当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第26卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第26卷(注音)shī

lùn


èr
shí
liù
juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān

èr


chù
zhī

wèn


qián
suǒ

suǒ
kāi
shì
chū


zhōng

yǒu

pǐn
lèiluó

néng
zhèng
chū


yún

jiàn
luó

yún

suǒ
yuán

yún

jiào
shòu

yún

xué

yún

suí
shùn
xué


yúnhuài

yún
yún

zuò


yúnshī
suǒ
zuò

zhǒng


shī

yúnxiū

yún

xiū
guǒ


zhǒngluó

mén


zhǒngluó


zhǒng
jiàn
luó
yīn
yuán

yǒu

zhǒng


zhǒng

shì

yúnkōng

yǒu
guǒ


tuó
nán
yuē

zhūluó
jiàn

suǒ
yuán
jiào

xué
suí
shùn
xué

huài


zuòshī
zuò
xiū
guǒ
mén
shù


yīn

shì

guǒ
shì
jiē
dāng
guǎng
广
shuō
luó
pǐn
lèi
chà
bié
yǒu
èr
shí

zhǒng

yún

èr
shí


wèi
dùn
gēn
zhě


gēn
zhě

tān
zēng
shàng
zhě

tián
zēng
shàng
zhě

chī
zēng
shàng
zhě

màn
zēng
shàng
zhě

xún

zēng
shàng
zhě


píng
děng
zhě


chén
xìng
zhě

xíng
xiàng
zhě

zhù
guǒ
zhě

suí
xìn
xíng
zhě

suí

xíng
zhě

xìn
shēng
jiě
zhě

jiàn
zhì
zhě

shēn
zhèng
zhěfǎn
yǒu
zhě

jiā
jiā
zhě


jiān
zhě

zhōng
bān
niè
pán
zhě

shēng
bān
niè
pán
zhě


xíng
bān
niè
pán
zhě

yǒu
xíng
bān
niè
pán
zhě

shàng
liú
zhě

shí
jiě
tuō
zhě


dòng

zhě

huì
jiě
tuō
zhě


fēn
jiě
tuō
zhě

yún

dùn
gēnluó

wèi
yǒuluó
chéng
jiù
dùn
gēn


suǒ
zhī
shì
chí
dùn
yùn
zhuǎn
wēi
liè
yùn
zhuǎn


qián

shuōèr
zhǒng

yīng
zhī

xiāng


zhě
běn
lái
dùn
gēn
zhǒng
xìng

èr
zhě
wèi
shàn
xiū

zhū
gēn

yún


gēnluó

wèi
yǒuluó
chéng
jiù

gēn


suǒ
zhī
shì

chí
dùn
yùn
zhuǎn

wēi
liè
yùn
zhuǎn


qián

shuōèr
zhǒng

yīng
zhī

xiāng


zhě
běn
lái

gēn
zhǒng
xìng

èr
zhě

shàn
xiū

zhū
gēn

yún

tān
zēng
shàngluó

wèi
yǒuluó

xiān

shēng
zhōng

tān
fán
nǎo


xiūduō
xiū


yóu
shì
yīn
yuán
jīn

shēng
zhōng

suǒ
ài
shì

yǒu
měng

tān
yǒu
cháng
shí
tān

shì
míng
tān
zēng
shàngluó

yún

tián
zēng
shàngluó

wèi
yǒuluó

xiān

shēng
zhōng

tián
fán
nǎo


xiūduō
xiū


yóu
shì
yīn
yuán
jīn

shēng
zhōng

suǒ
zēng
shì

yǒu
měng

tián
yǒu
cháng
shí
tián

shì
míng
tián
zēng
shàngluó

yún

chī
zēng
shàngluó

wèi
yǒuluó

xiān

shēng
zhōng

chī
fán
nǎo


xiūduō
xiū


yóu
shì
yīn
yuán
jīn

shēng
zhōng

suǒ

shì

yǒu
měng

chī
yǒu
cháng
shí
chī

shì
míng
chī
zēng
shàngluó

yún

màn
zēng
shàngluó

wèi
yǒuluó

xiān

shēng
zhōng

màn
fán
nǎo


xiūduō
xiū


yóu
shì
yīn
yuán
jīn

shēng
zhōng

suǒ
màn
shì

yǒu
měng

màn
yǒu
cháng
shí
màn

shì
míng
màn
zēng
shàngluó

yún

xún

zēng
shàngluó

wèi
yǒuluó

xiān

shēng
zhōng


xúnxiūduō
xiū


yóu
shì
yīn
yuán
jīn

shēng
zhōng

suǒ
xún

shì

yǒu
měng

xún

yǒu
cháng
shí
xún


shì
míng
xún

zēng
shàngluó

yún


píng
děngluó

wèi
yǒuluó

xiān

shēng
zhōng
suī

tān
tián
chī
màn
xúnxiūduō
xiū


érwèi
jiàn
guò
huàn

wèi
néng
yàn
huài
wèi
shàn
tuī
qiú

yóu
shì
yīn
yuán

suǒ
ài
suǒ
zēng
suǒ

suǒ
màn
suǒ
xún

shì


měng

tān

cháng
shí
tān

rán


shì
tān

xiàn
xíng


tān
tián
chī
màn
xún


ěr

shì
míng

píng
děngluó

yún


chén
xìngluó

wèi
yǒuluó

xiān

shēng
zhōng

tān
fán
nǎo


xiūduō
xiūnéng


duō
jiàn
guò
huàn


néng
yàn
huài

shàn
tuī
qiú

yóu
shì
yīn
yuán
jīn

shēng
zhōng

suǒ
ài
shì

huì

xiàn
qián
zhòng
duō
měi
miào
shàng
pǐn
jìng
zhōng

wēi
liè
tānzhōng
pǐn
xià
pǐn
jìng
zhōng
tān
quán
tān
tián
chī
màn
xún

yīng
zhī

ěr

shì
míng

chén
xìngluó

yún

xíng
xiàngluó

wèi
xíng

xiàngluó


děng
wéi
liú
guǒ
xiàng

èr

lái
guǒ
xiàng

sān

huán
guǒ
xiàng


ā
luó
hàn
guǒ
xiàng

shì
míng
xíng
xiàngluó

yún

zhù
guǒluó

wèi
zhù

guǒluó


děng
wéi
liú
guǒ

èr

lái
guǒ

sān

huán
guǒ


ā
luó
hàn
guǒ

shì
míng
zhù
guǒluó

yún

suí
xìn
xíngluó

wèi
yǒuluó

cóng

qiú
qǐng
jiào
shòu
jiào
jiè

yóuxiū
zhèng
guǒ
xíng

fēi

suǒ
wén
suǒ
shòu
suǒ
jīu
jìng

suǒ

suǒ
liàng
suǒ
guān
cháyǒu
gōng
néng

yǒu
shì

suí

xiū
xíng

wéi
yóu
suí
luó
xìn
ér
xiū
xíng

shì
míng
suí
xìn
xíngluó

yún

suí

xíngluó

wèi
yǒuluósuǒ
wén
suǒ
shòu
suǒ
jīu
jìng

suǒ

suǒ
liàng
suǒ
guān
cháyǒu
gōng
néng

yǒu
shì

suí

xiū
xíng


cóng

qiú
jiào
shòu
jiào
jiè
xiū
zhèng
guǒ
xíng

shì
míng
suí

xíngluó

yún

xìn
shēng
jiěluó

wèi

suí
xìn
xíngluó

yīn

jiào
shòu
jiào
jiè


shā
mén
guǒ

chù
zhèng
shí

míng
xìn
shēng
jiěluó

yún

jiàn
zhìluó

wèi

suí

xíngluó


shā
mén
guǒ

chù
zhèng
shí

shuō
míng
jiàn
zhìluó

yún

shēn
zhèngluó

wèi
yǒuluójiě
tuō
shùn


chū

shēn
zuò
zhèng
duō
ān
zhù

ér
wèi
néng

zhū
lòu
yǒng
jìn

shì
míng
shēn
zhèngluó

yún

míng
wéi


fǎn
yǒuluó

wèi
yǒuluó


néng
yǒng
duàn

jiā

jiàn
jiè
jìn


sān
zhǒng
jié
liú
guǒ
chéng

duò

dìng


fǎn
yǒu
tiān
rén
wǎng
lái


zhì

fǎn
zhèng

biānshì
míng
wéi


fǎn
yǒuluó

yún

jiā
jiāluó

wèi
yǒu
èr
zhǒng
jiā
jiā


tiān
jiā
jiā

èr
rén
jiā
jiā

tiān
jiā
jiā
zhě

wèi

tiān
shàng
cóng
jiā
zhì
jiā

ruò
wǎng
ruò
lái
zhèng

biān


rén
jiā
jiā
zhě

wèi

rén
jiān
cóng
jiā
zhì
jiā

ruò
wǎng
ruò
lái
zhèng

biān


dāng
zhī

èr

shì

liúluó

yún


jiānluó

wèi


láiluó

xíng

huán
guǒ
xiàng


néng
yǒng
duàn

jiè
fán
nǎo
shàng
pǐn
zhōng
pǐn

wéi

xià
pǐn

wéi
gēng
shòu


jiè
tiān
yǒu
chù

bān
niè
pánhuán
lái
shēng

shì
jiān

shì
míng

jiānluó

yún

zhōng
bān
niè
pánluó

wèi
yǒu
sān
zhǒng
zhōng
bān
niè
pánluó


yǒu

zhǒng
zhōng
bān
niè
pánluó

cóng

méi

zhōng
yǒu

shēng

zhōng
yǒu
shēng

biàn
便
bān
niè
pán


xiǎo
zhā
huǒ
wēi
xīng
cái


biàn
便
xiè
miè

èr
yǒu

zhǒng
zhōng
bān
niè
pánluó

cóng

méi

zhōng
yǒu

shēng

zhōng
yǒu
shēng

shǎo
shí
jīng
tíng

wèi

shēng
yǒu
biàn
便
bān
niè
pán


tiě
tuán
tǐng
yán
chì

rán
chuí
duàn
xīng
liú
wèi
xià
biàn
便
miè

sān
yǒu

zhǒng
zhōng
bān
niè
pánluó

cóng

méi

zhōng
yǒu

shēng

zhōng
yǒu
shēng

wǎng

shēng
yǒu

wèi

shēng
yǒu
biàn
便
bān
niè
pán
tiě
zhuī
duàn
xīng
liú
xià
wèi
zhì


biàn
便
xiè
miè


shì
sān
zhǒng
zhōng
bān
niè
pánluó

zǒng
shuō
wéi

zhōng
bān
niè
pánluó

yún

shēng
bān
niè
pánluó

wèi
cái
shēng


biàn
便
bān
niè
pán

shì
míng
shēng
bān
niè
pánluó

yún


xíng
bān
niè
pánluó

wèi
shēng
jiā
xíng

zuò
gōng
yòng


yóu
láo
juàn
dào
xiàn
zài
qián
ér
bān
niè
pán

shì
míng

xíng
bān
niè
pánluó

yún

yǒu
xíng
bān
niè
pánluó

wèi

shēngjiā
xíng
zuò

gōng
yòng

yóu

láo
juàn
dào
xiàn
zài
qián
ér
bān
niè
pán

shì
míng
yǒu
xíng
bān
niè
pánluó

yún

shàng
liúluó

wèi
yǒu

huánluó

cóng

shàng
shēng
chū
jìngzhù


chù

bān
niè
pán

cóng

méi

zhǎn
zhuǎn
shàng
shēng
zhū
suǒ
shēng
chù

nǎi
zhì
huò
dào

jīu
jìng
tiān

huò
dào
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

shì
míng
shàng
liúluó

yún

shí
jiě
tuōluó

wèi
yǒuluó

dùn
gēn
zhǒng
xìng

zhū
shì
jiān
xiàn


zhù
róng
yǒu
tuì
退
shī

huò


hài
huò
shǒu
jiě
tuōqín
xiū

fàng

xíng

wèi
fáng
tuì
退
shī
zēng
shànghuò
wéi
ān
zhù

fēn
shàn
pǐn

huò
jīng
shà

shùn

shēng
jìn

nǎi
zhì
wèi
zhèng
zuì

měng


shì
míng
shí
jiě
tuōluó

yún


dòng
luó

wèi
yǒuluó


shàng
xiāng
wéi

dāng
zhī
shì
míng

dòng
luó

yún

huì
jiě
tuōluó

wèi
yǒuluó


néng
zhèng

zhū
lòu
yǒng
jìnjiě
tuō
wèi
néng
shēn
zhèng


ān
zhù

shì
míng
huì
jiě
tuōluó

yún


fēn
jiě
tuōluó

wèi
yǒuluó


néng
zhèng

zhū
lòu
yǒng
jìnjiě
tuō
shēn

zuò
zhèng


ān
zhù


fán
nǎo
zhàng
fēn

jiě
tuō
zhàng
fēn

xīn

jiě
tuō

shì
míng

fēn
jiě
tuōluó
yún

jiàn
luó

wèi
yóu
shí

chà
bié
dào


yīng
zhī
jiàn
luó

yún

shí

chà
bié
dàogēn
chà
bié


èr
zhòng
chà
bié


sān
xíng
chà
biéyuàn
chà
biéxíng

chà
bié


liù
dào
guǒ
chà
biéjiā
xíng
chà
biédìng
chà
bié


jiǔ
shēng
chà
bié


shí
tuì
退

tuì
退
chà
bié


shí

zhàng
chà
bié


yún

yóu
gēn
chà
bié
jiàn
luó

wèi
gēn
chà
bié

jiàn

èr
zhǒngluó


zhě
dùn
gēn

èr
zhě

gēn

yún

yóu
zhòng
chà
bié
jiàn
luó

wèi
zhòng
chà
bié

jiàn


zhǒngluó

wèi

qiū

qiū

shì
chāláo

nán
láojìn
shì
nán
jìn
shì


yún

yóu
xíng
chà
bié
jiàn
luó

wèi
xíng
chà
bié

jiàn


zhǒngluó

wèi
ruò
tān
zēng
shàngluó
míng
tān
xíng
zhě

ruò
tián
zēng
shàngluó
míng
tián
xíng
zhě

ruò
chī
zēng
shàngluó
míng
chī
xíng
zhě

ruò
màn
zēng
shàngluó
míng
màn
xíng
zhě

ruò
xún

zēng
shàngluó
míng
xún

xíng
zhě

ruò

píng
děngluó
míng
děng
fēn
xíng
zhě

ruò

chén
xìngluó
míng

chén
xíng
zhě

wèn
tān
xíngluó
yīng
zhī

xiāng


tān
xíngluó


zhū
wēi
liè
suǒ
ài
shì
zhōng

shàng
néng
shēng

zuì

hòu
zhòng
shàng
pǐn
tān
chán


kuàng
zhōng
pǐn
shàng
pǐn
jìng
jiè

yòu

tān
chán
zhù
zài
shēn
zhōng

jīng
jiǔ
xiāng

cháng
shí
suí


yóu
tān
chán

wéi

ài

zhī
suǒ
zhìnéng
zhìài


zhū
gēn
yuè

zhū
gēn

qiáng

zhū
gēnzhū
gēnwéi
xìng

hǎo

è
shēn

sǔn
nǎonán
shǐ
使
yuǎn

nán
shǐ
使
yàn
huàn

xià
liè
shēng
jiě

shì

jiān
láo

shì

jiǔ


jìn
jiè
jiān
láo

jìn
jiè
jiǔ


néng
rěn
néng
shòushēng


wéi
xìng
dān
rǎn
shēn
shēng
ài
zhòng

duō

duō
yuè
yuǎn

pín


shū
yán
píng
shì
hán
xiào
xiān
yán


shì
děng
lèi
yīng
zhī
shì
míng
tān
xíng
zhě
xiāng

wèn
tián
xíngluó
yīng
zhī

xiāng


tián
xíngluó


zhū
wēi
liè
suǒ
zēng
shì
zhōng

shàng
néng
shēng

zuì

hòu
zhòng
shàng
pǐn
tián
chán


kuàng
zhōng
pǐn
shàng
pǐn
jìng
jiè

yòu

tián
chán
zhù
zài
shēn
zhōng

jīng
jiǔ
xiāng

cháng
shí
suí


yóu

tián
chán
wéi

zēng

zhī
suǒ
zhìnéng
zhìzēng


zhū
gēn

gǎo
zhū
gēn
gāng
qiáng

zhū
gēn
shū

zhū
gēn

zào

wéi
xìng
hǎo


è
shēn

sǔn
nǎo
lìng
yuǎn


lìng
yàn
huàn

xiōng
bào
qiáng
kǒu
xíng
xiāng
léng
céng

duō
shēng
jiě

shì


jiān
shì
jìn
jiè

jiān
jìn
jiè
rěn

shòu
duō
yōu
duō
nǎo

xìng
hǎo
wéi
bèi
suǒ


shùn

xìng
duō
chóu

xìng
hǎo

yán

duō
huái
怀
xián
hèn


cǎn
liè

bèi
è
yóu

hǎo
xiāng

duì


shǎo

yán
duō
huì
duō
fèn

qiáo
cuì
ér
zhù

shēng
fèn
忿


méi
miàn
pín

héng

shū
yán
xié
jīng
xià
shìróng

duō
zēng
duōshì
děng
lèi
yīng
zhī
shì
míng
tián
xíng
zhě
xiāng

wèn
chī
xíngluó
yīng
zhī

xiāng


chī
xíngluó


zhū
wēi
liè
suǒ

shì
zhōng

shàng
néng
shēng

zuì

hòu
zhòng
shàng
pǐn
chī
chán


kuàng
zhōng
pǐn
shàng
pǐn
jìng
jiè

yòu

chī
chán
zhù
zài
shēn
zhōng

jīng
jiǔ
xiāng

cháng
shí
suí


yóu

chī
chán
wéi

chī

zhī
suǒ
zhìnéng
zhìchī


zhū
gēn
ān
dùn
zhū
gēn

mèi
zhū
gēn
léi
liè

shēn

màn
huǎn


màn
huǎn

è

suǒ

è
shuō
suǒ
shuō
è
zuò
suǒ
zuò

lǎn
duò
xiè
dài


yuán
mǎn


biàn

ruò
xìng

cōng
mǐn
niàn
duō
wàng
shī


zhèng
zhī
zhù
suǒ

zuǒ


nán
shǐ
使
yuǎn

nán
shǐ
使
yàn
huàn

xià
liè
shēng
jiě

wán
ái
yīn


shǒu
dài
yán


yǒu

néng
lǐng
jiě
shàn
shuō
è
shuōyuán
suǒ
qiān
chán

suǒ
yǐn
duó

suǒ

shǐ
使


shì
děng
lèi
yīng
zhī
shì
míng
chī
xíng
zhě
xiāng

wèn
màn
xíngluó
yīng
zhī

xiāng


màn
xíngluó


zhū
wēi
liè
suǒ
màn
shì
zhōng

shàng
néng
shēng

zuì

hòu
zhòng
shàng
pǐn
màn
chán


kuàng
zhōng
pǐn
shàng
pǐn
jìng
jiè

yòu

màn
chán
zhù
zài
shēn
zhōng

jīng
jiǔ
xiāng

cháng
shí
suí


yóu
màn
chán

wéi

màn

zhī
suǒ
zhìnéng
zhìmàn


zhū
gēn
diào
dòng
zhū
gēn
gāo


zhū
gēn
sǎn
luàn
qín

yán
shēn

yán

gāoqiān
xià

juàn
zhǔ
shī
cháng


néng
shí
shí


chéng
shì

duō
huái
怀
jiāo
ào

néng

shēn

jìng
wèn
xùn


zhǎng
yíng

xiū

jìnggāo


líng
miè

rén


zhuó

yǎng

zhuó
gōng
jìng


zhuó
shì
jiān
chèn

shēng
sòng

suǒ
wéi
qīng


zuò
cháo
diào

nán
shǐ
使
yuǎn

nán
shǐ
使
yàn
huàn

guǎng
广

shēng
jiě
wēi
liè

bēiyǒu
qíng
mìng
zhě
yǎng
zhěluó
shēng
zhě
děng
jiàn

duō
fēn
shàng
pǐn
duō
yuàn
duō
hèn


shì
děng
lèi
yīng
zhī
shì
míng
màn
xíng
zhě
xiāng

wèn
xún

xíngluó
yīng
zhī

xiāng


xún

xíngluó


zhū
wēi
liè
suǒ
xún

shì

shàng
néng


zuì

hòu
zhòng
shàng
pǐn
xún

chán


kuàng
zhōng
pǐn
shàng
pǐn
jìng
jiè


xún

chán
zhù
zài
shēn
zhōng

jīng
jiǔ
xiāng

cháng
shí
suí


yóu

chán

wéi

xún


zhī
suǒ
zhìnéng
zhì


xúnzhū
gēn

zhù
zhū
gēn
piāo


zhū
gēn
diào
dòng
zhū
gēn
sǎn
luàn

shēn


shīshī

nán
shǐ
使
yuǎn

nán
shǐ
使
yàn
huàn


wéi

lùn

zhuó

lùn

duō
huò
duō

duō
huái
怀jìn
jiè

jiān
jìn
jiè

dìng

shì


jiān
shì


dìng

duō
huái
怀
kǒng

niàn
duō
wàng
shīyuǎn

duō

sǎn
dòng


zhū
shì
jiān
zhǒng
zhǒng
miào
shì

tān

suí
liú
qiào
qín

duò


yuán
mǎn


shì
děng
lèi
yīng
zhī
shì
míng
xún

xíng
zhě
xiāng


shì
míng
wéi
yóu
xíng
chà
bié
jiàn
luó

yún

yóu
yuàn
chà
bié
jiàn
luó

wèi
huò
yǒuluó


shēng
wén
chéng


zhèng
yuàn

huò
yǒuluójué
chéng


zhèng
yuàn

huò
yǒuluó
chéng


zhèng
yuàn

dāng
zhī

zhōng
ruòluó

shēng
wén
chéng


zhèng
yuàn


huò
shēng
wén
zhǒng
xìng

huò

jué
zhǒng
xìng

huò

chéng
zhǒng
xìng

ruòluó


jué
zhèng
yuàn


huò

jué
zhǒng
xìng

huò
shēng
wén
zhǒng
xìng

huò

chéng
zhǒng
xìng

ruòluóchéng


zhèng
yuàn


huò

chéng
zhǒng
xìng

huò

jué
zhǒng
xìng

huò
shēng
wén
zhǒng
xìng

ruò
shēng
wén
zhǒng
xìngluójuéhuò


shàng
zhèng
děng

zhèng
yuàn


shì
shēng
wén
zhǒng
xìng


hòu
shí
jué
dìng
huán
shè

yuàn


wéi
ān
zhù
shēng
wén
chéng
yuàn


jué
chéng
zhǒng
xìng


chéng
zhǒng
xìngluó
yīng
zhī

ěr


zhōng
suǒ
yǒuluó
yuàn


zhuǎn
yuàn

shè


jué
dìngzhuǎn
zhǒng
xìng
shè

zhǒng
xìng

jīn


zhōng
dāng
zhī
wéi
shuō
shēng
wén
chéng
yuàn

shēng
wén
zhǒng
xìngluó


shì
míng
wéi
yóu
yuàn
chà
bié
jiàn
luó

yún

yóu
xíng

chà
bié
jiàn
luó

wèi

suǒ


suǒ
kāi
shìluóxíng

ér

chūděng
wéi


wèi
huò
yǒu
xíng

shì

chí
tōng

huò
yǒu
xíng

shì


tōng

huò
yǒu
xíng

shì

chí
tōng

huò
yǒu
xíng

shì


tōng

dāng
zhī

zhōng
ruò
dùn
gēn
xìngluó

wèi

gēn
běn
jìng


suǒ
yǒu
xíng


míng

chí
tōng

ruò

gēn
xìngluó

wèi

gēn
běn
jìng


suǒ
yǒu
xíng

míng


tōng

ruò
dùn
gēn
xìngluógēn
běn
jìng

suǒ
yǒu
xíng

míng

chí
tōng

ruò

gēn
xìngluógēn
běn
jìng


suǒ
yǒu
xíng

míng


tōng


shì
míng
wéi
yóu
xíng

chà
bié
jiàn
luó

yún

yóu
dào
guǒ
chà
bié
jiàn
luó

wèi
xíng

xiàng

zhù

guǒ

xíng

xiàng
zhěliú
guǒ
xiàngluó

èr

lái
guǒ
xiàngluó

sān

huán
guǒ
xiàngluó


ā
luó
hàn
guǒ
xiàngluó

zhù

guǒ
zhěliú
guǒ

èr

lái
guǒ

sān

huán
guǒ


ā
luó
hàn
guǒ

ruò

xiàng
dào
zhuǎn

míng
xíng
xiàng
zhě

yóu
xiàng
dào

jiàn


zhǒngluó

ruò

shā
mén
guǒ

míng
zhù
guǒ
zhě

yóu
dào
guǒ

jiàn


zhǒngluó


shì
míng
wéi
yóu
dào
guǒ
chà
bié
jiàn
luó

yún

yóu
jiā
xíng
chà
bié
jiàn
luó

wèi
suí
xìn
xíng

suí

xíngluó

ruò
suíluó
xìn
qín
xiū
zhèng
xíng

míng
suí
xìn
xíngluó

ruò

zhū


dài

yuán

suí

nài

qín
xiū
zhèng
xíng

míng
suí

xíngluó


shì
míng
wéi
yóu
jiā
xíng
chà
bié
jiàn
luó

yún

yóu
dìng
chà
bié
jiàn
luó

wèi
shēn
zhèngluójiě
tuō
shēn

zuò
zhèng


ān
zhù

ér
wèi
huò

zhū
lòu
yǒng
jìn

dāng
zhī

shìluó

yǒu

guān
zhū

jiě
tuō
xiǎng
guān
wài
zhū

jiě
tuō

jìng
jiě
tuō
shēn
zuò
zhèng


zhù

kōng

biān
chù
jiě
tuō

shí

biān
chù
jiě
tuō


suǒ
yǒu
chù
jiě
tuō

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
jiě
tuō

xiǎng
shòu
miè
jiě
tuō


néng
shùn


chū

zài


shì
míng
wéi
yóu
dìng
chà
bié
jiàn
luó

yún

yóu
shēng
chà
bié
jiàn
luó

wèi


fǎn
yǒu

jiā
jiā


jiān

zhōng
bān
niè
pán

shēng
bān
niè
pán


xíng
bān
niè
pán

yǒu
xíng
bān
niè
pánshàng
liúluó


shì
míng
wéi
yóu
shēng
chà
bié
jiàn
luó

yún

yóu
tuì
退

tuì
退
chà
bié
jiàn
luó

wèi
yóu
tuì
退

jiàn

shí
jiě
tuō
ā
luó
hànxiàn


zhù
róng
yǒu
tuì
退
shī

yóu

tuì
退

jiàn


dòng

ā
luó
hànxiàn


zhù
dìng

tuì
退
shī


shì
míng
wéi
yóu
tuì
退

tuì
退
chà
bié
jiàn
luó

yún

yóu
zhàng
chà
bié
jiàn
luó

wèi
huì
jiě
tuō


fēn
jiě
tuō
ā
luó
hàn

huì
jiě
tuō
ā
luó
hàn
zhě

wèi

jiě
tuō
fán
nǎo
zhàng
wèi
jiě
tuō
dìng
zhàng


fēn
jiě
tuō
ā
luó
hàn
zhě

wèi

jiě
tuō
fán
nǎo
zhàng


jiě
tuō
dìng
zhàng

shì

shuō
míng

fēn
jiě
tuō


shì
míng
wéi
yóu
zhàng
chà
bié
jiàn
luó

yóu

suǒ


suǒ
kāi
shì
chà
bié
dào


yīng
zhī
jiàn
luó
yún

suǒ
yuán

wèi
yǒu

zhǒng
suǒ
yuán
jìng
shì


děng
wéizhě
biàn
mǎn
suǒ
yuán
jìng
shì

èr
zhě
jìng
xíng
suǒ
yuán
jìng
shì

sān
zhě
shàn
qiǎo
suǒ
yuán
jìng
shì


zhě
jìng
huò
suǒ
yuán
jìng
shì

yún

biàn
mǎn
suǒ
yuán
jìng
shì

wèi


zhǒng


yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng

èr

fēn
bié
yǐng
xiàng

sān
shì
biān

xìng


suǒ
zuò
chéng
bàn

yún

yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng

wèi

yǒu

huò
tīng
wén
zhèng


huò
jiào
shòu
jiào
jiè
wéi
suǒ

zhǐ

huò
jiàn
huò
wén
huò
fēn
biésuǒ
zhī
shì
tóng
fēn
yǐng
xiàng

yóu
sān


duōshè

xíng

guān
chá
jiǎn


jiǎn

biàn
xún

biàn

chá

suǒ
zhī
shì
zhě

wèi
huò

jìng

huò

mǐn

huò
yuán
xìng
yuán


huò
jiè
chà
bié

huò
āniàn

huò
yùn
shàn
qiǎo

huò
jiè
shàn
qiǎo

huò
chù
shàn
qiǎo

huò
yuán

shàn
qiǎo

huò
chù
fēi
chù
shàn
qiǎo

huò
xià


xìng
shàng

jìng
xìng

huò

miè

dào


shì
míng
suǒ
zhī
shì


suǒ
zhī
shì
huò

jiào
shòu
jiào
jiè

huò
tīng
wén
zhèng

wéi
suǒ

zhǐ

lìng
sān


duō

zuò

xiàn
qián

ér

shēng
jiě
suǒ
zhī
shì
ér

shēng
jiěěr
shí


suǒ
zhī
shì


xiàn
lǐng
shòu
shēng
jiě
ér
zhuǎn

suī

suǒ
zhī
shì
fēi
xiàn
lǐng
shòu


xiàn
qián


fēi
suǒ


zhǒng
lèi


rán
yóu
sān


duō

shēng
jiě
lǐng
shòu
xiāng

zuò

lǐng
shòu


suǒ
zhī
shì
xiāng

xiǎn
xiàn

yóu

dào

míng
suǒ
zhī
shì
tóng
fēn
yǐng
xiàng

xiū
guān
xíng
zhě

tuī
qiú

běn
xìng
suǒ
zhī
shì
zhōng

guān
chá
shěn
dìng
gōng

guò
shī

shì
míng
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng

yún


fēn
bié
yǐng
xiàng

wèi
xiū
guān
xíng
zhě

shòu


shì
yǐng
xiàng
xiāng
guān
chá
jiǎn


jiǎn

biàn
xún

biàn

chá

ránsuǒ
yuán
yǐng
xiàng


shē


xíng

jìng

xīn


shì
jiǔ
zhǒng
xíng
xiāng
lìng
xīn
ān
zhù

wèi
lìng
xīn

zhù
děng
zhù

ān
zhù
jìn
zhù

diào


jìng

zuì


jìngděng
chíěr
shí
chéng

fēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuán
shì
suǒ
yuán
yǐng
xiàng


xiàng


ān
zhù

niànguān
chá
jiǎn


jiǎn

biàn
xún

biàn

chá

shì
míng

fēn
bié
yǐng
xiàngyǐng
xiàng

míng
yǐng
xiàng


míng
sān


xiāng


míng
sān


suǒ
xíng
jìng
jiè


míng
sān


kǒu


míng
sān


mén


míng
zuò

chù


míng

fēn
biémíng
guāng
yǐng


shì
děng
lèi
dāng
zhī
míng
wéi
suǒ
zhī
shì
tóng
fēn
yǐng
xiàng
zhū
míng
chà
bié

yún

shì
biān

xìng

wèi
ruò
suǒ
yuán
jìn
suǒ
yǒu
xìng

suǒ
yǒu
xìng

yún

míng
wéi
jìn
suǒ
yǒu
xìng

wèi

yùn
wài
gēng
shòu
xiǎng
xíng
shí
yùn
wài
gēng

yǒu

shòu
xiǎng
xíng
shí


qiē
yǒu
wéi
shì
jiē


suǒ
shè


qiē
zhū

jiè
chù
suǒ
shè


qiē
suǒ
zhī
shì

shèng

shè


shì
míng
wéi
jìn
suǒ
yǒu
xìng

yún

míng
wéi

suǒ
yǒu
xìng

wèi
ruò
suǒ
yuán
shì
zhēn
shí
xìng
shì
zhēn

xìng

yóu

dào


dào

xìng

wèi
guān
dài
dào


zuò
yòng
dào


zhèng
chéng
dàoěr
dàoshì
ruò
suǒ
yuán
jìng
jìn
suǒ
yǒu
xìng

suǒ
yǒu
xìng

zǒng
shuō
wéi

shì
biān

xìng

yún

suǒ
zuò
chéng
bàn

wèi
xiū
guān
xíng
zhě


shē
shè


ruò
xiū
ruò

ruò
duō
xiū

wéi
yīn
yuán


zhū
yuán
yǐng
xiàng
suǒ
yǒu
zuò

jiē

yuán
mǎn


yuán
mǎn

biàn
便

zhuǎnqiē

zhòng

jiē

miè


zhuǎn


chāo
guò
yǐng
xiàngsuǒ
zhī
shì
yǒu

fēn
bié

xiàn
liàng
zhì
jiàn
shēng


chū
jìng

zhě

chū
jìng

shí


chū
jìng

suǒ
xíng
jìng
jièèr

sān


jìng

zhěèr

sān


jìng

shíèr

sān


jìng

suǒ
xíng
jìng
jiè


kōng

biān
chù

shí

biān
chù


suǒ
yǒu
chù

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
zhědìng
shí
dìng
suǒ
xíng
jìng
jiè


shì
míng
wéi
suǒ
zuò
chéng
bàn


shì

zhǒng
suǒ
yuán
jìng
shì

biàn
xíng

qiē

suí


qiē
suǒ
yuán
jìng
zhōng


lái
jīn
shì
zhèng
děng
jué
zhě
gòng
suǒ
xuān
shuō

shì

shuō
míng
biàn
mǎn
suǒ
yuán

yòu

suǒ
yuán
biàn


shè

pǐn

biàn
shē


pǐn

biàn

qiē
shì

biàn
zhēn
shí
shì

biàn
yīn
guǒ
xiāng
zhǔ
shì


míng
biàn
mǎn

wèi
ruò
shuō
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng


shì

zhōng


shè

pǐn

ruò
shuō

fēn
bié
yǐng
xiàng


shì

zhōng
shē


pǐn

ruò
shuō
shì
biān

xìng


shì

zhōng

qiē
shì
zhēn
shí
shì

ruò
shuō
suǒ
zuò
chéng
bàn


shì

zhōng
yīn
guǒ
xiāng
zhǔ
shìshì
zūn
zēng
wéi
cháng
lǎo
jié


duō
shuō

shì


zēng
wén
cháng
lǎo
jié


duō
wèn
shì
zūn
yán
zhū
yǒu

qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

néng

suǒ
yuán
ān
zhù

xīn

wéi


yuán
ān
zhù

xīn

yún


yuán
ān
zhù

xīnmíng
wéi
xīn
shàn
ān
zhù


gào
cháng
lǎo
jié


duō

shàn
zāi
shàn
zāi


jīn
shàn
néng
wèn

shìjīn

tīng

shàn

weí


dāng
wéi

xuān
shuō
kāi
shì

jié


duō

zhū
yǒu

qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

néng

suǒ
yuán
ān
zhù

xīn

huò

jìng
xíng
huò

shàn
qiǎo

huò

lìng
xīn
jiě
tuō
zhū
lòu


xiāng
chèn
yuán
ān
zhù

xīn


xiāng

yuán
ān
zhù

xīn


yuán

dǎo
ān
zhù

xīn

néng


zhōng

shè
jìng


yún


qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī


xiāng
chèn
yuán
ān
zhù

xīn

wèi


qiū
ruò
wéi
yǒu
tān
xíng

yīng


jìng
yuán
ān
zhù

xīn


shì
míng
wéi

xiāng
chèn
yuán
ān
zhù

xīn

ruò
wéi
yǒu
tián
xíng

yīng


mǐn
ān
zhù

xīn

ruò
wéi
yǒu
chī
xíng

yīng

yuán
xìng
yuán

ān
zhù

xīn

ruò
wéi
yǒu
màn
xíng

yīng

jiè
chà
bié
ān
zhù

xīn

ruò
wéi
yǒu
xún

xíng

yīng

āniàn
ān
zhù

xīn


shì
míng
wéi

xiāng
chèn
yuán
ān
zhù

xīn

jié


duō

yòu


qiū
ruò

zhū
xíng

xiāngyǒu
qíng
mìng
zhě
shēng
zhě
néng
yǎng

zhěluó
shì

yīng

yùn
shàn
qiǎo
ān
zhù

xīn

ruò


yīn

yīng

jiè
shàn
qiǎo
ān
zhù

xīn

ruò


yuán

yīng

chù
shàn
qiǎo
ān
zhù

xīn

ruò


cháng

kōngyīng

yuán

chù
fēi
chù
shàn
qiǎo
ān
zhù

xīn

ruòjiè


yīng

zhū


xìng
zhū

jìng
xìng
ān
zhù

xīn

ruòjiè


yīng

zhū


xìng


jìng
xìng
ān
zhù

xīn

ruò

tōng
jiě
tuō
biàn

qiē
chù

jiā

shì

yīng

miè

dào

ān
zhù

xīn

shì
míng

qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

xiāng
chèn
yuán
ān
zhù

xīn

jié


duō

yún


qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

xiāng

yuán
ān
zhù

xīn

wèi


qiūsuǒ
zhī
shì

wéi

jiǎn


jiǎn

biàn
xún

biàn

cháxiān
suǒ
jiàn
suǒ
wén
suǒ
jué
suǒ
zhī
shì

yóu
jiàn
wén
jué
zhī
zēng
shàng
sān


duō

zuò


weí
fēn
bié

ér

shēng
jiě


suī


běn
suǒ
zhī
shì


néng


xiàn
qián
guān
chá

rán

běn
shì
xiāng

ér
shēngsuǒ
yuán
yǒu

xiāng


wéi
zhì
wéi
jiàn
wéi
zhèng

niàn

yòu


qiū

shí
shí
jiān
lìng
xīn

jìng


shí
shí
jiān

zēng
shàng
huìshè

qín
xiū
guān
xíng

shì
míng

qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

xiāng

yuán
ān
zhù

xīn

jié


duō

yún


qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

yuán

dǎo
ān
zhù

xīn

wèi
ruò

qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

suǒ
yuán
jìng
ān
zhù

xīn

suí
yīng
jiě
liǎo
suǒ
zhī
jìng
jiè


shí

dǎo
néng
biàn
liǎo
zhī

shì
míng

qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

yuán

dǎo
ān
zhù

xīn

jié


duō

yún


qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī
néng


zhōng

shè
jìng


wèi
ruò

qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī

shì

yuán
zhèng
xiū
xíng
shí


jiān
jiā
xíng
yīn
zhòng
jiā
xíng


shí
shí
jiān
xiū

zhǐ
xiāng

xiāng
shè
xiāng

yóu
xiū
yóu

yóu
duō
xiū

wéi
yīn
yuánqiē

zhòng

jiē

miè

suí

chù
zhèng
suǒ

qīng
jìng


suǒ
zhī
shì
yóu
xiàn
jiàn


suí

chù
zhèng
suǒ
yuán
qīng
jìng

yóu

tān

suí

chù
zhèng
xīn
biàn
qīng
jìngmíng


suí

chù
zhèng
zhì
biàn
qīng
jìng

shì
míng

qiū
qín
xiū
guān
xíng
shì


shī
néng


zhōng

shè
jìng


jié


duō

wéi


qiū

suǒ
yuán
jìng
ān
zhù

xīn


shì

yuán
ān
zhù

xīn


shì

yuán
ān
zhù
xīn

míng
shàn
ān
zhù

shì
zūn

zhōng
zhòng
shuō
sòng
yuē

xíng
zhě
xíng
zhū
xiāng
zhī

qiē
shí

cháng

yǐng
jìng


zhèng
biàn
qīng
jìng


zhōng
shuō
yán
xíng
zhě
xíng
zhū
xiāng
zhě

yóu

xuān
shuō
xiū
guān
xíng
zhě

zhǐ

shè
xiāng


jiān
xiū
xíng
yīn
zhòng
xiū
xíng

ruò

shuō
yán
zhī

qiē
shí

zhě

yóu

xuān
shuō
shì
biān

xìng

ruò

shuō
yán
cháng

yǐng
jìng

zhě

yóu

yǒu
xuān
shuō
fēn
bié
yǐng
xiàng

fēn
bié
yǐng
xiàng

ruò

shuō
yán

zhèng
biàn
qīng
jìng
zhě

yóu

xuān
shuō
suǒ
zuò
chéng
bàn


zhōng
shì
zūn

shuō
sòng
yuē


xīn
xiāng
biàn
zhī
néng
shòu
yuǎn

wèi

jìng

cháng
wěi
niàn
shòurǎn


zhōng
shuō
yán

xīn
xiāng
biàn
zhī
zhě

wèi
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng


fēn
bié
yǐng
xiàng

xīn
xiāng
míng
shuō

shì
biān

xìng

biàn
zhī
míng
shuō

ruò

shuō
yán
néng
shòu
yuǎn

wèi
zhě

yóu

xuān
shuō


suǒ
yuán
zhèng
xiū
xíng
zhě

duàn

xiū

ruò

shuō
yán
jìng

cháng
wěi
niàn
zhě

yóu

xuān
shuō

shē
shè


cháng
qín
xiū

wěi
liàn
xiū


ruò

shuō
yán
shòurǎn
zhě

yóu

xuān
shuō
suǒ
zuò
chéng
bàn

dāng
zhī

shì
biàn
mǎn
suǒ
yuán

suí
shùn
jìng
jiào


zhèngshì
míng
wéi
biàn
mǎn
suǒ
yuán

yún

míng
wéi
jìng
xíng
suǒ
yuán

wèi

jìng

mǐn
yuán
xìng
yuán

jiè
chà
bié

āniàn
děng
suǒ
yuán
chà
bié

yún


jìng
suǒ
yuán

wèi
lüè
shuō
yǒu
liù
zhǒng

jìng


xiǔ
huì

jìng

èr

nǎo

jìng

sān
xià
liè

jìng


guān
dài

jìng


fán
nǎo

jìng

liù

huài

jìng

yún

míng
wéi
xiǔ
huì

jìng

wèi


jìng
lüè

èr
zhǒng


zhě


èr
zhě

wài

yúnxiǔ
huì

jìng

wèi

shēn
zhōng

máo
zhuǎ
chǐ
齿

chén
gòu

ròu

hái

jīn
mài

xīn
dǎn
gān
fèi


cháng
xiǎo
cháng

shēng
cáng
shú
cáng


wèi

shèn

nóng
xuè

tán

fáng
gāo

suǐ

nǎo


tuò

lèi
hàn
shǐ
niào
尿


shì
děng
lèi
míng
wéi


xiǔ
huì

jìng

yún


wài
xiǔ
huì

jìng

wèi
huò
qīng

huò

nóng
làn

huò

biàn
huài
huò

pāng
zhàng

huò

shí
dàn
huò

biàn
chì

huò

sǎn
huài
huò


huò
suǒ
huò


suǒ

huò
shǐ
suǒ
zuò
huò
niào
尿
suǒ
zuò

huò
tuò
suǒ
zuò
huò

suǒ
zuò

huò
xuè
suǒ

huò
nóng
suǒ


huò
biàn
便
huì
chù


shì
děng
lèi
míng
wéi

wài
xiǔ
huì

jìng


shì


xiǔ
huì

jìngwài
xiǔ
huì

jìng

zǒng
shuō
wéi

xiǔ
huì

jìng

yún

míng
wéi

nǎo

jìng

wèi
shùn

shòu
chù
wéi
yuán
suǒ
shēng

ruò
shēn
ruò
xīn

píng
děng
shòu
shòu
suǒ
shè


shì
míng
wéi

nǎo

jìng

yún

míng
wéi
xià
liè

jìng

wèi
zuì
xià
liè
shì
zuì
xià
liè
jiè

suǒ
wèi

jiè

chú

gēng


xià

liè
zuì


huì

jiè
shì
míng
wéi
xià
liè

jìng

yún

míng
wéi
guān
dài

jìng

wèi

yǒu

liè
qīng
jìng
shì

guān
dài


shēng
qīng
jìng
shì
biàn
便


jìng


dài


shēng
qīng
jìng
shì


jiè
zhū

biàn
便


jìng

dài

jiā


miè
niè
pán

nǎi
zhì
yǒu
dǐng
jiē


jìng


shì
děng
lèi

qiē
míng
wéi
guān
dài

jìng

yún

míng
wéi
fán
nǎo

jìng

wèi
sān
jiè
zhōng
suǒ
yǒu

qiē
jié

suí
mián
suí
fán
nǎo
chán


qiē
míng
wéi
fán
nǎo

jìng

yún

míng
wéi

huài

jìng

wèi


yùn

cháng

héng


bǎo
xìn
biàn
huài

xìng


shì
míng
wéi

huài

jìng


shì

jìng
shì
néng
qīng
jìng
tān
xíng
suǒ
yuán

tān
yǒu

zhǒng
shēntān

èr

wài
shēn
yín

yín
tān

sān
jìng

jìng
tān

tānjiājiā

tān

shì
míng

tān

wéi

lìng


zhǒng

tān
duàn
miè
chú
qiǎn

xiàn
xíng


jiàn

liù
zhǒng

jìng
suǒ
yuán

wèi
yóu


xiǔ
huì

jìng
suǒ
yuán


lìng


shēntān
xīn

qīng
jìng

yóu

wài
xiǔ
huì

jìng
suǒ
yuán


lìng

wài
shēn
yín

yín
tān
xīn

qīng
jìng

yín
xiāng
yīng
tān

yǒu

zhǒng


xiǎn

tān

èr
xíng

tān

sān
miào
chù
tān


chéng
shì
tān

yóu


wài

jìng
suǒ
yuán
zhǒng
xiāng
yīng
yín
tān

xīn

qīng
jìng

ruò

qīng

huò

nóng
làn

huò

biàn
huài
huò

pāng
zhàng

huò

shí
dàn
zuò


weí


xiǎn

tān
lìng
xīn
qīng
jìng

ruò

biàn
chì
zuò


weí


xíng

tān
lìng
xīn
qīng
jìng

ruòruò


suǒ

ruò


suǒ
zuò


weí


miào
chù
tān
lìng
xīn
qīng
jìng

ruò

sǎn
huài
zuò


weí


chéng
shì
tān
lìng
xīn
qīng
jìng


shì

zhǒng
míng

yín
tān
lìng
xīn
qīng
jìng

shì

shì
zūn
nǎi
zhì
suǒ
yǒu

wài
xiǔ
huì

jìng
chà
bié

jiē


zhǒng
dàn


ér
zhèng
jiàn


wèi
ruò
shuō
yán
yóu
dàn


jiàn


shī


jīng


huò
jīng
èr

huò
jīng
què
è
饿
gǒu

chī
jiù

láng


gān
qín
shòu
zhī
suǒ
shí
dàn

biàn
便


xiāngshēnshì
xìng


shì
lèi


néng
chāo
guò

shì

xìngxiǎn
shì
shǐ
cóng
qīng

nǎi
zhì
shí
dàn

ruò

shuō
yán
yóu
dàn


jiàn


shīròu
xuè
jīn
mài
chán
guǒxiǎn
shì
suǒ
yǒu
biàn
chì

ruò

shuō
yán
yóu
dàn


jiànhuò

huò
suǒxiǎn
shì
huò

huò
suǒ
huò


suǒ

ruò

shuō
yán
yóu
dàn


jiàn
shǒu


chù
chù

kūn


chùchù
chù
zhǒu


chù
chùchù

lèi


chù

hàn
lún
chǐ
齿
mán
dǐng

lóu
děng


fēn
sǎn

huò
jīng

nián
huò
èr
huò
sān
nǎi
zhì

niánxiān
bái
yóu

luó
bèi
huò
huò
jiàn
chén
xiǎn
shì
suǒ
yǒu
sǎn
huài


shì

wài
suǒ
yǒu
xiǔ
huì

jìng
suǒ
yuán

lìng


zhǒng
yín
xiāng
yīng
tān
xīn

qīng
jìng

yóu

nǎo

jìng
suǒ
yuán

xià
liè

jìng
suǒ
yuán


lìng

jìng
xiāng
yīng
ruò

ruò
tān
xīn

qīng
jìng

yóu
guān
dài

jìng
suǒ
yuán


lìng


xiāng
yīng
ruò

ruò
tān
xīn

qīng
jìng

yóu
fán
nǎo

jìng
suǒ
yuánhuài

jìng
suǒ
yuán


lìng

cóng

jiè
nǎi
zhì
yǒu
dǐng
zhū

jiā

ruò

ruò
tān
xīn

qīng
jìng

shì
míng
tān
xíng
jìng
xíng
suǒ
yuán


shì
qiě
yuē
néng
jìng
tān
xíng

zǒng
shuō

qiē

tōng
zhì
suǒ
shè

jìng
suǒ
yuán

jīn


zhōng
běn


wéi

xiǔ
huì

jìng

suǒ


jìng

shì


jìng
xíng
suǒ
yuán

yún


mǐn
suǒ
yuán

wèi
huò

qīn
pǐn
huò

yuàn
pǐn

huò

zhōng
pǐn

píng
děng
ān
zhù

néng
yǐn
xià
zhōng
shàng
pǐn
kuài

dìng

shēng
jiě

dāng
zhī

zhōng
qīn
pǐn
yuàn
pǐn


zhōng
pǐn

shì
wéi
suǒ
yuán

néng
yǐn
kuài

dìng

shēng
jiě

shì
wéi
néng
yuán

suǒ
yuán
néng
yuán
zǒng
lüè
wéi


shuō
míng

mǐn
suǒ
yuán

ruò
jīng
shuō
yánxīn
zhěxiǎn
shì

qīn
yuàn
zhōng
sān
pǐn
suǒ
yuán

ruò

shuō
yán

yuànsǔn
hài
zhěxiǎn
shì
yǒu
sān
zhǒng
xiāng

yóu

yuàn

míng
wéi
zēng
shàngyuàn
xìng
èr

suǒ
xiǎn

wèi


duì


sǔn
nǎo
xiāng
wéi
zhèng

shì


duì
ráo


shì

sǔn
hài

ruò

shuō
yán
guǎng
广


liàngxiǎn
shì
néng
yǐn
xià
zhōng
shàng
pǐn
kuàijiè
kuài

míng
guǎng
广

chū
èr
jìng


kuài

míngsān
jìng


kuài

míng

liàng

ruò

shuō
yán
shēng
jiě
biàn
mǎn


zhù
zhěxiǎn
shì
néng
yǐn
kuài

dìng

shēng
jiě

yòu

shēng
jiě


shì
néng
yǐn
kuài
zēng
shàng


suǒ
shè
shēng
jiě
zuò


xíng

ruò

qīn
yuàn
zhōng
sān
pǐn
yǒu
qíng

píng
děng

dāng
zhī
shì


ruò

yǒu

huò

yǒu

qīn
yuàn
zhōng
sān
pǐn
yǒu
qíng

píng
děng

qìngdāng
zhī
shì
bēi
shì


yǒu

yǒu
qíng
shì
bēi
suǒ
yuán

yǒu

yǒu
qíng
shì

suǒ
yuán

shì
míng

mǐn
suǒ
yuán

ruò
yǒu
tián
xíngluó


zhū
yǒu
qíng
xiū


mǐn
lìng
tián
wēi


míng

tián
huì
xīn

qīng
jìng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |