当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第31卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第31卷(注音)shī

lùn


sān
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān

sān


chù
zhī
èr
yún

qín
xiū
yuán

guān
zhě

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè


wèi

yuán
xìng
yuán

zēng
shàng
zhèng

tīng
wén
shòu
chí
zēng
shàngnéng
zhèng
liǎo
zhī

shì

shì
zhū

shēng
shēng


shì

shì
zhū

miè
miè


zhōng
dōu


zài
zuò
zhě
shēng
zhě
huà
zhě
néng
zào
zhū

xìng

shì

zhōng
jiān
néng
zhuǎn
biàn
zhě
zhuǎn
biàn
zhū


ruò
néng
liǎo
zhī

shì
děng


shì
míng
xún

zhū
yuán
shěn


shí
èr
yǒu
zhī
ruò

ruò
wài
ér

shēng
jiě

shì
míng
xún

zhū
yuán

shì


shěnmíng
zhī
děng
qián


zhī
hòu


zhī


shì
guǎng
广
shuō

qián
fēn
bié
yuán

zhī
zhōng

shì
míng
xún

yuán


xiāng


shěnshì

qiē
yuán
shēng
zhū
xíngjiē
shì
běn

jīn
yǒu
yǒu

sǎn
miè

shì

qián
hòu
jiē
shì

cháng
jiē
yǒu
shēng
lǎo
bìng
xìng
shìzài


zhōng
jiān
shì


xìng
kōngshì
míng
xún

yuán

gòng
xiāng


shěnruòcháng

kōng


zhū
xíng

shí
dàoshēng

huò
biàn
便
wéi
diān
dǎo

hēi
pǐn
suǒ
shè

guǎng
广
shuō

qián

ruò


huò
biàn
便

diān
dǎo

bái
pǐn
suǒ
shè

guǎng
广
shuō

qián

shì
míng
xún

zhū
yuán

pǐn


shěnguò

shì
suǒ
zhèng
cháng
xìng

shì

zhù


xiàn
zài
shì
suǒ
zhèng
cháng
xìng

shì
jīn
zhù


wèi
lái
shì
suǒ
zhèng
cháng
xìng

shì
dāng
zhù

shì
míng
xún

zhū
yuán

shí


shěn


wéi
yǒu
zhūshú
guǒ


zhōng
zhǔ
zǎi
dōu
suǒ
wèi
zuò
zhě


shòu
zhě

wéi
yǒu


jiǎ
xiǎng
jiàn


wèi


míng
yuán
xíng
nǎi
zhì
shēng
yuán
lǎo

zhōngjiǎ
xiāng
shī
shè
yán
lùn

shuō
wéi
zuò
zhě


shòu
zhě

yǒu

shì
míng

shì
zhǒng


shì
xìng

shì
yǐn
shí


shì
lǐng
shòu

ruò

ruòshì
cháng
shòu
寿


shì
jiǔ
zhù


shì


shòu
寿
liàng
biān


yòu


zhōng
yǒu
èr
zhǒng
guǒ

èr
zhǒng
yīn

èr
zhǒng
guǒ
zhě
guǒ

èr
shòu
yòng
jìng
jiè
guǒ

èr
zhǒng
yīn
zhě


qiān
yǐn
yīn

èr
shēng

yīnguǒ
zhě

wèi

jīn
shì
zhū

shú
shēng
liù
chù
děng


shòu
yòng
jìng
jiè
guǒ
zhě

wèi
ài
fēi
ài

zēng
shàng
suǒ

liù
chù
suǒ
shēng
zhū
shòu

qiān
yǐn
yīn
zhě
wèi

èr
guǒchī


chī
wéi
xiān
shēng

fēidòng
xíng

xíng
néng
shè
shòu
hòu
yǒu
zhī
shí
lìng
shēng
yǒu


wèi
néng
shè
shòu
shí
zhǒnglìng

zhǎn
zhuǎn
shè
shòu
hòu
yǒu
míng

zhǒng

liù
chù
zhǒng

chù
shòu
zhǒng


wéi
lìng
dāng
lái
shēng
zhī
xiǎng
suǒ
shè
shí
míng

liù
chù
chù
shòu


shēng


jīn
xiān
shè
shòu


zhǒngshì

qiē
míng
qiān
yǐn
yīn

shēng

yīn
zhě

wèi
ruò
lǐng
shòu
zhū

míng
chù
suǒ
shēng
shòu
shí

yóu
jìng
jiè
ài
shēng
hòu
yǒu
ài

néng
shè
shòu
ài
pǐn
chī
pǐn
suǒ
yǒu
zhū


yóu

shì

yóu

gōng
néng
rùn

zhǒng


lìng

néng

zhū

shú
guǒ


shì

qiē
míng
shēng

yīn

yóu

èr
yīn
zēng
shàngbiàn
便
wéi
sān

zhī
suǒ
suí
zhú

zhāo


qiē
chún


yùn


shì
míng

guān
dài
dào


xún

yuán

suǒ
yǒu
dàoshěnshì
yuán
xìng
yuán

guān
zhōng

shàn
xiū
shàn

shàn
duō
xiū

néng
duàn

chī

yòu
shěnshì
dào

yǒu
zhì
jiào
liàng
yǒu

xiàn
zhèng
yǒu

yǒu
chéng


xìng
děngshì
míng

zuò
yòng
dào


zhèng
chéng
dàoěr
dào


xún

yuán

suǒ
yǒu
dào


shì
míng
qín
xiū
yuán

guān
zhě
xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè


yún

qín
xiū
jiè
chà
bié
guān
zhě

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè


wèi

jiè
chà
bié
zēng
shàng
zhèng

tīng
wén
shòu
chí
zēng
shàngnéng
zhèng
jiě
liǎo

qiē
jiè


wèi
zhǒng
xìng


zhǒng


yīn

xìng


shì

jièshì
míng
wéi
xún

jiè


yòu
zhèng
xún


děng
liù
jiè

wài
chà
bié


shēng
jiě


shì
míng
wéi
xún

jiè
shì

yòu
zhèng
xún


wéi
jiān
xiāng

nǎi
zhì
fēng
wéi
qīng
dòng
xiāng

shí
wéi
liǎo
bié
xiāng

kōng
jiè
wéi

kōng
xiāng
biàn
mǎn

xiāng

zhàng
ài
xiāng

shì
míng
xún

zhū
jiè

xiāng

yòu
zhèng
xúnqiē
jiè

yào
yán
zhī
jiē
shì

cháng
nǎi
zhìshì
míng
xún

zhū
jiè
gòng
xiāng

yòu
zhèng
xún
xiāng
jiè
chà
bié
xìng

liǎo
zhī
zhě

yóu
jiè
chà
bié
suǒ

chéng
shēngāo
màn
biàn
便
wéi
diān
dǎo

hēi
pǐn
suǒ
shè

guǎng
广
shuō

qián


shàng
xiāng
wéi
biàn
便

diān
dǎo

bái
pǐn
suǒ
shè

guǎng
广
shuō

qián


shì
míng
wéi
xún

jiè
pǐn

yòu
zhèng
xún


lái
jīn
shì
liù
jiè
wéi
yuántāi


shì
míng
wéi
xún

jiè
shí

yòu
zhèng
xún


cǎo

děng
zhòng
yuán


wéi
rào

kōng

shù
míng
wéi
shè


shì
liù
jiè
wéi
suǒjīn

xuè
ròu
zhòng
yuán


wéi
rào

kōng

jiǎ
xiǎng
děng
xiǎng
shī
shè
yán
lùn

shù
míng
wéi
shēn


yóu

宿
shì
zhū

fán
nǎo


zhǒng


wéi
yīn
yuán


shì
míng

guān
dài
dào

xún

zhū
jiè
chà
bié
dào


yòu
zhèng
xún

ruò


shì
jiè
chà
bié
guān

shàn
xiū
shàn

shàn
duō
xiū

néng
duàn
jiāo
màn

yòu
zhèng
xún


shì
dào

yǒu
zhì
jiào
liàng

yǒu

zhèng
zhì

yǒu
yǒu
chéng


xìng

nán


xìng

ān
zhù

xìng


shì
míng

zuò
yòng
dào


zhèng
chéng
dàoěr
dào


xún

zhū
jiè
chà
bié
dào


shì
míng
qín
xiū
jiè
chà
bié
guān
zhě

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè


yún

qín
xiū
āniàn
zhě
xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè


wèi


chū

niàn
zēng
shàng
zhèng

tīng
wén
shòu
chí
zēng
shàngnéng
zhèng
liǎo
zhī


chū

suǒ
yuán
jìng
jiè


xīn
liǎo


wàng
míng

shì
āniànshì
míng
wéi
xún
yòu
zhèng
xúnchū

zài

zhǔ
shēn

wài
chù
shè


wài
chà
bié


shì
míng
wéi
xún


shì

yòu
zhèng
xúnyǒu
èr
chū

yǒu
èr

ruò
fēng


míng
wéi


ruò
fēng
chū
wài
míng
wéi
chūzhèng
liǎo
zhī

shì
wéi
cháng


chūshì
wéi
duǎn


chūshì

biàn

qiē
shēn
fēn

shì
míng
xún

zhū


xiāng

yòu
zhèng
xúnmiè

yǒu
chū

shēng

chū

miè

yǒu


shēng


chū

zhuǎn

zhǔ
mìng
gēn

yǒu
shí
shēnchū


suǒ

zhǐ
jiē
shì

cháng

shì
míng
xún

zhū

gòng
xiāng

yòu
zhèng
xún

ruò


shì


chūzhù
zhèng
niàn

wéi
è
xún

rǎo
luàn

xīn
biàn
便
wéi
diān
dǎo

hēi
pǐn
suǒ
shè

shì
yǒu
zhèng


guǎng
广
shuō

qián


shàng
xiāng
wéi
biàn
便

diān
dǎo

bái
pǐn
suǒ
shè

shì

zhèng


guǎng
广
shuō

qián


shì
míng
wéi
xún


pǐn

yòu
zhèng
xún


lái
jīn
shì

chū

zhuǎn

zhǔ
shēn
xīn

shēn
xīn

zhǔ


chūshì
míng
wéi
xún


shí

yòu
zhèng
xún


zhōng
dōu

chí


zhě

chí
chū

zhěchū


zhǔwéi

cóng
yīn
cóng
yuán
suǒ
shēng
zhū
xíngjiǎ
xiǎng
shī
shè
yán
lùn

shuō
yǒu
néng
chí

chū

zhě


shì
míng

guān
dài
dào

xún
yòu
zhèng
xún

ruò


shì

chū

niàn

shàn
xiū
shàn

shàn
duō
xiū

néng
duàn
xún


yòu
zhèng
xún


shì
dào

yǒu
zhì
jiào
liàng

yǒu

zhèng
zhì

yǒu
yǒu
chéng


xìng

nán


xìng

ān
zhù

xìng


yīng
yīng
fēn
bié

wéi
yīng
xìn
jiě


shì
míng

zuò
yòng
dào


zhèng
chéng
dàoěr
dào


xún
shì
míng
qín
xiū
āniàn
zhě

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shèshì

zhǐ
jìng
xíng
suǒ
yuán

xún

liù
shì
chà
bié
guān


shù
shù


lìng
xīn

jìng

shù
shùsuǒ
xúnshēng
guān
xíng
shěn


chá


yóu
shē


wéi

zhǐ


lìng


shèqīng
jìng


yóu


shè

wéi

zhǐ


lìng
shē


zēng
cháng
guǎng
广


ruò

zhǐ
shàn
qiǎo
suǒ
yuán

jìng
huò
suǒ
yuán

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè

chù

hòu
dāng
shuōzhōng
yǒu
jiǔ
zhǒng
bái
pǐn
suǒ
shè
jiā
xíngxiāng
wéi
dāng
zhī

shì
jiǔ
zhǒng
hēi
pǐn
suǒ
shè
jiā
xíng

yún

míng
wéi
bái
pǐn
suǒ
shè

jiǔ
zhǒng
jiā
xíng


xiāng
yīng
jiā
xíng

èr
chuàn

jiā
xíng

sān

dǎo
jiā
xínghuǎn
jiā
xíng


yīng
shí
jiā
xíng

liù
jiě
liǎo
jiā
xíngyàn

jiā
xíngshè
è
jiā
xíng

jiǔ
zhèng
jiā
xíng

yóu

jiǔ
zhǒng
bái
pǐn
suǒ
shè
jiā
xíng


néng
lìng

xīndìng

lìng
sān


zhuǎn
gēng
shēng
jìn

yòu
yóusuǒ
yīng
wǎngsuí
suǒ
yīng
néng
wǎng
néng


yǒu

chí

hēi
pǐn
suǒ
shè
jiǔ
zhǒng
jiā
xíng


néng
lìng
xīndìng


lìng
sān


zhuǎn
gēng
shēng
jìn

yòu
yóusuǒ
yīng
wǎng


suí
suǒ
yīng

chí

néng


wǎng

huò


yún

míng
wéi
xiāng
yīng
jiā
xíng

wèi
ruò
tān
xíng
zhě

yīng


jìng
ān
zhù

xīn

ruò
tián
xíng
zhě

yīng


mǐn
ān
zhù

xīn

ruò
chī
xíng
zhě

yīng

yuán

ān
zhù

xīn

ruò
jiāo
màn
xíng
zhě

yīng

jiè
chà
bié
ān
zhù

xīn

ruò
xún

xíng
zhě

yīng

āniàn

ān
zhù

xīn

ruò
děng
fēn
xíng
zhě

huò

chén
xíng
zhě

yīng
suí
suǒ

pān
yuán

jìng
ān
zhù

xīn

qín
xiū
jiā
xíng


shì
míng
wéi
xiāng
yīng
jiā
xíng

yún

míng
wéi
chuàn

jiā
xíng

wèi

shē
shèzēng
shù

nǎi
zhì
shǎo
fēn

fēi


qiē
jiē
chū
xiū


suǒ

zhě


chū
xiū

zhě

suī

xiāng
yīng
suǒ
yuán
jìng
jiè
qín
xiū
jiā
xíng

ér
yǒu
zhū
gài
shù
shù
xiàn
xíng
shēn
xīn

zhòng

yóu
shì
yīn
yuán

néng
lìng
xīndìng


shì
míng
wéi
chuàn

jiā
xíng

yún

míng
wéi

huǎn
jiā
xíng

wèi

jiān
fāng
biàn
便
yīn
zhòng
fāng
biàn
便
qín
xiū
guān
xíng

ruò
cóng
dìng
chū
huò
wéi

shí

huò
wéi
gōng
jìng
chéng
shì
shī
cháng

huò
wéi
kàn
bìng

huò
wéi
suí
shùn
xiū

jìng


huò
wéi
suǒ


shì
děng
lèi
zhū
suǒ
zuò
shì

ér
xīn


suǒ
zuò
shìquán
suí
shùn

quán

xiàng

quán
lín


wéi
yǒu


lìng
shì
jīu
jìng

huán

jīng
qín
yàn
zuò

jìng
xiū
zhū
guān
xíng

ruò
yǒu

chú

chú
suǒ
jiā

shà
luó
mén
děng

zhǒng
zhǒng

zhòng
gòng
xiāng
huì


suī
jiǔ

chù
xiàn
xiāngér

xiāng

ān

yán
lùn

wéi

yuǎn

qín
xiū
guān
xíng

yòu
néng

shì
yǒng
měng
jīng
jìn

wèi


jīn
dìng
dāng

zhèng

suǒ
yīng
zhèngyīng
màn
huǎn


yǒu
duō
zhǒng
héng

yīn
yuán

suǒ
wèi
shēn
zhōng
huò
fēng
huò

huò
tán

dòng

huò
suǒ
yǐn
shí

zhèng
xiāo
huà

zhù
zài
shēn
zhōng
chéng

宿
shí
bìng

huò
wéi

wài
shé
xiē
yóu
yán
bǎi

děng
lèi
zhū
è

chóng

zhī
suǒ


tuàn
ruò

huò

wéi
rén
fēi
rén
lèi
děng
zhī
suǒ
jīng
kǒng

yīn

yāo
méishì
děng
zhū
héng

chù

héng
cháng

weí
xiū

cháng
xiǎng
zhù

fàng


yóu
zhù

shì

fànghéng


weí


zhī
shòu
寿
mìng
tǎng

gēng
jīng


liù

sān

èr
shí
bàn
shí


huò
bànhuò
jīng
shí
qǐng

huò
cóng


zhì

chū


huò
cóng
chū

zhì
nǎi
zhì
cún
huó
jīng
ěr
suǒ
shíshèng
jiào
jīng
qín
zuò

xiū

ěr
suǒ
shí


shèng
jiào


dāng
jué
dìng
duō
yǒu
suǒ
zuò


shì
míng
wéi

huǎn
jiā
xíng

yún

míng
wéi

dǎo
jiā
xíng

wèi

shàn

xiū


xíng
zhū


shī
zhī
suǒ
kāi
shì
xué

diān
dǎoyǒu

mànān
zhù

suǒ
jiànxié

zhí


zūn
jiào
huì
zhōng

qīng
huǐ


shì
míng
wéi

dǎo
jiā
xíng

yún

míng
wéi
yīng
shí
jiā
xíng

wèi

shí
shí
jiān
xiū

zhǐ
xiāng


shí
shí
jiān
xiū

guān
xiāng


shí
shí
jiān
xiū


xiāng


shí
shí
jiān
xiū

shè
xiāng

yòu
néng

shí
liǎo
zhī

zhǐ
zhǐ
xiāng
zhǐ
shí

liǎo
zhī

guān
guān
xiāng
guān
shí

liǎo
zhīxiāng

shí

liǎo
zhī

shè
shè
xiāng
shè
shí

yún

wéi
zhǐ

wèi
jiǔ
xiāng
xīn
zhù

néng
lìng

xīn

xiāng

fēn
bié


jìng


jìng
děng
zhù

zhǐ

chún
míng
wéi
zhǐ

yún

zhǐ
xiāng

wèi
yǒu
èr
zhǒng


suǒ
yuán
xiāng

èr
yīn
yuán
xiāng

suǒ
yuán
xiāng
zhě

wèi
shē


pǐn
suǒ
zhī
shì
tóng
fēn
yǐng
xiàng

shì
míng
suǒ
yuán
xiāng

yóu

suǒ
yuán

lìng
xīn

jìng

yīn
yuán
xiāng
zhě

wèi

shē


suǒ
xūn

xīn

wéi
lìng
hòu
shí
shē


dìng
jiē
qīng
jìng


xiū

shè

suǒ
yǒu
jiā
xíng

shì
míng
yīn
yuán
xiāng

yún

zhǐ
shí

wèi
xīn
diào

shí

huò
kǒng
diào

shí

shì
xiū
zhǐ
shí

yòushè

suǒ
xūn

xīn

wéi
zhū
xún

zhī
suǒ
rǎo
nǎo

zhū
shì

suǒ
rǎo
nǎo
shí

shì
xiū
zhǐ
shí

yún

wéi
guān

wèi

xíng
sān
mén
liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán
guān
xíng

yún

guān
xiāng

wèi
yǒu
èr
zhǒng


suǒ
yuán
xiāng

èr
yīn
yuán
xiāng

suǒ
yuán
xiāng
zhě

wèi


shè

pǐn
suǒ
zhī
shì
tóng
fēn
yǐng
xiàng

yóu

suǒ
yuán
lìng
huì
guān
chá

yīn
yuán
xiāng
zhě

wèishè

suǒ
xūn

xīn

wéi
lìng
hòu
shí


shè

jiē
qīng
jìng


xiū


xīn
shē


dìng
suǒ
yǒu
jiā
xíng

yún

guān
shí

wèi
xīn
chén
méi
shí

huò
kǒng
chén
méi
shí

shì
xiū
guān
shí

yòu

shē


suǒ
xūn

xīn

xiān
yīng


suǒ
zhī
shì
jìng

shí
jué
liǎoěr
shí
shì
xiū
guān
shí

yún

wéi


wèi
yóu
suí


zhǒng
jìng
miào
suǒ
yuán
jìng
jiè

xiǎn
shì
quàn
dǎo
qìng
wèi

xīn

yún


xiāng

wèi
yóu
jìng
miào
suǒ
yuán
jìng
jiè
xīnsuí
shùn

qín
jīng
jìn

yún


shí

wèi
xīn
chén
xià
shí

huò
kǒng
chén
xià
shí

shì
xiū

shí

yún

wéi
shè

wèi

suǒ
yuán
xīn

rǎn

xīn
píng
děng
xìng


zhǐ
guān
pǐn
diào
róu
zhèng
zhí
rén
yùn
zhuǎn
xìng

diào
róu
xīn
yǒu
kān
néng
xìng

lìng
xīn
suí

rén
yùn
zuò
yòng

yún

shè
xiāng

wèi
yóu
suǒ
yuán
lìng
xīn
shàng
shèsuǒ
yuán


suǒ
yǒu
tài
guò
jīng
jìn

yún

shè
shí

wèi

shē
shè

pǐn
suǒ
yǒu
diào

xīn

jiě
tuō

shì
xiū
shè
shí


shì
míng
wéi
yīng
shí
jiā
xíng

yún

míng
wéi
jiě
liǎo
jiā
xíng

wèi


shì
suǒ
shuō
zhū
xiāng

shàn

shàn
liǎo
shàn

liǎo
dìng
shí

biàn
便
néngzhù
dìng
shí

biàn
便
néng
zhùdìng
shí

biàn
便
néng


huò
shí

shè
zhū
sān


suǒ
xíng
yǐng
xiàng
zuò


weí

zhū

dìng

suǒ
yǒu
běn
xìng
suǒ
yuán
jìng
jiè


shì
míng
wéi
jiě
liǎo
jiā
xíng

yún

míng
wéi

yàn

jiā
xíng

wèi

shàn


yǒu
yàn

xiū
duàn

fèi


zhǎn
zhuǎn
shàng
zhǎn
zhuǎn
shēng
chù

duō
zhù

qiú


wéi
huò

shǎo
xiǎo
jìng
dìng
biàn
便

zhōng

ér
shēng
tuì
退
suǒ
zuò
cháng
yǒu
jìn
qiú


shì
míng
wéi

yàn

jiā
xíng

yún

míng
wéi

shè
è
jiā
xíng

wèi


qiē
suǒ
shòu
xué
chù

chuān
穿

quē

suī
jiàn
shǎo
nián
yán
róng
duān
zhèng

àiér


xiāng


suí
hǎo


shí
píng
děng
qín
xiū
jué


shǎo
shì
shǎo

shǎo
zhū
sǎn
luàn


jiǔ
suǒ
zuò
jiǔ
suǒ
shuō
děng

néng

suí

lìng

suíshì
děng

shuō
míng

shè
è
jiā
xíng

yóu

zhū

néng
zhèng
suí
shùn
xīn

jìng
xìng


shè

è
lìng
xīn

sǎn


lìng

xīn
chí
liú
wài
jìng


lìng

xīn


diào
róu


shì
míng
wéi

shè
è
jiā
xíng

yún

míng
zhèng
jiā
xíng

wèi

suǒ
yuán
shù

shēng
jiě

shù
zhèng
chú
qiǎn
shì
míng
zhèng
jiā
xíng


yǒu
qín
xiū

jìng
guān
zhě

shù
zhèng
chú
qiǎn

zhū

jìng

zuò


weí
zhū

jìng
xiāng

yóu
suí
xiāng
xíng


shè

ér

zuòsuǒ
yuán
jìng
shù
shù
chú
qiǎn
shù
shù
xiàn
qián


zhèng
chú
qiǎn

yǒu

zhǒngshè

xīn


èr

niàn
zuòsān


zuò
duì
zhì
zuò

xiāng
jiè
zuòdāng
zhī

zhōng
yóu
jiǔ
xiāng
xīn
zhùshè

ér
wéi
shàng
shǒu


míng

shè

xīn

yóu

zuì
chū
bèi

qiē
xiāng

luàn
ān
zhù


míng

niàn
zuò


yóu
yuán

dìng

jìng

weí

dìngmíng


zuò


yóu

weí

jìng
duì
zhì

jìng

nǎi
zhì

weí
āniàn
duì
zhì
xúnweí

kōng
jiè
duì
zhì
zhūmíng
duì
zhì
zuò


yóu


qiē
xiāng

zuò


weíxiāng
jiè
zuò


weí


míng

xiāng
jiè
zuò


suī
biàn
ān


qiē
suǒ
yuán

zhèng
chú
qiǎn
xiāng
zǒng
yǒu

zhǒng

rán


zhōng
zhèng


wéi


shè

xīn

niàn
zuò


chū
xiū

zhě
shǐ
xiū

shí

zuì
chū
quán


suǒ
yuán
jìngxīn

huò


jìng
huò


chù
wéi
zuò
shì
niàn


xīn
yúnsǎn
luàn

xiāng

fēn
bié


jìng


jìng


zhuǎn

dòng

suǒ

wàng


zhū
zuò
yòng


shì
yuè


shì
jīng
qín

suǒ
shēng


qiē
wài
xiāng


suǒ

weí

niàn
zuòyóu

shì

niàn
zuò

chú
qiǎn
suǒ
yuánzhōng
xiūshè
shòu
shì
yuè


xíng
yǒu
xiāng
yǒu
fēn
bié

jìng
děng
jìng
yún

ér
xíng
wèi
yóu
suí
xiāng
xíng

suí
xún

xíng

suí

chá
xíngshè

xíng


jìng
jiè
ér
fēi

xiàng
jīng
qín
xiūshè

huán
shè
guān
xiāng


suǒ
yuán

weí
zhǐ
xíng

yóu
shì
yīn
yuán


ěr
shí


suǒ
yuán
jìng


shèyóu

suǒ
yuán
zhǐ
xíng
zhuǎnmíng
wéi
shèsuǒ
yuán

zuò
xiāngfēn
biémíng
wéiyóu

shì

shè

xīn
chú
qiǎn
suǒ
yuán

yòu


zhōng


guān
xiāng


yuán

luàn


zhǐ
xíng


ér

yuán

suǒ
zhī
shì
xiāng

ruò

suǒ
yuán
wéi
shù
shēng
jiě

shù
chú
qiǎnlìng

suǒ
yǒu
shēng
jiě
hòu
hòu
míng
jìng
jīu
jìng
ér
zhuǎn


néng
wǎng

nǎi
zhì
xiàn
guān
suǒ
zhī
jìng
shì

yóu
shù
shēng
jiě
shù
chú
qiǎn


hòu
hòu
shēng
jiě
zhǎn
zhuǎn
míng
jìng
jīu
jìng
ér
zhuǎn


néng
wǎng

nǎi
zhì
xiàn
guān
suǒ
zhī
jìng
shìshì
jiān
huà
shī


chū

huà


xiān
cóng
shī
suǒ
shòu
suǒ
xué
yàng


guān

guān
zuò

xíng
xiāng

zuò

zuò

xún

chú
huǐ


chú
huǐ

xún

gēng
zuòchú
huǐ
shù
shù
gēng
zuò


shì

shì
hòu
hòu
xíng
xiāng
zhuǎn
míng
zhuǎn
jìng
jīu
jìng
xiǎn
xiàn


shì
zhèng
xué
jīng

duō
shí

shì
gòng
tuī

wéi

huà
shī
huò
duò
shī
shù

ruò

shù
chú
suǒ
zuò
xíng
xiāng
shàng
shù
shù
zhòng
huà

biàn
便

xíng
xiāng
yǒng

míng
jìng
jīu
jìng
xiǎnzhōng
dào

dāng
zhī

ěr

ruò


jìng

shēng
jiě


dìng


jìng

zhèng
chú
qiǎn

fēi


jìng
zhèng
chú
qiǎn


dìng


jìng


shēng
jiě


xiá
xiǎo
jìng

shēng
jiě
xiá
xiǎo
ér
zhèng
chú
qiǎn

guǎng
广


liàng
dāng
zhī

ěr


xiá
xiǎo
jìng
zhèng
chú
qiǎn


huò

xiá
xiǎo


shēng
jiě

huò

guǎng
广shēng
jiě

huò


liàng


shēng
jiěguǎng
广
liàng
dāng
zhī

ěr

ruò
zhū


suǒ
yǒu
xiāng
mào
yǐng
xiàng
xiǎn
xiàn

dāng
zhī
shì

biàn
huà
xiāng


zhūjiǎ
míng
wéi
xiān


suǒ
lǐng
shòu
zēng
shàng


yǐng
xiàng
xiǎn
xiàn


shì

qiē
míng
zhèng
jiā
xíng


shì
jiǔ
zhǒng
bái
pǐn
jiā
xíng


shē
shè

dāng
zhī
suí
shùn


shì
xiāng
wéi
jiǔ
zhǒng
jiā
xíng


shē
shè

dāng
zhī
wéishì
hēi
pǐn
bái
pǐn
chà
bié
jiàn

jiā
xíng
yǒu
shí

zhǒng


shì
míng
wéi
xīn

jìng
xìng
yún

jìng
zhàng

wèi


shì
zhèng
xiū
jiā
xíng
zhū


shī

yóu

yīn
yuán
néng
lìng

xīn
jìng
chú
zhū
zhàng


děng
wéibiàn
zhī

xìng


èr
biàn
zhī
yīn
yuán


sān
biàn
zhī
guò
huànxiū

duì
zhì


yún

biàn
zhī
zhū
zhàng

xìng

wèi
néng
biàn
zhī
zhàng
yǒu

zhǒng


qiè
ruò
zhàng

èr
gài

zhàng

sān
xún

zhàng
zhàng

qiè
ruò
zhàng
zhě

wèi

chūyuǎn

qín
xiū
xíng
shí
suǒ
yǒu
rǎn


wàng
yōu
nǎo

gài

zhàng
zhě

wèi
tān

děng

gài

xún

zhàng
zhě

wèi

xún

děng
rǎn

xún
zhàng
zhě

wèi

shǎo
fēn
xià
liè
zhì
jiàn

ān
yǐn
zhù
zhōng
ér

gāo


wèi

néng
ěr

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

qián

yīng
zhī
shì
míng
biàn
zhī
zhū
zhàng

xìng

yún

biàn
zhī
zhū
zhàng
yīn
yuán

wèi
néng
biàn
zhī

chū
qiè
ruò
zhàng
yǒu
liù
yīn
yuán


yóu
xiān

zēng
shànghuò
yóu

bìng
suǒ
rǎo
nǎoshēn
léi
liè

èr
tài
guò
jiā
xíng

sān

xiū
jiā
xíng


chū
xiū
jiā
xíng


fán
nǎo
chì
shèng

liù

yuǎn

yóu
wèi
chuàn


biàn
zhī
gài

xúnzhàng
yīn
yuán
zhě

wèi

suí
shùn
gài

xún
zhàng
chù
suǒ

zhōng

fēi

zuò

duō
fēn
chuàn


shì
míng
gài

xúnzhàng
zhī
yīn
yuán

ruò

zuò


weí

jìng

ér

jìng
xiāng
zuò


weí

shì
míng

zhōng
fēi

zuò


ruò

zuò


weí

mǐn
ér

tián
xiāng
zuò


weí

shì
míng

zhōng
fēi

zuò


ruò

zuò


weí
míng
xiāng

ér

ān
xiāng
zuò


weí

shì
míng

zhōng
fēi

zuò


ruò

zuò


weí
shē


xiāng

ér

qīn
zhǔ
guó
suǒ

zēng
gēng
huān


xiào
chéng
fèng
děng
shì
zhū
è
xún


zuò


weí

shì
míng

zhōng
fēi

zuò


ruò

zuò


weí
yuán
xìng
yuán


ér

sān
shì
zhū
xíngsuǒ
xiǎng
zuò


weí

shì
míng

zhōng
fēi

zuò


yún

biàn
zhī
zhū
zhàng
guò
huàn

wèi
biàn
liǎo
zhī

zhàng
yǒu
zhǒng
wèi
zhèng

zhèng

zhèng
tuì
退
shī

bài
huài


suǒ
yǒu
jiā
xíng

yǒu
rǎn

zhù
yǒu

nǎo
zhù

huǐ
huǐ


shēn
huài
mìng
zhōng
shēng
zhū
è


shì
míng
biàn
zhī
zhū
zhàng
guò
huàn

yún

míng
wéi
xiū

duì
zhì

wèi
zhū
qiè
ruò
zǒng
yòng
suí
niàn

wéi
duì
zhì

yóu
suí
niàn
zuò

qìng
yuè

xīn

lìng
zhū
qiè
ruò

shēng
chú
qiǎn
wèi
shēng

shēng

shēn
léi
liè

tài
guò
jiā
xíng

chū
xiū
jiā
xíng
yòng

jīng
jìn
píng
děng
tōng


wéi
duì
zhì


xiū
jiā
xíng

yòng
gōng
jìng
tīng
wén
qín
jiā
qǐng
wèn

wéi
duì
zhì

fán
nǎo
chì
shèng

yòng

jìng
děng
suǒ
yuán
jiā
xíng

wéi
duì
zhì

ruò
wèi
chuànyòng

shì


fāng
biàn
便

wéi
duì
zhì

wèiyuǎn


chuànjīn

xiū

yuǎn

shēng

qiè
ruò


ruò

jīn


yuǎndāng
lái
shì
dìng


shìjīn
zhě
yīng
zhèng
yuǎn

shèxiū

gài

děng
fēi

zuò


yòng

xiāng
wéi


zuò


wéi
duì
zhì

yīng
zhī
shì
míng
xiū

duì
zhì

yòu
biàn
liǎo
zhī
zhū
zhàng

xìng
shì
néng
zhàng
ài

shì
néng
rǎn


shì
hēi
pǐn
shè

shì
yīng
yuǎn


néng
biàn
liǎo
zhī

shì
zhū
zhàng
yuǎn

yīn
yuán

fāng

yuǎnyīng
xún
qiú
zhū
zhàng
yīn
yuán
néng
biàn
liǎo
zhī

yīng
yuǎnyuǎn

zhě
yǒu

guò
huàn


yīng
xún
qiú
zhū
zhàng
guò
huàn


yuǎn


gēng

xún


shì
zhū
zhàng

yún

lái
shì
dāng


shēng


yīng
xún
qiú
xiū

duì
zhì

yóu
shì
yīn
yuán
néng
lìng

xīn
jìng
chú
zhū
zhàng
dāng


zhōng
yóu
suí
shùn
jiào
yǒu
zhòng
duō
shè


yǒu
zhòng
duōshè

yǒu
zhòng
duō


lìng
shēyǒu
zhòng
duō

yòu

shè

yóu
suǒ
zhī
jìng

biāndāng
zhī

liàng


biān


wèi
yóu
sān
mén

liù
zhǒng
shì
biān
pǐn
lèi
chà
bié


dào


zhèng
xiū
xíng
zhě
shè

chuàn

qīng
jìng
zēng
shàngzēng
cháng
guǎng
广


shì

shì
néng
shēng
shēn
xīn
suǒ
yǒu
qīng
ān

shē


pǐn
dāng
zhī


zēng
cháng
guǎng
广shēn
xīn
huò

qīng
ān


shì

shì


suǒ
yuán
xīn

jìng
xìng
zhuǎn

zēng
cháng
yuán
xīn

jìng
xìng
zhuǎn

zēng
cháng


shì

shì
zhuǎn

huò

shēn
xīn
qīng
ān

xīn

jìng
xìng
shēn
xīn
qīng
ān


shì
èr

zhǎn
zhuǎn
xiāng

zhǎn
zhuǎn
xiāng
zhǔ

shēn
xīn
qīng
ān
xīn

jìng
xìng


shì
èr

ruò

zhuǎn

fāng
nǎi
jīu
jìng


zhuǎnsuǒ
zhī
shì
xiàn
liàng
zhì
shēng

wèn


dāng
yán
jīu
jìng
huò


jìng
guān

nǎi
zhì


dāng
yán
jīu
jìng
huò

āniàn
yào
yán
zhī

xiū
guān
xíng
zhě


jìng
guān
zhèng
jiā
xíng
zhōng

qīn
jìn
xiū


duō
xiūruò
xíng
ruò
zhù
suī
yǒu
zhǒng
zhǒng
jìng
jiè
xiàn
qián

suī

guān
chá
suǒ
yǒu
zhòng
xiāng

ér
zhù

xìng

yóu
jiā
xíng

duō
fēn

jìng
xíng
xiāng
xiǎn
xiàn
fēi
zhū
jìng
xiāng

yóu


jìng
shàn
xiūnéng
suí
shùn
tān

chán
chù


xīnxīn

ài

xīn

xìn
jiě

ān
zhù

shè
shēn
shēng
yàn


dāng

ěr
shí
xiū
guān
xíng
zhě
yīng

liǎo
zhī


jīnjìng
guān


jīn


suǒ
xiū
guǒmíng
wéi


jìng
guān


jīu
jìngxiāng
wéi
dāng
zhī
míng
wéi
wèi

jīu
jìngjìng
guān

shì


mǐn
yuán
xìng
yuán

jiè
chà
bié
āniàn
niàn

dāng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě

wèi
duō
fēn

xīn
xíng
xiāng
xiǎn
xiàn
fēi
tián
huì
xiāng

néng
suí
shùn
tián
huì
chán
chù


xīnnǎi
zhì
guǎng
广
shuō

duō
fēn

cháng

kōng


xíng
xiāng
xiǎn
xiàn

fēi

cháng

shēn
jiàn

xíng

chī
xíng
xiāng


néng
suí
shùn

chī
chán
chù


xīnnǎi
zhì
guǎng
广
shuō

duō
fēn
zhǒng
zhǒng
jiè
xìng
fēi

jiè
xìng

shēn

chà
bié
xiāng
xiǎng
xiǎn
xiàn
fēi
shēn

xiǎng


néng
suí
shùn
jiāo
màn
chán
chù


xīnnǎi
zhì
guǎng
广
shuō

duō
fēn


jìng
xiǎng
shē


xiǎng
xiǎn
xiàn
fēi

lùn
xiǎng


néng
suí
shùn
xún

chán
chù


xīnnǎi
zhì
guǎng
广
shuō

wèn


dāng
yán
shē
shè

èr
zhǒng


píng
děng

zhuǎn

yóu

shuō
míng
shuāng
yùn
zhuǎn
dào


ruò
yǒu
huò

jiǔ
xiāng
xīn
zhù
zhōng

jiǔ
xiāng
xīn
zhù

wèi
sān


duō


yòng

shì
yuán
mǎn
sān


wéi
suǒ

zhǐguān
zhōng
xiū
zēng
shàng
huìěr
shí
yóu

guān

rén
yùn
zhuǎn
dào


gōng
yòng
zhuǎn

yóu
jiā
xíngshè

qīng
jìng
xiān
bái

suí
shē


diào
róu
shè
shòu


shē


dào
shè
shòu
ér
zhuǎnmíng
wéi
shē
shè

èr
zhǒng


píng
děng

zhuǎn

yóu

míng
wéi
shē
shè

shuāng
yùn
zhuǎn
dào

zhōng

tuó
nán
yuē

xiāng
xún


chá
suí
xíng
yǒu
sān
mén


shì
xiāng
pǐn
shí

liù
shì
chà
bié

chū
xiāng
yīng
jiā
xíng

chuàn


huǎn


diān
dǎo
yīng
shí
jiě
liǎo

yànshè
shàn
è
zuì
hòu
zhèng
jiā
xíng

shì
jiǔ
yīng
dāng
zhī
yǒu
èr
pǐn
chà
bié

zhī

xìng
yīn
yuán
jiàn

zhū
guò
huàn

zhèng
xiū

duì
zhì
lìng
zhàng

qīng
jìng
yún

xiū
zuò


wèi
chū
xiū

zhě
shǐ
xiū

shíshì
suǒ
ān


biàn
xiāng
zhōng

yóu

jìng
xìng

jìng
zhū
zhàng


xié
jiā
xíng
xué
zhèng
jiā
xíng


yīng
zuì
chū
zuò

shì
niàn


jīn
wéi
zhèng
xīn

jìng
xìng

duàndāng
qín
xiū


zhǒng
zuòděng
wéidiào
liàn
xīn
zuò


èr

rùn
xīn
zuò


sān
shēng
qīng
ān
zuòjìng
zhì
jiàn
zuò


yún

diào
liàn
xīn
zuò


wèi
yóu

zuòyàn
huàn

lìng
xīn
yàn


shì
míng
diào
liàn
xīn
zuò


yún


rùn
xīn
zuò


wèi
yóu

zuòxīn
shàng

lìng
xīn
xīn


shì
míng

rùn
xīn
zuò


yún

shēng
qīng
ān
zuò


wèi
yóu

zuò


shí
shí
jiān


yàn

lìng
xīn
yànshí
shí
jiān


xīn

lìng
xīn
xīnān
zhù


jìng

xiāng

fēn
bié
zhōng

jìng
niàn
zhuǎn

yóu
shì
yīn
yuán
duì
zhì

qiē
shēn
xīn

zhòng

néng
lìng

qiē
shēn
xīn
shì
yuè

shēng


qiē
shēn
xīn
qīng
ān

shì
míng
shēng
qīng
ān
zuò


yún

jìng
zhì
jiàn
zuò


wèi
yóu

zuò


shí
shí
jiān

yòng

shì

xīn

jìng
wéi
suǒ

zhǐ

yóu

jìng
xīn
shù
shù
jiā
xíngguān
zhōng
xiū
zēng
shàng
huì

shì
míng
jìng
zhì
jiàn
zuòxiū
xíng
zhě


shí
shí
jiān


yàn

lìng
xīn
yànshì

lòu

lòu
chù


néng
lìng

xīn
shēng

děng

shēng
yàn
děng
yàn


děng
míng
wéi

yàn
huàn
chù

lüè
yǒu

zhǒng

yàn
huàn
chù

wèi

shuāi
sǔn


shuāi
sǔn

xiàn
zài
huì

zhèng
xiàn
qián
shízuò

shù

weí

chéng

yàn
chù

ruò

xīng
shèng


xīng
shèng

guò

jìn
miè

biàn
huài
shízuò

shù

weí

chéng

yàn
chù


xíng
zhě

shí
shí
jiān


xīn

lìng
xīn
xīnshì


shēng
xīnnéng
lìng

xīn

chéng
jīn
rùn
róng
shì
chéng
jìng


děng
míng
wéi

xīn
shàng
chù

lüè
yǒu
sān
zhǒng

xīn
shàng
chù


zhě
sān
bǎo

èr
zhě
xué
chù
qīng
jìng
shī
luó
qīng
jìng

sān
zhě


suǒ
zhèng
chà
bié
shēn
shēng
xìn
jiě
xīn

qiè
ruò

yún

suí
niàn
sān
bǎo
lìng
xīn
xīn


wèi
zuò
shì
niàn


jīn
shàn


shìwèi
měng

lái
yīng
zhèng
děng
jué
wéi


shī


jīn
shàn


shìwèi
shàn
shuō


nài

zhōng


chū
jiā


jīn
shàn


shìwèi


zhū

jièrěn

róu

chéng
xián
shàn


tóng
fàn
xíng
zhě
gòng
wéi
jīn
dāng

xián
shàn
mìng
zhōng
xián
shàn
yǔn
méi

dāng

xián
shàn


hòu
shì


shì
míng
wéi
suí
niàn
sān
bǎo
lìng
xīn
xīn


yún

suí
niàn
xué
chù
qīng
jìng

shī
luó
qīng
jìng
lìng
xīn
xīn


wèi
zuò
shì
niàn


jīn
shàn


shì


wèi


lái
yīng
zhèng
děng
jué

shī
shàn
shuō


nài

shàn
xiū
zhèng
xíng
shēng
wén
zhòng
zhōng

tóng
fàn
xíng
zhě

tóng
jiè
tóng
xué
tóng
xiū

rén
shēn
tóng

suǒ
jiàn
tóng
suǒ
shòu
yòng


shì
míng
wéi
suí
niàn
xué
chù
qīng
jìng
shī
luó
qīng
jìng
lìng
xīn
xīn


wèi

huǐ
wéi
xiān

shēng
huān


yúnsuǒ
zhèng
chà
bié
shēn
shēng
xìn
jiě
xīn

qiè
ruò
chù
lìng
xīn
xīn


wèi
zuò
shì
niàn


jīn
yǒu

yǒu
suǒ
kān
néng
shī
luó
qīng
jìng
kān
wéi


shì
tóng
fàn
xíng
zhě
tóng
qīng
jìng
jièyǒu
zhì
zhèng
zhì
shàn
shì
tóng

suǒ
jiàn


yǒu
kān
néng
jīng
qín
xiū


shì
zhèng
xíng


xiàn

zhōng
néng

wèi


néng
chù
wèi
chù
néng
zhèng
wèi
zhèng

yóu
shì
lìng
xīn
shēng

huānshì
míng
wéi


suǒ
zhèng
chà
bié

shēn
shēng
xìn
jiě
xīn

qiè
ruò
chù
lìng
xīn
xīn


yòu
yóu
qián
hòu
yǒng
měng
jīng
jìnān
zhù
suǒ
zhèng
chà
bié

yóu
suí
niànhòu
shí
suǒ
zhèng
chà
bié

shēn
shēng
xìn
jiě
lìng
xīn
xīn


shì
míng

mén


xiū
xíng
zhě


yàn

diào
liàn

xīn


néng
suí
shùn
zhū
lòu
chù

lìng
xīn

xiàng

wéi


bèi


ér
zhù


xīn


yuè
rùn

xīn


chū


suǒ
shēng
zhū

yǒu
qīn
ài


lìng
xīn

xiàng

zhuó
ér
zhù


shì

xīn
yóu
yàn
yóu
xīn
èr
zhǒng
xíng
xiāng

bèi
zhū
hēi
pǐn
xiàng
zhū
bái
pǐn

tuō
ér
zhuǎn


xīn

shì

bèi
zhū
hēi
pǐn

yóu
diào
liàn
xīn
zuòxiàng
zhū
bái
pǐn

yóu

rùn
xīn
zuò
shí
shí
jiān

shēshè
chí
xīn
yóu
shēng
qīng
ān
zuò
shí
shí
jiān
zuìzhōu
biàn
xún

zhōu
biàn

chá

yóu
jìng
zhì
jiàn
zuò
shì

xīn

shí
shí
jiān
wéi
shē
shè

zhī
suǒ
shè
shòu
kān
néng
qiē
xíng
xiāng

qiē
gōng

zuò
shè
shòu
yīn

jīng

shà

dài

shēng
jìnxiá
huì
duàn
jīn
yín
shī
huò

shí
shí
jiān
shāo
liàn
jīn
yín

lìng


shè

qiē
gòu
huì


shí
shí
jiān
tóu
qīng
lěng
shuǐ

lìngzhuāng
yán


yǒu
suǒ
kān
rén
diào
róu
suí
shùn


shì
xiá
huì
duàn
jīn
yín
shī
huò


xiāng

miào
gōng
qiǎo
zhì

shàn
liǎo
zhī

yòng
zuòsuí

suǒ

zhuāng
yán

zhōng
zhǒng
zhǒng
zhuǎn
biàn


shì
qín
xiū


xíng
zhě

wéi
lìng

xīn

bèi
tān
děng

qiē
gòu
huì


lìng

bèi
rǎn

yōu
nǎoyàn

shēn
shēng
yàn


wéi
lìng

xiàng
suǒ
yǒu
qīng
jìng
shàn
pǐn

xīn


shēng
xīnshì
xíng
zhě
suí

ān

huò
shē


pǐn
huò


shè

pǐn

néng
shàn
qīn


néng
shànzhuǎn

dòng

suí

suǒ

zhǒng
zhǒng

zhōng


suǒ
xìn
jiě
jiē
néng
chéng
bàn

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |