当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第23卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第23卷(注音)shī

lùn


èr
shí
sān
juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān
chū


chù
chūsān
zhī
èr

yún

gēnwèi

yǒu

néng
shàn
ān
zhù


gēn
mén

fáng
shǒu
zhèng
niàn
cháng
wěi
zhèng
niàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

míng
wéi


gēn
mén

wèi
fáng
shǒu
zhèng
niàn
cháng
wěi
zhèng
niàn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
fáng


gēn


zhèng
xiū
xíng

gēn
shì
míng
wéi


gēn
mén

yún

míng
wéi
fáng
shǒu
zhèng
niàn

wèi

yǒugēn
mén
zēng
shàngshè
shòu
duō
wén


weí
xiū


yóu
wén

xiū
zēng
shàng


huò

zhèng
niàn

wéi

lìng

suǒ

zhèng
niàn

wàng
shī


néng

zhèngshī
huàishí
shí
zhōng


duō
wén
ruò

ruò
xiū
zhèng
zuòzhèng
qín
xiūjiā
xíngjiā
xíng


shì
yóu

duō
wén

xiū
suǒ

chéng
niàn


shí
shí
zhōng
shàn
néng
fáng
shǒu
zhèng
wén

xiū


zuò
yòng


shì
míng
wéi
fáng
shǒu
zhèng
niàn

yún

míng
wéi
cháng
wěi
zhèng
niàn

wèi


niàn
héng
cháng
suǒ
zuò
wěi

suǒ
zuò

dāng
zhī

zhōng
héng
cháng
suǒ
zuò
míng

jiān
zuò

wěi

suǒ
zuò
míng
yīn
zhòng
zuò
shì

jiān
suǒ
zuò
yīn
zhòng
suǒ
zuò

zǒng
shuō
míng
wéi
cháng
wěi
zhèng
niànsuǒ
yǒu
fáng
shǒu
zhèng
niàn


shì

niàn
néng

wàng
shīsuǒ
yǒu
cháng
wěi
zhèng
niàn


shìwàng
shī
niàn

rén
chíyóu

shì
gōng
néng
shì


zhì


shēng
xiāng
wèi
chù


yún

míng
wéi
niàn
fángwèi
yǎn

wéi
yuán
shēng
yǎn
shí

yǎn
shí

jiān
shēng
fēn
bié

shí

yóu

fēn
bié

shíài


jiāng
shēng
rǎn
zhuó
ài


jiāng
shēng
zēng
huì


yóu

shì
niàn
zēng
shàng


néng
fáng


fēi

fēn
bié

fán
nǎo


lìng


shēng
suǒ
yǒu
fán
nǎo


shì
ěr

shé
shēn
guǎng
广
shuō
dāng
zhī

ěrwéi
yuán
shēng

shí
shí
yǒu

fēi

fēn
bié

xíng
néng

fán
nǎo

yóu


shí


ài


jiāng
shēng
rǎn
zhuó
ài


jiāng
shēng
zēng
huì


yóu

shì
niàn
zēng
shàng


néng
fáng


fēi

fēn
bié

fán
nǎo


lìng


shēng
suǒ
yǒu
fán
nǎo


shì
míng
wéi
niàn
fángyún

míng
wéi
xíng
píng
děng
wèi

píng
děng
wèi
zhě

wèi
huò
shàn
shè
huò


shè

yóufēi

fēn
bié

fán
nǎo

shàn
fángzhèng
xíng
shàn
shè


shè
zhōng

yóu
shì
shuō
míng
xíng
píng
děng
wèi


shì
míng
wéi
xíng
píng
děng
wèi

yúnfēi

fēn
bié

fán
nǎo

néng
shàn
fáng


wèi


shēng
xiāng
wèi
chù

xiāng


suí
hǎo

zhōng
shēng
zhū
è

shàn
xún

lìng
xīn
liú
lòu

ruò

yǒu
shí
wàng
shī
niàn


huò
yóu
fán
nǎo

chì
shèng


suī


xiāng


suí
hǎo

ér


shēng
è

shàn

lìng
xīn
liú
lòu

biàn
便
xiūyóu
shì
èr
xiāng


néng


fēi

fēn
bié

fán
nǎo

néng
shàn
fáng


yúnyóu
shì
èr
xiāng
shàn
fángzhèng
xíng
shàn
shè
huò


shè

wèi

yóu
shì
èr
zhǒng
xiāng


yún

èr
xiāng

wèi

suǒ
shuō
fáng

yǎn
gēn


zhèng
xiū
xíng
yǎn
gēn
shuō
yǎn
gēn
fáng
fáng

ěr

shé
shēn

gēn


zhèng
xiū
xíng

gēn


dāng
zhī

ěr

yóu
shì
èr
xiāngshàn
shè


shè
zhōng

lìng

zhèng
xíng

yún


yǎn
suǒ
shí

zhōngxiāng

yán

xiāng
zhě

wèi

yǎn
shí
suǒ
xíng

zhōng

yóu
yǎn
shí


suǒ
xíng
xiāng

shì
míng

yǎn
suǒ
shí

zhōng
zhí


xiāng

ruò
néng
yuǎn


shì
yǎn
shí
suǒ
xíng
jìng
xiāng

shì
míng

yǎn
suǒ
shí

zhōngxiāng
yǎn
suǒ
shí

zhōng


shì


ěr

shé
shēn

suǒ
shí

zhōng
dāng
zhī

ěr

yún


yǎn
suǒ
shí

zhōng


suí
hǎo


suí
hǎo
zhě

wèi


yǎn
suǒ
shí

zhōng

yǎn
shí

jiān

shēng
fēn
bié

shí

zhí

suǒ
xíng
jìng
xiāng

huò
néng

tān
huò
néng

tián
huò
néng

chī

shì
míng

yǎn
suǒ
shí

zhōng
zhí

suí
hǎo

ruò
néng
yuǎn


suǒ
xíng
xiāngsuǒ
yuán

shēng

shí

shì
míng

yǎn
suǒ
shí

zhōng


suí
hǎo
yǎn
suǒ
shí

zhōng


shì


ěr

shé
shēn

suǒ
shí

zhōng
dāng
zhī

ěr


yǒu

lèi
zhí


xiāng
zhí

suí
hǎo

yán

xiāng
zhě

wèi

jìng
jiè

zài

jiàn
chù
néng
shēng
zuò


zhèng
xiàn
zài
qián
yǎn
jiàn
zhòngshì
míng
wéi
zhí


xiāng


suí
hǎo
zhě

wèi


jìng
zài

jiàn
chù
néng
shēng
zuò


zhèng
xiàn
zài
qián
yǎn
jiànrán

xiān
shí
cóng

wén
yǒu

shì

shì
yǎn
suǒ
shísuí
suǒ
wén
míng

wén
shēn

wéi

zēng
shàng
wéi

wéi
zhù


shì
shì
luó

suí

suǒ
wén
zhǒng
zhǒng
fēn
bié
yǎn
suǒ
shíshì
míng
wéi
zhí

suí
hǎo
yǎn
suǒ
shí

zhōng


shì


ěr

shé
shēn

suǒ
shí

zhōng
dāng
zhī

ěr

yòu


xiāng


suí
hǎo

huò
yǒu
yóu

yīn
yuán

yóu


chù

yóu

zēng
shàng


shēng
zhǒng
zhǒng
è

shàn

lìng
xīn
liú
lòu

huò
yǒu
yóu

yīn
yuán

yóu


chù

yóu

zēng
shàng


shēng
zhǒng
zhǒng
è

shàn

lìng
xīn
liú
lòu

ruò


zhōng
zhí


xiāng

zhí

suí
hǎozhèng


yóu

yīn
yuán

yóu


chù

yóu

zēng
shàng


shēng
zhǒng
zhǒng
è

shàn

lìng
xīn
liú
lòu
shì

lèi
jìng
jiè

yuǎn


xiāng


suí
hǎo

yún

míng
wéi
è

shàn


wèi
zhū
tān


tān
suǒ

zhū
shēn
è
xíng

zhū

è
xíng

zhū

è
xíng

ruò
zhū
tián
huì
ruò
zhū

chī

èr
suǒ

zhū
shēn
è
xíng

zhū

è
xíng

zhū

è
xíng

shì
míng
zhǒng
zhǒng
è

shàn


yún

yóu

lìng
xīn
liú
lòu

wèi
ruòsuǒ
yuán
jìng
jiè

xīn

shí
shēng
yóu
xíng
liú
sǎn

suǒ
yuán
jìng
jiè


xīn

shí
zhǒng
zhǒng
xiāng
yīng

néng

suǒ
yǒu
shēn

è
xíng

tān
tián
chī
shēng
yóu
xíng
liú
sǎn

shì
míng
yóu

lìng
xīn
liú
lòu


shì

yǎn
suǒ
shí

zhōng

nǎi
zhì


suǒ
shí

zhōng

zhí


xiāng


suí
hǎo

yóu
shì

shēng
zhǒng
zhǒng

rǎn
xiāng


suí
hǎo
néng
yuǎnbiàn
便


shēng
zhǒng
zhǒng

rǎn

ruò
yóu
wàng
niàn
huò
yóu
fán
nǎo

chì
shèng


suī

xián

yóu
xiān
suǒ
jiàn
yǎn
suǒ
shí

zēng
shànghuò
xiān
suǒ
shòu
ěr

shé
shēn

suǒ
shí

zēng
shàng
shēng
zhǒng
zhǒng
è

shàn


suí
suǒ

shēng
ér

zhí
zhuó

xún
biàn
便
duàn
miè
chú

biàn


shì
míng


xiū
xíngruò


yǎn
suǒ
shí

zhōng
yīng

yǎn
gēn
ěr

shé
shēn

suǒ
shí

zhōng
yīng


gēn


biàn
便


zuò

shì


lìng


rǎn

yóu
shì
yīn
yuánrǎn
fáng

yǎn
gēn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
fáng


gēn


shì
míng
wéi
fáng

yǎn
gēn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
fáng


gēn

ruò


yǎn
suǒ
shí

zhōng


yīng


suǒ
yǒu
yǎn
gēn
ěr

shé
shēn

suǒ
shí

zhōng


yīng


suǒ
yǒu

gēn


biàn
便


biàn

qiē
zhǒng
ér
lìng


rǎn

yóu
shì
yīn
yuánrǎn
xiū
gēn
shì
míng
wéi
néng
zhèng
xiū
xíng
yǎn
gēnguǎng
广
shuō
nǎi
zhì
néng
zhèng
xiū
xíng

gēn
shì
yīng
zhī

guǎng
广
fēn
bié
gēn


xiāng

yún

dāng
zhī

zhōng
lüèlüè

zhě

wèi
ruò
néng
fáng


ruò
suǒ
fáng


ruò
cóng
fáng


ruò

fáng


ruò
zhèng
fángshì

qiē
zǒng
lüè
wéi

míng
gēnjīn


zhōng
shuí
néng
fáng


wèi
fáng
shǒu
zhèng
niàn

suǒ
xiū

cháng
wěi
zhèng
niàn

shì
néng
fángsuǒ
fáng


wèi
fáng

yǎn
gēn

fáng

ěr

shé
shēn

gēn

shì
suǒ
fáng


cóng

fáng


wèi
cóng

ài


ài


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
cóng


ài


ài

ér
zhèng
fáng
fáng


wèi


xiāng


suí
hǎo

ruò

shì
chù

shēng
zhǒng
zhǒng
è

shàn

lìng
xīn
liú
lòu
chù
xiū
xíng


fáng
shǒu
gēn


míng
xiū
shì
fángzhě
zhèng
fáng


wèi
yóu
zhèng
niàn
fángxíng
píng
děng
wèi

shì
míng
zhèng
fáng


yòu
lüè

zhě

wèi
ruò
fáng

fāng
biàn
便

ruò
suǒ
fáng

shì

ruò
zhèng
fángshì

qiē
zǒng
lüè
wéi

míng
gēn
zhōng
yún

fáng

fāng
biàn
便

wèi
fáng
shǒu
zhèng
niàn
cháng
wěi
zhèng
niàn

yǎn
jiàn

xiāng


suí
hǎo

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

zhī

xiāng


suí
hǎo

ruò

shì
chù

shēng
zhǒng
zhǒng
è

shàn

lìng
xīn
liú
lòushì
chù
xiū
xíng


fáng
shǒu
gēn


míng
xiū
shì
míng
wéi
fáng

fāng
biàn
便

yún

míng
wéi
suǒ
fáng

shì

suǒ
wèi
yǎn

nǎi
zhì
shì
míng
wéi
suǒ
fáng

shì


zhōng
yún

míng
zhèng
fáng


wèi

shuō
yán
yóu

zhèng
niàn

fáng
xíng
píng
děng
wèi

míng
zhèng
fáng


yòu
gēn


lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhěsuǒ
shè

èr
zhě
xiū


suǒ
shè
suǒ
shè
gēn


zhě

wèi

jìng
jiè
shēn
jiàn
guò
huàn


néng


suǒ
yǒu
guò
huàn
chú
qiǎn
duàn
miè

xiū


suǒ
shè
gēn


zhě

wèi

jìng
jiè
shēn
jiàn
guò
huàn


néng


suǒ
yǒu
guò
huàn
chú
qiǎn
duàn
miè

yòu
yóusuǒ
shè
gēn

suǒ
yuán
jìng
lìng
fán
nǎo
chán


shēng
xiàn
qián

érsuǒ

suí
mián


néng
duàn
chú

néng
yǒng


yóu
xiū


suǒ
shè
gēn

suǒ
yuán
jìng
fán
nǎo
suí
mián


shēng
xiàn
qián


qiē
shí
fēn


suǒ

suǒ
yǒu
suí
mián

néng
duàn
chú


néng
yǒngshìsuǒ
shè
gēnxiū


suǒ
shè
gēnyǒu

chà
bié

yǒu
yǒu

shū


dāng
zhī

zhōngsuǒ
shè
gēnshì

liáng
dào
suǒ
shè

xiū


suǒ
shè
gēndāng
zhī
duò
zàishè

yún

míng
wéi

shí
zhī
liàng

wèi

yǒu

yóu
zhèng


shí

suǒ
shí


wéi
chàng
dàng


wéi
jiāowéi
shì
hǎo

wéi
duān
yán

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

míng
wéi
yóu
zhèng


shí

suǒ
shí

zhèng


zhěmiào
huì
děng
suí
guān
chá
duàn
shí
guò
huàn

jiàn
guò
huàn

shēn
shēng
yàn
è

rán
hòu
tūn
yān

yún

míng
wéi
guān
jiàn
guò
huàn

wèisuǒ
shí
duàn
shí

huò
guān
shòu
yòng
zhǒng
lèi
guò
huàn

huò
guān
biàn

zhǒng
lèi
guò
huàn

huò
guān

qiú
zhǒng
lèi
guò
huàn

yún

shòu
yòng
zhǒng
lèi
guò
huàn

wèi

yǒu

jiāng

shí
shí

suǒ
shòu
duàn
shí

xiāng
wèi
chù
jiē

yuán
mǎn
shèn
wéi
jīng
miào

cóng


jiān
jìn
zhì
kǒu
zhōng


chǐ
齿

jué

jīn
tuò
jìn
làn

xián

chán
guǒ

zhuǎn

yān
hóu

ěr
shí

shí
xiān
zēng
suǒ
yǒu
yuè

miào
xiāng

qiē
jiē
shè


hòu
zhuǎn
chéng

è
huì
xiāng

dāng
zhuǎn

shí
zhuàng

biàn


néng
shí
shì
luó

ruò
zhèng

niàn

wèi
huì
xiāngwèi
biàn

qiē
jīng
miào
suǒ
shòu
yǐn
shí

chū
shàng

néng
zhù
shí
xīn


kuàng


wèi

yóu

shì
děng
fēi

xiāng
mào

jiàn

shòu
yòng
zēng
shànglìng

yǐn
shí
jìng
miào
xiāng
méi
guò
huàn
xiāng
shēng


jìng
suǒ
shè

shì
míng

shí
shòu
yòng
zhǒng
lèi
suǒ
yǒu
guò
huàn

yún

zhuǎn
biàn
zhǒng
lèi
guò
huàn

wèi

yǐn
shí

dàn
shífēn
xiāo
biàn
zhì
zhōng

fēn
huò
hòu

fēnshēn
zhōng
biàn
便
néng
shēng

yǎng

zēng
cháng

xuè
ròu
jīn
mài


suǐ

děng

fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi
zhū

jìnghòu

fēn
biàn
chéng
biàn
便
huì

biàn


xià
zhǎn
zhuǎn
liú
chū

yóu
shì


shù
yīng

jìng
huò
shǒu
huò

huò

zhī
jié


chù
zhuó
shí
ruò

ruò

jiē
shēng
yàn
è

yòu
yóu

yuán

shēng
shēn
zhōng
duō
zhǒng

bìng

suǒ
wèi
yōng
cuó
gān
xuǎn

shī
湿
xuǎn
jiè
lài

dǎn
dīng
shàng


bìng
bǐng

shuò
pào
jiāng

huì

gān
xiāo

diān
xián
hán


huáng
bìng

xuè

yīn
bìng
bǐng
zhuī


shì
děng
lèi

liàng

bìng

yóu
yǐn
shí

shēn
zhōng
shēng


huò
yóu
suǒ
shí

píng

shēn
zhōng

xiāo
ér
zhù

shì
míng
yǐn
shí
biàn

zhǒng
lèi
suǒ
yǒu
guò
huàn

yún

zhuī
qiú
zhǒng
lèi
guò
huàn

wèi

yǐn
shí
zhuī
qiú
zhǒng
lèi
yǒu
duō
guò
huàn

huò
yǒu


suǒ
zuò
guò
huàn

huò
yǒu
fáng

suǒ
zuò
guò
huàn

huò
huài
qīn
ài
suǒ
zuò
guò
huàn

huò

yàn

suǒ
zuò
guò
huàn

huò


zài
suǒ
zuò
guò
huàn

huò
yǒu
è
xíng
suǒ
zuò
guò
huàn

yún

míng
wéi

shí


suǒ
zuò
guò
huàn

wèi

yǒu

wéi
shí
yīn
yuán

hán
shí
wéi
hán
zhī
suǒ

nǎo


shí
wéi

zhī
suǒ

nǎo

zhǒng
zhǒngláo
qín


yíng
nóng

niú
shāng


suàn

shū
shù
diāo
yìn


zhǒng
zhǒng
gōng
qiǎo

chù

wéi

wèi

suǒ
yǒu
yǐn
shí
huò
wéi
wéi
yǐn
shí

wéi
yǐn
shí
yuán
dāng
zhī

ěr


shìláo
qín

fāng
qiú
zhī
shí

suǒ
zuò
shì

ruò

xié
suì

yóu
shì
yīn
yuán
chóu
yōu
jiāo
nǎo


xiōng
shāng
tàn
bēi


mèn


nǎi

gōng
táng
juān

guǒ


shì
míng
wéi

shí


suǒ
zuò
guò
huàn

yún

míng
wéi

shí
fáng

suǒ
zuò
guò
huàn

wèi
suǒ
zuò

ruò

xié
suì

wéi

yīn
yuán


yōu
cái
bǎo
dāng
wéi
wáng
zéi
zhī
suǒ
qīn
duó

huò
huǒ
fén
shāo
huò
shuǐ
piāo
dàng

huò

宿
è
zuò
dāng
lìng
miè
huài

huò
xiàn
fēi

zuò

fāng
biàn
便
dāng
lìng
sǎn
shī

huò
zhū
fēi
ài
huò

宿
gòng
cái
dāng
suǒ

duó

huò

jiā
zhōng
dāng
shēng
jiā
huǒ

yóu
shì
dāng
lìng
cái
bǎo
kuī
sǔn


shì
míng
wéi

shí
fáng

suǒ
zuò
guò
huàn

yún


shí
néng
huài
qīn
ài
suǒ
zuò
guò
huàn

wèi
zhū
shì
jiān
wéi
shí
yīn
yuán
duō

dǒu
zhèng

xiōng

péng
yǒu
shàng
wéi
yǐn
shí

xiāng
fēi
huǐ

kuàng
fēi
qīn

wéi
shí
yīn
yuán
ér

zhǎn
zhuǎn
gēng
xiāng
dǒu
sòng

suǒ
wèi


zhū

luó
mén
shà


zhǒng
cháng
zhě

shì

wéi
shí
yīn
yuán
dié
xīng
wéi
zhèngshǒu

kuài
dāo
zhàng
děng

xiāng
jiā
hài

shì
míng

shí
néng
huài
qīn
ài
suǒ
zuò
guò
huàn

yún


shí

yǒu
yàn

suǒ
zuò
guò
huàn

wèi
zhū
guó
wáng
shà


zhǒng
wèi
dēng
guàn
dǐng
guó
wáng
dōu

luò

zhù
shī
bīng


xiāng
zhēng
tǎo

chuī

bèi
jiǎo
kòu

zhōng

huī
dāo
pán
shuò
fàng
jiàn
máo

yuē
bèi
máo

chē

xiàng

jiāo
héng
chí
luàn

zhǒng
zhǒng

zhàng
shāng
hài

shēn

huò
biàn
便
zhì

huò
děng
yǒu
suǒ


shì
děng
lèi

shì
míng

shí

yǒu
yàn

suǒ
zuò
guò
huàn

yún

yīn
shízài
suǒ
zuò
guò
huàn

wèi


lèi
wéi
wáng
suǒ
shǐ
使
tǎo

láo
chéng

yīn
zāo
zhǒng
zhǒng


zhī
yóu


niú
fèn
zhī


róng
tóng
tiě
ér
xiāng
zhù


huò
bèi

zhàng
shāng
hài

shēn

huò
biàn
便
zhì

huò
děng
yǒu
suǒ


shì
děng
lèi

shì
míng
yīn
shízài
suǒ
zuò
guò
huàn

yún

yīn
shí

zhū
è
xíng
suǒ
zuò
guò
huàn

wèi

yǒu

wéi
shí
yīn
yuán

zào
zuò


shēn
zhū
è
xíng


shēn
è
xíngěr

lín
mìng
zhōng
shí

wéi
zhū
zhòng
bìng

suǒ

qiē

yóu
xiān
suǒ
zuò
zhū
shēn


zhǒng
zhǒng
è
xíng
zēng
shàng

hòu
fēn
jiàn
yǒu
zhū
shān
huò
zhū
shān
fēng
chuí
yǐng
xuán

jìn
biàn
便
zuò
shì
niàn
lái

shēn


suǒ
zào
zhū

wéi
zuì
fēi


ruò
yǒu


zhū
zào
è
zhě
dāng
shēng

zhōng


jīn
dìng
wǎng


shì
huǐ

xún

shè
mìng


shè
mìng

suí

chà
bié
shēng
zhū
è


wèi

luò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ


shì
míng
wéi
yīn
shí
è
xíng
suǒ
zuò
guò
huàn


shì
duàn
shí

zhuī
qiú
shí

yǒu
zhū
guò
huàn


shòu
yòng
shí

yǒu
zhū
guò
huàn


zhuǎn
biàn
shí

yǒu
zhū
guò
huàn

yòu

duàn
shí
yǒu
shǎo
shēng
yún


wèi


shēn
yóu
shí
ér
zhù

shí
ér


fēi

yǒu
shí

yún

míng
wéi
yǒu
shǎo
shēng


wèi


shì

shí
zhù
shēn

zuì

jiǔ
zhù
huò
jīng
bǎi
nián

ruò
zhèng
jiāng
yǎng
huò
guò
shǎo
fēn

huò
yǒu
wèi
mǎn
ér
biàn
便
yāo
méi

ruò
wéi
xiū

shēn
zàn
zhù
xíng
fēi
wéi
miào
xíng

ruò


shì
shēn
zàn
shí
zhù
ér
shēng


fēi
miào
fēi
lǐng
shòu
yǐn
shí
suǒ
zuò
yuán
mǎn

zuì
gōng

shēng


ruò

wéi
xiū
shēn
zàn
zhù
xíngwéi

shēn
zàn
shí
zhù
ér
shēngérzàn
shí
zhù
shēn
xiū

fàn
xíng
lìng

yuán
mǎn

nǎi
wéi
miào
xíng

miàoyòu
néng
lǐng
shòu
yǐn
shí
suǒ
zuò
yuán
mǎn

zuì
gōng

shēng


yīng


weí


ruò

tóng
fēn
xiū
zhū


tóng
fēn
zhī
xíng

fēi

suǒruò


xià
liè
duàn
shí
shǎo
fēn
shēng


ān
zhù
fēiruò


shì
biàn

qiē
zhǒng
duàn
shí
guò
huàn

yuán
mǎn
zhīzhèngshēn
jiàn
guò
huàn
ér
qiú
chū


wéi
qiú

shì
shí
chū

ròu
xiǎng
shí

duàn
shí

yīng
zuò
shì
niàn


zhū
shī
zhǔ
shèn

jiān
nán


cái
bǎo


shòu
guǎng
广

zhuī
qiú
suǒ
zuò
zhǒng
zhǒng
guò
huàn

yóu
bēi
mǐn

qiú
shēng
guǒ

ròuxuè
ér
xiāng
huì
shī
shí

yīng

shì
fāng
biàn
便
shòu
yòng

wèi
yīng


ér

ān
chù


dǎo
shòu
yòng
bào
shī
zhǔ
ēn

lìng
huò
zuì
shēng

guǒróng

shèng

dāng
suí
yuè

wǎng
shī
zhǔ
jiā

dàng

shēn
xīn
ān
zhù
cán
kuì

yuǎn

jiāo
ào


gāoqīng
miè
huò

suǒ
yǒu

yǎng
xīn
shēng

yuè


shì


suǒ


yǎng

xīn


yuè

yòu
yīng

shì

chí

xīn
wǎng
shī
zhǔ
jiā


yǒu
chū
jiā
wǎng


suǒ

yào
wàng

shī

fēi

huì
shī

yào
wàng

jìng
fēi

gōng
jìng

yào
duō
fēi
shǎo
yào
miào
fēi


yào
dāng


ér
fēi
chí
huǎn

yīng
zuò
shì
xīn

wǎng
shī
zhǔ
jiā

shè

huì
shī
zhōng
yuàn
hài
xīn

tián
huì
xīn
ér
xiāng
xián
hènyóu


yuàn
hài
xīn

tián
huì
xīn

zēng
shàng
yuán


shēn
huài

hòu
shēng
zhū
è

duō
shòu
kùn
è

shè

gōng
jìng
ér
fēi
gōng
jìng

shè
shǎo
fēi
duō
shè

fēi
miào

shè

chí
huǎn
ér
fēi
yuàn
hài
xīn

tián
huì
xīn
ér
xiāng
xián
hèn


qián
guǎng
广
shuō

yòu

yīng

suǒ
shí
duàn
shíshì

shì
zhèng
xíng
liàng

shí
liǎo


wèi

mìng
gēn
yóu


miè

yòu


shí


dān
zhuó

cái
néng
suí
shùn
shè
shòu
fàn
xíng


shì

jīn
zhù
shā
mén
xìng

zhù
chū
jiā
xìng

shòu
yòng
yǐn
shíqīng
jìng
yuǎn

zhòng
zuì

yóu
shì
zhū
xiāng

zhèng


shí

suǒ
shí

yún

suǒ
shí

wèi

zhǒng
shí


zhě
duàn
shí

èr
zhě
chù
shí

sān
zhě

děng

shí


zhě
shí
shí

jīn


zhōng

shuō
duàn
shíyún


wèi
bǐng
qiǔ
fàn
gēng

huò

zhōu

yóu
táng


ròu


zhǎ

lào

shēng

jiāng
yán

děng
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèiwéi
tuán
duàn
duàn
tūn
shí


míng
duàn
shí

suǒ
yán
shí
zhě

suǒ
wèi
cān
dàn

jué

tūn
yān
cháng
chuài
yǐn
děng

míng
zhī
chà
bié

yún

míng
wéi

wéi
chàng
dàng

wèi

yǒu


shòu

zhě

wéi
shòu
zhū

shí

suǒ
shí


zuò
shìshí
suǒ
shí
lìng
shēn
bǎo
mǎn
lìng
shēn
chōng
yuè

guò

wǎn
shí
zhì


fēn

dāng

shū
miào
yán
shì

rén
gòng
wéi


huān

shòu

chàng
diào
zòng


yán
chàng
dàng
zhěshèng


nài

zhōng

shuō
shòu

zhě


tān
suǒ
yǐn

yín

suǒ
yǐn

suǒ
yǒu
zhū
è

shàn
xún

yóu

shí
dàn

suǒ
shí
dàn
shí
lìng

zhū
gēn
jiē

diào


lìng

zào
rǎo
lìng


ān
lìng


jìng

ruò
wéi

shì
shí
suǒ
shí
zhě

míng
wéi
chàng
dàng
shí

suǒ
shí

zhū
yǒu
duō
wén
shèng


zhòng

shēn
jiàn
guò
huàn

shàn
zhī
chū

ér
shí
suǒ
shí

fēi

qián
shuō
zhū
shòu

zhě
shí

suǒ
shí

shì

míng
wéi

wéi
chàng
dàng

yún

míng
wéi

wéi
jiāowéi
shì
hǎo


wéi
duān
yán

wèi

yǒu


shòu

zhě

wéi
shòu
zhū

shí

suǒ
shí


zuò
shìjīn

yīng
duō
shí
suǒ
shí
bǎo
shí
suǒ
shí

suí

suí
néng
shí
dàn
féi


zēng
fángxiāng
wèi

jīng
miào
yǐn
shí

guò
jīn

fēn
zhì

míngjiǎo

shì
dāng
yǒu

néng

suǒ
wèi
àn

pāi

tuō
shí
tiào
zhírǎng

è
wàn
huī


jiànkòng
xián
tóu
lún
zhì
suǒshì
děng
zhū
jiǎo

shì

dāng

yǒng
jiàn


chōng
shí

cháng


bìng
jiǔ
shí
shǎo
zhuàngshuāi
lǎo
shòu
寿
mìng
cháng
yuǎn

néng
duō
dàn
shí
shù
shù
shí


néng
zhèng
xiāo
huà
chú
zhū

huàn


shì
wéi


bìng
jiāo


shǎo
zhuàng
jiāo


cháng
shòu
寿
jiāo

ér
shí
suǒ
shí


jiǎozuò
shìyīngbiàn
便

zhǒng
zhǒng
qīng
jìng
xiāng
shuǐshēnshēn

shū
shū
zhǒng
zhǒng
miào
xiāng
yòng


shēnshēnzhǒng
zhǒng
shàng
miàozhǒng
zhǒng
huā
mán
zhǒng
zhǒng
yán


zhuāng
shì

shēn


zhōng

xiāng
míng
wéi
shì
hǎo


shì
hǎozhǒng
zhǒng
shàng
miào


huā
mán
yán


zhuāng
shì

shēn
míng
wéi
duān
yán


shì
zǒng
míng
wéi
shì
hǎo

wéi
duān
yán

shí

suǒ
shí
shì
jiāo

shì
hǎo
shēn
duān
yán
zhōng
fēn
huò

hòu
fēn

lín

shí
shí


bìng
zhì


zhū
yǐn
shí

shēng
xīnjiàn
guò
huàn

zhī
chū


suí

suí
shí

wéi
shù
shù
chàng
dàng
jiāo

shì
hǎo
duān
yán

duō
shí
duō
yǐn
lìng
shēn
chōng
yuè

zhū
yǒu
duō
wén
shèng


zhòng

shēn
jiàn
guò
huàn

shàn
zhī
chū

ér
shí
suǒ
shí

fēi

qián
shuō
zhū
shòu

zhě
shí

suǒ
shí

wéi
zuò
shì
niàn


jīn

jìn
suǒ

yīng

suǒ
yīng
duàn
shí

wéi

yǒng
duàn

shì
shí


yún

míng
wéi
wéi
shēn
ān
zhù
shí

suǒ
shí

wèi
yǐn
shí

shòu
寿
mìng

cún

fēi

yǐn
shí
shòu
寿
mìng
cún

míng
shēn
ān
zhù


jīn
shòu

suǒ
yǒu
yǐn
shí

shòu
寿
mìng

cún
dāng

yāo
méi

yóu
shì
yīn
yuán
shēn

ān
zhù

néng
xiū
zhèng
xíng
yǒng
duàn
zhū
shí

yún

míng
wéi
wéi
zàn
zhī
chí
shí

suǒ
shí

wèi
lüè
shuō
yǒu
èr
zhǒng
cún
yǎng


yǒu
jiān
nán
cún
yǎng

èr

jiān
nán
cún
yǎng

yún

míng
wéi
yǒu
jiān
nán
cún
yǎng

wèi
shòu

shì
suǒ
yǒu
yǐn
shí

shù
zēng

léi
kùn

zhòng
bìng

huò

fēi

zhuī
qiú
yǐn
shí

fēi

zhèng
rǎn
ài
dān
shì
tāo
tiè


mèn
jiān
zhí
miǎn
zhuó
shòu
yòng

huò
yǒu
shí

lìng
shēn
chén
zhòng


suǒ
kān
néng

rén
xiū
duàn

huò
yǒu
shí

lìng
xīn
chí
dùndìng

huò
yǒu
shí

lìng

chū

lái
wǎng
jiān
nán

huò
yǒu
shí

lìng
xīn
shù
wéi
hūn
chén
shuì
mián
zhī
suǒ
chán
rǎo


shì
míng
wéi
yǒu
jiān
nán
cún
yǎng

yún

míng
wéi

jiān
nán
cún
yǎng

wèi
shòu

shì
suǒ
yǒu
yǐn
shí

lìng


léi


yǒu
kùnzhòng
bìng

huò

zhèng

zhuī
qiú
yǐn
shífēihuòrǎn

àidān
shì
tāo
tiè


mèn
jiān
zhí
miǎn
zhuó
ér
shòu
yòng
zhī


shì
shòu
yòng
shēn

chén
zhòng
yǒu
suǒ
kān
néng

kān
rén
xiū
duàn
lìng
xīnsānlìng

chū


yǒu
jiān
nán

lìng
xīn

wéi
hūn
chén
shuì
mián
zhī
suǒ
chán
rǎo


shì
míng
wéi

jiān
nán
cún
yǎng

ruò
yóu
yǒu
jiān
nán
cún
yǎng

shòu
寿
mìng

cún
shēn

ān
zhù


míng
yǒu
zuì

yǒu
rǎn


ruò
yóu

jiān
nán
cún
yǎng

shòu
寿
mìng

cún
shēn

ān
zhù


míng

zuì


rǎn


zhū
yǒu
duō
wén
shèng


zhòng

yuǎn

yǒu
zuì
yǒu
rǎn
cún
yǎng


jìn

zuì

rǎn
cún
yǎng

yóu
shì

shuō
wéi
zàn
zhī
chí

wèn
yún


jìn

qián
suǒ
shuō

zuì

rǎn
suǒ
yǒu
cún
yǎngcún
huó


ruò
shòu
yǐn
shí
wéi
chú


wéi
shè
fàn
xíng

wéi
duàn

shòu

wéi
lìng
xīn
shòu
dāng

gēng
shēng

wéi
dāng
cún
yǎngzuì
ān
yǐn
ér
zhù


shì

jìn

zuì

rǎn
suǒ
yǒu
cún
yǎng

ér

cún
huó

yún

míng
wéi
wéi
chú


shòu
zhū
yǐn
shí

wèi
zhì
shí
shí
duō
shēng


léi

wàng
yǐn
shí

wéi

chán
léi

zhī
liàng
ér
shí


shì
shí

lìng

fēi
shí

wéi

léi
zhī
suǒ
chán


wèi


wǎn
huò


fēn
nǎi
zhì
míng

wèi
zhì
shí
shí


shì
míng
wéi
wéi
chú


shòu
zhū
yǐn
shí

yún

míng
wéi
wéi
shè
fàn
xíng
shòu
zhū
yǐn
shí
wèi
zhī

liàng
shòu
zhū
yǐn
shí

yóu
shì
yīn
yuán
xiū
shàn
pǐn
zhě

huò

xiàn

huò
yǐn
shí

hòu
shēn

shěn
zhòng
yǒu
suǒ
kān
néng

kān
rén
xiū
duàn
lìng
xīnsānlìng

chū


yǒu
jiān
nán

lìng
xīn

wéi
hūn
chén
shuì
mián
zhī
suǒ
chán
rǎo

yóu
shì


yǒu

yǒu
néng


suǒ
wèi


chù
suǒ
wèi
chù

zhèng
suǒ
wèi
zhèng


shì
míng
wéi
wéi
shè
fàn
xíng
shòu
zhū
yǐn
shí

yún

míng
wéi
wéi
duàn

shòu
shòu
zhū
yǐn
shí

wèi

yǒu

yóu
guò

shì
shí

zhī
liàng

shí
suǒ
fěi


xiāo
ér
shí

yóu
shì
yīn
yuán


shēn
zhōng

shēng

zhǒng
zhǒng
shēn
zhū

bìng

suǒ
wèi
jiè
lài
pào
jiāng
shuò
děng


qián
guǎng
广
shuō

yóu

zhǒng
zhǒng

bìng
yīn
yuán


shēng
shēn
zhōng

zhòng
měng

chì
rán

nǎoshòu

wéi


chú

shì

bìng


wéi

chú
cóng

yīn
yuán
suǒ
shēng

shòu


jìn
zhǒng
zhǒng
liáng

suǒ
shuō
ráo

suǒ


suí
shùn

yào

shòu
zhǒng
zhǒng
yuè

yǐn
shí

yóu

néng
duàn

shēng

bìngyīn
yuán
suǒ
shēng

shòu


shì
míng
wéi
wéi
duàn

shòu
shòu
zhū
yǐn
shí

yún

míng
wéi
wéi
lìng
xīn
shòu
dāng

gēng
shēng
shòu
zhū
yǐn
shí

wèi

yǒu

yóu
xiàn
zài
shì
ān


bìng


fēi
liàng
shí

shí
fěifēi

xiāo
ér
gēng
zhòng
shí

lìng

wèi
lái
shí
zhù
shēn
zhōng
chéng

xiāo
bìng

huò

shēn
zhōng
dāng
shēng
suí

shēn
zhū

bìng

suǒ
wèi
jiè
lài
pào
jiāng
shuò
děng


qián
guǎng
广
shuō

yóu
shì
yīn
yuán
dāng
shēng
shēn
zhōng

qián
suǒ
shuō
zhǒng
zhǒng

shòuqián
shuō


shì
míng
wéi
wéi
lìng
xīn
shòu
dāng

gēng
shēng
shòu
zhū
yǐn
shí

yún

míng
wéi
wéi
dāng
cún
yǎngzuì
ān
yǐn
ér
zhù
shòu
zhū
yǐn
shí

wèi
yǐn
shí

shòu
寿
mìng

cún
shì
míng
cún
yǎng

ruò
chú

léi
shì
míng
wéi


ruò
duàn

shòu
xīn
shòu

shēng
shì
míng
wéi


ruò

zhèng

zhuī
qiú
yǐn
shí

rǎn

ài

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
ér
shòu
yòng
zhī

shì
míng

zuì

ruò
shòu
shí

shēn

chén
zhòng

yǒu
suǒ
kān
néng
kān
rén
xiū
duàn

qián
guǎng
广
shuō


shì
míng
wéi
ān
yǐn
ér
zhù

shì

shuō
yán
yóu
zhèng


shí

suǒ
shí


wéi
chàng
dàng


wéi
jiāowéi
shì
hǎo


wéi
duān
yán

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shì
míng
guǎng
广
biàn

shí
zhī
liàng

yún

yīng
zhī

zhōng
lüè


wèi
ruò
suǒ
shòu
shí
ruò

shì
shí

dāng
zhī
zǒng
míng

zhōng
lüèzhě
suǒ
shí

wèi
zhū
duàn
shí

bǐng
qiǔ
fàn
gēng
huò

zhōu


qián
guǎng
广
shuō

yún

ér
shí

wèi
zhèng


shí

suǒ
shí


wéi
chàng
dàng


wéi
jiāowéi
shì
hǎo


wéi
duān
yán

nǎi
zhì
guǎng
广
shuōyīng
zhī

zhōng
lüè


wèi
wéi
shè
shòu
duì
zhì

wéi
yuǎnxíng
biān

wéi
yuǎnxíng
biān

wéi
shè
shòu
fàn
xíng

shòu
zhū
yǐn
shí

yún

wéi
shè
shòu
duì
zhì
shòu
zhū
yǐn
shí

wèi

shuō
yán
yóu
zhèng


shí

suǒ
shí

yún

wéi
yuǎnxíng
biān
shòu
zhū
yǐn
shí

wèi

shuō
yán

wéi
chàng
dàng


wéi
jiāowéi
shì
hǎo


wéi
duān
yán

shí

suǒ
shí

yún

wéi
yuǎnxíng
biān
shòu
zhū
yǐn
shí

wèi

shuō
yán
wéi
chúwéi
duàn

shòu

wéi
lìng
xīn
shòu
dāng

gēng
shēng
wéi
dāng
cún
yǎng
ruò

ruò


shí

suǒ
shí

yún

wéi
shè
shòu
fàn
xíng
shòu
zhū
yǐn
shí

wèi

shuō
yán
wéi
shè
fàn
xíng

wéi


zuì
ān
yǐn
ér
zhù

shí

suǒ
shíyīng
zhī

zhōng
lüè


wèi
yǒu
èr
zhǒngsuǒ
shí

èr
yǒu
suǒ
shí


suǒ
shí
zhě

wèi

qiē
zhǒng
dōu

suǒ
shí


suǒ
shí


biàn
便
yāo
méi

yǒu
suǒ
shí
zhě

yǒu

èr
zhǒng


píng
děng
shí

èr

píng
děng
shí

píng
děng
shí
zhě

wèi
fēi

shǎo
shí

fēi

duō
shí

fēi


shí

fēi

xiāo
shí

fēi
rǎn

shí


píng
děng
shí
zhě

wèi
huò

shǎo
shí

huò

duō
shí

huò


shí

huò

xiāo
shí

huò
rǎn

shí

dāng
zhī

zhōng
yóu
píng
děng
shí
fēi

shǎo
shí

lìng
shēn

léi
wèi
shēng

shēng

shēng
duàn
miè

yóu
píng
děng
shí
fēi

duō
shí

shēn

chén
zhòng
yǒu
suǒ
kān
néng
kān
rén
xiū
duàn


qián
guǎng
广
shuō

yóu
píng
děng
shí
fēi


shí

fēi

xiāo
shí

néng
duàn

shòu

shēng
xīn
shòu

yóu
shì
yīn
yuán
dāng

cún
yǎng
ruò

ruò


yóu
píng
děng
shí
fēi
rǎn

shí

dāng


zuì
ān
yǐn
ér
zhù

yóu

shǎo
shí

suī
cún
shòu
寿
mìng
ér
yǒu

léi

shǎo
cún
huó

yóu

duō
shízhòng
dān
zhèn


shēn


néng

shí
suǒ
shí
xiāo
biàn

yóu

xiāo
shí
huò
zhù
shēn
zhōng

chéng

xiāo
bìng

huò
shēng
suí

shēn
zhū
bìng
xiāo
shí

yóu


shí
dāng
zhī

ěr
shí
yǒu
chà
bié
zhě

wèi

shēn
zhōng

zhū
guò
huàn

yóu


chù

zhòng
bìng


yóu
rǎn

shí

fēi

zhuī
qiú
zhū
yǐn
shí


yǒu
rǎn
yǒu
ài
dān
shì
tāo
cān


qián
guǎng
广
shuō
ér
shòu
yòng
zhī

yóu

shòu
yòng
píng
děng
suǒ
shíyuǎn


píng
děng
shí


shuō

shí
píng
děng
suǒ
zuò
shí
píng
děng
suǒ
zuò

guǎng
广

zhū

xuān
shì
kāi
xiǎn

suǒ
wèi
shuō
yán
yóu
zhèng


shí

suǒ
shí


wéi
chàng
dàng


wéi
jiāowéi
shì
hǎo


wéi
duān
yán


qián
guǎng
广
shuō


zhōng
shuō
yán

yóu
zhèng


shí

suǒ
shí


wéi
chàng
dàng


wéi
jiāowéi
shì
hǎo


wéi
duān
yán

wéi
shēn
ān
zhù
wéi
zàn
zhī
chí

yóu

zhē
zhǐ
dōu

suǒ
shí

ruò

shuō
yán
wéi
chúwéi
shè
fàn
xíng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
ān
yǐn
ér
zhù

yóu

zhē
zhǐ

píng
děng
shí

yún

zhē
zhǐ

píng
děng
shí

wèi
ruò
shuō
yán
wéi
chúyóu

zhē
zhǐ
suǒ
shí

shǎo

ruò

shuō
yán
wéi
shè
fàn
xíng

yóu

zhē
zhǐ
suǒ
shí

duō
ruò

shuō
yán
wéi
duàn

shòu

wéi
lìng
xīn
shòu
dāng

gēng
shēng

yóu

zhē
zhǐ

xiāo
ér
shí
shí
suǒ
fěi


ruò

shuō
yán
wéi
dāng
cún
yǎng
wéi
dāngyóu

xiǎn
shì


shǎo
shí


duō
shí

ruò

shuō
yán
wéi
dāngyóu

xiǎn
shì
xiāo

ér
shí

shí
suǒ


ruò

shuō
yán
wéi
dāng

zuì
ān
yǐn
ér
zhù

yóu

xiǎn
shì

rǎn

shí

suǒ

zhě


ruò

fēi

zhuī
qiú
yǐn
shírǎn
ài

qián
guǎng
广
shuō
ér
shòu
yòng
zhī

míng
rǎn

shí

míng
yǒu
zuì

ruò

shàn
pǐn
qín
xiū

zhě


zhù
kōng
xián


zuò


shòu
chí

sòng

weí

zhōng

yóu

zhū
è

shàn
xún


lìng
xīn
liú
lòu
lìng
xīn
xiāng


suí
shùn

xiàng
lín

ér
zhuǎn

yóu
shì
yīn
yuán

ān
yǐn
zhù


ān
yǐn
zhù

yǒu
èr
zhǒng


zhě
yuǎn

suǒ
shí

duō

yóu
shì
yīn
yuán
shēn

chén
zhòng

yǒu
suǒ
kān
néng
kān
rén
xiū
duàn


qián
guǎng
广
shuō

èr
zhě

shí

shēng
wèi
zhuó

yóu
shì
yīn
yuán
yuǎn

zhū
è
xún

rǎo
dòng

ān
yǐn
zhù

shì
qiē
zhū

jiē
wéi
xuān
shì
kāi
xiǎn

shí
píng
děng
suǒ
zuò

shì
míng
wéi
guǎng
广
lüè
xuān
shuō

shí
zhī
liàng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |