当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第12卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第12卷(注音)shī

lùn


shí
èr
juàn

běn

fēn
zhōng
sān


duō


liù
zhī
èr
yún

xiū

suǒ
yuán
zhū
xiāng
zuò


wèi
zhū
xiāng

zuò


weíweí


néng
zuò

shì

wèi

xiū


shì
zuò


yòu
néng
yuǎn

suǒ
zhì
fán
nǎo

yòu
néng
liàn

zuò
lìng
hòu
suǒ
shēng
zhuǎn
gēng
míng
shèng

yòu

xiū


zuò

shí

yàn
huài
suǒ
yuán

shè
zhū
fán
nǎo

rén
chí
duàn
miè

lìng
zhū
fán
nǎo
yuǎn

xiāng


shì

xiū


shì
suǒ
yuán
zhū
xiāng
zuòyóu

yīn
yuán


chū
jìng

nǎi
zhì
yǒu
dǐng

wèi
yīn


fāng
biàn
便


shuō


jiào
shòu


yún

yīn


wèi
zēng
lín
jìn

jìng

děng

yún

fāng
biàn
便


wèi
suī

lín
jìn

jìng

děng

rán
yóu
shù


jiān
xiū


néng

zhū
dìng

yún

shuō


wèi

jìng

děng
zēng
shàng
yuán

duō
wén
rén
chí

nǎi
zhì
guǎng
广
shuōchù
kōng
xián


zhū
fàng


yǒng
měng
jīng
jìn

zhù

suí

xíng

yóu

néng

jìng

děng
dìng

yún

jiào
shòu


wèi

qīn
jiào
guǐ
fàn
shī
suǒ

chéng

suí


zūn
cháng
suǒ

huò

suí
shùn
chū
jìng

děng


dǎo
jiào
shòu

cóng

shěn

zuò


weí

néng

jìng


zhū

dìng


shì
xiǎn
shì

guān
xíng
zhě

wèi

yīn

zhě

fāng
biàn
便

zhě

ruò

gēn
zhě


dùn
gēn
zhě


yǒu


jìng

zhě


ài
shàng
jìng

zhě

èr
jiàn
shàng
jìng

zhě

sān
màn
shàng
jìng

zhěshàng
jìng

zhě

yún

ài
shàng
jìng

zhě

wèi

yǒu

xiān
wén
jìng

zhū
dìng
gōng


ér

wén

chū

fāng
biàn
便
xiàng
jiàn
shēng
gōng


yǒng
měng
jīng
qín

yóu

yīn
yuán


chū
jìng

huò
suǒ

dìng


shìhòu
shēng
ài
wèi

yún

jiàn
shàng
jìng

zhě

wèi

yǒu


cóng

shī
suǒ
huò

shī
suǒ

wén
zhū
shì
jiān
jiē
shì
cháng
děng


shì
fāng
biàn
便

chū
jìng

nǎi
zhì
yǒu
dǐng

néng

qīng
jìng
jiě
tuō
chū

jiàn

yǒng
měng
jīng
qín

yóu
shì
yīn
yuán


chū
jìng

huò
suǒ

dìng


shìnéng


niàn
guò

duō
jié

suì
shēng
shì
jiànshì
jiān
jiē
shì
cháng
děng

cóng
dìng


jiàn

jiān
zhí

shèhòu
shí

shěn

shěn


shěn

guān
chá

wèi
yóu


dāng

qīng
jìng
jiě
tuō
chū


yún

màn
shàng
jìng

zhě

wèi

yǒu

wén

shì
míng
zhū
cháng
lǎo
děng

chū
jìng

nǎi
zhì
yǒu
dǐng

wén
shì
shì


suì
shēng
jiāo
mànnéng

jìng

děng
dìng
yuán

ér

dāngzhǐ

màn

yǒng
měng
jīng
qín

yóu
shì
yīn
yuán


chū
jìng


suǒ

dìng


shìhòu
shēng
jiāo
màn

huò

dìng


zuò
shì

weí

wéi

néng


shì
jìng
néng

mànhòu
shí


zhū
jìng


shěn

shěn


shěn

guān
chá

yún


shàng
jìng

zhě

wèi

yǒu

wéi
xìng
àn
dùn

běn
cháng


shē


xíng

yóu

yīn
yuán


zhū
jìng

huò
suǒ

dìng


shì

shàng
dìng
qín
xiū
fāng
biàn
便

wéi

wèi
shèng


qín
xiū
xiàn
guān

xìng
àn
dùn


néng

zhèng
shèng

xiàn
guān

yóu

yīn
yuánsuǒ
zhèng

biàn
便
shēng

huò
huòshēng
jìn

shěn

shěn


shěn

guān
chá
yún

ài
wèi
xiāng
yīng
jìng

děng
dìng

wèi
yǒu
dùn
gēn

huò
tān
xíng


huò
fán
nǎo
duōwéi

wén
chū
jìng

děng
suǒ
yǒu
gōng


guǎng
广
shuō

qián

ài
shàng
jìng


shàng
chūliǎo
zhī


biàn
便
shēng
ài
wèi

liàn
zhuó
jiān
zhù


suǒ
ài
wèi

dāng
yán

chū


néng
ài
wèi

dāng
yán
zhèng


yún

qīng
jìng
jìng

děng
dìng

wèi
yǒu
zhōng
gēn
huò

gēn
xìng
děng

fán
nǎo
xíng
huò

chén
xíng


cóng

wén
chū
jìng

děng
ài
wèi
guò
huàn

shàng
chū


yǒng
měng
jīng
jìn


chū
jìng

huò
suǒ

dìng


shìbiàn
便
néng

weí
zhū
dìng
guò
huàn


shàng
chūnéng
liǎo
zhī


shēng
ài
wèi

yún


lòu
jìng

děng
dìng

wèi

yǒu

shì
suí
xìn
xíng

huò
suí

xíng


chén
xíng
lèi


huò
xiān
shí


shèng
xiàn
guān

huò

zhèng
xiū
xiàn
guān
fāng
biàn
便


xiān
suǒ
yóu
zhū
xíng
zhuàng
xiāng


chū
jìng

huò
suǒ

dìng

jīn


xíng

zhuàng

xiāng
weí

rán

zhū

nǎi
zhì
shíweí

bìng

yōng
děng
xíng


yǒu
wéi


xīn
shēng
yàn
è


wèi
zhìgān

jiè


niàn

weí


shì
fāng
néng


lòu
dìngyún

shùn
tuì
退
fēn
dìng

wèi
yǒu
dùn
gēn
xià
liè


jiě
qín
jīng
jìnchū
jìng

huò
suǒ

dìngshēng
gōngkān
rěn


cóng
jìng

tuì
退zàn

zhū
dìng
chà
bié


shì

shì
huán

tuì
退
shī

nǎi
zhì

wèi
shàn
diào
liàn
zhū
gēn

yún

shùn
zhù
fēn
dìng

wèi
yǒu
zhōng
gēn
huò

gēn
xìng


wéi

wén
zhū
dìng
gōng


guǎng
广
shuō

qián

ài
wèi
xiāng
yīng


suǒ

dìng

wéi
shēng
ài
wèi


néng
shàng
jìntuì
退
xià

yún

shùn
shēng
fēn
dìng

wèi
yǒu

wén
chū

fāng
biàn
便


suǒ

dìng


shēngshì
shēng
ài
wèi

gēng
qiú
shēng
wèi

yóu

yīn
yuán

biàn
便

shēng
jìn

yún

shùn
jué

fēn
dìng

wèi


qiē

jiā

zhōng

shēn
jiàn
guò
huàn

yóu

yīn
yuán

néng


lòu

yòu
zhū

lòu
míng
jué

fēn


jīu
jìng


yóu

shì
jiān
zhū
píng
děngshàn
jiǎn
zhě
míng
wéi
jué

hòu

shì

guò

gēng


jiǎnmíng
jué

fēnyún


jiān

zhū
děng
zhì

wèi

yǒu


chū
jìng

nǎi
zhì
yǒu
dǐng

rán
wèi
yuán
mǎn
qīng
jìng
xiān
bái

xiān
shùn


nǎi
zhì
yǒu
dǐng

hòuzhì
chū
jìng
yún

chāo
yuè

zhū
děng
zhì

wèi

yuán
mǎn
qīng
bái


cóng
chū
jìng


jiān
chāo


sān
jìngsān

jiān
chāo

kōng

biān
chù

kōng
chù

jiān
chāo


suǒ
yǒu
chù

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


chāo

ěryuǎnyǒu
néng
chāo

sān
děng
zhì

wéi
chú

lái

chū

èr
ā
sēng


zhū

suí
suǒ


zhū
dìng
yún

xūn
xiū
jìng


wèi

yǒuyǒu
lòulòu

zhǒng
jìng


wéi

děng
zhì


zài


wéi
shòu
děng
zhì

zài
guǒ


cháng
shí
xiāng


zhū
jìng


yǒu
lòu

lòu
gēng
xiāng
jiān


nǎi
zhì
yǒu
lòu

jiān

lòu
xiàn
qián


lòu

jiān
huán

yǒu
lòu

dāng
zhī


xūn
xiū
chéng
jiù

ruò

shì
chù
shì
shí
shì
shìzhū
dìng
chù

shí

shì
néng

zhū
dìng

shì
míng

zhū
děng
zhì
huò


zài

děng
zhì

zài
guǒ
zhě

wèi

xiàn


zhù

zhuǎn
gēng
míng
jìng

yòu
yóu

tuì
退
dào

yòu
jìng
xiū
zhì
jiě
tuō
shēng
chù

biàn
chù
děng
shēng
pǐn
gōng

néng
yǐn
zhī
dào

ruò
yǒu


ér
mìng
zhōng
zhě

yóu

yīn
yuán

biàn
便

jìng


yóu
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
xiū
zhū
jìng

yǒu
chà
bié
qiē
chù
shòu
sān

guǒ


qián
yǒu
xún
yǒuguǎng
广
fēn
bié

xiū


xún
wéi

sān

wéi

fàn

yóu
ruǎn
zhōng
shàng

shàng
shēng
shàng

pǐn

xūn
xiūshēng

jìng


dāng
zhī
yīn
xiū
qīng
jìng
jìng

dìng


shēng
jìng
yóu

jìn
ài
wèi
xiāng
yīng


shēngruò

ài
wèi


biàn
便
tuì
退
méi

ruò
xiū
qīng
jìng

huán
shēnghuò
shēng
xià
dìng

huò
jìn
shàng
dìng

xiān


jiān

xiū

dìng


hòu
wǎng

shēng

fēi
wèishēngfēi
zhū

shēng
wèi
xiū

dìng
néng
yòu
fēi

jiān

zài

chù

zhū
děng
zhì

yǒu
chà
bié

wéi
suǒ

shēn
ér
yǒu
chà
bié
shuō
xiū

zuò

xiāng
chà
bié

yún

shè
zhū
jīng
zōng
yào

wèi

jiě
tuō
děng


jīng
guǎng
广
shuō


jiě
tuō
zhě

wèi

qián
shuō

yǒu

guān
zhū

děng

qián

jiě
tuōjiě
tuō

shēng
shēng
jiě


míng
wéi
jiě
tuōjiě
tuō


bèi
xiǎng
shòu

míng
jiě
tuō

yún

yǒu

guān
zhū


wèi
shēng

jiè
jiè


wèi


jiè

shì
suǒ
jiě
tuō
zhōngjiě
tuō
jiè
zhūyǒu
guāng
míng
xiāng

zuò


weí

ér
shēng
shēng
jiě

yóu
èr
yīn
yuán

míng
wéi
yǒu


wèi
shēng

jiè
jiè
dìng


yòu

yǒu
guāng
míng

ér
zuò
shēng
jiě


wèn
guān
zhū

zhě

guān

děng

xíngjiè
zhūzhū
shēng
chù
suǒ
zhì
shǎo


ruò
hǎo
ruò
è
ruò
liè
ruò
shēng


shì

duō

nǎi
zhì
guǎng
广
shuōxiū


shì
guān
xíng

wéi
jìng
xiū
zhì
néng
yǐn
zuì
shēng
gōng

fāng
biàn
便


děng
míng
wéi
zuì
shēng
gōng


wèi
shēng
chù

biàn
chù

zhū
shèng
shén
tōng


zhèng
yuàn
zhì


ài
jiě
děng

suī
xiānjiè
zhū


ránwèi
néng
zhèng

shēng
jiě

zài

wéi
zhèngshù
shùweí
shēng
jiě

yún
xiǎng
guān
wài
zhū


wèi
shēng

jiè
jiè
jiè
dìng

xiàn
zài
qián

yòu


weí

xiǎng
míng
xiāng

dàn

wài

ér
zuò
shēng
jiě

ruò

shì


shuō

wéi
wài

yóu
èr
yīn
yuán

míngxiǎng

wèi

zhèngděng
zhìliǎo
zhī


dìng
weí

guāng
míng
xiāng
qián
shuō

yún

jìng
jiě
tuō
shēn
zuò
zhèng


zhù

wèi

yǒushè
niàn
yuán
mǎn
qīng
báiwéi


xiū

qīng
jìng
shèng
xíng
yuán
mǎn
míng
jìng
jiě
tuō

sān
yīn
yuán


wèi

chāo
guò
zhū

qiē
dòng
luàn


jìng


shàn

yíng


shēn
zuò
zhèng
zhězhù
zhōng


qiē
xián
shèng
duō
suǒ
zhù


yún

kōng

biān
chù
jiě
tuō

wèi

yǒukōng
chù
kōng

weí
shēng
jiě

shì

shí

biān
chù
jiě
tuōshí
chùshì
shí

weí
shēng
jiě


suǒ
yǒu
chù
jiě
tuō
zhě

wèisuǒ
yǒu
chù


shí

biān
chù

weí
shēng
jiě

yǒu
dǐng
jiě
tuō

gēngér
zuò
shēng
jiě

nǎi
zhì
biàn

xiǎng

shēng
chùshì
chù
yīng
zuò
shēng
jiěxiān

xiū
zhì
zuò

shēng
jiě

hòu
fāng
néng

shēng
zhī
shēng
jiàn

míng
shēng
chù


shēng
dāng
zhī

yǒu

zhǒng


xíng
duó
bēi
xià

míng
wéi
shēng

wèi

yǒushēng
shàng
gōng
qiǎo
děng
shì
xíng
duó

rén
zhì
xià
liè
wèi

èr
zhì

léi
liè

míng
wéi
shēng

wèi

yǒuqiáng

cūi
zhū
liè
zhě

sān
néng
yǐnmíng
wéi
shēng

wèi
píng
pén
děng
néng
yǒu

zhàng

huò
zhū
yào
cǎo
zhòu
shù
shén
tōng
yǒu
suǒ
yǐnyàn
huài
suǒ
yuán

míng
wéi
shēng

wèi
yàn
huài
jìng
jiè
shè
zhū
fán
nǎozài
huí
zhuǎn


míng
wéi
shēng

wèi
shì
jūn
wáng
suí
suǒ

wéi
chù
fēn
chén

zhōng


xiǎn
yǐnzài

shēng
qián
jiě
tuō
zhōng
shēng
jiě

zài

jīn

shēng
chù
zhì


zài

guān

shǎo
zhě

wèi
zhū
yǒu
qíng


děng


guān

duō
zhě

wèi
zhū
gōng
diàn
殿
fáng
shè
děng


yán
hǎo

zhě

wèi
měi
miào
xiǎnxiàng
jìng
miào
xiāng
wéi

míng
wéi
è


yán
liè

zhě

wèi
shēng
xiāng
wèi
chùxiāng
wéi

dāng
zhī
shēng
xiǎn


yǒu
qíng


gōng
diàn
殿
děng
shè

yán
shēng
zhī
zhě

wèi
shù
shù
yǐn

suǒ
yuán
shēng
jiě

yǒu

shì
xiǎng
zhě

wèi
yǒu
zhì

xiǎng
yóu
zhū
biàn
chù

shēng
jiě
shì
shēng
biàn
shēng
jiě

míng
biàn
chù

yán

èr
zhě

wèi
zhū
xián
shèngsuǒ
èr
chà
bié


yán

liàng
zhě

biàn

qiē
biàn
chù

wéi
jiù

chù
èr
chù
jiàn


yóu

èr
zhǒng
gòng


shēn
biàn
yǒu

jiè
cháng
xiāngyǎn
děng
gēn


wéi
zhǔ

shēn

xiāng
wèi
èr
chén


biàn

qiē

shēng
shēng
yǒu
jiān

shì


shuō


shì
yǒu

zhū
biàn
chù

dìng

jiè
hòu
biān
zhōng

kōng
biàn

qiē


biàn
chù

shí
suǒ
xíng
jìng
biàn

qiē
biàn
chù


xiū
guān
xíng
zhě

xiān

suǒ
yuán

weí
shēng
jiě


néng
zhì
zhìzài


hòubiàn

qiē
chùsuǒ

ér
zuò
shēng
jiě

shì


sān

shì

biàn
chù

shàn
qīng
jìng


néng
yǐn
xián
shèng
shēng
jiě
shén
tōngzhū
shì
zhuǎn
biàn
shén
tōngshēng
jiě

suí
suǒ
zhuǎn
biàn

jiē
néng
chéng
jiù

yòu
néng
biàn
zuò
jīn
yín
děng


kān
yǒu
suǒ
yòng

yóu
shí
biàn
chù
shàn
qīng
jìng


biàn
便
néng
yǐn


zhèng
yuàn
zhì

ài
jiě
děng
zhū
shēng
gōng


yóu
kōng
biàn
chù
shàn
qīng
jìng


suí

suǒ

jiē
zhuǎn
chéng
kōngshì
jiān
fán
tiě
jīn
shī

chū


děng
wèi
shàn
diào
liàn

jiě
tuō
wèi

ěr


shàn
diào
liàn

shēng
chù
wèi

ěr


diào
liàn

suí

zhuǎn
biàn

biàn
chù
wèi

ěrsān
sān


zhě

yún

kōng
sānwèi

yuǎn

yǒu
qíng
mìng
zhě

yǎng

zhě
shù


děng

xīn
zhù

yuán

dāng
zhī
kōng
xìng
lüè
yǒu

zhǒng


guān
chá
kōng

wèi
guān
chá
zhū

kōng

cháng


nǎi
zhì

kōngsuǒ
děng

èr

guǒ
kōng

wèi

dòng
xīn
jiě
tuō

kōng

tān
děng

qiē
fán
nǎo

sān
zhě

kōng

wèi


shēn
kōng

suǒ


màn
děng

qiē

zhí


zhě
wài
kōng

wèikōng


ài


shuō


chāo
guò

qiē
yǒu

xiǎngwài
kōng
shēn
zuò
zhèng


zhù

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


zhōng
yuán
miào

xiǎng

míng
wéi

xiǎng


xiǎng
suǒ

tān

duàn


shuō
wéi
wài
kōng

yòu
xiū
xíng
zhě

yóu

guǒ
kōng

huò
shí
zuò


weí
wài
kōng

huò
shí
zuò


weí

kōng

yóu
guān
chá
kōng
huò
shí

weí

wài
kōng
xìng

yóu
xīn

zhèng
huì

shè
wài
kōng
xìng


zhèng
huì
zhě

biàn
便
yīng
zuò


weí

dòng

yán

dòng
zhě

wèi

cháng
xiǎng

huò


xiǎng


shì

weí

biàn
便

wéi


màn
děng
dòng

yóu


wéimàn
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
dòng

xīn


biàn
便

èr
kōng
xīn

zhèng
huì

yún


yuàn
xīn
sānwèiyùn


weí

cháng

huò

weí


xīn
zhù

yuán

yún


xiāng
xīn
sānwèizhū

yùn
miè


weí

zhèng

xīn
zhù

yuán


jīng
yán


xiāng
xīn
sān


áng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

yún

míng
wéiáng

wéi
shùn
èr
xiāng

xiāng
yīng


yòu
èr
yīn
yuán


xiāng
dìng
weí

qiē
xiāng


èr
zhèng

weí

xiāng
jiè


yóu


weí

qiē
xiāng
zhū
xiāng

yàn

huài

weí

jiā
xíng
zuò


weí


míng

xiāng
jiè
zhèng

weí

xiāng

jiān
zhí
zhuó


míng

áng


sān


lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě
fāng
biàn
便

èr
fāng
biàn
便
guǒ

yán
fāng
biàn
便
zhě

shù
shù

ān
zhū
xiāng

wèi
néng
jiě
tuō

yóu
suí
xiāng
shí


shí
shí
zhōng

rǎo
luàn
xīn
shù
shùān


fāng
néng

guǒ

jiě
tuō
suí
xiāngjiě
tuō
yòu
jiě
tuō
ér
zhù

shì

míng
wéi

shàn
jiě
tuō

ruò
shù

ān


fāng

zhù
zhě

suī
míng
jiě
tuō

fēi
shàn
jiě
tuō

yòu
xiǎo
liǎo
guǒ

xiǎo
liǎo
gōng

zhě

wèi
fán
nǎo
duàn
jīu
jìng


xiàn


zhù
jīu
jìng


yòu

miè
dào

yīng
xiǎo
liǎoèr
zhǒng

suí
míng
xiǎo
liǎo
guǒ
xiǎo
liǎo
gōng


yòu

xiàn
guān
ā
luó
hàn
guǒ


yīng
xiǎo
liǎo


jiàn
dào
wèi
zhōng

míng
xiǎo
liǎo
guǒ


ā
luó
hàn
guǒ

míng
xiǎo
liǎo
gōng


ruò


chù

yǒuyóu

dào

guān
zhī
wéi
kōng


míng
kōng
xìng


suǒ
guān
kōng
yuàn


míng

yuàn

guān

yuǎn


qiē
xíng
xiāng

míng

xiāng
zhōng
xiān
shuō
kōng
xìng


chù
xuān
shuō

cháng
hòu
fāng
shuō
kōng

wèi
ruò

cháng

guān
zhōng

qīng
jìng

yào
xiān
ān
zhù


zhī
xiǎng

cóng


jiān
fāng


yuàn

shì

jīng
yán

zhū

cháng
xiǎng
xiǎng

ér

ān
zhù

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
cháng

guān

shēng

yuàn

wéi
yuàn

xiāng
zhuān
qiú
chū

jiān
xuān
shuō

xiāng


yún

yǒu
xún
yǒu

sānwèi
sānxún

xiāng
yīng

yún


xún
wéi

sānwèi
sān


wéi

xiāng
yīng


fàn
xiū

wéi

fàn
wáng

yún


xún


sānwèi
sānxún

èr
zhǒngxiāng
yīng

xiū
shēng

shàng

nǎi
zhì
yǒu
dǐng

wéi
chú

lòu
zhū
èryún


xún


sān


xiāng

wèi

xún


xīn
shēng

shè

wéi
yóu

wèisuǒ
yuán

ér
zuò
shēng
jiě

yòu
wéi

wèi
píng
děng
xiǎn
xiàn


yún

xiǎo
sānwèi
huò
yóu
suǒ
yuán


xiǎo
guān
shǎohuò
yóu
zuò


xiǎo

xiǎo
xìn
xiǎo

xiǎo
shēng
jiě


yún


sānwèi
huò
yóu
suǒ
yuánguān
duōér
fēi

biān


guān
zhū


huò
yóu
zuò
shàng
xìn
shàng

shàng
shēng
jiě


ér
fēi

biān


xìn

shēng
jiě


yún


liàng
sānwèi
huò
yóu
suǒ
yuánliàng

biān


guān
zhūhuò
yóu
zuò
liàng

biān


xìn

shēng
jiězhōng

xīn
sān


zhě

wèi


shù
xià
xiǎng
zhū
tiān
guāng
ér
shēng
shēng
jiě

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


liàng
sān


zhě

wèi


liàng

yúnshù
xià
xiǎng
zhū
tiān
guāng
ér
shēng
shēng
jiě

wèi


jiè

yàn
huài


chū
jìng


wéi
lìng

dìng
shàn
qīng
jìng


gēng
xiū
fāng
biàn
便

yòu
wén
zhū
tiān
shēn
dài
guāng
míng

biàn
便

weí

shēn
guāng
míng
xiāng
biàn

shù
xià
nǎi
zhìhǎi
biānshēng
shēng
jiě

yóu
sānhòu
hòu
zhuǎn
zēng

yǒu
chà
bié


lìng
suǒ
shēng

ér
yǒu
chà
bié

yún

zuò


chéng
wéi
èr

wèi
suí
shēng
jiě
fēn


shī
shè
zuòyún

zuò

wéi
èr
wéi
yuán
xiū
chéng
wéi
èr

wèi

yóu

zuò
shī
shè
suǒ
xiū
dìng
yǒu
chà
bié

yuán
mǎn
qīng
jìng
zhuǎn
zēng
shēng


yún


xiū
wéi
èr
wéi
yuán
xíng
chéng
wéi
èr

wèi


shàn
xiū
dìng
zhuǎn
zēng
shēng


shì

shì
shī
shè
suǒ
gǎn
shēng
yǒu
chà
bié

yún


xíng
wéi
èr
wéi
yuánluó
jiàn

wéi
èr

wèi

yīn
yuán
suǒ
shēng
yǒu
qíng

shī
shè
gāo
xià
shēng
liè
chà
bié

wèn
chū
èr
jìng

zhū
tiān
guāng
míng
yǒu

chà
bié

zhū
wài
yǒu
guāng
míng


guāng
míng

chū
jìng

shēnshì

wài
fàng
guāng
míngěrmíng
dēng
wài

guāng
míng


zhào
liǎo


èr
jìng

shēn


shì

ruò

ruò
wài

yǒu
guāng
míng

shì

jīng
shuōshàng
wéi

zhǒng
shēn

fēi

xiàyún

jiànliàng
dìng

wèi
zhū
yǒu
qíng
yǒu
sān
pǐnzhě

èr
zhě
yǒu


sān
zhě
yǒu

lìng
lìng


yǒng

xiāng
zuò


yǒu

zhǒngjiàn


zhǒng

wèi
yóu


zuò

zuò

xiāng

suí

zuòjiàn

qián
sān
sānděng

wéi

lìng


rǎn

zuòtián
huì

rǎn

zuòtān


rǎn

zuòjiàn


shè

jīng
yánxīn

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

xiàn
qián
ráo


míngráo

xiāng

míng

shàn
yǒu


ráo

xiāng
lüè
yǒu
èr
zhǒng


èr

ānèr
zhǒng
xiāng


qiē

liàng
zhī
suǒ
xiǎn
shì


yuàn
zhě


è


zhě


xiàn
guāi
zhèngnǎo
hài
zhěráo

shì


guǎng
广
zhě

suǒ
yuán
guǎng
广
zhěān


weí
zuì
shēngliàng
zhě

guǒ

liàng


zhòng
liú

chù

shàn
xiū

zhě


chún
shú


shè
yǒu
wèn
yánděng
xīn
yǒu

děng
xiāng
yán

shēng
jiě
biàn
mǎn


ér
zhù

shēng
jiě
biàn
mǎn
zhě

zēng
shàng


shēng
jiě
zhōu

zhě

yuán
mǎn
qīng
bái


zhù
zhě

suǒ
xiū
guān
xíng


zhuān
zhù
shí
zhuān
zhù


wèn

jīng
yán

shàn
xiū
biàn
jìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō
sān
jìngzhū

zhōng


zuì
shēng


niànxiū


xīn


zuì
shuō
xiūbiàn
jìng


niàn
kōng
chù

xiū

bēi
xīn


zuì
xiū
bēi
zhějiè
zhōng

yuǎn

zhòng

duàn
huài
děngdōushì


niàn

biān
kōng
chù

xiū
bēi
děng
zhì

zuò

shì
niàn

dāng
lìng

qiē
yǒu

yǒu
qíng

dào

zhòng


suǒ

chù

xiū

dìng
zhě


cháng

niàn

biān
shí
chù

qìng
zhū
yǒu
qíng
suǒ

ān


zuò

shì
niàn

dāng
lìng

qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi
shòu

liàng


yóu

shí
chù

shí

xiàn
liàng

shì


niàn
shí

biān
chù

xiū


dìng

wéi
zuìxiū
shè
dìng
zhě


cháng

niàn

suǒ
yǒu
chù

zuò

shì
niàn


suǒ
yǒu
chù

lòu
xīn

zuì
wéi
hòu
biān

shè
zuì
ā
luó
hàn

chú

qiē


xiàn
xíng
wèi
zhōng
jiē

rǎn


dāng
lìng

qiē
yǒu
qíng
zhī
lèi


shì
shè

shì


niàn

suǒ
yǒu
chù

xiū

shè
dìng
wéi
zuì
shì

qiē
jiē
shì
shèng
xíng

wéi
shèng
néng
xiū


jīng
xuān
shuō
jué
fēn

xíngyún


fēn
xiū
sānwèi


zhōng

huò
wéi
zuò


guāng
míng
xiāng

huò
wéi
zuò


weí

xiāng

ér


dìng


shì
èr
zhǒng
suí
huò
liǎo
guāng
míng
huò

zhòng


yún


fēn
xiū
sānwèi


weí
ér


dìng


liǎo
guāng
míng

jiàn
zhòngshì
xiū

guāng
míng
dìng
zhě

dìng
nán
chà
bié

yǒu
shí

zhǒng

suǒ
wèi

děng


jīng
guǎng
广
shuō

wèn

shuí
nánsān


xiāng

xiāng
yǒu
èr
zhǒng

wèi
suǒ
yuán
xiāng


yīn
yuán
xiāng

yòng

wéi

zhù
sānruò
tuì
退

xiāng
biàn
便

néng
zhù


zhōng
zuì
chū

suǒ
xiǎn
xiàn
guāng
míng

xiāng


shàn
zhī


biàn
便
jué
yǒu


fāng
biàn
便
huǎn


yǒu

zuò
zhòngjiàn
zhě

huò
huò

bèi
miàn


guān
xíng
zhě


zhū

zhōng


zuò

shì

yóu

shàn
shǒu
gēn
mén
děng


yǒu
shēn

zhòng

duō

shuì
mián

huò
duō
jué


biàn
便
zēng
hūn
shuì

jiàn
zhòng


shè
yǒu
suǒ
jiàn
ér

yuán
mǎn

wéi

èr
shì

zuò
gōng
yòng
weí


yǒu
tài
guò
yǒng
měng
jīng
jìn

yóu
yǒu
tài
guò


guò


huán

xià
lièzhuō
chí
chì
yàn
niǎo
zhě


wéi

qiú
guāng
míng
zhī
xiāngjiàn

ruò

shēng
shí
èr

biàn
便
shēng
yǒng
yuè

yóu

yǒu
rén

èr

cáng

biàn

zhū
fāng

rán
bìng
jiàn

xiáng
zhī

biàn
便
shēngyóu

yǒu
rén
liǎng
biān
xuán
zhuǎn

xíng
shí
huò

zhù
shí


shì

lèi

zhǒng
zhǒng
xiǎng


shì
wài
xiǎng


dìng
wéi
nán

huò

yīn

suǒ
xiū

dìng

wèi

wéi
shēng

guān

wéi
liè

biàn
便

gāoshì


míng
zhǒng
zhǒng
xiǎng

huò
duō
yán
lùn

huò
jiǔ
xún


lìng
shēn

láo

xīn


dìng


shì
duō
yán

dìng
wéi
nán

ruò
cóng
dìng
shēng
guāng
míng
zhī
xiāng

jiàn

shí

biàn
便
shè

xiū
xiāng

zuò

yuànwài

shì
zhòng

chá

dìng
wéi
nán


shì
zhū
nán

suí

suǒ
yīng
zhàng
sānsuǒ
yuán
jìng
xiāng

yīn
yuán
xiāng

huò
yǒu


tuì
退
shī
suǒ
yuán
yīn
yuán
xiāng


èr
xiāng

méi


yúnxíng
sānwèi
chū
èr
jìng

zhū
sānyúnxíng
sānwèi

sān
jìng

zhū
sānyún

shè

xíng
sānwèi


jìng


shàng
zhū
sān
yún

xiū
dìng
wéi

xiàn


zhù

wèi


zhǒng
xiàn


zhù

fāng
biàn
便
dào
zhōng
suǒ
yǒu
xiū
dìng


wèi
yuán
mǎn
qīng
jìng
xiān
bái
zhū
gēn
běn

suǒ
yǒu
xiū
dìng

wéi
xiǎn
xiū

wèi
zēng

dìng

shì

shì
zūn
shuō
chū
jìng

qián
fāng
biàn
便
dào

yún

xiū
dìng
wéi

zhì
jiàn

wèi
zhū

chú


guāng
míng
xiāng

yīn
qín
kěn
dào
shěn

érjīng
guǎng
广
shuō

dāng
zhī

zài
néng

tiān
yǎn
qián
fāng
biàn
便
dào
suǒ
yǒu
xiū
dìng


zhōng
tiān
yǎn

zhū

jìng
néng
zhào
néng
guān
shuō
míng
wéi
jiàn

néng
zhī
zhū
tiān

shì
míng


shì
zhǒng
lèi

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


shēng
tiān
jīng

shì
míng
wéi
zhì

yún

xiū
dìng
shēng
fēn
bié
huì

wèi

xiàn
guān

liú
guǒ
xiàng
fāng
biàn
便
dào
zhōng
suǒ
yǒu
xiū
dìng

huò
wéi
xiū

zhū

ài
jiě

yún

xiū
dìng
wéi
jìn
zhū
lòu

wèi
ā
luó
hàn
guǒ
fāng
biàn
便
dào
zhōng
suǒ
yǒu
xiū
dìng


yún


shèng
zhì
sānwèi


sān


shì
shèng

rǎn

zhí

guǎng
广
shuō

jīng


zhōng
shì
xiàn

xíng
xiāng
zhì

wèi


zhì
luó
zhì

qīng
jìng
zhì

guǒ
zhì


chū
dìng
xiāng
zhì

shèng
zhě

shàn

míng
shèng

yòu

lòu

míng
shèng


rǎn
zhě

xiǎn
shàn
shèng
xìng


zhí
zhě

xiǎn

lòu
shèng
xìng

fēi
fán

suǒ
jìn
zhě

wèi
zhū


shèng


suǒ
qīn
jìn


shì
cōng
ruì
suǒ
zàn
zhě

wèi


suǒ
chèn
zàn


shì
zhū
cōng
ruì
tóng
fàn
xíng
zhě

cháng


huǐ
zhě

wèi

qiē
shí
cháng
chèn
zàn


fēi

shì
jiān
chū
jìng

děng
wéi
bèi
xià

xiū
fāng
biàn
便


xiān

jìng
xiāng
ér
chèn
zàn
zhī

wéi

shàng

xiū
fāng
biàn
便


hòu


xiāng
ér


huǐ


jìng
zhě

suǒ
zhì
fán
nǎo
yǒng

jìng


wēi
miào
zhěfán
nǎo

ài
wèiān
yǐn
dào
zhě

suǒ

zhī
dào

tuì
退
zhuǎn


zhèng
xīn


zhě
xún

xiàn
zài
ān

zhě

néng

xiàn


zhù


hòu


shú
zhě

yǐnniè
pánzhèng
niàn
ér

zhě

shàn

néng

sān


xiāng


wàng
shī


zhèng
niàn
ér
chū
zhě

shàn

néng
chū
sān


xiāng


wàng
shīyún

shèng

zhī
sānwèi
zhū

chúshēn


shēngguǎng
广
shuō

jīng


shēng


zhě

wèi
chū
jìng


suǒ
shèsuǒ

rùn
zhě

wèi

suǒ
rùn

biàn

rùn
zhě

wèi

suǒ
rùn

biàn
chōng
mǎn
zhě

wèi
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò

wèi

biàn
shì
yuè
zhě

wèi
zài

qián
zhū
zuò

wèi

yóu

wèi
zhōng

yǒu


shí
shí
jiān


rán
fēi
jiǔ
zhùyuán
mǎnshēn
zhōng


yǒu
shǎo
fēn
ér

chōng
mǎn
zhě

wèi
zài
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

wèixiá
huì
néng


rén

huòzhě

dāng
zhī


xiū
guān
xíng
zhě

tónghuò
bàng


zhě


wéi


shēngjiào
shòu
jiào
jiè

zhě


néng
shùn

chū

xún
děng

shuǐ
jiāo
guàn
zhě

dāng
zhī


xún
qīng
jìng
dàotuán
zhě
shēn

dài
jīn

zhěsuǒ
suí
zhě


biàn

wài
zhějiānqiáng
zhěsǎn
dòng


ruò
zhěrǎnài
wèi

yòu


èr

yǒu
chà
bié

shān
zhěxún

dìng

jiān
dǐng
zhě
èr
jìngxúnsuǒ
yuán
jìng

wèi
shēng
jiě

quán
zhě
děng
jìng
zhī

shuǐ
zhóu
zhě

wèi
shuǐ
bàng
liú
chū

shuǐ
suǒ
zhě

wèi
shuǐ
shàng
yǒng
chū


èr
zhǒngxiǎn
shì
rùn
děng
yán


qián
jiě
shìchōng
mǎn
zhě

dāng
zhījiān
xiāng
yīng

yòu


sān

yǒu
chà
bié
luó
děngzhīxiāng
yīngsuǒ

shēn

dāng
zhī

ěr

shuǐ
xún

dìngyǒng
yuè

yóu

huā
tāi
cáng
méi
zài
shuǐ
zhōng

yòu
yǒu
chà
bié

qīng
jìng
xīn
zhě

wèi

shè
niàn
qīng
jìng
xiāng
yīng

chāo
guò
xià

zhū
zāi
huàn


xiān
bái
zhě

wèi
xìng
shì
shànfán
nǎo

ài
wèi


cháng
zhě
wéi


wèi

suǒ
zuò
jiē
shěn
fàng
weí
chóu
liàng
guān
chá
shēngzēng
jiǎn
mén


zhī


zhèng

qīng
jìng


jìng

zhě
shì

fán
yǒu
suǒ
wéi
shěn

yuán
mǎn

zhū
fàng
qiēliǎo
zhī


xìng
jiéjīng
jiǔ
jīng

wéi

zhě

yóu
jiān
zhì


xiǎn
wén
méng
děng

néng
qīn
sǔn

shǒu

jiē

zhě

ruò
yǒu
èr
shī
róng

qīn
sǔn

wèi
yǒu

chù


jīn

xiǎn
shì
èr
shī
dìng

ěr


xīn
qīng
jìng
xiān
bái
zhōu
biàn


qiē
sǎn
dòng
suǒ

néng
qīn

kān
rěn
hán
shǔ
nǎi
zhì

suǒ

chì
è
yánshēn
zhōng
zhǒng
zhǒng

shòu

yòu
yǒu
chà
bié


suǒ
guān
xiāng
yīn
qín
kěn
dào
děng

dāng
zhī


qián
shì

wèi
shěn
guān
chá
sān
shì
zhū
xíng


néng
guān
chá
yòu

guān
chá

shì

zhōng
zǒngděng
míng
wéi
shèng
sānyún

jiàn


zhī
chà
bié

wèi

jìng

zhōng
suǒ
yǒu
shèng
xián
xīn

jìng
xìngān

shěn

guān
chá


shì
míng
wéi
shèng
sān


zhǒng
xiàn


zhù

jiàn


zhī


shěn
guān
chá
yuán
yòu
wéi
duàn
chú

jiéjiàn
dāng
zhī

yóu
èr
yīn
yuán


jiàn


zhī
yún

yǒu
yīn
yǒu

shèng
zhèng
sāndāng
zhī
shàn
lòu


shuō
míng
wéi
shèng

yǒu

dào
zhī
míng

dìng
yīn

suǒ
wèi
zhèng
jiàn

zhèng

weí

zhèng


zhèng


zhèng
mìng


yǒu
sān
zhǒng

suǒ
wèi
zhèng
jiàn
zhèng
jīng
jìn
zhèng
niàn


zhōng


fàn
zǒng
shuō

qián

dào
zhī

shèng
zhèng
sānwéi
yīn
wéi

suí

suǒ
yīng

chà
bié
dāng
zhī

wèi
yóu
qián
dǎowéi
yīn


sānzhù
sān
wéi


yún

zhèng
jiàn
děng
qián
dǎo
wèi
xiān
liǎo
zhī
shì
jiān
shí
yǒu
zhēn
ā
luó
hàn
zhèng
xíng
zhèng
zhì

biàn
便

chū


shēn
shēnghuò

zhèng
jiàn
weí


dāng
chū


jiānǎi
zhì
guǎng
广
shuō

cóng

chū
jiā
shòu
xué
shī
luó

xiū
zhì
jìng
mìng

shì
míng
zhèng

zhèng

zhèng
mìng


zhèng
jiàn
děng


suǒ
duì
zhì
xié
jiàn
děng


yóu
wèi
néng
duàn

huán


zhǐ


shàn


cóng

wén
yīn

zhǎn
zhuǎn

shēng
wén
huì
zhèng
jiàn

wéi

duàn
chú
suǒ
zhìyòu
wéi
xiū

dào

liáng


fāng
biàn
便
guān
cháwén
huì


shēng

huì
huì


shēng
xiū
huì

yóu

zhèng
jiàn


zhū
xié
jiàn


shí
liǎo
zhī

shì
xié
jiàn


zhū
zhèng
jiàn


shí
liǎo
zhī

shì
zhèng
jiàn

nǎi
zhì
zhèng
mìng


shí
zhī


wéi

duàn
chú
xié
jiàn
děngwéi
yuán
mǎn
zhèng
jiàn
děngqín
jīng
jìn

ruò
yóunéng
duàn
suǒ
zhì


néng
zhì


lìng

yuán
mǎn

shì
míng
zhèng
niàn


niàn

shì
sān


fēnjiān
shuō
zhèng
sānruò
shì
shí
zhōng

shè
xié
jiàn
děng

lìng


shēng

xiū
zhèng
jiàn
děng

lìng

yuán
mǎn
shì
fāng
biàn
便
dào
zhōng


néng

shè
xié
jīng
jìn
niàn

jiān
néng
xiū
mǎn
zhèng
jīng
jìn
niàn

ruò

shì
shízhū


néng
duàn
néng
mǎn
shí

shèng
zhèng
sān

yuán
mǎn


zhōng
yóu
huì
wéi
dǎo
shǒu


zēng
shàng
jiè

xiān

ān
chù


wén

yīnzuòzēng
shàng
jiè
xué

èr
wéi

zhǐ


fāng
biàn
便
dào
zhōng


shēng
zēng
shàng
xīn
xué


zēng
shàng
huì
xué


zhōng
zhèng
niàn

míng
zēng
shàng
xīn
xué

zhèng
jiàn
zhèng
jīng
jìn

míng
zēng
shàng
huì
xué


shì
sān
xué


xiū
shèng
zhèng
sān


shí

jiē

yuán
mǎnyún

jīn
gāng

sānwèi
zuì
hòu
biān
xué
sān
sān


zuì
zuì
zūn
shēngjiān
láo


shàng

fán
nǎo
néng
cūicūi


qiē
zhū
fán
nǎo


shì


dìng
míng
jīn
gāng
jīn
gāng

xìng
jiān


zhū


děng

néng
chuān
穿
huài

chuān
穿
huài

qiē


bǎo
děng


dìng

ěrjīn
gāngyún


xiàn
jiàn
sān
wèi
zhū

chú
shēn
děng

guǎng
广
shuō

jīng


jiàn

zhě
xiū

děng
zhì

shì

míng
wéi
xiàn
jiàn
děng
zhì

shì
zhū
xiū
dào
suǒ
duàn
fán
nǎo
zhì

duì
zhì

duàn
miè
duì
zhì


guān
chá
duàn

dāng
zhī

zhōng
zǒng
lüè

xìng

chū

jìng
guān

fāng
biàn
便
niàn
zhù


wéi

zhǐ

wéi
lìng

tān

xiàn
xíng


guān
chá

shēn
zhǒng
zhǒng

jìng


èr

jìng
guānniàn
zhù

wéi

zhǐ

nǎi
zhì

guān
chá

rén
zhī
xiāng

wéi
lìng

tān

xiàn
xíng


guān
chá

shēn
zhǒng
zhǒng

jìng

dāng
zhī


míng

guān
chá

qiē

jìng

zuì

tōng

zhě

shì
qīng

děng
guān

pǐn
lèi
yuè


chū

jìng
guān
guān
chá

shēn
xiàn
qián
ān
zhù
zhǒng
zhǒng

jìng

hòu

jìng
guān

tōng


xìng

guān
chá

shēn
yǒu

shì

yǒu

shì
xìng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

guān
shí
liú
zhuǎn
zhě

guān
chá

shí
shēng
miè
xiāng


huò
guān
shēng
shēn
zhǎn
zhuǎn
xiāng


wèi

guān
chá
xíng
yuán
shí
děng

huò
guān
shà

zhǎn
zhuǎn
xiāng


wèi

guān
chá
ruò
yǒu
tān
xīn

tān
xīn
děng
pǐn
lèi
chà
bié

rěn
rǎn
guò


shà
móu


duōzhōng
jiān

fēi

zhòng
duō
zhǒng
zhǒng
xīn
shí

shēng

miè

guān
chá
yǒu
xué
wèi


zhě

zhù
èr
shì
zhě
weí
zhù

shì

ā
luó
hàn
guǒ


suǒ
zhù


shì
míng
wéi
guān
chá


duàn
shēng
chù
děng
zhì
biàn
chù
děng
zhì


qián

shuōyún


xiǎng
sān
wèi


biàn
jìng


wèi

shàng


qiú
chū

xiǎng
zuò

wéi
xiān

zhū
xīn
xīn

miè

wèn


fāng
biàn
便


děng
zhì


guān
xiǎng

bìng

yōng

jiàn
jìng


xiū
bèi
xiǎng
zuòsuǒ
shēng

zhǒng
zhǒng
xiǎng
zhōng

yàn
bèi
ér
zhù

wéi
wèi

xiǎng

jìng
wēi
miàoxiǎng
zhōng
chí
xīn
ér
zhù


shì
jiàn


zhū
suǒ
yuán

xīn
biàn
便

mièshēng
zhōng


ruò
shēngwéi

xiǎng
ruò
shēng
biàn
便
cóng

méiyún

miè
jìn
sān
wèisuǒ
yǒu
chù


zàn
ān
zhù
xiǎng
zuò

wéi
xiān

zhū
xīn
xīn

miè

wèn


fāng
biàn
便děng
zhì


ruò
zhū
shèng
zhě
suǒ
yǒu
chù


huò

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
xiāng
ér


dìng

huò

miè
jìn
xiāng
ér


dìng


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
xiāng
ér

dìng
zhě

wèi


shàng
xīn
shēn
shēng
yàn
shè

fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
jìn

suǒ
yuán
jiē
miè
jìn


xīn
biàn
便

miè


miè
jìn
xiāng
ér

dìng
zhě
shì

jiāngmiè
jìn
dìng
shí

yǒu
èr
zhǒng


duō
yǒu
suǒ
zuò

wèi
shē

shè


yún

shēyúnshè


yún


èr
duō
yǒu
suǒ
zuò

wèizhōngdìng
míng
shēsuǒ
yǒu
shèng
huì
míng


shè
èr
zhōng
suí
què

zhǒng


néng

miè
jìn
děng
zhì

yào


èr
fāng
néngshì


èr
duō
yǒu
suǒ
zuò

wèn

miè
dìng
shí
yúnmiè
sān
zhǒng
xíngyǒu
èr
zhǒng

wèi
xíng
shí
zhù
shí

ruò

xíng
shíyán
shuō


chū
jìng

yǒu

zuò
yòng

yǒu

xíng


ruò

zhù
shí

cóng

èr
jìng


shàng


dìngsān
zhǒng
xíng


ér
miè

dāng
zhī
chū
shí

yóu

ér


wèn
miè
jìn
dìng
zhōng

zhū
xīn
xīn

bìng
jiē
miè
jìn

yún

shuō
shíshēn


yóu

biàn
huài
zhū

gēn

zhōng
yǒu
néng
zhí
chí
zhuǎn
shí
zhǒng

ā
lài

shí


miè
jìn


hòu
shí


cóng


shēng

wèn

miè
dìng
shí


yǒu
fēn
bié


dāng

dìng


dāng
chū
dìng

zhèng
zài
dìng
shí

xīn

miè


yuǎn

jiā
xíng

jiāng
chū
dìng
shí

xīn
xiān
miè
zuò


yún

néng

yún

néng
chū


xiān


xīn
shàn
xiū
zhì


ruò
yǒu
zhū
xíng
zhū
zhuàng
zhū
xiāng

néng


dìng

néng
chū

dìngxiū


duō
xiū


yóu
xiūrén
yùn
néng


rén
yùn
néng
chū

yún

chū
miè
dìng
shí

chù
sān
zhǒng
chùdòng
chù

èr

suǒ
yǒu
chù

sān

xiāng
chù

wèi
chū
dìng
shí

duō
yóu
sān
jìng
ér
chū

dìng


yóu
yǒu
jìng

èr
yóu
jìng
jìng

sān
yóu
miè
jìng

yóu

sān
jìng


chū
dìng
shí


chù
sān
zhǒng
chù

yuán

yǒu
jìng

ér
chū
dìng
shí


yǒu

màn
rǎo
dòng

xīn

wèi

wéi

ér


màn

huò

wèi
lái

dāng
yǒu
děng

nǎi
zhì
guǎng
广
shuō

shì

shuō
yán
chù

dòng
chù

yuán

jìng
jìng
ér
chū
dìng
shí


tān
suǒ
yǒu

tián
suǒ
yǒu

chī
suǒ
yǒu

shì

yán
chù

suǒ
yǒu
chù

yuán

miè
jìng
ér
chū
dìng
shíqiē
xiāng


weí

yuán

xiāng
jiè

shì

shuō
yán
chù

xiāng
chù


shì

shuō
jìng

jiě
tuō
děng
chí
děng
zhì

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |