当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第27卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第27卷(注音)shī

lùn


èr
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān

èr


chù
zhī
èr

yún

yuán
xìng
yuán

suǒ
yuán

wèi

sān
shì
wéi
xíng
wéi

wéi
shì
wéi
yīn
wéi
guǒ
duò
zhèng
dào


wèi
guān
dài
dào


zuò
yòng
dào


zhèng
chéng
dàoěr
dào


wéi
yǒu
zhū

néng
yǐn
zhūyǒu
zuò
zhě


shòu
zhě

shì
míng
yuán
xìng
yuán

suǒ
yuánsuǒ
yuán
zuò


weí

chī
xíng
zēng
shàngluó
suǒ
yǒu
chī
xíng
jiē

wēizhū
chī
xíng
xīn

qīng
jìng

shì
míng
yuán
xìng
yuán

suǒ
yuán
yún

jiè
chà
bié
suǒ
yuán

wèi
liù
jiè
chà
biéjiè
èr
shuǐ
jiè
sān
huǒ
jiè


fēng
jiè

kōng
jiè
liù
shí
jiè

yún


jiè


jiè
yǒu
èrèr
wàijiè
zhě

wèi

shēn
zhōng

bié
jiān
xìng

jiān
biān
suǒ
shè


suǒ
shè

qīn

zhí
shòu

wài

jiè
zhě

wèi
wài
jiān
xìng

jiān
biān
suǒ
shè


suǒ
shè

fēi
qīn

fēi
zhí
shòu

yòu


jiè

shì
yún


wèi

máo
zhuǎ
chǐ
齿

chén
gòu

ròu

hái

jīn
mài

gān
dǎn
xīn
fèi


shèn

wèi


cháng
xiǎo
cháng

shēng
cáng
shú
cáng


fèn
huì
děng

míng


jiè

yòu
wài

jiè

shì
yún


wèi


kuài

shù
shí
shān
yán


shì
děng
lèi
míng
wài

jiè

yún

shuǐ
jiè

shuǐ
jiè
yǒu
èrèr
wài


shuǐ
jiè
zhě

wèi

shēn
zhōng

bié
shī
湿
xìng

shī
湿
rùn
suǒ
shè
shuǐ
shuǐ
suǒ
shè

qīn

zhí
shòu


shì
yún


wèi
lèi
hàn

tuò

fáng
gāo
zhī
suǐ


tán
nóng
xuè

nǎo

niào
尿
děng

míng

shuǐ
jiè

wài
shuǐ
jiè
zhě

wèi
wài
shī
湿
xìng

shī
湿
rùn
suǒ
shè
shuǐ
shuǐ
suǒ
shè

fēi
qīn

fēi
zhí
shòu


shì
yún


wèi
jǐng
quán
chí
zhǎo
bēi


hǎi


shì
děng
lèi
míng
wài
shuǐ
jiè

yún

huǒ
jiè

huǒ
jiè
yǒu
èrèr
wài


huǒ
jiè
zhě

wèi

shēn
zhōng

bié
wēn
xìng

wēn

suǒ
shè
nuǎn
nuǎn
suǒ
shè

qīn

zhí
shòu


shì
yún


wèi

shēn
zhōng
suǒ
yǒu
wēn
nuǎn

néng
lìng
shēn

děng

biàn


yóu
shì
yīn
yuán
suǒ
shí
suǒ
yǐn
suǒ
dàn
suǒ
cháng

zhèng
xiāo
biàn


zēng
shèng

duò
zhēng

shù


shì
děng
lèi
míng

huǒ
jiè

wài
huǒ
jiè
zhě

wèi
wài
wēn
xìng

wēn

suǒ
shè
nuǎn
nuǎn
suǒ
shè

fēi
qīn

fēi
zhí
shòu


shì
yún


wèi

rén
jiān

zuān
suì
děng
niú
fèn

děng

qiú

huǒ

huǒ

shēng

néng
shāo
niú
fèn

huò
cǎo
huò
xīn
huò
zhēn
huò

huò
shān
huò
zhǔ

huò
cūn
cūn
fēn
huò
chéng
chéng
fēn
huò
guó
guó
fēn

huò

suǒ


shì
děng
lèi
míng
wài
huǒ
jiè

yún

fēng
jiè

fēng
jiè
yǒu
èrèr
wài


fēng
jiè
zhě

wèi

shēn
zhōng

bié
fēng
xìng

fēng
piāo
suǒ
shè
qīng
xìng
dòng
xìng

qīn

zhí
shòu


shì
yún


wèi

shēn
zhōng
yǒu
shàng
xíng
fēng
yǒu
xià
xíng
fēng

yǒu
xié

fēng

yǒu


fēng

yǒu
yāo
jiān
fēng
yǒu
kūn
jiān
fēng

yǒu
xiǎo
dāo
fēng

yǒu

dāo
fēng

yǒu
zhēn

fēng
yǒu


luó
fēng

yǒu

chū

fēng
yǒu
suí
zhī
jié
fēng


shì
děng
lèi
míng

fēng
jiè

wài
fēng
jiè
zhě

wèi
wài
fēng
xìng

fēng
piāo
suǒ
shè
qīng
xìng
dòng
xìng

fēi
qīn

fēi
zhí
shòu


shì
yún


wèi
zài
shēn
wài
yǒu
dōng
lái
fēng
yǒu

西
lái
fēng

yǒu
nán
lái
fēng
yǒu
běi
lái
fēng

yǒu
yǒu
chén
fēng
yǒu

chén
fēng

yǒu
xiá
xiǎo
fēng
yǒu
guǎng
广

fēng

yǒu

shī
湿

fēng
yǒu
fèi
lán

fēng

yǒu
fēng
lún
fēng
yǒu
shí

fēng

zhé
shù
tuí
qiáng
bēng
shān
dàng
hǎi


piāosuǒ

píng

rán
jìng


ruò
zhū
yǒu
qíng

qiú
fēng
zhě

dòng

yáo
shàn

duō
luó
zhǎng


shì
děng
lèi
míng
wài
fēng
jiè

yún

kōng
jiè

wèi
yǎn
ěr

kǒu
yān
hóu
děng
suǒ
yǒu
kǒng
xué

yóu

tūn
yāntūn
yān

tūn
yān


yóu

kǒng
xué
biàn
便
xià
lòu
xiè


shì
děng
lèi
shuō
míng
kōng
jiè

yún

shí
jiè

wèi
yǎn
ěr

shé
shēn

shí

yòu
xīn

shí
sān
zhǒng
chà
bié
shì
míng
shí
jiè

ruò
zhū
màn
xíngluó


jiè
chà
bié
zuò


weí

biàn
便

shēn
zhōngxiǎng


jìng
xiǎnggāo

jiāo
màn
wēizhū
màn
xíng
xīn

qīng
jìng

shì
míng
màn
xíngluó

yóu
jiè
chà
bié
jìng
xíng
suǒ
yuán

yún

āniàn
suǒ
yuán

wèi
yuán


chū

niàn

shì
míng
āniàn


niàn
suǒ
yuán

chū

děng

míng
āniàn
suǒ
yuán

dāng
zhī

zhōng


yǒu
èr


děng
wéi
èr


zhě


èr
zhě
zhōng
jiānchū


èr


děng
wéi
èr


zhě
chū


èr
zhě
zhōng
jiān
chū
zhě

wèi
chū


jiān

mén
fēng
zhuǎn
nǎi
zhì

chù

zhōng
jiān


zhě

wèi


miè

nǎi
zhì
chū

wèi
shēngzhōng
jiān
zài
tíng

chù

zàn
shí
xiāng

wēi

fēng


shì
míng
zhōng
jiān


zhōng
jiānchū

zhōng
jiān
chū

dāng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié
zhě

wèijiān
wài
mén
fēng
zhuǎn

shǐ
cóng

chù
nǎi
zhì
miàn
mén

huò
zhì

duān
huò

chū
wàichū

yǒu
èr
yīn
yuán


děng
wéi
èr


qiān
yǐn


èr

chù
kǒng
xué

huò
shàng
shēn
fēn
suǒ
yǒu
kǒng
xuéchū

yǒu
èr
suǒděng
wéi
èr


shēn
èr
xīn

suǒ

zhě


yào

shēn
xīn

chū

zhuǎn


suǒ
yīng

ruò
wéi

shēn
ér

zhuǎn
zhěxiǎng
dìng

miè
jìn
dìng

shēng

xiǎng
tiān
zhū
yǒu
qíng
lèi


yīng
zhuǎn

ruò
wéi

xīn
ér

zhuǎn
zhě
dìng
shēng


jièyīng
zhuǎn

ruò
wéi

shēn
xīn
ér
zhuǎn
fēi


suǒ
yīng
zhě
jìng

ruò
shēng


zhū
yǒu
qíng
lèi


jié
luó
lán
è

tán

shī
děng
wèi
zhū
yǒu
qíng
lèiyīng
zhuǎn

rán


zhuǎn

shì

dāng
zhī
yào

shēn
xīn


chū

zhuǎn


suǒ
yīngchū

yǒu
èr
zhǒng
xíng


děng
wéi
èr


zhě


xiàng
xià
ér
xíng

èr
zhě
chū

xiàng
shàng
ér
xíngchū

yǒu
èr
zhǒngděng
wéi
èrkǒng
xué

èr

kǒng
xué

yún


kǒng
xué

wèi
cóng

chù
kǒng
xué
nǎi
zhì
miàn
mén

mén


cóng
miàn
mén

mén
nǎi
zhì

chù
kǒng
xué

yún


kǒng
xué

wèi

shēn
zhōng

qiē
máo
kǒngchū

yǒu


míng


děng
wéimíng
fēng

èr
míng
ā
sān
míng


chūmíng
shēn
xíng

fēng
míng

zhǒng
shì
fēng
gòng
míng


zhī
sān
zhǒng
shì

gòng
míng

xiū

chū

zhě
yǒu
èr
guò
huàn


děng
wéi
èr


tài
huǎn
fāng
biàn
便

èr
tài

fāng
biàn
便

yóu
tài
huǎn
fāng
biàn
便

shēng

xiè
dài

huò
wéi
hūn
chén
shuì
mián
chán
rǎo

xīn

huò
lìng

xīn

wài
sǎn
luàn

yóu
tài

fāng
biàn
便


huò
lìng

shēn
shēng

píng
děng

huò
lìng

xīn
shēng

píng
děng

yún

lìng
shēn
shēng

píng
děng

wèi
qiáng
yòng

chí

chū


yóu

chū

bèi
zhí
chí


biàn
便
lìng
shēn
zhōng

píng
fēng
zhuǎn

yóu

zuì
chū

zhū
zhī
jié
jiē
shēng
zhàn
diào

míng
néng
zhàn
diào


zhàn
diào
fēng
ruò
zēng
cháng
shí
néng
shēng

bìng

yóu
shì
yīn
yuán

zhū
zhī
jié
shēng
zhū

bìng

shì
míng
lìng
shēn
shēng

píng
děng

yún

lìng
xīn
shēng

píng
děng

wèi
huò
lìng
xīn
shēng
zhū
sǎn
luàn

huò
wéi

zhòng
yōu
nǎo

qiē

shì
míng
lìng
xīn
shēng

píng
děng

yòu

āniàn

yīng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
xiūděng
wéisuàn
shù
xiū


èr


zhū
yùn
xiū


sān


yuán

xiū

shèng

xiūshí
liù
shēng
xíng
xiū


yún

míng
wéi
suàn
shù
xiū


wèi
lüè
yǒu

zhǒng
suàn
shù
xiūděng
wéizhě


wéi

suàn
shù

èr
zhě

èr
wéi

suàn
shù

sān
zhě
shùn
suàn
shù


zhě

suàn
shù

yúnwéi

suàn
shù

wèi
ruòshí
yóu
yuán


chū

zhù
niàn
shù

wéi


ruò


miè
chū

shēng

chū
xiàng
wài
shí
shù
wéi

èr


shì
zhǎn
zhuǎn
shù
zhì

shí

yóu

suàn
shù
fēi
lüè
fēi
guǎng
广

wéi
zhì
shí

shì
míng


wéi

suàn
shù

yún


èr
wéi

suàn
shù

wèi
ruòér

miè

chū

shēng
ér

chū

ěr
shí
zǒng

shù

wéiyóu

shì
suàn
shù
dào


shù
zhì

shí

shì
míng

èr
wéi

suàn
shùchū

shuō
míng
wéi
èr

zǒng

èr
zhǒng
shù
zhī
wéimíng

èr
wéi

suàn
shù

yún

shùn
suàn
shù

wèi
huò
yóu


wéi

suàn
shù

huò
yóu

èr
wéi

suàn
shù

shùn

zhǎn
zhuǎn
shù
zhì

shí

míng
shùn
suàn
shù

yún


suàn
shù

wèi

yóu
qián
èr
zhǒng
suàn
shùzhǎn
zhuǎn
cóng

shí
shù


jiǔ

liù

sān

èr


shù


míng

suàn
shù

ruò
shí
xíng
zhě

huò


wéi

suàn
shù
wéi


huò

èr
wéi

suàn
shù
wéishùn
suàn
shù


suàn
shù

chuàn
xiū
zhōng
jiān
xīn

sǎn
luàn


sǎn
luàn
xīn
shàn
suàn
shùyīng
wéi
shuō
shēng
jìn
suàn
shù

yún

míng
wéi
shēng
jìn
suàn
shù

wèi
huòwéi

suàn
shù

huò


èr
wéi

suàn
shù


èr
wéi

ér
suàn
shù
zhī

ruòwéi

ér
suàn
shù
zhě
chū

èr

wéi


ruò


èr
wéi

ér
suàn
shù
zhě
chūwéishì
zhǎn
zhuǎn
shù
nǎi
zhì
shí


shì
hòu
hòu
jiàn
zēng
nǎi
zhì

bǎi
wéi

ér
suàn
shù
zhī

yóu


bǎi
wéi

suàn
shù

jiàn

shù
zhī
nǎi
zhì

shí


shì
qín
xiū
shù

niàn
zhě

nǎi
zhì
shí
shí
shù

wéi


jiàn

shù
zhī
nǎi
zhì
mǎn
shí

yóu


shí
wéi

suàn
shùzhōng
jiān
xīn

sǎn
luànmíng
wéi

chuàn
xiū


yòu

qín
xiū
shù

niàn
zhě

ruò

zhōng
jiān

xīn
sǎn
luàn


yīng
tuì
退
huán
cóng
chū
shù

huò
shùn
huò


ruò
shí
suàn
shù

chuàn
xīn

rán
chéng
rén
yùn
dào

ān
zhù


chū

suǒ
yuán


duàn

jiān
xiāng

ér
zhuǎn

xiānyǒu
néng

zhuǎnmièkōng
wèi
yǒu
néng

zhuǎnchū

yǒu
néng

zhuǎn

chū

mièkōng
wèi
yǒu
néng

zhuǎn


shì
zhǎn
zhuǎn
xiāng

liú
zhù


dòng

yáo


sǎn
luàn
xíng

yǒu
ài

zhuǎnmíng
wéi
guò
suàn
shù


yīng

shù

wéichū

suǒ
yuán
lìng
xīn
ān
zhùchū

yīng
zhèng
suí
xíng

yīng
shěn
liǎo
chū


èr
zhōng
jiān
ruò
zhuǎn
ruò
huán
fēn
wèi
chà
bié

jiē
shàn
jué
liǎo


shì
míng
wéi
suàn
shù
xiū


yòu
dùn
gēn
zhě
yīng
wéi
xuān
shuō

shì

niàn
suàn
shù
xiūyóusǎn
luàn
chù

lìng
xīn
ān
zhù
lìng
xīn
ài

ruò

suàn
shù

chū

niàn


xīn
yīng
wéi
hūn
chén
shuì
mián
zhī
suǒ
chán
rǎo

huò
yīng

xīn

wài
chí
sǎn

yóu
zhèng
qín
xiū
shù

niàn


jiē

yǒu

ruò
yǒu

gēn
jué
huì
cōng
jùn


hǎo
chéng

suàn
shù
jiā
xíng

ruò
wéi
xuān
shuō
suàn
shù
jiā
xíng


néngdǎo
liǎo

rán

àichū

yuán

ān
zhù
niàn


ruò
shì
chù
zhuǎn
ruò
nǎi
zhì
zhuǎn

ruò

suǒ
zhuǎn
ruò
shí
ér
zhuǎn
qiē
yóu
ān
zhù
niàn

néng
zhèng
suí
xíng

néng
zhèng
liǎo


shì
jiā
xíng
yǒu

shì
xiāngjiā
xíng
ruò
xiū
ruò

ruò
duō
xiū


wéi
yīn
yuán


shēn
qīng
ān

xīn
qīng
ān

zhèng

jìng
xìngsuǒ
yuán
ài

shì


suàn
shù

niàn

shàn
xiū

suǒ

néng

èr
shì

zuò


weí


zhū
yùn

yún
wèichūsuǒ

shēn

zuò


weíyùn

chū

néng

niàn
xiāng
yīng
lǐng


zuò


weí


shòu
yùn
niàn
xiāng
yīng
děng
liǎo

zuò


weí


xiǎng
yùn
niàn
ruò
niàn
xiāng
yīng


huì
děng

zuò


weí


xíng
yùn

ruò


niàn
xiāng
yīng
zhū
xīn

shí

zuò


weí


shí
yùn


shì
xíng
zhě


zhū
yùn
zhōng
nǎi
zhì
duō
zhù
míng
shì
míng


zhū
yùn
xiū


ruò
shí

dǎo
néng
jiàn
néng
zhī

wéi
yǒu
zhū
yùn
wéi
yǒu
zhū
xíng

wéi
shì
wéi
ěr
shí
néng

zhū
xíng


yuán


yún
wèi
guān
xíng
zhě


shì
xún
qiú


chū

yuán


xún
qiú


shí

chū


shēn
yuán
shēn

xīn
yuán
xīn


gēng
xún
qiú

shēn

xīnyuán


xún
qiú


shí
shēn

xīn

yuán
mìng
gēn


gēng
xún
qiú

shì
mìng
gēnyuán


xún
qiú


shí
shì
mìng
gēn

yuán
xiān
xíng


gēng
xún
qiú

shì
xiān
xíngyuán


xún
qiú


shí
shì
xiān
xíng

yuán

míng


shì
liǎo
zhī

míng

yuán
xiān
xíng

xiān
xíng

yuán
mìng
gēn

mìng
gēn

yuán
shēn
xīn

shēn
xīn

yuán


chū


yòu
néng
liǎo
zhī

míng
miè

xíng
miè

xíng
miè

mìng
gēn
miè

mìng
gēn
miè

shēn
xīn
miè

shēn
xīn
miè


chū

miè


shì
míng
wéi


yuán
yuán
duō
zhù
míng
shàn

xiū

shì
míng


yuán

xiūshì


yuánshàn
xiū

zhū
xíng

shí
liǎo
zhī
cóng
zhòng
yuán
shēng
cháng

wèi


zhū
xíng
shì

cháng

běn

ér
yǒu

yǒu

sǎn
miè

ruò
shì
běn

ér
yǒu

yǒu

sǎn
miè


shì
shēng

lǎo

bìng
ruò
shì
shēng

lǎo

bìng

shìruò
shìshì

zài
yuǎn

zǎi
zhǔ


shì
míng
wéi
yóu

cháng

kōng


xíng


yòu


shì
néng
zhèngzhū
suǒ
yǒu
xíng
zhòng
yuán
shēngxìng
shì


bìng

yōng


qiē
jiē

tān
ài
wéi
yuán

yòu
zhèng
néng
shēng
zhòng

tān
ài

ruò


duàn

shì

jìng

jìng
wēi
miào


ruòshì
liǎo
zhī

shì
guān
jiàn

shì
duō
zhù

dāng

tān
ài
néng


duàn


shì
míng
néng
miè

dào


néng
duō
zhùzhū

zhōng
zhèng

xiàn
guān

shì
míng


shèng

xiūshì

shèng

zhōng
shàn
xiū
jiàn
dào
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo
jiē

yǒng
duàn

wéi

xiū
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo

wéi
duànjìn
xiū

shí
liù
shēng
xíng

yún

míng
wéi
shí
liù
shēng
xíng

wèi

niànjīn
néng
xué
niàn

niàn
chū


jīn
néng
xué
niàn

chū


ruò
cháng
ruò
duǎn


jué
liǎo
biàn
shēnjīn
néng
xué
jué
liǎo
biàn
shēn
jué
liǎo
biàn
shēn
chū


jīn
néng
xué
jué
liǎo
biàn
shēn
chū
chú
shēn
xíngjīn
néng
xué

chú
shēn
xíng

chú
shēn
xíng
chū


jīn
néng
xué

chú
shēn
xíng
chūjué
liǎo
jīn
néng
xué
jué
liǎo

jué
liǎo

chū


jīn
néng
xué
jué
liǎo

chūjué
liǎo
jīn
néng
xué
jué
liǎo

jué
liǎo

chū


jīn
néng
xué
jué
liǎo

chūjué
liǎo
xīn
xíngjīn
néng
xué
jué
liǎo
xīn
xíng
jué
liǎo
xīn
xíng
chū


jīn
néng
xué
jué
liǎo
xīn
xíng
chū
chú
xīn
xíngjīn
néng
xué

chú
xīn
xíng

chú
xīn
xíng
chū


jīn
néng
xué

chú
xīn
xíng
chūjué
liǎo
xīnjīn
néng
xué
jué
liǎo
xīn
jué
liǎo
xīn
chū


jīn
néng
xué
jué
liǎo
xīn
chū
yuè
xīnjīn
néng
xué

yuè
xīn
yuè
xīn
chū


jīn
néng
xué

yuè
xīn
chūzhì
chí
xīnjīn
néng
xué
zhì
chí
xīn
zhì
chí
xīn
chū


jīn
néng
xué
zhì
chí
xīn
chūjiě
tuō
xīnjīn
néng
xué
jiě
tuō
xīn
jiě
tuō
xīn
chū


jīn
néng
xué
jiě
tuō
xīn
chūcháng
suí
guānjīn
néng
xué

cháng
suí
guān

cháng
suí
guān
chū


jīn
néng
xué

cháng
suí
guān
chūduàn
suí
guānjīn
néng
xué
duàn
suí
guān
duàn
suí
guān
chū


jīn
néng
xué
duàn
suí
guān
chū

suí
guānjīn
néng
xué


suí
guān


suí
guān
chū


jīn
néng
xué


suí
guān
chūmiè
suí
guānjīn
néng
xué
miè
suí
guān
miè
suí
guān
chū


jīn
néng
xué
miè
suí
guān
chū


wèn

shì
shí
liù
chà
bié
yúnyǒu
xué
jiàn
niàn
zhù
děngchū

suǒ
yuán

zuò


gēng
jìn
xiū

wéi
duàn

jié

shì

niàn
yán


niànjīn
néng
xué
niàn

niàn
chū


jīn
néng
xué
niàn

chū


ruò
yuán


chū

jìng
shí
biàn
便
zuò
niàn
yán


jīn
néng
xué
niàn
cháng


niàn
cháng
chū


ruò
yuán
zhōng
jiān


zhōng
jiān
chū

jìng
shí
biàn
便
zuò
niàn
yán


jīn
néng
xué
niàn
duǎn


niàn
duǎn
chū

chū

cháng
zhuǎn

zhōng
jiān


zhōng
jiān
chū

duǎn
zhuǎnshì
liǎo
zhī


shì
míng
wéi
ruò
cháng
ruò
duǎn

ruò
yuán
shēn
zhōng
wēi

kǒng
xué


chū

zhōu
biàn
suí

zhū
máo
kǒng
zhōng

yuán

wéi
jìng

shēng
jiě
shí
biàn
便
zuò
niàn
yánjué
liǎo
biàn
shēn


chūjīn
néng
xué
jué
liǎo
biàn
shēn


chū


ruò

shì
shí
huò


zhōng
jiānmiè

chū

zhōng
jiān
chū

wèi
shēng

yuán


chū

kōng

wèichū

yuǎn

wèi
wéi
jìng

huò
chū

zhōng
jiān
chū


mièzhōng
jiān


wèi
shēng

yuán
chūkōng

wèi

chūyuǎn

wèi
wéi
jìng
shí
biàn
便
zuò
niàn
yánchú
shēn
xíng
jīn
néng
xué

chú
shēn
xíng

chú
shēn
xíng
chūjīn
néng
xué

chú
shēn
xíng
chū


yòuruò
xiū
ruò

ruò
duō
xiū

wéi
yīn
yuán


xiān
wèi
chuàn


chū

shí

suǒ
yǒu
gāng
qiáng

chù
suí
zhuǎn

jīn

chuàn


chū


jiē


chú

yǒu

róu
ruǎn

chù
suí
zhuǎn

biàn
便
zuò
niàn
yánchú
shēn
xíng
jīn
néng
xué

chú
shēn
xíng

chú
shēn
xíng
chūjīn
néng
xué

chú
shēn
xíng
chū


yòu


shì
āniàn
qín
xiū
xíng
zhě

ruò

chū
jìng

huò


èr
jìng

shí

biàn
便
zuò
niàn
yán


jué
liǎochūjīn
néng
xué
jué
liǎochū


ruò
sān
jìng

shí

biàn
便
zuò
niàn
yán


jué
liǎochūjīn
néng
xué
jué
liǎochūsān
jìng


shàng


āniàn


yǒu
gēng
xiū
jiā
xíng
dào


shì

nǎi
zhì

sān
jìng

xuān
shuō

niàn

jiā
xíng
suǒ
shè

yòu


shì
jué
liǎo

zhě
jué
liǎo

zhě

huò
yǒu
zàn
shí
shēng

wàng
niàn

huò
wèi
yǒu


suǒ

huò


màn

huò
wèi

dāng
yǒu
huò
wèi

dāng


huò
wèi

dāng
yǒu

huò
wèi

dānghuò
wèi

dāng
yǒu
xiǎng
huò
wèi

dāng

xiǎng

huò
wèi

dāng
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng

shēng


shì

chī

xiǎng


xíng
zhǒng
zhǒng
dòng
màn


lùn
zào
zuò
tān
ài
cái
shēngbiàn
便
nénghuì
tōng


shēn
rǎn
zhuó

fāng
biàn
便
duàn
miè
chú
qiǎn
biàn


yóu
shì
jiā
xíng
biàn
便
zuò
niàn
yán


jué
liǎo
xīn
xíng


chūjīn
néng
xué
jué
liǎo
xīn
xíng


chū
chú
xīn
xíng


chūjīn
néng
xué

chú
xīn
xíng


chū


yòu
ruò

gēn
běnèr

sān
jìngdìng


chū
jìng

jìn
fēn
wèi
zhì

dìngguān
chá
suǒ
shēng

xīn

wèi

shí
zhī

shí
jué
liǎo

huò
yǒu
tān
xīn
huò

tān
xīn

huò
yǒu
tián
xīn
huò

tián
xīn

huò
yǒu
chī
xīn
huò

chī
xīn

lüè
xīn
sǎn
xīn
xià
xīn

xīn

yǒu
diào
dòng
xīn

diào
dòng
xīn

yǒu

jìng
xīn


jìng
xīn

yǒu
děng
yǐn
xīn

děng
yǐn
xīn

shàn
xiū

xīn

shàn
xiū

xīn

shàn
jiě
tuō
xīn

shàn
jiě
tuō
xīnshì
xīn
jiē

shí
zhī

shí
jué
liǎo

shì

niàn
yán


jué
liǎo
xīn


chūjīn
néng
xué
jué
liǎo
xīn


chūruò
yǒu
shí
jiàn
wéi
hūn
chén
shuì
mián
gài

zhàng

xīn

yóuzhù

zhǐ


ěr
shí

wài
suí
yuán

zhǒng
jìng
miào
jìng
jiè

shì
xiàn
jiào
dǎo
zàn

qìng
xīn

shì

niàn
yányuè
xīn


chūjīn
néng
xué

yuè
xīn


chūruò
yǒu
shí
jiàn
wéi
diào

è
zuò
gài

zhàng

xīn

yóu


wài
zhù
xiāoěr
shí


ān
zhù

jìng
zhì
chí

xīn

shì

niàn
yán


zhì
chí
xīn


chūjīn
néng
xué
zhì
chí
xīn


chū


ruò
shí

xīn
shàn
xiū
shàn


shàn
duō
xiū

wéi
yīn
yuán


lìng
xiàn
xíng
gài
jiē

yuǎnzhū
gài
zhōng
xīn

qīng
jìng

shì

niàn
yán


jiě
tuō
xīn


chūjīn
néng
xué
jiě
tuō
xīn


chū
zhū
gài
zhàng
xiū
dào
zhě
xīn

jiě
tuō


yǒu
suí
mián

yīng
dāng
duàn

wéi
duàndào
xiàn
qián

wèi

zhū
xíng

cháng

xìng


shàn
jīng
kěn


guān
chá

shì

niàn
yáncháng
suí
guān


chūjīn
néng
xué

cháng
suí
guān


chū


yòu

xiān
shí
huò

xià
sān
jìng


huò

wèi
zhì

dìngshē


xiū


xíng

jīn


cháng
suí
guān

shè

xiū


xíng


shì

shē
shè

xūn
xiū
xīnzhū
jiè
zhōng
cóng

suí
mián
ér
qiú
jiě
tuō

yún

zhū
jiè

suǒ
wèi
sān
jiè


zhě
duàn
jiè

èr
zhě


jiè

sān
zhě
miè
jiè

jiàn
dào
suǒ
duàn

qiē
xíng
duàn
míng
wéi
duàn
jiè

xiū
dào
suǒ
duàn

qiē
xíng
duàn
míng


jiè


qiē

miè
míng
wéi
miè
jiè


weí

shì
sān
jiè

jìng

ān
yǐn

huàn
xiū
shē
shèyóu
xiū

duō
xiūcóng

xiū
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo
xīn

jiě
tuō

shì

niàn
yán


duàn
suí
guān


suí
guān
miè
suí
guān


chūjīn
néng
xué
duàn
suí
guān


suí
guān
miè
suí
guān


chūshì


jiàn
xiū
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo
jiē
yǒng
duàn


chéng
ā
luó
hàn

zhū
lòu
yǒng
jìn


hòu
gēng

suǒ
yīng
zuò
shì


suǒ
juéjīu
jìng

shì
míng
shí
liù
shēng
xíng

xiū


shì
míng
wéi

zhǒng
xiū

āniàn

duō
xún

xíngluó

yīng

shì
zhōng
zhèng
qín
xiū
xué
ài

chéng


ruò

suǒ
yuán
yǒuyǒu
sǎn
luàn
zhě
bié
yīng
dāng
qīn
jìn

shì
guān
xíng

ruò


zhōng
qín
xiū

zhě

xún

sǎn
dòng
jiē

suǒ
yǒu

xīn

suǒ
yuán


ān
zhù
shēn
shēng
ài


shì
míng


duō
xún

xíngluó
jìng
xíng
suǒ
yuán


shì
zǒng
míng
jìng
xíng
suǒ
yuán

yún

míng
wéi
shàn
qiǎo
suǒ
yuán

wèi

suǒ
yuán
lüè
yǒu

zhǒng


yùn
shàn
qiǎo

èr
jiè
shàn
qiǎo

sān
chù
shàn
qiǎo


yuán

shàn
qiǎo


chù
fēi
chù
shàn
qiǎo

yùn
shàn
qiǎo
zhě

yún

yùn

yún

yùn
shàn
qiǎo

wèi
yùn
yǒu
yùn

shòu
yùn

xiǎng
yùn

xíng
yùn

shí
yùn

yún


yùn

wèi
zhū
suǒ
yǒuqiē
jiē
shì


zhǒngzhǒng
suǒ
zàoruò
guò

ruò
wèi
lái
ruò
xiàn
zài

ruò

ruò
wài
ruò

ruò


ruò
liè
ruò
shēng
ruò
yuǎn
ruò
jìn

zǒng
míng

yùn

yún

shòu
yùn

wèi
huò
shùn

chù
wéi
yuán
zhū
shòu

huò
shùn

chù
wéi
yuán
zhū
shòu

huò
shùn
chù
wéi
yuán
zhū
shòu


yǒu
liù
shòu
shēn


yǎn
chù
suǒ
shēng
shòu

ěr

shé
shēn

chù
suǒ
shēng
shòu

zǒng
míng
shòu
yùn

yún

xiǎng
yùn

wèi
yǒu
xiāng
xiǎng

xiāng
xiǎng

xiá
xiǎo
xiǎng
guǎng
广

xiǎng


liàng
xiǎng

zhū
suǒ
yǒu

suǒ
yǒu
chù
xiǎng


yǒu
liù
xiǎng
shēn


yǎn
chù
suǒ
shēng
xiǎng

ěr

shé
shēn

chù
suǒ
shēng
xiǎng

zǒng
míng
xiǎng
yùn

yún

xíng
yùn

wèi
liù

shēn


yǎn
chù
suǒ
shēng


ěr

shé
shēn

chù
suǒ
shēngyǒu
suǒ

chú
shòu

xiǎng

zhū
xīn

děng
zǒng
míng
xíng
yùn

yún

shí
yùn

wèi
xīn

shí


yǒu
liù
shí
shēn


yǎn
shí
ěr

shé
shēn

shí

zǒng
míng
shí
yùn

qián
shòu
xiǎng
xíng
yùn


shí
yùn

jiē
yǒu
guò

wèi
lái
xiàn
zài

wài
děng
chà
bié


qián
guǎng
广
shuō

shì
míng
wéi
yùn

yún

yùn
shàn
qiǎo

wèi
shàn
liǎo
zhī

suǒ
shuō
yùn
zhǒng
zhǒng
chà
bié
xìng
fēi

zhòng
duō
xìng

chú


wài
gēng

suǒ


suǒ
fēn
bié

shì
míng
lüè
shuō
yùn
shàn
qiǎo


yún

míng
yùn
zhǒng
zhǒng
chà
bié
xìng

wèi

yùn


shòu
yùn


nǎi
zhì
shí
yùn


shì
míng
zhǒng
zhǒng
chà
bié
xìng

yún

míng
yùn
fēi

zhòng
duō
xìng

wèi

yùn
fēi

zhòng
duō
pǐn
lèi


zhǒng
suǒ
zào
chà
biélái
jīn
děng
pǐn
lèi
chà
bié


shì
míng

yùn
fēi

zhòng
duō
xìng


shì

yùn
suí

suǒ
yīng
jiē
dāng
liǎo
zhī

yún

chú


wài
gēng

suǒ


suǒ
fēn
bié

wèi
wéi
yùn


wéi
shìfēi

yùn
wài
yǒuyǒu
cháng
héng
zhù


biàn


shì


zhěshǎo

shì

suǒ
yǒu


chú

wài
gēng

suǒ


suǒ
fēn
bié

yún

jiè

yún

jiè
shàn
qiǎo

wèi
jiè
yǒu
shíyǎn
jiè

jiè
yǎn
shí
jiè

ěr
jiè
shēng
jiè
ěr
shí
jiè


jiè
xiāng
jiè

shí
jiè

shé
jiè
wèi
jiè
shé
shí
jiè

shēn
jiè
chù
jiè
shēn
shí
jiè


jiè

jiè

shí
jiè

shì
míng
wéi
jiè

ruòshí

zhǒng


cóng
bié
bié
jiè
bié
bié
zhǒng

bié
bié
zhǒng
xìng

shēng

chū
xiàn


shí
liǎo
zhī
rěn

shěn
chá

míng
jiè
shàn
qiǎo


shí
liǎo
zhī
shí

zhǒng

cóng
bié
bié
jiè
bié
bié
ér
zhuǎnyīn
yuán
ér

shàn
qiǎo

shì

shuō

míng
jiè
shàn
qiǎo

yún

chù

yún

chù
shàn
qiǎo

wèi
chù
yǒu
shí
èr


yǎn
chù

chù

ěr
chù
shēng
chù


chù
xiāng
chù

shé
chù
wèi
chù

shēn
chù
chù
chù


chù

chù

shì
míng
wéi
chù

chù
shàn
qiǎo
zhě

wèi
yǎn
wéi
zēng
shàng
yuán


wéi
suǒ
yuán
yuán
děng

jiān
miè


wéi
děng

jiān
yuán

shēng

yǎn
shí

xiāng
yīng


ěr
wéi
zēng
shàng
yuán

shēng
wéi
suǒ
yuán
yuán
děng

jiān
miè


wéi
děng

jiān
yuán

shēng

ěr
shí

xiāng
yīngshì
nǎi
zhì

wéi
děng

jiān
yuán


shēng
zuò

wéi
zēng
shàng
yuán


wéi
suǒ
yuán
yuán

shēng


shí

xiāng
yīngshì
liù
shí
shēn

xiāng
yīng


jiē
yóu
sān
yuán
ér

liú
zhuǎn

wèi
zēng
shàng
yuán

suǒ
yuán
yuán

děng

jiān
yuán

ruò


shì
zhū

wài
chù

yuán

shàn
qiǎo
míng
chù
shàn
qiǎo

yún

yuán


yún

yuán

shàn
qiǎo

wèi

míng
yuán
xíng

xíng
yuán
shí

shí
yuán
míng


míng

yuán
liù
chù

liù
chù
yuán
chù

chù
yuán
shòu

shòu
yuán
ài

ài
yuányuán
yǒu

yǒu
yuán
shēng

shēng
yuán
lǎo


nǎi
zhì
zhāo


shì
chún


yùn

shì
míng
yuán


ruò

liǎo
zhī
wéi
yǒu
zhū


rùn
zhū


wéi
yǒu
zhū

děng
rùn
zhū


wéi
yǒu
zhū
xíng
yǐn

zhū
xíng

ér

zhū
xíng
yīn
suǒ
shēng

yuán
suǒ
shēng

běn

ér
yǒu

yǒu

sǎn
miè

shì

cháng

shì

cháng


shì
shēng

lǎo

bìng
chóu
cuì
bēi
tàn
yōu

nǎo


shì
shēng


nǎi
zhì
shì
nǎo
míng
wéi


yóu
shì

zài


léi
liè

yóu
shì
yīn
yuán
dìng

yǒu


ruò


shì
yuán
shēng

zhōng

yóu

shì
děng
zhǒng
zhǒng
xíng
xiāng
shàn
qiǎo

liǎo

huò

cháng
zhì
huò

zhì
huò


zhì

shì
míng
yuán

shàn
qiǎo

yòu
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo

dāng
zhī

shì
yuán

shàn
qiǎo
chà
bié


zhōng
chà
bié
zhě

wèi
yóu
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo


néng
zhèng
liǎo
zhī
fēi

píng
děng
yīn
guǒ
dàoshàn

shàn

yǒu
guǒ

shú

ruò
zhū
shàn

néng
gǎn

ài
guǒ

shú


zhū

shàn

néng
gǎn
fēi
ài
guǒ

shú


ruò
néng

shì

shí
liǎo
zhī

míng
chù
fēi
chù
shàn
qiǎoshàn
qiǎo
lüè

wéi
èrxiāng
shàn
qiǎo

èr
gòng
xiāng
shàn
qiǎo

yóu
yùn
shàn
qiǎo
xiǎn

xiāng
shàn
qiǎo

yóu

shàn
qiǎo
xiǎn
gòng
xiāng
shàn
qiǎo


shì
zǒng
míng
shàn
qiǎo
suǒ
yuán

yún

jìng
huò
suǒ
yuán

wèi
guān
xià


xìng
shàng

jìng
xìngjiè
duì
chū
jìng

nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù
duì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

yún


xìng

wèi

xìng
yǒu
èr
xìng

èr
shù

xìngxìng
zhě

wèi

jiè
wàng
chū
jìng


suī
jiē


yùn

ér

jiè
zhōng
guò
huàn
shēn
zhòng

zhù
zēng
shàng

zuì
wéi

liè
shèn

yàn
è

shì

shuō

wéi


xìng

chū
jìng

zhōngshì


jìng

miào

shì

shuō

wéi

jìng
xìng

shù

xìng
zhě

wèi

jiè

yùn
yǒu
duō
pǐn
lèi

yīng
zhī
yīng
duàn


shì
nǎi
zhì
shí
yùn

ěr

shì

shuō

wéi
shù

xìng


shì
shàng

zhǎn
zhuǎn
xiāng
wàng

ruò


xìng
ruò
shù

xìng

suí

suǒ
yīng
dāng
zhī

ěr


shì

xìng


zhū
shàng

zhǎn
zhuǎn
xiāng
wàng

nǎi
zhìsuǒ
yǒu
chù


qiē
xià


nǎo
zēng
duō
shòu
寿
liàng
jiǎn
shǎo


qiē
shàng


nǎo
jiǎn
shǎo
shòu
寿
liàng
zēng
duō

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
wéi
jìng
wéi
miào

gēng

shàng

shēng
guò
yào
yán
zhī
yǒu
guò
huàn


shì

xìng


ruòzhōng
guò
huàn
zēng
duō


yóu

shì
guò
huàn
zēng
duō
xìng


míng
wéi

xìng

ruòzhōng
guò
huàn
jiǎn
shǎo


yóu

shì
guò
huàn
jiǎn
shǎo
xìng


míng
wéi
jìng
xìng


shì
shì
jiān
yóu
shì

dào
jìng
huò
suǒ
yuán


guān
xià

duō
zhū
guò
huàn


bìng

yōng
yóu


jiàn


ān
yǐn
xìng

wéi

xìng

guān

shàngxiāng
wéi

wéi
jìng
xìng

duàn
chú
xià

suǒ
yǒu
fán
nǎo

shǐ
cóng

jiè
nǎi
zhì
shàng


suǒ
yǒu
chù


shì
zàn
duàn
fēi
jīu
jìng
duànhòu
shí
gēng
xiāngchū
shì
jiān
dào
jìng
huò
suǒ
yuán

yǒu

zhǒngshèng


èr

shèng


sān
miè
shèngdào
shèng


yún


shèng


wèi
shēng

lǎo

bìng
yuàn
zēng
huì


ài
biéqiú
lüè
shuō

qiē


yùn


míng

shèng


yún


shèng


wèi
ruò
ài
ruò
hòu
yǒu
ài

ruò

tān

xíng
ài

ruò
ài
děng

míng

shèng


yún

miè
shèng


wèi


ài
děng


duàn
miè

míng
miè
shèng


yún

dào
shèng


wèi

zhī
děng
shèng
dào

míng
dào
shèng


dāng
zhī

zhōng

hēi
pǐn
bái
pǐn
guǒ
yīn
jiànjiàn


shèng


wèi


shì
hēi
pǐn
guǒshì
hēi
pǐn
yīn

miè

shì
bái
pǐn
guǒ

dào

shì
bái
pǐn
yīn

néng

néng
zhèng


yòubìng
chū
yīng
biàn
zhī
bìng
yīn
yuán

yīng
yuǎn


mièbìng

yīng
chù
zhèng

dào


liáng
yào

yīng
xiū


duō
xiū


yòu

nǎi
zhì
dào

dào


shì

shì
shí
fēi


shí

shì

diān
dǎo
fēi
shì
diān
dǎo


míng
wéi


yòu


xiāng

yǒu

kuáng

jiàn
dǎo
jué
zhuǎn

shì

míng


wèn


zhū

wéi
míng
shèngwéi
zhū
shèng
zhě

shì
zhū

tóng
wèi
wéishí
liǎo
zhī

shí
guān
jiàn


qiē
shí
zhī


shí
jiàn

shì

zhū

wéi
míng
shèng


yòuwéi
yóu

ěr
shuō
míng
wéi


yóu
juézhū
shèng
zhě

yóu
èr
zhǒng

yòu
shēng

zhě

wèi

shēng
shí

shēng
zhǒng
zhǒng
shēn
xīn

shòu

fēi
shēngshìwéi

yīn
yuán


míng
wéi


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
qiú
wèi
yóu
suǒ
qiú


yīn
yuán


shēng
zhǒng
zhǒng
shēn
xīn

shòu

fēi
qiú
shì


wéi

yīn
yuán


míng
wéishì
dāng
zhī
lüè
shuō

qiē


yùn


wèi
yóu
shēng
děng

mén
wéi
xiǎn
liǎoyóuyùnxiǎn
liǎo
suǒ

huài

xíng


suǒ

zhě

yùn

shè
sān
shòu


shì
néng


qián
suǒ
shuō


wéi


dāng
zhī

zhōngyǒu
qián
suǒ
wèi
shuō
huài

xíng


wèn


shì
zūnzhǒng


shēng
shuō

huài

xíngmén
shuō

zhōng
ruò
fán
ruò
shèng

qiē
děng
yǒu

jué
huì
zhuǎn

yòu


xìng


yàn
huàn

yòu
cóng
xiān
lái
wèi

huì
zhě

cái
wéi
shuō
shí

biàn
便yòu

zhū

lìng
suǒ
diào


huà
yǒu
qíng

yún

jiàn

sān
zhǒng

xìng

wèi
xiān
suǒ
shuō
shēng


nǎi
zhì
qiú

xiǎn

shòu

suǒ

chù
wéi


xìng


shì
míng
wéi
jiànxìng

zhū
yǒu
shì

suǒ
duì
zhì


wèi
shǎo
shì
lǎo
suǒ
zhì


bìng
shì
bìng
suǒ
zhì

mìng
shì

suǒ
zhì

qīn
ài

huì
shì
yuàn
zēng
huì
suǒ
zhì

fēi
ài
bié

shì
ài
bié

suǒ
zhì

suǒ
qiú
chèn
suì
shì
qiú


suǒ
zhì


yǒu

shòu

suǒ

chù
suǒ

fán
nǎo


yǒu

bìng
děng
shùn

shòu
chù
děngsuǒ
shēng
shòu
suǒ

fán
nǎo


shì
zǒng
shuō
wéi
huài

xìng


zhōng

shòu

suǒ

chù
yóu

cháng

ruò
biàn
ruò


shòu

zēng
shàng
suǒ
shēng
zhòng


ruò
zhū
fán
nǎo


qiē
chù
zhèng
shēng

shí

chán


xīn
lìng
xīn
biàn
huài

shēng
zhòng


míng
huàishì
zūn
yán

biàn
huài
xīn
zhí


shǒu

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yòu

shuō
yán
zhù
tān

chán
lǐng
shòu

tān

chán
yuán
suǒ
shēng
shēn
xīn
yōushì
zhù
tián
huì
hūn
shěn

shuì
mián
diào


è
zuò

chán
lǐng
shòu


chán
yuán
suǒ
shēng
shēn
xīn
yōu


yóu

zhì
jiào


zhì
jiào

zhū
fán
nǎo
zhōng

huài

shuō
fán
nǎo
wéi
huài

xìng


shì
míng
wéi
jiàn

huài

xìng

ruò
xíng

xìng
biàn
xíng

qiē


yùn
zhōng


yào
yán
zhī

chú


xìng

chú
fán
nǎo
shè

biàn
huài

xìng
chú

shòu
shè

suǒ

chù

biàn
huài

xìng
zhū

shòu

xíng

ruò

suǒ
shēng
ruò
shēng

yuán

ruò
shēng
zhù

suǒ
yǒu
zhū
yùn

míng
xíng

xìng

yóu

zhū
yùn

xìng

cháng

shēng
miè
xiāng
yīng
yǒu

qiē


sān
shòu

zhòng
zhī
suǒ
suí
zhú


ān
yǐn
shè


tuō
huài
zài
zhuǎn
yóu
xíng


shuō
míng
wéishì
míng
wéi
jiàn

xíng

xìng

yòu


ài

míng

qiú


míng
xīn


míng


qiú
yóu
sān
mén
zhuǎn

wèi

qiú
hòu
yǒuqiú
jìng
jiè

ruò

qiú
hòu
yǒu
míng
hòu
yǒu
ài


qiú
jìng
jiè

yǒu
èr
zhǒng

wèijìng
jiè

yǒu

zhuó

xíng
ài

ruò

wèi

jìng
jiè

yǒu

qiúxíng
ài

dāng
zhī

zhōngjìng
jiè


zhuó

xíng
ài

míng

tān

xíng
ài


wèi

jìng
jiè

qiúxíng
ài

míng
ài

miè
yǒu
èr
zhǒng


fán
nǎo
miè

èr
suǒ

miè

dào
yǒu
èr
zhǒng


yǒu
xué
dào

èr

xué
dào


shì
dāng
zhī
míng
chū
shì
dào
jìng
huò
suǒ
yuán


shì

shuō

zhǒng
suǒ
yuán


biàn
mǎn
suǒ
yuán

èr
jìng
xíng
suǒ
yuán

sān
shàn
qiǎo
suǒ
yuán


jìng
huò
suǒ
yuán

yún

jiào
shòu

wèi

jiào
shòudǎo
jiào
shòu

èr
jiàn

jiào
shòu

sān
jiào
jiào
shòu


zhèng
jiào
shòu

yún


dǎo
jiào
shòu

wèi

diān
dǎo
xuān
shuōlìng

shòu
chí

sòng
xiū
xué


shí
chū

zhèng
jìn
zhòng

zuò

biānshì
míng
wéi

dǎo
jiào
shòu

yún

jiàn

jiào
shòu

wèi
chèn
shí

xuān
shuōxiān
lìng
shòu
chí

sòng
qiǎn
jìn
hòu
fāng
lìng

xué
shēn
yuǎn
chù

yòu
wéi
lìng

chū

xiàn
guān
xiān
jiào


hòu

miè
dào

yòu
wéi
lìng

jìng

děng
zhì

xiān
jiào
zuì
chū
jìng

děng
zhì

hòu
jiào


jìng

děng
zhì


shì
děng
lèi
yīng
zhī
míng
wéi
jiàn

jiào
shòu

yún

jiào
jiào
shòu

wèi
cóng
zūn
zhòng
ruò

zūn
zhòng

jiě


guǐ
fàn
qīn
jiào

huò
zhū

lái
huòsuǒ

wén
zhèng
jiào
jiào

zēng

jiǎn
jiào
shòu


míng
jiào
jiào
shòu

yún

zhèng
jiào
shòu

wèi
chù
kōng
xián

suǒ

suǒ
chù
suǒ
zhèng
zhū


wéi

lìng


chù
zhèng


fāng
biàn
便
jiào
shòu
míng
zhèng
jiào
shòu


yǒu
zhū
xiāng
yuán
mǎn
jiào
shòu


shì
yún


wèi
yóu
sān
zhǒng
shén
biàn
jiào
shòu

sān
shén
biàn
zhě


shén
jìng
shén
biàn

èr

shuō
shén
biàn

sān
jiào
jiè
shén
biàn

yóu
shén
jìng
shén
biàn

néng
xiàn
zhǒng
zhǒng
shén
tōng
jìng
jiè

lìngshēng

zūn
zhòng

yóushēng
zūn
zhòngzhǔ
ěr
tīngzuò


shēng
gōng
jìng

yóu

shuō
shén
biàn

néng
xún
qiú

xīn
xíng
chà
bié

yóu
jiào
jiè
shén
biàn


gēn

xíng

suǒwéi
shuō
zhèng


suǒ
xiū
xíng
néng
zhèng
jiào
jiè


sān
shén
biàn
néng
shè
zhū
xiāng
yuán
mǎn
jiào
shòu

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |