当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第24卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第24卷(注音)shī

lùn


èr
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān
chū


chù
chūsān
zhī
sānchū

hòu

cháng
qín
xiū

juézhě

yún

chū

yún

hòu


yún

jué
yún

cháng
qín
xiū

jué
yán
chū

zhě

wèi


fēn
zhōng
guò
chū

fēn
shì

chū
fēn

yán
hòu

zhě

wèi


fēn
zhōng
guò
hòu

fēn
shì

hòu
fēn

juézhě

wèi

shuō
yán

zhòu

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn


chū

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn

jìng
xiū
xīn

chū
zhù
chù
wài

zhuóhuán

zhù
chù
yòu
xié
ér

zhòng
lèizhù
guāng
míng
xiǎng
zhèng
niàn
zhèng
zhī

weí

xiǎng
qiǎo
biàn
便
ér


zhì

hòu
fēn


jué

jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn

cháng
qín
xiū

juézhě

wèi

yǒu

shì
zūntīng
wén
jué
xiū
xué

biàn
便


shì
jué
zuò

shì
niàn


dāng
chéng
bàn

suǒ
tīng

jué

shēng


jīng
jìn
qín


chāo
yuè
yǒng
měng
shì
yǒng
hàn
gāng
jué


zhì

xīn

jiān
xiāngzhōng
yún


zhòu

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn

yán
zhòu

zhě

wèi
cóng

chū
shí
zhì

méi
shí

yán
jīng
xíng
zhě

wèi

guǎng
广
cháng
chèn


liàng


fāng
suǒ

ruò
wǎng
ruò
lái
xiāng
yīng
shēn


yán
yàn
zuò
zhě

wèi

yǒu

huò


chuáng
huò
xiǎo
shéng
chuáng

huò
cǎo

zuò
jié
jiā

zuò

duān
shēn
zhèng
yuàn
ān
zhù
bèi
niàn

suǒ
yán
zhàng
zhě

wèi

zhǒng
gài

shùn
zhàng

zhě

wèi
néng
yǐn
gài
suí
shùn
gài


yún


gài

wèi
tān

gài
tián
huì
gài

hūn
chén
shuì
mián
gài
diào

è
zuò
gài
gài

yún

shùn
zhàng


wèi
jìng
miào
xiāng
tián
huì
xiāng
hēi
ān
xiāng
qīn
zhǔ
guó
xún

zhuī


shí
xiàochéng
shì
suí
niàn


sān
shì

huò

sān
shì
fēi
wèn

jīng
xíng
shí
cóng

zhàng

jìng
xiū

xīn

yún

cóng

jìng
xiū

xīn


cóng
hūn
chén
shuì
mián
gài

néng
yǐn
hūn
chén
shuì
mián
zhàng


jìng
xiū

xīn

wéi
chú
guāng
míng
xiǎng
shàn
qiǎo
jīng
kěn

shàn

shàn

shàn
liǎo
shànyǒu
míng

xīn

yǒu
guāng

xīn

huò

píng
chù
huò


chù
wǎng
fǎn
jīng
xíng


jīng
xíng
shí
suí
yuán

zhǒng
jìng
miào
jìng
jiè


shàn
shì
xiàn
quàn
dǎo
zàn

qìng
wèi

xīn

wèi
huò
niàn

huò

huò
sēng

huò
jiè
huò
shè
huò

niàn
tiān

huò

xuān
shuō
hūn
shěn
shuì
mián
guò
huàn
xiāng
yīng
suǒ
yǒu
zhèng

zhōng
wéi
chú

liàng
mén


huǐ

hūn
chén
shuì
mián
suǒ
yǒu
guò
shīliàng
mén
chèn
yáng
zàn
tàn
hūn
chén
shuì
mián
yǒng
duàn
gōng


suǒ
wèi


jīng
yīng
sòng


bié
fěng
sòng


shuō
yīn
yuánběn
shì

běn
shēng
fāng
guǎng
广

lùn


wéi
chú

zhèng

tīng
wén
shòu
chíyīn
shēng
ruò

ruò
sòng

wéi

kāi
shì

weíchèn
liàng
guān
chá

huò
guān
fāng


huò
zhān
xīng
yuè
zhū

宿
dào


huò

lěng
shuǐ


miàn


yóu
shì
hūn
chén
shuì
mián
chán
gài

wèi
shēng

shēng

shēng
chú
qiǎn


shì
fāng
biàn
便
cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn

wèn

yàn
zuò
shí
cóng

zhàng

jìng
xiū

xīn

yún

cóng

jìng
xiū

xīn


cóng

zhàng

jìng
xiū

xīn

wèi
tān

tián
huì

diào

è
zuò


gài

néng
yǐnjìng
xiū

xīn

wéi
lìng

shēng
tān

chán
gài

chú
qiǎn


wéi
lìng
wèi
shēng

yuǎnjié
jiā

zuò
duān
shēn
zhèng
yuàn
ān
zhù
bèi
niàn

huò
guān
qīng

huò
guān
nóng
làn

huò
guān
biàn
huài
huò
guān
pāng
zhàng

huò
guān
shí
dàn
huò
guān
xuè


huò
guān


huò
guān

suǒ

huò
guān

suǒ

huò

suí

xián
shàn
dìng
xiāng

zuò


weí

huò

xuān
shuō
tān

guò
huàn
xiāng
yīng
zhèng

zhōng
wéi
duàn
tān
liàng
ménhuǐ


tān

ài


cáng
zhuó
guò
shīliàng
mén

chèn
yáng
zàn
tàn

qiē
tān

yǒng
duàn
gōng


suǒ
wèi

jīng
yīng
sòng

bié
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

wéi
duàn
tān
zhèng

tīng
wén
shòu
chí

yán
shàn
tōngshàn
xún


jiàn
shàn
tōngshì
yàn
zuòweí

yóu
shì
yīn
yuán
tān

chán
gài
wèi
shēng

shēng

shēng
chú
qiǎn


shì
fāng
biàn
便
cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn


tián
huì
gài

yǒu
chà
bié
zhě

wèi

shì
yàn
zuòxīn


yuàn
sǔn

nǎo

guǎng
广


liàng

shàn
xiū

fāng


shēng
jiě


ān
zhù


shì

èr

shì

sān

shìshàng
xià
bàngbiàn

qiē

biān
shì
jièshēng
jiě


ān
zhùqián
shuō


diào

è
zuò
gài

yǒu
chà
bié
zhě

wèi

shì
yàn
zuò

lìng
xīn

zhù
chéng
bànsān

qián
shuō


gài

yǒu
chà
bié
zhě

wèi

shì
yàn
zuò


guò

shì
fēizuò


weí


wèi
lái
shì

xiàn
zài
shì
fēizuò


weíguò

wéi
zēng
yǒu


wéi
zēng

guò

wéi
zēng

yǒu

yún

zēng
yǒuwèi
lái
wéi
dāng

yǒu

yún

dāng
yǒuxiàn
zài
wéi

suǒ
yǒu

yún

ér
yǒu

jīn

yǒu
qíng
cóng

ér
láiyǔn
méi
dāng
wǎng

suǒshì
děng


zhèng

zuò


weí
yīng
zhèng
yuǎn

weí


lái
jīn
shì
wéi
jiàn
yǒu


wéi
jiàn
yǒu
shì

zhī
yǒu
wéi
yǒu
zhī

wéi


wéi
guān
yǒu
yīn
wéi
guān
yǒu
guǒ


shí

shì

zēng
shí
yǒu
shì

huǐ

bàngshí
yǒu
liǎo
zhī
shí
yǒu

wèi


cháng

kōngqiē

zhōng

liǎo
zhī

cháng

kōng
néng

shìweí

biàn
便


suǒ

huò

qián
shuō
sēngmiè

dào


yīn

yīn
suǒ
shēng
zhūhuò

qián
shuō

yòu

tián
huì
gài
yīng
zuò
shì
shuō

wéi
duàn
tián
huì

tián
huì
xiāngzhèng

tīng
wén
shòu
chí
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


diào

è
zuò
gài
yīng
zuò
shì
shuō

wéi
duàn
diào

è
zuò

shùn

zhèng

tīng
wén
shòu
chí
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
gài
yīng
zuò
shì
shuō

wéi
duàn

gài

shùn

zhèng

tīng
wén
shòu
chí
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
fāng
biàn
便
cóng
tān

tián
huì

hūn
chén
shuì
mián

diào

è
zuò


gài

shùnjìng
xiū

xīn

shì

shuō
yán
jīng
xíng
yàn
zuò
cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn


shì

shuō
yóu

zēng
shàng
cóng
shùn
zhàng


jìng
xiū

xīn


yǒu
yóu

zēng
shàng

shì
zēng
shàng

cóng
shùn
zhàng


jìng
xiū

xīn

yún

míng
wéi
yóu

zēng
shàng

wèi

yǒu


zhū
gài
zhōng
suí


zhǒng

biàn
便

liǎo
zhī

fēi
shànsuǒ
shēng
gài

jiān
zhí
zhuó
shè
bìn
qiǎn
biàn


yòu
néng

guān

suǒ
shēng
gài
shèn

xiū
chǐ

lìng
xīn
rǎn
nǎo
lìng
huì
léi
liè
shì
sǔn
hài
pǐn


shì
míng
wéi
yóu

zēng
shàng

cóng
shùn
zhàng


jìng
xiū

xīn

yún

míng
wéi
yóu
shì
zēng
shàng

cóng
shùn
zhàng


jìng
xiū

xīn

wèi

yǒu


zhū
gài
zhōng
suí


shēng
huò
jiāng
shēng
shí

biàn
便
zuò
shì
niàn


ruò
shēng

suǒ
wèi
shēng
gài

dāng
wéi

shī
zhī
suǒ
wéi
zhū
tiān

zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhěqīng
huǐ


yóu

shì
shì
zēng
shàng


wèi
shēng
zhū
gài
néng
lìng

shēng


shēng
zhū
gài
néng


shè


shì
míng
wéi
yóu
shì
zēng
shàng

cóng
shùn
zhàng


jìng
xiū

xīn

yòu
wéi

chí
zhū
shùn
shìjìn

chū
fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng


jìng
xiū

xīn

cóng
shùn
zhàng


jìng
xiū
xīn


chū
zhù
chù
wài

zhuó
zhuó


huán

zhù
chù


qǐn


wéi
lìng
qǐn

cháng
yǎng

zhǒng


zēng
cháng

cháng


shēn

zhuǎn
yǒu
shì

zhuǎn
néng
suí
shùn


jiān
cháng
wěi
shàn
pǐn
jiā
xíng

wèn


yīn
yuán
yòu
xié
ér
shī

wáng

xiāngwèn


xiāng
shī

wáng

qiē
shòu
zhōng
yǒng
hàn
jiān
měng
zuì
wéi
qiū

ěr


cháng
xiū

jué

qín
jīng
jìn
yǒng
hàn
jiān
měng
zuì
wéiyóu
shì
yīn
yuán

shī

wáng


xiāng


fēiguǐ

tiān

shòu

zhě


yóu


qiē
lǎn
duò
xiè
dài
xià
liè

jīng
jìn
shì


ruò

yòu

yīng
ěr


shī

wáng
yòu
xié

zhě


shì

shí
shēn

diào
luàn
niàn

wàng
shī

shuì


zhòng

jiàn
è
mèng
zhě

shì
xiāng
wéi

dāng
zhī

yǒu

qiē
guò
shī

shì

shuō
yán
yòu
xié
ér

zhòng
lèiyún

míng
wéi
zhù
guāng
míng
xiǎng
qiǎo
biàn
便
ér


wèi

guāng
míng
xiǎng
shàn
qiǎo
jīng
kěn

shàn

shàn

shàn
liǎo
shànweí
zhū
tiān
guāng
míng

xīn

qiǎo
biàn
便
ér


yóu
shì
yīn
yuán
suī

qǐn

xīn

hūn
ān


shì
míng
wéi
zhù
guāng
míng
xiǎng
qiǎo
biàn
便
ér


yún

zhèng
niàn
qiǎo
biàn
便
ér


wèi
ruò
zhū


wénshú
xiūxìng
shì
shàn
néng
yǐnyóu
zhèng
niàn

nǎi
zhì
shuì
mèng

cháng
suí
zhuǎn

yóu
zhèng
niàn


shuì
mèng
zhōng

cháng


lìng


xiāng
fēn
míng
xiàn
qián

xīn
duō
suí
guān

yóu
zhèng
niàn

suí

suǒ
niàn

huò
shàn
xīn
mián
huò


xīn
mián

shì
míng
zhèng
niàn
qiǎo
biàn
便
ér


yún

zhèng
zhī
qiǎo
biàn
便
ér


wèi
yóu
zhèng
niàn
ér
qǐn

shí

ruò
yǒu
suí

fán
nǎo
xiàn
qián
rǎn
nǎo

xīnfán
nǎo
xiàn
shēng

shí

néng
zhèng
jué
liǎo
lìng

jiān
zhuó
shè


tōng


lìng
xīn
zhuǎn
huán

shì
míng
zhèng
zhī
qiǎo
biàn
便
ér


yún

míng
wéi

weí

xiǎng
qiǎo
biàn
便
ér


wèi

jīng
jìnxīn

rán
hòu
qǐnqǐn

shí
shí
shí
juélín


鹿

yīng

qiē
zòng
fàng

xīn

suí
shùn

xiàng
lín

shuì
mián


zuò
shì
niàn


jīn
yīng

zhū

suǒ

jué

qiē
jiē
dāng


chéng
bàn

wéi
chéng
bàn


yīng
zhù
jīng
qín
zuì

nóng
hòu
jiā
xíng
zuò
shì
niàn


jīn
wéi
xiū
jué
yīng
zhèng


qín
jīng
jìn
zhù

wéi

xiū

zhū
shànyīng
zhèng
qiào
qín

zhū
lǎn
duò

guò
jīn

fēn
zhì
míng
qīng
dàn

bèi
zēng


qín
jīng
jìn
zhù

dāng
zhī

zhōng
yóuweí

xiǎng


zhòng
shuì
mián


yīng

shí


néng

zhōng

guò
shí

fāng
nǎi
jué


yóu

èr

weí

xiǎng

néng

zhū

gòng
suǒ
tīng

shī

wáng
ér


zēng

jiǎn

yóu

sān

weí

xiǎng

lìng
shàn


cháng

xiè
fèi

suī
yǒu
shī
niàn
ér
néng
hòu
hòu
zhǎn
zhuǎn
shòu
xué
lìng

duàn
jué


shì
míng
wéi

weí

xiǎng
qiǎo
biàn
便
ér


yún

zhì

hòu
fēn


jué

jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn


hòu
fēn
zhě

wèi


fēn
zhōng
guò
hòu

fēn
míng

hòu
fēn


yóu

shì
zhù
guāng
míng
xiǎng

zhèng
niàn
zhèng
zhī

weí

xiǎng
qiǎo
biàn
便
ér
zhōng
fēn


fēn
zhōng
guò


fēn

zhèng

shuì
mián

lìng


shí
shēn
yǒu
kān
néng

yīng
shí
ér


fēi
wéi
shàng
pǐn
hūn
chén
shuì
mián
chán
suǒ
zhì


lìng
jiāng

shí
ān
dùn

ruò
lǎn
duò
xiè
dài

yóu


shì
ān
dùn

ruò
lǎn
duò
xiè
dài

zàn
zuò

shí

yǒu
jiān
nánnéng


cóng
zhū
zhàng

jìng
xiū
xīn
zhě


qián
yīng
zhī


shì
guǎng
广
biàn
chū

hòu

cháng
qín
xiū

jué


yún

zhī

zhōng
lüè


wèi
cháng
qín
xiū

juésuǒ
yǒu
shì
luó

lüè
yǒu

zhǒng
zhèng
suǒ
zuò
shì


děng
wéizhě
nǎi
zhì
jué

cháng

shè

suǒ
xiū
shàn
pǐn


jiān
cháng
wěi
xiū
shàn

zhōng
yǒng
měng
jīng
jìn

èr
zhě

shí
érfēi
shí

sān
zhě

rǎn

xīn
ér

shuì
mián
fēi
rǎn

xīn


zhě

shí
juéguò
shí

shì
míng

zhǒng
cháng
qín
xiū

jué
suǒ
yǒu
shì
luó
zhèng
suǒ
zuò
shì
zhǒng
zhèng
suǒ
zuò
shì

zhū

shì
zūn
wéi
shēng
wén
zhòng
xuān
shuō
xiū

jué
yún

xuān
shuō

wèi
ruò
shuō
yán

zhòu

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn


chū

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn

yóu

yán

xuān
shuō


zhèng
suǒ
zuò
shì

wèi
nǎi
zhì
jué

cháng

shè

suǒ
xiū
shàn
pǐn


jiān
cháng
wěi
xiū
shàn

zhōng
yǒng
měng
jīng
jìn

ruò

shuō
yán
chū
zhù
chù
wài

zhuóhuán

zhù
chù
yòu
xié
ér

zhòng
lèiyóu

yán

xuān
shuō

èr
zhèng
suǒ
zuò
shì

wèi

shí
érfēi
shí

ruò

shuō
yán
zhù
guāng
míng
xiǎng

zhèng
niàn
zhèng
zhī

weí

xiǎng
qiǎo
biàn
便
ér


yóu

yán

xuān
shuō

sān
zhèng
suǒ
zuò
shì

wèi

rǎn

xīn
ér

shuì
mián
fēi
rǎn

xīn

ruò

shuō
yán


hòu
fēn


jué

jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn

yóu

yán

xuān
shuō


zhèng
suǒ
zuò
shì

wèi

shí
juéguò
shí


zhōng
suǒ
shuō
zhù
guāng
míng
xiǎng

zhèng
niàn
zhèng
zhī

weí

xiǎng
qiǎo
biàn
便

zhě

xiǎn
yóu
èr
yuán

rǎn

xīn
ér

shuì
mián
fēi
rǎn

xīn

wèi
yóu
zhèng
niàn


yóu
zhèng
zhī


yóu
èr
yuán

shí
juéguò
shí

wèi
yóu
zhù
guāng
míng
xiǎng


yóu

weí

xiǎngyún

yóu
zhèng
niànshàn
suǒ
yuán
shè
liǎn
ér


yóu
zhèng
zhī


shàn
suǒ
yuán
ruò
xīn
tuì
退
shī

zhū
fán
nǎo


biàn
便


néng
zhèng
liǎo
zhī


shì
míng
wéi
yóu
èr
yuán


rǎn

xīn

ér

shuì
mián
fēi
rǎn

xīn

yóu
zhù
guāng
míng
xiǎng


weí

xiǎng


zhòng
shuì
mián
fēi
shuì
mián
chán
néng
yuǎn
suí
zhú


shì
míng
wéi
yóu
èr
yuán


shí
juéguò
shí


shì
xuān
shuō
cháng
qín
xiū

jué
suǒ
yǒu
lüèqián
suǒ
shuō
guǎng
广
biàn
shì


zǒng
shuō
míng
wéi
chū

hòu

cháng
qín
xiū

jué
yún

míng
wéi
zhèng
zhī
ér
zhù

wèi

yǒu


ruò
wǎng
ruò
huán
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò
zhān
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò
shēn
zhèng
zhī
ér
zhù

chí
sēng

zhī
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
shí
ruò
yǐn
ruò
dàn
ruò
cháng
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò
ruò

zhèng
zhī
ér
zhù


jué

shí
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò

zhèng
zhī
ér
zhù

jiě
láo
shuì
shí
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
wǎng
ruò
huán
zhèng
zhī
zhù
zhě

yún

wéi
wǎng

yún

wéi
huán

yún

wǎng
huán
zhèng
zhī
ér
zhù

suǒ
yán
wǎng
zhě

wèi

yǒu

wǎng


luò
wǎng

luò
jiān

wǎng

jiā
zhǔ
wǎng
jiā
zhǔ
jiān

wǎng

dào
chǎng
wǎng
dào
chǎng
jiān

suǒ
yán
huán
zhě

wèi

yǒu

cóng

luò
huán

luò
jiān
huán

cóng
jiā
zhǔ
huán
jiā
zhǔ
jiān
huán

cóng
dào
chǎng
huán
dào
chǎng
jiān
huán

suǒ
yán
wǎng
huán
zhèng
zhī
zhù
zhě

wèi


wǎng
zhèng
zhī

wǎng
huán
zhèng
zhī

huán


suǒ
yīng
wǎng

fēi
suǒ
wǎng
néng
zhèng
liǎo
zhī


suǒ
yīng
huán

fēi
suǒ
huán
néng
zhèng
liǎo
zhī


yīng
wǎng
shí

fēi
wǎng
shí
néng
zhèng
liǎo
zhī


yīng
huán
shí

fēi
huán
shí
néng
zhèng
liǎo
zhī
shì

shì
yīng
wǎng


yīng
wǎng
néng
zhèng
liǎo
zhī
shì

shì
yīng
huán


yīng
huán
néng
zhèng
liǎo
zhī

shì
míng
zhèng
zhī


yóu
chéng
jiù

zhèng
zhīzhī
ér
wǎng

zhī
ér
huán

wǎng
suǒ
yīng
wǎng
fēi
fēi
suǒ
wǎng

huán
suǒ
yīng
huán
fēi
fēi
suǒ
huán


shí
wǎng
huán


fēi
shí
lèi
dòng
zhǐ
guǐ


shì
wēi

yīng
wǎng
yīng
huán


shì
ér
wǎng

shì
ér
huán


shì
míng
wéi
ruò
wǎng
ruò
huán
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò
zhān
zhèng
zhī
zhù
zhě

yún

wéi


yún

wéi
zhān

yún


zhān
zhèng
zhī
ér
zhù

suǒ
yán

zhě

wèi


qián
suǒ
liè
zhū
shì

ruò
wǎng
ruò
huán
xiān

jué
huì

xiān

gōng
yòng

xiān


zhōng
jiān
yǎn
jiàn
zhòng

shì
míng
wéi


suǒ
yán
zhān
zhě

wèi


qián
suǒ
liè
zhū
shì

ruò
wǎng
ruò
huán

jué
huì
wéi
xiān

gōng
yòng
wéi
xiānwéi
xiān

yǎn
jiàn
zhòng


wèi
huò
zhū
wáng
huò
zhū
wáng
děng

huò
zhū
liáo
zuǒ
huò
zhū

shù

huò

luó
mén
huò
zhū

shì

huò
ráo
cái
bǎo
cháng
zhě
shāng
zhǔ

huò

wài

fáng
shè


diàn
殿
táng
láng
miào

huò

shì
jiān
zhòng

miào
shì

guān
jiàn

děng
shì
míng
wéi
zhān

ruò
zhān

xiāng
néng
zhèng
liǎo
zhī


suǒ
yīng


suǒ
yīng
zhān
néng
zhèng
liǎo
zhī


yīng

shí

yīng
zhān
shí
néng
zhèng
liǎo
zhī


suǒ
yīng


suǒ
yīng
zhān
néng
zhèng
liǎo
zhī

shì
míng
zhèng
zhī


yóu
chéng
jiù

zhèng
zhīzhī
ér


zhī
ér
zhān


suǒ
yīng

zhān
suǒ
yīng
zhān


yīng

shí

yīng
zhān
shí
ér
zhèng
zhānsuǒ
yīng


suǒ
yīng
zhān


shì
ér


shì
ér
zhān


shì
míng
wéi
ruò

ruò
zhān
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò
shēn
zhèng
zhī
zhù
zhě

yún

wéi


yún

wéi
shēn

yún

míng
wéi
ruò

ruò
shēn
zhèng
zhī
ér
zhù

wèi


shì

shí
zhān
shí

ruò
wǎng
wéi
xiān
ruò
huán
wéi
xiān

huò

shēn

huò

shēn


huò

shēn
shǒu

huò


shēn
suí

zhī
jié

shì
míng

shēn

ruò


shēn
suǒ
yǒu

xiāng
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò
suǒ

shēn
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò

shēn
shí
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò

shì
shì
shēn
néng
zhèng
liǎo
zhī

shì
míng
zhèng
zhī


yóu
chéng
jiù

zhèng
zhī

shēn

zhī
ér


zhī
ér
shēn


suǒ
yīng


suǒ
yīng
shēn
ér

ér
shēn


yīng

shí

yīng
shēn
shí
ér

ér
shēn


suǒ
yīng


suǒ
yīng
shēn

shì
ér


shì
ér
shēn


shì
míng
wéi
ruò

ruò
shēn
zhèng
zhī
ér
zhù

chí
sēng

zhī
zhèng
zhī
zhù
zhě

yún

chí
sēng

zhī

yún

chí


yún

chí


yún

chí
sēng

zhī
zhèng
zhī
ér
zhù

wèi
yǒu


huò
liù
shí
tiáo
huò
jiǔ
tiáo
děng

huò
liǎng
zhòng

míng
sēng

zhī

bèi

shòu
yòng
néng
zhèng
jiāng


shuō
míng
wéi
chí

ruò
yǒu
zhōng

ruò
yǒu
xià


huò
chí
wéi

huò
yǒu
cháng


huò
yīng
zuò
jìng
huò

zuò
jìng


shì

qiē
shuō
míng
wéi


bèi

shòu
yòng
néng
zhèng
jiāng


shuō
míng
wéi
chí

ruò
kān
shòu
chí
huò
tiě
huò


shí
yīng


shuō
míng
wéi


xiàn
chōng
shòu
yòng
néng
zhèng
jiāng


shuō
míng
wéi
chí

ruò


shì
huò
sēng

zhī
huò

huò


suǒ
yǒu

xiāng
néng
zhèng
liǎo
zhī


suǒ
yīng
chí
huò
sēng

zhī
huò

huò


huò
jìng

jìng
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò


shí
huò
sēng

zhī
huò

huòchí
yīng
chí
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò


shì
huò
sēng

zhī
huò

huò


yīng

shì
chí
néng
zhèng
liǎo
zhī

shì
míng
zhèng
zhī


yóu
chéng
jiù

zhèng
zhīsuǒ
yīng
chí
huò
sēng

zhī
huò

huòzhī
ér
chí


suǒ
yīng
chí


yīng
chí
shí
ér
néng
zhèng
chí


suǒ
yīng
chí

shì
ér
chí


shì
míng
wéi
chí
sēng

zhī
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
shí
ruò
yǐn
ruò
dàn
ruò
cháng
zhèng
zhī
zhù
zhě

yún

wéi
shí

yún

wéi
yǐn

yún

wéi
dàn

yún

wéi
cháng

yún

ruò
shí
ruò
yǐn

ruò
dàn
ruò
cháng
zhèng
zhī
ér
zhù

wèi
zhū
suǒ
yǒu
shòu
yòng
yǐn
shí
zǒng
míng
wéi
shíèr
zhǒng


dàn
èr
cháng

yún

wéi
dàn

wèi
dàn
bǐng
qiǔ
huò
fàn
huò

huò
gēng
huò
huò

huò
yǒu
suǒ

zào
zuò
zhuǎn
biàn

dàn

shí

néng
chí
shēng
mìng


shì
děng
lèi
jiē
míng
wéi
dàn


míng
wéi
shí

yún

wéi
cháng

wèi
cháng

lào
shēng

shú

yóu


shā
táng

ròu

zhǎ

huò
xīn
guǒ
shí

huò
yǒu
zhǒng
zhǒng

jué
pǐn
lèi


shì

qiē
zǒng
míng
wéi
cháng

míng
wéi
shí

yún

wéi
yǐn

wèi
shā
táng
zhī
huò
shí

zhī

huò
fàn
jiāng
yǐn
huò
zuān
lào
yǐn

huò

wéi
yǐn
huò
pēng
lào
yǐn

nǎi
zhì

shuǐ
zǒng
míng
wéi
yǐn

ruò


shì
ruò
shí
ruò
yǐn
ruò
dàn
ruò
cháng

suǒ
yǒu

xiāng
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò


qiē
suǒ
shí

suǒ
yǐn
suǒ
dàn
suǒ
cháng
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò

ěr
shí
yīng
shí
yīng
yǐn

yīng
dàn
yīng
cháng
néng
zhèng
liǎo
zhī

ruò


shì
yīng
shí
yīng
yǐn

yīng
dàn
yīng
cháng
néng
zhèng
liǎo
zhī

shì
míng
zhèng
zhī


yóu
chéng
jiù

zhèng
zhī
suǒ
yǒu
ruò
shí
ruò
yǐn
ruò
dàn
ruò
cháng


zhī
ér
shí

zhī
ér
yǐn


zhī
ér
dàn

zhī
ér
cháng


suǒ
yīng
shí

suǒ
yīng
yǐn


suǒ
yīng
dàn

suǒ
yīng
cháng

zhèng
shí
zhèng
yǐn
zhèng
dàn
zhèng
cháng

yīng
shí
ér
shí
yīng
shí
ér
yǐn

yīng
shí
ér
dàn
yīng
shí
ér
cháng


suǒ
yīng
shí
nǎi
zhì

suǒ
yīng
cháng


shì
ér
shí
nǎi
zhì

shì
ér
cháng


shì
míng
wéi
ruò
shí
ruò
yǐn

ruò
dàn
ruò
cháng
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
xíng
ruò
zhù
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
ruò
jiě
láo
shuì
zhèng
zhī
zhù
zhě

yún

wéi
xíng

yún

wéi
zhù

yún

wéi
zuò

yún

wéi


yún

jué


yún

wéi

yún

wéi


yún

míng
wéi
jiě

láo
shuì

yún


xíng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

jiě
láo
shuì
zhèng
zhī
ér
zhù

wèi

yǒu


jīng
xíng
chù
lái
wǎng
jīng
xíng

huò

wǎng

tóng

zhě
suǒ
huò
shè
dàoshì
děng
lèi
shuō
míng
wéi
xíngyǒu


zhù
jīng
xíng
chù

zhù
zhū
tóng

ā
zhē
tuō


zhū
zūn
cháng
děng
zūn
cháng
qián


shì
děng
lèi
shuō
míng
wéi
zhùyǒu

huò


chuáng
huò
xiǎo
shéng
chuáng

huò
cǎo

zuò
huò
zhūhuò

shī
tán
jié
jiā

zuò

duān
shēn
zhèng
yuàn
ān
zhù
bèi
niàn


shì
děng
lèi
shuō
míng
wéi
zuòyǒu

chū
zhù
chù
wài

zhuóhuán

zhù
chù

huò


chuáng
huò
xiǎo
shéng
chuáng

huò
cǎo

zuò
huò
ā
liàn
ruò

huò
zài
shù
xià
huò
kōng
xián
shì

yòu
xié
ér

zhòng
dié
shì
děng
lèi
shuō
míng
wéi
yǒu


zhòu

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn


chū

fēn

hòu

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò

cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn

shuō
míng
jué
yǒu

cháng
qín
xiū


shì
juéwèi
shòu

zhèng
shòu
zhèng

lìng

jīu
jìng

suǒ
wèi

jīng
yīng
sòng

bié
guǎng
广
shuō

qián
shì

suǒ
shòu


yán
shàn
tōng


wèi

yīn
shēng
ruò

ruò
sòng

huò

wéi

guǎng
广
shuō
kāi
shì


shí
shí
jiān


zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

huò

zài
jiā
zhū
xián
shàn
zhě


yán
tán
lùn
gòng
xiāng
qìng
wèi

wéi

quàn


qiú
shì
děng
lèi
shuō
míng
wéi
yǒu

suí
xiān
suǒ
wén
suí
xiān
suǒ


yán
shàn
tōng

jīu
jìng
zhūchù
kōng
xián


weíchóu
liàng
guān
chá

huò
chù
jìng
shì
lìng
xīn

zhù
děng
zhù
ān
zhù


jìn
zhù

diào


jìng
zuì


jìng


děng
chí

huò

shè

xiū


xíng


shì
děng
lèi
shuō
míng
wéi
yǒu
fēn

yán
shǔ
shí

huò
wéi


huò
wéi

láo
biàn
便
shēng

juàn

fēi
shí
hūn
mèi

zhuó
shuì
mián
shì
míng
láo
shuì

ruò


xíng
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

jiě
láo
shuì
suǒ
yǒu

xiāng
néng
zhèng
liǎo
zhī


suǒ
yīng
xíng
nǎi
zhì

yīng
suǒ
jiě
láo
shuì
néng
zhèng
liǎo
zhī


yīng
xíng
shí
nǎi
zhì

yīng
jiě
láo
shuì
shí
néng
zhèng
liǎo
zhī


suǒ
yīng
xíng
nǎi
zhì

suǒ
yīng
jiě
láo
shuì
néng
zhèng
liǎo
zhī

shì
míng
zhèng
zhī


yóu
chéng
jiù

zhèng
zhī

xíng
nǎi
zhìjiě
láo
shuì
zhèng
zhī
ér
xíng

nǎi
zhì
zhèng
zhī
ér
jiě
láo
shuì

ruò
suǒ
yīng
xíng
nǎi
zhì
ruò
suǒ
yīng
jiě
láo
shuì
xíng
nǎi
zhì


jiě

láo
shuì

ruò
shí
yīng
xíng
nǎi
zhì
ruò
shí
yīng
jiě
láo
shuìshí
xíng
nǎi
zhì

shí
jiě

láo
shuì


suǒ
yīng
xíng
nǎi
zhì

suǒ
yīng
jiě
láo
shuì


shì
ér
xíng
nǎi
zhì

shì
ér
jiě
láo
shuì


shì
míng
wéi

xíng

zhù


zuò

juéjiě
láo
shuì

zhèng
zhī
ér
zhù
shì
zhèng
zhī
ér
zhù

yúnwéi
xiǎn

shì

wèi

yǒu


zhǐ

shì
cūn


luò
tíng
luó
ér
zhù

zuò
shì

weí


jīn
yīng
wǎng

shì
cūn


luò
tíng
luó

xún
xíng

shí


shì


chū
huán
běn
chù

yòu


shì
cūn

děng
zhōng

huò
yǒu

jiā


yīng
wǎng


děng

jiā

wèi
chàng
lìng
jiā

huò

jiǔ
jiā

huò
yín

jiā

huò
guó
wáng
jiā

huò
zhān

luó
jié
chǐ

jiā

huò

yǒu
jiā


xiàng
fěi
bàng


huí
zhuǎn

huò
yǒu

jiā

suǒ
yīng
wǎng

wèi
shà
xìng
jiā

huò

luó
mén


xìng
jiā

huò
zhū

shì


xìng
jiā

huò
liáo
zuǒ
jiā

huò
ráo
cái
jiā

huò
cháng
zhě
jiā

huò
shāng
zhǔ
jiā

yòu
yǒu

jiā


suī
yīng
wǎng


yīng
tài
zǎo
tài
wǎn
ér
wǎng

ruò
shī
zhǔ
jiā
yǒu


shí


yīng
wǎng

ruò


shí
ruò
yǒu
yíng
gòu
yán
shì
shì
shí

ruò
wéi
shì
jiān

huì

shí

ruò
fèn
忿
jìng
shí


yīng
wǎng

yòu

suǒ
wǎng

shì
yīng
wǎng


bào
luàn
è
xiàng

xíngbào
luàn
zhòng
chē
è

è
niú
è
gǒu
ér
gòng
tóng
xíngnào
cóng

dǎo
yáo
yuán
qiáng


yuè
kēng
qiàn


duò
shān
àn


shēn
shuǐfèn
huì

yīng
suí
yuè

wǎng
shī
zhǔ
jiācán
kuì
yuǎn

jiāo
ào
dàng

shēn
xīn


qiú

yǎng


gōng
jìnghuò

suǒ
yǒu

yǎng
xīn
shēng

yuè


shì


suǒ


yǎng
xīn


yuègāo


qīng
miè

xīn
huái
怀
āi
mǐn

yòu
yīng

shì

chí

xīn
wǎng
shī
zhǔ
jiā


yǒu
chū
jiā
wǎng


suǒ
yào
wàng

shī

fēi

huì
shī
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
yào
dāng


ér
fēi
chí
huǎn

yòu
zuò
shì
xīnjīn
jiǎ
wǎng
shī
zhǔ
jiā

suǒ
shòu
shī

yīng
zhī

liàng

yòu


yīng

yǎng
yīn
yuán
jiǎo
zhà


kuáng
xiàn
huò
luàn
xiāng


qiú
yǎng


rǎn

àidān
shì
tāo
tiè


mèn
jiān
zhí
miǎn
zhuó
ér
shòu
yòng
zhī
wǎng
huò
zhèng
wǎng
shí
guān
jiàn
zhòng
zhòng


fēn
yīng
guān

huò
yǒu

fēn
suǒ

yīng
guānyīng
guān
suǒ
yǒu
zhòng


dāng
shè

yǎn
shàn

zhū
gēn


suǒ
yīng
guān
suǒ
yǒu
zhòng


yīng
shàn
zhù
niàn
ér
zhèng
guān
chá


lèi


suǒ

yīng
guān

wèi
zhūxiào
huān


huò

yóu

suǒ
zuò


yīn

děng
shì


shì

yǒu


shū
shēng
yòu
shǎo
shèng
nián
měi
miào
xíng


huò

yǒu

suǒ
jiàn
zhòng

néng
huài
fàn
xíng

néng
zhàng
fàn
xíng

néng
lìng
zhǒng
zhǒng
zhū
è

shàn
xún

xiàn
xíng


shì

lèi
suǒ
yǒu
zhòng


yīng
guān

shì


lèi

shì
suǒ
yīng
guān

wèi
zhū
suǒ
yǒu
shuāi
lǎo
xiǔ
mài
shàng

zhě

shēn

lóu
píng
zhàng

zhàn
diào
zhě
shēn
huò
zhūzhòng
bìng
zhě
shēn
jiǎo
zhǒng
shǒu
zhǒng

zhǒng
miàn
zhǒngwěi
huáng
chuāng
xuǎn
jiè
lài

zhòngshēn
xíng
wěi
dùn

shēn
xíng
hóng
làn
zhū
gēn
ān
dùn

huò
yǒu
yāo
sàng

jīnghuò
jīng
èr

huò
jīngbèi
zhū

què
è
饿
gǒu

chī
jiù

láng


gān
zhǒng
zhǒng
bào
è
bàng
shēng
qín
shòu
zhī
suǒ
shí
dàn

huò
mìng
zhōng

chū
zhì
gāo
chuáng
shàng
shī
xiǎn
zhàng

qián
hòu

zhòng
huò
āi
huò
huī

chén
bèn
shēn


shēng
chóu
shēng

shēng
bēi

shēng
yuàn
shēng
yōu
shēng
nǎo


shì
děng
lèi
suǒ
yǒu
zhòngyīng
guān
chá
guān
shì
zhòng


néng
shùn
fàn
xíng
néng
shè
fàn
xíng

néng
lìng
zhū
shàn
xún

xiàn
xíng


yīng
yáo
shēn
yáo


yáo
tóu
tiào
zhí

xié
shǒu
chā
yāo
sǒng
jiān

shī
zhǔ
jiā


yīng
zhé
zuò
suǒ


zuò


yīng

shěn
guān
zuò
ér
zuò


yīng
fàng
zòng

qiē
shēn
fēn


yīng
qiào


yīng
jiāotài
xiá


tài
guǎng
广


duān
yán
ér
zuò


yīng
kāi
niǔ

xuān

zhéqiān
zhāng
ér
bèisuǒbìng
jiē

zhěng


gāo

xià


xiàng


fēi

duō
luó
shù
jiān
fáng
suì

fēi

lóng
shǒu
fēi

dòu
tuán

ér
bèiyīng
chí


jiù

shí


yīng
chí

zài
yǐn
shí
shàng


yīng
zhì

zài

huì
chù
ruò
kēng
jiàn
chù
ruò

àn
chù

yòu
yīng


shòu
yòng
yǐn
shí


yīng

fàn

gēng
huò
shànggēng
huò


fàn
shàng


yīng
tāo
tiè
shòu
zhū
yǐn
shí


yīng
xián
hèn
shòu
zhū
yǐn
shí


tài

shí

tài

shí


yīng
yuán
tuán
shí


yīng
shì
shǒu

yīng
shìzhèn
shǒu
shí


zhèn

shí


yīng
niè
duàn
ér
shí

shí

cóng
shī
zhǔ
jiā
huán
guī
zhù
chù


zhòu

fēn
zài

bié
rén
suǒ
jīng
xíng
chù
wǎng
fǎn
jīng
xíng

fēi


chù
fēi

wěi
chù

fēi


chù
fēi


chù
ér
zhé
jīng
xíng

fēi
shēn

láo
fēi
shēn

juàn

fēi
xīn
diào

suǒ
zhì

shí
ér

jīng
xíng

wéi
xiū
shàn
pǐn
wéi
shàn

weí


shè
zhū
gēn
xīn

wài
luàn
ér

jīng
xíng


tài
chí


tài
zào
dòng


fēi

xiàng
zhuān
shì
wǎng
lái
ér

jīng
xíng

shí
shí
jìn

shí
shí
tíng
zhù
ér

jīng
xíng


shì


suǒ

zhù
chù

yuàn

fáng

bié
rén
chù
sēng
fēn

chù

fēi


chù
fēi

wěi
chù

fēi


chù

jīng
xíng

chuáng
huò
xiǎo
shéng
chuáng
huò
cǎo

zuò

huò

shī
tán
huò
ā
liàn
ruò
shù
xià
zhǒng
jiān

huò
kōng
xián
shì
jié
jiā

zuò

duān
shēn
zhèng
yuàn
ān
zhù
bèi
niàn
ér

yàn
zuòzhōng
fēn


qǐnzhòu

fēn


chū
fēn

xiū
zhū
shàn
pǐn

yīng
tàishì
qǐn
shí
yīng

qián
shuō
zhù
guāng
míng
xiǎng

zhèng
niàn
zhèng
zhī

weí

xiǎnghòu
fēn


jué


huò


lùn
huò


sòng
qín
xiū
jiā
xíng

huò
wéi
xiū
duàn
xián

yàn


weí

shí

yīng
dāng
yuǎn

shùn
shì
diǎn


shì
wén

néng
yǐn
néng
lìng
zhèng
shén
tōng
děng
jué
jīu
jìng
niè
pán
lái
suǒ
shuō
zhèng


zuì

shèn
shēn
xiāng

shèn
shēn
kōng
xìng
xiāng
yīng
suí
shùn
yuán
xìng


zhū
yuán


yīn
zhòng

jiān
shàn
shè
shàn
shòu

lìng
jiān
lìng
zhù
lìng

shī
huài

wéi
chéng
zhèng
xíng

wéi

yǎng
gōng
jìng
chèn


yòu

shì

yán
shàn
tōng


huì
shàn
guān
chá


xuān

zhòngjìnduōduō
yán


shí
shí
jiān
ān
zhù
zhèng
niàn


zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě


yán
tán
lùn

gòng
xiāng
qìng
wèi

xīng
qǐng
wèn


qiú
zhū
shàn

wéi
zhèng
xīn

yán

chèn
liàng
yán
yán

zhèng
zhí
yán


jìng


qín
wéi

xuān
shuō
zhèng


yòu
yīng
yàn


è

shàn
suǒ
yǒu
xúnxún


yòu

fēi

suǒ
yǒu
zhū
weísuǒ
zhèng

zēng
shàng
màn


shǎo
xià
liè
chà
bié
zhèng
zhōng

shēng
shàng
suǒ
zhèng
zhōng

tuì
退


shàn
néng
yuǎn


yīng

chù

shí
shí
xiū

zhǐ
guān
duàn

xiū

jiān
xiū

yīn
zhòng
xiū


yòu


fēn

yán
shǔ
shí

yǒng
měngqín
jīng
jìn

suí
zuò

zhǒng
suǒ
yīng
zuò
shì

láo
juàn
yīn
yuán
suì

fēi
shí


hūn
shuì

wéizàn
yīng
qǐnlìng
hūn
shuì


chú
qiǎn


jīng
jiǔ
shí
sǔn
jiǎn
shàn
pǐn
zhàng
ài
shàn
pǐn


qǐn

shí
huò
guān

mén

huò
lìng

chú
zài
bàng
kàn
shǒu

huò

nài

yǐn

guǐ

shēn
zài
shēn
yǐn
chùqǐn

lìng
zhū
láo
shuì
jiē

chú
qiǎn


shì
míng
wéi
zhèng
zhī
ér
zhù

xiān
hòuwèi

xíng
shí


zhù
shí

yòu

shàn
pǐn
xiān
wèixīn
xīng
jiā
xíng


zuò


xíng
miào
huì
shuō
míng
zhèng
zhīzhèng
zhī
xíng
shí
zhù
shí

qiē
chéng
bàn

suǒ
jiǎn
shǎo


shì
míng
wéi
zhèng
zhī
ér
zhù

dāng
zhī

zhōng
ruò
wǎng
ruò
huán

ruò

ruò
zhān

ruò

ruò
shēn

chí
sēng

zhī

ruò
shí
ruò
yǐn
ruò
dàn
ruò
cháng
zhèng
zhī
ér
zhù

yóu
shì
míng
wéi

cūn

děng


xíng
shí
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò
ruò


ruò

jué

ruò

ruò

ruò
jiě
láo
shuì
zhèng
zhī
ér
zhù

yóu
shì
míng
wéi


zhù
chù


zhù
shí
zhèng
zhī
ér
zhù


shì
yīng
zhī

guǎng
广
fēn
bié
zhèng
zhī
ér
zhù


yún

zhī

zhōng
lüè


wèi

xíng
shí
yǒu

zhǒng
zhù
shí
yǒu

zhǒng


xíng
shí
zhù
shí
zhèng
zhī
ér
zhù
yǒu

zhǒngshì
míng
wéi
zhèng
zhī
ér
zhù

suǒ
yǒu
lüè

yún


xíng
shí
yǒu

zhǒngzhě
shēn


èr
zhě
yǎn


sān
zhě

qiē
zhī
jiézhě

zhě
yǐn
shíshì
míng
wéi
xíng
shíwèi
ruò
shuō
yán
ruò
wǎng
ruò
huán


yán
xiǎn
shì
xíng
shí
shēn


ruò

shuō
yán
ruò

ruò
zhān


yán
xiǎn
shì
xíng
shí
yǎn


ruò

shuō
yán
ruò

ruò
shēn


yán
xiǎn
shì
xíng
shí

qiē
zhī
jié


ruò

shuō
yán
chí
sēng

zhī


yán
xiǎn
shì
xíng
shí
ruò

shuō
yán
ruò
shí
ruò
yǐn
ruò
dàn
ruò
cháng


yán
xiǎn
shì
xíng
shí
yǐn
shí


yún

míng
wéi
zhù
shí
zhě
shēn


èr
zhěsān
zhě
zhě
zhòuzhěwèi
ruò
shuō
yán
ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò


yán
xiǎn
shì
zhù
shí
shēn


ruò

shuō
yán
ruòyán
xiǎn
shì
zhù
shíruò

shuō
yán
ruò

ruò

ruò
jiě
láo
shuì


yán
xiǎn
shì
zhù
shíruò

shuō
yán
ruò

juéyán
xiǎn
shì
zhù
shí
zhòushēn
yòu
ruò

zhě


yán
xiǎn
shì
zhù
shídāng
zhī
shì
míng
zhù
shíyún

míng
wéi
xíng
shí
zhù
shí
zhèng
zhī
ér
zhù
suǒ
yǒuwèi
chū


xíng

zhùshì


ān
shǒu
zhèng
niàn

fàng

zhù

dāng
zhī


zhèng
niàn
suǒ
shè

fàng

shè

ruò

shì
shì
shì
chù
shì
shí


liàng
pǐn
lèi
suǒ
yīng
zuò
zhě
shì

chù

shí


liàng
pǐn
lèi
zhèng
zhī
ér
zuò


yóu

shì
zhèng
zhī
zuòxiàn

zhōng

zuì

fàn


yǒu
è
zuò

biàn

huǐ


dāng
lái
shì


yǒu
zuì

shēn
huài

hòu

duò
èshēng

qiē

luò
jiā
zhōng

wéi

wèi
liáng


shì
míng
wéi
zhèng
zhī
ér
zhù

suǒ
yǒu
lüè

qián
guǎng
广
fēn
bié

jīn

lüè


qiē
zǒng
míng
zhèng
zhī
ér
zhù

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |