当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第13卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第13卷(注音)shī

lùn


shí
sān
juàn

běn

fēn
zhōng
sān


duō


liù
zhī
sān

shì
zūn
yán


děng

chú

dāng

kōng
xián
qín
xiū
guān
xíng

xīn
ān
zhù
zhèng
shē


zhě

wèi
néng
yuǎntān
zhuó

huò
chù
kōng
xián

huò
zuò
shù
xià


niàn
xiàn
qián

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

míng

kōng
xián

dāng
zhī

yán
xiǎn
shēn
yuǎn


ruò
néng


jiǔ
zhǒng
zhù
xīn


shì
míng
wéi

xīn
ān
zhù
zhèng
shēdāng
zhī

yán
xiǎn
xīn
yuǎn


ruò

chù
kōng
xián

biàn
便
néng
yǐn


xīn
ān
zhù
zhèng
shēruò

xīn
ān
zhù
zhèng
shēbiàn
便
néng
yǐnshè


ruòshè

shàn
xiū
néng
yǐn


zhū

zhōng

shí
jué
liǎo
shì
zūn
yán


děng

chú


sāndāng
qín
xiū


liàng
cháng
wěi
ān
zhù
zhèng
niàn
zhě

wèi
xiān
zǒng
biāo


sānqín
xiū


hòu


sān
shì
bié
xiǎn
xiū
xiāng


liàng
zhě

wèi


liàng

cháng
wěi
zhě

wèi
cháng
yǒu
suǒ
zuò


wěi

suǒ
zuò

míng
cháng
wěi

ān
zhù
zhèng
niàn
zhě

xiǎn


niàn
zhù

ān
zhù

xīnshuō

sān
zhǒng
xiū
xiāng

wèi

èr
zhǒng
yuán
mǎnzhě
shì
jiān
yuán
mǎn

èr
zhě
chū
shì
yuán
mǎn

xiū

liàng


biàn
便
néng
yǐn

shì
jiān
yuán
mǎn

xiū
zhèng
niàn


biàn
便
néng
yǐn

chū
shì
yuán
mǎn

cháng
wěi
xiū
èr
zhǒng


tōng


yóu

yīn
yuán

chù
èr
zhōng
shuō

shì

dàn
shuō
sān
zhǒng
xiū
xiāng

yòu

liàng
zhě

xiǎn
shē


dào

zhù
zhèng
niàn
zhě

xiǎn


shè

dào

cháng
wěi
zhě

xiǎn

èr
zhǒng


zhèng
dào

yòu

liàng
zhě

xiǎnxíng

zhù
zhèng
niàn
zhě

xiǎn

niè
pán
xíng

cháng
wěi
zhě

xiǎn

èr
zhǒng

yuán
mǎn
xíng

xiān

shē


shàn
xiū


hòushè

fāng


xíng

xiū

èr
zhǒng
sān

shí
jué
liǎo
suǒ
zhī
jìng
jiè
shì
zūn
yán

xiū
jìng

zhě

huò
yǒu
děng
chí
shàn
qiǎo

fēi
děng
zhì
shàn
qiǎo

guǎng
广
shuō

jīng


tuó
nán
sòng

yún

děng
chí
shàn
qiǎo

wèi

kōng
děng
sān
sānshàn
qiǎo


yún

fēi
děng
zhì
shàn
qiǎo

wèi

shēng
chù
biàn
chù
miè
jìn
děng
zhì

shàn
qiǎo


yún

děng
zhì
shàn
qiǎo
fēi
děng
chí
shàn
qiǎo

wèi

shí
zhǒng
biàn
chù
děng
zhì


xiǎng
děng
zhì

ruò

ruò
chū


shàn
qiǎo

fēi

sān
sānyún


shàn
qiǎo

wèi


èr

shàn
qiǎo


yúnshàn
qiǎo

wèi


èr


shàn
qiǎoshì

xiān
suǒ
shuō
děng
chí
děng
zhì
zhōng

suí

suǒ
yīng
dāng
shàn
jiàn


yòu
shuō
děng
chí
shàn
qiǎo
fēi
děng
zhì
shàn
qiǎo
zhě

wèi

děng
chí
míng

wén
shēn

shàn
zhī
chà
bié

fēi

néng

děng
zhì
zhū
xíng
zhuàng
xiāng
chà
bié

yún

děng
zhì
shàn
qiǎo
fēi
děng
chí
shàn
qiǎo

wèi

yǒu

shàn
zhī
néng

suí

děng
zhì
zhū
xíng
zhuàng
xiāng


néng
xiàn


ér

shàn
zhī

sān


míng

wén
shēn
chà
bié
zhī
xiāngnéng
zhī

shì

shì
děng
chí
chà
bié

yǒu
zhūsuī
néng


ruò
bǎi
ruò
qiān
zhū
sānér

liǎo
zhī

sān


míng

wén
shēnnéng
zhī

shì

shì
děng
chí
chà
bié

nǎi
zhì

wèi
cóng
zhū

suǒ
wénjīu
jìng
zhū


suǒ
ér

tīng
wén

huò

zhèngjīu
jìng

yún

wéi
zhù

wèi
shàn

néng

zhū
sān


zhū
xíng
zhuàng
xiāng

shàn
suí

suǒ

néng
zhù

dìng


sān
tuì
退
shī


shì
ruò
zhù

dìng

ruò

tuì
退
shī

èr

míng
zhù

yún

wéi
chū

wèi

yǒu


néng

dìng
zhū
xíng
zhuàng
xiāng
weídìng


fēn
bié

xiāng
suǒ
shè
dìng


tóng
lèi


zuò


weí
chū
sānhuò
suí
suǒ
zuò
yīn


huò
dìng
suǒ
zuò
yīn


huò

suǒ
zuò
yīn


ér
chū

dìng

suí
suǒ
zuò
zhě

wèi
xiū
zhì


děng
zhū
suǒ
zuò


dìng
suǒ
zuò
zhě

wèi
yǐn
shí
biàn
便


chéng
shì
shī
cháng
děng
zhū
suǒ
zuòsuǒ
zuò
zhě

wèi

yǒu

xiān
huò

wéi

dāng
yǒu
suǒ
zuò

huò

wéi

zhuǎn


dìng

yóu

yīn
yuán
chū
sān
děng
wéi
xíng

wèi

suǒ
yuán
zuò
zhǒng
zhǒng
xíng
ér


dìng

wèi

xíng
jìng
xíng

bìng
xíng
yōng
xíng

jiàn
xíng

cháng
xíng
děng

ruòsān


zhōng

suǒ
yǒu
zhū
xíng


děng
wéi
zhuàng

wèi

zhū
dìng
lín


shí
biàn
便
yǒu

dìng
xiāng
zhuàng
xiān


yóu

zhuàng
liǎo
zhīshì

shì
xiāng
dìng


jiǔ
dāng


huò

zhèngjiào
shòu
shī
yóu

zhuàngliǎo
zhī


jiǔ
dāng


shì

shì
xiāng
dìng


děng
wéi
xiāng

wèi
èr
zhǒng
xiāng


suǒ
yuán
xiāng

èr
yīn
yuán
xiāng

suǒ
yuán
xiāng
zhě

wèi
fēn
bié


yóu
yuánnéng

zhū
dìng

yīn
yuán
xiāng
zhě

wèi
dìng

liáng

yóu

yīn
yuán

néng

zhū
dìng

wèi
suí
shùn
dìng
jiào
jiè
jiào
shòuzhū
dìng
suǒ
xíng

liáng

xiū

xíng

yàn
huàn
yǒu
xīn


luàn

luàn
shěn

liǎo
zhīwéi

zhī
suǒ

nǎo

huò
rén
suǒ
zuò

huò
fēi
rén
suǒ
zuò

huò
yīn
shēng
suǒ
zuò

huò
gōng
yòng
suǒ
zuò

yún

diào
shàn

wèi
ruò
sān


yóu
wéi
yǒu
xíng
zhī
suǒ

zhí


shuǐ
bèi
chí

huò
wéi

xìng
zhī
suǒ

zhí


jìng

miào
fēi
ān
yǐn
dào


fēi
zhèng

xīn


xìng


sānmíng
diào
shàn


suí
suǒ

ān
yǐn
ér
zhùxiāng
wéi
míng
wéi
diào
shàn

yún

yóu
wéi
yǒu
xíng

zhí

wèi
yóu
shì
yuàn

xíngzhì

wài
yuán
chí
xīn


dìng
yòu

zuò

yào
yóu
gōng
yòng
fāng
néng
yùn
zhuǎn


lìng

xīn

wài
liú
sǎn


zuò
shì
shuō

shuǐ
bèi
chí

yún


xìng
zhī
suǒ

zhí

wèi
guān
xià

wéi


xìng

guān

shàng

wéi
jìng

xìng


jìng
wēi
miào

ān
yǐn
dào


néng
zhèng

xīn


xìngshèng
zhì
sān


zhōng

lüè
jiě
shì

yún

suǒ
xíng

wèi
sān


suǒ
xíng
jìng
jiè

yóu
suǒ

dìng

guò


shàng

néng
zhīchū
jìng


néng
guān
jiàn

èr
jìngshì
gēn


shù


néng
zhī

yún

yǐn


wèi
néng
lüè
shè
guǎng
广
wén
néng
chéng
bàn
zhū
shēng
gōng


yún

děng
ài

wèi
cán
kuì
ài
jìng
xìn

zhèng

weí

zhèng
niàn

zhèng
zhī

gēn


jiè
huǐ
děng


wéi
zuì
hòu

yóu
suíxīn
biàn
便

dìngxiāng
wéi

míng

děng
ài

yún

děng
ài


děng
ài

wèi

yǒu


cán
kuì
děng
shǎo
fēn
chéng
jiù

shǎo

chéng
jiù

wèi

cán
kuì

ér

ài
jìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

wéi
zēng

wèi
suǒ

dìng
zhuǎn

zēng
cháng

yún

wéi
jiǎn

wèi
suǒ

dìng
huán

tuì
退
shī

yún

fāng
biàn
便

wèi


èr
dào

yòu
zhǐ

shè

dāng
zhī

qián
zhǐ
děng
xiāng
zhōng


fēn
biéfēn
bié
jìng

jīng
yán

yǒu
jìng

zhěxīng
děng

wèi
zhī
wéi
shuāi

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhōng

zhuǎn

dāng
zhī
èr
shí
diān
dǎo

wèi

sānruò
tuì
退
duò
shí

ruò
shēng
jìn
shí


tuì
退

tuì
退


míng
wéi
shuāi


shēng
jìn
dào


shēng
jìn


míng
wéi
xīng

yún

yīng
zhī

sān


jìn
shí
diān
dǎo


wèi

jīn
tuì
退
shī

shēng
jīn
tuì
退
shī
shēng
sānwèi
jìng

zhě

qín
xiūxīn


jìng
suí
shè
xíng


cóng
chū
jìng
èr
jìng

jìn
fēn

rán


shì

shàn
liǎo
zhīwèi
zhōng
chū
jìng

guò


èr
jìng


zhōng
suǒ
yǒu


yóu
wèi
néng


biàn
便
zuò
shì
niàn


jīn
tuì
退
shī

shēngsuì
huán
cóng

tuì
退
shè

xīn

dāng
zhī

shì
xiū
jìng

zhě


xīn
diān
dǎo

yún

yīng
zhī

sān


tuì
退
shí
diān
dǎo

wèi

yǒu


chū
jìng


wéi
niè
pán

liángniè
pánsuǒ
xiū

liáng
yuán
mǎn

yóu

yīn
yuán

huò
yóu
gōng
yòng

huò

rén
yùnshì
xiǎng
zuò

xiàn
qián

yóu

shì
xiǎng
zuò
zhū

zhōng
nǎi
zhì
shí
zhōng

liǎo
zhī

bìng
nǎi
zhìyóu

shì
xiǎng
zuòcóng


jiān
yīn
shì
jiān
dìng
suǒ
shēng
xiàn
xíng

biàn
便
zuò
shì
niàn


jīn
tuì
退
shī
dìng
shēngsuǒ

zhǐ

suì
huán
cóng

tuì
退
shè

xīn


shì
dāng
zhī
xiū
jìng

zhě


sān


tuì
退
shī
diān
dǎo

yún

dāng
zhī

sān


tuì
退
shī

dǎo

wèi

yǒu


chū
jìng


biàn
便
shēng
qiú
shàng
jìn

wéi

ài
wèi

yóu


shì


xíng
xiǎng
zuòsuì
biàn
便
tuì
退
shī
jìn

jiè
dìng
shuāi
néng
liǎo
shì
shuāi

yóu

yīn
yuán

dāng
zhī

dǎo

yòu
yóu
suǒ

jìng

dìng
huǐ


wèi

suǒ


jìng

dìng
fēi

néng


yóu

xíng
xiǎng
zuòsuǒ
yǒu
gài
chán

zhuǎn
zēng
zhuǎn
hòu

biàn
便
cóng
dìng
tuì
退
shuāi
néng
liǎo
shì
shuāi

yòu

suǒ

jìng

zhū
dìng

xiǎn
shìwéi
zhū
guó
wáng

wáng
chén
děng
dāng
gōng
yǎng


cóng
dìngxún


shì

yóu

shì


xíng
xiǎng
zuòsuǒ
yǒu
gài
chán

zhuǎn
zēng
zhuǎn
hòuqián
shuō


shì
dāng
zhī
xiū
jìng

zhě


sāntuì
退
shī

dǎo


èr

dǎo

fān
chū

dǎo

yīng
zhī

xiāng


èr

dǎoèr
shí

yīng
zhī

xiāng

yóu


shì
dǎo

dǎo
chù

ān


zhuǎnfēn
bié

jiǎn
xíng
dìng
jīng
zhōng

yóu

zhǒng
xiāng

jiǎn
xíng

qiē
sān


děng

wèi

děng
chí
shì
shùn
tuì
退
fēn

nǎi
zhì


shì
shùn
jué

fēn

yún

jiǎn
xíng

wèi

shì
liè
fēn


shì
shēng
fēn


shū
shēng
fēn


zuì
shēng
fēn
yún


wèi
xiū
dìng
zhě

cóng
chū
jìng

huán
tuì
退
chūzhū
jìng


weí

xíng
zhuàng
xiāng

rán


xíng
zhū
xiǎng
zuò


shù
shù
xiàn
qián


xiān
suǒ
shuō

cóng
suí
niàn
ài
wèi

dāng

ěr
shí

xiū
jìng

zhě

yīng

jiǎn
xíng


sānjīn
chéng
tuì
退
liè

yòu
xiū
dìng
zhě

cóng
chū
jìng

huán
tuì
退
chūwén
suí
shùn

dìng
jiào


wèi
chū
jìng

zhū
xíng
zhuàng
xiāng

yīn
qín
kěn
dào

shàn


xiāng

lìng
suǒ

dìng
jiān
zhù

wàng


shì
suí
niàn
shùn
dìngchéng
shùn
zhù
fēn

dāng

ěr
shí

yīng

jiǎn
xíng


sān
chéng

shēng


sān

ān
zhù

fēi
tuì
退
fēi
jìn

fēi

jué


yòu
jìng

zhě

cóng
chū
jìng

huán
tuì
退
chūwén
suí
shùn

èr
jìng

jiào
shòu
zhī
wénèr
jìng

dào

xíng
zhū
xiǎng
zuò


shù
shù
xiàn
qián

dāng

ěr
shí

yīng

jiǎn
xíng


sān
chéng
shū
shēng

fēi
tuì
退
fēi
zhù

wéi
shì
shēng
jìn

fēi

jué


yòu
xiū
dìng
zhě

cóng
chū
jìng

huán
tuì
退
chū


wén


děng
xiāng
xiāng
yīng
jiào
wén
děng

xíng
zhū
xiǎng
zuò


shùn
jué

fēn
shù
shù
xiàn
qiáněr
shí

dāng

jiǎn
xíng


sān
chéng
zuì
shēng

fēi
tuì
退
fēi
zhù


fēi
shēng
jìn

rán

jué
jīng
yán

yǒu
yǎn
yǒu


nǎi
zhì

yǒu

yǒu


ér
zhū

chúzhū


ruò
shí
ruò
yǒu

dōu

lǐng
shòu

shàng

shòu
xiǎng


kuàng

xiǎngyún


wèi
zhū

chú


chū
jìngān
zhù

yóu

yīn
yuán

yàn
huài
yǎn

nǎi
zhìyóu
yàn
huài


wēi
shì
yìng
duó

suì

yǎn
zhōng


yǒu
yǎn
xiǎng

rán
yǒu

xiǎng

nǎi
zhì
yǒu

xiǎng

rán
yǒu

xiǎng

yún

yǒu
xiǎng

wèi

yǎn
děng
zuò


weí

shì

shì


huò
shì
bìng
děngzhū


shòu

xiāng


shì

nǎi
zhì

suǒ
yǒu
chù


zhōng
zhèng
shuō

lòu
zuò


yún

míng
wéi

shòu

xiǎng

wèi


weí

qiē
xiāngjìn
miè
zhōng


weí

jìng


zhōng

shuō

zhū
xiāng
xiǎng

míng
wéi

xiǎng

yòu
shuō
ān
zhù
miè
jìn
dìng
zhě


qiē
zhū
xiǎng
jiē

shēng

jīng
zhōng
shuō

zhǒng

dào

yún

yàn
zuò

zhū

zhōng

weí
jiǎn


wèi
yǒu

chú

xiān

zhèng

chū
jìng

děng

ér
wèi
jiàn


yóu
tīng
zhèngduō
wén


ér
néng
yàn
zuò


sān

děng
xiàn
guān


shì
xíng
zhě


zēng
shàng
xīn

xiū
zēng
shàng
huì

yòu
yǒu

chú


shí
zhī


nǎi
zhì
zhī
dào

ér
wèi
zhèng

chū
jìng

děng


biàn
便
yàn
zuò


weí
zhūshì
xíng
zhě


zēng
shàng
huì

xiū
zēng
shàng
xīn


sān
xíng
zhě

míng
wéishē
shè


shuāng

zhuǎn
xíng
zhě

xiān

zhèng

chū
jìng

děng

wèi
tīng
zhèng


wèi

duō
wén

hòu
cóng

shī

huò

zūn
suǒ

wén
jiànhuò


wén
duàn

jié


yóuzhēn

xiàn
guān

huò

zhèng

ā
luó
hàn
guǒzhèng

chū

suǒ
yǐn


shàn

yuè

yóu
néng
zhì

zhū
diào

xīn


huán
yàn
zuò


shì
zuò


ān
xīn
zhù

jìng

děng
zhì

zuì
chū

dào

yǐn
jiàn
dàoèr

sān

yǐn
xiū
dào

dào

wéi

yǐn

jīng
zhōng
shuō

yǒu

jìng
shēng

wéi
qiú
qīng
jìng


zuì
wéi
shēng


míng
jìng
shēng

yún

wéi
jìng

yún

wéi
shēng

wèi
suǒ

suǒ
zhèng
suǒ
yǐn
jiè
děng

ruò
yuán
mǎn
ruò
shè
shòu

shì
míng
wéi
jìng


qín
jīng
jìn

wèi
mǎn
lìng
mǎn

shì
míng
wéi
shēng

yún

shī
luó
yuán
mǎn
shè
shòu

wèi
ruò
yǒu

suī
zhù

jiè


néng
shǒu

bié
jiě
tuōér

guǐ


suǒ
xíng
zhōng

wèi
néngwèi

xiǎo
zuì
shēn
jiàn

wèishī
luó

wèi
míng
yuán
mǎn

ruò


qiē
jiē

mǎn


nǎi
míng
yuán
mǎn


shì
míng
wéi
shī
luó
yuán
mǎn

ruò

cháng
shí
chuàn
xiūbiàn
便

gēn
mén
shàn
shǒu
ér
zhù

guǎng
广
shuō
nǎi
zhìshī
luó
shè
chéngxìng
ān
zhù


shì
míng
wéi
shī
luó
shè
shòu

yún

sān


yuán
mǎn

wèi
ruò


jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ

huò


jìng


nǎi
míng
yuán
mǎnxià
wèi

jiē
wèi
yuán
mǎn

yún

sān


shè
shòu

wèi

suǒ

sān


děng

hòu
shí
qīng
jìng

yòu
sān
wéi
yǒu
xíng
zhī
suǒ

zhí

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

jiàn
yuán
mǎn

wèi
wén

yīn
zuòzhèng
jiàn

shēng

yóu

zhèng
jiàn

suī
néng
zhī

nǎi
zhì
zhī
dào

ruò
wèi

shí

yóu


míng
zhèng
jiàn
yuán
mǎn

ruò
néng
shí
liǎo
zhī

ěr
shí
fāng
míng
zhèng
jiàn
yuán
mǎn

yún

jiàn
shè
shòu

wèi

hòu
shí
zhū
lòu
yǒng
jìn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

jiě
tuō
yuán
mǎn

wèi
ruò
yóu
yǒu
xué
zhì
jiàn

jiě
tuō
tān
děng

wèi
míng
yuán
mǎn

ruò
yóu

xué
zhì
jiàn


jiě
tuō
zhě

nǎi
míng
yuán
mǎn

yún

jiě
tuō
shè
shòu

wèi
ruò
xíng
ruò
zhù

cháng

tuì
退
shī
xiàn


zhù


shì
míng
wéi
jiě
tuō
shè
shòu
jīng
yán

xīn
qīng
jìng
xíng

chú


shí
shí
jiān

yīng
zhèng
zuò


weí

xiāng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

fāng
biàn
便
qín
xiū

zēng
shàng
xīn
zhě

nǎi

míng
wéi
xīn
qīng
jìng
xíng

zhū
è

shàn

děng
xúnqīn

děng
suǒ
yǒu
xún


jiē


xíng

néng
wéi
zhàng
ài

lüè
yǒu
sān
zhǒngluó

yóu
ruǎn
zhōng
shàng
xún


xíng
zhě
yǒu
chà
bié


chū
yóu
zhèng

weí
suǒ

xiāng


lìng

xúnxiàn
xíng


èr
yóu
jiàn
xún

shēn
guò
huàn


huò


niàn


weí


lìng

xúnxiàn
xíng

yún


niànweí

yóu
shàn


ān
xīn
děngsānluó

fēi
chū

néng
lìng


qiē
jiē

xiàn
xíng

yào
dāng
fāng
biàn
便
lìng
xún

xíng
jiàn
jiàn
xiējiàn
dāng
zhì


ruò
yóu
wèi
néng

xún


xún

suǒ
yuán
shēn
shēng
yàn


dāng

yàn
huàn

xíng
zhī
xīn

duō

weí
xún


xíng
zhī
xīn

diào
liàn
zhìshì
sān
zhǒngluó

fēn
wéi

zhǒngdàng
chén
jīng
zhōng


shì
zūn
yán

dāng

táo
liàn
shēng
jīn
zhī

táo
liàn

xīn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shì
děng

yún

yīng
zhī

wèi
táo
liàn
shēng
jīn

lüè
yǒu
sān
zhǒng


chú
gòu
táo
liàn

èr
shè
shòu
táo
liàn

sān
diào
róu
táo
liàn

chú
gòu
táo
liàn
zhě

wèi
cóng
jīn
xìng
zhōng

jiàn
jiàn
chú


zhōng

gòu

nǎi
zhì
weí
yǒu
jìng
jīn
shā
zài

shè
shòu
táo
liàn
zhě

wèizhèng
zhòng
xiāo
zhǔ

diào
róu
táo
liàn
zhě

wèi
xiāo
zhǔ


gēng

liàn
zhì
xiá

děng
huì


jīn
xìng

suǒ
yǒu
shēng
jīn

zhǒng
xìng
wèi
zhōng

xīn
jìng
xíng
zhě

dāng
zhī

ěr

wèi
kān
néng
zhèng
bān
niè
pán
zhě

wèn
cóng

wèi
míng
xīn
jìng
xíng
zhě


cóng

jìng
xìn

qiú
chū
jiā
wèizài
jiā

chū
jiā
wèi

yǒu

zhōng

sān
zhǒng
gòu
huì


zài
jiā
zhě

yóu
èr
wéi
zhàng


lìng
chū
jiāshàn


wèi
cháng

ān
chù
shēn

è
xíng

èr
xié
è
jiàn

wèi


shì
jiān
zhēn
ā
luó
hàn
zhèng
xíng
zhèng
zhì

jìng
xìn
wèi

qián
néng
wéi
zhàng
ài


děng
xún

zhàng
chū
jiā
zhě

lìng


néng
xīn
shēngqīn
děng
xún


zhàng


zhě

lìng


néng
héng
xiū
shàn


yóu
duànhéng
xiū
shàn
yuán
mǎn
chún
jìng
zhī
xīn

yǒu
xún
yǒujìng
jīn
shā

shì
míng
wéi
xīn
chú
gòu
táo
liàn

yóu

shēng
jīn
réng
wèi
xiāo
zhǔ

ruò
yǒu

néng
zhǐ

xún


nǎi
zhìān
zhù


jìng


shì
míng
wéi
xīn
shè
shòu
táo
liàn

yóu
néng
shè
shòu

xún


sān
yóu

shēng
jīn

bèi
xiāo
zhǔ

ruò
sān
wéi
yǒu
xíng
zhī
suǒ

zhí

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shì
míng
wéi
xīn
diào
róu
táo
liàn


shén
tōng


suí

suǒ


néng
zhuǎn
biàn
shēng
jīn


liàn
zhì
xiá

děng
huì
jīng
yán

yīng

sān
xiāng
zuò


weí

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yīng
shí
shí
jiān
zuò


weí
shē


děng
chà
bié
zhī
xiāng


yīng

xiàng
wéi

duì
zhì
shěn
diào
děng


ruò

zhǐ

wèi
chuàn

zhě

weí

xiàng
xiū
shì
shěn
diào
xiāngxiū
zhě

dāng
zhī
zhù
zài
fāng
biàn
便
dào
wèi

ruò
shí
shí
jiān

weí
shè
xiāng


shì
zài

chéng
mǎn
dào
wèi


yóuxiàng
xiūyuánshèng

zhōng


xīn

zhèng
dìng


jìn
zhū
lòu


zhū

zhōng

ruò
wèi
xiàn
guān


néng
xiàn
guān

huò

xiàn
guānlòu
jìn

chū
zhī
èr
zhǒng

shì
sān


néng
chéng
bàn
dào


sān

zhǒng


sānjìn
zhū
lòu
dào

shì
míng
lüè
xiǎn

zhōng
yàoshí
shí
jiān

zuò


weí

biàn

qiē
yǒu

zhèng


shè
chí
shèng
jiào


děng
wéizhě
yuǎn


èr
zhě
xiū


sān
zhě
xiū
guǒ


zhě

shèng
jiào
zhōng

yǒu
guāi
zhèng

yuǎn

zhě

wèi
shān
lín
shù
xià

kōng
xián
jìng
shì

xiū

zhě

wèi
zhù


qín
xiū
èr


wèi
shē
shè


yúnshē


shè

ér

jiě
tuō

wèi

yǒu

xiān


chū
jìng

nǎi
zhì


jìng


sān

shí
zhī


nǎi
zhì
zhī
dàoshèjiàn
suǒ
duàn
zhū
fán
nǎo
zhōng

xīn

jiě
tuō

yún

shèshē


xīn

jiě
tuō

wèi

yǒu


shí
zhī


nǎi
zhì
zhī
dào
shì
zēng
shàng
huìshēng
jìngyóu

shì
shē

xiū
suǒ
duàn
zhū
fán
nǎo
zhōng

xīn

jiě
tuō


shì
xiū

shē
shè
zhū
jiè
zhōng
ér

jiě
tuō

jiàn
dào
suǒ
duàn
zhū
xíng
duàn


míng
wéi
duàn
jiè

xiū
dào
suǒ
duàn
zhū
xíng
duàn


míng


jiè


qiē
yǒu
zhí
jiē
yǒng
miè


míng
wéi
miè
jiè

shì
míng
xiū
guǒ


shèng
jiào
zhōng

guāi
zhèng
zhě

suǒ
wèi

shī

zhūruò

ruò

ruò
wén


wénpíng
děng
rùn
qià


xiāng
suí
shùn

fēi


dào
shī
shè
jiàn
jiě
zhǒng
zhǒng
fēi

chà
bié

tóng
zhě

suǒ
wèi
qián


ruò
wèn

chū


ér
wèn

èr

shè

chūyùn
ér
wèn
èrwèn
zhě

biàn
便


míng
píng
děng
rùn
qià

xiāng
suí
shùn
běn

fēn
zhōng
fēi
sān


duō
shuō
sān


duō


yún

fēi
sān


duō


dāng
zhī


xiāng
lüè
yǒu
shí
èr
zhǒng

huò
yǒu

xìng

dìng

míng
fēi
dìng


wèi

shí
shēn

huò
yǒu
què
qīng
ān

míng
fēi
dìng


wèi

jiè

zhū
xīn
xīnxīn
xīn

suī


yǒu
xīn

jìng
xìng

rán

qīng
ān
hán
rùn
zhuǎnmíng
wéi
dìng

huò
yǒu
míng
fēi
dìng


wèi
shòu

zhě


zhū

zhōng

shēn
shēng
rǎn
zhuó

ér
cháng
shòu
yòng

huò
yǒu

sǎn
luàn

míng
fēi
dìng


wèi
chū
xiū
dìng
zhě


miàoxīn
suí
liú
sǎn

huò
yǒu
tài
lüè


míng
fēi
dìng


wèi
chū
xiū
dìng
zhělüè
xīn

hūn
shuì
suǒ


huò
yǒu
wèi
zhèng


míng
fēi
dìng


wèi
chū
xiū
dìng
zhě

suī

sǎn
luàn


lüè

rǎo
nǎo

xīn

rán
yóu
wèi

zhū
zuòzhū
xīn
xīn


míng
wéi
dìng

huò
yǒu
wèi
yuán
mǎn

míng
fēi
dìng


wèi
suī

zuò


rán
wèi
zhèng

jiā
xíng
jīu
jìng


guǒmíng
wéi
dìng

huò
yǒu

rǎn


míng
fēi
dìng


wèi
suī
zhèng

jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


rán
wéi
zhǒng
zhǒng
ài
wèi
děng
huò

rǎn


xīn

huò
yǒu


zài

míng
fēi
dìng


wèi
suī


jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


xīn


fán
nǎo
rǎn


rán


zhù
chū
zhū
dìng
xiāng
zhōng

wèi


zài

wèi
suí
suǒ

yìng

jiān
nán

huò
yǒu

qīng
jìng

míng
fēi
dìng


wèi
suī

zài
suí

suǒ
nán

rán
wéi
xiū

shì
jiān
dìng


wèi
néng
yǒng
hài
fán
nǎo
suí
mián
zhū
xīn
xīn


wèi
míng
wéi
dìng

huò
yǒu


míng
fēi
dìng


wèi
suǒ

dìng
suī

tuì
退
shī

rán
chū
dìngmíng
wéi
dìng

huò
yǒu
tuì
退

míng
fēi
dìng


wèi
tuì
退
shī
suǒ

sān

míng
wéi
dìng

běn

fēn
zhōng
yǒu
xīn

xīn
èr
jiǔ

shuō
fēi
sān


duō


yún

yǒu
xīn


yún


xīn


wèi

èryóu

mén

yīng
zhī

xiāngshī
shè
jiàn

mén

èr
xīn
luàn

luàn
jiàn

mén

sān
shēng

shēng
jiàn

mén


fēn
wèi
jiàn

mén

jiàn

mén

shī
shè
jiàn

zhě

wèi

shí
shēn
xiāng
yīng

yǒu
xún
yǒu
xún
wéi


xiàng
shì
yǒu
xīnxúnzhōng

chú

xiǎng
dìng
bìng

xiǎng
shēng

miè
jìn
dìng

suǒ


xiàng
shì
yǒu
xīn


ruò

xiǎng
dìng

ruò

xiǎng
shēng


miè
jìn
dìng
shì

xīn

xīn
luàn

luàn
jiàn

zhě

wèi

diān
dǎo
diān
dǎo

xīn

míng
wéi
luàn
xīn

ruò

diān
dǎo

diān
dǎo
xīn

míng

luàn
xīn


zhōng
luàn
xīn

míng

xīn

xìng
shī
huàishì
jiān
jiàn
xīn
kuáng
luàn
zhě
biàn
便
yán

rén
shì

xīn
rén

yóu
kuáng
luàn
xīn
shī
běn
xìng
mén
zhōng

zhū
dǎo
luàn
xīn
míng

xīn


ruò

luàn
xīn
míng
yǒu
xīn

shēng

shēng
jiàn

zhě


yīn
yuánxīn
huò
shēng

huò


shēng

wèi
gēn

huài


jìng

xiàn
qián


què
zuòwèixiāng
wéiduànmièshēng


xīn


shēng

yóu

xiāng
wéi
zhū
yīn
yuán


xīn
nǎi

shēng


zhōng
ruò

shēng
yīn
yuán


xīn
biàn
便

shēng

míng
yǒu
xīn


ruò


shēng
xīn
yīn
yuán


xīn


shēng

míng

xīn

fēn
wèi
jiàn

zhě

wèi
chú
liù
wèi

dāng
zhī
suǒ

míng
yǒu
xīnděng
wéi
liù

wèi

xīn
shuì
mián
wèi


xīn
mèn
jué
wèi


xiǎng
dìng
wèi


xiǎng
shēng
wèi

miè
jìn
dìng
wèi

niè
pán
jiè
wèi


shì
liù
wèi

míng

xīn
jiàn

zhě

wèi
wéiniè
pán
jiè
zhōng

shì

xīn
jiè
zhōng

ā
lài

shí

yǒng
miè


suǒ

zhū
wèi

zhuǎn
shí
miè


míng

xīn


ā
lài

shí
wèi
yǒng
miè
jìn


fēi

xīn

běn

fēn
zhōng
wén
suǒ
chéng


shí
zhī


shuō
yǒu
xīn

xīn


yún

wén
suǒ
chéng


wèi
ruò
lüè
shuōmíng
chù
míng

wén
shēn

liàng
chà
bié

jué
huì
wéi
xiān

tīng
wén
lǐng
shòu


sòng

niàn

yòu


zhǐ
míng
shēn

shēn
wén
shēn

zhōng


dǎo
jiě
liǎo


shì
míng
wéi
wén
suǒ
chéngděng
míng

míng
chù

wèi

míng
chù


fāng
míng
chù

yīn
míng
chù

shēng
míng
chù

gōng

míng
chù
yún


míng
chù

dāng
zhī
lüè
shuō
yóu

zhǒng
xiāng


yóu
shì
shī
shè
jiàn

xiāng

èr
yóu
xiǎng
chà
bié
shī
shè
jiàn

xiāng

sān
yóu
shè
shèng
jiào

xiāng


yóu

jiào
suǒ
yīng
zhī
chù
xiāng
yún

shì
shī
shè
jiàn

xiāng

wèi
sān
zhǒng
shì
zǒng
shè

qiē
zhū

yán
jiào
lǎn
shì

èr

nài

shì

sānjiā
shì


shì
sān
shì

shè
shì
fēn
zhōng
dāng
guǎng
广
fēn
bié
yún

xiǎng
chà
bié
shī
shè
jiàn

xiāng


tuō
nán
yuēhuò

lùn
zhù
zhēn
shí
jìng
miào


jìng
xìng
dào

jiǎ
shī
shè
xiàn
guān

yúnwèi

liù
chù


liàng
jìng
jiè


liàng
fāng
suǒ


liàng
shí
fēn


yǒu
sān
jiè

wèi

jiè

jiè


jiè

yòu
yǒu
sān
jiè

wèi
xiǎo
qiān
shì
jiè

zhōng
qiān
shì
jiè

sān
qiān

qiān
shì
jiè


yǒu

zhòng

wèi
zài
jiā
zhòng

chū
jiā
zhòngsuǒ
jiā
zhòng

fēi
rén
zhòng


yǒu
sān
shòu

wèi

shòu

shòu
shòu


yǒu
sān
shì

wèi
guò

shì
wèi
lái
shì
xiàn
zài
shì


yǒu
sān
bǎo

wèi

bǎo

bǎo
sēng
bǎo


yǒu
sān


wèi
shàn


shàn


yǒu
sān

rǎn

wèi
fán
nǎo

rǎnrǎn

shēng

rǎn


yǒu

shèng


wèi

shèngshèng


miè
shèng


dào
shèngyǒu
jiǔ


děng
zhì

wèi
chū
jìng

děng
zhì

nǎi
zhì

miè
xiǎng
shòu
děng
zhì


yǒu
sān
shífēn


wèi

niàn
zhù


zhèng
duàn


shéngēn

jué
zhī


dào
zhī


yǒu

shā
mén
guǒ

wèi

liú
guǒ


lái
guǒ


huán
guǒ

zuì
shēng
ā
luó
hàn
guǒ


yǒu
zhòng
duō
shēng
miào
gōng


wèi

liàng
jiě
tuō

shēng
chù
biàn
chù


zhèng
yuàn
zhì


ài
jiě
liù
shén
tōng
děng


yǒu
fāng
guǎng
广

chéng

shì

wèi
xiāng
míng
fēn
bié
zhēn

zhèng
zhì


yǒu
èr
kōng
xìng

wèiluó
kōng
xìngkōng
xìng


yǒu
èr


xìng

wèiluó


xìng

xìng


yǒu
yuǎn

èr
biān
chù
zhōng
guān
xíng

wèi

zēng

biān


sǔn
jiǎn
biān


yǒu

zhǒng
zhēn
shí

wèi
shì
jiān
suǒ
chéng
zhēn
shí

dào

suǒ
chéng
zhēn
shí

fán
nǎo
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí

suǒ
zhī
zhàng
jìng
zhì
suǒ
xíng
zhēn
shí


yǒu

xún


wèi
míng
xún


shì
xúnxìng
jiǎ

xún


chà
bié
jiǎ

xúnyǒu


shí
biàn
zhì

wèi
míng
xún

suǒ
yǐn

shí
biàn
zhì

shì
xún

suǒ
yǐn

shí
biàn
zhì


xìng
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
biàn
zhì

chà
bié
jiǎ

xún

suǒ
yǐn

shí
biàn
zhì


yǒu
sān
zhǒng

xìng

wèi
biàn

suǒ
zhí

xìng

xìng

yuán
chéng
shí

xìng


yǒu
sān

xìng
xìng

wèi
xiāng

xìng
xìng

shēng

xìng
xìng

shēng


xìng
xìng


yǒu

xiāng
wèi

xìng


gōng
néng


fāng
biàn
便


zhuǎn


huányǒu

zhǒng

chéng


zhǒng


èrsān
zhèng
xíng


zhèng
xíng
guǒ

zuì
chū

xīn

bēi
mǐn
yǒu
qíng


luó

duō

shè
zhòng
shēng
shìxiāng

chéng
shú


yǒu


liàng
xiǎng

wèi
yǒu
qíng
jiè

liàng
xiǎng

shì
jiè

liàng
xiǎng


jiè

liàng
xiǎng

suǒ
diào

jiè

liàng
xiǎng

diào

fāng
biàn
便
jiè

liàng
xiǎng


yǒu
zhēn
shí

suí
zhì

wèi


qiē

liàng

zhōng

biàn
suí
zhì
zhēn
zhì


yǒuwēi

shēng
jiě

zhàng
ài
zhì

sān
shí
èr

shì

xiāng


shí
zhǒng
suí
xíng
xiāng


zhǒng

qiē
xiāng
qīng
jìng

shísuǒ
wèi

sān
niàn
zhù
sān
bēi

wàng
shīchúqiē
xiāng
miào
zhì
děng


shì
zhū


lüè
wéi
èr


wèi
shēng
wén
chéng
zhōng
suǒ
shuō
chéng
zhōng
suǒ
shuō

yún


huò

wèi

diān
dǎo
cháng

cháng
diān
dǎo

èr
diān
dǎo

sān


jìng

jìng
diān
dǎodiān
dǎo
yún


lùn

wèi

qiē
fán
nǎo


fán
nǎo
zhū
yùn

yún

zhù

wèi

shí
zhù
huò

shí
zhù
yún

zhēn
shí

wèi
zhēnshèng

yún

jìng

wèi
sān
qīng
jìng
xìng
qīng
jìng
xìng

èr
jìng
jiè
qīng
jìng
xìng

sān
fēn
wèi
qīng
jìng
xìng
yún

miào

wèi


sēng
bǎo
míng
zuì
wēi
miào

duò
zuì


shī
shè
zhōng

yún


jìng

wèi
cóng
shànnǎi
zhì


qiē


fēnsuǒ

guǒ

jiē
míng

jìng
yún

xìng

wèi
zhū


xiāng

ruò

xiāng

ruò
gòng
xiāng

ruò
jiǎ

xiāng

ruò
yīn
xiāng

ruò
guǒ
xiāng
děng
yún

dào


wèi
zhū
yuándào

yún

jiǎ
shī
shè

wèi

wéi


jiǎ
luówéi
xiāng

jiǎ

zhū

yún

xiàn
guān

wèi
liù
xiàn
guān


yǒu
xún
yǒushuō
tuō
nán
yuē

fāng
suǒ
wèi
fēn
bié
zuò
zhí
chí
zēng
jiǎn

míng
yán
suǒ
jué
shàng
yuǎn

zhuǎn
cáng

yún

fāng
suǒ

wèi

yùn
yún

wèi

wèi
shòu
yùn
yún

fēn
bié

wèi
xiǎng
yùn
yún

zuò

wèi
xíng
yùn
yún

zhí
chí

wèi
shí
yùn
yún

zēng

wèi
yǒu
èr
zhǒng


fán
nǎo
zēng

èr

zēng


zēng
yǒu
èr
zhǒng

dāng
zhī
jiǎn

ěr
yún

míng

wèi

míng


yún

yán

wèi
zhū

lái
shí
èr
fēn
jiào

shuō
míng
wéi
yán

yún

suǒ
jué

wèi


yán
yīn
suǒ
shuō
zhī


míng
wéi
suǒ
jué
yún

shàng

wèi

shā
mén
guǒ
yún

yuǎn


wèi

zhǒng
yuǎnè
xíng
yuǎn


èr

yuǎn


sān


yuǎnkuì
nào
yuǎnfán
nǎo
yuǎn

yún

zhuǎn
wèi
sān
jiè


yún

cáng


wèi
zhuī
liàn
guò
wèi
lái

dān
zhuó
xiàn
zài
tuō
nán
yuē
xiàn
xíng
shuì
mián

xiāng
zhǔ

zhū
xiāng
shè
xiāng
yīng
shuō
rén
chí


yún
wèi

xíng

shùn
qián


shùn
hòu


shìyǒu
yǒu


yǒu
jiàn


jiàn


yǒu
duì


duì


yǒu
lòu


lòu


yǒu
wéi


wéi


yǒu
zhèng


zhèng


yǒu
wèi
zhuó


wèi
zhuódān
shì


chūshì
jiān

chū
shì
jiān


yǒu

zhǔzhǔ
wàiliè

shēng


yuǎn

jìn


yǒu
suǒ
yuán


suǒ
yuán


xiāng
yīng


xiāng
yīng


yǒu
xíng


xíng


yǒu


yīn

fēi
yīn


guǒ

fēi
guǒshú

fēi

shú


yǒu
yīn

fēi
yǒu
yīn


yǒu
guǒ

fēi
yǒu
guǒ


yǒu

shú

fēi
yǒu

shú


yǒu
zhí
shòu


zhí
shòuzhǒng
zào

fēi

zhǒng
zào


tóng
fēn


tóng
fēn


yǒu
shàng


shàng


yòu
yǒu
guò


wèi
lái

xiàn
zài


shàn


shàn
xué


xué

fēi
xué
fēi

xué


jiàn
suǒ
duàn

xiū
suǒ
duàn


duàn


yòu
yǒu

yuán

wèi
yīn
yuán

děng

jiān
yuán

suǒ
yuán
yuán

zēng
shàng
yuán

yòu
yǒu

shì


fēiluó

èr

shì


fēi
wén

sān
liǎo

jīng
shì


fēi

liǎozhì
shì


fēi
shí

yòu
yǒu


liàngniàn
zhùzhèng
duànshén
gēnjué
zhīzhī
shèng
dàoxíng
shē


shèzēng
shàng
jiè


zēng
shàng
xīn


zēng
shàng
huì


jiě
tuō


shēng
chù


biàn
chùshì
děngliàng

biān

yīng
dāng


yún

xiàn
xíng

wèi
zhū
fán
nǎo
chán
yún

shuì
mián

wèi
zhū
fán
nǎo
suí
mián
yún

xiāng
zhǔ

wèi

liù
chùshēn
zhōng

dāng
zhī
zhǎn
zhuǎn

xiāng

zhǔ

yòu
ruò


néng
yǐndāng
zhīxiāng

zhǔ

yòu
zhū
gēn
jìng

dāng
zhī
néng

suǒ


xiāng

zhǔ
yún

shè

wèi
shí
liù
zhǒng
shè


jiè
shè

èr
xiāng
shè

sān
zhǒng
lèi
shè


fēn
wèi
shèxiāng

shè

liù
shí
shè


fāng
shèfēn
shè

jiǔ

fēn
shè

shí
shēng

shè

shí

yùn
shè

shí
èr
jiè
shè

shí
sān
chù
shè

shí

yuán

shè

shí

chù
fēi
chù
shè

shí
liù
gēn
shè
yún

xiāng
yīng

dāng
zhī

xiāng
lüè
yǒu

zhǒng
xìng
xiāng
yīng
fēi

xìng

èr


xìng
zhōngxiāng
wéi
xiāng
yīng
fēi
xiāng
wéi

sān


xiāng
wéi
zhōng
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

ruǎn
zhōng
shàng
pǐn

xiāng
yīng
fēi

pǐnruǎn
zhōng
shàng
pǐn
zhōng

tóng
shí
xiāng
yīng
fēi

shítóng
shí
zhōng

tóng

xiāng
yīng
fēi


yún

shuō

wèi

zhǒng
yán
shuō


jiàn
yán
shuō

èr
wén
yán
shuō

sān
jué
yán
shuō


zhī
yán
shuō
yún

rén
chí

wèi

shí


duàn
shí

èr
chù
shí

sān


shí


shí
shí
yún
wèi
liù
zhǒng
liú
zhuǎnèr
chéng
suǒ
zuòsān
xuān
shuō
shēng

xiàn
guānliù
děng
zhì

tuō
nán
yuē
suǒ
zuò

suǒ
yuánzhǐ
guān

zuò


jiào
shòushèng
jiào

yún

suǒ
zuò

wèi

zhǒng
suǒ
zuò


miè

zhǐ

èr
zhuǎn

zhǐ

sān
biàn
zhī
suǒ
yuán
suǒ
yuánguǒ

liù
zhuǎn
gēn


yǐn

shén
tōng
yún

suǒ
yuán

wèi

zhǒng
suǒ
yuán


biàn
mǎn
suǒ
yuán

èr
jìng
xíng
suǒ
yuán

sān
shàn
qiǎo
suǒ
yuán


jìng
fán
nǎo
suǒ
yuán
yún
wèi
huò

zhǒng

huò
jiǔ
zhǒng


zhǒng


zhě


xìn
èr

sān
jīng
jìn

fāng
biàn
便

jiǔ
zhǒng


zhě


shì
jiān
dào

èr
chū
shì
dào

sān
fāng
biàn
便
dàojiān
dào


jiě
tuō
dào

liù
shēng
jìn
dào


ruǎn
pǐn
dào


zhōng
pǐn
dào

jiǔ
shàng
pǐn
dào
yún

zhǐ

wèi
jiǔ
zhǒng
zhù
xīn
yún

guān

wèi
huò
sān
shì
guān

huò

xíng
guān

huò
liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán
guān

sān
shì
guān
zhě


yǒu
xiāng
guān

èr
xún
qiú
guān

sān

chá
guān


xíng
guān
zhě

wèi

zhū

zhōng

jiǎn

xíng
guān


jiǎn

xíng
guān

biàn
xún

xíng
guān

biàn

chá
xíng
guān

liù
shì
chà
bié
suǒ
yuán
guān
zhěsuǒ
yuán
guān

èr
shì
suǒ
yuán
guān

sān
xiāng
suǒ
yuán
guān


pǐn
suǒ
yuán
guān


shí
suǒ
yuán
guān

liù
dào

suǒ
yuán
guān
yún

zuò


wèi

zhǒng
zuò


liǎo
xiāng
děng

qián
shuō

yún

jiào
shòu

wèi

zhǒng
jiào
shòu


jiào
jiào
shòu

èr
zhèng
jiào
shòu

sān


jiào
shòudǎo
jiào
shòu


shén
biàn
jiào
shòu
yúnwèi

liàng
jiě
tuō
děngzhōng

shuō

yún
wèi
sān
zhǒng
shēng
wénèr

juésān
ā
nòu
duō
luó
sān
miǎo
sān


yún

shèng
jiào

wèi
shòu

guī


zhì

xué
chù

shī
shè
shuō
tīng

jiàn

shī


shī
lùn
jiè
lùn

shēng
tiān
zhī
lùnài
wèi

shì

guò
shī

xiǎn
shuō

rǎn

qīng
jìng


jiào
dǎo
chūyuǎn


chèn
zàn
gōng


nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


liàng

biān
qīng
jìng
pǐn

yún

shè
shèng
jiào

xiāng


zhōng
yǒu
néng
xiūwèi

zhū
shàn

zhuān
zhì
suǒ
zuò
xiāng


suǒ
zuò
fāng
biàn
便
qín
xiū

yǒu
suǒ
xiūwèi
suǒ
yǒu
zhū
shàn


yǒu
yǒu
guò
huàn


wèi
yīng
biàn
zhī


yǒu
yǒu
rǎnwèi
yīng

zhuó
zhì

chū
yīng
duàn


yǒu
zhàng
ài


wèi
wéi

xiàn
guān
jīu
jìng


yǒu
suí
shùn


wèi
suí
shùn
xiàn
guān
jīu
jìng


yǒu
zhēn

suǒ
shè


wèi
yīng
juéyǒu
shēng

suǒ
shè


wèi
suǒ
yīng
yǐnyǒu
suí
shùn
shì
jiān


wèi
yīng

yīng
duàn

duàn

xiàn
xíng


yǒu

jīu
jìng


wèi
jīu
jìng


suǒ
yīng
zhèng

yún


jiào
suǒ
yīng
zhī
chù
xiāng

dāng
zhī

zhōng

qiē
yǒu
qíng
zhù
yǒu
sān
zhǒng

wèi

bié
zhù

jìn
shòu
寿
zhù

shàn


ài
shēng
zhǎn
zhuǎn
zhù

chū
yóu
shí
zēng
shàngèr
yóu
mìng
xíng
zēng
shàngsān
yóu

zhū
shàn


fàng

zēng
shàngzhū

shànzhōng


yǒu
xiāng


fàng

shā
shēng
děng
shì

wēi

gōng
qiǎo
děng
zhōng
shěn

ér
zuò

rán

shàn


fàng

zhě


xiàn

zhōng

nǎi
zhì

néng

bān
niè
pánhòu

zhōng
wǎng
shànduō
yǒu
suǒ
zuòyǒu
qíng
shì
jiān


shì
jiān

yǒu
èr
zhǒng


néng
shè

qiē
zhū

lùn
shì

wèi
néng

suǒ

suǒ

zhī

yòu
zhū
shì
jiān

lüè
yǒu
èr
zhǒng

rǎn
gēn
běn
néng
yǐn

rǎn

wèi

zhēn
shí

zhèng
jiě
xíngwéi
xiān

qiú


yòu
zhèng

wài

ruò
zhū
shā
mén
ruò

luó
mén

lüè
yǒu
èr
zhǒng

rǎn
gēn
běn

wèi

jiā

jiàn
zēng
shàng
qiú

cháng

tuī
qiú

duàn
yòu
zhū
yǒu
qíng

lüè
yǒu
èr
zhǒng
zhòng

gēn
běn

wèi

yǒu
lòu


ài

xíng
suǒ
yǒu

yuàn


fēi

suǒ
yǐn
yàn


xíng
suǒ
yǒu

yuàn
yòu
yǒu
èr
zhǒng
shī
jiào
shòu
jiào
jiè
xiāng
wéi
zhī


wèi
zhū
néng
kān
rěn
jiào
huì

yán


shī
dǎo
jiàn

xíng
xié
xíngxiāng
wéi

dāng
zhī

shì
bái
pǐn
èr

yòu
yǒu
èr


shèn
néng
wéi
yuè
shì
chū
shì
jiān
zhèng
xíng
jìng
jiè

wèi


fēi

zēng
shàng
suǒ
shēng


ài
guǒ


yǒu
suǒ
zuò
zuì


yǒu
xiū
chǐxiàn


suǒ
shā

shuāi
tuì
退
děng
shì


yǒu
suǒ
zuò
zuì


yǒu
xiū
chǐxiāng
wéi

dāng
zhī

shì
bái
pǐn
èr

yòu
yǒu
èr
zhǒng

dǎo
jiàn


néng
lìng
xíng
zhě
shǎo
yòng
gōng

zhù

fàn
xíng
zhōng

táng
juān


zhèng

xué
chù

ruò
yǒu
wéi
yuè

biàn
便
huò

zuì

ruò

wéi
yuè

biàn
便
shēngèr
zhèng

chū


lìng
wéi
yuè
zhě


chū

yòu
yǒu
èr


néng
lìng
zuò
zhěyuǎn

zhě

xīn
cháng
ān
dìng

xiàn


zhù

èr

kuì
nào
zhě

yǒu
lái
qiú


shí
shí
wéi
shuō
néng
lìng
zhèng

xiāng

jiǔ
zhù
yòu
yǒu
èr


néng
lìng
yǒu
qíng

zhèng
zuò


wài
wén

yīn

èr
yīn
yuánxiàn

zhōngxiàn
guān

huò
lìng
dāng
lái
zhū
gēn
chéng
shúyīn
suǒ
shēng


zhèng
tōng

yīn

èr


lái
suǒ
shuō
suǒ
yǒu
shèn
shēn

xiāng

shèn
shēn
kōng
xiāng
yīng
jīng


qiē
yuán
xìng


zhū
yuán


suí
shùn
zuò


shù
shù

weí
yòu
yǒu
èr


néng
lìng
gēn
shúluó

zhèng
tōng
huìjiào
shòu
jiào
jiè

yuǎn

chǎn
kuáng

èr
yàn

wéi
xiān

shēn


xíng


zhū
diào

yòu
yǒu
èr


lìng


chù

tóng
fàn
xíng
zhě

zhǎn
zhuǎn
jiē

ān

ér
zhù


zhě
kān
rěn

suǒ

nǎo

èr
zhěnǎo


yòu
yǒu
èr


lìng


chù
tóng
fàn
xíng
zhě

wèi
shēng
wéi
zhèng

zhē
lìng

shēng


shēng
zhě


lìng
zhǐdǒu

sòng


zhèng

jìng


zhě
zhǎn
zhuǎnxīn

èr
zhě
píng
děng
shòu
yòng
cái

yòu
yǒu
èrlìng
xīn
zhù

sān


qīng
jìng
fàn
xíng


zhě

chí
jiǔ
yuǎn
suǒ
zuò
suǒ
shuō
zēng
shàngruò
yǒu
suǒ
fàn


huǐ
chú

ruò

suǒ
fàn
biàn
便
shēng
huān


zhòu

suí
xué
cháng

xiè
fèi

èr
zhě

shēnqiē
shì


néng
zhèng
liǎo
zhī
zēng
shàng
zhū
guò
shī
zhōng

wéi
fàn

yóu

yīn
yuányōu
huǐ

suí
shēng
huān


guǎng
广
shuō
nǎi
zhì

jiě
tuō
zhì
jiàn

yòu
yǒu
èr

néng
yuè
zhòng

wèi
néng
chāo
yuè
zhū
è
néng
chāo
yuè
shēng

zhě
shēn
jiàn
xiàn

dāng
lái
zhū
guò
huàn


yuǎn

è
xíng

èr
zhě
xīn
cháng
ān
dìng

jīng
qín
xiūfēn


yòu
yǒu
èr


néng
lìng
xiū
duàn

yuǎn

zhě

ān

zhù


zhě

zhū
jìng
jiè


shēng

rǎn


è
xún

rǎo
luàn

xīn

èr
zhě
fán
suǒ
dàn
shí

yào
wéichèn
liàng
xiāo
huà

néng
suí
shùn
duàn
lìng
shēn
diào
shì

yòu
yǒu
èr


lìng
xiū
shàn
pǐn
zhū

chú
děng
shí

zhě

zhū
gēn
jìng

zhèng
qín
fāng
biàn
便

yán
jīu

xiāng

èr
zhě
zhī
shí
zhī
liàng

shǎo

shuì
mián
yòu
yǒu
èr


néng
huài
zēng
shàng
xīn
xué
huì
xué


zhě
jiàn

xié
xué

wéi
yuè
zhèng
xué


huái
怀
yóu


èr
zhě
zēng

sǔn
jiǎn
xié
jiàn
jué
dìngxiāng
wéi

dāng
zhī

shì
bái
pǐn
èr

yòu
yǒu
èr


néng
lìng

liáng

wèi

xiàn
guānluó


xiàn
guān


zhě

weí
xiàn
zài
guòshuāi
shèng

èr
zhě
qín
xiū

xíng
suǒ
shè


dǎo
zuò

yòu
yǒu
èr


lìng
guān
xíng
zhě

zuì

jīu
jìng

gòu
fàn
xíng


yuán
mǎn


zhě
xiū

xiàn
guān

èr
zhě

hòufāng
biàn
便
qín
xiū


zhū
děng
zhì


yǒu
ài
wèi


zhū
zhàng
nán
yòu
yǒu
èr


lìng
guān
xíng
zhě

néng
yǐn

shì
chū
shì
jiān

qiē
shēngzhě
jiǔ
xiāng
zhù
xīn

èr
zhě
yóu
liù
zhǒng
shì


zhèng
dìng
xīn


zhūshēng
wén

dāng
guǎng
广
fēn
bié
yòu
guān
xíng
zhě

yǒu
èr
zhǒng
jìng

wèi
zuò

jìng


suǒ

jìng


sān
shì
zhōng

yuǎn


chī

zhì
qīng
jìng


míng
zuò

jìng

yuǎn

sān
jiè
zhū
fán
nǎo
pǐn

zhòngmíng
suǒ

jìng
yòu
yǒu
èr


xīn
shàn
jiě
tuō
zhū
ā
luó
hànsuǒ
zhèng


zhě

xiàn

zhōng


yīn
yǒng
jìn

èr
zhě
yóu

wéi
xiān

dāng
lái
shì


jìng

shēng

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |