当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第15卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第15卷(注音)shī

lùn


shí

juàn

běn

fēn
zhōng
wén
suǒ
chéng


shí
zhī
sān


shuō

zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


shuō

zhǒng

wèi
yǒu

zhī
shèng
dào
suǒ
shè

lìng
zhū

chú
jīu
jìng
duàn
jié

sān
zhǒng
xiū


wèi
xiū
jiè
xiū
dìng
xiū
huì

zhèng

zhèng

zhèng
mìng

míng
wéi
xiū
jiè

zhèng
niàn
zhèng
dìng

míng
wéi
xiū
dìng

zhèng
jiàn
zhèng

weí
zhèng
jīng
jìn

míng
wéi
xiū
huì

yòu
yóu
zhèng
fāng
biàn
便

guǒ
zēng
shàngjiàn

qīng
jìng
pǐn

zhǒngluó

wèi
xíng

xiàng
zhù

guǒ
zhě

yòu
yǒu
èr
zhǒng
shī

xiāng
chà
bié


yǒu
guò
shī
shī

èr

guò
shī
shī

qián

zhǒng
shī
míng
yǒu
guò
shī

zuì
hòu

zhǒng
míng

guò
shī

wèi
yǒu

shī

xiè
dài
suǒ
sǔn

yǒu
guò
shī

huò
yǒu

shī


suí
suǒ


yǒu
guò
shī

wèi
yǒu
rǎn
xīn
zhě

wèi
pín
qióng

qiú


ér
xíng

shī

huò
yǒu

shī


liàn
guò


yǒu
guò
shī

huò
yǒu

shī


wàng
wèi
lái

yǒu
guò
shī

huò
yǒu

shī

yǒu
qīng
màn
guò

yǒu
guò
shī

huò
yǒu

shī

qiúyǒu
guò
shī

huò
yǒu

shī
qiú

zhī
wén

yǒu
guò
shī


guò
shī
shī
zhě

wèi
huí
xiàng
niè
pán


wéi


liángrǎn

xīn
wéi
wǎng
shànwéi


cái


ér
xíng

shī

yòu


chù


shí
zhōngxiè
dàijīng
jìn

dāng
zhī

shìluó

shì
xiè
dài
lèi
fēi
jīng
jìn
lèi

wèi


shí
chù


suǒ
zuò
chù


yóu
xíng
chù


jiè

píng
děng
chù
chù


shí
chà
bié
duō
shí
jīng
měi
shēn
chén
zhòng
shí

shǎo
shí

è
shēn
liè
dùn
shí

jiāng

suǒ
zuòshí


yǒu
suǒ
zuò
shēn

juàn
shí

jiāng

yóu
xíngshí


shè
cháng

shēn

juàn
shí

zhèng
wéi
bìng

suǒ
chán
rǎo
shí

suǒ
bìng


kǒng
gēng

shí


xiè
dài
lèiluó

nǎi
zhì

wèi

xiè
dài
suǒ


shǎo

jīng
jìn

ruò


xiè
dài

shì

míng
wéi
xiè
dài
zhǒng
lèixiāng
wéichùshí
zhōng


qín
jīng
jìn

dāng
zhī

shìluó

néng

xiè
dài
qín
jīng
jìn
lèi

suī

xiè
dài
suǒnéng

qín
jīng
jìn


kuàngshì

míng
wéi
qín
jīng
jìn
lèi

yòu
yǒu

zhǒng
zhèng
yuàn
suǒ
shè

ài
shēng
yīn

néng
lìng

zhū

zhōng

zēng
shàng
shēng


qiú
yǒng


qiē

zhě

dāng
shēng

zhǒng

ài
shēng
chù

wèi
yuàn
rén
zhōng
bēi
è
zhǒng
lèi

xiū
xiǎo
shī
jiè
èr


shì


shì
yuàn

rén
zhōng
zūn
guì
zhǒng
lèiwáng
tiān

sān
shí
sān
tiāntiān


shǐ
duō
tiān


huà
tiān


huà

zài
tiān

xiū
xiǎo
shī
jiè
èr


shì

yòu

yīn
yuánrén

zhōng

jiàn


lái

zhòng

sān
yīn
yuántiān

zhōng

jiàn


zhòng

zuì
zēng
shàng


shì
jiān
gòng

wéi

tián


shòu
yòng

cái

yóu
shè

qiē
shì

cái


yóu


yuán


rén

zhōng

jiàn


zhòngbiān
jiè
biān
xíng
biānyóu

sān
yuán


tiān

zhōng
jiàn


zhòng

yòu

shì
jiān
sān
chù
zhuǎn
shí

héng
cháng
shì
jiān


suǒ
chù

wèi


chù

gōng
yòng
chù

zhòng
yuán
chù
chù
zhuǎn
shí

huò
chù


huò
chù
fēigōng
yòng
chù
zhuǎn
shí

huò
chèn


huò

chènbèi
miàn
wèi
chù

huǐxiàn
qián
wèi
chù

chènzhòng
yuán
chù
zhuǎn
shí

huò
yóu
xiān
shì

huò
yóu
xiànzhòng
yuán

chù
yòu

shēng
jiě
néng
yǐn

huán
huò
ā
luó
hàn
zhū
shèng
shén
tōng

zuì
shēng
zhù

wèi
wèixiǎng

wài

rǎn


shēng
jiě

shì
míngxiǎng

shì
míng

èr

jìng

jìng
fēi
èr
shè
shēng
jiě

shì
míng

sān


sān
jiě
tuōqiēzài


biàn
便
néng
yǐn

zhū
shèng
shén
tōng

wèi
zhū
shén
tōngqiē

shēng
gòng
yǒu

kōng

biān
shēng
jiě

shí

biān
shēng
jiě


suǒ
yǒu
shēng
jiě

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
shēng
jiě

wēi
wēi
rén
yùn
xīn
shēng
jiěshēng
jiěshàn
xiū
zhì


néng
yǐn
xiǎng
shòu
miè
děng
zhì
zuì
shēng
zhù

yòu
ruò
guān
zhū


ruò

suǒ
guān

chū
sān
jiě
tuō
zhōng
ér
xiū

zhě

wèi
sān
jiě
tuō
fāng
biàn
便
dào
suǒ
shè
sān
shēng
chùzhōng
guān
wài
zhū


ruò
xiǎo
ruò


ruò
hǎo
ruò
è

ruò
liè
ruò
shēng
zhě

wèi
guān
fēi
sān


suǒ
xíng
xiàn
suǒyóu
yuán
sān


suǒ
xíng
zuò


zhǒng
zhǒng
xiàn
qián

míng
wéi
shēng


sān


suǒ
xíng
zhōng

shē


xíng
míng
zhīshè

xíng
míng
jiànsān


suǒ
xíng
ruò
zhī
ruò
jiàn


xún


liǎo
bié


shì

wài
suǒ
xiǎng
fēi
sān


suǒ
xíng
zhōng

guān
zhū


ěr

shuō

zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


shuō
jiǔ
zhǒng

wèi
yǒu
jiǔ
jié


shè
shì
fēn
dāng
guǎng
广
jiàn


yòu
yǒu
jiǔ
zhǒng
shēng
chù

shòu
shēng
yǒu
qíng
chù
tóng
suǒ

zhǐ

wèi
sān
jiè
zhōng

chú
zhū
è


yàn
chùqián

shuō

shuō
jiǔ
zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


shuō
shí
zhǒng

wèi
shí
biàn
chù

dāng
zhī

zhū
jiě
tuō
suǒ
zuò
chéng
jiù


jiě
tuō

shēng
chù

biàn
chù


shè
shì
fēn

dāng
guǎng
广
fēn
bié

yòu
yǒu
shí

xué
zhī

dāng
zhī

xué

yùn
suǒ
shè

wèi
jiè
yùn

dìng
yùn

huì
yùn

jiě
tuō
yùn

jiě
tuō
zhī
jiàn
yùn


shì

shuō
shí
zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


qián
suǒ
shuō

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù
děng

dāng
zhī
jiē
shì

míng
chù
shè
yún


fāng
míng
chù

dāng
zhī

míng
lüè
yǒu

zhǒng

wèi

bìng
xiāng
shàn
qiǎo


bìng
yīn
shàn
qiǎoshēng
bìng
duàn
miè
shàn
qiǎoduàn
bìng
hòu
gēng

shēng
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo


shì
shàn
qiǎo
guǎng
广
fēn
biéjīng
yīng
zhī


shuō

fāng
míng
chù

yún

yīn
míng
chù

wèi

guān
chá

zhōng

zhū
suǒ
yǒu
shìyúntuō
nán
yuē

lùn

lùn
chù
suǒ
lùn

lùn
zhuāng
yán

lùn

lùn
chū

lùn
duō
suǒ
zuò

dāng
zhī

zhōng
lüè
yǒu

zhǒng


lùn

xìng

èr
lùn
chù
suǒ

sān
lùn
suǒlùn
zhuāng
yán


lùn
duò


liù
lùn
chūlùn
duō
suǒ
zuò

yún

lùn

xìng

wèi
yǒu
liù
zhǒng


yán
lùn

èr
shàng
lùn

sān
zhèng
lùn


huǐ
bàng
lùn


shùn
zhèng
lùn

liù
jiào
dǎo
lùn
yán
lùn
zhě

wèi

qiē
yán
shuō

yán
yīn

yán


shì
míng
yán
lùn

shàng
lùn
zhě

wèi
zhū
shì
jiān
suí
suǒ
yīng
wén

suǒ
yǒu
yán
lùn
zhèng
lùn
zhě

wèi
huò

zhū

suǒ


ruò

suǒ
shè
zhū


suǒ
qīn
duó

ruò

suǒ
shè
zhū


xíng
qīn
duó

ruò
suǒ
ài
yǒu
qíng
suǒ
shè
zhū


gēng
xiāng
qīn
duó

huò

qīn
duó

ruò

shè
shòu
zhū


wèixiào
děng
suǒ
shè

ruò
chàng


cóng
děng
suǒ
shè

huò
wéi
guān
kàn

huò
wéi
shòu
yòngshì
děng
zhū

shì
zhōng

wèi


zhě

wéi

jiè
tān
suǒ
rǎn

zhě

yīn
jiān
zhí


yīn

zhuó


yīn
dān
shì


yīn
tān
àifèn
guāi
wéi


dǒu
zhèng
zhě

xīng
zhǒng
zhǒng
lùn

xīng
yuàn
hài
lùn


míng
zhèng
lùn

huò

è
xíng
suǒ


ruò

suǒ
zuò
shēn

è
xíng


suǒ

huǐ

ruò

suǒ
zuò
shēn

è
xíng


xíng

huǐ

ruò
suǒ
ài
yǒu
qíng
suǒ
zuò
shēn

è
xíng


xiāng

huǐshì
děng
xíng
è
xíng
zhōng

yuàn
zuò
wèi
zuò
zhū
è
xíng
zhě

wèi


jiè
tān
tián
chī
zhě

zhòng
tān
tián
chī
suǒ


zhě

yīn
jiān
zhí


yīn

zhuó


yīn
dān
shì


yīn
tān
ài


gēng
xiāng
fèn


huái
怀
rǎn

xīn


xiāng
guāi
wéi


dǒu
zhèng
zhě

xīng
zhǒng
zhǒng
lùn

xīng
yuàn
hài
lùn


míng
zhèng
lùn

huò

zhū
jiàn
suǒ


wèi

jiā

jiàn

duàn
jiàn


yīn
jiàn


píng
děng
yīn
jiàn

cháng
jiàn

liǎng
zhòng
jiàn
děng

zhǒng
zhǒng
xié
jiàn
liàng
zhū
è
jiàn
lèishì
zhū
jiàn
zhōng

huò

suǒ
shè

suǒ
zhē
duàn

huò

suǒ
shè

xíng
zhē
duàn

huò
suǒ
ài
yǒu
qíng
suǒ
shè


zhèng
zhē
duàn

huò

zhē
duàn

huò

shè
shòu
suǒ
wèi
shè
shòu

yóu

yīn
yuán

wèi


zhě


qián
guǎng
广
shuō

nǎi
zhì
xīng
zhǒng
zhǒng
lùn

xīng
yuàn
hài
lùn

shì
míng
zhèng
lùn

huǐ
bàng
lùn
zhě

wèi
huái
怀
fèn

zhě


rǎn

xīn

zhèn

wēi
shì

gēng
xiāng
bìn
huǐ

suǒ
yǒu
yán
lùn

wèi

è
suǒ
yǐn

huò

xùn
suǒ
yǐn

huò

yán
suǒ
yǐn

nǎi
zhì
è
shuō


zhōng

wéi
zhū
yǒu
qíng

xuān
shuōyán
jīu
jué


jiào
shòu
jiào
jiè


shì
děng
lùn

míng
huǐ
bàng
lùn

shùn
zhèng
lùn
zhě

wèi

shàn
shuō


zhōng

wéi
zhū
yǒu
qíng
xuān
shuō
zhèng


yán
jīu
jué


jiào
shòu
jiào
chéng

wéi
duàn
yǒu
qíng
suǒ

huò


wéi

shèn
shēn
zhū
wéi
lìng
zhī
jiàn

jìng
jìng


suí
shùn
zhèng
xíng

suí
shùn
jiě
tuō

shì


lùn
míng
shùn
zhèng
lùn

jiào
dǎo
lùn
zhě

wèi
jiào
xiū

zēng
shàng
xīn
xué

zēng
shàng
huì
xué
luó
xīn
wèi
dìng
zhě

lìng
xīn

dìng

xīn

dìng
zhě

lìng

jiě
tuō

suǒ
yǒu
yán
lùn

lìng

jué

zhēn
shí
zhì


lìng

kāi
jiě
zhēn
shí
zhì


shì


lùn
míng
jiào
dǎo
lùn
wèn

liù
lùn
zhōng


lùn
zhēn
shí

néng
yǐnsuǒ
yīng
xiū
zhēn
shí

néng
yǐnsuǒ
yīng
yuǎnzuì
hòu
èr
lùn

shì
zhēn
shì
shí

néng
yǐnsuǒ
yīng
xiū


zhōng
jiān
èr
lùn


zhēn

shí

néng
yǐnsuǒ
yīng
yuǎn


chū
èr
zhǒng
lùn

yīng
dāng
fēn
bié

yún

lùn
chù
suǒ

dāng
zhī

yǒu
liù
zhǒngwáng
jiā

èr

zhí

jiā

sān


zhòng
zhōngxián
zhé
zhě
qiánshàn
jiě


shā
mén

luó
mén
qián

liù
zhě
qián
yún

lùn
suǒ


dāng
zhī
yǒu
shí
zhǒng

wèi
suǒ
chéng


yǒu
èr
zhǒng

néng
chéng


yǒu

zhǒng
suǒ
chéng


yǒu
èr
zhǒng
zhěxìng

èr
chà
bié
suǒ
chéngxìng
zhě

wèi
yǒu

wéi
yǒuwéi

suǒ
chéng


chà
bié
zhě

wèi
yǒu
shàng

yǒu
shàng


shàng


shàng

cháng

wéi
cháng


cháng


cháng


shì
yǒu
yǒu
jiàn

jiàn

yǒu
duì

duì

yǒu
lòu

lòu

yǒu
wéi

wéi


shì
děng

liàng
chà
bié
mén

dāng
zhī
míng
suǒ
chéng

chà
bié
néng
chéng


yǒu

zhǒng
zhězōng

èr
biàn
yīn

sān
yǐntóng
lèilèi

liù
xiàn
liàngliàng


zhèng
jiào
liàng

zōng
zhě

wèi

èr
zhǒng
suǒ
chéng
bié
shè
shòu

pǐn
suǒ


huò
shè
shòu
lùn
zōng

ruò

biàn
cái

ruò
qīng
miè


ruò
cóng

wén

ruò
jué
zhēn
shí

huò
wéi
chéng


zōng

huò
wéi

huài

zōng

huò
wéi
zhì
huò
wéi
cūi
huò
wéi
bēi
mǐnjiàn

zōng

biàn
yīn
zhě

wèi
wéi
chéng
jiù
suǒ

zōngsuǒ
yǐn


tóng
lèi

lèi

xiàn
liàng

liàngzhèng
jiào

jiàn

shùn

dào

yán
lùn
yǐn

zhě


wéi
chéng
jiù
suǒ

zōng


yǐn
yīn
suǒ


zhū

shì
jiān
chuàn

gòng


liǎo
zhī


kuàng
yán
lùn
tóng
lèi
zhě

wèi
suí
suǒ
yǒu

wàng
suǒ
xiāng
zhǎn
zhuǎn
shǎo
fēn
xiāng

zhǒng


xiāng
zhuàng
xiāng


èr


xiāng


sān

yòng
xiāng
mén
xiāngyīn
guǒ
xiāng


xiāng
zhuàng
xiāng

zhě

wèi

xiàn
zài

huò
xiān
suǒ
jiàn
xiāng
zhuàng

xiāng
zhǔ
zhǎn
zhuǎn
xiāng
xiāng

zhě

wèi

zhǎn
zhuǎn

xiāng
xiāngyòng
xiāng

zhě

wèi

zhǎn
zhuǎn
zuò
yòng
xiāngmén
xiāng

zhě

wèi

zhǎn
zhuǎn

mén
xiāng
cháng

shēng


shēng


lǎo


lǎo


shì
yǒu
yǒu
jiàn

jiàn

yǒu
duì

duì

yǒu
lòu

lòu

yǒu
wéi

wéi


shì
děng
lèi


liàng

mén
zhǎn
zhuǎn
xiāng


yīn
guǒ
xiāng

zhě

wèi

zhǎn
zhuǎn

ruò
yīn
ruò
guǒ

néng
chéng
suǒ
chéng

zhǎn
zhuǎn
xiāng


shì
míng
tóng
lèi

lèi
zhě

wèi
suǒ
yǒu

wàng
suǒ
xiāng
zhǎn
zhuǎn

shǎo

xiāng

zhǒng


shàng
xiāng
wéi

yīng
zhī

xiāng
xiàn
liàng
zhě

wèi
yǒu
sān
zhǒng


fēi

xiàn
jiàn

èr
fēi


yīng


sān
fēi
cuò
luàn
jìng
jiè
fēi

xiàn
jiàn
xiàn
liàng
zhě


yǒu

zhǒng

wèi
zhū
gēn

huài

zuò

xiàn
qián

xiāng

shēng


chāo
yuè
shēngzhàng
ài


fēi

yuǎn


xiāng

shēng
zhě

wèi

jiè
zhū
gēnjiè
jìng

shàng

zhū
gēn


shàng

jìng


shēng

děng
shēng

ruò
shēng
ruò


shì
míng
xiāng

shēng

chāo
yuè
shēng
zhě

wèi
shàng

zhū
gēn


xià

jìng


shēng
děng

qián
shuō

shì
míng
chāo
yuè
shēng


zhàng
ài
zhě


yǒu

zhǒng


fēi

zhàng
suǒ
ài

èr
fēi
yǐn
zhàng
suǒ
ài

sān
fēi
yìng
zhàng
suǒ
ài


fēi
huò
zhàng
suǒ
ài


zhàng
suǒ
ài
zhě

wèi
hēi
ān


míng
ān


chéng
qīng

ān

suǒ

zhàng

yǐn
zhàng
suǒ
ài
zhě

wèi
huò
yào
cǎo


huò
zhòu
shù


huò
shén
tōng

zhī
suǒ
yǐn
zhàng

yìng
zhàng
suǒ
ài
zhě

wèi
shǎo
xiǎo


wéi
guǎng
广
duō

zhī
suǒ
yìng
duó


yǐn
shí
zhōng
yào

huò

máo
duān


shì
děng
lèi


liàng

biān

qiě

xiǎo
guāng

guāng
suǒ
yìng

suǒ
wèi

guāng
yìng
xīng
yuè
děng

yòu

yuè
guāng
yìng
duó
zhòng
xīng

yòu

néng
zhì
yìng
duó
suǒ
zhì
lìng
wèi

jìng
zuò


yìng
duó
jìng
xiāng


chángzuò


yìng
duó
cháng


xiāng


xiāng
zuò


yìng
duó

qiē
zhòng
xiāng

huò
zhàng
suǒ
ài
zhě

wèi
huàn
huà
suǒ
zuò

huò

xiāng
shū
shēng

huò

xiāng


huò

suǒ
zuò


xuàn
hūn
mèng

mèn
zùi
fàng


huò

diān
kuáng


shì
děng
lèi

míng
wéi
huò
zhàng

ruò

wéi


zhàng
suǒ
ài

míng

zhàng
ài

fēi

yuǎn
zhě

wèi
fēi
sān
zhǒng

yuǎn
suǒ
yuǎn


chù

yuǎn

èr
shí

yuǎn

sān
sǔn
jiǎn

yuǎn


shì

qiē

zǒng
míng
fēi

xiàn
jiàn

fēi

xiàn


míng
wéi
xiàn
liàng
fēi


yīng

xiàn
liàng
zhě


yǒu
èr
zhǒng


cái

biàn
便
chéng

suǒ

jìng

èr
jiàn

jìng
jiè

suǒ

jìng

cái

biàn
便
chéng

suǒ

jìng
zhě

wèi
ruò
jìng
néng
zuò
cái

biàn
便
chéng

suǒ

zhǐ

yóu

liáng

shòu
bìng
zhě
yào


xiāng
wèi
chù

jiē

yuán
mǎn

yǒu

shì


chéng
shú
wēi


dāng
zhī

yào

xiāng
wèi
chù

cái

biàn
便
chéng

suǒ

zhǐ

yào
zhī
suǒ
yǒu

shì
wēi


bìng
ruò
wèi

míng
wéi
yīngbìng
ruò

míng
wéi
shì
děng
lèi

míng
cái

biàn
便
chéng

suǒ

jìng

jiàn

jìng
jiè

suǒ

jìng
zhě

wèi
ruò
jìng
néng
wéi
jiàn

jìng
jiè

suǒ

zhǐ
shīweí
shuǐ
huǒ
fēng
jiè

ruò
zhù
weí

shuǐ


zhù

xiǎng

zhuǎn
zuò
shuǐ
xiǎng

ruò
zhù
weí
huǒ
fēng


zhù

xiǎng

zhuǎn
zuò
huǒ
fēng
xiǎng


zhōng

xiǎng


shì
jiàn

jìng
jiè
zhīzhě

shì
jiàn

jìng
jiè

zhī
suǒzhùzhù
shuǐ
huǒ
fēngsuǒ
yīng

dāng
zhī

ěr

shì
míng
jiàn

jìng
jiè

suǒ

jìng


zhōng
jiàn

jìng
jiè

suǒ

jìng

fēi


weí

fēi
yīng

weí


děng
zhū
jiè

jiě
ruò
wèi
chéng

míng
yīng

weí

jiě
ruò
chéng
jiù

míng


weí


shì
míng
wéi
fēi


yīng

xiàn
liàng

fēi
cuò
luàn
jìng
jiè
xiàn
liàng
zhě

wèi
huò

zhǒng
huò

zhǒng


zhǒng
zhě

wèi
fēi

zhǒng
cuò
luàn
jìng
jiè


děng
wéixiǎng
cuò
luàn

èr
shù
cuò
luàn

sān
xíng
cuò
luàn


xiǎn
cuò
luàncuò
luàn


zhǒng
zhě

wèi
fēi

zhǒng
cuò
luàn
jìng
jiè


děng
wéi


wèi

qián
èr
zhǒng
biàn
xíng
cuò
luàn


wéi

zhǒng


děng
wéi
èr


xīn
cuò
luàn

èr
jiàn
cuò
luàn

xiǎng
cuò
luàn
zhě

wèi

fēi

xiāngxiāng
xiǎngyáng
yàn

鹿

xiāng
zhōng


shuǐ
xiǎng

shù
cuò
luàn
zhě

wèi

shǎo
shù

duō
shù
zēng
shàng
mànxuàn
zhě


yuè
chù
jiàn
duō
yuè
xiàng

xíng
cuò
luàn
zhě

wèi


xíng
xíng

zēng
shàng
mànxuán
huǒ
jiàn

lún
xíng

xiǎn
cuò
luàn
zhě

wèi


xiǎn
xiǎn

zēng
shàng
màn


jiā

luó
bìng
sǔn
huài
yǎn
gēn


fēi
huáng


jiàn
huáng
xiāng


cuò
luàn
zhě

wèishì


yǒu

zēng
shàng
màn


jié
quán
chí
zǒu
jiàn
shù
bēn
liú

xīn
cuò
luàn
zhě

wèizhǒng
suǒ
cuò
luàn


xīn
shēngjiàn
cuò
luàn
zhě

wèizhǒng
suǒ
cuò
luàn


rěn
shòu
xiǎn
shuō
shēng

xiáng
xiǎng

jiān
zhí

shè

ruò
fēi

shì
cuò
luàn
jìng
jiè

míng
wéi
xiàn
liàng
wèn

shì
xiàn
liàng
shuí
suǒ
yǒulüè
shuō

zhǒng
suǒ
yǒugēn
xiàn
liàng

èr

shòu
xiàn
liàng

sān
shì
jiān
xiàn
liàng


qīng
jìng
xiàn
liàng


gēn
xiàn
liàng
zhě

wèi


gēn
suǒ
xíng
jìng
jiè


xiān
suǒ
shuō
xiàn
liàng

xiāng


shòu
xiàn
liàng
zhě

wèi
zhū

gēn
suǒ
xíng
jìng
jiè


xiān
suǒ
shuō
xiàn
liàng

xiāng

shì
jiān
xiàn
liàng
zhě

wèi

èr
zhǒng
zǒng
shuō

wéi

shì
jiān
xiàn
liàng

qīng
jìng
xiàn
liàng
zhě

wèi
zhū
suǒ
yǒu
shì
jiān
xiàn
liàngmíng
wéi
qīng
jìng
xiàn
liàng

huò
yǒu
qīng
jìng
xiàn
liàng

fēi
shì
jiān
xiàn
liàng

wèi
chū
shì
zhì

suǒ
xíng
jìng

yǒu
zhī
wéi
yǒu


zhī
wéi


yǒu
shàng
zhī
yǒu
shàng


shàng
zhī

shàng


shì
děng
lèi

míng

gòng
shì
jiān
qīng
jìng
xiàn
liàng

liàng
zhě

wèi


yīng

suǒ
yǒu
jìng

zhǒng


xiāng

liàng

èr


liàng

sān


liàng
liàng


yīn
guǒ

liàng
xiāng

liàng
zhě

wèi
suí
suǒ
yǒu
xiāng
zhuàng
xiāng
zhǔ

huò
yóu
xiàn
zài

huò
xiān
suǒ
jiàn
tuī

jìng
jiè


jiàn
zhuàng


zhī
yǒu
chē

yóu
jiàn
yān


zhī
yǒu
huǒ


shì

wáng

guójiǎo
fēng
děng

zhī
yǒu
niú
ruǎn

hēi
qīng
zào
róng

yán
měi


zhī
shǎo
nián


miàn
zhòu

bái
děng
xiāng


zhī
shì
lǎo


zhí
chí

xiāng


zhī
dào
guān
shèng
zhě


wén
zhèng


yuǎn

qiān
tān


zhī
zhèng
xìn


shàn

suǒ


shàn
shuō
suǒ
shuō

shàn
zuò
suǒ
zuò


zhī
cōng
ruìbēi
ài


yǒng
měng

shī

néng
shàn
jiě
shì
shèn
shēn
zhī
diào
dòng
qīng
zhuǎn
xiào
děng
shì


wèi
zhū
wēi

héng
cháng

jìng


zhī


lái
wēi
miào
xiāng
hǎo
zhì
huì

jìng
zhèng
xíng
shén
tōng


zhī

lái
yīng
děng
zhèng
jué


qiē
zhìlǎo
shí
jiàn

yòu
nián
suǒ
yǒu
xiāng
zhuàng


zhī
shìshì
děng
lèi

míng
xiāng

liàng


liàng
zhě

wèi
xiàn
jiànxìnglèixiàn
jiàn


huò
xiàn
jiàn


fēn
lèi

fēnxiàn
zài

lèi
guò


huò

guò


lèi
wèi
lái

huò

xiàn
zài
jìn
shì

yuǎn

huò

xiàn
zài


wèi
lái

yòu

yǐn
shí


yán

chē
chéng
děng
shì

guān
jiàn

fēn

shī
zhī
xiāng


zhī

qiē

yòu


fēn
chéng
shúshú
fēn


shì
děng
lèi

míng


liàng


liàng
zhě

wèi

zuò
yòng


suǒjiàn
yuǎn


yǒu
dòng
yáo
niǎo


shàng

yóu
shì
děng
shì

zhī
shì


ruò
yǒu
dòng
yáo
děng
shì


zhī
shì
rén

guǎng
广

zhù
chù

zhī
shì
xiàng


shēn
xíng
chù

zhī
shì
shé

ruò
wén

shēng

zhī
shì


ruò
wén
xiào
hǒu

zhī
shī


ruò
wén
páo


zhī
niú
wáng

jiàn


yǎn

wén


ěr

xiù
cháng


shé

chù


shēn

shí
shuǐ
zhōng
jiàn
ài

zhī
yǒu


ruò
jiàn
shì
chù
cǎo


rùn
jīng

qīng
cuì

zhī
yǒu
shuǐ

ruò
jiàn

huī

zhī
yǒu
huǒ

cóng
lín
diào
dòng

zhī
yǒu
fēng

míng

zhí
zhàng
jìn
zhǐ
wèn


diān
jué
shīshì
děng
shì

zhī
shì
máng

gāo
shēng

tīng

zhī
shì
lóng

zhèng
xìn
cōng
ruìwèi


lái


shì
děng
lèiqián
yīng
zhī


liàng
zhě

wèi

xiāng
lín
xiāng
zhǔ
zhī
xiāng
lín
xiāng
zhǔ
zhīzhǔ

cháng

zhī
yǒuzhǔkōng
zhǔ
shēng


yǒu
lǎozhǔ
lǎo


yǒu
zhǔ
yǒu

yǒu
jiàn
yǒu
duì

yǒu
fāng
suǒ

yǒu
xíng
zhì

zhǔ
yǒu
lòu


zhī
yǒu


zhǔ

lòu


zhīzhǔ
yǒu
wéi


zhī
shēng
zhù

miè
zhī


zhǔ

wéi


zhī

shēng
zhù

mièshì
děng
lèi
míng


liàng
yīn
guǒ

liàng
zhě

wèi

yīn
guǒ
zhǎn
zhuǎn
xiāngjiàn
yǒu
xíng

zhì

fāng

jiàn
zhì

fāng

xiān
yǒu
xíng

ruò
jiàn
yǒu
rén


shì
wáng

zhī
dāng
huò
guǎng
广


wèi

jiàn


wèi

zhī
xiānshì
wáng

ruò
jiàn
yǒu
rén
bèi
shàn
zuò


zhī

dāng
huò

cái


jiàn

cái


zhī
xiān

bèi
shàn
zuò


jiàn
xiān
xiū

shàn
xíng
è
xíng

dāng
xīng
shuāi

jiàn
yǒu
xīng
shuāi


xiān
zào
zuò
shàn
xíng
è
xíng

jiàn
fēng
yǐn
shí

zhī
bǎo
mǎn

jiàn
yǒu
bǎo
mǎn

fēng
yǐn
shí

ruò
jiàn
yǒu
rén
shí

píng
děng


dāng
yǒu
bìng

xiàn
jiàn
yǒu
bìng

zhī
shì
rén
shí

píng
děng

jiàn
yǒu
jìng


zhījiàn


zhě

yǒu
jìng


ruò
jiàn
xiū
dào

zhī
dāng
huò
shā
mén
guǒ
zhèng

ruò
jiàn
yǒu
huò
shā
mén
guǒ
zhèng


zhī
xiū
dào


shì
děng
lèi

dāng
zhī
zǒng
míng
yīn
guǒ

liàng

shì
míng

liàng
zhèng
jiào
liàng
zhě

wèi

qiē
zhì
suǒ
shuō
yán
jiào

huò
cóng

wén

huò
suí

sān
zhǒngwéi
shèng
yán

èr
néng
zhì

rǎn

sān

wéi

xiāng

wéi
shèng
yán
zhě

wèi
shèng


shuō

huò


shuō
jīng
jiào

zhǎn
zhuǎn
liú


zhì
jīn

wéi
zhèngwéi
zhèng

néng
zhì

rǎn
zhě

wèi
suí


shàn
xiū

shí

néng
yǒng
diào

tān
tián
chī
děng

qiē
fán
nǎo

suí
fán
nǎo


wéi

xiāng
zhě

wèi
fān
wéi

xiāng

dāng
zhī

shì

wéi

xiāng


děng
míng
wéi
wéi

xiāng


wèi


xiāng
zēng
wéi
yǒu
xiāng


zhí
yǒu

yǒu
qíng
mìng
zhě
shēng
zhě
děng
lèi

huò
cháng
huò
duàn

yǒu

shì
děng
lèi

huò

yǒu
xiāng
jiǎn
wéi

xiāng

huò

jué
dìng

wéi

dìngqiē
xíng
jiē
shì

cháng


qiē
yǒu
lòu
jiē
xìng
shìqiē
zhū

jiē
kōngér
wàng
jiàn


fēn
shì
cháng

fēn

cháng


fēn
shì


fēn
fēifēn
yǒu


fēn

suǒ


xún
qiú

bié

wèi
wéihuò
ānhuò


dìng
jiàn

wéi
dìng


zhí

qiē

shòu
jiē
tān
suǒ
suí
mián


qiē

shòu
tián
suǒ
suí
mián


qiē
shòu
chī
suǒ
suí
mián


qiē

shòu
jiē
shì
yǒu
lòu


qiē
zàoxiàng
jué
dìng
shòu


shú


shì
děng
lèi

huò

yǒu
xiāng

zhōng


chà
bié
xiāng
jiàn

chà
bié

yǒu
chà
bié
xiāng


chà
biéyǒu
wéi

chà
bié
xiāngwéi
zhōng


jiàn
wéi


chà
bié
xiāng


yǒu
wéi
jiàn
yǒu
wéi

wéi


shì

yǒu
yǒu
jiàn

jiàn

yǒu
duì

duì

yǒu
lòu

lòu

suí

suǒ
yīng

jiē
dāng
liǎo
zhī

yòu

yǒu
xiāng


zhèng


yīn
guǒ
xiāngmiào
xíng
gǎn

ài
guǒ


zhū
è
xíng
gǎn

ài
guǒ


è
shuō


nài

zhōng


zhū
xié
xíng
néng

qīng
jìng


shàn
shuō


nài

zhōng

xiū
xíng
zhèng
xíng
wèi
wéi

rǎnshí
xiāng

jiǎ
yán
shuō

zhēn
shí
xiāng


zhēn
shí
xiāng

jiǎ
yán
shuō
zhǒng
zhǒng
ān

qiē

yán

zhōng
jiàn

yán
shuō
shuō

shì
děng
lèi
míng
wéi

xiāngxiāng
wéi
dāng
zhī

shì

wéi

xiāng

shì
míng
zhèng
jiào
wèn
ruò

qiē


xiāng
chéng
jiùānxìng
zhōngyīn
yuán
jiàn

èr
zhǒng
suǒ
chéng
wéi

lìng

shēng
xìn
jiě


fēi
wéi
shēng
chéng
zhū

xìng
xiāng

wèn
wéi

chéng
jiù
suǒ
chéng

xiān

zōngwéi
xiān
xiǎn
shì

suǒ
ài

zōngwènbiàn
yīnwéi

kāi
xiǎn

xiàn
jiàn
shì
jué
dìng
dào


lìng

shè
shòu
suǒ

zōngwènyǐn
wéi

xiǎn
shì
néng
chéng
dào

zhī
suǒ

zhǐ
xiàn
jiàn
shì


wèn


hòu
shuō
tóng
lèi

lèi

xiàn
liàng

liàng

zhèng
jiào
děngwéi

kāi
shì
yīn

èr
zhǒng
xiāng
wéi

xiāng
wéi
zhì


yòu
xiāng
wéi
zhě

yóu
èr
yīn
yuánjué
dìng


èr
tóng
suǒ
chéngxiāng
wéi
zhě


èr
yīn
yuán


jué
dìng


èr

suǒ
chéngxiāng
wéi
zhě


wéi
chéng
jiù
suǒ

zōngnéng
wéi
liàngmíng
liàng


xiāng
wéi
zhě


wéi
chéng
jiù
suǒ

zōng


néng
wéi
zhèng
liàng

míng
wéi
liàng

shì
míng
lùn
suǒ

lùn
zhuāng
yán
zhě

lüè
yǒu

zhǒng


shàn


zōng

èr
yán

yuán
mǎn

sān

wèi


dūnyīng
gōng

shàn


zōng
zhě

wèi

yǒu

ruò

nài

zhōng
shēn
shēng
ài

lùn
zōng
zhǐ


sòng
shòu
chí

tīng
wén

weí

chún
shú
xiū
xíng


shàn

shuō

míng

ruò
nài

zhōng

àirán


lùn
zōng
zhǐ


sòng
shòu
chí

wén

chún
shú

ér

xiū
xíng

rán

shàn

shuō

míng

shì
míng
shàn


zōng
yán

yuán
mǎn
zhě

wèi

yǒu

fán
yǒu
suǒ
shuō

jiē


shēng


fēi
shēng


děng
wéi
shēng

wèi
nǎi
míng
wéi
shēng
lòu

èr
qīng


sān
xíong
lǎng


xiāng
yīngshànlòu
zhě

wèi

biān
fāng
biān
guó


yán


qīng

zhě

wèi
yǒu
suǒ
shuō
jiē

shì
jiān
gòng
yòng
yán


xíong
lǎng
zhě

suǒ
wèi


jiàn

yán

néng
chéng


qiǎo
miào
xíong
zhuàng

xiāng
yīng
zhě

wèi
qián
hòu


xiāng


sǎn


shàn
zhě

wèi
néng
yǐn

shēng
shēng
dìng
shēng

yǒu
diān
dǎo

yòu

shēng
lùn
yóu
jiǔ
zhǒng
xiāng
yán

yuán
mǎn
luàn

èr


guǎng

sān
biàn
liǎo


xiàn
liàng
xiāng
yīng

liù

shí


jué
dìng


xiǎn
liǎo

jiǔ
xiāngshì

qiē
xiāng
zǒng
míng
yán

yuán
mǎn

wèi
zhě

wèi

yǒu

chù
zài
duō
zhòng

zhòng

zhòng
zhí
zhòng

zhòng
shàn
zhòng
děng
zhōng


xīn

yǒu
xià
liè
héng


shēn

zhàn
hàn

miàn
yīn

jiǎn
chīqiè
ruò


shì
shuō
zhě

míng
wéi

wèi
dūn

zhě

wèi

yǒu

dài
shí
fāng
shuō
ér

chān


shì
míng
dūn

yīng
gōng
zhě

wèi

yǒu

wéi
xìng
diào
shàn

nǎozhōng

wéi
yuè
zhū
diào
shàn
zhě
diào
shàn
zhī


suí
shùn

xīn
ér

yán
shuō


shí

shí
néng
yǐnyán

róu
ruǎn

duì
shàn
yǒu

shì
míng
yīng
gōng
ruò
yǒulùn
zhuāng
yán
xīng
yán
lùn
zhě

dāng
zhī


yǒu
èr
shí

zhǒng
chèn
zàn
gōngděng
míng
wéi
èr
shí

zhǒng


zhòng
suǒ
jìng
zhòng

èr
yán

xìn
shòu

sān
chù

zhòng
zhōng
dōu

suǒ
wèi
zōng
zhǐ
shēn
zhī
guò

zōng
zhǐ
zhī
shū
shēng


liù

yǒu

zhí

suǒ
shòu
lùn
qíng

piān
dǎng
zhèngnài


néng
yǐn
duó
suǒ
shuō

néng
liǎo


jiǔ


suǒ
shuō

néng
lǐng
shòu

shí


suǒ
shuō

néng
chóu
duì

shíyán

lìng
zhòng
ài


shí
èr
yuè

xìn
jiě

míng
lùn
zhě

shí
sān
néng
shàn
xuān
shì


wén


shí

lìng
shēn

juàn

shí

lìng
xīn

juàn

shí
liù
yán

jiǎn


shí

biàn
cái

jìn

shí

shēn

dùn
cuì

shí
jiǔ
niàn

wàng
shī

èr
shí
xīn

sǔn
nǎo

èr
shí

yān
hóu

sǔn

èr
shí
èr
fán
suǒ
xuān

fēn
míng

liǎo

èr
shí
sān
shàn


xīn
lìng

fèn
忿


èr
shí

shàn
shùn

xīn
lìng

fèn
huì

èr
shí

lìng
duì
lùn
zhě
xīn
shēng
jìng
xìn

èr
shí
liù
fán
yǒu
suǒ
xíng

zhāo
yuàn
duì

èr
shí

guǎng
广

míng
chèn
shēng
liú
shí
fāng

shì
xián
chuán
chàngshī
chù

shī
shù


shòu

zhězhēn
zhū
liú
li
děng
bǎo


huán
chuàn
děng
bǎo
zhuāng
yánzhuāng
yán

wēi

chì
shèng
guāng
míng

zhào


shì
lùn
zhě

èr
shí

chèn
zàn
gōng

zhǒng
lùn
zhuāng
yánzhuāng
yán

wēi

chì
shèng
guāng
míng

zhào

shì

míng

wéi
lùn
zhuāng
yán

shì
míng
lùn
zhuāng
yán
lùn
duò

zhě

wèi
yǒu
sān
zhǒng


shè
yán

èr
yán


sān
yán
guò

shè
yán
zhě

wèi

lùn
zhě


shí
sān
zhǒng


xiè
duì
lùn
zhě
shè
suǒ
yán
lùn


děng
míng
wéi
shí
sān
zhǒng

wèi


lùn
zhě
xiè
duì
lùn
zhě
yuē


lùn

shàn

lùn
wéi
shànshàn
guān


wéi
shàn
guān


lùnlùn
yǒulùn

néng

lùn
yǒu
néng


lùnlùn
chéngzhī
biàn
cái
wéi
guò


shàng
gēng
shàn

liàng
dāng
wéi

shuō

qiě
zhì
shì
shìyánshì
děng
shí
sān
zhǒng


xiè
duì
lùn
zhě
shè
suǒ
yán
lùn

shè
suǒ
lùn


dāng
zhī

bèi

wéi

suǒ
shēng

duò
zài

hòu


shì

shè
yán
míng
duò

chù
yán

zhělùn
zhě

wéi
duì
lùn
zhě
zhī
suǒhuò
tuō

shì
fāng
biàn
便
ér
tuì
退

huò
yǐn
wài
yán

huò
xiàn
fèn


huò
xiàn
tián
huì

huò
xiàn
jiāo
màn

huò
xiàn
suǒ


huò
xiàn
nǎo
hài

huò
xiàn

rěn

huò
xiàn

xìn

huò


rán

huò

yōu


huò
sǒng
jiān

miàn

huò
chén


qióng

jiǎ
tuō

shì
fāng
biàn
便
ér
tuì
退
zhě

wèi
shè
qián
suǒ

gēng
tuō

zōng

shè
xiān
yīn

tóng
lèi

lèi
xiàn
liàng

liàng

zhèng
jiào
liàng

gēng
tuō

yīn
nǎi
zhì
zhèng
jiào

yǐn
wài
yán
zhě

wèi
shè
suǒ
lùn
shì

lùn
shuō
yǐn
shí
wáng
chén
dào
zéi


chàng
huì
děng
shì

jiǎ
tuō
wài
yuán
shè
běn
suǒqiǎn

nán

xiàn
fèn

zhě

wèi


guǎng

xùn
děng
yán

bìn
duì
lùn
zhě

xiàn
tián
huì
zhě

wèi

yuàn
bào
zhī
yán


duì
lùn
zhě

xiàn
jiāo
màn
zhě

wèi

bēi
jiàn
zhǒng

děng
yán

huǐ
duì
lùn
zhě

xiàn
suǒ

zhě

wèisuǒ

è
xíng
zhī
yán


duì
lùn
zhě

xiàn
nǎo
hài
zhě

wèi

hài

yuàn
yán


duì
lùn
zhě

xiàn

rěn
zhě

wèi

yuàn
yán

duì
lùn
zhě

xiàn

xìn
zhě

wèi

huǐ
huài
xíng
yán

bàng
duì
lùn
zhě

huò

rán
zhě

wèi


dùn
jìn

huò
yōu

zhě

wèi


jiāo
nǎo

sǒng
jiān

miàn
zhě

wèi
shēn

wēi
yán
ér
dùn
wěi
cuì

chén


qióng
zhě

wèi
cái
biàn

jié

yóu

shì
děng
shí
sān
zhǒng
shì

dāng
zhī
yán


qián
èr
wàng
xíng
jiǎo
luàn

zhōngxié
xíng

hòu


xíng
qióng
jìn

shì
míng
yán

duò
zài

chù
yán
guò
zhě

wèi

lùn
zhě
wéi
jiǔ
zhǒng
guò

rǎn

yán


míng
yán
guò


děng
wéi
jiǔluàn

èr

guǎng

sān

biàn
liǎoxiàn
liàng


fēi

xiāng
yīng

liù


shíjué
dìngxiǎn
liǎo

jiǔ

xiāngluàn
zhě

wèi
shè
suǒ
lùn
shì

shuō
guǎng
zhě

wèi
fèn

diào


zào

diàobiàn
liǎo
zhě

wèi
ruò

ruò

zhòng

duì
lùn
suǒ

lǐngxiàn
liàng
zhě

wèi
suǒ
shuō

yán


zhòng
huò

jiǎn
shǎo

fēi

xiāng
yīng
zhě

dāng
zhī
yǒu
shí
zhǒng

èr
wéi


sān
sǔn
suǒ
chéng
děng


zhāo

guò
nán

liù


jué
dìng

jiǔ
chéng

néng
chéng

shí
shùn

chèn

zhū
xié
è
lùn

fēi
shí
zhě

wèi
suǒ
yīng
shuō
qián
hòu
jué
dìng
zhě

wèihuǐ

huǐ
ér

zhuǎn
huàn
nán

liǎo
zhī


xiǎn
liǎo
zhě

wèi
yán
zhāo

nòng

lǐng
ér


xiān
wéi
diǎn

hòu
wéihuò
xiān


hòu

diǎnxiāng

zhě

wèi

zhōng
jiān
yán

duàn
jué

fán
suǒ
yán
lùn
fàn

jiǔ
shī

shì
míng
yán
guò
duò
zài

chù
lùn
chū

zhě

wèi

lùn
zhě

xiān
yīng


sān
zhǒng
guān
chá

guān
chá
lùn
duān

fāng
xīng
yán
lùn

huò

xīng
lùn

míng
lùn
chū


sān
zhǒng
guān
chá
zhě


guān
chá

shī

èr
guān
chá
shí
zhòng

sān
guān
chá
shàn
qiǎo


shàn
qiǎo
guān
chá

shī
zhě

wèi

lùn
zhě

fāng
xīng
lùn
duān

xiān
dāng
guān
cháshì
lùn

jiāng


sǔn
sǔnsǔnshēng
xiàn

hòuzuì
shēn
xīn
zhū
yōu
yóu


zhí
chí
dāo
zhàng
dǒu


zhèng
sòng
chǎn
kuáng
wàng

ér
jiāng

zhǒng
zhǒng
è

shàn

ér
shēng
cháng


fēiān

ruò

ruò


duō
zhòng


fēi

lián
mǐn
zhū
shì
jiānyīn


zhū
tiān
shì
rén

ān

lùn
zhě

shì
guān
shí

ruò

liǎo
zhī

suǒ

lùn
néng
wéi

sǔn

nǎi
zhì
tiān
rén


ān


biàn
便


miǎn

yīng

lùn

ruò

shì
zhī

suǒ

lùn

wéi

sǔn

nǎi
zhì
néng
yǐn
tiān
rén
ān


biàn
便


miǎn
dāng

zhèng
lùn

shì
míng


huò
zuò

zuò
lùn
chū

xiāng
guān
chá
shí
zhòng
zhě

wèi

lùn
zhě
fāng

lùn
duān

yīng
shàn
guān
chá
xiàn
qián
zhòng
huì

wéi
yǒu

zhí
wéi

zhí


wéi
yǒu
xián
zhèng
wéi

yǒu


wéi
yǒu
shàn
qiǎo
wéi

yǒushì
guān
shí

ruò
zhī
zhòng
huì
wéi
yǒu

zhí
fēi


zhí

wéi

xián
zhèng

yǒu
xián
zhèng

wéi

shàn
qiǎo

shàn
qiǎo
zhě

biàn
便


miǎn


shì
zhòng
zhōng

yīng

lùn

ruò
zhī
zhòng
huì

suǒ

zhí
fēi
yǒu

zhí

wéi
yǒu
xián
zhèng


xián
zhèng

wéi
yǒu
shàn
qiǎo


shàn
qiǎo

biàn
便


miǎn


shì
zhòng
zhōng
yīng
dāng

lùn

shì
míng

èr
huò
zuò

zuò
lùn
chū

xiāng

guān
chá
shàn
qiǎo

shàn
qiǎo
zhě

wèi

lùn
zhě

fāng

lùn
duān

yīng

guān
chá
shàn


shànlùn

lùn
chù

lùn

lùn
yán

lùn

lùn
chū

děng

wéi
shàn
qiǎoshàn
qiǎowéi
yǒu

néng


lùn
cūi

lùnlùn

chù
néng
jiě
tuōshì
guān
shí

ruò

liǎo
zhī


shàn
qiǎo
fēi
yǒu
shàn
qiǎo
néng
fēi
yǒu

néng

biàn
便


miǎn


duì
lùn
zhě

yīng

lùn

ruò

liǎo
zhī

yǒu
shàn
qiǎo
fēi

shàn
qiǎo


yǒu
shì

fēi

shì


biàn
便


miǎn


duì
lùn
zhě
dāng
gòng

lùn

shì
míng

sān
huò
zuò

zuò
lùn
chū

xiāng
lùn
duō
suǒ
zuò

zhě

wèi
yǒu
sān
zhǒng


suǒ

lùn
duō
suǒ
zuòshàn


zōng

èr
yǒng
měng

wèi

sān
biàn
cái

jié

wèn

shì
sān


suǒ

lùn


míng
wéi
duō
yǒu
suǒ
zuò


néng
shàn
liǎo
zhī


zōng
qiē

néng

tán
lùn

yǒng
měng

wèi


chù

qiē
zhòng
néng

tán
lùn

biàn
cái

jié


suí
suǒ
wèn
nán
jiē
shàn
chóu


shì


sān

suǒ

lùn
duō
yǒu
suǒ
zuò

shuō
yīn
míng
chù

yún

shēng
míng
chù

dāng
zhī


chù
lüè
yǒu
liù
xiāngshī
shè
jiàn

xiāng

èr

shī
shè
jiàn

xiāng

sānluó
shī
shè
jiàn

xiāng


shí
shī
shè
jiàn

xiāng


shù
shī
shè
jiàn

xiāng

liù
chù
suǒ
gēn
zāi
shī
shè
jiàn

xiāng


tuō
nán
yuēshù


shí
shù

chù
suǒ

ruò
gēn
zāi
suǒ

shì
lüè
shēng
míng
xiāng

yún


shī
shè
jiàn


wèi
míng
shēn

shēn
wén
shēn
xiāng
yīng
shēng
lòu

èr
qīng


sān
xíong
lǎng


xiāng
yīngshàn
yún


shī
shè
jiàn


dāng
zhī
lüè
yǒu
shí
zhǒng


gēn
jiàn


èr

zhǒng
jiàn


sān

jiànxún
qiú
jiànfēi

jiàn


liù

jiànxīng
shèng
jiànshuāi
sǔn
jiàn


jiǔ
shòu
yòng
jiàn


shí
shǒu

jiàntuō
nán
yuē

yǎn
děng


děng
shēn
děng

xún
qiú

fēi


xīng
shèng
shuāi
sǔn
shòu
yòng

gēn
jiàn

zhě

wèi
jiàn

wén


xiù

cháng


chù

zhīzhǒng
jiàn

zhě

wèi

chí
děng


jiāo
rùn
děng


zhào
liǎo
děng


dòng
yáo
děngjiàn

zhě

wèi
wǎng
lái
děng


xuān
shuō
děngniàn
jué
chá
děng


xún
qiú
jiàn

zhě

wèi
zhuī
fǎng
访
děng


fēi

jiàn

zhě

wèi
shā
dào
děngjiàn

zhě

wèi
shī
jiè
děng


xīng
shèng
jiàn

zhě

wèi
zhèng


yuè
děng


shuāi
sǔn
jiàn

zhě

wèi

huài

wèi
yōu

děng


shòu
yòng
jiàn

zhě

wèi
yǐn
shí

zhàng
bào
chí
shòu
xíng
děng


shǒu

jiàn

zhě

wèi
shǒu


yǎng
shèng
mǎn
děng

yòu

lüè
shuō
yǒu
liù
zhǒng
xìng


èr
yīn


sān
guǒzuò
yòngchà
bié
xiāng
yīng


liù
zhuǎntuō
nán
yuē

xìng

yīn
guǒ
zuò
yòng
xiāng
yīng
zhuǎn

yún
luó
shī
shè
jiàn


wèi
jiàn

nán

fēi
nán
fēi

shēng
xiāng
chà
bié

huò

jiàn

chū
zhōng
shàng
shì
shēng
xiāng
chà
bié
yún

shí
shī
shè
jiàn


wèi
yǒu
sān
shí
shēng
xiāng
chà
bié


guò

guò

shū
shēng

èr
wèi
lái
wèi
lái
shū
shēng

sān
xiàn
zài
xiàn
zài
shū
shēng
yún

shù
shī
shè
jiàn


wèi
yǒu
sān
shù
shēng
xiāng
chà
bié


zhě

shù

èr
zhě
èr
shù

sān
zhě
duō
shù
yún

chù
suǒ
gēn
zāi
shī
shè
jiàn


dāng
zhī
chù
suǒ
lüè
yǒu

zhǒng

xiāng


èr
míng
hào

sān
zǒng
lüè


xuān
shuō

ruò
jiè
sòng
děng
míng
wéi
gēn
zāi


shì
èr
zhǒng
zǒng
míng
chù
suǒ
gēn
zāi
jiàn


shuō
shēng
míng
chù

yún

gōng

míng
chù

wèi

shí
èr
chù

lüè
shuō
gōng

suǒ
yǒu
miào
zhì

míng
gōng

míng
chù


děng
shí
èr
gōng

chù


wèi
yíng
nóng
gōng


shāng

gōng


shì
wáng
gōng


shū
suàn


shù
yìn
gōng


zhàn
xiāng
gōng


zhòu
shù
gōng


yíng
zào
gōng


shēng
chéng
gōng


fáng

gōng
gōng


chéng
shú
gōng


yīn

gōng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |