当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第17卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第17卷(注音)shī

lùn


shí

juàn

běn

fēn
zhōng

suǒ
chéng


shí

zhī
èr

yīng

qín
jīng
jìn

cháng
jiān

yǒng
měng

héng
xiū

fàngzhī
shàn
ān
zhù
zhě


sòng
xiǎn
shì
yóu
bèi
jiǎ
fāng
biàn
便


tuì
退
jīng
jìn


xiū


zhī


fànglìng
suǒ
xiū
xué
qīng
jìng
shū
shēng


zhī

fàng

zhě

wèi

lái
jīn
xiān
shí
suǒ
zuò


suǒ
xíng
dāng
yǐn

zhū
shàn
zhòng
è


zhū


děng


miào
jiē
huān


shǎo
suí

shì

suí
zhuǎn

shòu

duō
gōng


wéi


fán
nǎo
zhě


èr
sòng
zhōng
xiǎn
shì
yuǎn

juàn
zhǔ
tān

duō


zhī

yīnyuǎn

duō


zhī

zhàng

jìng
xué
yīn


xué

qīng
jìng
dāng


wēi


yīng
liàng
ér
shè
shòu

zhōng

yǒu
suǒ
wéi
zhà
xiàn
wēi

xiāng
zhě


sòng
xiǎn
shì


wēi


qián
guǐ
xiàn
xiāng


fán
suǒ
shè
shòu
shàn
zhī
liàng


wéi
xiū
fàn
xíng

chí
shòu
寿
mìng

yǒu
suǒ
shòu


xué

qīng
jìng


shuō
shí
lìng

shuō

suī
yǒu
suǒ
fāng
qiú

ér
fēi
xiàn

xiāng

cóng

biān

qiú

zhōng

qiáng
wēi
ér
huò

qīng
huǐ
zhě


èr
sòng
zhōng
xiǎn
shì
yuǎn


yán
shuō


guǐ
xiàn
xiāng


qiáng
wēi
suǒ


zhuǎn
zhāolìng
suǒ
xiū
xué
qīng
jìng
shū
shēng

dān
zhuó

yǎng


suǒ
yǒu
gōng
jìngzhí
zhū
jiàn

zēng


sǔn
jiǎn
zhě


sòng
xiǎn
shì

dān
zhuó

yǎng
gōng
jìngzhí
zhuó

zhǒng
è
jiàn


lìng
suǒ
xiū
xué
qīng
jìng
shū
shēng

zhuó
shùn
shì
jiānwén
zhòu
shù

cháng


zhě


sòng
xiǎn
shì

zhí
zhuó
zhū
è
jiàn
yīn

wài
dào
xié
lùn

néng
zhàng
ài

yùn
jiě
tuō


suǒ
zhì
zào
míng
shùn
shì
jiān


yuǎn

dān
zhuó

yǎng
gōng
jìng
yīn

cháng


děng
yīn

qīng
jìng

xué

qīng
jìng
kǒng
zēng
zhū
fán
nǎo


rǎn


jiā

wéi
jìng
xiū
zhì
huì

dāng
qīn
jìn
xián
shèng
zhě


sòng
xiǎn
shì
yuǎn

suǒ
zhì
yīn

qīn
jìn
néng
zhì
yīn


xué

qīng
jìng


péng
yǒu
jiā
kǒng

yōu
bēi
luàn

néng
shēng

fán
nǎo

cái

xún
yuǎn

zhě


sòng
xiǎn
shì
ruò
qīn
jìn

jiā

shēng
yōu
bēi
sǎn
luàn

zēng
cháng
zhū
fán
nǎo

néng
wéi
zhòng

yīn

yóu
qīn
jìn


néng
shēng
zhòng


fán
nǎo
cái
shēng

xún

chú
qiǎn


shì
xiǎn
shì
duì
zhì
zhī
yīn

shòu

xìn
shī

kǒng
jiā
hài
chuāng
pàolái
zhèng


cháng

yǒu

shè
zhě


sòng
xiǎn
shì

tān
zhuó

yǎng
gōng
jìng


jiān
zhí
zhū
è
xié
jiànshòu
yòng
xìn
shī


huǐ
bàng
zhèngnéng
yuǎn

tān
zhuó
hòu
shì
zhūnéng
shēng

zhū
è
jiàn
yīn


shì
suǒ
xué
qīng
jìng
shū
shēng


qiān
fàn
zhōng


gōng
yòng
ān


cháng
shěng

guò
shī

zhī
zhě


sòng
xiǎn
shì
yuǎn

zuò

qiú


rén
suǒ
yǒu
guò
shīshàn
pǐn

yǒu
sǎn
luàn
cháng
shēng
huān
guò
shī

shí
liǎo
zhīhuǐ
chú

zēng
shàng
màn

yóu

yīn
yuán
xué

qīng
jìng
ruò
fàn

suǒ
fàn

dāng


chū


suǒ
yīng
yíng
shì
zhōng

néng
yǒng


zuò
zhě


sòng
xiǎn
shì
chū

suǒ
fàn


néng
yuǎn

tān
shòu

rén
gōng
fèng
shì
wèi

yóu

yīn
yuán
xué

qīng
jìng


wēi


yán
jiào


qiē
jiē
xìn
shòu

guān

zuì

bàng
zhě


sòng
xiǎn
shì
xìn
yuán
mǎn


néng
fěi
bàng
jiàn

zuì

xué

qīng
jìng


shèn
shēn

chù

néng
shè
jiù
shī
zōng


jiān
zhí

jiàn
zhě


sòng
xiǎn
shì
yuǎn

ān
zhù

jiàn


qīng
jìng
shū
shēng
cháng


yuǎnbiān
héng
xiū

shàn


jiān
jīng
jìn
yǒng
měng
zhě


sòng
xiǎn
shì
ruò
shēn
ruò
xīn
jiē
yuǎn
jìn
shùn
dìng
zhū
yuǎn


qiē

shàn
xún


chún
xiū
bái
jìng
zhū
shànfēi
shěn
diào
děng
zhū
suí
fán
nǎo
suǒ
cūinéng
shàn
yuán
mǎn
zhèng
jiā
xíng


zēng
shàng
xīn
xué
fāng
biàn
便
shū
shēng


yǒu

shēngzēng
è
zēng
è


shuì
mián
shuì
mián

shíjìng


è
zuò
è
zuò
qiē
zhǒng
héng
shí

chéng
jiù
zhèng
fāng
biàn
便
zhě


èr
sòng
zhōng

xiǎn
shì
yuǎn

tān

tián
huì

hūn
chén
shuì
mián

diào

è
zuògàizhū
shàn

shēng

zhū

zhōng

zēng
yàn


wéi
xiū
shàn
pǐn
fāng
biàn
便
jiā
xíng

yǒu
suǒ
kān
rén


xīn
ān
jìng


shí
shí
jiān

shuì
mián


ruò
xīn
chén
méi

huò


shēng

jìng
miào
xiāng


weí
zuòyóu
xíng
shíjìngxiān
suǒ
fàn
biàn
便
shēng
yōu
huǐ


suǒ

fàn

yōu
huǐ


hòu
hòu
shū
shēng
shēng
yīn
zhòng

jiān
zhèng
fāng
biàn
便


zēng
shàng
xīn
xué
zhuǎn

qīng
jìng

yǐn


jué

suǒ
jié

yǒu
xiāng
ruò
qīnduō
zhǒngqīn


qīn


míng

wàng
fēn
bié

néng
shēng


tān

zhì
zhě
dāng
yuǎn

zhě


èr
sòng
zhōng

xiǎn
shì

zhǒng
chù
wàng
fēn
bié

néng
shēng
yín


suǒ
yǒu
tān
ài

cóng
chū
fāng
biàn
便


shēng


nǎi
zhì
jīu
jìng

yóu
yuǎnzhū
suǒ
xiū
xué
qīng
jìng
shū
shēng

yǐn

fēn
bié
zhě

wèi
néng
yǐnài
shì

zhèng

weí
xiāng
yīng
zhī
xīn
suǒ
yǒu
fēn
bié

jué

fēn
bié
zhě

wèi
ài
shì
zhōng

jué

tān
chán
xiāng
yīng
fēn
biésuǒ
jié
fēn
bié
zhě

wèi
ài
shì
zhōng
suǒ
yǒu
fēn
bié

yǒu
xiāng
fēn
bié
zhě

wèi
ài
shì
zhōng

zhí

zhǒng
zhǒng
jìng
miào
xiāng
zhuàng
suǒ
yǒu
fēn
bié

qīn

fēn
bié
zhě

wèisuǒ
ài
shì
zhōng

yǒng

xiāng
yīng
suǒ
yǒu
fēn
biéfēn
bié
zhě

wèisuǒ

shì
zhōng

zhǒng
zhǒng
shòu
yòng


ài

zhǒng
zhǒng
mén
zhuǎn
suǒ
yǒu
fēn
bié

qīn

fēn
bié
zhě

wèi
liǎng
gēn
huì
shí
suǒ
yǒu
fēn
bié


qīn

fēn
bié
zhě

wèi

jìng
chū
shí
suǒ
yǒu
fēn
bié

zhū

lìng

bǎo
zhòng
duō
suǒ
gòng
yǒu

shì
fēi

yīn
yuán

néng
zēng
cháng
tān
ài

xián
shèng
suǒ
yīng

huài
miè

zhàng
tuō

zhòng
yuán
wēi

suǒ


zhě


èr
sòng
zhōng
xiǎn
shì

zhǒng
xiàn

hòusuǒ
yīng
zhū

guò
huàn

ruò
néng
guān
jiàn

shì
duàn
chú

ài
fāng
biàn
便
zhūruǎn
ròu
duàn


cǎo

xiāng


yóu


huǒ
kēngmǎng

shémèng
suǒ
jiàn


jiè
zhuāng
yánshù
duān
shú
guǒ


shì
zhī
zhū

dōu

yīng
dān

zhě


zhōng
guǎng
广
yǐn

qián
suǒ
shuō
lìng

bǎo
děng


zhū

zhōng


zhǒng
guò
huàn


qiē
shì
jiān
gòng
chéngxiǎn
shì
zhū

guò
huàn
shēn
zhòng

yòu
wéi
xiǎn
shì

zhū

zhōng

yǒu

shì
zhòng
duō
guò
huàn

fēn
míng

liǎo


yǒu
zhì
zhě


dān


yòu

zhū


lìng

bǎo
mǎn


duàn
ròu


zhòng
duō
gòng
yǒu

yóu

cǎo


zhèng

xiàn
qián

shāo
nǎo


fēi

yīn
yuánhuǒ
kēng
shēng

ài


zēng
cháng
tān
ài


mǎngxián
shèng
yuǎnmèng
jiàn
huài
miè

yóu

jiǎ
jiè
zhuāng
yánzhàng
tuō
zhòng
yuán

yóu

shù
duān
làn
shú
guǒ


wēi
wáng
fàng

suǒ

zhī

dāng
tīng
wén
zhèng


cháng

weí
xiū


xiān
guān
jiàn

jìngxiū

xiàng
shè
fán
nǎo

zhòng


duàn
shēng
xīnzhū
xiāng
guān
chá


jiā
xíng
jīu
jìng

néng


jiè

jièzhēn

xiàn
guān

néng


qiē


zhèng
xiàn

niè
pán
yǒng
jìn
zhě


zhōng
xiǎn
shì
yóu
liǎo
xiāng
děng

zhǒng
zuò

shì
chū
shì
dào
jiē
qīng
jìng


zhèng

yǒu

èr
niè
pán
guǒ

zēng
shàng
huì
xué
jīu
jìng
qīng
jìng

tīng
wén
zhèng

cháng

weí
yán

xiǎn
shì
liǎo
xiāng
zuò


cháng
xiū

yán

xiǎn
shì
shēng
jiě
zuò


yóu

shēng
jiě
ér
xiūxiān
guān
jiàn

jìng
yán

xiǎn
shì
yuǎn

zuòxiū


xiàng
děng
yán

xiǎn
shì
shè

zuòzhū
xiāng
guān
chá
yán

xiǎn
shì
guān
chá
zuò


jiā
xíng
jīu
jìng
yán

xiǎn
shì
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


néng


jiè
jiè


zhēn

xiàn
guān
néng


qiē

děng
yán

xiǎn
shì
shì
jiān
chū
shì
jiān
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


shìshèng
jiàojīn
dāng
jiànsòng
yán


shēn


zhū
suǒ
yǒu

qiē
shì
jiān
è

zuò

yóu
niàn
zhèng
zhī

zhū


qīn
néng
yǐnjīn

sòng
zhōng
suǒ
yán
è
zhě

wèi
zhū
è
xíngqiē
zhǒng


qiē
yīn
yuán


qiē
chù

suǒ
suǒ
yǒu
è
xíng
jiē

yīng
zuò

yúnqiē
zhǒng

zuò
è


wèi
yóu
shēnzào
zhòng
è


yúnqiē
yīn
yuán

zuò
è


wèi
yóu
tān
tián
chī
suǒ
shēng
zhū
è

zhōng

zào
zuò


yúnqiē
chù
suǒ

zuò
è


wèi

yǒu
qíng
shì
chù

fēi
yǒu
qíng
shì
chù

zào
zhòng
è


yún

yóu
niàn
zhèng
zhī
yuǎn

zhū


wèi
duàn
shì


duàn
fán
nǎoyún

duàn
shì


wèi

yǒulái
suǒ
zhèng
zhèng


nài

zhōng


qīng
jìng
xìn

liǎo
zhī

jiā


yóu

láo


qiú
chū


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

yóu
zhèng
xìn
xīn
shè

jiā
fēi
jiā

rán


tān
yóu
wèi
yǒngshì
míng
wéi
duàn
chú
shì


yún

duàn
fán
nǎo


wèi


chū
jiā


wéi
lìng

tān


duàn


wǎng

kuàng

shān
lín

ān

biān
huò
zhù
ā
liàn
ruò
chù

nǎi
zhì
huò
zài
kōng
xián
jìng
shì


zhū
shì

suǒ


qiē
fán
nǎo

shè
wàng
fēn
bié
tān
wéi
duì
zhì


xiū

niàn
zhù

huò

huán
chū

jìn

luò
cūn

ér
zhù

shàn


shēn

shàn
shǒu
zhū
gēn

shàn
zhù
zhèng
niàn
ér


luò

huò

cūn

yóu
xíng

xuán
fǎn


lái

jìn
zhǐ

héng
zhù
zhèng
zhī

wéi
jiě
shuì
mián

zhū
láo
juàn
shì

niàn
zhù
zhōng
shàn
ān
zhèng
niàn
wéi

zhǐ


wéi

yǒng
duàn

tān
suí
mián

xiū

duì
zhì

yòuzhèng
zhī
ér
zhù

wéi

zhǐ


yuǎn

zhū
gài

shēn
xīn
diào
chàng
yǒu
suǒ
kān
néng

chì
rán
fāng
biàn
便
xiū
duàn

jìng


yóu

shì
niàn

zhèng
zhī
wéi

zhǐ


biàn
便
néng
zhèng

fán
nǎo

duàn

yuǎn

zhū


nǎi
zhì

chū
jìngér
zhù


shì
néng

shòu
yòng


xíng
biān

liè

huì
xìng
zhū

shēng


ruò
duàn
ruò
zhī


děng
míng
wéi
yǐn
wèi

yǒu

ruò
zhū
shā
mén
huò

luó
mén

xíng


xíng


xiàn

zhōng

zhǒng
zhǒng
qiē

zhōu
biàn
shāo
nǎo


wèi


jīn
yóu
xiàn


suǒ

nǎo


jiě
tuō
dāng


suī
qiú
shì
shì
ér

jiān

shì
zhōng

néng


rán
gēng
zhāo


sǔn
nǎo
shì


shì
míng
wéi
yǐn
zhū
shèng


néng


shì
shòu
yòng


xíng
biān

néng
yǐn
fēi
shèng
shàn
liǎo
zhī


yuǎn
ér

zhī

qīn

jìnchéng
shìjīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


yún

lüè
biàn

wèi
zhū
yǒu
qíng
yǒu
èr
zhǒng
mǎn


zēng
shàng
shēng
mǎn

èr
jué
dìng
shēng
mǎn

zēng
shàng
shēng
mǎn
zhě

wèi
wǎng
shàn


jué
dìng
shēng
mǎn
zhě

wèi
ài
jìnmiè
niè
pánèr
mǎn


zhàng
ài
néng
duàn
néng
zhèng

shì
míng
lüè


ruò


qiē
zhǒng


qiē
yīn
yuán


qiē
chù
suǒ


zuò
è
xíng


biàn
便
néng
duàn
zēng
shàng
shēng
mǎn
suǒ
yǒu
zhàng
ài


néng
zhèng

zēng
shàng
shēng
mǎn

ruò

shòu
yòng


xíng
biānshòu
yòng


xíng
biān

jué
dìng
yuǎn


biàn
便
néng
duàn
jué
dìng
shēng
mǎn
suǒ
yǒu
zhàng
ài


néng
zhèng

jué
dìng
shēng
mǎn

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè

yīng
shuō
xiǎng
zhòng
shēng

yīng
shuō
ān
zhù


liǎo
zhī
yīng
shuō
ér
zhāo

shēng

ruò
liǎo
zhī
yīng
shuō

shuō
zhě


yóu

yǒu
yīng

lùn

ruò

děng
shēng
liè

suì
xīng
zhèng
lùn


sān
zhǒng

dòng
děng
shēng
liè
jiē

duàn
míng

ài
màn

zhuó
yān

jìng


nǎo


jiàn


tiān
rén
shìsòng
zhōng

chū
yán
yīng
shuō
zhě

wèi

qiē
yǒu
wéi


suǒ

zhě


zhū
yǒu
wéi

jiē
sān
zhǒng
yán
shì
zhī
suǒ
shè


jīn


zhōng
shuō
miàowéi
yīng
shuō

yòu
miào


zhū

shā
mén

luó
mén
děng

cóng
shī
zhǔ
biān

yán
qiú
suǒ


míng
yīng
shuō

yòu
zhū
jūn
zhǔ

miào


cóng

shǐ
使
děng


yán

zhào
ér
shòu
yòng
zhī

yóu
shì
yīn
yuán

míng
yīng
shuō

yòu
zhū
shòu

zhě


miàonéng

rán
shàn
zhī
guò
huàn

weí
chú
zhū


wéi

xuān
shuō

guò
huàn

nǎi
néng
liǎo
zhī

yóu
shì
yīn
yuán

míng
yīng
shuō

zhū
shòu

zhě


zhū

zhōng

zhèng

weí
ér


xiāngsuí
hǎo
biàn
便
shēng
ài
rǎn

shòu
yòng
dān
shì

nǎi
zhì
jiān
zhuó

yòu

zhūshí
zhī
yǒu
zhòng
guò
huàn

suǒ
wèi
zhū


cháng

wěi

kōng

yǒu
shí
bài
huài
zhī


yóu

huàn
shì
kuáng
huòshèn
shǎo
ài
wèi
duō
zhū
guò
huàn
shí
liǎo
zhī

shì
shǎo
wèi
duō
huàn

zhū

chū


suǒ
wèitān
diào


nǎi
zhì
chāo
yuè

shì

chū

shì

jiàn
guò
huàn


zhī
chū

ér
shòu
zhū


yóu
shì
yīn
yuán

biàn
便


jiè
shēng
wéi
gēn
běn
suǒ
yǒu
zhū
xíng

shēn


zhuó

yòu

zào
zuò
shēng
wéi
gēn
běn
suǒ
yǒushòu

jiè
shēng

shēng


miè

shēng

yǔnshì

yán
yīng
shuō
xiǎng
zhòng
shēng


yīng
shuō
ān
zhù


liǎo
zhī
yīng
shuō
ér
zhāo

shēng


ruò

shàn
shì

wén
zhèng
zuò
zhū


shí
liǎo
zhī
guò
huàn
chū


suǒ
wèi
zhū


cháng

wěi

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


tān
chāo
yuè
lái
suǒ
zhèng
zhèng


nài

zhōng


qīng
jìng
xìn

biàn
便

zhū

shēn
jiàn
guò
huàn
zhuǎn

zēng
shēng

suì
néng
shè

ruò
shǎo
ruò
duō
cái
bǎo


cáng

juàn
zhǔ
yóu
cóng


zhèng
xìn
xīn
shè

jiā
fēi
jiā

suǒ
wèi

qiē
shēng
lǎo
bìng

jiē

yǒng
miè


shì
chū
jiā


suǒ
yuàn
qiú

xiū
xíng
fàn
xíng

wèi

yóu

chí
jiè
jīng
jìn
xiū
fàn
xíng


dāng

shēng
tiān
huò

tiān
chù
shì
xié

yuàn

jiàn

kǒngsuǒ

lùn

wèi


yīng

shì

lùn

yuàn
yóu


gào
yán

xián
shǒu

jīn

wéi
chéng
jiù
shèng
nián
shè
xiàn
miàosuí
qīn

zhī
suǒ
yuàn


ér
gēng

qiú
dài
shí
zhū

shì
xiū
fàn
xíngshì

yán
ruò
liǎo
zhī
yīng
shuō

shuō
zhěyóu

yǒu

yīng

lùn


chéng
jiù
qīng
jìng
shī
luó

qīng
jìng
jiàn

yóu
jiàn
diān
dǎomàn
màn
suǒ
chíshā
mén

luó
mén
děng
gòng
xīng
zhèng
lùn

yóu

yīn
yuán

shuō

shì
jiàn
wéi
zhèng
gēn
běn

ruò
yǒu
shā
mén
huò

luó
mén


děng
shēng
liè
zhèng
gēn
běn
jiàn
xīn
xiàn
gāo


yóu

yīn
yuán

suì


shā
mén

luó
mén
děng

xiāng
zhèng
lùn


zhǐ

shēng

děng

liè
sān
zhǒng
màn
lèiwéi
shēng
huò
děng
huò
liè

ruò
shèngfēi


suǒ

màn
suǒ
dòng

nǎi
zhì

fēi

dāng
fēi
yǒu
xiǎng
fēi

xiǎng
suǒ
dòng

liǎo
zhī
zhū
xíng
jiē
zhòng
yuán
shēng


zhū
xíng
zhōng
weí
jiàn

xìng

shàngxiào
liàng


wéi
shēng
děng
liè

kuàng

jiàn
màn
ér
xīng
zhèng
lùn


shèngsuī


suǒ
xiǎn
yáng

zōng
cūi


lùn

rán

zhū

weí
wéi

xìng
yuán


bēi

wèi
dāng
yún


ruò
yǒu


suǒ
shuō
miàolǐng
jiě


shì

shì
zhèng
xiū
xíng
zhě

lìng

cháng

huò

ānlìng

lái
zhèng

jiǔ
zhùjiàn
màn

wéi

yǎng
gōng
jìng
yīn
yuán
ér
xīng
zhèng
lùn


shì

wéi

qiú
xiàn

zhū
miào


shì
xiū
fàn
xíng


yóu

shì
xiū
fàn
xíng


yuǎn

xié
yuàn

zhū
xié
jiàn


shè
tān
qiú

yǎng
gōng
jìngqiē
zhǒng
jiē

qīng
jìng

hūi
guāng
chì
ránzhú

zhū
tiān
shì
rén
weí
dāng
zàn
měi


yīng

lùn

yòu
néng
chāo

shēng
lǎo
bìngshì

yán
ruò

shēng
děng
liè

suì
xīng
zhèng
lùn


sān
zhǒng

dòng
děng
shēng
liè
jiē

yán
míng

zhě

wèi


yùn

ruò
yǒu


guān
jiàn
wéi


dāng

xiàn
guān
yùn
jìn
jiàn

shí
yùn
suǒ
yǒu
tān
ài
yóu
jiē
shuō
wéi
duàn

fēi
suí
miánruòsuǒ

dào
zhuǎn
gēng
xiū

màn


duàn
miè
chéng
ā
luó
hàn

zhū
lòu
yǒng
jìn

yóu

zhèng

ā
luó
hàn
guǒ

xīn
shàn
jiě
tuō

biàn
便


shēn

shēn
zhòng


chán

suí
mián

jiē

yǒng
duàn


ài

jiāo

zhū
fàngyóu

shì

ài

jiāo

fàngmíng
yān

jìng


yǒu
shāo
nǎowàng

yún

míng
wéi
yān

jìng


yān
míng
wéi
ài


shì
jiān
yān
shì
huǒ
qián
xiāng

néng
sǔn
yǎn
gēn
biàn
便
wéi
rǎo
luàn
lìng

ān
zhù

ài


shì
shì
tān
tián
chī
huǒ
zhī
qián
xiāng

néng
sǔn
huì
yǎn
luàn
xīn
xiāng


wèi
néng
yǐnxún

ài

duàn

zhī

nǎi
zhì
lìng


dāng
lái
shì
chéng

shēng


míng
yān

jìng
shì
yān
jìng

zhuó

suī

zhuī
qiú
mìng
yuán
zhòng

fēi

zhuī
qiú

rán
néng
jiě
tuō
tān
ài
zhuī
qiú

suǒ
qiú

rǎn

yún


nǎo

wèi


shì
xiàn
zhuī
qiú
shí

ruò


shī
huò
quàn

shī

shī
shí
yīn
zhòng
fēi

yīn
zhòng

jīng
ér
fēi


duō
ér
fēi
shǎo


ér
fēi
huǎn

rán

ài
wèi


suǒrǎn
shòu
yòng


shēng
dān
lìn
nǎi
zhì
jiān
zhuó


shì
shòu
yòng
mìng


shí


wéi
tān
nǎo
zhī
suǒ
shāo
nǎo

ruò

shī
zhǔ


néng
shī

huò
zhàng

shī

shè
yǒu
suǒ
shī

xiàn

yīn
zhòng

xiàn
yīn
zhòng

nǎi
zhì
chí
huǎn
ér
rán

xián
hèn

yóu

yīn
yuán

shēng
huì
nǎo

yòu

shòu
yòng
suǒ


shí
niàn


sǔn
hài
xīn

tián
huì
xīn


shì

wéi
tián
nǎo
suǒ
nǎo

yòu

suǒ

ruò
jīng
ruòshòu
yòng
shí

shēn
jiàn
guò
huàn

shàn
zhī
chū


ān
zhù
zhèng
niàn

yuǎn


chī


shì

wéi
chī
nǎo
suǒ
nǎo

yún

míng

wàng


xīn
yǒu
zàiqíng


huái
怀
tān
yuàn
wǎng


jiā

wèi
shàzōng

jiā

huò

luó
mén
cháng
zhě

shì

zōng

jiā

dāng
cóng

huò

shàng
miào
yīng
suǒ
dàn
shí

nǎi
zhì

cái
bǎo
yáo
shàn

zhū
zuòbìng
yuán

yào

gōng
shēn
shíshì
zhuī
qiú


shòu
yòngcái

dōu


wàng

yòu

héng
cháng
ān
zhù

xiǎng

wèi
guò

fēn

zhòu
fēn
zhōng


guò
zhòu
fēn
huán


fēnzhōng
jiān

yǒu

liàng
yīng

yīn
yuán


jīng
guǎng
广
shuō

suǒ
wèi

fēng

nǎi
zhì

fēi
rén
zhī
suǒ
kǒng


yóu

yīn
yuán
suǒ
wéi
zhuī
qiú
suǒ
wéi
shòu
yòng
suǒ
yǒu
cái
shòu
寿
mìngwàng


shì

zhuó
yān

jìng


shāo
nǎo


wàng
tiān
rén

shì

zài
shì
zhǔ
tiān
děng

suǒ
yǒu
yīn
zhōng
dōu


jiàntiān
rén
zhū
yīn
guǒ
zhōngjiàn

yòuzhōu
tiān
rén
shì
jiānchù
dōu


jiàn

yòu


shì
jiè
tiān
rén
shì
jiānchù
dōu


jiàn


shì

yán
duàn
míng

ài
màn


zhuó
yān

jìng

nǎo


jiàn


tiān
rén
shì


chū
sòng
xiǎn
shì
dài
shí
zhū
xié
xíng


xié
xíng
guǒ


èr
sòng
zhōng

xiǎn
shì
shè

yīng
zhèng
dào


jìng
xiū
fàn
xíng
réng
bèi

lùn

yīng
dàodài
shí
èr
sòng

sān

ěrsòng
zhōng

shì
zūn
xiǎn
shì
xiàn
suǒ
zhèng

yǒng

chì
rán

nǎi
zhì
zhì
zhě


suǒ
zhèng

yòu
chū
sòng
zhōng
xuān
shuō
zhū

shì
yīng
shuō
xiāng
xiǎn
dài
shí


yóu

zhū

fēi
cái

shí

biàn
便
chèn
suì

yào

yán
shuō
wéi
xiān

rán
hòu
zhuī
qiú
shòu
yòng

yòu
xiǎn


yóu
xiǎng
ān
zhù

liǎo
zhīxié
xíng

zhāo
shēng

xié
xíng
guǒ
bào


èr
sòng
zhōng

xiǎn

zhū

néng
liǎo
zhīxié
yuàn


xiū
fàn
xíngxié
jiànjiàn
gēn
běn

màn
zhǒng


yuǎn

dān
zhuó

yǎng
gōng
jìng


shè
zhū

yīng
zhèng
dào


yóu

yīn
yuán


suǒ

lùn

yīng
dào


yòu
xiǎn
zhū

shì
dài
shí
xìng

suǒ

zhě


ruò

xiān
shì

zuò

zhě

jīn
suī
yòng
gōng


suǒnéng
guǒ
suì

huò
weí
jīn
shì
zào
zuò

zhě
shí

suǒ
xié
ǒu

yóu

yīn
yuán
hòu
fāng
chéng
bàn

suǒ

zhū

míng
yuē
dài
shísòng
zhōng

xiǎn
shì
jiàn
duàn
fán
nǎo
duàn
xiàn
zài
zhèng
chū
shā
mén

shā
mén
guǒ

yòu
xiū
suǒ
duàn
fán
nǎo
duàn
xiàn
zài
zhèng
hòu
shā
mén

shā
mén
guǒ

duàn
tān
ài


duàn

mànshì
xiǎn
shì
xiàn
suǒ
zhèng


yòu

zhuó


yān

jìng


xiǎn
shì
yǒng

chì
rán

zhì
zhì
zhě


suǒ
zhèng
shì

suǒ
zhèng


yún

lìng

dāng

liǎo
zhī

yóu

shāo
nǎo

suǒ

wàng

xiāng
suǒ
biǎozhōng
qián
sān
sòng

xiǎn
shì
shì
zūn
wéi
zhū
tiān
shuō


chú

néng
xiǎn
yáng

lái
shèng
jiàoér


néng

shuō
shì

shí


lǐng
chú
suǒ
shēng
líng
miè
xīn
shēn
xīn
shēng
jiāo
màn
jiē

chú
mièsòng
zhōng

guǎng
广
xiǎn

lái
shèng
jiàotān
suǒ
cūi


xīn
biàn
shāo
rán

weí

xiān
āi
mǐn
wéi
shuō
lìng

jìng

yóu

xiǎng
diān
dǎo
lìng
xīn
biàn
shāo
rán

shì

cháng
yuǎn

yǐn
tān
jìng
miào
xiāng


dāng
xiū

jìng
cháng
dìng


jìng

wéi
tān
huǒ

miè
shù
shù
yīng
jiāo
guàn

guān
fēi
miào
zhū
xíng
wéi

wéi
niàn

shēn
duō
xiū

yàn

xiūxiāng
huài
màn

suí
mián

yóu

màn
xiàn
guān
dāng
zhèng

biān

yún

xiǎng
diān
dǎo

wèi


jìng
jìng
shè

jìng
xiāng


zhèng

weí


jìng
miào
xiāng


suí
hǎo

yún

yuǎn

yǐn
tān
jìng
xiāng

wèi

yǒu

jiàn
shǎo
shèng

yīng

ài

zhū
biàn
便
shè
zhū
gēn
ér

suí
niàn

yún

cháng
dìng

jìng
xiū


jìng

wèi

yǒu

xiān

qiǎo
biàn
便


xián
shàn
sān


xiāng

suǒ
wèi
qīng

nǎi
zhì
bái


huò

suǒ
xiāng
xiāng

xiàn
suǒ


ài
jìng
jiè

niàn

weí


qián
suǒ

hòu


shì

yòu


shēn
huò

huò


guān
chá
zhǒng
zhǒng

jìng
chōng
mǎn

wèi

shēn
zhōng
yǒu

yǒu
zhuǎ

nǎi
zhì
biàn
便

zhǒng
zhǒng

jìng

yún

guān
chá
fēi
miào
zhū
xíng

zhī
wéi


wèi

yǒu

zuò
shì

weí

jiàn
shǎo
shèng

yīng

ài

zhū
suǒ
shēng
tān
ài
shòu
yòng

wàng


shì


wéi
zhòng

yīn

yóu


shēng

shēng

lǎo

chóu
tàn
yōu

zhǒng
zhǒng
rǎo
nǎo
cóng

ér
shēng

yún

guān
chá
fēi
miào
zhū
xíng

wéiwèi

yǒu

zuò
shì

weíshēn
xíng

shēn
xíng
zhōng

dōu

yǒu


yǒu
qíng
děng

shuí
néng
shòu
yòng
shuí
suǒ
shòu
yòng

wéi
shì
zhū
xíng

wéi
shì
zhū


cóng
zhòng
yuán
shēng

yún


niàn

shēn
duō
xiū
yàn


wèi

yǒu

xìng
shì
měng
shèng

tān
zhǒng
lèi

yóu
shì
měng
shèng

tān
lèi


suī
shè
zhū
gēn

rán
bèi
tān

sǔn
huài

xīn

suī

zuò


weí

jìng


wéi

tān
sǔn
huài

xīn

yóu

yīn
yuán
jìng
huò
zuò


weí

quán
shí
yàn
huǐ
wéi


shùn


shēn
niàn
zhù

niàn
zài
qián
qīn
jìn
xiū


ruò
duō
xiūyóu
duō
zhù

shì
xíng


biàn
便
néng
duàn

měng
shèng

tān

ruò
shè
zhū
gēn

wéi

tān
sǔn
huài

xīn

ruò

zuò


weí

jìngtān

sǔn
huài

xīn


yóu
xiū


shì
xíng


zhū

tān
chán
dàn
xiàn
xíng
duàn

fēi
suí
mián
duàn

yòu


tān
chán

suí
mián

lüè

èr
zhǒngluó
xiāngshēng
xiāng
èr

yǒu
xué
xiāng
suī
yǒu

fēn
yǒu
xué
shēn
zhōng

rán

xià
tān
yóu
yǒng
duàn
ān
yǐn

shàng
tān
wèi
duànān
yǐn


xué
shēn
zhōng
zhōng
jiè
miào
jiè
suǒ
yǒu
tān

shàng

kuàng
liè
jièxué
zhě
xià
shàng
tān
duànqiē
fēn


ān
yǐn

liǎo
zhī
shì

wèi


tān

fēn
xué
zhě


hòu

xué
xīn
shēng
yuàn


jiàn
bān
niè
pán

jìng
gōng

weí

qiē
xiāng


héng
zhèng

weí

xiāng
jiè
xiāng
dìng
qín
xiū
xué


yòuduō
xiūyǒng
duàn
sān
jiè
xiū
duàn

màn

yóu

duàn


shuō
míng

xué

sān
jiè


shàng
xià
tān
duàn


ān
yǐn


qiē

yīn
jiē
shèzhèng


qiē
zhòng

biānshì


yán
xiūxiāng

huài
màn

suí
mián

yóu

màn
xiàn
guān
dāng
zhèng

biānjīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi
xiǎn
tān

yóu
shì
ér
shēng
yóu
shì

jìngjìng

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


yún

tān

yóu
shì
ér
shēng

wèi

yīnyóu
jìng
miào
xiǎng

èr
yóu
xīnsān
yóu
yǒu
qíng
xiǎng


yóu
měng
shèng
tān


yóu
suí
mián
yǒu

wèi
jìn

yún

tān

shēng

yóu
shì

jìng

wèi

yīnyóu
zuò


weí

jìng

èr
yóu
zuò


weísān
yóu
zuò


weí
yóu

niàn
duō
xiū
yànyóu
suí
mián


yǒng
miè

yún


jìng

wèi


jìng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
xiàn
xíng

jìng

èr
zhě
yǒng
duàn
suí
mián
dāng
láiyóu
qián

zhǒng

jìng
yīn
yuán

chéng
chū

jìng

yóu


yīn

èr
chéng
jiù

yún


chú
duō
suǒ
zhù
yuè

bào
liú
dāng

liù

yún

dìng
zhě
néng

guǎng
广

ài
ér
wèi

yāo
zhōu

shēn
qīng
ān
xīn
shàn
jiě
tuō

zuò

niàn

qīng
dòng

liǎo

xiū


xún
dìng
fèn
ài
hūn
shěn
guò
jiě
tuō


shì

chú
duō
suǒ
zhù
yuè

bào
liú
dāng

liù


shì
dìng
zhě
néng

guǎng
广

ài
ér
wèi

yāo
zhōu


yīn
tiān

suǒ
wènbào
liú
yǒu
liù

wèi
yǎn
bào
liú

néng
jiàn
zhū


nǎi
zhì

bào
liú

néng
liǎo
zhūshèngyǒu
xué
jiànsuí
shùn

yǎn
suǒ
shízhù

ài


suí
shùn
yōu
yǎn
suǒ
shízhù

huì


suí
shùn
shè
yǎn
suǒ
shí


shù
shù


ān
zhù

shè


shè

shēng

huò

tān
chán

huò
tián
huì
chán

huò

chī
chán
sān
shēn
wéi
yuán

suǒ
wèi

shēn
yōu
shēn
shè
shēn
ér

jiān
zhuó

nǎi
zhì
biàn

yóu
shì
yīn
yuán


zhǔ
sān
shēn
zhū
fán
nǎo
chánxiàn
xíng
qīng
ān
ér
zhù


shì
míng
wéi

shēn
qīng
ān

ér
wèi
néng

xīn
shàn
jiě
tuō

yóu

suí
mián
wèi
yǒng
duàn
hòu
shí
yòu
néng
yǒng
duàn
zhǔ

suí
miánzhǔ

zhū
fán
nǎo
zhōng

yuǎn

suíshì
nǎi
míng


sān
shēn
tān
tián
chī
suǒ
xīn
shàn
jiě
tuōyǎn
suǒ
shí


nǎi
zhì

shēn
suǒ
shí
chù
dāng
zhī

ěr


shì

duàn

xià
fēn
jié

yuè

bào
liú

wèi
yuè
yǎn
bào
liú
néng
jiàn
zhū


nǎi
zhì
yuè
shēn
bào
liú
néng
jué
zhū
chù


shì
yuè


bào
liúyǒu

liù

bào
liú
zài

wéi
dāng
yuè


xiū

zuò

dòng

niàn

yún


zuò

wèi

niè
pán
xīn
shēng
yuànwéi

màn
zhī
suǒ
qīng
dòng


suǒ

weí


zào
zuò

yòu

wéi
suǒ
dāng
lái
shì
yǒu

nǎi
zhì

dāng
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
děng
zhī
suǒ
qīng
dòng


suǒ

weí


zào
zuò

yún


dòng

wèi

wéi

shàng
fēn
zhū
jié
chán
rào

xīn


dòng

biàn


gǎi
zhuǎn

yòu

suí


jìng
zhū
dìng


shēng
ài
wèi
liàn

jiān
zhuó

yún


niàn

wèi
wéi
duàn

shàng
fēn
zhū
jié
shēn
zhù
xún
shēn
guān


shì
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
niàn
zhù


yóu

shì
xiū

zuò


duàn
zhū
shēng
ài

xiū

dòng


duàn
zhū
dìng
àixiàn
xíng

shuō
míng
wéi
duàn

xiū

niàn


wéi
lìng

qiē
shàng
fēn
zhū
jié


yǒng
duàn

xiū

duì
zhì


shì
xiū


zuò

niàn

qīng
dòng


néng
lìng

qiē
shàng
fēn
zhū
jié


yǒng
duàn

shì
míng
yuè


liù
bào
liú

wèi

bào
liú
néng
liǎo
zhūyǒu
chà
bié

yún


dòng

yán

dòng
zhě

shì

shàn
gēn

tián
xìng


yóu

yīn
yuán
zhū
shèng

jiā

duàn
chú
xié
yuàn

xiū
shē
shè


yóu
xiū
shēyóu
niàn
zhù


xiū


shèshì
zhèng
xiū
xíng
zhě


néng
suí
shùn
duàn
shàng
fēn
jié
sān
xīn
xiū
yuán
mǎn

wèi

shàng
shēn

dān
rǎn
xīn


xià
yǒu
qíng

fèn
huì
xīn


fàng

zhě


shàng
xià
jìng

rǎn

xīnqián
shuō


shì
míng
wéi
yuè

bào
liú
dāng


liù

yún

liǎo


wèinéng
liǎo
néng
guānmiè
dào

néng
liǎo
néng
guān

yún

xiūxún
dìng

wèi
néng
liǎo
zhī

shìyòu

ān
zhù

jiā
zhū


chí
duàn
miè


chū
zhōng

huò

ā
liàn
ruò
chù

huò

shù
xià
kōng
xián


suí
shùn

yǎn
suǒ
shí

suǒ
yǒu

shēn


suí
shùn
yōu
yǎn
suǒ
shí

suǒ
yǒu
yōu
shēn


suí
shùn
shè
yǎn
suǒ
shí

suǒ
yǒu
shè
shēnsuǒ
yuán


xún
chán

xīn
duō
ān
zhù

nǎi
zhì


suǒ
shēng
jiā
shì
xiāng
yīng
xún
chán

xīn
duō
ān
zhù

shè


xún
nǎi
zhì
jiā
shì
xiāng
yīng
xún
děng


néng

shí
liǎo
zhī
chūwéi

xún
zhī
suǒ
zhàng
ài

nǎi
zhì

wéi
jiā
shì
xiāng
yīng
xún
suǒ
zhàng
ài

ér
néng
jìng

shěn
yóu

fāng
biàn
便

yóu

dào
xiū
néng
duàn

shēn
rǎn
ài
guò
shī

néng
duàn
yōu
shēn
fèn
huì
guò
shī

néng
duàn
shè
shēn
hūn
shěn
guò
shī

zhū
chán
duàn


shēn

qīng
ān

suí
mián
duàn
jiè

sān
shēn
rǎn

xīn
shàn
jiě
tuōěr
shí
míng

yuè

guǎng
广


ài

wèi

zhū

nǎi
zhì
zhū
chù

biàn
liú
xíng
ài

ruò


ài

ruò
zēng
cháng
ài

ruò


ài

ruò


ài

ruò
tuì
退
jiǎn
ài

ruò
bié

ài

huò


jiè

shòu
shēng
ài


yǒu
chà
bié

yún

xiūxún
dìng

wèixún


jìng
qián
shuō


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi

tiān

lüè
wèn
shì
zūn
sān
zhǒng
yàozhě
xià
fēn
jié
duàn

èr
zhě
shàng
fēn
jié
duàn
fāng
biàn
便

sān
zhě


xià
fēn
jié
duàn
fāng
biàn
便shàn
duàn


shì
wèn


ěr
shí
shì
zūn
suí
yīng
ér


wèi
yóu
shēn
qīng
ān
xīn
shàn
jiě
tuōsuǒ
wèn
xià
fēn
jié
duàn
fēi
duàn
fāng
biàn
便

yóu

zuò

niàn

qīng
dòngsuǒ
wèn
shàng
fēn
jié
duàn
fāng
biàn
便
fēi
duàn

ér


duàn
tiān

lèi
qián


lǐng
jiě

weí

xià
fēn
jié
duàn
fāng
biàn
便shàn
duàn

ěr
shí
shì
zūn
xiān

xiū

xún
dìng

guǎng
广
shuō
chà
bié


duàn
fāng
biàn
便

wèi
ruò
néng
duàn

duàn
suǒ
duàn


zhōng
liǎo

shuō
míng
néng
duàn

xiū

xún
dìng
shuō
míng

duàn

suǒ
duàn
fèn
guò
wèi
tián
huì
pǐn

suǒ
duàn
ài
guò
wèi
tān

pǐn

suǒ
duàn
hūn
shěn
guò
wèi

chī
pǐn


shì
míng
wéi
néng

suǒ
duàn


shì
guǎng
广

duàn
fāng
biàn
便


wéi
yǒu
suǒ


shàn
duàn
zài


yóu

èr
xiū

xún
dìng
chà
bié
yīn
yuánshàn
duàn

yán
shàn
duàn
zhě

wèi

jìng
duàn

yuǎn
fēn
duàn

qiē

rǎn
duàn

yóu
liǎo
zhīshì

jìng
duàn

yóu
xiū

xún
dìng


shì
yuǎn
fēn
duàn

yóu
tān
tián
chī
chán

suí
mián

qiē
duàn


shì

qiē

rǎn
duàn

dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


yòu

tiān


zhū
yǒu
xué
wèi

shēng

tān
wèi

shàng
tān

ér
xīng
qǐng
wèn


míng
yāo
zhōu


jīng
shuō
cán
zhóu

yāo
zhōuyāo
zhōu
yóu
wèi

zhě

shuō

míng
wéi
wèi

yāo
zhōu


zhōng

děng
míng
wéi
yāo
zhōu

wèi

zhū
jié
shàn
jiě
tuō
xīn

cháng
yǒu

shì
jiān
zhòng
shēng
héng
suǒ
yàn


wèi
shēng
zhòng

huò


shēng
zhōng

ruò
yǒu
shǎo


jīn
qǐng
wéi

shuō

tiān

guān
jiě
tuō


zhì
jīng
jìnshè
zhū
gēnqiē
shè


guān

jiǔ
yuǎn
fàn
zhì
bān
niè
pán


guò
zhū
kǒng

chāo
shì
jiān
tān
zhuó

jīn

sòng
zhōng

shǐ
cóng

jiè
nǎi
zhì
yǒu
dǐng
zhū

jiā


jiē
míng
shì
jiān


zhōng

zhě


zài

jiè
yǒu

yǒu

yǒu
qíng
shì
jiān

ruò
zhū
yǒu
qíng
shí

shēn

zhī
suǒ
shè
yǎng

suǒ
kuì


shēn
kāng

bìng

nián
wèi
shuāi
lǎo
míng
wéi
yǒu

yǒu
qíng
shì
jiānxiāng
wéi

dāng
zhī
yǒu

yǒu
qíng
shì
jiān
shì
jiān
zhòng
shēng
shǎo
fēn
yǒu


duō
fēn
yǒu


zhū
yǒu
yǒu

yǒu
qíng
shì
jiān

cháng
huái
怀
kǒng
cái
bǎo
wáng
suǒ
qīn
duó

guǎng
广
shuō
nǎi
zhì


yóu

yuán
zāo
zhū

nán


huò
fēng
dòng

nǎi
zhì
huò
rén
huò
fēi
rén
děng
qīn
sǔn
shì


wèi
lái
cái
bǎo
biàn
huài
zhī


shēn
huài


xīn
cháng

wèi

zhū
yǒu
yǒu

yǒu
qíng
shì
jiān

xiàn
wéi
zhòng


qiē
shēn
xīn

yǒu

yǒu
yōu
yǒu
chóu
yǒu
jiàn

yǒu
zhū
rǎo
nǎo
héng

ān
zhù


shì

yán
cháng
yǒu

shì
jiān
zhòng
shēng
héng
suǒ
yàn

wèi
shēng
zhòng

huò


shēng
zhōng

yóu
shì
yīn
yuán

tiān
xiàn
jiàn
zhū
yǒu
yǒu

yǒu
qíng
shì
jiān

fēi
jué
dìng

qǐng
wèn

lái
yǒu
jué
dìngwèi
chù

ěr
shí
shì
zūn

wéi

tiān
fāng
biàn
便
shì
xiàn

weí
shèng
jiào
zhōng
yǒu

shì
chù

fēi
zhū
wài
dào

wèi

yǒu

zhù
zhèng

wài
suǒ
yǒu
shā
mén
huò

luó
mén


xiàn

zhōng

dāng
lái
shì
zhū

guò
huànshí
zhī

yóu

zhīqiú
wèi
lái
zhū

chà
bié
shè
xiàn


qiú
hòujīng
qín
shòu
xué
suǒ
yǒu
jìn
jiè

suī

ān
zhù

shì
jìn
jiè

rán

zhì
huìgēn
mén


shǒu
zhèng
niàn


cháng
wěi
niàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuōdiào
shè
zhū
gēn
mén
suǒ
huì
shǎo
xiǎo

yǎng


gōng
jìng

shàng
shēng
ài
wèi

suí

liàn
zhuó

kuàng
guǎng
广shì
jīng
qín
shòu
jìn
jiè
zhě

yuǎn

zhì
huì


gēn
mén


xiàn


shàng

néng
duàn

kuàng
hòuyòuyǒu

shā
mén
ruò

luó
ménguò
huàn


liǎo
zhī


néng
yuè
xiàn

hòu

zhū


ér

xīn
qiú
shàng

fēi
jiě
tuō

jiě
tuō
xiǎng

duàn

zhū

biàn
便
zhēn
yuǎnyóu
jīng
qín
shù
duō
xiū

zhèng

weí

jiè
nǎi
zhìsuǒ
yǒu
chù

yóu

yīn
yuán

shè
xià


ài
shàngyóu
ài
dāng
lái
shì
shàng

jiě
tuō
xià

kuàng
shàngshì

shè
cái
bǎoshī
dào
zhě

suī

ān
zhù
yǒng
měng
jīng
qín

ér

néng


xiàng
kuàiwèi
chù


wài
dào
shī
shàng

shì
chù

jiàn

shí

kuàng
néng
wéi

zhū


děng
dāng
guǎng
广
kāi
shì


shì
wài
dào
shīsuǒ
zhì
lùn
zhōng

jué
dìng

yǒu
zhòng

biān
xiāng
wéi

shàn
shuō
zhèng


nài

zhōng

dāng
zhīqiēnǎi
zhì
dìng
yǒu
zhòng

biānwéi

tiān
shuō

shì
yán

tiān

guān
jiě
tuō


zhì
jīng
jìnshè
zhū
gēn
qiē
shè


jīn
dāng
lüè
biàn
shàng
suǒ
shuō


wèi
wéi
xiǎn
shì
è
shuō
xié


nài

zhōng
shījiē
yǒu
shuāi
sǔn

shàn
shuō
zhèng


nài

zhōng

jiē


xiángqiē

néng
zhèng
biān


dāng
zhī
shì
míng

zhōng
lüè


ěr
shí

tiān
wén

shì
zūn

suǒ
qǐng
wèn

huān

yǒng
yuèzhǒng

shàng
gōng

zàn
tàn

lái

wèi

shì
zūn
nán
chū
xiàn


chū

néng
chéng


xíngnéng
jiànrǎn
xīnguān

jiǔ
yuǎn
fàn
zhì
bān
niè
pán
zhě


zàn
shì
zūn
nán
chū
xiànguò
zhū
yuàn
zhě


zàn
shì
zūn


xíngguò
zhū

zhě


zàn
shì
zūn
jiàn
chāo
shì
jiān
tān

zhě


zàn
shì
zūn

rǎn
xīnshì

zhǒng
gōng

chà
bié
dāng
zhī


yǒu
sān
zhǒng
chà
bié
wèi
nán
chū
xiàn


nán

jiàn


jiàn

xíng


jiàn
zhě

néng
chéng
jiù


chéng


zhě


rǎn
xīn


biàn

qiē
shēng


zhòng
zuì


shì
zhòng

zhū

shì
zūn
zuì
wéi
shū
shēng
xiāng
zàn
tàn

lái

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |