当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第14卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第14卷(注音)shī

lùn


shí

juàn

běn

fēn
zhōng
wén
suǒ
chéng


shí
zhī
èr


shuō
èr
zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


shuō
sān
zhǒng

wèi

shí
xiāng
sān
mén
sān
zhǒng


sān
gēn


zhū
yǒu
qíng


xié
xíng

néng
lìng
yǒu
qíng
duò
zhū
è


yán
shí
xiāng
zhě

wèi
huài
shēng
mìng

cáiqiè

ruò
huài
shí


shàn
yǒu

zàn
měi

suǒ
wéi
shì


ruò

sān
zhuó

wèi
zhí
shòu

cái

wéi

yǒu


lìng

zāo
suǒ

ài
shì

fěi
bàng
zhēn
shí

suǒ
yǒu
è
jiàn

yán
sān
mén
zhě


zuò

huǐ
huài
mén

èr


huǐ
huài
mén

sān
fāng
biàn
便
huǐ
huài
mén


shí
xiāng
zhōng

qián
zhī

zhǒng

zuò

huǐ
huàièr
zhǒnghuǐ
huài

zuì
hòu

zhǒng

fāng
biàn
便
huǐ
huài

suǒ
wèi
è
jiàn

yóu
è
jiàn


xiū
chǐ

bēi

zhū
è
xíng


jiē
huǐ
huài


yǒu
xiū
chǐ


yǒu

bēi

guǎng
广
zào
zhòng
è

yán
sān
zhǒng
zhě


shēn
suǒ
zuò

èr

suǒ
zuò

sān

suǒ
zuò

yán
sān
gēn
zhě


wéi

ráo

xiāng

èr
wéi
sǔn
hài

xiāng

sān


diān
dǎo
xiāng

wèi

fēi

ér
zuò

xiǎngyīng
zuò
zuò
yīng
zuò
xiǎng

jiān
zhí
xiàn
xíng

yǒu
sān


néng
lìng
yǒu
qíng


zhū
gēn
zhǐ
zhōng
xié

zhǒng


èr

zhū
jìng
jiè


zhèng
xiāng

sān


yǐn
chù

zhèng

weí


shì
sān
zhǒng

dāng
zhī

shì

tān
tián
huìhài
pǐnchù
suǒ


shēng
sān
zhǒng

zhèng
xún


wèi
děng

zhǒng
bái
pǐn

chù

wéi

huò


huò
wéi

shī

shēng

xúnnéng
zhàng

yuàn
zhōng
èr
pǐn
yǒu
qíng
chù
suǒ

shēng
huì
xúnqīn
yǒu
pǐn
yǒu
qíng
chù
suǒ

shēng
hài
xún


suǒ

zhě


ruò
qīn
yǒu
pǐn

huò
shí
wéi
fànshēng
quán
duàn
miè


wéi
yǒu
qīng
wēi

chǔ
fāng
biàn
便
xùn

zhī
xiāng
wéi

suǒ
yǒu
bái
pǐn


yīng
dāng
zhī

lüè
yǒu

zhǒng


zhǒng


biàn
shè

qiē
zhū

zhǒngshì
jiān
zhǒng


èr
chū
shì
zhǒng


sān

qīng
jìng
zhǒngqīng
jìng
zhǒng


shì
jiān
zhǒng

zhě

wèi
jiè

zhū
xíng
zhǒng


chū
shì
zhǒng

zhě

wèi
néng
zhèng
sān
chéng

sān
chéng
guǒ


shèng
dào
děng
qīng
jìng
zhǒngqīng
jìng
zhǒng

zhě

wèi

jiè

zhū
xíng
zhǒng


qīng
jìng
zhǒng


yǒu
èr
zhǒng


shì
jiān
jìng

èr
chū
shì
jiān
jìng

zhū
xíng
zhǒng

míng
shì
jiān
jìng

néng
zhèng
sān
chéng

sān
chéng
guǒ


shèng
dào
děng
suǒ
yǒu
zhǒng

míng
chū
shì
jìng

yǒu
sān
zhǒng
cóng
yīn
suǒ
shēng
yǒu
lòu

yīn

ruò


zhōngzhèng

xiū
fāng
biàn
便
zhě

néng
shēng
zhū


ruò
néng


xiū
fāng
biàn
便
zhě
yīn

néng
zhī
néng
duàn

wèi


jièrǎn


qiú

jièěr

yòu
yǒu
sān
zhǒng
zhū
fán
nǎo


lìng
zhū
yǒu
qíng
liú
zhuǎn
shēng


wèi

shēng

qiú

míng
chū
fán
nǎo


jiè
shēng


zhōng
qiú

míng

èr
fán
nǎoxié
jiě
tuō
qiú

míng

sān
fán
nǎo


yòu
yǒu
sān
zhǒng
zhū
yǒu
qíng
lèi


wéi
gēn
běn
zuò

fāng
biàn
便


wéi

shēng


èr
wéi

shēngsān
wéi
zhèng
shēng
jiě
tuō
dào

yòu
yǒu
sān
zhǒng
zhū
yǒu
qíng
lèi


sān
jiè
zhōng

shè
shòu


zhū
xíng
wēi
shì


qiān
yǐn
wēi
shì

èr
néng

wēi
shì

sān
chéng
mǎn
wēi
shì

qiān
yǐn
wēi
shì
zhě

wèi
néng
yǐn
zhī


néng

wēi
shì
zhě

wèi
jiàn


zhèng
xiàn
zài
qián

chéng
mǎn
wēi
shì
zhě

wèi
zhù


shòu
jìng

jìng
zhū


shú

yòu
yǒu
sān
zhǒng

míng
yùn

zhū
yǒu
qíng
lèi
zhù

míng
zhě

yóu

yīn
yuán

néng
shēng
sān
shì


chà
bié

wèi

guò

shì
qián

děng

zhī

néng
shēng
xiàn
zài
xiàn
zài
shì
qián

děng

zhī

néng
shēng
wèi
lái
wèi
lái
shì
qián

děng

zhīwèi
lái
néng
shēng
hòu
hòu
dāng
láiyòu
yǒu
sān
zhǒng
wèi
jīu
jìng
shèng

gòng
zhū

shēng
shēng

zāi
huàn

ruò
yǒu


shēn
yàn

zhě

dāng

duàn
chú
sān
zhǒng
jiāo


xiū

xiàn

niè
pán
fāng
biàn
便bìng
shuāi
tuì
退

èr
shǎo
nián
shuāi
tuì
退

sān
shòu
寿
mìng
shuāi
tuì
退


yǒu
zhì
zhě

yīng
guān
wèi
lái

shì
sān
shì
dìng
dāng
suí
zhú

yòu
yǒu
sān
zhǒng
yǒu
qíng
zhī
lèi

tān
tián
chī

suǒ

chù
suǒ
shēn
fēn
chà
bié

néngzhū
yǒu
qíng
lèi


zài


shēng

láonéng
ráo


èr
néng
sǔn
hài

sān
zhě
píng
děng

èr
zhǒngyòu
yǒu
sān
chù
suǒ
shēng
zhū


biàn
shè
yǒu
qíng
suǒ
yǒu
zhòng
huì
suǒ
shēng


èr
guāi

suǒ
shēng


sān
píng
děng
xiāngchū
yóu
sǔn
hài
wèi

èr
yóu
ráo

wèi
biàn
huàisān


qiē
wèi
xiāng

ér
zhuǎn


zhòng
suǒ
shè
zhū
xíng
suǒ
shēng

wéi
zhòng
xián
shèng
jué
zhī
wéi


fēi
zhū

shēng

yòu
yǒu
sān
zhǒng
xīn
gāowéi
hài

qiú
shā
mén
guǒ
zhèng
xiū
fāng
biàn
便
zhě

liú
guǒ
zhī

néng
zhàng
shā
mén
lìng


zhèng


zhě


xiào
liàngwèi

wéi
shēng
xīn
shēng
gāo


èr
zhě


xiào
liàngwèi

xiāng

xīn
shēng
gāo


sān
zhě


jiāo
liàngwèi

wéi
liè
xīn
shēng
gāo


yǒu
sān
zhǒng
zhǒng


dāng
zhī
néng
shēng

qiē
zhū
xíng
guǒ

èr
wèi

guǒ

sān
guǒ
zhèng
xiàn
qián

yòu
yǒu
sān
zhǒng
zhū
xíng
yán
shuō
suǒ

chù
suǒ

wèi

lái
jīn

yòu
yǒu
sān
xiāng

néng
shè

qiēxiāng

wèi
xiǎn
xíng
zuò
yòng

ān

yǎn
shí
suǒ

zhī
chù
suǒ
zhàng
àixíng
zhù
ān

gēn


ruò

qiē
jìng
jiè


dāng
zhī

qiē
zǒng
yǒu
shí


dìngruò

jìng
dìng
wéi
yǐn
biàn
huà
xiū
fāng
biàn
便
zhě
suǒ
yǒu
zhū


dāng
zhī
shì

huà
xīn
jìng
jiè


shì
wèi
mǎn
biàn
huà
xīn
guǒ

yòu
yǒu
sān
zhǒng
wéi
zhū
fán
nǎo
suǒ
suí
zhú
xīn


zhū

shēng
xīn

èr
wèi
mǎn
xué
xīn

sān

mǎn
xué
xīn

yòu
yǒu
sān
zhǒng
tīng
wén

zhěnéng
shòu
chí

èr
wéi
néng
lǐng
shòu

néng
rén
chí

sān
néng
shòu
néng
chí

yòu
yǒu
sān

shì
xiū
xíng
zhě
guān
shēncháng
xìng
guān


shàng
shǒu


zhě

chū


èr
zhě
xún


sān
zhě
xiǎng


yòu
yǒu
sān
zhǒng
zūn
shēng
yīng
shòu
jìng
yǎng


nián
chǐ
齿
zēng
shàng

èr

xìng
zēng
shàng

sān
gōng

zēng
shàng

yòu
yǒu
sān
zhǒng
zhù
dìng

dìng
yīn

èr
shì
dìng
yīndìng
yīn


è

dìng
yīn

wèi

jiān


èr
shàn

niè
pán
dìng
yīn

wèi

lòu
yǒu
wéi


sān

dìng
yīn

wèi
suǒyòu
yǒu
sān


wéi
lìng
shèng
jiào

jiǔ
zhù


zhǎn
zhuǎn

zuì


zhě
xiàn
jiàn
shēn

xiàn
xíng
wéi
fàn
xué
chù

èr
cóng

wén

sān


xiāng


liǎo
zhī

yòu
zhū

lái

shuō


sān
wéi
xiǎn
wài
dào
zhū
shī

huái
怀
zhòng
è

chèn

qiē
zhì
zhě
shí
fēi

qiē
zhì
zhě

yòu

lìnglái
suǒ


zhēn
shí

qiē
zhì
xìn

yǒu
sān
zhǒng
xié
zhí
suǒ
shēng

huǒ
suǒ

yǒu
qíng
shāo
nǎo


tān
ài
shāo
nǎo

èr
chóu
yōu
shāo
nǎo

sān
diān
dǎo
shāo
nǎo

yòu
yǒu
sān
huǒ

wéi
huà


xié
shì
wài
huǒ

shēng
jiě
yǒu
qíng
shì


kuáng
suǒ
yīng
shì
huǒ

suī
shí
fēi
huǒ
jiǎ

huǒ
míng


zhěèr
zhěsān
zhě
zhēn
shí
yīng
gōng

tián

yòu
yǒu
sān
zhǒng
wéi
zhū


zēng
shàng
shēng
zhě
suǒ
shuō
zhēn
shí
zēng
shàng
shēng
dào


zhě

shīcái


èr
zhě
chí
jiè


zhù
shàn


sān
zhě
xiū
dìng

yuǎn


shòu


shēng

xiàng

yǒu
nǎo
hài

shì
jiè
zhōng

yòu
yǒu
sān
zhǒng

zhū
shòu

zhě

liè
zhōng
shēng


guān
dài
zhū

suǒ
shēng
duō
yòng
gōng


yuán
zhū


wèi
xiàn
qián
zhù
suǒ
yǒu
zhū


èr
shǎo
yòng
gōng


xīn
zhū


wèi

huà
tiān
suǒ
yǒu
zhū


sān

shǎo
gōng


xīn
zhū


wèi

huà
tiān
suǒ
yǒu
zhū


yòu
yǒu
sān
zhǒng

chāo
guò
zhū

liè
zhōng
shēngyǒu
xúnèr

xúnsān


zhī


yòu
yǒu
sān
zhǒng

jué

suǒ
zhī

néng
lìng
sān
chéng
chū

zhòngcóng

wén
yīn
zhǒng
lèi

èr

zhèng

weí
zhǒng
lèi

sān
cháng
shí
xiū

zhǐ
guān
zhǒng
lèi

yòu
yǒu
sān
zhǒng

jué

suǒ
zhī


zhěèr
sān
quányòu
yǒu
sān
zhǒng
suǒ
yīng
zuò
shì

xiū
guān
xíng
zhě

yóu

sān
shì
zēng
shàngxiū

xìn
děng

qiē
shànzhě
yǒng
duàn
jiàn
dào
suǒ
duàn
zhū
fán
nǎo


zhèng

liú
guǒ

èr
zhě
yǒng
duàn
xiū
dào
suǒ
duàn
zhū
fán
nǎo


jiàn

zhèng


lái

huán
ā
luó
hàn
guǒ

sān
zhě
zhèng

ā
luó
hàn


xiàn


zhù

yòu
yóu
sān
fēn
zhào
liǎo

qiē
suǒ
zhī
jìng
jiè

zēng
shàngjiàn

sān
yǎn


zhě
ròu
yǎn

néng
zhào
xiǎn


yǒu
zhàng
ài
yǒu
jiàn
zhū


èr
zhě
tiān
yǎn

néng
zhào
xiǎn


xiǎn


yǒu
zhàng

zhàng
yǒu
jiàn
zhū


sān
zhě
huì
yǎn

zhào

qiē
zhǒng
ruò

fēi

suǒ
yǒu
zhū


yòu
yǒu
sān


néng
hài
xiàn
xíng
fán
nǎo
yuànzhě
xìn
shùn
shàn
yǒu

èr
zhě


zài
jiā
chū
jiā
zhū
zhòng

zhù

sān
zhě

zhèng
zuò

jué

suǒ
zhī
zhēn
shí
dào


yǒu
sān
zhǒng
zhèng
jiào
jiè
fāng
biàn
便

néng
zhǎn
zhuǎn
zhèng
hòu
hòu
suǒ
zhèngniè
pánshī
luó
zhèng
jiào
jiè
fāng
biàn
便

èr

xīn
zhù
zhèng
jiào
jiè
fāng
biàn
便

sān

jué

suǒ
zhī
zhēn
shí
dào

zhèng
jiào
jiè
fāng
biàn
便


zhèng
jiào
jiè
fāng
biàn
便
yǒu
sān
zhǒng

dāng
zhī
shù

zhèng
jiào
jiè
fāng
biàn
便

ěr

yòu

zhèng
jiào
jiè
fāng
biàn
便

xiàn
xiū

shí

yóu
sān
zhǒng


ān
yǐn
zhù


zhě
kōng

yuàn

xiāng
miè
jìn
děng
zhì

èr
zhě

jìng


sān
zhě


liàng

yòu
lüè
yǒu
sān
zhǒng
xīn

jìng
xìng

néng
lìng
zhèng


shí
zhì
jiàn
yán
zhōng
zhǒng
zhǒng
chà
bié
suǒ
yuán
xíng
xiāng

èr

yán

jiān
zhǒng
zhǒng
chà
bié
suǒ
yuán
xíng
xiāng

sān
chāo


yán
zhuān
zhù

jìng

zhǒng
zhǒng

chà
bié
suǒ
yuán
xíng
xiāng

yòu
yǒu
sān
chù

néng
shàn
shè
shòu

è
xié
chù
wàng

zūn
shēng

chù
zhōng
yōng
suǒ
huà
yǒu
qíng

yǐn

shèng
jiào


xiàn

suǒ
yǒu
zuì
shēng
shén
tōng

èr


suǒ
yǒu
rǎn
jìng
zhū
xíng

zhē
zhǐ
kāi


sān
xuān
shuō
miào

zhèng
jiào
zhèng
jiè

yòu
yǒu
sān
jìng

wéi

duàn
chú

jìng
wài
dào

wài
shì
shuǐ
zàn
chú
wài
gòu


wèi
qīng
jìng

suǒ

xié
màn

jiàn


sān
jìng

jìng
chù
shēng
chāo
yuè
yīn


yòu
yǒu
sān
zhǒng
móu


wéi

duàn
chú
chí
móu

jiè
zhū
wài
dào
děng

zàn


yán


wèi


zhēn
shí

jìng
suǒ

xié
zhí


yòu
wéi
xiǎn
shuō

dǎo
móujiàn

sān
zhǒng
zhēn
shí
móushì
shèng
suǒ
ài
jiè
suǒ
shè
shēn

èr
lòu
xīn

yòu
yǒu
sān


néng
lìng
chù
yuǎn

zhě
duàn
chú
xiàn
xíng

zhèng
xún


wèi
yóu

suǒ
fěi
huǐ

suǒ
fěi
huǐ

tuì
退
shī


zēng
shàngsuǒ

kuì
cánài
jìng

yòu

dào

dào
guǒ

dāng
zhī
yǒu
sān
zhǒng
zuì
shēng

shàng

wèi

cháng
zhì


zhìzhìtōng
děng

zhǒng
xíngqiē
shì
jiān
chū
shì
jiān

yǒu
xué

xué

shí
jiě
tuō

dòng
xīn
jiě
tuō

zuì
shēng

shàng

xiū
guān
xíng
zhě

xiān


zhì

yóu

zhì


wéi
duàn
fán
nǎo


xiū
xíng


xiū
xíngxīn

jiě
tuō

yòu
yǒu
sān
míng

dāng
zhī
wéi
xiǎn

qián
hòu
zhōng


duàn
cháng
èr
biān
xié
zhí

xiàn

niè
pán

chī

shā
mén

luó
mén

míng
xìng


jiàn

sān
míng


shuō
sān
zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


shuō

zhǒng

wèi
yǒunéng
shè

qiē
suǒ
zhī

zhì

wèi
shēn

wén

xiū
zēng
shàng
niàn
zhù


wéi

zhǐ

yuán
shēn
jìng
huì


shēn

yuán
shēn
jìng
huì

dāng
zhī
shòu
xīnyuán
shòu
xīn

jìng
huì

ěr


yǒu
chà
bié

wèi

zhǒngzhíèr
lǐng
shòu


sān
liǎo
biézhí
zhuó


dāng
zhī
xīn

shēn

yóu
zhí


suǒshòu

yóu

lǐng
shòu

suǒ
děng
jìng
jiè
xiāng

yóu
liǎo
bié

suǒ
suǒ
shuō
shēn
děng

yóu
tān
tián
děng

xiǎo
fán
nǎo
zhí
zhuó

suǒ


duì
zhì

shì

zhǒng

niàn
zhù

yòu
yǒu

zhǒng


qín
wéi
xiān

guān
chá
guò
huàn


duì
zhì


wéi

zhǐ

néng
duàn
xiàn
xíng
zhū

shànduànnéng

shànnéng
zēng
cháng

yòu
yǒu

zhǒng
wéi

zhù
xīn

wéi

shēng
dìng

xiū
fāng
biàn
便
zhě

xīn
zhùnéng
shēng
cháng
ménchūèr
shòu
chí

sòng

huǐ
guò
jīng
jìn

sān
néng

xián
shàn
dìng
xiāng
zhī
xīn


zhù
kōng
xián
chù

guān
chá
zhū


yòu
yǒu

zhǒng
xīn
dìng
xīn
zhù


yǒu
xún
yǒu

yǒu

xīn
zhù

èr

xún


yǒu

xīn
zhù

sān

xún
xīn
zhù


shè
niàn
qīng
jìng
chāo


qiē


xīn
zhù

yòu
yǒu

zhǒng
suǒ
zhī
zhēn
shí

rǎn

qīng
jìng
èr
pǐn
bié


jiàn


zhǒng

ruò
néng
liǎo
zhī

shàn
liǎo
zhī
zhě

néng
duàn
jiàn
xiū
suǒ
duàn

qiē
fán
nǎo


rǎn

pǐn
guǒ
zhēn
shí

èr

pǐn
yīn
zhēn
shí

sān
qīng
jìng
pǐn
guǒ
zhēn
shípǐn
yīn
zhēn
shí

yòu
yǒu

zhǒng
xiǎng
wéi
xiān

lùn
xiǎo

zhōng
xiǎng
wéi
xiān

lùn


èrzhōng
xiǎng
wéi
xiān

lùn


sān


liàng
kōng
shí

biān
chù
xiǎng
wéi
xiān

lùn

suǒ
yǒu
chù
xiǎng
wéi
xiān

lùn


yòu
yǒu
zhū
yǒu
qíng
duì
zhì
huì
hài
tān

shàn
xiū

shí

néng
shēngnéngèr
bēi

sānshè

yòu
yǒuchāo
guò

jiè

lìng
chéng
yuǎn
fēn

wèi
kōng
chù

shí
chù


suǒ
yǒu
chù

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

yòu
yǒu

zhǒng

wéi
lìng
jiě
tuō


yuán
mǎn

qín
xiū
xíng
zhě
shèng
jiě
tuō

shēng
rén
chí


wéi
duàn

ài

zēng
shàngwèi
wéi


yǐn
shí


shǎo
yǒu
suǒ
qiú


zuò

luàn

shí
qín
xiū
fāng
biàn
便

xīn

sǎn
luàn


duàn
fán
nǎo


xiū
zhèng
dào

yòu
yǒu

zhǒng
xiū

dào
guǒ
zhū
fán
nǎo
duàn


jiàn
suǒ
duàn
fán
nǎo
duàn

èr
xiū
suǒ
duàn
xià
fēn
jié
shàng
zhōng
pǐn
duàn

sān
duàn


shàng
fēn
jié


duàn

yǒu

zhǒng

zhèng

liú
zhī

néng
lìng
xíng
zhě


shèng
jiào

shàn

zhōng

jìng

dòng

wèi


shī
suǒ

zhēn
jué
suǒ
shēng

dòng
xīn
jìng
shī
suǒ

dāng
zhī

suǒ
zhèng


wéi
zhèng

xiū
zhèng
xíng
zhě
suǒ

ěr


shì
sān
zhǒng

míng
xīn
qīng
jìng
zhǒng

míng

qīng
jìng

shèng
suǒ
ài
jiè
suǒ
shè


qián
zhī
sān
zhǒng
lìng

shèng
jiào

yǒu
dòng
yáo

zuì
hòu

zhǒng

lìng

shàn


yǒu
dòng
yáo

yòu
yǒu

zhǒng
zhèng

liú
zhīshuō

shī

jiào
shòu
zhě

néng
shàn
chéng
shì

suǒ
wéi
fàn

èr

dǎo
tīng
wén
shī
suǒ
shuō


jiào
shòu


sān

suǒ
wén


néng
zhèng

weí


shàn
tōngchéng
bàn
suǒ
xiū

yòu
yǒu

zhì

shè

qiē
zhì


wéi

lòu


zhū

zhōng
néng
xiàn
jiàn
zhì

èr

xiàng

lòu


zhū

zhōng
fēi
xiàn
jiàn
zhì

sān

xiàng
yǒu
lòu

huò


suǒ
yǐn

huòsuǒ
yǐn

huò
fēi


fēisuǒ
yǐn
shì
jiān
zhì


tōng
yǒu
lòu

lòu


xīn
chà
bié
zhì

yòu
yǒu

zhǒng


zhuǎn
huán
pǐn
zhēn
shí
néng

zhì

néng
jìn
zhū
lòu


zhuǎn
pǐn
guǒ
zhēn
shí
zhì

èr
zhuǎn
pǐn
yīn
zhēn
shí
zhì

sān
huán
pǐn
guǒ
zhēn
shí
zhì


huán
pǐn
yīn
zhēn
shí
zhì

yòu
yǒunéng
lìng
xìn
zhě
wéi
duàn
fán
nǎo
xiū
zhèng
fāng
biàn
便


xiāng

yīn
zhòng
zuò
yòng
jīng
jìn

èr
zhèng
zhī
xíng
niàn

sān
shē


shè

yòu
yǒu

zhǒng

néng
tōngnéng
jìn
shàng
lòu
suǒ
wèi
wéi

shèng
dào

xiū
yǒu
lòu
huìdào


quē
zhū
fán
nǎo


quē
zhū
shìyǒng
duàn
zhū
fán
nǎo
shì


suǒ

dào

zhuǎn
gēng
xiū


yòu
yǒuzhǎn
zhuǎn
xiāng
yīng

yǒu
xíng
yǒu
yuán


ér
zhuǎn

tóng

yuán
zhuǎn

wèi
shòu
xiǎng
xíng
shí

yòu
yǒunéng
lìngshèng
jiào
zhě
ài

shèng
jiào


zhě
mìng


èr
zhěsān
zhě
xīn
fán
nǎozhě
zhèng
fāng
biàn
便


yòu
yǒu

zhǒng

néng

zhèng
jiàn

dǎo

xíng
suǒ

chù
suǒ

yóu
qián
sān
zhǒng

xíng
shí
qīng
jìng

yóu
hòu

zhǒng

zhù
shí
qīng
jìng

wèi
shǒu
gēn
mén
zhě


zhū
jìng
jiè


shùn

wéi

wéi
shǒu
gēn
mén

niàn
zēng
shàng


zhèng
zhì
ér
xíng

zhù
yuǎn

zhě

xīn

rǎn


zhuān
zhù

yuán

yòu
yóu

xíng

dāng
zhī
néng
zhèng
míng

jiě
tuō

yóu
niàn
yǎn
huì

néng
zhèng

míng

yòu
yóu
shēn


néng
zhèng

dòng

shí
jiě
tuō

yǒunéng
wéi
guǎng
广

zhǒng
zhǒng
chà
bié
zhū
suǒ
zào

shēng


zhǐ


zhě
jiān
xìng
èr
zhě
shī
湿
xìng

sān
zhě
nuǎn
xìng


zhě
qīng
děng
dòng
xìng

yòu
yǒunéng
chí

shēng
zhū
yǒu
qíng
lèi

lìng

jiǔ
zhù

néng
shè


xún
qiú
yǒu
zhě

shè
shì
fēn
zhōng

dāng
guǎng
广
fēn
bié

yòu
yǒu

zhǒng


shēng

zhōng

zhū
shí
liú
zhuǎn
suǒ
wèi

zhū

jiàn


xiàng

yóu
tān
àiwéi
suǒ
yuán

suǒ

jìng
jiè


yǒu
jiàn
zhūshòu
xiǎng
xíng

dāng
zhī

ěr

yòu
zhū

chú


liàn
xiàn

shēn
mìng

wéi

zhǐ


éryǐn
shíshēng

qiú
ài


liàn
hòu

shēn
mìng

wéi

zhǐ


ér

hòu
yǒu

shēng

qiú
àiniè
pán

wéi

zhǐ


ér


yǒu

shēng

qiú
ài


shì
lüè
yǒu

zhǒng

qiú
zhī
ài

wèi


ài

yǐn
shí
àiài

yǒu

yǒu
ài

yòu
yǒunéng
lìng
yǒu
qíng
xiàn
xíng
zào
zuò
suǒ

yīng
zuò

wèi
suí
shùn

ài
shì

wéiài
shì


wèi
qiángxīn
diān
dǎoxiàn


hòu

guǒ

yòu
yǒu

zhǒng
qǐng
wèn

lùn

néng
duàn
suǒ


néng

wèi


yòu
néng
rén
chí
shēng
juéwèi


shí
xiāng

yīng

xiàngzhū
yǒu
qíng

guǒ

shú

yīng
fēn
biéyǐn

shuō

fēi

xiàng
wèn
yīng
jié
wèn


yīng
dāng
zhì
wèn
zhōng

yún

míng


wèi


wèn
yán


shì
zūn

yòu
yǒu

zhǒng
huì
shè

huò
qīng
jìng
huò

qīng
jìng

sān
zhǒng
qīng
jìng

wèi
wéi

shēn
jiè
jiànhuò

wéi

jiè
jiànhuòjiè
jiàn

qīng
jìng

wèijiè
jiàn
èr
zhǒng


qīng
jìng
zhě

dāng
shēng
shàn


chǎn
fēng
ráo


qīng
jìng
zhě

dāng
shēng
è


chǎn

kuì

yòu
yǒu

zhǒng
shè
zhòng
fāng
biàn
便

néng
zhèng
shè
huà

qiē

zhòng


ráo

fāng
biàn
便
èr
shè
shòu
fāng
biàn
便

sān
yǐn
dǎo
fāng
biàn
便


xiū
zhì
fāng
biàn
便

yòu
yǒu

zhǒng

cóng

suǒ
shēng
zhū
yǒu
qíng
lèi

shēng

zhǐ
mén


yóu


luǎn


luǎn

èr
yóu


tāi


sān
yóu


rùnwéi
yóu


yòu


chù
shòu
shēng
yǒu
qíng
yǒu

zhǒngzhě
yóu
wèi


wàng

fèn
忿
tiān
zhōng
ér
shòu
shēng
zhě

èr
yóu
wèi

jié
luó
lán

è

tán


shī

jiàn
nánzhōng
zhě

sān

yóuwèi
zài

jiè
suǒ

yǒu
qíng
yóuwèijiè
yǒu
dǐng
wéi
hòu
suǒ
yǒu
yǒu
qíng


yǒu

qīng
jìng
dào


fēi
gōng
yòng
gēn
yuán
mǎn


fēi


yuán
mǎn

èr
gōng
yòng
gēn
yuán
mǎn

fēi


yuán
mǎn

sān


yuán
mǎn

fēi
gōng
yòng
gēn
yuán
mǎn
yuán
mǎn


gōng
yòng
gēn
yuán
mǎn

yòu
yǒu

qīng
jìng
dào


bèi
è
shuōnài


èr
xiàng
shàn
shuōnài


sān

liáng
dào


qīng
jìng
dào


zhōng
zuì
chū

wèi

yǒu


wài
dào
jiàn

yǐnqiē
xíng
zhōng

xīn

ài
rěnèr

wèi

yǒu


yùn
jiè
chù
yuán

chù
fēi
chù
děng
zhū
shàn
qiǎo
zhōng

ài

rěn


yòu
néng
kān
rěn
hán

děngsān

wèi
jìng
shī
luó
shǒu
gēn
mén
děng

zhū
shàn

liáng
suǒ
shè
zhèng

wèi
shē
shè

duàn
zhū
fán
nǎo

xiàn


zhù

yòu
yǒu

zhǒng
xué
zēng
shàng
xīn
fāng
biàn
便

wèi
wèi


zhě

wéi


huán
guǒ

huò

huán
guǒ

wèi
zhì
dìng
qiú
xiàn


zhù

yòu
wéi
lìng

duàn
zhū
è


wǎng
shàn


yòu
wéi


duàn
zhū
fán
nǎo

shēng
jué


yòu
yǒu
èr


xiāng
chà
bié

wèi
zhuǎn
suǒ
shè

chà
bié
yǒu
sān

huán
suǒ
shè


zǒng


zhǒng

dāng
zhī
chū


xiàng
néng
gǎn


ài
guǒ
è


shú


èr


xiàng
néng
gǎn

ài

guǒjiè

shú


sān

néng
gǎn
ài
fēi
ài
guǒ

jiè
tiān
rén

shú
néng
duàn
qián
sān


yòu
yǒu

zhǒng
zhū
yǒu
qíng
lèi
zēng
shàng
qín
ér
fēièr


ér
fēi


sānfēi

fēiyòu
yǒu

mén


zhū
fán
nǎo

néng
lìng
yǒu
qíng

shēng
děngrǎn
zhuó
zhū

mén

èr
rǎn
zhuóděng
zhì
mén

sān
wài
dào
zhū
jiàn
mén


zhù


zhōng
wèi

yǎn
zhě

zhì
mén

yòu
xiū
shèng
dào
lìng


mén
suǒ
shēng
zhòngnéng
lìng
yǒu
qíng

néng
lìng
shùn
liú

hòu
yǒu


nán

jiě
shuō

dāng
zhī

ěr


yǒu

zhǒngluó

dāng
zhī
biàn
shè

qiēluó


zhě

shēng

èr
zhě
wèi


yǒu
xué

sān
zhěyǒu
xué


zhě
chāo

jiā

jiàn

qiē

xué

yòu
yǒu

zhǒngluózhù
néng
wéi

xuān
shuō
zhèng


èr


zhùér
néng
wéi

xuān
shuō
zhèng


sān

néng
zuò
néng
zuò

yòu
yǒu

zhǒngluóxìng
bēi
xià

xiàn
xíng
bái


èr

xìng
zūn
gāo

xiàn
xíng
è


sān

xìng
bēi
xià

xiàn
xíng
è
xìng
zūn
gāo

xiàn
xíng
báizhōng
zuì
chū
xiàn

yǒu

fēi

hòuèr
hòu

yǒu

fēi

xiànsān
èr
shì

èr
shìyòu
yǒu

zhǒngluó

rén


rén


ér
shēng
fēi


wèi
shòu
wài
dào


jiè
zhě

èr


rén


rén


ér
shēng
fēi


wèi
suí
yǒu
zhě

sānrén

ér
shēng
fēi


wèi
zhū
guó
wángzhǔděng

rén
ér
shēngwèi
zhù
jìng

zhězhū
èluó

yòu
lüè
yǒu

zhǒng

shīshí

èr
guāi

sān
huǐ


xīng

xiāng
wéi

dāng
zhī

shì

zhǒngyòu
lüè
yǒu

zhǒng
fēi
shèng
wàng


wèi

jiàn

jiàn
diān
dǎo
ér
shuō


wén

wén


jué

jué


zhī

zhī

dāng
zhī

ěrxiāng
wéi

dāng
zhī

shì
xián
shèngshuō

zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


shuō

zhǒng

wèi
yǒu

zhǒng
zhū

tān
pǐn

zhòng

suí
zhú
liú
zhuǎn

rǎn
suǒ
shè
xíngsuǒ

suǒ
yuán

xìng
xíng


èr
néng
lǐng


xìng
xíng


sān
néng
fēn
bié
yán
shuō
fēn
wèi


zhū

xiāng

xìng
xíngnéng
zuò
yòng

xìng
xíngnéng
liǎo
bié

xìng
xíng
xiāng
wéi

dāng
zhī

shì


tān
pǐn

zhòng
huán
miè
qīng
jìng
suǒ
shè

xìng
xíng


yòu
yǒu

zhǒng
shòu
yòng

zhě
suǒ
ài
jìng
jiè

zhū


zhě
cháng
suǒ
zhuī
qiú

cháng
suǒ
shòu
yòng

zhū
bèi

zhě
héng
zhèng
guān
chá

wèi

shēng
xiāng
wèi
chù

dāng
zhī

zhōng

suǒ
zhuī
qiú
suǒ
xún

suǒ
rǎn
zhuó
shì

yǒu

zhǒng
ài


wèi
wèi
lái
suǒ
ài

shì


suǒ
zhuī
qiú

guò

suǒ
ài

shì


suǒ
xún


xiàn
zài
suǒ
ài

shì


suǒ
rǎn
zhuóèr
zhǒng


suǒ
ài

shì

èr
cóng

suǒ
shēng
suǒ
ài

shòu

yòu
yǒu

zhǒng
yǒu
qíng
suǒ

shòu
ài
fēi
ài

guǒ

shúwèi
tiān
rén

luò
jiā
bàng
shēng
guǐ


yòu
yǒu

zhǒng
shī

yǎng
yīn
xíng


shì
bèi
niè
pán
yīn
xíng

wèi
ruò

shì
chù
shòu
yòng

yǎng

ruò
cóngruò
suǒruò
suǒ
wéi


ruò

shì
zhū
chù

xīn
shēng
lìn


yòu
yǒulìng
xiū
xíng
zhě
xiān
huǐ
jìng
jiè
duō
wén

hòu
kuī
zhǐ
guān
shàn
è

wèi

zhū

zhōng

xīn
shēng
ài
rǎn


néng
jué


niàn
jiào
shòu
jiào
jiè
zhě
suǒ

xīn
shēng
tián
huì

wèi
shòu
shī
luó

lìng


shòu

suī
xiān
shòu


hòu
lìng

shè

huò
shǐ
使
chuān
穿
xué

dān
zhuó
hūn
shuì

héng


jìng

rǎn

zhuī
huǐ

cháng
huái
怀

huò


suǒ
wénnéng
lǐng
shòu

suī
chū
lǐng
shòu

xún

wàng
shī

suī

wàng
shī


zhèng
jué
dìng

yòu
yǒu
èr
zhǒng
xià
fēn

wèi
jiàn
dào
shì
xiū
dào
xià
fēn


jiè
shìjiè
xià
fēn

yuē

èr
zhǒng
xià
fēn

shuō

xià
fēn
jié


chū
xià
fēn

shuō

jiā

jiàn
jiè
jìn

èr
xià
fēn

shuō
tān

tián
huì

yòu
yǒu
èr
zhǒng
shàng
fēn

wèi

jièjièèr
zhǒng
shàng
fēn

shuō

shàng
fēn
jié

huò
yǒu

chà
bié
jié

wèi

tān


tān

huò
yǒu
yǒu
chà
bié
jié

wèi
ài
shàng
jìng

zhě
diào

màn
shàng
jìng

zhě
màn


míng
shàng
jìng

zhě

míng

yòu
wéi

zhǒng

xìn
jìng
suǒ
zhí
chí
zhě

xīn

diào
róu


néng
shēng
cháng
zhū
shàn
gēn
běn

wèi


shī
suǒ
shuō
zhèng

zēng
shàng
jiè
xué

zēng
shàng
xīn
xué

zēng
shàng
huì
xué

zhèng
jué

zhě

zhèng
jiào
shòu
zhě

zhèng
jiào
jiè
zhě

tóng
fàn
xíng
suǒ


yǒu
xìn
jìng

yòu
yǒu

zhǒng
wéi
duàn
fán
nǎo
zhèng
jīng
jìn
zhàng


zhě
dān
zhuó
děng
zhì

shēng

èr
zhě
dān
zhuó

yǎng
gōng
jìng

sān
zhě
fàngzhě
è
huì


zhě

xīn
xià
liè

huò
zēng
shàng
màn

yǒu

néng
kān
rěnluóyuàn

suǒzhǒng
xié
xíng

wèi

kān
rěn
zhěyuàn


xiān

tián
xīn
yuàn
xián

qīn
yǒu
huài

cháng

lìng


shēng
yōu

guǎng
广
zuò

qiē

ráo

shì

huài

suǒ
shòu
qīng
jìng
shī
luó

yóu
shēn


duō
xíng
è
xíng

yóu


zhǒng
è
xié
xíng


néng
gǎn
hòu
shì
huán
lái

zhōng
sān
zhǒng
děng
liú
guò
huàn


zhǒng
xiàn

děng
liú
guò
huàn


zhǒng
hòu


shú
guò
huàn

wèi

shēng
zhōng
duō
zhū
yuàn


qīn
yǒu
guāi


yóuzhǒng
zhǒng
yōu
ài
shì

héng
xiàn
zài
qián

lín
mìng
zhōng
shí

duō
shēng
yōu
huǐ

mìng
zhōng

hòu

diān
zhuì
è
xiāng
wéi

néng
kān
rěn
zhěyuàn

zhǒng
zhèng
xíng

yóu

suǒ
gǎn
shēng

chà
bié


yīng
dāng
zhī

yòu
yǒunéng
shēng
xiàn

hòu


qiē
yōuqīn
zhǔ
miè
wáng

èr
suǒ
yǒu
cái
bǎo
fēi

sàng
shī

sān

bìng
yuán
shēn


sān
néng
shēng
xiàn

yōuhuǐ
fàn
shī
luó


huǐ
bàng

qiē

zhū
è
xié
jiàn


èr
néng
shēng
hòu

yōu
xiāng
wéidāng
zhī
néng
shēng
xiàn

hòu

suǒ
yǒuyòu
ā
luó
hàn

suī
xiàn
zhuī
qiú
gōng
shēn
cái


cháng
shòu
yòng

ér
néng
chāo

sān
xié
zhuī
qiú
èr
xié
shòu
yòng

wèi
néng
chāo
guò
shā
shēng
tōu
dào
wàng

suǒ
yǐn
sān
xié
zhuī
qiú


néng
chāo
guò

qiè


èr
xié
shòu
yòng

yòu
xiū
duàn
zhě

chéng
jiùsuí

suǒzhū
shàn
pǐn

fāng
biàn
便
xiū
xíng


néng

zhèng
jīu
jìng
tōng
huì


zhě

suǒ
xiū
duàn

měng

jiào
fèng
xíng

èr
zhě


suǒ
yǒu

shísān
zhě
shēn

kāng
qiáng


zhě
xiāng


jiān
xiū
fāng
biàn
便
zhōng

xīn
yǒng
ruì


zhě
chéng
jiù
tōng

zhǐ

shè
xiāng
shí
fēn
zhì
huì

yòu
yǒu

zhǒng

néng
yuán
mǎn
jiě
tuō

yàn

suǒ
duì
zhì


wèi

zhū

zhōng

yǒu
sān
zhǒngwéi

zhǐ


sān
diān
dǎo

sān
zhǒng

zhě


shí
jié


èr
fēn
wèi


sān

xìng


sān
diān
dǎo
zhě
cháng

cháng
diān
dǎo

èr
zhě
diān
dǎo

sān

diān
dǎo


guī
qiú

yǎng


wàng
shòu
寿
mìng

wéi
zhì

shì

suǒ
zhì

xiāng

wèi

zhū
xíngcháng
xiāng
xiāng


zhū

zhōng
xiāng


yǐn
shí
zhōng


è

xiāngmìng
gēn


zhōng
yāo
xiāng

yòu
yǒu

zhǒng
xiū
dìng
xiū
zhì
èr
shēng
xíng
zhě

zhèng
xīn
jiě
tuō
shēng
cháng
zhī
mén

dìng
shēng
xíng
zhě

yīn
wén


shèng
yán
lùn


zhèng
jiě
yīn
tīng
wén
yīn
guǎng
广

yīn


sòng
jīng
diǎn

yīn
wéi

rén

kāi
chán
miào


zài
kōng
xián
chù

shěn


weí

zhèng
jiědāng
zhī

ěr

zhì
shēng
xíng
zhě


shàng
pǐn
luàn
tān


duì
zhì

dǎo

weí

yòu
yǒu

zhǒng
xiū
guān
xíng
zhě


fāng
biàn
便

jiēwèi

niè
pán
měng

xìn
jiě

míng


jiān
yīn
zhòng

xiū

zhèng
zhì

ér
xíng
shē
shè


míng
fāng
biàn
便yòu
yǒulìng
zhū
yǒu
qíng
shòu
ài
fēi
ài

guǒ

shú

fán
nǎo
shēn
xīn


shè
zhòng


wèi


yōu

shè

yòu
yóu
chéng
jiù

qián
suǒ
shuō


fāng
biàn
便


jiētuì
退
zhuǎn


lìng
guān
xíng
zhě

kān
néng

zhèng
shèng

xiàn
guān


shàn
ān
zhù
zhū
shēng
shàn
pǐn

yòu
yǒu

zhǒng


jiè


wèi
jìn

jié
xué
shēng
chà
bié


zhù
zhōng
yǒu

biàn
便
néng
jīu
jìng

bān
niè
pán

èr

chū
jìng


chū
shòu
shēngbān
niè
pán

sān
shòu
shēng

hòu

shǎo
yòng
gōng


shèng
dào
xiàn
qián


bān
niè
pán


duō
yòng
gōng


shèng
dào
xiàn
qián


bān
niè
pán


huò

jiè
biān


nǎi
zhì


jīu
jìng

bān
niè
pán

huò


jiè
biān


nǎi
zhì

yǒu
dǐng
fāng
néng
jīu
jìng

bān
niè
pán

yòu
yǒu

zhǒng

xiū


jìng

guǒ


huán
zhě
shēng

chà
bié


xià
pǐn
jìng

guǒ
shēng


èr
zhōng
pǐn
jìng

guǒ
shēng


sān
shàng
pǐn
jìng

guǒ
shēngshàng
shēng
pǐn
jìng

guǒ
shēngshàng

pǐn
jìng

guǒ
shēng


yòu
yǒu

zhǒng
xiū
guān
xíng
zhě
guān
chá
zuò


néng
lìng
sān
jiè
fán
nǎo
yǒng
duàn
jīu
jìng
jué
dìng

wèi
suī
shēn
hòu

niàn
fēn
bié

weí

xiāng


zhū

zhōng

réng
rén
yùn
shè
xīn
xiāng


ěr

weí

biàn
便
néng
rén
yùn

xīn
xiāng

shì


huì

huì
xiāng

hài

hài
xiāng


děng
zhì
shēng
xiāngděng
zhì
shēng
xiāng


niè
pán
xiāng

dāng
zhī

ěr


shuō

zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


shuō
liù
zhǒng

wèi

liù
xiāng

xuān
shuō

zhǒng
yǒu
qíng
shì
chà
bié

wéi
lìng
duò
zài


yǒu
qíng
mìng
zhě
jiàn
děng
zhòng
shēng


wèi

suǒ

shì
chà
bié

jìng
jiè
shì
chà
bié


xìng
shì
chà
bié

shòu
yòng
yīn
shì
chà
bié

shòu
yòng
shì
chà
bié

suí
shuō
shì
chà
bié

zuò
yòng
shì
chà
bié


wàng
shì
chà
biéshì
děng
shì
chà
bié
zhōng

wèi
shàn
chún
shú
xiū
guān
xíng
zhě

biàn
便
wèi
yǒuyǎn
děng
gēnděng
jìng

yóu
chù

shòu

zhǒng
zhǒng
shòu
yòng

yǒu

shì
míng


shì
zhǒng


shì
xìng


shì
shí
děng


suí

yán
shuō

zào
zuò

qiē

fēi

xíngài
shì


wàngjiǔ
zhù
zēngfēi
ài
shì


wàng
zhù
juān
jiǎn

ruò


shì
shì
chà
bié
zhōng


shàn
chún
shú
xiū
guān
xíng
zhě

ěr
shí
wàng

jiē


shēng

yòu

bǎo
xué
yǒu
liù
qīng
miè
néng
lìng
shàn

huò
wèi

tuì
退

huò


tuì
退

shè

shèng
jiào

nǎi
zhì
wēi
xìn


jiē
tuì
退
shī

wèisēng
bǎo

zēng
shàng
jiè
xué

zēng
shàng
xīn
xué

zēng
shàng
huì
xué

yóu
è
yǒuzēng
shàng
xīn
huì

lìng

xié

jiào
jiè
jiào
shòu

yóu
èquán

suǒyóu
xiésuǒtuì
退
shī

qiē
suǒ
yǒu
shàn
xiāng
wéi

dāng
zhī

shì
bái
pǐn
liù


yòu
yǒu
qíng
xīn

zuò


xíngděng
jìng

yǒu
liù
zhǒng
tān
suǒ

chù
píng
děng
fēn
wèi


tān
suǒ

chù
píng
děng
fēn
wèi


shì
tián
suǒ

chù

píng
děng
fēn
wèi

chī
suǒ

chù
fēi
píng
děng

fēi

píng
děng
fēn
wèi

dāng
zhī

ěr

yòu
yǒu
liù
zhǒng
zuì

qīng
jìng

zhuǎn

suǒ
jīu
jìng


jiān

quē


yǒu
rǎn


héng
píng
děng
zhù

wèi
ruò
xíng
ruò
zhù


yǎn
suǒ
shí

nǎi
zhì

suǒ
shí

zhōng

héng
píng
děng
zhù

yòu
yǒu
liù


shì
zhū

gēn

suǒ

chù

suí

suǒ
yīng
zhī
suǒ

zhǐ


yǒu
zhàng
ài

yǐn
dǎo
ān
yǎng
shēng

zài
ér
zhuǎn

wèi


zhǒng

kōng
jiè
shí
jiè


shì
shí
jiè

néng

xiàn
zàirén
chí

fēinéng
yǐn
dāng
lái
ài
fēi
ài
guǒ


néng
zhí
chí
shí
suǒ

zhǐ

zhǒng

gēn

suǒ

chù

lìng

làn
huài

yòu
yóu
xiàn

hòu
hòu
suǒ
shēng
shí

zài


lìng
zhū
yǒu
qíng

shàn

shànzhōng

chà
bié
ér
zhuǎn

yǒu
sān
chù
zhū
xiū
xíng
zhě
nán

chāo
yuè


zhě
chāo
yuè

tān
huì
hài


suǒ
shè
xià
jiè

èr
zhě
chāo
yuè

qiē
xíng
xiāng
xiàn
xíng

sān
zhě
chāo
yuè
yǒu
dǐng

chāo
yuè

sān
nán
chāo
yuè
chù

dāng
zhī
yóu
liù
zhǒng

shàng
duì
zhìliàng
shì
chū
duì
zhì


xiāng
xīn
sān


shì

èr
duì
zhì


màn
yǒng
jìn
shì

sān
duì
zhì

yǒng
hài

shì
suǒ
duì
zhì


zhū
sān


jiē

chéng
mǎn

shàn
xiū
duì
zhì


hài
suǒ
duì
zhì

lìng

jué
dìng


xiàn
xíng


duàn

màn
zhě

zhōng

wéiwéi
jīu
jìng
wéi

jīu
jìng


shì

huò
chán
rǎo

xīn

dāng
zhī
yǒu

huò
zhě

màn

ruò


màn
huò

yòu
yǒu
liù
zhǒng
zhèng
gēn
běn
chù


zhǎn
zhuǎn
xiāng
wéi

zuò
èr

cáng
zhū
è

sān

děng
lèi
zhōng
shèng
shòu

yǎng

zhí
wéi

yǒu

děng

gēng
xiāng

kuáng


wéi
yuè
xué
chù

liù
diān
dǎo
zhí
zhuó

yòu
yǒu
liù


néng
duàn

shì
zhèng
gēn
běn
chù


xīn
suǒ

shēn
néng
duàn
chū
èr

tóng
shòu

yǎng

néng
duàn
sān


tóng

shī
luó

néng
duàntóng

zhèng
jiàn

néng
duàn

liù

yòu
yǒu
liù


néng
shè

qiē
zhū
xiū
xíng
zhě
wēi

jīu
jìng

wèi
shén
jìng

tiān
ěr


宿
zhù


xīn

shēng

zhì
tōng

néng
shè
wēi


lòu
jìn
zhì
tōng

néng
shè
jīu
jìng

yòu

shèng

wèi

xiàn
guānluó

lüè
yǒu
liù
zhǒng
néng
zhàng

xiàn
guān


wèi

qián
shuō

sān
zhǒng

chī
zēng
shàng
sān
diān
dǎo

guī
qiú

yǎng


wàng
shòu
寿
mìng


zhōng
chà
bié
zhě


shùn
è
jiàn
è
wén
è
shuō
è
fēn
bié
chù

zhōngè
jiàn
è
wén
è
shuō
è
fēn
bié
shì


shì
wèi

shèng

xiàn
guān

shēng
xīn

zuì
néng
piāo
dòng


wéi
zhàng
ài

fēi

shèng
zhě

shì

shuō

zài
míng
fēn
zhōng

fēi
zài
jiě
tuō
chéng
shú
fēn
zhōng

duì
zhì

shì
néng
zhàng
ài


dāng
zhī

shì
liù
zhǒng
zhèng

xiāng

wèi

qián
shuō

zhǒng

xiāngqiē
shì
jiān
xiāng

yòu
yǒu
èr
zhǒng


suí
niàn
liù
xíng
chà
bié

néng
lìng
xīn
méi
zhū
xiū
xíng
zhě

zhèng


xīn

lìng
shēng
huān


wèi
guīsuí
niàn

yǒu
sān
zhǒng
xíng

zhèng


suí
niàn

yǒu
sān
zhǒng
xíng
sēng
suí
niàn
zhī
xíng

míng
guī

suí
niànniè
pán
xíngcái
xíng


shēng
tiān
xíng

suí
niàn
zhī
xíng

míng
zhèng
suí
niàn

yòu
yǒu
liùshàn
shuō


nài

zhōng


wéi

shàng
qiē
zhū
wài
dào
gòng

wèi
jiàn

shī

wén
zhèngjìng
xìn

suí
xué

qiē
suǒ
yǒu
xué
chùshī
suǒ


suí
niàn
xíng

wèi

shì
zūn

shì
zhèng
děng
jué
zhě

néng
shuō

qiē


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yòu


shī


shēn

xíng

chéng
shì
gōng
yǎng

yòu
yǒu
liù


néng
lìng
wéi
jìn
tān
ài
xiū
guān
xíng
zhě

jué
dìng
zhèng
zhī


jīn
zhě
yóu
yǒu
tān
ài

fēi

tān
ài

wèi


jìng
nǎi
zhì

jìng


shè

xīn

yòu
liù
yīn
yuán


yīng
zhī
zhū

shì
shífēi
zhǒng
jiā
xìng
shì
shíwèi
xià
liè
zhǒng
xìngluó


shēng

shàn

wǎng

èshēng
shàn


wǎng

shàn
xiàn

néng
bān
niè
pán

guì
shēng
zhǒng
xìng
sān
zhǒng

ěr


shuō
liù
zhǒng

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù


shuō

zhǒng

wèi
yǒunéng

zhūshí
jué
liǎo

yuán
mǎn
jiě
tuō

wèi


shè

pǐn
yǒu
sān

èr
jīng
jìn

sān


shē


pǐn

yǒu
sān


ān

èr
sānsān
shè

niàn
tōng
èr
pǐn

yòu
yóu
gēn


guǒ


jiě
tuō


jiàn


zhǒngluó


xiàng
dào
zhōng


dùn
gēn

gēn


jiàn

suí
xìn
suí

xíng


guǒ
dào
zhōngèr
zhǒng
míng
xìn
jiě
tuō
jiàn
dào

dìng
zhàng
jiě
tuō

fēi
fán
nǎo
zhàng
jiě
tuō


jiàn

shēn
zhèng

fán
nǎo
zhàng
jiě
tuō

fēi
dìng
zhàng
jiě
tuō


jiàn

huì
jiě
tuō

dìng
zhàng
fán
nǎo
zhàng

jiě
tuō


jiàn


fēn
jiě
tuō

yòu
sān
yīn
yuán

zhǒng
xíng


lìng
xiū
xíng
zhě
xīn


dìng
xīn
zhèng

yuán

wèiān
zhù

shè
shòu
yīn
yuán

ruò
shì
jiān
zhèng
jiàn

liǎo
zhī
dìng
yǒu
shī

děng
xíng


wéi


liǎo
zhī

jiā
jiā
chén
rǎn
děng
xíng

chū

suǒ
yǐn
zhèng

weí

míng


yīn
yuán


shòu
chí
zhèng

zhèng

zhèng
mìng

míng
ān
zhù
yīn
yuán
yīn
yuán

ān
zhù
yīn
yuán


hòu
fāng
biàn
便
zuò

suí
xíng
zhōng

suǒ
yǒu
zhèng
jīng
jìn
zhèng
niàn

míng
shè
shòu
yīn
yuán

yòu
zhū
shì
jiān

qiú
cái
zhě

wéi
suī
qiē
fán
cái

ér
wèi
néng


zhǒng
shèng
cái
suǒ
shēng
zhī


wèi

xìn

xíng
qīng
jìng
zhī


shēng

shàn

suǒ

zhī
miào
hǎo

xíng
zhū
è


yǒu
zhuī
huǐ
suǒ
shēng
zhī
fěi
huǐ

xíng
zhū
è


yǒu
zhuī
huǐ
suǒ
shēng
zhī


zhèng
jiě

xíng
suǒ
shēng
zhī


hòu
shì

cái

suǒ
kuì

suǒ
shēng
zhīshēngshí
jué

suǒ
shēng
zhī


zhū

shì
děng

liàng

biān

zuì
zhīqiú


shì
jiān
cái
zhě

jiē
suǒ
wèi


weí

xiàn


cái

kuì
suǒ
shēng
yǒu
zuì
wàng
xiǎng
zhī


yòu
yǒu

zhǒng

huò
pǐnzēng

shèng
jiào

èr
xiàn
xíng
néng
wǎng
è

è
xíng

sān

miào
hǎo
zhàng
fěi
huǐ
zhàng
shàn

shàn

yǒu
zuì

zuì

ruò
liè
ruò
shēng

ruò
hēi
ruò
bái


guǎng
广
fēn
bié
yuán


zhōng


néng
jiě
liǎo

liù
qiān
gòu

xīnzhòngzhì
huì
xiá
liè


chī
zēng
guǎng
广

ruò
néng
jiàng


shì

zhǒng

huò
pǐn


dāng
zhī

shì
shèng


zhōng
xìn
děngyòu
yǒu

zhǒng
niè
pán
suǒ
duì
zhì


néng
lìng
zhèng

shuāi
tuì
退
yǐn
méi


shì


sān
shuāi
sǔn
shè

wèi
shòu
yòng
shuāi
sǔn

zēng
shàng


shuāi
sǔn

fāng
biàn
便
shuāi
sǔn
děng


qiú
miào
hǎoduō
qiúsuǒ

zhǒng
zhǒng
shòu
yòng

míng
shòu
yòng
shuāi
sǔn


dào

dào
guǒ
niè
pán

xīn

xìn
jiě

míng
zēng
shàng


shuāi
sǔn

xiè
dài

shī
niàn

xīn
luàn

è
huì

míng
fāng
biàn
便
shuāi
sǔn

shòu
yòng
shuāi
sǔn

shì
tān

shàn
gēn
pǐn
lèifāng
biàn
便
shuāi
sǔn

shì
chī

shàn
gēn
pǐn
lèixiāng
wéi

dāng
zhī

shì
bái
pǐnyòu
yǒu

zhǒng
niè
pán
pǐn


néng
lìng
zhèng


tuì
退
jiǔ
zhù


wén
suǒ
chéng
huì

èr

suǒ
chéng
huì

sān
xiū
suǒ
chéng
huìwéi
è
yuán
qīn
sǔn

zhǐ


zhèng
qiú
cái


liù

zēng
shàng
màn
gōng
yǎng


gōng
yǎngluó

néng
shàn
jiǎngōng
yǎnggōng
yǎng


zhōng
yóu
wén
huìwèi
liǎo

néng
zhèng
jiě
liǎo

yóu

huìwèi
shàn
jué
dìng

néng
shàn

weí

yóu
xiū
huì


duàn
zhū
fán
nǎo

yóu

è
yuán
qīn
sǔn

zhǐ


kān
néng
xiū
duàn
zhèng
qiú
cái
zhèng
tōng
huì


zēng
shàng
mànxià
pǐn
suǒ
zhèng


shēngnéng
shàn
jiǎn
luózhū
shì
zhì


zhě
děngqīn
jìngōng
yǎng

wéi

qīn
jìn
gōng
yǎng
shǎo

zhě
děng

yòu
yǒu

zhǒng
zhū
yǒu
qíng
lèi
shòu
shēng
chù
suǒchù
suǒ
shòu
shēng
yǒu
qíng

zhū
shí
xiàn
qián
xiāng

ér
zhù


sān
jiè
zhōng
wéi
chú
èxiǎng
yǒu
qíng


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

yóu
è

zhōng


yàn
shí
zhù


xiǎng
yǒu
qíng


xiàng
zhuǎn
shí

xiàn
xíng
shí
zhù

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

xíng


xíng

jué
dìng
shí
zhù

shēn

lèi


míng
zhǒng
zhǒng
shēn

xiǎng

lèi


míng
zhǒng
zhǒng
xiǎng

dāng
zhī


xiāng
wéi

míng

zhǒng
shēn

zhǒng
xiǎng

fàn
shì

xià

shēn
xíng

lèi

suǒ
shēng
shēn
xíng
zhǒng
zhǒng

xiāng
yǒu
chà
biéfàn
shì
zhōng

chū
shòu
shēng
shí


zhū
fàn
zhòng

xián
zuò
shì
niàn


děng
jiē
shì

fàn
suǒ
shēng

ěr
shí
fàn
wáng

zuò
shì
niàn

shì
zhū
fàn
zhòng
jiē

suǒ
shēng


shì

xiǎng
fēi
yǒu

lèi


èr
jìng


shàng

qiē
zhū
tiān

shēn
guāng
děng
zhào


míng

zhǒng
shēn

guāng
yīn
tiān
zhòng
xiān
hòu
shēng
zhě

yóu

fàn
shì
měng
yàn
shāo
rán

ěr
shí
biàn
便
yǒuxiǎng

shìyǒu

lèi
xiǎng

yòu
zhū
yǒu
qíng
yǒu

zhǒng

zhòng

biàn
shè

qiē
fán
nǎo
pǐn

zhòng

wèi
liè
jiè
tān
tián
pǐn

zhòng

zhōng
jiè
miào
jiè
tān
pǐn

zhòng

liè
zhōng
miào
jiè
màn

míng
jiàn

pǐn

zhòng

yòu

wài
dào
è
shuō


zhōng

dāng
zhī
yǒu

zhǒng
guò
shī

wèi
jiě
guò
shī

xíng
guò
shī


zhǐ
guò
shī


weí
guò
shī

gōng
yòng
guò
shī

zēng
shàng
xīn
guò
shī

zēng
shàng
huì
guò
shī


zhū
wài
dào
suī
shǎo


tīng
wén
shòu
chí

ér
cháng
suí
shùn

diān
dǎo


fán
xīng
yán
lùn

zhuān
wéi
huǐ

miǎn
tuō
zhēng
nán

wéi
shēng
suǒ
shēng
jiě

jiē
yǒu
guò
shī

suǒ
shòu
jìn
jiè

xié
fàn
xié
mìng
suǒ
shè
shòunéng
lìng


chū
yǒu
guò
shī

suǒ
shì
shī
yǒu

wéi
néng
xuān
shuō
diān
dǎo
dàoyǒu
guò
shī

suǒ
yǒu

weí

xié
qiú
chū

sǔn
huài
xīnyǒu
guò
shī

suǒ
yǒu
gōng
yòng


fāng
biàn
便yǒu
guò
shī


zēng
shàng
xīn

wàng
niàn
ài
mànmíng

shàng
jìng

zhī
suǒ
shèyǒu
guò
shī


zēng
shàng
huì

liù
shí
èr
jiàn
suǒ
sǔn
huàiyǒu
guò
shīxiāng
wéi

dāng
zhī
shàn
shuō


zhōng


yǒu

zhǒng

guò
shī
shì

yòu
yǒulìng
zhū

chú
suǒ

wéi
fàn
zhèng
shì
zhǐ
shè
shì
fēn
zhōng

dāng
shuō
dāng
zhī


zhōng
yǒu

zhǒng
wéi
fàn
zhèng
shì


kāi

xiàn
qián
fàn
zhèng
shì

èr
kāi

guò

shī
niàn
fàn
zhèng
shì

sān
kāizài
fàn
zhèng
shì


xún

fàn
zhèng
shì


jué

fàn
zhèng
shì

liù

huǐ
fàn
zhèng
shì


rěn
kuì
jiàn

èr
zhòng
zhǎn
zhuǎn

zuì
zhèng
shì

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |