当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第29卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第29卷(注音)shī

lùn


èr
shí
jiǔ
juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān

èr


chù
zhī


shì


niàn
zhù
chuàn

xíngnéng
chú
qiǎn


diān
dǎo


néng
liǎo

shàn

shàn


cóng


jiān

zhū
wèi
shēng
è

shàn

wéi

shēngzhū

shēng
è

shàn

wéi
lìng
duàn
wèi
shēng

qiē
shàn

wéi
lìng
shēng

shēng

qiē
shàn

wéi

lìng
zhù
lìng

wàng
shī

guǎng
广
shuō

qián

nǎi
zhì
shè
xīn
chí
xīn

yún

míng
wéi
è

shàn


wèi

chán
rǎn

shēn
shì
shēn


è
xíng
suǒ
shè


néng


suǒ
yǒu
fán
nǎo

ruò
wèiwèi
xiàn
zài
qián

shuō
míng
wèi
shēng

ruò
xiàn
zài
qián
shuō
míng

shēng

yún

míng
wéi

qiē
shàn


wèi
ruò

duì
zhì
ruò
gài
duì
zhì
ruò
jié
duì
zhì

wèi
shēng

shēng
yīng
zhī

qián

è

shàn

ruò
shí
wèi
shēng

è

shàn

xiān
wèiwéi
lìng

shēngyuàn


dāng
lìng


qiē

qiē
jiē


shēng

shì
míng

zhū
wèi
shēng
è

shàn

wéi

shēng

shēng


ruò
shí

shēng
è

shàn

xiān
wéi
lìng
duàn
yuàn


dāngqiē

qiē
jiē

rěn
shòu
duàn
miè
chú
qiǎn

shì
míng

zhū

shēng
è

shàn

wéi
lìng
duàn

shēng


yòu


qiē
è

shàn


huò
yuán
guò

shì
shēng

huò
yuán
wèi
lái
shì
shēng

huò
yuán
xiàn
zài
shì
shēng


shìhuò
yuán

xiàn
jiàn
jìng

huò
yuán
xiàn
jiàn
jìng

ruò
yuán
guò

wèi
lái
shì
jìng
shì
míng
yuán

xiàn
jiàn
jìng

ruò
yuán
xiàn
zài
shì
jìng

shì
míng
yuán
xiàn
jiàn
jìng

dāng
zhī

zhōng

yuán

xiàn
jiàn
jìng

è

shàn


wèi
shēng
zhě

lìng

shēngshēng
zhě

lìng
yǒng
duàn

shì
míng
yuán
xiàn
jiàn
jìng

è

shàn


wèi
shēng
zhě

lìng

shēngshēng
zhě

lìng
yǒng
duàn
yǒng
měng
zhèng
qín

shì
míng

qín
jīng
jìn

suǒ

zhě


yào
dāng
jiān


yǒng
měng
zhèng
qín

fāng
néng
lìng

huò


shēng
huò
yǒng
duàn
miè

yòu

xià
pǐn
zhōng
pǐn
zhū
chán


wèi
shēng
zhě

lìng

shēngshēng
zhě

lìng
yǒng
duàn


shàng
pǐn
chán

wèi
shēng
zhě

lìng

shēngshēng
zhě

lìng
yǒng
duàn

qín
jīng
jìn

yòu
ruò
xíng

guò

jìng
jiè


shì
xíng
shí

lìng
fán
nǎo
yuán

shēng


shè

shī
niàn
zàn
shí
shēng

ér

rěn
shòu


néng
duàn
miè
chú
qiǎn
biànyuán
guò


ruò
xíng
wèi
lái
dāng
zhī

ěr


shì
wèi
shēng
è

shàn

néng
lìng

shēng

shēng

néng
duàn

shì
míngruò
xíng
xiàn
zài
suǒ
yuán
jìng
jiè


shì
xíng
shí

lìng
fán
nǎo
yuán

shēng


shè

shī
niàn
zàn
shí
shēng

ér

rěn
shòu


néng
duàn
miè
chú
qiǎn
biànshì
wèi
shēng
è

shàn

néng
lìng

shēng

shēng

néng
duàn

shì
míng

qín
jīng
jìn

yòu
huò
yǒu
è

shàn


wéi
yóu
fēn
bié

shēng
fēi
jìng
jiè


huò
yǒu
è

shàn


yóu
fēn
bié

shēng

jìng
jiè


wéi
yóu
fēn
bié

shēng
fēi
jìng
jiè

zhě

wèi

zhù
shí


weí
guò

wèi
lái
jìng
jiè
ér
shēngyóu

weí

shēng

jìng
jiè

zhě

wèi

xíng
shí

yuán
xiàn
zài
jìng
jiè
ér
shēngdāng

ěr
shí
jué
dìng

yǒu
fēi

fēn
bié

dāng
zhī

zhōng
è

shàn

wéi
yóu
fēn
bié

shēng

fēi
jìng
jiè

zhě


ruò
wèi
shēng
néng
lìng

shēng

shēng

néng
duàn

shì
míngruò
yóu
fēn
bié

shēng

jìng
jiè

zhě


ruò
wèi
shēng
néng
lìng

shēng

shēng

néng
duàn

shì
míng

qín
jīng
jìnwèi
shēng

qiē
shàn


wéi
lìng
shēng

shēng

zhě

wèi

wèi

wèi
xiàn
zài
qián
suǒ
yǒu
shàn


wéi

lìng

lìng
xiàn
zài
qián


xīn

yuàn


měng


qiú
huò


qiú
xiàn
qián

ér
xiàn
zài
qián

shì
míng


wèi
shēng

qiē
shàn

wéi
lìng
shēng

shēng

shēng

qiē
shàn


wéi

lìng
zhù
lìng

wàng
shī
lìng
xiū
yuán
mǎn
shēng

zhě

wèi

huò


xiàn
zài
qián
suǒ
yǒu
shàn


shì
míng

shēng
shàn
shàn
shītuì
退


shì
shuō
yán
wéi

lìng
zhùshàn

míng
liǎo
xiàn
qián

ān
dùn
xìng


shì
shuō
yán
lìng

wàng
shīshànxiàn
qián

shù
shù
xiū

chéng
mǎn
jīu
jìng


shì
shuō
yán
lìng
xiū
yuán
mǎnshàn


xīn

yuàn


měng


qiú
jiān
zhù

qiú

wàng

qiú
xiū
mǎn

ér
xiàn
zài
qián

shì
míngshēng

qiē
shàn

wéi

lìng
zhù
lìng

wàng
shī
lìng
xiū
yuán
mǎn
shēng
zhě

wéilìng
xiàn
qiánqín
jīng
jìn
zhě

wéi

wèi

lìng
yòu


zhěshēng
shàn
wéi

lìng
zhù
lìng

wàngqín
jīng
jìn
zhě

lìng
xiū
mǎn


yòu

xià
pǐn
zhōng
pǐn
shàn


wèi
shēng
lìng
shēng
shēng

lìng
zhù
lìng

wàng
shī

shì
míng
shàng
pǐn
shàn


wèi
shēng
lìng
shēng
shēng

nǎi
zhì
lìng
xiū
yuán
mǎn

shì
míng

qín
jīng
jìn

yán

xīn
zhě

wèi
ruò
xīn

xiū
shējìng
xìng
zhōng
zhèng
qín
fāng
biàn
便


zhū
wèi
shēng
è

shàn

wéi
lìng

shēng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhìshēng

qiē
shàn


wéi

lìng
zhù
lìng

wàng
shī
lìng
xiū
yuán
mǎn

yóu
shì
yīn
yuán

xīnlüè
xià
liè
huò
kǒng
xià
liè

guān
jiàn
shì

ěr
shí
suí


zhǒng
jìng
miào

xiāng

yīn
qín


qìng
yuè

xīn

shì
míng

xīn

yún

chí
xīn

wèi
xiū

shí

xīn
diào
dòng
huò
kǒng
diào
dòng

guān
jiàn
shì

ěr
shí
huánlüè
shè

xīn

xiū
shēshì
míng
chí
xīn


shì

zhǒng

míng
zhèng
shēng

wèi

hēi
pǐn
zhū


wèi
shēng
zhě
wéi
lìng

shēngshēng
zhě
wéi
lìng
duàn
miè

shēng
qín
jīng
jìn

xīn
chí
xīn

shì
èr
zhèng
shēng


bái
pǐn
zhū


wèi
shēng
zhě
wéi

lìng
shēng


qián
hēi
pǐn
guǎng
广
shuō

yīng
zhī
shì
èr
zhèng
shēng

shì

zhǒng

míng
zhèng
duàn


míng


duàn

wèi


shēng
è

shàn


wéi
lìng
duàn

shēng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

èr
míng
duàn
duàn

wèi

wèi
shēng
è

shàn


wéi

shēng

shēng
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yóu


shēng
è

shàn
shì

yīng
xiū


lìng

duàn
miè


yīng
rěn
shòu

yóu
shì
yīn
yuán
míng


duànwèi
shēng
è

shàn
shì

wéi

lìng


xiàn
xíng
duàn

wéi

lìng


xiàn
qián
duàn

wéi
duàn

duàn

míng
duàn
duàn

sān
míng
xiū
duàn

wèi

wèi
shēng

qiē
shàn

wéi
lìng
shēng


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xīn
chí
xīn

yóu

shàn

shù
xiū
shù


xiān
suǒ
wèi

néng
lìng
xiàn
qián

néng
yǒu
suǒ
duàn

míng
xiū
duàn


míng
fáng

duàn

wèi


shēng

qiē
shàn

wéi

lìng
zhù
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xīn
chí
xīn

yóu
xiàn
zài
qián
zhū
shàn

zhōng

yuǎn

fàng

xiū

fàng


néng
lìng
shàn

zhù

wàng
shī
xiū

yuán
mǎn

fáng


shēng
suǒ
yǒu
shàn


néng
yǒu
suǒ
duàn


míng
fáng

duàn


shì
guǎng
广
biàn

zhèng
duànyún

zhī

zhōng
lüè


wèi
wéi
xiǎn
shì

hēi
bái
pǐn
shè

shì
zhōng

zēng
shàng


yuán
mǎn

jiā
xíng
yuán
mǎn

shì

xuān
shuō

zhǒng
zhèng
duàn

dāng
zhī

zhōng
yóu
shēng


zēng
shàng


yuán
mǎn

yóu
qín
jīng
jìn

xīn
chí
xīn

jiā
xíng
yuán
mǎn

xiū


shī
wéi
yǒu
ěr
suǒ
zhèng
yīng
zuò
shì

wèi
wéi
duàn
miè
suǒ
yīng
duàn
shì


wéi
huò

suǒ
yīng

shì

xiān
dāng
shēng


yuànwéi
duàn
zhū
chán


yīng
shí
shí
zhèng
qín
xiū

zhǐ

shè
xiāng

wéi
duàn
zhū
chán

suí
mián


gēng
yīng
xiū

duì
zhì
shàn


wéi
xiàn

shì

qiē
suǒ
zuò

shuō

zhèng
shēng


zhèng
duàn

shì
míng
lüè


cóng


xiū

sānwèi

sānqín
sānxīn
sānguān
sāndāng
zhī
yóu

zēng
shàng

suǒ

sānmíng

sānyóu
qín
zēng
shàng

suǒ

sānmíng
qín
sānyóu
xīn
zēng
shàng

suǒ

sānmíng
xīn
sānyóu
guān
zēng
shàng

suǒ

sānmíng
guān
sānruò

shì
shí
chún
shēngshēng
zhū
suǒ
yǒu
è

shàn


xìng
yīn
yuán
guò
huàn
duì
zhì

zhèng
shěn

chá


jìng
niàn


zhū
shàn


xìng
yīn
yuán
gōng

chū


zhèng
shěn

chá
zhù

jìng
niàn


yóu

shì
duō
xiū


chù

jìng
xìng


zhū
suǒ
yǒu
è

shàn

xiàn
xíng
zhū
chán
néng
lìng
yuǎn


ér
wèi
yǒng
hài
fán
nǎo
suí
mián

shì
míng

zēng
shàng

suǒ

sānruò

guò

wèi
lái
xiàn
zài
suǒ
yuán
jìng
jiè

néng
shùn
suǒ
yǒu
è

shàn


néng
shùn
suǒ
yǒu
xià
zhōng
shàng
pǐn
fán
nǎo
chán
zhōng


wèi
shēng
zhě
wéi
lìng

shēngshēng
zhě
wéi
lìng
duàn
miè


qín
jīng
jìn
xíng

suǒ
yuánjìng
jiè

xìng
yīn
yuán
guò
huàn
duì
zhì

zhèng
shěn

chá
zhù

jìng
niàn


yóu

shì
duō
ān
zhù


néng
zhèng
shēng

xīn

jìng
xìng


zhū
suǒ
yǒu
è

shàn

xiàn
xíng
zhū
chán
néng
lìng
yuǎn


ér
wèi
yǒng
hài
fán
nǎo
suí
mián

shì
míng
qín
zēng
shàng

suǒ

sānruòzhū
xià
liè
xīn

huò

zhì
chí
zhū
diào

xīn

yòu
shí
shí
jiān
xiū
zēng
shàng
shè

yóu
shì
yīn
yuán

zhū
suǒ
yǒu
è

shàn


ruò
néng
suí
shùn
è

shàn


zhū
shàn


ruò
néng
suí
shùn
suǒ
yǒu
shàn


xìng
yīn
yuán
guò
huàn
gōng

duì
zhì
chū


zhèng
shěn

chá
zhù

jìng
niàn


yóu

shì
duō
ān
zhù


néng
zhèng
shēng

xīn

jìng
xìng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shì
míng
xīn
zēng
shàng

suǒ

sānruò

néng
shùn
è

shàn


zuò


weí
wéi


néng
shùn
suǒ
yǒu
shàn


zuò


weí

wéi
shì
yuǎn


zhū
chánnéng
shēng

zhū
chán
duì
zhì
dìng
wéi
shàng
shǒu
zhū
shànnéng
lìng
suǒ
yǒu
è

shàn

jiē

xiàn
xíng

biàn
便


weí


jīn
wéi
yǒu
xiàn
yǒu
è

shàn


jué
zhī


wéi

xiàn

è

shàn


jué
zhīlìng
yīng
dāng
biàn
shěn
guān
chá


yóu
guān
chá
zuò

zēng
shàng
zhèng
guān
chá
duàn

wèi
duàn

zhèng
shěn

chá
zhù

jìng
niàn


yóu

shì
duō
ān
zhù


néng
zhèng
chù
zhèng
xīn

jìng
xìng

yóu
shì
yīn
yuán

zēng
shàng
màn


shí

zhī

wéi

chán
xīn

jiě
tuō

wèi


qiē

qiē
suí
mián
xīn

jiě
tuō


wéi
huòxiū

zhū
chán
duì
zhì
dìng
wéi
shàng
shǒu
suǒ
yǒu
shàn


ér
wèi
huò


wèi
xiū

suí
mián
duì
zhì

shì
míng
guān
zēng
shàng

suǒ

sān
yóu

shì

sān


zēng
shàng
yuǎn
zhū
chán


wéi
yǒng
hài

qiē

qiē
è

shàn

zhū
suí
miánwéi
xiū

néng
duì
zhì

zhū
shànbiàn
便
gēng
shēng


guǎng
广
shuō

qián
xiū

zhèng
duàn
jiā
xíng
dào

shì
zhèng
xiū

shí
yǒu

duàn
xíng

wéi

yǒng
hài
zhū
suí
mián


wéi
sānyuán
mǎn


chà
bié
ér
zhuǎn


děng
míng
wéi

zhǒng
duàn
xíng


zhě


wèi


shì

wàng


shí
xiū
sāndāng

yuán
mǎn
shí
dāng
néng
duàn
miè
è

shàn

suǒ
yǒu
suí
mián

èr
zhěwèi
nǎi
zhì
xiū
suǒ
yǒu
duì
zhì

shè
jiā
xíng

sān
zhě
xìn

wèi

shè
jiā
xíng
zhèng
ān
zhùshàng
suǒ
zhèng
shēn
shēng
xìn
jiě


zhě
ān

wèi
qīng
jìng
xìn
ér
wéi
shàng
shǒu
xīn
shēng
huān


xīn
huān


jiàn


chú
zhū
è

shàn

pǐn

zhòng


zhě
niàn

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng


jiǔ
zhǒng
xiāng

ān
zhù

xīn
shē


pǐn
néng
shè
chí


liù
zhě
zhèng
zhī

wèi


shè

pǐn
huì


zhě


wèi
xīn
zào
zuò


duàn
wèi
duàn
zhèng
guān
chá
shí
zào
zuò

xīnnéng
shùn
zhǐ
guān
èr
pǐn
shēn

zhě
shè

wèi
xíng
guò

wèi
lái
xiàn
zài

suí
shùn
zhū
è

shàn

zhōng
xīn

rǎn

xīn
píng
děng
xìng

yóu
èr
yīn
yuán

suí
mián
duàn
fēn
bié
liǎo
zhī

wèi
yóu
jìng
jiè

xiàn
jiànyóu
jìng
jiè
xiàn
jiàn
shèshì
míng
wéi

zhǒng
duàn
xíng


míng
shēng
xíng


shì

zhǒng
duàn
xíng
shēng
xíng


shì
wéi
hài
suí
mián
zhōng

zhě


shì
zhōng
jīng
jìn


zhōng
xìn
zhě


shì

xìn


zhōng
ān
niàn
zhèng
zhī

shèfāng
biàn
便


shì

zhōng
ruò
xiān

děng

sānruò
jīn
suǒ
shuō

zhǒng
duàn
xíng


wéi
yǒng
duàn
suǒ
yǒu
suí
mián
yuán
mǎn
chéng
biàn
sān


shí


qiē
zǒng
míng

sān


duàn
xíng
chéng
jiù
shén


qín
sān


duàn
xíng
chéng
jiù
shén


xīn
sān


duàn
xíng
chéng
jiù
shén


guān
sān


duàn
xíng
chéng
jiù
shén


wèn

yīn
yuán

shuō
míng
shén
yǒu

zhě
néng
wǎng
néng
huán
téng
yuè
yǒng
jiàn
néng

néng
zhèng
shì
jiān
suǒ
yǒu
shū
shēng
zhī


shì
shū
shēng

shuō
míng
wéi
shén


néng
dào


míng
shénshì
ruò
yǒu

shì
zhū

yǒu
sān


yuán
mǎn
chéng
biàn


xīn

shì
qīng
jìng
xiān
bái

zhū
xiá
huì


suí
fán
nǎo
ān
zhù
zhèng
zhí

yǒu
suǒ
kān
néng
huò


dòng
néng
wǎng
néng
huán
téng
yuè
yǒng
jiàn

néng

néng
zhèng
chū
shì
jiān


yóu
chū
shì

zuì
shēng

zài

shì
zuì
shēng
shén

néng
zhèng


míng
shényóu

shì
shēng
sān


wéi
suǒ

chí

shēng
sān


wéi
suǒ

zhǐ

néng
jìn
xiū

zēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
huì
xué
suǒ
yǒuyóu
jìn
xiū

shī


suǒ
zhèng

shēn
shēng
shēng
jiě
shēn
shēng
jìng
xìn


qīng
jìng
xìn
zēng
shàng


shuō
míng
xìn
gēn

wèn


zēng
shàngnéng
shēng

chū
shì
jiān

ér
wéi
shàng
shǒunéng

jīng
jìn
niàn
dìng
huì

wéi

zēng
shàng


jīng
jìn
děng

néng
shēng

chū
shì
jiān
néng

zhǎn
zhuǎn
nǎi
zhì
huì
wéi

zēng
shàng

nǎi
zhì

huì
wéi

néng

chū
shì
jiān

wéi

zēng
shàng

shì

xìn
děng
shuō
míng

gēn

ruò

liǎo
zhī
qián
hòu
suǒ
zhèng
ér
yǒu
chà
bié

suí

néng

hòu
hòu
suǒ
zhèng
chū
shì
jiān


shēn
shēng
shēng
jiě
shēn
shēng
jìng
xìn


qīng
jìng
xìn
nánshuō
míng
xìn


wèn
shuí

néng
qīng
jìng
xìn

ruò
tiān
ruò

ruò
zhū
shā
mén

ruò

luó
mén
ruò

shì
jiān


yǒu


néng
yǐn
duó
zhě

zhū
fán
nǎo
chán


néngmíng
nánwéi
shàng
shǒu

wéi
qián
xíng

jīng
jìn
děng

míng
wéi


yóu

zhūwēi
shì
cūi


qiē

jūn
shì


néng
zhèng

qiē
zhū
lòu
yǒng
jìn

shì

míng


dāng
guān

zhōng
xìn
gēn
xìn
zhèng
jìng
zhōng
suǒ
yǒu
jìng
xìnzhèng

zhèng
xìng

shēng
suǒ
yǒu
zhèng
jìng

jiē
yóu

yīn

yuán


yóushì

zēng
shàng
guǒ

shì

shì
zūn
jiù

yīn
guǒ
xiāng
zhǔ
dào


shuō
yán
dāng
guān


zhèng
jìng

fēifēi


xiāng

dāng
guān

zhōng
jīng
jìn
gēn
zhèng
duàn
zhōng
suǒ
yǒu
jīng
jìnzhèng
duàn

wèi
néng
yǒng
duàn
jiàn
dào
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo

fāng
biàn
便
zhèng
duàn


zhōng

shuō

shì
zhèng
duàn

yóu

zhèng
duàn

jìng
néng
duàn
suǒ
yǒu
zhū
è

shàndāng
guān

zhōng
niàn
gēn
niàn
niàn
zhù
zhōng
suǒ
yǒu
zhèng
niàn

wèi

niàn
zhù
néng


duàn

qiē
diān
dǎo

dāng
guān

zhōng
dìng
gēn
dìng
jìng

zhōng
suǒ
yǒu
zhèng
dìng

wèi
zhū
jìng

néng
wéi
fāng
biàn
便
zhèng

huán
guǒ

dāng
guān

zhōng
huì
gēn
huì
shèng

zhōng
suǒ
yǒu
zhèng
zhì

wèi
shèng

zhì


shèng

néng
zhèng
xiàn
guān

shā
mén
guǒ


yóu

shì
zhū
gēn
zhū


jiàn
xiū
jiàn

jiàn
duō
xiū

wéi
yīn
yuán


biàn
便
néng


xià
zhōng
shàng
pǐn
shùn
jué

fēn

zhǒng
shàn
gēn


děng
wéinuǎn
èr
dǐng
sān
shùn

rěn

shì


yǒu
rénhuǒ
zuò
huǒ
suǒ
zuò

wéi
qiú
huǒ

xià
ān
gān

shàng
shī
zuān
suì

jīng
qín


yǒng
měng
zuān
qiú
shì
jīng
qín


yǒng
měng
zuān
shí


xià

shàng
zuì
chū
shēng
nuǎn


nuǎn
zēng
cháng


shàng
chōng


bèi
zēng
shèng

yān
suì
yàn
huǒ

rán
liú
chū

huǒ
chū

jiān

shēng
měng
yàn

měng
yàn
shēng

biàn
便
néng
zào
zuò
huǒ
zhī
suǒ
zuò


zuān
huǒ
rén
jīng
qín


yǒng
měng
zuān
qiú


gēn


jiàn
xiū
jiàn

jiàn
duō
xiū

dāng
zhī

ěr


xià

shàng
chū
suǒ
shēng
nuǎn


nuǎn
shàn
gēn
dāng
zhī

ěr

shāo
zhū
fán
nǎo

lòu

huǒ
shēng
qián
xiāngnuǎn
zēng
cháng


shàng
chōng


dǐng
shàn
gēn
dāng
zhī

ěryānshùn

rěn
dāng
zhī

ěryàn
huǒ

rán
liú
chū

shìdāng
zhī

ěr


huǒ

jiān

shēng
měng
yàn

shìsuǒ
shè

gēnjiān
suǒ
shēng
chū
shì

lòu
shèng

dāng
zhī

ěr


yún


wèi

jué
zhī

zhū

zhèng

zhèng
xìng

shēngluó


shí
jué
huì
yòng

wéi
zhī

míng
jué
zhī
zhǒng

shí
jué
zhī

sān
pǐn
suǒ
shè

wèi
sān
jué
zhī
shē


pǐn
shè

sān
jué
zhī


shè

pǐn
shè


jué
zhī
tōng
èr
pǐn
shè

shì

shuō
míng

zhǒng
jué
zhī

wèi


jué
zhī

jīng
jìn
jué
zhī


jué
zhī


sān
guān
pǐn
suǒ
shè

ān
jué
zhī

dìng
jué
zhī

shè
jué
zhī


sān
zhǐ
pǐn
suǒ
shè

niàn
jué
zhī

zhǒng

pǐn
suǒ
shè

shuō
míng
biàn
xíngěr
shí
zuì
chū
huò


jué
zhī

míng
chū
yǒu
xué

jiàn
shèngyǒng
duàn
miè
jiàn
dào
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo

wéi

xiū
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

wéi
duàn


xiū

sān
yùn
suǒ
shè

zhī
shèng
dào


zhōng
zhèng
jiàn
zhèng

weí
zhèng
jīng
jìn

huì
yùn
suǒ
shè

zhèng

zhèng

zhèng
mìng

jiè
yùn
suǒ
shè

zhèng
niàn
zhèng
dìng

dìng
yùn
suǒ
shè

wèn

yīn
yuán

míng

zhī
shèng
dào


zhū
shèng
yǒu
xué

jiàn

zhě
yóu

zhī
shè
xíng

zhèng
dào

néng


duàn

qiē
fán
nǎo

néng

jiě
tuō
jīu
jìng
zuò
zhèng

shì

míng
wéi

zhī
shèng
dào

dāng
zhī

zhōng
ruò
jué
zhī
shí
suǒ

zhēn
jué

ruò
huì
ān


zhèng
ér
jué

zǒng
lüè

èr

míng
zhèng
jiàn

yóu

zhèng
jiàn
zēng
shàngsuǒ

chū


huì

hài
fēn
bié

weí
míng
zhèng

weí

ruò
xīn


zhū
suǒ
xúnwéi
xún


shì
xiāng
zhuàng
suǒ
yǒu
xún


ruò
xīn


zhū
suǒ
yán
lùn


yóu
zhèng
jiàn
zēng
shàngshàn

weízhǒng
zhǒng


yán
lùn

shì
míng
zhèng


ruò


qiú


yǐn
shí
zhū
zuò


bìng
yuán

yào
gōng
shēn
shízhuī
qiú
shí
ruò
wǎng
ruò
huán
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò
zhān
ruò

ruò
shēn

ruò
chísēng

zhī

ruò
shí
ruò
yǐn
ruò
dàn
ruò
cháng
zhèng
zhī
ér
zhù

huò

zhù
shí


zhuī
qiú


děng
shì

ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò
ruò


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
ruò
jiě
láo
shuì
zhèng
zhī
ér
zhù

shì
míng
zhèng
zhuī
qiú


yǐn
shí
nǎi
zhì
shí


yuǎn


qiē

xié
mìng


shì
míng
zhèng
mìng

ruò
yuǎn

shè
zhèng


mìngzhèng


lòu
zuò

zhū
jué
zhī
shí
xiān

huò


wènmíng
shèng
suǒ
ài
jièzhū
shèng
zhě
xián
shàn
zhèng
zhì

cháng
shí
ài

xīn

yuè

shí
dāng
zhèng
huò

zhū

è
xíng
zhū
shēn
è
xíng
zhū
xié
mìng
shì


zuòyóu

chángshī
luó
shēn
xīn
ài

xīn

yuèhuò

shí
míng
shèng
suǒ
ài

huò


shì
shèng
ài
jiè


zhōng

zhèng
zhī
ér
shuō
wàng


zhōnghài
zhòng
shēng
mìng

zhōng

ér


zhōngxíng

xié
xíng

zhōng

fēi

qiú


děng


yóu

shì
shèng
suǒ
ài
jiè
zēng
shàng
xiū
dào
shí
nǎi
zhì
suǒ
yǒu


shēn

yǎng
mìng
shì
zhuǎnmíng
wéi
zhèng


mìng


zhǐ
zhèng
jiàn

zhèng

weí
zhèng


mìng
qín
xiū
xíng
zhě

suǒ
yǒu

qiē

qín
jīng
jìn
chū

yǒng
měng
shì


xīn

xiāng


jiān
míng
zhèng
jīng
jìn

chéng
jiù

shì
zhèng
jīng
jìn
zhě

yóu

niàn
zhù
zēng
shàng

diān
dǎo
jiǔ
zhǒng
xíng
xiāng
suǒ
shè
zhèng
niàn
néng
shè
jiǔ
zhǒng
xíng
xiāng
xīn
zhù

shì
míng
zhèng
niàn


zhèng
dìng


shì

qiē

zhī
shèng
dào

zǒng

èr
zhǒng

wèi

suǒ
zuò

zhù
suǒ
zuò


suǒ
zuò
zhě

wèi
zhèng

zhèng

zhèng
mìng

zhù
suǒ
zuò
zhě


yǒu
èr
zhǒng

wèi
shē
shè


zhèng
jiàn
zhèng

weí
zhèng
jīng
jìn
shì


shè


zhèng
niàn
zhèng
dìng
shì
shē
shì
qīng
jìng
zhèng


mìng
wéi
suǒ

zhǐ


shí
shí
jiān
xiū

zhǐ
guān

néng
duàn
zhū
jié


yǒng
duàn

néng

zuì
shàng
ā
luó
hàn
guǒ

cháng
shí
xiāng

míng
wéi
xiū
dào

duō
shí
chuàn

duàn
fán
nǎoěr
zhì
shēng
míng
wéi
jiàn
dào

zàn
shí
zhì


néng
yǒng
duàn
zhū
fán
nǎo


yóu
shì
yīn
yuán

zhèng


mìng

xiū
dào
zhōng
fāng
shǐ
jiàn

yóu

shì
děng
jiàn

xiū

sān
shí

zhǒng


fēn

jiā
xíng
fāng
biàn
便

shì
míng


fēn
xiū
yún

xiū
guǒ

wèi

shā
mén
guǒliú
guǒ

èr

lái
guǒ

sān

huán
guǒ


zuì
shàng
ā
luó
hàn
guǒ


zhōng
yún

míng
shā
mén

yún

míng
guǒ

wèi
shèng
dào
míng
shā
mén

fán
nǎo
duàn
míng
guǒ

yòu
hòu
shēng
dào
huò
zhōng
huò
shàng

shì
qián
shēng
dào
suǒ
shēng
zhī
guǒ

wèn


jiàn


shì

guǒ


duì
zhì

zhǒng
zhū
fán
nǎo


wèi
zhū

shì
néng
gǎn
è

wǎng
è

yīn

fán
nǎo
duànnéng
duàn

duì
zhì
shēng
liú
guǒ

ér


fàn
shuō
yǒng
duàn
sān
jié


guǒ
zhě

wèi

sān
pǐn
yǒu
sān
zhǒng
jié
zhàng
ài
shèng
dào
lìng

shēngzài
jiā
pǐn

èr
è
shuō


nài

pǐn

sān
shàn
shuō


nài

pǐn


zài
jiā
pǐn
yǒu

jiā

jiàn

yóu

jiàn

xiān
shēng

wèi

zuì
chū
shèng
dào


è
shuō


nài

pǐn
yǒu
jiè
jìn


yóusuīér
xíng
xié


yóu
shì

néng
shēng

shèng
dào


shàn
shuō


nài

pǐn
yǒu


yóusuī
xíng
xié


ér

zhèng
dào
wèi
chuàn

shí
jiàn
suǒ
zhī
shì
zhōng
yóu


huò

zhàng
ài
shèng
dào

lìng
shēng


yóu
shì
yīn
yuán
wéi
shuō
duànliú
guǒliú
guǒyǒu

yóu
shì
yīn
yuán
duō
shēng
xiāng


ruò
duàn
zài
shēng
xiāng

fán
nǎo
shēng

zhòng
lái
guǒ

wèi
ruò
yǒng
duàn
tiān
yǒu
suǒ
shè
rén
yǒu
suǒ
shè
zài
shēng
xiāng

suǒ
yǒu
fán
nǎo


wéi
gēng
shòu
tiān
yǒu

shēng
rén
yǒu

shēngěr
shí


lái
guǒ

ruò

yǒng
duàn
néng
gǎn
huán
lái
shēng

fán
nǎo

wéi

tiān
yǒu
dāng

shòu
shēngěr
shí


huán
guǒ

ruò

yǒng
duàn

qiē
néng
gǎn
shēng
yǒu
fán
nǎo

jiàn

zuì
shàng
ā
luó
hàn
guǒ

ér


fàn
shuō
yǒng
duàn
sān
jié


tān
tián
chī


lái
guǒ

yǒng
duàn
néng
shùn

xià
fēn
jié


huán
guǒ

yǒng
duàn

qiē
fán
nǎo
jīu
jìng
jiàn

zuì
shàng
ā
luó
hàn
guǒ

shì
míng
xiū
guǒ

yòu


zhōng
tān
tián
chī
màn
xún

xíng
zhě


xiān
yīng

jìng
xíng
suǒ
yuán
jìng
xiū

xíng

rán
hòu
fāng
zhèng
xīn
zhèng
ān
zhù
bié
suǒ
yuán
jìng
jiè

dìng
yóu
suǒ
yuán
chà
bié
shì


qín
xiū
jiā
xíng

ruò
děng
fēn
xíngluó

suí
suǒ
ài

pān
yuán

jìng
qín
xiū
jiā
xíng


shì
qín
xiū
wéi
lìng
xīn
zhù
fēi
jìng

xíng


děng
fēn
xíngluó


chén
xíng
zhě
dāng
zhī

ěr

ér

zhū
xíng
yǒu

chà
bié

wèi
tān
děng
xíng
zhě
qín
xiū
xíng
shí

yào
jīng
jiǔ
yuǎn
fāng
zhèng
xīn
zhù

děng
fēn
xíng
zhě
qín
xiū
xíng
shí


shèn
jiǔ
yuǎn
néng
zhèng
xīn
zhù


chén
xíng
zhě
qín
xiū
xíng
shí

zuìnéng
zhèng
xīn
zhù

wèn
qián

guǎng
广
shuō
yǒu
tān
děng
xíngluó
xíng
xiāng
chà
bié


děng
fēn
xíng


chén
xíngluó

yǒu

xíng
xiāng


děng
fēn
xíng
zhě


tān
děng
xíngluó
suǒ
yǒu
xíng
xiāng

qiē

yǒu

rán

xíng
xiāng
fēi
shàng
fēi
shēng


tān
děng
xíng

suí
suǒ

yuán
yǒu

chà
bié
shī
shè


xíng


xiāng
chén
xíngluó
xíng
xiāng
chà
bié
zhě

wèi

zhòng
zhàng

zuì
chū
qīng
jìng


liángduō
qīng
jìng
xìn

chéng
jiù
cōng
huì


zhū
zhū
gōngzhòng
zhàng
zhě

wèi

sān
zhàng


děng
wéi
sān


zhě

zhàng

èr
fán
nǎo
zhàng

sān

shú
zhàng

yán

zhàng
zhě
wèijiānsuǒ
yǒu


zào

zhū
yóu
zhòng
shú
guǒ
ruò
chéng
jiù
shí

néng
zhàng
zhèng
dào
lìng

shēng


shì
míng

zhàng

fán
nǎo
zhàng
zhě

wèi
měng

fán
nǎo
cháng
shí
fán
nǎo

yóu

fán
nǎo

xiàn

zhōngzhǒng
zhǒng
jìng
xíng
suǒ
yuán

néng
lìng
jìng

shì
míng
fán
nǎo
zhàng


shú
zhàng
zhě

wèi
ruò
shēng
chù
shèng
dàoshēng

cháng


shì
shēng
chù

shú
guǒ
shēng

huò
yǒu
shēng
chù
shèng
dào


suī

shēng
cháng

ér


zhōng

shú
guǒ
shēng

lóng
ái

dùn
máng

yīn


shǒu
dài
yán


yǒu

néng
jiě
liǎo
shàn
shuō
è
shuōshì
míng

shú
zhàng

zuì
chū
qīng
jìng
zhě

wèi
shàn
jìng
jiè

zhèng
zhí
jiàn

yóu
shí
yīn
yuán
jiè
shàn
qīng
jìng


qián
yīng
zhī

zhèng
zhí
jiàn
zhě

wèi
ruò
yǒu
jiàn
jìng
xìn
xiāng
yīng


shēng
jiě
xiāng
yīng


yuǎn

kuáng
chǎn


shàn
huò


jiā
xíng
chūmíng
wéi
zhèng
zhí


shì
zhèng
zhí
jiàn

jìng
xìn
xiāng
yīng
zhèngnàiyǐn
duó

shēng
jiě
xiāng
yīngzhū

lái

shèng


wēi

shén

shēng
chù
chà
bié
shèn
shēn

jiàoshì

shēn
shēng
shēng
jiě

jīng

kǒng

yǒu

wèi

yuǎn

kuáng
chǎnjiàn
zhèng
zhí

shì
zhèng
zhí
lèi


shèng
jiào
ér
zhèng
xiū
xíngzhēn
shí
ér

xiàn


shàn
huò


jiā
xíng
chū

qiē


cháng

kōng


děng


shàn
zhèng

weí
shàn
zhèng
chóu
liàng
shàn
zhèng
guān
chá

yóu
shì
wéi
yīn

huòyuǎn

èr

dài

shēng
jìn

yóu


xiāng
xiān
suǒ
shuō
jiàn
míng
zhèng
zhí
jiàn


liáng


zhě

guǎng
广
shuō

liáng

qián
yīng
zhī

lüè
yǒu

zhǒng

liáng

èr
zhì
huì

liáng

sān
xiān
shì

liáng


xiàn


liáng
liáng
zhě

wèi
yóujīn
huò

suí
shùn


fēng
ráo
cái
bǎo


zhēn

tián
wéi
shàn
zhī
shí


zhū
zhàng
ài
néng
qín
xiū
xíng

zhì
huì

liáng
zhě

wèi
yóu


chéng
jiù
cōng
huì
yǒu

yǒu
néng

jiě
liǎo
shàn
shuō
è
shuōhuò

suí
shùn

jiào

jiào
jiào
shòu
jiào
jiè

xiān
shì

liáng
zhě

wèi
yóu

宿
shì


shàn
gēn


jīn
huò

zhū
gēn
chéng
jiù

xiàn


liáng
zhě

wèi

jīn
shì
yǒu
shàn


zhū
gēn
chéng
shú


jiègēn
qián
guǎng
广
shuō

duō
qīng
jìng
xìn
zhě

wèi


shī
suǒ

huòshēn
shēng
jìng
xìn


shēng
jiě
shī
xuéshìguǎng
广
shuō

qián
yīng
zhī

chéng
jiù
cōng
huì
zhě

wèi
yóunéng
lǐng
shòu
jīng
jiǔ
yuǎn
shí

néng

wàng
shī


néng
tōngzhū


zhě

wèi
yóu


xíng

duān
yán
zhòng
suǒ

jiàn


qīng
jìng
xìn

bìng
cháng
shòu
寿

yán

dūnzōng


zhòng
suǒ
zhī
shí
chéng
jiùduō
huò

děng
zhū

shēng


wéi
zhū
guó
wáng


chén
děng

gōng
yǎng
gōng
jìng
zūn
zhòng
zàn
tàn


zhū
gōng

zhě

wèi
běn
xìng
chéng
jiù


shǎo

děng
zhǒng
zhǒng
gōngqián
suǒ
shuō
shā
mén
zhuāng
yán
yīng
zhī

xiāng


shì
děng
lèi
yīng
zhī
shì
míng
zhū

chén
xíngluó
xíng
xiāng
chà
bié
yún
luó

mén

wèi
yǒu
liù
zhǒng


děng
wéi
liù


shā
mén

èr

luó
mén

sān
fàn
xíngchú


jīng
qín

liù
chū
jiāshā
mén

yǒu

zhǒng


děng
wéishēng
dào
shā
mén

èr
shuō
dào
shā
mén

sān
huó
dào
shā
mén


huài
dào
shā
mén

dāng
zhī
zhū
shàn
shì
míng
shēng
dào
shā
mén

zhū
shuō
zhèng

zhě
míng
shuō
dào
shā
mén

zhū
xiū
shàn
xíng
zhě
míng
huó
dào
shā
mén

zhū
xíng
xié
xíng
zhě
míng
huài
dào
shā
mén

zhū
shàn
shì
zhě

wèi

zhèng

tān
tián
chī
děng


yǒng
jìn

shuō
zhèng

zhě

wèi
wéi
diào

tān
tián
chī
děng
xuān
shuō
zhèng


xiū
shàn
xíng
zhě

wèi
wéi
diào

tān
tián
chī
děng
qín
xiū
zhèng
xíng

xíng
xié
xíng
zhě

wèi
fàn
shī
luó
xíng
zhū
è


yòu
xué

xué
míng
shēng
dào
shā
ménlòu
dào
cūi
miè

qiē
jiàn
xiū
suǒ
duàn
zhū
fán
nǎo


ruò


lái

zhūwéiqín
xiū
zhèng
xíng

zhū
shēng
wén
zhòng
chí
sān
cáng
zhě

míng
shuō
dào
shā
mén

rén
chí
shìnài


zhuǎn
zhèng

yǎn
lìng

duàn


ruò
zhū

shēngluó

xìng
diào
shàn

wéiqín
xiū
zhèng
xíng

yǒu
xiū
yǒu
huǐ
ài

zhèng
xué

wéi

wèi


wéi
chù
wèi
chù

wéi
zhèng
wèi
zhèng

qín
xiū
jiā
xíng

yǒu

yǒu
néng
kān

wèi


kān
chù
wèi
chù

kān
zhèng
wèi
zhèng

míng
huó
dào
shā
mén

yóu

xiàn
yǒu
zhū
shàn

nuǎn

kān
néng
shēng
cháng
shèng
huì
mìng
gēn

míng
huó
fēi


shì

míng
wéi
huó
dào
shā
mén

ruò
zhū
fàn
jièluó
duō
xíng
è


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shí
fēi
fàn
xíng

chèn
fàn
xíng

míng
huài
dào
shā
mén

yóu


huài
zuì
chū
suǒ
yǒu
zhèng
dào
gēn
běn
néng
fēi
shēng
dào


suī
xiàn
qián
yǒu
shuō
zhèng
dào
jiào

xiàn
qián
yǒu
zhèng
zhèng
dào
zhě

ér
shì

míng
wéi
huài
dào
shā
mén

shì
zūn


zuò

shì
shuō


chū
shā
mén
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


shā
mén


wài
shā
mén

luó
mén
jiào
kōng

suǒ
yǒu

ruò

shì
chù

zhī
shèng
dào
ān


shì
chù
yǒu
chū
shā
mén
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


shā
mén


èr

luó
mén

yǒu
sān
zhǒng


zhǒng
xìng

luó
mén

èr
míng
xiǎng

luó
mén

sān
zhèng
xíng

luó
mén

zhǒng
xìng

luó
mén
zhě

wèi
ruò
shēng
zài

luó
mén
jiā

cóng

chǎn
mén
zhī
suǒ
shēng
chūyuán
bèi
míng

luó
mén

míng
xiǎng

luó
mén
zhě

wèi
zhū
shì
jiān
yóu
xiǎng
děng
xiǎng

jiǎ

yán
shuō
míng

luó
mén

zhèng
xíng

luó
mén
zhě

wèi
suǒ
zuò
shì
jué
dìng
jīu
jìng


néng

bìn
è

shànshuō
dāng
zhī


luó
mén
gēng

yǒu
suǒ
zuò

suǒ
zuò
shì

biàn

shì
wèi

luó
mén


sān
fàn
xíng

yǒu
sān
zhǒng


shòu
yuǎn

fàn
xíng

èr
zàn
shí
duàn
fàn
xíng

sān

jìng
duàn
fàn
xíng

shòu
yuǎn

fàn
xíng
zhě

wèi
néng
shòu
xué
yuǎn


qiē
xíng
fēi
fàn
xíng

yínzàn
shí
duàn
fàn
xíng
zhě

wèi
zhū

shēng
yóu
shì
jiān
dào


jièjìng
duàn
fàn
xíng
zhě

wèi
zhū
shèng
zhě


huán
guǒzuì
shàng
ā
luó
hàn
guǒ
chú

yǒu

zhǒnggài

chú

èr

chèn

chú

sān
míng
xiǎng

chúhuài
fán
nǎo

chú


bái

jié

shòu


jiè

chújīng
qín

yǒu
sān
zhǒng


zhǐ

fàn
jiè
jīng
qín

wèi
néng
yuǎn


qiē

shàn
shēn
èr
zhǐ

jìng
jiè
jīng
qín

wèi


gēn
mén
xiū
fáng
shǒu
niàn

cháng
wěi
niàn


qián
guǎng
广
shuō

sān
zhǐ

fán
nǎo
jīng
qín

wèi
néng
yǒng
duàn
jiàn
xiū
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo
qiē
xiān
suǒ
shēng


huò

xún

huò
huì
xún

huò
hài
xún


huò
tān
huò
tián
huò
zhū
xié
jiàn

huò
fèn
忿
hèn

nǎo
kuáng
chǎn
děng

néng
wǎng
è
chù

luò
jiā
děng
zhū
xiǎn
è


fēi
shā
mén


suí
suǒ
shēng

néng

rěn
shòu

xún

duàn
miè
chú
qiǎn
biàn


dāng
zhī

zhōng
lüè
yǒu
èr
zhǒng
zhǐ

fán
nǎo


zhǐ

suí
mián

èr
zhǐ

zhū
chán


liù
chū
jiā

yǒu
èr
zhǒngshàn
shuō


nài

zhōng
ér
chū
jiā
zhě

èr

è
shuō


nài

zhōng
ér
chū
jiā
zhě


shàn
shuō


nài

zhōng
ér
chū
jiā
zhě

wèi

chú

chú

shì
chā


shā

shāyòu
ruò

néng
chū

shēn
zhōng
suǒ
yǒu

qiē
è

shàn


dāng
zhī
shì
míng
zhēn
shí
chū
jiā


è
shuō


nài

zhōng
ér
chū
jiā
zhě

wèi
zhū
wài
dào
huò
quán


huò
huàihuò

huī
děng
zēng
shàng
wài
dào


yǒu
suǒ


shì
děng
lèi
zhòng
duō
wài
dào

shì

shuō
yán
ruò
zhū
shā
mén

ruò

luó
mén

ruò
xiū
fàn
xíng
ruò
zhū

chú

ruò
jīng
qín
zhě
ruò
chū
jiā
zhě


shì

qiē
shì
shù


suǒ
yǒu

ménluó

lüè
yǒu

zhǒng
jiàn

yīn
yuán

lüè
yǒu

zhǒng

yún


zhǒngluó


yǒu
kān
néng
zhě

èr

kān
néng
zhě

sān
shàn
zhī
fāng
biàn
便
zhěshàn
zhī
fāng
biàn
便
zhě


yǒu

jiān
xiū
zhě

liù


jiān
xiū
zhěchuàn
xiū

zhě


wèi
chuàn
xiū

zhě

yún


zhǒngluó
jiàn

yīn
yuán

wèi
yóu

zhǒng
chà
bié
yīn
yuán

jiàn


zhǒngluó


yóu
gēn
chà
bié


yǒu
gēn

chéng
shú

gēn
wèi
chéng
shú

èr
yóu


chà
bié


yǒu
shàn
zhī
shàn
zhīsān
yóu
jiā
xíng
chà
bié


yǒu
yǒu

jiān
yīn
zhòng
xiūjiān
yīn
zhòng
xiū


yóu
shí
chà
bié


yǒu

cháng
shí
xiū
dào

wèi
cháng
shí
xiū
dào

yún


shì

zhǒng
chà
bié
néng
wéi
qián
luó
jiàn

yīn
yuán

wèi
gēn

chéng
jiù

yǒu
kān
néng
zhě

gēn
wèi
chéng
jiù


kān
néng
zhě

shàn
zhīshàn
zhī
fāng
biàn
便
zhě


shàn
zhī
shàn
zhī
fāng
biàn
便
zhě

yǒu

jiān
yīn
zhòng
xiū

yǒu

jiān
xiū
zhěmíng
wéi
yǒu
cháng
wěi
xiūjiān
yīn
zhòng
xiūjiān
xiū
zhěmíng
wéi

cháng
wěi
xiū


cháng
shí
xiū
dào


chuàn
xiū

zhě

wèi
cháng
shí
xiū
dào

wèi
chuàn
xiū

zhě


shì
míng
wéi
yóu
gēn
chà
biéchà
bié

jiā
xíng
chà
bié

shí
chà
bié

jiàn


zhǒngluó

ruò
zhū
suǒ
yǒuluó
gēn
wèi
chéng
jiùsuǒ
yǒu
shàn
zhī
fāng
biàn
便
yǒu

jiān
xiū

chuàn
xiū
shàn
qiǎo
jiē

néng
biàn

ruò
zhū
suǒ
yǒuluó
gēn
suī
chéng
shú

ér
wèi
shàn
zhī
shàn
qiǎo
fāng
biàn
便


zhū
suǒ
yǒu


néng
biàn

ruò
zhū
suǒ
yǒuluó
gēn

chéng
shú

shàn
zhī
fāng
biàn
便


jiān
xiūnéngtōng
huì

ruò
zhū
suǒ
yǒuluó
gēn

chéng
shú

shàn
zhī
fāng
biàn
便
yǒu

jiān
xiū
wèi
chuàn
xiū
suǒ
yǒu

suǒ
zuò
shì
wèi

chéng
biàn

ruò
zhū
suǒ
yǒuluó
gēn

chéng
jiù

shàn
zhī
fāng
biàn
便
yǒu

jiān
xiū

chuàn
xiū
suǒ
yǒu
jiē
néng
chéng
biàn


néng
huòtōng
huìsuǒ
yǒu

suǒ
zuò
shì


chéng
biàn
dāng
zhī
zhū

lüè
yǒu

zhǒng


suǒ
zuò
shì
yǒu

liàng
zhǒng

qín
xiū
guān
xíng
zhū


shī
yīng
shàn
biàn
zhī
dāng
zhèng
yuǎn


yún

yùn


èr
fán
nǎo


sān
tiān


yùn

zhě

wèi


yùn

fán
nǎo

zhě

wèi
sān
jiè
zhōng

qiē
fán
nǎozhě

wèi


yǒu
qíng
cóng


yǒu
qíng
zhòng
yāo
sàng
yǔn


tiān

zhě

wèi

qín
xiū
shēng
shàn
pǐn
zhě
qiú

chāo
yuè
yùn
fán
nǎo

sān
zhǒng

shí

yǒu
shēng

jiè
zuì
shàng
tiān
zài

wéi
zuò
zhàng
ài


zhǒng
zhǒng
rǎo
luàn
shì


shì
míng
tiān


dāng
zhī

zhōng
ruò

suǒ


ruò
néng
lìng


ruò
zhèng
shì


ruòzuò
zhàng
ài
shì

lìng
chāo
yuè
zhǒng
jiàn
wèi


shēng


xiàn
zài


yùn

fāng
yǒuyóu
fán
nǎo

gǎn
dāng
lái
shēng
shēng


biàn
便
yǒu
yāo
sàng
yǔn


zhū
yǒu
qíng
lèi
mìng
gēn
jìn
miè
yāo
sàng
yǔn


shì


xìng

qín
xiū
shàn
zhě
wéi
chāo


zhèng
jiā
xíng
shí


tiān

zài
néng
wéi
zhàng
ài

yóu
zhàng
ài

huòlìng

néng
chū

huò
jīng
duō
shí


jiān
nán
fāng
néng
chāo
yuè

yòuhuò
yǒu
zàn
shízài

wèi
shì
jiān
dàoshēng

huò
zài

jiān
huò
shēnghuò


zài

wèi
wèiruò
wèi


zài

shǒu
zhōng
suí

suǒ
zuò

ruò
shì
jiān
dào
ér


zhěsuǒ

wèi
tuō

juàn

yóu

huán
lái
shēng

jiè


yún


shì

wèi
zhū
suǒ
yǒu
néng
yǐn
chū

shàn


shēng
dān
zhuó
zhū

zēng
shàngxún
huán
tuì
退
shè

dāng
zhī


shì
wéi

shì

ruò
zhèng
ān
zhù


gēn
mén


zhū
suǒ
yǒu

ài

shēng
xiāng
wèi
chù


yóu
zhí

xiāng
zhí

suí
hǎo

xīn
dāng
zhī


shì
wéi

shì

ruò
zhèng
ān
zhù

shí
zhī
liàng


zhū
měi
wèi

píng
děng
shí

yóu
tān
ài

xīn
dāng
zhī


shì
wéi

shì

ruò
zhèng
ān
zhù
jīng
qín
xiū


chū

hòu

jué

shuì
mián


yǎnxiéyóu
xiè
dài

xīn
dāng
zhī


shì
wéi

shì

ruò
zhèng
ān
zhù
zhèng
zhī
ér
zhù


wǎng
lái
děng
zhū
shì

shí

ruò
jiàn
yòu
shǎo
shèng
nián
měi

zhū


děng

yóuzhí

xiāng
hǎo
xīn
huò
jiàn
shì
jiān
zhū
miào
hǎo
shì
xīn
huò

duō
shì
duō
suǒ
zuò
zhōng
xīn
huò
jiàn
zài
jiā

chū
jiā
zhòng
huān


chù

huò
jiàn
è
yǒu
gòng
xiāng

zhù

biàn
便
shēng
suí

xīn
dāng
zhī

qiē
jiē
shì

shì
sēng


miè
dào

shì

shì
ruò
shēng

huò

dāng
zhī

qiē
jiē
shì

shì

zhù
ā
liàn
ruò
shù
xià
zhǒng
jiān
kōng
xián
jìng
shì

ruò
jiàn
guǎng
广wèi
shì
jīng
kǒng
máo
shù

huò
jiàn
shā
mén

luó
mén
xiàng
rén
fēi
rén
xiàng

ěr
ér
láizhèng

quàn
shè
bái
pǐn
quàn

hēi
pǐn

dāng
zhī

qiē
jiē
shì

shì

ruò


yǎng
gōng
jìng
chèn

xīn
huò

qiān
lìn
guǎng
广
zhīfèn
忿
hèn

nǎo

jiǎo
zhà
děng

shā
mén
zhuāng
yán
suǒ
duì
zhì

xīn
dāng
zhī

qiē
jiē
shì

shì


shì
děng
lèi

liàng

biān
zhū

shìqiē
jiē
shì


suǒ
zuò

suí

suǒ
yīng
dāng
zhèng
liǎo
zhī

yóu
sān
yīn
yuán
zhèng
xiū
xíng
zhě

jīng
qín


kōng

yǒu
guǒ


děng
wéi
sān


yóu
zhū
gēn
wèi
èr
yóu
jiào
shòu

suí
shùn


sān
yóu
děng
chí

wēi
liè


ruò
yǒu
zhū
gēn
yóu
wèisuī

huò

suí
shùn
jiào
shòu
qiáng
shèng
děng
chí

jīng
qín


kōng

yǒu
guǒ

ruò
yǒu
zhū
gēn
suī
děng
chíqiáng
shèng

ér

huò

suí
shùn
jiào
shòu

jīng
qín


kōng

yǒu
guǒ

ruò
yǒu
zhū
gēn
suī


huò

suí
shùn
jiào
shòu

ér
děng
chí

ruò

qiáng
shèng

jīng
qín


kōng

yǒu
guǒ

ruò
yǒu
zhū
gēn
jiào
shòu
suí
shùn
děng
chí
qiáng
shèng

jīng
qín


jué
dìng
yǒu
guǒ


shì
míng
wéi
yóu
sān
yīn
yuán
kōng

yǒu
guǒ

yóu
sān
yīn
yuán
jué
dìng
yǒu
guǒ

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |