当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第19卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第19卷(注音)shī

lùn


shí
jiǔ
juàn

běn

fēn
zhōng

suǒ
chéng


shí

zhī

xián
shèng
cháng
shuō
zuì
shàn

ài
fēi

ài


èr


fēi
sān

fēi
fēi
jīn

sòng
zhōng

yán
shàn

zhě

suǒ
wèi
shàn
shuō
shàn
yán
shàn
lùn

dāng
zhī
shàn
shuō
yǒu
sān
zhǒng
xiāng

suǒ
wèi
yuè


rǎn
wéi
shàn

yóulìng

qìng
yuè

yóu

èr

lìng

shī
luó
zhōng

chuān
穿
quē

yóu

sān

néng
lìng

rén
chū

shàn
chù

ān
zhù
shàn
chù

yīn

yǐn
shè


ān


huò
yǒu
ài

fēi

fēi


wèi

yǒu


měi
miào
yán

chèn
zàn

rén
fēi
zhēn
shí


huò
yǒu


fēi
ài
fēi


wèi

yǒu


rǎn

xīn


è
yán
rén
zhēn
shí
guò
è

huò
yǒuàiwèi

yǒu

shàn
zhī
chèn
zàn

zhī

chèn
zàn

rán

chèn
zàn

wéi
shàn
fāng
biàn
便
wéi
shuō
zhèng


néng
lìng

rén
chū

shàn
chù
ān
zhù
shàn
chù


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
suǒ
yǒu
shàn

ruò
biāo
ruò
shì

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

xìn
cán
jiè
shī

shàn
rén
suǒ
chèn
zàn

shì
míng

tiān
dào
néng
wǎng
tiān
shì
jiān


sòng
suǒ
míng

wèi

yǒusuǒ
zhèng


nài


huò

zhèng
xìn

chǐ
zài

jiā

shòu
chí
jìng
jiè
yǐn
shíbiàn
便
shēngjiǎn
chújiǎn
yuē

yuán

fán
suǒ
huò
yǎng
zhōng


yǐnzhì
rén
tóng
fàn
xíng
zhě
ér
gòng
shòu
yòng

suǒ
yǒu
zhèng

chū
zhōng
hòu
shàn
chèn
yáng
fàn
xíng

suǒ
wèi

jīng
nǎi
zhì
lùn


jiē
néng
shòu
chí
yán
xún
jīu


chuán
shòu

rén
guǎng
广
wéi
kāi
chánchéng
jiù
shì
zhū
shàn


dāng
zhī

huò
sān
zhǒng
shēngzhě
zhū

zhūzhēn
shí
shàn
rén
zhī
suǒ
chèn
zàn

èr
zhě
ruò

shī
luó
cái
shī
zhī
suǒ
shè
yǐn
liáng


shī
shè
yǐn
zhì
huì

liáng
shàn
yuán
mǎn
zhě

biàn
便zhèng
jiě
tuō
chù
qīng
jìng
zhū
tiān
zhòng
tóng
fēn
zhōng

sān
zhě
ruò

èr
zhǒng

liáng
yóu
wèi
yuán
mǎn

biàn
便
néng
lìngyuán
mǎn

shēn
huài

hòu
dìng
shēng
shàn


duō
wǎng
tiān
shàng

shì
jiè
zhōng


yǒu
chà
bié

wèi

yǒusuǒ
zhèng


nài


huò

zhèng
xìn

xìn
è
shī
luó
dāng
duò
è

xìn
qiān
tān
zhě

pín
qióng
bào


shì
xìnxiàn

zhōng
è
jiè
qiān
tān
shēn
shēng
xiū
chǐ


xiū
chǐè
shī
luó
shòu
qīng
jìng
jiè


shè
qiān
tān


gòu
xīn
ān
chù

jiā

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

shàn
xíng

shī

yóu

yīn
yuán


xiàn

zhōng
shèng
xián
suǒ
zàn

shēn
huài

hòu
nǎi
zhì
dāng
shēng
shàn

tiān
shàng

shì
jiè
zhōng


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
zài
jiā
chū
jiā
èr
zhǒng
zhèng
xíng

zhèng
xíng
guǒ
suǒ
yǒu
shēng


dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

duō
wén
néng
zhī

duō
wén
néng
yuǎn
è

duō
wén
shè


duō
wén

niè
pán


sòng
suǒ
míng

wèi

yǒuxiān
shí
zhèng
suǒ
yīng
zuò
shī
lùn
jiè
lùn
shēng
tiān
zhī
lùn

dǎo
jiào


gōng
jìng
tīng
wén

wén

suì
néng
liǎo
zhīwèi
xiàn

zhōng
zhǒng
zhǒng
è
xíng

dāng
è
yīn

zhū
è
xíng
suǒ
yīng

yuǎnwǎng
shàn

shè
shēng
è
yīn


yóu
liǎo
zhī

shì
suí

xíng
néng
yuǎn

yīn

néng
yǐn

yīn

yóu

yīn
yuánshè


ruò

zēng
shàng

shèng

děng
xiāng
yīng
jiào


gōng
jìng
tīng
wén

wén

suì
néng
liǎo
zhīwèi

qiē
yǒu
shēng
jìng
niè
pán


yóu
liǎo
zhī

shìruò
gēn

shú

liáng

mǎn
biàn
便
néng
huò


shì


shí
xīn
qīng
jìng


cái
wénzhū
shèng

wèi
xiàn
guān
zhě

néng

xiàn
guān


xiàn
guān
zhě
biàn
便

lòu
jìn

ruò
gēn
wèi
shú

liáng
wèi
mǎn


yóu

shì
yuǎn

zhū
è


zēng
shàng
jiè

zēng
shàng
xīn


zēng
shàng
xīn

zēng
shàng
huì

yóu

néng
shè

qiē

běn
fán
nǎozhèng

niè
pánjīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
xiān
wén
zhèng
weí

xiān
suí

xíng


suí

xíng
wéi
xiān
yīn


shēng

guǒ

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

zhì
zhě

kōng

rǎn


dòng
yóu

tiān

zhuàng


fàn
qīng
liáng
yíng
mǎn
chí
shēng

hǎi

jīn

sòng
zhōng

biàn
ā
luó
hàn

chú
xīn
shàn
jiě
tuō
chāo
zhū

lùn
yóu


kōng
kōng

zhū

lùn

jìng


jìng
jiē

néng
rǎn

zhū
ā
luó
hànshì


qiē
shì

ruò
shùn
ruò
wéi
jiē

néng
rǎn

suǒ
wèi

shuāi
nǎi
zhìyòu
zhū
yǒu
xuétān

xiàng
ā
luó
hànniàn
zhù
shàn
zhù

xīn

xiū

xiāng
xīn
sān


shí


tiān

zhuàng
qiē
dòng

jiāo


lùn
yíng
wéi
shēng
yuàn

xíng
suǒ
yǒu
tān
ài


néng
qīng
dòng

yòu
zhū
yǒu
xuétān


huán
guǒ


shàng
jiě
tuō
xīn
shēng

yóu
fàn
qīng
lěng
quán
chí


ài
wèi
dìng
shàng
fēn
zhū
jiézhōng
zhōng

xīn


yóu


zhōng

xīn

xīn

shēng


hǎi


yǒu
chà
bié

wèi
ā
luó
hàn
suǒ
yǒu
yǐn
shí
yán
shuō
yóu
xíng
chù

xiāng
zhù

yǒuzhī
suǒ
suí
zhú

sān
chù
yīng
zhī


yǒu
chà
bié

wèi
huì
jiě
tuō
zhū
ā
luó
hàn

yǒu
xué
shēn
zhèngjiě
tuō
zhū
ā
luó
hàn

sān
chù
yīng
zhījīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì

sān
jièshèng
zhǐ
yóu
yǒu

jiè
tān
shēng
jìn
dào
shè


huán
guǒ


yǒu
chà
bié

wèi
lüè
xiǎn
shì
jiě
tuō
shēng

děng
chí
shēng

zhì
huì
shēngyǒu
chà
bié

wèi
lüè
xiǎn
shì
zēng
shàng
xīn
huì
xué
suǒ

guǒ


xiǎn
zēng
shàng
xīn
huì
èr
xué

ruò


liàng


yīn
shēng
xún


tān
suǒ
zhí
chí


néng
zhī

ruò


liǎo
zhī

wài

néng
jiàn

yóu

guǒ
guān
chá

yīn
shēng
suǒ
yǐn

ruòzhī

wài
ér
néng
jiàn

yóu
wài
guǒ
guān
chá

yīn
shēng
suǒ
yǐn

ruòzhī

wài

néng
jiànzhàngyīn
shēng
suǒ
yǐn

ruò


liǎo
zhī

wài

néng
jiàn

yīng
xíong
chū

huì
fēi
yīn
shēng
suǒ
yǐn


sòng
suǒ
míng

wèi

yǒu


shì

shēng

wèi
duàn

wàng
fēn
bié

tān

guān
jiàn
shì
zūn

sān
shí
èr

zhàng

xiāng
suì
biàn
便

liàng
fàn
dìng
shì

lái
yīng
zhèng
děng
jué


suǒ
shuō

jué
dìng
wēi
miào
zhòng
suǒ
xíng

shànhòu
shí
jìn

shàn
rén
wén

zhèng


suí
zhú

lùn


yīn
shēng

xìn
shùnsuǒ
yǐn
shè


suǒ
yǐn
sēng
huán
shēng
huǐ
bàng


shì
jiē
yóu


shí
zhī

lái

shēn


zhì
yǒu

shēng

yóu

jìng

guǒ
tiān
yǎn
tōng

yuǎn
jiàn
shì
zūn
biàn
便
zuò
shì
jiě
fàn
dìng
shì

lái
yīng
zhèng
děng
juéqián
shuō


yǒu
yóu
wài

jiè


guǒ
bào
ròu
yǎn
jiàn


liàng

dāng
zhī


suí
zhú

lùn


yīn
shēng

xìn
shùnsuǒ
yǐn
shè


yǒu

shēng

ěr
suǒ
jiàn
dōu

suǒ
yǒubèi
zhàng

cháng
shí
wéi

yīn
shēng
suǒ
yǐn

ruò
zhū
xián
shèng
chú
duàn
diào


chāo
yuè

tān

shèng
huì
yǎn


yóu

shì
shèng
huì
yǎn
zhèng
jiě

lái

shēn

suī

wài
jiàn

lái

shēn

huò
jiàn
zhì
duō
huò

huà
děng
ér
néng
liǎo
zhī

fēiyīng
zhèng
děng
jué


yóu

shì


zhèng
zhī

wài
zhèng
guān


suí

lùn


yīn
shēng


xìn
shùn

fēi

suǒ
yǐn
sēng
jué
dìng
xìn
shòu


shì
jiē
yóu

shí
liǎo
zhī

lái

shēn


zhì
jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn


zhōng
lüè
shì
ruò
wéi
shì

jiàn

lái
zhě


jué
dìng

ruò

shēng

jiàn

lái
zhě
shì

jué
dìng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


liù
zēng
shàng
wáng
rǎn
shí
rǎn
rǎn

rǎn
rǎn
zhě
míng


jīn

sòng
zhōng


liù
zēng
shàng
wáng
zhě

wèi
xīn

shí

ruò
yǒubào
liú
wèi


liù

bào
liú

ěr
shí

xīn
suí
zhú
zhū
dìng
suǒ
yǒu
ài
wèi

míng
rǎn
shí


yǒuluó


cháng

rǎn

wéi

yǒuài

zhí
cáng

shè

shì

shuō

wéi
rǎntān
míng
wéi
rǎn

yīn
tān
suǒ
shēng
dāng
lái
shì


míng
wéi
rǎn

ruò
rǎnsuǒ
rǎn
xīn

suí
gōng
yòng

shè
shòu
zhē
zhǐ
xiū

duì
zhì
zuò
shì

xīn

xiàn

zhōng

yǒu
rǎn
rǎn
xīn

rǎndāng
lái
shì
zhōng
yīn

zhūyǒu
rǎn

ruò
yǒu


suí
zuò
gōng
yòng

ér

shè
shòu


zhē
zhǐ


xiū

duì
zhì
zuò


yīn
cháng

shòu

yīn

néng
yuǎn


míng
jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
yuǎn


yīn
suǒ
yǒu
shēngxiǎn

yīn
néng
gǎn


shì


xìng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

yǒu
chéng

wéi
yōng
jīn
ròu
ér

shì


zhōng
yǒu
tān
huì
màn

suǒ
rén
chí

jīn

sòng
zhōng

suǒ
yán
chéng
zhě

wèi
xīn

shí


chéng
wéi


chōng
zhuān

shí

jīn
dài
yìng
rèn
ròu
dāng

màn

wéi
xíng
hái
yōng
zhōu

wéi
rào


chéng
zhōng
yǒu
wéi
hài
shàn
shuō


nài

suǒ
yǒu
shàn


zhǒng
è

zhī
suǒ
rén
chí

èr
shì
zài
jiā
zhū
shòu

zhě

wèi
tān

tián

èr
shì
è
shuō


nài

zhōng
ér
chū
jiā
zhě

wèi
mànyóu
zhuó
zhū


qiú
zhū
huì
xíng

xiāng
wéi
bèi


shàn
shuōnài

shàng

xìn
shòu

kuàng
dāng
xiū
shàn

shì
è
shuō

ér
shēng
jiāo
màn


néng

rán


shì
zūn
huò


suǒ

shè

shì
zūn
huòyóu
bēi
mǐnwǎng

suǒ

rán

yóu

suí
fán
nǎo
chán
rǎn


xīn

shàng


shíguò

kuàng
néng
xìn
jiě
xiū
zhū
shànshì
dāng
zhī


shàn
shuō


nài

xiāng
yīng
shàn

èr
zhǒng
xīn
chéng

jiē

néngkuàng

néng

wéi

yǒu


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn


zhōng
lüè
shì
zài
jiā
chū
jiā
zǒng
yóu

zhǒng

rǎn
yīn
yuán
shī
huài
shàn
shuō


nài


dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


guī
cáng
zhī
luǎn

chú
shàn
shè

xún


suǒ

zhǐ

nǎo

zhèng
bān
niè
pán

suǒ
bàng

sòng
suǒ
míng

wèi

yǒu


chū
jìng

shè
sān
è
xún

suǒ
wèi

xún

huì
xún

hài
xún

yòu
néng

shè
chū
jìng


zhū
shàn
xún


ān
zhù

xún


dìng
zhōng


guī
cáng
zhī

luǎn

lüè
shè
xún
shì


xún


dìng
zhě

yīng
zhī

shàng
nǎi
zhì
yǒu
dǐng
dìng
zhèng
ān
zhù
shí

shēng
ài
wèi

chū

chéng
jiù

àidiào
shùn
róugòng
zhù


nǎo
yǒu
zhì
tóng
fàn
xíng
zhě

yòu
wéi
zhì
rén
tóng
fàn
xíng
zhě
xīn

gòng
zhù

yòu

chéng
jiù

wéi
zhèngyóu

shì
zhèng
fāng
biàn
便zhū
shèng

néng

xiàn
guān


lòu
jìnzhū


yóu

xìn

huò

shàn
jìng
shēng
zhì
jiànshí
liǎo
zhī

zhēn
shìnài

zhēn
shì

nài


yóu

shì
zhī


zhōng


zhǐ
zhū
jiàn
diān
dǎo


bàng
fēi


bàng
fēi


zhōng

xiǎn
shì
fēi

wéiwéi
fēi


fēi

nài

wéi

nài


huò

nài

wéi
fēi

nàijīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
shàn
shuō

zhě

zhǒng
rǎo
luàn
duàn
duì
zhì
dào


děng
míng
wéi

zhǒng
rǎo
luàn


rǎn

rǎn
xún

rǎo
luàn

èr

shēng
dìng
ài
wèi
rǎo
luàn

sān

xiāng
wéi
zhèng
sòng
rǎo
luànzhèng
dào
fěi
bàng
rǎo
luàn

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

děng

děng
ér
shēng
móu

shè
yǒu
xíngdìng
chà
bié


shè
luǎn
shēng


sòng
suǒ
míng

wèi

shì
xiàn
zhù
zuì
hòu
yǒu


wèi
shí

xiān
suǒ
huò

sān
shí
yǒu
èr

zhàng

xiāng


shí
suí
hǎo
yuán
mǎn
zhuāng
yán
miào

shēn
shēng


hòu
zhèng

ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


shíshēn
shēng


qián
zhèng
děng


míng
shēn
shēng
yóu
shēng

lòu

xiāng
qián

děng

yòu

shì
xiàn


jìng


miào
mén

wéi

zhǐdìng

zài


dìng
xīn

shè
zhū
shòu
寿
xíng

zhū
yǒu
xíng


shè
biān

miào

shēn
shēng


qián
zhèng
děng

míng
shēn
shēng


qián

děng

yǒu
chà
bié


yīnluǎn
luǎn
shēng

děng

luǎn
ér
shēngshēng

jiàn
jiàn
zēng
cháng

zhǒng
lèi
xiāng
luǎn
ér
chū


shì

lái

shēn
míng
shēn
chà
bié
dào

dāng
zhī

ěr


zhōng
chà
bié

wèi

shì
zūn
ruò


shè
zhū
shòu
寿
xíng
zhě

yīng
mǎn
shòu
寿
liàng
fāng
bān
niè
pán

dìng

suǒ
chí
shè
shòu
寿
xíngmǎn
shòu
寿
liàng
ér
bān
niè
pán


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
shè
zhū
shòu
寿
xíng

shēn
míng
shēn
èr
zhǒng
chà
bié


xiǎn

shè
suǒ

yīn
yuán

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè
děng


chī
mèi
děng
tián


luó
wǎng
děng
chī

jiāng

děng
ài


sòng
suǒ
míng

wèi
yǒu

zhǒng

néng
wéi
shìzài


shì
jiān
xiàn
jiàn
néng
lìng
yǒu
qíng


zài
zhuǎn


zhě
xiàn
èr
zhě
guǐ
mèi
suǒ
zhuó

sān
zhě


luó
wǎng


zhě
duò
shǐ
liú

suí
liú
piāoyǒu

zhǒng

néng
wéi
zhēn
shí


zài


néng
lìng
yǒu
qíng


zài
zhuǎn
dāng
zhī

ěr

děng
wéi


wèi

yǒu

shēng
cháng

jiè

xiàn


jìng
xīng
sāo
shēng
chòu
zhū

néng

zài
yǐn

shǒu

zēng
cháng
shàn


yòu

yǒu


shè
zhūshàn
shuō


nài

zhōng
ér

chū
jiā

xīn
huái
怀
fèn
忿

xìng
duō
è
yán

yóu
fèn
忿
suǒ
chízài


shù
xué
chù

dòng
shēng
wéi
yuè


zhū
zhì
zhě
tóng
fàn
xíng
suǒ
yánbìn
qīn
nǎo
huǐ


yòu

yǒu


shè
zhūè
shuō


nài

zhōng
ér

chū
jiā


zhū
è


chī
jiàn
wǎng

liú
zhuǎn
shēng
zài

yòu

yǒu

shēng
cháng
shàng
fēn
zhū

zhū
ài
jié
wèi
néng
yǒng
duàn


wèi
biàn
zhīzài

huán
shēng
xià
jiè
shùn
liú
ér
zhù

nán

chūjīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
zhū
jiè
zhū
pǐn


chán


yǒu
chà
bié

wèi

yǒu

xiàn
néng

zài


shàn
shuō


nài

zhōng
qīng
jìng
chū
jiā

yòu

yǒu

wéi
xìng
fèn
忿


fèn
忿

suǒ

fèn
huì
chán
xīn

shàng


shēn
huò
hài
huò
sǔn


kuàngyòu

yǒu

chéng
jiù
chī
pǐn
zhū
è
xié
jiàn

wèihuǐ
bàng


suǒ
fǎn

jìng
yǎng

kuàng

néng
wéi

yòu

yǒu

guǎng
广

zhū


tān
ài
suǒ
piāozài

shàngshí

kuàng
néng
huì
shìdāng
zhī
néng
zhàng
zhū
cōng
huì
zhě


yīng
zhī


wèi
shàn
shuō


nài

zhōng
qīng
jìng
chū
jiā

yuǎn

huì
hài

jìng
shì
xíng
huì
shī


kōng

niǎo

wài
dào

shā
mén

lùn

lái


yǒu


sòng
suǒ
míng

wèi
yǒu
zhòng
shēng


shēng


qiú
suǒ
shè

yòu
yǒu
zhòng
shēng


shēng
shēn
yǒu
qiú
suǒ
shè

yòu
yǒu
zhòng
shēng


shā
mén


luó
mén
suǒ
yǒu
jiě
tuō
fàn
xíng
qiú
shè


zhōng

qiú
yǒu
qiú
shè
zhě

wèi

yīn
shǎo
fēn

shī
shǎo
fēn
chí
jiè

dāng

wǎng
shēng
shàn

tiān
shàng

shì
jiè
zhōng


miào


ér

shǎng

huān

yóu
xiū


shì
yuànzuì
shēng


zuì
shēng
shēnzhòng
niǎo
áo
xiáng

kōng

biàn

kōng
zhōng

ān

chù


shì
zhòng
shēng


suǒ


cháng
zhū


shēn
fēn
zhōng
dōu

ān
zhù

dāng
zhī

ěr

ruò

shā
mén


luó
mén
suǒ
yǒu
jiě
tuō
fàn
xíng
qiú
shè


yǒu
èr
zhǒng

huò

shàn
shuō


huò

è
shuōè
shuō

zhū
wài
dào
bèi
bìng

shā
mén


shàn
shuō

xié
fàn
xíng
qiú
suǒ
shè
shòu
zhě


shā
mén

zhèng
fàn
xíng
qiú
suǒ
shè
shòu
zhě

yǒu
shā
mén

yòu


qiē
sān
mén
suǒ
shè

huò

qiú
mén

huò
yǒu
qiú
mén

huò
fàn
xíng
qiú
mén


shì
jiē
míng

zhuó

lùn

dāng
zhī

lái

shè

qiē
suǒ
yǒu

qiúlùn

lèi
zhī

lái
zhū


zhòng
zhèng
fàn
xíng
qiú
suǒ
shè
shòu
zhělùn


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì

shàn
shuōnài

qín
jīng
jìn
zhě
jiē
kōngdāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

zhù

lùn
jiē

yáo
qiáng
qiàn

ài

móu

yóu
shì
jiān
tiān
rén

néng
shí


sòng
suǒ
míng

wèi
ā
luó
hàn

chú
yǒng

tān
ài

yóu

zhǒng
xiāng


è

yuàn

qiē


suǒ

zhǔ
zhǔ

jiě
tuō

zài
suí

yóu
xíng
kōng
xián

luò

yǒu
zhūjiàn

shì
zhēn
ā
luó
hàn

zuì
jīu
jìng

zài
yóu
xíngshí
zhī

biàn
便

èr
chù
wàng
shēng
qīng
huǐ

yún


shàn
nánshè

zhǔ
yǎng
mìng
zhēn
cái

nǎi
qiú
zhǔ


shēng
zhòng

shè
shēng
tiān
fāng
biàn
便


qín
jīng
jìn
qiú
yǒu
duàn
miè

shì
zhū


jiàn
shēng
tiān
shàng
yǒu
shēng
gōng


jiàn
chù

jiā
yǒu
duō
cái
chǎnmóu

wàng
shēng
qīngsuǒ
shì
tiān


móu

guǎng
广

gōng


shàng

néng
liǎo

kuàng
néng
shì
zhě
ér
néng
shí
zhī

yún


ài
zhū
ā
luó
hàn

yóu

zhǒng
xiāng


è

yuàn

qiē


suǒ

zhǔ
zhǔ

jiě
tuō

zài

wèi
zhū


yóu

shí
zhù

wéi

yuàn
zhǔ
zhī
suǒlìng
shēng

zhōng
wǎng
huán


fēi
ā
luó
hàn

yòu
zhūyóu
zhòng
guò

wéi

yuàn
wáng
zhī
suǒ


wèi
huò
zēng

huò

sǔn
jiǎn
zhū
è
jiàn
zhǒng
zhǒng
zhí
dāo
zhàng
děng
è

shàn


duò
zhū

lùn
shēng
zhū
è


lìng
zào
zhǒng
zhǒng
zhū
è

yuán

fēi
ā
luó
hàn

yòu
zhūyóu
zhōng
guò
wéi

yuàn
zhǔ
zhī
suǒlìng
chù

ài


yuán
qiáng


néng
chū


jiè
shēng


fēi
ā
luó
hàn

yòu
zhūyóu
qīng
guò

wéi

yuàn
zhǔ
zhī
suǒlìng
shēng

jièjiè


míng
shēn
qiàn
zhōu

wéi
rào

zài
shēng

zhòng

láoshēng
děngchū

fēi
ā
luó
hàn


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì

qiē


xiū

yīng
xiū

yīng
xiū

xiūyīng

ér
shēng

jiàn


yīng

zhōng
shēng


jiàn

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

ruò
yǒu
xūn
chú
zhū
xún


fēn
bié

chāo
guò
ài
zhuó
zhū

xiǎng

è
juān
chú

wǎng
shēng


sòng
suǒ
míng

wèi

yǒuyǒu
xué
wèi

wèi


jièchū
jìng


xūn
chú

jiè
zhū
è
xún
èr
jìng


děng
qīng
jìng
xīn


xìng

chū
jìng


suǒ
yǒu
fēn
biéyǒngfēn
biésān
jìng


chāo
guò

èr
jìng


zhū

ài
zhuó
jìng


chāo
guò

sān
jìng


zhū

ài
zhuó
dìng

chāo
guò

qiē
suǒ
yǒu

xiǎng


shì
jiàn

yīn

zhū
dìng
nǎi
zhì
yǒu
dǐng

ruò
dìng
ruò
shēng
juān
chú

è


děng
wéijuān
chú
rǎn

xún

è

èr
juān
chú

rǎn

xún

è

sān
juān
chú
è


juān
chú

qiē

xiǎng
è

yóu

yīn
yuán


zhū
xiàwǎng
shēng

dāng
zhī

shēng
suī
dào
yǒu
dǐng
ruò
dìng
ruò
shēng
yóu
wéi

è
suǒ

zhū
xià

huán

wǎng
shēng


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
dào
yǒu
biān

yǒu
xué

shēng
èr
zhǒng
chà
bié

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

huì
shī
lìng

zēng
fáng
fēi
miè
yuàn
hài

xiū
shàn
shè
zhū
è
huò
jìn

niè
pán


sòng
suǒ
míng

wèi

yǒusuǒ
zhèng


nài


huò

zhèng
xìn

suī
chù

jiā

ér
xīn
yuǎn

qiān
gòu
chán


shòu
chí

zhǒngshì

yóu

yīn
yuán

ruò
xíng
ruò
zhù
guǎng
广
shuō

jīng

nǎi
zhì
shēng
cháng

shìruò
yǒu

néng

shàn
shuō


nài

zhōng

qīng
jìng
chū
jiā


chū
jiārěn


wéi

shī
luó

suī
zāo


qīn
nǎohuò

shēn
shǒu


dāo
zhàng
ōu

shāng
hài

kǒng
huài
shī
luó
dāng
wéi
zhàng
ài

xīn

è
niàn

chū
è
yán

wéi
yuán

jìngxīnqiē
fāng
biàn
mǎn
ér
zhù

yóu

yīn
yuán


xiàn

zhōng


xiāng

suǒ
yǒu
yuàn
hài
bìng
jiē
zhǐ


dāng
shēng

nǎo

shì
jiè
zhōng


duō
yuàn


wéi
shì
xīn
yǎng

zhòng
suǒ

jiàn


shì
shàn
xiū
zhèng
fāng
biàn
便zēng
shàng
jiè

zēng
shàng
xīn


zēng
shàng
xīn

zēng
shàng
huì

dāng

shèng


xiàn
guān
shí


néng
yǒng
shè

èzhū
è


yòu
xiū

xiān
suǒ

dào


jiàn

yǒng
chú
suǒ
yǒu
zhū
jié


yǒu


niè
pán
jiè
zhōng
ér
bān
niè
pán


shì
hòu
shí
niè
pán
jiè
zhōng

bān
niè
pán


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì

jìng
xìn
zhě

zhǒng
zhèng
xíng


gǎn
cái

xíng

èr
gǎn
shàn

xíng

sān

è


qīng
jìng
xiū
xíng
qiē

qīng
jìng
xiū
xíng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

zhū
è
zhě

zuò
zhū
shàn
zhě
fèng
xíng


diào


xīn
shì
zhū

shèng
jiào


sòng
suǒ
míng

wèi

yǒusuǒ
zhèng


nài


huò

zhèng
xìnqiē
zhǒng

qiē
yīn
yuán

qiē
chù
suǒ
suǒ
yǒu
è
xíng

jiē
néng
duàn
miè


shàn
shuō


nài

zhōng

néng
shàn
shòu
xué
shī
luó
yóu
sān
xiāng
fèng
xíng
zhòng
shàn

wèi
shàn
zhù
shī
luó

shǒu
bié
jiě
tuō
qīng
jìngnǎi
zhì
shòu
xué
suǒ
yǒu
xué
chù


zēng
shàng
jiè
xué

zēng
shàng
xīn
xué


zēng
shàng
xīn
xué

zēng
shàng
huì
xué


yóusuǒ
zhī
jìng

shí
zhī
jiàn


shì


zhū
shàn
yóu
sān
xiāng
diào


xīn

wèi

shí
zhī

néng

yàn
huàn

yóu
yàn
huàn

néng


rǎn

yóu

rǎn

néng

jiě
tuō


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
sān
xué
xué
guǒ

xiǎn

shèng
jiàogòng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

nán
diào

qīng
zào
lún
zhuì

zhū

shàn
diào


xīn
xīn
diào
yǐn
ān


sòng
suǒ
míng

wèi
xuān
shuō
xīn
ruò

ruò
shí
cháng

ài

kuì
nào

chù


kuì
nào
chù
nán

yuǎn

nán

diào


suī
qiáng
ān
chù

jiān
xiū


zhū
shàn

zhōng
ér


xiàng
néng
zhù

tān

tián

chī
xiàng
néng
zhùdiào

jìng

ránhuán
shēng
yǒu
tān
yǒu
tián
yǒu
chī
xià
liè
diào
jìng

suī
qiáng
ān
chù


zhǐ
zhōng

cháng

ài


shēng
xiāng
wèi
chù

jìng
chí

lún
méi

zhū
shèng
shì
děng

zhuó

rǎn
néng
shēng

xīn

zhōng

zòng

lìng

zài
zhuǎnsuí
shùn
shù
shù


chéng
bàn
yuǎn


héng
xiū
shàn

xīn

jìng
xìng


yóu

shì
zhèng
dìng
xīn

néng

shí
zhī


shí
zhī

néng

yàn
huàn

yóu
yàn
huàn

néng


rǎn

yóu

rǎn

néng

jiě
tuō
shì
shàn
diào

xīn
jìn

yīnxiàn

zhōng

ān

zhù

dāng
lái
zhòngyǒng
jìn


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
néng

suí
shùn
cháng

liú
zhuǎn
zuǒ
dào
zhī
xīnsuí
shùn
suǒ

shēng


dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


xīn
xiāng
shàn
zhī
néng
cān
yuǎn

wèi

jìng

cháng
wěi
niàn
shòu

rǎnsòng
suǒ
míng

wèi

yǒu

yǒu
xué
jiàn


néng
shàn
liǎo
zhī
zhǐ

shè
xiāng

yóu

yīn
yuán


gōng


wèi
xīn
zhù

yuán
yuǎn


zhòng

néng
shàn
shòu
yòng
shēn
xīn
ān


shì
chū
gōng


yòu
jìng
dìng
xīn
jìn
suǒ
xiūsuǒ
xiū


néng
zhèng
shěn

zhū

dào


huò

shè


shì

èr
gōngyóu

shì
qīng
jìng
zhǐ
guān
wéi

zhǐsuǒ
xiūfēn


yǒng
měng

jiān
néng
cháng
xiū


néng
wěi
xiū


xiè

dàn

shì

sān
gōngyóu

shì

xiè
dàn
xīn

huòzhèng
niàn
zhèng
zhī

xīn
shàn
jiě
tuō

yòu
néng
shòu
yòng
jiě
tuō
rǎnxiàn

zhōng

ān

zhù

shì


gōng
jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì

xiāng
shàn
qiǎo

zhǒng
gōng


wèi
shē


suǒ
zuòshè

suǒ
zuò


xiè
dàn
suǒ
zuò

dào
jīu
jìng
suǒ
zuò

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


gōng
qiǎo
huó
qīngshēng
zhū
gēn
jìn
jiě
tuō


jiā

suǒ


wàng
duàn


xíng
zhēn

chú


sòng
suǒ
míng

wèi
chéng
jiù

zhī
yǒng
duàn

zhī

dāng
zhī

míng
zhēn
shí

chú


děng
wéi


wèi


zhǐ
jiǎo
shè
fāng
biàn
便
xié
huó
mìng
shì
lài
yǒu
shì
zhī
jiāxiū
zhì
míng
chèn

wàngzhà
shòu
zhū

suǒ
shuō
shèng


shuō

yóu


zhǐ
gōng
qiǎo
chù
suǒ
fēi


qiú


yǐn
shí

shì
míng
chū
zhī

yòu

jiǎn
shěng


zhòng

shàn

zhēn
cái


jǐn

shēn
shí
cái
chōng

zhī

huān


fán
suǒ
yóu
xíng

chíshì

èr
zhī

yòu


shā
mén
ài

shā
ménxué
chù
ài

xué
chù
mìng
nán
yīn
yuán
shàng

wéi
yuè
suǒ
xué
jìn
jiè


kuàng
shǎo
xiǎo

yǎng
yīn
yuán

shì

sān
zhī

yòu


shì
zhèng
xiū
fāng
biàn
便

jìng
mìng


ài

xué
chù


zhū
shèng

wèi
xiàn
guān
zhě

néng

xiàn
guān

qīng
jìng
jiàn

huò
shí

niàn
zàn
ěr

shēng

è

shàn
xún
yǐn

tān

tián
huì

chī
chí
huǎn
wàng
niànchú
qiǎn

shì


zhī

yòu

xiū


xiān

dào


zhū
jié


qiē
suí
mián
suí
fán
nǎo
chán

xīn

jiě
tuō

shì


zhī


shì
míng
wéi
chéng
jiù

zhī

yún


míng
yǒng
duàn

zhī

wèi
ā
luó
hàn

chúchù
suǒ


néng
fàn

suǒ
wèi

néng
shè
suǒ
xué
chù
ér

tuì
退
huán

yòu


néng
yǒu
suǒ
zhù

zhí
wéi

yǒu
ér
shòu
yòng
zhīshòu
yòng
zhū

jìng
jiè

yòu


néng
wéi
cái
wéi
mìng
zhī
ér
wàng


yòu


néng

shè
zhū

xíngnéng
yǒng

tān


zhù

xíng

ér
gēng

jìn
fēi
fàn
xíng

liǎng
liǎng
jiāo
huì

huò


zuò
ér
zhāohuò


zuò
huò


zuò

huò
fēi

zuò

fēi

zuò


yóu
yīn
shēng
ér
zhāo
shì
míng
wéi

zhī
yǒng
duàn
xīn
yuǎn
xíng

xíng

shēn
mèi


néng
diào

nán


shuō

luó
mén

jīn

sòng
zhōng
suǒ
yán
xīn
zhě


míng
wéi


míng
wéi
shíguò


qiēliàng
chà
bié


zhǎn
zhuǎn


yīn
zhǎn
zhuǎn
suī

zuò
zhě

ér
liú
shēng

qián


zhī


míng
yuǎn
xíngxiàn
zài


ér
zhuǎn


èr
bàn
xīn
suǒ
yuǎn
qiē
zhǒng
xīn

dùn
zhuǎn


míng
wéi

xíng

yòu

xiàn
zài
suíchū

xiàn
qián

huò
yóu
tān
xìng
huò
yóu
tián
xìng
huò
yóu
chī
xìng

huò
yóu


suǒ

fán
nǎo
suí
fán
nǎo
xìngjìng
zhuǎngēn

huò
tóng
huò

huò
liè
huò
shēng

suíchū

xiàn
qián


jìng
ér
zhuǎn

xīn


shì

xīn
jīng
shàděng
wèi

fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
pǐn
lèi


shēng
shí
shēng

miè
shí
miè

yóu
xīn

xìng
rǎn

zhī


chéng
shí


míng
wéi

shēn


wèi
lái
shì


shí
zhù
ér
yǒu
suí
miánhòu
shēng
yǒu
wǎng
lái


míng
mèiruò
yǒu
zǒng
huì
yóu


xiāng

néng

guò
xiàn
wèi
lái
shì
xīn


shí
liǎo
zhī
xiū
yàn

miè

xīn
jiě
tuō


néng
chāo

zhū

jiā


dào


àn
ān
zhùmíng

luó
mén


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
xīn

guò

cháng
shí
rǎn


zuò
zhě
xìng


xiàn
zài
shì
xìng
shì
shà


xìng
qīng
jìng


wèi
lái
shì
yóu
yǒu
fàng


fàng


rǎn

qīng
jìng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

shuí
néng

shì
jiān
shuí
néng
lìng

xiǎn

shuí

néng

rǎn
shuí
wéi


wèi


míng

shì
jiān
fàng

lìng

xiǎn


lùn
néng

rǎn

wéi


wèi

zhū
liú
chù
chù
lòu
shì
lòu
shuí
néng
zhǐ

dāng
shuō
shuí
fáng

zhòng
liú
shuí
suǒ
yǎn

shì
jiān
zhū
liú
lòu
shì
lòu
niàn
néng
zhǐ


shuō
néng
fáng

yóu
huì

néng
yǎn

niàn
huì

míng

jīn
wèn
shì

qiē


dāng
yǒng
miè
jìn
wéi
yuàn
wéi

shuō

niàn
huì

míng


shuō
shì

qiē

ruò
zhū
shí
yǒng
miè


yǒng
miè
jìn

yún

niàn
suǒ
xíng
zhū
shí
dāng
yǒng
miè

jīn
qǐng
chuí
fāng
biàn
便
wéi
shì
lìng
wài
zhū
shòu
dōu

shēng
xīn


shì
niàn
suǒ
xíng
zhū
shí
dāng
yǒng
miè

ruò
zhū
shàn
shuō


yǒu
xué

lèi


cháng
wěi
néng

qǐng

xiān
wéi
shuō


dān
zhuó
zhū


xīn

zhuó
rǎn


zhū

qiǎo
niàn
shì

chú
néng


shì

luó
yán
zhōng

yīn
ā
shì
duō
suǒ
qǐng
wèn
sòng

yán
shì
jiān
zhě

lüè
yǒu
sān
zhǒngshì
jiān

èr

shì
jiān

sān


shì
jiān

jīn


zhōng

biàn
chū
jiā
zài
jiā
èr
zhǒng
shì
jiān

chū
jiā
shì
jiān

yǒu
èr
zhǒng


è
shuō


èr
shàn
shuō


è
shuō

zhě


míng
suǒ


shàn
shuō

zhě

yóu
yǒu
míng

yīng

xiǎn
liǎo

yóu
fàng


lìng

xiǎn
liǎo

ruò
zhū
zài
jiā

lèi
bái


wéi
zhū

lùn
zhī
suǒ

rǎn

dāng
zhī

lùn
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi
sān
zhǒng
yán
shì
míng
wéi

lùnzhǒng
yán
shuō
yǒu
suǒ
xuān
tán

míng

lùn

néng


yán
suǒ
yǒu
xún


míng

lùn

ruò

guò

wèi
lái
xiàn
zài
sān
zhǒng
yán
shìyán
shuōlèi
fēn
bié

weí

huò
wéi
huò
shùn
shì
míng

rǎn

ruò
qián

lùn
ruò
hòu

rǎn

zhū
zài
jiā
zhě
duō
fēnshì

shuō

wéi
zhū

lùn
zhī
suǒ

rǎn


zhōng
è
shuō

zhě

míng
suǒ


shàn
shuō

zhě
fàng


xiǎn

zhū
zài
jiā
zhě

lùn

rǎnxiàn


yīn
zhuǎn
shí
yīn

néng

shí
zhī
shì

yīn
yīn
ài

ér
zhù

yóu

yīn
yuán

shēng
dāng
láishuō


míng


wèi

yòu
è
shuō

zhě
yóu

míng
mén

cóng
liù
chù
liú
lòu
xiè
zhòng


zhū
zài
jiā
zhě
yóu

lùn
mén

cóng
liù
chù
liú
lòu
xiè
zhòng


shàn
shuō

zhě
yóu
fàng

mén

cóng
liù
chù
liú
lòu
xiè
zhòngshì

míng
fàng


lùn
zhū
mén
liú
lòu

yóu
wén

yīn

zhèng
zuòzhū
xíng
zhōng
liǎo
zhī
guò
huàn


xiāng
yīng
niàn

liú
ér
zhuǎn


néng
zhē
zhǐ


shì
fāng
biàn
便
míng

duì
zhì

ruò
chū
shì
jiān
zhèng
jiàn
suǒ
shè
zhū

lòu
huì


sān
zhǒng
liú
jiē
néng
yǎn
sāi


shì
fāng
biàn
便
míng
duàn
duì
zhìliú
lòu
ruò

ruò
yǒng

èr
zhǒng
duì
zhì
jiē
néng
duànmíng
fáng


yòu
è
shuō

zhě

zài
jiā
zhě


xiàng
duò

rǎn

pǐn
shè

ruò
shàn
shuō


nài

zhōng
èr
zhǒngzhū
zòng

zhě
duò

rǎn
pǐn
fēi
xiǎn
liǎo
shè


zòng

zhě
duò
qīng
jìng
pǐn
xiǎn
liǎo
suǒ
shè

yòu
ruò

xiǎn
liǎo
ruò
yīng
xiǎn
liǎo

dāng
zhī
èr
zhǒng
jiē

fàng

zhū
ā
luó
hànxiǎn
liǎo


fàng


gēng

zuò

fàng

shìniàn
zhù
ruò
niàn
ruò
huì

shàn
xiūshàn
zhèng

qīng
jìng
shí

wéi
yǒu
jué
dìng

niè
pán
jiè
zhōng
shàn
qīng
jìng
shí
dāng
yǒng
miè


ruò
niàn
ruò
huì

suí
yǒng
mièsuǒ
shè
xiān

suǒ
yǐn

qiē
míng


suí
miè
jìn

nǎi
zhì


wèi
yǒng
miè
lái


liù
héng
zhù
cháng
shàn
ān
zhù

suǒ
yǒu

shòuzhū

xiāng
yīng
wài
shòu


shēng
xīnshì
míng
wéi
zhū
ā
luó
hàn
zhèng
niàn
xiàn
xíng
nǎi
zhì
shòu
寿
jìn
shí
fāng
yǒng
miè

ruò
zhū
yǒu
xué

yīng
xiǎn
liǎofàng

yīng
gēng

zuò

fàng

shìèr
zhǒngfàng


fàng

shì

wèi
cháng
suǒ
zuò

wěi

suǒ
zuò

yǒu
xué

lèi
ruò
zhū
yǒu
xué


fǎn
yǒu

huò

jiā
jiā

lái
guǒ
děngxiàn

kān
bān
niè
pán


xià
fēn
jié

shàng
fēn
jié
xīn

rǎn


wéi
duàn


xiū

duì
zhì

yòu

zhū


dān
zhuó


zhū
xià
fēn
jié

néng
rǎn


xīn

zhuó

zhū
shàng
fēn
jié

néng
rǎn


yòu


qiē
yǒu


zhōng


shí
zhī

nǎi
zhì
chū
niàn
zhù
shàn
zhù

xīn

xiū


xiān
suǒ

shèng
dào

néng

jīu
jìng


shì
xiū

duì
zhì
dào

qiē

fàng

zhōng
zhū
suǒ
yīng
zuò

fàng

shì

jiē

jīu
jìng


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
zhū
zài
jiā
zhě


wài

ér
chū
jiā
zhě
jué
dìng

rǎn


xiǎn

shàn
shuō


nài

zhōng
ér
chū
jiā
zhě

ruò
xíng
fàng

duò
rǎn

pǐn

ruò

fàng

duò
qīng
jìng
pǐn

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


zhū


qiú
huò
suǒ

guǒ
suìxīn
dìng

zhì

ér
bǎo
ài

zhū


zhòng
shēng
ruò
tuì
退
shī
zhūbiàn
便
biàn
huài


jiàn
suǒ
zhōng

ruò
yuǎn

zhū

yóu


shé
shǒuài
shì
jiān
zhèng
niàn
néng
chāo

tián
shì

jīn
yín
niú

zhū
huán
chuànzēng
zhū

shì
rén
suǒ
dān

pān
yuán
chén
xià
liè
biàn
huài
shēng
zhū
lòu

cóng


zhòng


chuán

shuǐ

ruò
yǒng
jué
zhū


duàn
duō
luó
dǐng


shè
zhū
chóu
yōu
yóu
lián
huá
shuǐ


shì

pǐn
zhōng

zhū

sòng

wèi

yǒu


qiú
wèi
lái
suǒ
yǒu
zhū


wéi
huòqín
fāng
biàn
便xiàn
qián
dān
zhuó
shòu
yòng


shì

qiú

zhèng
shòu
yòng
suǒ

zhū


yóu

yīn
yuán
shēng

shēngshì
zǒng
míng
zhū

ài
wèi

yòu


qiú

zhèng
shòu
yòng
suǒ
yǒu
zhū
suǒ

suǒ
shòu
yòng
shì
ruò
tuì
退
shī
shí

suí

zhū

liàn
zhuó
ài
wèi

ài
jiàn

xīn

zhōng

jiàn

shòu

yōu

huò
zhì
yǔnshì
míng
wéi
zhū

guò
huàn

yòu


shé

zhū

jìng


shé
shǒu
zhě


zhū

zhōng
suǒ
yǒu
ài
wèi

ruò
zhū


ài
wèi
zhū

tān
zhuó
shòu
yòng


shé
suǒ
shì

ruò
yǒu
duō
wén
zhū
shèngyuǎn

zhū

suǒ
yǒu
ài
wèishé
shǒu

zhōng

ài
rǎn
ér
shòu
yòng
zhī

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


shēng
dān
zhuózhū

suǒ
yǒu
tān
ài

nǎi
zhì

chù
suǒ
yǒu
tān
ài

jiē
néng
diào

duàn
miè
chāoshì
míng
wéi
zhū

chū


yòu
zhū


xìng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
shì


èr
zhě
fán
nǎo


shì

yǒu
èr


zhě


suǒ

chù

wèi
tián
shì

èr
zhě
cái

suǒ

chù

wèi
jīn
yín
děng
shì

zhū
qiú

zhě

qiú
tián
shì

zhū
qiú
cái
zhě

qiú
jīn
yín
děng
shì

qiú
jīn
yín
děng

yǒu
èr
zhǒng


zhě
shì
wáng

èr
zhě
shāng
jiǎ

qiú

qiú
tián
fāng
biàn
便

niú

qiú
cái
shì
wáng
fāng
biàn
便qiú
cái
shāng
jiǎ
suǒ
yǒu
fāng
biàn
便

ruò
jīn
yín
děng
gòng
xiāng
yīng
zhě

wèi
zhū
bǎo
zhū

jīn
yín

lèi

xiāng
yīng
zhě

wèi
huán
chuàn
děngzuì
shēng

ruò
mǎi
mài
yán
shuō
shì

dāng
zhī

ěr
shì
cái

shì


shòu
yòng


suǒ
yǒu
zhù
bàn

wèi
zhūruò
wèi


zhāo

shǒu

zhōng
suǒ
yǒu
zhù
bàn

wèi
zhū
tóngshì
cáiguǎng
广
chù
suǒ
dān


shè


shì

qiē
jiē
míng
shì


fán
nǎo

zhě

wèi

shì

suí
zhú
ài
wèi


dān
zhuó
shí

shēng
zhǒng
zhǒng
wàng
fēn
bié
tān

yòu

shì

yóu
fán
nǎo


lìng
xīn
chén
méi
chéng
xià
liè
xìng

ruò

shì

biàn
huài
sǎn
shī
biàn
便
shēng
zhū
lòu

chóu
tàn
yōu
bēi
zhǒng
zhǒng

nǎo
chán
rào

xīn


yóu

shì

xiàn

zhōng
zhū
lòuyǒu
duì
zhì

yóu

chuán

shuǐ
jiàn
yíng


zhāo

dāng
lái
shēng
lǎo
bìng
děng
zhǒng
zhǒng

nǎo

ruò

zhūchū


biàn
便
néng
yǒng
jué
suí

ài
wèi


tān
zhuó
zhū
rǎn

shí

yóu

duàn
jié
duō
luó
shù
dǐng


shēng
cháng

yòu

shì


ài


nǎi
zhìruò
biàn
huài
shí

qīng
jìng
shí
zhū
yōu
chóu
děng

qiē

nǎo
jiē


zhù


lián
huá

shuǐ


zhuójīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì
zhū

ài
wèi
guò
huàn
chū

sān
zhǒng

xìng

yòu
xiǎn
ài
wèi
néng
wéi
guò
huàn


chū

suǒ
yǒu
gōng


dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


guò


liàn


qiú
wèi
lái

xiàn
zài
zhū

zhōng
chù
chù
biàn
guān
chá

zhì
zhě
suǒ
zēng
cháng

duó


dòng


shì
zào
xián
shàn
sòng

wèi

yǒusuǒ
zhèng


nài


huò

jìng
xìn


zhèng
xìn
xīn

shè
jiāfēi
jiā

yóu

zhǒng
xiāng

xiū
xíng
fàn
xíng
lìng
shàn
qīng
jìng

wèi
néng
shè


jiā
zhū
xíng

suǒ

liànyuán

xīn
shēng
zhuī
liàn
huán

rǎn
zhuó

shì
míng
chū
xiāng

yòu

xiàn


yǎng
gōng
jìng
wèi
lái
zhǒng
lèi
suǒ
yǒu
zhū
xíng


shēng

wàngyuàn
qiú
dāng
lái
rén
tiān
suǒ
yǒu
zhū
xíng
xiū
xíng
fàn
xíng

shì

èr
xiāng

yòu

xiàn
zài


yùn
shè

děng
zhūān


néng
zhèng
guān
chá

yòu

xiàn


dāng
lái
shì
zhū
shēn
è
xíng

è
guǒ
bào

wèi


shēn

yīng


suǒ
yǒu
è
xíng

guǎng
广
shuō

jīng

nǎi
zhì
yīng
duàn
shēn
zhū
è
xíng
xiū
shēn
shàn
xíngshàn
xíng
dāng
zhī

ěr

yòu


děng
zhū
yùn
néng
suí
guān
chá


lái
jīn
shì
jiē
shì

cháng


cháng
yóu


qiē

zhí

suǒ

nǎi
zhìzhí
wéishì

shí
zhèng
huì
guān
chá

shì

sān
xiāng

yòu

chūshè

zhū
gēn
chéng
shúzhì
huì
èr
zhǒng

liáng

dāng
lái
shì
tōng

zēng
cháng

fēi
zhū
wáng
děng
suǒ
néng
jié
duó

shì


xiāng

yòu


èrshèxiàn

zhōng
niè
pán
gōng

néng
shàn
zēng
cháng

fēi
zhū
fán
nǎo

suí
fán
nǎo
suǒ
néng
qīng
dòng

shì


xiāng

yóu


xiāng

xiū
xíng
fàn
xíng
lìng
shàn
qīng
jìng

ruò


shì


wéi
xián
shàn


xián
shàn

dāng
zhī
chāo
qiē
suǒ
yǒu
fàn
xíng


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì

shàn
shuō


nài

zhōng
suǒ
xiū
fàn
xíngqiē
xiāng
jiē
shàn
qīng
jìnggòng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüètuō
nán
yuē

è
shuō
tān
liú

lèi

chí
liú
tān

zuò

láo


lùn

shí

zhǒng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |