

jīng


suī


qiē


èr

shù
shù
shēn
xīn
yàn

jīngniè
pán
shù
shù


shēn
xīn
yuàn


rán
yóu
wèi
néng
shēn
xīn

yóu
yǒu
néng
zhàng
xiàn
guān

pǐn

màn

suí

zuò

jiān

jiān
zhuǎn
zuò
shì

weíshēng

zēng
jiǔ
liú
zhuǎnshēng

dāng

liú
zhuǎnniè
pán
dāng
néng
wéi
niè
pán
xiū
zhū
shànnéng
guān

zhēn
shí
shìnéng
guān

zhēn
shí
shì


néng
guān
miè
zhēn
shí
shì
miè


néng
guān
dào
zhēn
shí
shì
dào


néng
guān
kōng
zhēn
shí
shì
kōng


guān

yuàn
zhēn
shì

yuàn


guān

xiāng
zhēn
shì

xiāng


shì
zhū

shì

suǒ
yǒu

yóu
shì
yīn
yuán
suī

niè
pán
shēn
xīn
yuàn


rán
xīnnéng

liǎo
zhī

shì

màn
shì
zhàng
ài


biàn
便
nénghuì
tōngshè
rén
yùn
suí
zhuǎn
zuò


zhì


qiē
wài
suǒ
zhī
jìngzuò

suí
zuò

xíng

zhuān
jīng

jiān
guān
chá
shèng


suí
suǒ
shēng

xīn
xiè
miè
shí


jiān
shēng
xīn
zuò

guān
chá

fāng
biàn
便
liú
zhù

yǒu
jiān
duàn
shì

xīn
yuán
xīn
zhuān
jīngbiàn
便
néng
lìng

suí

zuò


zhàng
ài
xiàn
guān

pǐn

màn

róng

shēng


shì
qín
xiū


xíng
zhě

guān
xīn
xiāng


zhǎn
zhuǎn
bié


xīn
xīn
ér
shēng
huò
zēng
huò
jiǎn

zàn
shí
ér
yǒu

ěr
xiàn
qián

qián
hòu
biàn

shì

cháng
xìng

guān
xīn
xiāngyùn
shè

shì
wéi

xìng
guān
xīn
xiāng
èr

shì
wéi
kōng
xìng
guān
xīn
xiāng


cóng
zhòng
yuán
shēngzài
shì


xìng


shì
míng
wéiguān
chá

xīn
xiāngài
wéi
yīn

ài
wéiài
wéi


ài
wéi
yuán


shì
míng
wéiguān
chá

xīn
xiāng


suǒ
yǒu

miè
shì
yǒng
miè
xìng

shì
yǒng
jìng
xìng
shì
yǒng
miào
xìng
shì
yǒng

xìng


shì
míng
wéi


miè
guān
chá

xīn
xiāng


jīu
jìng
duì
zhì

miè
zhī
dào

shì
zhēn
dào
xìng
shì
zhēn

xìng

shì
zhēn
xíng
xìng
shì
zhēn
chū
xìng


shì
míng
wéi


dàoshì
xiān
lái
wèi
shàn
guān
chá

jīn
shàn
zuò

fāng
biàn
便
guān
chá


wēi
miào
huì


shèng

néng
zhèng


huì
qīn
jìn
xiū

duō
xiūnéng
yuán
suǒ
yuán
píng
děng
píng
děng
zhèng
zhì

shēng

yóu

shēng

néng
duàn
zhàng
ài
ài

niè
pán
suǒ
yǒu

pǐn
xiàn
xíng

màn

yòu

niè
pán
shēn
xīn
yuànnéng


xīn

tuì
退
zhuǎn

zhū

wèi

shè
shòu
zēng
shàng


shì
yuè


shì
xíng
zhě


zhū
shèng


xià
rěn
suǒ
shè

néng
yuán
suǒ
yuán
píng
děng
píng
děng
zhì
shēng

shì
míng
wéi
nuǎn

zhōng
rěn
suǒ
shè

néng
yuán
suǒ
yuán
píng
děng

píng
děng
zhì
shēng

shì
míng
wéi
dǐng

shàng
rěn
suǒ
shè

néng
yuán
suǒ
yuán
píng
děng

píng
děng
zhì
shēng
míng

shùn
rěn
shì
duàn
néng
zhàng
ài

pǐn

mànniè
pán
shè
shòu
zēng
shàng


shì
yuè

biàn
便
néng
shè

hòu
hòu
guān
xīn
suǒ
yǒu
jiā
xíng

zhù

jiā
xíng

fēn
bié
xīněr
shí

xīn

miè
ér
fēi
shí
mièsuǒ
yuán
ér
fēi

yuán

yòu

ěr
shí

xīn

jìng
suī

yuǎn

ér
fēi
yuǎn


yòu

ěr
shí
fēi
měi
shuì
mián
zhī
suǒ

gài

wéi
yǒu
fēn
míng

gāo

xià
shē


xíng


yǒu

lèi
ān
mèi

chī


měi
shuì
mián
zhī
suǒ

gài

xīn

miè
fēi
shí
miè
zhōng


zēng
shàng
màn

wèi
wéi
xiàn
guān
shì
shì

xiàn
guān
xīn


jiǔ
dāng

zhèng
xìng

shēng
shì

jìng
xīn
wèi
zuì
hòu

niàn

fēn
bié
xīn

cóng


jiān

qián
suǒ
guān
zhū
shèng
zuò
míng
wéi
shì
cóng


hòu
chū
shì
xīn
shēng
fēi
shì
jiān
xīn


shì
shì
jiān
zhū
xíng
zuì
hòu
jiè
pàn
biān


shì

míng
wéi
shìcóng


jiān

qián
suǒ
guān
zhū
shèng
zuò


zuò


jiān
suí
qián


suǒ
guān
zhū


ruò
shì
xiàn
jiàn
ruò
fēi
xiàn
jiàn
zhū
shèng

zhōng

yǒu

fēn
bié
jué
dìng
zhì
xiàn
jiàn
zhì
shēng

yóu

shēng


sān
jiè
suǒ

jiàn
dào
suǒ
duàn

zhǔ
suǒ

zhū
fán
nǎo
pǐn

qiē

zhòng
jiē

yǒng
duàn


yǒng
duàn


ruò
xiānjiè
tān
zhějīn
shíshì

xiàn
guānhuán
guǒqián
shuō


zhě
xiāng

dāng
zhīrán


zhōng
shǎo
yǒu
chà
bié

wèi
dāng
shòu
huà
shēng
chù
dāng
bān
niè
pán


huán
lái
shēng

shì
jiān

ruò
xiān
bèi


jiè
tān
zhějīn
shíshì

xiàn
guānlái
guǒ

ruò
xiān
wèi


jiè
tān
zhějīn
shíshì

xiàn
guānzhòng
yǒngliú
guǒ

yóu
néng
zhī
zhì

suǒ
zhī
jìngguāi
xiàn
qián
guān
chá

míng
xiàn
guān


shàshà

guāi
xiàn
qián
guān
chá
míng
wéi
xiàn
guān


luó
mén
děng
dāng
zhī

ěrchéng
jiù
zhòng
duō
xiāng
zhuàng

wèi
zhèng

shì

xiàn
guān

huò


zhì

wèi


qiē
ruò
xíng
ruò
zhù
zhū
zuò

zhōng
shàn
tuī
qiúwéi

zhì

fēi
duàn
zhì

fēi
cháng
zhì


yuán
shēng
xíng

huàn
shì
zhì

ruò
xíng
jìng
jiè
yóu
shī
niàn


suī

měng

zhū
fán
nǎo
chán

zàn
zuò

shí


chú
qiǎn

yòu
néng

jìng

duò
è


zhōngwéi
yuè
suǒ
xué

nǎi
zhì
bàng
shēng


hài
mìng

zhōng

tuì
退
zhuǎn

shè
suǒ
xuénéng
zào


jiān


dìng
zhī


fēi

suǒ
zuò
fēi

suǒ
zuò

fēi


zuò
fēi
fēiyīn
ér
shēng

zhōng

qiú
qǐng
wài
dào
wéi
shītián
xiǎngshā
mén

luó
mén
děng
zhōng

guān
zhān
kǒu

yán
miàn

wéi

jiàn
zhī

zhèng

yuán

yuè


huò


yóu

yuánshī
jiào
fēi

suǒ
yǐn


zhū

zhōng


suǒ
wèi

zhōng

wàng

shì
ruì

xiáng

wéi
qīng
jìng

zhōng

gēng
shòu


yǒu
shēngchéng
jiù

zhǒng
zhèng
jìng


shì
xíng
zhě

nǎi
zhì
shì
qián
míng
shēng
jiě
zuòzhū
shèng

xiàn
guān

hòu

nǎi
zhì
yǒng
duàn
jiàn
dào
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo
míng
yuǎn

zuò


cóng

hòu
wéi

jìn
duàn
xiū
suǒ
duàn
huò


suǒ

dào
gēng
shù
xiū


yǒng
duàn

jiè
shàng
pǐn
zhōng
pǐn
zhū
fán
nǎolái
guǒliú
guǒ
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

jīn


zhōng
dāng
zhī

ěr

rán
shǎo
chà
bié

wèi
ruò
xíng
jìng
jiè


néng
suí
shùn
shàng
pǐn
měng

fán
nǎo
chán
chù

yóu
shī
niàn

zàn

wēi
liè
zhū
fán
nǎo
chán

xún
néng
zuòchú
qiǎn

wéi


lái
shēng

shì
jiān

biàn
便
néng
jīu
jìng
zuò

biān
huán
guǒ


huán
xiāng


qián

shuō

dāng
zhī

zhōng
yóu
guān
chá
zuò
qiē
xiū
dào
shù
shù
guān
chá

duàn
wèi
duàn


suǒ

dào
ér
zhèng
xiū


yòu


zhōng
yún

míng
xiū

xìng

yún

míng
xiū


yún

míng
xiū
pǐn
lèi
chà
bié

wèi
yóu
dìng

zuòshì
chū
shì
shàn
yǒu
wéi

xiū

zēng
cháng


jiān
suǒ
zuò
yīn
zhòng
suǒ
zuò

lìng
xīn
xiāng

huì


xìng


shì
míng
wéi
xiū
zhī

xìng

dāng
zhī
xiū

lüè
yǒu

zhǒng


yǒu

lèi

yóu
xiūèr
yǒu

lèi

yóu
xiūsān
yǒu

lèi

yóu
xiū

jìng


yǒu

lèi

yóu
xiū

qiǎn


yǒu

lèi

yóu
xiū

zhī

liù
yǒu

lèi

yóu
xiū

duàn


yǒu

lèi

yóu
xiū

zhèng


yǒu

lèi

yóu
xiū

yuǎn

ruò
xiān
wèi

shū
shēng
shàn


xiū

lìng

míng
xiūruò
xiān


lìng
zhuǎn
xiàn
qián

míng
xiūruò
xiān


wèi
lìng
xiàn
qián

dàn
yóu
xiū


zhǒng
lèi


dāng
lìng
xiàn
qián

lìng
zhuǎn
qīng
jìng
xiān
bái
shēng


míng
xiū

jìng

ruò
yǒu
shī
niàn
rǎn

xiàn
xíng

xiū
shàn


lìng

rěn
shòu
duàn
chú
biàn


míng
xiū

qiǎn

ruò
wèi
shēng

suǒ
yīng
duàn


xiū
shàn


liǎo
zhī

bìng
shēn
xīn
yàn
huài

liǎo
zhī

yōng

jiàn
zhàng
ài

cháng

kōng
shēn
xīn
yàn
huài

míng
xiū

zhī


shì
zhī

shù
xiū
jiān
dào
shēng
duàn
zhū
fán
nǎo

míng
xiū

duàn

fán
nǎo
duàn

zhèng

jiě
tuō

míng
xiū

zhèngjìn

shàng

shànshì

shì
lìng

xià


duàn

zhū

zhuǎn
chéng
yuǎn
fēn
nǎi
zhì
jīu
jìng

míng
xiū

yuǎn

dāng
zhī
shì
míng

zhǒng
xiū


yīng
zhī

xiū
pǐn
lèi
chà
bié
yǒu
shí

zhǒng


shē


xiū

èr


shè

xiū

sān
shì
jiān
dào
xiū


chū
shì
dào
xiū


xià
pǐn
dào
xiū

liù
zhōng
pǐn
dào
xiū


shàng
pǐn
dào
xiū


jiā
xíng
dào
xiū

jiǔ

jiān
dào
xiū

shí
jiě
tuō
dào
xiū

shí

shēng
jìn
dào
xiū

shē


xiū
zhě

wèi
jiǔ
zhǒng
xíng
lìng
xīn
ān
zhù


qián

shuōshè

xiū


qián
shuō

shì
jiān
dào
xiū
zhě

wèi

zhū
xià

jiàn

xiāngzhū
shàng

jiàn
jìng
xiāng


nǎi
zhì
néng


suǒ
yǒu
chù

qiēchū
shì
dào
xiū
zhě

wèi
zhèng

weí

zhēn
shìzhēn
shì


miè
zhēn
shì
miè

dào
zhēn
shì
dào

yóu
zhèng
jiàn
děng

lòu
shèng
dào

nǎi
zhì
néng

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

qiēxià
pǐn
dào
xiū
zhě

wèi
yóu


néng
duàn
zuì

shàng
pǐn
fán
nǎo

zhōng
pǐn
dào
xiū
zhě

wèi
yóu


néng
duàn
suǒ
yǒu
zhōng
pǐn
fán
nǎo

shàng
pǐn
dào
xiū
zhě

wèi
yóu


néng
duàn
suǒ
yǒu
zuì
hòu
suǒ
duàn
xià
pǐn
fán
nǎo

jiā
xíng
dào
xiū
zhě

wèi
yóu


wéi
duàn
fán
nǎo


jiā
xíng


jiān
dào
xiū
zhě

wèi
yóu


zhèng
duàn
fán
nǎo

jiě
tuō
dào
xiū
zhě

wèi
yóu


huò
duàn

jiān
zhèng

jiě
tuō

shēng
jìn
dào
xiū
zhě

wèi
yóu


cóng
shì

hòu
xiū
shēng
shàn


nǎi
zhì
wèifán
nǎo
néng
zhì
jiā
xíng

huò

wèi


jīu
jìng
wèi

dāng
zhī
shì
míng
shí

zhǒng
xiū
pǐn
lèi
chà
bié


shì

xiū
qín
xiū

zhě


shí
shí
jiān
yīng
zhèng
guān
chá
suǒ
yǒu
fán
nǎo

duàn
wèi
duàn


shí
shí
jiān


yàn

shēn
xīn
yànshí
shí
jiān


xīn

shēn
xīn
xīnshì
míng
wéi
shè

zuò


shè

zuò


qīn
jìn
xiū

duō
xiūyǒu
néng


yǒng
duàn
xiū
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

zuì
hòu
xué
wèi


jīn
gāng
sān


shēng

yóu

shēng

biàn
便
néng
yǒng
duàn
xiū
dào
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo

wèn

yīn
yuán


sān


míng
jīn
gāng

jīn
gāng
wàng


qiē


zhēn
zhū
liú
li
luó
bèi


shān

děng
zhū
zhēn
bǎo

zuì
wéi
jiān


néng
chuān
穿
néng
huài
suǒ

bǎo


fēi

bǎo

suǒ
néng
chuān
穿
huài


shì

sānzhū
yǒu
xué
sān


zhōng
zuì
shàng
zuì
shēng
zuì
wéi
jiān


néng
huài

qiē
suǒ
yǒu
fán
nǎo

fēi
shàng
fán
nǎo
suǒ
néngshì


sān


míng
jīn
gāng


cóng

jīn
gāng

sān
jiān
yǒng
hài

qiē
fán
nǎo
pǐn

zhòng
zhǒngxīn


jīu
jìng
jiě
tuō

zhèng


jìng
zhǒng
xìng
qīng
jìng


zhū
fán
nǎo
jīu
jìng
jìn
zhōng


jìn
zhì

yóu
yīn
jìn

dāng
lái

guǒ

jìng

shēng
zhōng


shēng
zhìěr
shí
chéng
ā
luó
hàn
zhū
lòu

jìn

suǒ
zuò

bàn


suǒ
zuò

zhèngjìn
zhū
yǒu
jié


zhèng
fèng
xíng

lái
shèng
jiào
xīn

shàn
jiě
tuōchéng
jiù
shí

xué


wèi

xué
zhèng
jiàn
zhèng

weí
nǎi
zhì

xué
zhèng
jiě
tuō
zhèng
zhì


zhū
zhù
zhōng

zuò

zhōng

néng
suí

xīn

zài
ér
zhuǎn

suí
suǒ

zhù
huò
shèng
huò
tiān
huò
fàn
zhù
zhōng

néng
ān
zhù

suí


weí
suǒ
yǒu
zhèng

néng
yǐn
shì
jiān
huò
chū
shì
jiān
zhū
shànnéng

weí

yán
shèng
zhù
zhě

wèi
kōng
zhù

yuàn
zhù

xiāng
zhù
miè
jìn
dìng
zhù

yán
tiān
zhù
zhě

wèi
zhū
jìng

zhū


zhù

yán
fàn
zhù
zhě

wèi

zhù
bēi
zhù

zhù
shè
zhù

yòu

ěr
shí
zhì

jīu
jìng

jìng

gòu

jìng

zhèng

fàn
xíng
biān


zhū
guān
jiàn


chū
shēn
kēng


shēn
qiàn


néng
cūishī
jiā

shì
wéi
zhēn
shèng

cūi
miè
gāo
zhuàng

duàn

zhī
chéng
jiù
liù
zhī


xiàng
shǒu


suǒ

zhǐ

zuì

yuǎn

shí

shè

qiú


zhuó

weí
shēn
xíngxīn
shàn
jiě
tuō
huì
shàn
jiě
tuō

zhèng
xíngmíng

qīn
jìn

shàng
zhàngchéng
jiù
liù
héng
zhù


wèi
yǎn
jiàn

yōu

ān
zhù
shàng
shè
zhèng
niàn
zhèng
zhī


shì
ěr
wén
shēng


xiù
xiāng

shé
cháng
wèi

shēn
jué
chù


liǎo


yōu
ān
zhù
shàng
shè
zhèng
niàn
zhèng
zhīěr
shí
lǐng
shòu
tānyǒng
jìn

lǐng
shòu
tián
huì


yǒng
jìn

lǐng
shòu

chī


yǒng
jìn


tān
tián
chī
jiē
yǒng
jìnzào
zhū
è

jìn
zhū
shàn


xīn
yóu


kōng
jìng
shuǐ

miào
xiāng
tán


wéi

qiē
tiān

tiān
wáng
gōng
jìng
gōng
yǎng

zhù
yǒu


bān
niè
pán
jiè


shēng

hǎi

dào

àn


míng
rén
chí
zuì
hòu
yǒu
shēn

xiān

fán
nǎo
suǒ
yǐn
zhū
yùn

rán
mièxiāngbān
niè
pán
jiè
ér
bān
niè
pán


zhōng
dōu

bān
niè
pán
zhěshēng


liú
zhuǎn
zhě

wéi
yǒu
zhòng

yǒng
miè

jìng
qīng
liáng
miè
méi

wéi
yǒu

chù
zuì
wéi

jìng

suǒ
wèi

shè

qiē
suǒ

ài

jìn


yǒng
miè
niè
pán

dāng
zhī

zhōng
yǒu

shì
xiāng

ā
luó
hàn

chú
zhū
lòu
yǒng
jìn


néng

jìn

zhǒng
chù
suǒ


zhě

néng


shā
hài
zhū
zhòng
shēng
mìng

èr
zhě

néng


ér


sān
zhě

néng
xíng
fēi
fàn
xíng

yín
zhě

néng
zhī
ér
wàngzhě

néng
zhù

shòu
yòng
zhū

shì

néng
wàng
zuò

zuòzuò
fēi


zuò

yīn
ér
shēng

yòu


néng

wèi

qiē

yīng

shì

yòu


néng

yún
léi
diàn


zāi
báo

jiàn
zhǒng
zhǒng

wèi
shì

shēn
shēng
jīng


dāng
zhī

zhōng
jīn
gāng

dìng
suǒ
shè
zuò


míng
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


zuì
shàng
ā
luó
hàn
guǒ
suǒ
shè
zuò


míng
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


yóu

shì
děng
duō
zhǒng
zuòchū
shì
dào
zhèng

jīu
jìng

shì

qiē
míng
shēng
wénshì

qiē
zhèng
děng
jué
zhě
suǒ
shuō


qiē
shēng
wén
xiāng
yīng
jiào

gēn
běn

yóu


qiē
míng

wén
shēn

shì
suǒ
zhì
zào
wén
zhāng
zhòu
shù

lùn
gēn
běn

běn

fēn
zhōng

jué


shí


shì

shuō
shēng
wén


yún


jué


dāng
zhī


yǒu

zhǒng
xiāng


zhě
zhǒng
xìng

èr
zhě
dào
sān
zhězhě
zhù


zhě
xíng
yún


jué
zhǒng
xìng

wèi
yóu
sān
xiāng
yīng
zhèng
liǎo
zhī


zhě
běn
xìng

jué
xiān
wèi
zhèng
shí
yǒu

chén
zhǒng
xìng

yóu

yīn
yuán

kuì
nào
chù
xīn

ài
jìng
chù
shēn
xīn
ài


èr
zhě
běn
xìng

jué
xiān
wèi
zhèng
shí
yǒu

bēi
zhǒng
xìng

yóu
shì
yīn
yuán

shuō
zhèng


yǒu
qíng
shì
xīn

àishǎojìng
zhù
zhōng
shēn
xīn
ài


sān
zhě
běn
xìng

jué
xiān
wèi
zhèng
shí
yǒu
zhōng
gēn
zhǒng
xìng

shì
màn
xíng
lèi

yóu
shì
yīn
yuán
shēn
xīn

yuàn

shī


ér
zhèng


yún


jué
dào

wèi
yóu
sān
xiāng
yīng
zhèng
liǎo
zhī

wèi
yǒu

lèi
ān
zhù

jué
zhǒng
xìng

jīng

bǎi
jié
zhí

chū
shì

qīn
jìn
chéng
shì
chéng
shú
xiāng


zhuān
xīn
qiú
zhèng

jué
yùn
shàn
qiǎo

chù
shàn
qiǎo


jiè
shàn
qiǎo

yuán

shàn
qiǎo


chù
fēi
chù
shàn
qiǎo


shàn
qiǎo

qín
xiū
xuédāng
lái
shì

néng
zhèng


jué
shì
míng
wéi
chū

jué
dào


yǒu

lèi

zhí

chū
shì
qīn
jìn
shàn
shì

tīng
wén
zhèngzuòxiān
suǒ
wèi

shùn
jué

fēn
shàn
gēn
yǐn

lìng


wèi
nuǎn
dǐng
rěn
ér


néngshēng
zhèng

xiàn
guān

shā
mén
guǒ


xiū
yùn
shàn
qiǎo
xiū
chù
shàn
qiǎo

xiū
jiè
shàn
qiǎo
xiū
yuán

shàn
qiǎo

xiū
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo
xiū

shàn
qiǎodāng
lái
shì
néng
zhèng

xiàn
guān

shā
mén
guǒ

shì
míng

èr

jué
dào


yǒu

lèi

zhí

chū
shì
qīn
jìn
shàn
shì

tīng
wén
zhèngzuò


zhèng

xiàn
guān

shā
mén
guǒ

ér


néng


qiē
zhǒng
zhì

jīu
jìng

jìng

gòu

jìng
zhèng

fàn
xíng
biān

ā
luó
hàn
guǒ


xiū
yùn
shàn
qiǎo
xiū
chù
shàn
qiǎo

xiū
jiè
shàn
qiǎo
xiū
yuán

shàn
qiǎo

xiū
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo
xiū

shàn
qiǎochū
shì
dào

dāng
lái
shì

zhì

jīu
jìng

jìng

gòu

jìng
zhèng

fàn
xíng
biān

ā
luó
hàn
guǒ

shì
míng

sān

jué
dào

yún


jué


wèi
yǒu

lèi

chū

jué
dào

mǎn

bǎi
jié
xiū


liáng

guò
bǎi
jié

chū


shì


shī

néng
xiū
sān
shífēn


zhèng

xiàn
guān


jué


guǒ

yǒng
duàn

qiē
fán
nǎo
chéng
ā
luó
hàn


yǒu

lèi
huò


èr
huò


sān

jué
dào

yóu

yīn
yuán
chū


shì


shī

néng
xiū
sān
shífēn


huò
zhèng

xiàn
guān
nǎi
zhì

ā
luó
hàn
guǒ

huò

shā
mén
guǒ

zhì

jīu
jìng

jìng

gòu

jìng
zhèng

fàn
xíng
biān


zhèng

zuì
shàng
ā
luó
hàn
guǒ

dāng
zhī

zhōng
yóu
chū


chéng

jué
zhě
míng
lín
jiǎo


yóu

èr

sān


chéng

shēng
zhě
míng

xíng


yún


jué
zhù

wèi
chū
suǒ

lín
jiǎo


jué


chù

línzhù


shèn
shēn
shēng
jiě


guān
chá
shèn
shēn
yuán

dàoān
zhù
zuì

kōng

yuàn

xiāng
zuò


ruò

èr

sān
suǒ


xíng


shēng
xiàng

chù

línzhù
zhòng
gòng
xiāng

zhù

suǒ

zhù
xiāng

lín
jiǎo


yún


jué
xíng

wèi

qiē

jué
suícūn


luò
ér
zhù

shàn


shēn
shàn
shǒu
zhū
gēn
shàn
zhù
zhèng
niàn

suícūn


luò
huò
wéi

shí

huòxià
liè

mèi

shēn


yán

wéi
xiàn
shēn
xiāng
wéi

shuōyán


shì
xiàn
zhǒng
zhǒng
shén
tōng
jìng
jiè

nǎi
zhì
wéi
lìng
xīn
fěi
bàng
zhě
shēng
guī
xiàng


yòu


qiē
yīng
zhī
běn
lái

xiàng


未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |