当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第10卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第10卷(注音)shī

lùn


shí
juàn

běn

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī


ài
yún


wèi

jiè
zhū
xíng
wéi
yuán
suǒ
shēngjiè
xíng
rǎn


qiú

yóu

néng
shēng

jiè

guǒ


ài
yún


wèi

jiè
zhū
xíng
wéi
yuán
suǒ
shēngjiè
xíng
rǎn


qiú

yóu

néng
shēng

jiè

guǒài
yún


wèi


jiè
zhū
xíng
wéi
yuán
suǒ
shēng
jiè
xíng
rǎn


qiú

yóu

néng
shēng


jiè

guǒyún


wèi

zhū

suǒ
yǒu

tān

jiàn

yún


wèi
chú

jiā

jiàn


suǒ

jiàn
suǒ
yǒu

tān

jiè
jìn

yún


wèi

xié
yuàn
suǒ

jiè
jìn
suǒ
yǒu

tān
yún


wèi


jiā

jiàn
suǒ
yǒu

tān

chū
wéi
néng
shēng

jiè

guǒ


sān
tōng
shēng
sān
jiè

guǒ


yǒu
yún


wèi

jiè
qián
shí
yǒu


yǒu


yǒu

zhōng
yǒu

shēng
yǒuluò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ
rén
tiān
yǒu

zǒng
shuō
míng

yǒuyóu
xiān
suǒ
zuò
zhū
xíng
fán
nǎo
shè
shòu
zhī
suǒ
xūnyǒu
yún


wèi
chú

luò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ
rén
yǒu

suǒ

shì

yǒu
yīng
zhīyǒu
yún


wèi

chú
zhōng
yǒu

suǒ

shì


yǒu
yīng
zhī

wèn
jiàn


yǒu

suǒ
wèi

luò
jiā
bàng
shēng
è
饿
guǐ
rén
tiān
yǒu


yǒu
zhōng
yǒusān
zhǒng
suǒ
zuònéng
yǐn
yǒu

wèi


èr

yǒu
yǒu

wèi


sān
shòu
yòng
guǒ
yǒu

wèi


shēng
yún


wèi

tāi
luǎn
èr
shēng

chū
tuō
shēng
shí

děng
shēng
yún


wèishēn
fēn
yuán
mǎn

réng
wèi
chū
shí


yún


wèi
cóng

chū


yún


wèi
chū

zēng
cháng

chū
xiàn
yún


wèi

shī
湿
huà
èr
shēng

shēn
fēn
dùn


yùn

yún


wèizhū
shēng
wèi
zhōngyùn
zhuǎn

jiè

yún


wèi


zhū
yùn
yīn
yuán
suǒ
shè
xìng

chù

yún


wèi


zhū
yùn

yuán
suǒ
shè
xìng

zhū
yùn
shēng

yún


wèi


zhū
yùn


yǐn
shí
zhī
suǒ

cháng
mìng
gēn

chū
xiàn
yún


wèi


zhū
yùn

shòu
寿
xiāng

zhù


shēng
zhī
lüè

zhě

wèi
ruò
shēng

xìng

ruò
shēng
chù
wèi

ruò
suǒ
shēng

ruò
yīn
yuán
suǒ
shè

ruò
rén
chí
suǒ
yǐn

ruò

shēng

chí

shì
míng
lüè

shuāi
yún


wèi

zhǐ
liè


lìng

diào
dòng

lǎo
yún


wèi


shuāi
biàn

shè
yún


wèi


huǎn
zhòu

shú
yún


wèi
huǒ

shuāi
jiǎnshì

shòu
yòng

chénsǔn
huài
yún


wèi
xìng
duō

bìngyǒu
shì

néng
zuò
shì


hēi
yǎn
jiān
shēn
yún


wèi
àn
hēi
chū
xiàn
sǔn

róng


shēnchuǎn

bēn

yún


wèi
xíng

wēi


shēn
xíng
suǒ
xiǎn

yóu
zhòng
chuǎn
shuò

xíng
mào
lóu
qián
yún


wèi
zuò
wēi

wèi

shēn
shǒupíng

zhàng

yún


wèi
zhù
wēi

wèi


zhàng

ér
zhù

hūn
mèi
yún


wèi

wēi

wèi

shù
zhòng
shuì
mián

léi
liè
yún


wèiwèijué

sǔn
jiǎn
yún


wèi
niàn
huì
shuāi
tuì
退

shuāi
tuì
退
yún


wèi
niàn
huì
liè


zhì

shàn


néng
xiàn
xíng

zhū
gēn
mào
shú
yún


wèi
shēn

wāng
léi

gōng
yòng

huài
yún


wèi


jìng


míng


zhū
xíng
xiǔ

yún


wèi


hòu
jiāng

zhōng
shí


xíng

bài
yún


wèi
shòu
寿
liàng
jiāng
jìn

shēn
xíng
lín
huài


zhū
shì
gōng
néng


lǎo
lüè

zhě

wèi

zhǐ
biàn
huài


biàn
huài

chōng
yuè
biàn
huài

huǒ

biàn
huài


bìng
biàn
huài


xiāng
biàn
huài

wēi

biàn
huàizhū
gēn
biàn
huài

yǒu

zhū
gēn
biàn
huài

shí
fēn

guò

shòu
寿
liàng
jiāng
jìn

lüè

yīng
zhīyǒu
qíng
yún


wèi

luò
jiā
děng

yǒu
qíng
zhǒng
lèi
yún


wèiqiē

zhōng
yún


wèi
zhū
yǒu
qíng

jiě
zhī
jié
ér


jìn
yún


wèi
zhū
yǒu
qíng
yóu
jiě
zhī
jié
ér


huài
yún


wèi
shí

shēn

méi
yún


wèi
zhū

gēn
miè

shè
shòu
寿
yún


wèi

jiāng
jìn
wèi

shè
nuǎn
yún


wèi

dòng
wèi

shè
zhū
yùn

mìng
gēn
xiè
miè
yún


wèi
shíyún


wèi

héng
yuán
fēi
shí
ér


shí
yùn
jìn
yún


wèi
chū

wèi
jiǔ
wèi

yòumíng
shí
yùn
jìnlüè

zhě

wèi
ruò

ruòruò

chà
bié

ruò

hòu
wèi

shì
míng
lüèshì
míng
wéi
yuán

chà
bié
yīng
zhī
wèn

yīn
yuánmíng
děng
zhū
yǒu
zhī

zuò

shì


shuō


zhū

chī
zhě

yào
xiān


suǒ
yīng
zhī
shìxié
xíng

yóu
xié
xíng


lìng
xīn
diān
dǎo

xīn
diān
dǎo


jié
shēng
xiāng


shēng
xiāngzhū
gēn
yuán
mǎn

gēn
yuán
mǎn


èr
shòu
yòng
jìng

shòu
yòng
jìng


ruò
dān
zhuó
ruò

qiú

yóu

qiúfāng

shí

fán
nǎo

cháng

fán
nǎo

cháng
hòu
yǒu
ài
fēi
ài


yóu
suǒcháng


shēng

zhōng

guǒ
shēng


guǒ
shēng


yǒu
lǎo

děng


wèi

shēn
biàn

suǒ
yǐn
lǎo
jìng
jiè
biàn

suǒ
yǐn
yōu
tànnǎo
zhī


shì

shì
zūn


shì


shuō
shí
èr
zhī


yǒu


chà
bié

wèi

èr
zhǒng
yuán

jiàn

yuán


shēn
yuán

èr
shòu
yòng
jìng
jiè
yuán


shēn
yuán

qián
liù
zhī
suǒ
shè

shòu
yòng
jìng
jiè
yuán

hòu
liù
zhī
suǒ
shè

xiān


shēn


zhí
děng


yóu


liǎo
zhū

suǒ
yǐn

guǒ

shú
zhū
suíduō

xún


yóu


shí
wéi
zhù
bàn


néng
gǎn
dāng
lái
sān
zhǒng

guǒ

wèi
gēn
chū

suǒ
shè

guǒ

gēn
yuán
mǎn
suǒ
shè

guǒ

shòu
yòng
jìng
jiè
suǒ
shè

guǒ


míng

wéi
xiān

chù
wéi
zuì
hòu

yòu

xiàn

zhōng


chù
yuán
shòu
ài

yóu
shòu
yòng
jìng
jiè
yuán

guǎng
广

zhuī
qiú

huò
yóu
shì

mén

huò
yóu

yǎng
mén

huò
yóu
jiè
jìn
mén

huò
yóu
jiě
tuō
mén
qiú

shēn
qiú

xié
jiě
tuō
qiú


shì
qiú
shí

lìng
xiān
suǒ

fán
nǎo


suǒ
yǐn


shēng

guǒ
shēngshēng


lǎo

suí
zhú


yǒu


chà
bié

wèi
yóu
sān
zhǒng
yǒu
qíng
chū
shì
qīng
jìng

èr

shì
jiān
qīng
jìng

sān

zhuó
jìng
jiè

yóu
chūmiè
zhū
yuán


zēng
bái
jìng
pǐn

yóu

èr
yǒu
qíng

shí
zhī
zhū

dào


ruò
zhù
zhèng
niàn

huò
zuòhuò
zuò
yǒu
lòu
xiū
suǒ
yǐn

dòng


ruò

zhù
zhèng
niàn

biàn
便

fēihuò

zhuī
huǐ
suǒ
yǐn

huò

zhuī
huǐ
huān

suǒ
yǐn
xīn

xiāng

zhù


yòu

qián

xià
zhōng
shàng
shēng
chùnéng
gǎn
dāng
lái
sān
zhǒng

guǒ

wèi
míng

wéi
xiān

chù
wéi
zuì
hòu

yóu

sān
yǒu
qíng
xiàn
shòu
yòng
jìng
suǒ
shēng
shòu


xiàn

zhōng

qián
hòu
liù
zhī

wèi
shòu
wéi
xiān

lǎo

wéi
hòu

wèn

yīn
yuán

zhōng

lǎo

wéi
xiān

shuō
zhū
yuán
zhǐ
xuān
shuō

dào
shēng

lǎo

néng
xiǎn
shì
zūn
yán

xīn
míng

miè
wéi
shàng
shǒu

wènyán
zhū

míng
miè
wéi
shàng
shǒu
xīn
jiě
tuō
zhě

ér
shī
shè


yóu


xiàn

zhōng

zhǒng
dāng
lái

guǒ


shēng
ér
miè


shuō
míng

wéi
xiān

shòu
wéi
zuì
hòu


jīu
jìng
miè

yòu

xiàn

zhōng

shòu
zhū
shòu
shí

ài

suí
mián

yǒng
shuō
míng
wéi
miè

yóu

miè
wéi
xiān


zhī

miè


shì
děng
lèi

xuān
shuō
yuányīng
zhī

wèn


yuán

shuō
wéi
yuányóu
fán
nǎo


wǎng
zhū

zhōng
shù
shù
shēngmíng
yuán

shì
míng
tuō
zhòng
yuán


xiè
miè

shēng


míng
yuán
shà


shìzhòng
yuán
guò

ér

shè
xiāng

ér

shēngmíng
yuánshuō

yǒu


yǒu


shēng


shēng

fēishì
míng
yīng
zhīshù
shù
xiè
miè


xiāng
míng
yuán
shù
huài
shù
miè

shì
guò

shì
jué
yuán
xìng


děng
xiāng
míng
yuánshì
zūn
yánjué


zhèng

xuān
shuō


yóu

míng
zhǎn
zhuǎn
chuán
shuō


míng
yuán


wèn

míng
wàng
xíng
wéi

zhǒng
yuán


wàng
zhū

xíng

wéi
zēng
shàng
yuán

wàng


xíng

wéi
sān
yuán

wèi
děng

jiān
yuán

suǒ
yuán
yuán

zēng
shàng
yuán


shì

zhī
wéi
yuán
duō
shǎo

yīng


zhī

wèi
yǒu

zhī
wàng
yǒu

zhī
wéi

zēng
shàng
yuán

wàng


zhī
wéi
èr
yuán

wèi
suǒ
yuán
yuán


zēng
shàng
yuán

ruò


zhī
wàng
yǒu

zhī
wéi
wéi

yuán

wàng


zhī
wéi
sān
yuán

wèi
děng

jiān
yuán

suǒ
yuán
yuán

zēng
shàng
yuán

wèn


zhū
zhī
xiāng
wàng

yīn
yuányīn
yuán
zhězhǒng

yuán
suǒ
xiǎn


wèn
ruò
zhū
zhī
xiāng
wàng

yīn
yuán
zhěshuō
yán

yīn
guǒ

xìng
jiàn

yuán

zēng
shàng
yuán
suǒ
shè

yǐn

yīn

qiān
yǐn
yīn

shēng

yīn


shuō
míng
wéi
yīn

wèn

zhī
shì
yǐn
yīn
suǒ
shè


cóng

míng
nǎi
zhì
shòu

wèn

zhī
shì
shēng
yīn
suǒ
shè


cóng
ài
nǎi
zhì
yǒu

wèn

zhī
shì
shēng
yǐn
èr
yīn
guǒ
suǒ
shè
xiàn

hòu

zhōng

shí
děng
nǎi
zhì
shòu


shēng
lǎo

wèi

suǒ
shè
zhū
zhī

wèn
ruò
shuō

míng
zuò

wéi
yīn


yīn
yuányuán

jiào
zhōng


xiān
shuō
wéi
shì

duàn
yīn


fēi

rǎn
yīn


suǒ

zhě


fēi


zhě


zuò
rǎn
yīn
shuō
yuán

jiào


míng

xìng
shì
rǎn

zuò


xìng

fēi
rǎn

néng
rǎn


míng

rán
yóu

míng

suǒ
rǎn


yòu
shēng

rǎn

fán
nǎo

zhī
suǒ
xūn


zhī
chū
yīn

wèi
chū
yuán


shì


shuōzuò


wènshuōwéi


yuányóuruòyuán

rǎn

néng
zēng
chángsǔn
jiǎn

shì


shuō

wèn

yīn
yuánxíng

dòng
xíng

yóu
zhèng
jiǎn

gōng

ér


réng
shuō
yòng

míng
wéi
yuányóu

liǎo

shì


yīn
wéi
yuán


fēi

xíng

yóu

liǎo

shēng


yīn
wéi
yuán

shēngdòng
xíng

shì


shuōmíng
wéi
yuán

wèn

jīng
zhōng
shuō
zhū


tān
tián
chī
wéi
yuán
zhōng
wéi
shuō
chī
wéi
yuán
zhōng
tōng
shuō

fēi


dòng

yuán

tān
tián
chī
yuán
wéi
shēng
fēi
wèn
shēn

suǒshì

xíng

yuán
xíngdàn
shuō

míng
yuán
xíng


qiē
xíng
yuán
ér
shuō
shēng
shàn
rǎn


yuán
ér
shuō


wèn
shí


míng

wéi
yuán
zhōng
dàn
shuō
xíng
wéi
yuánxíng
wéi
shí

rǎn
yuán

néng
yǐn
néng
shēng
hòu
yǒu
guǒ


fēi

míng

dàn
wéi
suǒ

suǒ
yuán
shēng

yuán


wèn
míng


yóu

zhǒng
suǒ
zào


yóu
chù
shēngdàn
shuō
shí
wéi
yuánshí
néng
wéi

xīn
shēng
yīn
shēng


huò
zhèng
shēng
shí


zhǒng

chù

wéi
néng


wéi
jiàn

yīn
wèn

jīng
zhōng
shuō

liù
jiè
wéi
yuántāi
zhōng
wéi
shuō
shí
jiè


ruò
yǒu
shí
jiè

jué
dìng


tāi
zhōng

jīng
xuè

zhǒng


xué

què


yòu
shí
jiè
shēng


yòu


qiē
shēng

qiē
yǒu
shēng
shí
ér
shuō


wèn
liù
chù


yǐn
shí
wéi
yuán
zhōng
dàn
shuō
míng

wéi
yuán
zhōng
shuō
míng

shì

shēng
yīn
shēng
yǐn
shí
wéi
rén
chí
yīn

wèn
chù

sān

wéi
yuán
zhōng
dàn
shuō
liù
chù
wéi
yuán


ruò
yǒu
liù
chù

dìng
yǒu

èr

què


yòu
liù
chù
shēng


yóu
liù
chù
shè
èr
zhǒng


wèn
ruò

suǒruò

suǒruò
shí
hòu
biàn


ruò
xiān

suǒ
yǐn

jiē

shēng
shòu
zhōng
dàn
xiǎn
chù
wéi

yuán


chù
shì

jìn
yīn


yóu
chù
suǒ
yǐnyuán
suǒ
shēng
shòu


cóng
chù
shēng

chù

shì

piān
shuō

wèn
jīng
zhōng

shuō

míng
wéi
yuán
shēng
ài

shùn
ài
jìng
jièwéi
yuán
zhōng
dàn
shuō
shòu
wéi
yuán
shòu
xiāng

jìng

huò
qiúhuò
qiú
guāi


yóu

chī


dàn

zhū
shòu

jìn
děng
xiāngshí
zhī

yóu


néng
zhì


xīn

wèn
yóu
suí
mián
wèi
duàn

shùn

zhūjiē

shēng
zhōng
dàn
shuō
ài
wéi

yuán


yóu

wàng
shēngzhuī
qiú
shí

néng

suí
mián


néng
yǐn

suí
shùnwèn
qián

shuō

míng
wéi
yuányǒujīn
zhě
shuō

yuán
yǒu


yóu

lìng

shēng
chù
néng
yǐn
shí
míng

děng
guǒ

wèn
shēng


jīng
xuè
děng
wéi
yuán
zhōng
wéi
shuō
yǒu
yuán
shēngyóu
yǒu
yǒu


dìng
yǒu

yuán

què

yòu
yǒu
shēng


wéi
shuō

wéi
yuán

wèn

yóu
yuǎn
xíng
píng
děng


suǒ


wéi
yuán

lǎozhōng
dàn
shuō
shēng
yuán
lǎo
suī
yóu

zhū
yuánshēng
wéi
gēn
běn


zòng
què

yuán

dàn
shēng
wéi
yuán

dìng
yǒu
lǎo


wèn

shí
èr
zhī

shì
fán
nǎo
dào


shì

dào


shì

dào


sān
shì
fán
nǎo
dào

èr
shì

dào


shì

dào

wèn

wéi
shì
yīn


wéi
shì
guǒ


tōng
yīn
guǒ


chū

wéi
yīn

hòu

wéi
guǒ


tōng
yīn
guǒ

yòuwèn

gēng
zuòsān
wéi
shì
yīn

èr
wéi
shì
guǒ

dāng
zhī
suǒ


yīn

guǒ

wèn

shì

xiāng


shì

xiāng


sān
shì

xiāng

xíng
děng
shì

xiāng

wèn


xíng
yǒu
shì

xiāng


yóu

zhǒng
shuō


wèi
néng
yǐn
ài
fēi
ài
guǒnéng
shēng

chà
bié


wèn


shí

míng

liù
chù

fēn
yǒu

xiāng


yóu
sān
zhǒng
shuō


wèi


rǎn
shírùn
shízhuǎn
shí


wèn


shí
nǎi
zhì
shòu

lǎo

yǒu

xiāng


yóu
èr
zhǒng
shuō


wèi
bié
xiǎn

xiāngxiǎn
yǐn
shēng
chà
bié

yuán

zhōng

yún

shù
wǎng


wèi
shēng


zhù


yún

wèi
zhū
yuán
yún
wèi
zhū
yuán


zhī
suǒ
yǐn
shè
xīn
xīn
shēng


yún

yuán


yún

yuán
shēng

wèi
zhū
xíng
shēng


xìng
shì
míng
yuán
shēng

shuō
míng
yuán
shēng

wèn

zhī


shè

xiàn

wéièr

wèi
shēng

lǎo


wèn

zhī


shè

dāng
lái
wéishí
nǎi
zhì
shòu
zhǒng

xìng

wèn

zhī


shè


suǒ

zhī

wèn

míng

xíng
wéi
zuò

yǒu
yuán

wéi
zuò

jiān
miè
yuán

wéi
zuò
jiǔ
yuǎn
miè
yuán


dāng
zhī

zuò
sān
yuán

wèi
yóu

zhī


suí
shùn
zhū
xíng

zhōng

wéi

yǒu

zhàng
yuán

wéi


shìzhū
xíng

yòu
yóu
è
jiàn
fàng


xíng

zhī

wéi

jiān
miè
shēng

yuánzhū
xíng

yòu
yóu

zhī

wéi
jiǔ
yuǎn
miè
yǐn

yuán


jiàn

shùn

dāng
shēng
xiāng


wèn
yún

yīng
zhī
zhū
xíng
wàng
shí
wéi
sān
zhǒng
yuán


yóu
néng
xūn


zhǒngwéi

yǒu
yuán


hòu
yóu

shì

zhuǎn


wéi

jiān
miè
shēng

yuán

yóu

dāng
lái
guǒ

shēng


wéi
jiǔ
yuǎn
miè
yǐn

yuán


xíng
wàng
shí


shì
shí
wàng
míng


míng

wàng
liù
chù

liù
chù
wàng
chù

chù
wàng
shòu

ěr
wèn
yún

yīng
zhī
shòu
wàng
ài
wéi
sān
zhǒng
yuán


dāng
zhī
yóuzhuó


wéi

yǒu
yuán

cóng


jiān
yóu

shìzhuī
qiú
děng
zuò
yòng
zhuǎn


wéi

jiān
miè
shēng

yuán

jiàn

dāng
lái

nán

jiě
tuō

xiāngwéi
jiǔ
yuǎn
miè
yǐn

yuán

wèn
yún

ài
wàng

wéi
sān
zhǒng
yuán


yóu

tān

xíng


suí
shùn


zhōng


ānwéi

yǒu
yuán

yóu

jiān
miè
shì

zhuǎn


wéi
shēng

yuán

jiàn

dāng
lái

nán

jiě
tuō

xiāngwéi
jiǔ
yuǎn
miè
yǐn

yuán

wèn
yún


wàng
yǒu
wéi
sān
zhǒng
yuán


yóulìng

néng
zhāo
zhū

guǒ


wéi

yǒu
yuán

yòu
yóu

shēng
chù
néng
yǐn
shí
děng


wéi

jiān
miè
shēng

yuán

yòu
néng
yǐn


jiè
gōng
néng


wéi
jiǔ
yuǎn
miè
yǐn

yuán

wèn
yún

yǒu
wàng
shēng
wéi
sān
zhǒng
yuán


xūn


zhǒngwéi

yǒu
yuán

yóu

shì


jiān
suí
zhuǎn


wéi
shēng

yuán

suī
jiǔ
yuǎn
miè

ér
guǒ
zhuǎn


wéi
yǐn

yuán


yǒu
wàng
shēng

dāng
zhī
shēng
wàng
lǎo


wéi
yuán

ěrjiàn

yǒu
zhī
yǒu
èr
zhǒng


jiù
shēng
fēn
jiàn


wèi

suǒ
shè
shòuqián

shuō

èr
quán
fēn
jiàn


wèi


shí

nǎi
zhì
shòu
suǒ
yǒu
zhǒngsuǒ
shè
shòu

jiàn

wéi
yǒu
yīng
zhī

wèn
shì
zhū
yǒu
zhī

wéi
yǒuxíng
wéi
yuán

nǎi
zhì
lǎo

gēng
yǒu


yòng


yòngbié
suǒ
xíng
jìng
zhōngsuǒ
yīng

suǒ
yǒu

yòng
dāng
zhī

shì
míng

èr

yòng
wèn

míng
wéi

xíng
wéi
yuán
zhī
wéi
yuán
míng
nǎi
zhì


lǎo

wéi
yuán

qián
yán
wéi

xíng
wéi
yuán
zhě

dàn
shuō
jìn
yuánshì
suǒ

jìn
yīng
dāng
zhīhòu
zhī
fēi
qián
zhī
yuán


wéi
duàn
hòu
zhī


qín
zuò
gōng
yòng
duàn

qián
zhī

yóu
qián
duàn

hòu

suí
duàn

fēi
wéi
duàn
qián

qín
zuò
gōng
yòng
duàn

hòu
zhī

shì

dāng
zhī

wéi

wéi

yuán

wèn
yún

shuō
yán

yǒu


yǒu


yóu
wèi
duàn
yuánshēngwèn
yún


shēng


shēng


yóu

cháng
yuánshēngwèn


shuō
yán
yǒu
shēng

yǒu
lǎo


yào
yóu
shēng
yuán
ér
yǒu
lǎoshì
nǎi
zhì

míng
wàng
xíng


yóu

yán
jiào
dào


xiǎn
cóng

shí
zuò
yòng
yuán


shēngwèn


shuō
yán
yǒu
shēng

yǒu
lǎo


fēi

shēng
yuán
ér
yǒu
lǎoshì
nǎi
zhì

míng
wàng
xíng


yóu

yán
jiào
dào


xiǎn
cóng

xiāng

yuánxiāngshēngwèn
ruò


míng
wéi
yuánshì
xíng


shè
shì
xíng
zhěmíng
wéi
yuányīng
zuòhuò
yǒu
xíng
fēi

míng
wéi
yuán

wèi

lòu

shēn


xíng

huò

míng
wéi
yuán
ér
fēi
shì
xíng

wèi
chú
xíng
suǒ
shè
yǒu
zhī

suǒ

yǒu
zhī

huò
yǒu


míng
wéi
yuán

shì
xíng

wèi

fēi


dòng
shēn


xíng

chú

shì
xiāng
shì
wèn
ruò
xíng
wéi
yuán


shí


shè
shì
shí
zhě
xíng
wéi
yuányīng
zuòhuò
xíng
wéi
yuán
fēi
shí

wèi
chú
shí
suǒ

yǒu
zhī

huò
shí
fēi
xíng
wéi
yuán

wèi

lòu
shí

shí

chú

shú
shēng

huò

shí

xíng
wéi
yuán

wèi
hòu
yǒu
zhǒng

shí

guǒ
shí

chú

shì
xiāng

shì
yóu

dào


nǎi
zhì
chù
yuán
shòu

suí

suǒ
yīngyīng
zhī

wèn
ruò
shòu
wéi
yuán
jiē
shì
ài


shè
shì
ài
zhě
jiē
shòu
wéi
yuányīng
zuòhuò
yǒu
shì
ài
fēi
shòu
wéi
yuán

wèi

qiú
shēng
jiě
tuōshàn
ài
ér
shè

ài

huò
shòu
wéi
yuán
ér
fēi
shì
ài

wèi
chú

míng
chù
suǒ
shēng
shòu
wéi
yuán

suǒ

yǒu
zhī

shēng

huò
yǒu
shòu
wéi
yuán

shì
ài

wèi

míng
chù
suǒ
shēng
shòu
wéi
yuán

rǎn

ài
shēng

chú

shì
xiāng
shì
wèn
ruò
ài
wéi
yuán
jiē
shìshè
shì

zhě
jiē
ài
wéi
yuándāng
zhī

zhōng
shì
shùn
hòu


wèi
suǒ
yǒu

jiē
ài
wéi
yuán

huò
ài
wéi
yuán
ér
fēi
shì


wèi
chú

suǒ

yǒu
zhī


yuán
shàn
ài
qín
jīng
jìn
děng
zhū
shàn

shēng

wèn
ruò

wéi
yuán
jiē
shì
yǒu


shè
shì
yǒu
zhě
jiē

wéi
yuán
yīng
zuò
shùn
hòu


wèi
suǒ
yǒu
yǒu
jiē

wéi
yuán

huò

wéi
yuán
ér
fēi
shì
yǒu

wèi
chú
yǒu
suǒ

yǒu
zhī

wèn
ruò
yǒu
wéi
yuán
jiē
shì
shēng


shè
shì
shēng
zhě
jiē
yǒu
wéi
yuánzhū
suǒ
yǒu
shēng
jiē
yǒu
wéi
yuán

huò
yǒu
wéi
yuán
ér
fēi
shì
shēng

wèi
chú
shēng
suǒ

lǎo

zuì
hòu
yǒu
zhī

wèn
ruò
shēng
wéi
yuán
jiē
lǎoshè
shì
lǎo

jiē
shēng
wéi
yuánsuǒ
yǒu
lǎo

jiē
shēng
wéi
yuán

huò
shēng
wéi
yuán
ér
fēi
lǎo


suǒ
wèi

bìng

yuàn
zēng

huì

qīn
ài
bié


suǒ
qiú

suìsuǒ

chóu
tàn
yōu


zhǒng
zhǒng

nǎo

wèn
shì
zhū
yǒu
zhī


dào
zhī
suǒ
shè
zhèng
jiàn
wéi
shēng
zhàng
àimíng


suǒ


xíng

ruò
yǒu

fēn
néng
wéi
shēng
zhàngzhèng
jiàn


shì

zhèng

weí


zhèng
jīng
jìn

ěr

ruò
zhèng

zhèng

zhèng
mìng


shēn
xíng

xíng


yǒu

fēn

wéi
shēng
zhàng
ài

ruò
zhèng
mìng
zhèng
dìngyǒu
zhī

wéi
shēng
zhàng
ài
yīng
zhī

wèn
shì
zhū
yǒu
zhī

wéi

rǎn
pǐn


tōng

rǎn
qīng
jìng
pǐnwéi

rǎn
pǐn


tōng

rǎn
qīng
jìng
pǐn

wèn
yún

shēng
zhī
tōng
èr
pǐnruò
shēng
è


yǒu
nán
chù

wéi
shì

rǎn
pǐn

ruò
shēng
rén
tiān
zhū

nán
chù


tōng
rǎn
jìng
pǐn

dāng
zhī

zhī

suí

suǒ
yīng

jiē
tōng
èr
pǐn

wèn

děng

míng

yǒu

xíng

yǒu


děng

míng
miè

xíng
mièyǒu
sān
zhǒng


chán

suí
mián


míng

yóu


míng
miè
míng
miè

yóu

miè


xíng

suí
miè
wèn

děng
xíng

yǒu

shí

yǒu


děng
xíng
miè

shí
mièzhū
xíng


xiāng

zhōng


zuò

miè


wèi

duì
zhì

yòu
yóu

xíng
yǒushēn

xíng

yóu

yǒuyǒu

yuán
shí
ruò
quán
miè

dāng
zhī
shí

suí
miè

wèn

děng
shí

yǒu

míng


yǒu


děng
shí
miè

míng

mièzhǒng

shí

yǒu


guǒ
shí

yǒumièmíng

miè


shí
wàng
míng

dàoshì

zhī
nǎi
zhì
shòu

suí

suǒ
yīng

dāng
zhī

ěrmíng
yuán
xíng
dào


shì
ài
yuányuán
yǒu
dào


dāng
zhī

ěr


xíng
yuán
shí
dàoshì
yǒu
yuán
shēng

dāng
zhī

ěr


shí
yuán
míng

dào


shēng
yuán
lǎo


dāng
zhī

ěr

wèn

děng
shòu

yǒu

ài

yǒu


děng
shòu
miè

ài
mièxíng
yuán
shí
dào


dāng
zhī

ěr

wèn

qián
suǒ
shuō

yuán

mén


mén
shì
shí
èr
zhī
yuán

suǒ
xiǎn


mén
fēisān
mén
shì

suǒ
xiǎn

wèi
èr

fēn
suǒ
xiǎn


quán
fēn
suǒ
xiǎn


mén
fēi


děng
wéi
èr

fēn
suǒ
xiǎn

wèi

shí
shēng
ménsuǒ
zuò
mén


děng
wéi

quán
fēn
suǒ
xiǎn

wèi
yǒu
qíng
shì
jiān
zhuǎn
mén

wèn


shí
zhī
yuán

dào

zhě

yǒu

zhǒng
guò
huànyǒu


wèi


jiàn


néng


qián


xíng
jiàn


qián


xíng
jiàn


shì
hòu


xíng
jiàn

qián
hòu


xíng
jiàn

ěr

yòu


jiàn
měng

jiān
zhí

yǒu

yǒuxiàn

zhōng


bān
niè
pán

shì
míng


guò
huàn

wèn

shí
zhī
zhě
yǒu

zhǒng
shēng
fān
qián

guò
yīng
zhī
shēng


yǒu

zhǒngshì
shí
èr
zhī
yuánzhī
shì
shí
yǒu

wèi
jiǔ


zhī
fēi
shí
yǒu

wèi
shì
wéi

xìng

wèifēi

shì
wéi

xìng

wèishì
suǒ
zhī
zhàng
yīn

wèinéng
shēng


wèi
tāi
cáng

wèiwéi
shì


wèi
èr


shuō
wéi
yīn
fēn

wèi
qián
liù


míng
nǎi
zhì
chù


ài

yǒu
sān
shuō
wéi
yīn
fēn


shuō
wéi
guǒ
fēn

wèi
hòu
èr
shuō
wéi
guǒ
fēn


shuō
wéi

yīn
guǒ
fēn

wèi
suǒ

zhī
shuō
wéi

fēn

suǒ

zhě


yǒu
èr
zhǒng
shòu

míng
wéi

fēn


wèi
hòu


chù
wéi
yuán
yīn
shòu

èr
wèi
xiàn


ài
wéi
yuán
guǒ
shòu


èr

shuō
wéi
chù
yuán
shòu
zhī
néng
shēng
ài
fēi
ài
jìng
jiè
guǒ


zhī
néng
shēng


guǒ

wèi
qián
liù
zhī
néng
shēng
qián
guǒ

hòu
sān
zhī
néng
shēng
hòu
guǒ


zhī

shēng
èr
guǒ
zhī

shòu

xíng

wèi
chú
èr
suǒ

zhī


zhī

shòu

xíng

wèisuǒ
chú
zhōngzhī
shòu

xíng

wèi


shòu
dào

yīng
zhī


zhī


shòu

xíng

wèi
suǒ
chú
zhōng

zhī
huài

shè

wèi

shòu

xíng
zhī


fēi
shòu

xíng
zhī

fēn


zhī


shè

wèi

shòu

xíng
zhī


fēi
shòu

xíng
zhī

fēn


zhī
xíng

shè

wèi
suǒ
yǒu
huài
zhī


shì
xíng

zhī

huò
yǒu
xíng

suǒ
shè

fēi

èr


wèi
shòu

xíng
zhī


fēi
shòu

xíng
zhī

fēn

wèn


qiē
shēng
chù

sānzhōng

jiē
yǒu

qiē
zhī
xiàn
xíng

wèi

xiǎng
tiān
zhōng


miè
jìn
dìng


xiǎng
dìng
zhōng

yǒu

zhīfēi


zhī

ruò
shēng


jièzhīfēi
yǒu

zhī

wèn

yǒu

zhī


zhīyǒu

wèi

shàng

zhī


xià

zhī


dàn

fēn
fēi
quán

wéi
zàn
shí
fēi
jīu
jìng

wèn

zhī
rǎnzhī

rǎnsān
rǎn


tōng
èr
zhǒng

ruò

rǎn


shàn

bié


fēn
wéi
èr
zhǒng
yīng
zhī

wèn

zhī

jiè
qiē
zhīděngwèn

zhī

jiè
qiē

fēn

wèn
yún

yīng
zhī


yǒu
lǎo
zhū
xíng
yǒu
xiǔ
huài

bài
xìng
jiè


dāng
zhī


jiè


ěr

wèn

zhī
shì
xué
wèn

zhī
shì

xué

wèn

zhī
shì
fēi
xué
fēi

xuéqiē

wèn
suǒ
yǒu
shàn
yǒu
lòu
zhī
fēi
xuéduò
liú
zhuǎn


ruò
xué
suǒ
yǒu
shàn
yǒu
lòu
liú
zhuǎn
xiāng
wéiyòng
míng
wéi
yuán

fēi
zhī

wèn

liú
guǒ
dāng
yán

zhī

duàn
qiē

fēn

quán
duàn
zhěliú
guǒ


shì

lái
guǒ

ěr

wèn

huán
guǒ
dāng
yán

zhī

duàn
jiè

qiē
jiè

dìng

wèn
ā
luó
hàn
dāng
yán

zhī

duànsān
jiè

qiē


jīng
zhōng

yóu

zhǒng
yán
shuō
dào

shuō
yuánwèi
lüè
shuō
yóu
liù
zhǒng
yán
shuō
dàoyóu
shùn


shuō

èr
yóushuō

sān
yóu

fēn
zhī
shuō


yóu

fēn
zhī
shuō


yóu
hēi
pǐn
shuō

liù
yóu
bái
pǐn
shuō

wèn

shì
zūn
shuō
yuán

shèn
shēn


shèn
shēn


yún

yīng
zhī


yóu
shí
zhǒng
xiāng

yīng
zhī
yuán

shèn
shēn


wèi


cháng

kōng

shuōcháng

zhě

wèi
cóng

zhǒng

shēng


dài

yuán

yòu
cóng

yuán
shēng


dài

zhǒng


yòu
cóng

zhǒng

yòu
cóng

yuán
shēng

ér
zhǒng

yuán


shēng
shì


zuò

yòngyùn
zhuǎn

yòu


èr
yīn
xìng
gōng
néng

fēi

shì
yǒu

yòu
zhū
yǒu
zhī

suī

shǐ
lái

xiāng
chéng
jiù

rán
shà

shà

xīn
xīn
xiāng
zhuǎn

yòu
yuán

zhī
suī
shà


miè

rán

tíng
zhù
yùn
dòng
xiāng
xiàn
zhě

wèi
yuán

zhī


wèi

xiāng
ér

sān
zhǒng
xiāng
xiàn


kōng

zhě

wèi
yuán

zhī

suī

yǒu
qíng
zuò
zhě
shòu
zhě

rán
xiǎn
xiàn
ér
shuō

zhě

wèi
yuán

zhī

suī


zài
shí

yǒu

xiāng

rán


xiāng
xiǎn
xiàn


shēngzhū


xìng
suī


shuō

ér
yán
zhū


xìng

shuō

wèn
yīng


zhì
zhī
yuán
èr

wèi


zhù
zhì


zhēn
shí
zhì

yúnzhù
zhì

wèi


shī
shè
kāi
shì


dǎo
ér
zhī

yún


zhēn
shí
zhì

wèi

xué
jiàn

guān
shèn
shēn


wèn

shì
zūn
yán

shì
zhū
yuán


fēi

suǒ
zuò

fēi

zuò

suǒ

zhě


ruò

chū
shì

ruò

chū
shì

ān
zhù

xìng

zhù

jiè

yún


xìng

yún


zhù

yún


jiè


shì
zhū
yuánshǐ
shí
lái


chéng
jiù
xìng
shì
míng

xìng


chéng
jiù
xìngdiān
dǎo
wén

ān


shì
míng

zhù

yóu


zhùxìng
wéi
yīn

shì

shuō

míng
wéi

jiè

wèn

jīng
yán

shēng
ruò

zhě


chù

wèi

shēng

shì
yǒu

ruò

qiē
zhǒng
shēng
fēi
yǒu
zhě

shēng
yuán
lǎo


yīngzhōng
shuō


xìng
yuán

xìng

zhǒng

guǒ
shēng
shuō


wèi
shí
nǎi
zhì
shòu
zhī

shì
shēng
zhǒng
shuō
wéi
shēng

yóu

yǒu


hòu
shí


guǒ
zhī

míng
yǒu
yuán
shēng


shì

zhī


jīng
suǒ
shuō

suí

suǒ
yīng

jìn
dāng
zhī
wèn

shuō

qiē
zhī
fēi
gēng

wéi
yuánjiàn

míng


shí

wéi
yuánshí

xiàn

zhōng

yòng
míng

wéi
yuán


mínghòu

zhōng

yòng
shí
wéi
yuán


suǒ

zhě


zhōng

yǒu
xiāng

shí

shuō

wéi
yuán


yóu
shí
wéi
yuán
zhōng

zhū
jīng
xuè


míng
suǒ
shè
shòugòng
chéng
jié
luó
lán
xìngmíng

wéi
yuán


lìng

shízhù

wèn
guān
hēi
pǐn
shí

wéi
zhì
shí
zhīzhuǎn
huán

fēi
zhì

zhīyóu

èr
zhī
gēng

wéi
yuánshí
yuán
míngshì
míng


yuán
shí

shì

guān
xīn
zhì
shí
zhuǎn
huánzhī
zhōng


yǒu

shì
zhuǎn
huán
dào

chù

xiǎn
shì
gēng

wéi
yuán
dàomíng
zhuǎn
huán


huán
miè
pǐn
zhōng

míng

fēi
shì
hòu
yǒu
shí
huán
miè
yīn

yóu

yīn
yuán

guò
guān
chá

wèn

yīn
yuán

shuō
yuán

zhī
fēi

zuò

fēi

zuò

fēi

zuò


fēi

yīn
shēngshēng
zhě
fēi
yǒu


yuán

zuò
yòng


yuán

suǒ
shēng


wèn

yuán

zhōng


děng
shìshuí
shǒu
yǎng
děng
wéi

shùmíng
xíng
yuán
suǒ
yǐn
shí
nǎi
zhì
shòu
shìshòu
yuán
suǒ
yǐn
ài

nǎi
zhì
yǒu
shì
shǒu
yǎngshēng

lǎo


dāng
zhī
shì

shù

wèn

yuán

zhī
dāng
zhī

zhù


shí
nǎi
zhì
shòu

wèn

zhī

gāo


yuán
míng
xíng

ài

yǒu

wèn

zhī

yàn


shēng
lǎo

yīng
zhī

wèn

yīn
yuányuán

hēi
pǐn
jiào
zhōng

shuō
míng
zēng
qiē
yǒu
zhī
chúnwéi
hòu
guǒ


yòu
zhū
yǒu
zhī
qián
qián
wéi
yuán

hòu
hòu
suǒ
suí


wèn

yīn
yuánbái
pǐn
jiào
zhōng

shuō
míng
sǔn
jiǎn


yóu

qiē
zhī
qián
qián
yǒng
duàn
hòu
hòu
jiǎn


yòu
shì
chúnsǔn
jiǎn
yīn


wèn

yuán

zhī
míng
yǒu
yīnwèi
qián


wèn

yuán

zhī
míng
yǒu
yīn


wèn

zhī
miè
shì
lòu
jìn
suǒ
xiǎn


sān

wèn

zhī
miè
shì
yuán
jìn
suǒ
xiǎn
sān
shì

zhī
yuán


wèn

zhī
miè
shì
shòu
jìn
suǒ
xiǎn
wèi
yóu
fán
nǎo

duàn


suǒ

miè
shíqiē
shòu

jiē
yǒng

miè


wèn

yīn
yuánzhǐ
yuán


jiàn


shí

zhìwéi
xiǎn
yǒu
yīn

rǎn
zhì


yòu

wéi
xiǎn


xiāngsuǒ
zuò

rǎn
zhì


yòu

wéi
xiǎn
qián

zhū
zhī

shǐ
shí


yòu

wéi
xiǎn
hòu

zhū
zhī
róng
yǒu

rǎn
huán
mièyòu

wéi
xiǎn
zhī
suǒ

shè
zhū
yǒu
lòu
huì
biàn
zhī


zhī

jiē
zuò

zhì

dāng
zhī
zǒng
yǒu

shí

zhì

wèn

yīn
yuányuán

zhōng

jiàn


shí

zhìwéi
xiǎnzhī


shèng

guān
chá
dào


shì

zǒng
yǒu

shí

zhìruò
shēng

jièjiè
shēn

yǐn

shàng

ruò
yǎn
ruò
ěr

yóu

jiàn
wén
xiàsuǒ
yǒu

shēng

yòu


shēn


sān
jiè


ér
xiàn
zài
qián

ruò
shēngjiè

chú

xiàqiē
xiàn
qián


zài

jièsān
zhǒng

rǎn

wèi
fán
nǎo

rǎnrǎn

shēng

rǎn

wéi

duàn


xiū
liù
zhǒng
xiàn
guān

yīng
zhī

děng
wéi
liù

wèi

xiàn
guān

xìn
xiàn
guān

jiè
xiàn
guān

xiàn
guān
zhì

xiàn
guān

xiàn
guān
biān
zhì

xiàn
guān

jīu
jìng
xiàn
guān

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |