当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第21卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第21卷(注音)shī

lùn


èr
shí

juàn

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān
chū


chù
zhǒng
xìng
shì

shuō
xiū
suǒ
chéng


yún

shēng
wénqiē
shēng
wén

zǒng

tuō
nán
yuē

ruò
lüè
shuō


xìng
děng
shùyīng
ér
ān

shì
jiān
chū
shì
jiānlüè
yǒu
sān
wèi
zhǒng
xìngchū

xiǎng

shì
shuō
wéi
shēng
wén

yún

zhǒng
xìng


wèi

tuō
nán
yuē

ruò
lüè
shuō

qiē
zhǒng
xìng

yīng
zhī

wèi

xìng
ān

zhū
xiāng
shù


wèi
ruò
zhǒng
xìng

xìng

ruò
zhǒng
xìng
ān


ruò
zhù
zhǒng
xìng
zhě
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

ruò
zhù
zhǒng
xìngluó


shì

qiē
zǒng
lüè
wéi

míng
zhǒng
xìng


yún

zhǒng
xìng

wèi
zhù
zhǒng
xìngluó

yǒu
zhǒng


yóu
xiàn
yǒu


ān
zhù
zhǒng
xìngluó

ruò

shēng
yuán
biàn
便
yǒu
kān
rén
biàn
便
yǒu
shì
niè
pán
néng

néng
zhèng

wèn

zhǒng
xìng
míng
yǒu

chà
bié


huò
míng
zhǒng

huò
míng
wéi
jiè
huò
míng
wéi
xìng

shì
míng
chà
bié

wèn
jīn

zhǒng
xìng


wéi
zài
suǒ

yǒu

shì
xiāng

liù
chù
suǒ
shè

cóng

shǐ
shì
zhǎn
zhuǎn
chuán
lái

ěr
suǒ

yǒu
chà
bié
zhī
míng

suǒ
wèi
zhǒng
xìng
zhǒng

jiè
xìng

shì
míng
zhǒng
xìng
yún

zhǒng
xìng
ān


wèi
yīng
wèn
yán

jīn

zhǒng
xìng
wéi
dāng
yán

wéi
dāng
yán


yīng

yán


yóu

zhǒng

wèi
néng

guǒ
wèi

chéng
guǒ

míng
wéi


ruò


guǒ


chéng
guǒ

ěr
shí
zhǒng
xìng
ruò
zhǒng
ruò
guǒ

shuō
míng


wèn

shì
zhǒng
xìng
dāng
yán
duò

xiāng

duò
duō
xiāngdāng
yán
duò

xiāng


suǒ

zhě


ruò


xiāng

yǒu
ér
zhuǎn

jiàn


bié
zhǒng
zhǒng
xiāng

zhǒng
zhǒng
liú
zhuǎn


shì
zhǒng

fēi

liù
chù
yǒu
bié

xiāng
shì
zhǒng
lèi
fēn
wèi
liù
chù
shū
shēng

cóng

shǐ
shì
zhǎn
zhuǎn
chuán
lái

ěr
suǒ


yǒu

shì
xiǎng


yán
shuō

wèi
wéi
zhǒng
xìng
zhǒng

jiè
xìng

shì

dāng
yán
duò

xiāng


wèn
ruò
zhù
zhǒng
xìngluó
yǒu
niè
pánzhù
zhǒng
xìng
yǒu
niè
pán
luó


yīn
yuán

yǒu
niè
pán


ér
qián

lái
cháng
shí
liú
zhuǎn

bān
niè
pányīn
yuán


bān
niè
pán


děng
wéishēng

xiá


èr
fàng

guò


sān
xié
jiě
xíngyǒu
zhàng
guò


yún

shēng

xiá

wèi

yǒu

shēng

biān
guó
miè

chē
zhōng


zhòng
xián
liáng
zhèng
zhì
shàn
shì

wǎng
yóu
shè

shì
míng
shēng

xiá

yún

fàng

guò

wèi

yǒu

suī
shēng
zhōng
guó
huò
fēi


fēi
miè

chē


zhòng
xián
liáng
zhèng
zhì
shàn
shì
jiē
wǎng
yóu
shè

ér
shēng
guì
jiā
cái
bǎo
zhū
miào

dān
zhuó
shòu
yòng


jiàn
guò
huàn

zhī
chū


shì
míng
fàng

guò

yún

xié
jiě
xíng

wèi

yǒu

suī
shēng
zhōng
guó

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
ér
yǒu
wài
dào
zhǒng
zhǒng
è
jiàn

wèi


shì
jiàn


shì
lùn


yǒu
shī

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


liǎo
zhī

zhū
hòu
yǒu


yóu

shì
wài
dào
jiànzhí
zhū

chū
xiàn
shì
jiān


zhū
shàn
yǒu
shuō
zhèng

zhě

shì
míng
xié
jiě
xíng

yún

yǒu
zhàng
guò

wèi

yǒu

suī
shēng
zhōng
guó

guǎng
广
shuō

qián

zhí
zhū

chū
xiàn

shì


zhū
shàn
yǒu
shuō
zhèng

zhě

ér
xìng

dùn
wán
ái

zhī

yòu

yīn


shǒu
dài
yánnéng
liǎo
shàn
shuō
è
shuō
suǒ
yǒuhuò

zào
zuò
zhū

jiān


huò

cháng
shí

zhū
fán
nǎo

shì
míng
yǒu
zhàng
guò


shì
míng
wéi

zhǒng
yīn
yuán

yóu

yīn
yuán

suī
yǒu
bān
niè
pán

ér

bān
niè
pán


ruò
zhí

zhū

chū
shì
tīng
wén
zhèng


huò

suí
shùn
jiào
shòu
jiào
jièyīn
yuán
ěr
shí
fāng
néng
shàn
gēn
chéng
shú

jiàn

nǎi
zhì

bān
niè
pán


niè
pán
luó
zhù
jué
dìngruò

yuán
ruò


yuán

biàn

qiē
zhǒng

jìng

néng

bān
niè
pán

wèn

děng
míng
wéi
niè
pán

yuán

ér
yán
què
huìbān
niè
pán


yǒu
èr
zhǒng
yuán


děng
wéi
èr


shēng
èr
liè
yún

shēng
yuán

wèi
zhèng

zēng
shàng

yīn

zuò


yún

liè
yuán

wèi

liè
yuán
nǎi
yǒu
duō
zhǒng

wèi
ruò

yuán
mǎn
ruò

yuán
mǎn

ruò
shànruò
zhèng
chū
jiā

ruò
jièruò
gēnruò

shí
zhī
liàng

ruò
chū

hòu

cháng
qín
xiū

jué
ruò
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

yuǎn


ruò
qīng
jìng
zhū
gài
ruò

sānyún


yuán
mǎn

wèi
shàn

rén
shēn

shēng

shèng
chù

zhū
gēn

quē

shēng
chù
jìng
xìn


zhū

zhàng

yún

míng
wéi
shàn

rén
shēn

wèi

yǒu

shēng
rén
tóng
fēn


zhàng

shēn
nán
gēn
chéng
jiù

huò


shēn


shì
míng
wéi
shàn

rén
shēn

yún

míng
wéi
shēng

shèng
chù

wèi

yǒu

shēng

zhōng
guó
guǎng
广
shuō

qián

nǎi
zhì
shàn
shì
jiē
wǎng
yóu
shè


shì
míng
wéi
shēng

shèng
chù

yún

míng
wéi
zhū
gēn

quē

wèi

yǒu

xìng


dùnwán
ái
yòu

yīn


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
zhī
jié

jiǎn


yóu

shì
zhī
jié

quē
ěr

quē
děng

néng

shàn
pǐn
jīng
qín
xiūshì
míng
wéi
zhū
gēn

quē

yún

míng
wéi
shēng
chù
jìng
xìn

wèi

yǒu


zhū

lái
zhèng
jué
suǒ
shuō


nài


jìng
xìn
xīn


shì
míng
wéi
shēng
chù
jìng
xìn

yán
shēng
chù
zhě

wèi
zhū

lái
zhèng
jué
suǒ
shuō


nài


néng
shēng

qiē
shì
chū
shì
jiān
bái
jìng
zhōng
suǒ

qián
xíng
zēng
shàng
zhū
qīng
jìng
xìn

míng
shēng
chù
jìng
xìn

néng
chú

qiē
suǒ
yǒu
fán
nǎo
gòu
huì
zhuó


yún

míng
wéi

zhū

zhàng

wèi
néng
yuǎnjiān


suǒ
wèi


hài

hài

hài
ā
luó
hànsēng


lái
suǒ
è
xīn
chū
xuè

suí

suǒ
yǒu

jiān

zhàng


xiàn

zhōng

zuò

xíng


shì
míng
wéi

zhū

zhàng

ruò
yǒu
jiān

zào
zuò
zēng
cháng


xiàn

zhōng
jìng

néng
zhuǎn

bān
niè
pán
shēng

shèng
dào


yuē

shuō

zhū

zhàng

wéi
yóu

shì

zhǒng
zhī
fēn


yuán
mǎn

shì

shuō

míng

yuán
mǎn

yún


yuán
mǎn

wèi
zhū

chū
shì

shuō
zhèng

jiào


jiào
jiǔ
zhù


zhù
suí
zhuǎn


suǒ
āi
mǐn

yún

míng
wéi
zhū

chū
shì

wèi

yǒu
qiē
zhū
yǒu
qíng
lèi


shàn


zēng
shàngxiū

duō
qiān
nán
xíng

xíng

jīng
sān

jié
ā
sēng

guǎng
广zhì
huì
èr
zhǒng

liáng

huò

zuì
hòu
shàng
miào
zhī
shēn

ān
zuò

shàng
shēng


zuò

duàn
chú

gàiniàn
zhù
shàn
zhù

xīn

xiū
sān
shífēn


xiàn
zhèng

shàng
zhèng
děng
shì
míng
wéi
zhū

chū
shì

guò

wèi
lái
xiàn
zài
zhū


jiē
yóu

shì
míng
wéi
chū
shì

yún

míng
wéi
shuō
zhèng

jiào

wèi


shì
zhū

shì
zūn
chū
xiàn

shì

āi
mǐn

qiē
zhū
shēng
wén
shèng

xuān
shuō
zhēn
shí


miè
dào

liàng

jiào

suǒ
wèi


jīng
yīng
sòng


bié
fěng
sòng


shuō
yīn
yuánběn
shì

běn
shēng
fāng
guǎng
广lùnshì
míng
wéi
shuō
zhèng

jiào

zhū

shì
zūn

shèng
qiē
zhèng
shì
jiē
chéng


ér

chū


rán
hòu
wéi

xuān
shuō
chèn
zàn

shì

shuō

míng
wéi
zhèng

xuān
shuōmíng
zhèng

jiào

yún

míng
wéi

jiào
jiǔ
zhù

wèi
shuō
zhèng


zhuǎn

lún


nǎi
zhì
shì
zūn
shòu
寿
liàng
jiǔ
zhù


niè
pán
hòu
jīng
ěr
suǒ
shí

zhèng
xíng
wèi
jiǎn
zhèng

wèi
yǐn


shì
míng
wéi
zhèng

jiǔ
zhù


shì
jiǔ
zhù
dāng
zhī
shuō

shēng

zhèng

zuò
zhèng
dào


yún

míng
wéi

zhù
suí
zhuǎn

wèi


shì
zhèng
zhèng

zhě

liǎo
zhī
yǒu

néng
zhèng

shì
zhèng

zhòng
shēngsuǒ
zhèng
suí
zhuǎn
suí
shùn
jiào
shòu
jiào
jiè


shì
míng
wéi

zhù
suí
zhuǎn

yún

míng
wéi

suǒ
āi
mǐn


wèi
shī
zhǔxíng
zhě

āi
mǐn
xīn

huì
shī
suí
shùn
jìng
mìngsuǒ
wèi
yǐn
shí
zhū
zuò


bìng
yuán

yào


shì
míng
wéi

suǒ
āi
mǐn

yún

shànwèi

yǒu

huò
cóng

suǒ
huò


suǒ

wén
zhèng


huò

jìng
xìn


jìng
xìn

yīng

shì
xué

zài
jiā
fán
rǎo
ruò

chén


chū
jiā
xián
kuàng
yóu
chù

kōng

shì


jīn
yīng
shè

qiē


juàn
zhǔ
cái

zhēn
bǎo


shàn
shuō


nài

zhōng

zhèng
shè
jiāfēi
jiā


chū
jiā

qín
xiū
zhèng
xíng
lìng

yuán
mǎn


shàn

zhōng
shēng

shì

míng
shànyún

zhèng
chū
jiā

wèi

yóu

shēng
shàn


zēng
shàngbái

jié

shòu


jiè

huò
shòu
láo

suǒ
xué
shī
luó
shì
míng
zhèng
chū
jiā

yún

jiè


wèi


shì
zhèng
chū
jiā


ān
zhù

jiè
jiān
láo
fáng


bié
jiě


guǐ

suǒ
xíng
jiē

yuán
mǎn


wēi
xiǎo
zuì
jiàn


wèi

shòu
xué

qiē
suǒ
yǒu
xué
chù

shì
míng
jièyún

gēnwèishī
luóshǒu

zhèng
niàn
xiū
cháng
wěi
niàn


niàn
fáng
xīn
xíng
píng
děng
wèi

yǎn
jiàn


ér


xiāng


suí
hǎo

kǒng

shì
chù
yóu

xiū

yǎn
gēn


fáng

ér
zhù

xīn

lòu
xiè
suǒ
yǒu
tān
yōu
è

shàn


xiū


xíng
fáng

yǎn
gēnyǎn
gēn
xiū


xíng


shì
xíng
zhě

ěr
wén
shēng


xiù
xiāng

shé
cháng
wèi

shēn
jué
chù


liǎoér


xiāng


suí
hǎo

kǒng

shì
chù
yóu

xiū


gēn


fáng

ér
zhù

xīn

lòu
xiè
suǒ
yǒu
tān
yōu
è

shàn


xiū


xíng
fáng


gēn
gēn
xiū


xíng

shì
míng
gēnyún


shí
zhī
liàng

wèi


shì
shǒu
zhū
gēnzhèng


shí

suǒ
shí


wéi
chàng
dàng

wéi
jiāowéi
shì
hǎo

wéi
duān
yán

shí

suǒ
shí
rán
shí
suǒ
shí
wéi
shēn
ān
zhù
wéi
zàn
zhī
chí

wéi
chú


wéi
shè
fàn
xíng
wéi
duàn

shòu
wéi
lìng
xīn
shòu
dāng

gēng
shēng

wéi
dāng
cún
yǎngzuì
ān
yǐn
ér
zhù


shì
míng
wéi

shí
zhī
liàng

yún

chū

hòu

cháng
qín
xiū

jué
wèi


shì
shí
zhī
liàngzhòu

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò
èr
zhǒng
wēi


cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn


chū

fēn
jīng
xíng
yàn
zuò
èr
zhǒng
wēi


cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn

guò

fēn

chū
zhù
chù
wài

zhuóyòu
xié
ér

zhòng
lèi


zhù
guāng
míng
xiǎng

zhèng
niàn
zhèng
zhī

weí

xiǎnghòu
fēn


jué


jīng
xíng
yàn
zuò
èr
zhǒng
wēi


cóng
shùn
zhàng

jìng
xiū

xīn


shì
míng
wéi
chū

hòu

cháng
qín
xiū

jué
yún

zhèng
zhī
ér
zhù

wèi


shì
cháng
qín
xiū

jué

ruò
wǎng
ruò
lái
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò
zhān
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò
shēn
zhèng
zhī
ér
zhù

chí
sēng

zhī
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
shí
ruò
yǐn
ruò
dàn
ruò
cháng
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò
xíng
ruò
zhù
ruò
zuò
ruò

zhèng
zhī
ér
zhù


jué

shí
zhèng
zhī
ér
zhù

ruò

ruò

zhèng
zhī
ér
zhù


jiě
láo
shuì
shí
zhèng
zhī
ér
zhù


shì
míng
wéi
zhèng
zhī
ér
zhù

yún


yuǎn


wèi
yóu

shì
suǒ
xiū
shàndǎo
xiū
zhì
chū
yuǎn


qiē


tān
zhuó

zhù
ā
liàn
ruò

shù
xià
kōng
shì

shān

fēng
xué

cǎo
jiè
jiǒng


zhǒng
jiān
lín
sǒu


kuàng
píng


biān
shì
míng

yuǎn


yún

qīng
jìng
zhū
gài

wèi


shì
zhù
ā
liàn
ruò
huò

shù
xià
huò
kōng
shì
děngzhǒng
gài
jìng
xiū

xīn

suǒ
wèi
tān

tián
huì
hūn
chén
shuì
mián
diào

è
zuògài

cóng

zhū
gài
jìng
xiū
xīn


xīn

zhū
gài
ān
zhù
xián
shàn
shēng
sān
shì
míng
wéi
qīng
jìng
zhū
gài

yún


sānwèi


shì
duàn

gài


biàn
便
néng
yuǎn

xīn
suí
fán
nǎo

yuǎn

zhū

è

shàn


yǒu
xún
yǒushēngchū
jìngān
zhù

xún


jìng


děng
jìng
xīn


xìng


xúndìng
shēngèr
jìngān
zhù

yuǎn


tān
ān
zhù
shè
niànzhèng
zhī
shēn
lǐng
shòu


shèng
suǒ
xuān
shuō
shè
niàn


ān

ér
zhù


sān
jìngān
zhù

jīu
jìng
duàn


xiān
duàn
yōu

méi

shè
niàn
qīng
jìngjìngān
zhù


shì
míng
wéi


sān
yóu

shì
jiàn

xiū
xíng

hòu
hòu
zhuǎn
shēng
zhuǎn
zēng
zhuǎn
shàng
xiū

zhū
yuán

chū

yuán
mǎn

sānwéi
zuì
hòushì
xīn
qīng
jìng
xiān
bái


zhū
xiá
huì


suí
fán
nǎo

zhì
zhí
kān
néng
ān
zhù

dòng

ruò

huòshèng

wéi
lìng
biàn
zhī
yǒng
duàn
zuò
zhèng

xiū


yīn
jiào
shòu
jiào
jiè

biàn
便
yǒu

shì
kān
néng
shìshēng


suǒ
yǐn
zuò
wéi
xiān
suǒ
yǒu
zhèng
jiàn

yóu

biàn
便
néng


shèng


zhēn
xiàn
guān

yuán
mǎn
jiě
tuō

bān
niè
pán
jiè
ér
bān
niè
pán

dāng
zhī

zhōng
shǐ
cóng
zhèng
jiàn
yuán
mǎn
jiě
tuō

bān
niè
pán
jiè
ér
bān
niè
pán

shì
míng
zhǒng
xìng
zhēn
shí
xiū


cóng

yuán
mǎn
nǎi
zhì
zuì
hòu

sāndāng
zhī
shì
míng
xiū

liè
yuán

ruò
jiào
zēng
shàng
suǒ
yǒu
jiào
shòu
jiào
jiè

yīn

ruò

zhèng

suǒ
yǐn
zuò


dāng
zhī
shì
míng
xiū

shēng
yuán

shì
míng
wéi
zhǒng
xìng
ān


yún

zhù
zhǒng
xìng
zhě
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

wèi


qiē

niè
pán
luó
zhū
xiāng
xiāng
wéi

dāng
zhī

míng
ān
zhù
zhǒng
xìngluó
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

wèn

děng
míng
wéi

niè
pán
luó
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

chéng
jiù


yīng
zhī
shuō
míng

niè
pán
luóniè
pán
luó
yǒu
zhòng
duō
xiāng


jīn
dāng
shuō

xiāng
shǎo
fēn

wèi

zuì
chū

zhù
zhǒng
xìng

niè
pán
luó

ā
lài

ài
biàn

qiē
zhǒng

jiē

suí


zhǔ
suǒ


chéng

liàngqīng


jiǔ
yuǎn
suí
zhú

jìng
jiānxiāngqiē
zhū

suǒ

néng
jiù

shì
míngzhù
zhǒng
xìng
luó

zhǒng
xìng
xiāng


yǒu
suǒ


zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng

wèi

tīng
wén


liàng
mén

huǐ
shēng

zhòng
duō
guò
shī

yòu

tīng
wén


liàng
mén
chèn
zàn
niè
pán
zhòng
duō
gōng


ér

shēng


jiàn
shǎo
fēn

lùn
guò
shī


jiàn
shǎo
fēn
suǒ
yǒu
guò
huàn
néng
shǎo
fēn
yànshì
jiàn
yàn

guò

shì

néng

shēng


wèi
lái
shì

néng
dāng
shēng


xiàn
zài
shì

néng
zhèng
shēng

yòu

ài
jìn

miè
niè
pán


jiàn
shǎo
fēn
xià
liè
gōngjiàn
shǎo
fēn
suǒ
yǒu
shēng

néng
shǎo
fēn
xīnshì
jiàn


guò

shì

néng

shēng


wèi
lái
shì

néng
dāng
shēng


xiàn
zài
shì

néng
zhèng
shēng

shì
míng

èr

zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng


yǒu
suǒ


zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng

wèi

běn
xìng
chéng
jiù
shàng
pǐn

cán

kuì

yóu
shì
yīn
yuán

yǒu
yàn
è
xīn

qiè
wèi


huān

xīn
xiàn
xíng
zhòng
è

yóu
shì
yīn
yuán
wèi
cháng
zhuī
huǐ
wéi
guān
xiàn


yóu
shì
yīn
yuán

shēn
cái
bǎo
shuāi
tuì
退
guò
huàn

shì
míng

sān

zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng


yǒu
suǒ


zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng

wèi

qiē
zhǒng
yuán
mǎn
fēn
míng
chèn
dāng
dào


měi
miào
shū
shēng


jiě
liǎo

huò
huò
huò

miè


huò

dào


xuān
shuō
kāi
shì
zhèng

jiào
shí


néng
huò

wēi
xiǎo

xīn
wēi
xiǎo
xìn
jiě

kuàng
néng
huò

shēn
máo
wéi
shù
bēi

duò
lèi


shì


guò

wèi
lái
xiàn
zài
shì
bié

shì
míngzhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng


yǒu
suǒ


zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng

wèi

huò
shí

shàn
shuō


nài

zhōng
zàn

chū
jiā

huò
wéi
guó
wáng
suǒ
huò
wéi
kuáng
zéi
suǒ
huò
wéi
zhài
zhǔ
suǒ
huò
wéi

wèi
suǒ
huò

huó
wèi
suǒ
fēi
wéi

diào


fēi
wéi


jìng

fēi
wéi

niè
pán

fēi
wéi
shā
mén
xìng

fēi
wéi

luó
mén
xìng

ér
qiú
chū
jiā


chū
jiāzài
jiā

chū
jiā
zhòng
gòng
xuān

zhù

huò

xié
yuàn
xiū
zhū
fàn
xíng

wèi
qiú
shēng
tiān
huò

tiān
chù

huò

tuì
退
shè
suǒ
xué
jìn
jiè
huò
fàn
shī
luó


huái
怀
xiǔ
bài
wài
xiàn
zhēn
shí


shuǐ
suǒ
shēng

huì

niú
luó
yīn
gǒu
xíng

shí
fēi
shā
mén


chèn
shā
mén

fēi
xíng
fàn
xíng

chèn
fàn
xíng


shì


guò

wèi
lái
xiàn
zài
shì
bié

dāng
zhī

shì

zhù
zhǒng
xìngluó
jiǎ
xiāng
chū
jiā

fēi


xuéluó
míng
zhēn
chū
jiā

shòu


jiè
chéng

chú
xìng

yóu


mén
yóu
xiǎnběn
fēi
chū
jiā

wéi
yǒu
rén
chí
chū
jiā
xiāng
zhuàng
duò
chū
jiā
shù

shì
míngzhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng


yǒu
suǒ


zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng

wèi

shǎo
yǒu
suǒ
zuò
shàn


huò
yóu

shēn
huò

huòqiē
jiē
wéi

qiú
zhū
yǒu

huò
qiú
dāng
lái
shū
shēng
hòu
yǒu

huò
qiú
cái
bǎo

huò
qiú
shū
shēng
suǒ
yǒu
cái
bǎo

shì
míng

liù

zhù
zhǒng
xìngluó

zhǒng
xìng
xiāng


shì
děng
lèi
yǒu
zhòng
duō
xiāng

chéng
jiù


duò
zài

bān
niè
pán

shù
yún

ān
zhù
zhǒng
xìngluó

wèi
zhù
zhǒng
xìngluó

huò
yǒu
wéi
zhù
zhǒng
xìng
ér
wèiwèi
chū


huò
yǒu
ān
zhù
zhǒng
xìng
ér
wèi
chū


huò
yǒu
ān
zhù
zhǒng
xìng


chū


huò
yǒu
ruǎn
gēn
huò
yǒu
zhōng
gēn
huò
yǒu

gēn

huò
yǒu
tān
xíng
huò
yǒu
tián
xíng
huò
yǒu
chī
xíng

huò
shēng

xiá
huò
shēng
yǒu
xiá

huò
yǒu
zòng

huò

zòng


huò
yǒu
xié
xíng
huò

xié
xíng

huò
yǒu
zhàng
ài
huò

zhàng
ài

huò
yuǎn
huò
jìn
huò
wèi
chéng
shú
huò

chéng
shú

huò
wèi
qīng
jìng
huò

qīng
jìng

yún

míng
wéi
ān
zhù
zhǒng
xìngluó
wéi
zhù
zhǒng
xìng
ér
wèiwèi
chū


wèi

yǒu
luó

chéng
jiù
chū
shì
shèng

zhǒng


ér
wèi
huò

qīn
jìn
shàn
shì
tīng
wén
zhèng


wèi


lái
zhèng
jué
zhèng
shuō


nài

huò

zhèng
xìn

wèi
shòu
chí
jìng
jiè

wèi
shè
shòu
duō
wén

wèi
zēng
cháng
huì
shè

wèi
diào
róu
zhū
jiàn


shì
míng
wéi
wéi
zhù
zhǒng
xìng
ér
wèiwèi
chū
luó

yún

míng
wéi
ān
zhù
zhǒng
xìng
ér
wèi
chū
luó

wèi
qián
suǒ
shuō
suǒ
yǒu
hēi
pǐn
xiāng
wéi
bái
pǐn

dāng
zhī

míng
ān
zhù
zhǒng
xìngluó

ér
chà
bié
zhě

wèi
yóu
wèi

suǒ
yǒu
shèng
dào

shèng
dào
guǒ
fán
nǎoyún

míng
wéi
ān
zhù
zhǒng
xìng


chū
luó

wèi

qián
shuō

ér
chà
bié
zhěshèng
dào

shèng
dào
guǒ
fán
nǎoyún

ruǎn
gēnluó

wèi
yǒu

shìluó


suǒ
zhī
shì
suǒ
yuán
jìng
jiè

suǒ
yǒu
zhū
gēn

chí
yùn
zhuǎn
wēi
liè
yùn
zhuǎn

huò
wén
suǒ
chéng

huò

suǒ
chéng

huò
xiū
suǒ
chéng

zuò

xiāng
yīng

wèi
huò
xìn
gēn
huò
jīng
jìn
gēn
huò

niàn
gēn
huò

dìng
gēn
huò

huì
gēn


yǒu
kān
néng

yǒu
shì

tōng
zhèng
zhēn
shí

shì
míng
ruǎn
gēnluó

yún

zhōng
gēnluó

wèi
yǒu

shìluó


suǒ
zhī
shì
suǒ
yuán
jìng
jiè

suǒ
yǒu
zhū
gēn
shǎo
chí
yùn
zhuǎn


qiē

qián
yīng
dāng
guǎng
广
shuō

shì
míng
zhōng
gēnluó

yún


gēnluó

wèi
yǒu

shìluó


suǒ
zhī
shì
suǒ
yuán
jìng
jiè

suǒ
yǒu
zhū
gēn

chí
yùn
zhuǎn


wēi
liè
yùn
zhuǎn

huò
wén
suǒ
chéng

huò

suǒ
chéng

huò
xiū
suǒ
chéng

zuò

xiāng
yīng

wèi
huò
xìn
gēn
huò
jīng
jìn
gēn
huò

niàn
gēn
huò

dìng
gēn
huò

huì
gēn

yǒu
suǒ
kān
néng
yǒu

shì

tōng
zhèng
zhēn
shí

shì
míng

gēnluó

yún

tān
xíngluó

wèi
yǒu

shìluóài
shì

rǎn
zhuó
shì
suǒ
yuán
jìng
jiè

yǒu
měng

tān
yǒu
cháng
shí
tān

shì
míng
tān
xíngluó

yún

tián
xíngluó

wèi
yǒu

shìluózēng
shì

tián
huì
shì
suǒ
yuán
jìng
jiè

yǒu
měng

tián

yǒu
cháng
shí
tián

shì
míng
tián
xíngluó

yún

chī
xíngluó

wèi
yǒu

shìluó


suǒ
zhī
shì
suǒ
yuán
jìng
jiè

yǒu
měng

chī
yǒu
cháng
shí
chī

shì
míng
chī
xíngluó

ruò
shēng

xiá

ruò
yǒu
zòng


ruò
yǒu
xié
xíng

ruò
yǒu
zhàng
àiluó


shì

qiē

qián
yīng
zhīxiāng
wéi

yīng
zhī

shì
shēng

yǒu
xiá


yǒu
zòngyǒu
xié
xíng


yǒu
zhàng
àiluó

yún

míng
yuǎnluó

wèi
yǒu

shìluó

yóu
shí
yuǎn


niè
pán
yuǎn

huò
yǒu

yóu
jiā
xíng
yuǎn

shuō
míng
wéi
yuǎn

yún

míng
wéi
yóu
shí
yuǎn


niè
pán
yuǎn

wèi
yǒu

shìluó

jīng
duō
bǎi
shēng
huò
duō
qiān
shēng
duō
bǎi
qiān
shēng

rán
hòu
fāng
néng
zhí

shēng
yuán

bān
niè
pán

yún

míng
wéi
jiā
xíng
yuǎn

shuō
míng
wéi
yuǎn

wèi
yǒu

shìluó

wéi
zhù
zhǒng
xìng
ér
wèi
néng


zhí

shēng
yuán

bān
niè
pánniè
pán
wèi
néng


shēng
jiā
xíng


yóu
jiā
xíng
yuǎn
shuō
míng
wéi
yuǎn


yóu
shí
yuǎn


shì
èr
zhǒng
zǒng
lüè
wéi


shuō
míng
wéi
yuǎnluó

yún

míng
jìnluó

wèi
yǒu

shìluó

yóu
shí
jìn


niè
pán
jìn

huò
yǒu

yóu
jiā
xíng
jìn

shuō
míng
wéi
jìn

yún

míng
wéi
yóu
shí
jìn


niè
pán
jìn

wèi
yǒu

shìluó

zhù
zuì
hòu
shēng
zhù
zuì
hòu
yǒu
zhù
zuì
hòu
shēn


yóu

shēn
dāng

niè
pán

huò

yóu

shà


jiān


fán
nǎo
duàn
dāng

zuò
zhèng


shì
míng
wéi
yóu
shí
jìn


niè
pán
jìn

yún

míng
wéi
yóu
jiā
xíng
jìn
shuō
míng
wéi
jìn

wèi
yǒu

shìluó

ān
zhù
zhǒng
xìng


shì
èr
zhǒng
zǒng
lüè
wéi


shuō
míng
wéi
jìnluó

yún

wèi
chéng
shúluó

wèi
yǒu

shìluó

wèi
néng
huò

zuì
hòu
yǒu
shēn

wèi
zhù


néng
bān
niè
pán

huò
néng


zhèng
xìng

shēng

shì
míng
wèi
chéng
shúluó

yún


chéng
shúluó

wèi
yǒu

shìluó


néng
huò

zuì
hòu
yǒu
shēn
wèi
zhù


néng
bān
niè
pán

huò
néng


zhèng
xìng

shēng

shì
míng

chéng
shúluó

yún

wèi
qīng
jìngluó

wèi
yǒu

shìluó

wèi
shēng
shèng
dào


shèng
dào
guǒ
fán
nǎo


wèi
néng
zuò
zhèng

shì
míng
wèi
qīng
jìngluó

yún


qīng
jìngluó

wèi

shàng
xiāng
wéi
yīng
zhī

xiāng


shì
míng
wéi
ān
zhù
zhǒng
xìngluó
suǒ
yǒu
chà
bié

wéizhū

shì
zūn
chū
xiàn

shì

wèi
ruò
wèi


lìng
ruò
wèi
chéng
shú
lìng

chéng
shú

ruò
wèi
qīng
jìng
lìng

qīng
jìng

zhuǎn
zhèng

lún
zhì

xué
chù

běn

fēn
zhōng
shēng
wén


shí
sān
chū


chù
èr


shì

shuō
zhǒng
xìng


yún

tuō
nán
yuē

ruò
lüè
shuō

qiēyīng
zhī

wèi

xìng
ān

zhū
xiāng
shù


wèi
ruòxìng

ruò


ān


ruò


zhě
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

ruò


luó


shì

qiē
zǒng
lüè
wéi


míngyún
xìng

wèi
ān
zhù
zhǒng
xìngluó

běn
xìng
chéng
jiù
niè
pán
zhǒng


ruò

ěr
shí
yǒu

chū
shì

shēng

zhōng
guó

shēng


miè

chē
zhōng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

chū

jiàn


wǎng

chéng
shì
cóng

wén


chū
zhèng
xìn

shòu
chí
jìng
jiè
shè
shòu
duō
wén

zēng
cháng
huì
shè
diào
róu
zhū
jiàn

cóng
shì

hòu
yóu


shòu
yóu

yīn
yuán

shēn
miè
huàishēng


huò

liù
chù

shú
suǒ
shè
shū
shēng
zhū
gēn

néng
zuò
cháng
shí
zhuǎn
shēng
zhèng
xìn

shēng


zhǐ

néng


shòu
chí
jìng
jiè
shè
shòu
duō
wén

zēng
cháng
huì
shè
diào
róu
zhū
jiàn

zhuǎn
shàng
zhuǎn
shēng
zhuǎn

wēi
miào
wéi
suǒ

zhǐ


yóu

shì
zhuǎn
shàng
zhuǎn
shēng
zhuǎn

wēi
miào
xìn
děng
zhū


gēngshū
shēng

shú

yóu


shú
suí
shùn
chū
shì
zhuǎn
shēng
shànshì
zhǎn
zhuǎn

wéi

yīn


shìhòu
hòu
shēng
zhuǎn
zhuǎn
shēng
jìn

nǎi
zhì
huò

zuì
hòu
yǒu
shēn

wèi
zhùbān
niè
pán

huò
néng


zhèng
xìng

shēng

shì
míngruò
dào
ruò

ruò
zhèng
xíng


néng

niè
pán
néng

niè
páněr
shí
néng
shēng
néng

néng
zhèng
xíng


jiàn


xiàng
zhì

jīu
jìng

shì

shuō

míng

shì
míng
wéixìng
yún

jiàn
wèi
huò
yǒu
zhǒng
xìng

huò
yǒuhuò
yǒu
jiāng
chéng
shú
huò
yǒu

chéng
shú

huò
yǒu
wéi


fēi
jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shú

huò
yǒu
jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shú

huò
yǒu

chéng
shú
fēi
jiāng
chéng
shú

huò
yǒu
fēi


fēi
jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shú

yún

yǒu
zhǒng
xìng

wèi

qián
shuō

yún

yǒuwèi
zhù
zhǒng
xìngluó

zuì
chū
huò


suǒ
wèizhū

lái
zhèng
jué
zhèng
shuō


nài

suǒ
yǒu
zhèng
xìn

shòu
chí
jìng
jiè
shè
shòu
duō
wén

zēng
cháng
huì
shè
diào
róu
zhū
jiàn

shì
míngyún

jiāng
chéng
shú

wèi


shìluó

chú
suǒ
huò

zuì
hòu
yǒu
shēn

wèi
zhùbān
niè
pán

huò
néng


zhèng
xìng

shēng

cóng


hòu


hòu
hòu
shēng
xiū

zhū
gēn
zhuǎn
shàng
zhuǎn
shēng
zhuǎn

wēi
miào

shì
míng
jiāng
chéng
shú

yún


chéng
shú

wèi
suǒ
huò

zuì
hòu
yǒu
shēn

ruò
zhùbān
niè
pán

huò
néng


zhèng
xìng

shēng

shì
míng

chéng
shú

yún

wéi


fēi
jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shú

wèi
chū
huò


zhū

lái
zhèng
jué
zhèng
shuō


nài

suǒ
yǒu
zhèng
xìn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
diào
róu
zhū
jiàn

wèi
cóng

hòu

jīng

shēng

shì
míng
wéi


fēi
jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shú

yún

jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shú

wèi
chū
huò


zhū

lái
zhèng
jué
zhèng
shuō


nài

suǒ
yǒu
zhèng
xìn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
diào
róu
zhū
jiàn

cóng


hòu

jīng

shēng
huò
èr
huò
duō

ér
wèi
huò

zuì
hòu
yǒu
shēn

wèi
zhùbān
niè
pánqián
shuō

shì
míng
jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shú

yún


chéng
shú
fēi
jiāng
chéng
shú

wèi


shìluóhuò

zuì
hòu
yǒu
shēn

ruò
zhùbān
niè
pánqián
shuō

shì
míng


chéng
shú
fēi
jiāng
chéng
shú

yún

fēifēi
jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shú

wèi


shì
yǒu
niè
pán
luó

wéi
zhù
zhǒng
xìng
ér
wèishì
míng
fēifēi
jiāng
chéng
shú
fēi

chéng
shúluó

rán
yǒu
kān
néng
dìng
dāng


dāng

chéng
shú


yǒu

lèiluó
dìng

kān
néng
dāngdāng

chéng
shú

wèi

zhǒng
xìng

niè
pán
luó

dāng
zhī

shìluó

zhǒng
xìng


dìng

kān
néng
dāng
dāng
chéng
shú


kuàng
dāng
néng

bān
niè
pán

dāng
zhī

zhōng

shì

qiēluó

liù
wèi
suǒ
shè


děng
wéi
liù


yǒu
kān
néngluó

èr
chéng
jiù
xià
pǐn
shàn
gēnluó

sān
chéng
jiù
zhōng
pǐn
shàn
gēnluó


chéng
jiù
shàng
pǐn
shàn
gēnluó


jīu
jìng
fāng
biàn
便luó

liù

dào
jīu
jìngluó

yún

kān
néngluó

wèi
ān
zhù
zhǒng
xìngluó

ér
wèi
huò

zuì
chū


zhèng
jué
zhèng
shuō


nài


suǒ
yǒu
zhèng
xìn
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
diào
róu
zhū
jiàn

shì
míng
kān
néngluó

yún

chéng
jiù
xià
pǐn
shàn
gēnluó

wèi
ān
zhù
zhǒng
xìngluó


néng
huò

zuì
chū


zhèng
jué
zhèng
shuō


nài


suǒ
yǒu
zhèng
xìn
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
diào
róu
zhū
jiàn

shì
míng
chéng
jiù
xià
pǐn
shàn
gēnluó

yún

chéng
jiù
zhōng
pǐn
shàn
gēnluó

wèi
ān
zhù
zhǒng
xìngluó


néng
huò

zuì
chū


zhèng
jué
zhèng
shuō


nài


suǒ
yǒu
zhèng
xìn
guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
diào
róu
zhū
jiàn

cóng
shì

hòu
huò
jīng

shēng
huò
èr
huò
duō

zhǎn
zhuǎn
shēng
jìn
ér
wèi
huò

zuì
hòu
yǒu
shēn

wèi
zhù


néng
bān
niè
pán

huò
néng


zhèng
xìng

shēng

shì
míng
chéng
jiù
zhōng
pǐn
shàn
gēnluó

yún

chéng
jiù
shàng
pǐn
shàn
gēnluó

wèi


shì
zhǎn
zhuǎn
shēng
jìnluó


néng
huò

zuì
hòu
yǒu
shēn

ruò
zhù


néng
bān
niè
pán

huò
néng


zhèng
xìng

shēng

shì
míng
chéng
jiù
shàng
pǐn
shàn
gēnluó

yún

míng
wéi
jīu
jìng
fāng
biàn
便luó

wèi

huò

zuì
hòu
yǒu
shēnluó

wéi
jìn
zhū
lòu
tīng
wén
zhèng


huò


dǎo
jiào
shòu
jiào
jiè

zhèng
xiū
jiā
xíng
ér
wèi
néng

biàn

qiē
zhǒng
zhū
lòu
yǒng
jìn

wèi
dào
jīu
jìng


shì
míng
wéi
jīu
jìng
fāng
biàn
便luó

yún

míng
wéi

dào
jīu
jìngluó

wèi


shìluó

wéi
jìn
zhū
lòu
tīng
wén
zhèng


huò


dǎo
jiào
shòu
jiào
jiè


shì

shì
zhèng
xiū
jiā
xíng


néng
huò

biàn

qiē
zhǒng
zhū
lòu
yǒng
jìn
suǒ
zuò

bàn

jīu
jìng
huòqīng
liáng


shì
míng
wéi

dào
jīu
jìngluó

dāng
zhī

zhōng
kān
néng
zhǒng
lèiluózhǒng
xìng
wéi

wéi
zhù

biàn
便
néng
huò

xià
pǐn
shàn
gēn


néngxià
pǐn
shàn
gēn
wéi

wéi
zhù


néng
huò

zhōng
pǐn
shàn
gēnshàn
gēn
ér

chéng
shú
shì

chéng
shú
shí

zhōng
pǐn
shàn
gēn
wéi

wéi
zhù


néng
huò

shàng
pǐn
shàn
gēnchéng
shú


yóu

shì
shàng
pǐn
shàn
gēn

xiū

wéi
yīn
suǒ

néng
xiū

zhuǎn
shēng

liáng

yóu
shì
chù
zhèng
xīn

jìng
xìng


néng


zhèng
xìng

shēng

zhèng

liú
guǒ
huò

lái
guǒ
huò

huán
guǒ

ér
wèi
néng
zhèng
zuì
shēng


ā
luó
hàn
guǒ


shì
míng
wéi
jīu
jìng
fāng
biàn
便luó

ruò

zhèng


qiē
fán
nǎo
jiē

yǒng
duàn
ā
luó
hàn
guǒ

ěr
shí
míng
wéi

dào
jīu
jìngluóxiǎn
shì
yóu
chū
zhōng
hòu

qiē
shēng
wén
suǒ
xiū
zhèng
xíng

suǒ

liù
zhǒngluó

yóu
yǒu
zhǒng
xìng
shēng
wén
zhèng
xíng

xiǎn
shì
zuì
chūluó

yóu
dào
jīu
jìng
shēng
wén
zhèng
xíng

xiǎn
shì
zuì
hòuluó

yóu

shēng
wén
suǒ
xiū
zhèng
xíng

xiǎn
shì
zhōng
jiānluó

wènluó

wéi
yǒu
dìng
liàng

qiē
shí
děng

bān
niè
pán

wéi

dìng
liàng

qiē
shí
fēn
ér


děng

bān
niè
pányǒu
dìng
liàng


fēi

qiē
shí
fēn

děng

bān
niè
pán

rán
suí
suǒ
yīng

suǒ

yuán
yǒu
chà
bié

ér
bān
niè
pán

dāng
zhī

zhōng
huò
yǒu

lèi

jīng
jiǔ
yuǎn

huò
yǒu

lèi
fēi

jiǔ
yuǎn

huò
yǒu

lèi
zuì
bān
niè
pán

wèi
zhù
zhǒng
xìngluó
zuìbān
niè
pán
zhě

yào
jīng
sān
shēngshēng
zhōng
zuì
chū
èr
shēng
zhōng
xiū
lìng
chéng
shú


sān
shēng
zhōng
xiū
chéng
shú


huò


shēn

bān
niè
pán

huò
ruò


bān
niè
pán
zhě


xué
wèi

fāng

yāo
méi

jīng

yǒu

bān
niè
pán


shì
míng
wéi


ān

yún

míng
wéizhě
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

wèi
ān
zhù
zhǒng
xìngluó
cáishè
zhuǎn

shēng
shī

shàn
shuō


nài

zhōng

suī

wàng
niàn

ruò

shì
jiān
xiàn
yǒu
è
shuō


nài


yǒu
shàn
shuō


nài


suī
jiǔ
tīng
wén


liàng
mén
zàn
měi
è
shuō


nài

yǒu
shēng
gōng


ér

xìn
jiě
ài

xiū
xíng

ér
qiú
chū
jiā

shè
zàn
chū
jiā
cái
xún
shè
tuì
退
huán

wéi
xìng
ān
zhùshēng
chóng
zhì
zhī
yàn


huò

ài

shòu
miào

zhě
zhì


zhōng


yóu

宿
shì
miào
shàn
yīn

suǒ
rén
chí


ruò
zàn
tīng
wén
zàn
měi
shàn
shuō


nài

shǎo
fēn
gōng


huò
quán
wèi
wén

suī
zàn
shǎo
wén
huò
quán
wèi
wén

ér
néng


xìn
jiě


ài

xiū
xíng
huò
qiú
chū
jiā


chū
jiā


jìng


zhōng

tuì
退
zhuǎn

wéi
xìng


ài

ān
zhùshēng
chóng

zhì
zhī
shàng


huò

ài

shòu
miào

zhě
zhì
shēng

zhōng


yóu

宿
shì
miào
shàn
yīn

suǒ
rén
chí


shì
míng

luóxiāng


yǒu
suǒ
luóxiāng

wèi
suī
wèi

néng
wǎng

qiē
è


xiá

fán
nǎo


ér
néng

shēng
è


xiá

shì
zūn

luóshuō
yán

ruò
yǒu
shì
jiān
shàng
pǐn
zhèng
jiàn

suī

qiān
shēng

duò
èruò


shàng
pǐn
shàn
gēn
cán
xiàng
chéng
shú

ěr
shí
biàn
便
néng

shēng

xiá


è


shì
míng

èrluóxiāng


yǒu
suǒ
luóxiāng

wèi
zàn
wén

huò

huò
sēng
shēng
gōngbiàn
便

suí
niàn
qīng
jìng
xìn
xīn

yǐn

guǎng
广

chū

shàn


shù
shù
yuán
niàn
róng
liàn
jìng
xīn

shēn
suì
máo
shù
bēi


lèi

shì
míng

sānluóxiāng


yǒu
suǒ
luóxiāng

wèi
xìng
chéng
jiù
měng

cán
kuì


suǒ
xiàn
xíng
zhū
yǒu
zuì
chù

shēn
shēng
xiū
chǐ

shì
míng

luóxiāng


yǒu
suǒ
luóxiāng

wèi

shòu
chí

sòng
qǐng
wèn

weí
guān
xíng
qiú
shàn

zhōng

yǒu
shēn


měng
shì
míng

luóxiāng


yǒu
suǒ
luóxiāng

wèi


qiē

zuì
shì


xiū


qiē
shàn
pǐn
jiā
xíng

zhèng
fāng
biàn
便
zhōng
néng
shàn
xiū


jiāncháng
shí


jué
dìngshì
míng

liùluóxiāng


yǒu
suǒ
luóxiāng

wèi

wéi
xìng
chén
gòu
wēi

fán
nǎo
léi
liè

suī

zhū
chán
ér

cháng
shí
xiāng

jiǔ
zhù


chǎn

kuáng
néng
zhì
jiāo
màn


suǒ
zhí

hǎo

gōng

zēng
bèi
guò
shī

shì
míng

luóxiāng


yǒu
suǒ
luóxiāng

wèi
néng
shàn
qiǎo
cáng


xīn


zhū
guǎng
广

suǒ
yīng
zhèng
chù


qīng
mièān
chùnéng
zhōng


suǒ
xìn
jiě
zēng
duō
měng
shèng

shì
míng

luóxiāng


shì
děng
lèiluóxiāng

dāng
zhī

liàngshì
zhōng

shuō
shǎo
fēn


shì
zhū
xiāng
ruò
yǒu
ān
zhù
xià
pǐn
shàn
gēn
ér


zhě

dāng
zhī
xià
pǐn
míng
yǒu
jiān


wèi
néng

jiān

wèi
shàn
qīng
jìng

ruò
yǒu
ān
zhù
zhōng
pǐn
shàn
gēn
ér


zhě

dāng
zhī
zhōng
pǐn

ruò
yǒu
ān
zhù
shàng
pǐn
shàn
gēn
ér


zhě

dāng
zhī
shàng
pǐn


yǒu
jiān


néng

jiān

shàn
qīng
jìng


shì
míng
wéiluóxiāng

chéng
jiù

shì


xiāng
zhě

dāng
zhī
duò
zàishù

yīng
zhī

shì
ān
zhù
zhǒng
xìng
luó
suǒ
yǒu
zhòng
duō

xiáng
shì
xiāng

wéi

shì
zūn

dào


jīu
jìng
shàn
qīng
jìng
shēng
miào
zhì
jiàn
xiàn
jiàn
xiàn
zhèng

suí

zhǒng
xìng
suí
suǒyīng
jiù

yún

míng
wéiluó

wèi
huò
yǒuluó

wéiwèi
jiāng
chéng
shú
wèi

chéng
shú
wèi

chū


huò
yǒu

jiāng
chéng
shú
wèi

chéng
shú
wèi

chū


huò
yǒu


chéng
shú
wèi

chū


suí

ér
xíng


shì
chà
bié
yīng
zhī

qián

bàn

xiāng


yǒu
suǒzhǒng
xìng

shuō
ruǎn
gēn
děngluó
suǒ
yǒu
chà
bié

jīn


zhōng


suǒ
yīng

dāng
liǎo
zhī
suǒ
yǒu
chà
bié


shì
suǒ
shuō
ruòxìng

ruò


ān


ruòzhě
suǒ
yǒu
zhū
xiāng

ruò


luó


qiē
zǒng
shuō
míng未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |