当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第30卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第30卷(注音)shī

lùn


sān
shí
juàn
běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān

sān


chù
zhī


shì

shuōluó
pǐn
lèi
jiànsuǒ
yuán
děng
nǎi
zhì

xiū
yǒu
guǒ

guǒ


yīng
ān


jīn
dāng
shuō

zǒng

tuó
nán
yuē

wǎng
qìng
wèn
xún
qiú
fāng
ān


yǎng

chū


jìng
xìng
zhàng
jìng
xiū
zuò

ruò
yǒu

àiluó
chū
xiū

zhě

shǐ
xiū

shí
wéi
suí
zhèng


xiān
yīng

chù
ān
zhù
zhèng
niàn

rán
hòu
wǎng

shàn
huò
guǐ
fàn
shī
huò
qīn
jiào
shī

huò

zūn
zhòng

zūn
zhòng
suǒ

yún


chù


zhuān
qiú
lǐng


nán
jié
xīn
chù

èr
shēn
shēng
gōng
jìng

jiāo
màn
xīn
chù

sān
wéi
qiú
shēng
shàn
fēi
xiǎn

néng
chù


chún
wéi
ānshàn
gēn
fēi
qiú

yǎng
gōng
jìng
míng
wén
chù


shì
zhèng
niàn
dào
shī
chù


xiān
qiú
kāi

qǐng
wèn
shí
fēn

rán
hòu
ān
xiáng
gōng
shēn
qǐng
wèn

jiāng
qǐng
wèn
shí
piān

zuǒ
jiān
yòu

zhuó


huò

xià
zuò

gōng
ér
zuò


zhǎng
gōng
jìng
shēn
shēng
kuì
wèi


yán
ruǎn

qǐng
wèn


shì


xíng
zhōng

qiú
shòu
xué

wéi
yuàn

bēi
wéi

xuān
shuō

shì
qǐng

shànzhū


shī

wéi

ān

chū
xiū

zhě


zuò


yīng


mǐn
róu
ruǎn
yán

zàn

qìng
wèi

yòu
yīng
chèn
yáng
xiū
duàn
gōng


tàn
yán
shàn
zāi
shàn
zāi

xián
shǒu


jīn
nǎi
néng

duò
fàng


zhuó
fàng


shěn
méi
jìng
jiè

zhuó
jìng
jiè

zhòng
shēng
lèi
zhōngfàng


xiū
chū
xíng


jīn
nǎi
néng

jiǔ
duò
zài
zhǒng
zhǒng
yōu

xiǎn
è
láo

zhòng
shēng
lèi
zhōng


qiú
jiě
tuō

shì
láojīn
nǎi
néng

bèi
zhǒng
zhǒng
tān
tián
chī
děng
nǐu
xiè
jiā
suǒ
cháng
suǒ


zhòng
shēng
lèi
zhōng


qiú
duàn
huài

shì
jīn
nǎi
néng


shēng

kuàng

xiǎn
dào
zhòng
shēng
lèi
zhōng


qiú
chāo

kuàng

xiǎn
dào


jīn
nǎi
néng

zāo
qióng
jiǎn
zhǒng
zhǒng
shàn
gēn
zhòng
shēng
lèi
zhōng


qiú
huò

fēng
ráo
shàn
gēn


jīn
nǎi
néng

duò
zhǒng
zhǒng
fán
nǎo
yuàn
zéi
guǎng
广


wèi
zhòng
shēng
lèi
zhōng


qiú
zhèng

jīu
jìng
ān
yǐn
cháng

niè
pán


jīn
nǎi
néng

wéi
fán
nǎo
zhòng
bìng
tūn
shí
zhòng
shēng
lèi
zhōng


qiú
zhèng
bìng
cháng

niè
pán


jīn
nǎi
néng

wéi

zhǒng

liú
piāo

zhòng
shēng
lèi
zhōng


qiú
yuè


shì

liú


jīn
nǎi
néng


guǎng
广


míng
hēi
ān
zhòng
shēng
lèi
zhōng


qiú
huò


zhì
guāng
míng

cháng
lǎo
dāng
zhī


ruò
dìng
néng

shì
jīng
qín
xiū


xíng

nǎi

míng
wéi


shòu
yòng
guó
rén
xìn
shī

zhēn
shí
fèng
xíng

lái
shèng
jiào

shè

jìng

chéng
jiù
shēng
guān
zēng
cháng


kōng
xiánjīng
qín
xiū
xuéyǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě


jīn
wéi

qín
xiū
zhèng
xíng


jīn
wéiān


liàng
zhòng
shēng

āi
mǐn
shì
jiān

zhū
tiān
rén
ā

luò
děng

wéi
lìng
huòān


lái
wèn
ěr


shì
děng
róu
ruǎn
yán

zàn

qìng
wèi

chèn
yáng
xiū
duàn
zhū
gōng


zhǒng
shěn
wèn
chù

yīng
shěn
wèn
zhī

gào
yán
cháng
lǎo
xiàng
guī


sēng

fēi
wài
dào
shī


xiézhòng
zuì
chū
jìng
xiū
fàn
xíng
shàn
jìng
shī
luó
zhèng
zhí
jiàn


zǒng
biāo
bié
biàn
zhū
shèngruò
shǎo
ruò
duō
wén
shòu
chí
niè
pán
shēn
xīn
xìn
jiě
wéi
zhèng

miè
ér
chū
jiā


shì
wènruò
yún
ěr


hòuzhǒng
chù
suǒyīn
yuán
yīng
zhèng
xún
qiú


děng
míng
wéi

zhǒng
chù
suǒ

yīng
xún
qiú

yuàn

èr
yīng
xún
qiú
zhǒng
xìng

sān
yīng
xún
qiú

gēn


yīng
xún
qiú

xíng

yún

míng
wéi

zhǒng
yīn
yuán


yīng

shěn
wèn
ér
zhèng
xún
qiú

èr
yīng

yán
lùn
ér
zhèng
xún
qiú

sān
yīng

suǒ
zuò
ér
zhèng
xún
qiú


yīng

zhī

xīn
chà
bié
zhì
ér
zhèng
xún
qiú

yún

míng
wéi
yīng

shěn
wèn
xún
qiú

yuàn

wèi

shì
wèn

cháng
lǎo
zhèng
yuàn

shēng
wén
chéng


jué
chéngshàng
zhèng
děng


chéng

wèn

suí

suǒ
yuàn
dāng

shìshì
míng
wéi
yīng

shěn
wèn
xún
qiú

yuàn

yún

míng
wéi
yīng

shěn
wèn
xún
qiú
zhǒng
xìng


gēn
xíng

wèi

shì
wèn

cháng
lǎozhǒng
xìng
gēn
xíng
néng
shěn
chá


wèi

běn
lái
yǒu

zhǒng
xìng

shēng
wén
chéng


jué
chéngchéng
děng


yǒu

děng
gēn

wéi
dùn
wéi
zhōng
wéi

gēnyǒu

děng
xíng

wéi
tān
xíng

wéi
tián
xíng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xún

xíngruò
xiá
huì
néng

liǎo
zhī
qián
hòu
chà
bié
zhǒng
xìng
gēn
xíng

shàn


xiāng

wèn
ér


ruò
xìng

dùn

néng

zhī
qián
hòu
chà
bié

nǎi
zhì

néng
shàn


xiāng

yóu
shì

néng

wèn
ér


cóng


hòu
yīng

yán
lùn
xún
qiú

sān

wèi
duì

qián
yīng

xiǎn
liǎo
zhèng

xiāng
yīng
zhòng

měi
miào

jiě
yán


shuō
shēng
wén
chéng
xiāng
yīng
yán
lùn


wén
xuān
shuō

yán
lùn
shí

ruò
shēn
zhōng
yǒu
shēng
wén
zhǒng
xìngyán
lùn
biàn
便

zuì

yǒng
yuè
huān

shēn
shēng
xìn
jiě

ruò
shēn
zhōng
yǒu

jué
zhǒng
xìng

chéng
zhǒng
xìngyán
lùn


zuì

yǒng
yuè
huān


shēng
xìn
jiěwéi

shuō

jué
chéng
xiāng
yīng
yán
lùn


wén
xuān
shuō

yán
lùn
shí

ruò
shēn
zhōng
yǒu

jué
zhǒng
xìngyán
lùn
biàn
便

zuì

yǒng
yuè
huān

shēn
shēng
xìn
jiě

ruò
shēn
zhōng
yǒu
shēng
wén
zhǒng
xìng

chéng
zhǒng
xìngshì

hòu

wéi

xuān
shuō

chéng
xiāng
yīng
yán
lùn


wén
xuān
shuō

yán
lùn
shí

ruò
shēn
zhōng
yǒu

chéng
zhǒng
xìngyán
lùn
biàn
便

zuì

yǒng
yuè
huān

shēn
shēng
xìn
jiě

ruò
shēn
zhōng
yǒu
shēng
wén
zhǒng
xìng

jué
zhǒng
xìngshì

ruò
yǒu
dùn
gēn

suī
wén
xuān
shuō

qiǎn
yán
lùn

ér

shěn

fāng
néng
lǐng
shòu
jiě
liǎo
tōng


ruò
yǒu

gēn

suī
wén
xuān
shuō
shēn

yán
lùn

ér
néng
lǐng
shòu
jiě
liǎo
tōng


ruò
yǒu
zhōng
gēn
shì

ruò
yǒu
tān
xíng


wén
wéi
shuō
jìng
miào
yán
lùn

biàn
便

zuì

jìng
xìn
ài


shēn
máo
jiē
shù
bēi

duò
lèi


shēn
wài
xiàn
rùn
huá
xiāng
zhuàng


xīn

huái
怀
róu
ruǎn

yuè

ruò
yǒu
tián
xíng

dāng
zhī

qiē

shàng
xiāng
wéi

ruò
yǒu
chī
xíng


wén
wéi
shuō
jué
dìng
tōng

niè
pán

rǎn
xiāng
yīng
yán
lùn

biàn
便
shēng
zuì

jīng
kǒng

wèi


shuō
dùn
gēn


shì
chī
xíng
dāng
zhī

ěr

ruò
yǒu
màn
xíng


wén
wéi
shuō
zhèng

yán
lùn

shèn
gōng
jìng

zhǔ
ěr

wén


ān
zhù
qiú

lǐng
jiě
fèng
jiào
xíng
xīn

suī
zuò
fāng
biàn
便
yǐn


xīn
lìng
shòu
zhèng
huà

ér

fēn
míng

yán
chèn
shàn

ruò
xún

xíng


wén
wéi
shuō
zhèng

yán
lùn

suī
shè
ěr
tīng
ér
xīn
sǎn
luàn
è
shòu
suǒ
shòu

fán
suǒ
lǐng
shòu

jiān

zhù

suí
shòu
suí
shī
shù
zhòng
qǐng
wèn


shì
míng
wéi
yīng

yán
lùn
xún
qiú
zhǒng
xìng


gēn
xíng

yún

míng
wéi
yīng

suǒ
zuò
xún
qiú


sān
wèi

qián
shuō

shēng
wén
zhǒng
xìng

tān
děng
xíngluó
suǒ
yǒu
xiāng
zhuàng
shì
míng
suǒ
zuò

yóu

suǒ
zuò


suǒ
yīng

dāng
zhèng
xún
qiú
zhǒng
xìng
gēn
xíng

yún

míng
wéi
yīng

zhī

xīn
chà
bié
zhì
xún
qiú
zhǒng
xìng


gēn
xíng

wèi

yǒu

shàn
xiū


shī


zhī

xīn
chà
bié
zhì


yóu

shì

xīn
zhìshí
liǎo
zhī
zhǒng
xìng
gēn
xíng


zhǒng
chù


yīn
yuán
zhèng
xún
qiú

chù

yīng
ān


yún


chùyǎng
dìng

liáng
chù

èr
yuǎn

chù

sān
xīn

jìng
xìng
chù


zhàng
qīng
jìng
chù


xiū
zuò

chù

yún


yǎng
dìng

liáng

wèi
ruò
chéng
jiù
jiè


zhěshì
chù
wéi
lìng

tuì
退
zhù

fàng
suǒ
jiè


suǒ


yuán
mǎn
jiè
yùn
xué
chù
chà
bié

jīng
jìn
xiū
xíng
cháng

xiè
fèi


shì
néng


suǒ
zhèng

shī
luó
xiāng
yīng
xué
dào

tuì
退


néng
zhèng

xiān
suǒ
wèi
zhèng
shī
luó
xiāng
yīng
shū
shēng
xué
dào


shuō
chéng
jiù
jiè
shì
chéng
jiù
gēn
shí
zhī
liàng

chū

hòu

juézhèng
zhī
ér
zhù


shì
nǎi
zhì
chéng
jiù
suǒ
yǒu
shā
mén
zhuāng
yán

suí
suǒ
huò


liáng
suǒ
shè
shàn

chà
bié

jiē
néng
fáng

lìng

tuì
退
shī


hòu
shēng
jìn
shàn

chà
bié

wéi

yuán
mǎn
wéi

suǒ
shuō

zēng

jiǎn

píng
děng
xiàn
xíng


shēng


zēng
shàng
xīn


héng
cháng
ān
zhù
yǒng
měng
jīng
jìn

shì
míng

yǎng
dìng

liáng


shì
yuǎn

shùn
tuì
退
fēn


xiū

néng
shùn
shēng
fēn

shí

zhù
yuǎn

yún

yuǎn


wèi
chù
suǒ
yuán
mǎn

wēi

yuán
mǎn

yuǎn

yuán
mǎn

shì
míng
yuǎn


yún

chù
suǒ
yuán
mǎn

wèi
huò
ā
liàn
ruò
huò
lín
shù
xià
huò
kōng
xián
shì

shān

yán
xué
dào
gǎn

děng
míng
kōng
xián
shì


shù
lín
zhōng
míng
lín
shù
xià

kōng
jiǒng
zhǒng
jiān
biān


zuò
míng
ā
liàn
ruò

dāng
zhī

shì
shān

yán
xué

dào
gǎn

děng


shù
lín
zhōng

kōng
jiǒng
zhǒng
jiān
biān


zuò

huò
ā
liàn
ruò
huò
lín
shù
xià
huò
kōng
xián
shì

zǒng
míng
chù
suǒ

chù
suǒ
yuán
mǎn

yǒu

zhǒng

wèi
ruò
chù
suǒ
cóng
běn

lái
xíng
xiāng
duān
yán
zhòng
suǒ

jiàn
qīng
jìng

huì

yuán
lín
chí
zhǎo

jiēqīng


gāo
xià
chù


zhòng
duō
zhuān

shínéng
lìng
jiàn
zhě
xīn
shēng
qīng
jìng


zhù

zhōng
xiū
duàn
jiā
xíng

xīn
yuè
xīn

rén
chí

duàn

shì
míng


chù
suǒ
yuán
mǎn

yòu
ruò
chù
suǒ
zhòu

kuì
nào

shǎo
yīn
shēng


shǎo
wén
méng
fēng

shé
xiē
zhū
è

chù

shì
míng

èr
chù
suǒ
yuán
mǎn

yòu
ruò
chù
suǒ

è
shī


bào
chái
láng

yuàn

dào
zéi

rén
fēi
rén
děng
zhū
kǒng

shì


shì
chù
suǒ
shēn

tài
rán
dōuān

ér
zhù

shì
míng

sān
chù
suǒ
yuán
mǎn

yòu
ruò
chù
suǒ
suí
shùn
shēn
mìng
zhòng
qiú


děng

shèn
jiān
nán

yǐn
shí
zhī
chí

suǒ
kuì


shì
míng


chù
suǒ
yuán
mǎn

yòu
ruò
chù
suǒ
yǒu
shàn
zhī
shí
zhī
suǒ
shè
shòu


zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě
zhī
suǒ

zhǐ

wèi
kāi
xiǎo
chù
néng
zhèng
kāi
xiǎo


kāi
xiǎo
chù
gēng
lìng
míng
jìng

shèn
shēnhuì
tōng


shàn
qiǎo
fāng
biàn
便
yīn
qín
kāi
shì

néng
lìng
zhì
jiàn


qīng
jìng

shì
míng


chù
suǒ
yuán
mǎn

yún

wēi

yuán
mǎn

wèi

zhòu
fēn
jīng
xíng
yàn
zuò


chū

fēnshì


zhōng

fēn
yòu
xié
érhòu

fēn


huán

jīng
xíng
yàn
zuò
shì
yuán
mǎnzhū

suǒ


xiǎo
shéng
chuáng
cǎo

zuò
děng
jié
jiā

zuò

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


yīn
yuán

jié
jiā

zuò

wèi
zhèng
guān
jiàn

yīn
yuányóu
shēn
shè
liǎn


qīng
ān


shì
wēi

shùn
shēng
qīng
ān
zuì
wéi
shēng


èr
yóu

yàn
zuò
néng
jīng
jiǔ
shí


shì
wēilìng
shēn


juàn


sān
yóu

yàn
zuò
shì

gòngshì
wēi

wài
dào

lùn
jiē

yǒuyóu

yàn
zuò
xíng
xiāng
duān
yán


shì
wēi

lìng

jiàn


xìn
jìngyóu

yàn
zuò
gòng
suǒ
kāishì
wēi


qiē
xián
shèng
tóng
chèn
zàn


zhèng
guān

shì

zhǒng
yīn
yuán

shì

yīng
dāng
jié
jiā

zuò

duān
shēn
zhèng
yuàn
zhě

yún

duān
shēn

wèi


shēn
lìng

duān
zhí

yún

zhèng
yuàn

wèi
lìng

xīn

chǎn

zhà
diào
róu
zhèng
zhí

yóu


shēn
lìng
duān
zhíxīn

wéi
hūn
chén
shuì
mián
zhī
suǒ
chán
rǎo


chǎn
zhà


xīn

wéi
wài
jìng
sǎn
dòng
zhī
suǒ
chán
rǎo
ān
zhù
bèi
niàn
zhě

yún

míng
wéi
ān
zhù
bèi
niàn

wèi


zuò

xiāng
yīng
niàn
míng
wéi
bèi
niàn


bèi
wéi


qiē
hēi
pǐn


yòu
yuán
dìng
xiāng
wéi
jìng
niàn
míng
wéi
bèi
niàn


bèi
chú
qiǎn

qiē

dìng

suǒ
yuán
jìngshì
míng
wéi
wēi

yuán
mǎn

yún

wéi

yuán
mǎn

wèi
yǒu
èr
zhǒng


shēn
yuǎn


èr
xīn
yuǎn


shēn
yuǎn

zhě

wèi


zài
jiā

chū
jiā
zhòng
gòng
xiāng

zhù

shì
míng
shēn
yuǎn


xīn
yuǎn

zhě
wèi
yuǎn


qiē
rǎnsuǒ
yǒu
zuò


xiū


qiē

xìng
shì
shàn
néng
yǐn


dìng

zuò


dìng

liáng
jiā
xíng
zuò


shì
míng
xīn
yuǎnshì

zhōng
ruò
chù
suǒ
yuán
mǎn

ruò
wēi

yuán
mǎn

ruò
shēn
yuǎn


ruò
xīn
yuǎn


zǒng
shè
wéi

shuō
míng
yuǎn

yún

xīn

jìng
xìng

wèi
shù
shù
suí
niàn
tóng
fēn
suǒ
yuán
liú
zhù

zuì
shì
yuè
xiāng
yīng
lìng
xīn
xiāng


míng
sān
míng
wéi
shàn
xīn

jìng
xìng


děng
míng
wéi
shù
shù
suí
niàn

wèi

zhèng

tīng
wén
shòu
chí

cóng
shī
huò

jiào
jiè
jiào
shòu
zēng
shànglìng

dìng

zhū
xiāng
xiàn
qián

yuán

wéi
jìng

liú
zhù

zuì
shì
yuè
xiāng
yīng

suǒ
yǒu
zhèng
niàn
suí
zhuǎn
ān
zhù

yún

míng
wéi
tóng
fēn
suǒ
yuán

wèi
zhū
dìng

suǒ
yuán
jìng
jiè

fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi

yuán

wéi
jìng
lìng
xīn
zhèng
xíng

shuō
míng
wéi
dìngmíng
wéi
tóng
fēn
suǒ
yuán

wèn

suǒ
yuán
jìng
shì
shuí
tóng
fēn
shuō
wéi
tóng
fēn


shì
suǒ
zhī
shì
xiāng

pǐn
lèi

míng
tóng
fēn


yóu

niàn

suǒ
yuán
jìng


sǎn
luàn
xíng

quē

jiān


jiān
yīn
zhòng
jiā
xíng
shì
yuè
xiāng
yīng
ér
zhuǎn


míng
liú
zhù
shì
yuè
xiāng
yīng

yòu
yóu

niàn

suǒ
yuán
jìng

yǒu
rǎnān
yǐn
zhù
shú
dào

shì
yuè
xiāng
yīng
ér
zhuǎn


míng

zuì
shì
yuè
xiāng
yīng

shì

shuō
yán
shù
shù
suí
niàn
tóng
fēn
suǒ
yuán
liú
zhù


zuì
shì
yuè
xiāng
yīng
lìng
xīn
xiāng

míng
sān
míng
wéi
shàn
xīn

jìng
xìng
shì
xīn

jìng
xìng

huò
shì
shē


pǐn

huò
shì


shè

pǐn

ruò

jiǔ
zhǒng
xīn
zhù
zhōng
xīn

jìng
xìng

shì
míng
shē


pǐn

ruò


zhǒng
huì
xíng
zhōng
xīn

jìng
xìng

shì
míng


shè

pǐn
yún

míng
wéi
jiǔ
zhǒng
xīn
zhù

wèi
yǒu

chú
lìng
xīn

zhù
děng
zhù

ān
zhù
jìn
zhù

diào
shùn

jìng
zuì


jìng

zhuān
zhù

děng
chí


shì
míng
wéi
jiǔ
zhǒng
xīn
zhù

yún


zhù

wèi
cóng
wài

qiē
suǒ
yuán
jìng
jiè

shè


xīn

zài


lìng

sǎn
luànzuì
chūxīn

lìng
zhùwài
sǎn
luàn


míng

zhù

yún

děng
zhù

wèi

zuì
chū
suǒ


xīn


xìng

dòng
wèi
néng
lìng

děng
zhù
biàn
zhù


suǒ
yuán
jìng
jiè


xiāng

fāng
biàn
便
chéng
jìng
fāng
biàn
便

cuò
lìng
wēi

biàn
shè
lìng
zhù


míng
děng
zhù

yún

ān
zhù

wèi
ruò

xīn
suī


shì

zhù
děng
zhù

rán
yóu
shī
niàn

wài
sǎn
luàn


huán
shè

ān
zhì

jìng


míng
ān
zhù

yún

jìn
zhù

wèi

xiān
yīng

shì

shì
qīn
jìn
niàn
zhù

yóu

niàn

shù
shù
zuò


zhù

xīn


lìng

xīn
yuǎn
zhù

wài


míng
jìn
zhù

yún

diào
shùn

wèi
zhǒng
zhǒng
xiāng
lìng
xīn
sǎn
luàn

suǒ
wèi

shēng
xiāng
wèi
chù
xiāng


tān
tián
chī
nán

děng
xiāngxiān
yīng


zhū
xiāng
wéi
guò
huàn
xiǎng

yóu

shì
xiǎng
zēng
shàng

zhū
xiāng
zhé
cuò

xīn

lìng
liú
sǎn


míng
diào
shùn

yún


jìng

wèi
yǒu
zhǒng
zhǒng

huì
hài
děng
zhū
è
xún

tān

gài
děng
zhū
suí
fán
nǎo

lìng
xīn
rǎo
dòngxiān
yīng


zhū

wéi
guò
huàn
xiǎng

yóu

shì
xiǎng
zēng
shàng
zhū
xún


suí
fán
nǎo

zhǐ


xīn

lìng
liú
sǎn


míng

jìng

yún

míng
wéi
zuì


jìng

wèi
shī
niànèr
zhǒng
zàn
xiàn
xíng
shí

suí
suǒ
shēng

zhū
è
xún


suí
fán
nǎo
néng

rěn
shòu

xún

duàn
miè
chú
qiǎn
biàn


shì

míng
wéi
zuì


jìng

yún

míng
wéi
zhuān
zhùwèi
yǒu
jiā
xíng
yǒu
gōng
yòng


quē

jiān
sān


xiāng

ér
zhù

shì

míng
wéi
zhuān
zhùyún

děng
chí

wèi
shù
xiū
shù

shù
duō
xiū

wéi
yīn
yuán
jiā
xíng

gōng
yòng
rén
yùn
zhuǎn
dào

yóu
shì
yīn
yuán

yóu
jiā
xíng

yóu
gōng
yòng

xīn
sān


rén
yùn
xiāng


sǎn
luàn
zhuǎn


míng
děng
chí

dāng
zhī

zhōng
yóu
liù
zhǒng


fāng
néng
chéng
bàn
jiǔ
zhǒng
xīn
zhù


tīng
wén


èr

weí


sān

niànzhèng
zhījīng
jìn


liù
chuànchū
yóu
tīng
wén

weí
èr


shù
wén
shù

zēng
shàngzuì
chū
lìng
xīn


jìng
zhù

xiāng

fāng
biàn
便
chéng
jìng
fāng
biàn
便
děng
biàn
ān
zhù


shì
xīn


yóu

niàn

shù
shù
zuò


shè


xīn
lìng

sǎn
luàn
ān
zhù
jìn
zhù

cóng


hòu
yóu
zhèng
zhī

diào


xīnzhū
xiāng
zhū
è
xún

zhū
suí
fán
nǎo

lìng
liú
sǎn
diào
shùn

jìng

yóu
jīng
jìn

shè

èr
zhǒng
zàn
xiàn
xíng
shí
néng

rěn
shòu

xún

duàn
miè
chú
qiǎn
biàn


zuì


jìng
zhuān
zhùyóu
chuàn


děng
chí
chéng
mǎn
shì
jiǔ
zhǒng
xīn
zhù

dāng
zhī

yǒu

zhǒng
zuò

yùn
zhuǎn
zuò


èr
yǒu
jiān
quē
yùn
zhuǎn
zuò


sān

jiān
quē
yùn
zhuǎn
zuò
gōng
yòng
yùn
zhuǎn
zuò
zhù
děng
zhù
zhōng

yǒu


yùn
zhuǎn
zuòān
zhù
jìn
zhù

diào
shùn

jìng

zuì


jìng
zhōng

yǒu
yǒu
jiān
quē
yùn
zhuǎn
zuòzhuān
zhù


zhōng

yǒu

jiān
quē
yùn
zhuǎn
zuòděng
chí
zhōng

yǒu

gōng
yòng
yùn
zhuǎn
zuò


dāng
zhī

shì

zhǒng
zuòjiǔ
zhǒng
xīn
zhù
zhōng
shì
shē


pǐn

yòu


shì
huò


xīn
shē


zhě
shè

qín
xiū

shíyóu
shì

zhǒng
zuò


fāng
néng
xiūshè

shì


shè

pǐn
yún


zhǒng


shè


wèi
yǒu

chú

zhǐ

xīn
shē

zhū

zhōng
néng
zhèng


zuì
zhōu
biàn
xún

zhōu
biàn

chá

shì
míng

zhǒng


shè


yún

míng
wéi
néng
zhèngwèi

jìng
xíng
suǒ
yuán
jìng
jiè

huò

shàn
qiǎo
suǒ
yuán
jìng
jiè

huò

jìng
huò
suǒ
yuán
jìng
jiè

néng
zhèng


jìn
suǒ
yǒu
xìng

yún

míng
wéi
zuì
wèisuǒ
yuán
jìng
jiè

zuì
suǒ
yǒu
xìng

yún

míng
wéi
zhōu
biàn
xún


wèisuǒ
yuán
jìng
jiè

yóu
huì

xíng
yǒu
fēn
bié
zuò
xiāng
zhuàng
zhōu
biàn
xún


yún

míng
wéi
zhōu
biàn

chá

wèisuǒ
yuán
jìng
jiè

shěn

tuī
qiú
zhōu
biàn

chá

yòu


shì


shè


yóu
sān
mén
liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán

dāng
zhī

yǒu
duō
zhǒng
chà
bié

yún

sān
mén


shèwéi
suí
xiāng
xíng


shè


èr
suí
xún

xíng


shè


sān
suí

chá
xíng


shè


yún

míng
wéi
wéi
suí
xiāng
xíng


shè


wèi

suǒ
wén
suǒ
shòu
chí


huò

jiào
shòu
jiào
jiè
zhū


yóu
děng
yǐnzuò


zàn
ěr

weí
wèi

wèi
liàng
wèi
tuī
wèi
chá


shì
míng
wéi
wéi
suí
xiāng
xíng


shè


ruò
liàng
tuī
chá

ěr
shí
míng
wéi
suí
xún

xíng


shè


ruò
tuī
chásuǒ
ān


shěn
guān
chá


shì
míng
wéi
suí

chá
xíng


shè


shì
míng
sān
mén


shè


yún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè


wèi
xún

shí
xún

liù
shì
èr
shì

sān
xiāng


pǐn


shí

liùxúnshěn

chá

yún

míng
wéi
xún
wèi
zhèng
xún


shì

shì

yǒu

shì

shìshì
míng
wéi
xún
yún

míng
wéi
xún


shì

wèi
zhèng
xún


wài
èr
shì


shì
míng
wéi
xún


shì

yún

míng
wéi
xún


xiāng

wèi
zhèng
xún

zhū

èr
xiāng


zhě

xiāng

èr
zhě
gòng
xiāng


shì
míng
wéi
xún


xiāng

yún

míng
wéi
xún


pǐn

wèi
zhèng
xún

zhū

èr
pǐn


zhě
hēi
pǐn

èr
zhě
bái
pǐn

xún

hēi
pǐn
guò
shī
guò
huàn

xún

bái
pǐn
gōng

shēngshì
míng
wéi
xún


pǐn

yún

míng
wéi
xún


shí

wèi
zhèng
xún

guò

wèi
lái
xiàn
zài
sān
shí

xún


shì
shì
zēng
zài
guò

shì

xún


shì
shì
dāng
zài
wèi
lái
shì

xún


shì
shì
jīn
zài
xiàn
zài
shì


shì
míng
wéi
xún


shí

yún

míng
wéi
xún
wèi
zhèng
xún


zhǒng
dàoguān
dài
dào


èr
zuò
yòng
dào


sān
zhèng
chéng
dào
ěr
dào


dāng
zhī

zhōng
yóu
guān
dài
dào

xún

shì


wéi
shì


xún

shēng


wéi
shēng


xún

yīn
yuán

wéi
yīn
yuán

yóu
zuò
yòng
dào

xún

zhū

suǒ
yǒu
zuò
yòng

wèi

shì

shì

yǒu

shì

shì
zuò
yòng

yóu
zhèng
chéng
dào

xún

sān
liàng


zhì
jiào
liàng

èr


liàng

sān
xiàn
zhèng
liàng

wèi
zhèng
xún


shì

shì


wéi
yǒu
zhì
jiào


wéi
xiàn
zhèng
wéi
yīng
yóu

ěr
dào
shí
zhū

chéng


xìng

nán


xìng
ān
zhù

xìng
yīng
shēng
xìn
jiě

yīngyīng
fēn
bié


shì
míng
wéi
xún

shì
liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shèqián
sān
mén


shè


lüè
shè

qiē


shè


wèn

yīn
yuán

jiàn


shì
liù
shì
chà
bié


shè
sān
jué


shì
jiànděng
sān
jué
jué

èr
shì
biān

jué

sān

shí
jué

xún


jué

xún


shì


xiāng


shì
biān

jué

xún

gòng
xiāng
pǐn
shí
shí
jué

xiū


shī
wéi
yǒu
ěr
suǒ
suǒ
zhī
jìng
jiè
suǒ
wèisuǒ
zhī
shì

jìn
suǒ
yǒu
xìng

suǒ
yǒu
xìng
yún

qín
xiū

jìng
guān
zhě

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè


wèi


jìng
zēng
shàng
zhèng


tīng
wén
shòu
chí
zēng
shàngyóu
děng
yǐnzuò

jiě
liǎozhī


jìng
shí
wéi

jìng
shēn

yànxìng
xiǔ
huì
è
chòu
shēng
chòu

yóu

shì
děng
zhǒng
zhǒng
xíng
xiāng


xiān
suǒ
wén

zhū

jìng
suǒ
shuō
zhèng


jiě
liǎo
shì
míng
wéi

zhū

jìng
xún
yún

míng
wéi
xún


shì

wèi


shì
jiě
liǎoguān

jìng

jiàn

èr
fēn

wèi


wài


shì
míng
wéi
xún


shì

yún

míng
wéi
xún


xiāng

wèi
qiě


shēn
zhōng
suǒ
yǒu
huì
xiǔ

jìng


shēng
jiě

liǎo
zhī
shēn
zhōng
yǒu

máo
děng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
nǎo

xiǎo
biàn
便
shì
shēn
zhōng
suǒ
yǒu
duō

jìng


shè
wéi
èr
jiè


shēng
jiě

suǒ
wèi

jiè


shuǐ
jiè

shǐ


máo
nǎi
zhì

biàn
便


shēng
jiě

shǐ

lèi

nǎi
zhì
xiǎo
biàn
便

shuǐ
shēng
jiě


shì
míng
wéijìng
xún


xiāng
wài
zhū

jìng


yóu
qīng

děng
zhǒng
zhǒng
xíng
xiāng


shēng
jiě

wèi
xiān


qīng

shēng
jiě

huò
qīn

jiàn
huò
cóng

wén

huò
yóu
fēn
bié
suǒ
yǒu

shī


shì

shī

huò
nán
huò

huò
fēi
nán


huò
qīn
huò
yuàn
huò
shì
zhōng
yōng

huò
liè
huò
zhōng
huò

shì
shēng

huò
shì
shǎo
nián
huò
shì
zhōng
nián
huò
shì
lǎo
niánxiāng

ruò


shī

jīngxuè
liú

jìn
wèi
zhì
nóng
làn


shì


qīng

shēng
jiě

ruò


shī

jīng
èrzhì
nóng
làn
wèi
shēng
chóngshì


nóng
làn
shēng
jiě

ruò


shī

jīng
shēng
chóng

shēn


huài


shì


làn
huài
shēng
jiě
yuè
páng
zhàng
shēng
jiě

ruò


shī
wéi
zhū

láng
chī
xiāo
diāo
jiù

què
è
饿
gǒu
zhī
suǒ
shí
dàn


shì


shí
dàn
shēng
jiě
shī

bèi
shíròu
xuè
jìn
wéi
jīn
chánshìchì
shēng
jiě

ruò


shī
huò
bèi
shí
dàn

zhī
jié
fēn

sǎn
zài
chù
chù

huò
yǒu

ròu
huò


ròu
huò

shǎo
ròu


shì


fēn
sǎn
shēng
jiě

ruò


shī

jié
fēn
sǎn

shǒu


chù
chù
chù
chù

kuān


chù
chù
chù
chù

hàn
lún

chù

chǐ
齿
mán

chù


lóu

chù

jiàn
shì
shìshēng
jiě

ruò


weí

shì
hái

gòng
xiāng
lián
jiē
ér

fēn
sǎn

wéi


xiāng

wěi


zhī
jié
shì
ěr
shí

suǒ
shēng
jiě

ruò
wěi


zhī
jiéěr
shísuǒ
shēng
shēng

yòu
yǒu
èr
suǒ


xíng
hái
suǒ

èr
zhī
jié
suǒ

xíng
hái
suǒ
zhě

wèi
cóng
xuè
huò


nǎi
zhì

lóu
suǒ
zhù

zhī
jié
suǒ
zhě

wèi


děng

lián
suǒ


zhuān
děng

lián
suǒ


zhōng
xíng
hái
suǒ
shuō
míng
wéi
suǒ

ruò
zhī
jié
suǒ
shuō
míng

suǒ


yǒu
èr
zhǒng


suǒ
xiāngjiǎ
míng
cǎi
huà

shí

děng
suǒ
zuò

suǒ
xiāng

èr

zhēn
shí

suǒ
xiāng

ruò

weí
jiǎ
míng

suǒ
xiāng
shí

ěr
shí
wéi
míng

suǒ
shēng
jiě


míng

suǒ

ruò

weí
zhēn
shí

suǒ
xiāng
shí

ěr
shí
míng


suǒ
shēng
jiě

yòu


wài
zào


xiāng
sān
zhǒng
biàn
huàirán
biàn
huài

èr

suǒ
biàn
huài

sān

pǐn
biàn
huài

shǐ
cóng
qīng

nǎi
zhì
yuè
páng
zhàng

shì

rán
biàn
huài

shǐ
cóng
shí
dàn
nǎi
zhì
fēn
sǎn

shì

suǒ
biàn
huài

ruò

ruò
suǒsuǒ

shì

pǐn
biàn
huài

ruò
néng

shì

shí
liǎo
zhī
wài

jìng
xiāng

shì
míng
xún

wài
zhū
suǒ
yǒu

jìng

xiāng

yún

xún


jìng
gòng
xiāng

wèi
ruò

shēn
wài
jìng

xiāng
wèi
yǒu
biàn
huài

ruò
zài
wài
shēn

jìng

xiāng

yǒu
biàn
huài

yóu
zài

shēn

jìng

xiāng
píng
děng

xìng
xiāng


xìng


shēng
jiě

néng

liǎo
zhī

jìng

xiāng

yǒu

shì
tóng


xìng

ruò
zhū
yǒu
qíng
chéng
jiù

shì
jìng

xiāng
zhě


jìng

xiāng

yǒu

shì
tóng


xìngzài
wài

jìng

xiāng

shì
míng
xún


jìng
gòng
xiāng

yún

míng
wéi
xún


pǐn

wèi
zuò
shì


ruòzhū
jìng

xiāng

jìng

xìng


shí
zhī
wài
zhū
jìng

xiāng


tān

biàn
便
wéi
diān
dǎo

hēi
pǐn
suǒ
shè

shì
yǒu
zhèng

yǒu

yǒu
hài

yǒu
zhū
zāi
huàn
yǒu
biàn
shāo
nǎo

yóu
shì
yīn
yuán


dāng
lái
shēng
lǎo
bìng

chóu
tàn
yōu

zhǒng
zhǒng
rǎo
nǎo

ruòzhū
jìng

xiāng

jìng

xìng


shí
suí
guān
biàn
便

diān
dǎo

bái
pǐn
suǒ
shè

shì

zhèng
hài

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
yóu

yīn
yuán
néng
miè
dāng
lái
shēng
lǎo
bìng

nǎi
zhì
rǎo
nǎo

ruò
zhū
hēi
pǐn


jīnyīng
rěn
shòu
yīng
duàn
yīng
qiǎn

ruò
zhū
bái
pǐn


jīn


wèi
shēng
yīng
shēng

shēng

lìng
zhù
zēng
cháng
guǎng
广shì
míng
wéi
xún


pǐn

yún

míng
wéi
xún


shí

wèi
zuò
shì


ruò

suǒ
yǒu
zhū
jìng

xiāng
zài
xiàn
zài
shì

ruò
wài
suǒ
yǒu

jìng

xiāng

xiàn
zài
shì

zhū
guò

shì
zēng
jìng

xiāngguò

suī
yǒu
jìng
xiāng

ér
jīn
xiàn
zài

shì


zhǒng
zhǒng

jìng

zhū
xiàn
zài
shì

zhī
suǒ
yǒu

jìng

xiāng


jìng

xiāng

xiàn
zài
shì
suī
yǒu
jìng
xiāng


wèi
lái
shì

dāng

jìng

jīn
xiàn
zài
wài

jìngyǒu
shì
chù
shēn

lái
jīn
shì

zēng

shì
xiāng
dāng

shì
xiāng
xiàn

shì
xiāng


guò

shì

jìng

xìng


shì
míng
wéi
xún


shí

yún

míng
wéi
xún
wèi
zuò
shì


ruò

ruò
wài
dōu

yǒu

yǒu
qínghuò
shuō
wéi
jìng
huò
shuō

jìng

wéi
yǒu

xiāng
wéi
yǒu
shēn
xíng


zhōng
jiǎ
xiǎng
shī
shè
yán
lùn

wèi
zhī
wéi
jìng
huò
wéi

jìng

yòu

shuō
yán
shòu
寿
nuǎn


shí

ruò

shè
shēn
shí

zhí
chí
ér


suǒ


méi

jiàn

biàn
huài
fēn
wèi

zhī

wèi
qīng

děng
nǎi
zhì

suǒ

jīn


shēn
xiān

fán
nǎo
zhī
suǒ
yǐn

jìng


suǒ
shēng


fàn
děng
shí
zhī
suǒ
zēng
cháng


yīn

yuán

yóu
jiè


suī
zàn
shí
yǒu
zhū
jìng

xiāngliǎo
zhī
ér

shēn
zhōng
ruò

ruò
wài


cháng
cháng
shí
zhǒng
zhǒng

jìng
jiē

chōng
mǎn


shì
míng

shì

shēngyīn
yuán
guān
dài
dào


xún

zuò
shì

jìng
ruò
néng

shì
shàn
xiū
shàn

shàn
duō
xiū

néng
duàn

tān


shì

tān
dìng
yīng
dāng
duàn


shì
míng

zuò
yòng
dào

xún

zuò
shìshì
zūn
shuō

ruò


jìng
shàn
xiū
shàn

shàn
duō
xiū

néng
duàn

tān

shì
zhì
jiào
liàng


néng
xiàn
jiàn

zhū

jìngzuò


weí
xiū


shì

shì

lìng

tān
chán
wèi
shēng

shēng
shēng

chú
qiǎn

shì
xiàn
zhèng
liàngliàng


yǒuwèi
zuò
shì


yún

jīn
zhě
zuò


weí
néng
duì
zhì
néng
zhì
suǒ
yuán
jìng
jiè
fán
nǎo
dāng
shēng


shì
míng

zhèng
chéng
dào

xún

zuò
shìshì
zhī

chéng


xìng

nán


xìng
ān
zhù

xìng

wèi
xiū

jìng
néng


tān
zuò
duàn
duì
zhì


yīngyīng
fēn
bié
wéi
yīng
xìn
jiě


shì
míng


ěr
dào

xún
shì
míng
qín
xiū

jìng
guān
zhě

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè

yún

qín
xiū

mǐn
guān
zhě

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè


wèi


mǐn
zēng
shàng
zhèng

tīng
wén
shòu
chí
zēng
shàngyóuān

zhū
yǒu
qíng
zuò

shēng
jiě

shì

mǐn
xiāng

ruò
néng

shì
jiě
liǎo
shì
míng
wéi

zhū

mǐn
xúnshì
jiě
liǎonéng
wéi
qīn
pǐn

wéi
yuàn
pǐn

zhōng
yōng
pǐn
shì

qiē
pǐn

jiē

xiāng

zhī
suǒ
shèzhōng


wài
shì
shēng
jiě

yòu
ruò
qīn
pǐn
míng
wéi

shì

yuàn
zhōng
yōng
pǐn
míng
wéi
wài
shì


shì
míng
wéi

zhū

mǐn
xún


shì


néngshì
sān
pǐn

ruò
qiú

zhě
yuàn
jīn


zhōng
yǒu
ráo

xiāng
míng
wéi
qīn
pǐn


ráo

xiāng
míng
wéi
yuàn
pǐn


xiāng
wéi
xiāng
míng
zhōng
yōng
pǐn


shì
sān
pǐn
ruò
qiú

zhě

lüè
yǒu
sān
zhǒng

qiú

xīn
chà
bié
zhě

qiú

jiè
zhū


èr
zhě

qiú

jiè
yǒu

yǒng
yuè
zhū


sān
zhě

qiú


zhūshì
ruòkuì


yuàn

jiē


zuìruò

yǒuzhū

yǒu
suǒ
kuì


dāng
zhī

ěr

shì
míng
xún


mǐn

xiāng


shěn


ruò
zhū
qīn
pǐn
ruò
zhū
yuàn
pǐn
ruò
zhōng
yōng
pǐn
zhōng
jiē
dāng


xiāng

xìng
xīn
píng
děng
xìng
xīn


ruò
zuò


qīn
pǐn


wèi
wéi
nán


zhōng
yōng
pǐn
zuò
wèi
shèn
nán

ruò

yuàn
pǐn
zuònǎi
shèn
wéi
nányuàn
pǐn
shàng
yīng
zuò

yuàn

kuàng
qīn
pǐn

zhōng
yōng
pǐn
ér

zhōng
dōu

néng

suǒ


néng
tián
suǒ
tián

néng
nòng
suǒ
nòng

néng

suǒ


wéi
yǒu
yīn
shēng
wéi
yǒu
míng


yòu


shēn
suí
suǒ
shēng


yǒu


zhòng


suǒ
zào

suí
suǒ
zhù
chù
biàn
便
wéi

shì
chù
suǒ

nǎo

lüè
yǒu
èr
chù

wèi
yīn
shēng
chù


shǒu

kuài
dāo
zhàng
děng
chù

shì
shēn

chù
jiē
shì

cháng

néng
wéi

shì

ráo

zhě

shì

cháng

yòu


qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi
jiē
yǒu
shēng
lǎo
bìng

děng


běn
xìng
shì

yīng

běn
xìng

zhū
yǒu
qíng
shàng

gēng
jiā


ér
yòu


yīng


yuàn
jiā
zuò
shàn
zhī
shí

shè

qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi

wéiyòu
shì
zūn
yánguān
jiàn

shì
zhǒng
lèi
yǒu
qíng
shǐ
shì
lái
jīng

shēng

cháng
shí
liú
zhuǎnxiāng
wéi
huò

huò

xiōng


mèi

ruò
guǐ
fàn
shī
ruò
qīn
jiào
shī

ruò

zūn
zhòng

zūn
zhòng
zhě

yóu
shì
yīn
yuán

qiē
yuàn
pǐn


jiē
shì

zhī
qīn
pǐn

yòu
yuàn
qīn
pǐn

yǒu
jué
dìng
zhēn
shíqīn
pǐn

shí
zhuǎn
chéng
yuàn
pǐn

yuàn
pǐn

shí
zhuǎn
chéng
qīn
pǐn

shì


qiē

yǒu
jué
dìngjīn
zhě
yīng


qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi

jiē
dāng


píng
děng
xìng
xīn
píng
děng
xìng
jiànxiāng

ān

shēng
jiě

shì
míng
xún


mǐn
gòng
xiāng


shěn
ruòráo

zhě


shēng
tián
huì
biàn
便
wéi
diān
dǎo

hēi
pǐn
suǒ
shè

shì
yǒu
zhèng


guǎng
广
shuō

qián


ruò
tián
huì
biàn
便

diān
dǎo

bái
pǐn
suǒ
shè

shì

zhèng


guǎng
广
shuō

qián


shì
míng
wéi
xún


mǐn
hēi
pǐn
bái
pǐn


shěnzhū
guò

shì
qiúyǒu
qíng
zhī
lèi


jiē
guòdāng
yún

néng
zhū
xiàn
zài
shì
yǒu
qíng
zhī
lèi


jīn
yuàn

jìn
wèi
lái
shì


qiē
shí
cháng
shòu
kuài


shì
míng
xún

zhū

mǐn
shí


shěn
zhōng
dōuyǒu
qíng
huò
qiú

zhě
huò


zhě

wéi
yǒu
zhū
yùn
wéi
yǒu
zhū
xíng


zhōng
jiǎ
xiǎng
shī
shè
yán
lùn


qiú

zhě
zhě

yòu

zhū
xíng

fán
nǎo
děng

wéi
yīn
yuán


shì
míng

guān
dài
dào

xún


mǐn

ruò


mǐn
shàn
xiū
shàn

shàn
duō
xiū

néng
duàn
tián
huì


shì
míng

zuò
yòng
dào

xún


mǐn


shì
zhī

yǒu
zhì
jiào
liàngzhì
jiàn
xiàn
zhuǎn

liàng


yǒu
shì
míng

zhèng
chéng
dào

xún


mǐn

yòuchéng


xìng

nán


xìng
ān
zhù

xìng

wèi
xiū

mǐn
néng
duàn
tián
huì


yīngyīng
fēn
bié
yīng
shēng
shēng
jiě


shì
míng


ěr
dào

xún


mǐn

shì
míng
qín
xiū

mǐn
guān
zhě

xún

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán


shè

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |