当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第22卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第22卷(注音)shī

lùn


èr
shí
èr
juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān
chū


chù
chūsān
zhī


shì

shuō
yún

chū
tuō
nán
yuē

ruò
shì
jiānshì
chū
shì
jiānèr

liáng
shì
míng
chū


wèi
ruò
yóu
shì
jiān
dào
ér
ruò
yóu
chū
shì
dào
ér
ruò

èr
dào
suǒ
yǒu

liáng

zǒng
lüè
wéi

míng
chūyún

míng
wéi
yóu
shì
jiān
dào
ér
wèi

yǒu


xià

jiè
guān
wéi

xiāng


chū
jìng


shēngruò
dìng
ruò
shēng
guān
wéi
jìng
xiāng


yóu
duō
zhù

shì
guān
shí
biàn
便


jiè
ér

néng
zhèng

zuì
chū
jìngshì


chū
jìng

shàng

jiàn


yīng

qiē
xià

guān
wéi

xiāng


qiē
shàng

guān
wéi
jìng
xiāng


yóu
duō
zhù

shì
guān
shí
biàn
便

nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù
ér

néng
zhèng

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

shì
míng
wéi
yóu
shì
jiān
dào
ér
chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng
yún

míng
wéi
yóu
chū
shì
dào
ér
wèi

yǒu

qīn
jìn
shàn
shì


shèng

zhōng

chéng
cōng
huì


shèng

zhōng


diào
shùnshèng


shí
zhī
shèng


shí
zhīmiè
shèng


shí
zhī
miè


dào
shèng


shí
zhī
dàochéng
jiù
yǒu
xué
zhì
jiàn

cóng


hòu
jiàn
xiū
shèng
dào

biàn

sān
jiè
jiàn
xiū
suǒ
duàn

qiē

zhōng


néng
jiě
tuō


shì
biàn
便
néng
chāo
guò
sān
jiè


shì
míng
wéi
yóu
chū
shì
dào
éryún

míng
wéi
èr
dào

liáng


tuō
nán
yuēyuán
mǎn
shàn


jiè
gēn


shí
zhī
liàng

jué

zhèng
zhī
zhù
shàn
yǒu
wén


zhàng
shè
zhuāng
yán

wèi
ruò

yuán
mǎn

ruò

yuán
mǎn

ruò
shànruò
jièruò
gēnruò

shí
zhī
liàng

ruò
chū

hòu

cháng
qín
xiū

jué
ruò
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
shàn
yǒu
xìng

ruò
wén
zhèng

ruò

zhèng


ruò

zhàng
ài

ruò
xiū
huì
shè

ruò
shā
mén
zhuāng
yán


shì
děng

shì
míng
shì
jiān

chū
shì
jiān
zhū


dào

xiàng

liáng
dāng
zhī

zhōng
ruò

yuán
mǎn
ruò

yuán
mǎn
ruò
shàn
sān

qián
xiū

zhǒng

zhū
liè
yuán
zhōng

biàn

xiāng
yún

jiè
tuō
nán
yuē
jiè


dāng
zhī
biàn
sān
kuī
mǎn
shí

liù

mén
sān
zhèng
shēng
gōng

shí
zhǒng

jiè


zhě

wèi

yǒu

ān
zhù

jiè

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
shòu
xué
xué
chù

yún

míng
wéi
ān
zhù

jiè

wèi

suǒ
shòu
xué
suǒ
yǒu
xué
chù


kuī
shēnkuī
quē

chuān
穿


shì
míng
wéi
ān
zhù

jiè

yún

míng
wéi
shàn
néng
shǒu

bié
jiě
tuōwèi
néng
shǒu


zhòng
suǒ
shòu
bié
jiě
tuōzhòng
chà
bié

chéng
duōjīn


zhōng
wéi


chú


chù

shuō
shàn
néng
shǒu

bié
jiě
tuōyún

míng
wéi
guǐ

yuán
mǎn

wèi

yǒu

huò

wēihuò

suǒ
zuò
shì

huò

shàn
pǐn
jiā
xíng
chù
suǒ

chéng
jiù
guǐ


suí
shùn
shì
jiān

yuè
shì
jiān

suí
shùn

nàiyuè

nài


yún

míng
wéi

wēichéng
jiù
guǐ


suí
shùn
shì
jiān

yuè
shì
jiān

suí
shùn

nàiyuè

nài


wèi

yǒu


suǒ
yīng
xíng


suǒ
xíng
zhōng

shì
ér
xíng

yóu
shì
xíng


wéi
shì
jiān
zhī
suǒ

huǐ


wéi
xián
liáng
zhèng
zhì
shàn
shì

zhū
tóng

zhě

zhū
chí

zhě

zhū
xué

zhě

zhī
suǒ

suǒ
xíngsuǒ
zhù
suǒ
zuò
suǒ

dāng
zhī

ěr


shì
míng
wéi

wēi


chéng
jiù
guǐ


suí
shùn
shì
jiān

yuè
shì
jiān
suí
shùn

nài


yuè

nài


yún

míng
wéi

suǒ
zuò
shì
chéng
jiù
guǐ


suí
shùn
shì
jiān

yuè
shì
jiān

suí
shùn

nài


yuè

nài


wèi

yǒusuǒ
zuò

ruò


shì
ruò
biàn
便

shì

ruò
yòng
shuǐ
shì
ruò
yáng
zhī
shì

ruò


luò
xíng

shí
shì

ruò
shòu
yòng
shì
ruò
dàng

shì

ruò
ān
zhì
shì
ruò


shì

ruò
wéi

shè


děng
shìlüè
shuō


shì

shì

yǒu
suǒ


shì
děng
lèi
zhū
suǒ
yīng
zuò
míng
suǒ
zuò
shìsuǒ
yīng

suǒ
yīng
zuò


suǒ
zuò
zhōng

shì
ér
zuò

yóu
shì
zuò


wéi
shì
jiān
zhī
suǒ

huǐ


wéi
xián
liáng
zhèng
zhì
shàn
shì

zhū
tóng

zhě

zhū
chí

zhě

zhū
xué

zhě

zhī
suǒ
shì
míng
wéi

suǒ
zuò
shì
chéng
jiù
guǐ


suí
shùn
shì
jiān

yuè
shì
jiān

suí
shùn

nài


yuè

nài


yún

míng
wéi

zhū
shàn
pǐn
jiā
xíng
chù
suǒ
chéng
jiù
guǐ


suí
shùn
shì
jiān

yuè
shì
jiān

suí
shùn

nài


yuè

nài


wèi

zhǒng
zhǒng
shàn
pǐn
jiā
xíng

ruò

zhèng

shòu
chí

sòng

ruò

zūn
cháng
xiū

jìng

cān
jìn
chéng
shì

ruò

bìng
zhě


bēi
xīn
yīn
zhòng
gōng
shì

ruòxuān
bái
jiā
xíng

zhù

bēi
xīn
zhǎn
zhuǎnruò

zhèng

qǐng
wèn
tīng
shòu
qiào
qín

duò


zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

jìn

shēn

ér
xiū
jìng
shìshàn
pǐn
cháng
qín
zàn


cháng

wéi

xuān
shuō
zhèng
jìng
shì
jié
jiā

zuò

niàn

weí


shì
děng
lèi
zhū


liàng
suǒ
xiū
shàn


jiē
shuō
míng
wéi
shàn
pǐn
jiā
xíng
shì
suí
suǒ
xuān
shuō
shàn
pǐn
jiā
xíngsuǒ
yīng

suǒ
yīng
zuò


suǒ
zuò
zhōng

shì
ér
zuò

yóu
shì
zuò


wéi
shì
jiān
zhī
suǒ

huǐ


wéi
xián
liáng
zhèng
zhì
shàn
shì

zhū
tóng

zhě

zhū
chí

zhě

zhū
xué

zhě

zhī
suǒ
shì
míng
wéi

zhū
shàn
pǐn
jiā
xíng
chù
suǒ

chéng
jiù
guǐ


suí
shùn
shì
jiān

yuè
shì
jiān

suí
shùn

nài


yuè

nài


ruò


shì
suǒ
shuō
xíng
xiāng
guǐ

chà
bié

jiēyīng
zhī
shuō
míng
guǐ

yuán
mǎn

yún

míng
wéi
suǒ
xíng
yuán
mǎn

wèi
zhū

chú
lüè
yǒu

zhǒng
fēi
suǒ
xíng
chù


děng
wéichàng
lìng
jiā

èr
yín

jiā

sān

jiǔ
jiā


guó
wáng
jiā


zhān

luó
jié
chǐ

jiā

ruò


shì

lái
suǒ
zhì
fēi
suǒ
xíng
chù
néng
shàn
yuǎn

zuì
suǒ
yǒu
xíng
chù
zhī
shí
ér
xíng


shì
míng
wéi
suǒ
xíng
yuán
mǎn

yún

míng
wéi

wēi
xiǎo
zuì
jiàn


wèi

wèi

zhū
xiǎo
suí
xiǎo
xué
chù

ruò
yǒu
suǒ
fàn

lìng
huán
jìng

míng
wēi
xiǎo
zuì


zhū
xué
chù
xiàn
xíng
huǐ
fàn

shuō
míng
wéi
zuì


huǐ
fàn

shǎo
yòng
gōng

ér

huán
jìng

shuō
míng
wēi
xiǎo

yóu
shì
yīn
yuán
míng
wēi
xiǎo
zuì

yún


zhōng
jiàn


wèi

wèi
zuò
shì
guān

huǐ
fàn
yīn
yuán


kān
néng


suǒ
wèi

chù
suǒ
wèi
chù
zhèng
suǒ
wèi
zhèngyóu

jìn
zhū
è

wǎng
zhū
è


huò
dānghuò
wéi

shī
zhū
tiān
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhěyóu

biàn
zhū
fāng
wéi
è
míng
è
chèn
è
shēng
è
sòng
xiá
ěr
liú

shì
xiàn

dāng
lái
huǐ
fàn
yīn
shēng
zhū
fēi
ài
guǒ
jiàn


wèi

yóu
shì
yīn
yuán

xiǎo
suí
xiǎo
suǒ
yǒu
xué
chù

mìng
nán
yīn
yuánfàn

huò
shí
huò
chù
shī
niàn
ér
fàn

xún
biàn
便


lìng

huán
jìng


shì
míng
wéi

wēi
xiǎo
zuì
jiàn


wèi

yún

míng
wéi
shòu
xué
xué
chù

wèi

xiān
shòu
bié
jiě
tuō
jiè
bái

jié


shòu

jiè
shí
cóng
jiè
shī
suǒ

wén
shǎo
fēn
xué
chù

xìng


cóng
qīn
jiào
guǐ
fàn
shī
chù


wén
suǒ

bié
jiě
tuō
jīng

zǒng
lüè
xuān
shuō
guò

èr
bǎi

shí
xué
chù

jiē

shì
yán

qiē
dāng
xué


cóng
suǒ

héng
yán

zhě
tóng
yán

zhě
cháng
jiāo
wǎng
zhě
yǒu
qīn
ài
zhě
wén
suǒ
xué
chùbàn
yuè
cháng
suǒ

shuō
bié
jiě
tuō
jīng

wén
suǒ
xué
chù

qiē

shì
jiē
dāng
xiū
xué
qiē
suǒ
yīng
xué
chù
jiē
shòu
xué


shuō
míng
huò

bié
jiěcóng


hòu

zhū
xué
chù

ruò

shàn
qiǎo
biàn
便
néng

fàn

shè
yǒu
suǒ
fàn
xún


huǐ

ruò
zhū
xué
chù
wèi

shàn
qiǎo
wèi
néng
xiǎo


yóu
xiān

shì
yuàn
shòu
chí
jīn
shí
qiú
shòu
shàn
qiǎo

qiú
xiǎo
qián
shuō
zhū
suǒ
xué
chù

cóng
qīn
jiào
shī
huò
guǐ
fàn
shī

xiān
qǐng
wènshàn
qiǎo

xiǎosuí
suǒ
jiào
huì

zēng

jiǎn


néng
shòu
xué

yòu

zūn
zhòng

děng
zūn
zhòng
suǒ
shuō
xué
chù

ruò
wén
ruò

néng

dǎo
shòu


shì
míng
wéi
shòu
xué
xué
chù


shì
guǎng
广
biàn
jiè
yún

yīng
zhī

zhōng
lüè


wèi

shì
zhōng
shì
zūn
xiǎn
shì
jiè
yùn
lüè

yǒu
sān
zhǒng
xiāng


zhě

shī
huài
xiāng

èr
zhě

xìng
xiāng

sān
zhě

xìng
gōng

xiāngyún


wèi
ruò
shuō
yán
ān
zhù

jiè

yóu

xiǎn
shì
shī
luóshī
huài
xiāng

ruò

shuō
yán
néng
shàn
shǒu

bié
jiěyóu

xiǎn
shì
shī
luóxìng
xiāng

ruò

shuō
yán
guǐ

suǒ
xíng
jiē

yuán
mǎn

yóu

xiǎn
shì
bié
jiě
suǒ
shòu
guān

zēng
shàng

xìng
gōng

xiāng

suǒ

zhě


yóu

guān
jiàn

shì
guǐ

suǒ
xíng
yuán
mǎn

wèi
xìn
zhě
xìn
xìn
zhě
zēng
cháng

yóu
shì

shēng
qīng
jìng
xìn
chù

xīn

yàn
è
yán


huǐ

ruò

shī
luó
guǐ

suǒ
xíng
jiē
yuán
mǎn
zhě

guān

zēng
shàng
suǒ
yǒu
gōng

shēng

yīng
xiāng
wéi
guò
shī
yīng
yǒu

ruò

shuō
yán

wēi
xiǎo
zuì
jiàn


wèi
shòu
xué
xué
chù

yóu

xiǎn
shì
bié
jiě
suǒ
shòu
guān

zēng
shàng

xìng
gōng

xiāng

suǒ

zhě


suī
yóu

shì
guǐ

suǒ
xíng
jiē

yuán
mǎn
huò


qián
guān

zēng
shàng
gōng

shēng


rán
yóu
huǐ
fàn
jìng
jiè
yīn
yuán
dāng
shēng
è


huò

kān
néng

suǒ
wèiqián
guǎng
广
shuō

ruò
néng


wēi
xiǎo
zuì
zhōng
jiàn


wèi


xiān
suǒ
shòu
shàng
pǐn
xué
chù
néng
zhèng
xiū
xué

yóu
shì
yīn
yuán
shēn
huài

hòu
dāng
shēng
shànyǒu
kān
néng

suǒ
wèiqián
guǎng
广
shuō

yóu
shì
yīn
yuán
shuō

míng
wéi
bié
jiě

suǒ
shòu
guān

zēng
shàng
gōng

shēngyǒu

mén

wèi

shì
zūn

zhōng
lüè
xiǎn
sān
zhǒng
jiè
xìng


shòu
chí
jiè
xìng

èr
chū

jiè
xìng

sān
xiū

jiè
xìng

wèi
ruò
shuō
yán
ān
zhù

jiè

yóu

xiǎn
shì
shòu
chí
jiè
xìng

ruò

shuō
yán
néng
shàn
shǒu

bié
jiěyóu

xiǎn
shì
chū

jiè
xìng

suǒ

zhě


bié
jiě


suǒ
shè
jìng
jiè

dāng
zhī
shuō
míng
zēng
shàng
jiè
xué
shì
zēng
shàng
jiè
xué

xiū
zēng
shàng
xīn
zēng
shàng
huì
xué

yóu

néng


qiē

jìn
jīu
jìng
chūshì
chū

yòng
zēng
shàng
jiè

wéi
qián
xíng
suǒ

zhǐ
chù

shì

shuō

bié
jiě


míng
chū

jiè
xìng

ruò

shuō
yán
guǐ

suǒ
xíng
jiē

yuán
mǎn


wēi
xiǎo
zuì
jiàn


wèi
shòu
xué
xué
chù

yóu

xiǎn
shì
xiū

jiè
xìng

suǒ

zhě


ruò
yóu

shì
suǒ
shuō
zhū
xiāng
bié
jiě


xiū

jìng
jiè

míng
shàn
xiū


shàn
xiūshì

zhǒng
shī
luó


xiàn
qián
xuān
shuō

dāng
zhī
liù
zhǒng
yòu


shì

shī
luó


yóu
shí
yīn
yuán
dāng
zhī
kuī
sǔnxiāng
wéi
shí
yīn
yuán

dāng
zhī
yuán
mǎn

yún

shí
zhǒng
kuī
sǔn
yīn
yuán


zhě
zuì
chū
è
shòu
shī
luóèr
zhě
tài

chén
xià

sān
zhěsǎn


zhě
fàng

xiè
dài
suǒ
shè


zhě


xié
yuàn

liù
zhě
guǐ

kuī
sǔn
suǒ
shè


zhě
jìng
mìng
kuī
sǔn
suǒ
shè


zhě
duò
zài
èr
biān

jiǔ
zhě

néng
chū


shí
zhě
suǒ
shòu
shī
huài

yún

míng
wéi
zuì
chū
è
shòu
shī
luówèi

yǒu

wáng
suǒ


ér
qiú
chū
jiā

huò
wéi
kuáng
zéi
zhī
suǒhuò
wéi
zhài
zhǔ
zhī
suǒhuò
wéi

wèi
zhī
suǒhuò

huó
wèi
zhī
suǒ


ér
qiú
chū
jiā


wéi
shā
mén
xìng


wéi

luó
mén
xìng


wéi

diàowéi


jìng


wéi

niè
pán

ér
qiú
chū
jiā


shì
míng
wéi
zuì
chū
è
shòu
shī
luóyún

míng
wéi


chén
xià

wèi

yǒu

xìng

xiū
chǐ
è
zuò
léi
liè

wéi
xìng
màn
huǎn

zhū
xué
chù
suǒ
zuò
màn
huǎn


shì
míng
wéi
tài

chén
xià

yún

míng
wéi
tài


sǎn

diào

yǒu

jiān
zhí
è

fēi
chù
è
zuòyīng
zuò
zhū
è
zuò
zhōng
làng
zuò
è
zuò
fēi
chù
qīng
miè
xīn
huò
nǎo
hài
xīnfēi
chù
qiáng
shēng
xiǎoshì
míng
wéi
tài


sǎn

yún

fàng

xiè
dài
suǒ
shè

wèi

yǒu

yóu
guò

shì
huǐ
fàn
suǒ
fànhuǐ
fàn
yóu
shī
niànlèi

néng


huán
jìng


yóu
guò


yóu
wèi
lái
shì
yóu
xiàn
zài
shì
dāng
zhī

ěr

wèi
huǐ
fàn
suǒ
fànhuǐ
fàn
yóu
shī
niànlèi

néng


huán
jìng

yòu
fēi
xiān
shí

suǒ
huǐ
fàn


měng


fànwèi

dìng
dāng


suǒ
xíng


suǒ
zhù


shì

shì
xíng

suǒ
xíng


shì

shì
zhù

suǒ
zhù


suǒ
huǐ
fàn
zhōng

huǐ
fàn

yóu
shì
yīn
yuán
suí
suǒ
xíng
zhù


shì

shì
huǐ
fàn
suǒ
fàn

yóu

chéng
jiù
qián


xíng
hòu


xíng
zhōng


xíng
xiān
shí
suǒ
zuò


suí
xíng
suǒ
yǒu
fàng


yòu

zhí

shuì
mián
wéi

yǎn

wéi

xié

wéi


xìng

qiào
qín
wéi
xìng
lǎn
duò


zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě


néng
shí
shí
jìn
wèn
gōng
shì

shì
míng
fàng

xiè
dài
suǒ
shè

yún

míng
wéi


xié
yuàn

wèi

yǒu


zhǐ
xié
yuàn
xiū
xíng
fàn
xíng

yán

suǒ
yǒu
ruò
jiè
ruò
jìn

ruò
cháng
jīng
qín
ruò
xiū
fàn
xíng

dāng

shēng
tiān
huò

tiān
chù

huò

ài


yǎng
gōng
jìng
ér
xiū
fàn
xíng

wèi
yīn


cóng


qiú

yǎng
gōng
jìng
shì

yǎng
gōng
jìng
shēn
shēng
rǎn
zhuó


shì
míng
wéi


xié
yuàn

yún

guǐ

kuī
sǔn
suǒ
shè

wèi

yǒu


wēi


huò
suǒ
zuò
shì
huò
zhū
shàn
pǐn
jiā
xíng
chù
suǒ
suǒ
yǒu
guǐshùn
shì
jiān
wéi
yuè
shì
jiān


shùn

nài

wéi
yuè

nàiqián
guǎng
广
shuō

shì
míng
guǐ

kuī
sǔn
suǒ
shè

yún

jìng
mìng
kuī
sǔn
suǒ
shè

wèi

yǒu

wéi
xìngzhī


nán
yǎng
nán
mǎn

cháng

fēi

zhuī
qiú


yǐn
shí


bìng
yuán

yào

zhū

zhèng


yòu
wéi
tān
qiú
zhǒng
zhǒng


yǐn
shí


bìng
yuán

yào


yīn
yuán

fāng
biàn
便
xiǎn

yǒu
shēng
gōng


jiǎo
zhà
gòu

fēi
cháng
wēi


wéi
kuáng


héng
cháng
zhà
xiàn
zhū
gēn

diào
zhū
gēn

dòng
zhū
gēn

jìng

yóu
shì
lìng

wèi

yǒu


dāng
yǒu
suǒ
shī
dāng
yǒu
suǒ
zuò

suǒ
wèi
chéng
shì
gōng
gěi


yǐn
shí


bìng
yuán

yào

zhūyòu
duō
xiōng
bèi
qiáng
kǒu
jiǎo
ào

xiū
shì

míng
zhí
shì
zhǒng
xìng

huò
qiú
duō
wén
huò
zhù
chí


wéi

yǎngwéi

xuān
shuō
zhèng


huò

suǒ
shuō
huò


shuō

huò

xuān
shuō

shí
yǒu


huò
shǎo
zēng


huò


qián
fāng
biàn
便
xiàn
xiāng
wéi
qiúhuò
qiú
suí

shā
ménhuò
wéi
qiú
duō
huò
qiú
jīng
miào

suī

kuì

ér
xiàn
bèi
shang

wéi
lìng
jìng
xìn
cháng
zhě

shì

luó
mén
děng
zhīyǒu
suǒ
kuì


yīn
zhòng
chéng
shì
gěi
shī
zhòng
duō
shàng
miào
wéiwéi

suí

shā
mén

shēng
zhòng


ěr

huò

jìng
xìn
cháng
zhě

shì

luó
mén
suǒsuǒchèn
suì

huò

cái

yǒu
suǒ
què


qiú


shí

biàn
便
qiáng


yánér

qiú
suǒ

huò

cái


suǒ
quèxià
liè
shí
biàn
便
duì
shī
zhǔ

xiàn
qián
huǐ

suǒ

cáishì
gào
yán

duō
zāi
nán


mǒu
shàn
nán


mǒu
shàn

rén

fāng


xìng


cái
bǎo


wéi
xià
liè
yòu

pín
kuì

ér
néng
huì
shī

shì

shì
duō
miào
yuè


chǎn
zhòngwàngxìng
zūn
guì
cái
bǎo
fēng
ráo


wéi
dàn
shī

shì
shǎo
liè
fēi
yuè
yóu

shì
huò

jiǎo
zhà
huò
xié
wàng


huò
jiǎ
xiàn
xiāng
huò

yán


huò

qiú

zhǒng
zhǒng
zhuàng
xiāng

ér
cóng

suǒ
fēi


qiú
suǒ
yǒu


yǐn
shí


bìng
yuán

yào
zhū

shēng


fēi

zhèng

ér
yǒu
suǒ
qiú

yóu
fēi


shuō
míng
xié
mìng


shì
míng
wéi
shī
luó
jìng
mìng
kuī
sǔn
suǒ
shè

yún

míng
wéi
duò
zài
èr
biān

wèi

yǒu

dān
zhuó
shòu
yòng


xíng
biān
cóng

suǒ


huò

fēi

suǒ
yǒu


yǐn
shí


bìng
yuán

yào

zhūài
wán
shòu
yòng

guān
guò
huàn

zhī
chū


shì
míng

biān


yǒu

lèi
hǎo
qiú
shòu
yòng


xíng
biānliàng
mén
ér

jiān

shòu


chǔ

wèihuò

huī
bèn
huò


chǔ
huò


bǎn

huò

dūn
zhù
huò

dūn
zuò
xiū
duànhuò

shì
huǒ

wèi
nǎi
zhì
sān
chéng
shì

huǒ

huò

shēng
shuǐ

wèi
nǎi
zhì
sān
shēng
shàng

shuǐ

huò


zhù
suí

ér
zhuǎn

huò

suǒ


shì
děng
lèi
xiū


xíng

shì

èr
biān


shì
míng
wéi
duò
zài
èr
biān

yún

míng
wéi

néng
chū


wèi

yǒu

huò
jiè
huò
jìn
yóu
jiàn
zhí


wèi

yīn

ruò
jiè
ruò
jìn
dāng

qīng
jìng
jiě
tuō
chūqiē
wài
dào
suǒ
yǒu
jìn
jiè

suī
shàn
fáng

suī
shàn
qīng
jìngqīng
jìng

míng
chūshì
míng
wéi

néng
chū


yún

míng
wéi
suǒ
shòu
shī
huài

wèi

yǒu

dōu

xiū
chǐ


shā
mén

huǐ
fàn
jìng
jiè

zhū
èhuái
怀

bài
wài
xiàn
zhēn
shí

yóu

jìng
shuǐ
suǒ
shēng

niú
luó
yīn
gǒu
xíng

shí
fēi
shā
mén

chèn
shā
mén

shí
fēi
fàn
xíng

chèn
fàn
xíng


shì
míng
wéi
suǒ
shòu
shī
huài

lüè
yóu

shì
shí
zhǒng
yīn
yuán
míng
jiè
kuī
sǔn

shì
zūn
huò
shuō
shī
luó
kuī
sǔn

huò
shí

shuō
shī
luó
jiān
nán

dāng
zhī


zhū
yīn
yuán
zhōng
yóu
èr
yīn
yuán

wèi

néng
chūsuǒ
shòu
shī
huài

yóu

yīn
yuán
dāng
zhī
wéi
shuō
shī
luó
kuī
sǔnān

hēi
pǐn
yīn
yuán

xiāng
wéi
bái
pǐn
suǒ
yǒu
yīn
yuán

dāng
zhī
shuō
míng
shī
luó
yuán
mǎn
shī
luó
qīng
jìng

yǒu
chù
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi
gēn
běn
shuō

ruò
shàn
zhù
gēn
běn

xīn
biàn
便

jìng

yīn
shèng
jiàn
è
jiàn
xiāng
yīng

xiāng
yīng

yǒu
chù
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
zhuāng
yán

shuō


chú

chú

jiè
zhuāng
yán
yuán
mǎnshàn
néng
shè

shàn
néng
xiū

yǒu
chù
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi

xiāng
shuō


chú

chú

jiè

xiāng
yuán
mǎnshàn
néng
shè

shàn
néng
xiū

yǒu
chù
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi
xūn
xiāng
shuō

ā
nán
yǒu
xiāng
lèi
shùn
fēng
shàn
néng
xūn


fēng

néng
xūn
shùn

xūn

ěr

yǒu
chù
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi
miào
xíng
shuō

shēn
miào
xíng
néng
gǎn

ài
zhū

shú


xiàn

dāng
lái

miào
xíng

ěr

yǒu
chù
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi


shuō

zhū
yǒu
huì
shī
zhǔ

jiè
zhù


yǒu
ā


jiàn

yǒu
guǒ
zhèng
jiàn


yǒu
shuō
yán

ān
zhù

jiè

shàn
néng
shǒu

bié
jiěnǎi
zhì
guǎng
广
shuō

wèn

yuán
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi
gēn
běn


néng
jiàn


néng
rén
chí


shì
gēn
běn


yóu

shī
luó
jiàn

rén
chí

qiē
shì
jiān

chū
shì
jiān

néng
yǐn

zuì
zuì
shēng


kuài

gōng


lìng
shēng
lìng
zhèng

shì

shī
luó
shuō
míng
gēn
běn

jiàn

rén
chí

qiē
yào
cǎo
huì

cóng
lín
lìng
shēng
lìng
cháng


shì
shī
luó

qián
guǎng
广
shuō

wèn

yuán
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
zhuāng
yánzhū

shì
jiān
ěr
huán
zhǐ
huán
wàn
chuàn

chuàn


bǎo
yìn
jīn
yín
mán
děng
miào
zhuāng
yán


ruò
yǒu
chéng
jiù
yòu
zhì
hēi

shǎo
nián
shèng
zhuàng
shū
miào
xíng

ér

shì
zhī
shǎo
zēng
miào
hǎo

fēi
yǒu
chéng
jiù
xiǔ
lǎo
shuāi
mài
chǐ
齿
luò

bái
nián


shí
huò
jiǔ
shí
zhě
ér

shì
zhī
dāng
yǒu
miào
hǎo

wéi
chú
pái

lìng
zhòng
huān
xiào

ruò
zāo
bìng

cái
huò
kuì

qīn

sàng
wáng

dāng
ěr

zhī


miào
hǎo

jiè
zhuāng
yánqiē
lèi


qiē
shí
ruò
yǒu

zhě
jiē
wéi
miào
hǎo

shì

shī
luó
míng
zhuāng
yán


wèn

yuán
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi

xiāng


yóu

suǒ
shòu
qīng
jìng

zuì
miào
shàn
shī
luó

néng
zhèng
chú
qiǎn

qiē
suǒ
shòu
è
jiè
wéi
yīn
shēn
xīn

nǎozuì

yán
chì

shí


zhān
tán
lóng
nǎo
xiāng
děng

qiē

zhēng
jiē

chú
miè

shì

shī
luó
shuō
míng

xiāng

wèn

yuán
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi
xūn
xiāngjiè
shì
luó
biàn
zhū
fāng


miào
shàn
chèn

shēng
sòng

wénzhǒng
zhǒng
gēn
jīng
xiāng
děng
suí
fēng
piāo
yáng
biàn
zhū
fāng
suǒ
yuè

fēn

zhōu
liú

yuǎn

shì

shī
luó
míng
wéi
xūn
xiāng

wèn

yuán
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi
miào
xíng


yóu

shī
luó
qīng
jìng
shàn
xíng

néng

miào
yào
wǎng
miào
tiān


xiàng
miào
ān
yǐn

míng
miào
xíng

wèn

yuán
shì
zūn
xuān
shuō
shī
luó
míng
wéi
yóu

shī
luó
qīng
jìng
shàn


shì
fáng

xìng

shì

chú
xiāng

shì
yuǎnmíngyòu
jiè


yǒu
sān
zhǒng
guān
qīng
jìng
yīn
xiāng


děng
wéi
sān


guān
shēn


èr
guānsān
guānyún

guān
chá

shì
zhū


lìng
jiè


jiē

qīng
jìng

wèi

dāng
zào


zhèng
zào

shēn
zuò

shí

shì
guān
cháshēn

wéi
néng

sǔn


sǔn

shì

shàn
xìng
néng
shēng
zhòng

zhāo


shú

wéi


sǔn


sǔn

shì

shàn
xìng
néng
shēng
zhū

zhāo


shú


shì
guān


ruò

liǎo
zhī


shēn


sǔn
sǔn


shì

shàn
xìng
néng
shēng
zhòng

zhāo


shú

shè
liǎn

zuòbiàn
便

ruò

liǎo
zhī


shēn


sǔn


shì

shàn
xìngqián
shuō

ér

shè
liǎn
zào
zuò

biàn
便guò


zào
shēnshù
guān
chá


shēn

wéi
néng

sǔnqián
shuō


shì
guān


ruò

liǎo
zhī


shēn


sǔn
sǔn
qián
shuō

biàn
便

yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
suǒ


shí
huǐ
chú

ruò

liǎo
zhī


shēn


sǔn

qián
shuō

biàn
便
shēng
huān

zhòu

ān
zhù
duō
suí
xiū
xué


shìlái
jīn
shì
suǒ
zào
shēn


néng
shàn
guān
chá
néng
shàn
qīng
jìngshēn


dāng
zhī

ěr

yóu
guò

xíng
wéi
yuán
shēng


yóu
wèi
lái
xíng
wéi
yuán
shēng


yóu
xiàn
zài
xíng
wéi
yuán
shēng


shù
shù
guān
chá

wéi
néng

sǔnqián
shuō


shì
guān


ruò

liǎo
zhī
shì

hēi
pǐn
shè
liǎn

biàn
便

ruò

liǎo
zhī
shì

bái
pǐn

ér

liǎn
shèbiàn
便


shìlái
jīn
shì
suǒ
néng
shàn
guān
chá
néng
shàn
qīng
jìng

suǒ

zhělái
jīn
shì
suǒ
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén


shēn


sān
zhǒng

zhōng

huò

guān
chá
huò
dāng
guān
chá
huò
zhèng
guān
chá

huò

qīng
jìng
huò
dāng
qīng
jìng
huò
zhèng
qīng
jìng

huò

duō
zhù
huò
dāng
duō
zhù
huò
zhèng
duō
zhù


qiē
jiē
yóu

shì
guān
chá

shì
qīng
jìngshì
zūn
zēng
wéi
cháng
lǎo
luó

luó
shuō

jīn
luó

luó

shēnyīng
shù
zhèng
guān
chá
niàn
zhū

shèng
jiào

luó

luó

yīng
xué
shì
shā
mén

ruò
néng


xué
wéi
shēng
shàn

è

ruò


shì
shēnshěn
zhèngzhū

zhū

wéi
néng

sǔn

guǎng
广
shuō

qián

shì
míng
guān
chá

ruò


fēn
shè
liǎn

zuòbiàn
便

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


huǐ
chú
fēn
ér

liǎn
shè
zào
zuò

biàn
便

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
biàn
便
shēng
huān


zhòu

ān
zhù
duō
suí
xiū
xué

shì
míng
qīng
jìng


shì
qīng
jìng
shī
luóyīng
zhī
yǒu
shí
gōng

shēngděng
wéi
shí

wèi
zhū
suǒ
yǒu

jiè
shì
luó


guān
jiè
jìng
biàn
便


huǐ


huǐ

huān
huān

shēng


yóu
xīn


shēn

qīng
ān

shēn
qīng
ān

biàn
便
shòu
shēng
xīn
dìng

xīn

dìng

néng

shí
zhī
néng

shí
jiàn

shí
zhī
jiàn

biàn
便
néng

yàn

néng

yàn

biàn
便


rǎn

yóu

rǎn

zhèng

jiě
tuō


jiě
tuō

biàn
便

zhī
jiàn


jiě
tuō
nǎi
zhì

néng
bān
niè
pán
jiè
dāng
bān
niè
pán


shì
suǒ
yǒu

jiè
shì
luó

shī
luó
qīng
jìng
zēng
shàng


huò


huǐ

jiàn

nǎi
zhì
néng
dào
niè
pán

shì
míng


shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luó


lín
zhōng
shí


shì
niànshàn
zuò
shēn


xíng

fēi

è
zuò
shēn


xíng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

ruò
yǒu


zuò


zhě
zuò
shàn

zhě
zuò
néng
jiù

zhū

wèi
zhě
zhī
suǒ
yīng
wǎng


dìng
dāng
wǎng


shì
huò

néng
wǎng
shànèr

huǐ
yóu

huǐ
hèn
suǒ
yǒu
shì
luó

míng
xián
shàn

xián
shàn
yāo
shì
xián
shàn
guò
wǎng

shì
míng

èr
shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luó

biàn
zhū
fāng

miào
shàn
chèn

shēng
sòng

wén

shì
míng

sān
shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luó

qǐn
ān
jué
ān
yuǎn


qiē
shēn
xīn

nǎo

shì
míng


shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luó

ruò
qǐn
ruò
jué
zhū
tiān
bǎo

shì
míng


shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luóxiōng
bàoè


zhū

wèi
xīn

jīng
kǒng

shì
míng

liù
shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luó

zhū

shā
zhě
yuàn
chóu
è
yǒu
suī

cháng
bǎo

liǎo
zhī

shì

jiè
shì
luó

huò
wéi
shàn
yǒu
huò
zhù
zhōng
píng

shì
míng


shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luó


qiē
wǎng
liǎng
yào
chā
zhái
shén
fēi
rén
zhī
lèi

suī


biàn
便
suī
ér
cháng
bǎo


wèi

shī
luó
zēng
shàngshì
míng


shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luójiān
nán
cóng

huò

zhǒng
zhǒng

yǎng

suǒ
wèi


yǐn
shí


bìng
yuán

yào

zhūyóu

shī
luó
zēng
shàng
yīn


guó
wáng

chén

zhū

shù
ráo
cái
cháng
zhě

shāng
zhǔ
děng
gōng
jìng
zūn
zhòng

shì
míng

jiǔ
shī
luó


gōng

shēngyǒu
suǒ


jiè
shì
luó


qiē
suǒ
yuàn
jiē

chèn
suì

ruò


jiè
yuàn

dāng
shēng
huò
shà
xìng
jiā
huò

luó
mén


xìng
jiā
huò
zhū

shì


xìng
jiā
huò
zhū
cháng
zhě


xìng
jiā
huò


wáng
zhòng
tiān
huò
sān
shí

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |