当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第16卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第16卷(注音)shī

lùn


shí
liù
juàn

běn

fēn
zhōng

suǒ
chéng


shí

zhī


shuō
wén
suǒ
chéng


yún


suǒ
chéng


dāng
zhī

lüè
shuō
yóu
sān
zhǒng
xiāng


yóu

xìng
qīng
jìng


èr
yóu


suǒ
zhī


sān
yóu


zhū


yún


xìng
qīng
jìng

wèi
jiǔ
zhǒng
xiāng
yīng
zhī


zhě
wèi

yǒu


chù
kōng
xián
shěn


weí


suǒ
wén

suǒ
jīu

zhū

dào


èr
zhě
yuǎn


qiēchù
shěn


weí
suǒ
yīng

chù

sān
zhě
néng
shàn
liǎo
zhī
hēi
shuō

shuō


zhě
fán
suǒ

weí
wéi


wén


zhě


shǎo
fēn
wéi
shēng
xìn
jiěshǎo
fēn

huì
guān
chá

liù
zhě
jiān


weí


zhě
ān
zhù

weí


zhě
xiāng


weí

jiǔ
zhě

suǒ

weí
néng
shàn
jīu
jìng
zhōng

zhōng

yàn

tuì
退


yóu

jiǔ
xiāng
míng
wéi
qīng
jìng
shàn
jìng

weí
yúnsuǒ
zhī

wèi
shàn


suǒ
guān
cháděng
míng
wéi
suǒ
guān
chá


wèi

yǒu

liǎo
zhī
yǒu
xiāng


fēi
yǒu

liǎo
zhī

xiāng


shì
míng
wéi
suǒ
guān
chá


děng
míng
wéi
suǒ
guān
yǒu


dāng
zhīlüè
yǒu

zhǒngxiāng
yǒu


èr
gòng
xiāng
yǒu


sān
jiǎ
xiāng
yǒuyīn
xiāng
yǒuguǒ
xiāng
yǒu


děng
míng
wéi

xiāng
yǒu


dāng
zhī


lüè
yǒu
sān
zhǒng


shēng

xiāng
yǒu

èr
xiāng
zhuàng
xiāng
yǒu

sān
xiàn
zài
xiāng
yǒu

shēng

xiāng
yǒu
zhě

wèi
zhū

zhōng

yán
shuō

chū
shì
jiān
zhì
suǒ
xíng
jìng
jiè
fēi
ān

xiāng

xiāng
zhuàng
xiāng
yǒu
zhě

wèi
yóu

zhǒng
suǒ
guān
xiāng
zhuàngshì
chù
míngèr

shì
chù
shìsān

míng


shì
fēi

jué
dìng

wèi
huò

luàn

jué
dìng


huò

cháng

jué
dìng
míng


shì

ài
suí
zhuǎn

fēi
huò

shì
chù
suí
zhuǎn

huò

shì
chù
tuì
退
huán

xiàn
zài
xiāng
yǒu
zhě

wèi
ruò

shēng

yīn
guǒ
xìng


shì

qiē
zǒng
shuō
wéi


xiāng
yǒuděng
míng
wéi
gòng
xiāng
yǒu


dāng
zhī


xiāng

yǒu

zhǒng


zhǒng
lèi
gòng
xiāng

èr
chéng
suǒ
zuò
gòng
xiāng

sān

qiē
xíng
gòng
xiāngqiē
yǒu
lòu
gòng
xiāngqiē

gòng
xiāng

zhǒng
lèi
gòng
xiāng
zhě

wèi

shòu
xiǎng
xíng
shí
děng

bié
zhǒng
lèi

zǒng
míng
wéi

zhǒng
lèi
gòng
xiāng

chéng
suǒ
zuò
gòng
xiāng
zhě

wèi
shàn
yǒu
lòugǎn
ài
guǒ

yóu
néng
chéng
bàn
suǒ
zuò
gòng
xiāng

shuō
míng
gòng
xiāng


shàn
yǒu
lòu


gǎn
ài
guǒ


shì

shàn


gǎn
fēi
ài
guǒ

niàn
zhù
zhèng
duàn

shén

gēn


jué
zhī
dào
zhīfēnyóu
néng
chéng
bàn
suǒ
zuò
gòng
xiāng

shuō
míng
gòng
xiāng

dāng
zhī

ěr


qiē
xíng
gòng
xiāng
zhě
wèi

qiē
xíng

cháng
xìng
xiāng


qiē
yǒu
lòu
gòng
xiāng
zhě
wèi
yǒu
lòu
xíng
zhě
jiē

xìng
xiāng


qiē

gòng
xiāng
zhě
wèi

qiē

kōng


xìng
xiāng


shì

qiē
zǒng
shuō
wéi

gòng
xiāng
yǒu


děng
míng
wéi
jiǎ
xiāng
yǒu


wèi
ruò

shì
chù

lüè
yǒu
liù
zhǒng
yán
lùn
shēng


dāng
zhī


chù
míng
jiǎ
xiāng
yǒu


děng
míng
wéi
liù
zhǒng
yán
lùn

wèi
zhǔ
zhǔ
xiāng
yīng
yán
lùn

yuǎnyán
lùn

zhòng
gòng
shī
shè
yán
lùn

zhòngyán
lùn


biàn

qiē
yán
lùn

fēi
cháng
yán
lùn

zhǔ
zhǔ
xiāng
yīng
yán
lùn
zhě

wèi
zhū
yán
lùn

pèi
zhǔ

zhǔ
fāng
jiě

xiāng

fēi

zhǔ
zhǔ


shuō
shēng
shí


shuí
zhī
shēng

dài
suǒ
zhǔ
zhǔ


yán
lùn

wèi

zhī
shēng

shòu
xiǎng
xíng
shí
zhī
shēng

fēi
shuō

shí

shuí
zhī

dài
suǒ
zhǔ
zhǔ


yán
lùn


shēng

shì

lǎo
zhù

cháng
děng

xīn

xiāng
yīng
xíng

suí

suǒ
yīng
jìn
dāng
zhī

shì
míng
zhǔ
zhǔ
xiāng
yīng
yán
lùn

ruò

shì
chù


yán
lùn

dāng
zhī


chù
shì
jiǎ
xiāng
yǒu

yuǎnyán
lùn
zhě

wèi
zhū
yán
lùn

fēi


xiǎnfēi


xiǎn


shì
shuō
míng
wéi
yuǎnyán
lùn

ruò


xiǎn


yán
lùn

shì
yán
lùn


shí
xiāng
chù
zhuǎnjiǎ
xiāng
chù
zhuǎn

ruò


xiǎn

yán
lùn

shì
yán
lùn


shí
xiāng
chù
zhuǎnjiǎ
xiāng
chù
zhuǎn

ruò
fēi


xiǎn


fēi


xiǎn

yán
lùn

shì
yán
lùn

xiàng

jiǎ
xiāng
chù
zhuǎn

yúnxiǎn

yán
lùn


shí
xiāng
chù
zhuǎn


yán

zhī
jiān

yún
jiǎ
xiāng
chù
zhuǎn


yán
shí
zhī
yuánzhī
jiān
shí
zhī
yuán


shì
shuǐ
zhī
shī
湿

yóu
zhī


huǒ
zhī
nuǎn

huǐ
zhī
yàn

fēng
zhī
dòng

piāo
zhī


ěr

yúnxiǎn

yán
lùn


shí
xiāng
chù
zhuǎn


yán
yǎn
zhī
shí

shēn
zhī
chù


shì
děng

yún
jiǎ
xiāng
chù
zhuǎn


yán

shòu

yǒu
zhī
suǒ
yǐn
shí

chē
chéngzhuāng
yán

děng

yún

fēi


xiǎn


fēi


xiǎn

yán
lùn


xiàng

jiǎ
xiāng
chù
zhuǎn


yán
zhái
zhī
mén

shè
zhī


píng
zhī
kǒu

wèng
zhī


jūn
zhī
chē

lín
zhī
shù

bǎi
zhī
shí

shí
zhī
sān


shì
děng
shì
míng
yuǎnyán
lùn

zhòng
gòng
shī
shè
yán
lùn
zhě

wèi

liù
zhǒng
xiāng
zhuàng
yán
shuō

xìng
jiǎ

yán
lùn

liù
zhǒng
xiāng
zhuàng
zhě


shì
xiāng
zhuàng

èr
suǒ
shí
xiāng
zhuàng

sān
jìng
miào
děng
xiāng
zhuàng


ráo

děng
xiāng
zhuàng


yán
shuō
xiāng
zhuàng

liù
xié
xíng
děng
xiāng
zhuàng

shì
xiāng
zhuàng
zhě

wèi
shí
suǒ


suǒ
shí
xiāng
zhuàng
zhě

wèi
zuò

suǒ


néng


shí

jìng
miào
děng
xiāng
zhuàng
zhě

wèi
chù
suǒ


ráo

děng
xiāng
zhuàng
zhě

wèi
shòu
suǒ


yán
shuō
xiāng
zhuàng
zhě

wèi
xiǎng
suǒ


xié
xíng
děng
xiāng
zhuàng
zhě

wèi

suǒ


zhòngyán
lùn
zhě

wèi

zhòng
duō


jiàn


xìng
yán
lùn

shòu
xiǎng
xíng
shí
jiàn

zhǒng
zhǒng

děng
yán
lùn


wài

xiāng
wèi
chù
děng
shì


chà
bié

jiàn

zhái
shè
píng

chē
chéng
jūn
lín
shù
děng

zhǒng
zhǒng
yán
lùn


biàn

qiē
yán
lùn
zhě

wèi
zhū
yán
lùn

yǒu
chù
suí
zhuǎn

yǒu
chù
xuán
huánshè
zhái
shè
zhái
yán
lùn


zhū
shè
zhái
chù
chù
suí
zhuǎn


cūn

luò
tíng
luó
guó
děng


biàn
便
xuán
huán


pén
wèng
děng

pén
děng
yán
lùn

pén
wèng
děng
chù
chù
suí
zhuǎn


píng

děng

biàn
便
xuán
huán


jūn
jūn
yán
suí
zhū
jūn
zhuǎn


bié
nán

yòu
shǎo
děng
lèi

biàn
便
xuán
huán


lín
lín
yán
suí
zhū
lín
zhuǎn


bié
shù
gēn
jīng
zhī
tiáo

huá
guǒ
děng
lèi

biàn
便
xuán
huán

fēi
cháng
yán
lùn
zhě

yóu

zhǒng
xiāng
yīng
zhī


yóu

huài


èr
yóu


huài


sān
yóu
jiā
xíngyóu
zhuǎn
biànhuài

zhě

wèi
píng
děngpíng
děng
yán
shè


děng
yán
shēnghuài

zhě

wèi
zhǒng
zhǒng

gòng
huò
wán
huò
sǎn

zhǒng
zhǒng


chà
bié
yán
shè

wán
sǎn
yán
shēng

jiā
xíng

zhě

wèi

jīn
duàn
děng


zhū
jiā
xíng

zào
huán
chuàn
děng

zhuāng
yán


jīn
duàn
děng
yán
shè

huán
chuàn
děng
yán
shēng

zhuǎn
biàn

zhě

wèi
yǐn
shí
děng

zhuǎn
biàn
shí

yǐn
shí
děng
yán
shè

biàn
便
huì
děng
yán
shēng


shì
děng
lèi

yīng
zhī
míng
wéi
fēi
cháng
yán
lùn

suí

zhū
shì
liù
zhǒng
yán
lùn

dāng
zhījiē
shì
jiǎ
yǒu

shì
míng
jiǎ
xiāng
yǒuděng
míng
wéi
yīn
xiāng
yǒu


dāng
zhī

yīn
lüè
yǒu

zhǒngài
yīn

èr


ài
yīn

sān
cháng
yǎng
yīn


liú
zhuǎn
yīn


huán
miè
yīn


ài
yīn
zhě

wèi
shàn
yǒu
lòu
ài
yīn
zhě

wèi

shàn


cháng
yǎng
yīn
zhě

wèi
qián
qián
suǒ
shēng
shàn

shàn
xiū

shàn
xiū


duō
xiūnéng
lìng
hòu
hòu
suǒ
shēng
shàn

shànzhǎn
zhuǎn
zēng
shēng

míng
cháng
yǎng
yīn

liú
zhuǎn
yīn
zhě

wèi
yóu

zhǒng


yóu

xūn


yóu

zhù
bànliú
zhuǎn

míng
liú
zhuǎn
yīn

huán
miè
yīn
zhě

wèi
zhū
xíng
huán
miè


rǎn
huán
miè

suǒ
yǒu

qiē
néng

jìng
dào

néng
bān
niè
pán

néngliáng

bìng

fāng
biàn
便
néng
shēng
néng
bàn

míng
huán
miè
yīn


shì
zǒng
míng
yīn
xiāng
yǒu


ruò
guǎng
广
fēn
biéyīn
guǒ
zhōng

yīng
zhī

xiāng


děng
míng
wéi
guǒ
xiāng
yǒu


wèi
cóng


yīn

ruò
shēng
ruò


ruò
chéng
ruò
bàn
ruò
zhuǎn

dāng
zhī

shì
míng
guǒ
xiāng
yǒu


děng
míng
wéi
suǒ
guāndāng
zhī


xiāng

yǒu

zhǒng


wèi
shēng


èr

miè


sān

xiāngshēng

jìng


wèi
shēng

zhě

wèi
wèi
lái
zhū
xíng


miè

zhě

wèi
guò

zhū
xíng


xiāng

zhě

wèi
zhū


yóu
suǒ

xiāng

ruò
yuǎn

xìng

ruò
fēi
yǒu
xìng

huò
suǒzhū

xìng

shēng


zhě

wèi
yóu
shì

yán
shuō

xìng

jiǎ
shè
yán
lùn
suǒ
ān

xìng


jìng

zhě

wèi
shí

ér
děng


jìng

lèi


yǒu

zhǒng
yǒu
xìng

zhǒng

xìng


děng
míng
wéi

zhǒng
yǒu
xìng


yuán
chéng
shí
xiāng
yǒu
xìng

èrxiāng
yǒu
xìng

sān
biàn

suǒ
zhí
xiāng
yǒu
xìng


chà
bié
xiāng
yǒu
xìng
shuō
xiāng
yǒu
xìng


zhōng
chū
shì
shēng

xiāng


èr
shì
yuán
shēng
xiāng
xiāng


sān
shì
jiǎ
shī
shè
xiāngshì

èr
xiāng

shēng
xiāng
lǎo
xiāng

zhù
xiāng

cháng
xiāng


xiāng
kōng
xiāngxiāng
shì
xiāng

suǒ
shí
xiāng
suǒ

xiāng

jìng
miào
děng
xiāng

ráo

děng
xiāng

yán
shuō
xiāng
xiāng

xié
xíng
děng
xiāng
xiāng


shì
děng
xiāng

yīng
zhī
míng
chà
bié
xiāngyóu

zhǒng


shuō

míng


shuō
xiāng


shuō

wèiluó


zhū
yùn


xuān
shuō
ruò
èr
shèn
shēnshuō

wèi

yán

xìng


lái

shēn

zhū

jìng
jiè


lái
miè
hòu
ruò
yǒu
ruò

děngxuān
shuō

sān
néng
yǐn

shuō

wèi
ruò
zhū

fēi
néng
yǐnfàn
xíng

zhū

shì
zūn
suī
zhèng

shuōxiāng

ěr
zhī
suǒ
ān
shuō

suǒ
wèi
zhēn


zhū
xíng
děng


xuān
shuōxìng


děng
míng
wéi

zhǒng

xìng


shēng

xiāng

xìng

èr


xiāng

xìng

sān

jìng

xiāng

xìngchà
bié
xiāng

xìngshuō
xiāng

xìng
yúnzhū
èr
zhǒng
yīng
zhī


lǎn


èr


lǎnshè
shì
fēncáng
jiào
shòu
zhōng
dāng
guǎng
广
shuō
yǒu
sān
zhǒng


zhě
jiàn

shēng
èr
zhě
jiànsān
zhě
jiàn


jiàn

shēngzhě


jīng
yán

dōu

yǒu
zǎi
zhǔ

zuò
zhě
shòu
zhě

zhūyòng
ér
yòng
zhuǎn
fēi

wéi
shí
èr
yǒu
zhī
yùn
chù
jiè
liú
zhuǎn

shěnqiē
zhòng
shēngwài
shì

qiē
jiē
kōng


néng
xiū
kōng
zhě

cháng

suǒ
yǒudìng
fēi
yǒu
yóu
diān
dǎo
wàng

yǒu
qíng

jiē

wéi
yǒu
yīn

yǒu

zhū
xíng
jiē
shà

zhù
shàng

kuàng
yòng


shuō

shēng

wéi
yòng
wéi
zuò
zhě

yǎn

néng
jiàn

ěr

néng
wén
shēngnéng
xiù
xiāng
shé

néng
cháng
wèi

shēn

néng
jué
chù


néng
zhī

néng
rén
chí


zhěnéng
shēngnéng

shēng

zhòng
yuán
yǒu

shēng
fēi

xīn
xīn
yǒunéng
miènéng

miè

zhòng
yuán
yǒu

shēng
shēng


rán
miè

yóu
èr
pǐn
wéi

shì
shēng
biàn
便


héng

jìng
fàng

yòu

xié
shēng
jìn


chī
zhī
suǒ
piāo

suì
xié
shēng
jìn

zhū
tān
ài
suǒ
yǐn

jìng
cháng
fàng

yóu
yǒu
yīn
zhū

zhòngrán

gēn
běn
èr
huò

shí
èr
zhī
fēn
èrnéng
zuò
yòng


yóu

zuò
fēi

néng
yǒu
zuò
ér
zuò
yòng
fēi

fēi


fēi
wài
fēi
èr
zhǒng
zhōng
jiān

yóu
xíng
wèi
shēng

yǒu
shí
ér


shè
zhū
xíng

shēng
yóu
wèi
lái

yǒu
xiāng
guò


fēn
bié

fēn
bié
zēng
suǒ
gēng
fēi
zēng

fēn
bié

xíng
suī

yǒu
shǐ
rán
yǒu
shǐ


zhū
zhū
shòu
lèi

pào

zhū
xiǎng
tóng
yáng
yàn
zhū
xíng


jiāo

zhū
shí
yóu
huàn
shì
yuē
qīn
zhī
suǒ
shuō

zhū
xíng

shí
shēng


shí
zhù
miè

chī

néng
chī
chī


néng
chī

fēi

néng
yǒu
chī
ér

chī
fēi


zhèng

weí

zhū

chī

shēngzhèng

weí
fēi


zhě


fēi


dòng
xíng
yòu
sān
yīng
zhī


yǒu
sān
zhǒng


qiēxiàn
zài

miè
huài
guò

zhù

fāng

wèi
shēng

zhòng
yuán
ér

xīn
suí
zhuǎn


jìng
gòng
xiāng
yīng

xiāng
yīng

ěr

fēi

qiē

qiē
ér
shuō
xīn
suí
zhuǎnliú

duàn
xiāng


xiāng

yóu
suí
shùn

jiàn
shì

yòng
fēi

ruò
huài


shēn
míng
shēn

suí
miè

ér
yán
jīn
hòu
shì

zuò

shòu
guǒ

qián
hòu
chà
bié


yīn
guǒ
shè

zuò
zhě

shòu
zhě
shuō

yīn
dào

duànzuò
yòng
zhuǎn

cóng

yīn
suǒ
shēng

shè
shòu
suǒ
zuòlùn
wéi
yīn
ruò
jìng

jìng

zhū
zhǒng


shú

ài
fēi
ài
guǒ


zhū
zhǒng

shú

jiàn
ér
shēngsuǒ
zhèng
zhī
jiàn


liǎo
bié
fánwéijiàn
wéizhòng
duō
wàng
jiàn

zǒng
zhí

zhǒng


宿

zhù
bàn

tīng
wén
suí
shùn


shēng


jiàn

tān
ài


yuán
ér
shēngshè
shòu

wàng

rǎn

wài
wéi
suǒ

shì
jiān
zhēnchī

shè
shòu

xiān

ài
cáng

yóulùn


suǒ
ài
cáng
zhě
xián
shèng

wéi


shà


zàn


píng
děng
chán
xīnzhòngshì


yuán

zhūzhuó


xiàng


yóu
chī

zēng
shàng
biàn
xíng
biàn
suǒ
zuò


chí
pài
zhòng
liú

shì
liú
wéi
bào

fēi
huǒ
fēng

jié
wéi
chú
zhèng

xíng

shòu


liǎo
zhī

fēn
bié


jiàn
cóng

shēng
shēng

rǎn


héng
shí
zhū
huò

shēng
miè

ruò
jiě
tuō
zhū
huò
fēi
xiān

fēi
hòu

fēi


shēng

hòu
jìng

ér
shēng


xiān

rǎn

shuō
jiě
tuō
zhòng
huò


yǒu
rǎn

zhě

jìng
xìng
qīng
jìng


fēi
yǒu
suǒ
jìng


yǒu
néng
jìng

zhū
zhǒng

miè

zhū
fán
nǎo
jìn

rǎn
xiǎn
shì
èr
chà
biésuǒ
zhèng

wéi
zhòng

jìn

yǒng
jué

lùn


qiē


lùn

zhòng
shēng
míng
xiāngxiǎng
xiāng
zhōng


shēng

liú
zhuǎn


niè
pán
zhě


zhōng

zhǐluó


shēng


xuān
shuō

shì
shēng
wéi

duì
zhì
zēng

sǔn
jiǎn
èr
biān
zhí


suǒ
shè
shòu
shuō
wéi
zǎi
zhǔ


zhū

yòng
shuō
wéi
zuò
zhě


zhū
guǒ
bào
shuō
wéi
shòu
zhě


shì
bàn
sòng

zhē
qiǎn
bié

suǒ
fēn
bié


zhūyòng
zhě

zhē
qiǎn


suǒ
fēn
bié


yóu

yuǎn

zēng

biān
zhí

ér
yòng
zhuǎn
fēi

zhě

xiǎn

yǒu
xìng

yóu

yuǎn

sǔn
jiǎn
biān
zhí

yòng
yǒu
sān
zhǒng


zǎi
zhǔ
yòng

èr
zuò
zhě
yòng

sān
shòu
zhě
yòng

yīn

yòng


jiǎ

zǎi
zhǔ
zuò
zhě
shòu
zhě
suī
yán
zhū

ér
wèi
xuān
shuō


děng
wéi
shuō
yán
wéi
yǒu
shí
èr
zhī
děng
bàn
sòng


yǒu
zhīzhū
yùn
děng
liú
zhuǎn


xiǎn


wēi

duō


biàn
便
néng
duì
zhì
zǎi
zhǔ
zuò
zhě

shòu
zhě
zhí

yǎn

wéi
yuán
shēng
yǎn
shí
guǒ


bié
shòu
zhě


zhōng
xiǎn
shì

shí

jiè
shuō
shòu
zhě

xìng
suī
yán

zhǔ

ér
wèi
xuān
shuō


děng
zhǔ

wéi

xiǎn
shìshuō
yán
shěnqiē
zhòng
shēng
yán
shěn

zhě

yóu

sān
liàng
shěn

guān
chá

ruò

zhě

yún

jiàn


wài
chéng
jiùshuō
yán
wài
shì

qiē
jiē
kōng


xiǎn

wài
wéi
jiǎ
jiàn


yún

jiàn

néng
guān
suǒ
guān
èr
zhǒng
chéng
jiùshuō
yán

néng
xiū
kōng
zhě

cháng

suǒ
yǒu
yún

jiàn

shèng
zhě

shēng
èr
zhǒng
chéng
jiùshuō
yán


dìng
fēi
yǒu
yóu
diān
dǎo
wàngxiǎn
shèng
zhě


shēng

jué
dìng

yǒu
zhēn
shí

xìng

wéi
yóu
diān
dǎo
wàng

wéi
yǒu

yún

jiànchéng
jiùshuō
yán
yǒu
qíng

jiē


yún

jiàn

rǎn
jìng
chéng
jiùshuō
yán
wéi
yǒu
yīn

yǒu

rǎn
zhě
jìng
zhě
jiēsuī
shuō
zhū

jiē

zuò
yòng

ér
wèi
xuān
shuō
yún


yòngshuō
yán
zhū
xíng
jiē
shà

zhù
shàng

kuàng
yòng


qián

shuō

yòng
zhuǎn
fēi


yún


yòng
ér
yǒu
yòng
zhuǎnshuō
yán

shuō

shēng

wéi
yòng
wéi
zuò
zhě

guǒ

míng
wéi
yòng

yīn

míng
zuò
zhě


shēng

zhě

xiǎn
cóng
zhū
chù
zhū
shí

shēngshēng
zhě

fēi

yǎn
děng

chéng
jiù


qián
suǒ
shuō
zhū


yòng


xiǎn

yòng
lüè
yǒu

zhǒngzuò
yòng
yòng

wèi
yǎn

néng
jiàn

děng

èr

suí
zhuǎn
yòng

wèi
néng
rén
chí


zhě

zǎi
zhǔ
zuò
zhě


suǒ
yǒuyǒu
néng
suí
zhuǎn
zuò
yòng

sān

shēng

yòng

wèi


néng
shēng

shēng
yòng

wèi


néng

shēng
zhuǎn
yòng

wèi
zhòng
yuán
yǒu

shēng

fēi

xīn
xīn
yǒu

liù

miè

yòng

wèi


néng
miè

miè
yòng

wèi


néng

miè
wèn

zhòng
yuán
yǒu

shēng


zhòng
yuán
yǒu

mièzhòng
yuán
yǒu

shēng

shēng


rán
miè

qián
suǒ
shuō

yǒu
yīn

yǒu


xiǎn
zài
jiā


chū
jiā

rǎn

xìng
yǒu
yīn

yǒushuō
yán
yóu
èr
pǐn
wéi

shì
shēng
biàn
便


děng

yóu

èr
sòng

xiǎn

míng
ài
yǒu
yīn

yǒu


hòu

sòng

xiǎn

rǎn
pǐn
chà
bié
suǒ

yīn

shí
fēn


zhōng
yǒu
yīn
zhū

zhě

wèi

míng
nǎi
zhì
shòu
yǒu
yīn

zhòng

zhě

wèi
ài
nǎi
zhì
lǎoyán
xiǎn
shì
fán
nǎo

shēng
sān
zhǒng

rǎn

gēn
běn
èr
huò

zhě


yán
xiǎn
shì
fán
nǎo

rǎn
wéi

zuì
shēng
fán
nǎo

rǎnnéng
zuò
yòng
děng
yán


zhòng
bié
xiǎn


rǎn


yóu

suǒ
zuò
yǒu
chà
biéguǒ

shúnéng
zuò
yòng
zhě

dài
shàn
è
yǒu

suǒ
yǐn
yóu

zuò
zhě

dài

gōng
yòng
suǒ
chéng
bàn


fēi

néng
yǒu
zuò
zhě

yào
dài
qián
shēng
yīn
chà
bié


fāng
yǒu
suǒ
zuò

fēi


fēi
wài
děng
sòng
zhōng

xiǎn

wèi
lái

shēng

rǎn

zhǐ
xiàn
zài
guò

zhū
xíng
néng
shēng

rǎn

shè
xíng

shēng


yóu

xiāng

yǒu
fēn
bié

wèi
lái

xiāngfēn
bié
shì
dāng
lái
jué
dìng


zhī


ruò


shì
fēn
bié

lèi
huò
shíruò

guòfēn
bié
shì
zēng
yǒu
xiāng
mào

fēn
bié


fēi
wéi
zēng
gēng
ér

fēn
bié

wèi
zēng
gēng
zhě

suī

fēn
míng


xiāng
mào

rán
suí
zhǒng
lèi


fēn
biéxiǎn
shì

xiàn
zài
xíng
fēn
bié
wéi
yīn
shēng
zhū

rǎn

xíng
suī

shǐ

rán
shǐ


zhě

xiǎn
shì

rǎn
shí
fēn
chà
bié


shǐ
shí
lái
cháng
suí
zhú


shà

shà

xīn
suǒ

hòu
xiǎn
qīng
jìng
pǐn


shí
guān
shí

qīng
jìng


huò
yóu

xiāng


wèi
guān

děngděng

huò
yóu
gòng
xiāng


wèi
guān
yǒu
wéi
tóng
shēng
zhù
miè
suǒ
yǒu
gòng
xiāng

huò
yóu
shì


shēng
wèi
suī

chī
zhě
fēi


chī
zhòng
yuán
suǒ
shēng

shìshuō
chī
néng
chī

yòu

xiǎn
shì
fēi


zhě

zhèng

weí

shì


wéi

chī
suǒ
chī

yòu
yóu
shì


xuān
shuō
zhū
shí
suí

děng
xíng

ruò
jiù
shēng


suǒ
suí
zhú

yòu
sān
yīng
zhī
zhě

wèi

lái
jīn

sān
zhǒng

zhě

wèi
shēn
děngqiēzhě

gēng

xiāng
wàng

suǒ

zhě


xiàn
zài

miè
huài

guò

zhù

fāng

wèi
shēng


zhòng
yuán

ér

xīn
suí
zhuǎn

ruògēng

xiāng
yīngděng
xíng

yǒu
xīn
xiāng
yīng
dào


ěr

yún

dāng
yǒu
shí
suí
zhuǎn
xìng

ruò
xīn


zhū
xíng
xiāng
yīng

huò

xiāng
yīng

fēi
huò
shí

xiāng
yīng

huò
shí
fēi

xiāng
yīng

yòu
fēi

qiē
xīn

huò
xiāng
yīng
huò

xiāng
yīng


shì
yóu
shēngxīn
suí
zhuǎn
xìng


chéng
jiù

jīn
dāng
xiǎn
shì

yóu
shìshuō
xīn
suí
zhuǎn
suǒ
yǒu
yīn
yuánliú

duàn
zhě

jīn

sòng
zhōng

xiǎn
shì


fēi

zuò
yòng


suí
zhuǎn

yòu
yóu
shēng


yǒu
zuò
zhě


shòu
zhě
yóu
shì


ér

xuān
shuō

zuò

shòu

yòu
zuò
zhě
shòu
zhě

ruò

ruò


jiē


shuō

wéi
xiǎn

shuō
yán
qián
hòu
chà
bié
děng
sòng

shì
yóu
shēngyǒu
zǎi
zhǔ
zuò
zhě
shòu
zhě

wéi
yǒu
yīn
guǒ


yīn
guǒ
xiāng
shì
tōng

nán

lüè
yóu

sòng
xiǎn
shì
diān
dǎo

chū
sòng
xiǎn
shì
suī

yǒu

ér
yǒu
hòu
yǒu

yǒu
duàn
jué

yòu
zhū
yīn
guǒ
fēi
dùn

yǒu

fēi
cóng

qiē

qiē

shēng

yòu

yīn
dào

yǒu
duàn
jué

sòng
zhōng
shì


nán

yóu

èr
sòng

xiǎn
yīn
guǒ
xiāng

yóu
hòu
sān
sòng

xiǎnzhū
yīn
guǒ
zhōng


diān
dǎo


zhōng
xiǎn
shì

suǒ
yuán
jìng


suǒ

zhǐ


yīn

guǒ

chū
sòng
xiǎn
shì

suǒ
yuán
jìngsuǒ
zhèngnán
jiàn
nán

xúnmíngjīng
shuō

xiāng
wéi
xúnnán
shuō
shì
jiàn

yóu

èr
sòng

xiǎn


guǒ

fán

shì


zhòng
jiàn
shì
guǒ

yóu

sān
sòng

xiǎn
shì

yīn


shēng

jiàn

yóu
zǒng
zhí


zhǒng
suí
mián
zhī
suǒ
shēng


zhū
wài
dào
děng
fēn
bié

jiàn

yóu

宿

děng
zhī
suǒ
shēngwài
dào
jiàn

yào
yóu
shù
zhèng
xúnyòu

suí
shùn
cóng

tīng
wén
fēi
zhèngér

shēng
cháng


zhōng
xiǎn
shì
yóu
suǒ

zhǐ
zuò

suǒ
yuán
zhū
guò
shī


fēn
bié

jiàn
fāng

shēnghòu

sòng

xiǎn


jiàn
yóu
shēngyòubìng


jiàn
èr

yīn
yuán

yòu

jiě
tuō
néng
wéi
zhàng
ài


zhōng
chū
sòng
xiǎn
shì
èr

sān
xiǎn
shì
xíng

suǒ
shè
ā
lài

shí
ài
cáng


ér


lùn

wèi

dāng
yǒu
fēi
dāng
yǒu
děng

yán
ài
cáng
zhě

shè
wéi
yòu

qiē
shí
héng
cháng
suí
zhúshà

ér
zàn

zhě

yóu


sòng

xiǎn
shì


shì
néng

yuán

yóu


sòng

xiǎn
shìyóu

chī

zhàng
ài
jiě
tuō

yán
zēng
shàng
zhě

wàng

èryán
biàn
xíng
zhě

suí
zhú
zhū
shòu


biàn
suǒ
zuò
zhě

biàn
shàn
èjīn
dāng
xiǎn
shì
ā
lài

shí
suǒ
shè
xíng

gòng

xiāng


yòu
xiǎn
chà
bié

yóu
zhèng

xíng
fāng
néng
jiéshì
zhòng
liú
zuì
wéi
bào
è

yán
zhòng
liú
zhě


yǎn
děng
liù


sān
jiè
děng

yòu

xíng
zhě

xiǎn
shì
jiě
liǎo
jiě
tuō
biàn
zhī


biàn
zhī

jiě
liǎo

biàn
zhī
zhě


liǎo
zhī


wèi
liǎo
zhī

shòu

shòu

jiē
yòu

fēn
bié
néng

zhū
jiàn

cóng

suǒ
shēng

néng
shēng


xiǎn
shì
jiě
liǎo

biàn
zhīyǒu
liù
sòng

xiǎn
shì
jiě
liǎo
jiě
tuō
biàn
zhī

wèi
rǎnhéng
shí
zhū
huò

shēng
miè

ruò
jiě
tuō
zhū
huò

fēi
xiān

fēi
hòu
děng

fēi
xiān
zhě


zhū
fán
nǎo
héng

shēng


fēi
hòu
zhěhuò

shí
miè


yòu
xiǎn
suǒ
shuō
jiě
tuō
zhī
xiāng

wèi
fēi


shēng

hòu
fāng
qīng
jìng

bié
yǒu
suǒ

qīng
jìng

shēngxiān
lái

rǎn


shuō
wéi
jiě
tuō

wéi
chéng

shuō
yán

yǒu
rǎn

zhě

jìng
xìng
qīng
jìng
děng

sòng
yòu

xiǎn
shì
èr
zhǒng
jiě
tuō

wèi
fán
nǎo
jiě
tuō


shì
jiě
tuō

zhū
zhǒng

miè

zhū
fán
nǎo
jìn

zhě

xiǎn
shì
fán
nǎo
jiě
tuō

rǎn
zhě

xiǎn
shì
shì
jiě
tuō


jīng
yán


chú
dāng
zhī

ruò

yǎn
zhōng
tān

yǒng
duàn


shì

yǎn

dāng
yǒng
duàn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
xiǎn
shì
yǒu


jiě
tuōdāng
xiǎn
shìjiě
tuōsuǒ
zhèng
zhě

xiǎn


wéi
zhòng

jìn
zhě

wéi
qiǎn
wàng

wéi

xìng
zhí

wèi
yǒuyǒng

miè


shuō
wéi

miè

fēi
quán

xìnglùn
zhě


jiě
tuō
xìng

wéi

suǒ
zhèng

ruò

hòu
dāng
yǒu

huò
dāng

děng


qiē

lùn

néng
shuō


wéi
xiǎnluófēi
liú
zhuǎn
shēng

huò
bān
niè
pánsòng
yán
zhòng
shēng
míng
xiāng
xiǎng
xiāng
zhōng


shēng

liú
zhuǎnniè
pán
zhě

shì
shēng

shèng
jiào
dāng
jiàn
jīng
yán


shí
suǒ

shì
jiè
zhǔ

fàn
tiān
wáng

wǎng
shì
zūn
suǒ

dǐngtuì
退
zuò

miàn


miào


ér
zàn
qǐng
yuē


xué
dào
jīu
jìng
shàn
duàn
zhū

wǎng

jīn
qǐng
xué
suǒ
xué
xiū
xué
wéi

shuō


xiān
yīng
shàn
tīng
xué
lüè
yǒu
sān
zhǒng

zēng
shàng
jiè
xīn
huì


dāng
xiū
xué

yīng
yuán
mǎn
liù
zhī


zhù
chéng
jiù

xíng
zhì
huì
cháng
qīng
jìng

chū
shàn
zhù
gēn
běn


xīn

jìng

hòu
shèng
jiàn
è
jiàn
xiāng
yīng

xiāng
yīng

xiān
jìng

jìng
shàn
qiǎozhū

zhōng
yīng
shēng
yuǎn
zēng
cháng


zhū
xué
chù
zhōng
yǒu


sān
suǒ

yuǎn


èr


èr

zhèng

èr
ān
zhù
èr
zhǒng

néng

niè
pán

jiàn

wéi
yīn
yuán
chún

ér
xiū

zuì
xiān

è
zuò
zuì
hòu

chéng
mǎn

zhū
xué
shì
wéi
chū


xué
cōng
ruì

yóu

zhì
xiū
jìng
jìng
shēng

chéng
mǎn

zhū
xué
shì
wéi
zhōng


xué
cōng
ruì

cóng

xīn
jiě
tuō
yǒng
miè
zhū

lùn

zhū
xué
shì
wéi
zūn


xué
cōng
ruì

ruò
xíng


jìngshàn

shì
xíng
shuō
wéi
chū
dāng
zhī

fēi
gòng

ruò
xíng

qīng
jìng
fēi
zhū

jīu
jìng

shì
xíng
shuō
wéi
zhōng
dāng
zhī

fēi
gòng

ruò
xíng

qīng
jìng

zhū

jīu
jìng

shì
xíng
shuō
wéi
zūn
dāng
zhī


gòng

ruò
yǒu
xué

xué
dāng
zhī
bìng
cōng
ruì

ruò
yǒu
xué

xué
dāng
zhī
bìng


ruò

shè
shè
shòu

duàn
chú

zhòng


xiàn
jiàn
suǒ
zhī
shì
shòu
chí
sān
xué

ruò
yǒu
yuán

yuánxiǎn
xiàn

yóu
shòu
chí
yuǎn

yán


suǒ
yǐn

chū
xué
wéi
yǒu


èr
xué
èr
zhǒng


sān
xué

sān
huì
zhě
jiē
chāo
yuè


huǐ
huài
shī
luó

xué
shì
néng
shùn

guǐ
fàn


lùn


chù
yuǎn

ruò

fàn
chū


è
zuò
è
zuòxué
xún
qiú

qín
xiū

xíng

zhōng

yǒu

shè
mìng
nán


kuī

cháng
zhù
zhèng
xíng
zhōng
suí

nài

zhuǎn

xiū
zhì
shì
wéi
xiān

xiū
zhì
jìng
mìng

èr
biān
jiē
yuǎnshè
xié
yuàn


zhū
zhàng
ài

zhōng

yǒu
dān
rǎn

luàn
xīn

cái
shēng
xún
dāng

yuǎn

fēi
tài
shěn
tài

héng
shàn
zhù
zhèng
niàn

gēn
běn
juàn
zhǔ
jìng
ér
xiū
xíng
fàn
xíng

yīng

qín
jīng
jìn
cháng
jiān

yǒng
měng

héng
xiū

fàng


zhī
shàn
ān
zhù

dāng
yǐn

zhū
shànzhòng
è


zhū


děng

miào
jiē
huān

shǎo
suí

shì
suí
zhuǎn

shòu

duō
gōng

wéi


fán
nǎo

dāng


wēi

yīng
liàng
ér
shè
shòu

zhōng

yǒu
suǒ
wéi
zhà
xiàn
wēi

xiāngshuō
shílìng

shuō

suī
yǒu
suǒ
fāng
qiú
ér
fēi
xiàn

xiāng

cóng

biān

qiú
zhōng

qiáng
wēiér
huò
qīng
huǐ


dān
zhuó

yǎng

suǒ
yǒu
gōng
jìngzhí
zhū
jiàn
zēng


sǔn
jiǎn


zhuó
shùn
shì
jiān


wén
zhòu
shù
cháng


kǒng
zēng
zhū
fán
nǎo

rǎn


jiā

wéi
jìng
xiū
zhì
huì
dāng
qīn
jìn
xián
shèngpéng
yǒu
jiā
kǒng

yōu
bēi
luàn

néng
shēng

fán
nǎo
cái

xún
yuǎn


shòu

xìn
shī
kǒng
jiā
hài
chuāng
pàolái
zhèng

cháng

yǒu

shèqiān
fàn
zhōng

gōng
yòng
ān

cháng
shěng

guò
shī
zhī
ruò
fàn

suǒ
fàn
dāng


chū

suǒ
yīng
yíng
shì
zhōng
néng
yǒng


zuò


wēi


yán
jiào


qiē
jiē
xìn
shòu
guān

zuì

bàngshèn
shēn

chù

néng
shè
jiù
shī
zōng

jiān
zhí

jiàn

cháng


yuǎn


biānhéng
xiū

shàn

jiān
jīng
jìn
yǒng
měng


yǒu

shēng


zēng
è
zēng
è


shuì
mián
shuì
mián
shíjìng


è
zuò
è
zuò


qiē
zhǒng
héng
shí
chéng
jiù
zhèng
fāng
biàn
便

yǐn


jué
suǒ
jié

yǒu
xiāng
ruò
qīn


duō
zhǒng


qīn


qīn

míng

wàng
fēn
bié

néng
shēng


tān
zhì
zhě
dāng
yuǎn

zhū

lìng

bǎo
zhòng
duō
suǒ
gòng
yǒu

shì
fēi

yīn
yuán
néng
zēng
cháng
tān

xián
shèng
suǒ
yīng
huài
miè

zhàng
tuō

zhòng
yuán
wēi

suǒ


zhū


ruǎn
ròu
duàn


cǎo

xiāng

yóu


huǒ
kēngmǎng

shé


mèng
suǒ
jiàn


jiè
zhuāng
yán


shù
duān
shú
guǒ


shì
zhī
zhū

dōu

yīng
dān

dāng
tīng
wén
zhèng

cháng

weí
xiū

xiān
guān
jiàn

jìng


xiū

xiàng

shè
fán
nǎo

zhòng

duàn
shēng
xīn


zhū
xiāng
guān
chá

jiā
xíng
jīu
jìng

néng


jiè
jiè


zhēn

xiàn
guān
néng


qiē

zhèng
xiàn

niè
pányǒng
jìn

xué
dào
jīu
jìng

shàn
duàn
zhū

wǎng

jīn
qǐng
xué
suǒ
xué
xiū
xué
wéi

shuō
zhěsòng
zhōng


fàn
tiān
wáng
xiān
zàn
shì
zūn

hòu
xīng
qǐng
wèn

zàn
shì
zūn
zhě

wèi


qiē
xué
zhōng
jīu
jìng

xíng
yuán
mǎn

gòng

shuō

yòu
néng
shàn
duàn
zhǎn
zhuǎn
suǒ
shēng

qiē

wǎng

xíng
yuán
mǎn

gòng

shuō

xīng
qǐng
wèn
zhě


děng
wéi
xué

xué
yǒu

zhǒng

yúndāng
xiū
xué

shì

shì
zūn


wéiduō
suǒ
zuò
xiè
dài
zhòng
shēng

zǒng
shè

qiē

lüè
shuō
sān
xuégào
yuē

xiān
yīng
shàn
tīng

xué
lüè
yǒu
sān
zhǒng

zēng
shàng
jiè
xīn
huìdāng
xiū
xué


zhōng
xiǎn
shì


jiè
xīn
huì

ruò
sǎn
luàn
zhě

lìng

sǎn
luàn

fāng
biàn
便
wéi
shuō
zēng
shàng
jiè
xué

xīn
wèi
dìng
zhě

wéi
lìng

dìng
fāng
biàn
便
wéi
shuō
zēng
shàng
xīn
xué

xīn


dìng
wèi
jiě
tuō
zhě

wéi
lìng
jiě
tuō
fāng
biàn
便
wéi
shuō
zēng
shàng
huì
xué

yóu

yīn
yuán

zhū
xiū
xíng
zhě


qiē
suǒ
zuò
jiē

jīu
jìng


xiǎn
shì
zūn


xuān
shuō

qiē
zhū
xué


shè
zài

sān
xué
zhōng
yòu
wéi
xiǎn
shì

zhū
xué
zhōng
yóu

fāng
biàn
便
chéng
bàn
suǒ
xuéshuō
yán
yīng
yuán
mǎn
liù
zhī


zhù
chéng
jiù

xíng

zhì
huì
cháng
qīng
jìng

jīn

sòng
zhōng

xiǎn
shì
chéng
bàn
sān
xué
fāng
biàn
便

yīng
yuán
mǎn
liù
zhī
zhě

yīng

zēng
shàng
jiè
xué
fāng
biàn
便
xiū
xué


děng
liù
zhī


ān
zhù
jìng
shī
luó

èr
shǒu

bié
jiě
tuōsān
guǐ

yuán
mǎn


suǒ
xíng
yuán
mǎnzhū
xiǎo
zuì
jiàn


wèi

liù
shòu
xué
xué
chù


shì
liù
zhī
xiǎn
shì

zhǒng
shī
luó
qīng
jìng

ān
zhù
jìng
shī
luó
zhě

shì
suǒ

gēn
běn

shǒu

bié
jiě
tuō


zhě

xiǎn
shì
chū


shī
luó
qīng
jìng

wéi
qiú
jiě
tuō
ér
chūguǐ

suǒ
xíng

yuán
mǎn
zhě


èr
xiǎn
shì

suǒ

huǐ
shī
luó
qīng
jìng


zhū
xiǎo
zuì
jiàn


wèi
zhě

xiǎn

chuān
穿
quē
shī
luó
qīng
jìng

shòu
xué
xué
chù
zhě

xiǎn

diān
dǎo
shī
luó
qīng
jìng


shì
liù
zhī

yuán
mǎn


zēng
shàng
jiè
xuéfāng
biàn
便
zuò
suǒ

zhǐzhù
chéng
jiù
zhě

xiǎn
shì
zēng
shàng
xīn
xué
fāng
biàn
便


zhǒng
jìng

míng

xīn
zhù

xiàn


zhù

míng
wéi


xíng
zhì
huì
cháng
qīng
jìng
zhě


zēng
shàng
huì
xué
shuō

wèimiè
dào

shèng

zhōngjiē
yǒu

xíngcháng
děng

zēng
shàng
huì
xué
yóu

jìng
zhì
zhī
suǒ
xiǎn

chū
shàn
zhù
gēn
běnxīn

jìng

hòu
shèng
jiàn
è
jiàn

xiāng
yīng

xiāng
yīng
zhě


sòng
xiǎn
shì
zēng
shàng
sān
xué


shēng


gēn
běn
zhě

wèi
zēng
shàng
jiè

yóu
hòu
èr
zhǒng
shì

chū
xué
suǒ
liú
lèi
shī
luó
yóu

huǐ
děngxiū

néng


èr
xīn

jìng
dìng

xīn

dìng
zhě
jiàn

shí


néng


sān
chéng
jiù
shèng
jiàn
yuǎn

è
jiàn
xiān
jìng

jìng

shàn
qiǎozhū

zhōng

yīng
shēng
yuǎn
zēng
cháng
zhě


sòng
xiǎn
shì
sān
xué


qīng
jìng
chà
bié

xiān
jìng
zhě
shì
chū
xué


jìng

zhě
shì

èr
xuéshàn
qiǎo
zhě
shì

sān
xué

yòu


shì

shàn
qiǎo
zhōng

yīng
shēng
zhě

wèi
dào


yīng
shēngyīng
yuǎn
zhě

wèi
yīng
yuǎnyīng
zēng
cháng
zhě

wèi
miè


ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
fán
nǎoshù
shù
jiàn
duàn

zēng
cháng
miè


zhū
xué
chù
zhōng

yǒu


sān
suǒ

yuǎn


èrèr

zhèng

zhě


sòng
xiǎn
shì

zēng
shàng
jiè
xīn
huì
xué
chù

yóu
suǒ
xiū
xué
yǒu
chéng
bài


suí

suǒ
yīng

suǒ

guǒ
bào


chà
bié

wèi


jiè
rén
tiān
suǒ
shè
suǒ
yǒu
shàn


shì
zēng
shàng
jiè
chéng
suǒ

guǒ
jiè


suǒ
shè
suǒ
yǒu
è


shì
zēng
shàng
jiè
bài
suǒ

guǒ
jiè
tiān

suǒ
shè
suǒ
yǒu
shàng


shì
zēng
shàng
xīn
guǒ

sān
jiè
suǒ

shè
niè
pán


shì
zēng
shàng
huì
guǒshì
zhū

zhōng

yuǎn

qián
èr
shàn

èyīng
zhèng
hòu
èr
shàng


niè
pányán
xiǎn
shì
shì
chū
shì
jiān
èr
dào
suǒ

èr
ān
zhù
èr
zhǒng


néng

niè
pán

jiàn

wéi
yīn
yuán

chún

ér
xiū

zhěsòng
zhōng

xiǎn
shì
zuì
chū
zēng
shàng
jiè
xué
zēng
shàng
xīn
xué

jiàn

néng
wéi
zēng
shàng
xīn
xué
zēng
shàng
huì
xué
ān
zhù
yīn
yuán

xiǎn
shì
zhōng
jiān
zēng
shàng
huì
jìngsuǒ
shè
zēng
shàng
jiè
xué
néng
wéi
èr
zhǒng
ān
zhù
yīn
yuán

xiǎn
shì
zuì
shàng

zhǒng
néng
wéi
niè
pán
ān
zhù
yīn
yuán

dāng
zhī


zhōng
xiǎn
shì
xiū

ruò
bié
ruò
zǒng
suí

suǒ
yīng
zuì
xiān

è
zuò

zuì
hòu

chéng
mǎn

zhū
xué
shì
wéi
chūxué
cōng
ruì
zhě


sòng
xiǎn
shì
yóu
zēng
shàng
jiè
xué


huǐ
děng
jiàn

xiū

wéi
hòu
zhuǎn
yīn

yóu

zhì
xiū
jìng

jìng
shēng

chéng
mǎn

zhū
xué
shì
wéi
zhōngxué
cōng
ruì
zhě


sòng
xiǎn
shì
yóu
zēng
shàng
xīn
xué
xiū
suǒ
chéng
huì
zuì
shēng
shàn
gēn
jiàn

shēng

wéi
zuì
shàng
xué
yīn
cóng

xīn
jiě
tuō

yǒng
miè
zhū

lùn

zhū
xué
shì
wéi
zūnxué
cōng
ruì
zhě


sòng
xiǎn
shì
yóu
zēng
shàng
huì
xué
néng
wéi
zuì
shēng
niè
pán
guǒ
yīn
ruò
xíng


jìng
shàn


shì
xíng
shuō
wéi
chū

dāng
zhī

fēi
gòng
zhě


sòng
xiǎn
shì
zēng
shàng
jiè
xué
ruò
yǒu
bài
huǐ
wéi
è

yīn

ruò
néng
chéng

wéi
shàn

yīn


shì

gòng

hòu
èr
xué

néng
chéngruò
xíng

qīng
jìng

fēi
zhū

jīu
jìng

shì
xíng
shuō
wéi
zhōng

dāng
zhī

fēi
gòng
zhě


sòng
xiǎn
shì
zhōng
jiān
xué
xíng


jiè


qīng
jìng

míng

qīng
jìng

wèi
néng
jìn

shàng
jiè
wèi
yǒng


suí
mián
míng
wéi

zhū

zhōng
jīu
jìng
qīng
jìngzuì
shàng


néng
chéng
bàn

míng

gòng

fēi

zuì
chū

ruò
xíng

qīng
jìng


zhū

jīu
jìng

shì
xíng
shuō
wéi
zūn

dāng
zhī


gòng
zhě


sòng
xiǎn
shì
zuì
shàng
xué
xíng
sān
jiè
zhū

jiē
yuǎn
néng
yǒng

zhū
suí
miánzhū

zhōng
zuì
wéi
jīu
jìngqián
èr
néng
wéi

chéng
bàn


míng

gòng
ruò
yǒu
xué

xué

dāng
zhī
bìng
cōng
ruì
zhě


chū
bàn
sòng

xiǎn
shì

sān
xué
zhōng
cōng
ruì
zhě
xiāng

yǒu
zhèng
xué


xié
xué

ruò
yǒu
xué

xué

dāng
zhī
bìng


zhě


hòu
bàn
sòng

xiǎn
shì

sān
xué
zhōng


zhī
xiāng

yǒu
xié
xué


zhèng
xué

ruò

shè
shè
shòu


duàn
chú

zhòng


xiàn
jiàn
suǒ
zhī

shì
shòu
chí
sān
xué
zhě


sòng
xiǎn
shì
ruò
néng

shè
jiā
qīn
zhǔ
děng
suǒ
shè
shòu


ruò
néng
duàn
chú
sān


zhàng
zhū

zhòng


ruò
néng
xiàn
jiàn

shèng

xiāng
suǒ
zhīsān
xué
chéng
mǎn
ruò
yǒu
yuán

yuán
xiǎn
xiàn
zhě


chū
bàn
sòng

xiǎn
hòu
èr
xué

zuì
chū
xué

yǒu
yuán

yuán


chà
bié

yóu
shòu
chí
yuǎn


yán


suǒ
yǐn
zhě


hòu
bàn
sòng

xiǎn
chū
zhōng
hòu
yǐn

yīn
yuán

wèi
shì

suǒ
yǐn


shēn
xīn
yuǎn

suǒ
yǐn


yóu

yán
yīn

zhèng

weí
suǒ
yǐn


chū
xué
wéi
yǒuèr
xué
èr
zhǒng


sān
xué

sān

huì
zhě
jiē
chāo
yuè
zhě


sòng
xiǎn
shì
chū


gòng

zhōng


chū

shàng


èr

chāo


qiē

dāng
zhī

xué
shì
ā
luó
hàn


huǐ
huài
shī
luó


xué
shì
néng
shùn

guǐ
fàn


lùnchù
yuǎn

zhě


hòu
xiǎn
shì
shòu
chí
jiè
xiāng


huǐ
huài
shī
luó

xué
zhě

wèi
ān
zhù
jìng
jiè

shì
néng
shùn
zhě

wèi
shǒu

bié
jiě
tuōguǐ
fàn


lùn
zhě

wèi
guǐ


fànchù
yuǎn

zhě

wèi
suǒ
xíng

fàn

lüè
yǒu

chù

zhū

chú
děng

fēi
suǒ
yīng
xíng

wèi
wáng
jiā

chàng
lìng
jiā


jiǔ
jiā

chàng
huì
jiā

zhān
chá
luó

jié
chǐ

jiā

chàng
lìng
jiā
zhě

wèi

yáng
děng

yóu
biàn
xuān
gàoyáng
děng

chéng

zhòng
zuì

duō
zào
è


shā
hài
yáng
děng

ruò

fàn
chūè
zuò
è
zuò
zhě

xiǎn
shì

zhū
xiǎo
zuì
jiàn


wèichūè
zuòè
zuò


yǒu
fànxué
xún
qiú


qín
xiū

xíng
zhě

xiǎn
shì
shòu
xué
xué
chù
zhōng

yǒu

shè

mìng
nán


kuī

cháng
zhù
zhèng
xíng
zhōng

suí

nài

zhuǎn
zhě


sòngxiǎn
shì
cháng
shī
luó
xìng

jiān
shī
luó
xìng

héng
suǒ
zuò
xìng

héng
suí
zhuǎn
xìng

xiū
zhì
shì
wéi
xiān


xiū
zhì
jìng
mìng
zhě


chū
bàn
sòng

xiǎn
shì
guǐ
fàn

mìng
qīng
jìng

yóu
zhū
guǐ
fàn
xiān

shì
yuàn

fāng
nǎi
xiū
xíng


míng
wéi
shì

èr
biān
jiē
yuǎn
shè
xié
yuàn
zhě


hòu
bàn
sòng

xiǎn
shì
yuǎn

shòu
yòng
èr
biānshè
shēng
tiān
děng
yuàn

shī
luó
qīng
jìng

zhū
zhàng
ài


zhōng

yǒu
dān
rǎn

luàn
xīn

cái
shēng

xún
dāng

yuǎn

zhě


sòng
xiǎn
shì

zhū
gēn
mén

shǒu

děng
zhàng
ài
qīng
jìng

suǒ
xué

zhōng

jiàn
gōngdān
rǎnzhū

shàn

huì
xún
děng
rǎo
luànsuī
zàn
shēng


chú
qiǎn

xué

qīng
jìng
fēi
tài
shěn
tài


héng
shàn
zhù
zhèng
niàn

gēn
běn
juàn
zhǔ
jìng

ér
xiū
xíng
fàn
xíng
zhě


sòng
xiǎn
shì
yuǎn

wēi
liè
è
zuò


yuǎn

fēi
chù
è
zuò


yuǎn

shī
niànjīu
jìng
shí

fāng
biàn
便
shí

xiū
xíng
fàn
xíng
jiē

qīng
jìng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |