当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第11卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第11卷(注音)shī

lùn


shí

juàn

běn

fēn
zhōng
sān


duō


liù
zhī


shuō
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

yún

sān


duōtuō
nán
yuē

zǒng
biāo

ān

zuò

xiāng
chà
bié

shè
zhū
jīng
zōng
yào
zuì
hòu
zhòng


ruò
lüè
shuō
sān


duō


dāng
zhī
yóu
zǒng
biāo


ānzuò

chà
bié


xiāng
chà
bié


lüè
shè
zhū
jīng
zōng
yào
děng


yún

zǒng
biāo

wèi


zhōng
lüè
yǒu

zhǒng


zhě
jìng


èr
zhě
jiě
tuō

sān
zhě
děng
chí


zhě
děng
zhì

jìng

zhě

wèi

jìngcóng

shēng
yǒu
xún
yǒu

jìng


èr
cóng
dìng
shēng

xún


jìng


sān


jìngshè
niàn
qīng
jìng
jìng


jiě
tuō
zhě

wèi

jiě
tuō


yǒu

guān
zhū

jiě
tuō

èrxiǎng
guān
wài
zhū

jiě
tuō

sān
jìng
jiě
tuō
shēn
zuò
zhèng


zhù
jiě
tuō


kōng

biān
chù
jiě
tuō


shí

biān
chù
jiě
tuō

liù

suǒ
yǒu
chù
jiě
tuō


fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù
jiě
tuō


xiǎng
shòu
miè
shēn
zuò
zhèng


zhù
jiě
tuō

děng
chí
zhě

wèi
sān
sān
kōng

èr

yuàn

sān

xiāng


yǒu
sān
zhǒng

wèi
yǒu
xún
yǒuxún
wéi


xún
yǒu
sān
zhǒng

wèi
xiǎo


liàng


yǒu
èr
zhǒng

wèi

fēn
xiū


fēn
xiū


yǒu
sān
zhǒng

wèi


xíngxíng

shè

xíng


yǒu

zhǒng

wèi

xiū
dìng


yǒu

zhǒng

wèi

shèng
zhì
sān
yǒu

zhǒng

wèi
shèng

zhī
sān
yǒu
yǒu
yīn
yǒu

shèng
zhèng
sān
yǒu
jīn
gāng

sān
yǒu
yǒu
xué

xué

fēi
xué
fēi

xué
děng
sānděng
zhì
zhě

wèi

xiàn
jiàn
sān

shēng
chù
sān
shí
biàn
chù
sānsān

xiǎng
sān
miè
jìn
dìng
děng
sānyún

ān


wèi
wéi

děng
míng
děng
yǐn


fēi


jiè
xīn

jìng
xìng

yóu

dìng
děng


huǐ
huān

ān

suǒ
yǐn


jiè

ěr

fēi

jiè
zhōng


quán

shěn
zhèng
guān
chá


chū
jìng

zhōng

shuō

shēng


yóu
zhèng
zhù

duàn
chúwèi

suǒ
yǐnsuǒ
yǐn
yōu


shàn
suǒ
yǐnshàn
suǒ
yǐn
yōu


shàn
suǒ
yǐn
shè

yòuxiū

yuán
mǎn

wèi
huān

ānsān
suǒ
yǐn

zhě


miàoruò
chū

shí

ruò

zhèng


zhèng
shòu
yòng
shí

huò
jiàn
huò
wén

huò
zēng
lǐng
shòu

yóu

zhū
yuán


niàn
huānsuǒ
yǐn
yōu
zhě


miàoruò
qiú

suì

ruò

shòu
yòng
gēng
huò


biàn
便
shī

yóu

zhū
yuán
duō
shēng
yōu
nǎo


shàn
suǒ
yǐn

zhě

wèi

yǒu

ér
xíng
shā

nǎi
zhì
xié
jiàn


shàn
suǒ
yǐn
yōu
zhě

wèi

yǒu


yōu


ér
xíng
shā

nǎi
zhì
xié
jiàn


shàn
suǒ
yǐn
shè
zhě

wèi

yǒu

huò
wáng
wáng
děng
huò

zǎi
guān
huò
zūn
zūn
děngwéi
shā
děng
è


rán


shǐ
使
zuò
è

shí

rěn
ér

zhìān
chù

nài

zhōng

yóu
zòng
shè


suì
zào
èxiàn
qián
lǐng
jiě
fēi

xiàn
qián

yòu
zhù

shè

xún
qiú

chá

wéi
è
fāng
biàn
便

yòu

zhū
è

dān
zhuó

duàn

yǐn


shè

yòu


shàn
xiàn
qián
zhuǎn
shízhōng
yōng
fēi


shòu

huān
zhě

wèi
cóng
běn
lái
qīng
jìng
xíng
zhě
guān

liáng

suǒ
xiū
jìng
xíng

huǐ
wéi
xiān

wèi

shì
yuè
xīn
xīn
yǒng
xìng


zhě

wèi
zhèng
xiū

fāng
biàn
便
wéi
xiān

shēn
qìng
shì
yuè
xīn
xīn
yǒng
xìng
ān
zhě

wèi


zhòng
shēn
xīn
diào
shì
xìng


zhě

wèi
yóu

shì
xīn
diào
shì


biàn
便

shēn
xīn

sǔn
hài


jiě
tuō

pǐn

zhòng
xìngzhū
fán
nǎo
ér

jiě
tuō

sān


zhě

wèi

suǒ
yuán

shěn
zhèng
guān
chá

xīn

jìng
xìng

shì
zūn


lòu
fāng
biàn
便
zhōng

xiān
shuō
sānhòu
shuō
jiě
tuō

yóu
sān


shàn
chéng
mǎnzhū
fán
nǎo

xīn
yǒng
jiě
tuōyǒu
lòu
fāng
biàn
便
zhōng

xiān
shuō
jiě
tuō

hòu
shuō
sānyóu
zhèng
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zuò

guǒ
fán
nǎo
duàn

fāng

gēn
běn
sān
huò
yǒu

shí
shuō
sān
jiě
tuō

wèifāng
biàn
便
jīu
jìng
zuò

jiān
dào
sān


zhōng

yóu
sān
jiě
tuō

shí
yǒu

zhū
jìng

děng
zhì
zhàng
zhōng

lüè
yǒu

gài

jiāng
zhèng

shí
néng
wéi
zhàng
ài


děng
wéitān

gài

èr
tián
huì
gài
sān
hūn
chén
shuì
mián
gài


diào

è
zuò
gàigài

tān

zhě

wèi

miàosuí
zhú
jìng
xiāng


jiàn


wén
nǎi
zhì

chù

huò
suí

niàn

xiān
suǒ
lǐng
shòu

xún

zhuī
liàn

tián
huì
zhě

wèi
huò
yīn
tóng
fàn
xíng
děng


suǒ
fàn

huò
yīn

niàn

suǒ
zēng
jīng

ráo

shì
tián
huì
zhī
xiāng

xīn
shēng
huì


huò

dāng
zuò

ráo

shì


dāng
suǒ
wéi
tián
huì
zhī
xiāng

duō
suí
xún


xīn
shēng
huì


hūn
shěn
zhě

wèi
huò
yīn
huǐ
huài
jìng
shī
luó
děng
suí

shàn
xíng


shǒu
gēn
mén

shí

zhī
liàng

qín
jīng
jìn
jiǎn
shěng
shuì
mián


zhèng
zhī
zhù

ér
yǒu
suǒ
zuò


suǒ
xiū
duàn

qín
jiā
xíng
suí
shùn

shēng


qiē
fán
nǎo

shēn
xīn
hūn
mèi


kān
rén
xìng

shuì
mián
zhě

wèi
xīn

mèi
lüè

yòu
shùn
shēng
fán
nǎo
huài
duàn
jiā
xíng

shì
hūn
shěn
xìng

xīn

mèi
lüè

shì
shuì
mián
xìng

shì


èr

shuō

gài

yòu
hūn
mèi

kān
rén
xìng

míng
hūn
shěn

hūn
mèi
xīn

lüè
xìng
míng
shuì
mián

yóu

hūn
shěn
shēng
zhū
fán
nǎo
suí
fán
nǎo
shíjìn
yuán

shuì
mián
zhě

zhū

fán
nǎo

suí
fán
nǎo

huò
yīng

shēng

huò
yīng

shēng

ruò
shēng
hūn
mèi

shuì
mián

dìng
jiē


diào

zhě

wèi
yīn
qīn
zhǔ
xún


guó

xún
xún


huò
suí

niàn

suǒ
jīng


xiào
huān

suǒ
xíng
zhī
shì

xīn
shēng
xuān
dòng
téng
yuè
zhī
xìng

è
zuò
zhě

wèi
yīn
xún

qīn
zhǔ
děng


xīn
shēng
zhuī
huǐ

wèi


yuán

bié
qīn
zhǔ


yuán

wǎng

shì
guóyuán

shè

shì
guó

lái
dàoshí

shì
shí

yǐn

shì
yǐn

wéi


shì

bìng
yuán

yào


shēn
zhòngběn

yuán
shǎo
xiǎo
chū
jiāqiě
dài
zhì
nián
shuāi
lǎo

huò
yīn
zhuī
niàn

suǒ
zēng
jīng

xiào
děng
shì

biàn
便
shēng
huǐ
hèn

wèi


yuán

yīng
shòu
yòng


yán

péng
yóu
děng
shí

wéi
bèi
zōng
qīn
péng
yǒu
děng


lìng

bēi
liàn

lèi
yíng


ér
qiáng
chū
jiā

yóu

shì
děng
zhǒng
zhǒng
yīn
yuán

shēng
yōu
liàn
xīn

è
zuò
zhuī
huǐ

yóu
qián
diàoè
zuò
chù
suǒ
děngshuō

gài

yòu

yīng
zuò

yīng
zuò
shì

suí

suǒ
yīng

huò

zēng
zuò

huò
wèi
zēng
zuò

xīn
shēng
zhuī
huǐ

yúnyīng
zuò

zuò

fēi
zuò
fǎn
zuò

chú
xiān
zhuī
huǐ
suǒ
shēng
è
zuò


è
zuò
chán
yóu
wèi
néng
shè


hòu

shēng
xiāng


duàn
yōu
liàn
zhī
xīn

è
zuò
zhuī
huǐ


yòu

zhǒng
è
zuò
chà
bié


qián
suǒ
shēng
fēi
chù
è
zuò


hòu
è
zuò
suī

diào

chù
suǒ

děng

rán


xiāng
téng
yuè
xuān
dòng

jīn


shì
yōu
liàn
zhī
xiāng

shì
shuō

gài


zhě

wèi

shīxué

huì


zhèng
zhōng

shēng
huò
shēng


yóu
xīn

shì
huái
怀

huònéng


yǒng
měng
fāng
biàn
便
zhèng
duàn

jìng

yòu


lái
jīn


děng


shēng
huò
shēng


xīn
huái
怀
èr
fēn


zhī

liǎo

yóu

cāi


wèn

tān

gài


wéi
shí


yǒu
jìng
miào
xiāng
xiāng


zhèng

weí

duō
suǒ
xiūzhī
wéi
shí

jìng
miào
xiāng
zhě

wèi


shēng
miào
zhū

zhī
xiāng

ruò
néng


yuǎn

rǎn
xīnxià
lièrǎn


zhì
qiáng


liè

yún


wèi

rén
shēn
shàng

chù
suǒ
shè

ài
jìng
xiāng

yóu


chù
nán

suǒ
wèi


xiào


měi
róng
jìn
zhǐ

miào
chù
jiù


yóu

yīn
yuán

suǒ
yǒu
tān


wèi
shēng
lìng
shēng

shēng

zēng
cháng


míng
wéi
shí

wèn

tān

gài
shuí
wéi
fēi
shí


yǒu

jìng
xiāng
xiāng


zuò


duō
suǒ
xiūwéi
fēi
shíyún


wèi
qīng

děng

ruò
guān

shēn
zhǒng
zhǒng

jìng

huì
chōng
mǎn

míng
guān

shēn

jìng
zhī
xiāng


guān

wài
qīng

děng
xiāng
zhǒng
zhǒng

jìng

míng
guān
wài
shēn

jìng
zhī
xiāng

yóu
guān

èr

jìng
xiāng


wèi
shēng
tān

lìng


shēng

shēng

néng
duàn


míng
fēi
shí

yóu


xiāng


zuòzhē
lìng

shēng

duō
suǒ
xiūshēng

néng
duàn

qián
hēi
pǐn
zhōng

yóu


xiāng

zhèng

weí


wèi
shēng
lìng
shēng

duō
suǒ
xiūbèi
gēng
zēng
guǎng
广

wèn
tián
huì
gài


wéi
shí


yǒu
tián
huì
xìng

yǒu
tián
huì
xiāng
xiāng


zhèng

weí

duō
suǒ
xiūzhī
wéi
shízhǒng
zhǒng

ráo

shì
xīn
shēng
nǎo
hài

míng
tián
huì
xìng


ráo

shì

míng
tián
huì
xiāng


jiǔ
nǎo
shì


zhèng
zuò


míng

zhèng

weí


shì
děng
shì
jiē
míng
wéi
shí

wèn

tián
huì
gài
shuí
wéi
fēi
shí


yǒu
rén

xián
shàn
xiāngzuò


duō
suǒ
xiūwéi
fēi
shí

yòu


shàn
héngān

wéi
xiāng

xiū

suǒ
shè

yóusuǒ
shè
zuò


diào

jiǔ
nǎo


néng
duàn
chú
tián
huì
gài


jīng
zhōng
wéi
shuō

wéi
fēi
shí

wèn
hūn
chén
shuì
mián
gài


wéi
shí


yǒu
hēi
àn
xiāng
xiāng


zhèng

weí

duō
suǒ
xiūzhī
wéi
shí

wèn

gài
shuí
wéi
fēi
shí


yǒu
guāng
míng
xiāng
xiāngzuò


duō
suǒ
xiūwéi
fēi
shí

míng
yǒu
sān
zhǒng


zhì
àn
guāng
míng

èr

guāng
míng

sān

shēn
guāng
míng

zhì
àn
guāng
míng


yǒu
sān
zhǒng


zài

fēn

wèi
xīng
yuè
děng

èr
zài
zhòu
fēn

wèi

guāng
míng

sān
zài

fēn

wèi
huǒ
zhū
děng


guāng
míng
zhě

wèi

yǒu

suí

suǒ
shòu
suǒ

suǒ
chù

guān
chá
zhū


huò

xiū


suí
niàn

děng


shēn
guāng
míng
zhě

wèi
zhū
yǒu
qíng

rán
shēn
guāng

dāng
zhī
chū
míng

zhì
sān
zhǒng
àn


zhě

àn

èr
zhě
yún
àn

sān
zhě
zhàng
àn

wèi

zhái
děng


míng
néng
zhì
sān
zhǒng
hēi
àn

yóu


shí
zhī
zhū

lái
jīn
duō
shēng

huòděngshì


zhōng

míngmíng
hēi
àn

yòu
zhèng
guān
chá

néng
zhì
hūn
chén
shuì
mián
hēi
àn


néng
xiǎn
liǎo
zhū

xìng


wèn
diào

è
zuò
gài


wéi
shíqīn
zhǔ
děng

suǒ
yǒu
xúnzēng
suǒ
jīng

xiào
děng
niàn
xiāng


zhèng

weí

duō
suǒ
xiūzhī
wéi
shí

qīn
zhǔ
xún

zhě

wèi
yīn
qīn
zhǔ
huò
shèng
huò
shuāi

huò

huòxīn

xíng

xīn
shēng
chóu

děng

guó

xún

zhě

wèi
yīn
guó

shèng
shuāi
děng
xiāng

guǎng
广

qián
shuōxún

zhě

wèi
yīn
shǎo
nián

shuāi
lǎo
wèi
zhū
yǒu
suǒ
zuò
huò


shì


xīn

xíng

xīn
shēng
chóu

děng

xiào
zhě

wèi
suí
yǒu

huò
yīn
kāi
lùn

huò
yīn

lùn

xiàn
chǐ
齿
ér
xiào
huān

zhě

wèi
shuāng

chī

nòng
zhū
děng


huò
yǒu
suǒ

zhǒng
lèi
huān


wèi

xiāng
shòu
yòng
shòu
yòng
jìng
jiè

shòu
zhū
kuài


huò
yóu
tóng
chù

huò
yīn

lùn

huān

ér
zhù

suǒ
xíng
shì
zhě

wèi
xiāng
zhí
chí
shǒu


děng

huò
xiāng

chù

suí

shēn
fēn

huò
bào
huò


huò
xiāng

miàn

huò
zuò

shì

wèn

gài
shuí
wéi
fēi
shí


yǒu
shē


xiāngzuò


duō
suǒ
xiūwéi
fēi
shí

shē


zhě

wèi
jiǔ
zhǒng
zhù
xīn


shē


pǐn
suǒ
shè
zhū


wèiruò
shuāi
ruò
shèng

yàn
huàn


xīn
shēng
yàn

jīng
kǒng
è
jiàn

ān
zhù

jìng

wèn

gài


wéi
shí


yǒu

lái
jīn
xiāng


zhèng

weí

duō
suǒ
xiūzhī
wéi
shí

wèi


guò


wéi
yǒu
wéi


guǎng
广
shuō

shàng


zhèng

weí
zhě

wèichù
suǒ
shè

weí
chù
zhě

wèi


weí

yǒu
qíng

weí

shì
jiān

weí

ruò


chù


shì
chà
bié


weí

xiāng

míng


weí

ruò


chù

míng
yǒu
qíng

weí

ruò

yǒu
qíng
shì
jiānshì
jiān
chù

míng
shì
jiān

weí

wèi
shì
jiān
cháng

huò
wèi

cháng


cháng


cháng
fēi
cháng
fēi

cháng
děng

wèn

gài
shuí
wéi
fēi
shí


yǒu
yuán
yuán

xiāngzuò


duō
suǒ
xiūwéi
fēi
shí

yóu

guān
jiàn

wéi
yǒuwéi

yīn

wéi
yǒuwéi

yīn


suǒ
yǒu

qiē

zhèng

weí
wéi
yuán


míng

sān
shì
jìng

wèi
shēng
zhě

shēng


shēng
zhě
néng
duàn

ruòér
qiáng
zuò

zhě
ér


zuò


zǒng
shuō

èr

míng

zhèng

weí

ruò

shì
zhōng
yīng

dào


yīng
zhī
shì
chù
míng
wéiwèi

ān
zhōng
zuò
guāng
míng
xiǎng

yóu

fāng
biàn
便zuò


fēi


chù
suǒ


yǒu
suǒzuò
chū
jìng

zhī


xún

èr


sān


xīn

jìng
xìng


èr
jìng

yǒu

zhīděng
jìng

èr


sānxīn

jìng
xìng


sān
jìng

yǒu

zhī


shè

èr
niàn

sān
zhèng
zhī

xīn

jìng
xìngjìng

yǒu

zhī


shè
qīng
jìng

èr
niàn
qīng
jìng

sān
shòu


xīn

jìng
xìng

chū
jìng

zhōng

xún

wéi

suǒ
yuán

sān


wéi

suǒwéi
shòu
jìng
jiè


wéi
chú

zhòng


èr
jìng

zhōng


děng
jìng
wéi

suǒ
yuán

sān


wéi

suǒ
qián
shuō


sān
jìng

zhōng

shè
niàn
zhèng
zhī
wéi

suǒ
yuán

sān


wéi

suǒ
qián
shuōjìng

zhōng

shè
jìng
niàn
jìng
wéi

suǒ
yuán

sān


wéi

suǒ
qián
shuō

zhū
jìng

zhōng

suī
yǒurán

shēngxiū
dìng
zhě
wéi
ēn
zhòng


piān

wéi
zhī
wèn

yīn
yuán


chū
jìng

zhōng
yǒu
xún
yǒu
yóu

néng
yàn
huàn

jiè

chū
jìng


chū
jìng

zhōng

ér
wèi
néng
guān
xún

guòèr
jìng


néng
guān

guò

shì

shuō
wéi
xún


jìngèr
jìng

jiàn

guò

míng
xún


jìng


shì

sān
jìng


jiàn

guò

míng


jìngjìng

jiàn

guò

míng


jìng

shè
niàn
qīng
jìng
chà
bié
yīng
zhī


shì
zhū
jìng

míng
chà
bié
zhě

huò
míng
zēng
shàng
xīn

wèi
yóu
xīn
qīng
jìng
zēng
shàng


zhèng
shěnhuò
míng

zhù

wèi


zhōng
shòu
suǒ

zhězhū
jìng


lǐng
shòu


ān

shè

shēn
xīnyòu

dìng
zhě


zhū
jìng


shù
shù

chū

lǐng
shòu
xiàn

ān

zhù


yóu

dìng
zhōng
xiàn
qián
lǐng
shòu
xiàn


zhù

cóng
shìzuò

shì
yánlǐng
shòu

shì

zhù
dìng


shì
shòu

shì


shuō

wéi

zhù

rán
yīng
zhèng
xuān
shuō

ruò
yǒu
ā
liàn
ruò

chú
lái
jiù

wèn


ruòbiàn
便
shēng

lùn


ā
liàn
ruò

chú

yún

míng
wéi
ā
liàn
ruò
zhě


jīn
wèn

chāo
jìng
jiě
tuō

ér

néng


shì

wéi
shuō
yīng


dìng
fēi
wéi

zhù

huò

míng
wéi

fēn
niè
pánshuō
míng
chà
bié
niè
pán

yóu
zhū
fán
nǎo

fēn
duàn


fēi
jué
dìng


míng

fēn
niè
pán

fēi
jīu
jìng
niè
pán


míng
chà
bié
niè
pán

jìng
míng
wéi
chū
zhū
shòu
shì

wèi
chū
jìng


chū

yōu
gēn


èr
jìng


chū


gēn


sān
jìng


chū


gēnjìng

chū


gēnxiāng
zhōng
chū

shè
gēn
fàn

dǎo
jīng
zhōng
shuō

shì
yán


chú
yōu
gēn
shēng


yīng
dāng

shí
liǎo
zhī

shēng
zhěwèi

wèiduàn
fāng
biàn
便
wèi

ruò
wéi
yōu
gēn
jiān
xīn
xiāng


ěr
shí
yīng
zhī
yòu
yīng
bìng

yīn
yuán


ruò
xiāng
ruò
xíng
jiē

shí
zhī
zhě

yún

zhī
yīn

wèi
liǎo
zhī

zhǒng

xiāng


yún

zhī
yuán

wèi
liǎo
zhī

zhǒng
suǒ

shè
suǒ

zhù
bàn

yún

zhī


wèi
zhī
yōu
gēn
tuō

shì
shēng


shì
néng

yōu
gēn
zhī
xiāngzhī
zhǒng


yún

zhī
xiāng

wèi
liǎo
zhī

shì

xíng
xiāng

yún

zhī
xíng

wèi
liǎo
zhī

néng

zhī
xíng

zuò

xiāng
yīng
shì
zhīchū

zhōng


zhì
chí
xīn
zhě

yún

zhì
chí

wèi

rǎn

xíng

zhì
shè

xīnweí
xiū

rén
chí
jiān
zhù

yòu

shì
zhōng


jìn
miè

nǎi
zhì
jīu
jìng
zhě

wèi
miè
suí
mián


miè
zhū
chán


shì
jiān
jìng


dàn
néng
jiàn
shè

pǐn

zhòngzhǒng


ruò


zhě

zhǒng
yǒnghòu

yīng
shēng


lòu
jìng


èr
zhǒng

shè


shì


suí
yīng
dāng
zhī

wèn


děng
xiāng
liǎo
zhī
yōu
gēn


huò
rǎn

xiāng

huò
chūxíng
shàn
xiāng


gēn
zhě

huò
yóu

děng
zēng
shànghuò
yóu
shēn
láo
zēng
shànghuò
huǒ
shāo
děng
zēng
shànghuò


děng
zēng
shàngzhū


zhě

yóu
shàng
shēnggēn
zhě

wèi

èr
jìng

zhōngèr
jìng


shè


gēn
zhě

wèi

sān
jìng

zhōngsān
jìng


shè

wèngēn

chū
jìng

zhōng

shuō
wèi
duàn
pǐn

zhòng
yóu
wèi
duàn


wèn

yuán
shēng
zài
chū
jìng

zhě


gēn
wèi
duàn

ér

xiàn
xíng


yóu

zhù
bàn
xiāng
duì

yōu
gēn
suǒ
shè
zhū
duàn


ruò
chū
jìngduàn

gēn

shì

xíng
zhě

chū
jìngèr
shí

shòu
suǒ
zuò
zhù
chà
bié
yīng


yóu
èr

yǒu

ér
jīng
zhōng
shuō

yóu
chū
zhū
shòu

jìng

chà
bié

yòu

yīng

xún


jìng


zhòng
duàn
miè

suǒ
zuò
chà
bié


shì

gēn

pǐn

zhòng
jiàn

duàn


shàng
zhū
jìng

duàn
yǒu
chà
bié

yòu

xiāng
zhě

jīng
zhōng
shuō
wéi

xiāng
xīn
dìngdìng
zhōng
shè
gēn
yǒng
miè

dàn
hài
suí
mián


pǐn

zhòngduàn


fēi
miè
xiàn
chán

zhù

xiāng
dìng


yǒu
shòu
dìng
zhōng

róng
yǒu
sān
shòu

wèi


shè

fēi

zhū
shòu

yǒu
suí
mián

fán
nǎo
duàn


shuō

wéi
duàn


pǐn

zhòng

shuō
míng
suí
mián

yòu

shè
gēn
nǎi
zhì

chù

dāng
zhī
shǐ
cóng


jìng


nǎi
zhì
yǒu
dǐng

gēn
chū


xiāng

wéi
hòuzhǒng
shùn
chū

jiè
zhǎn
zhuǎn
xiāng
shè

zhōng
yóu

huì
hài
chūshuō
nǎi
zhì

gēn
chū


yóu

chūshuō


jìng

shè
gēn
chū


yóu

jiā

miè


shuō


jiè

qiē
shè
gēn
chū


shùn
chū

yán

yǒu

děng


yóu
zhù

zhě
néng
chūmíng
shùn
chūshuō
yóu

chū
wéi


zhě
shuō

jiè


wèn
zhū

huì
hài

dìng
tóng
shí
duàn


yuán
jiàn

bié
chū

zhū
chū

suī

tóng
shí

yuē
xiū
duì
zhì
yǒu
chà
bié


xuān
shuō
sān
zhǒng
chū

chà
bié

duì
zhì
chà
bié
zhě

wèi

jìng

bēi


huò
yǒu
wéi
xiū

jìng
chū


qiē

huò

huò
bēi

shì

bié
shuō
sān
zhǒng
chūshàng
wéi
yǒu

lèi
duì
zhì


hòu
chū


yǒu
chà
bié

yún

měng

jiàn
zhě

děng
suí
niàn


wèi
yóu
guān
chá
zuò


shēng
shì
zuòměng

gōng
yòng
zuòyún


zhū

zhōng
xīn
wèi


chù


jiàn
shēng
gōngyún


měi

wèi


chù


yuè

shēng


yún


zhù

wèi


chù


shòu
yòng
wéi
xīn
yuè


yún


yǒu
shēng
jiě

wèi


chùzhuó
xiāng


yún

wěi
cuì

wèi
suī
zòng
rén

ér

shū
tài


yún

huài
sǎn

wèi

jìng

xún


shè


yún

ér

shū
tài

wèi

suǒ
yuán
suī
qiáng
lìng
zhù

ér

àiyún

děng
zhù

shè

wèi
xíng
píng
děng
wèi


píng
děng
wèi
zhōng

xīn
yóu
guānděng
wéi
yàn

wèi
yóu


shēn
jiàn
guò
huàn


bèi
wéi
xìngsān
zhǒng

wèi

cháng

biàn
huài
děng
wéi
è

wèi
yóu


chū
jiàn
guò
huàn


bèi
wéi
xìng


děng
wéi
wéi

wèi
yóu


zhōng
jiàn
guò
huàn


bèi
wéi
xìng


děng
wéi
bèi

wèi
yóu


hòu
jiàn
guò
huàn


bèi
wéi
xìngxiāng
wéi

zuòzhě
wèi

shì
chù

jiàn
shēng
gōngměi
zhě

wèi

shì
chù
shēng
qīng
jìng
xìn
ér
zhèng
shùn


zhù
zhě

wèi

suǒ
yuán

liú
sǎn


shēng
jiě
zhě

yóu

shì
chù

rǎn

zhuǎn

zhū
fán
nǎoyàn
děng

bèi
xíng
zhōng
zhèng
liú
zhuǎn
shí
xīn

guà
ài

yòu


shè

yǒu
gōng
yòng

yún


xīn
shàn
shì

wèi
zhù
fāng
biàn
便
jīu
jìng
zuòyún

shàn
xiū

wèi
shàn
xiū


zuòdāng
zhī

shuō
duàn
wèi

duàn
fāng
biàn
便
dào
wèi

jiě
zhě

wèi
jiě
tuō
zhū
chán


tuō
zhě

wèi
jiě
tuō
suǒ
yuán
xiāng
zhě

wèi
jiě
tuō
suí
mián


cóng
zhū

yuán
suǒ
shēng
zhū
lòu
zhě

wèi
chú

tānjiè
zhōng

suǒ

fán
nǎo

sǔn
kuì
zhě

wèi
yīn

shēng
zhí

zhàng
děng
è
xíng
chà
biéruò
zuò
ruò
zēng
cháng


shēng
zhū
è


shāo
zhě

wèi
yóu

yīn

ài
dàn
shí
shāo
shēn
xīn


nǎo
zhě

wèi
yóu

yīn

ruò
shì
biàn
huài
biàn
便
shēng
chóu
tàn
yōu

nǎo
jiě
tuō
chāo
chū


zhě

wèi

qiánjiě
tuō
zhū
chán
suǒ
yuán
suí
mián


yún

zhōng

lǐng

yuán

zhū
shòu

wèi

jiāng

zhèng


suí
niàn
zhū

jìng
jiè

rǎn

zhū
shòuxiàn
xíng


suǒ

shēn


wéi
zhòng
huò
rǎn

ér
zhù


hóng
lián
huā
shuǐ


zhuó

yǒu
liù
zhǒng
shùn
chū

jiè


jīng
guǎng
广
shuō

wèi


xiū


nǎi
zhìzhū

màn

rán

yóu
wéi

huò

jiàn

mèn
luàn

xīn

shì


děng


huì
hài
děng

fēi
zhèng
duì
zhì

dāng
zhī
wéi
shè

shì
xié
zhí

jiàn


jiè

shì
zhōng
huì
děng


duì
zhì
yǒu
chà
bié


jiàn

qián

duì
zhì
xiāng


guān
chá
shèng
zhù

dàojiàn


xiāng
guān
chá
jīu
jìng
zhèng
dàojiàn


liù


duì
zhì
huì


sǔn
xíng
zhuǎn


bēi
duì
zhì
hài

wéi
chúshēng

xíng
zhuǎnzhì


shì

suí

xíng
zhuǎn


shè
zhì
tān
huì


shè
xíng
zhuǎnxiāng
duì
zhì

qiē
zhòng
xiāng

xiāng
xiāng
wéi


ruò


mànjiě
tuō
huò
suǒ
zhèng
zhōng

dìng


huò
màn
shì

duì
zhì


zhū
chū

dìng

néng
chū


qiē
huì
děng


shàn
xiū


huì
děng
guò
shī
róng

xiàn
xíng

yòu
qián

zhǒng
shùn
chū

jiè

chū
zhī

zhǒng
tiān
zhù
suǒ
shè
zhǒng
shèng
zhù
suǒ
shè

jīn

liù
zhǒng
shùn
chū

jiè

qián
zhī

zhǒng
fàn
zhù
suǒ
shè
liù
shèng
zhù
suǒ
shè


néng
chāo
huì
děng
zhū
guò
shī


míng
wéi
chūchū

shí

zhèng

píng
zhàng

míng
wéi


shì
zūn
shuō


lüè
yǒu

zhǒngshì


fēi
shùèr

shì


fēi
wén

sān
liǎo

jīng
shì


fēi

liǎo

jīng


zhì
shì


fēi
shízhǒng


yīn

jiàn

luó

zhǒng
bié


wèi
yīn
chǎn
zhàluó
chà
bié


jiàn

chū


yīn
shùn
shì
jiānluó
chà
bié


jiàn


èr

yīn
zhù

jiàn
luó
chà
bié


jiàn


sān

yīn
wén
wéi
luó
chà
bié


jiàn
yīn

chǎn
zhà
shuō


shì

fēi
shùyào


lùn

fēn
bié
jué

fāng
zhèng
zhèng
zhì

fēi
wéi
yóu

xiàn
wēi


zhōng

yǒu
chà
bié

wèi

xuān
shuōluózhū


wéi

shì


fēi
shùshì

yányīng
zhíyòu
èr
zhǒng

wèi
wénwéi

shì

fēi
wén


yīng
dàn
wén

wéi
jīu
jìng

yào
weí
chóu
liàng
shěn
guān
chásuǒ
shuō
jīng

huò
yǒu
liǎo

huò

liǎo


guān
chá

shí

liǎo

shì


fēi

liǎo


shì
zūn
huò
shí
xuān
shuō
dòng
shí

wéi
wǎng
shànhuò
shí
xuān
shuō

shèng

zhì
wéi
xiàng
niè
pánxiū

suí

xíng
shí

wéi
zhì
shì

fēi
shí

lüè


shí

shī

shī


jiàn


zhǒngluó

wèi


shí

zhù
chí
shí

guān
chá

shí

xiū

suí

xíng
shíshí


jiàn


shuō
ān


dāng
zhī


jìng

děng
zhōng

zuò

suǒ
yuán
èr
zhǒng
chà
bié

zuò

chà
bié
zhě

wèi

zhǒng
gēn
běn
zuò

shí
zuò


yún


zhǒng
zuò


wèi
liǎo
xiāng
zuò


shēng
jiě
zuò


yuǎn

zuò


shè

zuò


guān
chá
zuò


jiā
xíng
jīu
jìng
zuò


jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


yún


shí
zuò


wèi
yuán

zuò


yuán

zuò


yuán
shēn
zuò


yuán
shòu
zuò


yuán
xīn
zuò


yuán

zuò


shēng
jiě
zuò


zhēn
shí
zuò


yǒu
xué
zuòxué
zuò


fēi
xué
fēi

xué
zuò


biàn
zhī
zuò


zhèng
duàn
zuòduàn
zuò


yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuán
zuòfēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuán
zuò


shì
biān

suǒ
yuán
zuò


suǒ
zuò
chéng
bàn
suǒ
yuán
zuò


shēng
jiě


zuòjìng
zuòfēn
xiū
zuòfēn
xiū
zuòjiān
zuò


yīn
zhòng
zuò


suí
shùn
zuò


duì
zhì
zuò


shùn
qīng
jìng
zuò


shùn
guān
chá
zuò
yùn
zhuǎn
zuò


yǒu
jiān
yùn
zhuǎn
zuò


yǒu
gōng
yòng
yùn
zhuǎn
zuòrán
yùn
zhuǎn
zuò
zuòshè
zuò


jìng
zhàng
zuòzhǐ
chéng
bàn
suǒ
xíng
qīng
jìng
zuòsuǒ
jiàn

zuòzēng
shàng

zuò


guǎng
广

zuò


biàn
xíng
zuò

yuán

zuò

zhě

wèi
wén
suǒ
chéng
huì
xiāng
yīng
zuò


yuán

zuò

zhě

wèi

xiū
suǒ
chéng
huì
xiāng
yīng
zuò


yuán
shēn
shòu
xīn

zuò

zhě

wèi
xiū
niàn
zhù
zhě
weí
shēn
děng
zuò


shēng
jiě
zuò

zhě

wèi
xiū
jìng

zhě

suí

suǒzhū
shì
xiāng
zēng

zuò


zhēn
shí
zuò

zhě

wèi


xiāng
gòng
xiāng


zhēn

xiāng
weí
zhū

zuò


yǒu
xué
zuò


lüè
yǒu
èr
zhǒng


zhě

xìng

èr
zài
xiāngxìng
zhě

wèi
yǒu
xué

lòu
zuò


zài
xiāng

zhě
wèi
yǒu
xué

qiē
shàn
zuòyǒu
xué
zuò


dāng
zhī

xué
zuò

èr
zhǒng

ěr

fēi
xué
fēi

xué
zuò

zhě

wèi

qiē
shì
jiān
zuò


biàn
zhī
zuò

zhě

wèi
yóu


biàn
zhī
suǒ
yuán
ér

duàn
huò

zhèng
duàn
zuò

zhě

wèi
yóu
zuò
èr
shì


duàn
zuò

zhě

wèi
duàn
fán
nǎo
hòu
suǒ
yǒu
zuò


yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuán
zuò

zhě

wèi
yóuxiū
yuán
fēn
bié

jìng


shèfēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuán
zuò

zhě

wèi
yóuxiū
yuán
fēn
bié

jìng
shēshì
biān

suǒ
yuán
zuò

zhě

wèi
yóuliǎo
zhī

qiē
shēn
shòu
xīn

suǒ
yuán
biān


guò

gēng

shēn
shòu
xīn


suǒ
zuò
chéng
bàn
suǒ
yuán
zuò

zhě

wèi


weí

ruò


weí

shì

shì

dāng
yǒu

dāng
bàn

shì

shì


yuán
qīng
jìng
suǒ
yuán
zuò


shēng
jiě


zuò

zhě

wèi
yóuhuò
yǒu
zuì
chū


zhū


huò
shē


ér
wéi
shàng
shǒu


jìng
zuò

zhě

wèi
yóuhuò
yǒu
zuì
chū
ān
xīnhuò


shè

ér
wéi
shàng
shǒu


fēn
xiū
zuò

zhě

wèi
yóu
shē
shè


suí
xiū

fēn


fēn
xiū
zuò

zhě

wèi
yóuèr
fēn
shuāng
xiū


jiān
zuò

zhě

wèi

qiē
shí

jiān

duàn

xiāng

ér
zhuǎn

yīn
zhòng
zuò

zhě

wèi

màn
huǎn
jiā
xíng
fāng
biàn
便


zhōng
yóu
shēng
jiě


zuòjìng
xiū
zhì
jiàn

yóu

jìng
zuòshēng
cháng
qīng
ān

yóu

fēn

fēn
xiū
zuò
zhū
gài
zhōng

xīn

jiě
tuō

yóu

jiān
yīn
zhòng
zuò
zhū
jié
zhōng

xīn

jiě
tuō

yòu
yóu

jiān
zuòzhōng


rán
ér
shè
shēn
mìng

yóu
yīn
zhòng
zuò
zhèng
tōng
huì

suí
shùn
zuò

zhě

wèi
yóuyàn
huài
suǒ
yuán

shùn
duàn
fán
nǎo

duì
zhì
zuò

zhě

wèi
yóuzhèng
shè
zhū
huò
rén
chí

duàn

lìng
zhū
fán
nǎo
yuǎn

xiāng


shùn
qīng
jìng
zuò

zhě

wèi
yóuxiū
liù
suí
niàn

huò


weí
suí

miào
shì

shùn
guān
chá
zuò

zhě

wèi
yóuguān
zhū
fán
nǎo
duàn

wèi
duàn

huò

guān
chá


suǒ
zhèng


xiān
suǒ
guān
zhū

dào
yùn
zhuǎn
zuò

zhě

wèi
xiū
shǐ

wèi

zuò

zhě
suǒ
yǒu
zuò


yǒu
jiān
yùn
zhuǎn
zuò

zhě

wèi


zuòshàng
màn
huǎn
xiū
jiā
xíng
zhě
suǒ
yǒu
zuò


yǒu
gōng
yòng
yùn
zhuǎn
zuò

zhě

wèiyǒng
měng
jīng
jìn

yǒu
màn
huǎn

xiū
jiā
xíng
zhě
suǒ
yǒu
zuòrán
yùn
zhuǎn
zuò

zhě

wèi


shí
jué
dìng
zuò
zuò

shí

èr
zhènggēn
běn
dìng
shí

sān
xiū
xiàn
guān
shí


zhèngā
luó
hàn
shízuò

zhě

wèi


shè

pǐn
zuòshè
zuò

zhě

wèi
shē


pǐn
zuò


jìng
zhàng
zuò

zhě

wèi
yóu
shè
zhū
lòu
yǒng
hài

zhòng


zhǐ
chéng
bàn
suǒ
xíng
qīng
jìng
zuò

zhě

wèi
yóu


qiē

zhòng
zhī
shēn

suī
xíng

qiē
suǒ
yuán
jìng
jiè

ér
zhū
fán
nǎo


xiàn
xíng


suǒ
jiàn

zuò

zhě

wèi
zhū
shēng
wén
suǒ
yǒu
zuò


yào
cóng

yīn

nǎi
néng
zuò
zēng
shàng

zuò

zhě

wèi
zhū

jué

zhū


suǒ
yǒu
zuò
cóng
shī
ér
juéguǎng
广

zuò

zhě

wèi
zhū


wéi
shàn
liǎo
zhī
shēng

guò
shī

chū

fāng
biàn
便

hóng
shì
yuàn

suǒ
yǒu
zuò


biàn
xíng
zuò

zhě

wèi

shì
zūn
xiàn
jiàn

qiē

zhàng
ài
zhì
xiāng
yīng
zuò


ruò
zhū


biàn

sān
chéng


míng
chù
fāng
biàn
便
shàn
qiǎo
suǒ
yǒu
zuò


zhōng
liǎo
xiāng
zuò


shè
yuán

yuánliù
zuò


wéi
shè
yuán


yuán
shēn
děng
jìng

zhǒng
zuò


biàn
zài

shè

liǎo
xiāng
shēng
jiě
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


tōng
shè
shēng
jiě
zhēn
shí
zuò


guān
chá
zuò


wéi
shè
shēng
jiě


sān
zuò


wéi
shè
zhēn
shí


jiù
qián
mén

jiù

mén
zhě

dāng
zhī
suí
yīng

zhǒng
zuò

jiē
shè

yǒu
xué

fēi
xué
fēi

xué
èr
zhǒng
zuòshè

xué
zuò


wèi
qīng
jìng

liǎo
xiāng
zuòjiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


liǎo
xiāng
shēng
jiě
guān
chá
zuò


shè
biàn
zhī
zuòsān
zuò


shè
zhèng
duàn
zuò


jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


shè

duàn
zuò


guān
chá
zuò


wéi
shè
yǒu
fēn
bié
yǐng
xiàng
suǒ
yuán
zuòliù
zuò


tōng
shè
èr
zhǒng

shì
biān

suǒ
yuán
zuò


biàn

qiē
shè

suǒ
zuò
chéng
bàn
suǒ
yuán
zuò


ruò
jiù
chū
mén

biàn

qiē
shè

jiù

èr
mén

wéi
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

suǒ
shè

zuì
chū
shēng
jiě


zuò


jiē
suǒ

shè

ruò
shē


ér
wéi
shàng
shǒu

biàn

qiē
shè

ruò
zuì
chū

jìng

ruò


shè

ér
wéi
shàng
shǒu

dāng
zhī

ěr

qián
liù
zuò


tōng
shè

fēn


fēn
xiū

jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò


wéi
shè

fēn
xiū


jiān
zuò


yīn
zhòng
zuò


biàn

qiē
shè

suí
shùn
zuò


chū
èr
suǒ
shè

duì
zhì
zuò


yuǎn


jiā
xíng

jīu
jìng

èr
zuò

shè


shè

zuò


fēn
suǒ
shè

shùn
qīng
jìng
zuò


wéi
shè


fēn
suǒ
shè

shùn
guān
chá
duàn
wèi
duàn
zuò


wéi
guān
chá
zuò

suǒ
shè


jiù
duàn
duì
zhì
shuō

ruò
jiù
suǒ

suí
yīng
dāng
zhīyùn
zhuǎn
zuò


jiē
suǒ

shè

yǒu
jiān
yǒu
gōng
yòng
yùn
zhuǎn
zuò


nǎi
zhì
shè

zuò

suǒ
shè


rán
yùn
zhuǎn
zuò


jiā
xíng
jīu
jìngguǒ
èr
zuò

shèzuò


liǎo
xiāng
suǒ
shè


shè
zuò


shēng
jiě
suǒ
shè
jìng
zhàng
zuò


yuǎn

shè


guān
chá
jiā
xíng
jīu
jìng
zuò

suǒ
shè


zhǐ
chéng
bàn
suǒ
xíng
qīng
jìng
zuò


wéi
jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
zuò

suǒ
shè


suǒ
jiàn


zēng
shàng

zuòqiē
zuò

suǒ
shè

guǎng
广

zuò


jiē
suǒ

shè

chū
biàn
xíng
zuò


jiā
xíng
jīu
jìng
guǒ
shè


èr

qiē
suǒ
shè

yòu
liǎo
xiāng
zuò


ruò

suǒ
jiàn

zuò

shè
zhě


wén

yīn
zuò

dìng
wéi

yuán

ruò

zēng
shàng

zuò

shè
zhě

wéi
xiān

liáng

wéi

yuán

suǒ

zuò


qián
qián
hòu
hòu
chuán
wéi

yuányún

suǒ
yuán
chà
bié

wèi
xiāng
chà
bié


děng
wéi
xiāng

lüè
yǒu

zhǒng


suǒ
yuán
xiāng

èr
yīn
yuán
xiāng

sān
yīng
yuǎn

xiāng


yīng
xiū

xiāng

suǒ
yuán
xiāng
zhě

wèi
suǒ
zhī
shì
fēn
bié

xiāng

yīn
yuán
xiāng
zhě
wèi
dìng

liáng

yīng
yuǎn

xiāng


yǒu

zhǒng

wèi
shěn
xiāng
diào
xiāng

luàn
xiāng
zhuó
xiāng

yīng
xiū

xiāng

dāng
zhī
duì
zhì


zhǒng
xiāng


děng
shěn
xiāng

wèi

shǒu
gēn
mén

shí

zhī
liàng

chū

hòucháng
jué

qín
xiū
guān
xíng


zhèng
zhī
zhù

shì
chī
xíng
xìng

dān
zhuó
shuì
mián


qiǎo
biàn
便
huì

è
zuò

xíng


qín
xīn
guān


zēng
xiū

zhèng
shē
shē


wèi
wéi
chún
shàn


xiàng

weí
shē


xiāng


xīn
hūn
ān


shēng
jìng
jiè


pān
yuán


děng
diào
xiāng

wèi

shǒu
gēn
mén
děngqián
guǎng
广
shuō

shì
tān
xíng
xìng
jìng


yàn

xīn


qiǎo
biàn
便
huì

tài


xíng


qián

děng


zēng
xiū
wèi
shàn
wéi

xiàng
xiū

yóu

zhǒng
zhǒng
shùn
suí
diào

qīn

xún
děng
dòng
luàn

xīn


děng
luàn
xiāng

wèi

shǒu
gēn
mén
děngqián
yīng
zhī

shì
dùn
gēn
xìng

duō
qiú
duō


duō
zhū
shì


xún

xíng
xìng


qiǎo
biàn
便
huì


yàn

xīn


xiū
yuǎnshēng
jìng
jièpān
yuán

qīn
jìn
kuì
nào
fāng
biàn
便
jiān
quē


shěn
liǎo
zhī
luàn

luàn
xiāng


děng
zhuó
xiāng

wèi

shǒu
gēn
mén
děngqián
yīng
zhī

shì
dùn
gēn
xìng

shì
ài
xíng
xìng

duō
fán
nǎo
xìngjiàn
guò
huàn

yòu

zēng
shàng

chū

jiàn

duì
zhì

shì
yīng
yuǎn

xiāng

suí

suǒ
yīng

dāng
zhī

shì
yīng
xiū

xiāng

yǒu
sān
shí
èr
xiāng

wèi

xīn
xiāng

wài
xiāng

suǒ

xiāng

suǒ
xíng
xiāng

zuò

xiāng

xīn

xiāng

ān
zhù
xiāng


xiāng
xiāng

gòng
xiāng
xiāng


xiāng

jìng
xiāng

lǐng

xiāng

fēn
bié
xiāng


xíng
xiāng

rǎn

xiāng


rǎn

xiāng

zhèng
fāng
biàn
便
xiāng

xié
fāng
biàn
便
xiāng

guāng
míng
xiāng

guān
chá
xiāng

xián
shàn
dìng
xiāng

zhǐ
xiāng


xiāng

guān
xiāng

shè
xiāng


dìng
xiāng

zhù
dìng
xiāng

chū
dìng
xiāng

zēng
xiāng

jiǎn
xiāng

fāng
biàn
便
xiāng

yǐn

xiāng

yún


xīn
xiāng

wèi
yǒu

chú

xiān
wéi
fán
nǎo
rǎn

xīn


biàn
便


xīn

shàn

xiāng


shì

shì
xīn
yǒu
rǎn


huò

rǎn


yóu

fāng
biàn
便

xīn
chù
shěn
děng

yóu

fāng
biàn
便


chù
shěn
děng

yán
shěn
děng
zhě

wèi
shěn
děng


nǎi
zhì
lìng
xīn
ài
zhuó
zhī
xiāng

huòbèi
rǎn

xīn

yún

wài
xiāng

wèibèi
rǎn

xīn

liǎo
zhī

xīn
bèi
rǎnbiàn
便

wài
xiāng

wèi
guāng
míng
xiāng

huò
jìng
miào
xiāng

huò


xiāng

wéi

chú
qiǎn
zhū
fán
nǎo


huò
lìng

huò

xiàn
xíng


yún

suǒ

xiāng

wèi
fēn
bié

xiāng


shì

qiē

shēn
suǒ
shè

yùn

bìng
zhǒng

xiāng

yún

suǒ
xíng
xiāng

wèi
suǒ

weí


jìng
jiè


nǎi
zhì


fēn
bié

xiāng

yún

zuò

xiāng

wèi
yǒu
néng
shēng
zuò


jìng
jiè

suǒ
shēng
shí
shēng

zuò
shì

weí

jīn


xīn
yóu
zuò
jìng
jiè
zhuǎn

fēi

zuòsuǒ

weí

míng
zuò

xiāng

yún

xīn

xiāng

wèi


qián
suǒ
shuō
shì

xiāng


èr
xiāng
zhě

wèi
xīn
yuán
xíng
yuán
míng

xiāng


suǒ

weí

míng
xīn

xiāng

yún

ān
zhù
xiāng

wèi

shí
zhù


shí
suí

zhù
děng


jīng
guǎng
广
shuō


suǒ

weí

míng
ān
zhù
xiāng

yún


xiāng
xiāng

wèi

lèi

xiāng

huò

bié

xiāng


suǒ

weí

míng

xiāng
xiāng

yún

gòng
xiāng
xiāng

wèi
zhū
xíng
gòng
xiāng

huò
yǒu
lòu
gòng
xiāng

huò

qiē

gòng
xiāng


suǒ

weí

míng
gòng
xiāng
xiāng

yún


xiāng

wèi
suǒ
guān
xià


qiē

xiāng

yún

jìng
xiāng

wèi
suǒ
xíng
shàng


qiē
jìng
xiāng

yún

lǐng

xiāng

wèi
suí

niàn
guò

zēng
jīng
zhū
xíng
zhī
xiāng

yún

fēn
bié
xiāng

wèi

wèi
lái
zhū
xíng
zhī
xiāng

yún


xíng
xiāng

wèi
fēn
bié
xiàn
zài
zhū
xíng
zhī
xiāng

yún

rǎn

xiāng

wèi

yǒu
tān
xīn


weí
yǒu
tān
xīn
xiāng

nǎi
zhìshàn
jiě
tuō
xīn


weí

shàn
jiě
tuō
xīn
xiāng

yún


rǎn

xiāng

wèi


xiāng
wéi

dāng
zhī

shì

rǎn

xiāng


zhōng

chū


duàn


xiū
fāng
biàn
便
zhě

guān
yǒu
tān
děng

xiū
fāng
biàn
便
zhě

guān
lüè
xià
děng

yǒu
tān
xīn
zhě

wèi
tān
xiāng
yīng
xīn

huò

suí
zhú

pǐn

zhòng


shì
yóu
chán

suí
miánqiē
rǎn

xīn


yīng
dāng
zhī


néng
duì
zhì
chán

suí
mián


chéng

rǎn


yún

zhèng
fāng
biàn
便
xiāng

wèi
suǒ

weí
bái
jìng
pǐn
yīn
yuán
xiāng
xiāng

yún

xié
fāng
biàn
便
xiāng

wèi
suǒ

weí
rǎn

pǐn
yīn
yuán
xiāng
xiāng


shì

weí

shì

shì


shǒu
gēn
mén
zhù


nǎi
zhì


zhèng
zhī
zhùshì

shì
xīn
bèi
rǎn
xiāng

yún

guāng
míng
xiāng

wèi

yǒu


àn
duì
zhì

huò

guāng
míng
yīn
qín
kěn
dào

shàn


xiāng


shàn

weíxià
fāng


shàng

ěr


shì

qiē
zhì
àn
xiāng


jiàn


xiāng

yún

guān
chá
xiāng

wèi
yǒu

chú

yīn
qín
kěn
dào

shàn


xiāng

ér
guān
chá
zhī

zhù
guān

zuò
zhě

wèi

xiàn
zài
néng


guān
wèi
lái
suǒzuò
guān


zhě

wèi

xiàn
zài
néng


guān
guò

suǒ


huò

zài
hòu
xíng
guān
chá
qián
xíng
zhě

wèi

hòu
hòu
néng


guān
qián
qián
néng

lüè
xiǎn
èr
zhǒng
suǒ

néng


guān

yún

xián
shàn
dìng
xiāng

wèi
suǒ

weí
qīng

děng
xiāng

wéi

duì
zhì

tān
děng

xiāng
shuō
míng
xián
shàn

zhū
fán
nǎo
zhōng

tān
zuì
wéi
shēng


zhū
tān
zhōng


tān
wéi
shēng

shēng
zhū
xiāng
shì

duì
zhì
suǒ
yuán

míng
xián
shàn

yún

zhǐ
xiāng

wèi
suǒ

weí


fēn
bié
yǐng
xiàng
zhī
xiāng

yún


xiāng

wèi

xīn
suǒ

suí

jìng
miào

huò
guāng
míng
xiāng
xiāng

yún

guān
xiāng

wèi
wén

xiū
huì
suǒ

weí
zhū

xiāng

yún

shè
xiāng

wèi


píng
děng
xīn


zhū
shàn
pǐn
zēng
shàng
shè
xiāng

yún


dìng
xiāng

wèi
yóu
yīn
yuán
suǒ
yuán
yīng
xiū

xiāngsānhuòér
xiàn
zài
qián

yún

zhù
dìng
xiāng

wèizhū
xiāng

shàn
qiǎo
ér


yóu
shànsuí

suǒdìng
ān
zhù

yòu


dìng


tuì
退


yún

chū
dìng
xiāng

wèi
fēn
bié

suǒ

shè


dìng

xiāng

yún

zēng
xiāng

wèi
qīng
ān
dìng

bèi
zēng
guǎng
广


suǒ

weí
xiāng

yún

jiǎn
xiāng

wèi
qīng
ān
dìng

tuì
退
jiǎn
xiá
xiǎo

suǒ

weí
xiāng

yún

fāng
biàn
便
xiāng

wèi
èr
dào
xiāng

huò

bèi
zēng
guǎng
广


huò

tuì
退
jiǎn
xiá
xiǎo


yún

yǐn

xiāng

wèi
néng
yǐn

lüè
zhū
guǎng
广

wén


dào

ruò

zhèng

ài
miào
yuàn
zhì
děng

ruò

sānzhūwèi
děng
zuì
shēng
gōngnéng
tōng

shèn
shēn


wēi
miào
zhì
huì


shì
děng
xiāngshì
zhū
xiāng


qián
gēn
běn

xiāng
suǒ
shè

wèi
suǒ
yuán
xiāng


shè

qiē

yīn
yuán
xiāng

ěr

qián

hòu
wéi
yīn
yuán


wéi
lìng
hòu
hòu

míng
jìng


zhèng
fāng
biàn
便
xiāng

qiē
zhǒng
bié
jiē
yīn
yuán
xiāng


zhèng
fāng
biàn
便

xié
fāng
biàn
便

ěr


shì
bái
pǐn
xiāng


èr
hēi
pǐn
xiāng

zhū
rǎn

xiāng

wéi
yīng
yuǎn


suǒ

zhū
xiāng

wéi
yīng
xiū

shí
yīng
xiū


未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |