当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第20卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第20卷(注音)shī

lùn


èr
shí
juàn

běn

fēn
zhōng
xiū
suǒ
chéng


shí
èr


shuō

suǒ
chéng


yún

xiū
suǒ
chéng


wèi
lüè
yóu

chù

dāng
zhī

shè
xiū
suǒ
chéngděng

chù


zhě
xiū
chù
suǒ

èr
zhě
xiū
yīn
yuán

sān
zhě
xiū
zhě
xiū
guǒ


shì

chù

zhī
suǒ
shè


děng
wéishēng
yuán
mǎn

èr
wén
zhèng

yuán
mǎn

sān
niè
pán
wéi
shàng
shǒu


néng
shú
jiě
tuō
huì
zhī
chéng
shú


xiū

duì
zhì

liù
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng


chū
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng
chù

zhī
suǒ
shè


shèng
jiào

guǎng
广
shuō
yīng
zhī


shàn
shuō


nài

zhōng


qiē
xué
chù
jiē

yuán
mǎn
yún

shēng
yuán
mǎn

dāng
zhī
lüè
yǒu
shí
zhǒng

wèi


yǒuwài
yǒu


zǒng


wài

yǒu
shí
zhǒng

yún

shēng
yuán
mǎn
zhōng


yǒu


wèi
zhòng
tóng
fēn
yuán
mǎn

chù
suǒ
yuán
mǎn


zhǐ
yuán
mǎnzhàng
yuán
mǎn


xìn
jiě
zhàng
yuán
mǎn

zhòng
tóng
fēn
yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒu

shēng
zài
rén
zhōng


zhàng

shēn
nán
gēn
chéng
jiù

chù
suǒ
yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒu

shēng
zài
rén
zhōng

yòu
chù
zhōng
guó

shēng
biān


wèi

shì
chù
yǒu

zhòng
xíng

wèi

chú

chú

jìn
shì
nán
jìn
shìshēng


miè

chē
zhōng

wèi

shì
chù


zhòng
xíngxián
shèng
zhèng
zhì
zhèng
xíng
zhū
shàn
zhàngzhǐ
yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒu

shēng
chù
zhōng
guó


quē
yǎn
ěr
suí

zhī
fēn

xìng

wán
xiāo


yīn


kān
néng
jiě
liǎo
shàn
shuō
è
shuō
suǒ
yǒu

zhàng
yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒuzhǐ
yuán
mǎn
jiān
suí


zhàngzào
zuò

jiào

zuò

ruò
yǒu
zuò


xiàn
shēn
zhōng

fēi
zhèng

xián
shèng
xìn
jiě
zhàng
yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒuchéng
jiù


jiān
è
chù
ér
shēng
xìn
jiěè
chù

qīng
jìng
xīn

wèi

zhǒng
zhǒng
xié
tiān
chù
suǒzhǒng
zhǒng
wài
dào
chù
suǒ

yóu

qián
shēng


shèng
jiào
shàn
shuō

chù
xiū

jìng
xìn
cháng
shí
xiāng


yóu

yīn
yuán


jīn
shēng
zhōng
wéi

shèng
chù


shēng
xìn
jiě

qīng
jìng
xīn
yún

shēng
yuán
mǎn
zhōng

wài
yǒu


wèi

shī
yuán
mǎn

shì

zhèng

shī
shè
yuán
mǎn

shēng

zhèng

suí
zhuǎn
yuán
mǎn

zhèng
xíng

miè
yuán
mǎn

suí
shùn

yuán
yuán
mǎn


shī
yuán
mǎn
zhě

wèi

luózhǒng
shēng
yuán
mǎn
zhí


shī
chū
shì

suǒ
wèi

lái
yīng
zhèng
děng
jué


qiē
zhī
zhě


qiē
jiàn
zhěqiē
jìng


zhàng
ài

shì

zhèng

shī
shè
yuán
mǎn
zhě

wèi

luó
zhí

chū
shì

yòu
guǎng
广
kāi
shì
shàn

shàn

yǒu
zuì

zuì

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì
zhū
yuán
shēng


guǎng
广
fēn
bié

wèi

jīng

yīng
sòng


bié

fěng
sòng


shuō

yuán

běn
shì

běn
shēng

fāng
guǎng
广


lùn


shēng

zhèng

suí
zhuǎn
yuán
mǎn
zhě

wèi


shī
shàn
wéi
kāi
shì

zhèngzhū


zhòng


zhèng

rén
wéi
shuō
suí
shùn
jiào
jiè
jiào
shòu

xiū
sān
shífēnshā
mén
guǒ


shā
mén
guǒ
zhèng

yuán
mǎn

yòu
néng
zhèng

zhǎn
zhuǎn
shēng
shàng
zēng
cháng
guǎng
广

suǒ
yǒu
gōng


zhèng
xíng

miè
yuán
mǎn
zhě

wèi

shì
zūn
suī
bān
niè
pán

ér

zhèng

yóu
zhù
wèi
miè

shēng

zhèng

wèi
yǐn
wèi
duàn

suí
shùn

yuán
yuán
mǎn
zhě

wèi


zhǒng
shòu
yòng
zhèng


yīn
yuán
xiàn
qián
shòu
yòng
zhèng


zhū
yǒu
zhèng
xìn
cháng
zhě

shì

luó
mén
děng

zhī

shòu
yòng
zhèng

ér
zhuǎn
kǒng


yuán
tuì
退
shī

shì
suǒ
shòu
zhèng


shì

yīn
qín
fèng
shī
zhǒng
zhǒng


yǐn
shí
zhū
zuò


bìng
yuán

yào
gōng
shēn
shíshì
shí
zhǒng
míng


wài
shēng
yuán
mǎnshí
zhǒng
shēng
yuán
mǎn
míng
xiū


chù
suǒ

yóu

suǒ

suǒ
jiàn

chù
wéi

zhǐ


zhèng


lái
zhū


zhòng
suǒ
yǒu
shèngshì
shèng

lüè
yǒu
èr
zhǒng

yǒu
xué


èr

xué


jīn


zhōngxué
suǒ
yǒu
shèng


wèi

xué
zhèng
jiàn

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


xué
zhèng
zhì

yóu
zhū
yǒu
xué
suī
yǒu
shèng


ér
xiāng

zhōng
fēi
shèng
fán
nǎo
zhī
suǒ
suí
zhú
xiàn

shì
chū
zhī
shēng
yuán
mǎn
guǎng
广
shèng
jiào

yǒu

shí
zhǒng

chú

gēng


shēng
yuán
mǎn
ruò
guò
ruò
zēng

yún

wén
zhèng

yuán
mǎn

wèi
ruò
zhèng
shuō

ruò
zhèng
wén


èr
zhǒng
zǒng
míng
wén
zhèng

yuán
mǎn

yòu
zhèng
shuō

lüè
yǒu
èr
zhǒng

suǒ
wèi
suí
shùn


rǎn


guǎng
广
shuō
dāng
zhī
yǒu
èr
shí
zhǒng

dāng
shuō

yòu
zhèng
wén

lüè
yǒu

zhǒng


yuǎn

jiāo
ào

èr
yuǎn

qīng
miè

sān
yuǎn

qiè
ruò


yuǎn

sǎn
luàn

yuǎn


shì

zhǒng
guò
shī
ér
tīng

zhě

míng
zhèng
wén


dāng
zhī
guǎng
广
shuō
yǒu
shí
liù
zhǒng


zhōng
dāng
shuō
yún

niè
pán
wéi
shàng
shǒu

wèi

láishēng
yuán
mǎn
zhuǎn
shí


xiān
suǒ
shuō
xiāng
ér
tīng
wén
zhèng


wéi

niè
pán
ér
wéi
shàng
shǒu

wéi
qiú
niè
pán
wéi
yuán
niè
pán
ér
tīng
wénwéi
yǐn

lìng
xìn
wéi

yǎng
gōng
jìng
chèn


yòu
yuán
niè
pán
ér
tīng

zhě

yǒu
shí

zhuǎn

niè
pán
wéi
shǒu

wèi

zhǐ
yǒu


niè
pán
jiè
niè
pán
jiè

dāng
zhī

zhǐ
yǒu


niè
pán
jiè

yǒu
jiǔ

zhuǎn

niè
pán
wéi
shǒu


zhǐniè
pán
jiè

yǒu


zhuǎn

niè
pán
wéi
shǒu

wèi

wén
suǒ
chéng
huì
wéi
yīn


dào
dào
guǒ
niè
pán

sān
zhǒng
xìn
jiě


xìn
shí
yǒu
xìng

èr
xìn
yǒu
gōng


sān
xìn

yǒu
néng


fāng
biàn
便


shì
xìn
jiě
shēng


wéi

chéng
bàn

suǒ
chéng
zhì

shēn
xīn
yuǎn

kuì
nào
ér
zhù

yuǎn

zhàng
gài
zhū
è
xúnzhǐ


biàn
便
néng


shàn
jué
dìng


suǒ
chéng
zhì


zhǐ


yòu
néngjiān
yīn
zhòng
èr
xiū
fāng
biàn
便

yóunǎi
zhì
zhèng

xiū
suǒ
chéng
zhì


zhǐ


jiàn
shēng

guò
shī


shēng
jiě

jiàn
niè
pán
gōngshēng
jiě

yóu
chuàn
xiūxiàn
guān

xiān

jiàn
dào
yǒu
xué
jiě
tuōjiànshàng
xiū
dào
yóu
shùgēng

zhèng


xué
jiě
tuō

yóu
zhèng


jiě
tuō
yuán
mǎnjiě
tuō
yuán
mǎn
míng
yǒu


niè
pán
jièniè
pán

wéi
shàng
shǒu

lìng
qián
jiǔxiū

ér

yuán
mǎn

dāng
zhī


jiě
tuō
yuán
mǎn

niè
pán
jiè
ér
wéi
shàng
shǒu


shì
niè
pán
wéi
shǒu
tīng
wén
zhèng


dāng
zhī
huò


zhǒng
shēngděng
wéi


wèi
tīng
wén

shí
ráo
xiū
zhèng
xíng
shí
ráo

néng
zhèng

zhòng

biān


ruò
shuō

shī
wéixuān
shuō
zhèngtīng

zhě
ér
tīng
zhèng


shì


shí
míng
ráoyòu

shàn
xīn
tīng
wén
zhèng


biàn
便
néng
lǐng
shòu
suǒ
shuō


shèn
shēn
shàng
wèi

yīn

zhèng

guǎng
广

huān


yòu
néng
yǐn

chū

shàn
gēn

shì


shí
néng

ráo


ruò
yǒu
zhèng
xiū

suí

xíng

shī

wéi

jiàn

zhèng


fāng
biàn
便
shì
xiàn
chéng
zhèng
děng
jué

yún

lìng

zhèng
xiū
xíng
zhuǎnxiū

zhèng

xíng
shí


shì

ěr
gōng
yǎng

shī

shì

shuō

míng
ráoyīn

zhèng
xíng
kān
néng
zhèng


jìng
qīng
liáng

wéi
yǒu


niè
pán
zhī
jiè

shì

shuō

néng

ráo


ruòniè
pán
jiè
zhōng
bān
niè
pán
shí

míng
wéi
zhèng

zhòng

biān


shì
míng
niè
pán

wéi
shàng
shǒu
tīng
wén
zhèng

suǒ

shēngshì
míng
wéi
niè
pán
wéi
shǒu

suǒ
yǒu
guǎng
广

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng
yún

néng
shú
jiě
tuō
huì
zhī
chéng
shú

wèi


shè

zhī
chéng
shúmíng
huì
chéng
shú

shē


zhī
chéng
shúmíng
huì
chéng
shú

suǒ

zhě


dìng
xīn
zhōng
huì

suǒ
zhī
jìng
qīng
jìng
zhuǎn


yòu


shè

zhī
zuì
chū

yòng
shàn
yǒu
wéi


shē


zhī
shī
luó
yuán
mǎn
zhī
suǒ
shè
shòu

yòu

shàn
yǒu
zhī
suǒ
shè
shòu


suǒ
zhī
jìng
zhēn
shí
xìng
zhōng
yǒu
jué
liǎoshī
luó
yuán
mǎn
zhī
suǒ
shè
shòu


zēng
shàng
shī
luó
huǐ
fàn
jìng
jiè
xiàn
xíng
fēi

huài
guǐ
fàn
zhōng

ruò
zhū
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

yóu
jiàn
wén

huò


zuì

huò
lìng

niàn
huò
lìng
suí
xué


ěr
suǒ
shí
kān
rěn

lùn

yòu

suǒ
zhī
zhēn
shí
jué
liǎoài

tīng
wénwén

biàn
便

qǐng
wèn

qǐng
wèn


wén

wèi
wén
shèn
shēnshù
shù
tīng
wén

jiān
duàn


zhuǎn

míng
jìng

yòu
néng
chú
qiǎn
xiān
suǒ
shēngshì
jué
huì
zhuǎn
míng
jìngzhū
shì
jiān
suǒ
yǒu
shèng
shì

néng
jiàn
guò
huàn
shēn
xīn
yànshì
yàn
xīn
shàn
zuò


qiē
shì
jiān
shèng
shì

shēng
yuànyóu

shì

zhū
shì
jiān
zēng
shàng
shēng
dào

yuàn
xīn


wéi

duàn
chú
zhū
èxīn
shēng
zhèng
yuàn

yòu
wéi
xiū

néng
duì
zhì

suǒ
yǒu
shàn


xiū


qiē
fán
nǎo
duì
zhì
suǒ
yǒu
shàn


wéi

zhèng


duì
zhì
guǒ


wéi

xīn

qīng
jìng


xīn
shēng
zhèng
yuàn


shì
shí
zhǒng
néng
shú
jiě
tuō
huì
chéng
shúxiān
suǒ
shuō
jiàn

néng
lìng
jiě
tuō
yuán
mǎn

yòu
suíshuō
sān
zhī

wèi
wén
zhèng

yuán
mǎn

niè
pán
wéi
shàng
shǒu

néng
shú
jiě
tuō
huì
zhī
chéng
shú


shì
sān
zhī
guǎng
广
shèng
jiào


wèi
shí
shí
zhǒng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng

yòu

sān
zhī
dāng
zhī

shì
xiū


yīn
yuán

yóu

yīn

yuán

xiūfāng

chéng
mǎn

wèi

wén
zhèng

yuán
mǎn

niè
pán
wéi
shàng
shǒu

néng
shú
jiě
tuō
huì
chéng
shú

yún

xiū

duì
zhì

dāng
zhī
lüè
shuō

sān
wèi
zhōng
yǒu
shí
zhǒng
xiūsuǒ
duì
zhì


yún

sān
wèi


zài
jiā
wèi

èr
chū
jiā
wèi

sān
yuǎn

xián

xiū


wèi

yún

shí
zhǒng
xiūsuǒ
duì
zhì


wèi
zài
jiā
wèi
zhōng

zhū

shì
yǒu
yín

xiāng
yīng
tānqīn
zhǔ

zhū
cái
bǎo
yǒu
shòu
yòng
xiāng
yīng
ài


shì
míng
wéi
chù
zài
jiā
wèi
suǒ
duì
zhì


yóu

zhàng
ài


qiē
zhǒng

néng
chū


shè

chū
jiā
yóu

xún

zhī
suǒ
rǎo
dòng

wéi
zhàng
ài


shēng
shì
èr
zhǒng
suǒ
duì
zhì


suíxiū

jìng
xiǎng
xiū

cháng
xiǎng

dāng
zhī
shì

xiū

duì
zhì

yòu
chū
jiā
zhě

chū
jiā
wèi
zhōng

shí
shí
lüè
yǒu

zhǒng
suǒ
zuò


cháng
fāng
biàn
便
xiū
shàn

suǒ
zuò

wèi


zhū

cháng
fāng
biàn
便
xiū
wéi

zhǐ


dāng
néng
zhì

suí
ài
wèi


qiē
xīn
shí

yòu
néng

shí
jué
liǎo

xìng

èrlùn
niè
pán
xìn
jiě
ài

suǒ
zuò

wèi

dānglùn
niè
pán
xīn

tuì
退
zhuǎn

shēng
yōu


wèi


jīn
zhě

suǒ
zài


sān

shí
shí
zhōng
yóu
xíng

luò

shí
suǒ
zuò

wèi


shí
shòu
yòng
wéi
yīn

shēn

jiǔ
zhù
yǒu

diào
shì

cháng
néng
fāng
biàn
便
xiū
zhū
shàn
yuǎn

chù
ān
zhù
suǒ
zuò

wèi
ruò
ài


zhū
zài
jiā

chū
jiā
zhòng


zhù
zhě

biàn
便
yǒu
zhǒng
zhǒng
shì
jiān
xiāng
yīng
jiàn
wén
shòu
yòng
zhū
sǎn
luàn
shì

zhèng
shěn
guān
chá

xīn

jìng
wèi
dāng
zuò
zhàng
ài
zhǒng
suǒ
zuò
shì
zhōng

dāng
zhī
yǒu

suǒ
duì
zhìchū
suǒ
zuò
yǒu
lǎn
duò
xiè
dàièr
suǒ
zuò
yǒu

jiā

jiànsān
suǒ
zuò
yǒu
ài
wèi
tān
suǒ
zuò
yǒu
shì
jiān
zhǒng
zhǒng


tān
ài


shì

zhǒng
suǒ
duì
zhìyǒu

zhǒng
xiū

duì
zhì
cháng
xiū


xiǎng

èr

zhòng

xiū


xiǎng

sān

yǐn
shí
xiū
yàn

xiǎng
qiē
shì
jiān
xiūxiǎng

yòu

yuǎn

xián

fāng
biàn
便
zuò

wèi
zhōng

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng
suǒ
zhì


děng
wéi
shē
shè

pǐn

yǒu
ān
mèi
xīn

èr

zhū
dìng
yǒu
suí
ài
wèi

sān

shēng
yǒu
suí
dòng
xiāng
xīn


tuī
hòu
hòu


dài

shí

suí


xún

néng
chì
rán
qín
xiū
fāng
biàn
便


shì

zhǒng
suǒ
duì
zhì


dāng
zhī

yǒu

zhǒng
xiū

duì
zhì


xiū
guāng
míng
xiǎng

èr
xiū


xiǎng

sān
xiū
miè
xiǎng


xiū

xiǎng

yòu

jìng
xiǎng
lüè
yǒu
èr
zhǒng

shè

èr
xiū


shè
shè

jìng
xiǎng
zhōng

dāng
zhī


wéi
suǒ
duì
zhì


děng
wéiqīn
jìnèr
chù
xiǎn
shī
niàn

sān

yǐn
fàngtōng
chù
yǐn
xiǎn
yóu
chuàn
suī
qín
fāng
biàn
便
xiū


jìng
ér
zuò

cuò
luàn

wèi

guān

jìng
suí
jìng
xiāng
zhuǎn


shì
míng
wéi
zuò

cuò
luàn

xiū


shè

jìng
xiǎng
zhōng

dāng
zhī


wéi
suǒ
duì
zhì


děng
wéi


wèi
běn
suǒ
zuò
shì
xīn
sǎn
luàn
xìng

běn
suǒ
zuò
shì

zuò
yòng
xìng

fāng
biàn
便
zuò


shàn
qiǎo
xìng

yóu

gōng
jìng
qín
qǐng
wèn


yòu
yóu

néng
shǒu
gēn
mén


suī
chù
kōng
xián
yóu
yǒu
zhǒng
zhǒng
rǎn

xún


rǎo
luàn

xīn

yòu

yǐn
shí

zhī
liàng


shēn

diào
shì

yòu
wéi
xún

suǒ
rǎo
luàn
yuǎn


xīn

jìng
shē


dìng

yòu
yóu

shēn

diào
shìnéng
shàn
xiū


shènéng

shí
guān
chá
zhūshì

qiē
suǒ
duì
zhì


dāng
zhī
zǒng
shuō

mén
shí
èr

mén
shí


yòu


shì
suǒ
duì
zhì


néng
zhì
bái

huán
yǒu
ěr
suǒ


xiū
èr
zhǒng

jìng
xiǎng
zhōng

dāng
zhī
duō
yǒu
suǒ
zuò

yòu


cháng
suǒ
xiū

xiǎng

lüè
yǒu
liù
zhǒng
suǒ
duì
zhìděng
wéi
liùwèi
shēng
shàn

zuì
chū
yīng
shēng

ér
yǒu
lǎn
duò

èr


shēng
shàn

yīng
zhù


wàng
xiū

yuán
mǎn
bèi
lìng
zēng
guǎng
广
suǒ
yǒu
xiè
dài

sān

gōng
jìng
shī
cháng
wǎng
qǐng
wèn
zhōng


héng
xiāng
héng
xiū
shàn

cháng
suí
shī
zhuǎn

yuǎn

jìng
xìn


yóu
yuǎn

jìng
xìn

néng
cháng
xiū

liù


fàng


yóu
fàngcháng
xiū

zhū
shàn

zhōng


héng
suí
zhuǎn


shì
liù
zhǒng
suǒ
duì
zhì


huán
yǒu
liù

néng
wéi
duì
zhì
duō
yǒu
suǒ
zuòxiāng
wéi

yīng
zhī

xiāng

yòu
guāng
míng
xiǎng
yuán
duō
guāng
míng

wéi
jìng
jiè


sān


duō

zhōng

shuō

jīn


zhōng

biàn
yuán

guāng
míng

wéi
jìng
jiè
xiū
guāng
míng
xiǎng

wèi

suǒ
wén


jīu
jìng

wàng
niàn


míng

guāng
míng
xíng

xiāng
yīng
xiǎng

yīng
zhī
míng
guāng
míng
xiǎng

zhēn
shí
néng
lìng
xīn
ān
mèi
zhě

wèi
fāng
biàn
便
xiū
zhǐ
guān
pǐn
shí


zhū

zhōng
suǒ
yǒu
wàng
niànxiāng
wéi

dāng
zhī

shì
guāng
míng

yòu
suǒ
chéng
huì

xiū
suǒ
chéng
huì

guāng
míng
xiǎng

yǒu
shí


wéi
suǒ
duì
zhì

yún

shí


wèi

suǒ
chéng
huì

guāng
míng
xiǎng
yǒuxiū
suǒ
chéng
huì

guāng
míng
xiǎng
yǒu
shì
suǒ
zhì

yǒu
shísuǒ
chéng
huì

guāng
míng
xiǎng
yǒu


zhěshàn
guān
cháshàn
jué
dìngsuǒ

weí
yǒu

suí
zhú

èr
zhù


fēn
lǎn
duò
xiè
dài


duō

shuì
miánshí
fēn

sān
zhù

zhòu
fēn

jìn
xié
è
shí

shēn

diào
róu


néng
suí
shùn

guān
zhū
zài
jiā
chū
jiā
gòng
xiāng

zhù


suí
suǒ
wén
suǒ
jīu
jìngnéng


zuò


weí


shì

suí
zhú


zhàng
ài
néng
qiǎn

yīn
yuán
zhǒng

shì

suǒ
chéng
huì

guāng
míng
xiǎng
zhī
suǒ
duì
zhì

lìng

suǒ
chéng
ruò
zhì
ruò
jiàn


qīng
jìng


děng
míng
wéi
xiū
suǒ
chéng
huì

guāng
míng
xiǎng
suǒ
zhì


xiāng
xiū


yǒng
jīng
jìn
suǒ
duì
zhì


èr

zhǐ
xiāng
xiū


liè
jīng
jìn
suǒ
duì
zhì


sān

shè
xiāng
xiū

tān
zhuó
dìng
wèi

ài

xíng
suǒ
yǒu

yuèbān
niè
pán
xīn
huái
怀
kǒngtián
huì


xīn
qiè
ruò
èr
suǒ
zhì


shì
fāng
biàn
便
zuò
jīng
qín
lùn

jué

mén
duō
shēng
yán
lùn
xiāng


shè
jìng
zhèng

weí
shí
néng
wéi
zhàng
ài

liù


shēng
xiāng
wèi
chù
zhōngzhèng

zhí

xiāng
hǎo


zhèng
xún

lìng
xīn
sǎn
luàn
yīng

chù
qiáng
shè

xīn


zhūshì

zhǒng
shì
xiū
suǒ
chéng
huì

guāng
míng
xiǎng
suǒ
duì
zhìnéng
zhàng
ài
xiū
suǒ
chéng
huì

guāng
míng
xiǎng

lìng
xiū
suǒ
chéng
ruò
zhī
ruò
jiàn

qīng
jìng
zhuǎn


suǒ
zhì

huán
yǒu
shí
xiāng
wéi

néng
duì
zhì


néng
duàndāng
zhī

lìng

xiū
suǒ
chéng
ruò
zhī
ruò
jiàn
qīng
jìng
ér
zhuǎn

yòu
zhèng
fāng
biàn
便
xiū
zhū
xiǎng
zhě

yǒu
néng
duàn
miè
suǒ
zhìyòu

suǒ
zhì
xiàn
xíng

zhōng

xīn

rǎn
zhuó

lìng
duàn
miè

yòu
néng
duō
zhù
néng
duì
zhì


duàn
miè

qiē
suǒ
duì
zhìshì
sān

suí
zhú

qiē
duì
zhì
xiū


míng
duō
suǒ
zuò


shì
míng
wéi
xiū

duì
zhì


xiū
duì
zhì
dāng
zhī

shì
xiūzhī
xiū

duì
zhì
guǎng
广
shèng
jiào


dāng
zhī
wéi
yǒu

shì
shí
xiāng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng
yún

shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng

dāng
zhī
lüè
yǒu
sān
zhǒngsānèr
sān


yuán
mǎn

sān
sānzài


zhōng
zuì
chū
yǒu
èr
shí
zhǒng

sān


suǒ
duì
zhì


néng
lìng


shēng
sān
děng
èr
shí


yǒu


duàn
tóng
fàn
xíng
zhě
wéi
bàn
guò
shī

èr
bàn
suī
yǒu

rán
néng
xuān
shuō
xiū
dìng
fāng
biàn
便

shī
yǒu
guò
shī

wèi
diān
dǎo
shuō
xiū
dìng
fāng
biàn
便

sān
shī
suī
yǒu

rán

suǒ
shuō
xiū
dìng
fāng
biàn
便


néng
tīng
zhě


léi
liè
xīn
sǎn
luànnéng
lǐng
shòu
guò
shīnéng
tīng
zhě
suī
yǒu


zhǔ
ěr
ér
tīng

rán
ān
dùn


jué
huì
liènéng
lǐng
shòu
guò
shī


suī
yǒu
zhì


rán
shì
ài
xíng
duō
qiú

yǎng
gōng
jìng
guò
shī

liù
duō
fēn
yōu
chóu
nán
yǎng
nán
mǎn

zhī


guò
shīyóu

shì
zēng
shàngduō
zhū
shì

guò
shī


suī


shī
rán
yǒu
xiè
dài
lǎn
duòshè
jiā
xíng
guò
shī

jiǔ
suī


shī
rán
yǒu
wéi

zhǒng
zhǒng
zhàng
ài
shēng

guò
shī

shí
suī


shī
rán
yǒu

hán

děng


néng
kān
rěn
guò
shī

shí

suī


shī
rán
yǒu
màn
huì
guònéng
lǐng
shòu
jiào
huì
guò
shī

shí
èr
suī


shī
rán
yǒu

jiào
diān
dǎo

weí
guò
shī

shí
sān
suī


shī
rán


suǒ
shòu
jiào
yǒu
wàng
niàn
guò
shī

shí

suī


shī
rán
yǒu
zài
jiā
chū
jiā

zhù
guò
shī

shí

suī


shī
rán
yǒu
shòu
yòng

shī
xiāng
yīng


guò
shī


shī
xiāng
yīngyīng
zhī

shēng
wén

dāng
shuō

shí
liù
suī


shī
rán

yuǎn

chù

shǒu

zhū
gēn


yǒu

zhèng
xún

guò
shī

shí

suī


shī
rán
yóu
shí

píng
děng


yǒu
shēn
chén
zhòng

suǒ
kān
néng
guò
shī

shí

suī


shī
rán
xìng
duō
shuì
mián

yǒu
duō
shuì
mián
suí
fán
nǎo
xiàn
xíng
guò
shī

shí
jiǔ
suī


shī
rán

xiān
xiū
xíng
shē


pǐn
xīn

zhǐ
yuǎn

zhōng
yǒu

xīn

guò
shī

èr
shí
suī


shī
rán
xiān

xiū
xíng


shè

pǐnzēng
shàng
huìshè


shí
guān
zhōng
yǒu

xīn

guò
shī


shì
èr
shí
zhǒng


shì
shē
shè

pǐn
zhèng

xīn

jìng
xìng
zhī
suǒ
duì
zhì

yòu

èr
shí
zhǒng
suǒ
duì
zhì


lüè
yóu

xiāng

suǒ
shēng

sān


zhōng

kān
néng
wéi
zhàng


děng
wéi
sān


fāng
biàn
便

shàn
qiǎo


èr


qiē
xiū
dìng
fāng
biàn
便
quán

jiā
xíng


sān
diān
dǎo
jiā
xíngjiā
xíng
màn
huǎnsān


suǒ
duì
zhì

yǒu
èr
shí
zhǒng
bái

duì
zhìxiāng
wéi

yīng
zhī

xiāng

yóu

néng
duàn
suǒ
duì
zhì

duō
suǒ
zuò
néng

zhèng
zhù

xīn
zhèng
sānyòu


sāndāng
zhī

shì

chū
jìng

jìn
fēn
dìng

wèi
zhì
wèi
suǒ
shè

yòu


sān


xiāng
wéi
sān


suí
shùn


guǎng
广
shèng
jiào

dāng
zhī
wéi
yǒu

èr
shí
zhǒng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng

yóu

yīn
yuán

chū
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìngzhèng
luó

sān
shàn
xuān
shuō

shàn
kāi
shìshì


sān


zhěshǎo
xiǎo
shū
shēng
dìng
zhōng


shēng
shēng
sān


yuán
mǎn

gēng

qiú
yuàn

yòujiàn
shēng
gōng


yòu
yóu
qiú
yuàn
jiàn
shēng
gōng


wéi
qiú


yǒng
měng
jīng
jìn


ér
zhù

yòuxiāng
yīng
ài
wèi

xíng
fán
nǎo

fēi
néng

qiē
jiē
yǒng
duàn


míng
fēi

shēng

yòu
fēi


zhū
shàn

zhōng
jiē
qín
xiū


míng

suǒ
shēng

yòu

guǎng
广

jìng
tiān
shēng
chù

yǒu
chén
méi

yòu


néng
líng
miè


xià
liè
xìn
jiě
zēng
shàngyòu


shì
xīn

chén
méi


dìng
suǒ
yuán
jìng
jiè

zhōng


xiān
suǒ

zhǐ

shè
xiāng


jiān
yīn
zhòng
fāng
biàn
便
xiū


suí
shùn
ér
zhuǎn

yòu


shì
suí

xiāng
zhuǎn
shù

shù
chū

wéi

zhèngtōng
huì


dìng
yuán
mǎn

wén
zhèng
shí
shí
zhōng
yīn
qín
qǐng
wèn

yòu


shì
sān


yuán
mǎnzhèng
fāng
biàn
便
gēn
běn
dìng
shè

xīn
shēzhèng

yuǎn

ài


yòu
zhèng
shèshì
guān
chá
chì
rán
míng
jìng
suǒ
yǒu
ài


dāng
zhīnéng
zhèng

gēn
běn
jìngshì
míng
wéi
sān


yuán
mǎn

yòu

sān


yuán
mǎn
guǎng
广
shèng
jiào


dāng
zhī
wéi
yǒu

shì
shí
xiāng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng


suī

zhèng

gēn
běn
sān
míng
sān


yuán
mǎn


xīn
yóu
wéi
sān


shēng
ài
wèi

màn
jiàn


míng
děng
zhū
suí
fán
nǎo
zhī
suǒ
rǎn


wèi
míng
yuán
mǎn
qīng
jìng
xiān
bái

wéi
lìng

shì
zhū
suí
fán
nǎo

xiàn
xíng


wéi
liàn
xīn

wéi
diào
xīnzuò
shìyīng
dāng
zhèng
xīn

zài
xìng
dìng

zài
xìngchù
suǒ

èr
shí
èr
xiāng
yīng
shàn
guān
chá

wèi

shì
shòu
xià
liè
xíng
xiāng
wēi

zhòng


yòu

shì
shòu
jìn
zhì
shī
luó

yòu

shì
shòu
jīng
qín

jiān
xiū

shàn


ruò
yǒu
wéi
duàn

qiē

nǎo
shòu

sān
chù

yīng
zhèng
guān
chá
zhòng

suí
zhú

yóu

chú
shè

xíng
hǎo


zhuó
huài
yīng

guān
chá
xíng


rén


shì
míng
wéi
guān
chá
shì
shòu
xià
liè
xíng
xiāng


xíng
zhù
zuòděng
zhōng


suí

xíng
zhì

jiāo
màn
wǎng


jiā

shěn
zhèng
guān
chá
yóu
xíng

shí


shì
míng
wéi
guān
chá
shì
shòu
xià
liè
wēi


yòu
zhèng
guān
chá
cóng

huòsuǒ


zhū
gōng
shēnshì
míng
wéi
guān
chá
shì
shòu
xià
liè
zhòng


yóu


xiāng

dāng
zhī
shì
míng
chū
chù
guān
chá

yòu
shàn
shuō


nài

zhōng

zhū
chū
jiā
zhě
suǒ
shòu
shī
luó

lüè
shè
èr
shì
zhī
suǒ
xiǎn
xiàn


zhě

shè
shǐ
使

péng
yǒu
juàn
zhǔ

cái

zhēn
bǎo
děng
suǒ
xiǎn

èr
zhě

shè


chàng


xiào

huān


yóu
cóng
diào


qīn
ài

huì

zhǒng
zhǒng
shì
shì
zhī
suǒ
xiǎn
xiàn

yòu

ān
zhù
shī
luó
yóu
fàn
jiè


kěn
wéi

tóng
fàn
xíng
zhěbìn

yǒu
fàn
shī
luó
ér

qīng


ruò

shī
luó
yǒu
suǒ
quē
fàn

yóu

yīn
yuán

biàn
便

kěn


ruò
tóng
fàn
xíngbìn


biàn
便


ér

huǐ
chú


néng

zuì
tóng
fàn
xíng
zhě

xīn

huì
hèn

sǔn

nǎo
ér

xiū
zhì

yóu


xiāng

shì
míng


èr
chù
guān
chá


shì
shī
luó
shàn
yuán
mǎn


yīng


xiāng
jīng
qín
fāng
biàn
便
xiū
zhū
shàn
pǐn

wèi
shí
shí
jiān

shòu

sòng
lùn
liàng
jué

qín
xiū
shàn
pǐn


shì
nǎi
yīng
shòu

xìn
shī

yòu

yuǎn


zhèng
fāng
biàn
便
xiū
zhū
zuò


yòu

zhòu


tuì
退
fēn
shēng
fēn
èr


zhī
duàn
xiū


yòu

shēng

jiàn

guò
shī

yòu

niè
pán
jiàn
shēng
gōng


yóu


xiāng

shì
míng

sān
chù
guān
chá


shì
jīng
qín
xiū
shàn
pǐn
zhě

lüè
wéi


zhī
suǒ
suí
zhú

wèi


shā
mén
guǒ

wèi
néng
suí
yǒu
suǒ
zhèng


yóu
wéi
è


suǒ
suí
zhú


shì
shēng
lǎo
bìng
wéi

huài

zhī
suǒ
suí
zhú


qiē
suǒ
ài

biéwéi
ài
huài

zhī
suǒ
suí
zhúsuǒ
zuò


qiē

yīn
zhī
suǒ
suí
zhú


wéi

shì


suí
zhú

yīng


xiāng
shěn
zhèng
guān
chá

yóu


xiāng
shì
míng


chù
guān
chá
shì

chù


èr
shí
èr
xiāng
zhèng
guān
chá
shí

biàn
便
shēng

shì


zuò


wèi

wéi
qiú

shì
shì


shì
shòu
xià
liè
xíng
xiāng
wēishēn


shì
shòu
jìn
jiè

shì
shòu
jīng
qín

cháng
xiū
shàn


ér

jīn
zhě


zhǒng

wéi
tuō

děng

ruò


shì
shì
shòu
sān
chù

yóu
wéi


cháng
suǒ
suí
zhú
wèi

jiě
tuō


jīn

yīng
wéi

suí
zhú

wèi

shēng
dìng
huò


zài

zhōng

zhǐ

huò

tuì
退shì
jīng
qín


zuò


nǎi

míng
wéi
chū
jiā
zhī
xiǎng

shā
mén
xiǎngyuán
mǎn
xiū
duō
fāng
biàn
便

wéi

zhǐ

yóu
shì
jiān
dào
zhèng

sān


yuán
mǎnfán
nǎo
duàn
yóu
wèi
zhèng

duàn
cháng
qín
xiū


yòushàn
shì
jiān
dào

shù
shù
wéi

sānzàizhǐ

xiū

jiān
ér
zhuǎn

yòu

zhèng
xìn
cháng
zhě

shì

luó
mén
děng

huò

zhǒng
zhǒng

yǎng
gōng
jìng

ér
yǎng
gōng
jìng
ér
shēng
tān
zhuó


yǎng
gōng
jìng
xìn

luó
mén
děng
duì
miàn
bèi
miàn
zhūshēnxiàn
xíng
shì
zhōng

xīn
shēng
fèn
huì

yòu
sǔn
hài
xīn

yòu
ài
màn
jiàn

míng

huò
zhǒng
zhǒng
dìng
zhōng
zhū
suí
fán
nǎo


xiàn
xíng

shàn
shǒu
niàn
zhù

yòu
fēi
zhèng

shēng
shē


shì
shē
wèi


qiē
suǒ
zuò

bànxiàng

shuō

suǒ
zhèng


yóu

shì

duàn

xiū

xīn

tān
huì

zhèng
niàn
xiàn
qián

zēng
shàng
màn


zhū


suí

huò

biàn
便
shēng


yǐn
shí


děngdāng
zhī

ěr

yòu
zhèng
liǎo
zhī
ér
wéi
shòu
yòng

wèi

shì
děng
zhū

shēng


dàn
wéi
zhì
shēn
lìng

bài
huài

zàn
zhǐ


shè
shòu
fàn
xíng

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


shí
zhī
liàng


yóu

shì
zhèng
xiū
xíngsān


huò


zài


zhǐxīn
qīng
bái


yǒu
xiá
huì

suí
fán
nǎo

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

huò


dòng

néng
yǐn

qiē
shēng
shén
tōng
huì

shì
míng
sānzài


sānzài
guǎng
广


dāng
zhī
wéi
yǒu

suǒ
shuō
xiāng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng

yòu
xiān
suǒ
shuō

sānruò
zhōng
suǒ
shuō
sān


yuán
mǎn


jīn
suǒ
shuō
sānzài

zǒng
míng

shàng
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng

dāng
zhī

qīng
jìng
wéi
zài
zhèng

fēi
zhū
wài
dào
yún

chū
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng

dāng
zhī
lüè
yǒu

zhǒng


děng
wéi
shèng

xiàn
guān

èr

shèng

xiàn
guān


zhū
zhàng
ài

sān

shèng

xiàn
guān

wéi

zhèngtōng
huì

zuò


weí
zhū
huān

shì


xiū


suǒ

dào


zhèng


qīng
jìng
dào

guǒ
gōng

yún


shèng

xiàn
guān

wèi
yǒu

lái
zhū


zhòng


shàn
xiū

shì
jiān
qīng
jìng

zhī
cháng

zhōng
yóu
miào

xīn

shí
suǒ
chí

cháng
yǎng

xīnzhū

shēng
àiér

zhū

shēn
jiàn
guò
huàn


shàng
shēng
jìng
jiàn

jìng

lùn
jiè


ān
zhù

wèi

shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng
lùn
jiè

nán

ān
zhù

wèi

chū
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng

shìyàn
è
ér
zhù

fēi

yàn
è

yòu

zhù
zhèng

zhě
lùn
niè
pán
jiè
zhōng

xīn

ān
zhù


zhèng


yóu
què
shā
mén
guǒ
zhèng
zēng
shàng


rǎn
xiāng
yīng

xīn
shēng
yàn
huànqīng
jìng

xiāng
yīng

xīn
shēng
yàn
huàn
rǎn
xiāng
yīng
guò
huàn

xīn
shēng
yàn
huànqīng
jìng

xiāng
yīng
guò
huàn

xīn
shēng
yàn
huànqīng
jìng
jiàn
nán
chéng
bàn

xīn
shēng
yàn
huàn


zhōng
lüè
yǒu
sān
zhǒng

rǎn
xiāng
yīng


wèi
diào
wèi
shùn
ér


rǎn
xiāng
yīng

èr


dāng
duò
fán
nǎo

kēng

rǎn
xiāng
yīng

sān
yóu

fán
nǎo

zàixiàn
xíng
zhǒng
zhǒng
è

shàn


wǎng
yǒu

chù

rǎn
xiāng
yīng


guān

shēn
què
shā
mén
guǒ
zhèng

yóu

què


sān
zhǒng

rǎn
xiāng
yīng


shì
guān

xīn
shēng
yàn
huàn

dāng
zhī
qīng
jìng

xiāng
yīng

yǒu
sān
zhǒng


zhū
fán
nǎo
duàn
jīu
jìng
niè
pán
míng


chù

èr
néng
zhèng


wèi

zēng
shàng
xīn
xué
shàn
xīn
sānsān
néng
zhèngzēng
shàng
huì
xué
zhèng
jiàn
suǒ
shè
wēi
miào
shèng
dào


guān

shēn


sān
zhǒng
qīng
jìng

xiāng
yīng


xīn
shēng
yàn
huàn

dāng
zhī

rǎn
xiāng
yīng
guò
huàn

yǒu
sān
zhǒng


lǎo
bìng


gēn
běn
zhī
shēng

èr

xìng

shēng

xiá
chù

sān

qiē
chù
shēng

cháng
xìng


guān

shēn
yǒu

sān
zhǒng

rǎn
xiāng
yīng
guò
huàn

xīn
shēng
yàn
huàn

dāng
zhī
qīng
jìng

xiāng
yīng
guò
huàn
yǒu

zhǒngbiān

shēng
wèi
néng
zhǐ


èr

è
dào
shēng
wèi
néng
zhǐ


sān

zài
jiā
zhòng
zhū

jiān

wèi
néng
yǎn
sāichū
jiā
zhòng

liàng
jiàn

wèi

xiāng
yīng


suī
yóu
shì
jiān
dào
nǎi
zhì
yǒu
dǐng
ruò
dìng
ruò
shēng

ér


chū
hòu

shēng

liú
zhuǎn

wèi
zuò
biānguān

shēn
yǒu


zhǒng
qīng
jìng

xiāng
yīng
guò
huàn

xīn
shēng
yàn
huànqīng
jìng
jiàn
nán
chéng
bàn

dāng
zhī

yǒu

zhǒng


ruò
shè

wéi

néng

zuò


èr

suǒ

shì
fēi
qǐng

wéi
néng
chéng
bàn


sān
jué
dìng
yīng
zuò

yóu


xīn
wèi
lìng
qīng
jìng


zhòngjiě
tuō
chéng

xiáng
xìng


fēi

è

xiàn
zài

zuò


shuō

wéi

zuò
qīng
jìng


míngxiàn
jiàn

yǒng

chì
rán

duì
zhì
dào

xiān
suǒ
zào
zuò
è

shànhuàiyóu

qīng
jìng
xué

xué
dào
zhèng

suǒ
xiǎnguān
qīng
jìng

yóu


xiāng
nán

chéng
bàn

xīn
shēng
yàn
huàn

yòujiān

jīng
jìn

wéi

zhèngyóu
guān
jiàn

rǎn
qīng
jìng
xiāng
yīng

xiāng
yīng


xīn
shēng
yàn
huàn

yòu
yóu
guān
jiàn

rǎn
qīng
jìng
xiāng
yīng

xiāng
yīng
guò
huàn


xīn
shēng

wèi

yòu

qīng
jìng
zhèngrǎn
duàn
miè
zhōng

yǒu
lǎn
duò
xiè
dài


xīn
biàn
便
zhē
zhǐ

yòu
yóu
zuò


weí

xiāng

xīn
shēng
yàn
huàn
xiāng
duō
suǒ
zuò


xīn

yàn
huàn


yàn
huàn

yàn
huàn


wèi


wèi
zhē
zhǐ

zhē
zhǐ

dāng
zhī

ěr


shì


yóu
yàn

xíng
xiǎngchù
suǒ


èr
shí
zhǒng
xiāng
zuò


weí


míng
shàn
xiū
zhì


yǒu

yīn

èr
shí
zhǒng
xiāng
zhī
suǒ
shè
shòu

lìng

ài
jìn

miè
niè
pán


duō
zhù

xīn

tuì
退
zhuǎn


yōu


wèi


jīn
zhě
wéi

suǒ
zài


děng

yīn


yóu
tōng

zuòwèi
yóu

shì
tōng

zuòjiān

néng


zhèng
xìng

shēngxiàn
guān
zhèng
shèng
zhì
jiàn

èr
yóu
suǒwèi
yóu


suǒ


jiān

néng


zhèng
xìng

shēngqián
shuō

sān
yóu

jìng
jiè
mén


wèi
yóu
yuán


jìng
jiè
mén


néng


zhèng
xìng

shēngqián
shuō


yóu
shè
shòu

liáng


wèi
yóu

shè
shòu

liáng


néng


zhèng
xìng

shēngqián
shuō


yóu
shè
shòu
fāng
biàn
便


wèi
yóu
shè
shòu

shì
fāng
biàn
便


néng


zhèng
xìng

shēng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì

yīn
dāng
zhī


xiàn
guān


yīn
shuō

fēi
shùn

yīn


zuì
shēng
yīn


xiān
shuō
shìshuō


wèi

kōng

yuàn

xiāng
jiā
xíng
zhōng


suí

zuò


wēi

xiàn
xíng
yǒu
jiān

jiān
suí
zhuǎn

màn

xíng
xīn
xiāng

néng
zhàng
xiàn
guān
zuò

zhèng
tōng
tōngzuò


xíng
xīn
rén
yùn
zhuǎn
zhōng

néng
shàn

shè
lìng

jiān
mièjiān
miè
xīn
yóu
xīn
suǒ

zuò
cháng
děng
xíng

shí

weí

yóu

zuò

xiū

duō
xiūsuǒ
yuán
néng
yuán
píng
děng
píng
děng
zhì
shēngěr
shí
néng
zhàng
xiàn
guān

màn
luàn
xīn
biàn
便
yǒng
duàn
miè

zhèng

xīn

jìng
xìng

biàn
便


weízhèng

xīn

jìng
xìng


shí
liǎo
zhī

dāng
zhī
shì
míng
yóu
tōng

zuò
xiàn
guān

yòu
ruò
xiān

shì
jiān
dào

sān
yuán
mǎn
zài


huò


sān


xiāng

wèi
yóusānhuò

zhù
sān


xiāng

wèi
yóu


zhù
sānhuò

chū
sān


xiāng

wèi
yóu


chū
sān

zhū
xiāng
zuò


weí

ān
zhù

xīn


xiàn
guān

ruò

sān


ér
wèi
yuán
mǎn


wèi

zài


huò

weí
zhǐ
xiāng

huò

weí

xiāng

huò

weí
shè
xiāng

ān
zhù

xīn


xiàn
guān


shì
dāng
zhī
yóu
suǒxīn
ān
zhù

yòu
yǒu
èrxiū
xiàn
guān

wéi
zhàng
ài


děng
wéi
èrzhèng
xún

suǒ
zuò
rǎo
luàn
xīn

ān
jìng

èr

suǒ
zhī
shì

xīn
diān
dǎo

wéi

duì
zhì

shì
zhàng
ài

dāng
zhī
yǒu
èr
zhǒng

suǒ
yuán
jìng
ān
zhù

xīn

wèi
wéi
duì
zhì


zhàng


xiū
āniàn

wéi
duì
zhì

èr
zhàng


xiū
zhū
niàn
zhù


shì
dāng
zhī
yóu

jìng
jiè
mén


xīn
ān
zhù

yòu

miào
jìn
zhě


shèng


nài

fēi
suǒ
xíng
chù

ruò

suí

suǒyǐn
shí
zhū
zuòbiàn
便
shēngsuí
suǒ
huò


yǎng
gōng
jìng

zhì


xīn

wèi

miào
yóu
suǒ


yǎng
gōng
jìng

xīn
biàn
便
jiān
zhù

yóu

yīn
yuán

yuǎn


qiē
fēi
suǒ
xíng
chù


yuǎnzhū
niàn
zhù

duàn

xiū


zhòu

fēn
shí
shí
guān
chá


suǒ
yǒu
shuāi
shèng
děng
shì

xīn
shēng
yàn
huàn

yòu

xiū


suí
niàn
děng
lìng
xīn
qīng
jìng

yòu

ān
zhù
zhū
shèng
zhǒng
zhōng


shì
dāng
zhī
yóu

liángxīn
ān
zhùzuì
shēng

liáng
dào
shuō

yòu


shì

liáng
zhù


wéi
xiū
xiāng
yīng
zuò

jiā
xíng


yǒu
èr
zhǒng
jiā
xíng
fāng
biàn
便


děng
wéi
èr

jīng
ā

sòng
shòu
chí
xiū
zhèng
zuòyùn
děng
shì
lìng

shàn
qiǎo

èr


shī
jiào

suǒ
wèi

shītuó


ā
zhē
shí
shí
jiān
jiào
shòu
jiào
jiè
shè
shòu

zhǐ

yòu
zhèng
jiā
xíng
zuò


weí

dāng
zhī
shì
míng

sān
fāng
biàn
便


zhèng
jiā
xíng
zuò


weí

míng
zhèng
jiā
xíng


zhōng

zhě

wèi
shī
luó
jìng
suǒ
yǒu
zuò


míng
zhèng
jiā
xíng
zuò


weí
weí
shī
luó
qīng
jìng
huǐ
nǎo


huǐ
nǎo


biàn
便
shēng
huān


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

xīn

zhèng
dìng

shì

xuān
shuō

zhèng
jiā
xíng
zuò


weí

míng
xīn
zhù
fāng
biàn
便

yóu

shì
fāng
biàn
便

xīn

ān
zhùěr
shí
yóu


yīn
èr
shí
zhǒng
xiāng

shè
chí

xīn


ài
jìn

miè
niè
pán
jiè
zhōng

lìng
shàn
ān
zhùtuì
退
zhuǎn
xīn

jīng


wèi


jīn
zhě

suǒ
zài


dāng


shì
xīn
ān
zhù
shí

yīng
zhī

míng


xiàn
guān


shì
míng

shèng

xiàn
guān

yòu

shèng

xiàn
guān

guǎng
广
shuō
yīng
zhī

wèi
xīn
yàn
huàn
xiāng
yǒu
èr
shí
zhǒng

xīn
ān
zhù
xiāng

èr
shí
zhǒng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng
yún


shèng

xiàn
guān


zhū
zhàng
ài

dāng
zhī

zhàng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


xíng
chù
zhàng

èr
zhù
chù
zhàng

xíng
chù
zhàng
zhě

wèi

shèng


huò

zhòng
tóng


suí

shēng

sēng
suǒ
zuò
shì


shè
shàn
pǐn
shù

zhòng
huì

huò

ān
zhù
cháng

shí

ér
ài
zhòng
yǐn
shí

huò
jiān
èr
chù

hǎo

yíng
wéi


děng
shì

huò
wéi

sòng
jīng
diǎn
ér
hǎo

tán
huà

huò


fēn
ér

zhuó
shuì
mián

huò

zhòu
fēn

wáng
zéi
děng

rǎn
yán
lùn

huò

shì
chù
yǒu
qīn

jiāo
yóu
tán
xuè
děng
zhù

ér

shì
chù


yuǎn


wèi
cháng

shùgòng

zēng
shànghuò
èr
gòng
zhù

zhū

shì
děng
míng
xíng
chù
zhàng

zhù
chù
zhàng
zhě

wèi
chù
kōng
xián
xiū
shē
shè


zǒng
míng
wéi
zhù


shē
shè


dāng
zhī

yǒu

zhǒng
zhàng
ài
shè

zhī

suí
shùn
xìng

èr
shē


zhī

suí
shùn
xìng

sān


pǐn
niàn

suí
shùn
xìng


chù
suǒ

suí
shùn
xìng

ruò
wèi

cōng
míng
ér
shēng
gāocóng

wén
shùn
guān
zhèng


shì
míng


shè

zhī

suí
shùn
xìng

ruò

ān
jìng
shēn


xíng

zào
dòng
qīng

shù
fàn
shī
luó
shēng
yōu
huǐ
děng

nǎi
zhì


xīn
shàn
ān
zhù

dāng
zhī
shì
míng
shē


zhī

suí
shùn
xìng

ruò
yǒu
wàng
niàn
zēng
shàng
shěn
diào
děng
zhū
suí
fán
nǎo
xīn

zhē


dāng
zhī
shì
míng


pǐn
niàn

suí
shùn
xìng

ruò
yǒu

jìn

shī
xiāng
yīng
zhū
zuòdāng
zhī
shì
míng
chù
suǒ

shùn
suí
xìng

huò

zhòu
fēn
duō
zhū
xuān
fēn
zhōng
duō
wén
méng
děng
zhòng

suǒ
chù

yòu
duō

wèi
duō
zhū
zāi


zhòng

kuìài


è
yǒu
shè
chí

zhū
shàn
yǒu

zhū

shì
děng
míng
zhù
chù
zhàng

yòu

èr
zhàng
dāng
zhī
zǒng
yǒu
èr
zhǒng
yīn
yuán
néng
wéi
yuǎnduō
zhū
dìng


èr
duō
zhūduō
zhū
dìng

yīng
zhī
lüè
yǒu
liù
zhǒng

wèi
ruò
yǒu


sān


ér
wèi
yuán
mǎn
wèi


zài


yīng
xiū

zhǐ

shè
sān
zhǒng
shàn
qiǎo

yóu


shēng
duō
zhū
dìng


ruò
yǒu

sān
yuán
mǎnzài


yīng
xiū


zhù
chū
dìng
sān
zhǒng
shàn
qiǎo

yóu


shēng
duō
zhū
dìng


yún

míng
wéi
duō
zhūwèi
shēng
shàn
huì
míng
wéiyóu

huìzhòu

fēn


suǒ
yǒu
shàn

zēng
cháng

shí
liǎo
zhī


shàn

zēng
cháng

shí
liǎo
zhī

shàn

shuāi
tuì
退

shí
liǎo
zhī


shàn

shuāi
tuì
退

shí
liǎo
zhī

yòuzhòu


ruò
xíng
ruò
zhù


jìn


yǐn
shí
mìng
yuán

yóu

jìnshàn

zēng
cháng
shàn

shuāi
tuì
退

huò
shàn

zēng
cháng

shàn

shuāi
tuì
退

jiē

shí
liǎo
zhī

wéi

zhǐsuǒ
shēng

zhū

shàn


yóu

jiān
zhuó
fāng
biàn
便
dàobìn
yuǎnzhū
shàn

néng
qín
xiū


shì
èr
chù
shí
zhǒng
shàn
qiǎo


èr
chù
suǒ
shí

zhǒng
zhàng
néng
lìng
duàn
miè

suí
suǒ
shēng


biàn
便
yuǎnshì
míng
wéi
yuǎn

zhàng
ài

yòu

yuǎn

zhàng
ài


guǎng
广
shuō
yīng
zhī

suǒ
shuō
xiāng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng
yún


shèng

xiàn
guān


wéi

zhèngtōng
huì

zuò


weí
zhū
huān

shì

wèi
shèngjiàn
shèngzhèng
jìngzhèng
jìng
wéi

zhǐ

sēng
shēng
gōng

tián
zuò


weí

shēng
huān


yòu


zēng
shàng
shēng
shì

jué
dìng
shēng
shì

wèi

shēn
cái
bǎo
suǒ
zhèng
shèng
shì

zuò


weí

shēng
huān


yòushēněr

yòu

zhī
ēn

wèi
yǒu
ēn
zhě

niàn

shī
ēn
zuò


weí


shēng
huān


yóu
yuǎn

zhòng
yīn

yǐn

zhòng
yīn


shì

weí
suí
shùn
xiū
dào
huān

shì


biàn
便
néng
zhèngtōng
huì

yòu


weí
suí
shùn
xiū
dào
huān

shì


guǎng
广
shuō
yīng
zhī

suǒ
shuō
xiāng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng
yún

xiū


suǒ

dào

wèi


shì
suǒ
shēng
guǎng
广


zuì
huān

gài
guàn

xīn

wéi

jīu
jìng

xiàn

zhōng
xīn

yóu

shì
xīn
shēngchūshù
shù
xiàn
xíng

wèi


dāng
néng


zhù

shì
shèng
chù


ā
luó
hàn
suǒ


zhù


shì


shēngqín
jīng
jìn

jiān
cháng
wěi


sān
shífēn

fāng
biàn
便
qín
xiū

yòu


shì
qín
jīng
jìn
zài
jiā
chū
jiā
zhòng
xiāng

zhù


jìn
biān

zhū
zuòxīn

yuǎn


yòu


shì

shēng
qín
jīng
jìn


yuǎnshēngwèi

shǎo
fēn
shū
shēng
suǒ
zhèng

xīn

zhū
shàn

zhuǎn
shàng
zhuǎn
shēng
zhuǎn
wēi
miào
chù

qiú
ér
zhù

yóushè
shòu
xiū
dào


shàn
shè
shòu
zhǒng
xiū
dào
wéixiān
suǒ
shuō
zhū
huān

shì
suǒ
shēng
huān
ěr
shí
xiū

yuán
mǎn
zuì

sǔn
jiǎn
fāng
biàn
便
dào


fán
nǎo
duàn


huò

shū
shēng
suǒ
zhèng
lìng

yuè
xiū

yuán
mǎn

yòu
xiū
suǒ
duàn
huò
pǐn

zhòng

yuǎnhuò

qīng
ān

qīng
ān


shēng
shēn
xīn
qīng
liáng


suǒ
shè
shòu


shì
èr
zhǒng
xiū

yuán
mǎn

yòu

yǒu
xué
jīn
gāng

dìng
dào
jīu
jìng


xiū

yuán
mǎn

shì
míng
xiū


suǒ

dào

yòu

xiū


suǒ

dào


guǎng
广
shuō
yīng
zhī

wèi

zhǒng

wéi

zhǐ


néng
lìng


xiū

yuán
mǎn

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng
yún

zhèng


qīng
jìng
dào

guǒ
gōng


wèi

sān
wèi


wèi

wèi
wèi

wéi
zhū
fán
nǎo
zhī
suǒ
suí
mián
yǒu
èr
zhǒngluó

duō
fēn
suǒ
xiǎn


zhě

shēng

èr
zhě
yǒu
xué

yòu
yǒu
èr
zhǒng
néngrǎn
pǐn


zhě


rǎn
pǐn

èr
zhě
xíng

rǎn
pǐn


wéi
duàn

èr

rǎn
pǐn


shàn
shuō


nài

shí

néng
wéi
zhàng
ài
suǒ
yǒu
fán
nǎo


zhū
fán
nǎo
néng
wéi
suí
mián

shēn
yuǎn

xīn

yòu
néng

shēng
zhǒng
zhǒng
zhū


ruò
néng
yǒng
duàn

míng
wéi
zhèng


jìng
dào
guǒ

yòu
shí

xué
zhī
suǒ
shè


xué
yùn

suǒ
wèi
jiè
yùn

dìng
yùn

huì
yùn

jiě
tuō
yùn

jiě
tuō

zhī
jiàn
yùn

míng

qīng
jìng
dào

yòu
yóu
zhèngjìng
dào


shí
guò
shī
zhù
shèng
suǒ
zhù

yún

míng
wéi
shí
zhǒng
guò
shī

suǒ
wèi

wài
zhū

suǒ
yǒu
chóu
tàn

yōu


zhǒng
zhǒng
nǎo
luànxiāng
yīng
guò
shī

yòu
yǒu
zhū
gēn
guò
shī

yóu


zhū
gēn


shēng
chóu
tàn
děng

yòu
yǒu
ài
wèi

zhù
guò
shī

yòu
yǒu
xíng
zhù
fàng

guò
shī

yòu
yǒu
wài
dào

gòngbié
xié
jiàn
suǒ


yán

xún


zhuī
qiú
sān
zhǒng
guò
shī

yòu
yǒu

jìng

biān

guò
shī

yòu
yǒu
yuán

suǒ
shè
rǎn
pǐn
guò
shī

yòu
yǒu


xíng

rǎn
pǐn
guò
shī

ruò


shì
shí
zhǒng
guò
shī
yǒng

xiāng
yīng

wéi
yǒu
zuì
hòu
shēn
suǒ
rén
chí


èr

shēn

jìng
zuì

jìng
niè
pán
jiè
zhōng

jīu
jìng
ān
zhù


qiē
yǒu
qíng
nǎi
zhì
shàng
shēng


yǒu
zhě
qiē
suǒ
yǒu
yǒu
qíng

wéi
zuì
shēng

shì

shuō
míng
zhù
shèng
suǒ
zhù


néng
yuǎn

shí
zhǒng
guò
shī

yòu
néng
ān
zhù
shèng
suǒ
zhù
chù


míng
gōng


yòu
ruò

guǒ
ruò

jìng
dào
ruò

gōngshì

qiē
zǒng
lüè
shuō
míng
zhèng


qīng
jìng
dào

guǒ
gōng


yòu

zhèng


qīng
jìng
dào

guǒ
gōngguǎng
广
shuō
yīng
zhī

suǒ
shuō
xiāng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng

ruò


shì
zuì
shàng

xué
zhū
shèng

zhě


shì
shèng

xiāng
yīng
zhī
xīn


miàowéi
yàn
bèishú

hòu
gēngruò
shì
jiān
xīn
suī


duàn
yóu

xiàn
xínghòu
shí
rén
yùn
ér
miè

yòu
fán
nǎo
dào
hòu
yǒu

dào


xiàn

zhōng

yǒng
duàn
jué

yóu

jué

dāng
lái

dào
gēng


zhuǎn

yóu

yīn
guǒ
yǒng
miè
jìnmíng

biān

gēng

suǒ


shàng

shēng


zhōng
ruò

shèng

xiàn
guān

ruò

zhàng
ài

ruò
wéi
zhèngtōng
huì

zuò


weí
zhū
huān

shì

ruò
xiū


suǒ

dào

ruò
zhèng


qīng
jìng
dào

guǒ
gōngshì
míng
wéi
chū
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng

yòu

chū
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng


guǎng
广
shuō
yīng
zhī

suǒ
shuō
xiāng

chú

gēng

ruò
guò
ruò
zēng


shì
ruò
xiān
suǒ
shuō
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng

ruò

suǒ
shuō
chū
shì
jiān

qiē
zhǒng
qīng
jìng

zǒng
lüè
wéi

shuō
míng
xiū
guǒ


shì

xiān
suǒ
shuō

ruò
xiū
chù
suǒ
ruò
xiū
yīn
yuán

ruò
xiū


ruò
xiū
guǒ


qiē
zǒng
shuō
wéi
xiū
suǒ
chéng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |