当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第32卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第32卷(注音)shī

lùn


sān
shí
èr
juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān

sān


chù
zhī
sān

yún

chū
xiū

zhě
shǐ
xiū

shí


xiū
zuò


yīng
ān


suí
suǒ
ān

zhèng
xiū
xíng
shí
zuì
chū
chù
zhèng


duàn


xīn

jìng
xìng

wèi
shàn
tōng

xiū


shī

zuì
chū

xíng
chū
xiū

zhě


shì
jiào
huì

shàn
lái
xián
shǒu


děng
jīn
zhě
yīng

sān
zhǒng

xiāng
yīn
yuán

huò
jiàn
huò
wén
huò
xīnzēng
shàng
fēn
bié


zhǒng
xiāng


yàn

xiāng

èr
xīn

xiāng

sān
guò
huàn
xiāng


guāng
míng
xiāng


liǎo
bié
shì
xiāng

wèn
ruòxíng
chū
xiū

zhě
shì

tān
xíng

yóu

jìng
guān
fāng

diào


yún

jiàozhǒng
xiāng


yīng

shì
jiào
huì

shàn
lái
xián
shǒu


děng
suí
suǒ

zhǐluò
cūn

ér
zhù

zhōng

ruò
wén
suǒcūn


luò

huò
nán
huò

xiān
shòu
ān

hòu
zāo

è

huò

nán


zāo
zhòng
bìng
mìng
zhōng
yǔn
méi

huò

yǒng

suǒ
yǒu
zhī
shí
qīn

juàn
zhǔ
zāo

shì


huò


luò
cūn

biān

sàng
shī
cái
bǎo

huò
shì

lái
qiáng

suǒ
zuò

huò
huǒ
suǒ
shāo
huò
shuǐ
suǒ
piāo

huò
yóu
è
zuò
ér
yǒu
sàng
shī

huò
yóu

shàn
xiū
yíng
shì

ér
yǒu
sàng
shī

huò
yóu

shàn
chù
fēn
shì

ér
yǒu
sàng
shī

huò
wéi
fēi
ài
gòng
cái

biàn
便
ér
yǒu
sàng
shī

huò
yóu
jiā
huǒ
ér
yǒu
sàng
shī

ruò

xiàn
jiàn
fēi
shì
chuán
wén

huòcūn


luò

fēi
shì
suǒ

cūn


luò

huò
fēi
shì

cūn


luò


fēi

rén
shēn
xiān
suǒ
chù
zhèng
měng


shòu

hòu
huán
tuì
退
shī

guǎng
广
shuō

qián
shì
wén

jiàn


yīng
dāng
shēng

shēn
xīn
yàn
huàn


shì
shēng

shèn
wéi
zhòng


suǒ

jiān
xīn

ér


zhōng
yǒu

shì
děng


shuāi
sǔn
chà
biéwèi
bìng
shuāi
sǔn
shòu
寿
mìng
shuāi
sǔn

juàn
zhǔ
shuāi
sǔn
cái
bǎo
shuāi
sǔn

bìng
bìng

xìngxìng


yǒu

lèi
jìng
jiè
shuāi
sǔn
zhèng
jiàn
shuāi
sǔn

yóu
shì
yīn
yuán

zhū
zhòng
shēng

xiàn

zhōng
zhù
zhū

nǎo


dāng
lái
shì
wǎng
zhū
è


zhū
xīng
shèng
zhě
suī
xiàn

zhōng
zhù
zhū
ān


dāng
lái
shì
wǎng
zhū
shàn


ér
shì

cháng
cháng
xiàn

zhèng


ruò
yǒu
lǐng
shòu
xīng
shèng
shì
zhě

hòu
shí
shuāi
sǔn
dìng
dāng
xiàn
qián

zhū
yǒu
lǐng
shòu
shuāi
sǔn
shì
zhě

hòu
shí
xīng
shèng
nán

xiàn
qián

zhū
xīng
shèng
shì
jiē
shì
nán


shī

huài


shì

yīng
shēn
xīn
yàn
huàn


shàn
zuòshòu
chí


shì
chù
suǒ
nán

bǎo
xìn


jīn

shì
shēng

liú
zhuǎn

wèi
bān
niè
pán
wèi
jiě
tuō
xīn

nán

bǎo
xìn


shì
shuāi
sǔn
xīng
shèng
èr


xiàn

qiányīn
yuán
lìng

duò
zài

shì
chù
suǒ

shēng

měng

gāng
qiáng
xīn
chǔ

shì
yóu

shì
zēng
shàng
dāng
zhì
chéngduàn
xiū

fàng


yòu


shì
duō
ān
zhù


dāngnéng
zuò
biānshì

yīng
shàn

zuòshòu
chí
shì
yàn

xiāngyīng
jīng
qín

xīn

xiāng

dāng

guān
chá
suǒ
shòu
shī
luó

wéi
shàn
qīng
jìng
wéi

qīng
jìng


huò
shī
niàn
huò

gōng
jìng
huò
duō
fán
nǎo

huò
yóu

zhī

zhū
xué
chù
yǒu
suǒ
wéi
fàn


wéi
fàn


dāng
běn
xìng
zēng
shàng
zhū
xué
chù


shēn
xīn
gēng

huǐ
fànsuǒ
zuò
dāng
zhèng
yīng
zuò


fēi
suǒ
zuò


dāng
zuò


yào
yán
zhī


zhū
xué
chù
dāng
lìng
zēng
shàng


yuán
mǎn


lìng
suǒ
yǒu
jiā
xíng
yuán
mǎn
shì
zhèng
guān
chá
shí

ruò

liǎo
zhī
jiè
yùn
qīng
jìng

suī

zuò


dāng


qīng
jìng

huǐ

rán


ěr

shī
luó
jìng
zhě
dìng
shēng

shì
qīng
jìng

huǐ

ruò


shì
qīng
jìng

huǐ

suī

zuòhuān
yuè

rán


ěr

yǒu
huǐ
zhě
dìng
shēng
huān
yuè


shì
qiě


zhǒng
huān
yuè
suǒ

chù
suǒ


yīng
shēng

qīng
jìng

huǐ
wéi
xiān
huān
yuèchú
zhàng

yuè
chù
suǒ
dāng
shēng

yuè

wèi

jīn
zhě
shī
luó
qīng
jìng

yǒu

yǒu
néng
ān
zhù
shì
zūn
suǒ
zhì
xué
chù


xiàn

zhōng
néng

wèi

néng
chù
wèi
chù

néng
zhèng
wèi
zhèng

yóu
shì
chù
suǒ
shēng

yuè


ruò

huò

qián
hòu
suǒ
zhèng
shǎo
fēn
chà
bié


yóu

shì
zēng
shàng

yuán
mǎn

suǒ
zhèng
chà
bié

wèi
zhū

lái
huò
shèng
hòu
shí
suǒ
zhèng
chà
bié

dāng
shēng
xìn
jiě


yuèshì
xíng
xiāng
zhū
shì
yuè


xiān
míng
huān
yuè
jīn
míng

yuè

zǒng
míng
yuèshì
míng
wéi

xīn

xiāng


shì
xiāng


yīng
jiào
shòu
gào
yán

xián
shǒu


yóu

shì
yàn

xiāng

diào
liàn

xīn


yóu

shì
xīn

xiāng


rùn

xīnduàn
miè
shì
jiān
tān
yōu
yīng
duō
ān
zhù

suísuǒ
yuán
jìng
jiè
qín
xiū
jiā
xíng

huò
shē


pǐn
huò


shè

pǐn

suǒ
yuán
jìng
jiè

dāng
lìng
xīn
zhù

zhù
děng
zhù


dāng
huò

shēn
xīn
qīng
ān


jìng
zhù


ruò

shì
bèi
zhū
hēi
pǐn
xiàng
zhū
bái
pǐn

yóu
diào
liàn
xīn

rùn
xīnyīng
shù
shù

guò
huàn
xiāng

wèi

suǒ
yǒu
zhū
xiāng
xún


suí
fán
nǎo

guò
huàn
xiāng

yán
zhū
xiāng
zhě

wèi

děng
shí
xiāng

yán
xún

zhě

wèi

děng


suí
fán
nǎo
zhě

wèi
tān

děngyīngguò
huàn
xiāng


shì
zhū
xiāng
néng
lìng

xīn
zuò
yòng
shì
xún

néng
lìng

xīn


zào
rǎo


shì
suí
fán
nǎo
néng
lìng

xīn
héng


jìng

ruò
xīn
zuò
yòng
zhū
xiāng
suǒ
zuòzào
rǎo
xún

suǒ
zuò

héng


jìng
suí
fán
nǎo
suǒ
zuò

yóu
shì
lìng
xīn

nǎo
ér
zhù

shì


shì
zhū
xiāng
xún


suí
fán
nǎo

shì

fēi
shèng
néng
yǐnlìng
xīn
sǎn
dòng

lìng
xīn
zào
rǎo

lìng
xīn
rǎnyīng

shì

guò
huàn
xiāng

yòu

yīng

xīn

jìng
xìng
xīn
ān
zhù
xìng
xīn

luàn
xìng


liù
zhǒng
xíng
zhèng


xiāng


děng
wéi
liùxiāng
xiǎng

èr


xiāng
zhōng

zuò
yòng
xiǎng

sān

fēn
bié
xiǎng
fēn
bié
zhōng

suǒzào
rǎo
xiǎngjìng
xiǎng

liù


jìng
zhōng

zhū
shāo
nǎo

miè

xiǎng
shì
guò
huàn
xiāngyīng
shù
shù

guāng
míng
xiāng

wèi
huò
dēng
míng
huò

huǒ
míng

huò

lún
míng
huò
yuè
lún
míng
shì
guāng
míng
xiāngzhū
zhǒng
jiān

qīng

xiāng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


suǒ
xiāng


ruò

néng
wǎng

zhǒng
jiān

dāng

cǎi
huà

shí
suǒ
zuò

shì
zhū
xiāng


shì
xiāng

huán
suǒ
zhù
chù

huò
ā
liàn
ruò
huò
lín
shù
xià
huò
kōng
xián
shì

huò
zài

chuáng
huò
xiǎo
shéng
chuáng
huò
cǎo

zuò

xiānjié
jiā

zuò

duān
shēn
zhèng
yuàn
ān
zhù
bèi
niàn

xiān


jìng
lìng
xīn

sǎn

niàn
zài
qián
zhōng

liù
zhǒng
xiǎng
zuò


weí

wèi

xiāng
xiǎng

fēn
bié
xiǎng


jìng
xiǎng


zuò
yòng
xiǎng


suǒzào
rǎo
xiǎng


zhū
shāo
nǎo

miè

xiǎng

yòu


zhōng

dāng
shěn

zhōu
biàn
liǎo
zhī
luàn

luàn
xiāng

fēn
míng
xiàn
qián


shěn


zhōu
biàn
liǎo
zhī
luàn

luàn
xiāng


shì

shì

néng
liǎo
zhī
zhū
xiāng
xún

suí
fán
nǎo
zhōng
suǒ
yǒu
luàn
xiāng


néng
liǎo
zhī
xīn

jìng
xìng
suí
liù
xiǎng
xiū
zhū

luàn
xiāng

yòuluàn

luàn
xiāng


shì

shì
shěn

liǎo
zhī

biàn
便
néng
ān
zhù

suǒ
yuán
jìng

néng
ān
zhù

xīn

zhǐ

zhū
xīn
xiāng

zhū
xīn
liú
zhù

qián
hòu

wèi

xiāng

fēn
bié

jìng
ér
zhuǎn

yòu
ruò

xīn
suī


zhǐ

yóu
shī
niànyóu
chuàn

zhū
xiāng
xún

suí
fán
nǎo
děng
zhū
guò
shījìng
zhōng
miàn
suǒ
yuán
yǐng
xiàng
shù
xiàn
zài
qián

suí
suǒ
shēng

zhōng
dāng
gēng
xiū


niàn
zuò


wèi
xiān
suǒ
jiàn
zhū
guò
huàn
xiāng
zēng
shàng


shì
suǒ
yuán
jìng
xiāng

yóu
suǒ
xiū


niàn
zuò


chú
qiǎn
sǎn
miè
dāng
lìng

jìng

xiàn
zài
qián

xián
shǒu
dāng
zhī


shì
suǒ
yuán
shèn
wéi
wēi

nán

tōngyīng


měng
wéi
qiú
tōng


qín
jīng
jìn

shì
zūn


suǒ
yuán
jìng
xiāng


shuō
yán


děng

chú
dāng
zhī
zhòng
shàn

yán
zhòng
shàn
zhě

wèi


zhòng
gòng

huì
zhōng
shèng
zhuàng
měi
zhòng
shàn
zuì
shū
shēng
zhě

wèi

duō
zhòng


huì
zhōng


chàng


jiǎ
shǐ
使
yǒu

zhì
huì
zhàng


cóng
wài
ér
lái
gào

rén
yuē

duō
zāi
nán
jīn
zhě

chí

shì
píng
mǎn

yóu

lìng
yàn


jīng


shì

zhòng
zhōng
guò
dāng


jiān
suǒ
yǒu
zhòng
shàn

zhū
zuì
shēng


chàng


děng
shēng
děng

jīn
yǒu
kuí
kuàijiàn
suí
zhú

xíng
yóu


duòzhī
kuí
kuàijiàn

dāng
zhǎn

shǒu
duàn

mìng
gēn


chú

děng


yún


shì
chí

rén


zuò

zhuān
xīn
yóu


jiàn

kuí
kuài

píng

děng

ér
néng
zuò

guān
shì
zhòng
shàn

zhū
zuì
shēng


chàng


děng
shēng

shì
zūn

shì
chí

rén

jiàn
kuí
kuàijiàn
suí
zhú
ér
xíng
wèi
zhuān
zuò
shì
niàn


suǒ
chí

yóu


mǎn

jīng
shì
zhòng
zhōng

nán
jiāng


tuō
yǒu


dāng
duò

zhě

dìng
wéi

shì

jiàn
kuí
kuài

dāng
zhǎn

shǒu
duàn

mìng
gēn

shì
rén
ěr
shí


zhòng
shàn

zhū
zuì
shēng


chàng


děng
shēng
děng

dōu

zuò


niàn
guān
shì

wéi

yóu

zhuān
xīn
zuò

ér
zhèng

chí


shì

chú


zhū


gōng
jìng
yīn
zhòng
zhuān
xīn

niàn

xiū

niàn
zhù
dāng
zhī

ěr

yán
zhòng
shàn
zhě


néng
suí
shùn
tān

chán
děng
suí
fán
nǎozhōng
zuì
shēng


chàngnéng
suí
shùn
xún


lùn
zào
rǎo
chùděng
shēng
děng


xiāng
děng
shí
zhǒng
xiāng


zhì
huì
zhàng

shī

píng
mǎn
yóushē


suǒ
ān
zhù
xīn
néng
lìng
shēn
xīn
qīng
ān
rùn


shì
shējiàn
suí
xíng
kuí
kuài


xiān
suǒ

zhū
xiāng
xún

suí
fán
nǎo
zhōng
zhū
guò
huàn
xiāng

zhuān
xīn
jiāng


lìng

yóu


duònéng
shěn

zhōu
biàn
liǎo
zhī
luàn

luàn
xiāng
zhī
suǒ
shè
shòu
shē


dào

yóu
shì
néng
lìng
zhū
xīn
xiāng

zhū
xīn
liú
zhù

yóu
jīng
jìn


jiānqián
hòu

wèi

xiāng

fēn
bié

jìng
ér
zhuǎn
xīn


yuán
zhū
xiāng

huò
yuán
xún


suí
fán
nǎo

shì


shī

yīng

shì
yīn
qín
jiào
huì

shē


chū
xiū

zhě
gào
yán

xián
shǒu


ruò

shì
jīng
qín
xiū

shē


dào


shì
fāng
biàn
便
shè
shòu

zhèng
niàn
zhèng
zhī

xíng

yǒu


xīn
nǎi
míng
shàn
xiū
shē


dào

ruò

chuàn

zhū
guò
shīnéng

zhōng
shēn
xīn

jiān
xīn
fāng
xiàn
qián
zhě

huán
yīng


chū

fēn
bié
suǒ
yuán
jìng
xiāng


yǒu
fēn
bié
suǒ
yuán
jìng
xiāng

niàn
zài
qián


xiān
suǒ

zhū

jìng
xiāng


jīn

yīng
zuò


weí

xiān
yīng
yòng

wéi
suí
xiāng
xíng


shè


huò
guān
qīng

huò
guān
nóng
làn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
guān

guān
suǒ
huò
guān

suǒ
shì
chū
xiū
guān
shíqīng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhìsuǒ
dāng

shēng
jiě

ruò


zhōng

chuàn
xiū

guān
dào
míng
jìng


suǒ
yuán
xiāng
míng
liǎo
shēng
jiě
xiāng

zhuǎn
shí


yīng

èr

sān

shí
èr
shí
sān
shí

shí

shí

huò
bǎi
qīng

huò
qiān
qīng


nǎi
zhì

qiē
zhū
fāng
zhū
wéi
suǒ
yǒu
qīng
liàng
xíng
biàn

qiē
chù

jiān
shēng
jiě


zhōng
nǎi
zhì

yǒu
róng
shòu

zhàng
duān
chùqīng


shì

nǎi
zhì

suǒ

ěr
shì
shēng
jiě
zuò


yīng
dāng


zhēn
shí
zuò

shí
yīng
zuò
shì
niànjīn
zhě
shēng
jiě
suǒ
zuò


liàng
qīng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

liàng

suǒ

zhēn
shí
qīng

nǎi
zhì

suǒ


liàng
guòshù
zhī

suǒ

zhě


cóng
qián

láiyǒuzhōng
lún
huí
shēngsuǒ
zēng
jīng
mìng
zhōng
yāo
méi

suǒ

shī
hái
suǒ

qīng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
suǒ


suǒ

liàng

biān


shì
suǒ

tuī

qiánzhī


jiǎ
shǐ
使
yǒu
néng
shè


shì
suǒ

shī
hái
lìng

huài
làn


qiē
róng
shòujié
zhōng
suǒ

shī
hái
nǎi
zhì

suǒ

jiǎ
shǐ
使
yǒu
néng
liǎn
zài

chùliàng
děng
guǎng
广

xié
shān


cóng
qián

hòu


ěr

nǎi
zhì
wèi
néng
zuò

biānshì


shēng
jiě
zuò


yīng
dāng


zhēn
shí
zuò


yòu
fēi
xiū


shì
qīng

nǎi
zhì

suǒ


shè


yīng
dùn
guān
chá

cái
yīng


shī
hái
qīng


shēng
jiě


xún

lìng
xīnjìng

nǎi
zhì


suǒ
yuán
jìng
xiāng


míng
jìng


zhū
rǎo
nǎo

qiáng
ěr
suǒ
shí
yīng


shì
shī
hái
qīngshēng
jiě

ruò
cái


nǎi
zhì


fāng
xiàn
zài
qián

ěr
shí


yīng
xiū

jìngqīng


nǎi
zhì

suǒ
dāng
zhī

ěr

yóu

dào

nǎi
zhì

liàng
dāng
zhī

ěr


shì
lìng
xīn


jìngyīngjìng
shēng
jiě

wèi
cóng
zuì
hòu

liàng
qīng


nǎi
zhì
zuì
hòu

liàng

suǒ


lüè

xīn
fāng
biàn
便
chú
qiǎn
ān
zhì
zhòng
xiāng

xiǎn
xiàn

zhōng

quán

shè
yǒu
fēn
bié
xiāngfēn
bié

wéisuǒ
yuán
jìng
jiè
ān
zhù

xīn


xiāng

fēn
bié

jìng
ér
zhuǎn
shī

yīng
jiào
shòu
gào
yán

xián
shǒu


xiān
suǒ

zhū
guāng
míng
xiāng


shē


pǐn
jiā
xíng
zhōng

shè

pǐn
jiā
xíng
zhōng

jiē
yīng
zuò
weí

ruò

néng

guāng
míng

xīn

zhào
liǎo

xīn

míng
jìng

xīn


ān

xīn

xiū
shē
shèshì
nǎi
wéi

shē
shè

dào
xiū
guāng
míng
xiǎng

ruò
yǒu
zuì
chū

suǒ
yuán
jìng
duō

fēn
míng

shù

shēng
jiě


xiāng
ān
mèi

yóu
shì
yīn
yuán
hòu
suǒ
xiū

suǒ
yǒu
shēng
jiěfēn
míng

suī
duō
chuàn

ér
xiāng
ān
mèi

ruò
yǒu
zuì
chū

suǒ
yuán
jìng
duō
fēn
fēn
míng

shù

shēng
jiě

xiāng
míng
liǎo

yóu
shì
yīn
yuán
hòu
suǒ
xiū

zhuǎn

fēn
míng

suī
shǎo
chuàn

ér
xiāng
míng
liǎo


shì

yóu
shàn


shì
yàn

xiāng


shàn


shì
xīn

xiāng


shàn


shì
shē


xiāng


shàn


shì


shè

xiāng


shàn


shì
guāng
míng
xiāngshí
shí
zhōngjìng


shí
shí
zhōng
yóu
suí
xiāng
xíng


shè
zhū

jìng
zhèng
xiū
jiā
xíng
zēng
shàng
zhū
niàn
zhù
jiàn
jiāng


shí

yīng
xiān


shēn
suǒ
yǒu
sān
shí
liù


shǐ
cóng

máo
nǎi
zhì
xiǎo
biàn
便

shàn


xiāng


yīng

shì


shēn
zhōng
zhū

jìng


xiān
dāngjìng
shēng
jiě

shù
shùshēng
jiělìng

xīnjìng


shì
míng
wéi


shēn
zhōng
xiū
xún
shēn
guānshēn

ér

yīng

wài
zhū

jìng

shàn


xiāng


dāng


qīng

shēng
jiě

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

suǒ
shēng
jiě

huò
xiá
xiǎo
shēng
jiě

huò
guǎng
广

shēng
jiě

huò

liàng
shēng
jiě

shù
shùshēng
jiělìng

xīnjìng


shì
míng
wéi

wài
shēn
zhōng
xiū
xún
shēn
guānwài
shēn
ér
hòu

yīng


shēn

wài
zhū

jìng


shàn


xiāng
lìng
xīn
míng
liǎo

yòu


shēn

wài

jìng

shàn


xiāng

lìng
xīn
míng
liǎosuǒ
ài

dāngshì
shēng
jiě

chū
sòng
zhǒng
jiān

zhì
zhǒng
jiān


zhī
zàizài


zhì
qīng

wèi

zhì
nóng
làn
wèi

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zhì

suǒ
wèishēng
jiě

shù
shùshēng
jiělìng

xīnjìng


shì
míng
wéi


wài
shēn
xiū
xún
shēn
guān
shēn
ruò

ruò
wài
ér


yīng
yùn
yóu
wén

zēng
shàng

fēn
bié

xiāngsān
fēn


shēng
jiěshē


pǐn

èr


sǎn
luàn
pǐn

sānshè

pǐn


shē


pǐn
zhě

wèi
ruò

xīn


lüè
shíxiāng

fēn
bié

jìng
xiǎng
xíngzuò
yòng
zào
dòng


zhū
shāo
nǎo

miè

xiǎng
xíng


suǒ
yuán
jìng

luàn
shòu
děngyùn

shà

shà

zhǎn
zhuǎn
bié


wéi
shì
xīn
xīn
ér
fēi


xiāng

liú
zhuǎn


yīng

weí


shēng
jiě


shì
míng
wéi


shòu
xīn

xiū
xún
shòu
xīn

guānsǎn
luàn
pǐn
zhě

wèi


xiān

zhū
jìng
jiè
yuán
zhū
jìng
jiè
duò

dìng


guò

jìn
miè

jīn
shī
niàn

xīn
luàn
suǒ
shēng
zhū
xiāng
xún

suí
fán
nǎo
jìng

zēng
shàng
shòu
děngyùn


yīng
zuòshì
zhū


xìng
jiē
shì
kuáng
huàn
suǒ
zuò

zàn
shí
ér
yǒu

ěr
xiàn
qián

duō
zhū
guò
huàn


xìng

cháng


bǎo
xìn


yīng

shì


shēng
jiě


shì
míng
wéi

wài
shòu
xīn

xiū
xún
shòu
xīn

guān
shè

pǐn
zhě

wèi

shànshè

xiāng


zhù
yǒu
xiāng
yǒu
fēn
bié
zuòyǒu
fēn
bié
yǒu
xiāng
suǒ
yuán

zēng
shàng

suǒ
shēng
shòu
děngyùnzuò


weí


shà

shà

zhǎn
zhuǎn
bié


wéi
shì
xīn
xīn
ér
fēi


xiāng

liú
zhuǎn


qián
suǒ
shuō


shēng
jiě


shì
míng
wéi


wài
shòu
xīn

xiū
xún
shòu
xīn

guān


shì

tián


jìng
guān
zhèng
xiū
jiā
xíng
zēng
shàng

niàn
zhù
dāng
yòu

yīng

niàn
zhù
jiā
xíng
shí
shí
xiū

shēng
shē
shè

shì

niàn
zhù
zhōng
ān
zhù
zhèng
niàn

suícūn


luò
biān

ér
zhù


xīn
suí
shùn

xiàng
lín

suǒ
yuán
jìng
jiè


yīng
shè

suǒ
yuán
jìng
xiāng


cūn


luò

shí

yīng
dāng
shàn

è
xiàng
è


è
niú
è
gǒu

è
shé
è
shòu

kēng
jiàn
háo
qiàn

zhū

shuǐ
fèn
huì


yīng
yuǎn

zhū
è
wēi

huì
zuò
yīng

shì
shàn


shēn

ruò


shì
zhū
jìng
jiè
xiāng


yīng


zhū
gēn


yīngzuò
gōng
yòng
shàn
shǒu
zhū
gēn

ruò


shì
zhū
jìng
jiè
xiāng

yīng
dāng


zhū
gēn


yīng


zhèng
zuò
gōng
yòng
shàn
zhù
zhèng
niàn

lìng
zhū
fán
nǎo


xiàn
xíng


yīng

shì
shàn


shēn
shàn
shǒu
zhū
gēn

shàn
zhù
zhèng
niàn


zuò


shàn
zhī

liàng
shòu
yòng
yǐn
shí

yòu

yīng

zài
jiā
chū
jiā

shuō
yīng
liàng


shuō
yīng


shuō
yīng
shí

shuō
zhèng
zhí


shuō

jìngqiē
shì
jiān
fēi

yán
lùn
jiē
dāng
yuǎn


suī

xuān
shuō


yán
lùn

yīng
zhèng
jìng

ruò
zhū
shì
luó

zhù
zhèng
jìng


xiāng
nán
jié


xīn
biàn
便
zhù
duō

lùn
zhōng

duō

lùn


xīn
diào


xīn
diào


xīn


jìngjìng

biàn
便
lìng

xīn
yuǎn
sān
shì
xíngyīngshè
suǒ
yuán
jié
jiā

zuò


shē
shè


suǒ

xiāng

yóu
héng
cháng
zuò


jìng
zuò
xiū


xíng

yóu

shì
jiān
zuān
huǒ
fāng
biàn
便jiān
jiā
xíng

yīn
zhòng
jiā
xíng


yīng

shì
héng
cháng
xiū
zuò

jìng
xiū
zuò

yòu

yīng


shì
yuàn
xīn

jiǎ
shǐ
使

qiē
shàn

zhōu
rén

jìn
shàn

zhōu
zēng
jīng
shòu
寿
liàng

jīn
jiē
zǒng

zài


shēnjìn


liàng
shòu
寿
mìng

jué
dìng

duàn


zuò

shēng
shē
shè


jīng
qín
xiū

shí

zàn
shè

yóu
zhèng
liǎo
zhī

shì
suǒ
xiū


jiā
xíng
yǒu

shēng
guǒ

shēng
kuàng

shì
xiǎo
fēn
shòu
寿
liàng
shǎo
shí
cún
huó

suī

yuǎn


guò
bǎi
nián

wěi

suàn

dàn


qǐng


shì

yīng
suí
suǒ
jiào
huì
héng
cháng
xiū
zuò

jìng
xiū
zuò

ruò
wéi


shòu


duàn


dāng
huòdāng
zuì
chū
zhèng

xià
liè
shēn
xīn
jīng
ān
xīn

jìng
xìng

hòu
dāng
zhèng

shì
chū
shì
jiān
guǎng
广

yuán
mǎn

chū
xiū

zhě
shǐ
xiū

shí

shànzhū


shījìng
guān

shì
jiào
huì
míng
zhèng
jiào
huì


shì
xiū
xíng
míng
zhèng
xiū
xíng


shuō
tān
xíng
shì

jìng
guān
zhī
suǒ
diàoshì
tián
xíng
shì

mǐn
guān
zhī
suǒ
diào


nǎi
zhì
zuì
hòu
xún

xíng
shì
āniàn
zhī
suǒ
diào
suǒ
yīng
jiē
dāng
liǎo
zhī

zhōng
chà
bié
mén

dāng
xiǎn
shìmǐn
guān
chū
xiū

zhě


wài
qīn
pǐn
yuàn
pǐn

zhōng
yōng
pǐn

shàn

xiāng

chù


zuò

yóu


ān

zēng
shàngxíng
dìng

zuò


xiān


qīn

yuàn

zhōng
yōng
suǒshēng
jiěsān
pǐn

yóu
píng
děng


ān

zēng
shàngxíng
zuò
shì
niàn
yán

yuàn

qiú

zhū
yǒu
qíng
lèi
jiē
dāngwèi
huò

zuìhuò

zuì
yǒuhuò

zuì

hòu
huò

èr
qīn
huò

sān
qīn

huò


qīn
huò


qīn
shí
qīn
èr
shí
sān
shí


qián
nǎi
zhì
biàn
zhū
fāng
wéi


zhōng
qīn
pǐn
chōng
mǎn

jiān


shēng
jiě


zhōng
nǎi
zhì

yǒu
róng
shòu

zhàng
duān
chùqīn
pǐn


shì

yuàn

zhōng
yōng
pǐn
dāng
zhī

ěr

yòu


shè

mǐn
jiā
xíng


yóu
xiū


shì

mǐn


zhū
niàn
zhù
néng
zhèngyún
wèi


shí
yīng
dāngshì
shēng
jiě

wèi
qīn
wèi
yuàn
wèi
zhōng
yōng
pǐn

yàn
bèi
shì
míng
wéishēn
xiū
xún
shēn
guān

wèi
qīn
wèi
yuàn
wèi
zhōng
yōng
pǐnbèishì
míng
wéi


wài
shēn
xiū
xún
shēn
guān
ěr


zhū
yǒu
qíngshì

qiú

shēngzhū
yǒu
qíngshì


zhū
yǒu
qíng


píng
děng


xiāngdāng
ānshì
míng
wéi


wài
shēn
xiū
xún
shēn
guānniàn
zhù
zǒng
yuán
zhū
yùn
wéi
jìng
jiè


dāng
zhī
shuō
míng
huài
yuán
niàn
zhù

ruò
xiū
xíng
zhě
dàn


xiāng

wèi

xiǎn
xiāng
xíng
xiāng
biǎo
xiāng


qīn
pǐn
yuàn
pǐn

zhōng
yōng
pǐn
ér

shēng
jiě

yóu

jiàn

wéi
shēn
niàn
zhù
zhǐ
shēng
jiě
zuò


néng
zhèng


zhēn
shí
zuò


wèi


shí

shì
shēng
jiěnǎi
zhì

liàng
yǒu
qíng


shēng
jiěān

zēng
shàng
shì

cóng
xiān


lái

suǒ
yǒu
qīn
pǐn
yuàn
pǐn

zhōng
yōng
pǐn

luò
xiè
guò

zhū
yǒu
qíng
lèi


shù

liàng
shèn
guò
jīn
zhě

shēng
jiě
suǒ
zuò


shì
guò

zhū
yǒu
qíng
lèi

wéi

qīn


wéi

yuàn

wéi

yuàn


wéi

qīn

wéi
yuàn
qīn


wéi
zhōng
yōng

wéi
zhōng
yōng


wéi
yuàn
qīn

yóu
shì

mén

qiē
yǒu
qíng
píng
děng

píng
děng

yǒu
shǎo
fēn
qīn
xìng
yuàn
xìng

zhōng
yōng
xìng

ér
fēi
zhēn
shí

yóu
shì
yīn
yuán
biàn

sān
pǐn

píng
děng
xīn

píng
děng
yīngāncóng
xiānshì
hòushēng

zhōng
dāng

liú
zhuǎn

yīng
zhī

ěr

yòuxiān


lái

zhū
yǒu
qíng
lèi
wèi
zēngmǐn
zhī
xīn


jiē
guò


jīn


mǐn

yǒudàn
wéi
chú
qiǎn

xīn
gòu
huì

lìng

qīng
jìng


niàn
yán

dāng
lìng
guò

zhū
yǒu
qíng
lèi
jiē

ān


zhū
wèi
lái
shì
fēi
zēng
yǒu
zhě


jiē
lìng

dāng

ānshì


zhēn
shí
zuòmǐn
zhù
zhōng
zhū


rùn
zhū
shàn

rùn

wàng
qián
suǒ
xiū
shēng
jiě
zuòmǐn
zhù
zhōng
suǒ
huò

bǎi
fēnqiān
fēnshù
fēn
suàn
fēn

fēnshā
tán
fēnqián
shuō

yòu

yuán
xìng
yuán

guān
zhōng
chū
xiū

zhě

yóu
wén

huì
zēng
shàngfēn
bié

xiāng

wèi
zhū
yǒu
qíng
yóu
yǒu
zhǒng
zhǒng

zhì

chī

xiàn
jiàn

cháng
wàng

wéi
cháng

xiàn
jiàn

jìng
wàng

wéi
jìng

xiàn
jiàn


wàng

wéi


xiàn
jiàn


wàng

wéizhū
yǒu
qíng
yǒu

shì
děng
zhǒng
zhǒng
diān
dǎo

diān
dǎo
wéi
yīn

xiàn

shòu

hòu
suǒ
shēng
zhū


zhōng


tān
ài

yóu
tān
ài

zào
zuò
zhǒng
zhǒng
shēng
gēn
běnfán
nǎo

wéi
yīn
yuán


gǎn

dāng
lái
chún


yùnshàn


shì
xiāng
shēng
jiě

wèi

jīn

chún


yùn


shì
shēng

yòu
biān


cóng
xiān

lái
chū


zhī


shì
shēng


zhū
yǒu
qíng

lái
xiàn
zài

qiēyùn
suǒ
shè


jiē

shì

shēng
dāng
shēng


shì
yuán
xìng
yuán

zhèng
guān


qiē
jiē
shì
zhēn
shí
zuò


gēng

suǒ

shēng
jiě
zuò


ruò


shēn
xiàn
zài
zhū
yùn
yuán
xìng
yuán
shēng
zuò


weí

shì
míng


shēn
shòu
xīn

zhù

xún
guān

ruò


shēn
xiàn
zài
zhū
yùn
yuán
xìng
yuán
shēng

zuò


weí

shì
míng

wài
shēn
shòu
xīn

zhù

xún
guān

ruòguò

wèi
lái
suǒ
yǒu
zhū
yùn
yuán
xìng
yuán
shēng

zuò


weí

míng


wài
shēn
shòu
xīn

zhù

xún
guānqián
shuō

yòu

jiè
chà
bié
guān
chū
xiū

zhě

xiān


wài
suǒ
yǒu
jiān
xiāng

suǒ
wèishān
lín
cǎo

tuán
shí

zhēn
zhū

liú
li
luó
bèi

shān


děngxiāng
jiān
ér

shēng
jiě
wài
zhū

shuǐ
xiāng

suǒ
wèi
jiāng

zhòng
liú

bēi

chí
zhǎo
jǐng
děngxiāng
shī
湿
ér

shēng
jiě
wài
zhū

huǒ
xiāng

suǒ
wèi

shí
liè


yán
chì
fén
shāo

shān

zāi
huǒ
màn
yán
yáo
shì
děng
zhōng
suǒ
yǒu
zhū
huǒxiāng
nuǎn
ér

shēng
jiě
wài
zhū

fēng
xiāng

suǒ
wèi
dōng

西
nán
běi
děng
fēng
nǎi
zhì
fēng
lúnxiāng
fēng
ér

shēng
jiě
wài
zhū

kōng
xiāng

suǒ
wèi
zhū
fāng

zhàng

ài
zhū


zhōng
kǒng


xué
yǒu
suǒ
róng
shòu

shàn


shì
kōng
jiè
xiāng
kōng
jiè
ér

shēng
jiě

hòu
yóu
wén

zēng
shàng

fēn
bié

shí
jiè
xiāng

suǒ
wèi

yǎn
chù

huài

wài

chù
xiàn
qián

ruò

néng
shēng
zuò

zhèng


suǒ
shēng
yǎn
shíshēng


shì
xiāng
wéi
yǎn
shí

shēng


shì
nǎi
zhìshí
dāng
zhī

ěr


shì
xiāngshēng
jiě

liǎo
zhī

shì


shēn
zhōng
yǒu

qiē
shí
zhū
zhǒng

jiè
zhǒng
xìng

xìng

yòu


shì


zhǒng
zhōng

xiān

zhī
jié


shēng
jiě

hòu

fēn

zhǒng
zhǒng

fēn
wēi

shēng
jiě


shì
jiàn

fēn

nǎi
zhì
xiàng
yóu
chén
liàng


shì
jiàn
jiàn
nǎi
zhì

wēi
ér

shēng
jiězhī
fēn
shàng


liàng
zuì

wēi
chén


shēng
jiě


kuàng
shēn
zhōng

qiē
zhī
fēn


shì
míng
wéi
jiè
chà
bié
guān
zhōng
fēn

zhū

jiè
chà
bié
biān

wēi

shēng
jiěkōng
jiè
xiān
dāng


suǒ
yǒu


kōng
jiè
shēng
jiě

suǒ
wèi
yǎn
ěr

hóu
tǒng
děng
zhǒng
zhǒng
qiào
xué

yóu
shì
tūn
yān

shì
tūn
yān


tūn
yān

yóu
shì
xià
fēn

jìng
liú
chū


hòu
jiàn
jiàn


zhǒng
zhǒng
wēi

shēng
jiě

nǎi
zhì
shēn
zhōng

qiē
wēi

zhū
máo
kǒng
xué
jiē

liǎo
zhī

hòu

shí
jiè
jiàn
jiàn


suǒ

suǒ
yuánzuò

sān
shì
shí
fēn
pǐn
lèi
chà
bié

liàng
shēng
jiěshí
jiè

shēng
jiě
shí

yóu
zhū
suǒ

suǒ
yuán
shēng
jiě
fēn

shí
jièshí
zhǒng
suǒ
zào
zhū

ér

shēng
jiě


zhū

zhǒng
wēi

fēn

shì

ruò


shēn

bié
zhū
jiè
ér

shēng
jiě

shì
míng


zhū
niàn
zhù
zhōng
zhù

xún
guān

ruòfēi
yǒu
qíng
shù

suǒ
yǒu
zhū
jiè
ér

shēng
jiě

shì
míng

wài
zhù

xún
guān

ruòzhū
yǒu
qíng
shù
suǒ
yǒu
zhū
jiè
ér

shēng
jiě

míng


wài
zhù

xún
guān


yǒu

mén

wèi


shēn
ér

shēng
jiě

lín
shè
mìng
shí

qián
guǎng
广
shuō

zhì
qīng

wèi
huò

nóng
lànnóng
làn


zhǒng
zhǒng
liú
chū
shēng
jiě

jiàn
jiàn
nóng
liú
zhǎn
zhuǎn
zēng
guǎng
广

nǎi
zhì

hǎi


biān

nóng

chōng
mǎn
shì
nóng
shēng
jiě


huǒ
shāo
shēng
jiě

wèi

shēn
fēn

liàng

biān
pǐn
lèi
chà
bié

wéi

huǒ


liàng

biān
pǐn
lèi
shāo
jìn

huǒ

miè


huī
shēng
jiě
liàng

biān
shēng
jiě

suì


huī

wéi


liàng

fēng
shēng
jiě

piāo
sǎn


biàn
zhū
fāng
wéi


piāo
sǎnguān
jiàn
suǒ
piāo
huī


néng
piāo
fēng

wéi
guān
yǒu

miǎo
máng
kōng
jiè


shì
yóu

shēng
jiě
zuò

wài

jìng
jiā
xíng

jiè
chà
biéshēn
xiāng
zhù
xún
shēn
guān

cóng
shì


zhēn
shí
zuò


wèi
yóu

shì
shēng
jiě
zuò
wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

yóu
shēng
jiěsuǒ
zuò

liàng

biān
shuǐ
jiè
huǒ
jiè

jiè
fēng
jiè

kōng
jiè
xiāng


cóng

shǐ
shēng

liú
zhuǎn

suǒ
jīng
zhū
jiè

liàng

biān
shèn
guòwèi
yóu


xiōng


mèi
juàn
zhǔ
sàng
wáng


yóu
qīn
yǒu
cái
bǎo

wèi

sǎn
shī
huài

bēi


lèi

yòu
yǐnyòu
yóu
zuò
zéi
yōng

jié
lüè
chuān
穿
qiáng
jiě
jié

yóu
shì
yīn
yuán

zāo

liàng

jié
shǒu
yuè


zhǎn
tóuzhǒng
zhǒng
jiě

shēn
zhū
zhī
jié

yóu
shì
yīn
yuán
xuè
liú

liàng


shì
suǒ
yǒu
lèi

xuè
shè
shuǐ
jiè
shuǐ
hǎi
shuǐ
jiē

yíng
mǎn


bǎi
fēn
zhōng

guǎng
广
shuō

qián

yòu

zhū
yǒu
zhū


shēng

jīng

liàng
huǒ
fén
shāo
shī
hái


shì
huǒ
kuàng

yòu
jīng

liàng

shè
hái

láng

zài
kuàng

yòu
jīng

liàng
fēng
jiè
shēng
miè
fēn

shī
háikuàng

yòu
jīng

liàng
zhū
shī
hái
zhōng
yǎn
děng
qiào
xué

yòu
jīng

liàng
zhū
shí
liú
zhuǎn

hòu
hòu
shī
hái
xīn
xīnnǎi
zhì
jīn
zhě
zuì
hòu
shī
hái
zhū
shí
liú
zhuǎn


shì
ān

hòu

zhū


xiàn

dìng


shì
nǎi
zhì

liàng
shí
jiè

yòu

āniàn
zhèng
jiā
xíng
zhōng

chū
xiū

zhě

xiān

shè
zhái
qián
hòu
chuāng
mén
huò

tiě
shī

huò
duàn
jīn
yín
shī

chuī
tǒng
tuó

féi
dài

huò
fēng
wài


chū
wǎng
lái

shàn

xiāng


yóu
yuánchū

niànchū

ér

shēng
jiěxiān

wēi


fēng
jīng
xīn
xiōng
chù


xué
wǎng
lái
ér

shēng
jiě

rán
hòu
jiàn
jiàn

zhòng
duō
fēng
ér

shēng
jiě

suǒ
wèi
nǎi
zhì

qiē
máo
kǒng
fēng
jiē
suí

ér

shēng
jiě


shì
suǒ
yǒu

qiē
shēn
fēn

fēng

suǒ
suí
fēng

suǒ
shè
fēng

cáng
yǐn

liàng
fēng


zhōng

luó
mián
huò
dié

děng

zhū
qīng
piāo


shì
zhū
xiāng
ér

shēng
jiě


ruò
chū

liú
zhuǎn

jué
zuò


weí

ěr
shí
míng
wéishēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
shī
hái
zhōng
qīng

děng
wèi


chū

liú
zhuǎn
duàn
jué
zuò


weí

ěr
shí
míng
wéi


wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruòlín


shí
ér

shēng
jiě

huò

chū


yǒu
liú
zhuǎn
ér

shēng
jiě

huò

wèichū


yǒu
liú
zhuǎn
ér

shēng
jiě

yóu

ěr


ěr
shí
míng
wéi


wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

biàn


qiē
zhèng
jiā
xíng
zhōng

yīng
xiū

shì
zhǐ
pǐn
zhù
bàn
zhǐ
pǐn
suǒ
shè

dǎo
jiā
xíng

suǒ


qiē

qián
yīng
zhī


shì
suǒ
yǒu
chū
xiū

zhě

měng
zhèng
jiào
huì
xiū
zhèng
xíng
shí

ān
zhù
chì
rán
zhèng
zhī

niàn

diào


qiē
shì
jiān
tān
yōu

ruò


shì
zhèng
jiā
xíng
zhōng

héng
cháng
xiū
zuò

jìng
xiū
zuò

dǎo
zuò


fēi
xuān
nào
děng
suǒ
néng
dòng
luàn

shì
míng
chì
rán

ruò


shì
zhèng
jiā
xíng
zhōng

xiū
shē
shè


shěn

liǎo
zhī
luàn

luàn
xiāng


shì
míng
wéi
zhèng
zhī

niàn

ruò
néng
shàn

zhū
yàn

xiāng
zhū
xīn

xiāng


shì
nǎi
míng
diào


qiē
shì
jiān
tān
yōu

yóu
shì
yīn
yuán
xuān
shuō

néng
ān
zhù
chì
rán

nǎi
zhì
diào

shì
jiān
tān
yōu

xiān


shì
zhèng
jiā
xíng
shí

xīn

jìng
xìng
shēn
xīn
qīng
ān
wēi
liè
ér
zhuǎn
nán

jué
liǎo


yóu
xiū

shēng
shē
shè


shēn
xīn
chéng
jìng
shēn
xīn
diào
róu
shēn
xīn
qīng
ān


qián
wēi
liè
xīn

jìng
xìng
shēn
xīn
qīng
ān

jiàn
gēng
zēng
cháng
néng
yǐn
qiáng
shèng


jué
liǎo

xīn

jìng
xìng
shēn
xīn
qīng
ān

wèi
yóu
yīn

zhǎn
zhuǎn
yǐn

fāng
biàn
便
dào
ěr
shí

jiǔ
dāng

qiáng
shèng


liǎo
shēn
xīn
qīng
ān
xīn

jìng
xìng


shì
nǎi
zhì
yǒu

qián
xiāngdǐng
shàng

zhòng
ér

fēi
sǔn
nǎo
xiāng


yóu

xiāng

néng
zhàng

duàn

zhū
fán
nǎo
pǐn
xīn

zhòng
xìng
jiē

chú
miè

néng
duì
zhì


xīn
diào
róu
xìng
xīn
qīng
ān
xìng
jiē

shēng


yóu

shēng

yǒu
néng
suí
shùn

shēn
qīng
ān

fēng

piān
zēng
zhòng
duō

zhǒng
lái

shēn
zhōng

yīn


zhǒng

shēn
zhōng


néng
zhàng

duàn

zhū
fán
nǎo
pǐn
shēn

zhòng
xìng

jiē

chú
qiǎn

néng
duì
zhì


shēn
diào
róu
xìng
shēn
qīng
ān
xìng

biàn
mǎn
shēn
zhōng
zhuàng

chōngchū

shí
lìng
xīn
yǒng
yuè
lìng
xīn
yuè


huān


xíng
lìng
xīnsuǒ
yuán
jìng
xìng

xīn
zhōng
xiàn

cóng


hòu

chū
suǒ

qīng
ān
shì

jiàn
jiàn
shū
huǎn
yǒu
miào
qīng
ān
suí
shēn
ér
xíng
zài
shēn
zhōng
zhuǎn

yóu
shì
yīn
yuán
xīn
yǒng
yuè
xìng
jiàn

tuì
退
jiǎn

yóu
shē


suǒ
shè
chí


xīn

suǒ
yuán

jìng
xíng
zhuǎn

cóng
shì

hòuxíng

chū
xiū

zhě
míng
yǒu
zuò


shǐ

duò
zài
yǒu
zuò

shù

yóu

zuì
chū
huò


jiè
dìng

suǒ
shè
shǎo
fēn
wēi
miào
zhèng
zuòyóu
shì
yīn
yuán
míng
yǒu
zuò
zuò

chū
xiū

zhě
yǒu
shì
xiāng
zhuàng

wèi

huò


jiè
suǒ
shè
shǎo
fēn
dìng
xīn

huò

shǎo
fēn
shēn
xīn
qīng
ān
xīn

jìng
xìng

yǒu

yǒu
néng
shàn
xiū
jìng
huò
suǒ
yuán
jiā
xíng

lìng
xīn
xiāng


rùn
ér
zhuǎn

wéi
shē


zhī
suǒ
shè

néng
jìng
zhū
xíng

suī
xíng
zhǒng
zhǒng

ài
jìng
zhōng

měng

tān
chán


shēng


suī
shǎo
shēng


zhǐ
shǎo
fēn
wēi
liè
duì
zhì

zàn
zuò

shí

néng
chú
qiǎnài
jìng


zēngshēng
jiāo
màn

xún

jìng

dāng
zhī

ěr

yàn
zuò
jìng
shì
zàn
chí

xīn

shēn
xīn
qīng
ān


shēng
wéi
zhū
shēn

zhòng
xìng
zhī
suǒ

nǎoshù

zhū
gài
xiàn
xíngxiàn
xíng

yōu


xíng
zhū
xiǎng
zuò


suī
cóng
dìng

chū
wài
jīng
xíng

ér
yǒu
shǎo
fēn
qīng
ān

shì
suí
shēn
xīn
zhuǎn


shì
děng
lèi
dāng
zhī
shì
míng
yǒu
zuò

zhě
qīng
jìng
xiāng
zhuàng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |