当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第28卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第28卷(注音)shī

lùn


èr
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān

èr


chù
zhī
sān

yún

wéi
xué

wèi
sān
shēng
xué


zēng
shàng
jiè
xué

èr
zēng
shàng
xīn
xué

sān
zēng
shàng
huì
xué

yún

zēng
shàng
jiè
xué

wèi
ān
zhù

jiè
děng


qián
guǎng
广
shuō

shì
míng
zēng
shàng
jiè
xué

yún

zēng
shàng
xīn
xué

wèi


è

shàn


yǒu
xún
yǒu


shēng
chū
jìngān
zhù
nǎi
zhì
néngjìngān
zhù

shì
míng
zēng
shàng
xīn
xué

yòu
zhū
suǒ
yǒu
děng
chí
děng
zhì


jiē
míng
wéi
zēng
shàng
xīn
xué

rán

jìng

néng
zuì
chū

shèng

xiàn
guān
zhèng
xìng

shēng

fēi
quán
yuǎn


qiē
jìng

néng
chéng

shì

shì

jìng

zuì
wéi
shū
shēng


piān
shuō
wéi
zēng
shàng
xīn
xué

yún

zēng
shàng
huì
xué

wèi


shèng

děng
suǒ
yǒu

shí
zhì
jiàn

shì
míng
zēng
shàng
huì
xué

wèn

yuán
wéi
yǒu
sān
xué
fēi
shǎo
fēi
duō


jiàn

dìngzhì
suǒ
biàn
suǒ
zuòjiàn

dìng

zhě

wèi
zēng
shàng
jiè
xué

suǒ

zhě


yóu
jiè
jiàn

xīn

jìng
xìng

néng
lìng

xīn
chù
sānzhì
suǒ


zhě

wèi
zēng
shàng
xīn
xué

suǒ

zhě


yóu
zhèng
dìng
xīn
niàn

jìng
xìng


suǒ
zhī
shì
yǒu

shí
zhì

shí
jiàn
zhuǎn

biàn
suǒ
zuò

zhě

wèi
zēng
shàng
huì
xué

suǒ

zhě


yóu
shàn
qīng
jìng
ruò
zhì
ruò
jiàn

néng
zhèng
jīu
jìng
zhū
fán
nǎo
duàn


fán
nǎo
duàn

shìshì
shēng
suǒ
zuò

guò

gēng

shēng
suǒ
zuò


yóu
shì
yīn
yuán
wéi
yǒu
sān
xué

wèn

yuán
sān
xué

shì
xiān

shī
luó
shàn
qīng
jìng

biàn
便

yōu
huǐ


yōu
huǐ

huān

ān


yóu
yǒu


xīn

zhèng
dìng

xīn

dìng

néng

shí
zhī
néng

shí
jiàn


shí
zhī
jiàn

néng

yàn

yàn


rǎn

yóu

rǎn

biàn
便

jiě
tuō


jiě
tuō

zhèng

suǒ
zuò
jīu
jìng
niè
pán


shì
zuì
chū
xiū

jìng
jiè

jiàn

jìn

hòu
zhèng

zuò
jīu
jìng
niè
pán

shì

sān
xué

shìwèn

yuán
sān
xué
míng
wéi
zēng
shàng
jiè
xīn
huìsuǒzuì
shēng


míng
wéi
zēng
shàng

yún

suǒwèi
wéi

zēng
shàng
xīn
ér
xiū
jìng
jiè

míng
zēng
shàng
jiè
xué

wéi

zēng
shàng
huì
ér
xiū
dìng
xīn

míng
zēng
shàng
xīn
xué

wéi

fán
nǎo
duàn
ér
xiū
zhì
jiàn

míng
zēng
shàng
huì
xué


shì
míng
wéi
suǒmíng
wéi
zēng
shàng

yún

zuì
shēng


wèi
ruò
zēng
shàng
jiè
xué

ruò
zēng
shàng
xīn
xué

ruò
zēng
shàng
huì
xué

wéi

shèng
jiào

yǒu

sān

gòng
wài
dào


shì
míng
wéi
zuì
shēngmíng
wéi
zēng
shàng

yòu
huò
yǒu
zēng
shàng
xīn
xué
néng
yǐn

zēng
shàng
huì
xué

huò
yǒu
zēng
shàng
huì
xué
néng
yǐn

zēng
shàng
xīn
xué

wèi
shèng


wèi

gēn
běn
jìng


xiān
xué
jiàn


hòu
wéi
jìn
duàn
xiū
dào
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo

zhèng
qín
jiā
xíng
xiū
niàn
jué
zhī

nǎi
zhì
xiū
shè
jué
zhī

shì
míng
zēng
shàng
huì
xué
yǐn

zēng
shàng
xīn
xué

zēng
shàng
xīn
xué
yǐn

zēng
shàng
huì
xué
zhě


qián

shuō

yòu
huò
yǒu
zēng
shàng
jiè
xué

zēng
shàng
xīn

zēng
shàng
huì

huò
yǒu
zēng
shàng
jiè
xué

yǒu
zēng
shàng
xīn
wéi

zēng
shàng
huì

fēi
yǒu
zēng
shàng
huì
xué
ér

zēng
shàng
jiè


zēng
shàng
xīn

shì

ruò
yǒu
zēng
shàng
huì
xué

dāng
zhī

dìng


sān
xuéjiàn

sān
zhǒng
xué
zhōng

zhū


shī
dāng
qín
xiū

xué

yǒu
sān
zhǒngluósān
xué


xiàn
guān


děng
wéi
sān


wèièr
bèisān
dāng
zhī

zhōng


qiē

quán
wèi

zhě

qín
xiū
jiā
xíng


xiàn
guānzhū


xiàn
guān

zhèng

liú
guǒ

bèi


zhě

dāng

ěr
shí
zhèng

lái
guǒ
zhě

dāng

ěr
shí
zhèng

huán
guǒ


yǒu
sān
gēn


wèi
zhī

zhī
gēn

èr

zhī
gēn

sān

zhī
gēn

yún

jiàn


shì
sān
gēn

wèi

zhū

wèi
xiàn
guān
zhě

jiā
xíng
qín
xiū
zhū

xiàn
guānjiàn

wèi
zhī

zhī
gēn

ruò

zhūxiàn
guān
ér

yǒu
xuéjiàn


zhī
gēn

ruò
ā
luó
hàn
suǒ
zuò

bàn
zhù

xué
wèijiàn


zhī
gēn


yǒu
sān
jiě
tuō
mén


kōng
jiě
tuō
mén

èr

yuàn
jiě
tuō
mén

sān

xiāng
jiě
tuō
mén

yún

jiàn

sān
jiě
tuō
mén

wèi
suǒ
zhī
jìng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

yǒu

fēi
yǒu

yǒu
yǒu
èr
zhǒng


zhě
yǒu
wéi

èr
zhě

wéi


yǒu
wéi
zhōng
qiě
shuō
sān
jiè
suǒ


yùnwéi
zhōng
qiě
shuō
niè
pán


shì
èr
zhǒng
yǒu
wéi

wéi

shuō
míng
yǒu

ruò
shuō


huò
shuō
yǒu
qíng
mìng
zhě
shēng
zhě
děng

shì
míng
fēi
yǒu


yǒu
wéi
zhōng
jiàn
guò
shī


jiàn
guò
huàn


suǒ

yuànyuànjiàn


yuàn
jiě
tuō
mén


yǒu
wéi
zhōng


yuàn


biàn
便

niè
pán
shēn
shēng

yuàn

jiàn


jìng
jiàn
shèn
wēi
miào
jiàn
yǒng
chū


yóu

zhōng
jiàn
yǒng
chū

jiàn


xiāng
jiě
tuō
ménfēi
yǒu

suǒ
yǒu
zhōng

fēi
yǒu

yuàn
fēi


yuànfēi
yǒu
huán


shì

zhī
wéi
fēi
yǒu

jiàn
wéi
fēi
yǒujiàn

kōng
jiě
tuō
mén

shì
míng
jiàn

sān
jiě
tuō
mén
yún

suí
shùn
xué


wèi
yǒu
shí
zhǒng
wéi

xué


duì
zhì


yīng
zhī
shí
zhǒng
suí
shùn
xué


yún

shí
zhǒng
wéi

xuézhě
suǒ
yǒu


shǎo
nián
shèng
zhuàng

ài
xíng


shì
zhèng
xiū
xué
shàn
nán

děng
shàng
pǐn
zhàng
ài

èr
zhě


jiā

suǒ
shè
zhū
xíng
shēng

ài
zhuó

sān
zhě
lǎn
duò
xiè
dài


zhě

jiā

jiàn


zhě


duàn
shí
tān
zhuó
měi
wèi

liù
zhě

zhū
shì
wén
zhǒng
zhǒng

lùn
fēi

zhòng
duō
bié
bié
pǐn
lèi
suǒ

niàn
zhōng


tān
ài


zhě

weí
zhūzuò

suǒ
yǒu
guò
huànyún


wèi
shí

zhǒngzhū

bǎo
yùn

guǒ
zhōng
yóu


huò

èr

xiū
duàn
zhě
shēn
zhū

zhòng

sān
yǒu
màn
huǎn
zhě

xiū
zhǐ
guān

guò
huàn
zuò

hūn
chén
shuì
mián

yìng


xīn
lìng
xīn

lüè


tài
měng
jīng
jìn
zhě
shēn

xīn
nǎo


tài
liè
jīng
jìn
zhě


shēng
jìn
shàn
pǐn
shuāi
tuì
退

liù

shǎo

yǎng
míng

chèn
zàn

suí


zhōng
shēn
shēng
xīndiào


jìng
yǒng
yuè
zào
rǎo
jiā

yǒng
miè
niè
pán
ér
shēng
jīng
kǒng

jiǔ

zhū
yán
shuō
fēi
liàng
jiā
xíng
yán
lùn
tài
guò

suī
shuō

lùn
ér
hǎo
zhé


zhèng
fāng
biàn
便

shí

xiān
suǒ
jiàn
suǒ
wén
suǒ
shòu
fēi

zhòng
duō
bié
bié
pǐn
lèi
zhū
jìng
jiè
zhōng

xīn
chí
xīn
sǎn

shí


yīng

chù
ér
qiáng
chén


yīng
zhī
shì
míng

weí
zhūzuò

suǒ
yǒu
guò
huàn


zhě

zhū
jìng

děng
zhì

zhōng
shēn
shēng
ài
wèi

jiǔ
zhě


zhèng


xiāng
dìng
zhě


zhū
xíng
zhōng
suí
shùn
liú
sǎn

shí
zhě
chù
shēn

shòu
nǎi
zhì
duó
mìng

shòu
shí

tān
ài
shòu
寿
mìng

wàng
cún
huó

suí


wàng
shāng
tàn

mèn

shì
míng
shí
zhǒng
wéi

xué


yún

duì
zhì

shì
shí
zhǒng
wéi

xué

suí
shùn
xué


wèi
yǒu
shí
zhǒngjìng
xiǎng

èr

cháng
xiǎng

sān

cháng

xiǎng

xiǎng


yàn

shí
xiǎng

liù

qiē
shì
jiānxiǎng


guāng
míng
xiǎng
xiǎng

jiǔ
miè
xiǎng

shí

xiǎng


shì
shí
xiǎng
shàn
xiū
shàn

shàn
duō
xiū


néng
duàn
shí
zhǒng
zhàng
ài
xué

wéi

xué


dāng
zhī

zhōng
yǒu

guāng
míngguāng
míng

èr

guāng
míng

sān
shē


guāng
míng
shè

guāng
míng
zhǒng
guāng
míng
zēng
shàng

guāng
míng
xiǎng

jīn


zhōngnéng
duàn

weí
zhūzuò

zhàng
ài

zhě

dāng
zhī

zhōng

yǒu
shí
zhǒng
suí
shùn
xuéděng
wéi
shí


zhě

宿
yīn

èr
zhě
suí
shùn
jiào

sān
zhě


jiā
xíng


zhě

jiān
yīn
zhòng
suǒ
zuò


zhě
měng
liù
zhě
chí

zhě
zhǐ

shēn
xīn

zhòng


zhě
shù
shù
guān
chá

jiǔ
zhě

yǒu
qiè
ruò

shí
zhě

zēng
shàng
màn

yún


宿
yīn

wèi
xiān
suǒ

zhū
gēn
chéng
shú
zhū
gēnyún

suí
shùn
jiào

wèi
suǒ
shuō
jiào

dǎo
jiàn


yúnjiā
xíng

wèi


jiào

dǎo
xiū
xíng


shì
xiū
xíng
néng
shēng
zhèng
jiàn

yún


jiān
yīn
zhòng
suǒ
zuò

wèi
yóu

shì
zhèng
jiā
xíngzhū
shàn
pǐn


shè
mìng


néng


suǒ
yǒu
shàn
pǐn

yún

měng
wèi

yǒu


shàng
jiě
tuō

shēngwèi


shí
dāng

shì
chù
néng


zhù


zhū
shèng
zhě

shì
chù
suǒ


ér
zhù

yún

chí
wèi
èr
yīn
yuán
néng
lìng
huò

chí

zhě
běn
xìng
shì

gēn


èr
zhě
cháng
shí
chuàn
xiūyún

zhǐ

shēn
xīn

zhòng

wèi

yǒu

huò
yóu
shēn
láo
shēnshēn

zhòng

xīn

zhòng


yīn

tuō
wēi

ér
biàn
便
zhǐ


huò
yóu
tài
xún
tàishēn

zhòng

xīn

zhòng


yīn

xīn

zhǐ
fāng
biàn
便
ér
biàn
便
zhǐ


huò
yóu
xīn
lüè
xīn
liè
hūn
chén
shuì
mián
zhī
suǒ
chán
rào


shēn

zhòng

xīn

zhòng


yīn
zēng
shàng
huìshè

shùn
jìng
zuò

ér
biàn
便
zhǐ


huò
yóu
běn
xìng
fán
nǎo
wèi
duàn
yǒu
fán
nǎo
pǐn

shēn
xīn

zhòng
wèi
néng
shèyīn
xiāng

qín
xiū
zhèng
dào
ér
biàn
便
zhǐ


yún

shù
shù
guān
chá

wèi

shī
luó
shù
shù
guān
chá
è
zuò

zuò

shù
shù
guān
chá
shàn
zuò
ér
zuòè
zuò

zuò

zhuǎnshàn
zuò

zuò

tuì
退è
zuò
zuò
ér

shèshàn
zuò
zuò
ér

shè

yòu

fán
nǎo
duàn

wèi
duàn
guān
chá
zuò


zēng
shàng


shù
shù
guān
chá

ruò
zhī

duàn
biàn
便
shēng
huān


ruò
zhī
wèi
duàn

biàn
便
shù
shù
qín
xiū
zhèng
dào

yún


yǒu
qiè
ruò

wèi

hòu
shí
yīng
zhī
yīng
jiàn
yīng
zhèng

zhōng

wèi
zhī
wèi
jiàn
wèi
zhèngshēng
qiè
ruò


xīn
láo
juàn

xīn
kuì
sǔnshēng

ér

jiān
zhí

néng
duàn
miè

yún


zēng
shàng
màn

wèi

suǒ

suǒ
chù
suǒ
zhèng


zēng
shàng
màn

diān
dǎo
zhí


zhēn
suǒ
xiǎng


zhēn
suǒ
chù


chù
xiǎng


zhēn
suǒ
zhèng


zhèng
xiǎng


shì
shí
xiū
xué
zhū


shī
suǒ
yīng
xiū
xué

chū
zhōng
hòu
shí
héng
cháng
suí
shùn

yǒu
wéi


shì

míng
wéi
suí
shùn
xué


yúnhuài

wèi
huài


lüè
yǒu

zhǒng


děng
wéizhě

jìng


huài

èr
zhě
zàn
shí


huài

sān
zhě
tuì
退
shī
suǒhuài


zhě
xié
xíng
suǒ
zuò


huài


jìng


huài
zhě

wèi

zhǒng
xìng

chí

luó

yóu

shēn
zhōng

néng

xiàng
niè
pán
jìng
shī
huài
chū
shìzàn
shí


huài
zhě

wèi
yǒu
zhǒng
xìngluó

yóu

shēn
zhōng
yǒu
néng

xiàng
niè
pánsuī
què
wài
yuán
shí
jīng
jiǔ
yuǎn

dìng
dāng
yuán
huì
xiūlìng

xiàn


shàn
xiū


dāng
bān
niè
pán

shì

shuō

suǒ
yǒu


zàn
shí
shī
huài

tuì
退
shī
suǒhuài
zhě

wèi

yǒu

tuì
退
shī
suǒ

suǒ
chù
suǒ
zhèng

ruò
zhì
ruò
jiàn
ruò
ān

zhù

xié
xíng
suǒ
zuò


huài
zhě

wèi

yǒuzhèng

jīng
qín
xiū
xíng

suī
duō
yòng
gōng

suǒ
chéng
bàn


néng
chéng
bàn

qiē
fēi
shàn


yòu

yǒu

duō
zhū
fán
nǎo
xìng
duō
chén
huì

ér
shí
cōng
ruì
jué
huì
měng

chéng

shēng
jué

shàn
shè
suǒ
wén

wén
jīu
jìng

huò
shǎo
huò
duō
huò
zhù
kōng
xián

yǒu
zài
jiā
zhě

chū
jiā
zhě

wéi
xìng
zhì
zhí
lái
zhì

suǒ

yīn
wéi
shuō

lìng
xīn
huān


yòu
xíng
jiǎo
zhà

wàng
xiàn
zhǒng
zhǒng
shēn

xiāng
yīng
diào
shàn
suǒ
zuò

yóu
shì
yīn
yuán
zhāo


yǎng
gōng
jìng
chèn
sòngxiǎngzhǒng
zhǒng

shí


bìng
yuán

yào

shēn
shí


wéi
zhū
guó
wáng

chén

shì
nǎi
zhì
shāng
zhǔ
gōng
jìng
zūn
zhòng

xián
gòng
wèi
zhī
shì
ā
luó
hàn

huò

suí

huí
zhuǎnruò
zhū
chū
jiā
ruò
zài
jiā
zhòng

liàn
zhuó
qīn
ài
suí
shùn
ér
zhuǎn
wéi
duō
zhāo
yǐn


shēng
shì
niàn


zhū
chū
jiā
zài
jiā


xìn
shùnxián
gòng
wèi

shì
ā
luó
hàn


ruò
zuò

zhǐ
guān
děng
chù
lái
qǐng
wèn

wèn
huò

néng
duì


yīn
shì
shì
dāng


suǒ
shè
xìn
xiàng
xīnwèi

shì
ā
luó
hàn

yóu

tuì
退
shī

yǎng
gōng
jìngjīn
zhě
yīng


weí
chóu
liàng
guān
chá
ān

yóu
shì
shì
zēng
shàngdān
zhuó

yǎng
gōng
jìng
míngchù
kōng
xiánweí
chóu
liàng
guān
chá
ān
rán
shùn

jīng

xiàn
jiè

wéi


xìng

ruò
zhū

qiū
shàn
chí
sān
cáng
suǒ


kāi
shì

ruò
zhū
zài
jiā
chū
jiā
qiè
jiào
shì

lìng
zhāng
xiǎn

suǒ

zhě


kǒng
yǒu
shàn
chí
sān
cáng
jiào
zhě

wén


shì


chùjīng
jiǎn
yàn

shùn

jīngxiǎn
zhào

xiàn
jiè
guān
chá
wéi


xìng

yóu
shì
yīn
yuán
biàn
便

xìn
shòuxìn
yán
jié
nán


zhèng
jìngyóu
shì
guó
wáng

chén

shì
nǎi
zhì
ráo
cái
cháng
zhě
shāng
zhǔ


gōng
jìng
zūn
zhònggēng

huò


shí


bìng
yuán

yào

shēn
shíyóu
tān
zhuó

yǎng
gōng
jìng
zēng
shàng
fēi

zhōngxiǎngcáng
xiǎng


è


xiǎn

kāi
shì
fēi

wéi


zhū
yǒu
rěn


suǒ
jiàn
zhěfēi


shì

xiǎng


mèi
wán
dùn

fēi

zhōng


xiǎng


suī


jiào
jīng
jìn
xiū
xíng

dāng
zhī

qiē
jiē
shì
xié
xíng


shì
míng
wéi
xié
xíng
suǒ
zuò


shī
huài

xiàng

zhèng

fēi
zhēn
zhèng

néng
zhàng
zhèng


zhū
yǒu

qiū
qín
xiū
jìng


shì


shīzhǒng


huài


yīng
zhèng
biàn
zhī
dāng
yuǎn
shè

yún
wèi

děng
wéixìn

èr


sān
jīng
jìn


fāng
biàn
便

dāng
zhī

xìn
yǒu
èr
xíng
xiāng

èr

chù

èr
xíng
xiāng
zhě


xìn
shùn
xíng
xiāng

èr
qīng
jìng
xíng
xiāng

èr

chù
zhě


guān
chá
zhū

dào


chù

èr
xìn
jiěluó
shén


chù


yǒu

zhǒng


děng
wéiwéi
zhèngèr
wéi
qǐng
wèn


sān
wéi
xiū


liángwéi
suí
shùn
wéi
zhèng


zhě

wèi

yǒu


shàng
jiě
tuō

shēng
qián
guǎng
广
shuō

wéi
qǐng
wèn

zhě

wèi

yǒu

shēngwǎng
sēng

lán


zhū
yǒu
shí
tóng
xiū
fàn
xíng
chéng
jiù


miào
zhì
zhě
suǒ

wéi
tīng
wèi
wén
wéi
wén
jīu
jìng

wéi
xiū


liáng

zhě

wèi

yǒu

wéi
jiè


qīng
jìng

wéi
gēn


qīng
jìngshí
zhī
liàng
jiǎn
shěng
shuì
mián

zhèng
zhī
zhù
zhōng
zhǎn
zhuǎn
zēng
shēng

shēngwéi
suí
shùnzhě

wèi


jiān
jiā
xíng
yīn
zhòng
jiā
xíng

xiū

dào
zhōng

shēngshēng
xīnyǒu
suǒ
zuò
jīng
jìn
yǒuděng
wéiwéi
wén
jīng
jìn

èr
wéi

jīng
jìn

sān
wéi
xiū
jīng
jìn


wéi
zhàng
jìng
jīng
jìn

wéi
wén
jīng
jìn
zhě

wèi
wéi
tīng
wèi
wén
wén

jīu
jìng

qín
xīn
yǒng
měng
shěn
jué
jiā
xíng

wéi

jīng
jìn
zhě

wèi

suǒ
wén


chù
kōng
xián


weí


chóu
liàng
guān
chá

wéi
xiū
jīng
jìn
zhě

wèi


jìng

shí
shí
jiān
qín
xiū
zhǐ
guān

wéi
zhàng
jìng
jīng
jìn
zhě

wèi

zhòujīng
qín
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
zhū
zhàng

jìng
xiū

xīn

qín
xīn
yǒng
měng
shěn
jué

jīng
jìn
fāng
biàn
便
yǒu


wèi
shī
luó


zēng
shàng


shàn
shǒu

niàn

shàn
shǒu
niàn

néng

fàng


fáng


xīn
xiū
zhū
shànfàng


xīn
zhèng


xiū
shē


zēng
shàng
huìshè


yǒu
shí
liù
zhǒng

dāng
zhī

zhōng
chū
yóu
xìn


yīng


shēn
shēng
xìn
jiě

xìn
yīngzhū
shàn

shēng
yóuzhòuān
zhù
jīng
qín

jiān

yǒng
měng

jīng
jìn


shè
shòu
fāng
biàn
便
néng

wèi


néng
chù
wèi
chù

néng
zhèng
wèi
zhèng

shuō
míng


yún

zuò


wèi

zuòděng
wéi

yùn
zhuǎn
zuò


èr
yǒu
jiān
yùn
zhuǎn
zuò


sān

jiān
yùn
zhuǎn
zuò
gōng
yòng
yùn
zhuǎn
zuò


yúnyùn
zhuǎn
zuò


wèi
chū
xiū

zhě
lìng
xīn


ān
zhù
děng
zhù

huò

zhū


dǎo
jiǎn


nǎi
zhì
wèi

suǒ
xiū
zuò


ěr
shí
zuòyùn
zhuǎn

yóu
bèi


zhé
cuò

xīn
lìng
zhù

jìng


míng


yùn
zhuǎn
zuò


yún

yǒu
jiān
yùn
zhuǎn
zuò


wèi

suǒ
xiū
zuò


hòu

shì
chū
shì
dào
jiàn

shēng
jìn

liǎo
xiāng
zuò

yóu
sānsuǒ
jiān


wèi
néng

xiàng
chún
xiū
xíng
zhuǎn


míng
yǒu
jiān
yùn
zhuǎn
zuò


yún


jiān
yùn
zhuǎn
zuò


wèi
cóng
liǎo
xiāng
zuò


hòu

nǎi
zhì
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


shì
míng

jiān
yùn
zhuǎn
zuò


yún


gōng
yòng
yùn
zhuǎn
zuò


wèi
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


shì
míng

gōng
yòng
yùn
zhuǎn
zuòyǒu
suǒ


zhǒng
zuòsuí
shùn
zuò


èr
duì
zhì
zuò


sān
shùn
qīng
jìng
zuòshùn
guān
chá
zuò


yún

suí
shùn
zuò


wèi

suǒ
yuán
shēn
shēng
yàn
huài

zhèng
jiā
xíng

ér
wèi
duàn
huò

yún

duì
zhì
zuò


wèi
néng
duàn
huò

yún

shùn
qīng
jìng
zuò


wèi
xīn
xià


jìng
miào
xiāng

lìng
huān
yuè

yún

shùn
guān
chá
zuò


wèi
guān
chá
zuò


yóu

zuò

zēng
shàngshùn
guān
fán
nǎo
duàn

wèi
duàn

wèn

suǒ
yuán
jìng
zhèng
zuò

shí


weí

xiāng

děng
wéisuǒ
yuán
xiāng

èr
yīn
yuán
xiāng

sān
yīng
yuǎn

xiāng


yīng
xiū

xiāng

suǒ
yuán
xiāng
zhě

wèi
suǒ
zhī
shì
tóng
fēn
yǐng
xiàng
míng
liǎo
xiǎn
xiàn

yīn
yuán
xiāng
zhě

wèi
sānliángsuí
shùn
jiào
dǎo

xiū

xíng
měng


yàn

shēn
shēng
yàn
huàn

néng
shěn
biàn
zhī
luàn


luànnǎo
chù

huò
rén
suǒ
zuò
huò
fēi
rén
zuò

huò
yīn
shēng
zuò
huò
gōng
yòng
zuò

ruò


shè

ér
wéi
shàng
shǒu


lüè

xīn

měng
shèng
guān
hòu
yīn
yuán
xiāng

ruò
shē


ér
wéi
shàng
shǒushēng
guān

měng
shèng
zhǐ
hòu
yīn
yuán
xiāng

yīng
yuǎn

xiāng

yǒu

zhǒng


zhě
shěn
xiāng

èr
zhě
diào
xiāng

sān
zhě
zhuó
xiāng


zhě
luàn
xiāng

shěn
xiāng
zhě

wèi
yóu
suǒ
yuán
xiāng
yīn
yuán
xiāng

lìng
xīn
xià
liè

diào
xiāng
zhě

wèi
yóu
suǒ
yuán
xiāng
yīn
yuán
xiāng

lìng
xīn
gāo


zhuó
xiāng
zhě

wèi
yóu
suǒ
yuán
xiāng
yīn
yuán
xiāng


lìng
xīn

jìng

rǎn

zhù
zuò
zhū
nǎo
luàn

luàn
xiāng
zhě

wèi
yóu
suǒ
yuán
xiāng
yīn
yuán
xiāng

lìng
xīn

wài
chí
sǎn
rǎo
dòng


shì
zhū
xiāng

qián
děng
yǐn

zhōng

shuō

wèn

shì
zuò


suǒ
yuán
jìng

shēng
jiě
shí
yǒu

shēng
jiě


jiǔ


děng
wéi
jiǔ


yǒu
guāng
jìng
shēng
jiě

èr

guāng
jìng
shēng
jiě

sān
chí
dùn
shēng
jiě


jié

shēng
jiě


xiá
xiǎo
shēng
jiě

liù
guǎng
广

shēng
jiěliàng
shēng
jiě


qīng
jìng
shēng
jiě

jiǔ

qīng
jìng
shēng
jiě

yǒu
guāng
jìng
shēng
jiě
zhě

wèi

guāng
míng
xiāng
chéng
xīn
shàn


guāng
míng

suǒ
yǒu
shēng
jiě


guāng
jìng
shēng
jiě
zhě

wèi

guāng
míng
xiāng

néng
shàn


ān
mèi

suǒ
yǒu
shēng
jiě

chí
dùn
shēng
jiě
zhě

wèi
dùn
gēn
shēn
zhōng
suǒ
yǒu
shēng
jiě

jié

shēng
jiě
zhě

wèi

gēn
shēn
zhōng
suǒ
yǒu
shēng
jiě

xiá
xiǎo
shēng
jiě
zhě

wèi
xiá
xiǎo
xìn


xíng
shēng
jiě


xiá
xiǎo
suǒ
yuán

jiě
shēng
jiě


shì
zuò

xiá
xiǎosuǒ
yuán
xiá
xiǎo


míng
xiá
xiǎo
shēng
jiě

guǎng
广

shēng
jiě
zhě

wèi
guǎng
广

xìn


xíng
shēng
jiě


guǎng
广

suǒ
yuán

jiě
shēng
jiě


shì
zuò

guǎng
广
suǒ
yuán
guǎng
广míng
guǎng
广

shēng
jiě


liàng
shēng
jiě
zhě

wèi

biān


xìn


xíng
shēng
jiěbiān


suǒ
yuán

jiě
shēng
jiě


shì
zuò


liàng


suǒ
yuán

liàng


míng

liàng
shēng
jiě

qīng
jìng
shēng
jiě
zhě

wèi

shàn
xiū

chéng
mǎn

jīu
jìng

xíng
shēng
jiě


qīng
jìng
shēng
jiě
zhě

wèi
wèi
shàn
xiū
wèi
chéng
mǎn
wèi
jīu
jìng

xíng
shēng
jiě

wèn
xiū


zhě

fán
yǒu

zhǒng


suǒ
zuò

děng
wéisuǒ

miè

èr
suǒ

zhuǎn

sān
biàn
zhī
suǒ
yuán


ài

suǒ
yuán

suǒ

miè

suǒ

zhuǎn
zhě

wèi
qín
xiūzuòsuǒ
yǒu

zhòng

xíng
suǒ

jiàn

ér
miè

suǒ
yǒu
qīng
ān

xíng
suǒ

jiàn

ér
zhuǎn

shì
míng
suǒ

miè

suǒ

zhuǎn


suǒ
zuò

biàn
zhī
suǒ
yuán

ài

suǒ
yuán
zhě

wèi
huò
yǒu
biàn
zhī
suǒ
yuán
ài

suǒ
yuán

suǒ

miè
zhuǎn
ér
wéi
shàng
shǒu

yóu

biàn
zhī
suǒ
yuán
ài

suǒ
yuán
zēng
shànglìng
suǒ

miè

suǒ

zhuǎn

huò
yǒu
biàn
zhī
suǒ
yuán
ài

suǒ
yuán

yòng
suǒ

qīng
jìng
ér
wéi
shàng
shǒu

yóu

suǒ

qīng
jìng
zēng
shànglìng
biàn
zhī
suǒ
yuán

shàn
qīng
jìng


ài

suǒ
yuán

shàn
qīng
jìngsuǒ
zuò
chéng
bàn
shí
zhuǎn

shì
míng

zhǒng
xiū


zhě


suǒ
zuò
wèn
xiū


shī
fán
yǒu

zhǒng


sān


děng
wéi
sān


chū
xiūshī

èr


xíng


shī

sān


zuòshī

yún

chū
xiūshī

wèi
yǒu
èr
zhǒng
chū
xiū

zhězuò

chū
xiū

zhě

èr
jìng
fán
nǎo
chū
xiū

zhě

yún


zuò

chū
xiū

zhě

wèi
chū
xiū
luó
ān
zhù

yuán
qín
xiū
zuò


nǎi
zhì
wèi

suǒ
xiū
zuò


wèi
néng
chù
zhèng
xīn

jìng
xìng

yún

jìng
fán
nǎo
chū
xiū

zhě

wèi

zhèng

suǒ
xiū
zuòzhū
fán
nǎo

jìng

xīnshè
shòu
zhèng
qín
xiū

liǎo
xiāng
zuò

míng
jìng
fán
nǎo
chū
xiū

zhě

yúnxíng


shī

wèi
chú
liǎo
xiāng
zuò
nǎi
zhì
jiā
xíng
jīu
jìng

zuò

zhōng

shàn
xiū


yúnzuòshī

wèi
zhù
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

wèi
zhōng

yóu

chāo
guò
jiā
xíng
fāng
biàn
便
suǒ
xiū
zuò

ān
zhù
xiū
guǒ

shì

shuō
míng


zuò


yòu
shǐ
cóng
xiū

shàn

nǎi
zhì
wèi

shùn
jué

fēn
shàn
gēn


ěr
suǒ
shí
míng
chū
xiū


ruò


shùn
jué

fēn
shàn
gēn

suǒ
wèi
nuǎn
dǐng
suí
shùn

rěn
shìmíng


xíng

ruò

zhèng

zhèng
xìng

shēng


xiàn
guān


yóu

yuán


shèng
jiào


wéi

yuán
zhī
suǒ
yǐn
duó

dāng

ěr
shí
míng

zuò


yóu

chāo
guò

yuán
zuò


zhù
fēi

yuán
suǒ
yǒu
zuò


shì

míng
wéi


zuò


yúnxiū

wèi
yǒu
èr
zhǒng


zhě
xiǎng
xiū

èr
zhě


fēn
xiū
yún

xiǎng
xiū

wèi
huò
xiū
shì
jiān
dào
shí


zhū
xià

xiū
guò
huàn
xiǎng

huò
xiū
niè
pán
dào
shí


duàn
jiè


jiè
miè
jiè

guān
jiàn
zuì
shēng

jìng
gōng


xiū

duàn
xiǎng


xiǎng
miè
xiǎng

huò
xiū
shē


shí

xiū

zhǐ
pǐn
shàng
xià
xiǎng

huò
xiū


shè

shí

xiū

guān
pǐn
qián
hòu
xiǎng

shàng
xià
xiǎng
zhě

wèi
guān
chá

shēn


suǒ
zhù


suǒ
yuàn

shàng
cóng
dǐng
shàng
xià
zhì

xià

zhǒng
zhǒng

lèi

jìng
chōng
mǎn

wèi

shēn
zhōng
suǒ
yǒu
zhǒng
zhǒng

máo
zhuǎ
chǐ
齿


qián
guǎng
广
shuō

qián
hòu
xiǎng
zhě

wèi

yǒu


suǒ
guān
xiāng
yīn
qín
kěn
dào

shàn

shàn

shàn
liǎo
shàn


wèi
zhù
guān

zuò
zuò
guānhuò
zài
hòu
xíng
guān
chá
qián
xíngxiǎn
shìshè

xíng

guān
chá
sān
shì
yuán
shēng
zhū
xíng

wèi
ruò
shuō
yán
zhù
guān

zuòxiǎn
shì

xiàn
zài
zuò

guān
chá
wèi
lái
suǒ
zhī
zhū
xíng

suǒ

zhě


xiàn
zài
zuò

wèi

xiàn
shēng

shuō
míng
wéi
zhù

wèi
lái
suǒ
zhī
wèi
wèi
xiàn
shēng


línshuō
míng
wéi
zuò

ruò

shuō
yán
zuò
guān

xiǎn
shì

xiàn
zài
zuò

guān
chá
guò

suǒ
zhī
zhū
xíng

suǒ

zhě


xiàn
zài
zuò

wèi
lín

miè

shuō
míng
wéi
zuò

guò

suǒ
zhī
wèi

xiè
miè

shuō
míng
wéi


ruò

shuō
yán
huò
zài
hòu
xíng
guān
chá
qián
xíngxiǎn
shì

xiàn
zài
zuò

guān

jiān
miè
xiàn
xíng
zuò


suǒ

zhě


ruò

shēng


jiān
xiè
miè
suǒ

zuò

shuō
míng
qián
xíng

ruò


jiān
xīn
xīn
shēng

néng

zuòqián

jiān

xiè
miè
zhě

shuō
míng
hòu
xíng

dāng
zhī

zhōng
wéi
xiū
zhǐ
guān

xiū

èr
pǐn
shēng
guāng
míng
xiǎng

shì
míng
xiǎng
xiū

yúnfēn
xiū

wèi

sān
shífēn

qīn
jìnruò
xiū
ruò

ruò
duō
xiū


shì
míng


fēn
xiū


děng
míng
wéi
sān
shí

zhǒng


fēn


wèi

niàn
zhù


zhèng
duàn


shéngēn
jué
zhī


shèng
dào


niàn
zhù
zhě


shēn
niàn
zhù

èr
shòu
niàn
zhù

sān
xīn
niàn
zhùniàn
zhù


zhèng
duàn
zhě
shēng
è

shàn

wéi
lìng
duàn


shēng
qín
jīng
jìn


xīn
chí
xīn
zhèng
duàn

èr

wèi
shēng
è

shàn

wéi

shēng


shēng
qín
jīng
jìn


xīn
chí
xīn
zhèng
duàn

sān

wèi
shēng
shàn

wéi
lìng
shēng


shēng
qín
jīng
jìn


xīn
chí
xīn
zhèng
duàn
shēng
shàn

wéi

lìng
zhù
lìng

wàng
shī

lìng
xiū
yuán
mǎn
lìng
bèi
xiū


lìng

zēng
cháng
lìng

guǎng
广


shēng
qín
jīng
jìn


xīn
chí
xīn
zhèng
duàn


shén

zhěsān


duàn
xíng
chéng
jiù
shén


èr
qín
sān


duàn
xíng
chéng
jiù
shén


sān
xīn
sān


duàn
xíng
chéng
jiù
shénguān
sān


duàn
xíng
chéng
jiù
shéngēn
zhě


xìn
gēn

èr
jīng
jìn
gēn

sān
niàn
gēn


dìng
gēn


huì
gēnzhě


xìn


èr
jīng
jìn


sān
niàndìnghuìjué
zhī
zhě


niàn
děng
jué
zhī

èr


děng
jué
zhī

sān
jīng
jìn
děng
jué
zhīděng
jué
zhī


ān
děng
jué
zhī

liù
dìng
děng
jué
zhī


shè
děng
jué
zhī


zhī
shèng
dào
zhě


zhèng
jiàn

èr
zhèng

weí

sān
zhèngzhèngzhèng
mìng

liù
zhèng
jīng
jìn


zhèng
niàn


zhèng
dìng
jīn


zhōng
yún

wéi
shēn

yún


shēn
zhù
xún
shēn
guān

yún

wéi
niàn

yún

niàn
zhù

lüè
shuō
shēn
xiāng
yǒu
sān
shí


wèi

shēn
wài
shēn

gēn
suǒ
shè
shēn
fēi
gēn
suǒ
shè
shēn

yǒu
qíng
shù
shēn
fēi
yǒu
qíng
shù
shēn


zhòng

xíng
shēn
qīng
ān

xíng
shēn

néng
zào
shēn
suǒ
zào
shēn

míng
shēn

shēn


luò
jiā
shēn
bàng
shēng
shēnguó
shēn
rén
shēn
tiān
shēn

yǒu
shí
shēn

shí
shēn

zhōng
shēn
biǎo
shēn

biàn

shēn

biàn

shēn


shēn
nán
shēn
bàn

jiā
shēn

qīn
yǒu
shēn
fēi
qīn
yǒu
shēn

zhōng
yōng
shēn
liè
shēn

zhōng
shēn
miào
shēn

yòu
shēn
shǎo
shēn
lǎo
shēn


shì
míng
wéi
shēn
xiāng
chà
bié

zhù
xún
shēn
guān
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi

shēn
zēng
shàng
wén

xiū
huì

yóu

huìqiē
shēn

qiē
xiāng

zhèng
guān
chá
zhèng
tuī
qiú

suí
guān
suí
jué
niàn

wèi

shēn
zēng
shàng
shòu
chí
zhèngweí


xiū

zuò
zhèng


wén


xiū
zuò
zhèng
zhōng
xīn

wàng
shī

ruò
shěn

weízhèng

wéi
zhèng
shòu
chí
wéi

ěr


huì
shàn
liǎo

wéi

ěr


shàn
néng
chù
zhèng


jiě
tuō
wéi

ěrshì
shěn

ān
zhù

niàn

míng
wéi
niàn
zhù

yòu
wéi
shǒu

niàn

wéi

jìng

rǎn

wéi
ān
zhù
suǒ
yuán

míng
wéi
niàn
zhù

wéi
shǒu

niàn
zhě

wèi

shuō
yán
xiān
shǒu

niàn

ruò
cháng
wěi
niàn

wéi

jìng

rǎn
zhě

wèi

shuō
yán
niàn
shǒu

xīn
xíng
píng
děng
wèi
xiāng


suí
hǎo

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shǒu


gēn
xiū

gēnwéi
ān
zhù
suǒ
yuán
zhě

wèi

shuō
yán


suǒ
yuán
ān
zhù

niàn

wèi

biàn
mǎn
suǒ
yuán
jìng
xíng
suǒ
yuán
shàn
qiǎo
suǒ
yuán
jìng
huò
suǒ
yuán

yóu

sān
xiāng
shàn
zhù

niàn

míng
niàn
zhù

yún

wéi
shòu

wèi

shòu

shòu

shòu


shēn
shòu

shēn
shòu

shēn
shòu


shuō
shēn
shòu
xīn
shòu

ěr


yǒu
ài
wèi
shòu


yǒu
ài
wèi
shòu

yǒu
ài
wèi
shòu


ài
wèi
shòu


dān
shì
shòu

dāng
zhī

ěrchū

shòuchū

shòu


chū

shòu


shì
zǒng
yǒu
èr
shí

shòu

huò
jiǔ
zhǒng
shòu

yún

wéi
xīn

wèi
yǒu
tān
xīn

tān
xīn

yǒu
tián
xīn

tián
xīn

yǒu
chī
xīn

chī
xīn

lüè
xīn
sǎn
xīn

xià
xīn

xīn

diào
xīn

diào
xīn


jìng
xīn


jìng
xīn

dìng
xīn

dìng
xīn

shàn
xiū
xīn

shàn
xiū
xīn

shàn
jiě
tuō
xīn

shàn
jiě
tuō
xīn


shì
zǒng
yǒu
èr
shí
zhǒng
xīn

yún

wéi


wèi
ruò
tān
tān

nàiruò
tián
tián

nàiruò
chī
chī

nàiruò
lüè
ruò
sǎn


ruò
xià
ruòruò
diào

diào


ruò

jìng


jìng


ruò
dìng

dìng


ruò
shàn
xiū

shàn
xiū


ruò
shàn
jiě
tuō

shàn
jiě
tuōshì
dāng
zhī
jiàn

hēi
pǐn
bái
pǐn
rǎn
pǐn
jìng
pǐn
èr
shí
zhǒng


yòu

shòu
zhě

wèi
shùn

shòu
chù
wéi
yuán
suǒ
shēng
píng
děng
shòu
shòu
suǒ
shè

shì
míng

shòu


ruò

shí
xiāng
yīng
míng
shēn
shòu

ruò

shí
xiāng
yīng
míng
xīn
shòu


shùn

shòu
chù


shì
shùn

shòu
chù

shùn
shòu
chù
wéi
yuán
suǒ
shēng


píng
děng
shòu
shòu
suǒ
shè

fēi
píng
děng
fēi

píng
děng
shòu
shòu
suǒ
shè

shì
míng

shòu
shòu


ruò

shí
xiāng
yīng
míng
shēn
shòu

ruò

shí
xiāng
yīng
míng
xīn
shòu


shì
zhū
shòu
ruò
suí
shùn
niè
pán

suí
shùn
jué


jìng
chū


jìng

gòu

jìng

néng
lìng
fàn
xíng
yuán
mǎn
míng

ài
wèi
shòu

ruò
duò

jiè
míng
yǒu
ài
wèi
shòu

ruòjiè

ruò
suí
shùnmíng

chū

shòu

ruò

jiè

ruò

shùnmíng

dān
shì
shòu

yòu
yǒu
tān
xīn
zhě

wèi


ài
suǒ
yuán
jìng
shì
tān
chán
suǒ
chán


tān
xīn
zhě

wèi

yuǎn


shì
tān
chán

yǒu
tián
xīn
zhě

wèi


zēng
suǒ
yuán
jìng
shì
tián
chán
suǒ
chán


tián
xīn
zhě

wèi

yuǎn


shì
tián
chán

yǒu
chī
xīn
zhě

wèisuǒ
yuán
jìng
shì
chī
chán
suǒ
chán


chī
xīn
zhě
wèi

yuǎn


shì
chī
chán


shì
liù
xīn
dāng
zhī
jiē
shì
xíng
shí
suǒ

sān
fán
nǎo
pǐnsān
pǐn
duì
zhì
chà
bié

lüè
xīn
zhě

wèi
yóu
zhèng
xíng


suǒ
yuánxīn

sǎn
xīn
zhě

wèi

wài

miào

suí
shùn
liú
sǎn

xià
xīn
zhě

wèi
hūn
chén
shuì
mián

xíng


xīn
zhě

wèi

jìng
miào
suǒ
yuán
míng
liǎo
xiǎn
xiàn

diào
xīn
zhě

wèidiào
chán
suǒ
diào


diào
xīn
zhě

wèi


shí


lüè
shí

píng
děng
shè


jìng
xīn
zhě

wèi
cóng
zhū
gài


jiě
tuōjìng
xīn
zhě

wèi
cóng
zhū
gài
wèi

jiě
tuō
yán

dìng
xīn
zhě

wèi
cóng
zhū
gài

jiě
tuōnéng
zhèng

gēn
běn
jìngdìng
xīn
zhě

wèi
wèi
néng


shàn
xiū
xīn
zhě

wèi


dìng
cháng
shí
chuànsuí
suǒjiān
nán


gěngnéng
zhèngshàn
xiū
xīn
zhěxiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng

shàn
jiě
tuō
xīn
zhě

wèi
cóng

qiē
jīu
jìng
jiě
tuō


shàn
jiě
tuō
xīn
zhě

wèi

cóng

qiē

jīu
jìng
jiě
tuō


shì
shí

zhǒng
xīn
dāng
zhī
jiē
shì
zhù
shí
suǒjìng
gài

zhù
shí
suǒ

yǒu

zhǒng
xīn

wèi
cóng
lüè
xīn
sǎn
xīn
nǎi
zhì

jìng


jìng
xīn


jìng
fán
nǎo

zhù
shí
suǒ

yǒu
liù
zhǒng
xīn

wèi
dìng
xīn

dìng
xīn
nǎi
zhì
shàn
jiě
tuō

shàn
jiě
tuō
xīn

yòu


yǒu
gài
néng

liǎo
zhī

yǒu
zhū
gài
gài
néng

liǎo
zhī


zhū
gàizhū
gài
wèi
shēng
ér
shēng

néng
liǎo
zhīzhū
gài
shēng

sǎn
miè

néng
liǎo
zhī


yǎn
yǒu
jié
nǎi
zhì


yǒu
jié

néng

liǎo
zhī

yǒu
yǎn
jié
nǎi
zhì

yǒu

jié


yǎn

jié
nǎi
zhìjié

néng

liǎo
zhī

yǎn

jié
nǎi
zhìjiéyǎn
jié
nǎi
zhì

jié
wèi
shēng
ér
shēng

néng
liǎo
zhīzhū
jié
shēng

sǎn
miè

néng
liǎo
zhīyǒu
niàn
děng
jué
zhī
néng

liǎo
zhī

yǒu
niàn
děng
jué
zhī
niàn
děng
jué
zhī
néng

liǎo
zhī


niàn
děng
jué
zhī


niàn
děng
jué
zhī
wèi
shēng
ér
shēng

néng
liǎo
zhī


shēng

zhù

wàng
xiū
mǎn
bèi

xiū

zēng
cháng
guǎng
广néng
liǎo
zhī


niàn
děng
jué
zhī


shì


jīng
jìn

ān
dìng
shè
děng
jué
zhī
dāng
zhī

ěr

ruò
néng

shì

shí
biàn
zhī
zhū

rǎn


xìng
yīn
yuán
guò
huàn
duì
zhì

shì
wéi

niàn
zhùshuō

shēn
zhù
xún
shēn
guān
niàn

niàn
zhù


shì

shòu

xīn


suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr

yúnshēn
děng
zhù
xún
shēn
děng
guān

yún


wài
shēn
děng
zhù
xún
shēn
děng
guān

yúnwài
shēn
děng
zhù
xún
shēn
děng
guān

wèi
ruò
yuán


yǒu
qíng
shù
shēn

wéi
jìng
zhù
xún
shēn
guān

shì
míng


shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán
wài
fēi
yǒu
qíng
shù

wéi
jìng
zhù
xún
shēn
guān

shì
míng

wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán
wài

yǒu
qíng
shù
shēn

wéi
jìng
zhù
xún
shēn
guān

shì
míng


wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuányǒu
qíng
shù
shēn

suǒ
shēng
shòu
xīn

wéi
jìng
zhù
xún
sān
guān

shì
míng


shòu
xīn

zhù
xún
shòu
xīn

guān

ruò
yuán

wài
fēi
yǒu
qíng
shù

suǒ
shēng
shòu
xīn

wéi
jìng
zhù
xún
sān
guān

shì
míng

wài
shòu
xīn

zhù
xún
shòu
xīn

guān

ruò
yuán

wài

yǒu
qíng
shù
shēn

suǒ
shēng
shòu
xīn

wéi
jìng
zhù
xún
sān
guān

shì
míng


wài
shòu
xīn

zhù
xún
shòu
xīn

guān


yǒu
chà
bié

wèi
ruò
yuán
gēn
suǒ
shè
yǒu
zhí
yǒu
shòu

wéi
jìng

shì
míng


shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán
fēi
gēn
suǒ
shè

zhí

shòu

wéi
jìng

shì
míng

wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán
fēi
gēn
suǒ
shè
yǒu
zhí
yǒu
shòu

wéi
jìng

shì
míng


wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān


shì
ruò
yuán

qián
sān

suǒ
shēng
shòu
xīn

wéi
jìng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

shì
zhù
xún
sān
guān


yǒu
chà
bié

wèi
ruò
yuán


dìng

qīng
ān

xíng

wéi
jìng

shì
míng


shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuándìng


zhòng

xíng

wéi
jìng

shì
míng

wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán

qīng
ān

xíng

zhòng

xíng

wéi
jìng

shì
míng


wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān


shì
ruò
yuán

qián
sān

suǒ
shēng
shòu
xīn


wéi
jìng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

shì
zhù
xún
sān
guān


yǒu
chà
bié

wèi
ruò
yuán

néng
zào

zhǒng

wéi
jìng

shì
míng


shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán
wài
néng
zào

zhǒng

wéi
jìng

shì
míng

wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán

néng
zào

zhǒng

suǒ
shēng
gēn
jìng
suǒ
shè
zào

wéi
jìng

shì
míng


wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān


shì
ruò
yuán

qián
sān

suǒ
shēng
shòu
xīn

wéi
jìng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

shì
zhù
xún
sān
guān


yǒu
chà
bié

wèi
ruò
yuán
yǒu
shí
shēn


wéi
jìng

shì
míng


shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán

shí
shēn
yǒu
qíng
shù
qīng

děng
wèi

wéi
jìng

shì
míng

wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán

shí
shēn


guò

shí
yǒu
shí
xìng

yǒu
shí
shēn


wèi
lái
shí

shí
xìng

xiāng


xìng
píng
děng

xìng
wéi
jìng

shì
míng


wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān


shì
ruò
yuán

qián
sān

suǒ
shēng
shòu
xīn

wéi
jìng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

shì
zhù
xún
sān
guān


yǒu
chà
bié

wèi
ruò
yuán

zhōng
shēn

máo
zhuǎ
chǐ
齿
děng
xiāng
wéi
jìng

shì
míng


shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán

zhōng
shēn

máo
zhuǎ
chǐ
齿
děng
xiāng
wéi
jìng

shì
míng

wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān

ruò
yuán

biǎo
shēn
biàn


biàn

qīng

děng
xiāng


yuán
wài
biǎo
shēn
biàn


biàn

qīng

děng
xiāng
xiāng


xìng
píng
děng

xìng
wéi
jìng

shì
míng


wài
shēn
zhù
xún
shēn
guān


shì
ruò
yuán

qián
sān

suǒ
shēng
shòu
xīn

wéi
jìng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

shì
zhù
xún
sān
guān


shì
děng
lèi
shēn
shòu
xīn

zhū
chà
bié
mén
dāng
zhī
duō
zhǒng

jīn


zhōng
qiě
xiǎn
shǎo
fēn
zhū
mén
chà
bié

yòu
wéi
duì
zhì

diān
dǎo


shì
zūn
jiàn


zhǒng
niàn
zhù

wèi
wéi
duì

zhì


jìng
zhōng

jìng
diān
dǎo

shēn
niàn
zhùshì
zūn

xún
shēn
niàn
zhù
zhōng
xuān
shuō

jìng
xiāng

yīng

dànruò
néng


duō
fēn

weí

biàn
便


jìng
duàn
jìng
diān
dǎo

wéi

duì
zhì

zhū

zhōng


diān
dǎo


shòu
niàn
zhùzhū
shòu
zhù
xún
shòu
guān


shí
liǎo
zhī
zhū
suǒ
yǒu
shòu
jiē

shì


biàn
便

zhū

duàn

diān
dǎo

wéi

duì
zhì


cháng
zhōng

cháng
diān
dǎo


xīn
niàn
zhù


néng
liǎo
zhī
yǒu
tān
xīn
děng
zhǒng
zhǒng
chà
bié

jīng

shà

shùnfēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi
xīn
shēng
miè
xìng

biàn
便


cháng
duàn
cháng
diān
dǎo

wéi

duì
zhìzhōng


diān
dǎoniàn
zhù

yóu

xiān
lái
yǒu
yǒu

jiàn
děng
zhū
fán
nǎo

jiàn
děng
zhū
shàn
zhū
yùn
zhōng
shēng


jiànzhū

zhù
xún

guān


shí
liǎo
zhī
suǒ

zhū
yùn

xiāng
gòng
xiāng

biàn
便duàn

diān
dǎo


yǒu
chà
bié

wèi
zhū
shì
jiān
duō

zhū
yùn
wéi
yǒu
yùn
xìng
wéi
yǒu

xìngshí
zhī
héng

yǒu


zhǐ

shēn

yóu

shēn

shòu
yòngshòu


zhě
yóu

fēi

yǒu
rǎn
yǒu
jìng

wéi

chú
qiǎn

suǒ

shì
shēn
niàn
zhù

wéi

chú
qiǎn

suǒ
lǐng
shòu
shì
shòu
niàn
zhù

wéi

chú
qiǎn

xīn

shí
zhí


zhě

shì
xīn
niàn
zhù

wéi

chú
qiǎn
suǒ
zhí

xīn
néng
rǎn
jìng
shì

niàn
zhù


yǒu
chà
bié

wèi
ruò


zào
zuò
zhū


ruò
wéi


zào
zuò
zhū


ruò
zào

zhě
ruò
yóu


zào
zuò
zhū


wéi
zǒng
xiǎn
shì

shì

qiē


niàn
zhù

dāng
zhī

zhōng

zhǐ

shēn
zào
zuò
zhū


wéi
qiú
shòu

zào
zuò
zhū


xīn
néng
zào

yóu
shàn

shàn

néng
zào
zhūyǒu
chà
bié

wèi
ruò


yǒu
rǎn
yǒu
jìng

ruò
wéirǎn

jìng

ruò
rǎn
jìng
zhě
ruò
yóu


chéng
rǎn
chéng
jìng

zǒng
wéi
xiǎn
shì

shì

qiē


niàn
zhù

dāng
zhī

zhōng

zhǐ

shēn
yǒu
rǎn
yǒu
jìng

wéi
qiú
shòu


rǎn

jìng

xīn
rǎn
jìng
zhě
yóu
zhū


chéng
rǎn
chéng
jìng

wèn
niàn
zhù
ruò


zhù
niàn

ruò
yóu

zhù
niàn
jiē
míng
niàn
zhùzhù
niàn
zhě

wèi
suǒ
yuán
niàn
zhù

yóu

zhù
niàn
zhě

wèi
ruò
huì
ruò
niàn
shè
chí

dìng

shì

xìng
niàn
zhù

suǒ

xiāng
yīng
zhū
xīn
xīn


shì
xiāng

niàn
zhù

yòu
yóu
shēn
shòu
xīn

zēng
shàng
suǒ
shēng
shàn
yǒu
lòu

lòu
dào
jiē
míng
niàn
zhùsān
zhǒng


wén
suǒ
chéng

èr

suǒ
chéng

sān
xiū
suǒ
chéng

wén

suǒ
chéng
wéi
shì
yǒu
lòu

xiū
suǒ
chéng
zhě
tōng
lòu

lòu

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |