当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第25卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第25卷(注音)shī

lùn


èr
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān
chū


chù
chūsān
zhī

yún

míng
shàn
yǒu
xìng

wèi

yīn
yuán


yīng
zhī

qiē
zhǒng
yuán
mǎn
shàn
yǒu
xìng


děng
wéi


wèi

yǒu

ān
zhù
jìn
jièduō
wén

néng
yǒu
suǒ
zhèng

xìng
duō
āi
mǐn
xīn

yàn
juàn

shàn
néng
kān
rěn

yǒu

wèi


yuán
mǎn

yún

míng
wéi
ān
zhù
jìn
jiè

wèi
ān
zhù

jiè
shàn
néng
shǒu

bié
jiě
qián
guǎng
广
shuō


shā
mén
xìng


luó
mén
xìng

wéi

diào

wéi


jìng

wéi

niè
pán
xiū
xíng
zhèng
xíng


shì
míng
wéi
ān
zhù
jìn
jiè

yún

míng
wéi


duō
wén

wèi
ruò
yǒu

xuān
shuō
kāi
shì

chū
zhōng
hòu
shàn
wén

qiǎo
miàoyuán
mǎn
qīng
bái
fàn
xíngshì
lèi
zhòng
duō
miào

néng
shàn
shòu
chí

yán
shàn
tōngshàn
xún


jiàn
shàn
tōngshì
míng
wéi


duō
wén

yún

míng
wéi
néng
yǒu
suǒ
zhèng

wèi
néng
zhèng

shēng

cháng
xiǎng

cháng

xiǎng
xiǎng
yàn

shí
xiǎng


qiē
shì
jiānxiǎng
yǒu
guò
huàn
xiǎng

duàn
xiǎng

xiǎng

miè
xiǎng

xiǎng


jìng
xiǎng
qīng

xiǎng

nóng
làn
xiǎng

huài
xiǎng

pāng
zhàng
xiǎng
dàn
shí
xiǎng

xuè

xiǎng

sǎn
xiǎng


suǒ
xiǎng
guān
chá
kōng
xiǎng


néng
zhèng

zuì
chū
jìngèr
jìngsān
jìng
jìng

kōng

biān
chù

shí

biān
chù


suǒ
yǒu
chù

zuì
hòu
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

yòu
néng
zhèng


bēi

shè

huò

liú
guǒ

huò

lái
guǒ

huò

huán
guǒ

huò
shén
jìng
tōng

huò

宿
zhù
tōng

huò
tiān
ěr
tōng

huò

shēng
tōng

huò
xīn
chà
bié
tōng

huò
ā
luó
hànjiě
tuō
jìng

děng
dìng

yǒu

kān
néng


shì


néng
shàn
wéi

xiàn
sān
shén
biàn
jiào
shòu
jiào
jiè

sān
shén
biàn
zhě


shén

shén
biàn

èr

shuō
shén
biàn

sān
jiào
dǎo
shén
biàn


shì
míng
wéi
néng
yǒu
suǒ
zhèng

yún

míng
wéi
wéi
xìng
āi
mǐn

wèi


suǒ
cháng

bēi
liánchùān
yǐn


shì
míng
wéi
wéi
xìng
āi
mǐn

yún

míng
wéi
xīn

juàn
yàn

wèi
shàn
néng
shì
xiàn
shàn
néng
jiào
dǎo

shàn
néng
zàn

shàn
néng
qìng
wèi

chù


zhòng
xuān
shuō
zhèngláo
juàn

qiào
qín

duò


yuán
mǎn

wéi
xìng
hǎo


qín
jīng
jìn


shì
míng
wéi
xīn

yàn
juàn

yún

míng
wéi
shàn
néng
kān
rěn

wèi


bào

tián

bào
tiánbào

nòng

bào
nòng

kān
nài
zhuī
chǔ


zhū
jìn

chuí

huǐ


xié
zhuó
jié
zhòng

shì
zhōng


tuī

guòshú
wéi
suǒzhōng
shēng
fèn
huìhuái
怀
hèn
suí
mián

shè


shì
suī
zāo
qīng
líng
huǐ


ér

běn
xìng
dōu

biàn
gǎi

wéi
chángwéiyòu
néng
kān
rěn
hánwén
méng

fēng

shé
xiē
è
chù


suǒ
gān
fàn
chěn


yán

shēn

suǒ
shēng
měng

jiān
jìn

xīn
chǔ
qiē
xīn
duó
mìng

shòu

wéi
xìng
kān
rěn
néng
yǒu
róngshì
míng
wéi
shàn
néng
kān
rěn

yún

míng
wéi

yǒu

wèi

wèi
chù

zhòng
shuō
zhèng

shí

xīn

qiè
liè
shēng

zhàn
diào
biàn


shī

zhōng

yóu

qiè

yīn
yuán
wéi
zhū

wèi
zhī
suǒ

qiēliú
hàn
shēn
máo

shù


shì
míng
wéi

yǒu

wèi

yún

míng
wéi


yuán
mǎn

wèi

chéng
jiù
zuì
shàng
shǒu


měi
miào


shèn
xiǎn
liǎojiě
wén


wéi
suǒbiān
shì
míng
wéi


yuán
mǎn

yán

qiǎo
miào

chéng
jiù

shì

zhǒng
yīn
yuán

shàn
néng
jiàn

shàn
zuò

niàn

shàn
néng
jiào
shòu
shàn
néng
jiào
jiè

shàn
shuō
zhèng


yún

míng
wéi
shàn
néng
jiàn


wèi
ruò
yǒu


zēng
shàng
jiè
huǐ
fàn
shī
luó


zēng
shàng
guǐ
huǐ
fàn
guǐ


yóu
jiàn
wén

néng
zhèng
jiàn


zhēn
shíwàng

yīng
shí


fēi
shí

ráoshuāi
sǔn

róu
ruǎnguǎng

shàn
yǒu


zēngshì
míng
wéi
shàn
néng
jiàn


yún

míng
wéi
shàn
zuò

niàn

wèi
lìng

niàn
xiān
suǒ
fàn
zuì
huò

huò


yún

míng
wéi
lìng


niàn
xiān
suǒ
fàn
zuì

wèi
ruò
yǒu

xiān

huǐ
fàn
ér

néng


shàn
zuò
fāng
biàn
便
lìng


niàn

gào
yán
cháng
lǎo

zēng

mǒu
chù
mǒu
shì
mǒu
shí

huǐ
fàn

shì

shì

lèi


shì
míng
wéi
lìng


niàn
xiān
suǒ
fàn
zuì

yún

míng
wéi
lìng

niàn


wèi
ruò
yǒu


xiān
suǒ
wén
suǒ
shòu
zhèng


chù

niàn

suǒ
wèi

jīng
yīng
sòng

bié
guǎng
广
shuō

qián


ruò


lìng


niàn

huò

chèn
shù
shòu

lìng


chéng
xīng
qǐng
wèn
jié
nán
lìngshì
míng
wéi
lìng

niàn


yún

míng
wéi
lìng

niàn


wèi
ruò
yǒu


xiān
suǒ
wén
suǒ
shòu
zhèng


yǒu
suǒ
wàng
shī
wéi
zuò

niàn

xuān
shuō
kāi
shì
lìng
xīn
lìng
xiǎn

yòu
ruò
yǒu
shàn
néng
yǐn


néng
yǐn
fàn
xíng
jiǔ
shí
suǒ
zuò
jiǔ
shí
suǒ
shuō


ruò
wàng
shī

lìng

niàn


shì
míng
wéi
shàn
zuò

niàn

yún

míng
wéi
shàn
néng
jiào
shòu

wèi

yuǎn


jìng


zuò

zhǐ
guān

shí
shí
suí
shùn
jiào
shòu
ér
zhuǎn

shí
shí
xuān
shuō


xiāng
yīng

dǎo
yán
lùn

suǒ
wèi
néng

xīn

zhàng
gài
shèn

ài


shī
luó
yán
lùn
děng
chí
yán
lùn

shèng
huì
yán
lùn
jiě
tuō
yán
lùn

jiě
tuō
zhì
jiàn
yán
lùn
shǎo

yán
lùnyán
lùn
yǒng
duàn
yán
lùnyán
lùn

miè
yán
lùn

sǔn
jiǎn
yán
lùn


yán
lùn

suí
shùn
yuán
xìng
yuán

yán
lùn


shì
míng
wéi
shàn
néng
jiào
shòu

yún

míng
wéi
shàn
néng
jiào
jiè

wèi


shī
suǒ
shuō
shèng
jiào

néng

zhèngnài

píng
děng
jiào
huì

huò
guǐ
fàn
shī
huò
qīn
jiào
shī
huò
tóng

zhě

huò

zūn
zhòng
děng
zūn
zhòng
zhě


shí
zhī

suí


chù
wéi
yuè
huǐ
fàn

biàn
便

shí
shí

zhì


bìn
lìng

diàodiào
píng
děng
shòu
zhū

yǎng


tóng
xiǎo

shōu
liǎn
shè
shòu


suǒ
yīng
zuò


yīng
zuò

wéi
lìng
xiàn
xíng

xiàn
xíngjiào
dǎo
jiào
huì


shì
míng
wéi
shàn
néng
jiào
jiè

yún

míng
wéi
shàn
shuō
zhèng


wèi

shí
shí
néng
shàn
xuān
shuō
chū
shí
suǒ
zuò

dǎo
yán
lùn

suǒ
wèi
shī
lùn
jiè
lùn
shēng
tiān
zhī
lùn


zhū

zhōng
néng
guǎng
广
kāi
shì
guò
huàn
chū

qīng
jìng
pǐn


yòu

shí
shí
xuān
shuō
chāo
shēng

zhǒng
shèng

xiāng
yīng
yán
lùn

suǒ
wèi

lùn

lùn
miè
lùn
dào
lùn

wéi
zhū
yǒu
qíng

chéng
shú


wéi
zhū
yǒu
qíng

qīng
jìng


wéi
lìng
zhèng


jiǔ
zhù


xuān
shuō
xiāng
yīng
zhù
bàn

suí
shùn
qīng
liàng

yǒu
yòng
xiāng
chèn

yīng
shùn
míng

wén
shēn
suǒ
yǒu
yán
lùn

yòu

yán
lùn
yīng
shí
ér

yīn
zhòng

jiàn

xiāng


yǒu
lìng

xīn
qìng

lìng

ài


lìng

huān


lìng

yǒng
hàn


suǒ

bìn

xiāng
yīng
zhù
bàn


luàn


chèn
shùn
zhòng
huì

yǒu

lián
xīn

yǒu


xīn

yǒu
āi
mǐn
xīn
yǎng
gōng
jìng
zàn
sònggāolíng
mièshì
míng
wéi
shàn
shuō
zhèng


yóu

chéng
jiù

shì

zhī


shí
shí
jiān
shàn
néng
jiàn

shàn
zuò

niàn

shàn
néng
jiào
shòu

shàn
néng
jiào
jiè

shàn
shuō
zhèng


shì

shuō

míng
wéi
shàn
yǒu


shì
guǎng
广
biàn
shàn
yǒu
xìngyún

zhī

zhōng
lüè


wèi
ruò
shàn
yǒu
xīn
shàn
chóu

wéi
xìng
āi
mǐn

zuì
chūwéi
wéi
ān


yòu

ānshí
liǎo
zhī


yǒu
diān
dǎo

diān
dǎo
jiàn

yòu

ān


yǒu

shì

fāng
biàn
便
shàn
qiǎo

néng
lìng


néng
lìng
yǐn


yòu

ān


qiào
qín

duò


yuán
mǎn

wéi
xìng
hǎo


qín
jīng
jìn

dāng
zhī
yóu


yīn
yuán

shè

qiē
zhǒng

zǒng
lüè
yuán
mǎn
shàn
zhī
shí
xìng


shì
míng
wéi

shàn
yǒu
xìng
suǒ
yǒu
lüè


ruò
qián
suǒ
shuō
guǎng
广
fēn
bié


ruò

suǒ
shuō
suǒ
yǒu
lüèqiē
zǒng
shuō
wéi
shàn
yǒu
xìng

yún

míng
wéi
wén

zhèng


wèi
zhèng

zhě

ruò

shì
zūn
ruò
zhèng
shì
zhèng
zhì
zhèng
shàn
zhàng


xuān
shuō
kāi
xiǎn
fēn
bié
zhào
liǎoyún


suǒ
wèi

jīng
yīng
sòng

bié
guǎng
广
shuō

qián

shí
èr
fēn
jiào
shì
míng
zhèng


yún


jīng

wèi


fànfāng
suǒ

wéi


suǒ
huà
yǒu
qíng
suǒ
huà
zhū
xíng
chà
bié

xuān
shuō

liàng
yùn
xiāng
yīng

chù
xiāng
yīng


yuán

xiāng
yīng

shí
xiāng
yīngxiāng
yīng

jiè
xiāng
yīng


shēng
wén
chéng
xiāng
yīng


jué
chéng
xiāng
yīng


zhī
lái
chéng
xiāng
yīng

niàn
zhù
zhèng
duàn
shén

gēn

jué
zhī
dào
zhī
děng
xiāng
yīngjìng

niàn
zhū
xué
zhèng
jìng
děng
xiāng
yīng


jié


lái
zhèng

cáng
zhě

shè


shì
zhǒng
zhǒng
shèng


wéi
lìng
shèng
jiào
jiǔ
zhù
shìzhū
měi
miào
míng

wén
shēnsuǒ
yīng


ānjié


wèi
néng
guàn
chuān
穿
féng
zhuì
zhǒng
zhǒng
néng
yǐnnéng
yǐn
fàn
xíng

zhēn
shàn
miào


shì
míng

jīng

yún

yīng
sòng

wèi

zhōng
jiān
huò

zuì
hòu
xuān
shuōhuò

xuān
shuō
wèi
liǎo

jīng

shì
míng
yīng
sòng

yún


bié

wèi

shì
zhōng

bié


mìng
guò

hòu
dāng
shēng
děng
shì

huò

xuān
shuō

liǎo

jīng

shì
míng

bié

yún

fěng
sòng

wèi
fēi
zhí
shuō
shì
jié

shuō

huò
zuò
èr

huò
zuò
sān

huò
zuò


huò
zuò


huò
zuò
liù

děng

shì
míng
fěng
sòng

yún


shuō

wèi

shì
zhōng

xiǎn
néng
qǐngluó
míng

zhǒng
xìng

wéi
lìng
dāng
lái
zhèng

jiǔ
zhù
shèng
jiào
jiǔ
zhù


qǐng
ér
shuō

shì
míng

shuō

yún

yīn
yuán

wèi

shì
zhōng
xiǎn
shì
néng
qǐngluó
míng

zhǒng
xìng

yīn
qǐng
ér
shuō


zhū
suǒ
yǒu

nài

xiāng
yīng
yǒu
yīn
yǒu
yuán
bié
jiě
tuō
jīng

shì
míng
yīn
yuán

yún
wèi

shì
zhōng
yǒu


shuō

yóuběn

míng
jìng

shì
míngyún

běn
shì

wèi
zhū
suǒ
yǒu

宿
shì
xiāng
yīng
shì

yán
jiào

shì
míng
běn
shì

yún

běn
shēng

wèi

shì
zhōng
xuān
shuō
shì
zūn
zài
guò

shì


fāng
fēn

ruò

ruò
shēng
xíng


xíng
xíng
nán
xíng
xíng

shì
míng
běn
shēng

yún

fāng
guǎng
广

wèi

shì
zhōng
guǎng
广
shuō

qiē
zhū


dào

wéi
lìng
xiū
zhèng
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shí


wèi

zhàng
zhì
děng

qiē
gōng


shì
míng
fāng
guǎng
广

yún
wèi

shì
zhōng
xuān
shuō
zhū

zhū
qiū

qiū


shì
chāláo

nán
láojìn
shì
nán
jìn
shì

děng

ruò
gòng

gòng
shēngshēng
zhū
shì
jiān

tóng

suǒ

shèn


yǒu
zuì
shēng
gōng


shì
míngyún

lùn


suǒ
wèi

qiējiā
ā
yán
jīu
shèn
shēn


lǎn


xuān
chàng

qiē

jīng
zōng
yào

shì
míng
lùnshì
suǒ
shuō
shí
èr
fēn
jiào

sān
cáng
suǒ
shè

wèi
huò
yǒu


lǎn
cáng
shè

huò
yǒu

nài

cáng
shè

huò
yǒu
ācáng
shè

dāng
zhī

zhōng
ruò
shuō

jīng
yīng
sòng


bié
fěng
sòng


shuōběn
shì
běn
shēng

fāng
guǎng
广shì
míng


lǎn
cáng

ruò
shuō
yīn
yuán
shì
míng

nài

cáng

ruò
shuō
lùn

shì
míng
ācáng

shì


shì
shí
èr
fēn
jiào

sān
cáng
suǒ
shè


shì

qiē
zhèng
shì
zhèng
zhì
zhèng
shàn
zhàng

gòng
suǒ
xuān
shuō


míng
zhèng


tīng
wén


míng
wén
zhèng
yún


wèi

yǒu

huò
shòu
chí


lǎn

huò
shòu
chí

nài


huò
shòu
chí
ā
huò
shòu
chí


lǎn


nài


huò
shòu
chí


lǎn

ā
huò
shòu
chí

nài


ā
huò

shòu
chí


lǎn

nài

ā

shì

qiē
míng
wén
zhèngwén
zhèng


yǒu
èr
zhǒng


wén

wén

èr
wényún


zhèng


wèi

yǒusuǒ
wén
suǒ
xìn
zhèngchù
kōng
xián
yuǎn

liù
zhǒng

yīng

chù

wèi

yǒu
qíng


shì
jiānyǒu
qíng


guǒ

shújìng

zhě
jìng

jìng
jièzhū

zhū

jìng
jiè

dàn
zhèng

weí
suǒ
yǒu
zhū


xiāng
gòng
xiāng


shì

weí

yǒu
èr
zhǒng


zhě

suàn
shù
xíng
xiāng

shàn
qiǎo
fāng
biàn
便
suàn

zhū


èr
zhě

chèn
liàng
xíng
xiāng


zhèng
dào

guān
chá
zhū

gōng

guò
shī

wèi
ruò

weí
zhū
yùn
xiāng
yīng
suǒ
yǒu
yán
jiào

ruò


weí

qián
suǒ
shuō
suǒ

suí

suǒ
yǒu
yán
jiào

jiē
yóu

shì
èr
zhǒng
xíng
xiāng
fāng
biàn
便

weíyún


wèi
yán

zhě


shí

chù

duò

chù
suǒ
shè
zhòng


shì
míng

yùn

suǒ
yán
shòu
zhě


sān
zhǒng
shòu

shì
míng
shòu
yùn

suǒ
yán
xiǎng
zhě


liù
xiǎng
shēn

shì
míng
xiǎng
yùn

suǒ
yán
xíng
zhě


liù

shēn
děng

shì
míng
xíng
yùn

suǒ
yán
shí
zhě


liù
shí
shēn
děng

shì
míng
shí
yùn


shì
míng
wéi

suàn
shù
xíng
xiāng

weí
zhū
yùn
xiāng
yīng
yán
jiào

huò

yóu

suàn
shù
xíng
xiāng

bié
bié

weí
zhǎn
zhuǎn
chà
bié
dāng
zhī

yǒu

liàng
chà
bié

yún


chèn
liàng
xíng
xiāng


zhèng
dào


weí
zhū
yùn
xiāng
yīng
yán
jiào

wèi


dào


dǎo
guān
chá


děng
wéiguān
dài
dào


èr
zuò
yòng
dào


sān
zhèng
chéng
dào
ěr
dào


yún

míng
wéi
guān
dài
dào


wèi
lüè
shuō
yǒu
èr
zhǒng
guān
dài


shēng

guān
dài

èr
shī
shè
guān
dài

shēng

guān
dài
zhě

wèi
yóu
zhū
yīn
zhū
yuán
shì

shēng

zhū
yùn


yùn
shēng

yào
dāng
guān
dài
zhū
yīn
zhū
yuán

shī
shè
guān
dài
zhě

wèi
yóu
míng
shēn

shēn
wén
shēn

shī
shè
zhū
yùn


yùn
shī
shè
yào
dāng
guān
dài
míng

wén
shēn

shì
míng

yùn
shēng

guān
dài
shī
shè
guān
dàishēng

guān
dài
shī
shè
guān
dài

shēng

zhū
yùn
shī
shè
zhū
yùn

shuō
míng
dàofāng
biàn
便

shì

shuō
wéi
guān
dài
dào


yún

míng
wéi
zuò
yòng
dào


wèi
zhū
yùn
shēng

yóu

yuán


yǒu

zuò
yòng


chà
bié

wèi
yǎn
néng
jiàn

ěr
néng
wén
shēng


néng
xiù
xiāng
shé
néng
cháng
wèi

shēn
néng
jué
chù

néng
liǎowéi
yǎn
jìng
wéi
yǎn
suǒ
xíng

nǎi
zhì

wéi

jìng
wéi

suǒ
xíng

huò

suǒ


shì
děng
lèi

bié
bié
zuò
yòng
dāng
zhī

ěrzhū


bié
zuò
yòng

suǒ
yǒu
dàofāng
biàn
便

jiē
shuō
míng
wéi
zuò
yòng
dào


yún

míng
wéi
zhèng
chéng
dào


wèi

qiē
yùn
jiē
shì

cháng

zhòng
yuán
suǒ
shēng

kōngyóu
sān
liàng


shí
guān
chá

wèi
yóu
zhì
jiào
liàng

yóu
xiàn
liàng


yóu

liàng


yóu

sān
liàng
zhèng
yàn
dào


zhū
yǒu
zhì
zhě
xīn
zhèng
zhí
shòu
ān
zhì
chéng


wèi

qiē
yùn
jiē

cháng
xìng
zhòng
yuán
shēng
xìng


xìng
kōng
xìng
xìng


shì
děng
míng
zhèng
chéng
dào


yún

míng
wéi

ěr
dào


wèi

yīn
yuánzhū
yùn


shì
zhǒng
lèi

zhū

shì
jiān


shì
ānyīn
yuán


jiān
wéi
xiāng
shuǐ
shī
湿
wéi
xiāng

huǒ
nuǎn
wéi
xiāng
fēng
yòng
qīng
dòng

wéi

xiāng


yīn
yuán

zhū
yùn

cháng
zhūniè
pán

jìng


yīn
yuán


biàn
huài
xiāng
shòu
lǐng

xiāng

xiǎng
děng
liǎo
xiāng
xíng
zào
zuò
xiāng

shí
liǎo
bié
xiāng

yóu

zhū

běn
xìng
yīng
ěr


xìng
yīng
ěr


xìng
yīng
ěr
ěr
shuō
míng
dàofāng
biàn
便

huò


shì
huò


shì
huò
fēi

shì


qiē
jiē


ěr
wéiqiē
jiē
guī

ěr
dào


lìng
xīn
ān
zhù
lìng
xīn
xiǎo
liǎo


shì
míng
wéi

ěr
dàoshì
míng
wéi


dào


guān
chá
zhū
yùn
xiāng
yīng
yán
jiào


yóu
suàn
shù
xíng
xiāng

chèn
liàng
xíng
xiāng

guān
chá
zhū
yùn
xiāng
yīng
yán
jiào


shì

yóu
èr
zhǒng
xíng
xiāng

guān
chá


suǒ
yǒu
yán
jiào


shì
zǒng
míng
shěn
zhèng
guān
chá


weí

qiē
suǒ
shuō
zhèngshì
míng
wéi
wén

zhèng

yún


zhàng

wèi


zhàng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhěèr
zhě

wài


dāng
xiān
shuō


wài
zhàngxiāng
wéi
dāng
zhī

shì
èr
zhǒng

zhàng

yún

míng


zhàng

wèi

yǒuxiān
shì

zēng
xiūxiū
néng
shí
shí
huò

suí
shùn

shēng
zhòng


suǒ
wèi

shí
zhū
zuò


bìng
yuán

yào


shí


yǒu
měng

tān

cháng
shí
tān

yǒu
měng

tián

cháng
shí
tián

yǒu
měng

chī

cháng
shí
chī

huò

xiān
shì


zào
zuò
duō

bìng


yóu

wéi
yīn
duō
zhū

bìng

huò
yóu
xiàn
zài
xíng

píng
děng

yóu
shì
yīn
yuán
fēng

tán
yìn
shù
shù

dòng

huò
yǒu

宿
shí
zhù
zài
shēn
zhōng

huò
shí

zhòng
duō
shì
duō


duō
yǒu
suǒ
zuò
duō

zhòng
huì


zhuó
shì


zhuó

yán


zhuó
shuì
mián

zhuó
xuān
zhòng


xiāng

zhù

zhuó

lùn
shì
diào
luàn
fàng


zhǐ
fēi
chù


shì
děng
lèi
yīng
zhī

qiē
míng


zhàng

yún

míng

wài
zhàng

wèi

yǒushàn
shì

yóu

yīn
yuán

néng
shí
shí
huò

suí
shùn
jiào
shòu
jiào
jiè

huò

è
chù


zhù
chù

ruò
zhòu

fēn
duō
yǒu
zhǒng
zhǒng
xuān

zhòng

zhū
biàn

shì

ruò


fēn
duō
yǒu
zhǒng
zhǒng
gāo
shēng

shēng

zhòng
xuānyǒu
zhǒng
zhǒng
měng

xīn
chǔ
fēng

è
chù

huò
yǒu
zhǒng
zhǒng
rén

fēi
rén

wèi
jīng
kǒng


shì
děng
lèi
yīng
zhī

qiē
míng

wài
zhàng


shì
guǎng
广
biàn

wài
zhàngyún

zhī

zhōng
lüè


wèi


zhōng
lüè
yǒu
sān
zhàng


jiā
xíng
zhàng

èr
yuǎn

zhàng

sān

jìng
zhàng

yún

jiā
xíng
zhàng

wèi
ruò

zhàng
huì

xiàn
qián


zhū
shàn
pǐn
suǒ
yǒu
jiā
xíng

jiē

kān
néng


shì
yún


wèi
cháng
zhěn

kùn

zhòng
bìng

fēng

tán
yìn
shù
shù

dòng

huò
yǒu

宿
shí
zhù
zài
shēn
zhōng

huò
bèi
shé
xiē
bǎi

yóu
yán
zhī
suǒ

shì

huò
rén
fēi
rén
zhī
suǒ

nǎo

yòu

néng


shí


bìng
yuán

yào


shíshì
děng
lèi
yīng
zhī

qiē
míng
jiā
xíng
zhàng

yún

yuǎn

zhàng

wèi
shí

zhòng
duō
shì
duō

duō
yǒu
suǒ
zuò
huò

shì


yóu

yīn
yuán
ài

zhǒng
zhǒng
suǒ
zuò
shì


hòu

shì
zhōng

xīn
liú
sǎn
huò


yán

yóu

yīn
yuán
suī

yuǎn

duàn

jìng
xiū
yǒu
suǒ
kān
néng
yǒu

shì


rán
wéi

sòng
biàn
便
shēng


huò

shuì
mián

yóu

yīn
yuán
hūn
chén
shuì
mián
cháng
suǒ
chán
rào

wéi
xìng
xiè
dài
zhí
shuì
wéi


zhí

wéi

zhí

wéi


huò

xuān
zhòng

yóu

yīn
yuán


zài
jiā

chū
jiā
zhòng

tán
shuō
zhǒng
zhǒng
wáng
lùn
zéi
lùn

shí
lùn
yǐn
lùn

miào


lùn
yín

xiàng
lùn

zhū
guó

lùn

rén
chuán
lùn

shì
jiān
chuán
lùn

hǎi
chuán
lùn


shì
děng
lèi
néng
yǐn

lùn
zhōng

gòng
tán
shuō
wǎng

shí


yòu
duō
ài

shù

zhòng
huìshì
zhōng
lìng
xīn
sǎn
dòng

lìng
xīn
rǎo
luàn
huò


zhù

yóu

yīn
yuán
zhū
zài
jiā
zhòng

chū
jiā
zhòng

ruò
wèi
huì
jiàn

ruò

huìbié

huò


lùn

yóu

yīn
yuán

zhuó
shì
jiān
zhǒng
zhǒng

lùn


yīng

xiàng
hǎo

qián
xíng


yuǎn

zhōng

shè
shàn
è


shì
děng
lèi
zhòng
duō
zhàng


yīng
zhī

qiē
míng
yuǎn

zhàng

ruò
yǒu

zhàng
huì

xiàn
qián

nán

shè

ā
liàn
ruò
chù
shān
lín
kuàng

biānsuǒ
yǒu
tān
zhuónéng

ā
liàn
ruò
chù
zhǒng
jiān
shù
xià
kōng
xián
jìng
shì

yún


jìng
zhàng

wèi

jìng
zhě


shē
shè


yǒu
shē


zhàng

yǒu


shè

zhàng

yún

shē


zhàng

wèi
zhū
fàng


zhù
fēi
chù

yóu
fàng


huò
hūn
chén
shuì
mián
chán
rào

xīn

huò
wéi

shē


biàn
便
shēng
ài
wèi

huò

xià
liè
xìng
xīn
huò

ān
mèi
xìng

xīn

zhuó

yóu
zhù

shì
fēi
chù
suǒ


rén
huò
fēi
rén
xuān

rǎo
luàn


suǒ

nǎo
xīn
wài
chí
sǎn


shì
míng
wéi
shē


zhàng

dāng
zhī

zhàng
néng
zhàng

jìng

yúnshè

zhàng

wèi


shìdiào
luànshì

zhě

wèi

yǒu

zuò
shì

weí


shēng
gāo

jìng
xìn
chū
jiā
fēi
wéi
xià
liè

zhū


qiūshì

yóu

yīn
yuán

gāo


líng
miè
shì

shēng


jìng
xìn
chū
jiā
fēi
wéi
pín
kuìmiào


jiàn
duān
yán
duō
wén
wén
chí


wén


shàn
qiǎo
yányuán
mǎn

zhū


qiūshì

yóu

yīn
yuán

gāo


líng
miè
yóu

shì

gāozhū
yǒu

qiū

nián
duō
zhì

xiū
fàn
xíng


néng
shí
shí
gōng
jìng
qǐng
wèn


zhū

qiū


shí
shí
wéi

kāi

wèi
kāi

chù

wéi

xiǎn
liǎo
wèi
xiǎn
liǎo
chùwéi

yīn
dào
jīng
kěn

huì
tōng

shèn
shēnfāng
biàn
便
kāi
shì
nǎi
zhì
lìng

zhì
jiàn
qīng
jìng


shì
míng
wéi


shìshè

zhàng

yòu

yǒu

wéi

shǎo
fēn
xià
liè
zhì
jiàn
ān
yǐn
ér
zhù


yóu

shì
shǎo
fēn
xià
liè
zhì
jiàn
ān
zhù

biàn
便

gāogāobiàn
便
shēng


gēng

shàng
qiú

shì
míng


shì

suǒ
zhù


shè

zhàng

yán
diào
luàn
zhě

wèi

yǒu

gēn


jìng

zhū
gēn
diào
luàn
zhū
gēn
xiāo
qiē
shí
è

suǒ

è
shuō
suǒ
shuō
è
zuò
suǒ
zuò


néng
ān
zhù

weí
zhūnéng
jiān


weí
zhū


yóu

yīn
yuán


shè


néng
yuán
mǎnqīng
jìng

shì
míng
diào
luàn


shè

zhàng


shì
èr

zhàng
shēwèi
duō
fàng


zhù
fēi
chù
èr


néng
zhàng


shè


wèi


shìdiào
luàn


shì
ruò
shē


zhàng
ruò


shè

zhàng

zǒng
míng

jìng
zhàng


shì
míng
wéi
zhàng
zhī
lüè
lüè


qián
guǎng
广
biàn

zǒng
lüè
wéi

shuō
míng
wéi
zhàng


zhàng
xiāng
wéi
dāng
zhī

zhàng

wèi


zhàng

xìng
yuǎn

huì
shuō
míng

zhàng

yún

huì
shè

wèi
ruò

shī

xìng

zuì
wéi
zhuāng
yán
xīn
wéi
zhù
bàn
xīn

wéiwéi

shàng

ér
xiū

shī

shì
míng
huì
shè

wèn
shuí
néng
shī

shuí
suǒ
shī

yòng

shī

xiāng
shī

yún

shī


shī

yóu

yīn
yuán
shī
xìng

zuì


shuí
néng
shī
zhě

wèi
shī
zhě
shī
zhǔ
shì
míng
néng
shī

yún

shī
zhě
yún

shī
zhǔ

wèi
ruò

shǒu
shī
míng
wéi
shī
zhě

ruò


shī
ruò
xīn

shī
fēi


shī

míng
wéi
shī
zhǔ

shuí
suǒ
shī
zhě

wèi

zhǒng
suǒ
shī


yǒu

zhě

èr
yǒu
ēn
zhě

sān
qīn
ài
zhě


zūn
shēng
zhě

yún

yǒu

zhě

wèi
pín
qióng
zhě
huò

gài
zhě

huò
xíng

zhě
huò

qiú
zhě

huò
máng

zhě
huò
lóng
ái
zhě

huò


zhě
huò


zhě

kuì

zhǒng
zhǒng

shēng

zhě


yǒu
suǒ


shì
děng
lèi
míng
yǒu

zhě

yún

yǒu
ēn
zhě

wèi
huò


huò

yǐn
zhě

huò
yǎng

zhě
huò
chéng
cháng
zhě

huò

kuàng

shā

děng
zhōng
néng


zhě

huò

jiǎn
shí
néng
zhèn

zhě

huò

yuàn

ér
jiù
yuán
zhě

huò
bèi
zhí

ér
néng
jiě
zhě

huò
zāo

bìng
ér
jiù
liáo
zhě

jiào


zhě
jiào
ān

zhě

yǐn


zhě
yǐn
ān

zhě

suí
suǒ
shēng

zhū
shì

zhōng

wéi
zhù
bàn
zhě

tóng
huān

zhě
tóng
yōu
chóu
zhě

zāo
è
nán
shí

xiāng

zhě


yǒu
suǒ


shì
děng
lèi
míng
yǒu
ēn
zhě

yún

qīn
ài
zhě

wèi
zhū
qīn
yǒu
huò


chù
yǒu
ài
yǒu
jìng

huò
xìn
shùn


huò
shù

yán
tán
lùn
jiāo
wǎng

huò
yǒu
qīnyǒu
suǒ


shì
děng
lèi
shuō
míng
qīn
ài

yún

zūn
shēng

wèi
ruò
shā
mén
ruò

luó
mén

shì
jiān
tóng

wéi
xián
shàn
zhě


sǔn
hài
zhě


hài
zhě


tān

zhě

wéi
diào

tān
ér
xiū
xíng
zhě


tián
huì
zhě

wéi
diào

tián
ér
xiū
xíng
zhěchī
zhě

wéi
diào

chī
ér
xiū
xíng
zhě


yǒu
suǒ


shì
děng
lèi
míng
zūn
shēng
zhě

yòng

shī
zhě

wèi
ruò
lüè
shuō

huò
yòng
yǒu
qíng
shù

ér
xíng
huì
shī

huò
yòng

qíng
shù

ér
xíng
huì
shī

yún

yǒu
qíng
shù

chí
yòng
huì
shī

wèi
huò
zuò
shǐ
使

huò
xiàng

zhū
niú
yáng


tuó
luó
děng
lèi

huò
yǒu
zhū


nán


xiǎo
nán
xiǎo


huò

suǒ


shì
děng
lèi
suǒ
yòng
shī


huò


shēn
tóu

shǒu

xuè
ròu

suǐ

suí
yuàn
shī
míng
wéi
yǒu
qíng
shù

chí
yòng

shī

shì
zhū


suǒ
xiàn
xíng
shì

fēi


zhōng

suǒ

shī

ruò
yǒu


zhū
yǒu
qíng
lèi
huò


zài

huò
yǒu
shì

huò
néng
zhì


ruò
yīng
chí

huì
shīruò
huì
shī
shí


yǒu
zuì

ruò

yóu

huì
shī
yīn
yuán

xīn
xián
hèn

ruò
shīzhī

yǒu
qíng

wéi
sǔn
nǎo

shì
míng

zuì
yǒu
qíng
shù

chí
yòng
huì
shī

yún


qíng
shù

chí
yòng
huì
shī

wèi
lüè
shuō
yǒu
sān
zhǒngzhě
cái


èr
zhěsān
zhě
chù


yán
cái

zhě

wèi


zhēn
zhū
liú
li
luó
bèi


shān


nǎo
cǎi
shí
shēng


rǎn
chì
zhū
yòu
xuán


yǒu
suǒ


shì
děng
lèi

huò
zhū
zhēn
bǎo
huò
jīn
huò
yín

huò
zhū


huò
zhū
shí


huò
xiāng
huò
mán
shì
míng
cái


yún
wèi
zhū
suǒ
yǒu

shí

yǐn


mài
xiǎo
mài

dào

shǔ
xiǎo
dòu
děng

gān
zhè

táo

lào
guǒ
zhī

zhǒng
zhǒng
jiāng
yǐn


yǒu
suǒ


shì
děng
lèi
shì
míngyún

chù


wèi
zhū
tián
zhái

diàn
chán


jiàn


shè


guǎn
děng


yǒu
suǒ


shì
děng
lèi
shì
míng
chù


shì
míng

zuì

qíng
shù

chí
yòng
huì
shī

dāng
zhī

zhōng
yǒu
qíng
shù


qíng
shùqiē
zǒng
shuō
míng
suǒ
yòng
shī


xiāng
shī
zhě

wèi

tān

xíng

zào
zuò
xīn

suǒ

shēnshè
suǒ
shī


huò

xiāng

huò

xiāng

shì
míng
shī
xiāng

yún

shī
zhě

wèi
yóu
jìng
xìn
ér
xíng
huì
shī

yóu
zhèng
jiào
jiàn
ér
xíng
huì
shī

yóu
yǒu
guǒ
jiàn
ér
xíng
huì
shī

yóu

yīn
zhòng
ér
xíng
huì
shī

yóu
gōng
jìng
xīn

shǒu
xíng
shī

ér

qīng
màn
yīng
shí
ér
shīyào
yòng

sǔn
nǎo

ér
xíng
huì
shīpíng
děngxiōng
bào


cái

ér
xíng
huì
shī


xiān
jié

ér
xíng
huì
shī


jīng
miào

ér
xíng
huì
shī


qīng
jìng

ér
xíng
huì
shī

yóu

yǒu
zuì

shù
shù
huì
shī
zhì

qiān
gòu


shì

ér
xíng
huì
shī

xiān
xīn
huān

ér
xíng
huì
shī


zhèng
shī
shí

xīn
qīng
jìng
shī


huǐ


shì
ér
shīshī
zhě

huò

bēi

ér
xíng
huì
shī

wèi

yǒu


huò
zhī
ēn

ér
xíng
huì
shī

wèi

yǒu
ēn

huò
ài
huò
jìng
huò
xìn
shùn

ér
xíng
huì
shī

wèi

qīn
ài

huò
wéi

qiú
shì
chū
shì
jiān
shū
shēng
gōng


ér
xíng
huì
shī

wèi

zūn
shēng

yóu
shì
yīn
yuán

xiū
huì
shī

yóu
shì
xíng
xiāng

huò
zài
jiā
zhě
huò
chū
jiā
zhě
xiū
xíng

shī

wéi
zhuāng
yán
xīn
wéi
zhù
bàn
xīn

wéi
wéi

shàng


ér
xíng

shī

yóu

yīn
yuán
shī
xìng

zuì

shì
míng
huì
shè

yún

míng
wéi
shā
mén
zhuāng
yán


tuō
nán
yuē

zhèng
xìn
ér

chǎn
shǎo
bìng
jīng
jìn
huì


shǎo
yǎng


mǎn


duō

duān
yán
zhī
liàng
shàn
shì


cōng
huì
zhě
xiāng
rěn
róu

xián
shàn

wèi

yǒuzhèng
xìn

yǒu
chǎn


shǎo
zhū

bìng
xìng
qín
jīng
jìn
chéng
jiù
miào
huì

shǎo
yǎng

mǎnchéng
jiù

duō

gōng

duān
yán

zhī
liàng


chéng
jiù
xián
shàn
shì
chéng
jiù
cōng
huì
zhě
xiāng

kān
rěn
róu

wéi
xìng
xián
shàn

yún

míng
wéi


zhèng
xìn

wèi
duō
jìng
xìn
duō
zhèng
jìng
shùn

duō
shēng
shēng
jiě
duō
shàn
zhū
shànshī
suǒ

shēn
shēng
jìng
xìn

huò

shī
suǒ
gōng
jìng
zūn
zhòng
chéng
fèng
gōng
yǎng


xiū

shì
gōng
jìng
zūn
zhòng
chéng
fèng
gōng
yǎng

zhuān
xīn
qīn


zhǐ
ér
zhù
shī


shì


tóng
fàn
xíng
zhě


zhū
suǒ
xué
jiào
shòu
jiào
jiè


xiū
gōng
yǎng


fàngsān


dāng
zhī

ěr


shì
míng
wéi


zhèng
xìn

yún

míng
wéi

yǒu
chǎn


wèi
yǒu
chún
zhì
wéi
xìng
zhèng
zhí
shī

zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
suǒ


shí

xiǎn


shì
míng
wéi

yǒu
chǎn


yún

míng
wéi
shǎo
zhū

bìng

wèi
xìng

bìng
shùn
shí
biàn
shú

píng
děng
zhí
shòu


wēnhán
lěng


suǒ
sǔn
hài
suí
shí
ān


yóu
shì
yīn
yuán

suǒ
shí
suǒ
yǐn

suǒ
dàn
suǒ
cháng


zhèng
biàn
shú


shì
míng
wéi
shǎo
zhū

bìng

yún

míng
wéi
xìng
qín
jīng
jìn

wèi
néng
ān
zhù
yǒu
shì

yǒu
qín
yǒu
yǒng
jiān
měng


shàn

zhōng
néng

shè
è

qiào
qín

duò


yuán
mǎn

néng
yǒu
suǒ
zuò


zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě
gōng

chéng
fèng


shì
míng
wéi
xìng
qín
jīng
jìn

yún

míng
wéi
chéng
jiù
miào
huì

wèi
cōng
niàn
jué
jiē

yuán
mǎn

gēn

ān
dùn

gēn

wán
yīn


fēi
shǒu
dài
yán

yǒu

néng
liǎo
shàn
shuō
è
shuō
suǒ
yǒu

chéng
jiù

shēng
jué
huìchéng
jiù
jiā
xíng
jué
huì


shì
míng
wéi
chéng
jiù
miào
huì

yún

shǎo


wèi
suī
chéng
jiù
shàn
shǎo

děng
suǒ
yǒu
gōng


ér
qiú

zhī

wèi

zhīshǎo

chéng
jiù
gōng


shì
míng
shǎo


yún
wèi

suíyǐn
shí


děng
shì

biàn
便
shēng
huān

shēng
zhèng
zhīsuǒ
wèi

suǒ
yǒu


huò

huò
miào

gēng


wàng
gēng

suǒrǎn

ài


qián
guǎng
广
shuō
ér
shòu
yòng
zhīyǐn
shí


děng
shì
dāng
zhī

ěr

shì
míngyún


yǎng

wèi
néng

yǎng

dàihuò
zhū
tóng

huò

rén
zhòng

yòu

zhuī
qiú

cháng
cái
bǎo

lìng

shī
zhě
shī
zhǔ
děng
lèi

wèi
wéi
nán
yǎng

shì
míng

yǎng

yún


mǎn

wèi

wēi
shǎo
biàn
便

zhī
chí

ruò

zhī
chí

shì
míng

mǎn

yún

chéng
jiù

duō
gōng


wèi
cháng


shíshí

dàn

zuò
shí
xiān
zhǐ
hòu
shí

dàn
chí
sān

dàn
chí
cuì

chí
fèn
sǎo


zhù
ā
liàn
ruò
cháng

shù
xià

cháng

jiǒng

cháng
zhù
zhǒng
jiān

cháng

duān
zuò
chù

cháng
zuò


shì

zhǐ

ruò
shí
ruò

ruò
zhūduō
gōng


huò
shí
èr
zhǒng
huò
shí
sān
zhǒngshí
zhōng
fēn
wéi
èr
zhǒng


zhě
suí


shí

èr
zhěshí

suí


shí
zhě

wèi
suí
wǎng
huán
jiā
suí
huò
suí

ér
biàn
便
shòu
shí
shí
zhě

wèi


xiàng
xún
jiā
ér


suí

suí
xiàn
ér
biàn
便
shòu
shí


gāo

shǒu
yuè


jiā

yuàn

dāng
huò
jīng
miào
yǐn
shí

nǎi
zhì

yuàn
duō
yǒu
suǒ


dāng
zhī

zhōng
ruò


shí

chà
bié
xìng

wéi
yǒu
shí
èr

ruò


shí
yǒu
chà
bié
xìng

biàn
便
yǒu
shí
sān

yún

míng
wéi
dàn

zuò
shí

wèi
zuò

zuò
nǎi
zhì
yīng
shí

jiē
shòu
shí

cóng

zuòzhòng
shí


shì
míng
wéi
dàn

zuò
shí

yún

míng
wéi
xiān
zhǐ
hòu
shí

wèi
wéi
shí

zuò

yīng
zuò

nǎi
zhì
wèi
shí
xiān
yīng

shòu
zhū
suǒ
yīng
shí

yīng
zhèng
liǎo
zhī


jīn
wéi
shòu
ěr
suǒ
yǐn
shí
dāng

zhī
chí

yòu
zhèng
liǎo
zhī

guò


dìng

dāng
shí


shì
shòu

rán
hòu
fāng
shí


shì
míng
wéi
xiān
zhǐ
hòu
shí

yún

míng
wéi
dàn
chí
sān


wèi
dàn
sān

ér

zhī
chí


zhě
sānsēng

zhī

èr


luó
sēng


sān
ān


cān

chú

sān

zhōng

zhù


guò

chángshì
míng
wéi
dàn
chí
sān


yún

míng
wéi
dàn
chí
cuì


wèi
suǒ
chí

huò
sān

shù
huò
shì
chángqiē
jiē
yòng
máo
cuì
ér
zuò

zhōng

zhù


suǒ
zuòshì
míng
wéi
dàn
chí
cuì


yún

míng
wéi
chí
fèn
sǎo


wèi
suǒ
yǒu


shè


zhì
huò
jiē
huò
xiàng

huò
shì
huò
chán

huò
dào
fēi
dào

huò

biàn
便
huì

huò
wéi
biàn
便
huì
nóng
xuè

tuò
zhī
suǒ

rǎnshì
děng

jìngchú


huì
jiān
zhí

huàn
féng
rǎn
shòu
chí


shì
míng
wéi
chí
fèn
sǎo


yún

míng
wéi
zhù
ā
liàn
ruò

wèi
zhù
kōng
xián
shān
lín
shǎng


shòu
yòng
biān

suǒ
yǒuyuǎn


qiē
cūn


luò


shì
míng
wéi
zhù
ā
liàn
ruò

yún

míng
wéi
cháng

shù
xià

wèi
cháng

yuàn
zhù

shù
xià

zhǐ
shù
gēn


shì
míng
wéi
cháng

shù
xià

yún

míng
wéi
cháng

jiǒng


wèi
cháng

yuàn
zhù

jiǒngzhàng
chù


shì
míng
wéi
cháng

jiǒng


yún

míng
wéi
cháng
zhù
zhǒng
jiān

wèi
cháng

yuàn
zhù
zhǒng

jiān

zhū
yǒu
mìng
guò
sòng
shī
hái
chù


shì
míng
wéi
cháng
zhù
zhǒng
jiān

yún

míng
wéi
cháng

duān
zuò

wèi


chuáng
huò
xiǎo
shéng
chuáng
huò
cǎo

zuò

duān
shēn
ér
zuò
tuī

shí


zhōng


bèi
huò


xiéchuáng
huò
xiǎo
shéng
chuáng
huò

huò
shù
cǎo

zuò
děng


shì
míng
wéi
cháng

duān
zuò

yún

míng
wéi
chù

cháng
zuò

wèi
suǒ
zuò

huò
zhū
cǎo
zuò
huò
zhū

zuò


jiù

shè
cǎo
zuò

zuò

ér
cháng
zuò
shè
hòu
zhōng

shù
shù
fān

xiūshì
míng
wéi
chù

cháng
zuò

wèn


míng
wéi

duō
gōng

shì
jiān
huò
máo
huò
dié
máo

wèi
biān
wèi
dàn
wèi
fēn
wèi


ěr
shí
xiāng
zhuó

ruǎn

qīng


rén
zào
zuò

xiàn
线
zhān


ruò
biān
ruò
dàn
ruò
fēn
ruò


ěr
shí
fēn
sǎn
róu
ruǎn
qīng
miào

kān
rén
zào
zuò

xiàn
线
zhānshì
xíng
zhě

yóu
yǐn
shí
tān

zhū
yǐn
shí
lìng
xīn
rǎn
zhuó

yóu


tān

zhū


lìng
xīn
rǎn
zhuó

yóu


tān

zhū


lìng
xīn
rǎn
zhuó


yóu

shì

duō
gōng


néng
jìng
xiū
zhì
lìng

chún
zhí

róu
ruǎn
qīng
miào
yǒu
suǒ
kān
rén

suí
shùn

zhǐ
néng
xiū
fàn
xíng

shì

míng
wéi

duō
gōngyǐn
shí
zhōng
yǒu
měi
shí
tān

duō
shí
tān

néng
zhàng
xiū
shàn

wéi

duàn
chú
měi
shí
tān


cháng


shíshí

wéi

duàn
chú
duō
shí
tān


dàn

zuò
shí
xiān
zhǐ
hòu
shí
zhōng

yǒu
sān
zhǒng
tān
néng
zhàng
xiū
shàn


duō

tān

èr
ruǎn
chù
tān

sān
shàng
miào
tān

wéi

duàn
chú
duō

tān


dàn
chí
sān


wéi

duàn
chú

zhū


ruǎn
chù
tān


dàn
chí
cuì


wéi

duàn
chú

zhū


shàng
miào
tān


chí
fèn
sǎozhūyǒu

zhǒng
tān
néng
zhàng
xiū
shàn


xuān

tān

èr


tān

sān
tān
tān

wéi

duàn
chú
xuān

tān


zhù
ā
liàn
ruò

wéi

duàn
chú


tān


cháng

shù
xià
jiǒng

zhǒng
jiān

yòu
wéi
duàn
chú
yín

tān


cháng
zhù
zhǒng
jiān

wéi

duàn
chú
tān


cháng

duān
zuò

wéi

duàn
chú


tān


chù

cháng
zuò

shì
míng
chéng
jiù

duō
gōng


yún

duān
yán

wèi
néng
chéng
jiù
ruò
wǎng
ruò
huán
ruò

ruò
zhān

ruò

ruò
shēn
chí
sēng

zhī
chí

chí


duān
yán
xíng
xiāng

shì
míng
duān
yán

yún

zhī
liàng

wèi

jìng
xìn
zhū

luó
mén
cháng
zhě

shì

yǐn
shíbìng
yuán

yào
zhū
shí

zhōng

zhī
liàng
ér


shì
míng
zhī
liàng

yún

chéng
jiù
xián
shàn
shì


wèi
shēng
gāo

jìng
xìn
chū
jiā

huò
shēng


jìng
xìn
chū
jiā

yán
róng
shū
miào

jiàn
duān
yánduō
wén


yuán
mǎn

huò
suí
huò

shǎo
zhì
shǎo
jiàn
shǎo
ān

zhù

yóu
shì
yīn
yuán


gāo


líng
miè


néng
zhī
wéi
yǒu

suí

xíng

shì


shí


liǎo
zhī

jīng
jìn
xiū
xíng

suí

xíng

shì
míng
chéng
jiù
xián
shàn
shì


yún

chéng
jiù
zǒng
huì
zhě
xiāng

wèi
yóu
zuò

xiāng
biǎo
zhīyóu
zuò

xiāng
biǎo
zhī
cōng
huì


shì
yún


wèi
zhūè

suǒ

è
shuō
suǒ
shuō
è
zuò
suǒ
zuò

zhū
cōng
huì
zhě

shàn

suǒ

shàn
shuō
suǒ
shuō
shàn
zuò
suǒ
zuò

shì
míng
chéng
jiù
cōng
huì
zhě
xiāng

yún

kān
rěn

wèi

yǒubào

tián

bào
tián


bào

nòng

bào
nòng

yòu

zūn
zhě
kān
néng
rěn
shòu
hán
wén
méng
fēng


shé
xiē

chù

yòu
néng
rěn
shòu

suǒ
gān
fàn

è

yán

yòu
néng
rěn
shòu
shēn
zhōng
suǒ
yǒu
měng

jiān
jìn
xīn
chǔ
qiē
xīn
duó
mìng

shòu

wéi
xìng
kān
rěn
yǒu
suǒ
róng
shòu

shì
míng
kān
rěn

yún

róu


wèi

yǒushī
děngchéng
jiù

mǐn
shēn
chéng
jiù

mǐn

chéng
jiù

mǐn
zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě


tóng
shòu
yòng
yīng
suǒ
shòu
yòng

fán
suǒ
yǐn
shí

yǒu

suǒ
huò


suǒ


duò
zài

zhōng
wéi

suǒ
shè
ér
wéi
shòu
yòng

tóng
jiè
tóng
jiàn
chéng
jiù

shì
liù
zhǒng
ài

zhòng


wéi
zhènggòng
zhù
xìng

nǎozhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

gòng
zhù

chù
cháng
lìng
huān


shì
míng
róu


yún

xián
shàn

wèi

yǒu

yuǎn

pín

shū
yán
píng
shì

hán
xiào
xiān
yán
cháng
wéi
ài


xìng
duō
shè
shòu
shàn

tóng


shēn
xīn
chéng
jìng

shì
míng
xián
shàn

ruò
yǒu
chéng
jiù

shì
zhū


ài

zhèng

ài

gōng

yǎng
gōng
jìng
chèn
chéng
jiù
zēng

sǔn
jiǎn
èr
zhǒng
xié
jiàn


fēi
yǒu

wèi
cháng
zēngshí
yǒu

wèi
cháng
sǔn
jiǎn


zhū
shì
jiān
shì
wén

zhě

suǒ
zào
shùn
shì
zhǒng
zhǒng

xiāng

shì
wén

xiāng
yīng
shī
lùn

néng
zhèng
liǎo
zhī

yuǎn


shè
ài


liú
chuánzhù


chángyuǎn

zài
jiā
gòng
xuān

zhù

zēng
fán
nǎo
shèng
zhòngzhǐ

jìng
xiū
zhì
shè
shòu
qīn

péng
yǒuyóu

qīn
yǒu
yīn
yuán

dāng
zhāo

liàng
rǎo
luàn
shìhuò
biàn
huài
dāng
shēng
zhǒng
zhǒng
chóu

shāng
tàn
bēi

yōu
nǎo

suí
suǒ
shēng

běn
suí
èr
huò


jiān
zhí
zhuó
xún


shè
chú
qiǎn
biàn
yóu

èr
huò
yīn
yuán

dāng
shēng
xiàn

hòu

zhòng


zhōng


sǔn
suǒ
yǒu
xìn
shī

zhōng

huǐ
fàn
qīng
jìng
jìn
jiè

shòu
yòng
xìn
shī
zhōng

huǐ


rén
xìn
shī

zhōng


shè
suǒ
shòu
xué
chù

cháng

shěng
chá

zhī
guò
shī
qiú

suǒ
qiān
fàn

yǐn


shànè

mìng
nán
yīn
yuán
huǐ
fàn
zhòng
zuì

shè
yóu
wàng
niàn
shǎo
yǒu
suǒ
fàn


biàn
便
huǐ
chú


yīng
zuò
shì
qiào
qín

duò

fán
bǎi
suǒ
wéi

néng
chéng
bàn

zhōng

qiú

wéi

gěi
shǐ
使shì
zūn
wēi

shén

shèn
shēn

jiào

shēn
shēng
xìn
jiě
zhōng

huǐ
bàng

néng
zhèng
liǎo
zhī
wéi
shì

lái
suǒ
zhī
suǒ
jiàn
fēi

jìng
jiè

zhōng


zhù

wàng
jiàn


fēi


zhí
è
jiàn

suǒ
shēng
yán
lùn
zhòu
shù

ruò


shì
gōng

xiāng
yīng


shì
ān
zhù

shì
xiū
xué


zhèng
shā
mén
zhū
zhuāng
yán


ér

zhuāng
yán
shèn
wéi
wēi
miàoyǒu
rén
shèng
zhuàng
duān
zhèng
hǎo

zhuāng
yán


shòu
zhūshēn
shǒumiào
xiāng

xiān
bái


shì

zhǒng
zhǒng
miào
zhuāng
yán


suǒ
wèi
yīng
luò
ěr
huán

zhǐ
huán
wàn
chuàn


chuàn
zhū
miào
bǎo
yìn

bìng
jīn
yín
děng
zhǒng
zhǒng
huá
mán


shì
zhuāng
yán

wéi

miào


shì
xíng
zhě

zhèng
shā
mén
zhǒng
zhǒng
gōng

miào
zhuāng
yán


ér

zhuāng
yánchì
rán
wēi
guāng
biàn
zhào

shì

shuō
wéi
shā
mén
zhuāng
yán

shì
míng
shā
mén
zhuāng
yán


未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |