当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第33卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第33卷(注音)shī

lùn


sān
shí
sān
juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān
chù
zhī

tuō
nán
yuē


zuò
zhū
dìng
guǎng
广
biàn

èr
dìng

shén
tōng
shēng
chà
bié
zhū
xiāng

guān
chá

zhū


shí
ér
tōng

guǎng
广
fēn
bié

xiū
jīu
jìng
wéi

hòuzuò

zhū


shī
shì
shǎo
fēn

duàn

cóng


hòu
wéi
yǒu
èr

gēng

suǒděng
wéi
èr


zhě
shì
jiān

èr
chū
shì
jiān


chū
xiū

zhū


shī

yóu

zuò

huò
niàn

dāng
wǎng
shì
jiān


huò
niàn

dāng
wǎng
chū
shìduō
xiū


shì
zuòduō
xiūshì

shì
suǒ
yǒu
qīng
ān
xīn

jìng
xìng

jīng

děng
wèi
zhuǎn

zēng
guǎng
广

ruò

zuò

jiān

xiāng

qiáng
shèng
ér
zhuǎnqīng
jìng
suǒ
yuán
shēng
jiě


shē


pǐnshè

pǐn
shàn


xiāngěr
shí
huò

wǎng
shì
jiān
dào


jiā
xíng

huò

wǎng
chū
shì
dào


jiā
xíng

wèn

zhōng

zhǒngluóxiàn


wǎng
shì
jiān
dào


jiā
xíng

fēi
chū
shì
dào


lüè
yǒu

zhǒngluó


děng
wéi
qiē
wài
dào

èr

zhèng

zhōng
gēn
xìng
léi
liè
xiān
xiū
zhǐ
xíng

sān
gēn
xìng
suī

shàn
gēn
wèi
shúqiēdāng
lái
shì
zhèngfēi

xiànshì

zhǒngluó


xiàn

zhōng

wǎng
shì
jiān
dào


jiā
xíngwǎng
shì
jiān
dào


jiā
xíng
zhě


yǒu
èr
zhǒng


zhěwèi
zhū

shēng

èr
wèi
zhū
yǒu
xuéyún


wèi
xiān


jiè
guān
wéi

xìng


chū
jìng

ruò
dìng
ruò
shēng
guān
wéi
jìng
xìngjiā
xíng


jièshì
nǎi
zhì


jiā
xíng


suǒ
yǒu
chù


dāng
zhī

ěr

yòu

jìng

děng
néng
yǐn

xiǎng
dìng
děngshén
tōng
děng

yòuruò
shēng
ruò
xiāng
jiē
dāng
guǎng
广
shuō

wéi


jiè

qín
xiū
guān
xíng
zhū


shī

yóu

zuò

fāng
néng
huòjièděng
míng
wéi

zhǒng
zuò


wèi
liǎo
xiāng
zuò


shēng
jiě
zuò


yuǎn

zuò


shè

zuò


guān
chá
zuò


jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


yún

míng
wéi
liǎo
xiāng
zuò


wèi
ruò
zuò

néng
zhèng
jué
liǎo

jiè

xiāng
chū
jìng

jìng
xiāng

yún

jué
liǎo

jiè

xiāng

wèi
zhèng
xún


jiè
liù
shì


děng
wéi
liù
èr
shì

sān
xiāng


pǐn


shí

liù


yún

xún

zhū
wèi
zhèng
xún


shì
zhū

yǒu
duō
guò
huàn
yǒu
duō
sǔn
nǎo

yǒu
duō


yǒu
duō
zāi
hài


zhū

zhōng
duō
guò
huàn


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
duō
zāi
hài


shì
míngyún

xún

zhū


shì

wèi
zhèng
xún


zhū

zhōng
yǒu

tānzhū

zhōng
yǒu
wài
tān


yún

xún

zhū


xiāng

wèi
zhèng
xún


wéi
fán
nǎo


wéi
shì
sān
zhǒng

wèi
shùn

shòu
chù

shùn

shòu
chù

shùn
shòu
chù

shùn

shòu
chù
shì
tān


chù

shì
xiǎng
xīn
dǎo

chù

shùn

shòu
chù
shì
tián
huì

chù

shì
fèn
忿
hèn

chù

shùn
shòu
chù
shì

chī

chù

shì

nǎo
kuáng
chǎn

cán

kuì

chù

shì
jiàn
dǎo

chù


zhèng
xún


shì
zhū


è
zhū
shòu
zhī
suǒ
suí
zhú


è
fán
nǎo
zhī
suǒ
suí
zhú

shì
míng
xún

zhū


xiāng

yún

xún

zhū

gòng
xiāng

wèi
zhèng
xúnqiē


shēng

lǎo

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
qiúděng
suǒ
suí
zhú
děng
suǒ
suí


zhū
shòu

zhě

yuán
mǎnér
zhuǎn


wèi
jiě
tuō
shēng
děngsuī

zhū

shēng
miào
yuán
mǎn
ér
zàn
shí
yǒu

shì
míng
xún

zhū

gòng
xiāng

yún

xún

zhū


pǐn

wèi
zhèng
xún


shì
zhū

jiē
duò
hēi
pǐn

yóu


suǒ

níng
xuè
ròu


cǎo

huǒ


fēn
tàn
huǒ
shé

mèng
suǒ
jiàn


jiǎ
jiè

zhū
zhuāng
yánshù
duān
guǒ

zhuī
qiú
zhū

zhū
yǒu
qíng
lèi


zhū

zhōng
shòu
zhuī
qiú
suǒ
zuò


shòu
fáng

suǒ
zuò


shòu
qīn
ài
shī
huài
suǒ
zuò


shòu

yàn

suǒ
zuò


shòu


zài
suǒ
zuò


shòu
è
xíng
suǒ
zuòshì

qiē

qián
yīng
zhī


shì
zūn
shuō


jìn
zhū

yǒu

guò
huàn

wèi

zhū


shǎo

wèi

duō
zhū

nǎo
duō
zhū
guò
huàn

yòu

zhūjìn
shí

néng
lìng

yàn
néng
lìng


néng
lìng

mǎn

yòu

zhū

cháng
wéi
zhū


xián
shàn
zhèng
xíng
zhèng
zhì
shàn
shìliàng
mén


huǐ


yòu

zhūjìn
shí

néng
lìng
zhū
jié


zēng
cháng

yòu

zhūjìn
shí


shuō

yǒu
è

shàn

ér

zuò
zhě


shì
zhū

lìng

yàn

duō
suǒ
gòng
yǒu

shì
fēi

xíng
è
xíng
zhī
yīn
zēng
cháng

ài

zhì
zhě
suǒxiāo
miè

tuō
zhòng
yuán

shì
zhū
fàng

wēi
wáng
zhīcháng

wěi
wàng
shī
zhī


yóu

huàn
huà
kuáng
huòruò
xiàn


ruò
hòuruò
tiān
shàng

ruò
rén
zhōngqiē
jiē
shì

zhī
suǒ
xíng

zhī
suǒ
zhù


shì
chù
suǒ
néng
shēng

liàng


suǒ

è

shàn


suǒ
wèi
tān
tián

fèn
zhèng
děng


shèng


zhèng
xiū
xué
shí
néng
wéi
zhàng
ài

yóu

shì
děng
chà
bié
yīn
yuán


shì
zhū

duō
fēn
duò
zài
hēi
pǐn
suǒ
shè

shì
míng
xún

zhū


pǐn

yún

xún

zhū


shí

wèi
zhèng
xún


shì
zhū


lái
jīn
shì


cháng
cháng
shí

héng
héng
shí

duō
zhū
guò
huàn
duō
zhū
sǔn
nǎo

duō
zhū


duō
zhū
zāi
hài

shì
míng
xún

zhū


shí

yún

xún

zhū
wèi
zhèng
xún


shì
zhū


yóu


liáng
yóu

zhuī
qiú
yóu


láo


yóu
zhǒng
zhǒng

liàng
chà
bié
gōng
qiǎo

chù

fāng
néng
zhāo

shēng

zēng
cháng

yòu

zhū

suī
shàn
shēng


suī
shàn
zēng
cháng


qiē
duō
wéi
wài
shè
shòu
shì

wèi


zuò
shǐ
使
qīn
yǒu
juàn
zhǔ

huò
wéi
duì
zhìyǒu


zhòng
fàn
cháng
yǎng
cháng

àn


huài
duàn

sǎn
xiāo
miè

shēn

suí
suǒ
shēng

zhǒng
zhǒng

nǎo

shí
néng
duì
zhì
zhū

néng
duì
zhì
zhū
hán
néngcán
xiū
chùnéng
zhì
zhū
láo
shuìnéng
duì
zhì
jīng
xíng
zhù


bìng
yuán

yào
néng
zhì
bìng


shì

zhū

wéi
néng
duì
zhì
suí
suǒ
shēng

zhǒng
zhǒng

nǎo


yīng
rǎn
zhuó
ér
shòu
yòng
zhī

wéi
yīng
zhèng
niànzhòng
bìng
suǒ

qiē
rén

wéi
chú
bìnghuì
yào

yòu

zhū

yǒu
zhì
jiào
liàng
zhèng
yǒu

xiāng

yòu

zhū


shì

shì
suǒ
yǒu

xiāng

xiàn
zhì
jiàn
zhuǎn

yòu

zhū

yǒu


liàng
zhī
yǒu

xiāng

yòu

zhū

cóng

shǐ
lái
běn
xìng

huì
chéng
jiù


xìng
nánxìng

yīng
yīng
fēn
bié

shì
míng
xún

zhū

shì
míng
wéi
yóu
liù
zhǒng
shì
jué
liǎo

jiè
zhū


xiāng


néng
jué
liǎo
chū
jìng

zhōng
suǒ
yǒu
jìng
xiāng

wèi

jiè
zhōng

qiē

xìng


chū
jìng

jiē

suǒ
yǒu

yóu


jiè
zhū

xìng


chū
jìng

zhōng
shuō
yǒu
jìng
xìng

shì
míng
jué
liǎo
chū
jìng

zhōng
suǒ
yǒu
jìng
xiāng


yóu

shì
dìng

zuò
jiè
zhōng
liǎo
wéi

xiāng


chū
jìng

liǎo
wéi
jìng
xiāng

shì

míng
wéi
liǎo
xiāng
zuò
zuò

dāng
yán
yóu
wéi
wén

jiān

shì


xún


liǎo
zhī
zhū

shì


xiāng

zhī
chū
jìng

shì

jìng
xiāng

cóng


hòu
chāo
guò
wén

wéi
yòng
xiū
xíng


suǒ
yuán
xiāng


shēng
jiě

xiū
shē
shèxiūsuǒ
xúnxiāng
jìng
xiāng
shù

shēng
jiě


shì
míng
wéi
shēng
jiě
zuò
shēng
jiě
shàn
xiū
shàn

shàn
duō
xiū

wéi
yīn
yuán


zuì
chū
shēng

duàn
fán
nǎo
dào


suǒ
shēng

duàn
fán
nǎo
dào

xíng
zuòzhōng
shuō
míng
yuǎn

zuò


yóu
néng
zuì
chū
duàn


jiè
xiān
suǒ
yīng
duàn
zhū
fán
nǎonéng
chú
qiǎn

fán
nǎo
pǐn

zhòng
xìng


cóng
shì

hòu
ài


duàn
ài

yuǎnzhū
duàn
zhōng
jiàn
shēng
gōng


chù
zhèng
shǎo
fēn
yuǎn

shí
shí
jiān
xīn

zuò

ér
shēn
qìng
yuè


shí
shí
jiān
yàn

zuò

ér
shēn
yàn
huàn

wéi

chú
qiǎn
hūn
chén
shuì
mián
diào

děngshì
míng
wéi
shè

zuòyóu

shì

duàn

xiū

zhèng
xiū
jiā
xíng
shàn
pǐn
rén
chí


jiè
suǒ

zhū
fán
nǎo
chán

ruò
xíng
ruò
zhù


xiàn
xíng

biàn
便
zuò
shì
niàn


jīn
wéi
yǒu

zhū

zhōng
tān

fán
nǎo

jué
zhī


wéi

yǒu


wéi
shěn
guān
chá

shì
shì

suí


zhǒng

ài
jìng
xiāng
zuò


weí

yóu
wèi
yǒng
duàn
zhū
suí
miánweí

shì
jìng
miào
xiāng
shí

biàn
便suí

jìn
xīn


jìn
xīn
lín

jìn
xīn


néng
zhù
shè


néng
yàn
huǐ
zhì

wéizuò
shì
niànzhū

yóu
wèi
jiě
tuō

xīn

yóu
wèi
zhèng

jiě
tuō


xīn
réng
wéi
zhū
xíng
zhìshuǐ
bèi
chí

wèi
wéi

xìng
zhī
suǒ
zhìjīn

yīng
wéi

yǒng
duàn

suí
mián


zhèng

ān
zhù

duàn

xiū


shì
míng
wéi
guān
chá
zuò


cóng

bèi
gēng

duàn

xiū
xiū
shē
shè


zhèng
zhòng
guān
chá
xiū

duì
zhì

shí
shí
guān
chá
xiān
suǒ

duàn

yóu
shì
yīn
yuán
cóng

jiè


qiē
fán
nǎo
xīn

yóu
zàn
shí

duàn
fāng
biàn
便

fēi
shì

jìng
yǒng
hài
zhǒng


dāng

ěr
shí
chū
jìng


qián
jiā
xíng
dào


jīu
jìng

qiē
fán
nǎo
duì
zhì

zuòshēng


shì
míng
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


cóng


jiān
yóu
shì
yīn
yuán
zhèng

gēn
běn
chū
jìng

dìnggēn
běn
chū
jìng

dìng

xíng
zuò


míng
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


yòu

yuǎn

shè

zuò

xiàn
zài
zhuǎn
shí

néng
shì
yuè
shēn

shēng
shí
shí
jiān
wēi

xiàn
qián

jiā
xíng
jīu
jìng
zuò

zhuǎn
shí

zhuǎn

zēng
guǎng
广


shí
shí
jiān
shēn
zhòng
xiàn
qián

jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

zhuǎn
shí


shēng


biàn
zhū
shēn
fēnchōng
mǎn

yǒu
jiān
ěr
shí
yuǎn

zhū


yuǎn


qiē
è

shàn


yǒu
xún
yǒu


shēng
chū
jìng

yuán
mǎn

zhī


ān
zhù

míng
zhù

jiè
duì
zhì
xiū
guǒ

míng
suí
zhèngjiè


yòu
liǎo
xiāng
zuòsuǒ
yīng
duàn
néng
zhèng
liǎo
zhī


suǒ
yīng

néng
zhèng
liǎo
zhī

wéi
duàn
yīng
duàn
wéi

yīng


xīn
shēng

yuàn
shēng
jiě
zuò


wéi
duàn
wéi

zhèng

jiā
xíng

yuǎn

zuò


néng
shè
suǒ
yǒu
shàng
pǐn
fán
nǎo

shè

zuò


néng
shè
suǒ
yǒu
zhōng
pǐn
fán
nǎo

guān
chá
zuò


néng

suǒ


zēng
shàng
màn
ān
zhù

xīn

jiā
xíng
jīu
jìng
zuò

néng
shè
suǒ
yǒu
xià
pǐn
fán
nǎo

jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


néng
zhèng
lǐng
shòu

zhū
zuò

shàn
xiū

guǒ

yòu
ruò
liǎo
xiāng
zuò


ruò
shēng
jiě
zuò


zǒng
míng
suí
shùn
zuò

yàn
huài
duì
zhì

xíng

ruò
yuǎn

zuò


ruò
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


zǒng
míng
duì
zhì
zuò

duàn
duì
zhì

xíng

ruò
shè

zuò


míng
duì
zhì
zuò


shùn
qīng
jìng
zuò


ruò
guān
chá
zuò


míng
shùn
guān
chá
zuòshìzhǒng
zuò

dāng
zhī
shè

liù
zuò

zhōng

wèi
suí
shùn
zuò


duì
zhì
zuò


shùn
qīng
jìng
zuò


shùn
guān
chá
zuò


chū
jìng

dìng
yǒu

zhǒng
zuòshì

èr

sān


jìng

dìng


kōng

biān
chù

shí

biān
chù


suǒ
yǒu
chù

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
dìng

dāng
zhī

yǒu

zhǒng
zuò


ruò

yǒu
xún
yǒu

chū
jìng


jué
liǎo

xiāngxúnèr
jìng


jué
liǎo
jìng
xiāng

wéi

zhèng


èr
jìng


yīng
zhī
shì
míng
liǎo
xiāng
zuò


wèi

zhèng

chū
jìng

dìngchū
jìng

zhě


zhū
xún

guān
wéi

xìng
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò
zài
dìngyuán
zuì
chū

ěr
ér


cōng

xíng
jìngyán
xìng

shì
míng
wéi
xún
yuán
suí

ér

suí

ér
xíngxíng
jìngyán
xìng

shì
míng
wéi


yòu
zhèng
liǎo
zhī

shì
xún

shì
xīn

xìng

xīn
shēng
shí
shēng

gòng
yǒu
xiāng
yīng
tóng

yuán
zhuǎn

yòu
zhèng
liǎo
zhī

shì
xúnér
shēng
wài
chù
suǒ
shè

yòu
zhèng
liǎo
zhī

shì

qiē
guò

wèi
lái
xiàn
zài
suǒ
shè

cóng
yīn
ér
shēng

cóng
yuán
ér
shēng

huò
zēng
huò
jiǎn

jiǔ
ān
zhù
zàn
shí
ér
yǒu

ěr
xiàn
qián

lìng
xīn
zào
rǎo
lìng
xīn
sǎn
dòng

jìng
xíng
zhuǎn

qiú
shàng

shí
ruò
zhù
suí
zhú

shì

jiē
shì
hēi
pǐn
suǒ
shè
suí
zhú
zhūshēng


shǎo
fēn
shēng


suí
suǒ
zài


xìng

néng
lìng
yǒu

shì
xiāng


cháng
cháng
shí

héng
héng
shí

yǒu
xún
yǒu

xīn
xíng
suǒ
yuán

zào
rǎo
ér
zhuǎnjìngshì
děng
zhǒng
zhǒng
xíng
xiāng


zhū
xún

jué
liǎo

xiāng

yòu
zhèng
liǎo
zhī

èr
jìng


xún
shì

qiē
suǒ
shuō

xiāng
jiē

suǒ
yǒu

shì

xuān
shuō

èr
jìng

yǒu

jìng
xiāng


zhū

xiāng
jiē
yuǎnwéi

zhèng


èr
jìng


suí

suǒ
yīng


zuò


qián
yīng
zhī


shì
nǎi
zhì
wéi

zhèng

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
dìng
zhōng
suí

suǒ
yīng

dāng
zhī
jiē
yǒu

zhǒng
zuò


yòu


xiāng
biàn
zài

qiē
xià

jiē
yǒu

xià
cóng

jiè
zhǎn
zhuǎn
shàng
zhì

suǒ
yǒu
chù

dāng
zhī

xiāng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèi
zhū
xià


zhù
zēng
shàng

wàng
shàng
suǒ
zhù


jìngzhū
shòu
寿
liàng
shí
fēn
duǎn


wàng
shàng
shòu
寿
liàng
zhuǎn
jiǎn
shǎoèr

xiāng
yóu
qián
liù
shìsuǒ
yīng
dāng
zhèng
xún


suí


shísuǒ
yīng


shàng

xún

jìng
xiāng

jiàn

nǎi
zhì
zhèng

jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò
zhōng


zhě


yǒu
èr
zhǒng


zhě
fán
nǎo


èr
zhě
shìyǒu
èr
zhǒng


zhě
xiāng
yīng


èr
zhě
jìng
jièè

shàn

zhě

fán
nǎo

yīn
suǒ
shēng
zhǒng
zhǒng
è

shànshēn
è
xíng

è
xíng
děng

chí
zhàng
chí
dāo
dǒu
sòng
zhèng
jìng

chǎn
kuáng
zhà
wěi

wàng

děng

yóu
duàn


shuō
míng
wéi

è

shàn


yǒu
xún
yǒu

zhě

yóu

xún

wèi
jiàn
guò
shīyóu
yǒu
duì
zhì

jiè
zhū
shàn
xún


shì

shuō
míng
yǒu
xún
yǒu


suǒ
yán

zhě

wèijiā
xíng
jīu
jìng
zuòsuǒ
yán
shēng
zhě

yóu

wéi
yīn
yóu

wéi
yuán


jiān
suǒ
shēng

míng

shēng

yán


zhě

wèi

huò

suǒ

qiú

zhōng
wèi
jiàn
guò
shī


qiē

zhòng

chú
qiǎn
huò

guǎng
广

qīng
ān

shēn
xīn
diào
chàng
yǒu
kān
néng


shuō
míngsuǒ
yán
chū
zhě

wèi
cóng

jiè
zuì
chū
shàng
jìn

chuàng
shǒu
huò


shùn

shù

shuō
míng
wéi
chū

yán
jìng

zhěsuǒ
yuán

niàn

jìng
zhèng
shěn
míng
jìng


yán


zhě

wèi

huò

jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuòyán
ān
zhù
zhě

wèi

hòu
shí
yóu
suǒ
xiū

duō
chéng
bànsuí
suǒjiān
nán


gěngjìng

dìng

xīn
zhòu

néng
zhèng
suí
shùn


xiàng
lín

suí
suǒnǎi
zhì
néng
zhèng
ān
zhù


míng
ān
zhù
yǒu
xún
yǒu

sān


xiāng

xīn
néng

shèxún


sān


xiāng


niàn
ān
zhù


zhū
cōng

suǒ
xíng
jìng
jiè

néng
zhèng
yuǎn
cōng

suǒ
xíng
jìng
jiè
ān
zhù


xīn

wèi

jìng


jìng
zhuǎn

shì

shuō
yán
xún


jìngděng
jìng


yòu
xún


sān


zhōng

chuàn
xiūchāo
guò
xún

yǒu
jiān
quē
wèi

néng
zhèng
huò


jiān
quē
wèi

shì

shuō
yán
xīn

xún


zhě


qiē
xún


jiē
duàn


suǒ
yán
dìng
zhě

wèi

huò

jiā
xíng
jīu
jìng
zuòsuǒ
yán
shēng
zhě

yóu

wéi
yīn
yóu

wéi
yuán

jiān
suǒ
shēng


míng
dìng
shēng

yán


zhě

wèi

huò

suǒ

qiú


yòu


zhōng
wèi
jiàn
guò
shī
yǒu
xīn
yǒuqiē
xún

chū
jìng


zhū
fán
nǎo
pǐn
suǒ
yǒu

zhòng
jiē
yuǎnnéng
duì
zhì

guǎng
广

qīng
ān

shēn
xīn
diào
róu
yǒu
kān
néng

suǒ
suí
zhú


míng
yǒu
shùn

shù

wéi

èr


shì

qiē

qián
yīng
zhī


xiāng
shēn
jiàn
guò
shī

shì

shuō
yán

yòu

ěr
shí
yuǎn

èr
zhǒng
luàn
xīn
zāi
huàn

néng
sān
jìng

shè
chí

xīn


èr
jìngxún


jīn


zhōng

shì

shuō
yán
ān
zhù

shè


shì
èr

néng
rǎo
luàn
xīn
zhàng

jiān
shè

chū
jìng

zhōng
yǒu
xúnlìng

jiān
shè


zài
zhuǎn


èr
jìng

yóu
yǒulìng

jiān
shè


zài
zhuǎn

shì


shè
chū
èr
jìng

shuō
míng

yǒu

yóu
shì
yīn
yuán
xiū
jìng

zhě


sān
jìng

fāng
míng
yǒu
shè

yóu
yǒu
shè
ān
zhù
suǒ
yǒu
zhèng
niàn


shì

shìxíng
xiǎng

zuòxiàn
xíng

ruò
sān
jìng


shàn
xiū


huò
shí
shī
niàn
xíng
xiǎng

zuò

shí

xiàn
xíng

xún
huì
tōng

néng
zhèng
liǎo
zhī

suí
suǒ
shēng

néng

rěn
shòu

fāng
biàn
便

shè
chú
qiǎn
biàn


xīn
zhù
shàng
shè

shì

shuō
yǒu
zhèng
niàn
zhèng
zhīěr
shí
zhù

shì
shè

zhèng
niàn
zhèng
zhī
qīn
jìn
xiū


duō
xiū


lìng
xīn
yǒng
yuè


xíng

shòu
biàn
便

chú
miè
jìng
zuì


jìngxiāng
wéi
xīn
shòu
shēng
ěr
shí

shēn

shēn
lǐng

shòu


qīng
ān


shì

shuō
yán
yǒu
shēn
shòusān
jìng


xià
zhū
shìjiān
shè


sān
jìng


shàng
zhū
jiān
shè
suīér

yǒu


xià


shè


yǒu


shàng

yǒu
shè
ér
shì

shuō
yán

shì
chù
suǒ
wèi

sān
jìng


zhū
shèng
xuān
shuō
wèi

ān
zhù
luóshè
niàn


zhèng
zhī

zhù
shēn
shòusān
jìngān
zhù

yán
zhū
shèng
zhě

wèi

shì
zūnzhōng
duì
zhì
zhǒng
lèi
shì
xiānglüè

xuān
shuō

duàn
duì
zhì

dàn
shuō
duì
zhì
suǒ
zuò

duàn


děng
míng
wéi

zhōng
duì
zhì

suǒ
wèi
shè
niàn


zhèng
zhī

yóushù
xiūbiàn
便
néng

shè
lìng

chū


sān
jìngsān
jìng


zhōng
shēng


shì

shuō
yán
yóu

duàn


xiū
jìng

zhě


ěr
shí
suǒ
yǒu


jiē

chāo
yuè

yóu
shì
yīn
yuán
ruò
xiān
suǒ
duàn
ruò
jīn
suǒ
duàn

zǒng

shuō
yán

duàn

duàn

xiān

yōu
méi

wèijìng

dìng
shí

shòu
duàn
èr
jìng

dìng
shí

shòu
duàn
sān
jìng

dìng
shí

shòu
méichū
jìng

dìng
shí
yōu
shòu
méi


jīn


zhōng
qiě
yuē


èr
shòu
duàn


shuō
yǒu
suǒ

fēi


shòu

shì

shuō
yán


ěr
shí

cóng
chū
jìng


qiē
xià

zāi
huàn

duàn

wèi
xún

chū


yóu

duàn


zhōng
shè
niàn
qīng
jìng
xiān
bái

yóu
shì
yīn
yuán
zhèngjìng

dìng
shí
xīn
zhù

dòng


qiē
dòng
luàn
jiē

yuǎn


shì

shuō
yán
shè
niàn
qīng
jìngděng
yán

qián
suǒ
shuō
chū
jìng

děng

yīng
zhī

xiāng


kōng

shēng
jiě


suǒ
yǒu
qīng
huáng
chì
bái
děng

xiāng
yīng
xiǎn

xiǎng

yóu

xiǎn
xiànyàn
jiē
néng
chāo
yuè

shì

shuō
yán

xiǎng
chū
guò


yóu

xiǎn
xiàn
chāo
yuè

xiǎng

wéi
yīn


suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng
zhòng
duō
pǐn
lèi

yīn
zhū
xiǎn


yǒu
zhàng
ài
xiǎng
jiē

chú
qiǎn

shì

shuō
yán
yǒu
duì
xiǎng
miè
méi


yóu
yuǎn


xiǎng

wéi
yīn


suǒ
yǒu


zhǒng
zhǒng

zhōng
chà
bié
xiǎng
zhuǎn

wèi
yǐn
shí
píng

chéng
zhuāng
yán

chéng
shè
jūn
yuán
shān
lín
děng
xiǎng


shì

qiē

zuò

zhuǎn

shì

shuō
yán
zhǒng
zhǒng
xiǎng

zuòchú
qiǎn

shì
yǒu

yǒu
duì
zhǒng
zhǒng
xiǎng
biān
xiāng

kōng
shēng
jiě

shì

shuō
yán


biān
kōng

yóu

chāo
guò
jìn
fēn
jiā
xíng
jīu
jìng
zuòshàng
gēn
běn
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

dìng

shì

shuō
yán
kōng

biān
chù


ān
zhù

dāng
zhī

zhōng


jìn
fēn
nǎi
zhì
wèi

shàng
gēn
běn
dìng

wéi
yuán

kōng

ruòshàng
gēn
běn
dìng


yuán

kōng


yuán


suǒ
yǒu
zhū
yùn

yòu
jìn
fēn
zhōng

yuán
xià

suǒ
yǒu
zhū
yùnruò
yóu

shí


biān
kōng


shēng
jiě

dāng
zhī

shí

biān
kōng
xiāng
shēng
jiě
xiāng
yīng

ruò
yǒu


shí

biān
chù

xiān
shè

kōng

biān
chù
xiǎng
shíbiān
xíng
xiāng
shēng
jiě
ěr
shí
chāo
guò
jìn
fēn
gēn
běn
kōng

biān
chù

shì

shuō
yán
chāo
guò

qiē
kōng

biān
chù


biān
shí

yóu

chāo
guò
shí

biān
chù
suǒ
yǒu
jìn
fēn
nǎi
zhì
jiā
xíng
jīu
jìng
zuòshàng
gēn
běn
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

dìng

shì

shuō
yán
shí

biān
chù


ān
zhùcóng
shí

biān
chù
qiú
shàng
jìn
shíshí
wài
gēng
qiú

jìng
dōu

suǒ


wèi
zhū
suǒ
yǒu
huò

fēi

xiāng
yīng
jìng
xìng


qiú
jìng
jiè

suǒ

shí

chāo
guò
jìn
fēn


gēn
běn
shí

biān
chùdōu


jìng
shēng
jiěmíng
wéi


suǒ
yǒu
jiǎ
xiǎng
shēng
jiě
shì
jiǎ
xiǎng
shēng
jiě
duō
xiūbiàn
便
néng
chāo
guò

suǒ
yǒu
chù

qiē
jìn
fēn
nǎi
zhì
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò
gēn
běn
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

dìng

shì

shuō
yán
chāo
guò

qiē
shí

biān
chù


shǎo
suǒ
yǒu

suǒ
yǒu
chù


ān
zhùcóng

suǒ
yǒu
chù
qiú
shàng
jìn
shí

yóu


suǒ
yǒu
chù
xiǎng


xiǎng


biàn
便
néng

shè

suǒ
yǒu
chù
xiǎng

yóu
shì
yīn
yuán
xiān


suǒ
yǒu
chù
dìng
shí

chāo
guò

qiē
yǒu
suǒ
yǒu
xiǎng

jīn

chāo
guò

suǒ
yǒu
xiǎng

shì

shuō
yán
fēi
yǒu
xiǎng

wèi
huò
yǒu
suǒ
yǒu
xiǎng

huò

suǒ
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng

wèi
fēi


xiǎng

miè
jìn
dìng

qiē
zhū
xiǎng
jiē

miè
jìn

wéi
yǒu
wēi

xiǎng
yuán

xiāng
jìng
zhuǎn

shì

shuō
yán
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

shēng
jiě
shí

chāo
guò

qiē
jìn
fēn
gēn
běn

suǒ
yǒu
chù


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
jìn
fēn
nǎi
zhì
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò
gēn
běn
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

dìng

shì

shuō
yán
chāo
guò

qiē

suǒ
yǒu
chù


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


ān
zhù
zhōng

jìng

dìng
shí


shēn
xiāng
zhuàng

chù
shì
zhōng
dìng

shí

shēn
xiāng
zhuàng

chù

kōng

dāng
zhī

zhōng
yóu
shē


xiāng

ān
zhù
shàng
shè
qín
xiū
jiā
xíngjìng

děng
dāng
zhī
néng

èr

xīn
dìng


zhě

xiǎng
dìng

èr
zhě
miè
jìn
dìng


xiǎng
dìng
zhě

wéi
zhū

shēng
yóu

bèi
xiǎng
zuò

fāng
biàn
便
néng


miè
jìn
dìng
zhě

wéi
zhū
shèng
zhě
yóu
zhǐ

xiǎng
shòu
zuò

fāng
biàn
便
néngshì
èr
dìng

yóu
èr
zuò

fāng
biàn
便
néng


wèi

xiǎng
dìng

yóu

bèi
xiǎng
zuò


wéi
shàng
shǒu

qín
xiū
jiā
xíng
jiàn

néng


ruò
miè
jìn
dìng

yóu
cóng
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù


qiú
shàng
jìn
zàn
shí
zhǐ

suǒ
yuán
zuò


wéi
shàng
shǒu

qín
xiū
jiā
xíng
jiàn

néng


ruò
zhū

shēng
zuò

shì
niàn

zhū
xiǎng

bìng
zhū
xiǎng

yōng
zhū
xiǎng

jiàn

wéi
yǒu

xiǎng

jìng
wēi
miào
shè
shòu


shì
bèi
xiǎng
zuòsuǒ
shēng


qiē
xiǎng
zhōng

jīng
qín
xiū


niàn
zuò


yóu

xiū

wéi
yīn
yuán


jiā
xíng
dào
zhōng
shì
yǒu
xīn
wèi


dìng

jiān
xīn


zhuǎn


shì
chū

xiǎng
zuò


wéi
xiān


biàn
jìng
tān
wèi

guǎng
广
guǒ
tān
zhū
xīn
xīn

miè

shì
míng

xiǎng
dìng

yóu
shì
fāng
biàn
便
zhèng


dìng

ruò
zhū
shèng
zhě


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chùzàn
shí
zhù

jìng
zhù

cóng
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
chù
xīn
qiú
shàng
jìn

xīn
shàng
jìn
shí
qiú
shàng
suǒ
yuán
jìng

suǒsuǒ


miè
ér

zhuǎn


shì
yǒu
xuésuǒ
yǒu
chù
tān

huò
ā
luó
hàn
qiú
zàn
zhù
xiǎng
zuò


wéi
xiān
zhū
xīn
xīn

miè

shì
míng
miè
jìn
dìng

yóu
shì
fāng
biàn
便
zhèng


dìng
zhǐ
jìngtōng
děng

yún

néng


wèi
jìng

zhěgēn
běn
qīng
jìng
jìng

shì
qīng
jìng
jìng

wéi
suǒ

zhǐtōng
zēng
shàng
zhèng


tīng
wén
shòu
chí
lìng
shàn
jīu
jìng

wèi

shén
jìng
tōng


宿
zhù
tōng

tiān
ěr
tōng


shēng
zhì
tōng

xīn
chà
bié
tōng
děng

zuò


weí


yóu
dìng

suǒ

zuò


liǎo
zhī


liǎo
zhīyóu
liǎo
zhī

liǎo
zhī
shì

shì
xiū
zhì

xīn

yóu

xiū

duō
xiūyǒu
shí
yǒu
fēn

shēng
xiū
guǒ

shén
tōng
děng

yòu


shì
liǎo
zhī


liǎo
zhīwéi

yǐn

zhū
shén
tōng
děng
xiū
shí
èr
xiǎng


děng
shí
èr


qīng

xiǎng

èr
róu
ruǎn
xiǎng

sān
kōng
jiè
xiǎng


shēn
xīn

shùn
xiǎng


shēng
jiě
xiǎng

liù
xiān
suǒ
shòu
xíng


suí
niàn
xiǎng


zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

huì
yīn
shēng
xiǎng


guāng
míng

xiāng
xiǎng

jiǔ
fán
nǎo
suǒ
zuò

biàn

xiǎng

shí
jiě
tuō
xiǎng

shí

shēng
chù
xiǎng

shí
èr
biàn
chù
xiǎng

qīng

xiǎng
zhě

wèi
yóu

xiǎng

shēn


qīng

shēng
jiěluó
mián
huò

dié

huò

fēng
lún
shì
qīng
shēng
jiě


yóu
shēng
jiě
zuò
chù
piāo
zhuǎn

shēn

wèi
cóng
chuáng
shàng
piāo
zhì

shàng


cóng

shàng
piāo
zhì
chuáng
shàng


shì
cóng
chuáng
piāo
zhì
cǎo
zuò


cóng
cǎo
zuò
piāo
zhì

chuáng

róu
ruǎn
xiǎng
zhě

wèi
yóu

xiǎng

shēn


róu
ruǎn
shēng
jiě

huò

mián
nāng
huò

máo
cuì
huò

shú
liàn


róu
ruǎn
xiǎng
cháng
yǎng
shè
shòu
qián
qīng

xiǎng


shè
shòu
shí

lìng
qīng

xiǎng
zēng
cháng
guǎng
广


kōng
jiè
xiǎng
zhě

wèi
yóu

xiǎng
xiān


shēn


qīng

róu
ruǎn
èr
shēng
jiě


suí
suǒ

wǎng
ruò

zhōng
jiān
yǒu
zhū


néng
wéi
zhàng
ài

ěr
shí
biàn
便

shēng
jiě
zuò

zhōng
zuò
kōng
shēng
jiě
néng

ài
wǎng

shēn
xīn

shùn
xiǎng
zhě

wèi
yóu

xiǎng
huò


xīn

shùn

shēn

huò


shēn

shùn

xīn

yóu

lìng
shēn
zhuǎn
zhuǎn
qīng


zhuǎn
zhuǎn
róu
ruǎn

zhuǎn
zhuǎn
kān
rén

zhuǎn
zhuǎn
guāng
jié

suí
shùn

xīn

zhǔ

xīn

xīn
ér
zhuǎn

shēng
jiě
xiǎng
zhě

wèi
yóu

xiǎng
yuǎn
zuò
jìn
jiě
jìn
zuò
yuǎn
jiě


zuò

jiě

zuò

jiě


zuò
shuǐ
jiě
shuǐ
zuò

jiě


shì


chà
bié

zhǒng
zhǎn
zhuǎn
xiāng
zuò

guǎng
广

biàn
huà
suǒ
zuò
shēng
jiě

huò

biàn
huà
huò
shēng
biàn
huà

yóu


xiǎng
xiū

chéng
mǎn

lǐng
shòu
zhǒng
zhǒng
miào
shén
jìng
tōng

huò
cóng

shēn
shì
xiàn
duō
shēn

wèi
yóu
xiàn
huà
shēng
jiě
xiǎng


huò
cóng
duō
shēn
shì
xiàn

shēn

wèi
yóu
yǐn
huà
shēng
jiě
xiǎng


huò


shēn

zhū
qiáng

yuán
chéng
děng
lèi
hòu
zhàng

shì

zhí
guò

ài
huòchū
méi

shuǐ

huò


shuǐ
duàn
liú
wǎng
fǎn

shànghuò

fēi
niǎo
jié
jiā

zuò
téng
yáng

kōng

huò

guǎng
广

wēi

shì


yuè
guāng
lún

shǒu
mén


huò


shēn
nǎi
zhì
fàn
shì

zài
huí
zhuǎn

dāng
zhī

shì
zhǒng
zhǒng
shén
biàn

jiē
yóu
qīng

róu
ruǎn
kōng
jiè
shēn
xīn

shùn
xiǎng
suǒ
shè
shòu
shēng
jiě
xiǎng


suí

suǒ
yīng

qiē
néng
zuò


zhōng

shēn


fàn
shì

lüè
yǒu
èr
zhǒng

zài
huí
zhuǎn


zhě
wǎng
lái

zài
huí
zhuǎn

èr

fàn
shì
zhū


zhǒng

fēn
zàosuǒ

suí
shēng
jiě


zài
huí
zhuǎn

xiān
suǒ
shòu
xíng


suí
niàn
xiǎng
zhě

wèi
yóu

xiǎng
cóng
tóng

wèi

zhì

jīn

suí

niàn
zhuǎn

zài

ài

suí


wèi
ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò
ruò


guǎng
广
shuō

qiē
xiān
suǒ
shòu
xíng

suí


lüèyuè

niàn
liǎo
zhīxiū

duō
xiū


zhèng

xiū
guǒliàng
zhǒng

宿
shì
suǒ
zhù

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
suǒ
yǒu
xíng
xiāng
suǒ
yǒu
xuān
shuō
jiē
néng
suí
niàn

zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

huì
yīn
shēng
xiǎng
zhě

wèi
yóu

xiǎng
biàncūn


luò

huò
cháng
zhě
zhòng
huò


zhòng
huò


zhòng

huò
guǎng
广
cháng
chù
huò
jiā
huò
shì

zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi
zhū
zhòng

huì

suǒ
chū
zhǒng
zhǒng

lèi
yīn
shēng

míng
xuān
zào
shēng

huòzhòng
liú

tuān

làng
yīn
shēng

shàn


xiāng


xiū
suǒ
chéng
dìng

zuòzhū
tiān
rén
ruò
yuǎn
ruò
jìn
shèng
fēi
shèng
shēngtīng
cǎixiū

duō
xiūzhèng

xiū
guǒ
qīng
jìng
tiān
ěr

yóu
shì
néng
wén
rén
jiān
tiān
shàng
ruò
yuǎn
ruò
jìn

qiē
yīn
shēng

guāng
míng

xiāng
xiǎng
zhě

wèi


qián
suǒ
shuō
zhǒng
zhǒng
zhū
guāng
míng
xiāng


shàn


xiāng
zuò


weí

yòu

zhǒng
zhǒng
zhū
yǒu
qíng
lèi
shàn

shàn
děng

yòng
chà
bié

shàn


xiāng
xiāng
zuò


weí

shì
míng
guāng
míng

xiāng
xiǎngxiū

duō
xiūzhèng

xiū
guǒ

shēng
zhì
tōng

yóu
shì
qīng
jìng
tiān
yǎn
tōng


jiàn
zhū
yǒu
qíng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shēn
huài

hòu
wǎng
shēng
shàn

tiān
shì
jiān
zhōng

fán
nǎo
suǒ
zuò

biàn

xiǎng
zhě

wèi
yóu

xiǎng

tān
huì
chī
fèn
忿
hèn

nǎo
kuáng
chǎn
qiān
jiāo
hài

cán

kuì
zhū

fán
nǎo


suí
fán
nǎo
chán
rào

xīn

zhū
yǒu
qíng
lèi
zhǒng
zhǒng

wèi

xiāng
biàn


jiě
liǎo
fēn
bié


shì

lèi
yǒu
tān

zhě

yǒu

fēn
wèi

xiāng
biàn


wèi
zhū
gēn
zào
rǎo
zhū
gēn
diào

yán
cháng
hán
xiào


shì

lèi
yǒu
tián
huì
zhě

yǒu

fēn
wèi

xiāng
biàn


wèi
miàn
héng
pín


yīn
jiǎn

yán
cháng
biànshì

lèi
yǒu

chī
zhě

yǒu

fēn
wèi

xiāng
biàn


wèi
duō
fēn
yīn

shì

ān
mèi
yán

biàn
liǎo

duō
xià


yóu

shì
děng
xíng
xiāng
liú
lèi

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

cán
kuì
děng
suǒ
chán
rào
zhě

yǒu

fēn
wèi

xiāng
biàn


shàn


xiāng
xiāng
zuò


weíxiū

duō
xiū
shēng
xiū
guǒ
xīn
chà
bié
zhì

yóu

zhìyǒu
qíng
luó
suí
suǒ
xún

suí
suǒ

chá
xīn

shí
děng
jiē

shí
zhī

jiě
tuō
shēng
chù
biàn
chù
xiǎng
zhě


qián
sān


duō

yīng
zhī
xiū
xiāng

yóu


xiǎng
qīn
jìn
xiū

duō
xiūnéng
yǐn
zuì
shēng
zhū
shèng
shén
tōng

ruò
biàn
shì
tōng
ruò
huà
shì
tōng
ruò
shēng
jiě
tōng


néng
yǐn


zhèng
yuàn
zhì


ài
jiě

wèi


ài
jiěài
jiě


ài
jiě

biàn

ài
jiě
děng
zhǒng
zhǒng
gōng


yòu
shèng
fēi
shèng
èr
shén
jìng
tōng
yǒu
chà
bié
zhě

wèi
shèng
shén
tōng
suí
suǒ
biàn
shì

suí
suǒ
huà
shì

suí
suǒ
shēng
jiě


qiē
jiē
néng

shí
chéng
bàn


yǒu
gǎi

kān
rén
yǒu
yòng

fēi
shèng
shén
tōng

néng

shì

yóu

huàn
huà
wéi

guān
jiàn

kān
shòu
yòng

dāng
zhī

shì
shí
èr
zhǒng
xiǎng

qīn
jìn
xiū

duō
xiūsuí

suǒ
yīng
biàn
便
néng
yǐn


zhǒng
shén
tōng


néng
yǐn


gòng


shēng


suǒ
yīng
zhū
shèng
gōng
zhōng

chū
jìng

xià
zhōng
shàng
pǐn
shàn
xiūsuí

suǒ
yīng
dāng
shēng
fàn
zhòng
tiān
fàn

tiān

fàn
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōngèr
jìng

xià
zhōng
shàng
pǐn
shàn
xiūsuí

suǒ
yīng
dāng
shēng
shǎo
guāng
tiān

liàng
guāng
tiān

guāng
jìng
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōngsān
jìng

xià
zhōng
shàng
pǐn
shàn
xiūsuí

suǒ
yīng
dāng
shēng
shǎo
jìng
tiān

liàng
jìng
tiān
biàn
jìng
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng
jìng

xià
zhōng
shàng
pǐn
shàn
xiūsuí

suǒ
yīng
dāng
shēng

yún
tiān

shēng
tiān
guǎng
广
guǒ
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng

ruò

huán
zhělòu


jìng


jiān

xūn
xiū
yǒu
lòu


jìng

zhōng
xià
pǐn
zhōng
pǐn
shàng
pǐn
shàng
shēng
pǐn
shàng

pǐn
shàn
xiūsuí

suǒ
yīng
dāng
shēng

jìng

tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng

wèi

fán


shàn
xiàn
shàn
jiàn

jīu
jìng
tiān

ruò

kōng
chù
shí
chù

suǒ
yǒu
chù
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
xià
zhōng
shàng
pǐn

shàn
xiūdāng
shēng
kōng
chù
shí
chù

suǒ
yǒu
chù
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
suí
xíng
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng

yóu

zhū
tiān

yǒu
xíng


shìchù
suǒ
chà
bié

rán
zhù
suǒ
zuò
yǒu

chà
biéxiǎng
dìng
shàn
xiūdāng
shēng

xiǎng
yǒu
qíng
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōngzhōng
yún

yīng
zhī


zhě
xiāng

wèi


zhě

shēn

ān
zhù
zhū
gēn

dòng

wēi

jìn
zhǐ

yǒu
zào
rǎowēi

néng
jīng
shí
jiǔ

duō
jīng


zhōng

shù
shù

tuō
wēi


yán

róu
ruǎn
yán


jìngxuānzhòng


yán

ān
xiáng

yǎn
jiàn


wéi
jué
liǎoyīn
jué
liǎo
ér


tān


shì
ěr
wén
shēngxiù
xiāng

shé
cháng
wèi

shēn
jué
chù


wéi
jué
liǎo
shēng
nǎi
zhì

chù


yīn
jué
liǎo
ér

shēng
tān
nǎi
zhì
chù
tān

néng

suǒ
wèi

jué
huì
yōu
shēn
qīng
ān
guǎng
广

shēn
xīn
yǐnyǒu
tān
lán

yǒu
fèn


néng
yǒu
kān
rěn


wéi
zhǒng
zhǒng

xún

děng
zhū
è
xún

rǎo
luàn

xīn


shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi


zhě
xiāng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |