当前位置: 首页> 注音> 正文

瑜伽师地论第9卷(注音)

  • 编辑:凝丹 发布时间: 2020-04-11
  • 分类:注音
  • 阅读()

瑜伽师地论第9卷(注音)shī

lùn


jiǔ
juàn

běn

fēn
zhōng
yǒu
xún
yǒu

děng
sān

zhī
liù
mén
yúnlüè
yǒu
èr
zhǒngguǒ
mén

èr
sǔn

mén


guǒ
mén
zhě

yǒu

zhǒng
yīng
zhī
shú
guǒ

èr

děng
liú
guǒ

sān

zēng
shàng
guǒxiàn

guǒ
zēng
shàng
guǒshú
guǒ
zhě

wèi

shā
shēng
qīn
jìn
xiū

duō
xiū

luò
jiā
zhōng
shòu

shú
guǒshā
shēng


shìshàn

dào

ěr

shì
míng


shú
guǒ


děng
liú
guǒ
zhě

wèi
ruò
cóng

chū
lái
shēng

jiān

rén
tóng
fēn
zhōng
shòu
寿
liàng
duǎncái
kuì
zhēn
liáng

duō
zāo
fěi
bàng

qīn
yǒu
guāi


wén
wéi

shēng

yán

wēi


zēng
měng

tān

zēng
měng

tián

zēng
měng

chī

shì
míng

děng
liú
guǒ


zēng
shàng
guǒ
zhě

wèi
yóu
qīn
jìn
xiū

duō
xiū

zhū

shàn

zēng
shàngsuǒ
gǎn
wài
fēn
guāng

xiān
shǎo

guǒ

chōng
shí
guǒ
duō
xiǔ
bài

guǒ
duō
biàn
gǎi

guǒ
duō
líng
luò

guǒ

gān
měi

guǒ

héng
cháng

guǒ

chōng


guǒ

biàn
便


kōng

guǒ
shí

dāng
zhī
shànxiāng
wéi


xiàn

guǒ
zhě

yǒu
èr
yīn
yuán

shàn

shàn


xiàn

guǒ


yóu

jiě


èr
yóu
shì


yīng
zhī

jiě

yǒu

zhǒng


yǒu


jiě

èrjiě

sān
sǔn
nǎo

jiěbēi

jiě


zēng
hài

jiě

liù
jìng
xìn

jiěēn

jiě


zhī
ēn

jiě

yǒu


jiě

zào

shàn

shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒu

yóu
zēng
shàng

jiě


liàn

shēn


liàn
cáiliàn
zhū
yǒu

zào

shàn

jiě

suǒ
zào
shàn

shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒu


zēng
shàng

jiě
shēncái
zhū
yǒu

zào
zuò
shàn


sǔn
nǎo

jiě

zào

shàn

shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒuyǒu
qíngluó


zēng
shàng
pǐn
sǔn
nǎo

jiě

zào

shànbēi

jiě

suǒ
zào
shàn

shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒuyǒu
qíngluó


zēng
shàng
pǐn

bēi

jiě
zào
zuò
shàn


zēng
hài

jiě

zào

shàn

shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒu
sēng


suí

zhǒng
zūn
zhòng
chù
shì


zēng
shàng
pǐn
zēng
hài

jiě

zào

shàn


jìng
xìn

jiě

suǒ
zào
shàn

shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒu
sēng
děng


zēng
shàng
pǐn
jìng
xìn

jiě

zào
zuò
shànēn

jiě

zào

shàn

shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒu
suǒ


suí

zhǒng
ēn
zào
zhī
chù


zēng
shàng
pǐn
bèi
ēn

jiě


kuáng

jiě


bào

jiě

zào

shàn


zhī
ēn

jiě

suǒ
zào
shàn

shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒu
děng


zēng
shàng
pǐn
zhī
ēn

jiě

bào
ēn

jiě

suǒ
zuò
shàn


yóu
shì

zhě

ruò

shàn

jiān


tóng
fēn
zhōng


yǒu
shòu
xiàn

guǒ
zhějiān

zhě


hài

èr
hài


sān
hài
ā
luó
hànsēng
lái
suǒ
è
xīn
chū
xuè


jiān

tóng
fēn
zhě

wèi

yǒu


ā
luó
hàn
suǒ

xíng
huì
rǎn
xíng


zuì
hòu
yǒuhuò

tiān
miào


shìshā
yáng


liú
xíng

jué

huò


tuō


wěi
zhòng
qīn
yǒu
tóng
xīn

jiù
děng
suǒ

sǔn
hài

kuáng

huò

yǒu

pín
qióng
kùn


wéi
zuò
guī

shī

wèi


hòu
fǎn
jiā
hài

huò


nǎo

huò
jié
duó
sēng
mén

huò

huài
líng
miào


shì
děng

míng

jiān
tóng
fēn

ruò
zhū
shàn


yóu
shì
zhòng


shòu
xiàn

guǒ
zhě

wèi

yǒuzhèng
xìn

quàn
jìn
kāi
huà
ān
zhì
jiànxìn
zhōngzhèng
xìn


xìn
zhōng


shì
fàn
jiè


jiè
zhōng

qiān
lìn


shè
zhōng

è
huì


huì
zhōng

ěr

ěr

huòdìng
zhě
gōng
yǎng
chéng
shì

dìng
zhě


shìzhèng
dìng

miè
jìn
dìng


liú
guǒ

ā
luó
hàn
guǒ

gōng
yǎng
chéng
shì

ěr

yòu
qīn


suǒ
gōng
yǎng
chéng
shì
suǒ

shì

xué

xué
sēng
suǒ

ěr

ruòzūn
zhòng
shì
zhōng


shàng
xiāng
wéi

yóu
sǔn
hài
yīn
yuánshàn


shòu
xiàn

guǒzēng
shàng
guǒ
zhě

wèi

yóu
shòu
xiàn

guǒ


yóu


lái
suǒ
zhù
guó

zāi
héng
děngshén
liàng
zhòng
shēng


yǒu
zāi
héng


ān

zhùshì
zūn


shì

zhuǎn
lún
shèng
wáng

zhù

dìngěr

ruò
zhū
bēi
xīn

guān
chá

qiē
pín
qióng
kùn


tiān
suǒ
nǎo
zhòng
shēng

shī

yǐn
shí
cái


cáng

jiē
lìng
chōng


yóu

yīn
yuán


zhū
zhòng
shēng

ān

zhù


shì
děng
lèi
shì

zēng
shàng
suǒ
shēng
xiàn

shòu

yīng
zhī

sǔn

mén
zhě

wèi

zhū
yǒu
qíng


shí

shàn

dào

jiàn


sǔn
hài
mén


děng
wéisǔn
hài
zhòng
shēng

èr
sǔn
hài
cái


sān
sǔn
hài

qièwěi
yǒu
zhèng
sǔn
hài


sǔn
hài
zhù
bàn

liù
xiǎn
shuō
guò
shī
sǔn
hài


yǐn

fàng

sǔn
hài


yǐn


wèi
sǔn
hàixiāng
wéi


shí
shàn

dào

jiàn
mén
yīng
zhī


zēng
shàng
yún


wèi
měng


zhòng


dāng
zhī


yóu
liù
zhǒng
xiāng


jiā
xíng


èr
chuànsān

xìngshìsuǒ
zhì

lèi


liù
suǒ
zhì
sǔn
hài


jiā
xíng

zhě

wèi

yǒu

yóu

měng

tān
tián
chī
chánměng


tān

tián

chī
jiā
xíngzhū


chuàn


zhě

wèi

yǒu


cháng

zhōng

qīn
jìn
xiū

ruò
duō
xiū


shàn
shànxìng

zhě

wèi

è

wéi

zhòng
zuìèjiān

wéi

zhòng
zuìjiān


wàng

wéi

zhòng
zuìxié
xíng
wéi

zhòng
zuì


shā
shēng
wéi

zhòng
zuì


tān

tián
huì
wéi

zhòng
zuì


tián
huì
xié
jiàn
wéi

zhòng
zuì

yòu

shī
xìng
jiè
xìng

zuì
wéi
shēng


jiè
xìng
xiū
xìng

zuì
wéi
shēng


wén
xìng

xìng

zuì
wéi
shēng


shì
děng

shì

zhě

wèi

yǒu
sēng

suí

zhǒng
zūn
zhòng
chù
shì

wéi
sǔn
wéi

míng
zhòng
shì


suǒ
zhì

lèi

zhě

wèi

yǒu


xiàng
shòu
xíng
zhū

shàn


nǎi
zhì
shòu
寿
jìn


shí
shàn

suǒ
zhì
sǔn
hài

zhě

wèi

yǒu

duàn
suǒ
duì
zhì
zhū

shàn


lìng
zhū
shànqīng
jìng


diān
dǎo
yúnyǒu
sān
zhǒng
yīng
zhī


zuò
yòng
diān
dǎo

èr
zhí
shòu
diān
dǎo

sān


diān
dǎo

zuò
yòng
diān
dǎo
zhě

wèi

yǒuzhòng
shēng


shā
hài


hài

zhě

dāng
zhī

zhōng
suī
yǒu
shā
shēng


shā
shēng
zuì

rán
yǒu
shā
shēng
zhǒng
lèi
shā
shēng
xiāng

tóng
fēn
zuì
shēng

ruò


shā


zhòng
shēng

rán

fēi
qíng
jiā
dāo
zhàng

wèi

shā
shēng

dāng
zhī

zhōng

yǒu
shā
shēng


shā
shēng
zuì

rán
yǒu
shā
shēng
zhǒng
lèi
shā
shēng
xiāng

tóng
fēn
zuì
shēng


shā
shēng

dào


shìděng

qiē

dào

suí

suǒ
yīng
zuò
yòng
diān
dǎo
yīng
zhī

zhí
shòu
diān
dǎo
zhě

wèi

yǒushì
jiàn


shì
lùn


shī

ài
nǎi
zhì
guǎng
广
shuō


qiē
xié
jiàn


zuò
shì
zhí


jìng

yǒu
néng
shā
suǒ
shā
ruònǎi
zhì

shī

shòu
zhāi
xiū

shòu
xué
shī
luó

yóu

yīn
yuán


zuìyòu

yǒushì
jiàn


shì
lùn

ruò
yǒu
zhòng
shēng

zēng
fàn
zēng
tiān

zēng

luó
mén

ruò

zēng
è
wéi
yīng
shā
hài

shā

yīn
yuán
wéi


zuì

yòu


suǒ
nǎi
zhì


wéi
huò
yǒu
fēi
diān
dǎo
zhě

wèi

yǒu


shàn

dào
xiàn
qián
xíng
shí

yóuwéichà
bié
yún


wèi
yǒu
zuò

yǒu

zuò


yǒu
zēng
cháng

yǒu

zēng
cháng


yǒuyǒu


shì
dìng

shú


dìng

shúshú

shúshú
wèi
shú


shàn


shànsuǒ
shè

suǒ
shè


fēi


fēisuǒ
shè


shī
xìng

jiè
xìng

xiū
xìng
fēidòng


shùn

shòu


shùn

shòu


shùn
shòu


shùn
xiàn

shòu


shùn
shēng
shòu


shùn
hòu
shòu


guò


wèi
lái

xiàn
zài

xué


xué


fēi
xué
fēi

xué


jiàn
suǒ
duàn

xiū
suǒ
duàn


duàn


hēi
hēi

shú


bái
bái

shú


hēi
bái
hēi
bái

shú


fēi
hēi
fēi
bái


shú

néng
jìn
zhū

huì


zhuó


qīng
jìngjìng


zuò

zhě

wèi
ruòruò


suǒ

shēn

zuò

zhě

wèi
ruò
ruò

shēn
zēng
cháng

zhě

wèi
chú
shí
zhǒngděng
wéi
shí


mèng
suǒ
zuò


èr

zhī
suǒ
zuò


sānsuǒ
zuò


shù
suǒ
zuòkuáng
luàn
suǒ
zuò


liù
shī
niàn
suǒ
zuòfēi


suǒ
zuò
xìng
jiǔ
huǐ
suǒ
sǔn


shí
duì
zhì
suǒ
sǔn


chú

shí
zhǒng

suǒ

zhū

míng
wéi
zēng
cháng


zēng
cháng

zhě

wèi

suǒ
shuō
shí
zhǒng

zhě

wèiruò
zuò

ruò
zēng
cháng


zhě

wèi
fēi


suǒ
zuò


shùn
dìng
shòu

zhě

wèiruò
zuò
ruò
zēng
cháng


shùn

dìng
shòu

zhě

wèizuò
ér

zēng
chángshú

shú

zhě

wèi


guǒshú
wèi
shú

zhě

wèi
wèi

guǒ


shàn

zhě

wèi

tān

tián

chī
wéi
yīn
yuánshàn

zhě

wèi
tān
tián
chī
wéi
yīn
yuán

zhě

wèi
fēi

tān

tián

chī
wéi
yīn
yuán


fēi
tān
tián
chī
wéi
yīn
yuán
suǒ
shè

zhě

wèi
huò
bié
jiě
tuō


suǒ
shè


huò
jìng

děng
zhì
guǒ
duàn


suǒ
shè


huò

lòu


suǒ
shè

suǒ
shè

zhě

wèi
shí
èr
zhǒnglèi
suǒ
shè
zhūděng
shí
èrlèiyáng

èr
fàn


sān
fàn
zhūniǎo

liù
dào
zéi

kuí
kuài


shǒu

jiǔ
chán


shí
duàn

shí


xiàng

shí
èr
zhòu
lóng

fēi


fēisuǒ
shè

zhě

wèi
chú
sān
zhǒnglèi


suǒ


qiē
shàn

shànshī
xìng

zhě

wèi
ruò
yīn
yuán

ruò
děng


ruò

chù

ruò

xìng


yīn
yuán
zhě

wèi


tān

tián

chī
wéi
yīn
yuán


děng

zhě

wèi

tān

tián

chī

xíng
néng
shè
suǒ
shī


néng

shēn


chù
zhě

wèi

suǒ
shī


shòu
zhě
wéi

chùxìng
zhě

wèi

suǒ

néng
shè
suǒ
shī

shēn

shī
xìngshì
jiè
xìng

xiū
xìng


suí

suǒ
yīng
yīng
zhī


zhōng
jiè
xìng

yīn
yuán
děng


qián


xìng
zhě

wèi


suǒ
shè
shēn


děng


chù
zhě

wèi
yǒu
qíng
fēi
yǒu
qíng
shù


xiū
xìng
yīn
yuán
zhě

wèi
sān


yīn
yuántān

tián

chī

děng

zhě

wèi


xíng
yǐn

dìngxìng
zhě
wèi
sān
chù
zhě
wèi
shí
fāng
děng
yǒu
qíng
jiè

yòu

shī
jiè
xiū
zhě

suǒ
yǒu
xiāng
mào
yīng
zhī


qiē


chù
shuōzhě

wèi
gǎn
shàn


shú


shùn


shòu
shàn


fēi


zhě

wèi
gǎn
è


shú


shùn


shòu

shàndòng

zhě

wèi
gǎnjiè

shú


shùnjiè
shòu
shàn


shùn

shòu

zhě

wèishùn
sān
jìng

shòu

dòng


shùn

shòu

zhě

wèi
fēishùn
shòu

zhě

wèi
néng
gǎn

qiē
chù
ā
lài

shí

shú

jìng


shàng

dòng


shùn
xiàn

shòu

zhě

wèi
néng
gǎn
xiàn

guǒ


shùn
shēng
shòu

zhě

wèi
néng
gǎn

jiān
shēng
guǒ


shùn
hòu
shòu

zhě

wèi
néng
gǎn

hòu
shēng
guǒ


guò


zhě

wèi
zhù


wèi

huò


guǒ

huò
wèi

guǒ


wèi
lái

zhě

wèi
wèi
shēng
wèi
miè


xiàn
zài

zhě

wèi

zào


wèi
xiè
miè

zhě

wèi
néng
gǎn

jiè

shú

duò

jiè

zhě

wèi
néng
gǎn

jiè

shú

duò

jiè


zhě

wèi
néng
gǎn


jiè

shú

duò


jiè


xué

zhě

wèi
ruò

shēng
ruò
fēi

shēng

xué
xiāng

zhōng
suǒ
yǒu
shànxué

zhě

wèi

xué
xiāng

zhōng
suǒ
yǒu
shàn


fēi
xué
fēi

xué

zhě

wèi
chú
qián
èr


xiāng

zhōng
suǒ
yǒu
shàn

shàn
jiàn
suǒ
duàn

zhě

wèi
shòu
è


shàn
děng


xiū
suǒ
duàn

zhě

wèi
shòu
shàn

shàn

shàn

duàn

zhě

wèi
shì
chū
shì
zhū

lòu


hēi
hēi

shú

zhě

wèi
fēibái
bái

shú

zhě

wèi

dòng


hēi
bái
hēi
bái

shú

zhě

wèi


yǒu

shàn

wéi
è
duì


yóu
yuē
wèi
duàn
fēi


shí
suǒ
yǒu


ér
jiànfēi
hēi
fēi
bái


shú

néng
jìn
zhū

zhě

wèi
chū
shì
jiān
zhū

lòu


shì
qián
sān

duàn
duì
zhì
zhě

wèi
zhū
wài
dào
shàn

shàn


huì

zhě

wèi
míng
huì


yòu
yǒu
huì


wèishēng

shèng
jiào
zhōng

diān
dǎo
jiàn
zhě

zhù

jiàn

zhě

xié
jué
dìng
zhě

yóu

jué
zhě
suǒ
yǒu
shàn

shàn


zhuó

zhě

wèihuìmíng
zhuó


yòu
yǒu
zhuó


wèishēng

shèng
jiào
zhōng


jué
dìng
zhě

yóu

jué
zhě

suǒ
yǒu
shàn

shàn


yòu
yǒu
chà
bié

wéi

wài
dào

zhōng

yǒu

sān


yóu
xié
jiě
xíng


míng


yóu

wéi


néng
zhàng
suǒ

zhū
gōngmíng
huì

néng
zhàng
tōng

zhēn
míng
zhuó
yīng
zhī

qīng
jìng

zhě

wèishēng

shèng
jiào
zhōng

zhèng
jué
dìng
zhě


yóu

jué
zhě

suǒ
yǒu
shànjìng

zhě

wèi
zhù


fēi

shēng
zhě


qiē
shèng
zhě
suǒ
yǒu
xué

xué


guò
huàn
yún


dāng
zhī
lüè
shuō
yǒu

guò
huàn

wèi
shā
shēng
zhě

shā
shēng
wéi
yīn

néng
wéi

hài

néng
wéi

hài

néng
wéi

hài

shēng
xiàn

zuì

shēng
hòu

zuì

shēng
xiàn

hòu

zuì

shòu

suǒ
shēng
shēn
xīn
yōu


yún

néng
wéi

hài

wèi
wéi
hài
shēng


fāng
biàn
便

yóu

yīn
yuán

biàn
便

bèi
hài

ruò
bèiruò
zāo
tuì
退
shī

ruò
bèi

huǐ

rán


néng
sǔn
hàiyún

néng
wéi

hài

wèi

yóu

suǒ

fāng
biàn
便

néng
sǔn
hài


yóu

yīn
yuánbèi
hài
nǎi
zhì

huǐ

yún

néng
wéi

hài

wèi

yóu

suǒ

fāng
biàn
便

néng
sǔn
hài


yóu

yīn
yuán


bèi

hài

ruò
bèi


nǎi
zhì

huǐ

yún

shēng
xiàn

zuì

wèi

néng
wéi

hài

yún

shēng
hòu

zuì

wèi

néng
wéi

hài

yún

shēng
xiàn

hòu

zuì

wèi

néng
wéi

hài

yún

shòu

suǒ
shēng
shēn
xīn
yōu


wèi
wéi
hài
shēng


fāng
biàn
便

ér

néng
chéng
liù
zhǒng
guò
shī

yòu

néng
bàn
suí

shā
shì


yóu
suǒ


huì
yīn
yuán

biàn
便
shòu
suǒ
shēng
shēn
xīn
yōu


yòu
yǒu
shí
zhǒng
guò
huàn


fàn
shī
luó


jīng
guǎng
广
shuō
yīng
zhī

yòu
yǒu

zhǒng

shàn

dào


yǐn
zhū
jiǔ

wéi
fàn
shì
shàn
nán
xué
chù
fàn
shuō
duō
guò
huàn

yīng
zhī

guǎng
广
shuō

chán

jiā
jīng

yún

shēng

rǎn

wèi
yóu

zhǒng
xiāng
yīng
zhī


yóu
chà
bié


èr
yóu
jiān
xīn


sān
yóu

dìngyóu
liú
zhuǎn


shēng
chà
bié
zhě

dāng
zhī

yǒu

zhǒng


jiè
chà
bié

èr

chà
bié

sān
chù
suǒ
chà
bié


shēng
shēng
chà
biéshēn
shì
jiān
chà
bié

jiè
chà
bié
zhě

wèi

jiè
jiè
shēng
chà
bié


chà
bié
zhě

wèi
shēng
chà
bié

chù
suǒ
chà
bié
zhě

wèi

jiè
zhōng
yǒu
sān
shí
liù
chù
shēng
chà
bié


jiè
zhōng
yǒu
shí

chù
shēng
chà
biéjiè
zhōng
yǒu

chù
shēng
chà
bié


shì
zǒng
yǒu

shí

shēng

shēng
shēng
chà
bié
zhě

wèi

jiè
rén
zhōng

yǒu
sān
shēng
shēng


hēi
shēng
shēng
shēng

wèi

yǒu

shēng
zhān

luó
jiā

ruò
bo
jié
suō
jiā

ruò
zào
chē
jiā

ruò
zhú
zuò
jiā

ruò
shēng
suǒ

xià
jiàn
pín
qióng

shǎo
cái

yǐn
shí
děng
jiā


shì
míng
wéi
rén
zhōngzhě
èr
bái
shēng
shēng
shēng

wèi

yǒu

shēng
shà
guì
jiā

ruò

luó
mén


guì
jiā

ruò
zhū
cháng
zhě


guì
jiā

ruò
shēng
suǒ

háo
guì


duō
zhū
cái


cáng
děng
jiā


shì
míng
wéi
rén
zhōng
shēng


zhě

sān
fēi
hēi
fēi
bái
shēng
shēng
shēng

wèi

yǒu

fēi
qián
èr
zhǒng
shēng
chù
zhōng
jiā
zhě

yòu

jiè
tiān
zhōng


yǒu
sān
zhǒng
shēng
shēng


fēi
tiān
shēng

èr


fēn
shēng

sān


kōng
gōng
diàn
殿
shēng

yòu

jiè
zhōng
yǒu
sān
zhǒng
shēng
shēng


zhě

shēng

xiǎng
tiān
shēng

èr
zhě
yǒu
xiǎng
tiān
shēng

sān
zhě
jìng

tiān
shēng

yòu


jiè
zhōng
yǒu
sān
shēng
shēngliàng
xiǎng
tiān
shēng

èr

suǒ
yǒu
xiǎng
tiān
shēng

sān
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
tiān
shēng


shēn
shì
jiān
chà
bié
zhě

wèi

shí
fāng

liàng
shì
jiè
zhōng

yǒu

liàng
yǒu
qíng

liàng
shēng
chà
bié
yīng
zhī
shēng
jiān
xīn
zhě
fàn
shuō


děng
cháng
shí
chí
chěng
shēng


shēn
xuè
liú
zhù
guò


hǎi

suǒ

zhěděng
cháng

huò
shēng
xiàng

tuó


niú
yáng


鹿
děng
zhòng
tóng
fēn
zhōng


děngduō
bèi
zhuó
jié
shēn
zhū
zhī
fēn

lìng

shēn
xuè

duō
liú
zhùxiàng
děng
zhòng
tóng
fēn
zhōng

rén
zhōng

ěr

yòu


děng

cháng

zhōng

sàng
shī

liàng


xiōng


mèi
qīn
zhǔ

yòu

sàng
shī
zhǒng
zhǒng
cái
bǎo
zhū

shēng


lìng


lèi

duō
liú
zhù


qián
xuè
liàng


xuè

lèi


shì
dāng
zhī

suǒ
yǐnliàng

ěr


shì
děng
lèi
shēng
jiān
xīnliàng
chà
bié
yīng
zhī

shēng

dìng
zhě
fàn
shuō

jiǎ
shǐ
使
suǒ
yǒu

qiē
cǎo

gēn
jīng
zhī

děng

jié
wéi

chóuzhǐ
liàng


suàn

děng
cháng

zhǎn
zhuǎn
suǒ
jīng
shì
zhòng
shēng
zēng
wéi

cháng

zēng
wéi
shì
zhòng
shēng
zēng
wéi

cháng

zēng
wéi
shì
suànzhǐ
liàng
chóu


qióng
jìn

ér


shuō

děng
cháng

suǒ
jīngliàng
biān


yòu

shuō
yán


děng
yǒu
qíng


suǒ
guān
chá

cháng

zhǎn
zhuǎn

chéng
jiùzhòng
yōu


jīn

jīu
jìng


děng
dāng
zhīzēng
shòu

shìěr

yòu

shuō
yán


guān
shǎo
chù
suǒděng
chángchù
suǒ
wèi
zēng
jīng
shòu

liàng
shēng


yòu

shuō
yán


guān
shì
jiān
yǒu
qíng

cháng

liú
zhuǎn

wéi

děng
ruò

ruò


xiōng


mèi

ruò
guǐ
fàn
shī

ruò
qīn
jiào
shī

ruò

zūn
zhòng

ruò
děng
zūn
zhòng

yòu

shuō
yán

ruò
luó


jié
zhōng
suǒ
shòu
shēn


jiǎ
shǐ
使
yǒu
rén

wéi
làn
huài
zhěliàng
gāo
wáng
shè
chéng

guǎng
广

xié
shān

yún

shēng
liú
zhuǎn

wèi

shēn
suǒ
yǒu
yuán


dāng
zhī


shuō
wéi
liú
zhuǎn

yún

yuántuō
nán
yuē


mén

chà
bié


nán
shì

yuán
xìng
fēn
bié
yuán
shè
zhū
jīng
wéi
hòu

yún

yuánruò
lüè
shuō
yóu
sān
zhǒng
xiāng
jiàn

yuán


wèi
cóng
qián

zhōng

shēng

cóng
zhōng

hòu

shēng

zhōng

shēng

ruò

liú
zhuǎn

ruò

qīng
jìng
jīu
jìng

yún

cóng
qián

zhōng

shēng

zhōng

shēngliú
zhuǎn

wèi

yǒu


liǎo
qián


míng
suǒ
shè


míng
wéi
yuánfēi
dòng
shēn
ruò
zuò
ruò
zēng
cháng

yóu

suí

shí

nǎi
zhì
mìng
zhōng
liú
zhuǎn

jué

néng
wéi
hòu
yǒu
xiāng

shí
yīn


shí
jiāng
shēng
guǒ
shí

yóu

wài
tān
ài
zhèng
xiàn
zài
qián


wéi
zhù
bàn

cóng

qián


shè
mìngxiàn
zài
shìshēng

zài


zhōng


yīn
shí
wéi
yuán

xiāng

guǒ
shí

qián
hòu


ér
shēng

nǎi
zhì
jié
luó
lán
děng
wèi
chà
bié
ér
zhuǎn


tāi
zhōng

xiāng

guǒ
shí

míngnǎi
zhì
shuāi
lǎo
jiàn
jiàn
zēng
cháng

ěr
shí
gǎn
shēng
shòu

míngshú
guǒ

yòu


shú
shímíng

ér
zhuǎn

yóu


tuō
liù

zhuǎn


shì

jīng
yán

míng

yuán
shí


yǒu

gēn
yuē


děng

jiān
miè

gēn
yuē
míng

suí

suǒ
yīng
wéi
liù
shí
suǒzhǐnǎi
zhì
mìng
zhōng

zhū
shí
liú
zhuǎn

yòu


gēn

ruò
gēn
suǒ


zhǒng

ruò
gēn
chù
suǒ

ruò

néng
shēng

zhǒng
yuē


suǒ

yuē
míng

yóu
shí
zhí
shòu

zhū
gēn
duò
xiāngfāng

liú
zhuǎnèr
zhǒng

zhǐ

shí

xiāng


duàn

yóu

dàoxiàn
zài
shì

shí
yuán
míng


míng

yuán
shí

yóu

shù


nǎi
zhì
mìng
zhōng

xiāng

ér
zhuǎn


shì
míng
wéi
cóng
qián

zhōng

zhū
xíng
yuán

shēng

zhōng

shēng

liú
zhuǎn

jué

dāng
zhī

zhōng

tāi
shēng
zhě

shuō
liú
zhuǎnruò
luǎn
shēng
shī
湿
shēng
zhě

chú
chù

tāiqián
shuō
ruò

yǒu

yǒu
qíng

zhōng

wèi


jiè
shòu
huà
shēng
zhě

zhū
gēn
jué
dìng
yuán
mǎn
ér
shēng


qián
chà
bié

ruòjiè


míng
wéi
zhǒng

wéi


shí

shēngshí
wéi

míng


zhǒng

zhuǎn

cóng

zhǒngsuī
duàn
jué

hòu
gēng

shēng


qián
chà
bié

yòu
yóu


shēng

jiè
rén
tiān

yóu
fēi


shēng
zhū
è


yóu

dòng

shēngjiè
yún


shēng

yóu

shēngqīng
jìng
jīu
jìng

yún

cóng
zhōng

hòu

zhū
xíng
yuán

shēng

wèi
zhōng


shēngluó

shòu
èr
zhǒng
xiān

guǒ

wèi
shòu


shú
guǒ


jìng
jiè
suǒ
shēng
shòu
zēng
shàng
guǒ

luó
huò
wén
fēi
zhènghuò
xiān
chuàn
èr
guǒ


yóushú
guǒhòu
yǒu
shēngshí
zhī

yóu

hòu
yǒu

hòu


míng
zēng
shàng
qián

zhū
xíng
ruò
zuò
ruò
zēng
cháng

yóu

xīn
suǒ
zuòshuō

shí

míng
suí

shíxiàn

zhōng

shuō

míng
wéi
yuán

xíng
shēng

xíng
wéi
yuán

shí
shēng


shí

xiàn

zhōng
míng
wéi
yīn
shí

néng
shè
shòu
hòu
shēng
guǒ
shí


yòu
zǒng


qiē
shí

shuō
míng
liù
shí
shēn

yòu


shí

shì
hòu
yǒu
míng

zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú


míng

zhǒng


shì
hòu
yǒu
liù
chù
zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú


liù
chù
zhǒng

shì
hòu
yǒu
chù
zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú


zhǒng

chù
shì
hòu
yǒu
shòu
zhǒng

zhī
suǒ
suí
zhú


shì
zǒng
míng

zhōng

zhōng
hòu
yǒu
yǐn
yīn

yīng
zhī
yóu

néng
yǐn
shí

nǎi
zhì
shòu


shēn


yóu
xiān

shú
guǒ


yǐn
hòu
yǒu


yòu
yóu

èr
jìng
jiè
suǒ
shēng
shòu
guǒ
yuán
jìng
jiè
shòu
ài

yóu

ài


huò


qiú

huò

yǒu
qiú

huò
zhíhuò
zhí
jiàn
jiè

yóu

ài
rùn

lìng
qián
yǐn
yīn
zhuǎn
míng
wéi
yǒu


shì
hòu
yǒu
shēng
yīn
suǒ
shè

cóng


jiān
mìng

zhōng


suí
xiān
yǐn
yīn

suǒ
yǐn
shí
děng

shòu
zuì
wéi
hòu


zhū
xíng
shēng
huò
jiàn
huò
dùn


shì

xiàn

zhōng


míng
chù
suǒ
shēng
shòu
wéi
yuán

ài

ài
wéi
yuán
wéi
yuán

yǒu

yǒu
wéi
yuán

shēng

shēng
wéi
yuán


lǎo
bìng

děng
zhū

chà
bié

huò

shēng
chù


xiàn
qián

huò

zhǒng

suí
zhú

yīng
zhī

shì

zhōng

zhōng


míng
yuán
xíng
děng

shòu
yuán
ài
děng

wéi
yīn
yuán


hòu

zhū
xíng
shēng

yǒu
xiān


liáng


xiàn

zhōng
cóng

wén
yīnèr
guǒ
zhū
xíng

ruò


yīn

mièmiè
xíngzuò


yóuzuò

wéi
yuán

zhèng
jiàn

shēng

cóng
xué

xué
qīng
jìng
zhì
jiàn

yóu

zhì
jiàn


míng

ài

yǒng
duànyóu

duàn
suǒ
yuánshí
zhī


míng
chù
suǒ
shēng
shòuyǒng
duàn

yóu

duàn


yǒng


míng


xiàn

zhōng

zhèng
huì
jiě
tuō

ruò


míng
chù
suǒ
shēng
shòu
xiāng
yīng
xīn
zhōng
suǒ
yǒu
tān
ài
xīn

tān
ài
yǒng
miè


xiàn

zhōng

zhèng
xīn
jiě
tuō

shè


míng

yǒng
duàn
zhěshí
děng
shòu
zuì
wéi
hòu

suǒ
yǒu
zhū
xíng

hòu

yīng
shēng

yóu

míng
miè


gēng


shēng


shì

shuō
yán

míng
miè

xíng
miènǎi
zhì


shú
shēng
chù
miè


shú
shēng
shòu
miè


xiàn

zhōng


míng
miè


míng
chù
miè


míng
chù
miè


míng
chù
suǒ
shēng
shòu
miè


míng
chù
suǒ
shēng
shòu
miè

ài
miè

ài
miè


qián


shēng


yóu


shuō

děng
nǎo
zuì
wéi
hòu
zhū
xíng
yǒng
miè


shì

xiàn

zhōng

zhū
xíng

zhuǎn

yóu

zhuǎnxiàn

zhōng


yǒu


jiè

zhèng

xiàn

niè
páněr
shí
wéi

qīng
jìng
shí
yuán
míng


míng

yuán
shí

nǎi
zhì
yǒu
shí
shēn
zài

héng
shòu


shòu

fēi
yǒu

shòu


yǒu
shí
shēn
nǎi
zhì
xiān

suǒ
yǐn
shòu
寿
liàng

héng
xiāng

zhù

ruò
shòu
寿
liàng
jìn

biàn
便
shè
shí
suǒ
chí
shēn


mìng
gēn
hòu
suǒ
yǒu
mìng
gēnyǒng
miè
gēng

zhòng
shú

yòu


shí


qiē
shòu

rén
yùn
miè


suǒ

yīn
yuán
xiān

miè
xiāng


yǒng
mièshì
míngniè
pán
jiè
jīu
jìng

jìng
chù


míng

qiú
niè
pán
zhě


shì
zūn
suǒ

fàn
xíngjīu
jìng
niè
pán


shì

shuō
yóu
sān
zhǒng
xiāng
jiàn

yuán


wèi
cóng
qián

zhōng

shēng

cóng
zhōng

hòu

shēng

yòu

zhōng


ruò
liú
zhuǎn
ruò
qīng
jìng

shì
míng
yuán


xìng
yuán

mén
yún


wèi


mén
yuán

liú
zhuǎnshí
shēng
mén

èr
wài
jià
chéng
shú
mén

sān
yǒu
qíng
shì
jiān

shēng
ménshì
jiān
chéng
huài
mén


shí
rén
chí
mén

liù

suǒ
zuò

zēng
shàng
shì

shòu
yòng
suí

suǒ

ài
fēi
ài
guǒ
mén


wēi
shì
mén


qīng
jìng
mén

yuán


yún


wèi

yǒu
qíng


shì
yuán

yǒu
qíngcháng


shì
yuán

cháng


zàn
zhù


shì
yuán
zàn
zhù


shì
yuán
zuò
yòng


shì
yuán

zuò
yòng

yīn
guǒ
xiāng


duàn


shì
yuányīn
guǒ
xiāng


duàn


yīn
guǒ
xiāng

zhuǎn


shì
yuán
yīn
guǒ
xiāng

zhuǎn
suǒ
zuò


shì
yuánwèn
wéi
xiǎnjiàn

yuán
wéi
xiǎn
yīn
yuán
suǒ
shè
rǎn

qīng
jìngyuán

chà
bié
yún


wèi

qián


zhī
děng


jīng
guǎng
广
shuō


qián


zhī
yún


wèi

guò

zhū
xíng

fēn
bié

wèi


guò

wéi
zēng
yǒu


wéi
zēngzēng


xìng

zēng

zhǒng
lèi

suǒ
yǒu

zhī


hòu


zhī
yún


wèi

wèi
lái
zhū
xíng

fēn
bié

wèi


wèi
lái
wéi
dāng
yǒu

wéi
dāngdāng


xìng

dāng

zhǒng
lèi

suǒ
yǒu

zhī


qián
hòu


zhī
yún


wèi


yóu


wèi

děng
shìwéi

děng

jīn

yǒu
qíng

cóng

suǒ
láiméi


dāng
wǎng

suǒ

suǒ
yǒu

zhī
zhī
yún


wèi


bié
zhū
xíng

zuò


wèi
zhī
wéi


suǒ
yǒu

zhī


wài

zhī
yún


wèi

wài
fēi
yǒu
qíng
shù
zhū
xíng

zuò


wèi
wéi

suǒ

suǒ
yǒu

zhīwài

zhī
yún


wèi


xiāng

zhū
xíng

fēn
bié

wèi
yuàn
qīn
zhōng
suǒ
yǒu

zhī
zhī
yún


wèi

zhū


fēn
bié

wèi
yǒu
zuò
zhě

suǒ
yǒu

zhīshú

zhī
yún


wèi


shú
guǒ
suǒ
shè
zhū
xíng

fēn
bié

wèi
yǒu
shòu
zhě

suǒ
yǒu

zhī
shú

zhī
yún


wèiguǒ

fēn
bié

suǒ
yǒu

zhī
zhī
yún


wèi

huò


weí

huò
xié

weí

huò
yóu
fàng


huò
yóu

huò

huò
yóu
huǐ
bàng

suǒ
yǒu

zhī
zhī
yún


wèi

zhèng

shàn
shuō
xìng

huò


weí

huò
xié

weí

huò
yóu
fàng


huò
yóu

huò

huò
yóu
huǐ
bàng

suǒ
yǒu

zhī


sēng

zhī
yún


wèi

sēng
zhèng
xíng

huò


weí

huò
xié

weí

huò
yóu
fàng

huò
yóu

huò

huò
yóu
huǐ
bàng

suǒ
yǒu

zhī
zhī
yún


wèi


shì

xìng

huò


weí

huò
xié

weí

huò
yóu
fàng


huò
yóu

huò

huò
yóu
huǐ
bàng

suǒ
yǒu

zhī

dāng
zhī


miè
dào

zhī

ěr


yīn

zhī
yún


wèi
fēn
bié

huò


yīn

huò


zài
shì
xìng
shì

zhōng
jiān
děng

píng
děng
yīn

suǒ
yǒu

zhīyīn

zhī


cóng
yīn
suǒ
shēng
zhū
xíng

ěr

yòu


zuì

míng
shàn

yǒu
zuì

míng

shàn

yǒumíng
yīng
xiū


míng

yīng
xiū


hēi

míng
yǒu
zuì

bái

míng

zuìmíng
yǒu
fēn


liù
chù
chù

shí
tōng


zhī
yún


wèi
zēng
shàng
màn
zhě


suǒ
zhèng
zhōng

diān
dǎo

weí

suǒ
yǒu

zhī


shì
lüè
shuō
shí
jiǔ
zhǒng

zhī

yǒu

zhǒng

zhī


shì


èr
shì


sān

zhuǎnzuì
shēngzhēn
shí


liù
rǎn
jìngzēng
shàng
màn


qián
shí
jiǔ

zhī

jīn


zhī

xiāng
shè
yún


wèi
chū
sān

zhī
shè
chūsān

zhī
shè

èr


sān

zhī
shè

sān


sān

zhī
shè


zhī
shè
èr

zhī
shè

liù

hòu


zhī
shèyǒu

zhǒng


èr
jiàn


sān
fàng
zhēn
shí
zēng
shàng
màn


qián
shí
jiǔ


jīn

zhǒng


xiāng
shè
yún


wèi
jiàn


shè
qián
liù


yīn
suǒ
shēng


zhī

fàngshèshú


zhī

zhēn
shíshè


děng
nǎi
zhì
dào


zhī

zēng
shàng
màn

shè
zuì
hòu

zhī

dāng
zhī


tōng
shè

qiē

zhī


jiàn


yǒu
xiàn
guān

hēi
ān


chīmíng
ān


shì
liù
zhǒng

míng
chà
bié

suí
qián
suǒ
shuō


zhī
shìyīng
zhī


hòu
èr

zhī
shì

zǒng

wéi
zuì
hòu

míng
hēi
ān


yǒu
chà
bié

wèi
wén

xiū
suǒ
chéng
sān
huì
suǒ
zhì
chà
bié


shuō
qián
sān
zhǒngsuǒ
zhì
ruǎn
zhōng
shàng
pǐn
chà
bié

shuō
hòu
sān
zhǒng


shì
suǒ
zhì
chà
biéxìng
chà
bié


jiàn

liù
zhǒng
chà
bié
yīng
zhī

shēn
xíng
yún


wèi
shēn


ruò

jiè
ruò

jiè

zài
xià
míng

fēi


zài
shàng
míng

dòng


xíng
yún


wèi

qián
yīng
zhī


xíng
yún


wèiruò
zài

jiè

míng

fēi


zài
shàng
èr
jiè

wéi
míng

dòng

yǎn
shí
yún


wèi

dāng
lái

zhǐ
yǎn
gēn

liǎo
bié

jìng
shí

suǒ
yǒu

fēi


dòng
xíng
suǒ
xūn

zhǒng

shízhǒng

suǒ
shēng
guǒ
shí


yǎn
shí

shì

nǎi
zhì

shí

yīng
zhī

ěr

yóu
suǒ


jìng
jiè
suǒ

liǎo
bié
chà
bié
yīng
zhī
jiè


liù
zhǒng


jiè
wéi
jiè
wéi


shòu
yùn
yún


wèi

qiē
lǐng

zhǒng
lèi

xiǎng
yùn
yún


wèi

qiē
liǎo
xiàng
zhǒng
lèi

xíng
yùn
yún


wèi

qiē
xīn
suǒ
zào
zuò


zhǒng
lèi

shí
yùn
yún

wèi

qiē
liǎo
bié
zhǒng
lèi


shì
zhū
yùn

jiē
tōng
sān
jièzhǒng
yún


wèi

shuǐ
huǒ
fēng
jiè


jiē
tōng
èr
jièzhǒng
suǒ
zào

yún


wèi
shí

chùchù
suǒ
shèjiè

shí


chù
suǒ
shè
jiǎjiè
yǒuchù
suǒ
shè


rán
fēi

qiēèr
zhǒng

wèi
shí
zhǒng

suǒ
shè
shòu
zhǒng

míng

suǒ
shēng
guǒ
míng

yǎn
chù
yún


wèi
yǎn
shí
suǒ

jìng


yóu
jiàn
xiàn
jiàn
dāng
jiàn


yǎn
chù

shì

nǎi
zhì

chù

suí

suǒ
yīng

jìn
dāng
zhīqiē
chù

yīng
shuō
sān
shí

yòng
chà
biéèr
zhǒng

wèi
míng

zhǒng

suǒ
shè
shòu
zhǒng

liù
chùsuǒ
shēng
guǒ
liù
chù


zài


jiè


liù
tōng
sān
jiè

yǎn
chù
yún


wèi
sān

suǒ
shēng

néng

jìng
jiè
jìng
miào
děngshì

chù

suí
bié
jìng
shuō
xiāng
yīng
zhīèr
zhǒng

wèi
liù
chù
zhǒng

suǒ
shè
shòu
zhǒng

chùsuǒ
shēng
guǒ
chù


jiè

liù


jiè
jiè


shòu
yún


wèi
shùn

zhū
gēn
jìng
jiè
wéi
yuán
suǒ
shēng

shì
yuè
shòu

shòu
suǒ
shè

shòu
yún


wèi
shùn

èr
wéi
yuán
suǒ
shēng

fēi
shì
yuè
shòu

shòu
suǒ
shè
shòu
yún


wèi
shùn
èr
wéi
yuán
suǒ
shēng

fēi
shì
yuè
fēi

shì
yuè
shòu

shòu
suǒ
shè


jiè
sān


jiè
èrjìng


shàng

nǎi
zhì
fēi
xiǎng
fēi
fēi
xiǎng
chù

wéi
yǒu

sānèr
zhǒng

wèi
chù
zhǒng

suǒ
shè
shòu
zhǒng

shòusuǒ
shēng
guǒ
shòu

未经允许不得转载:瑜伽师地论白话文网 » 注音

学佛 |大悲咒 |金刚经白话文 |心经译文 |地藏经 |金刚经译文 |心经 |大悲咒 |心经白话文 |地藏经 |心经白话文 |大悲咒 |心经全文 |心经原文 |心经 |金刚经全文 |地藏经全文 |地藏经 |金刚经 |金刚经全文 |大悲咒 |大悲咒 |金刚经 |地藏经 |楞严经 |金刚经 |地藏经 |普门品 |普门品 |