当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第18卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第18卷(注音)shī

lùn


shí

juàn

běn

fēn
zhōng

suǒ
chéng


shí

zhī
sān

shuí
jiǎng
shēng
lèi
shēng

kāi
chū

dàozhù

xué


hòu
shì

jiè
huì

xūn
xiū

dìng
niàn
zhèng
zhí

duàn
zhū
chóu
chì
rán
zhèng
niàn
xīn
jiě
tuō

néng
jiǎng
shēng
lèi
shēng

kāi
chū

dào

zhùxué


hòu
shì

jīn

sòng
zhōng
yán
shēng
lèi
zhě


shì

zhǒng
shēng
shàng
xìng
lèiluó
mén

èr
shàsān
fèi
shè


shù

luó
zhèng

zhì

dǎo
jiào
shēng
lèi
shēng


míng
wéi
jiǎng


zhōng
xiǎn
shì
wéi

shì
zūn
néngzhèng

zhì

dǎo
jiào
shēng
lèi
shēng

yóu

yīn
yuán

shì
zūn

xiǎn
wéi


wéi
zhēn
jiǎng
dǎo
zhě


wéi

tiān
zuò

shì
shuō


jiè

huì


xūn
xiū

yòu
wéi
shì
zūn
néng
wéi

zhǒng
shēng
shàng
lèi
shēng

xuān
shuō
chū


qiē
zhòng

shèng

zhī
dào


zhōng
shì
zūn


xiǎn
shì
shì
zhēn
shuō
zhě

yún


jiè

wèi

shì
zūnshí


shàng
miào

shè


jiā

shòu
chí
shēn

suǒ
yǒuyún


huì

wèishòu
chí
shēn
zhù
zhěshì
xiāng


zhèng

weí

shēn
xīn
chóu
liàng

shěn

guān
chá

jīn

shì
jiān
duō
zāo
jiān


suǒ
wèi
ruò
shēng
ruò
lǎo


jīng
guǎng
广
shuō

yún


xūn
xiū

wèi

wǎng


liàng

shēng

jīng
sān

jié
ā
sēng
liù

luó

duō
xiū

shàn
xiū


yóu

yīn
yuán

jīn

shī

rán
xīn

chū


yòu

zhòng
yuán
suǒ
shēng
zhū
xíng


wēi
miào
zhì
néng
suíyún


dìng

wèi
néng
nǎi
zhì


suǒ
yǒu
chù


zhèng

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

yún


niàn

wèi


shì
suǒ

shēng
dìng

wéi
duàn
jiàn
duàn
zhū
fán
nǎo


xiū

niàn
zhù
shì
suǒ
xiū
niàn
zhù
wéi

dǎo
shǒu

nǎi
zhì
xiū

sān
shí

zhǒng


fēn


yún

zhèng
zhí

wèi

shēng


liú
zhèng
zhí
shèng

zhī
dào

néng
duàn
jiàn
duàn
suǒ
yǒu
fán
nǎoliú
dào


suí
liú

yún

yǒng
duàn

qiē
chóu
yōu
chì
rán

wèi
cóng

xiàn
guān


chéng

huán
zhě

yòu
néng
yǒng
duàn

xià
fēn
jié
tián
huì

shùn
chóu
yōu

tān


shùn
chì
ránshì
děng
jiē

yǒng
duàn

yún

zhèng
niàn

wèi
wéi
yǒng
duàn
shàng
fēn
zhū
jié


gēng
xiū


zhǒng
niàn
zhù

nǎi
zhì
xiū

sān
shí

zhǒng


fēn


yún

xīn
jiě
tuō

wèi

yǒng
duàn
shàng
fēn
jiéèr
zhǒng
zhàng
xīn
shàn
jiě
tuō

wèi
fán
nǎo
zhàng

suǒ
zhī
zhàng


xīn

shì
shàn
jiě
tuōchéng

lái
yīng
zhèng
děng
jué

guǎng
广
shuō

jīng

yóu


néng
jiǎng
shēng
lèi
shēng

kāi
chū

dào

zhū
yǒu

zhǒng
shēng
lèi
suí
shèng
jiào
ài

zhèng
xíng

wéi

zhèng

shèng

zhī
dào

sān
xué
zhōng
qín
xiū
xué
zhě


dìng
néng
zhèng
shèng

zhī
dào

niè
pán
guǒ
yóu
zhèng

dāng
lái
shēng
lǎo
bìngjīn
dāng
lüè
bàn
shàng
suǒ
shuō


wèi
lüè
xiǎn
shì
wéi

shì
zūn
néng
lìng

lèi


qīng
jìng


ruò


néng
zhèng
xiū
xíng


táng
juān


yòu

shì
xiàn

lái
shèng
jiào

shàn
shuō
zhèngnài


yòu

shì
xiàn

shì
tiān
rén

shàng

shī

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

yún

shàn
míng

yún


zhēn
cái

yún

huò
měi
chèn
yún

shè
qīn
yǒu

chí
jiè
shàn
míng


shī

zhēn
cái


shí
huò
měi
chèn
huì
shè
shè
qīn
yǒu

yún

chí
jiè
néng
shàn
míng


wèi

yǒu

huò
nán
huò
shī
luó

xián
shàn


nǎi
zhì
mìng
zhōng
duàn
chú
shā
zuì
yuǎn

shā
shēng


jīng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
shí
fāng
suǒ
yǒu
shā
mén

luó
mén
děng
cháng
suǒ
chèn
tàn

yóu
shì
yīn
yuán

wéi
zhū
guó
wáng
qún
chén
cháng
zhě
nǎi
zhì
chéng


luò
rén
mín

gōng
jìng
gōng
yǎng

yún


shī
néng

zhēn
cái

wèi

yǒushēng
zhōng
zuò

zēng
cháng
shī


shì

yóu

yīn
yuán

jīn
shēngcái
bǎo
jiā

nǎi
zhì
zhòng
duō


yíng


yún


shí
néng
huò
měi
chèn

wèi

yǒujiǎ
wěi
dǒu
chèng
hán
děng
chǎn
kuáng
líng
miè
wàng
yán
děng
shì
ér
zhì
cái
bǎo

dànzuò


néng
bào
ér
zhì
cái
bǎo
shì
zhòng
xián
chàng
yán

xián
zāi

shì

nǎi
néng


zuò


néng
yǐn
zhì
cái
bǎo

yún

huì
shè
néng
shè
qīn
yǒu

wèi

yǒu

xiàn
qián
duō
yǒu
zhǒng
zhǒng
jiā
chǎn

yuǎn

qiān
gòu

lìn
zhèng
ān

ér

huān

nǎi
zhì
yǒu
péng

qīncháng


zhū
rén
děng
biàn
便
xiāng
zuǒ
zhù

yǐn
zhì
cái
bǎo
shǒu

jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi
lüè
xiǎn
shì
gōng
jìng

yǎng
èr
zhǒng
yīn
yuán

chí
jiè
shàn
míng

zhě

xiǎn
gōng
jìng
yīn
yuán

suǒ

zhū

xiǎn

yǎng
yīn
yuán

wèi
yīnshì
yòngzhù
bàndāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüèquán
zhǐjìng

tōng

shì
jiān
zhūchù


miè

ruò

shì
chù
suǒ
yǎn
ěrshé
shēn

míng

yǒng
miè
jìn
quán
zhǐjìng

tōng

shì
jiān
zhū


shì
chù


miè

yún

wéi
quán

wèi
liù
chù
chùquán
chí
néng
shēng
zhū
shuǐ

shuǐ
suǒ

zhǔ
kān
rén
chù
yòng

yòu
néng
cún
yǎng
nán


xiǎo

xià

qín
shòu

nǎi
zhì

qiē
wèi
jìn

jié

liù

chù
chùshì


qiē


liù
jìng
jiè
chù
zhī
suǒ
chù
yòng

yòu
néng
cún
yǎng

nǎi
zhì
shì
zhōng
zhū
tān
ài
shuǐ
wèi
jìn

jié

yún

wéi
jìng

jìng
yǒu
èr
zhǒng


fán
nǎo
jìng

èr
zhě

jìng


zhōng
jìng
zhě


míng
yīn


yún
wèi
huò

xiàn

liù
zhǒng
chù
chù
wéi
yuán
suǒ
shēng

huò
ān
shòu
shòu
suǒ
shè

huò

ān
shòu
shòu
suǒ
shè

huò

hòu

fán
nǎo
shè
chí
miào
xíng
è
xíng
wéi
yuán
suǒ
shēng

huò
ān
shòu
shòu
suǒ
shè

huò

ān
shòu
shòu
suǒ
shèchù
suǒ

shì
liù
chù

míng

děng


miè
jìn

wèiniè
pán
jiè
zhōng

ruò
zhū

shēng
quán
jìngqiē

quē

wèi
yǒu
shè

ruò
zhū
yǒu
xué
quē
ér
wèi
shè
ruò
zhū

xué
jìng

dāng
lái
suǒ
yǒu
quē

shè


xiàn
xíng

quán

xiàn

suǒ
yǒu
quē

shè

yǒuyóu

xiàn
xíng

shìniè
pán
jiè
zhōng

shuō


qiē


jìn
miè


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi
lüè
xiǎn
shì

xiàn

zhōng
yīn

hòu

zhōng
yīn
niè
pán
jiè
zhōng

jiē

yǒng
miè

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

shuí
néng
yuè
bào
liú
shuí
néng
chāo

hǎi

shuí
néng
shè
zhòng

shuí
néng

qīng
jìng

zhèng
xìn
yuè
bào
liú


chāo

hǎi

jīng
jìn
shè
zhòng

zhì
huì

qīng
jìng
jīn

sòng
zhōng

yún

zhèng
xìn
néng
yuè
bào
liú

wèi

yǒu

wéi

liǎo
zhī
zhū

guò
huàn

tīng

suǒ
shuō
ruò


shuō
suǒ
yǒu
zhèng


wén
shì


huò

zhèng
xìn
biàn
便
shēngwéi
duàn
shì


fán
nǎo


suì
néng

shè

jiā
shì


zhèng
xìn
chū
jiā
wǎng

fēi
jiā


chū
jiā

wéi

duàn
chú
fán
nǎo
zhū


yuǎn

ér
zhù


yóu
chì
rán
qín
jīng
jìn


nǎi
zhì
xiū

zhèng

weí


duàn
fán
nǎo
zhū

dìng


shì
zhèng
xìn
wéi

wéi
dǎo

biàn
便
néng
yuè

zhū

bào
liú

yúnnéng
chāo

hǎi

wèi


dìng
zhōng

ài
wèi

nǎi
zhì


jiān
zhuó
ān
zhù

wéi
chú
wéi
zhèng
zhū
lòu
jìn
zhì
zhuān
zhù

xīn

yóu

dìng
xīn
qīng
jìng
xiān
bái
zhèng
zhí
diào
róushèng

néng

xiàn
guān

nǎi
zhì
zhèng

zhū
lòu
yǒng
jìn


shì
yóu

fàng

wéi

wéi
dǎo

néng
duàn
èr
yǒu
bào
liú

duàn

qiē

míng

jiàn
èr
zhǒng
bào
liú

shì

míng
wéi
chāo


hǎi

yún

jīng
jìn
néng
shè
zhòng


wèi

yǒu

yǒu
xué
jiàn

zuò
shì

weí


yīng
dāng
zhèng
sān
jièzhū
jié
yǒng
jìn

biàn
便
zhēn
yuǎnyǒng
měng
jīng
qín
ér
zhù


duō
ān
zhǐ
tān

chán
xīn

yòu
néng

shí
liǎo
zhī
xiàn
zài
zhū

tān
chán
suǒ
yǒu
chūtān

gài
jìng
xiū

xīn

suì
néng
duàn
miè
zhū
tān

chán

tān

chán
wéi
yuán
suǒ
shēng
xīn
zhū
yōutān

gài
nǎi
zhì

gài
dāng
zhī

ěr


shì
jīng
jìn
wéi

wéi
dǎo
néng
shè
zhòng


yún

zhì
huì
néng

qīng
jìng

wèi

chú
miè
néng
rǎn

xīn
nǎi
zhì
néng
zhàng
jīu
jìng
niè
pán

zhǒng
gài
wèi
zhì
ān
zhù
wèi
zhì


xiān
suǒmiè
dào
zhū

lòu
zhì


zhū

zhōng

weí
zhēn


nǎi
zhì

dào

weí
zhēn
dào

biàn
便sān
jiè


zhū
lòu
yǒng
jìn


shì
yóu
xiān
suǒ

zhì
huì
wéi

wéi
dǎo

néng
zhèng
qīng
jìng


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn


sòng
zhōng

lüè
xiǎn

shēng
xiān
hòu

shèng

xiàn
guān
qīng
jìng


xiǎn
yǒu
xué

zhū
shèng

xiàn
guān
wéi
xiānqīng
jìng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

shuí
chāo
yuè
bào
liú
zhòu


hūn
mèipān

zhù
shèn
shēn

jiǎn
liè

yuán
mǎn
zhòng
shī
luó

huì
shàn
ān
dìngweí

niàn
néng


nán

zhū

xiǎng

rǎn

chāo

jiè
jiépān

zhù
shèn
shēn

jiǎn
liè

jīn

sòng
zhōng

yún

bào
liú

suǒ
wèi

liú


liú

yǒu
liú

jiàn
liú

míng
liú

yún


pān

zhù

suǒ
wèi
zhū
ài
yǒng
jìn
miè
niè
pán


miè
jìn
dìng

suǒ

zhě


suǒ
yán
pān
zhě

zhū
fán
nǎo
chán

suǒ
yán
zhù
zhě

fán
nǎo
suí
miánchù
suǒ
èr
zhǒng


shì

shuō
yán

pān

zhù


wèi
niè
pán

pān

zhù

yòu
xiǎng
míng
pān
shòu
míng
wéi
zhù
ruò

shì
chù
èr
zhǒng
shuō

chù

pān

zhù


shì
xiǎn
shì
miè
xiǎng
shòu
dìng

pān

zhù

jīn


zhōng


miè
dìng

yún

yuán
mǎn
zhòng
shī
luó

wèi
shàn
ān
zhù
shēn
xiū
zhì
jìng
mìng

yún


huì

wèi


shèng


shí
liǎo
zhī

nǎi
zhì

dào
shèng
shì

yún

shàn
ān
dìng

wèi
yuǎn

zhū


nǎi
zhì


ān
zhù


jìng


huò


yǒu
sān
yúnweí

wèi

èr
shí
èr
chù
shù
shù
guān
chá

yán

jīn
zhě
róng
shì
gǎi
chángxíng
hǎo

guǎng
广
shuō

jīng

yún


niàn

wèi

èr
shí
èr
chù
shù
guān
chá
shí


shā
mén
xiǎng
héng
zuò
héng
zhuǎn
ér
xiàn
zài
qián

yóu

yīn
yuán
wéi
duàn

jié
xiū

niàn
zhù

yún

néng


nán


wèi

qiē
jié


duàn


néng

zuì

nán

yǒu
dǐng


fēi

qiēshēng

néngyún


zhū

xiǎng
ér


rǎn

wèi

xià
fēn
zhū
jié

duàn

zhī

yún

chāo


jiè
zhū
jié

wèishàng
fēn
zhū
jié

duàn

zhī

yúnpān

zhù
shèn
shēn
zhōng

yǒu
jiǎn
liè

wèijiè

huò
huò
wèi

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

kān
néng
yǒu


miè
jìn
dìng

xué


xué

róng
yǒu
dìng
yán
chāo


jié


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn


sòng
zhōng

lüè
xiǎn
néng

zuì
jīu
jìng
dào


xiǎn
néng
zhèng


zhù
dào

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

tān
huì

yīn
yuán
yóu


xīn

máo
shù

xún


háirùn
suǒ
shēng

shēng

nuò

tuó
shù

bié


zhū

yóu

jiā
chù
lín

shì
tān
huì
yīn
yuán
yóu


xīn

máo
shù

xún


háizhī


yīn
yuán
shēng

xún
chú
miè

chāo

wèi
chāo
hǎi
bào
liú

hòu
yǒu

jīn

sòng
zhōng

yún

tān
huì

wèi

yǒu

chù
zài

jiā
jìng


yǒu
qíng

gòng
xiāng
huì

ér
shēng
tān
zhuó

jìng

yǒu
qíng

gòng
xiāng
huì

ér
shēng
tián
huì

yún

xīn


wèi

yǒusuǒ
zhèng


nàiěr

shēng


zhèng
xìn

shàn
guān
chá
qián
hòu

shī

rán


biàn
便

jiā

wǎng

fēi
jiā


chū
jiā


fán
dào

gòng
xiāng

zhù

suì


lái
huò
cái
qīn
yǒu
zhuī
niàn


yōu

chán
xīn

huò

yǒu

fēi
yóu
zhèng
xìn


fēi


wǎng

fēi
jiā

rán
huò
wéi
wáng
zhī
suǒnǎi
zhì
huò
wéi

huó
xié
wèi
zhī
suǒ
kǒng

shè


jiā


chū
jiāzhèng
xìn
zhū

luó
mén

shì
děng
biān

shí
shí
duō
huò

yǎng
gōng
jìng

shēn
shēng
ài
wèi

qiè
zuò
niàn
yán
fāng
shàn
zāi

yào


láo
jiàshì
shāng
jiǎ

shǎo
zhì
jiān
xīn

kān
huó
mìng


yuán

shì

yǎng
gōng
jìng

biàn
便

xīn
yuè

ān
rán
ér
zhù

yún

máo
shù


xún


wèi

yǒu

fēi
yóu
wéi
huó
mìng
shè


jiā

rán
yóu
zhèng
xìn
juān

jiā


wǎng

fēi
jiā


chū
jiādào

gòng
xiāng

zhù

biàn
便
zhēn
yuǎn


jìng
xiánxián

shí

huò

chén

huò
hūn

fēn

jiàn

yún

wén
zhèn
léi
yīn

huò
féng
báo

shī


bào

huò
zāo
xiōng
huá
qiè
jié
chāo


huò

fēi
rén
lái
xiāng
rǎo


biàn
便
shēng
jīng

shēn
máo
wéi
shù

huò
zhì
zhòu
fēn
lái
miào

qīn
yǒudān
shì
suǒ
yǒu
xún


wèi

xún


jīng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
jiā
shì
xiāng
yīng
xúnshì

shuō
tān
huì
děng
shì

yún

rùn
shēngshēng

yóu

shì
jiān
nuò

tuó
shù

rùn
míng
ài
shuǐ

yóu

wéi
yuán
néng
shēng
zhūtān
huì
děng

qiē
jiē
yòng

wéi
gòng
yuán


zhě


shì
tān
huì
wéi
xiān
xún

wéi
hòuchà
bié
zhǒng

jiè
xìng

yún

tān
huì
nǎi
zhì
xún

bié

zhū


yóu

shì
jiān


jiā
tiáo
chán
rào
lín
shù

wèi
lüè
shuō
yǒu
liù
zhǒng
bié


huò
yǒu
shēn
shǒu

suǒ
yǐn
zhì
xiàn
zài
shì


wèi

jiā
zhě
suǒ
yǒu
zhūjìng
jiè
yòng

wéi
yuán

shēng
tān
huì

huò
yǒu
cóng

suǒ

zhǒng
zhǒng
xiàn
zài
shì


wèi
wéi
huó
mìng
ér
chū
jiā
zhě
suǒ
yǒu
zhū
jìng
jiè
yòng

wéi
yuán

shēng
xīn
yuè

huò
yǒu
guò

wèi
lái
shì


wèiér
chū
jiā
zhě
suǒ
yǒu
zhū
jìng
jiè
yòng

wéi
yuán

shēng
yōu


huò
yǒu
suǒ

zhū
fán
nǎo


lüè
yǒu
èr
zhǒng

wèi


jiè
shēn
mìng

huò
yǒu
wèi
duàn
wàng
fēn
bié
tān

wèi
yóu
zhèng
xìn
ér
chū
jiā
zhě


jìng
xián


chén

fēn
suǒ
zāo
zhòng
shìjìng
jiè
yòng

wéi
yuán
biàn
便
shēng
jīng

shēn
máo
wéi
shù

huò
yǒu
wèi
duàn
wàng
fēn
bié
tān

suǒ
wèi

luó
zhì
zhòu

fēn


wài

shēng
xiāng
wèi
chù
jìng

yòng

wéi
yuán

shēng


suǒ
yǒu
xún


yòu
yǒu
shā
mén
ruò

luó
mén


shí
liǎo
zhī

qián
suǒ
shuō
tān

huì
děng


yīn
yuán

yòu
néng
liǎo
zhī
zhòng
yuán
shēng


cháng
xìng


suí

suǒ
shēng


tān
zhuó


biàn
便

shè
biàn

duàn
miè

èr
jiè
tānyǒu
bào
liútān
bào
liú


shì
bào
liú

suǒ
wèi


jīnzhōng

yǒu
tuì
退jīn
dāng
lüè
bàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn


sòng
zhōng
lüè
xiǎn
sān
wèi


zài
jiā
wèi

èr
chū
jiā
wèi

sān
yuǎn

wèi

yòu
lüè
xiǎn
shì
gòng


gòng

yīn
yuán
suǒ
shēng

ruò
ài
ruò
huì


zhū

zhōng
èr
zhǒng
biéduàn
fāng
biàn
便
bìng
duàn
shēng


dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


yòu


zhōng
ruò
tān
ruò
xīn
ruò

dān
shì
suǒ
yǒu
xún


dāng
zhī
ài
pǐn

ruò
huì
ruò
jīng


dāng
zhī
huì
pǐn

yīng
zuò

luó
mén
wèi
duàn

zòng

qiú

shè
zhūwàng

yǒu

ruò
gēng
yǒu
suǒ
zuò
fēi
zhēn

luó
mén

dāng
zhī

luó
mén

suǒ
zuò

bàn

zhū
shēn
fēn

láo
wèi


wèi
zhù


qín
dào

àn

tiān

jīn
dāng
zhī


zhēn
fàn
zhì

wèi
yǒng
jìn
zhū
lòu

cháng
wěi
jìng


yǒng
duàn

qiē
chóu
yōu

chì
rán

héng
zhù

zhèng
niàn

cháng
xīn
jiě
tuō

jīn

sòng
zhōng

xiǎn
shì

tiān


shì

zhū

luó
mén
wéi
shì
zūn
shuō

wèi
yǒu
zhǒng
xìng
zhū

luó
mén


hào

wéi
zhēn
shí
fàn
zhì


fàn
shì
jiān
wéi
zuì
jīu
jìng


qiú
fàn
shì
ān
zhù


cháng
qín
jīng
jìn

xīn

xiè
juàn

héng

yuǎn


jìng
xián


jiǎn
shěng
shuì
mián
xiū

jìng
dìng

wéi
duàn
shì


fán
nǎo


yóu

zhǒng
xìng
zhū

luó
mén

fàn
shì
jiān

wéi
jīu
jìng


wàng
fàn
shì

qiú

yǒu

yòu
xiǎn

lái
zhū

luó
mén
ér
bào

tiān

ruò

luó
mén
zuò
suǒ
zuò

shù

yīng
zuò

gēng
yǒu
shēng
shàng
suǒ
yīng
zuò
shì

dāng
zhī

fēi
zhēn

luó
mén

ruò

luó
mén
zhèng

luó
mén
suǒ
yīng
zuò
shì

chāo
dēng

qiē

jiā

àn

ān
zhùdāng
zhī

shì
zhēn

luó
mén

yóu

xiǎn
shì
xué


xué
jiē

luó
mén

xué
yǒu
èr
zhǒng

wèi


jiè
huò
wèi


huò
wèi


zhě

wèi

yuán

wèi
dào

àn


èr
zhǒng

yóu
wèi
wèi


xīn
shēng
shēèr
suī


zēng
shàng
huìshè

wèi
shàn
qīng
jìng

yóu
què

xīn
shē
chéng

suǒ

shèng
dào

nāng

wéi
zhèng

xīn
shē
yùn
dòng


yǒng
měng
jīng
jìn

yòu

wéi
lìng
zēng
shàng
huìshè

shàn
qīng
jìng


yùn
dòng

shǒu
yǒng
měng
jīng
jìn
shì
qín
jīng
jìn
shíjièyuán


zhèng
ā
luó
hàn

dào

àn
zhě

zhèng


xīn
shēng
shē

shàn
jìng


shè


wéi
wéi
jìn
duàn
shàng
fēn
zhū
jié


qín
jīng
jìn
fēi
zhū
shēn
fēn

ruò

yuè

chéng
ā
luó
hàn

suǒ
zuò

bàn

qín
gōng
yòng

míng
zhùdào

ànxiǎn
shì
zhū

luó
mén
lüè
yǒu
sān
zhǒng

èr
shì
yǒu
xué


shì

xué

ruò

jīu
jìng
dào


àn
zhū

luó
mén

míng
yǒng
jìn
lòu

ruò
wèiqiē
shēn
fēn
qín
jīng
jìn
zhě

míng

cháng
wěi

ruò
yuán

zhě

míng

jìngjìng

zhě

yǒng
duàn

qiē
xià
fēn
jiéduàn
tān


tián
huì
pǐn
suǒ
yǒu

qiē
chóu
yōu
chì
rán

yǒng
jìn
lòu
zhě

yǒng
duàn
xiū
duàn
zhū
fán
nǎoshàn
xiū


zhǒng
niàn
zhù

héng
zhù
zhèng
niàn

xīn
jiě
tuō


fēi
zuò

shù
shù
gēng
zuòzēng
shēng
suǒ
yīng
zuò
shì

shì

shuō

míngzhēn

luó
mén

chú

chú


bào
liú


gào
yán


shì
tiān


pān

zhùbào
liú


gào
yán


shì
tiān


chú

jīn

yóu


děng


pān

zhùbào
liú

láo

shì

shì
liè
liè


shì

shì
zhù
zhù


shì

shì
piāo

tiānshè

láo

shì

shì

jiǎn
liè


shì
guǎng
广
shuō
xiān
bái
pǐn

zhōng
zhī
yàn
sòng
yīng
zhī

jīn

sòng
zhōng


pān

zhù
zhě

wèi
niè
pán
miè
dìng


qián

shuō

shì
zūn


shì
xiàn
xiūxíng
shí
suǒ
yǒu
zuì

nán
xíng

xíng
fēi
fāng
biàn
便
shè
yǒng
měng
jīng
jìn

yòu

shì
xiàn
zuò


zuò
fēi
fāng
biàn
便
shè
yǒng
měng
jīng
jìn

duàn
biàn
zhī


shuō

shì
yán

tiān

dāng
zhī

shè

láo


shì

shì

biàn
便
jiǎn
lièjiǎn
liè

shì

shì

biàn
便
zhǐ
zhù


zhǐ
zhù


shì

shì
yòu
bèi
piāo
xiāng
wéi

yīng
zhī
bái
pǐn


zhōng
xiǎn
shì
xiū

xíng
shí
fēi
fāng
biàn
便
shè
yǒng
měng
jīng
jìn

míng
yuē

láo

xíng
xié
fāng
biàn
便
shàn

tuì
退
shī

míng
wéi
jiǎn
liè


zhī
tuì
退
shī
zhū
shànxié
fāng
biàn
便

shuō
míng
zhǐ
zhù

shè
zhū

xíng
gēng
qiú

shī

suìluò
jiā

ā
luó
chá
děng
xié
suǒ
zhí
chù

suí
shùn
guān
chá

míng
piāo
hòu
shí
zuò


zuò


shè

qiē
fēi
fāng
biàn
便
shè
yǒng
měng
jīng
jìn

suǒ
yǒu
shàn

suì

zēng
chángshàn


zēng
chángshì

shì

zhū
shàn


shēng
zhīhuáng
zhǐ
zhù


suǒ
xiū
duàn
zhǎn
zhuǎn
xún
qiú
shēng
shàng
wēi
miào


yóu

shì

zhīsuì

gēng
qiú

wài
dào
shī


shī

rán
xiū
sān
shífēn


zhèng


shàng
zhèng
děngmíng

jué
zhě


zhōng


shè

láo
děng


jīng
wén
pèi
shì
yīng
zhī
yúnniè
pánzhù

xiǎn
chà
bié

wèi

néng

zhū
fán
nǎo
chán
suí
mián
bào
liú

lüè
yóu

yīn


děng
wéi


wèi
zuì
chū
yǒu

dān
shì
xún


dān
shì
xún
wéi

zhǐ


biàn
便
yǒu
xiè
dài

yòu
yóu
xiè
dài
wéi

zhǐ


zhù

shēng
fēn

zhù

shēng
fēn
wéi

zhǐ


shùn
shēng

liú
tān
ài
shì


lìngshēng


zhōng
shùn
liú
piāo
xiāng
wéi

zhǒng
yīn


néng

bào
liú


yīng
dāng
zhī

yúnxiǎng
shòu
miè
dìng

xiǎn
chà
bié

wèi

yǒu

xiān

zhèng

xiǎng
shòu
miè
dìng

zhù
fàng


duō
zhù
xiǎng
shòu

ér

duō
zhù
zhū
xiǎng
shòu
miè

yóu

yīn
yuán

tuì
退
shī
miè
dìng

yóu
tuì
退
shī


huán

zhǐ
zhù
xià

shēng
yīn

zhù

yīn

xīn
biàn
便
dìng


suǒ

guǒxiāng
wéi

yīng
zhī
bái
pǐn


chà
bié

zhēn
ā
liàn
ruò
jìng


zhēn
cái

wéi
bié
yǒu
fāng
qiú
wéi
qióng

fēng
rén
jiāo
ér
jué

xīn

jìng
cūi
miào


jūnchù

weí
shòu
zuì
shēng
ān
rén
jiāo
ér
jué
yīn
tiān

suǒ
wènyán


zhě

lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
zhèng

shā
mén
guǒ


èr
zhě
zhèng

shèng
shén
tōng


yóu
chūchāo
yuè

qiē
shēng

èr


zhèng

jiě
tuō

jìng

weí
xiàn


zhù

yòu
chū


jiàng


ài
miào


jūn

èrchù

weí
shòu
shēng
ānzhōng

biàn
shèng
shén
tōng

suǒ

zhě


wèi

yǒu

wéi

chéng
bàn
shèng
shén
tōng

wéi
lìng
jiě
tuō
qīng
jìng
yuán
mǎn

shí
biàn
chù
fāng
biàn
便
xiū
xíng

yóu

yīn
yuán

lìng
biàn
chù
dìng
qīng
jìng
yuán
mǎn


lìng
jiě
tuō
zhuǎn

qīng
jìng
yuán
mǎn
xiān
bái


néng
chéng
bàn
shèng
shén
tōng
liǎo
zhī

chéng
bàn


biàn
便

tōng
bàn

shā
mén
guǒchéng
jiù

shì
zhēn
shā
mén


qiú
cái
zhě
shēn
xiū
yàn
huǐ


zhū
chéng

jiāo
yóu
děng
chù

liǎo
zhī

chū

liǎo
zhī
guò
huàn

liǎo
zhī
chūnéng
liǎo
zhī

chū

xíng

shēng

yīn
yuán
shuō
míng
wéi
chū


cháng
zhòng

biàn
huài

xìng

shì
míng
guò
huàn


tān
diào

duàn
chú
chāo
yuè

míng
wéi
chū


shèng

zhī
dào
míng

chū

xíng

ruò
yǒujiàn

chū

nǎi
zhì

jiàn

chū

xíng

yóu
shì
yīn
yuánzhēn
cái
yǒu
qíng
děng
chù


néng
yàn
huǐ

chéng

jiāo
yóu
zhōu
xuán

jué

ér
wèi

wéi
xīn


jìng


chū

jiā
zhèng

jiě
tuō
jìng

dìng
zhě

xīn

jìng

fǎn
shēng
fěi
bàng

yóu
shìxīn

jìngkān
néng
shàn
jiàn
shàn
zhī
shàn
jiàn
shàn


ruò
xīn

jìng


xiāng
wéi


néng
shàn
jiàn
nǎi
zhì
shànjīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn


lüè
shì
zhū
shòu

zhě


zhù
zhě

fēi
xīn

jìng
ruò
yǒu
zhèng


jiě
tuō
dìng


zhū
ài
wèi

míng
xīn

jìng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

zhū
xíng

cháng
yǒu
shēng
miè

yóu
shēng
mièwéi

jīn

sòng
zhōng

yùn


yùn
jiē
míng
zhū
xíng


zhōng

zhě

zài

yùn

shì


yùn
lüè
yǒu
sān
zhǒng

wèi

lái
jīn

zhū
xíng

cháng
zhě

wèi

zhū
xíng
běn

ér
shēng
shēng

xún
miè

ruò
guò

shēng

guò

suǒ

zhū


zhōng
suǒ
yǒu
zhū
yùn

jiē
guò
xiè
miè


shēng

méishì

cháng

ruò
wèi
lái
shēng

wèi
lái
suǒ

zhū


zhōng
suǒ
yǒu
zhū
yùn

jiē
wèi
shēng


fēiwèi
miè
méishēngshì
yǒu
shēng


ruò
xiàn
zài
shēng

xiàn
zài
suǒ

zhū


zhōng
suǒ
yǒu
zàn
zhù
zhī
chí
cún
huó

yǒu
qíng
zhū
yùn
jiē
wéi
yǔn
miè
zhī
suǒ
miè


shì
yǒu
miè


ruò

zhū
yùn

zài

wèi
lái
suǒshì
yǒu
shēngzhōng
dōu

suǒ
shì
cháng
shì
héng

nǎi
zhì

dāng

shì
zhèng
zhù

wéi
chú
cái
shēng
shēng

xún
miè

ruò
zhū
yǒu
qíng

xiàn

zhōng
yǒng
jìn
wèi
lái
zhū
yùn
yīn
zhě


qiē
wèi
lái


zhū
yùn
jiē

shēng


shuō
míngyòuyóu
èr
yīn
yuán
shuō
zhī
wéizhě

qiē

yīn
mièqiē

zhòng
yǒng
zhǐ
xiàn

zhōng
ān

zhù


shuō
zhī
wéi


èr
zhě
dāng
lái
shēng
lǎo
bìng
děng
suǒ
yǒu
zhòng

yǒng
jiě
tuō


shuō
zhī
wéijīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shuō
zhèng
jiàn

chù

zhèng
jiàn
guǒ


yǒu
chà
bié

wèi
lüè
xiǎn
shì
biàn
zhī

chù


duàn
miè

yòu
lüè
xiǎn
shì
suǒ
biàn
zhībiàn
zhī

yòu
lüè
xiǎn
shì
sān
shì
zhū
xíng
suǒ
yǒu

rǎn
suǒ
yǒu
qīng
jìng

yòu
lüè
xiǎn
shì
zhū
yuányuán

miè

yòu
lüè
xiǎn
shì


miè


yòu
lüè
xiǎn
shì
kōng


yuàn
èr
jiě
tuō
mén
suǒ

chù
suǒ


xiǎn

xiāng

jiě
tuō
mén
suǒ

chù
suǒ

yòu
lüè
xiǎn
shì
shèng

xiàn
guān
xiāng
wéi
èr

duàn
suǒ

chù

yán
èr

zhě


suí
shùn

lùn

èrlùn

yòu
lüè
xiǎn
shì

gòng
wài
dào
èr
duì
zhìděng
wéi
èr


zhě
suǒ
zhī

diān
dǎo
xìng

èr
zhě
suǒ
zhèng

diān
dǎo
xìng


fàng

wéi
zhě


zòng

zhě
cháng

jīn

sòng
zhōng

yún


fàng

shì

wèi

yǒusuǒzhǒng


wèi
mìng


shēn


xīn

rǎn


zhèng
fāng
biàn
便


shì
míng

fàng
fàng

wéi

wéi
chí

niè
pán

liáng
wèi
yuán
mǎn
zhě

lìng

yuán
mǎn


yuán
mǎn
zhě

lìng

xiàn


bān
niè
pán

yún

fàng

wéi
wèi

yǒu


jiā
bái


zhū

jìng
dān
zhuó
shòu
yòng
zào

shàn


huò
yǒu
chū
jiā
xiàn
wèi
mìng


nǎi
zhì
zhèng
fāng
biàn
便
shì
fàng

tōng

èr
pǐn

wèi
zài
jiā
pǐn

chū
jiā
pǐnfàng

wéi

wéi
chí


shēng
běn
xíng
zào
shēng
běn


yīn


shēng

shēng

shòu
寿
zhōng

shēng

yāo
méi

yún


zòng

zhězòng

zhě
chángwèi

yǒu

zhǒng


zhě
diào
shàn


èr
zhě

diào
shàn


sān
zhě
guò
zhě
xiàn
zàizhě
wèi
lái


ruò
shàn
xiūzòng
luó


xiàn
zài
shì
yóu
diào
shàn

ér
zhèng

shí

yóu
guò


guò

shì

yóu

diào
shànxiàn
zài
shì

yóu

diào
shàn

érwèi
lái
shì

yóu
diào
shànyóu

diào
shàn

érmíngruò
yǒu
zòng
luó


xiàn
zài
shì
yóu

diào
shàn

ér
zhèng

shí


guò

shì

yóu

diào
shàn

xiàn
zài
shì

yóu

diào
shàn

érwèi
lái
shì

yóu

diào
shàn

dāngmíng
chángjīn
dāng
lüè
bàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn

zhōng
lüè
shì

zòng

zhě
dào

miè


yǒu
zòng

zhě

yòu
lüè
xiǎn
shì
chù
fēi
chù
xìng


zuò
xìng

qián
bàn
xiǎn
shì
chù
fēi
chù
xìng

hòu
bàn
xiǎn
shì


zuò
xìng

yòu
qián
bàn
xiǎn
shì
shīzuò
suǒ
yīng
zuò

hòu
bàn
xiǎn
shì
zhū


děng

suǒ
zuò

zhòng
shēng
xún

suǒ
zuān
yáo
měng

tān

suí
guān
miào

bèi
zēng
rǎn
ài
ér
liú
zhuǎn
biàn
便
néng

wéi
jiān


jīn

sòng
zhōng
yún

xún

zhī
suǒ
zuān
yáo

wèi

yǒu


xiān
suǒ

xiān
suǒ
shòu
yòng
zhū

jìng
jiè


zhèng
zuòshēng

shàn


dān
shì
zhū
è
xún


yún

měng

tān


wèi

yǒu
shēng
xiū

tānduō
xiū


yóu
shì
yīn
yuán

lìng

shēng
zhōng

xiān
suǒ

xiān
suǒ
shòu
yòng
zhū

jìng
jiè
suī
zhèng
zuò


ér
bèi
tān

sǎn
huài

xīn

yún

suí
guān
jìng
miào

wèi

yǒu


shàn

shēn


shè
zhū
gēn


zhù
zhèng
niàn

yóu
xíng

luò

jiàn
shèn
shǎo
nián

ài
měi

zhū
biàn
便
jìng
miào
xiāng

yóu

yīn
yuán

shēn
xīn
shāo
nǎo

yún

bèi
zēng
rǎn
ài

wèi
yóu

zhǒng
xiāng
mào

dāng
zhī
rǎn
ài
zēng
cháng


děng
wéi


wèi

yǒu

suī

xià
liè
zhū

jìng
jiè

shàng
shēng
měng

zhū
tān

chán

dān
zhuó

shè


kuàng
shàng
miào

yòu

fēi

duō
fēn
xiōng
bào


zhēn
cáizhèngcháng
shè
shòu
zēng
shàng
zhòng


yòu

qīng
jiàn

suǒ
yòng

shàng


shè


kuàng
guì
zhòng

suī
wéi
zhuī
qiú
shǎo
liè
cái


shàng
xíng
zhòng
duō
shēn


è


kuàng
duō
shēng

yòu

shòu
chí
shǎo
xiǎo
miào
xíng


xīn
shàng


xiàng
àikuàng
guǎng
广


yòu

niè
pán
shàng


wén


kuàngyún

jiānwèi
yóu
sān
zhǒng
xiāng
zhī
jiān
jiān
láo


èr

suǒ
chù


sān
cháng
shí
suí
zhúxiàn

zhōng
yóu
è
xíng
gēn
tān
tián
chī


zhī

jiān
láo


dāng
lái
shì
yóu
shēng

luò
jiā
bàng
shēng
guǐ


zhī

suǒ
chù

cháng
shí
suí
zhú


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi
lüè
xiǎn
shì

èr
shī
huài
yīn
yǒu
èr
zhǒng
shī
huài


děng
míng
wéi
èr
shī
huài
yīn

wèi

zhèng

weí


yīn


yún

míng
wéi
èr
zhǒng
shī
huài

wèi
fāng
qiú
shī
huài

shòu
yòng
shī
huài

yún


zhèng

weí


wèi
suí
niàn
xiān
suǒ
shòu
yòng
jìng
jiè
yīn
yuán
suǒ
shēng

zhèng

weí

huò
xié
fēn
bié
xiàn
qián
jìng
jiè
yīn
yuán
suǒ
shēng

zhèng

weí

huò
xié

xiāng

zhèng

weí

huòruò
zhù
ruò
xíng

zhèng

weí

yún

yīn


wèi


ài
jìng
jiè

宿


tān
yún

fāng
qiú
shī
huài

wèi

yǒu

chéng
jiù
èr
zhǒng
shī
huài
yīnfēi
zhèng

huò

xiōng
bào
zhuī
qiú


suǒ
yǒu
xié
cái

yún

shòu
yòng
shī
huài

wèi

yǒu


xiān
suǒ

shùn

shùn

shùn
fēi


zhū
jìng
jiè
zhōng

huò
yǒu


shēng
rǎn
shēng
zhuó

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


zhī
chū

ér
shòu
yòng
zhī

huò
yǒushēng
zēng
huì
zēng
huì
suǒ


huò
yǒushēng

chī

chī
suǒyóu

shì
tān
rǎn
suǒ


nǎi
zhì

chī
zhī
suǒxíng
shēn


zhǒng
zhǒng
è
xíng

wéi
tān
tián
chī
sān
jiān


zhī
suǒ
chánwéi

luò
jiā
bàng
shēng
guǐ
děng
zhū

suǒ


yòu
yǒu
chà
bié

wèi
ài
jié
suǒ

luó
lüè
yǒu

zhǒng

rǎn

dāng
zhī
jiē
shì
tān
ài
suǒ
zuò

wèi
suí
niàn

rǎnzài

rǎn

jìng
jiè

rǎn


nǎo

rǎn

shàn

xiāng
yīng

rǎn

è

xiāng
yīng

rǎn

zhū
jiàn

rǎn

yún

suí
niàn

rǎn

wèi

yǒu


zhèng
suí
niàn
xiān
suǒ
shòu
yòng

ài
jìng
jiè


wàng
zhuī
qiú
lìng
xīn
sǎn
huài

yúnzài

rǎn

wèi

yǒu


宿
shì
chuàn

tān
jīn
shì
tān

wéi
xìng
měng


suī

ài
jìng
suí
niàn
zuò


ér
yǒu

wàng
zhuī
qiú
tān

sǎn
huài

xīn


yóu
tān


měngxīn


zài

yún

jìng
jiè

rǎn

wèi

yǒu

yóu
chéng

děng

xiàn
qián
huì

róng

duān
yán

ài
jìng
jiè

yóu

jìng
jiè

duān
yán


suí
měi
miào
xiāng
xīn
shí
chán
mián

yīn


shēng

wàng
zhuī
qiú
zhǒng
zhǒng
tān
ài

yún


nǎo

rǎn

wèi

yǒu

yóu
shì
sān
zhǒng
néng
cháng
tān
ài
zhū

rǎn


lìng

tān
ài
zhǎn
zhuǎn
zēng
shèng

zhuī
liàn
guò


shòu
yòng
jìng


qiú
wèi
lái
dāng
shòu
yòng
jìng

dān
zhuó
xiàn
zài
zhèng
shòu
yòng
jìng

nǎi
lìng
shēn
xīn
zhōu
biàn

nǎo

yún

shàn

xiāng
yīng

rǎn

wèi

yóu

tān
ài


zēng
shàngxíng
shēn


zhǒng
zhǒng
miào
xíng


shēng
shàn

huò
tiān
huò
rén
shòu
dān
zhuó

shè

zùi
mèn
ér
zhù
zhuān
xíng
fàng


yún

è

xiāng
yīng

rǎn

wèi

yóu

tān
ài


zēng
shàngxíng
shēn


zhǒng
zhǒng
è
xíng

shēn
huài
mìng
zhōng
duò
zhū
è


shēng

luò
jiā
děngshēng

biàn
便
wéi
zhǒng
zhǒng

zhòng
yōu

è
xīn
fèn
xīn
zhī
suǒ
rǎo
nǎo

yún

zhū
jiàn

rǎn

wèi

yóu

tān
ài


zēng
shànghuì

è
yǒu
shuō
diān
dǎo

wéi
lìng

rǎn

jiě
tuōsuī

qiú

rǎn
jiě
tuō

yóu


shì
dǎo
shuō
zhèng
jiě
tuō


liù
shí
èr
zhū
jiàn

zhōng

suí
lìng

zhǒng
xié
jiàn
zēng
cháng


zhū
yuánchī
zēng
shàngyóu

shì
jiàn
jié
suǒ

děng
shēng


hǎi


jiě
tuō

zhù


shī
luó
yǒu
cán
yán

shí

néng
bǎo
ài

shēn

lìng

suǒ
ài

jīn

sòng
zhōng

yún

zhù


wèi


lái
suǒ
zhèng
shàn
shuō
zhèng


nài

zhōng

jìng
xìn
chū
jiā

xiū
fàn
xíng

yún


shī
luó

wèi

shì
chū
jiā

shì
ài
jiè

quē

nǎi
zhì


xiāng

ér
zuò
xiāng

ér
zhuǎn


zhū
xué
chù
néng
shòu
néng
xué

yún

yǒu
cán
wèi
cán


cán

cán

néng
shēng
è

shàn


wèi
néng
shùn
è
jiè
xué
jiè
yīn
yuánzhèng
xiāng


zhèng
xún


ruò
zhū
fán
nǎo


suí
fán
nǎo

yún

yán

shí

wèi


zhū
è

cáng
zhū
è

ruò
yǒu
suǒ
fàn


zhì
zhě
tóng
fàn
xíng
biān


shí

duì
zhì


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn


sòng
zhōng
lüè
xiǎn

yīn
suǒ
shè
shī
luó
qīng
jìng

wèi
néng
zhèng
shòu


shòu


xué


yuǎn

xué
yīn


suī
yóu

zhī
fàng

xuébiàn
便


ér
duì
zhì


dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

ruò
jiàn

è

néng
shěn


weí


shēn
zhōng

wéi
yóu


néng

jīn

sòng
zhōng

yún

jiàn

è

shěn


weí
wèi

yǒu

huò
shàn
nán

huò
shàn

rén

wéi
xìng
cōng
huì
chéng
jiùguān

rěn

jiàn

xiàn
xíng
è
xíng
yīn


biàn
便
zāo
zhǒng
zhǒng
cuò

chǔ


yòu
wéi
wáng
rén
zhí
zhì
wáng
suǒ

guǎng
广
shuō

jīng

nǎi
zhì
duàn
mìng

jiàn

biàn
便
zuò

shì

weí

guān
guān
shì
rén

xiàn

zhōng
zào
zuò

shì
è

shàn
xiàn

huán
shòu

shì
xīn
chǔ
guǒ
bào

nǎi
zhì
zhǐ
zhǐ

shì
è

shàn


zhōng

yīng
wéi
zhōng

yīng
zuò

zhōng

yīng
xíng
zhōng

yīng
fànyòu
jiàn

yáng

zhū
guǎng
广
shuō

qiēzhòng


yóu

shì
zuò


néng
huó
mìng
fāng
shù

ér
chéng
xiàng

chē
chéng
niǎn


yòu

yīn

néng
zhì
guǎng
广

cái
bǎo

cáng
lìng

sǎn
shī

rán
wéi
shì
jiān
zhī
suǒ

huǐ

fán
zài
yōng

shàng


shēn
zàn
xiāng
chù
shòu

ér
yuǎn

zhī

kuàng

xián
zhé

jiàn

biàn
便
zuò

shì

weíqián
shuōyòu
jiàn

rén


ráo

cái
bǎo

rán
yóu
lǎn
duò
duō
zhù
zòng


jīng
guò


yān

suì
yuè

suǒ
yǒu
zhēn
cái
tóng
zhū
shàn

jiàn
jiàn
shuāi
tuì
退

jiàn

biàn
便
zuò

shì

weíqián
shuōyòu
jiàn
zhǒng
zhǒng
yǒu
qíng
shēn
xiāng
chà
bié

huò
yǒu
shēng
máng
shēng
lóng
shēng


huò
xiā
huò

huò
xuǎn
huò
lài

huò

duǎn
shòu
寿
huò
è
xíng


huò
duō

bìng
huò
pín
jiàn
jiā

huò
shǎo
zhī
zhǔ
huò

è
huì

huò
shàn
zhái
jiā
huò
bàn
zhái
jiā
huò
chǒu
xíng
lèi
ěr
jiàn

biàn
便
zuò

shì

weí

guān
guān
shì
rén
xiān
zuò
zhǒng
zhǒng
è

shàn


jīn
shòu

shì

è
guǒ
bào

nǎi
zhì
zhǐ
zhǐ

shì
è

shàn
qián
shuōyòu
jiàn

rén
xiá
huì

yǒu
lǎn
duò


qiào
yǒng

suǒ
wèi
néng
zuò
yíng
nóng
shāng
jiǎ
xíng
chuán
děngnéng
zhèng
zuò
yán
lùn
shìsuīshì
qiào
yǒng

suǒ
zuò
shì

shù
jiàn
shuāi
sǔn
zhōng

chéng
bàn

jiàn

biàn
便
zuò

shì

weíqián
shuōyòu
jiàn
èr
rén
chū
jiā


fēi
jiā

tóng
xiū
fàn
xíng

yǐn
shí
děng

yǒu
suǒ
kuì

ěr

jiàn

biàn
便
zuò

shì

weíqián
shuōyòu
jiàn
huò
yǒu
guó
wáng
huò
shì
wáng
děng


fēng
jiāng
xián
jiē


jiān
zhuó

shè

dàn
wéi

shēn


hái


wéi
wéi
xiàn
zài
shǎo
xiǎo
ān


shēn


mén
xiàn
xíng

liàng
guǎng
广

è
xíng

sǔn
huài
duō
shēng
duō
shēn
ān


dāng
shòu
duō
shēng
duō
shēnjiàn

biàn
便
zuò

shì

weí

guān
guān
shì
wáng
huò
shì
wáng
děng

shèn
wéiwéi
zhī
bǎo
ài

shēng

shēn


zhī
bǎo
ài
duō
shēng
duō
shēn

wéi
ài
xiàn
zài
shǎo
shí
xiǎoài
dāng
lái
duō
shí
fēi

ài
duō
shēng
zhòng


nǎi
zhì
zhǐ
zhǐ

shì
è

shàn


zhōng

yīng
wéi
zhōng

yīng
zuò

zhōng

yīng
xíng
zhōng

yīng
fàn


yǒu
huò
shàn
nán

huò
shàn

rén

wéi
xìng
cōng
huì
huò

tiān
yǎn

yòng

tiān
yǎn
jiàn
zhū
yǒu
qíng

shí
shēng
shí


jīng
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
shēng
zài


luò
jiā
zhōng

jiàn

biàn
便
zuò

shì

weí

guān
guān
shì
rén

xiàn

zhōng
zào
zuò

shì
è

shàn


lìng
shòu
hòu

xīn
chǔ
guǒ
bào

nǎi
zhì
zhǐ
zhǐ

shì
è

shàn
qián
shuō


shì
huò
shàn
nán

huò
shàn

rén

jiàn

suǒ
zuò
zhū
èyóu

zhǒng
xíng

shàn

weí

shàn
guān
chá


děng
wéizhě
guān
chá
huò
yīn
wéi
yuè
huò
xié
huó
mìng
huò
fàng

xiè
dài


xiàn

zhōng
zào
zuò
zhǒng
zhǒng
è

shànxiàn

shòu
fēi
ài
guǒ
bào

èr
zhě
guān
chá
huò
yǒu
yǒu
qíng

shēn
chà
bié

huò
yǒu
suǒ
zuò
ér

guǒ
suì

huò
yǒu
suǒ
qiú
ér

guǒ
suì

jiē
yóu
xiān
zào
è

shànxiàn

zhōng

shòu

shì
fēi
ài
guǒ
bào

sān
zhě
guān
chá
huò
yǒu
guó
wáng
huò

wáng
děng

yīn
xiàn

zhōng
xíng
zhū
èzhī
dāng
lái
dìng
shòu
zhǒng
zhǒng
fēi
ài
guǒ
bào


zhě
guān
chá
zhū
yǒu
qíng
lèi

shí
shēng
shí

yīn
xiàn

zhōng
zào
zuò
zhǒng
zhǒng
è

shàn


hòu

zhōng
shòu
fēi
ài
guǒ
bào


yóu

shì

shí
zhī


zhōng


zuò

yún
wèi

zhūyóu

zhòng
guǒ
bào


zàizhū

zhě

wèi

yǒu

chuàn

è


ài

zhū
è

yóu

yīn
yuán


zhū
shàn

xīn

néng


shì
chūyóu

zhòng
zhě

wèi

yǒujiān


huò
yǒu

zào
huò


zào

yóu

yīn
yuán

suī
yǒu
xīnsuǒ
zhèng
shàn
shuō
zhèng


nài

zhōng

zàn
shí
chū
jiā

shàng

néng


kuàng
dāng
néng
huò
shā
mén
guǒ
zhèng


shì
míng
wéi

èr

guǒ
bào


zài
zhě

wèi

yǒu

yóu
shēn


è
xíng
yīn
yuán

shēng
zhū
è


shēng

chù
zài


néng

rén
cháng

shòu


huò
shēng
biān
jué


xián
shàn
zhòng

suǒ
wèi

chú
guǎng
广
shuō
nǎi
zhìjiā


shì
míng
wéi

sān
jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi


fàn


lüè
shì

zhū
yǒu
qíng


guǒ
bào
weí


xiǎnweí
wéi
xiān

suí

xíng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |